You are on page 1of 1

t -RS422-RS485 RS232, RS485 và RS422 chủ yếu là địn n ĩ đặ đ ểm tín hi u đ n củ trìn đ ều khiển, t u n ư t ế, tỷ l tín hi u, các cấp đ n áp, ngắn

mạch hành vi, tải tố đ ôn suất và đ n áp chịu được các cấp. N ưn có một số khác bi t gi a mỗ n ười trong số họ. Bất kỳ kỹ sư oặc chuyên gia về truyền thông d li u đ n tử có thể phân bi t gi a RS232, RS485 và RS422 dễ dàn n ưn nó có thể ôn được dễ dàng cho tất cả. Đối với họ, s khác bi t gi được cho gia nhập dướ đây. 1. RS232 là chuẩn lâu đời nhất của Hi p hội Công nghi p Đ n tử (EIA) đã được theo sau bởi RS422 và RS485. Nguồn gốc của RS232 có thể được truy trở lại nh n n ày y ểu ủ n từ x được kết nối với khung chính thông qua modem. Truyền thông gi a DCE (Data Circuit-chấm dứt thiết bị) và DTE (D t Ter n l Equ p ent) được sử dụn để xảy ra tuần t . Toàn bộ quá trình rất chậm và rất ơ ọc. Với s úp đỡ củ , EIA được th c hi n một tiêu chuẩn mà giảm thiểu s ôn tươn t í để làm cho cuộc sống dễ dàn ơn o n n n ười tham gia với các bộ phận công ngh thông tin và truyền thông d li u. N ưn thiếu sót và hạn chế về tố độ, kiể so t lưu lượn và độ tin cậy đặt ra một câu hỏi về hi u suất củ . Đây là nơ đã n RS422 RS422 cung cấp một giải pháp cho vấn đề này bằng cách sử dụng hai bộ đô t êu c và tích c c củ đ n áp. RS422 có tố độ lên tới 10 megabit / giây với một khoảng cách kết nối khoảng 4.000 feet. 2. RS422 có hai cặp xoắn n đ n áp tiêu c c và tích c c úp nó để giao tiếp trong cả ướng cùng một lú . Tron trường hợp của RS232, giao tiếp sau khi có một nơ . 4 un ấp truyền d li u bằng cách sử dụng phân hoặc cân bằng tín hi u. Nó ó đường dây truyền tải và không thể đảo n ược unidirectional. Không giốn n ư EIA 485, nó o p ép n ều n ười nhận n ưn ôn n ều trìn đ ều khiển. Nó có lợi thế là t u p ân, đ ều khiển phân và d li u giá cao (10 megabaud tại 12 mét). EIA 422 mặt khác chỉ x địn đặc tính củ đ n tín hi u của một tín hi u cân bằng duy nhất. 485 ũn sử dụng cặp xoắn của chênh l đ n áp tiêu c c và tích c n ưn đối với giao tiếp nối tiếp d li u nhị p ân. Đ ều này òn được gọi là EIA-485, TIA 485 bở vì đ ều này đã được xuất bản bởi ANSI Thông tin Hi p hội Công nghi p (TIA) và Liên minh Công nghi p Đ n tử (EIA). Chúng có thể được sử dụng có hi u quả trên một khoản dà và tron ô trường với tiếng ồn đ n. Nhiều n ười nhận có thể được kết nối với các trong một cấu hình multi-drop. 3 RS232 và. RS422 là đ ể để các giao thứ đ ể n ưn đến 32. Tuy nhiên, RS 485 công trình gần n ư 4 tron 485 t ết bị đượ địa chỉ và có khả năn vấn đề về tố độ và khoảng cách. o t ếp với nhiều nút, lên

4. RS485 là thích hợp cho nhiều loại chủ hay nô l các kết nối mạng và kiến trúc. Mỗ n ười trong số họ có thể kết nối bid re t on lly n ư dòn ấm dứt đò ỏi phả xe xét đặc bi t. Tuy n ên, n ư và 4 là đ ểm tớ đ ểm, họ không thích hợp cho mụ đí này. 5. N ư 4 ó ột mạ đ ều khiển duy nhất, nó không thể được tắt, n ưn EIA 485 oặ cầu phả đượ đặt trong chế độ truyền tải bằn đặt một tín hi u cho lái xe. trìn đ ều khiển 485 được yêu

3 3E59H:.-.:3.3-3/:39  #$..H: .E. 3E59H:.4959743.3  ..E. %74397.5.E. 97:39-3.4958.:9-3-$%3935335 % . 39J3:.8/3.97K3 :3#$ ..E.97438..43.#$ 29 2 39J..49...4E0  .974329.9J3.3. 5.E. .O9 .397.53O .:5 ..9J.#$.495.34.495395/:353 l: 3..99 3.9343 1009  #$..5432..O293.543..9..O9 .O .E..O.3/97:39..E. #$.:/92F9 29E. 3.9743..9323.943. 9299J3:.3 5..397K333.E.E.O99:53 :353.:. J.H3 23335l39 3. ..O3g3..O292.E.943.33 3.43:4.45F53:3.3.2/9 502F9 ..-9 %:3H3 3.. 333.. 933 3 :3.297.H3..:3/70.:K32:9 /745  #$.4 20.E. %-.E./.3 . #$ 2 .  #$9J. :3/:39 3O39 .K :3 . 23..8/3534.3.33.329.2943..299J3:./3.3:39 H3 3 %:3H3 #$..38/3.9J. 3O.....333:97K3 :3 O.42.3.3 .3-39J3 : O.93.E. 3.O993- /70.39 43.3#$99- ..597:3/:-3....#$. .3. 99743.#$ ..#$9743.3 ./:E...O:6:97H32943.E..