You are on page 1of 3

ΑΔΑ: 45ΠΧ9-ΧΜΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟ΢ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢
Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΢ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε.
ΣΜΗΜΑ Γϋ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

----Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρ. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι
Ιςτοςελίδα:
www.minedu.gov.gr
Nα διατθρθκεί
μζχρι
e-mail:
spudonpe@ypepth.gr
Βακμόσ αςφαλείασ
Πλθροφορίεσ: Κ. Παπαχριςτοσ
΢.Λαπατά
Σθλζφωνο: 210- 3443318

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ
Να διατθρθκεί μζχρι
Βακμόσ αςφαλείασ
Μαροφςι,
Αρικ. Πρωτ.

7 - 10 -2011
Φ.10 / 592 / 115806 /Γ1

Βακμόσ Προτερ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟ΢ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ &
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. ΢χολικοφσ ΢υμβοφλουσ Δθμοτ. Εκπ/ςθσ
& Ειδ. Αγωγισ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.)
4. Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε.
τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. ΢χολεία τθσ
χϊρασ (μζςω Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε.)

Θζμα : Επιλογή ςημαιοφόρων- παραςτατών, οριςμόσ υπευθφνων κατάθεςησ ςτεφάνων
Ενόψει του προςεχοφσ εορταςμοφ τθσ Εκνικισ Επετείου «ΟΧΙ» - 28θσ Οκτωβρίου και με
αφορμι τα εφλογα ερωτιματα των εκπαιδευτικϊν πολλϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ,
ςχετικά με τον τρόπο επιλογισ ςθμαιοφόρων-παραςτατϊν και τον οριςμό υπευκφνων για
τθν κατάκεςθ ςτεφάνου, ςασ γνωςτοποιοφμε τα εξισ:
Η επιλογι των ςθμαιοφόρων γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από
τθν παράγραφο 11 του άρκρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α) και με βάςθ τισ
μεταβολζσ που επιλκαν με τθ Τ.Α Φ10/ 84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β) που αφορά ςτθ
ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ και μακθτϊν που ζχουν απαλλαγεί από το μάκθμα
τθσ Φυςικισ Αγωγισ κακϊσ και όςων προζρχονται από μετεγγραφι και με τθν Τ.Α.
Γ1/219/16-3-2001(ΦΕΚ 277Β) που αφορά ςτθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ και των
αλλοδαπϊν μακθτϊν.
Ειδικότερα :
α)΢θμαιοφόροι ορίηονται δφο μακθτζσ τθσ ΢Σϋ τάξθσ, o ζνασ για το χρονικό διάςτθμα μζχρι
31 Ιανουαρίου και o άλλοσ από 1θ Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ.
Επιλζγονται αυτοί που κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ ζχουν ςυγκεντρϊςει το
μεγαλφτερο γενικό μζςο όρο βακμολογίασ, υπολογιηομζνου και του κλαςματικοφ του
μζρουσ. ΢τισ περιπτϊςεισ ιςοβακμίασ και ςτο κλαςματικό μζροσ, γίνεται κλιρωςθ. Σο
κλαςματικό μζροσ αναφζρεται ςτον ετιςιο γενικό μζςο όρο και όχι ςτο μζςο όρο των
επιμζρουσ μακθμάτων.
β)Παραςτάτεσ ορίηονται δζκα μακθτζσ τθσ ΢Σϋ τάξθσ, πζντε για το χρονικό διάςτθμα μζχρι
31 Ιανουαρίου και πζντε από 1θ Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. Η
επιλογι γίνεται με τθν ίδια διαδικαςία που επιλζγονται οι ςθμαιοφόροι.
1

