You are on page 1of 90

Organizata instituciOne dhe prOjekte për

zhvillim rural

1

2

Organizata instituciOne dhe prOjekte për

zhvillim rural

3

BOtues:
Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar Rrjeti për Zhvillim Rural i Republikës së Maqedonisë

për BOtuesit:
Sasho Klekovski, drejtor i parë ekzekutiv i MCMS Aleksandar Kërzhallovski, drejtor ekzekutiv i MCMS Petar Gjorgjievski, kryetar i RRZHR i RM

redaktOr përgjegjës:
Gonce Jakovleska

dizajni dhe përgatitja:
www.koma.com.mk

shtypi:
Borografika

tirazhi:
100

ISBN: 978-608-4617-03-7

4

parathënie
Lexues të nderuar, Para Jush gjendet botimi i parë nga Profili i organizatave/institucioneve dhe projekteve për zhvillim rural, botues të cilit janë MCMS dhe MRR të RM. Qëllimi i Profileve është të ndërtohet, gjegjësisht të forcohet mbështetja e tyre për komunat dhe bashkësitë rurale dhe të përmirësohet informimi i opinionit të gjerë për aktorët dhe projektet për zhvillim rural. Profilet përfshijnë 39 organizata/institucione dhe 56 projekte. Ky nuk është numri i përgjithshëm i aktorëve, të cilët merren me zhvillim rural, aq më pak numri përfundimtar i projekteve të cilat kanë kontribuar për zhvillimin rural. Megjithatë, mendojmë se këto numra janë fillim i mirë për konsolidimin e të gjithë aktorëve aktiv në këtë fushë. Në grumbullimin e të dhënave u udhëhoqëm nga parimet e vullnetarizmit. Besojmë se një pjese nga organizatat/institucionet të cilëve iu drejtuam në fillim ishin pa besim edhe ndaj një plotësimi të pyetësorëve. Por, gjithashtu besojmë se efektet nga baza e këtillë e të dhënave shpejt dot të jenë të dukshme dhe do ti bindin edhe ata të cilët për shkaqe të ndryshme nuk janë pjesë të këtij botimi. Kjo do të na mundësojë që vazhdimisht ta azhurnojmë, përmirësojmë dhe ta rrisim bazën. Kështu, do të lehtësohet komunikimi, ndërsa organizatat dhe institucionet aktiv në fushën e zhvillimit rural do të kenë vegël të dobishme për përmirësimin e bashkëpunimit dhe paraqitjes së tyre të përbashkët atje ku do të jetë e nevojshme. U falënderojmë të gjithë pjesëmarrësve në përgatitjen e këtij botimi, të cilët me kontributin e vet e mundësuan publikimin e tij.

Sasho Klekovski dhe Aleksandar Kërzhallovski Brodi i drejtorëve të MCMS

Petar Gjorgievski Kryetar i MRR të RM

5

hyrje
kOnteksti
Një nga komponentët e Instrumentit për ndihmë para qasjes (IPA) është zhvillimi rural. Për momentin, sektori bujqësor dhe rural maqedonas ballafaqohet me sfida të rëndësishme, lidhur me mundësitë për prodhimtari kualitative, konkurrenca nga tregjet rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare, shkaqet e përmirësimit të kualitetit të jetës në mjediset rurale, hapja e vendeve të reja të punës etj. Në këtë drejtim, është e rëndësishme përgjigja efektive dhe e mirë e institucioneve të shtetit gjatë krijimit të politikës adekuate bujqësore, akomodimi i rregullativës ligjore dhe reformat në institucionet publike. Por, në këtë proces jashtëzakonisht e rëndësishme dhe e nevojshme është mobilizimi i të gjithë aktorëve relevant të cilët në mënyrë të drejtpërdrejtë ose në mënyrë indirekte ndikojnë në sektorin bujqësor dhe rural. Kjo nismë e Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCMS) dhe Rrjetit për Zhvillim Rural (MRR) është në këtë drejtim, ti vë në një vend aktorët gjegjësisht organizatat dhe institucionet, të cilat janë aktive në zhvillimin rural dhe projektet e tyre, me çka do të fitohet fotografi gjithëpërfshirëse të asaj që ndodh në zhvillimin rural në Maqedoni.

terme dhe definiciOne
Zhvillimi rural në këtë publikim është zhvillimi i qëndrueshëm, i cili duhet të kontribuojë në kohezionin social. Zhvillimi i këtillë rural përfshinë mbështetje të zhvillimit të kapacitetit të vetëqeverisjeve lokale dhe formave tjera lokale (në komunat rurale) për zhvillim të qëndrueshëm lokal dhe rural me shërbime të përmirësuara lokale për qytetarët në bashkësitë rurale dhe infrastrukturën e përmirësuar rurale.

metOdOlOgjia dhe qasja
Profilin e organizatave, institucioneve dhe projekteve për zhvillim rural e botojnë MCMS dhe MRR. Ky është botimi i parë i Profileve. Pjesëmarrja në Profilin ishte në bazë vullnetare. Deri të interesuarit u dërgua shpallje publike, përmes shtypit ditor, ndërsa shpallja u distribua edhe në botimet e MCMS (e-buletini dhe ueb faqja). Përveç shpalljes publike, u përgatit edhe lista e institucioneve shtetërore, organizatave ndërkombëtare (qeveritare, ndër-qeveritare dhe joqeveritare) dhe organizata qytetare deri te të cilat u dërgua ftesë për inkuadrim në publikim. Për grumbullimin e të dhënave u përgatitën dy pyetësorë. Pyetësori për profilin e organizatave/institucioneve në Maqedoni, të cilat punojnë në fushën e zhvillimit rural kishte për

6

qëllim grumbullimin e informatave për organizatat. Pyetësori për profilin e projektit kishte për qëllim ti grumbullojë informatat për projektet që ato organizata i kanë realizuar. Pyetësorët u përgatitën nga ekipi i projektit të MCMS. Prezantimi i të dhënave është bërë sipas alfabetit, sipas emrit të organizatave. Te projektet, prezantimi e ndjek të njëjtin parim. Projektet janë grupuar sipas organizatave. Renditja sipas alfabetit është bërë sipas emrave të organizatave që i kanë zbatuar (në rast të më shumë realizuesve, është marrë organizata e parë e përmendur në pyetësor). Duke pasur parasysh se grumbullimi i të dhënave dhe përgatitja e botimit të shtypur të Profileve zgjati disa muaj, nuk është përjashtuar mundësia që një pjesë nga të dhënat në ndërkohë të kenë ndryshuar.

të dhëna në prOfilet
Për secilën organizatë në Adresar janë përfshirë të dhënat themelore: emri dhe akronimi (nëse është dhënë), adrea dhe telefoni/faksi, e-mail adresa, ueb faqja. Pastaj, janë përfshirë edhe këto të dhëna të përgjithshme: numri amë, numri i vetëm tatimor, numri i xhiro llogarisë, banka deponuese dhe personi për kontakt. Në pjesën e indeksit janë prezantuar të dhënat: vizioni, misioni dhe qëllimet e organizatës, sektorët e veprimit, tipat e aktiviteteve, grupi qëllimor, publikimet, niveli i veprimit, anëtarësimi, bashkëpunimi, numri i anëtarëve, numri i vullnetarëve aktiv, resurset materiale (zyra dhe pajisja) dhe buxheti. Prezantimi i të dhënave është bërë sipas alfabetit, sipas emrit të organizatave. Organizatat janë ndarë në dy grupe: 1) organizata dhe institucione shtetërore dhe 2) shoqata dhe fondacione. Te projektet, prezantimi e ndjek të njëjtin parim. Projektet janë grupuar sipas organizatave. Renditja sipas alfabetit është bërë sipas emrit të organizatave që i kanë zbatuar (në rast të më shumë zbatuesve, është marrë organizata e parë e cekur në pyetësor). Në botim paraqiten disa shkurtesa: ndh – nuk ka të dhëna të tilla (nëse organizata nuk ka të dhëna t[ sakta); nk – nuk është e kapshme (organizata nuk dëshiron që kjo e dhënë të botohet publikisht); na – nuk është e aplikueshme (e dhëna e këtillë për organizatën nuk mund të aplikohet) dhe tz – telefoni zyrtar. Në të gjitha rastet ku përveç vendit nuk ka kurrfarë të dhëna, do të thotë se organizata nuk ka dorëzuar informatë të tillë. Duke pasur parasysh se grumbullimi i të dhënave dhe përgatitja për shtyp e botimit të Profileve zgjati disa muaj, nuk është përjashtuar mundësia që një pjesë e të dhënave të kenë ndryshuar në ndërkohë.

7

8

 Organizata/instituciOne shtetërOre
9

agjencia për nXitjen e zhvillimit të Bujqësisë

Adresa: Kliment Ohridski, Pellagonka II, 5/3, f. postar: 18, Manastir Telefoni: 00389 (0)47 228 330 Faksi: 00389 (0)47 228 370 E-mail: agencija@t-home.mk Ueb faqja: www.agencija.gov.mk Numri i regjistrimit: Ligji për themelim g. zyrtare nr. 3/98 Numri amë: 5214513 NVT: 4002998132140 Xhiro llogaria: 140021524563714 Banka e deponimit: BPRM


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Jordan Kuzmanovski, t.z. 00389 (0)47 228 330, 00389 (0)72 244 474, agencija@t-home.mk

Të bëhemi qendër e respektuar dhe e njohur mes bujqve në funksion të aplikimit të njohurive moderne dhe teknike drejt prodhimtarisë moderne bujqësore

misiOni
Ofrimi i shërbimeve me kualitet të lartë në teren për ekonomitë individuale bujqësore, me qëllim të përmirësimit të kualitetit dhe kuantitetit të prodhimtarisë bujqësore në mjediset rurale dhe ato të orientuara drejt tregut

qëllimet
Avancimi i kualitetit të shërbimeve këshillëdhënëse: njohuri të përmirësuara të këshilltarëve sipas specialiteteve dhe transferimi i njohurive te prodhuesit bujqësor në procesin e prodhimtarisë bujqësore; krijimi dhe dërgimi i pakove të shërbimeve këshillëdhënëse nga fusha e prodhimtarisë bujqësore sipas specialiteteve; informimi dhe vendosja e bashkëpunimit të qëndrueshëm të APRZ me aktorët në zbatimin e NPAA në drejtim të forcimit të kapaciteteve me resurset këshillëdhënëse njerëzore dhe financiare 1. Mbështetja në krijimin dhe zbatimin e projekteve zhvillimore: ekonomi të informuara bujqësore; dhënia e mbështetjes në përpunimin e biznes-planeve çdo aplikuesi, që i drejtohet APRZ; fushata edukative dhe informative për shfrytëzimin e fondeve para qarëses për BE-IPARD; Zbatimi i masave qeveritare nga programi për mbështetje financiare në bujqësi, Programi për zhvillim rural,Programi për prodhimtari organike bujqësore etj.; Ofrimi i mbështetjes për realizimin e projekteve të ko-financuara nga mjetet buxhetore dhe ndërkombëtare drejt vetëqeverisjeve lokale, projekte për bashkëpunim ndërkombëtar etj.; Avancimi i mbrojtjes së mjedisit jetësor në procesin e prodhimtarisë bujqësore. 2. Përgatitja e bazës së të dhënave – sistemi për monitorim të fermës/rrjeti i të dhënave kontabiliste për fermat: evidencë e vendosur kontabiliste, përmirësimi i zgjidhjes softuere në funksion të shfrytëzuesve; vazhdimësi e qëndrueshmërisë të FMS/FADN (grumbullimi, ruajtja dhe përpunimi i të dhënave na fermat); kualiteti i përmirësuar i të dhënave në bazë. 3. Forcimi i kapaciteteve institucionale: implementimi i plotë i sistemeve të definuara nga analiza funksionale-organizative në drejtim të forcimit të kapaciteteve; sigurimi i rrjedhës së pandërprerë të informatave dhe dokumentacioni dhe zhvillimi i IT; përmirësimi i transparencës në punë; funksionimi i trupit strategjik, grupeve koordinatave, këshillave këshillëdhënëse; prakticizmi i sistemit financiar sipas aktiviteteve të ndryshme.

10

Sektorët e veprimit Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime

bujqësi, ekologjia, ekonomia, politika sociale, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, arsimimi joformal trajnime dhe këshillime, informata Grupi i përgjithshëm qëllimor, të rinj dhe studentë, gra, persona të moshuar, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Kontribute në mediumet e shtypura (2004); Publikim në konferencën vjetore në Paçioli (2005); Kontribut në raportin vjetor bujqësor të MBPEU (2005); Buletini informativ Bujku modern (2008) lokale, rajonale – 74 zyra në qendrat komunale dhe rurale Komiteti për IPARD; Komiteti për FADN; FAO, AVALON - Holandë. SIDA/Programi MAASP, Banka Botërore, MQPEU, Statistika suedeze deh ESHS, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Enti Shtetëror i Statistikës, institute bujqësore, Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, asociacione bujqësore nuk ka të dhëna 0 144 zyrë, Faks, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 66.000.000 59.000.000

Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010

11

agjencia për mBështetje financiare në Bujqësi dhe zhvillimi rural

Adresa: Skupi, 3а, f. postar 476, Shkup Telefoni: 00389 (0)2 30 97 450 Faksi: 00389 (0)2 30 97 454 E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk Ueb faqja: www.ipardpa.gov.mk Numri i regjistrimit: / Numri amë: 6242944 NVT: 4030007639954 Xhiro llogaria: 140046035663718 Banka e deponimit: BPRM


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Toni Dimovski, t.z. 00389 (0)2 30 97 450, ipardpa.info@ ipardpa.gov.mk

Standarde evropiane në bujqësinë maqedonase dhe zhvillimi i mjediseve rurale

misiOni
Sigurimi i mbështetjes financiare për zhvillimin e bujqësisë dhe mjediseve rurale në RM përmes realzimit të mjeteve të siguruara për këtë qëllim në buxhetin e RM dhe buxheti i BE

qëllimet
Ndërmarrja e masave për pagesat e drejtpërdrejta në bujqësi: Ndërmarrja e masave për zhvillim rural; Realizimi i mjeteve nga ndihma para anëtarësimit në BE për zhvillimin rural Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me bujqësi grante dhe donacione Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, fshatarë, sipërmarrës / nacional / Agjencia Pagesore Austriane, SIPP (GFA), Qendra për Iniciativa Evropiane – QIE, Drejtoria për Ushqim, Ministria e Shëndetësisë, DAP, Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave, Drejtoria për Veterinari, Sektori për Politikë të Tokës (MBPEU), Drejtoria për Mjedis Jetësor (MMJPH) nuk ka të dhëna 0 111 zyrë, faks, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje /

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 /

12

universiteti “gOce dellÇev” shtip, fakulteti i Bujqësisë, katedra për mBrOjtjen e Bimëve dhe mjedisit jetësOr

Adresa: Krste Misirkov, p.n., f.postar: 201, Shtip Telefoni: 00389 (0)32 550 610 Faksi: 00389 (0)32/390-700 E-mail: sasa.mitrev@ugd.edu.mk Ueb faqja: http://krr.ugd.edu.mk Numri i regjistrimit: / Numri amë: / NVT: / Xhiro llogaria: / Banka e deponimit: BPRM Personat për kontakt: Sasha Mitrev, t.z. 00389 (0)32 550 002, sasa.mitrev@ugd. edu.mk


indeksi
viziOni

Katedra për mbrojtjen e bimëve dhe mjedisit jetësor, në përbërjen e të cilit është edhe Zyra për zhvillim rajonal, është institucion i dëshmua në zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohet shoqëria rurale, përmes aplikimit praktik të metodave nga hulumtimet shkencore të cilat zbatohen pranë Fakultetit të Bujqësisë së Universitetit “Goce Dellçev”

misiOni
Duke i shterur njohuritë për gjendjet aktuale nga sektori publik dhe privat, Zyra për zhvillim rural përpunon programe inovative dhe të aftësuara për zgjidhjen e problemeve, të cilat janë në pajtim me nevojat e mjediseve rurale maqedonase përmes metodave të reja të mësuarit dhe raporteve partnere

qëllimet
Planifikimi, përpunimi dhe ruajtja e aktivitetit të lartë kualitativ hulumtues, trajnimi dhe programet këshillëdhënëse, si pjesë e Universitetit “Goce Dellçev” ; Zbatimi i hulumtimeve objektive për nevojat e opinionit të gjerë; Përpunimi dhe publikimi i informatave për hulumtimet; Zgjidhja e nevojave ekzistuese dhe të ardhshme të mjediseve rurale, Zhvillimi, drejtimi dhe aplikimi i teknikave dhe programeve më moderne në arsim, duke përfshirë edhe teknologjitë në prodhimtari; Bashkëpunimi i ngushtë me agjencitë dhe organizatat dhe përfaqësuesit e grupeve të ndryshme lokale, rajonale, nga vendi dhe jashtë; krijimi i kuadrit profesional përmes pjesëmarrjes së tij në aktivitete për zhvillim profesional, të cilët do të kontribuojnë drejt ruajtjes dhe ngritjes së nivelit të produktivitetit, efikasitetit dhe aftësimit; Kultivimi i atmosferës së punës ku të gjithë do të marrin pjesë në procesin e punës Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime arsimi, bujqësi, ekologjia trajnime dhe këshillime, informata grupi i përgjithshëm qëllimor, ekspertë nga fushë e caktuar, fshatarë Filantropia bujqësore – pjesa speciale (2009); Filantropia bujqësore – pjesa e përgjithshme (2007); Prodhimtaria organike e sojës (2008); Prodhimtaria organike bujqësore, organizimi, renditja e frutave dhe sertifikimi (2007); Sëmundjet e orizit (2002); sëmundjet bakteriale të specit në RM (2002) rajonale и nacionale FFRM

Niveli i veprimit Anëtar në

13

Bashkëpunimi me

Universiteti shtetëror i Tetovës, universitetet në Korçë, Tiranë (Shqipëri), Banja Llukë, Sarajevë (BeH), Novi Sad, Singidunum – Beograd (Serbi), Vageningen (Holandë), Helsinki (Finlandë), Reding (BM), Instituti për Bujqësi në Pragë (Republika e Çekisë) Universiteti Agrar dhe Universiteto i Bilogjisë Plovdiv – Bullgari, Universiteti në Maribor. 0 4 25 zyrë, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 1.707.512

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 2.053.532

14

 shOqata dhe fOndaciOne
15

BelO stadO

Adresa: Qendra Zhupë Telefoni: 00389 (0)70 557 852 Faksi: 00389 (0)2 32 17 322 E-mail: diaztairovski@gmail.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 5989558 NVT: 4008004103780 Xhiro llogaria: 200001266655383 Banka e deponimit: Stopanska Banka Personat për kontakt: Diaz Tairovski, t.z. 00389 (0)70 557 852, diaztairovski@gmail.com


indeksi
viziOni

Ruajtja e blegtorisë nomade si formë specifike e blegtorisë

misiOni
Realizimi i të drejtave të këtyre bujqve individual

qëllimet
Avancimi i blegtorisë Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 blegtori-ruajtja e dhenve, ekologjia, ekonomia, punësimi/gjenerimi i të ardhurave trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor Me ushqim të shëndoshë deri te jeta e shëndoshë (2008); Shfrytëzimi i herbicideve, pesticideve (2007) lokale FFRM, plotfuqishme Federata e Fermerëve, organizata qytetare nga Dibra 20 5 nuk ka nuk ka të dhëna nuk ka të dhëna

16

fOndi ekOlOgjik GLOBAL – PROgrami për grante të vOgla për maqedOninë

Adresa: Vodnjanska, 15/6, Shkup Telefoni: 00389 (0)2 31 09 956 Faksi: / E-mail: info@gefsgpmacedonia.org.mk Ueb faqja: www.gefsgpmacedonia.org.mk Numri i regjistrimit: / Numri amë: / NVT: 403000576840 Xhiro llogaria: / Banka e deponimit: /


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Zllatko Samarxhiev, t.z. 00389 (0)2 31 09 956, 00389 (0)70 392 754, zlatkos@unos.org

GEF PMG përmes mbështetjes së shoqatave të qytetarëve – SHQ (organizata joqeveritare) promovon aktivitete për adresimin e kujdesit global në fushën e mjedisit jetësor. PMG ka për qëllim të sjellë përfitime ekologjike në fushat qendrore të GEF

misiOni
Ruajtja e llojllojshmërisë biologjike; mbrojtja e ujërave ndërkombëtar; zvogëlimi i gazrave të cilët shkaktojnë ndryshime të klimës; pengimi i degradimit të tokës (prerja e pyjeve dhe shkretimi); Mënjanimi i ndotësve të patretshëm organik (HOZ) përmes qasjeve lokale

qëllimet
Përfitimet globale ekologjike të siguruara në fushat qendrore të GEF përmes iniciativave dhe aktiviteteve të bazuara në nivel lokal (të bashkësisë). Përfitimet janë: mbrojtja e mjedisit jetësor, varfëria e zvogëluar dhe zhvillimi lokal. Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor mbrojtja dhe avancimi i mjedisit jetësor, shoqëri civile, ekologjia, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave grante dhe donacione Grupi i përgjithshëm qëllimor, të rinj dhe studentë, ekspertë nga fushë e caktuar, gra, persona të moshuar, fëmijë, persona me nevoja të veçanta, fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike / nacionale, ndërkombëtare / UNDP, UNOPS, Banka Botërore, me të gjitha ambasadat 12 0 2 zyrë, faks, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 8.990.520 6.742.890

Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010

17

lëvizja për amBientin mOlika

Adresa: Kiçevska, 24, f. postar: 17, Manastir Telefoni: 00389 (0)70 547 281 Faksi: / E-mail: molika@t-home.mk Ueb faqja: www.nizepole.com Numri i regjistrimit: 02/SHQF.50/1998 Numri amë: 4144848 NVT: 4002989134547 Xhiro llogaria: 270000000210474


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: IK Banka Personat për kontakt: Petar Andonov, t.z. 00389 (0)70 547 281, molika@t-home.mk

Zhvillimi i qëndrueshëm me qëllim të ruajtkes së vlerave natyrore të mjedisit jetësor

misiOni
Mbrojtja dhe avancimi i mjedisit jetësor dhe natyrës dhe zhvillimi rural

qëllimet
Përmirësimi i kushteve në fushën e mjedisit jetësor në mjediset rurale Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 ekologjia, shoqëri civile, turizmi dhe shërbimet, bujqësi trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, të rinj dhe studentë, ekspertë nga fushë e caktuar, fëmijë, fshatarë / lokale; rajonale: Manastir, Pellagonia; nacionale Rrjeti për zhvillim rural në Maqedoni, plotfuqishme; DEM Agjencia për të Rinj dhe Sport, konsullata greke në RM, Platforma e Gjelbër, Parku nacional Pelister, Komuna e Manastirit, TV Tera 800 40 0 zyrë, kompjuter, internet, printer 200.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 300.000

18

shOqata ekOlOgjike BRICA - BEROVË

Adresa: Mosha Pijade, 42/А, Berovë Telefoni: 00389 (0)33 471 314 Faksi: / E-mail: ed_brica@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 5525748 NVT: 4001001104943 Xhiro llogaria: 200000036457733 Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Zhaklina Rexhovska, t.z. 00389 (0)33 471 314, 00389 (0)71 259 758, zaka96@yahoo.com

Mjedis i pastër dhe i mbrojtur ekologjik

misiOni
Kryerja e veprimtarisë dhe aktiviteteve për përmirësimin deh avancimin e mjedisit jetësor dhe zhvillimi i vetëdijes ekologjike te popullata

qëllimet
Mbrojtja e tokës, Mbrojtja e ujit dhe ajrit Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 ekologjia, infrastruktura, turizmi dhe shërbimet, bujqësi grante dhe donacione Grupi i përgjithshëm qëllimor, personat me nevoja të veçanta / lokale Bashkë për klimën (rrjet); Partneriteti i gjelbër, plotfuqishme NKP “Shërbimi” - Berovë, Komuna e Berovës, Grin pauer - Veles, Molika Manastir, Biosfera - Manastir 20 11 0 kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 102.248 167.580

19

shq kuklla gradina

Adresa: f. Kuklish Telefoni: 00389 (0)78 205 477 Faksi: / E-mail: info@kukla-gradinar.com Ueb faqja: www.kukla-gradinar.com Numri i regjistrimit: / Numri amë: / NVT: 4027008505870 Xhiro llogaria: /


indeksi
viziOni
Zhvillimi i kopashtarisë

Banka e deponimit: Banka Tutunska Personat për kontakt: Vase Mitushev, t.z. 00389 (0)78 205 477

misiOni
Edukimi i bujqve

qëllimet
Prodhimi kualitativ, çmime më të mira Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim fshatarë / rajonale MBPEU, FFRM Ministritë rajonal, Agjencia për zhvillim, Federata e Fermerëve, organizata qytetare 163 37 0 zyrë, kompjuter, internet, printer 300.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 700.000

20

SHQ SEMAK nOvaci

Adresa: f. Novaci Telefoni: 00389 (0)71 313 298 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 10-7861/2 Numri amë: 5782333 NVT: 400200315716 Xhiro llogaria: 210057823330159 Banka e deponimit: Banka Tutunska


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Klaudia Lutovska, t.z. 00389 (0)47 20 30 060, 00389 (0)71 313 298, semac_mk@yahoo.com

Kohezioni dhe zhvillimi socio-ekonomik

misiOni
Jeta e përmirësuar socio-ekonomike dhe zhvillimi rural

qëllimet
Projekte zhvillimore për përparim socio-ekonomik Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 shoqëri civile, kultura dhe arti, ekonomia, politika sociale, turizmi dhe shërbimet, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, persona të moshuar, fëmijë, persona me nevoja të veçanta, fshatarë, të papunësuar Mariova nëpër ngjyrat e natyrës (2010) lokale и rajonale Rrjeti për zhvillim rural; Rrjeti – mundem; Unesko-klubet MAASP, Komuna e Novacit, Komuna e Manastirit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale 45 16 0 kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 625.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 160.000

21

shOqata e grave Bujq AGRO-VINKA

Adresa: Nikolla Karev, 18/22, Vinicë Telefoni: 00389 (0)33 361 546 Faksi: 00389 (0)33 361 546 E-mail: agrovinka@yahoo.co.uk Ueb faqja: www.darija.com.mk Numri i regjistrimit: ref. zgf. nr. 7/2002 Numri amë: 5709393 NVT: 4005002105817 Xhiro llogaria: 200000882849275 Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Ollga Stoimenova, t.z. 00389 (0)33 361 546, 00389 (0)70 840 051, 00389 (0)71 263 628, agrovinka@yahoo.com

Përsosja profesionale dhe arsimimi i grave bujq nga mjediset rurale

misiOni
SHGB “Agro-vinka” ka për qëllim ti mbrojë interesat ekonomike, sociale dhe kulturore të anëtarëve të saj

qëllimet
Përmes organizimit të edukimeve, seminareve, ligjëratave, trajnimeve, shkëmbimit të ndryshëm të përvojave me bujqit, si në vend ashtu edh jashtë vendit. Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 shoqëri civile, turizmi dhe shërbimet, bujqësi trajnime dhe këshillime, avokim dhe lobim gra, persona me nevoja të veçanta, fshatarë, bashkësi etnike / rajonale, rajoni lindor; nacionale AFPZRR, FFRM ZGHTM “Zvezda” Makedonska Kamenicë, vetëqeverisja lokale Vinicë, FFRM 0 0 0 nuk ka 839.027

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 2.093.303

22

shOqata e grave që thurin SERAFIM BerOvë

Adresa: Zadarska, 48, Berovë Telefoni: 00389 (0)33 471 623 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 10-7861/2 Numri amë: 5745462 NVT: 4001002105870 Xhiro llogaria: 200000834346850


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Stopanska Banka Personat për kontakt: Ana Paçemska, t.z. 00389 (0)33 471 623

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore në Maleshevi

misiOni
Maleshevia duhet të njihet për nga trashëgimia kulturore

qëllimet
Edukimi i kuadrove të reja; Promovimi i trashëgimisë kulturore Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 përpunimi i prodhimeve nga leshi dhe pambuku, kultura dhe arti, bashkëpunimi ndërkombëtar, turizmi dhe shërbimet trajnime dhe këshillime, informata Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, të papunësuar / lokal, nacional, ndërkombëtar Rrjeti për zhvillim rural, plotfuqishme; МАТА-Organizata e Artizanatit Maqedonas, plotfuqishme МАТА, Eko-Malesh, Rrjeti për zhvillim rural të RM 65 8 0 nuk ka nuk ka të dhëna të tilla

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 nuk ka të dhëna të tilla

23

shOqata e prOdhuesve BujqësOr AGRO-EKO f. BOrievO, BOsillOvë

Adresa: f. Borievo, Bosillovë Telefoni: 00389 (0)34 357 936 Faksi: / E-mail: filip.janevski@hotmail.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 6249493 NVT: 4027007154585 Xhiro llogaria: 380523705800112 (në denarë)


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Prokredit Personat për kontakt: Petre Bonev, t.z. 00389 (0)34 357 936; 00389 (0)70 491 266

Ngritja e vetëdijes ekologjike te qytetarët

misiOni
Ti mbrojë interesat e bujqve

qëllimet
Prodhimi i prodhimeve ekologjike

Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

ekologjia, infrastruktura, bujqësi trajnime dhe këshillime, informata grupi qëllimor i përgjithshëm, gra, fshatarë / lokale, Bosilovë, rajonale FFRM, e plotfuqishme Shoqata e Femrave për Jetën dhe Standardet e Femrës Rurale 74 5 zyrë 15 000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 15 000

24

shOqata e prOdhuesve BujqësOr agrOprOdukt shtip

Adresa: Zhelezniçka, 7, f.postar 165, Shtip Telefoni: / Faksi: / E-mail: zzp_agroprodukt@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 27-9733/2 Numri amë: 5168724 NVT: 4029996115138 Xhiro llogaria: 200000025691412 Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Stojan Llazarov, t.z. 00389 (0)33 278 475, 00389 (0)75 741 041, smokira@yahoo.com

Fermeri të jetë i forcë në shoqëri, të jetë forcë lëvizëse në bujqësi

misiOni
Njoftimi dhe organizimi i prodhuesve bujqësor

qëllimet
Avancimi i prodhuesve bujqësor përmes njoftimit me arritjet moderne dhe organizimi Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 bujqësi, ekologjia, ekonomia, shërbime financiare, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, arsimi trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës Metoda flusing-pamflet (2008); Mastitis pamflet (2008); Strategjia për zhvillim 2006-2011 (2006); Raport vjetor (2006) lokale, rajonale: Shtip, Karbinc FFRM – Shkup; Lidhja Krahinore e o.o. - Serbi, shoqëruese FFRM R.K. Koçanë, AVARI Vinicë, “Gollak” Dellçevë, N.P. ISAR, BL, APRZ, “Simentaç” Dellçevë 198 1 0 zyrë, kompjuter, internet, printer 68.000 180.000

25

shOqata e prOdhuesve BujqësOr agrOsOjuz vasilevë

Adresa: Vasilevë Telefoni: 00389 (0)71 518 927 Faksi: / E-mail: risto_agrosojuz222@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: Numri amë: 5350948 NVT: 4027999126090 Xhiro llogaria: 210-053509480102 Banka e deponimit: Banka Tutunska Personat për kontakt: Risto Vellkov, t.z. 00389 (0)34 523 480, 00389 (0)71 518 927


indeksi
viziOni

Shoqata të shndërrohet në kooperativë të zhvilluar

misiOni
Përmirësimi i standardeve të jetës të prodhuesve të kopshtarisë

qëllimet
Mbrojtja e interesave të prodhuesve bujqësor Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi trajnime dhe këshillime, informata fshatarë / rajonale FFRM NJR të MBPEU të RM, APRZ –QR – Strumicë, komuna e Vasilevës 50 1 0 zyrë, kompjuter, internet 41.400

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 60.000

26

shOqata e prOdhuesve BujqësOr ekO PRODUKT mOnOspitOvë

Adresa: f. Monospitovë Telefoni: 00389 (0)70 962 304 Faksi: / E-mail: gorgi.andonov@gmail.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: shqf nr.89/99 Numri amë: 5718678 NVT: 4027002135507 Xhiro llogaria: / Banka e deponimit: /


indeksi
viziOni
Shumimi i bletëve

Personat për kontakt: Metodi Nikov, t.z. 00389 (0)70 962 304, gorgi.andonov@gmail. com

misiOni
Edukimi i njerëzve për zhvillimin e bujqësisë dhe bletarisë

qëllimet
Rritja e familjeve të bletëve; Mënyra e Kalifornisë për prodhimin e mjaltit Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi, ekologjia, ekonomia, politika sociale trajnime dhe këshillime, informata fshatarë, të papunësuar Broshurë për BZHR (2009) lokale Lidhja e bletarëve MVL, GTZ, UNDP, komunat 86 3 0 nuk ka 0

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 300.000

27

shOqata e kultivuesve të dhenve “sharPLANINEC” tetOvë

Adresa: Bllagoja Toska, 108/4, Tetovë Telefoni: / Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 170/99 Numri amë: 5192358 NVT: 4028999121914 Xhiro llogaria: 290-400000-1097-38 Banka e deponimit: TTK Banka Personat për kontakt: Mexhit Amiti, t.z. 00389 (0)70 329 276


indeksi
viziOni

Zhvillimi i prodhimtarisë moderne të blegtorisë sipas standardeve të BE

misiOni
Zbatimi i seleksionimit të drejt dhe fitimi i racave produktive të dhenve

qëllimet
Numri i rritur i kopeve me raporte të përmirësuara produktive në prodhimtarinë e qumështit, mishit, leshit Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 blegtoria dhe kultivimi i dhenve informata personat me nevoja të veçanta / rajonale, Tetovë / / 72 2 0 zyrë /

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 /

28

shOqata e prOdhuesve dhe kOnsumatOrëve të prOdhimeve Organike “ekO prOdhime të OvÇe POLES” – EKO prOdhime të OvÇe pOles

Adresa: f. Mustafino Telefoni: 00389 (0)32 459 109 Faksi: / E-mail: suzana_dimitrievska@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: / NVT: / Xhiro llogaria: 200000903551985 Banka e deponimit: Stopanska Banka Personat për kontakt: Suzana Dimitrievska, t.z. 00389 (0)32 459 109; 00389 (0)75 582 553; suzana_dimitrievska@yahoo.com


indeksi
viziOni

Fermeri – i edukuar dhe i organizuar deri te bujqësia organike e qëndrueshme

misiOni
Përmes komunikimit dhe edukimit të fermerëve dhe të konsumatorëve të prodhimeve organike me implementimin e standardeve, deri te krijimi i brendit dhe prodhimit të qëndrueshëm organik

qëllimet
Krijimi i blegtorisë - bujqësisë moderne evropiane Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi, shoqëri civile, ekologji, ekonomi, bashkëpunimi ndërkombëtar, shëndetësi, turizmi dhe shërbimet, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, arsim rajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, të rinj dhe studentë, ekspertë nga fushë e caktuar, gra, fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike / lokale, Sveti Nikole, rajonale FFRM, plotfuqishme FFRM, RFRM, MBPEU, SFARM 75 5 zyrë, kompjuter, internet, printer /

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 /

29

shOqata e prOdhuesve të pemëve ekOlOgjike “mOlla japOneze” VALLANDOVË – shppe “mOlla japOneze”

Adresa: Dimitar Vllahov, 8, Vallandovë Telefoni: 00389 (0)70 437 965 Faksi: / E-mail: nakokimov@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 12/2001 Numri amë: 5520606 NVT: 4003001103214 Xhiro llogaria: 200000098966355


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Stopanska Banka Personat për kontakt: Naqo Kimov, japonskojabolko.valandovo@ffrm.org.mk

Fermeri – i edukuar, bashkëkohor, fitimprurës me prodhime organike

misiOni
Me edukimin e fermerëve për aplikimin e standardeve dhe teknologjisë moderne deri te prodhimet organike me brend dhe punë fitimprurëse

qëllimet
Ndërtimi i kapaciteteve teknike, ambiente për depo, kalibratorë dhe frigoriferë Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi, ekologjia, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, shkenca trajnime dhe këshillime, informata të rinj dhe studentë, fshatarë, të papunësuar, bashkësi etnike Me ushqim të shëndoshë deri te jeta e shëndoshë (2008); Shfrytëzimi i herbicideve, pesticideve (2007) lokale, rajonale – Vallandovë, Gjevgjeli, Dojran, nacionale të vendit/Federata e Prodhuesve Organik, plotfuqishme; FFRM, plotfuqishme; të jashtme/Federata Suedeze e fermerëve, shoqëruese FFRM, PROCERT 98 7 nuk ka 9.700

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 10.500

30

shOqata e Bletarëve “mleÇ” strumicë, shBms

Adresa: Vera Ciriviri, 16, Strumicë Telefoni: 00389 (0)34 323 586 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 11/2005 Numri amë: 5968615 NVT: 4027005144183 Xhiro llogaria: 2007947460007 Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Vojisllav Katranxhiev, t.z. 00389 (0)34 323 586, 00389 (0)70 253 690

Avokimi i interesave përmes delegatëve në institucionet më të larta të shtetit (oda ekonomike, qeveria)

misiOni
Harmonizimi i interesave të veta

qëllimet
Kultivimi i ndjenjave për ndihmë të ndërsjellë mes anëtarëve të shoqatës Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 bujqësi, ekologjia trajnime dhe këshillime, informata Grupi i përgjithshëm qëllimor, ekspertë nga fushë e caktuar / rajonale, rajoni i Osogovisë Lidhja e Bletarëve të R. Maqedonisë, plotfuqishme të gjitha shoqatat e bletarëve në RM 23 7 nuk ka 14.000 21.200

31

shOqata e BlegtOrëve “FERMERI” prilep

Adresa: Mazhuçishte - Prilep Telefoni: 00389 (0)78 390 147 Faksi: / E-mail: farmer.prilep@ffrm.org.mk Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: / NVT: 4021003138200 Xhiro llogaria: 30020000280268 Banka e deponimit: Banka Komerciale


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Stevançe Jordanoski, t.z. 00389 (0)48 410 341; 00389 (0)78 390 147; stevance.jordanoski@ffrm.org.mk

Fermer i fuqishëm, i edukuar, krijues i bujqësisë moderne dhe fitimprurëse

misiOni
Duke ndërtuar besim në mënyrë demokratike dhe transparente, i shoqëron, edukon dhe i informon fermerët për zhvillimin e biznesit familjar dhe fitimprurës

qëllimet
Krijimi i blegtorisë - bujqësisë moderne evropiane Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 bujqësi informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, fshatarë / lokale FFRM, plotfuqishme Federata e fermerëve, ministritë, organizatat qytetare 50 3 zyrë, kompjuter, internet, printer 50.000 70.000

32

shOqata e hOtelierëve, punëtOrëve turistik dhe zejtarëve “napredOk”

Adresa: Vanço Kitanov, 17, Pehçevë Telefoni: 00389 (0)33 520 214, 00389 (0)33 441 234 Faksi: 00389 (0)33 441 148 E-mail: zutrznapredok@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: nr. 11/2002 Numri amë: 5645131 NVT: 4001002105382 Xhiro llogaria: 240210000436761


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Uni Banka Personat për kontakt: Mare Stefanovska, t.z. 00389 (0)33 520 214, 00389 (0)71 373 326

Kontribut dejt zhvillimit të ofertave turistike - hotelerie në R. Maqedonisë

misiOni
Zhvillimi i zejtarisë, turizmit dhe hotelerisë në komunën e Pehçevës dhe promovimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Promovimi i potencialeve turistike në komunën e Pehçevës

qëllimet
Ruajtja, përpunimi dhe prezantimi i prodhimeve nga zejet e vjetra në komunën e Pehçevës. Zhvillimi i turizmit rural dhe shfrytëzimi i trashëgimisë natyrore dhe kulturore për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të rajonit Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime turizmi dhe hoteleria, bujqësi grante dhe donacione, avokim dhe lobim ekspertë nga fushë e caktuar, fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës Katalogu turistik i komunës së Pehçevës (2005); Harta turistike e Maleshit (2005); Mirëserdhët në Pehçevë (2006); Maleshi dhe Pijaneci nga parahistoria deri sot (2009) rajonale – Malesh dhe Pijanec; nacionale Rrjeti i zhvillimit rural në RM; Rrjeti i Bregallnicës FISHHM, GEF, PMG, Ministria e Kulturës 48 15 0 zyrë, faks, kompjuter, internet, printer 1.127.698

Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 2.000.000

33

shOqata e fermerëve kultivues të derrave “ekO pig” sveti NIKOLE - SHFKD “ekO pig” sveti nikOle

Adresa: Karposheva, 90, Sveti Nikole Telefoni: 00389 (0)32 443 714 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 6245617 NVT: 4025007110097 Xhiro llogaria: 270000000933803 Banka e deponimit: IK Banka Personat për kontakt: Çedomir Cvetkov, t.z. 032/443-714; 075/286-760


indeksi
viziOni
/

misiOni
Ta zhvillojë bashkëpunimin dhe organizimin mes fermerëve, si në vend ashtu edhe jashtë vendit

qëllimet
Shfaqje e organizuar para Qeverisë, furnizimi i lëndëve të para, plasmani i prodhimeve dhe përsosja profesionale Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 zyrë 11.000 20.000 bujqësi, ekonomia avokim dhe lobim sipërmarrës / lokale, rajonale – Sveti Nikole dhe Lozovë FFRM, plotfuqishme / 25

34

qendra maqedOnase për Bashkëpunim ndërkOmBëtar - MCMS

Adresa: Nikolla Parapunov p.n., f.p. 55, 1060 Shkup Telefoni: 00389 (0)2 30 65 381 Faksi: 00389 (0)2 30 65 298 E-mail: mcms@mcms.org.mk Ueb faqja: www.mcms.org.mk Numri i regjistrimit: 4836051468 Numri amë: 4878256 NVT: 4030994180119 Xhiro llogaria: 270-0000010922-04 Banka e deponimit: Banka eksportuese kreditore IK SH.A. - Shkup


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Sasho Klekovski, t.z. 00389 (0)2 30 65 381; Aleksandar Kërzhallovski t.z. 00389 (0)2 30 65 381

