You are on page 1of 43

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA

PhÇn I : C«ng nghÖ cdma
Ch¬ng i:
Tæng quan c«ng nghÖ cdma
1.1Kh¸i niÖm vÒ CDMA
1.1.1Kh¸i niÖm vÒ ®a truy nhËp
§a truy nhËp lµ ph¬ng ph¸p dïng mét tr¹m gèc phôc vô
cho nhiÒu thuª bao di ®éng.
Cã ba lo¹i ®a truy nhËp lµ: FDMA, TDMA vµ CDMA.
a. FDMA
§©y lµ ph¬ng ph¸p ®a truy nhËp mµ tr¹m gèc sö dông
c¸c b¨ng tÇn kh¸c nhau cho c¸c thuª bao di ®éng kh¸c
nhau. Mçi b¨ng tÇn nµy cã mét kho¶ng b¶o vÖ thÝch hîp
nh»m tr¸nh sù chång lÊn (cã nghÜa lµ mçi ngêi sö dông
mét sãng mang kh¸c nhau ®Ó truy nhËp hÖ thèng vµ t¹i
cïng mét thêi ®iÓm).
Trong hÖ thèng nµy vÊn ®Ò ph©n chia tÇn sè khèng
chÕ c«ng suÊt tr¸nh can nhiÔu ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu.
C¸c vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn vµ ®ång bé trong toµn hÖ thèng
lµ kh«ng quan träng.
C¸c hÖ thèng FDMA ®îc sö dông tõ rÊt sím vµ thùc tÕ
®· qua khai th¸c nhiÒu n¨m, tÝnh æn ®Þnh cao, gi¸ thµnh
h¹. Tuy nhiªn h¹n chÕ chÝnh cña hÖ thèng nµy lµ kh«ng
linh ho¹t khi cÇn thay ®æi dung lîng, dung lîng hÖ thèng
kh«ng cao, vÊn ®Ò tÇn sè c«ng suÊt sÏ rÊt phøc t¹p khi sè
lîng thuª bao t¨ng lín
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 1 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
H×nh 1.1 FDMA
b. TDMA
Trong ph¬ng ph¸p ®a truy nhËp nµy nhiÒu ngêi sö
dông cïng mét sãng mang, nhng trôc thêi gian ®îc chia
thµnh nhiÒu kho¶ng nhá gäi lµ khung TDMA. Trong khung
TDMA l¹i ®îc chia thµnh c¸c kho¶ng thêi gian nhá h¬n gäi
lµ c¸c khe thêi gian. Mçi thuª bao ®îc tr¹m gèc cÊp cho
mét khe thêi gian vµ thuª bao chØ liªn l¹c víi tr¹m gèc
trong khe thêi gian cña m×nh. TÊt nhiªn gi÷a c¸c khe thêi
gian cÇn cã mét kho¶ng b¶o vÖ ®Ó tr¸nh chång lÊn.
Víi kiÓu truy nhËp nµy hÖ thèng sÏ dÔ dµng vµ linh ho¹t
®¸p øng nhu cÇu lu lîng b»ng c¸ch ph©n thªm khe thêi
gian hoÆc më réng khe thêi gian ®èi víi thuª bao cã lu l-
îng lín. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn vµ ®ång bé trong
hÖ thèng yªu cÇu kh¸ nghiªm ngÆt, cÊu tróc hÖ thèng
kh¸ phøc t¹p, vµ gi¸ thµnh t¬ng ®èi cao.
H×nh 1.2 TDMA
c. CDMA
§©y lµ ph¬ng ph¸p ®a truy nhËp mµ c¸c thuª bao sö
dông chung mét sãng mang vµ trong cïng mét thêi ®iÓm,
nhng sãng mang nµy tríc ®ã ®· ®îc ®iÒu chÕ bëi mét
mÉu bÝt ®Æc biÖt quy ®Þnh riªng cho mçi thuª bao kh¸c
nhau, mÉu bÝt nµy ph¶i cã møc t¬ng quan chÐo ®ñ nhá
gäi lµ m· PN. Nhê ®ã c¸c thuª bao ®îc ph©n biÖt víi nhau,
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 2 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
còng nhê mÉu bÝt nµy mµ cã thÓ t¸ch tÝn hiÖu cÇn thu tõ
c¸c tÝn hiÖu kh¸c.
H×nh 1.3 CDMA
1.1.2Kh¸i niÖm vÒ tr¶i phæ - CDMA
CDMA lµ hÖ thèng ®a truy nhËp theo m· dùa trªn kü
thuËt ®iÒu chÕ tr¶i phæ, c¸c thuª bao sö dông chung tÇn
sè vµ thêi gian vµ ®îc ph©n biÖt nhau b»ng mét m· duy
nhÊt gäi lµ m· tr¶i phæ (hay d·y t¹p ©m gi¶ ngÉu nhiªn
PN) ®Ó tr¶i phæ. M· tr¶i phæ nµy cã tèc ®é cao h¬n
nhiÒu so víi tèc ®é cña tÝn hiÖu th«ng tin cÇn truyÒn ®i.
Do vËy sau khi nh©n víi tÝn hiÖu th«ng tin víi m· tr¶i phæ
th× phæ tÇn ®îc tr¶i réng ra lín h¬n nhiÒu so víi phæ tÇn
cña tÝn hiÖu th«ng tin. Ph¬ng ph¸p nµy lµm cho n¨ng lîng
tÝn hiÖu cÇn truyÒn ®îc dµn tr¶i trªn toµn bé b¨ng tÇn
tr¶i phæ lín h¬n nhiÒu b¨ng th«ng cÇn thiÕt ®Ó truyÒn
th«ng tin. Do vËy t¹i ®Çu ra cña bé ®iÒu chÕ phÝa ph¸t
tÝn hiÖu cã phæ réng h¬n nhiÒu lÇn tÝn hiÖu th«ng tin
®ång thêi cã mËt ®é phæ c«ng suÊt thÊp. T¹i phÝa thu
chØ cã nh÷ng m¸y thu cã hµm t¬ng quan trùc giao gi÷a
tÝn hiÖu thu ®îc víi b¶n sao chÝnh x¸c cña tÝn hiÖu tr¶i
phæ phÝa ph¸t míi cã kh¶ n¨ng gi¶i ®iÒu chÕ vµ thu ®îc
tÝn hiÖu th«ng tin cÇn thiÕt. Nh vËy trong hÖ thèng nµy
mçi thuª bao cã m· riªng vµ viÖc thu nhËn tÝn hiÖu chØ
®îc thùc hiÖn khi cã m· t¬ng quan phï hîp.
Cã bèn kü thuËt tr¶i phæ c¬ b¶n lµ: Tr¶i phæ d·y trùc
tiÕp (DS: Directed Sequence), tr¶i phæ nh¶y tÇn (FH:
Frequency Hopping), hÖ thèng dÞch thêi gian (TH:Time
Hopping) vµ hÖ thèng lai (Hybrid).
- Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp: tÝn hiÖu mang th«ng tin ®îc
nh©n trùc tiÕp m· tr¶i phæ tèc ®é cao.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 3 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
- Tr¶i phæ nh¶y tÇn: M· tr¶i phæ ®iÒu khiÓn bé t¹o dao
®éng sãng mang lµm tÇn sè sãng mang thay ®æi t¹i
sau ®ã sãng mang nµy l¹i ®îc ®iÒu chÕ víi d÷ liÖu.
- Tr¶i phæ dÞch thêi gian: Trong kü thuËt nµy, d÷ liÖu cã
tèc ®é dßng bit kh«ng ®æi R ®îc ph©n phèi kho¶ng
thêi gian truyÒn dÉn dµi h¬n thêi gian cÇn thiÕt ®Ó
truyÒn ®i dßng tin nµy b»ng c¸ch truyÒn dÉn th«ng th-
êng. Dßng bit sè ®îc göi ®i theo sù ®iÒu khiÓn cña m·
nh¶y thêi gian. V× vËy cã thÓ nãi dßng bÝt ®· bÞ tr¶i ra
theo thêi gian vµ phÝa thu bÊt hîp ph¸p kh«ng thÓ biÕt
tËp con d÷ liÖu nµo ®ang ®îc sö dông.
- HÖ thèng lai: Bªn c¹nh c¸c hÖ thèng ®· miªu t¶ ë trªn,
®iÒu chÕ hybrid cña hÖ thèng DS vµ FH ®îc sö dông
®Ó cung cÊp thªm c¸c u ®iÓm cho ®Æc tÝnh tiÖn lîi
cña mçi hÖ thèng. Th«ng thêng ®a sè c¸c trêng hîp sö
dông hÖ thèng tæng hîp bao gåm (1) FH/DS, (2) TH/FH
vµ (3) TH/DS. C¸c hÖ thèng tæng hîp cña hai hÖ thèng
®iÒu chÕ tr¶i phæ sÏ cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh mµ mét
hÖ thèng kh«ng thÓ cã ®îc. Mét m¹ch kh«ng cÇn phøc
t¹p l¾m cã thÓ bao gåm bëi bé t¹o d·y m· vµ bé tæ hîp
tÇn sè cho tríc.
1.1.3Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp.
HÖ thèng DS (nãi chÝnh x¸c lµ sù ®iÒu chÕ c¸c d·y m·
®· ®îc ®iÒu chÕ thµnh d¹ng sãng ®iÒu chÕ trùc tiÕp) lµ
hÖ thèng ®îc biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt trong c¸c hÖ thèng
th«ng tin tr¶i phæ. Chóng cã d¹ng t¬ng ®èi ®¬n gi¶n v×
chóng kh«ng yªu cÇu tÝnh æn ®Þnh nhanh hoÆc tèc ®é
tæng hîp tÇn sè cao.
Trong hÖ thèng tr¶i phæ nµy, tÝn hiÖu d÷ liÖu ®îc
nh©n trùc tiÕp víi m· tr¶i phæ, sau ®ã tÝn hiÖu ®îc ®iÒu
chÕ sãng mang b¨ng réng
H×nh 1.4 ®a ra s¬ ®å khèi cña m¹ch th«ng tin DS ®iÓn
h×nh. Bé ®iÒu chÕ b¨ng réng thêng lµ ®iÒu chÕ PSK
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 4 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
M¸y thu thêng sö dông gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n ®Ó
nÐn tÝn hiÖu tr¶i phæ, vµ sö dông m· tr¶i phæ néi bé ®îc
®ång bé víi d·y m· cña tÝn hiÖu thu ®îc. §iÒu nµy ®îc
®ång bé bëi khèi b¸m vµ ®ång bé m·.
Sau khi nÐn phæ nhËn ®îc tÝn hiÖu d÷ liÖu ®· ®iÒu
chÕ, vµ sau khi qua bé gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu (thêng lµ
gi¶i ®iÒu chÕ PSK) ta cã ®îc d÷ liÖu ban ®Çu.
• C¸c ®Æc tÝnh cña tr¶i phæ trùc tiÕp:
- §a truy nhËp:
NÕu cã nhiÒu ngêi cïng sö dông mét kªnh cïng mét thêi
®iÓm th× cã nhiÒu tÝn hiÖu DS cïng chïm lªn nhau vÒ
mÆt thêi gian vµ tÇn sè. M¸y thu thùc hiÖi gi¶i ®iÒu
chÕ nhÊt qu¸n ®Ó gi¶i ®iÒu chÕ m·. Nhê ®ã se tËp
chung c«ng suÊt cña tÝn hiÖu ngêi sö dông quan t©m
vµo trong b¨ng tÇn th«ng tin nÕu møc t¬ng quan gi÷a
c¸c d·y m· cña c¸c ngêi sö dông kh¸c nhau lµ nhá th×
viÖc gi¶i ®iÒu chÕ chØ ®a ra mét phÇn rÊt nhá cña
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 5 -
6
§iÒu chÕ
b¨ng réng
Bé t¹o

