You are on page 1of 4

>INFORVBO

[
13 OKTOBER 2011 – Nr. 31

Nieuwsbrief voor decision makers

]

Hervormen om er weer bovenop te komen
inwoners met maar liefst 20 procentpunten sneller is gestegen dan in onze drie buurlanden, maar ook om bijvoorbeeld de aanzienlijke efficiëntiewinsten die nog bij een overheidsbedrijf zoals de NMBS-Groep kunnen worden gerealiseerd. Ook de strijd tegen de sociale en fiscale fraude dient hieronder te worden gezien. Zolang men de ogen blijft sluiten voor al deze inefficiënties, zal het Deze week zijn de regeringsonderhandelaars eindelijk van start gegaan met het sociaaleconomische luik. Het minste wat men kan zeggen is dat de uitdaging gigantisch is: een saneringsoefening van maar liefst 23 miljard euro, het economisch herstel dat nagenoeg is stilgevallen, de vergrijzing die in snel tempo op ons afkomt, de crisis in de eurozone die alles verandert, enz. Het eerste principe waar alle onderhandelaars zich van bij het begin dienen achter te scharen, is dat men deze uitdagingen moet aangaan via het doorvoeren van structurele hervormingen (o.a. op het vlak van de pensioenen, werkloosheid, fiscaliteit, energie…) en niet via het voeren van een nieuwe politiek die het gat in de begroting alleen nog maar verder zal doen oplopen. Voor dit laatste bestaat er vandaag, jammer genoeg, geen enkele marge. Het tweede principe is dat men zwaar moet inzetten op het wegwerken van de vele inefficiënties in het overheidsapparaat, voordat men overweegt om de belastingen nog maar eens verder te verhogen. Deze inefficiënties moeten bovendien zeer ruim worden opgevat. Het gaat hier niet alleen om de vaststelling dat in ons land in de afgelopen vijftien jaar het aantal ambtenaren per 100 zeer moeilijk worden om het nodige maatschappelijke draagvlak te creëren voor de moeilijke begrotingssanering waar we voorstaan. Een derde principe is dat men moet beseffen dat er niet zoiets bestaat als een ‘free lunch’. Men wil enerzijds wel meer mensen aan het werk krijgen, ervoor zorgen dat onze economie een belangrijke industriële basis blijft behouden, de transitie naar een groene economie mee helpen vorm geven en een trouwe partner binnen de eurozone blijven, maar anderzijds niet de discussie over de hervorming van ons systeem van automatische indexering aangaan. Men moet beseffen dat de tijd van sprookjes voorbij is, dat het één niet zonder het ander kan. De volatiliteit van het systeem en de onvermijdelijke tweede rondeeffecten ervan wettigen op zich reeds een herziening. Bovendien ligt het voor de hand dat kiezen voor groene energie, het invoeren van groene fiscaliteit of extra heffingen of lasten in het kader van de sanering zich niet mogen vertalen in hogere lonen. Het vierde principe ten slotte, hangt nauw samen met het derde: enkel via een groeibevorderend ondernemingsklimaat, dat goesting geeft om te De Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen vandaag net het omgekeerde. De notionele interest wordt tegen de bevindingen van de Nationale Bank in bedacht met kwaadwillige desinformatiecampagnes en onze ondernemers vrezen hier voor een algemene platte belastingverhoging. Hetzelfde geldt op het vlak van de DBI’s en de meerwaarden op aandelen. Stabiliteit en voorspelbaarheid zijn essentieel voor investeerders. Wij vragen aan de formateur de weg te wijzen naar de hervormingen die nodig zijn om ons land resoluut zijn plaats te geven in de 21ste eeuw. Daartoe is het van cruciaal belang dat hij ook de Eerste minister van de economische vooruitgang wordt!
RUDI THOMAES, GEDELEGEERD BESTUURDER

ondernemen, zullen we erin slagen om de sanering van de overheidsfinanciën tot een goed einde te brengen. Ons land (dat het hoogste nominaal tarief van Europa kent) nog minder aantrekkelijk maken op het vlak van de vennootschapsbelasting, door onze laatste fiscale troeven aan te vallen, is geen optie.

Ons land nog minder aantrekkelijk maken op het vlak van de vennootschapsbelasting, door onze laatste fiscale troeven aan te vallen, is geen optie.