ΑΔΑ: 45ΠΧ9-ΧΜΘ
γ) Κατά τον ίδιο τρόπο, επιλζγονται δφο μακθτζσ τθσ ΢Σϋ τάξθσ που δεν επιλζχκθκαν οφτε
ςθμαιοφόροι οφτε παραςτάτεσ, ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ κατάκεςθ ςτεφάνου, ο ζνασ
για το διάςτθμα μζχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλοσ από 1θ Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του
διδακτικοφ ζτουσ.
δ)΢τισ περιπτώςεισ που, λόγω ειδικών ςυνθηκών, λειτουργοφν ςε οποιαδήποτε ςχολική
μονάδα τρία (3) τμήματα ςτη ΢Σ΄ τάξη, τότε πριν τη διαδικαςία επιλογήσ ςημαιοφόρων,
παραςτατών και υπευθφνων κατάθεςησ ςτεφάνων, διενεργείται κλήρωςη από το
Διευθυντή του ςχολείου, παρουςία γονζων των μαθητών ή εκπροςώπων του ΢υλλόγου
Γονζων και Κηδεμόνων, ωσ εξήσ: 1. Κλήρωςη ςτο κάθε ζνα από τα τρία (3) τμήματα
χωριςτά, ώςτε να επιλεγοφν αρχικά οι τρεισ (3) αριςτοφχοι μαθητζσ (ζνασ από κάθε
τμήμα) και ςτη ςυνζχεια κλήρωςη μεταξφ των τριών (3) αυτών μαθητών ώςτε να
επιλεγοφν οι δφο (2) ςημαιοφόροι ζνασ για το χρονικό διάςτημα μζχρι 31 Ιανουαρίου
και ο άλλοσ από 1η Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. 2. Κλήρωςη ςτο
κάθε ζνα από τα τρία (3) τμήματα χωριςτά, ώςτε να επιλεγοφν από κάθε τμήμα πζντε
(5) παραςτάτεσ και ζνασ (1) υπεφθυνοσ κατάθεςησ ςτεφάνου και ςτη ςυνζχεια κλήρωςη
μεταξφ των δεκαοκτώ (18) αυτών μαθητών ώςτε να επιλεγοφν πζντε (5) παραςτάτεσ και
ζνασ (1) υπεφθυνοσ κατάθεςησ ςτεφάνου για το χρονικό διάςτημα μζχρι 31 Ιανουαρίου
και πζντε (5) παραςτάτεσ και ζνασ (1) υπεφθυνοσ κατάθεςησ ςτεφάνου από το χρονικό
διάςτημα 1η Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ. ΢τισ περιπτώςεισ που
λειτουργοφν τζςςερα (4) τμήματα ςτη ΢Σ΄ τάξη, ακολουθείται ανάλογη διαδικαςία.
ε) ΢τα ςχολεία που ζχουν μικρό αρικμό μακθτϊν ςτθν ΢Σϋ τάξθ (μικρότερο από το ςφνολο
των παραπάνω κζςεων), οι κζςεισ ςυμπλθρϊνονται με μακθτζσ τθσ Εϋ και όταν δεν
επαρκοφν κι αυτοί, με μακθτζσ και των άλλων τάξεων κατά φκίνουςα ςειρά (πρϊτα τθσ Δϋ
τάξθσ κλπ.). ΢τθν περίπτωςθ αυτι επιλζγονται οι μακθτζσ που ςτο προθγοφμενο ςχολικό
ζτοσ είχαν τα περιςςότερα «Α» ςτουσ μζςουσ όρουσ των μακθμάτων. Αν υπάρχουν
περιςςότεροι μακθτζσ που ζχουν ίςο αρικμό «Α» ςτουσ μζςουσ όρουσ των μακθμάτων,
γίνεται κλιρωςθ.
Επιςθμαίνεται ότι, η επιλογι γίνεται από το διευκυντι του ςχολείου ενϊπιον του
ςυλλόγου διδαςκόντων και των ενδιαφερομζνων μακθτϊν και ςυντάςςεται ςχετικό
πρακτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ όλθ διαδικαςία, κακϊσ και τα ονόματα των μακθτϊν
που πιραν μζροσ ςτθν κλιρωςθ.
Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ΢χολικών μονάδων να ενημερωθοφν
ενυπόγραφα.