Dao ®éng
Sãng mang
Bé gi¶i
®iÒu chÕ

§iÒu chÕ
c©n b»ng
Bé t¹o

Gi¶i ®iÒu
chÕ d÷
liÖu
D÷ liÖu
D÷ liÖu
1
2
3
4
5
Bé t¹o
sãng
mang
(1)Sãng
mang
(2) M· PN
(3) Sãng
®iÒu chÕ
(4)
(5)
(6)
PhÝa ph¸t
PhÝa thu
H×nh1.4 D¹ng sãng vµ cÊu h×nh cña
hÖ thèng DS
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
c«ng suÊt c¸c tÝn hiÖu nhiÔu trong b¨ng tÇn th«ng tin.
Cã nghÜa lµ phæ tÝn hiÖu cña ngêi sö dông mµ ta ®ang
quan t©m sÏ ®îc co hÑp l¹i, trong khi phæ tÇn cña
nh÷ng ngêi sö dông kh¸c vÉn ®îc tr¶i réng trªn b¨ng
tÇn truyÒn dÉn. Nh vËy chØ cã c«ng suÊt tÝn hiÖu cña
ngêi sö dông ®ã trong b¨ng tÇn th«ng tin lµ lín.
- NhiÔu ®a ®êng:
NÕu d·y m· cã hµm tù t¬ng quan lµ lý tëng th× hµm t-
¬ng quan b¨ng 0 trong kho¶ng [- Tc, Tc ] víi Tc lµ thêi
gian tån t¹i cña mét chÝp. NghÜa lµ nÕu nhËn ®îc hai
tÝn hiÖu: mét lµ tÝn hiÖu mong muèn vµ mét lµ tÝn
hiÖu ®ã nhng trÔ ®i mét kho¶ng thêi gian lín h¬n 2Tc
th× viÖc gi¶i ®iÒu chÕ sÏ coi tÝn hiÖu ®ã nh mét tÝn
hiÖu nhiÔu vµ chØ mang mét phÇn rÊt nhá c«ng suÊt
nhiÔu vµo trong b¨ng tÇn th«ng tin.
- NhiÔu b¨ng hÑp:
ViÖc nh©n nhiÔu b¨ng hÑp cã trong tÝn hiÖu thu ®îc víi
m· b¨ng réng sÏ lµm tr¶i phæ nhiÔu b¨ng hÑp. V× vËy
nhiÔu b¨ng hÑp cã trong b¨ng tÇn th«ng tin gi¶m ®i víi
hÖ sè b»ng t¨ng Ých do sö lý Gp.
- X¸c suÊt ph¸t hiÖn thÊp:
Do tÝn hiÖu d·y trùc tiÕp sö dông toµn bé phæ tÝn hiÖu
t¹i mäi thêi ®iÓm nªn mËt ®é phæ c«ng suÊt truyÒn dÉn
(W/Hz) rÊt thÊp. V× vËy nÕu kh«ng cã d·y m· tr¶i phæ t-
¬ng øng th× rÊt khã kh¨n trong viÖc ph¸t hiÖn tÝn hiÖu
DS.
• ¦u nhîc ®iÓm cña DS-CDMA
¦u ®iÓm:
- M· ho¸ d÷ liÖu ®¬n gi¶n cã thÓ chØ thùc hiÖn b»ng
mét bé nh©n
- Bé t¹o sãng mang ®¬n gi¶n do chØ cã mét sãng mang
®îc ph¸t ®i
- Cã thÓ thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n tÝn hiÖu tr¶i
phæ
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 6 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Nhîc ®iÓm:
- Khã ®ßng bé gi÷a tÝn hiÖu m· néi bé vµ tÝn hiÖu thu
- Do nhîc ®iÓm trªn kÕt hîp víi ®Æc ®iÓm c¸c b¨ng tÇn
liªn tôc lín kh«ng s½n cã nªn b¨ng tÇn tr¶i phæ bÞ h¹n
chÕ lµ 10-20 MHz
- Ngêi sö dông ë gÇn BS sÏ ph¸t c«ng suÊt lín h¬n nhiÒu
so víi ngêi sö dông ë xa. M¹t kh¸c mét thuª bao sö
dônng toµn bé b¨ng tÇn ®Ó truyÒn dÉn liªn tôc nªn ng-
êi sö dông ë gÇn sÏ g©y nhiÔu cho ngêi sö dông xa. Tuy
nhiªn hiÖu øng n¸y sÏ ®îc gi¶i quyÕt b»ng viÖc ¸p dông
thuËt to¸n ®iÒu khiÓn c«ng suÊt trong ®ã møc ®é
c«ng suÊt trung b×nh mµ BS nhËn tõ mçi thuª bao lµ
b»ng nhau.
1.1.4 . HÖ thèng dÞch tÇn (FH):
NÕu tr¶i phæ d·y trùc tiÕp lµ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tÝn
hiÖu sè vµo m· tr¶i phæ, th× tr¶i phæ nhÈy tÇn lµ ®iÒu
chÕ gi¸n tiÕp vµo m· tr¶i phæ (sãng mang cã tÇn sè thay
®æi theo m· tr¶i phæ sÏ ®îc ®iÒu chÕ víi tÝn hiÖu th«ng
tin cÇn truyÒn)
Nãi chÝnh x¸c th× ®iÒu chÕ FH lµ “sù chuyÓn dÞch tÇn
sè cña nhiÒu tÇn sè ®îc chän theo m·”. Nã gÇn gièng FSK
ngoµi viÖc d¶i chän läc tÇn sè t¨ng lªn. FSK ®¬n gi¶n sö
dông 2 tÇn sè vµ ph¸t tÝn hiÖu lµ f
1
khi cã ký hiÖu vµ ph¸t
f
2
khi kh«ng cã ký hiÖu. MÆt kh¸c th× FH cã thÓ sö dông
vµi ngh×n tÇn sè. Trong c¸c hÖ thèng thùc tÕ th× sù chän
läc ngÉu nhiªn trong 2
20
tÇn sè ®îc ph©n bè cã thÓ ®îc
chän nhê sù tæ hîp m· theo mçi th«ng tin chuyÓn dÞch
tÇn sè. Trong FH kho¶ng dÞch gi÷a c¸c tÇn sè vµ sè lîng
c¸c tÇn sè cã thÓ chän ®îc ®îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo
c¸c yªu cÇu vÞ trÝ ®èi víi viÖc l¾p ®Æt cho môc ®Ých
®Æc biÖt.
Nh vËy trong hÖ thèng dÞch tÇn FH, tÇn sè sãng mang
thay ®æi theo chu kú. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T tÇn
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 7 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
sè sãng mang l¹i nhÈy tíi mét gi¸ trÞ kh¸c. Quy luËt nhÈy
tÇn do m· tr¶i phæ quyÕt ®Þnh.
ViÖc chiÕm dông tÇn sè trong 2 hÖ thèng DS vµ FH lµ
kh¸c nhau. HÖ thèng DS chiÕm dông toµn bé b¨ng tÇn khi
nã truyÒn dÉn trong khi hÖ thèng FH chØ sö dông mét
phÇn nhá b¨ng tÇn t¹i mét kho¶ng nhá cña thêi gian
truyÒn dÉn.
Nh vËy, c«ng suÊt mµ hai hÖ thèng truyÒn ®i trong mét
b¨ng tÇn tÝnh trung b×nh lµ nh nhau.
HÖ thèng FH c¬ b¶n gåm cã bé t¹o m· vµ bé tæ hîp tÇn
sè, bé ph¸t m· PN ®iÒu khiÓn bé táng hîp tÇn sè ph¶i
nh¶y tÇn theo qui luËt cña nã.
HÖ thèng FH t¹o ra hiÖu qu¶ tr¶i phæ b»ng sù nh¶y tÇn
gi¶ ngÉu nhiªn gi÷a c¸c tÇn sè v« tuyÕn f1,f2,…,fn víi n cã
thÓ lªn tíi con sè hµng ngh×n. NÕu tèc ®é nh¶y tÇn (Tèc
®é chÝp ) lín h¬n tèc ®é bÝt d÷ liÖu th× ®îc gäi lµ nh¶y
tÇn nhanh FFH (Fast Frequency Hopping), khi ®ã sÏ cã
nhiÒu tÇn sè ®îc truyÒn ®i trong thêi gian mét bÝt. Cßn
ngîc l¹i tèc ®é nh¶y tÇn nhá h¬n tèc ®é bit (nhiÒu bit tin
®îc truyÒn ®i trong mét tÇn sè ) th× ®îc gäi lµ nh¶y tÇn
chËm SFH (Slow Frequency Hopping ).
Gäi ∆ f = f
i
– f
i-1
lµ chªnh lÖch tÇn sè gi÷a hai tÇn sè kÒ
nhau cßn N lµ sè tÇn sè nh¶y tÇn cã thÓ chän th× t¨ng
Ých xö lý hÖ thèng tr¶i phæ nh¶y tÇn FH lµ:

N
f
f N
Bd
W
Gp ·


· ·
.
(Gi¶ thiÕt d¶i th«ng d÷ liÖu b¨ng gèc Bd=1 bíc nh¶y tÇn
nhá nhÊt ∆ f)
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 8 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Phæ FH lý tëng trong mét chu kú cã d¹ng h×nh vu«ng
hoµn toµn vµ ph©n bè ®ång ®Òu trong c¸c kªnh tÇn sè
truyÒn dÉn. C¸c m¸y ph¸t trong thùc tÕ cÇn ph¶i ®îc thiÕt
kÕ sao cho c«ng suÊt ph©n bè ®ång ®Òu trong tÊt c¶ c¸c
kªnh.
Nguyªn lý tr¶i phæ nh¶y tÇn nh sau: Mét ®o¹n k chÝp
cña m· gi¶ ngÉu nhiªn ®iÒu khiÓn bé tæng hîp tÇn sè, ®Ó
tÇn sè sèng mang nh¶y lªn mét trong 2
k
tÇn sè kh¸c nhau.
NÕu xÐt trong mét tÇn sè nh¶y th× ®é réng b¨ng tÇn tÝn
hiÖu b»ng ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK vµ rÊt nhá so
víi ®é réng cña tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn.
Víi bé gi¶i ®iÒu chÕ kh«ng liªn kÕt, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh
trùc giao th× kho¶ng c¸ch vÒ tÇn sè gi÷a c¸c tone MFSK
ph¶i b»ng béi sè nguyªn lÇn cña tèc ®é chip (R
p
). §iÒu nµy
®¶m b¶o cho mét mÉu ph¸t ®i kh«ng ¶nh hëng xuyªn
©m tíi c¸c bé t¸ch kh¸c. D¶i b¨ng tÇn tÝn hiÖu nh¶y tÇn
®îc chia ®Òu thµnh Nt phÇn b»ng nhau:
Nt = W
ss
/R
p
Sau ®ã Nt phÇn nµy l¹i ®îc chia thµnh Nb nhãm riªng
biÖt:
Nb = Nt/M
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 9 -
§iÒu chÕ
FH
§iÒu
chÕ
MFSK
K bit d÷
liÖu
K bit PN
Nguån
nhiÔu
M· ho¸
1
Gi¶i
®iÒu
chÕ FH
K bit PN
2
M
Gi¶
im·
ho¸
M bé t¸ch
n¨ng l­îng
H×nh 1.5 HÖ thèng FH
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Mçi nhãm nµy sÏ cã ®é réng b¨ng tÇn lµ Wd = Wss/Nb.
Theo c¸ch x¾p xÕp nµy, ®o¹n m· nhÞ ph©n k bit cña
chuçi PN sÏ x¸c ®Þnh Nb = 2K tÇn sè sãng mang kh¸c
nhau. Trong khi ®ã, mçi tone nh¶y tÇn lµ cè ®Þnh vµ n»m
trong kho¶ng M tÇn sè x¸c ®Þnh t¬ng ®èi.
a. Nh¶y tÇn nhanh
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 10 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
H×nh vÏ sau m« t¶ phæ cña tÝn hiÖu MFSK vµ phæ tÝn hiÖu
nh¶y tÇn nhanh theo thêi gian. Chuçi m· gi¶ ngÉu nhiªn thùc
hiÖn tr¶i phæ lµ mét chuçi m· ®îc t¹o ra tõ bé t¹o m· gi¶ nhiÔu
dïng bé 4 thanh ghi dÞch. M· tr¶i phæ cã tèc ®é bit gÊp 4 lÇn
tãc ®é d÷ liÖu (Rp = Rh = 4Rs) tøc lµ k = 4. HÖ thèng thùc
hiÖn tr¶i phæ nh¶y tÇn nhanh víi tÝn hiÖu MFSK 4 møc lªn
ngÉu nhiªn mét trong 4 d¶i tÇn sè, díi sù ®iÒu khiÓn cña
tÝn hiÖu gi¶ ngÉu nhiªn PN. Do tÝn hiÖu MFSK ®iÒu chÕ 4
møc nªn cø 2 bit d÷ liÖu x¸c ®Þnh mét gi¸ trÞ n»m 1
trong 4 møc cã thÓ cña d¶i tÇn sè vµ mét tone nµy ®îc
ph¸t ®i trong kho¶ng thêi gian b»ng 2 lÇn chu kú bit d÷
liÖu. Còng t¬ng tù nh vËy, cø mét cÆp 2 bit gi¶ ngÉu
nhiªn cho phÐp ta x¸c ®Þnh ®îc mét trong 4 d¶i b¨ng tÇn
mµ mét tone tÝn hiÖu MFSK cÇn nh¶y tíi. Trong trêng hîp
nµy ®é réng b¨ng tÇn cña tÝn hiÖu nh¶y tÇn sÏ lín gÊp 4
lÇn ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK nguyªn thuû
(Wss=4Wd).
b. Nh¶y tÇn chËm
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 11 -
W
SS
11
10
01
00
W
d
01 00 11 01 01 11 11 00 10 0110 10 01 11 10 00 11 11 00 01
00 10 01 10 00 11 01 01 11 10
H×nh 1.6 Nh¶y tÇn nhanh

liÖu
2T
b
Chuçi PN
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
H×nh vÏ díi ®©y m« t¶ phæ tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn
chËm theo thêi gian.
Trong phÐp nh¶y tÇn nµy ta còng dïng chuçi gi¶ ngÉu nhiªn
nh ®· dïng trong vÝ dô nh¶y tÇn nhanh trªn. Kh¸c víi trêng hîp
nh¶y tÇn nhanh, trong hÖ thèng nh¶y tÇn chËm th× tèc ®é
chuçi tÝn hiÖu tr¶i phæ thÊp h¬n so víi tèc ®é dßng d÷ liÖu
vµ khi ®ã tèc ®é chip b»ng tèc ®é dßng d÷ liÖu. Trong vÝ dô
nµy Rp = Rb = 6Rh. TÝn hiÖu MFSK ®îc ®iÒu chÕ bëi d÷ liÖu
theo 4 møc tøc lµ cø 2 bit d÷ liÖu x¸c ®Þnh 1 tone ph¸t ®i
trong kho¶ng th¬× gian b»ng 2 lÇn chu kú dßng bit d÷ liÖu.
Víi bíc ®iÒu chÕ nh¶y tÇn. Cø 3 bit gi¶ ngÉu nhiªn x¸c ®Þnh
mét trong 8 b¨ng tÇn mµ tÝn hiÖu MFSK sÏ nh¶y tíi (k = 3). Nh
vËy b¨ng tÇn cña tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn sÏ lín gÊp 8 lÇn
b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK ban ®Çu.
c. HÖ thèng gi¶i ®iÒu chÕ nh¶y tÇn
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 12 -
W
SS
101
01 11 00 11 11 01 10 00 00 01
H×nh 1.7 Nh¶y tÇn chËm

liÖu
2T
b
W
d
Chuçi PN 111 000 100 110
3Tc
111
110
101
100
011
010
001
000
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn
®îc thùc hiÖn ngîc l¹i so víi qu¸ tr×nh tr¶i phæ vµ còng ®îc
thùc hiÖn qua 2 bíc. Bíc thø nhÊt lµ thùc hiÖn nÐn phæ tÝn
hiÖu nh¶y tÇn ®Ó thu l¹i ®îc tÝn hiÖu ®iÒu chÕ tÇn sè MFSK.
Bíc thø hai lµ kh«i phôc l¹i d÷ liÖu tõ tÝn hiÖu MFSK b»ng bé
gi¶i ®iÒu chÕ MFSK th«ng thêng.
• NÐn phæ tÝn hiÖu nh¶y tÇn
Gi¶ sö t¹i ®Çu thu ®· t¹o l¹i ®ùc tÝn hiÖu tr¶i phæ gi¶ nhiÔu
®ång bé víi bªn ph¸t. Khi ®ã tÝn hiÖu ®Çu ra bé tæng hîp tÇn
sè t¹i bªn thu còng nh¶y gièng hÖt nh bªn ph¸t. tÝn hiÖu nh¶y
tÇn thu ®îc sÏ trén víi tÝn hiÖu tæng hîp t¹i chç nµy vµ khi qua
bé läc b¨ng tÇn b»ng ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK ta sÏ
thu l¹i ®îc tÝn hiÖu chøa d÷ liÖu MFSK. Nh vËy mét ®iÒu hÕt
søc quan träng ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña bíc nÐn phæ nµy
lµ bªn thu cÇn taä ®îc m· gi¶ ngÉu nhiªn ®ång bé hoµn toµn
víi bªn ph¸t.
• Gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu MFSK
TÝn hiÖu sau khi nÐn phæ lµ tÝn hiÖu dÞch tÇn M møc
(MFSK) chøa d÷ liÖu. §Ó thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu nµy
ngêi ta hay sö dông M bé läc th«ng d¶i vµ M bé t¸ch sãng ®-
êng bao. §Çu ra cña bé läc thø i vµ bé t¸ch thø i sÏ kh¸c 0 khi
tÝn hiÖu d÷ liÖu ®îc ®iÒu chÕ ë møc i. Cßn l¹i M-1 ®Çu ra
cßn l¹i sÏ cã gi¸ trÞ b»ng 0. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, do ¶nh h-
ëng cña nhiÔu ®Çu ra thø i kh«ng cã gi¸ trÞ cùc ®¹i tèi ®a vµ
M-1 ®Çu ra cßn l¹i còng kh«ng b»ng 0 nªn cÇn sö dông bé so
s¸nh ®Ó chän gi¸ trÞ lín nhÊt trong M ®Çu ra nµy. D÷ liÖu M
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 13 -
Läc 1
Läc 2
Läc M
M¹ch t¸ch ®­êng bao
1
M¹ch t¸ch ®­êng bao
2
M¹ch t¸ch ®­êng bao
M
Bé so
s¸nh lÊy
gi¸ trÞ
lín nhÊt
vµ gi¶i