BLIKVANGER

CIJFER VAN DE WEEK

>

> Sociale partners ondertekenen cao rechten van werknemers bij overdracht onder gerechtelijk gezag
CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN FISCALITEIT

Hoge kans op succesvolle kredietaanvraag

> ‘Comply or pay’: zero tolerance voor bijzondere bijdrage van 309% > Enorme budgettaire uitdaging

BEGROTING

5,7%

Een recente Europese studie wijst uit dat de meeste kredietaanvragen door Belgische kmo’s werden goedgekeurd in 2010. Ondanks het fragiele economische klimaat werd slechts 5,7% van de aanvragen volledig afgewezen. Hiermee scoort België wel slechter dan in 2007 (2,2%), maar beter dan de ons omringende landen.
www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten

WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959

WWW.VBO.BE

[ INFOR VBO 31 — 13 OKTOBER 2011 ]

>

FISCALITEIT

drage nog versterkt. Dit maakt een overleg om de toepassingsvoorwaarden ervan te herzien des te meer noodzakelijk. Het VBO vraagt de ondernemingen dan ook om op de hoogte te worden gehouden van alle nieuwe controles waarbij deze maatregel zal worden toegepast.
Jean Baeten – jb@vbo-feb.be

‘Comply or pay’: zero tolerance voor bijzondere bijdrage van 309%
Als bezoldigingen, voordelen van alle aard en andere uitgaven bedoeld in artikel 57 WIB 92 niet in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn worden gerechtvaardigd, is een bijzondere bijdrage van 309% verschuldigd (tenzij de verkrijgers ze naar behoren hebben aangegeven). Deze afzonderlijke bijdrage, die van toepassing is op vennootschappen, is georganiseerd door artikel 219 WIB 92, dat tijdens de twee voorgaande legislaturen meermaals is gewijzigd. Over dit artikel is een administratieve omzendbrief van 1 december 2010 verschenen die de administratieve toelichting heeft vervangen. Een administratieve onderrichting van 27 juli 2011 heeft die omzendbrief aangevuld. Daarin wordt er niet alleen aan herinnerd dat de uitgaven die met de bijdrage worden geviseerd “nooit kunnen worden geregulariseerd via een belasting voor niet toegestane uitgaven, of door middel van een boekhoudkundige aanpassing via het debet van de lopende rekening van de verkrijger”, maar bovendien wordt er in aangekondigd dat binnen de administratie controles zullen worden georganiseerd “om intern toe te zien op de nakoming van deze verplichting”. Door resoluut te opteren voor ‘zero tolerance’, en dit met een feitelijke terugwerkende kracht die geen regularisatie a posteriori meer mogelijk maakt, heeft de administratie het blinde en vaak volkomen buitensporige karakter van deze aparte bij-

>

BEGROTING

Enorme budgettaire uitdaging
Volgens het laatste rapport van het Monitoringcomité, waarop de regeringsonderhandelaars hun begrotingsbesprekingen zullen baseren, is er een inspanning van 23 miljard euro nodig om de begroting van de nv België tegen 2015 opnieuw in evenwicht te krijgen. Volgend jaar moet ons land al opnieuw onder de Europese norm van -3% van het bbp duiken. Om dit te realiseren, is een inspanning van zo’n 10 miljard euro vereist. Dit betreft zeker en vast een overschatting, omdat het bijvoorbeeld uitgaat van een toename in de gezondheidsuitgaven met 4,5% bovenop inflatie (i.e. de wettelijke groeinorm). In de afgelopen jaren bleef het werkelijke groeitempo van >

VBO-ACTIE

> Top Europese Unie – Brazilië
In de marge van de politieke Top tussen de Europese Unie en Brazilië, die op 4 oktober werd gehouden, organiseerde de bedrijfswereld ook zijn Top, in het Egmontpaleis te Brussel.