Paqe, harmoni dhe prosperitet i njerëzve në Maqedoni, në Ballkan dhe globalisht

misiOni
MCMS udhëheq dhe nxitë ndryshime me inovacione dhe modele alternative për zgjidhjen e sfidave shoqërore, të cilat ndikojnë ndaj aktorëve tjerë dhe inkuadrohet në rrjedhat kryesore shqërore

qëllimet
Kohezioni social dhe zvogëlimi i varfërisë; Zhvillim i qëndrueshëm lokal dhe rural; Sundimi i drejt, participimi dhe politika të drejtuara prej dhe ndaj njerëzve; Shoqëri e rrënjosur dhe dinamike qytetare të cilat ndikojnë në politikat publike; Diversitet i pranuar kulturor, ndërvarësi dhe dialog; Proces i mbështetur eurointegrues dhe bashkëpunim i forcuar rajonal; MCMS – organizatë e pavarur dhe organizatë me kredibilitet, e aftë për partneritete të fuqishme dhe efektive dhe aleanca të bazuara në barazi, në nivel lokal, nacional dhe ndërkombëtar; MCMS është organizatë atraktive dhe inovative, e cila mëson, me rrënjë lokale dhe vështrim global Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime shoqëria civile, politika sociale, bashkëpunimi ndërkombëtar, të drejtat e njeriut, infrastruktura, arsimi trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim, udhëheqje Grupi i përgjithshëm qëllimor Plani strategjik për zhvillim lokal të komunës së Gostivarit (2006); Adresari i komunave në Republikën e Maqedonisë (2006); Shfrytëzimi i suksesshëm i IPARD fondeve (2007); Studimi për gjendjen në rajonet rurale (2007); Adresar i komunave në Republikën e Maqedonisë (2010) lokal (Manastir, Resnjë, Radovish, Konçe, Berovë, Vasilevë, Aerodrom); rajonal Pellagoni, nacional dhe ndërkombëtar Platforma Qytetare e Maqedonisë (GPM), plotfuqishme; Lidhja Maqedonia pa Diskriminim (MBD), plotfuqishme; Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN), plotfuqishme; EKOSOK të KB, plotfuqishme; Civikus, plotfuqishme; AKT Internacional, plotfuqishme

Niveli i veprimit Anëtar në

35

Bashkëpunimi me

Polio Plus, SHHBR “Meseçina” – Gostivar; El Hilal; LOGM; ADI – Gostivar; HOPS, APFB “Megjashi”; Asociacioni i Ofruesve të Shërbimeve Komunale – ADKOM; Njësia për Koordinimin e Forumeve/Konsalting për Zhvillim Strategjik;Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë – BNJVL; Rrjeti për Zhvilli Rural në Republikën e Maqedonisë; Qendra për Zhvillim të regjionit Planifikues të Pellagonisë; Agjencia për Zhvillim dhe Bashkëpunim e Zvicrës (SDC); Asociacioni Norvegjez i Pushtetit Lokal dhe Rajonal (KS); ECNL – Hungari, OSBE nuk mund të aplikohet 7 20 zyra, faks, kompjuter, internet, printer, makinë për fotokopje 87.824.000 76.437.000

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010

36

fOndaciOni zhvillimOr maqedOnas pë NDËRMARRJE mrfp

Adresa: Nikolla Parapunov p.n., f.p. 55, 1060 Shkup Telefoni: 00389 (0)2 30 65 381 Faksi: 00389 (0)2 30 65 298 E-mail: mrfp@mrfp.org.mk Ueb faqja: www.mrfp.org.mk Numri i regjistrimit: 25/98 prej 25.11.1998 Numri amë: 5248850 NVT: 4030998351929 Xhiro llogaria: 210-0524885001-03


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: NLB Banka Tutunska - Shkup Personat për kontakt: Tetjana Llazarevska, t.z. 00389 (0)2 30 65 381

Vizioni i MRFP është zvogëlimi i varfërisë dhe papunësisë dhe vendosja e kohezionit social

misiOni
Misioni i MRFP është mbështetja e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla

qëllimet
Qëllimet afatgjate ndaj të cilave MRFP përpiqet të arrijë janë: Qasje e përmirësuar deri te shërbimet financiare; Promovimi i sipërmarrjes; Inovacione të kyçura në rrjedhat kryesore; Partneritete të zhvilluara; Zhvillim i siguruar institucional dhe organizativ i MRFP Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla grante, huazime, informata, avokim dhe lobim ndërmarrjet e vogla Sipërmarrja në Maqedoni – GEM (2009); Shfrytëzimi i suksesshëm i IPARD fondeve (2007) nacionale, ndërkombëtare Platforma Qytetare e Maqedonisë (GPM) NLB Banka Tutunska, IK Banka, Kursimorja – Mozhnosti, Horizonti, Ministria e Ekonomisë së RM, Lidhja e Odave Ekonomike, Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, BSC, EBA, CEED - Maqedoni,Konekt, Grupi për zhvillimn e sektorit të domates dhe specit nuk mund të aplikohet 0 Menaxhimi me MRFP i është besuar institucionit të veçantë për udhëheqje zyra, faks, kompjuter, internet, printer, makinë për fotokopje 44.664.304

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 47.762.140

37

rrjeti për zhvillim rural të repuBlikës së maqedONISË – MRR e rm

Adresa: Nikolla Parapunov NR. 27/1-29, Shkup Telefoni: 00389 (0)2 30 75 506 Faksi: 00389 (0)2 30 75 503 E-mail: info@ruralnet.mk Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 30120100010282 Numri amë: 6571140 NVT: 4057010505565 Xhiro llogaria: 30000000306580


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Banka komerciale SHA Shkup Personat për kontakt: Petar Gjrgjievski, t.z. 00389 (0)2 307 5506; 00389 (0)70 34 35 82

Maqedoni rurale progresive dhe vitale me bashkësi inkluzive dhe të angazhuar, ku, të udhëhequr nga parimi i qëndrueshmërisë, pasuritë e saja sociale, kulturore, natyrore dhe ekonomike të shfrytëzohen për realizimin e kualitetit më të madh të jetës për të gjithë

misiOni
Rrjeti për zhvillim rural i R. Maqedonisë punon në drejtim të shfrytëzimit aftësive, shkathtësive dhe njohurive potenciale të popullatës nga mjediset rurale, me qëllim që tu mundësojë ti shprehin përpjekjet e tyre dhe në mënyrë efikase ti organizojnë resurset që i kanë të nevojshme që ti plotësojnë nevojat e veta të vërtetuara

qëllimet
Qëllimet për vendosjen dhe funksionimi e rrjetit rural janë këto: 1. Vendosja e procedurës adekuate për grumbullimin, analizën dhe promovimin e informatave lidhur me aktivitetet për zhvillim rural në Maqedoni dhe mundësitë për grupe të aktorëve të ndryshëm; 2. Vendosja e procedurave për ofrimin e informatave të hollësishme me qëllim të informimit të individëve dhe grupeve themelore për qasjen e mundësive për zhvilli rural, përmes agjencive nacionale, rajonale dhe ndërkombëtare; 3. Forcimi i mundësive për trajnim, mentorim dhe mësim, si dhe mundësitë për shkëmbim të njohurive dhe shkathtësive mes anëtarëve të MRR; 4. Promovimi i procesit të bashkëpunimit rajonal mes anëtarëve të MRR; 5. Vendosja e kapaciteteve dhe strukturave që do të shfrytëzojnë qasje rinovuese, njohuri të eja dhe praktika të mira nga vendet anëtare të BE; 6. Përmirësimi i kapacitetit dhe strukturës për aktorët në zhvillimin rural (anëtarë dhe partnerë) me qëllim që ti përmirësojnë shërbimet e veta; 7. Ndërtimi i shërbimit për lobim dhe avokim të organizatave anëtare; 8. Forcimi i strukturave ekzistuese me qëllim që të sigurojnë informata të kthyeshme deri te qeveria lidhur me gjendjen në sektorin rural Sektorët e veprimit: shoqëria civile, kulturë dhe art, ekologji, politika sociale, bashkëpunimi ndërkombëtar, turizmi dhe shërbimet, bujqësia, punësimi/gjenerimi i të ardhurave trajnime dhe këshillime, informata, evokim dhe lobim të rinj dhe studentë, ekspertë nga fusha të catuara, gra, fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike / lokal, nacional, ndërkombëtar

Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime: Niveli i veprimit

38

Anëtar në:

SHQ Qendra rajonale për avokim - Dellçevë; Organizata e grave të Krivogashtanit; organizata anëtare: SHQ Zëri I fshatit – Kumanovë;Mundësi ndërkombëtare të fermave organike të Maqedonisë; Etno-Beba – Kumanovë; SHQ Proevce Qendra për zhvillim rural – Kumanovë; SHQ Karpino – Kumanovë; Eko -Sharr – Gostivar; Shoqata ekologjike Brica – Berovë; SHQ Bleta e Maleshevisë – Berovë; SHQ Svod – Berovë; SHQ Napredok – Pehçevë; Këshilli rinor i Pehçevës, SHQ Leshki – Berovë, Shoqata nacionale pyjet private – Berovë; Organizata e grave të Pehçevës; Shoqata e grave që thurin Serafim – Berovë, Shoqata për turizëm alternativ Alteri i Maleshevisë; Slow fond Konvivium Mavo e Malit Sharr; OG Cvet – Krushevë, SHE Solza – Pehçevë; SHQ Qenda për qëndrueshmëri dhe edukim të avancuar – Bit; SHQ Gorica Prespa – Podmoçan, resojë, SHQEKE – Manastir; Ansambli për folklor Stiv Naumov – Logovardi, Manastir; SHQ SEMAK-Novaci; Fondacioni zhvillimor rajonal PREDA – Prilep; SHQ Lëvizja për ambientin Molika – Manastir; SHQ Qendra ndërkombëtare për art; CEPROSARD-Shkup; SHQ Aksioni për zhvillim rural – Shkup; SHQ Instituti për zhvillim të bashkësive rurale; Shoqata e kultivuesve të dhenve; SHQ CI Raven - Pehçevë MCMS, Federata e Fermerëve të RM, Grupi i përhershëm për zhvillim rajonal në Evropën Juglindore (SWG), Fondacioni për edukim dhe zhvillim HUMANOPOLIS, Rrjeti suedez për zhvillim rural 0 0 3 zyra, faks, kompjuter, internet, printer, makinë për fotokopje 0

Bashkëpunimi me

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 0

39

Organizata e grave “cvet”

Adresa: Nikolla Gjurkoviq, p.n., Krushevë Telefoni: 00389 (0)48 476 594 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: www.cvet.mkdelta.org Numri i regjistrimit: 21/SHQF19/1999 Numri amë: 5608848 NVT: 4016999102865 Xhiro llogaria: 200000099300056


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Stopanska Banka Personat për kontakt: Spaska Taseska, t.z. 00389 (0)48 522 120

Forcimi i trashëgimisë kulturore të Krushevës

misiOni
Gruaja me përpunimin e artizanaleve dhe realizimi i projekteve ekonomike të forcohet

qëllimet
Forcimi ekonomik i gruas nga Krusheva Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 kultura dhe arti, politika sociale, turizmi dhe shërbimet trajnime dhe këshillime, përpunimi i prodhimeve finale për tregjet e huaja Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, të papunësuar, bashkësi etnike Broshurë (2008); Broshurë (2005) rajonale-Rajoni i Pellagonisë Rrjeti për zhvillim rural, shoqëruese; SOZM-Shkup, shoqëruese OG “Horizonti” - Krivogashtan, Lidhja e Grave Shqiptare – f. Zhitoshë, Rrjeti për zhvillim rural 220 6 0 zyrë, Faksi, printer, pajisje për fotokopje nuk janë dhënë nuk janë dhënë

40

ekO patatja e pallankës

Adresa: Mareshali Tito, p.n., Kriva Pallankë Telefoni: 00389 (0)76 244 666 Faksi: / E-mail: rkkompir@t-home.mk Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 23/zg.4/2003 Numri amë: 5776236 NVT: 4015003103970 Xhiro llogaria: 510-000020073968


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Stater Bankа Personat për kontakt: Goran Tasevski, t.z. 00389 (0)76 244 666, rkkompir@t-home.mk

Ndërtimi i qendrës për vetë-prodhim dhe mbrojtja e prodhimtarisë së vendit të patates

misiOni
Prodhimi i patates me fara dhe merkantil

qëllimet
Përmirësimi i kushteve për prodhimin e patates dhe plasmani i të njëjtit Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor / lokale FFRM, plotfuqishme Norges Vel 53 18 3 zyrë, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje /

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 /

41

shB “Bleta e maleshevisë – BEROVË” – BerOvë

Adresa: Republika e Krushevës, 10, 2330 Berovë Telefoni: 00389 (0)33 471 569 Faksi: / E-mail: gdungevski@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 13/99 Numri amë: 4100344 NVT: 4001971103010 Xhiro llogaria: 200000099413546 Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni
/

Personat për kontakt: Borçe Shuperliski, t.z. 00389 (0)33 471 569; 00389 (0)70 928 282; bsuperliski@yahoo.com

misiOni
/

qëllimet
/ Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 / / / / / / / / / / nuk ka të dhëna

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 nuk ka të dhëna

42

shOqata e Bletarëve „matica”

Adresa: 11 Tetori, 4, Koçanë Telefoni: 00389 (0)33 278 454 Faksi: / E-mail: dragankolev@gmail.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: / NVT: 4013976109480 Xhiro llogaria: 20000002885063 Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Dragan Kolev, t.z. 00389 (0)33 278 454, 00389 (0)70 420 004, dragankolev@gmail.com

Ushqim i shëndoshë, prodhim organik, ekologjia

misiOni
Popullarizimi dhe avancimi i bletarisë

qëllimet
Edukimi, shfaqja e përbashkët Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010 bletari, ekologjia, ekonomia, bashkëpunimi ndërkombëtar, turizmi dhe shërbimet, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave trajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, persona të moshuar, fëmijë, të papunësuar / lokale FFRM, plotfuqishme FFRM, Shoqata e qytetarëve “Dabot” 70 9 0 zyrë, kompjuter, printer 34.000 40.000

43

shOqata Bletare “Ohrid”, shBO

Adresa: / Telefoni: / Faksi: / E-mail: filip.janevski@hotmail.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 4099273 NVT: 4020974121846 Xhiro llogaria: 5300003000616-25 (në denarë)


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: / Personat për kontakt: Filip Janevski, kryetar, t.z. 00389 (0)75 427 846

Avancimi i mëtejshëm dhe zhvillimi i bletarisë në komunën e Ohrit si degë e veçantë me interesim për bujqësinë

misiOni
Njohja e ndërsjellë, shkëmbimi, përvoja, edukimi dhe përsosja e kultivuesve ekzistues dhe krijimi i kultivuesve të ri të bletëve në rajonin e Ohrit

qëllimet
Zhvillimi dhe avancimi i bletarisë, mbrojtja e bletëve të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikojnë mbi ambientin e njeriut Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Numri i anëtarëve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bletari, bujqësi trajnime dhe këshillime, informata fshatarë / lokale, Ohër, rajonale FFRM Qendra rajonale Manastir 45 nuk ka 13.200

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 15.000

44

shOqata e Bletarëve “pOllOg”, gOstivar - SHB POLLOG

Adresa: Ciglana, 1-73, Gostivar Telefoni: / Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 5304206 NVT: 4007007500890 Xhiro llogaria: 240240001539310


indeksi
viziOni
Anëtarësimi i fermerëve të ri

Banka e deponimit: Uni Banka Personat për kontakt: Metodija Krajçeski, t.z. 00389 (0)70 832 701

misiOni
Regjistrimi i bletarëve në shoqata

qëllimet
Masovizimi i bletarëve Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bletari informata Grupi i përgjithshëm qëllimor / rajonale – Gostivar, Tetovë, Kërçovë, Makedonski Brod FFRM, plotfuqishme FFRM 25 3 nuk ka 30.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 /

45

agjencia zhvillimOre rajOnale e PELLAGONISË preda

Adresa: Ivo Llola Ribar, 5, f. postar 174, Prilep Telefoni: 00389 (0)48 401 580 Faksi: 00389 (0)48 401 580 E-mail: preda@preda.org.mk Ueb faqja: www.preda.org.mk Numri i regjistrimit: 30520070002208 Numri amë: 6257739 NVT: 4021007155710 Xhiro llogaria: 200001578654040 (në denarë), МК07200001917281719 (në devizë) Banka e deponimit: Stopanska Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Marijana Milevska, t.z. 00389 (0)48 401 581 лок.106, 00389 (0)75 444 345, marjana.milevska@preda.org.mk

Zhvillim ekonomik dhe prosperitet social i rajonit statistikor të Pellagonisë dhe pozicionimi i tij jashtë vendit si rajon konkurrues i Ballkanit

misiOni
Avancimi dhe promovimi i zhvillimit rajonal dhe social në rajonin e Pellagonisë dhe mbështetja e pëhershme ekonomike dhe zhvillimi social

qëllimet
/ Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 zhvillimi ekonomik, zhvillimi rajonal, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, arsimi, sport, hobi dhe rekrijim trajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata fëmijë, fshatarë, sipërmarrës Rezultatet tona – programi ynë (2006); Pellagonia (2009); Pellagonia – Lugina e mermerit (2006); SWOT analiza / sektori i duhanit (2006) rajonale-Rajoni i Planit të Pellagonisë FFRM ESR, Sofje; Biznesi-sektori/rajoni i Pellagonisë 9 0 6 zyrë, faks, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 9.434.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 22.000.000

46

shOqata turistike rajOnale ekO OsOgOvia, shtreO

Adresa: Crn Vrv, 48, Probishtip Telefoni: 00389 (0)32 480 200 Faksi: / E-mail: uzmkm@yahoo.com Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: / Numri amë: 6394124 NVT: 4022008500582 Xhiro llogaria: /


indeksi
viziOni

Banka e deponimit: Starter Banka, Kumanovë Personat për kontakt: Dejan Arsovski, t.z. 00389 (0)32 480 200, 00389 (0)71 376 494

Rajoni i Osogovisë – destinacion atraktiv turistik

misiOni
Animacioni dhe edukimi i popullatës nga rajoni i Osogovisë për rëndësinë e turizmit dhe zhvillimit të qëndrueshëm rural, ruajtja dhe avancimi i mjedisit jetësor

qëllimet
Valorizimi turistik i vlerave natyrore dhe antropogjene për rajonin e Osogovisë, krijimi i ofertës komplekse turistike Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 ekologjia, bashkëpunimi ndërkombëtar, turizmi dhe shërbimet, bujqësi trajnime dhe këshillime Grupi i përgjithshëm qëllimor, ekspertë nga fushë e caktuar, fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës / rajonale, rajoni i Osogovisë / / 0 0 nuk ka nuk ka të dhëna

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 nuk ka të dhëna

47

Organizata hOlandeze për zhvillim, hagë, hOlandë, zyra lOkale në maqedOni, snv

Adresa: Dane Krapçev, 10а, 1000 Shkup Telefoni: 00389 (0)2 32 17 322 Faksi: 00389 (0)2 32 17 322 E-mail: macedonia@snvworld.org Ueb faqja: www.snvbalkans.org; www.snevworld.org Numri i regjistrimit: 30120090175465 Numri amë: 6052916 NVT: 4030005570760 Xhiro llogaria: 240010000942529 (në denarë) и 07240010000942529 (në devizë) Banka e deponimit: Uni Banka


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Peter Xhonatan Kampen, drejtor ekzekutiv, t.z. 00389 (0)2 32 17 322; pkampen@snvworld.org

Vizioni i SNV në nivel korporativ është e lidhur ngushtë me arritjet e qëllimeve mijëvjeçare dhe tejkalimin e varfërisë në botë. Vizioni i SNV në Maqedoni është e orientuar drejt vendosjes së sistemeve për udhëheqje të mirë me qëllim të tejkalimit të suksesshëm të varfërisë dhe lehtësimit të përpjekjeve të vendit për integrim më të lehtë në BE.

misiOni
SNV i është përkushtuar shoqërisë ku të gjithë njerëzit e gëzojnë lirinë që ta ndjekin zhvillimin e vet të qëndrueshëm. Këshilltarët tanë kontribuojnë për këtë përmes përforcimit të kapacitetit të organizatave lokale.

qëllimet
Stabilitet i institucioneve në tre sektorët programore – pylltari, bujqësi dhe turizëm rural; Rritja e kapacitetit të organizatave lokale për ballafaqimin me presionin nga konkurrenca dhe ruajtja më e mirë e ekonomisë së tregut; Inkorporimi i pakos së vetme të harmonizimit me parimet evropiane.

Sektorët e veprimit Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime

shoqëri civile, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, udhëheqja e mirë, pylltaria trajnime dhe këshillime, avokim dhe lobim, mbështetje teknike të papunësuar
Mbështetja e sipërmarrjes së grave nga ana e vetëqeverisjes lokale në RM (2009); Strategjia për menaxhimin me rreziqet (2009); Doracak për format e bashkëpunimit të vetëqeverisjes lokale dhe sektorit civil (2009); Lokalizimi i BE – doracak referues (2009); Kapacitete për vendosje private – Krusheva (2008); Kapacitete për vendosje private - Berova (2008); Standarde për kualitet (2007); Doracak për prodhimtari bujqësore organike (2007); Doracak për pronarët e pyjeve private (2008).

Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

lokale, rajonale, nacionale / UNDP, MQPEU 20 1 19 zyrë, faksi, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 45.262.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 0

48

shOqata e duhanit dhe vreshtarisë “ORIENTAL” – krivOgashtani, shdv OrienTAL - KRIVOgashtani

Adresa: Eduard Kardel, 19, Krivogashtani Telefoni: 00389 (0)48 434 123 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: 9/2005 Numri amë: 9579820 NVT: 4021005147184 Xhiro llogaria: 210-0597982001-07 Banka e deponimit: Banka Tutunska


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Venko Stomnaroski, t.z. 00389 (0)48 434 123; 00389 (0)70 444 704, venko.stomnaroski@telekom.mk

Ndihmë prodhuesve të ushqimit në mbjelljen dhe kultivimin e bimëve të kopshtarisë sipas rregullave të Bashkimit Evropian

misiOni
Vendosja e lidhjeve me përfaqësues të shoqatave, ligjërues të kësaj problematike, persona mjekësor dhe profesional dhe banorët të komunës së Krivogashtanit. Edukimi i prodhuesve të prodhimeve të kopshtarisë për shfrytëzimin e mjeteve të shëndosha parandaluese dhe mbrojtëse për mbjellje të cilat janë miratuar nga BE

qëllimet
Organizimi, edukimi, blerja, prezantimi i masave agroteknike. Forma të shoqërimit të teknologjive bujqësore të prodhimtarisë Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 shoqëri civile, kultura dhe arti, ekologjia, infrastruktura, bujqësi, punësimi/ gjenerimi i të ardhurave, arsimi, sport, hobi dhe rekrijim trajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata Grupi i përgjithshëm qëllimor, të rinj dhe studentë, persona të moshuar, fëmijë, fshatarë, të papunësuar Me ushqim të shëndoshë deri te jeta e shëndoshë (2008); Shfrytëzimi i herbicideve, pesticideve (2007) lokale FFRM, plotfuqishme, Lidhja rajonale “Klas”, shoqëruese FFRM, Semak, Novaci 48 / zyrë, kompjuter, printer, pajisje për fotokopje 240.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 200.000

49

fOndaciOni “eurO qendra” sveti nikOle

Adresa: Sheshi Ilinden, p.n., Sveti Nikole Telefoni: 00389 (0)32 440 910 Faksi: / E-mail: / Ueb faqja: / Numri i regjistrimit: shqf 13/2001 Numri amë: 5541018 NVT: 4025001106268 Xhiro llogaria: 200000000574232


indeksi
viziOni
/

Banka e deponimit: Stopanska Banka Personat për kontakt: Danijela Petrushevska-Andonova, t.z. 00389 (0)32 440 910

misiOni
/

qëllimet
/ Sektorët e veprimit: shoqëri civile, ekologjia, ekonomia, politika sociale, bashkëpunimi ndërkombëtar, të drejtat e njeriut, bujqësi, punësimi/gjenerimi i të ardhurave, shkencë trajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata, avokim dhe lobim gra, fshatarë, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Kush dhe si deri te fondet për bujqësi të BE (2009); Absorbimi më i mirë i fondeve të BE (2008); Bujk i regjistruar – rruga drejt ardhmërisë së sigurt (2008) nacionale FFRM FFRM, APPRM, Banka Botërore, komuna e Sveti Nikoles, USAID, FISHHM 1800 15 0 zyrë, kompjuter, internet, printer /

Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime

Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 /

50

fOndaciOni “slOW fOOd kOnvivium sarplaninSKI” – MAVROVË rOstushë

Adresa: Aleksandar Makedonski, p.n., Shkup Telefoni: 00389 (0)48 476 594 Faksi: / E-mail: f.unterhofer@slowfood-sharplaninska.org.mk Ueb faqja: www.slowfood-sharplaninska.org.mk Numri i regjistrimit: / Numri amë: 6272126 NVT: 4007007600237 Xhiro llogaria: 300000002878220 (në denarë), 0270100256565 (në devizë) Banka e deponimit: Banka Komerciale


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Filipo Untrhoifer, t.z. с.т. 00389 (0)78 283 868, f.unterhofer@ slowfood-sharplaninska.org.mk

Maqedonia të bëhet vend ku prodhimet e vendit dhe kultura rurale dhe njohuritë tradicionale janë të mbrojtura dhe të promovuara

misiOni
Të mbrohet bio-diversiteti në bujqësi

qëllimet
Të ndërtohet rrjet i fuqishëm i “slowfood” në EM; Të mbrohen dhe të promovohen prodhimet lokale dhe tradicionale; Të organizohen prodhuesit e vegjël dhe aktorët tjerë në nivel lokal; Zhvillimi i turizmit gastronomik Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 bujqësi dhe zhvillimi rural, kultura dhe arti, ekonomia, bashkëpunimi ndërkombëtar, turizmi dhe shërbimet, bujqësi, arsimi, shkenca trajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata, avokim dhe lobim, promovim të rinj dhe studentë, ekspertë nga fushë e caktuar, fshatarë Broshurë (2008); Broshurë (2005) lokale, rajonale Mavrovë-Rostushë Rrjeti për zhvillim rural, plotfuqishme; Balkania, plotfuqishme; Slow food, plotfuqishme Aleanca Rinore Tetovë, IAAS Maqedoni, Fakulteti për Shkenca Bujqësore 60 15 2 zyrë, kompjuter, internet 120.000

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 350.000

51

qendra për zhvillim të qëndrueshëm “allka”, qzhq allka

Adresa: Bllagoja Davkov, 33, Shkup Telefoni: 00389 (0)2 32 14 505 Faksi: 00389 (0)2 32 14 505 локал 104 E-mail: alka@alka.org.mk Ueb faqja: www.alka.org.mk Numri i regjistrimit: / Numri amë: 5862434 NVT: 4030004507887 Xhiro llogaria: 210-0586243401-54 Banka e deponimit: Banka Tutunska


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Zharko Xhipunov, t.z. 00389 (0)2 32 14 505, 00389 (0)75 363 699, zarko.dzipunov@alka.org.mk

Shoqëri e organizuar ku qytetarët kanë rol aktiv në krijimin e të ardhmes më të mirë për gjeneratat e ardhshme

misiOni
Inkurajimi dhe mbështetja e iniciativave për zhvillim të qëndrueshëm dhe forcimi i kapaciteteve të organizatave dhe institucioneve në nivel lokal dhe rajonal

qëllimet
Zhvillim i qëndrueshëm dhe ndryshimet klimatike; zhvillimi i kapaciteteve për partneritet lokal/rajonal për mobilizimin e potencialeve lokale/rajonale; animimi dhe promovimi i bashkëpunimit dhe inovacioni në zhvillimin rural; përmirësimi i mundësive të aktorëve shoqëror dhe zhvillimi i strategjive të qëndrueshme për zgjidhjen e problemeve Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime zhvillimi i qëndrueshëm, shoqëri civile, ekologjia, bashkëpunimi ndërkombëtar, infrastruktura, ndihma urgjente/themelore trajnime dhe këshillime, grante dhe donacione, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, gra, fshatarë, sipërmarrës Doracak për funksioni të qëndrueshëm të projekteve të vogla dhe të mesme të infrastrukturës (2004); Doracak për hulumtimin e ndikimit të projekteve mbi mjedisin jetësor (2004); Doracak – zhvillimi i integruar rural (2007); Unë dhe komuna ime (2007); Deklarata për kyçjen e bashkësisë (2008) nacionale (jashtë vendit) Prepare, Pre-acesion partnership for rural Europe; Forum energies, Lëvizja Evropiane për Praktika të Qëndrueshme; PADOR (Rrjeta e BE); Trialog BNJVL, CEPROSARD 11 6 10 zyrë, faksi, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 42.980.000 22.866.000

Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009 Buxheti i planifikuar për vitin 2010

52

qendra për prOmOvimin e praktikave të qëndrueshme BujqësOre dhe zhvillimi rural, ceprOsard

Adresa: Orce Nikollov, 155-5/2, Shkup Telefoni: 00389 (0)2 30 61 391 Faksi: 00389 (0)2 30 61 391 E-mail: info@ceprosard.org.mk Ueb faqja: www.ceprosard.org.mk Numri i regjistrimit: 30120080002825 Numri amë: 6322409 NVT: 403008019062 Xhiro llogaria: 300000002662589 (në denarë), 7020522 (në devizë) Banka e deponimit: Banka Komerciale


indeksi
viziOni

Personat për kontakt: Svetllana Petrovska, t.z. 00389 (0)2 30 61 391, 00389 (0)72 253 004, svetlana.petrovska@ceprosard.org.mk

Fusha të zhvilluara rurale në mënyrë të qëndrueshme me kujdes të plotë për mjedisin jetësor, shfrytëzimi efikas i energjive të përsëritshme, efikasiteti energjetik, si dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore

misiOni
Vendosja dhe promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm rural

qëllimet
Sigurimi i kushteve më të mira për jetesë dhe krijimi i mjedisit më të mirë social për gjeneratat e ardhshme, si në mjediset rurale ashtu edhe në atë urbane Sektorët e veprimit: Tipat e aktiviteteve Grupi qëllimor Publikime Niveli i veprimit Anëtar në Bashkëpunimi me zhvillimi rural, kultura dhe arti, ekologjia, bujqësi, burime të përsëritshme të energjisë trajnime dhe këshillime, informata, avokim dhe lobim Grupi i përgjithshëm qëllimor, të rinj dhe studentë, ekspertë nga fushë e caktuar, fshatarë Energjia nga bujqësia-energjia për bujqësinë (2010); Burime të përsëritshme të energjisë dhe efikasiteti energjetik në mjediset rurale në RM (2009); Zbulimi i trashëgimisë arkitektonike në Mariovë (2009) nacionale, ndërkombëtare MEB-rrjet i eko fshatrave në Ballkan, plotfuqishme; Forum singergies, plotfuqishme Ministria e Bujqësisë, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Fakulteti i Shkencave të Buqjësisës dhe Ushqimit, BNJVL, SIDA, Banka Botërore, GTZ, SNV, FAO, Forum singergies, Korrja e diturisë, AKRRA, IRRZA, Alka, Metamorfozis, Eko.net 22 5 5 zyrë, faks, kompjuter, internet, printer, pajisje për fotokopje 29.585.217

Numri i anëtarëve Numri i vullnetarëve aktiv Numri i të punësuarve Resurse materiale Buxheti në vitin 2009

Buxheti i planifikuar për vitin 2010 7.344.000

53

54

 prOjekte
55

 emri i prOjektit:
PËRFORCIMI I KAPACITETEVE INSTITUCIONALE
Qëllimi i projektit: Përmirësimi i menaxhimit, zhvillimit, ndjekjes dhe vlerësimit të resurseve njerëzore dhe menaxhim në të gjitha nivelet e drejtimit të indikatorëve dalës. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: / Resurse humane: 144 Grupi qëllimor: përforcimi institucional i APRZ Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata, përfaqësim, bazë të dhënash Periudha e zbatimit: tetor 2010 Shpenzimet për projektin: / Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Vendosja organizative e APRZ-s mundëson menaxhimin në pajtim me specifikat e secilit rajon për të cilin mbahen evidenca dhe kryen shpërndarjen e të drejtave dhe obligimeve me zbatimin e kontrollit, dhe njëkohësisht për shkak të efikasitetit më të madh bëhet përpunimi i dokumentacionit në një vend. Drejtoria e APRZ-s eështë me seli në Manastir dhe ka 30 njësi pune të grupuara në 6 rajone. Aktivitetet i zbaton nëpërmjet grupeve të specializuara koordinatave. Në drejtim të krijimit të politikave dhe planifikimit strategjik është formuar organ strategjik. Funksionon sistem informativ i cili mundëson evidentim adekuat dhe përpunimin e të dhënave me mundësi për kontroll sistematik. I njëjti me përkrahje adekuate teknike dhe financiare vazhdimisht zhvillohet. Për shkak të efikasitetit më të mirë në realizimin e programeve janë hapur 43 zyra në mjedise rurale. Rezultati i aktiviteteve të deritanishme është definuar në analizën funksionale – organizative në drejtim të forcimit të kapaciteteve të APRZ-s, i cili i përfshinë karakteristikat në vijim: të definuara bazat e funksionimit të Shërbimit nacional këshillëdhënës; mundësi për adaptim efikas sipas nevojave të rrethinës, shfrytëzuesve dhe resurseve personale; mundësi për zhvillim, adaptim dhe ndjekje të ndryshimeve në sektorin bujqësor; vizioni, misioni, plani strategjik, program vjetor, burimet e financimit dhe grupet qëllimore; llojet e aktiviteteve (koha për realizim, udhëzime, klasifikimi, indikatorë për sukses, monitorin); klasifikimi i dhënësve të shërbimeve – këshillëdhënës, hierarki, motivim, përparim; - sistem për vlerësimin dhe monitorimin e aktiviteteve.

 emri i prOjektit:
INFORMIM DHE MARRËDHËNIE ME OPINIONIN
Qëllimi i projektit: Informim i vazhdueshëm i prodhuesve bujqësorë, gjithë aktorët relevant nga fusha e bujqësisë, por edhe opinionin më të gjerë me informata nga fusha e bujqësisë, prodhimtarisë së ushqimit dhe zhvillimit rural, si edhe informata për aktivitetet dhe punën e Agjencisë dhe sigurimin e informatave të natyrës publike. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, ESHS, AFPZRR, NJVL, asociacione bujqish, mediume lokale dhe nacionale Resurse humane: 35 Grupi qëllimor: Të rinj, gra, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike, ndërmarrje bujqësore Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Informata, baza të dhënash Periudha e zbatimit: shkurt 2010 Shpenzimet për projektin: 500.000 Denarë Donatorë të projektit: /

56

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin do të ndërmerren këto aktivitete: Rritja e dukshmërisë së Agjencisë nëpërmjet marrëdhënieve më aktive me opinionin; Njoftim të opinionit më të gjerë me aktivitetet e Agjencisë, me çka do të rritet transparenca në punë; Rritja e besimit të bujqve individual në institucionet e RM-s duke e përmirësuar diturinë dhe kuptimin për to; angazhimin dhe kyçjen e grupeve të definuara qëllimore për informim; Pjesëmarrje aktive dhe përkrahje në informimin e opinionit për procesin e integrimit të RM-s në BE dhe adaptimin e saj drejt rregulloreve dhe legjislacionit të BE-s në fushën e bujqësisë, si edhe mundësitë të cilat dot hapen për prodhuesit bujqësorë dhe në përgjithësi për prodhimtarinë bujqësore në RM; Vendosja e kontakteve të qëndrueshme me mediumet relevante lokale dhe nacionale; Rritjen e mbulimit medial të aktiviteteve të Agjencisë; Ueb faqe; Përhapja e të dhënave nga baza e FMS dhe PRP, publikimi i revistës Bujku modern dhe publikimi i fletushkave, broshurave, etj.; Prezantimi i Agjencisë nëpërmjet prezantimeve në power point.

 emri i prOjektit:
TRAJNIM DHE EDUKIM – ARSIMIM JOFORMAL
Qëllimi i projektit: Edukim, përmirësim i diturisë dhe aftësive të prodhuesve bujqësorë në fushën e bujqësisë. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, AFPZRR, NJVL, asociacione bujqësore Resurse humane: 100 Grupi qëllimor: Të rinj, gra, sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata Periudha e zbatimit: shtator 1998 Shpenzimet për projektin: 500.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Një nga aktivitetet themelore të këshillëdhënësit është transferi i diturisë dhe aftësive deri te shfrytëzuesit final – bujqit. Qëllimi i këtij aktiviteti është zhvillimi i diturive dhe aftësive të popullatës rurale dhe subjekteve në drejtim të bujqësisë së qëndrueshme dhe zhvillimit rural. Qëllimi i APRZ-s si shërbim publik këshillëdhënës është të jetë ndërmjetësues i cili dot ndihmon banorët rural.

 emri i prOjektit:
NDËRLIDHJA E AKTORËVE NË MJEDISET RURALE PËR PËRMIRËSIMIN E ZHVILLIMIT EKONOMIK TË BASHKËSISË
Qëllimi i projektit: Përmirësimi i mjedisit jetësor dhe ekonomisë rurale duke vendosur komunikim të ndërsjellë dhe bashkëpunim. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, AFPZRR, NJVL, ekonomi bujqësore, sipërmarrës, përpunues, furnizues të repro materialeve, asociacione bujqësore Resurse humane: 50 Grupi qëllimor: Të rinj, gra, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike, ndërmarrje bujqësore Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata, përfaqësim, bazë të dhënash Periudha e zbatimit: janar 2010 Shpenzimet për projektin: 500.000 Denarë

57

Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me PRA bëhet vlerësim i mjediseve rurale me pjesëmarrje të vetë banorëve. Kjo është qasje e cila kyçën numër të madh të teknikave dhe veglave participative për mbledhjen e të dhënave të cilat mundësojnë që palët e interesuara ti analizojnë problemet e tyre e pastaj të planifikojnë, zbatojnë, dhe ti vlerësojnë përparimin dhe suksesin e zgjidhjeve. PRA është aktivitet bazik i cili paraqet obligim të rregullt dhe detyrë e çdo punëdhënësi në APRZ për identifikimin e problemeve dhe gjetjen e zgjidhjeve me pjesëmarrjen e personave nga rajonet rurale. APRZ të njëjtën gjë e zbaton në 45 mjedise rurale ku ka hapur zyra. Përbëhet nga dy aktivitete: implementim dhe analizë. PRA përbëhet nga veglat në vijim: mapim, kalendarë sezonal, biseda me aktorë kyç, transet, diagram kohorë të bashkësive dhe fokus grupe.

 emri i prOjektit:
SISTEM PËR MBIKËQYRJEN E FERMËS DHE VENDOSJEN E RRJETIT PËR TË DHËNA KONTABILISTE NGA ZS (FADN)
Qëllimi i projektit: Mbajtja e vazhdimësisë së bazës së të dhënave nga ferma reprezentative në RM dhe përhapja e tyre. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: SIDA, ESHS, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Resurse humane: 65 Grupi qëllimor: / Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: shtator 2003 Shpenzimet për projektin: 2.500.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të APRZ-s, më shumë vite zbatohet FMS me të cilin mblidhen dhe analizohen të dhëna për parametra fizik dhe ekonomik nga ZS. Në FMS u kyç kjo programë në realizimin e aktiviteteve të saja ku i kyçën edhe aktivitetet të parapara me përkrahjen e MZSHV në vendosjen e FADN në RM sipas regulativave të BE-s. Sistemi i cili është burimi i vetëm i parametrave ekonomik dhe fizik prej ZS në vend, fillimisht i vendosur për përkrahjen e shërbimeve këshillëdhënëse në pjesën e menaxhimit me ekonomitë bujqësore, por në periudhën e kaluar gjithnjë e më shumë përdoret si përkrahje në krijimin e politikës bujqësore nga ana e MZSHV-s, për nevojat e Entit shtetëror për statistikë dhe institucionet hulumtuese-shkencore. Vendosja e FADN-s është obligim e anëtarëve të BE-s, si parakusht për formulimin e politikës së qëndrueshme bujqësore në BE. Me aprovimin e Ligjit për vendosjen e rrjetit të dhënave kontabiliste nga ekonomitë bujqësore sigurohet zhvillim i qëndrueshëm i sistemit dhe përmirësim kualitativ i tij në drejtim të vendosjes së FADN. Në bashkëpunim me MBPEU dhe formimin e komitetit për FADN dhe sjelljen e akteve nënligjore në tërësi do të definohen obligimet dhe të drejtat për funksionimin e qëndrueshëm të FADN në RM. Pritet që në vitin 2011 të vendoset shembull adekuat për FADN. Programi përfshinë mbajtjen dhe zhvillimin e sistemit informativ, si edhe në pjesën e formimit dhe mirëmbajtjes të rrjeteve me subjekte vendore dhe ndërkombëtare, si edhe përkrahje në zhvillimin e zinxhirëve me qëndrueshmëri të vazhdueshme gjatë rrjedhjes së informatave dhe komunikimi në vetë APRZ-n. Përdoren metoda standarde dhe vegla mediale për promovimin e aktiviteteve dhe shërbimeve këshillëdhënëse.

 emri i prOjektit:
ZBATIMI I MASAVE DHE PROGRAMEVE QEVERITARE
Qëllimi i projektit: Përkrahje gjatë zbatimit të Programit Nacional për bujqësi dhe zhvillim rural dhe IPARD programin. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë

58

Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, AFPZRR, NJVL, asociacione bujqësore Resurse humane: 100 Grupi qëllimor: Të rinj, gra, sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnime, informata Periudha e zbatimit: tetor 1998 Shpenzimet për projektin: 2.000.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Përkrahje e cila përfshinë realizimin e masave të Programit Nacional për bujqësi dhe zhvillim rural dhe programin IPARD. Implementimi i aktiviteteve, në veçanti në pjesën e realizimit të Programit për përkrahje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural, si edhe përkrahja e dhënë dhe aplikacionet e dorëzuara për 40.000 bujq nga ana e këshillëdhënësve të APRZ-s. Përpilimi dhe dorëzimi i raportit nga evidentimi i 450 fermave për raportin vjetor për bujqësi. Organizimi i trajnimeve dhe ligjëratave dhe fushata informative për zbatimin e programeve nacionale.