TÝn
hiÖu
sau gi¶i
®iÒu
chÕ
nh¶y
tÇn

liÖu
H×nh1.8 Gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu MFSK
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
møc ®Çu ra ®îc ®a tíi bé gi¶i ®iÒu chÕ ®Ó t¸i t¹o l¹i tÝn hiÖu
d÷ liÖu nhÞ ph©n ban ®Çu.
d. §Æc tÝnh tÝn hiÖu dÞch tÇn
HÖ thèng dÞch tÇn cã c¸c ®Æc tÝnh sau: ®a truy nhËp,
chèng nhiÔu ®a ®êng, chèng nhiÔu b¨ng hÑp vµ kh¶
n¨ng ph¸t hiÖn thÊp ®îc tr×nh bµy cô thÓ nh sau:
1. §a truy nhËp: Trong hÖ thèng dÞch tÇn nhanh F-FH,
mét bit ®îc truyÒn ®i trªn c¸c b¨ng tÇn sè kh¸c nhau. Mçi
ngêi sö dông sÏ truyÒn th«ng tin trong hÇu hÕt c¸c b¨ng
tÇn nhng t¹i mçi thêi ®iÓm l¹i sö dông mét b¨ng tÇn kh¸c
nhau. Do ®ã c«ng suÊt cña tÝn hiÖu mong muèn lín h¬n
nhiÒu c«ng suÊt nhiÔu, gióp cho tÝn hiÖu thu ®îc chÝnh
x¸c. Trong hÖ thèng dÞch tÇn chËm S-FH, nhiÒu bit ®îc
truyÒn ®i t¹i mét tÇn sè. NÕu x¸c suÊt truyÒn th«ng tin
cña nh÷ng ngêi sö dông kh¸c t¹i cïng mét b¨ng tÇn ®ñ
thÊp th× tÝn hiÖu mong muèn sÏ ®îc thu mét c¸ch chÝnh
x¸c trong hÇu hÕt thêi gian. NÕu nh cã nh÷ng ngêi sö
dông kh¸c truyÒn dÉn trong cïng mét b¨ng tÇn, c¸c m· söa
lçi ®îc sö dông ®Ó ph¸t hiÖn d÷ liÖu ®îc truyÒn trong
thêi gian ®ã.
2. NhiÔu ®a ®êng: Trong hÖ thèng dÞch tÇn nhanh (F-
FH-CDMA), trong kho¶ng thêi gian mét bit, tÇn sè truyÒn
dÉn thay ®æi nhiÒu lÇn. Nh vËy mét tÇn sè sãng mang
®îc ®iÒu chÕ vµ truyÒn ®i trªn nhiÒu tÇn sè truyÒn dÉn.
V× hiÖu øng ®a ®êng víi c¸c tÇn sè truyÒn dÉn kh¸c
nhau lµ kh¸c nhau nªn mét tÇn sè sãng mang cã thÓ ®îc
khuyÕch ®¹i t¹i tÇn sè nµy nhng l¹i bÞ suy gi¶m t¹i mét
tÇn sè truyÒn dÉn kh¸c. T¹i m¸y thu, ®¸p øng t¹i c¸c tÇn
sè truyÒn dÉn kh¸c nhau sÏ ®îc trung b×nh ho¸. Nhê ®ã,
lµm gi¶m ®îc nhiÔu ®a ®êng, mÆc dï kh«ng hiÖu qu¶
nh hÖ thèng DS-CDMA nhng nã vÉn cung cÊp sù c¶i thiÖn
®¸ng kÓ.
3. NhiÔu b¨ng hÑp: Gi¶ sö tÝn hiÖu b¨ng hÑp ®îc
g©y nhiÔu lªn mét trong c¸c tÇn sè truyÒn dÉn. NÕu cã G
P
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 14 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
tÇn sè truyÒn dÉn (G
P
®îc gäi lµ ®é t¨ng Ých do sö lý) th×
trung b×nh, mét ngêi sö dông sÏ sö dông tÇn sè truyÒn
dÉn bÞ g©y nhiÔu chØ trong 1/G
P
(%) thêi gian. V× vËy,
nhiÔu b¨ng hÑp ®îc gi¶m nhá bëi hÖ sè G
P
.
4.X¸c suÊt ph¸t hiÖn: X¸c suÊt thÊp cho viÖc ph¸t
hiÖn tÝn hiÖu FH kh«ng ph¶i v× c«ng suÊt truyÒn dÉn
thÊp. Ngîc l¹i, mËt ®é c«ng suÊt truyÒn dÉn cña FH-CDMA
rÊt lín. Nhng tÇn sè truyÒn dÉn tÝn hiÖu lµ kh«ng biÕt,
h¬n n÷a thêi gian truyÒn dÉn t¹i mét tÇn sè l¹i kh¸ nhá.
Do ®ã, mÆc dï tÝn hiÖu FH dÔ ph¸t hiÖn h¬n so víi tÝn
hiÖu DS, nhng viÖc ph¸t hiÖn tÝn hiÖu FH còng rÊt khã
kh¨n.
VËy ta cã thÓ tãm t¾t c¸c u nhîc ®iÓm cña hÖ thèng dÞch
tÇn FH nh sau:
¦u ®iÓm:
- §ång bé cña FH-CDMA dÔ dµng h¬n nhiÒu so víi DS-
CDMA. Víi FH-CDMA viÖc ®ång bé ®îc thùc hiÖn trong
tõng kho¶ng thêi gian bíc nhÈy tÇn. V× viÖc tr¶i phæ
dµnh ®îc kh«ng ph¶i do sö dông tÇn sè nhÈy tÇn rÊt cao
mµ do sö dông mét tæ hîp rÊt lín c¸c tÇn sè nªn thêi gian
bíc nhÈy tÇn sè lín h¬n nhiÒu so víi thêi gian chip cña hÖ
thèng DS-CMA. Do ®ã, FH-CDMA cho phÐp mét tû lÖ lçi
®ång bé lín h¬n.
- C¸c b¨ng tÇn kh¸c nhau cña tÝn hiÖu FH kh«ng ph¶i lµ
nh÷ng b¨ng tÇn l©n cËn nhau. KÕt hîp víi u ®iÓm dÔ
®ång bé nªn FH-CMA cho phÐp lµm viÖc víi c¸c b¨ng tÇn
tr¶i phæ lín h¬n nhiÒu so víi DS-CDMA.
- Do hÖ thèng cho phÐp sö dông mét b¨ng tÇn lín h¬n.
Nªn nã cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ nhiÔu b¨ng hÑp tèt h¬n so víi
hÖ thèng DS.
Nhîc ®iÓm:
- HÖ thèng yªu cÇu bé tæng hîp tÇn sè phøc t¹p.
- ViÖc gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n khã thùc hiÖn.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 15 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
1.2 C¸c thuéc tÝnh CDMA
1.2.1§a d¹ng ph©n tËp
Trong hÖ thèng ®iÒu chÕ b¨ng hÑp nh ®iÒu chÕ FM
analog sö dông trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i tæ ong thÕ hÖ
®Çu tiªn th× tÝnh ®a ®êng t¹o nªn nhiÒu fading nghiªm
träng. TÝnh nghiªm träng cña vÊn ®Ò fading ®a ®êng ®-
îc gi¶m ®i trong ®iÒu chÕ CDMA b¨ng réng v× c¸c tÝn
hiÖu qua c¸c ®êng kh¸c nhau ®îc thu nhËn mét c¸ch ®éc
lËp nhê sö dông ph©n tËp.
Nhng hiÖn tîng fading x¶y ra mét c¸ch liªn tôc trong hÖ
thèng nµy do fading ®a ®êng kh«ng thÓ lo¹i trõ hoµn
toµn ®îc v× víi c¸c hiÖn tîng fading ®a ®êng x¶y ra liªn
tôc ®ã th× bé gi¶i ®iÒu chÕ kh«ng thÓ xö lý tÝn hiÖu thu
mét c¸ch ®éc lËp ®îc.
Ph©n tËp lµ mét h×nh thøc tèt ®Ó lµm gi¶m fading, cã
3 lo¹i ph©n tËp lµ theo thêi gian, theo tÇn sè vµ theo
kho¶ng c¸ch.
Ph©n tËp theo thêi gian
§¹t ®îc nhê sö dông viÖc chÌn vµ m· söa sai. ViÖc chÌn
d÷ liÖu lµm n©ng cao chÊt lîng cña viÖc söa lçi b»ng
c¸ch tr¶i c¸c lçi trªn trôc thêi gian. C¸c lçi trªn thùc tÕ th-
êng xuÊt hiÖn khi gÆp chíng ng¹i vËt, do ®ã khi sè liÖu
®îc t¸ch, c¸c lçi tr¶i ra trªn mét kho¶ng thêi gian lín h¬n.
Trong CDMA sö dông ph¬ng ph¸p m· ho¸ xo¾n trong bé
ph¸t vµ gi¶ m· Viterbi.
Mét d¹ng kh¸c cña ph©n tËp thêi gian xuÊt hiÖn t¹i tr¹m
gèc khi truyÒn d÷ liÖu víi tèc ®é gi¶m. Khi ph¸t tèc ®é
d÷ liÖu gi¶m (thêi gian lÆng trong c¸c cuéc tho¹i) tr¹m
gèc lÆp l¹i d÷ liÖu ®Ó tèc ®é ph¸t ®¹t tíi tèc ®é cao
nhÊt. Tr¹m gèc còng gi¶m c«ng suÊt truyÒn khi nã ho¹t
®éng víi tèc ®é d÷ liÖu gi¶m. Sù d thõa thªm vµo trong
tÝn hiÖu truyÒn nµy dÉn ®Õn Ýt nhiÔu giao thoa h¬n vµ
c¶i thiÖn ho¹t ®éng ë bé thu cu¶ m¸y di ®éng trong vïng
nhiÔu cao.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 16 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Ph©n tËp tÇn sè:
HÖ thèng CDMA b¨ng réng øng dông ph©n tËp theo tÇn
sè nhê viÖc më réng c«ng suÊt tÝn hiÖu trong mét b¨ng
tÇn réng. MÆt kh¸c nhiÔu trong thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh
chØ s¶y ra t¹i mét ®o¹n b¨ng tÇn hÑp cô thÓ nµo ®ã. Do
vËy c¸c sù gi¶m tÝn hiÖu v« tuyÕn chØ ¶nh hëng tíi mét
phÇn ®é réng b¨ng tÝn hiÖu CDMA, phÇn lín th«ng tin lµ
nhËn ®îc. KÕt qu¶ lµ víi mét phÇn nhá th«ng tin bÞ sai
lÖch th× t¹i ®Çu thu ta dÔ dµng kh«i phôc l¹i th«ng tin
ban ®Çu
Ph©n tËp kh«ng gian:
Ph©n tËp theo kh«ng gian hay theo ®êng truyÒn cã thÓ
®¹t ®îc theo 3 ph¬ng ph¸p sau:
• ThiÕt lËp nhiÒu ®êng b¸o hiÖu (chuyÓn vïng mÒm) ®Ó
kÕt nèi m¸y di ®éng ®ång thêi víi hai hoÆc nhiÒu BTS
• Sö dông m«i trêng ®a ®êng qua chøc n¨ng tr¶i phæ
gièng nh bé thu quÐt thu nhËn vµ tæ hîp c¸c tÝn hiÖu ph¸t
víi c¸c tÝn hiÖu ph¸t kh¸c trÔ thêi gian.
• §Æt nhiÒu anten t¹i BS. Mçi tr¹m thu ph¸t sö dông 2
anten thu ®Ó lo¹i bá fa®ing tèt h¬n.
• Nguyªn lý bé thu tÝn hiÖu ®a luång (m¸y thu
RAKE):
Sãng v« tuyÕn cã thÓ ®Õn m¸y thu tõ nhiÒu ®êng kh¸c
nhau c¸c tÝn hiÖu nµy thêng lÖch pha nhau do cã sù kh¸c
nhau vÒ kho¶ng c¸ch lan truyÒn gi÷a c¸c luång. HiÖn tîng
nµy thêng s¶y ra khi sãng mang ®îc ph¶n x¹ nhiÒu lÇn tõ
c¸c vËt c¶n trªn ®êng truyÒn. Nh÷ng tÝn hiÖu ph¶n x¹
nµy kÕt hîp víi c¸c sãng mang trùc tiÕp t¹o ra sù thay ®æi
vÒ cêng ®é tÝn hiÖu thu ®îc, cã thÓ lµm gi¶m nghiªm
träng ®Õn tÝn hiÖu thu, nhÊt lµ khi bé thu ®i qua nh÷ng
®iÓm cùc tiÓu cã thÓ g©y ra sù r¬i cuéc gäi ®èi víi c¸c
m¸y di ®éng TDMA, analog.
Tuy nhiªn trong m¸y thu CDMA hiÖn tîng ®a ®êng Nhµ
nícµy l¹i cã lîi. Bé thu RAKE cña m¸y thu CDMA l¹i cã thÓ sö
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 17 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
dông tÝn hiÖu tõ c¸c luång kh¸c nhau ®Ó c¶i thiÖn chÊt l-
îng cña tÝn hiÖu. Bé thu RAKE cã mét sè ®Çu thu cã kh¶
n¨ng nhËn tÝn hiÖu tõ c¸c luång kh¸c nhau, x¾p xÕp l¹i
c¸c tÝn hiÖu vÒ mÆt thêi gian vµ céng c¸c tÝn hiÖu nµy l¹i
víi nhau. C¸c tÝn hiÖu thu ®îc tõ c¸c luång kh¸c nhau sÏ ®-
îc gi÷ l¹i dÞch thêi gian vµ cuèi cïng ®îc céng l¹i víi nh©u
®Ó t¹o nªn mét tÝn hiÖu tèt h¬n bÊt kú mét thµnh phÈn
tÝn hiÖu riªng biÖt nµo. Sù céng c¸c tÝn hiÖu l¹i víi nhau sÏ
lµm t¨ng cêng ®é cña tÝn hiÖu vµ t¨ng chÊt lîng th«ng tin.
Fading cã thÓ xuÊt hiÖn trong mçi tÝn hiÖu thu nhng
kh«ng cã sù t¬ng quan gi÷a c¸c ®êng thu. V× vËy tæng
c¸c tÝn hiÖu thu ®îc cã ®é tin cËy cao v× kh¶ n¨ng cã
fading ®ång thêi trong tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu thu ®îc lµ rÊt
thÊp.
H×nh 1.9 Bé thu tÝn hiÖu ®a luång( M¸y thu RAKE)
1.2.2§iÒu khiÓn c«ng suÊt CDMA
HÖ thèng CDMA cung cÊp chøc n¨ng ®iÒu khiÓn c«ng
suÊt 2 chiÒu (tõ BS ®Õn m¸y di ®éng vµ ngîc l¹i) ®Ó
cung cÊp mét hÖ thèng cã dung lîng lu lîng lín, chÊt lîng
dÞch vô cuéc gäi cao vµ c¸c lîi Ých kh¸c. Môc ®Ých cña
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 18 -
TrÔ Tb
gi©y
Gi÷ tíi
Tb+∆
N
Gi÷ tíi
Tb+∆
N
Gi÷ tíi
Tb+∆
N
TrÔ Tb
gi©y
TrÔ Tb
gi©y
TrÔ Tb
gi©y
Gi÷ tíi
Tb+∆
N
Luång
1
Luång
2
Luång
3
Luång
N
Cos
ω t
C
T
(t-