Ο ΕΙΔΙΚΟ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢

Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματζα
2. Δ/νςθ Φυς. Αγωγισ
3. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπ/ςθσ
4. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
5. Δ/νςθ ΢πουδϊν Π.Ε. -Σμιμα Γϋ

ΜΙΧΑΛΗ΢ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ΢

2

ΑΔΑ: 45Ο79-ΦΡΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟ΢ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ΢ ΣΟΜΕΑ΢
Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η΢
ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΢ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε.
ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

----Σαχ. Δ/νςη: Ανδρ. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαροφςι
Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr
e-mail: spudonpe@minedu.gov.gr
Nα διατηρηθεί
μζχρι
Πληροφορίεσ:
Κ. Παπαχρήςτοσ
Βαθμόσ αςφαλείασ
΢.Λαπατά
Σηλζφωνο: 210- 3443318

ΑΝΑ΢ΤΗΤΕΟ
Να διατηρηθεί μζχρι
Βαθμόσ αςφαλείασ
Μαροφςι,
Αριθ. Πρωτ.

14 - 10 -2011
Φ.10 / 610 / 118443 /Γ1

Βαθμόσ Προτερ.

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ

ΠΡΟ΢ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
τησ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικήσ &
Επιςτημονικήσ Καθοδήγηςησ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. ΢χολικοφσ ΢υμβοφλουσ Δημοτ. Εκπ/ςησ
& Ειδ. Αγωγήσ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.)
4. Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε.
τησ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
5. Δημόςια & Ιδιωτικά Δημ. ΢χολεία τησ
χώρασ (μζςω Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε.)

Θζμα : Επιλογι ςθμαιοφόρων- παραςτατών, οριςμόσ υπευκφνων κατάκεςθσ ςτεφάνων
΢ε ςυνζχεια τησ με αριθ. πρωτ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011 εγκυκλίου του Τπ.
Παιδείασ Δ. Β. Μ. Θ., αναφορικά με την επιλογή ςημαιοφόρων-παραςτατών, οριςμό
υπευθφνων κατάθεςησ ςτεφάνων και ςε ότι αφορά «την κλήρωςη ςτο κάθε ζνα από τα
τρία (3) τμήματα χωριςτά, ώςτε να επιλεγοφν αρχικά οι τρεισ (3) αριςτοφχοι μαθητζσ
(ζνασ από κάθε τμήμα) και ςτη ςυνζχεια κλήρωςη μεταξφ των τριών (3) αυτών μαθητών
ώςτε να επιλεγοφν οι δφο (2) ςημαιοφόροι ζνασ για το χρονικό διάςτημα μζχρι 31
Ιανουαρίου και ο άλλοσ από 1η Φεβρουαρίου μζχρι το τζλοσ του διδακτικοφ ζτουσ»,
επιςημαίνεται ότι, ο τρίτοσ αριςτοφχοσ που δεν επιλζγεται ςημαιοφόροσ, για κανζνα από
τα δυο χρονικά διαςτήματα, αυτοδίκαια ορίηεται παραςτάτθσ.
Ανάλογη διαδικαςία ακολουθείται και ςτισ περιπτώςεισ που λειτουργοφν τζςςερα (4)
τμήματα ςτη ΢Σ΄ τάξη και υπάρχουν δφο αριςτοφχοι μαθητζσ οι οποίοι δεν επιλζχθηκαν
ωσ ςημαιοφόροι.
Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων για τθν πιςτι τιρθςθ των : Ρ.Δ.
201/98 (ΦΕΚ 161Α), άρκρο 13, § 11, των Υ. Α Φ.10/84/Γ1/480/6-7-2001(ΦΕΚ 863Β) &
Γ1/219/16-3-2001(ΦΕΚ 277Β), κακώσ και τθσ υπ΄ αρικ. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011
εγκυκλίου του Υ. Ρ. Δ. Β. Μ. Θ.
Πλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών μονάδων να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ Γ΢ΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματζα
2. Δ/νςη Φυς. Αγωγήσ
3. Δ/νςη Ιδιωτικήσ Εκπ/ςησ
4. Δ/νςη Ειδικήσ Αγωγήσ
5. Δ/νςη ΢πουδών Π.Ε. -Σμήμα Γ΄

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