 emri i prOjektit:
SHËRBIME KËSHILLËDHËNËSE PROFESIONALE NË BUJQËSI
Qëllimi i projektit: Organizimi dhe sigurimi i shërbimeve këshillëdhënëse për ZS në mjedise rurale nga aspekti i shfrytëzimit optimal të resurseve në dispozicion nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm bujqësor dhe përkrahje gjatë aplikimit për përdorimin e fondeve dhe programeve qeveritare. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: APRZ Organizata të kyçura: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, AFPZRR, NJVL, asociacione bujqësore Resurse humane: 100 Grupi qëllimor: i përgjithshëm, të rinj, gra, të papunësuar, sipërmarrës, ndërmarrje bujqësore Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata, bazë e të dhënave Periudha e zbatimit: korrik 1998 Shpenzimet për projektin: 4.000.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
APRZ është pjesëmarrës i drejtpërdrejtë në dhënien e shërbimeve këshillëdhënëse në teren për ZS dhe shoqatat e tyre. Shërbimi këshillëdhënës është një nga veprimtaritë themelore të APRZ-s sipas ligjit. Kapacitetet me të cilët disponojmë japin bazë të mirë për përmirësim kualitativ dhe kuantitativ të shërbimeve këshillëdhënëse. APRZ tani më punon në zbatimin për evidentimin e shërbimeve të dhëna dhe evidentimin e rezultateve të fituara nga zbatimi i masave adekuate nga shërbimi konkret. Rezultatet mundet të vlerësohen me tregues nga baza e të dhënave në sistemin informativ. Tregues më të mirë janë: bujq të edukuar, prodhimtari me plan, përkrahje në evidentimin në ferma – kontabilitet në fermë, informim i fermerëve, implementim i arritjeve të reja shkencore-teknologjike në terren, etj. APZ disponon me rreth 100 këshillëdhënës të cilët janë në kontakt të vazhdueshëm me ZS. Sistemi disponon me të dhëna për rreth 450 ferma, çka mundëson zbatimin e analizës adekuate, si bazë për dhënien e këshillave konkrete dhe me kualitet për përmirësimin e kualitetit dhe kuantitetit të prodhimtarisë bujqësore. Bashkëpunimi me MBPEJ, motivimi për realizim të suksesshëm të qëllimeve të përbashkëta, përdorimi racional i resurseve, organizimi i mirë dhe grupimi i aktiviteteve mundëson realizimin ekonomik të detyrave të dhëna të dalura nga programi vjetor. Shërbimet këshillëdhënëse

59

vazhdimisht përmirësohen, zbatimi i tyre tregohet në terren. Ky program i definon shërbimet këshillëdhënëse dhe u jep entitet. Nevoja për përpilimin e paketave këshillëdhënëse tekniko – ekonomike (TESP). Në pajtim me rrethanat e përgjithshme shoqërore në vendin tonë, e në veçanti në pajtim me rrethanat në sektorin e bujqësisë, specifikat e tyre, duhet që në mënyrë permanente të ekzistojnë 6 grupet koordinatave në vijim: blegtori, bujqësi organike, agroekonomi, zhvillim rural, mediume dhe barazi gjinore. Përkrahja institucionale dhe kyçja e të gjithë këshillëdhënësve përkrahet me formimin e trupit koordinativ për shërbime këshillëdhënëse. Me këtë organ duhet të inkurajohen partnerët dhe agjencitë në kuadër të sistemit nacional për shërbime këshillëdhënëse në dhënien e shërbimeve efikase dhe efektive të cilat plotësohen me njëra tjetrën, me qëllim që të rritet efikasiteti dhe produktiviteti i bujqësisë në RM.

 emri i prOjektit:
AGBIZ PROGRAMI I USAID
Qëllimi i projektit: Tu mundësohet ndërmarrjeve në bujqësi ti identifikojnë, kuptojnë, dhe të përfitojnë nga tregjet eksportuese për prodhime me vlerë të shtuar; të përforcohen lidhjet tregtare mes prodhuesve, përpunuesve dhe tregtarëve; të përmirësohet menaxhimi, puna dhe konkurrenca e firmave në bujqësi; të arrihen të ardhura më të larta për prodhuesit bujqësorë dhe përpunuesit dhe të krijohen mundësi për punësime të reja. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: Asociacioni për Zhvillim Rural ARD Ink. Organizata të kyçura: MAP(Asociacioni Maqedonas i Përpunuesve), Bashkëpunimi teknik Gjerman (GTZ), Programi i Zvicrës për Promovimin e Importot (SIPPO), Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Ministria e Ekonomisë, Oda Ekonomike, shoqata nga zinxhiri për vlerë: perime të freskëta dhe pemë, verë dhe prodhime unikate pylli Resurse humane: 9 (2 prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm, sipërmarrës, firma nga Maqedonia të cilët përpunojnë, prodhojnë, tregtojnë dhe eksportojnë perime të freskëta, pemë, verë dhe frute pyjesh Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, grante, informata, përfaqësim, panaire, vizita studimore, takime dhe përpunim i profileve të cilët i përkrah AgBiz Periudha e zbatimit: mars 2007 – mars 2011 Shpenzimet për projektin: 272.600.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Programa AgBiz e USAID ka për qëllim ta zmadhon zhvillimin ekonomik në Maqedoni nëpërmjet prodhimit të qëndrueshëm ekologjik dhe shitjen e prodhimeve bujqësore me vlerë të shtuar, me e cila do të arrihet nëpërmjet përparimit të aftësisë së prodhuesve dhe përpunuesve të jenë më konkurrent në suaza rajonale dhe globale. Nga marsi i vitit 2007 deri sot, AgBiz bashkëpunoi me mbi 200 firma bujqësore në katër zinxhirë më vlerë: perime të freskëta, pemë, përpunimin e perimeve dhe lloje të vetë dalura. Programi u mundëson klientëve të vet nga sektori i bujqësisë që ti identifikojnë, kuptojnë dhe të përfitojnë nga tregjet eksportuese me prodhime me vlerë të shtuar, mundëson forcimin e lidhjeve tregtare mes prodhuesve, përpunuesve dhe tregtarëve, përmirësimin e menaxhimit dhe punës, realizimin e të ardhurave më të mëdha për prodhuesit dhe përpunuesit bujqësorë dhe krijimin e mundësive për punësime të reja.

 emri i prOjektit:
KAMPI RINOR PELISTER 2010
Qëllimi i projektit: / Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Manastir Bartës i projektit: Lëvizja për mjedisin “Molika” Organizata të kyçura: Ballkan idea / Senois Resurse humane: 30 (tridhjetë prej tyre kanë qenë vullnetarë)

60

Grupi qëllimor: të rinj Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, grante, informata Periudha e zbatimit: korrik 2007 – korrik 2007 Shpenzimet për projektin: 250.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Kamp rinor Pelister: Francë, Serbi, Maqedoni. Edukim, shkëmbim të përvojave, njohje të kulturave mes tre vendeve; eksurzione deri te monumentet në BT dhe OH, punëtori.

 emri i prOjektit:
MASA INTERVENUESE PËR SANIMIN E PASOJAVE TË KRIZSË GLOBALE NË ZHVILLIMIN BUJQËSOR DHE RURAL
Qëllimi i projektit: Sanimi i një pjesë të pasojave të krizës globale te prodhuesit e rrushit, duhanit, blegtorët dhe bujqit Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Lindor, i Vardarit Bartës i projektit: AGBIZ Organizata të kyçura: FISHHM, komuna Sveti Nikole, Konçe dhe Kavadar Resurse humane: 16 (tre prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: Sipërmarrës, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: grante Periudha e zbatimit: dhjetor 2009 – shkurt 2010 Shpenzimet për projektin: 1.260.000 Denarë Donatorë të projektit: NJVL

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të projektit u siguruan Mjete mbrojtëse për vreshta për 54 bujq në komunën e Kavadarit; Vaksina për mbrojtje nga sëmundje të kafshëve për 33 blegtorë nga Konçe; Pej i bardhë dhe i zi dhe najlon për 1 tharëse për duhan dhe 42 duhan-prodhues në Konçe; Pagimi i kontributeve për rroga dhe sigurim pensional dhe shëndetësor për 41 bujq individual në Sv. Nikole (3 muaj).

 emri i prOjektit:
REALIZIMI I PUNËTORISË EDUKATIVO-INFORMATIVE PËR BUJQIT E RAJONIT TË OVÇE POLES. FURNIZIMI ME KOMPJUTERË PERSONAL
Qëllimi i projektit: Përpilimi i fletushkave për masat qeveritare dhe politikave tjera për përkrahjen e bujqësisë. Zbatimi i punëtorive edukative. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: rajoni i Vardarit dhe Lindor Bartës i projektit: Evricentar Organizata të kyçura: Resurse humane: 11 (dhjetë prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: gra, sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnime, informata Periudha e zbatimit: janar 2008 – janar 2009 Shpenzimet për projektin: 250.000 Denarë

61

Donatorë të projektit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Janë blerë 5 kompjuterë personal nëpërmjet Euro-Qendrës, të dedikuar për arsimimin e bujqve nga rajoni i Ovçe Poles – informatikë, teknologji, internet. Qëllimi inicimi i sipërmarrësish në bujqësi dhe zhvillimi rural nëpërmjet edukimit.

 emri i prOjektit:
MBETURINAT E FORTA – KUJDESI YNË
Qëllimi i projektit: Mbledhje e organizuar e mbeturinave në mjediset rurale (fshatrat në komunën e Berovës). Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Berovë Bartës i projektit: SHA “Brica” Organizata të kyçura: Komuna e Berovës, NKP Shërbimi - Berovë Resurse humane: 5 (njëri prej tyre ka qenë vullnetar) Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: korrik 2007 – dhjetor 2007 Shpenzimet për projektin: 152.000 denarë Donatorë të projektit: SNV

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Gjendja momentale në fshatrat e Berovës flet për rritje të sasisë së mbeturinave – ekzistimi i një numri të madh të deponive ilegale dhe hedhja e mbeturinave gjithandej nëpër lagje. Gjendja e këtillë është alarmante dhe duhet të merren masa – mbledhje e organizuar e mbeturinave. Për arritjen e këtij qëllimi janë parapa aktivitetet në vijim: marrëveshje për bashkëpunim me JKPR Usluga dhe Komuna e Berovës; publikimi i broshurës, organizimi i punëtorisë në 6 lagje.

 emri i prOjektit:
ARTIZANATE TRADICIONALE MAQEDONASE – PËRKRAHJE PËR GRATË NGA MJEDISI RURAL
Qëllimi i projektit: Vazhdimi i traditës nëpërmjet ruajtjes së punimeve të dorës, promovimi i prodhimeve tradicionale të punuara në dorë me qëllim të zhvillimit të turizmit rural. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Maqedonia Lindore Bartës i projektit: Shoqata e grave bujq “Agro-Vinka” Organizata të kyçura: SHPKA “Daria artizanate” Resurse humane: 30 (30 prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: gra Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: shtator 2009 – mars 2010 Shpenzimet për projektin: 1.690.054 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Problemi themelor te gratë e mjediseve rurale është papunësia, i cili është shkaku kryesor për lëshimin e mjediseve rurale të cilët gjithashtu janë goditur nga kriza globale ekonomike. Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve ekonomike të 24 familjeve rurale nëpërmjet angazhimit të 24 grave për përpunimin e prodhimeve tradicionale për 3 muaj për çka edhe do të paguhen.

62

 emri i prOjektit:
PËRMIRËSIMI I PRODHIMTARISË BUJQËSORE ME TEKNIKA MË MODERNE ZOOTEKNIKE ME TEKNOLOGJI TË PËRKRYER PËR KRIJIMIN E RASAVE TË REJA TË DHENVE
Qëllimi i projektit: Marrëdhënie të rritura produktive te dhentë nga aspekti i qumështit, mishit dhe leshit, reproduksioni i zmadhuar me çka do të përmirësohen kushtet financiare të kultivuesve, do të përmirësohet zhvillimi rural i rajonit dhe do të zmadhohen përfitimit tradicionale të RM-s në kualitetin e jetës. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Tetovë Bartës i projektit: Shoqata e kultivuesve të dhenve – “Sharplaninec”, Tetovë Organizata të kyçura: komuna e Tetovës, Instituti për blegtori Resurse humane: / Grupi qëllimor: Hendikep, të papunësuar, sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: / Shpenzimet për projektin: / Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Mjetet financiare do të përdoren për përmirësimin e teknologjisë të përpunimit të qumështit të dhenve duke e aplikuar pasterizator për qumësht dhensh dhe fitimin e djathit të pasterizuar. Përmirësimin e kushteve jetësore të kultivuesve me përmirësimin e higjienës dhe sjelljen e ujit për dhentë dhe ujë teknik për kushte të përmirësuar të prodhimeve të qumështit.

 emri i prOjektit:
EKO ÇIFLIGU I OVÇE POLES
Qëllimi i projektit: Përshpejtimi i zhvillimit rural në Mustafino nëpërmjet krijimit të vendeve të reja të punës, mbrojtjen e mjedisit rural, shfrytëzimi i resurseve natyrore, përpunimi i prodhimeve bujqësore dhe implementimi i standardeve. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Sveti Nikole, f. Mustafino Bartës i projektit: “Demetra”, “Ekoprodhimet e Ovçe Poles” Organizata të kyçura: MBPEU Resurse humane: 4 (dy prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: e përgjithshme, të rinj, ekspertë, gra, të moshuar, fëmijë, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, grante, informata Periudha e zbatimit: janar 2008 – dhjetor 2013 Shpenzimet për projektin: 11.000.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Implementimi i projektit përfshinë disa fazë. 1. Faza e zhvillimit (rritja, ruajtja e prodhimeve organike) dhe implementimi i standardeve HACCP. 2. Përpunimi i prodhimeve organike të drithit dhe qumështit. Krijimi i kushteve për zhvillimin e shërbimeve terciare (gjueti, turizëm organik, përpunim dhe shitje të veshjeve tradicionale, etj). Qëllimi i projektit është: zhvillim rural dhe prodhim bujqësor me vlerë të shtuar.

63

 emri i prOjektit:
KOOPERATIVË PËR FURNIZIM TË PËRBASHKËT TË MATERIALEVE DHE PLASMAN I PRODHIMEVE BUJQËSORE ME AKSENT TË VEÇANTË NË PLASMANIN E QUMËSHTIN E DHENVE
Qëllimi i projektit: Përmirësimi i gjendjes së prodhimeve bujqësore në Mustafino nëpërmjet furnizimit të përbashkët me materiale kualitative; edukimi i bujqve dhe plasman i përbashkët i prodhimeve bujqësore në tregun lokal dhe atë të vendit. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Sveti Nikole Bartës i projektit: KB Demetra, “Eko prodhimet e Ovçe Poles” Organizata të kyçura: SFARM Resurse humane: 5 (tre prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: Të rinj, ekspertë, femra, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, grante, kredi, informata, përfaqësim Periudha e zbatimit: janar 2007 Shpenzimet për projektin: 918.000 Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Kooperativa është kyçur në furnizimin e materialeve të ndryshme të nevojshme për prodhuesit bujqësore – anëtarë, duke filluar nga lloje të ndryshme të farave, plehrave artificial, mjete mbrojtëse dhe gjetjen e tregjeve adekuate për distribucionin e tyre. Fokus i projektit është prodhimi i kosit nëpërmjet krijimit të prodhimeve tradicionale të qumështit, investimi në mjete për distribucionin e tyre dhe zhvillimin e marketing – strategjive me qëllim të krijimit të brendit qumështor. Projekti akoma është në fazë të implementimit.

 emri i prOjektit:
EDUKIMI I PRODHUESVE BUJQËSOR
Qëllimi i projektit: Edukimi i prodhuesve bujqësor në fushën e: zgjedhja e materialit të farës, prodhimi i hershëm, mbrojtja dhe ushqimi i bimëve dhe ndihma për plasmanin. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Vasilevë Bartës i projektit: “Agrosojuz”, Vasilevë Organizata të kyçura: komuna e Vasilevës Resurse humane: 6 (dy prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: prodhues bujqësor Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: janar – qershor 2010 Shpenzimet për projektin: 180.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projetin “Edukimi i prodhuesve bujqësor” në komunën e Vasilevës, “Agrosojuz” Vasilevë, bëri edukimin e 60 prodhuesve bujqësor në të gjitha fushat që i përfshin projekti. Personat kompetent në projekt bën edukimin me ndihmën e mjeteve teknike me qëllim të afrimit dhe sqarimin më të qartë të fushave të caktuara.

64

 emri i prOjektit:
IMPLEMENTIMI I STANDARDEVE PËR KUALITET TË USHQIMIT DHE REALIZIMIN E PËRFITIMEVE EKONOMIKE TEKNIKE
Qëllimi i projektit: Studim për implementimin e standardeve, studim për qumështore për implementim të standardeve. Vizitë studimore të një ferme të tipit evropian. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Rajoni Lindor Bartës i projektit: “Agroprodukt” Organizata të kyçura: Ovçari, Ovçepolka, Eko, Qumështorja Golak (Delçevë) Resurse humane: 9 (një prej tyre ka qenë vullnetar) Grupi qëllimor: sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata, përfaqësim Periudha e zbatimit: nëntor 2007 – mars 2008 Shpenzimet për projektin: 57.921 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Nëpërmjet organizimit të punëtorive dhe prezantimeve dhe nëpërmjet organizimit të vizitave studimore të fermave sipas standardeve të BE-s u pa implementimi i standardeve dhe përpilimi i studimit për qumështore. Të njëjtat u prezantuan para përpunuesve dhe prodhuesve të qumështit.

 emri i prOjektit:
KUALITET MË MI MIRË I QUMËSHTIT, PROFIT MA MI MADH I FERMËS
Qëllimi i projektit: Njohje me dispozitat e reja për kualitet të qumështit. Test praktik (Kalifornia test). Rezultate krahasuese. Investime në pajisje dhe arritjen e standardeve. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Rajoni i Bregallnicës Bartës i projektit: “Agroprodukt” Organizata të kyçura: Ovçepolka, Avasi, Simental Resurse humane: 16 (tre prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata, përfaqësim Periudha e zbatimit: tetor 2008 – dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 421.200 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Ruajtja dhe kujdesi i kafshëve shtëpiake për prodhimin e qumështit është bazë për ekzistencën e shumë fermerëve. Mjelja, ruajtja dhe prodhimi i qumështit shpesh herë është joadekuate dhe kontribuon në humbjen e qumështit. Intervenimi nëpërmjet edukimit, testeve praktike dhe trajnimit ishte baza për krijimin e ambientit për zbatimin e normativave dhe standardeve të BE-s në vendin tonë. Këto aktivitete mbaruan me investime në pajisje për përmirësimin e kualitetit të qumështit si bazë për profit më të madh dhe vetë-punësim.

65

 emri i prOjektit:
FORUMET NË BASHKËSI
Qëllimi i projektit: Vendosja e qasjes participative në bashkësi. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: lokal, Karbinci Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: Njësia për koordinimin e forumeve/Konsalting për zhvillim strategjik, Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC) Resurse humane: 4 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: grante, avokim Periudha e zbatimit: prill 2008 – dhjetor 2009 Shpenzimet për projektin: 3.378.154 Denarë Donatorë të projektit: SDC, Komuna e Karbincit

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të forumit në komunën e Karbincit, u realizuan gjithsej 8 sesione, prej të cilëve i pari ishte informative, ndërsa e fundit u mbajt në fund të projektit dhe kishte për qëllim ti prezantojë rezultatet nga projektet e realizuara, të zgjedhura në forumet nga vetë qytetarët. Në të gjitha sesionet e forumeve morën pjesë 507 banorë të komunës së Karbincit. Mes sesioneve u mbajtën më shumë punëtori për planifikim të projekteve, trajnim për formulimin e projekteve dhe trajnimi për përgatitjen e buxhetit, të cilët mundësuan përgatitje kualitative të propozim projekteve të propozuara nga ana e pjesëmarrësve në forumet. Me projektin u ndërtuan fushat për fëmijë, terrene të vogla sporti dhe rregullimi urban i komunës.

 emri i prOjektit:
RINOVIMI I SHKOLLAVE NË BASHKËSITË RURALE
Qëllimi i projektit: Avancimi i kushteve në shkollat fillore në standarde të pranuara në pajtim me madhësinë dhe nevojat e shkollës. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: lokal, komunat Konçe, Vasilevë, Dollneni,Mogillë dhe Manastir Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: NJVL Konçe, Vasilevë, Dollneni, Mogillë dhe Manastir Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: fëmijë, arsimtarë Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: grante, avokim Periudha e zbatimit: gusht – nëntor 2009 Shpenzimet për projektin: 5.114.796 Denarë Donatorë të projektit: Sokotb Frana SA, Filip Moris

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Për 1.048 nxënës dhe 141 të punësuar në pesë shkollat në mjediset rurale, mësimi zhvillohej më lehtë duke iu falënderuar projekteve për modernizimin e arsimit që gjatë vitit 2009 i zbatoi MCMS. Në SHF “Vëllezërit Milladinovci” në f. Dobrushevë (Mogillë) u furnizuan mjete dhe ndihmesa për pajimin e sallës së fiskullturës dhe për kabinetin për kimi dhe fizikë; në SHF “Goce Dellçev” në f. Konçe u bë demontimi i dritareve dhe dyerve dhe vjetra dhe u vendosën të rejat; në SHF “Aleksandar Turunxhiev” në f. Kukureçani (Manastir) u realizuan punë hulumtuese dhe përpunimi i projektit kryesor për sanimin e klasave në bodrum; në SHF “Goce Dellçev” në f. Nova Maalla (Vasilevë) u ndërtuan muri i oborrit të shkollës, ndërsa në SHF “Ismail Qemali” në f. Cërnilishtë (Dollneni) u realizua rregullimi parter i oborrit të shkollës.