2
)
C
T
(t)
C
T
(t-

3
)
C
T
(t-

N
)
Tb+∆
N

Tb+∆
N

Tb+∆
N

Tb+∆
N
M¹ch
quyÕt
®inh
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
®iÒu khiÓn c«ng suÊt ph¸t cña m¸y di ®éng lµ ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt ph¸t cña m¸y di ®éng sao cho tÝn hiÖu
ph¸t cña tÊt c¶ c¸c m¸y di ®éng trong mét vïng phôc vô ë
møc thÊp nhÊt cÇn thiÕt, võa ®ñ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu
tèi thiÓu mµ kh«ng g©y ra nhiÔu qu¸ møc lªn c¸c tÝnhiÖu
kh¸c. Nh vËy sÏ ®¶m b¶o tû lÖ tÝn hiÖu/nhiÔu giao thoa
cùc tiÓu cÇn thiÕt t¹i c¸c tr¹m gèc.
Ta xÐt riªng cho tõng tuyÕn ®êng lªn vµ ®êng xuèng
nh sau:
• §èi víi tuyÕn lªn ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cã hai chøc
n¨ng:
- C©n b»ng c«ng suÊt mµ BS nhËn tõ mçi MS, nhê ®ã
kh¾c phôc hiÖu øng gÇn xa, hiÖu øng che khuÊt t¨ng
dung lîng hÖ thèng.
- Tèi thiÓu ho¸ møc c«ng suÊt ph¸t ®i bëi mçi MS sao cho
vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô tin cËy. Nhê ®ã gi¶m
nhiÔu ®ång kªnh, t¨ng dung lîng tr¸nh nguy h¹i cho søc
khoÎ, kÐo dµi tuæi thä nguån c«ng suÊt MS
• §èi víi tuyÕn xuèng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt :
- §¶m b¶o phñ sãng víi chÊt lîng tèt cho nh÷ng vïng tåi
nhÊt trong vïng phôc vô.
- T¹o kh¶ n¨ng dµn tr¶i lu lîng gi÷a c¸c « cã lu lîng t¶i
kh«ng b»ng nhau trong vïng phôc vô b»ng viÖc ®iÒu
khiÓn nhiÔu xuyªn « ®èi víi c¸c « cã t¶i nÆng.
- Tèi thiÓu ho¸ møc c«ng suÊt cÇn thiÕt mµ vÉn ®¶m
b¶o chÊt lîng dÞch vô tèt. Nhê ®ã gi¶m nhiÔu « l©n
cËn lµm t¨ng dung lîng hÖ thèng vµ tr¸nh t¸c h¹i tíi søc
khoÎ.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 19 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
a. §iÒu kiÓn c«ng suÊt tuyÕn lªn
§iÒu khiÓn c«ng suÊt tuyÕn lªn cã thÓ thùc hiÖn b»ng
mét trong hai c¸ch: ®iÖu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn vµ
®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng hë.
§iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng hë:
§Çu tiªn khi MS míi x©m nhËp hÖ thèng th× viÖc ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn cha khëi t¹o. Mµ MS ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt theo c¬ chÕ vßng hë. MS ®o cêng ®é
tÝn hiÖu trªn kªnh dÉn ®êng thu ®îc tõ BS, sau ®ã íc
tÝnh c«ng suÊt trung b×nh cÇn ph¸t ®i trªn kªnh truy
nhËp. Møc c«ng suÊt nµy tû lÖ nghÞch víi cêng ®é tÝn
hiÖu dÉn ®êng thu ®îc. Cô thÓ møc c«ng suÊt nµy nh
sau:
P[dBm] = NOM_PWR + INIT_PWR - (P
mean
+ 73)
Trong ®ã P
mean
lµ c«ng suÊt trung b×nh thu ®îc t¹i ®Çu
vµo m¸y thu MS.
NOM_PWR lµ hÖ sè söa ®æi chuÈn ho¸ c«ng
suÊt BS.
INIT_PWR lµ hÖ sè söa ®æi cho c«ng suÊt BS.
Gi¸ trÞ cô thÓ cña c¸c th«ng sè trªn cña mçi BS ®îc ph¸t
®i trªn c¸c b¶n tin th«ng sè truy nhËp trong kªnh nh¾n
tin.
Sau ®ã hÖ thèng khëi t¹o vßng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt
khÐp kÝn.
NÕu viÖc truy nhËp hÖ thèng kh«ng thµnh c«ng, MS sÏ
võa t¨ng c«ng suÊt ph¸t lªn tõng bíc gi¸n ®o¹n (gi¸ trÞ mçi
bíc ký hiÖu lµ: PWR_STEP), võa thùc hiÖn tæng tÝch luü
nh÷ng thay ®æi ®· thùc hiÖn, ký hiÖu lµ SUM1.
Qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn nh vËy cho ®Õn khi truy nhËp
thµnh c«ng. MS b¾t ®Çu truyÒn trªn kªnh lu lîng tuyÕn
lªn víi c«ng suÊt íc tÝnh lµ:
P[dBm] = NOM_PWR + INIT_PWR + (Tæng tÝch
luü nh÷ng thay ®æi ®Ó truy nhËp) -
(P
mean
+ 73) =
= NOM_PWR + INIT_PWR + SUM1 - (P
mean
+ 73)
Mét khi th«ng tin tõ MS tíi ®îc BS th× BS sÏ c¨n cø vµo tû
lÖ lçi ®îc th«ng b¸o bëi MS vµ göi ®i th«ng b¸o ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn tíi MS. Th«ng tin nµy ®îc thùc
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 20 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
hiÖn bëi bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt. NÕu bit ®iÒu khiÓn
c«ng suÊt b»ng 0 cã nghÜa lµ yªu cÇu MS t¨ng c«ng suÊt
lªn 1dB. NÕu bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt lµ 1 tøc lµ MS cÇn
gi¶m c«ng suÊt cña nã 1dB.
BS sÏ truyÒn bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cho mçi MS riªng
biÖt víi tèc ®é 1,25 ms mét lÇn (800bit/s). §iÒu nµy còng
cã nghÜa lµ viÖc ®o cêng ®é tÝn hiÖu thu ®îc tõ MS cña
BS mÊt gÇn 1,25 ms.
Khi nhËn ®îc c¸c bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt th× c«ng
suÊt ®Çu ra cña MS lµ:
P[dBm] = NOM__PWR + INIT_PWR + SUM1+SUM2 -
(P
mean
+73)
Trong ®ã SUM2 (dB) lµ tæng tÝch luü tÊt c¶ nh÷ng hiÖu
chØnh c«ng suÊt vßng kÝn. ViÖc íc tÝnh c«ng suÊt
cña MS chØ mÊt 500 µ s.
Ph¹m vi biÕn ®æi gi¸ trÞ ®iÓn h×nh cña c¸c th«ng sè
®iÒu khiÓn c«ng suÊt nh sau:
Gi¸ trÞ b×nh th-
êng
Ph¹m vi
NOM_PWR
INIT_PWR
PWR_STEP
0
0
-8 --> 7
-16 --> 15
0 --> 7
Nh vËy ph¹m vi thay ®æi tæng céng cña ®iÒu khiÓn
c«ng suÊt vßng hë cã thÓ trong vßng t 24dB. Cßn víi vßng
kÝn lµ t 32dB.
Ngoµi ra MS trong hÖ thèng CDMA cßn cã thÓ t¾t më
c«ng suÊt khi truyÒn th«ng tin tuú thuéc vµo tèc ®é bit
truyÒn dÉn. Khi tho¹i kh«ng tÝch cùc MS ë tr¹ng th¸i
"®ãng c«ng suÊt ", khi ®ã c«ng suÊt ®Çu ra gi¶m Ýt nhÊt
20 dB. Nhê ®ã gi¶m nhiÔu víi ngêi sö dông kh¸c. nÕu viÖc
gi¶m c«ng suÊt 20dB lµm c«ng suÊt ®Çu ra nhá h¬n møc
nÒn t¹p ©m th× MS sÏ kho¸ c«ng suÊt ®Çu ra tíi møc nÒn
t¹p ©m.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 21 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 22 -
§o c­êng ®é tÝn
hiÖu dÉn ®­êng
1
Møc ph¸t ~
C­êng ®é
dÉn ®­êng
BS
MS
MS
BS
H×nh1.10 §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng
hë tuyÕn lªn
T¨ng /gi¶m
c«ng suÊt
Gi¸m s¸t chÊt l­îng tÝn
hiÖu
BS
MS
So s¸nh víi chuÈn
Liªn hÖ víi nh÷ng ng­êi
sö dông kh¸c
Ph¸t lÖnh ®iÒu khiÓn
c«ng suÊt
BS
MS
NhËn lÖnh
ChuÈn
H×nh1.11 §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn
tuyÕn lªn
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
b. §iÒu khiÓn c«ng suÊt tuyÕn xuèng
V× kh«ng cã tÝn hiÖu dÉn ®êng ph¸t ra tõ MS tíi BS nªn
trong tuyÕn xuèng chØ sö dông ®iÒu khiÓn c«ng suÊt
vßng kÝn t¬ng tù tuyÕn lªn. BS nhËn tÝn hiÖu th«ng tin do
MS cung cÊp vÒ chÊt lîng tÝn hiÖu. Th«ng tin nµy cã thÓ ë
d¹ng tèc ®é lçi khung mµ MS ®· ®o trong kªnh lu lîng
tuyÕn xuèng vµ b¸o vÒ BS theo chu kú. HoÆc MS chØ
th«ng b¸o khi tèc ®é lçi vît qu¸ mét møc ngìng qui ®Þnh
nµo ®ã. C¸c th«ng tin nµy ®îc truyÒn ®Õn BS trong kªnh
lu lîng tuyÕn lªn.
Ph¹m vi biÕn ®æi c«ng suÊt cña BS lµ t 4dB,(nhá h¬n
nhiÒu ph¹m vi biÕn ®æi c«ng suÊt tuyÕn lªn), vµ phô
thuéc vµo tèc ®é lçi khung.
1.2.3C«ng suÊt ph¸t thÊp
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 23 -
Th«ng b¸o chÊt
l­îng th«ng tin
BS
MS
Gi¸m s¸t chÊt
l­îng
Gi¸m s¸t chÊt l­îng tÝn
hiÖu
BS
MS
So s¸nh víi chuÈn
Liªn hÖ víi nh÷ng ng­êi
sö dông kh¸c
§iÒu chØnh c«ng suÊt
ChuÈn
H×nh1.12 §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn
tuyÕn xuèng
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
ViÖc gi¶m tû sè Eb/No (t¬ng øng víi tû sè tÝn
hiÖu/nhiÔu) chÊp nhËn ®îc kh«ng chØ lµm t¨ng dung lîng
hÖ thèng mµ cßn lµm gi¶m c«ng suÊt ph¸t yªu cÇu ®Ó
kh¾c phôc t¹p ©m vµ giao thoa. ViÖc gi¶m nµy nghÜa lµ
gi¶m c«ng suÊt ph¸t yªu cÇu ®èi víi m¸y di ®éng. Nã lµm
gi¶m gi¸ thµnh vµ cho phÐp ho¹t ®éng trong c¸c vïng
réng lín h¬n víi c«ng suÊt thÊp khi so víi c¸c hÖ thèng
analog hoÆc TDMA cã c«ng suÊt t¬ng tù. H¬n n÷a, viÖc
gi¶m c«ng suÊt ph¸t yªu cÇu sÏ lµm t¨ng vïng phôc vô vµ
lµm gi¶m sè lîng BS yªu cÇu khi so víi c¸c hÖ thèng kh¸c.
Mét tiÕn bé lín h¬n cña viÖc ®iÒu khiÓn c«ng suÊt
trong hÖ thèng CDMA lµ lµm gi¶m c«ng suÊt ph¸t trung
b×nh. Trong ®a sè trêng hîp th× m«i trêng truyÒn dÉn lµ
thuËn lîi ®èi víi CDMA. Trong c¸c hÖ thèng b¨ng hÑp th×
c«ng suÊt ph¸t cao lu«n lu«n ®îc yªu cÇu ®Ó kh¾c phôc
fading t¹o ra theo thêi gian. Trong hÖ thèng CDMA th×