Het VBO, BUSINESSEUROPE, CNI (National Confederation of Industry – Brazil) en Eurochambres brachten een 350-tal personen bijeen om te debatteren over essentiële vraagstukken zoals energie en klimaatverandering, investeringen, innovatie, handel en financiële diensten. Deze vijfde ‘EU-Brazil Business Summit’ biedt Braziliaanse en Europese bedrijfsleiders een unieke kans om onder elkaar te netwerken.
Charles Gheur – cg@vbo-feb.be

aan het afsluitend paneldebat. Hij benadrukte het belang van een flexibel en pragmatisch wettelijk kader.
Alain Lecocq – ale@vbo-feb.be

> Lunchdebat met Business Secretary Vince Cable (GB)
Het VBO en enkele van zijn leden werden op 5 oktober ontvangen door de Britse Ambassadeur in België, Jonathan Brenton, voor een lunchdebat met Secretary of State for Business, Innovation and Skills Vince Cable. Tijdens de lunch vertelde de minister dat de Britse regering het aantrekkelijker maken van het Verenigd Koninkrijk voor investeerders als een topprioriteit beschouwt. Voorts kregen de aanwezigen een uiteenzetting over de Britse visie op de evoluties betreffende economic governance in de eurozone. Ten slotte nam de heer Cable uitgebreid de tijd om te antwoorden op de vragen die het VBO en zijn aanwezige leden voor hem hadden voorbereid.
Pieter-Jan Van Steenkiste – pvs@vbo-feb.be

Van l.n.r Pierre Alain De Smedt (voorzitter VBO), . Robson Andrade (voorzitter CNI), Philippe de Buck (directeur-generaal BUSINESSEUROPE).

> Wereldcongres e-invoicing in Brussel
Op 6 oktober organiseerde PricewaterhouseCoopers (PwC) in Brussel een Global Billing Conference. Op dit congres werd door leden van het wereldwijde PwC-netwerk, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van fiscale overheidsdiensten een overzicht gegeven van

© Triptyque

de laatste evoluties en trends inzake e-facturatie, e-archivering en e-auditing in de wereld.
Van l.n.r Dilma Rousseff (president van Brazilië), . Herman Van Rompuy (voorzitter Europese Raad), José Manuel Barroso (voorzitter Europese Commissie).

Alain Lecocq, VBO-expert ter zake, gaf er een uiteenzetting over de ‘compliance’ uitdagingen vanuit een bedrijfsperspectief en nam ook deel

>

CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN

Sociale partners ondertekenen cao rechten van werknemers bij overdracht onder gerechtelijk gezag
Na verscheidene jaren van besprekingen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben de sociale partners op 5 oktober 2011 cao nr. 102 over de rechten van de werknemers in geval van gerechtelijke reorganisatie door overdracht van activiteit onder gerechtelijk gezag in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) ondertekend. Tegelijk met cao nr. 102 werden twee andere teksten ondertekend: enerzijds, het unanieme advies nr. 1779, dat uitlegt om welke redenen de sociale partners cao nr. 102 hebben gesloten en, anderzijds, cao nr. 5quater. Dit advies zal ongetwijfeld in pedagogisch opzicht erg waardevol zijn voor juristen en niet-juristen die te maken krijgen met procedures van overdracht van activiteit, terwijl cao nr. 5quater het behoud van de vakbondsafvaardiging bij de overnemer in overeenstemming zal brengen met de principes die van toepassing zijn in geval van overgang krachtens overeenkomst. Concreet bewaart cao nr. 102 het algemene evenwicht dat was ingevoerd met de wet van 30 januari 2009. Ze verduidelijkt hoe de overnemer zal worden ingelicht over het sociaal passief en over de conventionele verplichtingen tegenover de werknemers die hij wil overnemen, terwijl de werknemers ertoe aangespoord zullen worden gebruik te maken van de instrumenten die hun ter beschikking staan, met name de controle van de informatie die hen aangaat. Wat er met de sociale schulden gebeurt, is voortaan duidelijk aangegeven, net als de rol van het Sluitingsfonds. Deze cao, die volkomen los staat van cao 32bis, ligt halfweg tussen hoofdstuk II (overgang krachtens overeenkomst) en hoofdstuk III (overname na faillissement) van cao nr. 32bis. Deze twee nieuwe cao’s zullen in werking treden op hetzelfde moment als de door de NAR aanbevolen wetswijzigingen die uitsluitend betrekking zullen hebben op het behoud van de sociale rechten in het kader van een overdracht van activiteit. Deze cao reikt een welgekomen juridisch kader aan, zowel voor de betrokken partijen, zoals de ondernemingen in moeilijkheden, kandidaat-overnemers en overgenomen werknemers, als voor de gerechtelijke actoren, zoals de advocaten, gerechtsmandatarissen, rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken. Het bestaan van deze cao zou aldus de procedure tot gerech-