66

 emri i prOjektit:
RINOVIMI I SHKOLLAVE FILLORE NË BASHKËSITË RURALE
Qëllimi i projektit: Avancimi i kushteve në shkollat fillore në standarde të pranuara në pajtim me madhësinë dhe nevojat e shkollës. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: lokal, f. Kukureçan (Manastir), f. Angellc (Vasilevë), f. Konçe (Konçe), f. Cërnilishtë (Dollneni) Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: NJVL, Konçe, Vasilevë, Dollneni dhe Manastir Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: fëmijë, arsimtarë Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: grante Periudha e zbatimit: qershor – nëntor 2010 Shpenzimet për projektin: 6.118.600 Denarë Donatorë të projektit: Sokotab Frana SA, Filip Moris

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të projektit u realizuan këto aktivitete: në SHF “Goce Dellçev” në f. Angellci (Vasilevë) u bë meremetimi i objektit shkollor (muret e brendshme, dyshemeja, instalimi elektrik dhe ngrohja); në SHF “Aleksandar Turunxhiev” në f. Kukureçan (Manastir) u meremetua dhe u përforcua niveli i bodrumit në objektin shkollor; në SHF “Ismail Qemali” në f. Cërnilishtë (Dollneni) dhe SHF “Goce Dellçev” u furnizuan libra dhe mjete tjera për shkollën.

 emri i prOjektit:
FORUMET NË BASHKËSI, AERODROM, BEROVË, RADOVISH DHE KONÇE
Qëllimi i projektit: Vendosja e qasjes participative në bashkësi. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: lokal, Aerodrom, Berovë, Radovish dhe Konçe Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: Njësia për koordinimin e forumeve/Konsalting për zhvillim strategjik, Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim (SDC), NJVL Aerodrom, Berovë, Radovish dhe Konçe Resurse humane: 6 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, grante, avokim Periudha e zbatimit: shtator 2009 – dhjetor 2010 Shpenzimet për projektin: 25.198.314 Denarë Donatorë të projektit: SDC, Komunat Aerodrom, Berovë, Radovish, Konçe, NKP “Pllavaja”, NKP “Llakavica”

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u arritën rezultatet e ardhshme: shkathtësi dhe qëndrime të zhvilluara të qytetarëve dhe NJVL për pjesëmarrje aktive të qytetarëve në zhvillimin e bashkësive në nivel lokal, projekte të zgjedhura në forumet. Në komunën e Aerodromit u meremetuan dritaret dhe dyert në shkollat fillore “Bllazhe Koneski”, “Vëllezërit Milladinovci”, “Goce Dellçev” dhe kopshti “Izvorçe”. U ndërruan gjithsej 307 dritare dhe dyer që mundësuan zhvillimin më cilësor të mësimit dhe përmirësimi i efikasitetit energjetik. Në komunën e Berovës qytetarët morën pjesë në krijimin e buxhetit të komunës për vitin 2011, ku në kuadër të projektit ata vendosën për rregullimin e sheshit. Në Radovish dhe Konçe qytetarët në kuadër të procesit të forumit vendosën që mjetet ti shfrytëzojnë për sigurimin e dy mjeteve për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit.

67

 emri i prOjektit:
FUSHATA PËR NGRITJEN E VETËDIJES PËR FURNIZIM ME UJË
Qëllimi i projektit: Të ngrihet vetëdija publike për nevojën nga realizimi personal i kyçjeve individuale me matës uji dhe pagesa e llogarive të ujit që shfrytëzohet na sistemi i ujësjellësit të ri. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: lokal, Jegunovc Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: komuna e Jegeunovcit, SHF në Shemshovë, Zhillçe dhe Ratae, NP Jegunovc Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: informata, avokim Periudha e zbatimit: korrik – dhjetor 2009 Shpenzimet për projektin: 901.683 Denarë Donatorë të projektit: KS, Asociacioni norvegjez i komunave

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u kontribua drejt forcimit të vetëdijes së shfrytëzuesve të sistemeve të ujësjellësit dhe për pagesën për ujin e shfrytëzuar/shërbimin e fituar, si dhe drejt forcimit të vullnetit të shfrytëzuesve që të vendosin kyçje individuale me matës uji. Këto rezultatet u arritën përmes këtyre aktiviteteve: Në kuadër të projektit u realizua fushat me sloganin “Llogari e pastër – ujë i shëndoshë”. U shpërnda material promovues deri te banorët. Informimi i popullatës u realizua përmes organizimit të takimeve informative dhe shpërndarja e pakove informative. Pakot informative u shpërndanë deri te çdo amvisëri nga rajoni qëllimor. Për nxënësit nga shkollat fillore të komunës së Jegunovcit u organizuan gjashtë orë edukative interaktive dhe një kuis. Orët edukative iu dedikuan nxënësve nga klasa e 5 deri në të 8 nga 3 shkollat në fshatrat e Jegunovcit, Shemshovës dhe Zhillçes. Në orët morën pjesë 225 nxënës. Në fund të fushatës u mbajt gara edukative në shkrimin e eseut me temë: “Është e rëndësishme çdo pikë uji”, gjatë të vizatuarit në temën “Planeti im është i etshëm”, I kuis me përmbajtje të ndryshme nën moton e përbashkët “Faktet për ujin”. Gjithsej 36 nxënës morën pjesë në garën.

 emri i prOjektit:
MODERNIZIMI I BASHKËSIVE RURALE
Qëllimi i projektit: Modernizimi dhe krijimi i kushteve për zhvillim të qëndrueshëm të bashkësive rurale. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Republika e Maqedonisë Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: Konçe, Nagoriçan i Vjetër, Çashka, Dollneni, Veles Resurse humane: 1 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: shkurt – dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 940.865 Denarë Donatorë të projektit: EED

68

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u realizuan aktivitete për mbështetjen e komunave dhe ndërmarrjeve komunale publike për punë të suksesshme në këto fusha: mbrojtja dhe rregullimi i mjedisit jetësor, qasja deri te donatorët (BE), infrastruktura komunale, planifikimi urbanistik dhe hapësinor, IT prezantime moderne. Në komunën e Nagoriçanit të Vjetër u realizuan aktivitete për përpunimin dhe postimin e ueb faqes së komunës së Nagoriçanit të Vjetër. Komuna e Konçes u mbështet me përpunim të aplikacionit për IPA dhe bashkëpunimin ndërkufitar, si dhe përmirësimin e shërbimeve komunale përmes furnizimit të gypit për furnizim me ujë. Komuna e Çashkës e realizoi projektin Parku i miqësisë, gjegjësisht me mbështetjen e MCMS u mundësua mobilizimi i mjeteve plotësuese nga Korpusi i Paqes. Ky paraqet projekt të parë për urbanizimin e pjesës qendrore të f. Çashkë. Në komunën e Velesit, u furnizuan 5 shpues special për pyllëzimin, të shfrytëzuara para së gjithash në dy aksionet e mëdha të Ditës së drurit. Komuna e Dollnenit dhe NKP Dollneni u mbështetën me furnizim të gypit dhe pajisjes së imtë të domosdoshm për mirëmbajtje cilësore dhe udhëheqje me infrastrukturën komunale. Përveç kësaj, MCMS organizoi këshillime të JKP për qasje në identifikimin e problemeve me sanimin në fshatrat nga komuna e Dollnenit.

 emri i prOjektit:
INICIATIVA NË BASHKËSITË RURALE NË PRILEP
Qëllimi i projektit: Vendosja e qasjes participative në bashkësitë. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Komuna e Prilepit Bartës i projektit: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, komuna e Prilepit, FPR-Prilep dhe bashkësitë lokale në territorin e komunës së Prilepit Organizata të kyçura: Komuna e Prilepit dhe bashkësitë në territorin e komunës së Prilepit Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: shtator – dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 932.755 Denarë Donatorë të projektit: EED, komuna e Prilepit, FPR-Prilep, BL nga komuna e Prilepit

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të projektit u realizuan punëtori informative për procedurën e formimit të bashkësive lokale dhe rregullave për punë për BL në komunën e Prilepit. Gjithsej u mbajtën 9 punëtori informative, me të cilat u përshinë 72 përfaqësues nga 9 bashkësi lokale. U mbajtën dy trajnime (për planifikim strategjik dhe udhëheqje me ciklin e projektit), ku morën pjesë 31 pjesëmarrës nga bashkësitë lokale. Derisa në katër punëtori për ndërtimin e kapaciteteve të këshillave të BL morën pjesë 58 përfaqësues. U organizua konkurs për grumbullimin e planeve të punës për zhvillim të partneriteteve dhe mbështetje për realizimin e aksioneve lokale dhe iniciativave. Gjithashtu u organizuan edhe punëtori ë zhvillimin e partneriteteve lokale dhe ndihmë gjatë zbatimit të aksioneve dhe iniciativave lokale.

 emri i prOjektit:
DOKUMENTACIONI TEKNIK PËR SANIMIN E KOMUNËS SË DOLLNENIT
Qëllimi i projektit: Përgatitje për përmirësimin e kushteve sanitare në fshatrat Peshtalevë dhe Sekirc në komunën e Dollnenit. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Komuna e Dollnenit Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: komuna e Dollnenit, BL në f. Sekirc, f. Peshtalevë, NKP Dollnen

69

Resurse humane: 1 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: udhëheqje Periudha e zbatimit: mars – nëntor 2008 Shpenzimet për projektin: 612.000 Denarë Donatorë të projektit: DCA, Danimarkë

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u përpunuan dy dokumentacione teknike (projekte themelore) për ndërtimin e kanalizimit në fshatrat Peshtalevë dhe Sekirc. Njëkohësisht u furnizua edhe vegla dhe pajisje për NKP Dollneni që do të mundësojë mirëmbajtjen më efikase të objekteve.

 emri i prOjektit:
RINOVIMI I SHKOLLËS FILLORE NË F. DOBRUSHEVË
Qëllimi i projektit: Kushte më të mira për të mësuar dhe punë për nxënësit dhe personelin në shkollat fillore. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Komuna e Mogillës Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: komuna e Mogillës Resurse humane: 3 Grupi qëllimor: fëmijë Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: udhëheqje Periudha e zbatimit: qershor – nëntor 2009 Shpenzimet për projektin: 2.921.897 Denarë Donatorë të projektit: Sokotab

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u përgatit dokumentacioni teknik dhe revizioni i tij. Në shkollë u ndërrua instalimi elektrik, u meremetuan muret e brendshme, dyshemetë dhe tavanet.

 emri i prOjektit:
RINOVIMI I SHKOLLËS FILLORE NË F. KOLIÇAN I POSHTËM
Qëllimi i projektit: Kushte më të mira higjienike dhe sanitare për personelin në shkollën fillore “Mustafa Qemal Ataturk”. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: f. Koliçan i Poshtëm, komuna e Studeniçanit Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: komuna e Studeniçanit Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: fëmijë Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: udhëheqje Periudha e zbatimit: qershor – tetor 2008 Shpenzimet për projektin: 1.246.775 Denarë

70

Donatorë të projektit: Sokotab

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u ndërtua nyja sanitare në shkollë. Gjatë ndërtimit, nga ana e shkollës u propozua zgjerimi i vetë ndërtimit me korridor plotësues, i cili mundësoi izolim më të mirë të zërit dhe ngrohjes.

 emri i prOjektit:
SANIMI I DËMEVE NGA VËRSHIMET NË SHF NË KOMUNËN E KONÇES
Qëllimi i projektit: Krijimi i kushteve për qasje normale dhe funksionim të shkollës “Goce Dellçev” në f. Konçe. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Komuna e Konçes Bartës i projektit: Qenda Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, Komuna e Konçes Organizata të kyçura: NKP Llakavica – Konçe, NP Makedonski pat – Shtip dhe Qendra për menaxhim me kriza Resurse humane: 1 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: udhëheqje Periudha e zbatimit: dhjetor-dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 120.000 Denarë Donatorë të projektit: Sokotab

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u realizuan aktivitete për pastrimin e dheut nga rrugët, urat dhe akset me ndihmën e mekanizimit.

 emri i prOjektit:
FITIMI I PËRVOJAVE NGA INICIATIVAT POZITIVE DHE PROJEKTE NË BASHKËSITË RURALE
Qëllimi i projektit: Kontribut drejt inkuadrimit të bashkësive rurale në planifikimin dhe shfrytëzimin e mbështetjes nga BE për zhvillim rural. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar, BNJVL dhe AFPZZR Organizata të kyçura: BNJVL dhe AFPZZR Resurse humane: 1 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: avokim Periudha e zbatimit: tetor – dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 382.888 Denarë Donatorë të projektit: EED, Gjermani

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të projektit u realizua vizitë studimi në Republikën e Sllovenisë, ku morën pjesë anëtarë të Komisionit për zhvillim rural pranë BNJVL dhe nga Agjencia për mbështetje financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Aktiviteti i dytë ishte organizimi i Konferencës në temën Komunat rurale dhe mbështetja e BE për zhvillim rural në Maqedoni – përvojat nacionale dhe praktikat rajonale, me theks të veçantë të përvojave nga R. Bullgarisë.

71

 emri i prOjektit:
NDËRTIMI I KAPACITETEVE TË VETËQEVERISJES LOKALE
Qëllimi i projektit: Kapacitete të avancuara organizative dhe institucionale të bashkësive rurale dhe tjera për iniciativa zhvillimore. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: MCMS Organizata të kyçura: Çashka, Dollneni, Mogilla, Karbinci, Nagoriçan i Vjetër, Llozova, Saraj, Jegunovci, Zhelina, Konçe, Tearcë, Veles, Prilep Resurse humane: 9 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: mars - dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 696.440 Denarë Donatorë të projektit: EED, Gjermani

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin u zbatuan gjashtë trajnime dhe një punëtori: trajnim për qasje deri te donatorët dhe përpunimi i aplikacioneve, trajnim për hyrje në instrumentin para anëtarësimit IPA, trajnim për marrëdhëniet me opinionin, trajnim për menaxhim me resurse njerëzore, trajnim për punë në ekip dhe menaxhimi me ekipin, trajnim për shkathtësi komunikuese dhe zgjidhjen e konflikteve, dhe punëtoria për përgatitjen e bashkësive për përpunimin e aplikacioneve për përgatitje të PAEL. Në trajnimet dhe punëtoritë morën pjesë rreth 100 pjesëmarrës nga k13 komuna, si dhe përfaqësues të organizatave qytetare.

 emri i prOjektit:
VIZITË STUDIMI NË SLLOVENI PËR IPARD
Qëllimi i projektit: Qëllimi i projektit ishte njohja me përvojat në para financimin e projekteve SAPARD/IPARD në Republikën e Maqedonisë. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Slloveni Bartës i projektit: MRFP Organizata të kyçura: Agjencia pagesore për IPARD në Republikën e Sllovenisë Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: avokim Periudha e zbatimit: janar – mars 2010 Shpenzimet për projektin: 822.898 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Bashkimi Evropian e bashkoi ndihmën që e siguron për vendet të cilat pretendojnë të bëhen vende anëtare të njërit nga instrumentet i quajtur Instrumenti për ndihmë para qasjes ose IPA. Instruementi ka pesë komponentë. Komponenti i pestë është dedikuar për zhvillim rural i ashtuquajturi IPARD, për të cilin Maqedonia tashmë e ka shpallur thirrjen e parë në dhjetor 2009. IPARD është risi për prodhuesit bujqësor maqedonas, agro përpunuesit, sektori financiar dhe opinioni i gjerë.

72

Mendohet se një nga problemet kryesore paraqet para financimi i projekteve të volitshme. Prej këtu, qasja e MRFP ishte të hyjë në komunikim me AFPZRR dhe me agjencinë pagesore të Sllovenisë dhe të organizojë vizitë për përfaqësuesit e institucioneve financiare maqedonase për shkak të njohjes me përvojat me IPARD. Qëllimi i projektit ishte njohja me përvojat në para financimin e projekteve SAPARD/IPARD në Republikën e Sllovenisë. Rezultat i pritur ishte se janë vizituar institucione relevante për SAPARD/IPARD në Republikën e Sllovenisë. Vizita u realizua siç u planifikua. U vizituan agjencia pagesore e Sllovenisë, tre banka, tre projekte dhe një odë bujqësore.

 emri i prOjektit:
ORGANIZATA TË PRODHUESVE
Qëllimi i projektit: Rrjetëzimi i prodhuesve bujqësor në Maqedoni. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: nacional Bartës i projektit: MRFP Organizata të kyçura: grupi ër zhvillimin e nënsektorit domatja dhe speci Resurse humane: 5 Grupi qëllimor: sipërmarrës Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: avokim Periudha e zbatimit: prill 2009 – prill 2012 Shpenzimet për projektin: 2.526.360 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Bujqësia maqedonase numërohet në grupin e atyre të matura fitimprurëse, me potencial për zhvillim. Edhe pse vlera të caktuara krahasuese, siç janë klima e volitshme dhe tradita e gjatë në prodhimtarinë bujqësore, zinxhiri i ofertës së prodhimeve bujqësore ka nevojë nga integrimi i fuqishëm që të jetë e gatshme për zhvillim të pritur të tregut dhe rritjes së përhershme të konkurrencës, si në nivel lokal ashtu edhe ndërkombëtar. Fushat të cilat kanë nevojë nga intervenimi i shpejtë, të cilat në të njëjtën kohë janë pjesë nga strategjia e GZHDS janë: a) avancimi i koordinimit dhe besimi mes aktorëve në sektorin bujqësor (horizontal dhe vertikal); b) zhvillimi i strategjisë së tregut; c) ndihma e zhvillimit dhe zbatimit të politikave, planeve, rregullave (p.sh. tatimet, standardet e kualitetit etj.); ç) zhvillimi i mekanizmave për sistem më të mirë për shkëmbimin e informatave në nënsektorin.

 emri i prOjektit:
PASTRIMI I SHTRATIT TË LUMIT TË STRUMICËS DHE KANALET E UJIT NË MONOSPITOVË
Qëllimi i projektit: Përmirësimi i gjendjes sanitare dhe ekologjike në bashkësitë rurale në rajonin e strumicës. Përmirësimi i bashkëpunimit mes komunave dhe bashkësive rurale. Përkrahje të procesit të decentralizimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të bashkësive. Zgjidhjen e problemeve prioritare dhe infrastrukturore. Kontribut drejt zhvillimit lokal ekonomik në komuna. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Strumicë, Vasilevë, Bosilovë dhe Novo Sellë Bartës i projektit: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, COR Allka Shkup Organizata të kyçura: Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, NJV Strumicë, Vasilevë, Bosilovë dhe Novo Sellë, MBPEU Resurse humane: 12 (katër prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: Të rinj, ekspertë, gra, të moshuar, fëmijë, henidkep, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, grante, informata

73

Periudha e zbatimit: shkurt 2006 – korrik 2006 Shpenzimet për projektin: 21.700.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Aktivitetet për pastrimin e lumit Strumica dhe kanalet e Monospitovës bëhen me qëllim të dhënies së ndihmës urgjente të 4 komunave: Strumicë, Vasilevë dhe Novo Sellë. Alka i realizon qëllimet nëpërmjet aktiviteteve: zhvillimin e kapaciteteve të bashkësive nëpërmjet metodit participativ, trajnimeve me qëllim të zhvillimit afatgjatë të bashkësive; Përkrahje për bashkësitë për përmirësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit me vetëqeverisjen lokale dhe anasjelltas; Promovimin e principit të qeverisjes së mirë në nivel lokal me qëllim që të sigurohet transparencë dhe qëndrueshmëri; Udhëheqje në procesin e planifikimit të zhvillimit të bashkësive dhe përpilimin e planit zhvillimor; Realizimin e bashkësive të përbashkëta me zgjidhjen e të cilave dukshëm do të përmirësohet jeta e bashkësive. Me këtë program punohet në mjediset rurale në motivimin, mobilizimin dhe vetorganizimin e bashkësive rreth një problemi të përbashkët. Me shfrytëzimin e metodës të kyçjes praktike të administratës komunale së bashku me bashkësitë, nga vetë fillimi dhe gjatë gjitha fazave të projektit ata do të njihen me procesin dhe metodologjinë dhe do të kenë mundësi të mësojnë vegla participative për zhvillim të ardhshëm. Shkalla e tanishme e bashkëpunimit mes komunave dhe bashkësive, si edhe niveli i tyre i profesionalitetit duhet të përmirësohen.