c«ng suÊt trung b×nh cã thÓ gi¶m bëi v× c«ng suÊt yªu
cÇu chØ ph¸t ®i khi cã ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vµ c«ng
suÊt ph¸t chØ t¨ng khi cã fading.
1.2.4Bé gi¶i m· tho¹i tèc ®é biÕn thiªn
CDMA tËn dông thêi gian lÆng trong cuéc ®µm tho¹i
®Ó n©ng cao dung lîng cña hÖ thèng. Mét bé m· ho¸/ gi¶i
m· tho¹i tèc ®é biÕn thiªn ®îc sö dông. Khi thuª bao ®ang
®µm tho¹i tèc ®é d÷ liÖu lµ 9600 bit/s. Khi thuª bao t¹m
ngõng hoÆc ®ng nghe th× tèc ®é d÷ liÖu gi¶m xuèng
cßn 1200 bit/s. Tèc ®é d÷ liÖu 2400 vµ 4800 còng ®îc sö
dông nhng khoong thêng xuyªn b»ng hai tèc ®é trªn.Tèc
®ä d÷ liÖu dùa trªn ho¹t ®éng ®iÖn ®µm cø 20 ms viÖc
quyÕt ®Þnh tèc ®é l¹i thùc hiÖn l¹i. C¸c cuéc ®µm tho¹i
th«ng thêng cã hÖ sè xÊp xØ 40%.
M¸y di ®éng gi¶m tèc ®é d÷ liÖu cña nã b»ng c¸ch
gi¶m bé ph¸t khi bé gi¶i m· tho¹i ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp
h¬n 9600 bit/s. ë tèc ®é 1200 bit/s chu kú thùc hiÖn chØ
lµ1/8 tèc ®é d÷ liÖu cao nhÊt. Sù lùa chän thêi gian cho
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 24 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
chu tr×nh nµy dùa trªn c¬ së ¸p dông thuËt to¸n gi¶ ngÉu
nhiªn. §iÒu nµy lµm ngÉu nhiªn ho¸ c¸c thêi gian thu ph¸t
cña mçi m¸y di ®éng. Khi tÝnh trung b×nh trªn nhiÒu thuª
bao th× c«ng suÊt ph¸t trung b×nh gi¶m xuèng nhê ®ã
mµ møc nhiÔu giao thoa ®Õn tÊt c¶ c¸c thuª bao kh¸c
gi¶m xuèng. Vµ dung lîng hÖ thèng ®îc t¨ng lªn gÇn gÊp 2
lÇn.
T¹i tr¹m gèc l¹i sö dông mét kÕ ho¹ch h¬i kh¸c. Nã lÆp
l¹i nhiÒu lÇn cïng mét mÉu bit ®Ó lÊy l¹i ®îc tèc ®é 9600
bit/s. C«ng suÊt ph¸t cho kªnh ®ã ®îc ®iÒu chØnh ®Ó
ph¶n ¸nh sù lÆp nµy, ®ã lµ sù lËp ®Ó cho phÐp nhiÔu
giao thoa ®îc gi¶m tèi thiÓu.
1.2.5B¶o mËt cuéc gäi
HÖ thèng CDMA cung cÊp chøc n¨ng b¶o mËt cuéc gäi
møc ®é cao vµ vÒ c¬ b¶n lµ t¹o ra xuyªn ©m, viÖc sö
dông m¸y thu t×m kiÕm vµ sö dông bÊt hîp ph¸p kªnh RF
lµ khã kh¨n ®èi víi hÖ thèng tæ ong sè CDMA bëi v× tÝn
hiÖu CDMA ®· ®îc scrambling (trén). VÒ c¬ b¶n th× c«ng
nghÖ CDMA cung cÊp kh¶ n¨ng b¶o mËt cuéc gäi vµ c¸c
kh¶ n¨ng b¶o vÖ kh¸c, tiªu chuÈn ®Ò xuÊt gåm kh¶ n¨ng
x¸c nhËn vµ b¶o mËt cuéc gäi ®îc ®Þnh râ trong
EIA/TIA/IS-54-B. Cã thÓ m· ho¸ kªnh tho¹i sè mét c¸ch dÔ
dµng nhê sö dông DES hoÆc c¸c c«ng nghÖ m· tiªu chuÈn
kh¸c.
1.2.6ChuyÓn giao mÒm
Khi mét thuª bao CDMA ®i ngang qua biªn giíi gi÷a hai
tr¹m gèc sÏ s¶y ra qu¸ tr×nh chuyÓn giao mÒm.
ChuyÓn giao mÒm lµ sù nèi cuéc gäi ®îc hoµn thµnh tr-
íc khi tõ bá kªnh cò (make before break connection ). Qu¸
tr×nh chuyÓn giao nµy cã thÓ thùc hiÖn ®îc bëi v× c¸c
cell kÒ nhau cïng sö dông chung mét tÇn sè.
Trong khi chuyÓn giao mÒm x¶y ra th× mét BTS míi
b¾t ®Çu th«ng tin víi MS trong khi MS vÉn cßn tiÕp tôc
th«ng tin víi BTS cò. MS thùc hiÖn th«ng tin ®ång thêi víi
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 25 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
2 BTS. Nhng nhê cã bé thu RAKE mµ tÝn hiÖu thu tõ 2BTS
®îc sö lý nh lµ tÝn hiÖu ®a ®êng. MS kÕt hîp tÝn hiÖu
thu ®îc tõ 2 BTS ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu thu kh«ng bÞ gi¸n
®o¹n
ViÖc hç trî ®ång thêi nµy tõ hai tr¹m gèc nµy cßn cung
cÊp mét lîi Ých vÒ ph©n tËp (kh«ng gian) lµm c¶i thiÖn
®¸ng kÓ chÊt lîng truyÒn dÉn ë vïng r×a cell
¦u ®iÓm cña chuyÓn giao mÒm so víi chuyÓn giao cøng
trong c¸c hÖ thèng analog vµ GSM lµ: trong c¸c hÖ thèng
nµy th× do sö dông c¸c tÇn sè kh¸c nhau t¹i c¸c cell liÒn
kÒ cho nªn khi MS vît qua vïng biªn mét cell vµ ®i vµo
vïng phñ sãng cña mét cell kh¸c, th× cÇn ®îc chuyÓn
m¹ch tíi mét kªnh kh¸c trong tr¹m phñ sãng míi. Qu¸ tr×nh
chuyÓn giao cøng nµy lµm cho kªnh lu lîng bÞ ng¾t qu·ng
trong thêi gian ng¾n.
Cßn trong chuyÓn giao mÒm th× do c¸c kªnh cïng tÇn
sè nªn kh«ng ph¶i chuyÓn kªnh khi chuyÓn giao vµ mÆt
kh¸c sù chuyÓn cuéc gäi sang cell kh¸c ®îc thùc hiÖn tríc
khi kÕt nèi hoµn toµn víi tr¹m gèc trong cell ®ã.
1.2.7Dung lîng mÒm
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 26 -
Trung t©m chuyÓn
m¹ch ®iÖn tho¹i di
®éng
Bé m· ho¸
Vocoder/chänlùa
BS1
BS1
Khung tho¹i vµ sè
liÖu chiÒu ng­îc
l¹i
Khung tho¹i vµ sè
liÖu chiÒu ng­îc
l¹i
Khung tho¹i vµ sè
liÖu chiÒu ng­îc
l¹i
Khung tho¹i vµ sè
liÖu chiÒu ng­îc
l¹i
Khung tho¹i vµ sè
liÖu ®ång bé tõ
MSC ®Õn BS
Khung bit ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt cña
BS vµ tÝn hiÖu tho¹i
®ång bé tõ BS ®Õn
m¸y di ®éng
H×nh 1.13 §­êng kÕt nèi trong chuyÓn
vïng mÒm
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
M¹ng CDMA cã thÓ t¨ng thªm cuéc gäi khi nhu cÇu cÊp
b¸ch mµ kh«ng dÉn ®Õn t¾c nghÏn nh m¹ng di ®éng
TDMA,FDMA. Víi m¹ng TDMA, FDMA viÖc t¨ng thªm mét
thuª bao truy nhËp vµo m¹ng lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc
khi tÊt c¶ c¸c kªnh truyÒn ®Òu bËn. Cßn víi m¹ng CDMA
cã thÓ kh¾c phôc t¹m thêi b¨ng c¸ch n©ng møc ngìng qui
®Þnh I
0
/N
0
lªn cao h¬n. h vËy gi¶i ph¸p nµy cho phÐp t¨ng
thªm mét sè kh¸ch hµng truy nhËp vµo m¹ng vµ chÊp
nhËn sù suy gi¶m chÊt lîng hÖ thèng. Trªn lý thuyÕt th×
I
0
/N
0
cã thÓ t¨ng lªn tuú ý, tuy nhiªn khi vît qu¸ mét møc
ngìng nµo ®ã th× nhiÔu sÏ lµm cho hÖ thèng mÊt æn
®Þnh, mÊt ®ång bé vµ tiÕng tho¹i kh«ng cßn râ rµng
n÷a.
Ngoµi ra khi sè thuª bao t¨ng qu¸ møc, m¹ng CDMA sÏ
®iÒu chØnh c«ng suÊt gi¶m ®i lµm cho cell ®ã nhá ®i vµ
c¸c thuª bao t¹i vïng biªn sÏ thùc hiÖn chuyÓn giao mÒm
sang c¸c cell kh¸c liÒn kÒ. Kh¶ n¨ng c©n b»ng t¶i nµy ®îc
gäi lµ dung lîng mÒm (soft capacity).
Nh vËy nhê viÖc quy ho¹ch vÒ dung lîng vµ vïng phñ
sãng mµ m¹ng CDMA kh«ng cÇn kÕ ho¹ch sö dông l¹i tÇn
sè.
1.2.8T¸ch tÝn hiÖu tho¹i
Trong th«ng tin 2 chiÒu song c«ng tæng qu¸t th× tû sè
chiÕm dông t¶i cña tÝn hiÖu tho¹i kh«ng lín h¬n kho¶ng
35%. Trong trêng hîp kh«ng cã tÝn hiÖu tho¹i trong hÖ
thèng TDMA vµ FDMA th× khã ¸p dông yÕu tè tÝch cùc
tho¹i v× trÔ thêi gian ®Þnh vÞ l¹i kªnh tiÕp theo lµ qu¸
dµi. Nhng do tèc ®é truyÒn dÉn sè liÖu gi¶m nÕu kh«ng
cã tÝn hiÖu tho¹i trong hÖ thèng CDMA. Giao thoa ë ngêi
sö dông kh¸c gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ. Dung lîng hÖ thèng
CDMA t¨ng kho¶ng 2 lÇn vµ suy gi¶m truyÒn dÉn trung
b×nh cña m¸y di ®éng gi¶m kho¶ng 1/2 v× dung lîng ®îc
x¸c ®Þnh theo møc giao thoa ë nh÷ng ngêi sö dông kh¸c.
1.2.9T¸i sö dông tÇn sè vµ vïng phñ sãng
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 27 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
TÊt c¶ c¸c BS ®Òu t¸i sö dông 1 kªnh b¨ng réng trong
hÖ thèng CDMA. Giao thoa tæng ë t¹i tr¹m phñ sãng ®èi
víi tÝn hiÖu cña mét m¸y di ®éng n»m trong tr¹m gèc ®ã
lµ tæng giao thoa t¹o ra tõ c¸c m¸y di ®éng n»m trong
cïng mét tr¹m phñ sãng, vµ giao thoa t¹o ra trong c¸c m¸y
di ®éng cña BTS bªn c¹nh. Nãi c¸ch kh¸c, tÝn hiÖu cña
mçi mét m¸y di ®éng ph¶i ®Êu tranh víi tÝn hiÖu cña tÊt
c¶ c¸c m¸y di ®éng kh¸c. Giao thoa tæng tõ tÊt c¶ c¸c
m¸y di ®éng bªn c¹nh b»ng mét nöa cña giao thoa tõ
tæng c¸c m¸y di ®éng trong cïng mét BS.
HiÖu qu¶ t¸i sö dông tÇn sè cña c¸c BS kh«ng ®Þnh h-
íng lµ tû sè nhiÔu trªn giao thoa cña c¸c m¸y di ®éng
trong cïng mét tr¹m gèc, (kho¶ng 65%), ®ã lµ giao thoa
tæng tõ c¸c m¸y di ®éng kh¸c trong cïng mét BS víi giao
thoa tõ tÊt c¶ c¸c BS.
H×nh 1.14 tr×nh bµy giao thoa tõ c¸c BS bªn c¹nh theo
%. Giao thoa tõ mçi BS trong vßng biªn thø nhÊt t¬ng øng
víi 6% cña giao thoa tæng.
Do ®ã, giao thoa tõ vßng biªn thø nhÊt lµ gÊp 6 lÇn 6%,
tøc lµ 36%, vµ giao thoa tæng do vßng thø 2 vµ vßng
ngoµi lµ nhá h¬n 4%. Trong trêng hîp anten cña BTS lµ
®Þnh híng (tøc lµ bóp sãng anten 120
o
) th× giao thoa
trung b×nh gi¶m xuèng 1/3 v× mçi anten kiÓm so¸t nhá
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 28 -
2%
K2
K1