Cao nr. 102 zou de procedure tot gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag moeten vergemakkelijken.

telijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag moeten vergemakkelijken. De NAR heeft zich er overigens toe verbonden de WCO binnen de twee jaar te evalueren.
Annick Hellebuyck – ah@vbo-feb.be

>

de gezondheidsuitgaven echter gevoelig onder deze norm. Maar zelfs wanneer men hiermee zou rekening houden, dan nog blijft de budgettaire inspanning met ongeveer 9 miljard euro (ofwel zo’n 2,5% van het bbp) gigantisch. Een eerste stap is te komen tot een evenwichtige lastenverdeling tussen de federale overheid (inclusief de sociale zekerheid) en de regionale overheden (inclusief de lokale entiteiten). Vervolgens komt het erop aan om het gros van de inspanning op het niveau van de uitgaven te leveren: niet alleen kent ons land immers al één van de hoogste niveaus van belastingdruk ter wereld, op een groot aantal uitgavenposten bestaat er bovendien een enorm potentieel om meer met minder te doen. Inzetten op een meer efficiënte overheid vormt dan ook dé prioriteit in de komende saneringsoefening.
Geert Vancronenburg – gva@vbo-feb.be

>

STRAFZAKEN

geeft tot een correctionele hoofdstraf van meer dan twee jaar gevangenisstraf (bv. valsheid in geschrifte). De tweede belangrijke wetswijziging bestaat erin dat niet alleen tijdens de onderzoeksfase, maar gedurende de hele strafprocedure, d.w.z. tijdens de onderzoeksfase en tijdens de gerechtelijke fase, een voorstel tot minnelijke schikking kan worden gedaan zolang er geen definitieve gerechtelijke uitspraak is. Een minnelijke schikking kan echter slechts uitwerking hebben voor zover de geldsom daadwerkelijk werd betaald en de schade aan de eventuele slachtoffers werd vergoed. Daarenboven kan het parket de afgifte en de afstand van de goederen of vermogensvoordelen vragen, waarvan de verbeurdverklaring aangewezen is.
Anneleen Dammekens – ada@vbo-feb.be

Nieuwe minnelijke schikking uit de doeken
De mogelijkheden om een minnelijke schikking te sluiten in het kader van een strafprocedure werden aanzienlijk uitgebreid sedert 16 mei 2011 (BS van 6 mei 2011 en 1 augustus 2011). Een minnelijke schikking in strafzaken bestaat in de betaling van een geldsom, waarvan het bedrag bepaald wordt door de Procureur des Konings in functie van de ernst van het misdrijf. Daartegenover staat het einde van de strafrechtelijke vervolging. Tot voor kort kon dit alleen voor lichtere inbreuken. Thans kan het openbaar ministerie voor elke strafrechtelijke inbreuk die geen zware aantasting vormt van de lichamelijke integriteit – dus ook in sociale en fiscale strafzaken – een minnelijke schikking overwegen voor zover hij van oordeel is dat deze geen aanleiding

[ INFOR VBO 31 — 13 OKTOBER 2011 ]

[ INFOR VBO 31 — 13 OKTOBER 2011 ]

AGENDA

Grondstoffenefficiëntie: een businessprioriteit
Meer dan 80% van onze nationale milieuwetgeving vloeit voort uit Europese regelgevende initiatieven. Tijdens dit seminar komt het Europees beleid inzake grondstoffenefficiëntie in detail aan bod.

DATUM: 17 OKTOBER PLAATS: VBO, BRUSSEL

INFO: Dienst Events T 02 515 08 91 F 02 515 09 15 events@vbo-feb.be

Auteursrecht en vennootschappen voor collectief beheer
Deze informatievergadering heeft tot doel uiteen te zetten waarom het auteursrecht zo gefragmenteerd is en waarom er dan ook zo veel aangiften en vergoedingen bestaan, wat de plaats en de rol van de beheersvennootschappen is en ten slotte, wat de doelstellingen van het VBO zijn om deze voortdurend evoluerende materie te vereenvoudigen.