 emri i prOjektit:
MBROJTJA DHE RRITJA E RACËS AUTOHTONE TË DHENVE PRAMENKA NË RAJONIN E MALESHEVISË DHE PIJANECIT
Qëllimi i projektit: Të mbrohen dhe të rrite numri i pramenkës si racë vendore autoktone, të motivohen edhe fermerët tjerë që ta fillojnë ta kultivojnë me metoda të bujqësisë organike. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Pehçevë Bartës i projektit: “Nov zhivot” (Shtip), “Aronia” (Dellçevë), Qendra për kulturë dhe informata “Raven” (Pehçevë) Organizata të kyçura: / Resurse humane: 160 (160 prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm, të papunësuar Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: grante Periudha e zbatimit: shkurt 2010 – korrik 2011 Shpenzimet për projektin: 2.880.000 denarë Donatorë të projektit: GEF MPG

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Të mbrohet dhe rritet numri i pramenkës si racë autoktone vendore, të motivohen edhe fermerët tjerë që të fillojnë ta kultivojnë. Janë furnizuar 128 qengja me gjak të pastër nga tipi i pramenkës, me qëllim që të formohet kope amë dhe në të njëjtën kohë të mbrohen nga zhdukja dhe të ritet numri i tyre. Me projektin do të ndërmerren aktivitetet për: Prodhimtaria e qumështit dhe prodhimeve të qumështit dhe marketing i prodhimeve dhe Mbrojtja e mjedisit jetësor, komponenti ekologjik dhe zhvillimi lokal.

 emri i prOjektit:
PUNËSIMI NËPËRMJET TRAJNIMIT PËR ZANATE DHE PUNIME TË DORËS
Qëllimi i projektit: Zhvillim ekonomik i të rinjve nëpërmjet trajnimit për përpilimin e dizajnimeve dhe prodhimeve të dedikuara për tregun e huaj. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Krushevë Bartës i projektit: OG “Cvet”

74

Organizata të kyçura: / Resurse humane: 20 (katër prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: Të rinj, gra, të papunësuar Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: tetor 2008 – dhjetor 2008 Shpenzimet për projektin: 103.240 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Gjatë implementimit të projektit u mbajtën punëtori me qëllim që të rinjtë të kyçen në përpilimin e prodhimeve përfundimtare, sepse në atë periudhë organizata jonë punonte punë të thurura të dedikuara për tregun italian. Të rinjtë u trajnuan në fillim për punët përgatitore, kurse me kalimin e kohës edhe për prodhimet finale. Gjithashtu, në këtë periudhë u mbajt edhe kurs për dizajnues dhe ato dizajnime u pranuan nga tregjet e huaja.

 emri i prOjektit:
ASFALTIMI I 1KM RRUGË DERI TE VENDI TURISTIK “DABOT”, F. BELI
Qëllimi i projektit: Përmirësimi i komunikimit me vendin ekologjik turistik „Dabot“. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: f. Beli, Koçanë Bartës i projektit: Komuna e Koçanës Organizata të kyçura: SHQ f. Beli Resurse humane: 10 (dhjetë prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm, të rinj, të papunësuar Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: grante Periudha e zbatimit: tetor 2008 – korrik 2009 Shpenzimet për projektin: / Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Asfaltimi i rrugës nga f. Beli deri te vendi turistik “Dabot”.

 emri i prOjektit:
NDËRTIMI I STACIONIT PËR KLOR “DEBRESHTE” PËR KOMUNAT E DOLNENIT, KRIVOGASHTANIT DHE KRUSHEVËS NË RAJONIN E PELLAGONISË
Qëllimi i projektit: Sigurimi i ujit për pije për 16.351 banorë dhe 13 vendbanime në komunat Dollnenit, Krushevës dhe Krivogashtanit. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: rajoni i Pellagonisë Bartës i projektit: PREDA Organizata të kyçura: SDC, komuna e Dollnenit, Krushevës, Krivogshtan, Byroja për Zhvillim Rajonal, Këshilli për zhvillimin e rajonit planifikues të Pellagonisë Resurse humane: 5 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: infrastrukturë

75

Periudha e zbatimit: dhjetor 2009 – nëntor 2010 Shpenzimet për projektin: 4.700.000 Denarë Donatorë të projektit: Qeveria e RM

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
/

 emri i prOjektit:
SHFRYTËZIMI I POTENCIALEVE RAJONALE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT
Qëllimi i projektit: Përkrahje për zhvillimin e turizmit. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Pellagoni Bartës i projektit: PREDA Organizata të kyçura: / Resurse humane: 3 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, kredi Periudha e zbatimit: prill 2009 – dhjetor 2010 Shpenzimet për projektin: 6.000.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Projekti ka për qëllim ti promovon potencialet turistike të rajoni, e me këtë edhe të gjitha atraksionet turistike në pjesët rurale të rajonit të Pellagonisë. Promovimi kryesisht bëhet nëpërmjet internet faqes www.pelagonia.mk

 emri i prOjektit:
PROMOVIMI I SPECIT SI KULTURË KONKURRENTE NË RAJONIN E PELLAGONISË
Qëllimi i projektit: Promovimi i prodhimit të specit si aktivitet profitabil bujqësor në rajon i cili çon drejt marrëdhënieve të përmirësuara në kuadër të zinxhirit me vlerë. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Pellagoni Bartës i projektit: PREDA Organizata të kyçura: MAASP dhe nëntë komuna nga rajoni i Pellagonisë Resurse humane: 2 Grupi qëllimor: gra, sipërmarrëse Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, grante, informata Periudha e zbatimit: janar 2009 – dhjetor 2010 Shpenzimet për projektin: 4.000.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
/

76

 emri i prOjektit:
MARIOVA NËPËR NGJYRAT E NATYRËS
Qëllimi i projektit: Zhvillim rural dhe promovim i Mariovës në komunën e Novacit. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Novaci Bartës i projektit: “Semak” Organizata të kyçura: / Resurse humane: 7 (dy prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: informata, avokim Periudha e zbatimit: maj 2010 – gusht 2010 Shpenzimet për projektin: 185.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Është përpiluar Udhërrëfyes për Mariovën në 60 faqe me ngjyra ku nëpërmjet fotografive dhe sqarime të shkurta janë treguar vlerat e Mariovës rurale – komuna e Novacit dhe CD me 200 fotografi.

 emri i prOjektit:
TRAJNIM I GRAVE PËR PËRPUNIMIN E GJËRAVE NGA LESHI ME FILC-TEKNIKË
Qëllimi i projektit: Të trajnohen 12 gra nga Berova për përpunimin e suvenirëve me fric-teknikë. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Berovë Bartës i projektit: “Serafim” Organizata të kyçura: МАТА Resurse humane: 3 (tre prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: gra, të papunësuar Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: qershor 2007 – qershor 2007 Shpenzimet për projektin: 12.000 Denarë Donatorë të projektit: МАТА

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Projekti realizohet me qëllim që të trajnohen 12 gra të papunësuara për të përpunuar suvenirë nga leshi me filc – teknikë, si prodhim u tregua teknika e përpunimit të kapelës, çantës, papuçeve, jelekut, etj. Gjithashtu u tregua edhe përgatitja e leshit për larje, ngjyrosje dhe tërheqje.

 emri i prOjektit:
ME USHQIM TË SHËNDOSHË DERI TE JETA E SHËNDOSHË
Qëllimi i projektit: Ushqim i shëndoshë dhe i pastër në çdo moment. Edukimi i prodhuesve të prodhimeve bujqësore për përdorimin e mjeteve të shëndosha, preventive dhe mbrojtëse të aprovuara nga BE-ja. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Krivogashtan

77

Bartës i projektit: Oriental, Krivogashtan Organizata të kyçura: / Resurse humane: 20 (dhjetë prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: prodhues bujqësor Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: prill – gusht 2009 Shpenzimet për projektin: 218.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me projektin janë botuar publikime me komente dhe rekomandime për përdorimin e farave dhe mjeteve preventive për mbrojtjen e bimëve. Me botimin e fletushkave fitohen informata të sakta për problemet që mundet të paraqiten me përdorimin e masave të ndryshme preventive dhe farave të cilat nuk janë të certifikuara nga BE-ja. Pos fletushkave janë dizajnuar edhe posterë me qëllim të informimit të pjesëmarrësve në trajnime. Me realizimin final të aktiviteteve të projektit u bë edukimi i 100 bujqve në rajon, u aftësuan 20 persona nga shoqata me qëllim që të bëhen ligjërues dhe vazhdues të traditës të këtyre formave të edukimit të banorëve të komunës së Krivogashtanit. Do të aftësohen edhe persona tjerë të cilët duhet të ndihmojnë në edukim dhe të vazhdojnë me dijen e tyre të fituar.

 emri i prOjektit:
PËRMIRËSIMI I NJOHURIVE TE PRODHUESIT PRIMAR BUJQËSOR DHE NJËSITË E VETËQEVERISJES LOKALE PËR MUNDËSITË PËR ZHVILLIM RURAL, PRAKTIKË E MIRË BUJQËSORE DHE STANDARDE NË PRODHIMTARINË BUJQËSORE
Qëllimi i projektit: Përmirësimi i mendimeve të gabuara te bujqit se kërkesat për standarde janë të pazbatueshme në kushte tona, përmirësimin e njohurive për zhvillim të përshpejtuar rural nëpërmjet përdorimit rural të kushteve natyrore si edhe parashikimin e kërcënimeve në vreshtari. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Rajoni Lindor dhe i Vardarit Bartës i projektit: Universiteti “Goce Dellçev” – Shtip, Fakulteti i Bujqësisë, Katedra për mbrojtjen e bimëve dhe mjedisit jetësor Organizata të kyçura: SNV, FFRM (zyra Koçanë), komuna e Berovës, APRZ QR (Shtip) Resurse humane: 13 (katër prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: nëntor 2010 – dhjetor 2010 Shpenzimet për projektin: 92.000 Denarë Donatorë të projektit: Katedra për mbrojtjen e bimëve

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me një sërë punëtori në motel Sliv, Zërnovcë, Berovë dhe hapësirat e Universitetit “Goce Delçev” u mbajtën punëtori në më shumë tema. U përpunuan 7 fusha tematike, karakteristike për popullatën ku janë mbajtur punëtoritë. U përpunuan temat në vijim: praktikat e mira bujqësore, kultura alternative në pritje të ndryshimeve klimatike, mbeturinat organike, IPM në oborrtari, zbatimi i IPM në bujqësi; hapësira të mbrojtura si mundësi për zhvillim rural.

78

 emri i prOjektit:
PËRKRAHJE TË ZHVILLIMIT TË KAPACITETEVE PËR ANALIZË DHE KRIJIMIN E POLITIKËS NË PROCESIN E EUROINTEGRIMEVE NË VENDET E EVROPËS JUGLINDORE
Qëllimi i projektit: Mundësimin e përkrahjes për bashkësitë rurale në procesin e shfrytëzimit të programeve të cilat do të sigurohen në të ardhmen nga BE-ja. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Bullgari, Serbi, Kosovë, Shqipëri, Turqi, Mali i Zi Bartës i projektit: FAO Organizata të kyçura: SVGRRD, Ministria e Bujqësisë, FAO, SVG Resurse humane: 4 (një prej tyre ka qenë vullnetar) Grupi qëllimor: Sipërmarrës, bashkësi etnike, vetëqeverisja lokale Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata, përfaqësim Periudha e zbatimit: tetor 2007- korrik 2007 Shpenzimet për projektin: 1.040.343 Denarë Donatorë të projektit:

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Qëllimi: mundësimi i përkrahjes të bashkësive rurale në procesin e shfrytëzimit të programeve për zhvillim rural që do të sigurohen nga BE_ja, me çka përkrahen orvatjet e vendeve për euro-integrim, duke e përshpejtuar zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Përkrahja sigurohet nëpërmjet aktiviteteve për përforcimin e kapaciteteve të gjitha niveleve relevante të përkrahura nga aktivitetet e financuara nga Qeveria, të cilat do të zbatohen në nivel të decentralizuar (sh. Komunat), duke i ndjekur modelet dhe procedurat për financim në BE.

 emri i prOjektit:
PROGRAMI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR TË BASHKËSIVE RURALE
Qëllimi i projektit: Përforcimi i kapaciteteve të bashkësive dhe marrjen e iniciativave për zgjidhjen e problemeve prioritare në bashkësi. Përforcimi i kapaciteteve të administratës komunale dhe përmirësimin e bashkëpunimit të bashkësive rurale. Përmirësimi i mundësive të pjesëmarrësve komunal dhe zhvillimin e strategjive të qëndrueshme për zgjidhjen e problemeve, implementimin e projekteve infrastrukturore në 35 bashkësi rurale (9 komuna). Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Sopishtë, Studeniçan, Nagoriçan i Vjetër, Rankovc, Mavrovi Anovi – Rostushe, Qendra Zhupë, Probishtip, Çeshinovë-Obleshevë, Makedonska Kamenicë Bartës i projektit: COR “Alka” Organizata të kyçura: NJVL Resurse humane: 330 (200 prej tyre kanë qenë vullnterë) Grupi qëllimor: Të rinj, gra, të moshuar, fëmijë, hendikep, të papunësuar Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, grante, informata Periudha e zbatimit: qershor 2006 – korrik 2007 Shpenzimet për projektin: 82.340.000 Denarë Donatorë të projektit: /

79

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Qëllimi gjeneral i programit është: Zhvillimi rural i qëndrueshëm dhe përkrahje të procesit të decentralizimit në bashkësitë në RM. Alka i realizon qëllimet nëpërmjet këtyre aktiviteteve: Ndërtimi i kapacatiteve të bashkësive, grupe në bashkësitë dhe në NJVL, nëpërmjet aplikimit të qasjes participative, trajnime; rritja e vetëdijes për aplikimin e metodave participative në procesin e vendim sjelljes dhe definimin e prioriteteve të bashkësive; Theksim i rëndësisë së mobilizimit të bashkësisë në kyçjen e grupeve të margjinalizuara për realizimin e qëllimeve të përbashkëta nëpërmjet mbledhjeve publike, grupeve të fokusit, punëtorive dhe pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme; Përkrahje për bashkësitë për përmirësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit me vetëqeverisjen lokale dhe anasjelltas; Promovimin e principit të qeverisjes së mirë në nivel lokal me qëllim që të sigurohet transparencë dhe qëndrueshmëri; Udhëheqje në procesin e planifikimit të zhvillimit të bashkësive dhe përpilimin e planit zhvillimor; Realizimin e bashkësive të përbashkëta me zgjidhjen e të cilave dukshëm do të përmirësohet jeta e bashkësive. Me këtë program punohet në mjediset rurale në motivimin, mobilizimin dhe vetorganizimin e bashkësive rreth një problemi të përbashkët. Me shfrytëzimin e metodës të kyçjes praktike të administratës komunale së bashku me bashkësitë, nga vetë fillimi dhe gjatë gjitha fazave të projektit ata do të njihen me procesin dhe metodologjinë dhe do të kenë mundësi të mësojnë vegla participative për zhvillim të ardhshëm. Shkalla e tanishme e bashkëpunimit mes komunave dhe bashkësive, si edhe niveli i tyre i profesionalizmit duhet të përmirësohen.

 emri i prOjektit:
PËRKRAHJE E PROCESIT TË DECENTRALIZIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
Qëllimi i projektit: Përkrahje të demokracisë dhe qeverisjes së mirë nëpërmjet inicimit të qytetarëve mirë të informuar dhe aktiv të cilët janë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre; Dorracak për decentralizimin i cili është i lehtë për tu përdorë dhe do të siguron se të gjithë i kuptojnë të drejtat e tyre dhe të mundëson sigurimin e shërbimeve në bashkësi e në veçanti në komunat shumë-etnike. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Tetovë, Manastir, Novo Sellë Bartës i projektit: COR “Alka” Organizata të kyçura: BNJVL, Ambasada Britanike në RM, komunat: Tetovë, Manastir, Novo Sellë Resurse humane: 8 Grupi qëllimor: të rinj, ekspertë, gra, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: dhjetor 2007 – maj 2008 Shpenzimet për projektin: 3.932.580 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Projekti kishte për qëllim të siguron dorracak, i cili do tu nevojitet njerëzve që ti kuptojnë 50 ligjet për decentralizim dhe njëkohësisht edhe ngritjen e profilit të praktikave më të mira të decentralizimit. Qëllimi i projektit është kyçje më e madhe e bashkësisë dhe qytetarëve në procesin e krijimit dhe sjelljes së vendimeve të vetëqeverisjes lokale. Me këtë projekt u përfshinë tre pilot-komuna, edhe atë Manastiri, Novo Sella dhe Tetova. Me ndihmën profesionale të ekspertëve nga vetëqeverisja lokale, pjesëmarrje aktive të bashkësisë, sektorit civil dhe përkrahje logjistike të administratës komunale në 3 komuna, pas një pune disa mujore u përgatit propozim “Deklarata për kyçje të bashkësive”. Kjo deklaratë u aprovua nga ana e këshillave të komunave të Manastirit, Novo Sellës dhe Tetovës me çka u bë pjesë e dokumenteve ligjore në këto 3 komuna. Me këtë deklaratë pushtetet lokale u detyruan për pjesëmarrje sa më të madhe të bashkësisë në procesin e përgjithshëm të inicimit, krijimit dhe sjelljes së vendimeve që kanë interes komunal në organet e vetëqeverisjes lokale. Edhe pse me këtë projekt janë përfshirë vetëm 3 bashkësi të vetëqeverisjes lokale, kjo paraqet shembull të mirë i cili mundet tu shërben NJVL-ve tjera. Në kuadër të këtij projekti u përgatit edhe dorracaku final për procesin e decentralizimit me emrin “Unë dhe komuna jeme” nga autorët Dushica Perishiq, Goran Angelov dhe Sotir Kostov.

80

 emri i prOjektit:
PROGRAMI “FORUME NË BASHKËSI”
Qëllimi i projektit: Ta përkrah procesin e decentralizimit dhe të mundëson pjesëmarrjen e qytetarëve në zhvillimin e bashkësive në nivel lokal. Duke e zbatuar qasjen në forume, ky program paraqet platformë për zhvillim që mundëson qytetarët ta përmirësojnë jetën me ide të tyre të veta dhe pjesëmarrje të administratës. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Dollneni, Makedonski Brod Bartës i projektit: COR “Alka” Organizata të kyçura: komunat Dollneni dhe Makedonski Brod Resurse humane: 12 Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, grante, informata Periudha e zbatimit: tetor 2008 – dhjetor 2010 Shpenzimet për projektin: 11.609.050 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Në kuadër të Programit në komunat e cekura zbatohen procese forumesh të cilat përbëhen nga shtatë sesione dhe një sesion pasues. Gjatë këtij procesi formohen grupe punuese të cilat zhvillojnë propozim projekte për probleme prioritare. Pas zgjedhjes së projekteve nga ana e forumit vijojnë aktivitete për realizimin e tyre praktik. Procesi fillon me konstituimin e Forumit, i cili është i hapur për të gjithë qytetarët e komunës të gatshëm së bashku të zgjedhin probleme të interesit të përgjithshëm dhe të punojnë në gjetjen e zgjidhjeve për përmirësimin e jetës së përditshme në bashkësi. Pjesëmarrësit e forumeve nëpërmjet diskutimeve të strukturuara zhvillojnë ide dhe japin rekomandime në tema të cilat caktohen nga komuna dhe në bazë të procesit pjesëmarrës. Projektet e propozuara që do të zgjidhen nga forumi zbatohen në kuadër të buxhetit të paraparë.

 emri i prOjektit:
PROGRAMI PËR ZHVILLIM RURAL TË INTEGRUAR – BUJQËSI DHE MBROJTJA E MJEDISIT JETËSOR
Qëllimi i projektit: ЈPërforcimi i kapacitetit të bashkësive në drejtim të zgjidhjes së problemeve të tyre. Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit mes komunave dhe bashkësive. Promovimi i përfitimeve dhe përparësive të regjistrimit si bujq dhe fermerë. Implementimi i 18 projekteve infrastrukturore në bashkësitë nga fusha e mbrojtjes së mjedisit jetësor. Implementimi i 12 projekteve infrastrukturore (aktivitete plotësuese. Replikimi i qasjes participative në 12 komuna dhe bashkësi. Përmirësimi i kushteve jetësore dhe kualiteti i jetës në 30 bashkësi rurale. Përmirësimi i kushteve për zhvillim ekonomik, diversifikimi i aktiviteteve agro-kulturore dhe konkurrenca rajonale. Përmirësimi i efikasitetit energjetik në 9 shkolla. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Krushevë, Plasnicë, Bërvenicë, Gazi Babë, Zërnovcë, Vinicë, Karbincë, Mogillë, Novaci, Çeshinovë-Obleshevë, Sopishte, Negotinë, Veles, Manastir, Lozovë Bartës i projektit: COR “Alka” Organizata të kyçura: Krushevë, Plasnicë, Bërvenicë, Gazi Babë, Zërnovcë, Vinicë, Karbincë, Mogillë, Novaci, Çeshinovë-Obleshevë, Sopishte, Negotinë, Veles, Manastir, Lozovë Resurse humane: 170 (170 prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: Të rinj, gra, pleq, fëmijë, të papunë, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, grante, informata Periudha e zbatimit: janar 2009 – shtator 2009 Shpenzimet për projektin: 48.662.770 Denarë