6
%

K2


K2


K2

K2
K2
K3
0,03
%
H×nh 1.14 Giao thoa tõ BS bªn c¹nh
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
h¬n 1/3 sè lîng m¸y di ®éng trong BS. Do ®ã, dung lîng
cung cÊp bëi toµn bé hÖ thèng t¨ng lªn xÊp xØ 3 lÇn.
(ThËt ra chØ lµ 2,55 lÇn do sù chång chËp c¸c anten l©n
cËn)
1.2.10 Gi¸ trÞ Eb/N thÊp, cã tÝnh chèng lçi cao
Eb/No lµ tû sè cña n¨ng lîng trªn mçi bit ®èi víi mËt ®é
phæ c«ng suÊt t¹p ©m, ®ã lµ gi¸ trÞ tiªu chuÈn ®Ó so
s¸nh hiÖu suÊt cña ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ m· ho¸ sè.
Kh¸i niÖm Eb/No t¬ng tù nh tû sè sãng mang t¹p ©m
cña ph¬ng ph¸p FM analog. Do ®é réng kªnh b¨ng tÇn
réng ®îc sö dông mµ hÖ thèng CDMA cung cÊp mét hiÖu
suÊt vµ ®é d m· söa sai cao. Nãi c¸ch kh¸c th× ®é réng
kªnh bÞ giíi h¹n trong hÖ thèng ®iÒu chÕ sè b¨ng tÇn
hÑp, chØ c¸c m· söa sai cã hiÖu suÊt vµ ®é d thÊp lµ ®îc
phÐp sö dông sao cho gi¸ trÞ Eb/No cao h¬n gi¸ trÞ mµ
CDMA yªu cÇu. M· söa sai tríc ®îc sö dông trong hÖ thèng
CDMA cïng víi gi¶i ®iÒu chÕ sè hiÖu suÊt cao. Cã thÓ t¨ng
dung lîng vµ gi¶m c«ng suÊt yªu cÇu víi m¸y ph¸t nhê
gi¶m Eb/No.
1.3 §¸nh gi¸ chung vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng
CDMA
1.3.1§¸nh gi¸ vÒ mÆt dung lîng :
a. Dung lîng cña CDMA
Trong th«ng tin di ®éng tÕ bµo, ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ dung l-
îng cña hÖ thèng ngêi ta thêng dùa vµo c¸c tiªu chuÈn
sau:
+ Sè ngêi sö dông lín nhÊt trªn mét ®é réng b¨ng tÇn.
+ Sè ngêi sö dông lín nhÊt trong mét tÕ bµo.
+ Tæng sè ngêi sö dông trªn mét vïng diÖn tÝch ®îc
bao phñ cña c¸c tÕ bµo.
Dung lîng cña hÖ thèng th«ng tin v« tuyÕn sö dông kü
thuËt tr¶i phæ bÞ giíi h¹n bëi nhiÔu, trong khi dung lîng
cña c¸c hÖ thèng th«ng tin v« tuyÕn truyÒn thèng bÞ giíi
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 29 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
h¹n bëi sè kªnh tÝn hiÖu kh«ng g©y ra nhiÔu nhê sù
ph©n t¸ch chóng vÒ mÆt thêi gian hoÆc tÇn sè. Do dung
lîng hÖ thèng tr¶i phæ phô thuéc vµo nhiÔu nªn ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt rÊt quan träng ®èi víi dung lîng tæng
céng cña hÖ thèng.
Trong hÖ thèng CDMA dung lîng ®îc x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc:
N= 1+

