You are on page 1of 5

Kollefjuet e Para ne d.

Biznesore
GR 1
1. Rregullat e sjelljës së të cilat përseritën shpesh në një periudhë të gjatë kohore e të
abilizuar dhe i rregullojnë situatat e caktuara shoqërore, janë:
? Normat zakonore;
? Normat morale;
? Normat juridike:
2. Në literaturë e cila i referohet mendimet të autotrëve potencohet se shteti ka lindur
më përpara se e drejta:
? Kjo është e vërtetë:
? Kjo nuk është vërtetë në parë ka lindur e drejta se sa shteti;;
? Edhe e drejta e edhe shteti kanë lindur njëkohësisht;
3. Rendi juridik
? Pjesë e rendit
? Pjesë e rendit
? Pjesë e rendit

është:
gjeostraregjik;;
gjeografik;
shoqëror;

4. Normat juridike të cilat i ndalojnë disa sjellje të caktuara quhen:
? Norma juridike abstrakte;
? Norma juridike konkrete;
? Norma juridike ndaluese;
5. Raportet e caktuara në mes të shteteve të ndryshme rregullohen me:
? Dispozita ligjore;
? Kontrata ndërkombëtare;
? Zakone ndërkombëtare;

6. Interpretimi i normave juridike është njëri ndër funksionet e rëndësishme të së drejtës.
interpertim realizohet nga institucionet gjyqësore, quhet:
? Interpertim doktrinar;
? Interpretim gjyqësor;;
? Interpretrim legal;;
7. Ndodhitë që shakaktohen pavarësisht nga vullneti i individit konsiderohen :
? Veprime të thjeshta që nuk kanë rëndësi për të drejtën;
? Nuk janë fare fakte juridike;
? Konsiderohen fakte juridike;:
8. Sipas të drejës a është e vërtetë se letrat me vlerë konsiderohen sende:
? Po është plotësishtë e vërtetë:;
? Në mënyrë absolute nuk është e vërtetë se këto kosniderohen sende
? Kjo mund të jetë e vërtetë nëse paratë parqiten si subjekte të së drejtës;

9. Çdo individ i lindur i gjall sipas sistemit juridik konsiderohet të jetë:
? Njeri;
? Subjekt fizik;
? Subjekt Juridik;
10. Kontratat në botën moderne tek të cilat vlerësohetr se njëfra palë është
? Kontrata të standardizuara;
? Kontrata më ngarkesë;
? Kontrata reale

superiore

qu

Aktet juridike të cilat janë me fuqi me të vogël se ligji. kosniderohet të jenë:: ? Aktet nënligjore. Ju duhet t i numëroni vetëm 4 atributet kryesore të personit juridikë: ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ 12. 2009 8:50 pm Gr 2 1. ? Autorizuese. Interpertimi i normave juridike është funksion i rëndësishëm i të drejtës. 6. Aktet juridike dhe normat juridike të cilat e përbëjnë rendin juridik konsiderohen: ? Element faktik. Shënoni se cili është mendimi i juaj se çfarë nënkuptoni me të dejtën subjektive.: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________ ________________________ 13.: ? E drejta ka lindur para shtetit. quhet normë: ? Konkrete. ? Element gjeopolitik. ? Normat juridikie: 2. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) Re: Kollefjuet e Para ne d. ? Abstrakte.Biznesore Mesazh nga sam1r prej Sat Nov 21. 5. ? Edhe e drejta e edhe shteti kanë lindur njëkohësisht. ? Normat morale. . Normat juridike e përgjithshme e cilat i dedikohet të gjithëve. ? Element normativ. ? Uzansat. Në literaturë shumica e autorëve konsiderojnë se e drejta ka lindur më përpara se shteti Cila është e vërteta: ? Shteti ka lindur para së drejtës. Kur këtë inte e bëjnë institucionet e caktuara shkencore atërherë konsiderohet:: ? Interpertim doktrinar.11. Rregullat shoqërore të cilat për nga përmbajtja i dallojnë marrëdhëniet si të mira apo t janë: ? Normat zakonore. ? Ligji. Shënoni se çfarë nën kuptoni kushtetutshmeri dhe: ligjshmeri. 3. 4..