81

Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me aktivitetet programore do të përfshihen 9 komuna në rajone të ndryshme. Në këto komuna janë planifikuar të realizohen 18 projekte lokale në bashkësitë rurale me çka do të zgjidhen prioritete nga lëmia e mbrojtjes së mjedisit jetësor. Aktivitet programore përfshinë Prezantimin e programit për komunat dhe bashkësitë; Prioritizimin e problemeve në bashkësi dhe zgjidhjne e problemeve: Përpilimi i strategjisë për zhvillim të qëndrueshëm; Promovime nga lëmia e bujqësisë; Prezantime të drejtave dhe përgjegjësive të palëve të prekura në procesin e decentralizimit. Në bashkësitë e zgjedhura (2 në secilën nga 9 komunat) do të realizohet nga një projekt nga lëmia e mbrojtjes së mjedisit jetësor. Në kuadër të programit “Zhvillim i integruar i bashkësive rurale”, “Alka” propozoi aktivitete plotësuese me buxhet plotësues të cilat u pranuan nga donatori. Qëllimi i këtyre aktiviteteve plotësuese është të jepet përkrahje e vazhdueshme e bashkësive rurale në Maqedoni. Alka fokusohet në 26 komuna ku ka punuar në periudhën 2004-2008. Këto aktivitete e shfrytëzojnë metodologjinë dhe veglat e Alka-s për arritjen e ndikimit maksimal. Me këto aktivitete do të zgjidhen 12 probleme prioritare. Plotësisht janë ndërmarrë masa për rritjen e efikasitetit energjetik në 9 shkolla fillore. Në të njëjtën kohë rezultatet e projekteve do ta zmadhojnë kapacitetin e komunave për menaxhim me projekte, do ta risin diturinë e popullatës lokale dhe do ti përmirësojnë kushtet për jetë në rajonet rurale. Përvoja e dukshme dhe kapacitetet e Alkës do të kontribuon në prodhimin e mëtutjeshëm të rezultateve pozitive në procesin e decentralizimit, do ti përmirëson potencialet për rritje ekonomike dhe do ta stimulon zhvillimin e qëndrueshëm të bashkësive rurale në rajon.

 emri i prOjektit:
PROMOVIM I PROCESIT TË DECENTRALIZIMIT PARA QYTETARËVE NËPËRMJET ZBATIMIT TË PRAKTIKAVE MË TË MIRA BRITANIKE
Qëllimi i projektit: Promovimi i përvojave britanike në përkrahjen e proceseve të decentralizimit në Republikën e Maqedonisë; Rritjen e diturisë dhe vetëdijes së qytetarëve për përdorimin e rolit të tyre, të drejtet e tyre dhe përgjegjësitë para institucioneve lokale dhe qeveritare në pajtim me rregulloren ligjore; Ngritjen e vetëdijes së pushtetit lokal për problemet e përbashkëta me të cilët ballafaqohen qytetarët që bashkëpunojnë me pushtetin lokal. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Mavrovë dhe Rostushë, Krivogashtani, Manastir, Jegunovcë, Tetovë, Kërçovë, Gostivar, Veles, Demir Kapi, Kriva Pallankë, Aerodrom, Valandovë, Novo Sellë, Shtip, Zërnovcë, Bogovinë Bartës i projektit: COR “Alka” Organizata të kyçura: BNJVL, Ambasada Britanike në RM, komunat: Mavrovë dhe Rostushë, Krivogashtani, Manastir, Jegunovcë, Tetovë, Kërçovë, Gostivar, Veles, Demir Kapi, Kriva Pallankë, Aerodrom, Valandovë, Novo Sellë, Shtip, Zërnovcë, Bogovinë Resurse humane: 10 Grupi qëllimor: të rinj, ekspertë, gra, pleq, fëmijë, të papunësuar, sipërmarrës, bashkësi etnike Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: Trajnim, informata Periudha e zbatimit: shtator 2006 – mars 2007 Shpenzimet për projektin: 1.738.237 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Projekti doli si rezultat i angazhimit shumëvjeçar të Alka-s nëpërmjet realizimit të bashkëpunimit me komunat rurale në Maqeoni. Projekti përfshiu hulumtim në terren të 19 komunave (rurale) dhe duke i falënderuar bashkëpunimit të mirë me prefektët, hulumtimi tregoi një shumëllojshmëri të gjendjeve të decentralizuara në Maqedoni. Metodologjia e cila përdorej përfshiu hulumtimin e grupeve të fokusit dhe qytetarë të rastësishëm. Pas kryerjes së hulumtimit në komunat në fjalë ekipi i ekspertëve punoi në tekstin e dorracakut i cili në fakt paraqet një pasqyrim të ligjeve që kanë të bëjnë me të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarëve në komuna. Dorracaku quhet “Unë dhe komuna ime”. Propozim versioni iu dorëzua komunave. Projekti rezultoi me informimin e mirë dhe aktiv të qytetarëve, si edhe në ngritjen e vetëdijes të pushtetit lokal për problemet e përbashkëta me të cilat ballafaqohen qytetarët. Besojmë se dorracaku do të arrijë tu afrohet qytetarëve, sepse demokracia lokale është kyçe në integrimin në BE dhe NATO.

82

 emri i prOjektit:
PROGRAMI PËR ZHVILLIM TË INTEGRUAR RURAL – PROMOVIMI DHE TRANSFERIMI I METODOLOGJISË PËR ZHVILLIM RURAL
Qëllimi i projektit: Promovim publik i metodologjisë së Arka-s. Zhvillimi i kapaciteteve të aktorëve shoqërorë në zhvillimin lokal. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: COR “Alka” Organizata të kyçura: 4 rajonet planifikuese Resurse humane: 9 (katër prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: janar 2009 – shtator 2009 Shpenzimet për projektin: 8.700.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me këtë projekt në Doracak i prezantojmë rezultatet e programeve të zbatuara nga Alka të arritura me përdorimin e qasjes participative në bashkëpunim. Qëllimi i këtij projekti është të bëhet promovim publik i metodës participuese të shfrytëzuar nga ana e Alka-s. Në këtë mënyrë u jepet mundësi pjesëmarrësve aktiv në zhvillimin rural lokal që ta përdorin në punën e vetë dhe bashkëpunimin e ndërsjellë. Gjithashtu vetë publikimi i doracakut dhe promovimi i tij do të mundëson zhvillimin e përdorimit të metodologjisë e cila është produkt e punës shumëvjeçare praktike. Doracaku i është dedikuar përdorimit nga të gjithë të interesuarit të kyçur në zhvillimin lokal dhe rural. Konkretisht, njësitë e vetëqeverisjes lokale, bashkësitë urbane dhe vendore, individ si edhe organizata joqeveritare të cilat punojnë në lëmit e zhvillimit rural, decentralizimin, bujqësinë, ekologjinë dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

 emri i prOjektit:
KRIJIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE TË PERSONAVE, INSTITUCIONEVE, ASOCIACIONEVE DHE SUBJEKTEVE JURIDIKE ME KOMPETENCA NË FUSHËN E ZHVILLIMIT RURAL
Qëllimi i projektit: Afrimi i të dhënave për IPARD-in deri te aplikuesit potencial. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: CeProsSard Organizata të kyçura: GRM International – MAASP Projekti Resurse humane: 4 (njëri prej tyre ka qenë vullnetar) Grupi qëllimor: sipërmarrës, fermerë Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim Periudha e zbatimit: korrik 2008 – shtator 2010 Shpenzimet për projektin: 1.221.750 Denarë Donatorë të projektit: MAASP

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Baza është e qasshme në internet faqen e CeProSard dhe ka për qëllim ti afron informatat deri te shfrytëzuesit për mënyrën e aplikimit për mjetet e IPARD-it, dokumentacioni i nevojshëm, lloji i këshillëdhënësve të cilët nevojiten në procesin e aplikimit dhe ofron furnizues potencial për secilën investim.

83

 emri i prOjektit:
ZBULIMI I TRASHËGIMISË ARKITEKTONALE NË MARIOVË
Qëllimi i projektit: Të rritet vetëdija e qytetarëve evropian dhe institucioneve lokale dhe nacionale dhe opinioni më i gjerë për trashëgimin e vlefshme natyrore dhe kulturore të rajonit. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: Prilep, Kavadar, Novaci Bartës i projektit: CeProsSard Organizata të kyçura: komuna Prilep, Kavadar, Novaci Resurse humane: 20 (një prej tyre ka qenë vullnetar) Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: informata Periudha e zbatimit: gusht 2009 – dhjetor 2009 Shpenzimet për projektin: 637.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Ngritja e vetëdijes për trashëgiminë natyrore dhe kulturore në rajon dhe përcjelljen e saj në gjeneratat e ardhshme në gjendjen e saj autentike si element i rëndësishëm i identitetit nacional. Projekti kontribuoi për rritjen e atraksionit të Mariovës dhe fshatrat e saj, si edhe hapja e dialogut mes institucioneve evropiane dhe maqedonase në të gjitha nivelet. Në fund u botua publikimi dhe i njëjti u promovua.

 emri i prOjektit:
FUSHATË PROMOVUESE PËR PËRDORIMIN E OIE, EE DHE PRAKTIKAVE TË QËNDRUESHME BUJQËSORE PËR MJEDISET RURALE
Qëllimi i projektit: Ngritja e vetëdijes dhe përmirësimi i diturisë për ndikimin e mjedisit jetësor dhe efikasitetit ekonomik në përdorimin e OIE në bujqësi, si edhe kursimi i energjisë dhe EE në mjediset rurale në RM. Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: CeProSard Organizata të kyçura: / Resurse humane: 12 (dy prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata Periudha e zbatimit: maj 2009 – mars 2010 Shpenzimet për projektin: 992.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Me implementimin e këtij projekti u lidhën shfrytëzuesit dhe institucionet qeveritare të cilët sigurojnë përkrahje në këto fusha dhe u siguruan informata themelore për adaptimin ndaj ndryshimeve klimatike dhe zhvillimi rural. U organizuan pesë sesione promotive në mjedise rurale në të cilët morën pjesë bujq dhe organizatat e tyre, si edhe pushteti lokal i cili merret me mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe zhvillimin rural. U përgatit dhe u distribuua material edukativ – broshurë.

84

 emri i prOjektit:
PROMOVIMI I PRAKTIKAVE TË QËNDRUESHME BUJQËSORE, EFIKASITETI ENERGJETIK DHE PËRDORIMI I BURIMEVE TË RIPËRTËRISHME TË ENERGJISË NË BASHKËSITË RURALE NË RM – AGROENERGJI
Qëllimi i projektit: Hulumtimi i resurseve në dispozicion për burime të ripërtërishme të energjisë në RM për investime të vogla, si edhe rekomandime për përdorimin e drejtë të tyre, nëpërmes implementimit të teknologjive të reja moderne për prodhim si edhe mbrojtjen e energjisë (ЕЕ). Lokacioni, rajoni ku zbatohet projekti: R. Maqedonisë Bartës i projektit: CeProSard Organizata të kyçura: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave Resurse humane: 70 (dy prej tyre kanë qenë vullnetarë) Grupi qëllimor: i përgjithshëm, fermerë Aktivitetet që janë ndërmarrë me projektin: trajnim, informata, hulumtim Periudha e zbatimit: dhjetor 2008 – shkurt 2010 Shpenzimet për projektin: 2.810.000 Denarë Donatorë të projektit: /

përshkrim i shkurtër i prOjektit:
Projekti Agroenergji përfshiu hulumtim të resurseve në dispozicion për burime të ripërtërishme të energjisë në RM, të volitshme për investime të vogla. Projekti zbatohet në dy faza, faza e hulumtimit dhe faza e zbatimit. Në fazën e parë u krijua rrjeti i subjekteve aktive në fushën e EE dhe OIE. Kështu u përpunuan 12 studime ku ka rekomandime për përdorimin e drejtë të OIE dhe EE nëpërmjet zbatimit të teknologjive të reja moderne për prodhimin dhe kursimin e energjisë nëpërmjet promovimit të principeve të EE.

85

përmBajtja
Organizata/instituciOne shtetërOre
Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë ................................................................................................8 Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillimi Rural.............................................................10 Universiteti “Goce Dellçev” Shtip, Fakulteti i Bujqësisë, Katedra për mbrojtjen e bimëve dhe mjedisit jetësor ......................................................................................................11

shOqata dhe fOndaciOne
Belo stado .....................................................................................................................................................14 Fondi Ekologjik Global – Programi për grante të vogla për Maqedoninë ....................................................15 Lëvizja për Ambientin Molika........................................................................................................................16 Shoqata Ekologjike Brica - Berovë ...............................................................................................................17 SHQ Kuklla Gradina .......................................................................................................................................18 SHQ Semak - Novaci.....................................................................................................................................19 Shoqata e Grave Bujq Agro-Vinka.................................................................................................................20 Shoqata e Grave që Thurin Serafim - Berovë ...............................................................................................21 Shoqata e Prodhuesve Bujqësor Agro-Eko f. Borievo, Bosillovë .................................................................22 Shoqata e Prodhuesve Bujqësor Agroprodukt Shtip ....................................................................................23 Shoqata e Prodhuesve Bujqësor Agrosojuz Vasilevë ...................................................................................24 Shoqata e Prodhuesve Bujqësor Eko Produkt - Monospitovë......................................................................25 Shoqata e Kultivuesve të Dhenve “Sharplaninec” - Tetovë...........................................................................26 Shoqata e Prodhuesve dhe Konsumatorëve të Prodhimeve Organike “Eko prodhime të Ovçe Poles” – Eko Prodhime të Ovçe Poles .....................................................................27 Shoqata e Prodhuesve të Pemëve Ekologjike “Molla japoneze” Vallandovë - SHPPE “Molla japoneze” .....28 Shoqata e bletarëve “Mleç” Strumicë, SHBMS .............................................................................................29 Shoqata e Blegtorëve “Fermeri” - Prilep ......................................................................................................30 Shoqata e Hotelierëve, Punëtorëve Turistik dhe Zejtarëve “Napredok” .......................................................31 Shoqata e Fermerëve Kultivues të Derrave “Eko pig” Sveti Nikole - SHFKD “Eko pig” Sveti Nikole ...........32 Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar - MCMS .................................................................33 Fondacioni Zhvillimor Maqedonas për Ndërmarrje - MRFP .........................................................................35 Rrjeti për Zhvillim Rural të Republikës së Maqedonisë – MRR e RM...........................................................36 Organizata e Grave “Cvet” .............................................................................................................................38 Eko Patatja e Pallankës ................................................................................................................................39 SHB “Bleta e Maleshevisë – Berovë” – Berovë ............................................................................................40 Shoqata e Bletarëve “Matica”........................................................................................................................41 Shoqata Bletare “Ohrid”, SHBO .....................................................................................................................42 Shoqata e Bletarëve “Pollog”, Gostivar - SHB Pollog ...................................................................................43 Agjencia Zhvillimore Rajonale e Pellagonisë - Preda...................................................................................44 Shoqata Turistike Rajonale Eko Osogovia, SHTREO .....................................................................................45 Organizata Holandeze për Zhvillim, Hagë, Holandë, Zyra lokale në Maqedoni, SNV ...................................46 Shoqata e Duhanit dhe Vreshtarisë “Oriental” – Krivogashtani, SHDV Oriental - Krivogashtani .................47 Fondacioni “Euro qendra” Sveti Nikole .........................................................................................................48

86

Fondacioni “Slow Food Konvivium Sarplaninski” – Mavrovë Rostushë.......................................................49 Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm “Allka”, QZHQ Allka ...........................................................................50 Qendra për Promovimin e Praktikave të Qëndrueshme Bujqësore dhe Zhvillimi Rural, CeProSard ...........51

prOjekte
Përforcimi i kapaciteteve institucionale ........................................................................................................54 Informim dhe marrëdhënie me opinionin .....................................................................................................54 Trajnim dhe edukim – arsimim joformal ......................................................................................................55 Ndërlidhja e aktorëve në mjediset rurale për përmirësimin e zhvillimit ekonomik të bashkësisë .............55 Sistem për mbikëqyrjen e fermës dhe vendosjen e rrjetit për të dhëna kontabiliste nga ZS (FADN) ..........56 Zbatimi i masave dhe programeve qeveritare ..............................................................................................56 Shërbime këshillëdhënëse profesionale në bujqësi .....................................................................................57 AGBIZ programi i USAID ................................................................................................................................58 Kampi rinor Pelister 2010 .............................................................................................................................58 Masa intervenuese për sanimin e pasojave të krizsë globale në zhvillimin bujqësor dhe rural..................59 Realizimi i punëtorisë edukativo-informative për bujqit e rajonit të Ovçe Poles. Furnizimi me kompjuterë personal ...........................................................................................59 Mbeturinat e forta – kujdesi ynë ...................................................................................................................60 Artizanate tradicionale maqedonase – përkrahje për gratë nga mjedisi rural.............................................60 Përmirësimi i prodhimtarisë bujqësore me teknika më moderne zooteknike me teknologji të përkryer për krijimin e rasave të reja të dhenve ...............................................................61 Eko çifligu i Ovçe Poles .................................................................................................................................61 Kooperativë për furnizim të përbashkët të materialeve dhe plasman i prodhimeve bujqësore me aksent të veçantë në plasmanin e qumështin e dhenve........................................................62 Edukimi i prodhuesve bujqësor.....................................................................................................................62 Implementimi i standardeve për kualitet të ushqimit dhe realizimin e përfitimeve ekonomike - teknike .....................................................................................................................................63 Kualitet më mi mirë i qumështit, profit ma mi madh i fermës.....................................................................63 Forumet në bashkësi ....................................................................................................................................64 Rinovimi i shkollave në bashkësitë rurale ....................................................................................................64 Rinovimi i shkollave fillore në bashkësitë rurale .........................................................................................65 Forumet në bashkësi, Aerodrom, Berovë, Radovish dhe Konçe ..................................................................65 Fushata për ngritjen e vetëdijes për furnizim me ujë ...................................................................................66 Modernizimi i bashkësive rurale ...................................................................................................................66 Iniciativa në bashkësitë rurale në Prilep.......................................................................................................67 Dokumentacioni teknik për sanimin e komunës së Dollnenit ......................................................................67 Rinovimi i shkollës fillore në f. Dobrushevë .................................................................................................68 Rinovimi i shkollës fillore në f. Koliçan i Poshtëm .......................................................................................68 Sanimi i dëmeve nga vërshimet në SHF në komunën e Konçes ..................................................................69 Fitimi i përvojave nga iniciativat pozitive dhe projekte në bashkësitë rurale ...............................................69 Ndërtimi i kapaciteteve të vetëqeverisjes lokale ..........................................................................................70 Vizitë studimi në slloveni për IPARD .............................................................................................................70 Organizata të prodhuesve .............................................................................................................................71 Pastrimi i shtratit të lumit të Strumicës dhe kanalet e ujit në Monospitovë ................................................71 Mbrojtja dhe rritja e racës autohtone të dhenve pramenka në rajonin e Maleshevisë dhe Pijanecit ...........72

87

Punësimi nëpërmjet trajnimit për zanate dhe punime të dorës ...................................................................72 Asfaltimi i 1km rrugë deri te vendi turistik “Dabot”, f. Beli ..........................................................................73 Ndërtimi i stacionit për klor “Debreshte” për komunat e Dollnenit, Krivogashtanit dhe Krushevës në rajonin e Pellagonisë ..............................................................................73 Shfrytëzimi i potencialeve rajonale për zhvillimin e turizmit........................................................................74 Promovimi i specit si kulturë konkurrente në rajonin e Pellagonisë............................................................74 Mariova nëpër ngjyrat e natyrës ...................................................................................................................75 Trajnim i grave për përpunimin e gjërave nga leshi me filc-teknikë ............................................................75 Me ushqim të shëndoshë deri te jeta e shëndoshë ......................................................................................75 Përmirësimi i njohurive te prodhuesit primar bujqësor dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale për mundësitë për zhvillim rural, praktikë e mirë bujqësore dhe standarde në prodhimtarinë bujqësore ................................................................................76 Përkrahje të zhvillimit të kapaciteteve për analizë dhe krijimin e politikës në procesin e euro-integrimeve në vendet e Evropës Juglindore ................................................................77 Programi për zhvillim të integruar të bashkësive rurale ..............................................................................77 Përkrahje e procesit të decentralizimit në Republikën e Maqedonisë..........................................................78 Programi “Forume në bashkësi” ...................................................................................................................79 Programi për zhvillim rural të integruar – bujqësi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor ....................................79 Promovim i procesit të decentralizimit para qytetarëve nëpërmjet zbatimit të praktikave më të mira britanike ....................................................................................................................80 Programi për zhvillim të integruar rural – promovimi dhe transferimi i metodologjisë për zhvillim rural ...................................................................................................................81 Krijimi i bazës së të dhënave të personave, institucioneve, asociacioneve dhe subjekteve juridike me kompetenca në fushën e zhvillimit rural.................................................................81 Zbulimi i trashëgimisë arkitektonale në Mariovë .........................................................................................82 Fushatë promovuese për përdorimin e OIE, EE dhe praktikave të qëndrueshme bujqësore për mjediset rurale ......................................................................................................................82 Promovimi i praktikave të qëndrueshme bujqësore, efikasiteti energjetik dhe përdorimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë në bashkësitë rurale në RM – Agroenergji ..................................83

88

89

90