DATUM: 17 OKTOBER PLAATS: VBO, BRUSSEL

INFO: Dienst Events T 02 515 08 91 F 02 515 09 15 events@vbo-feb.be

Brussels School of Competition
Specialised Study Programme (LL.M.) in Competition Law and Economics
The LL.M. programme is divided into 11 modules, covering the full range of EU competition law and economics issues. This programme seeks to offer the strongest possible training in the various disciplines of competition policy.

DATE AND THEME: 21, 28 OCTOBER, 18 NOVEMBER: THE LAW AND ECONOMICS OF CARTEL AGREEMENTS VENUE: FEB, BRUSSELS

INFORMATION & INSCRIPTION: www.brusselsschoolofcompetition.eu, info@brusselsschoolofcompetition.eu

Sociale verkiezingen 2012. Vertrouw op onze knowhow
De eerstkomende sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) vinden plaats tussen 7 en 20 mei 2012. Met een kwalitatief en efficiënt informatiepakket helpt het VBO u graag wegwijs door de complexe procedure.

DATA EN PLAATS: 24 OKTOBER – ANTWERP EXPO, ANTWERPEN 26 OKTOBER – ARCHIPEL BUSINESS CENTER GENT 27 OKTOBER – VBO, BRUSSEL 7 NOVEMBER – CONFEDERATIE BOUW HASSELT

INFO: Dienst Events T 02 515 08 91 F 02 515 09 15 events@vbo-feb.be

Zie ook www.vbo.be > Events
>
ONTMOETING BELGISCHE EUROPARLEMENTSLEDEN

goederen en diensten, waarin er nog veel onbenutte kansen en nog vele obstakels voor de grensoverschrijdende activiteiten van de ondernemingen zijn. Ten tweede, een echt gemeenschappelijk economisch beleid dat het gemeenschappelijke monetaire beleid aanvult. Dit is nodig om tot een reële convergentie van het sociaaleconomische en budgettaire beleid in Europa te komen. Ten derde dwingt de opkomst van de BRIC-landen ons tot een Europese strategie en buitenlands beleid inzake cruciale thema’s zoals innovatie, import van talent, grondstoffen en energie, zelfs indien dit een overdracht van soevereiniteit betekent. Ten vierde, het voeren van een zerotolerancebeleid inzake statistische, fiscale en sociale fraude en corruptie in Europa. En vijf, het streven naar fiscale aantrekkelijkheid op

Europees niveau, opdat de EU als blok competitief zou zijn tegenover de rest van de wereld. De crisis zonder weerga die de eurozone doormaakt, moet leiden tot belangrijke stappen naar ‘meer Europa’. Het VBO wil actief bijdragen aan dit debat.
Olivier Joris – oj@vbo-feb.be

Vijf prioriteiten voor ‘meer Europa’!
Het VBO organiseerde op 10 oktober in het Europees Parlement zijn jaarlijkse ontmoeting met de Belgische Europarlementsleden. In aanwezigheid van meer dan 100 medegasten hamerde Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO, er op de gehechtheid van de ondernemingen aan de redding van de euro. Hij pleitte ook voor een versterking van de economic governance, die tot ‘meer Europa’ moet leiden. Om deze oproep te illustreren, bracht hij vijf prioriteiten naar voren. Ten eerste, de voltooiing van de interne markt voor

>

SOCIALE ZEKERHEID

Elk kwartaal publiceert het VBO een tabel met de tarieven van de sociale bijdragen, waarin voor elke sector van de sociale zekerheid het percentage aan verschuldigde werknemers- en werkgeversbijdragen wordt weergegeven. De sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2011 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige kwartalen (zie bijlage bij Infor nr. 15 – 29 april 2011). De tabel voor het vierde kwartaal 2011 vindt u terug op de VBO-website (*).
Anneleen Bettens – ab@vbo-feb.be

VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw
Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15
REDACTIE:

Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: PUBLICATION MANAGER: ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADRESWIJZIGING: COPYRIGHT:

Charles Gheur – Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.

(*) www.vbo.be > Publicaties > Cijfers en feiten > Sociale bedragen 2011

Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

Sociale bijdragen 4e kwartaal 2011