? Interpretim gjyqësor. Rregullat të cilat i rregullojnë marrëdhëniet në një shoqëri të cilat i nxjerrë shteti j ? Normat zakonore. . 7. Juridikë personal.? Interperetim legal. e drejta ua njeh : fizikë. ? Po është e vërtetë paratë nuk mund të konsiderohen sende. Ju duhet t i numëroni vetëm 4 atribute të cilat i posedon një person fizikë. Shënoni se çfarë nën kuptoni sistemi juridik të një vendi: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) gr. 10.. ? Janë vetëm veprime të thjeshta për të cilat nuk është e interesuar e drejta: 8. Çfarë nënkuptoni ju me të drejtën objektive: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________ ________________________ 13.: ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ 12. ? Është në tërësi jologjike që paratë e drejta t i konsiderojë sende 9. 11. ? Subjekte juridike: ? As njëra e as tjetra ato janë OJQ. Themelatat ose ? Subjektivitetin ? Subjektivitetin ? Subjektivitetin krijesat të cilat burojnë në bazë të ligjit. Veprimet e caktuara njerëzore të shkaktuara pavarësishtr nga vullenti i tyre: ? Konsiderohen fakte juridike.3 1. E drejta paratë nuk i kosnideron sende pasi që nuk kanë ekuivalencë: ? Nuk është e vërtetë paratë konsiderohen sende sipas të drejtës . Organizatat Jo Qeveritare konsiderohen: ? Subjekte fizike. ? Nuk konsiderohet fakte juridike.

konsiderohen : ? Element faktik. 9. ? Janë veprime që për to fare nuk është e interesuar e dfrejta.. ? Shoqërore. 6. 5. E drejta ka mënyrat e veta të interpretimit. ? Element gjeostrategjik. 8. ? Nuk konsiderohen veprime juridke.. mënyrë absolute PO njëra e as tjetra. Ju duhet t i numëroni vetëm 4 elemnetet të cilat duhet t i përmbajë një kontarë: ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ ? ____________________________________________________________ . ? Element normativ. publikuara dhe të botuara nga ndonjë organ kom eten i shtetit.. 4. E drejta në përgjithësi por edhe e drejta biznesore është dukuri: ? Biologjike: ? Gjeostrategjike. ? Kontratat ndërkombëtare. A ? Në ? Në ? As mendoni se njerëzit mund të jenë objekt i së drejtës: mënyrë absolute JO. ? Abstrakte. ? Aftësi trupore për të veprruar. ? Interpertim legal. 10. konsiderohet:: ? Afrësi fizike për të veprura. Interpertimin të cilin e bëjnë organet e s htetit quhet: ? Interpertim shkencor. ? Kontratra aleatore. ? Interpertim gjyqësor. 3. Doket zakonet të cilat janë të tubuara. Kontratat të cilat lidhuen në mes palëve dhe kur palët i njohin që në fillim të drejta detyrimet e tyre. ? Kontrata me ngarkesë. ? Normat juridike: 2. Punët e pa lejuara juridike javë veprime të cilat:: ? Konsiderohet veprime juridike. konsideroht të jenë:: ? Uzansat. ? Aktet nënligjore.? Normat morale. Aftësia e subkektit juridik që të lidhë dhe krijoj punë juridike. 7. 11. Rendi shoqëror i cili përfshinë sjelljet të cilat manifestohen në realitet nga veprimet e njerëzve. Normat juridike të cilat janë të veçanta dhe ju dedikohen vetë një grupi të caktuar janë at juridike. ? Afrësi juridike për të vepruar. ? Konkrete. kosniderohen të jenë: ? Kontratra komutative. ? Autorizuese.

_______________________________________________ ________________________ _______________________________________________________________________ 13.? ____________________________________________________________ 12. Shënoni se çfarë nën kuptoni Ju me autonominë e vullentit të palëve për lidhjen e një k : ________________________________________________________________________________ ____________ ________________________________________________________________________________ ____________ ________________________________________________________________________________ _____________ ________________________________________________________________________________ _____________ ________________________________________________________________________________ _____________ (kjo përgjigje vlerësohet nga 0 deri në 3 %) . Shënoni se çfarë nënkuptoni me të drejtën subjektive: _________________________________________________ ______________________ _______________________________________________________________________.