,
_

¸
¸
R
SS B
. 1
]
1

¸

+f) (Eb/No)(1
1
.
1
]
1

¸

d V
1
.C
Sec
.Fr (1.1)
Trong ®ã:
N: lµ sè ngêi sö dông hÖ thèng.
B
SS
: bÒ réng b¨ng tÇn tr¶i phæ.
R: tèc ®é b¨ng tÇn c¬ b¶n lín nhÊt.
Eb/No: tæng n¨ng lîng bit trªn mËt ®é t¹p ©m nhiÔu.
V
d
: hÖ sè tÝch cùc cña tiÕng nãi.
C
Sec
: sè sector trªn mét tÕ bµo.
Fr: hÖ sè t¸i sö dông tÇn sè.
f: tû sè cña tæng nhiÔu trung b×nh cña c¸c tÕ bµo
kh¸c trªn nhiÔu trung b×nh cña c¸c ngêi sö dông kh¸c
trong cïng mét tÕ bµo.
Theo c«ng thøc trªn ta thÊy: trong CDMA sè ngêi sö
dông N lu«n lu«n tû lÖ nghÞch víi tû sè Eb/No, Eb/No cµng
nhá th× dung lîng cña hÖ thèng cµng lín vµ ngîc l¹i.
Tû sè Eb/No l¹i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh: c¸c ph-
¬ng ph¸p ®iÒu chÕ sö dông, tû lÖ lçi bit BER, tèc ®é d÷
liÖu, suy hao ®êng truyÒn, c¸c ¶nh hëng cña ®a luång vµ
fading. HÖ thèng CDMA thö nghiÖm trªn toµn thÕ giíi lÊy
tiªu chuÈn Eb/No lµ 6.5dB. Næi bËt h¬n so víi c¸c kü thuËt
®a truy nhËp kh¸c, CDMA cho phÐp ph¸t hiÖn ra c¸c
thµnh phÇn ®a luång thùc vµ sö dông m¸y thu RAKE ®Ó
tæ hîp c¸c tÝn hiÖu thùc tÕ nµy ®Ó thu ®îc tÝn hiÖu cã tû
sè Eb/No tèt h¬n.
TÝn hiÖu híng ®i sö dông m· ho¸ trùc giao, m· ho¸ nµy
lµm t¨ng kh¶ n¨ng chèng l¹i nhiÔu. M· khèi cung cÊp kh¶
n¨ng chèng l¹i lçi côm vµ m· xo¾n sö dông ®Ó gi¶m gi¸
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 30 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
trÞ Eb/No yªu cÇu. HÖ thèng CDMA cã kh¶ n¨ng ®iÒu
khiÓn c«ng suÊt lµm cho chÊt lîng tho¹i vµ hÖ sè BER æn
®Þnh.
b. So s¸nh dung lîng cña TDMA vµ CDMA
§Ó xem xÐt dung lîng cña mét hÖ thèng th«ng tin cÇn
xem xÐt trªn hai khÝa c¹nh:
+ Dung lîng vÒ mÆt lý thuyÕt.
+ Dung lîng thùc tÕ.
§Ó so s¸nh dung lîng cña TDMA vµ CDMA ta xÐt trªn d¶i
tÇn sè cã ®é réng lµ 12.5MHz.
Trong hÖ thèng GSM(TDMA) d¶i b¨ng tÇn dµnh cho mçi
kªnh lµ 200KHz/1 kªnh, do vËy sè kªnh s½n cã trong c¶
d¶i b¨ng lµ 12.5MHz/200Khz = 62 kªnh. Víi c¸c tÕ bµo ®îc
chia thµnh 3 sector. HÖ sè t¸i sö dông tÇn sè lµ 3/9, khi
®ã sè kªnh lµ 31 kªnh. Gi¶ thiÕt cã 7.25 cuéc gäi trªn mçi
kªnh v« tuyÕn (8 kªnh tho¹i cho mét kªnh v« tuyÕn vµ
0.75 kªnh tho¹i cho phÇn mµo ®Çu). Khi ®ã sè cuéc gäi
trªn mét sector lµ 31x7.25/3=75 cuéc gäi.
Trong trêng hîp TDMA më réng, sè lîng kªnh cã thÓ ®îc
t¨ng lªn do sö dông bé m· ho¸ cã tèc ®é thÊp VD: 5kbps, ë
tèc ®é nµy cã thÓ lµm t¨ng dung lîng cña hÖ thèng lªn
gÊp ®«i. Kü thuËt nµy sö dông phÐp néi suy tiÕng nãi. Kü
thuËt néi suy tiÕng nãi cho phÐp sö dông nh÷ng kho¶ng
dõng tÝn hiÖu tho¹i cña mét ngêi sö dông ®Ó cÊp cho mét
khe thêi gian cña mét ngêi sö dông kh¸c ®ang ho¹t ®éng
trong kho¶ng dõng nµy. VÒ mÆt lý thuyÕt, sö dông bé m·
ho¸ cã tèc ®é 1/2 nµy cho phÐp sö dông 231
kªnh/1sector.
Trong hÖ thèng CDMA còng trong d¶i tÇn 12.5MHz dung
lîng cña hÖ thèng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: cã 64 m· Walsh
®îc sö dông ë b¨ng tÇn 1.25MHz. Gi¶ thiÕt cã 50 kªnh lu l-
îng, tÕ bµo ®îc ph©n chia thµnh 3 sector sè ngêi sö dông
tèi ®a lµ 1500 ngêi. Thùc tÕ dung lîng cña hÖ thèng bÞ
giíi h¹n bëi c«ng thøc (6.1). Ta sö dông gi¸ trÞ Eb/No lµ
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 31 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
6.5dB vµ gi¸ trÞ nµy cho phÐp hÖ thèng lµm viÖc ë mét
gi¸ trÞ chÊt lîng chÊp nh©n ®îc. HÖ sè t¸i sö dông tÇn sè
lµ 1, chu kú ho¹t ®éng cña tiÕng nãi lµ kho¶ng 35÷ 40%.
Tèc ®é sè liÖu tèi ®a lµ 9.6kbps, nhng dung lîng kªnh
trung b×nh ®îc n©ng lªn b»ng c¸ch thay ®æi dßng sè
liÖu cã tèc ®é thÊp h¬n trong kho¶ng thêi gian kh«ng cã
tÝn hiÖu tho¹i ë kªnh, ®iÒu nµy cho phÐp tèc ®é trung
b×nh cña dßng d÷ liÖu gi¶m xuèng vµ dung lîng cña hÖ
thèng t¨ng lªn 2.5 lÇn. Theo nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy th×
dung lîng tèi ®a cña hÖ thèng lµ 245 ngêi sö
dông/1sector. (Vµ mét tÕ bµo lµ 245 x 3 = 735 ngêi)
Trong thùc tÕ c¶ dung lîng cña hai hÖ thèng TDMA vµ
CDMA ®Òu nhá h¬n con sè tÝnh to¸n ë trªn. C¶ hai hÖ
thèng GSM vµ hÖ thèng TDMA më réng ®Òu cã kh¶ n¨ng
n©ng cao dung lîng lín h¬n 10 lÇn dung lîng cña hÖ thèng
AMPS. HÖ thèng TDMA më réng vÒ mÆt lý thuyÕt cã dung
lîng gÊp 12 lÇn dung lîng AMPS, vÒ mÆt lý thuyÕt hÖ
thèng CDMA trong ®iÒu kiÖn xÊu nhÊt còng cã dung lîng
lín gÊp 13 lÇn hÖ thèng AMPS. Nhng trong thùc tÕ hÖ
thèng TDMA kh«ng thÓ ®¹t ®îc dung lîng nãi trªn nh hÖ
thèng CDMA do fading. Sù ®iÒu khiÓn c«ng suÊt kh«ng
hoµn h¶o cã thÓ lµm gi¶m dung lîng hÖ thèng TDMA ®i
21%. MÆt kh¸c sù ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ®éng trong hÖ
thèng CDMA cã thÓ lµ t¨ng dung lîng hÖ thèng lªn 2.5 lÇn.
TDMA dÔ bÞ ¶nh hëng bëi nhiÔu ®a luång h¬n hÖ
thèng CDMA vµ phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch. C¸c hÖ thèng
TDMA cã 3 biÖn ph¸p ®Ó lµm gi¶m c¸c ¶nh hëng cña
nhiÔu: sö dông nh¶y tÇn sè ngÉu nhiªn, giµnh kªnh hiÖu
chØnh ACA(Adaptive Channel Allocation) vµ c¸c bé c©n
chØnh hay c¸c ®êng d©y trÔ. Ta h·y xÐt vÊn ®Ò nµy cho
c¸c hÖ thèng TDMA. Víi IS-54, hÖ sè t¸i sö dông tÇn sè lµ
hÖ sè gi¶m nhiÔu(tõ c¸c tr¹m gèc kh¸c hay tõ c¸c hÖ
thèng kh¸c). Söa lçi bit cho c¸c kªnh th«ng qua bé m· ho¸
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 32 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
xo¾n. M· CRC ®îc sö dông trªn nh÷ng bit quan träng nhÊt
cña bé m· ho¸.
TDMA më réng cè g¾ng gi¶m ¶nh hëng cña nhiÔu b»ng
c¸ch sö dông ACA. C¸c lçi kªnh do fading Reyleigh ®îc ®èi
phã b»ng c¸ch sö dông c¸c kü thuËt dïng bé c©n chØnh
(adaptive equlizer). Dïng bé m· ho¸ kªnh tèt h¬n, trén vµ
mét sè kü thuËt lµm gi¶m fading theo tÇn sè th«ng qua
viÖc dïng kü thuËt chÌn. HÖ thèng GSM tiªn tiÕn kÕt hîp c¶
kü thuËt nh¶y tÇn sè ®Ó gi¶m ¶nh hëng cña nhiÔu vµ
fading theo tÇn sè. CÇn chó ý r»ng kü thuËt nµy ®îc sö
dông ®Ó c¶i thiÖn ®Æc tÝnh cña nh÷ng kªnh mµ yªu cÇu
kh«ng cã fading hay suy gi¶m chÊt lîng kªnh.
TÊt c¶ nh÷ng kü thuËt nµy ®îc sö dông ®Ó c¶i thiÖn
®Æc tÝnh cña hÖ thèng TDMA c¬ b¶n. Trong khi ®ã hÖ
thèng CDMA kh«ng cÇn ph¶i sö dông kü thuËt nµy v× b¶n
th©n hÖ thèng cã kh¶ n¨ng chèng l¹i mäi t¸c ®éng cña
nhiÔu. Trong trêng hîp ®a luång th× ®èi víi TDMA cÇn
ph¶i sö dông bé c©n b»ng cã hiÖu chØnh. §a luång t¹o ra
trÔ hay g©y ra t¸n s¾c vÒ mÆt thêi gian cña tÝn hiÖu.
T¸n s¾c vÒ mÆt thêi gian g©y ra nhiÔu gi÷a c¸c xung
mÉu. TÊt c¶ hiÖu chØnh ®Ó gi¶m fading cÇn ph¶i lµm nh
vËy bëi v× hiÖn tîng ®a tÇn sè ¶nh hëng fading lªn tõng
b¨ng tÇn sè kh¸c nhau lµ kh¸c nhau.
Trén bit lµ mét d¹ng cña ph©n tËp theo thêi gian. Môc
®Ých cña bé c©n b»ng cã hiÖu chØnh lµ lµ ®Ó lÊy ra c¸c
th«ng sè c©n b»ng cÇn thiÕt. Nã thùc hiÖn b»ng c¸ch lÊy
mÉu ®¸p øng xung cña kªnh. §¸p øng xung cña kªnh cã ®-
îc tõ c¸c chuçi c¸c xung mÉu dung lîng ®· biÕt vµ cÇn ph¶i
®îc kh«i phôc l¹i trong mçi khe thêi gian. Cã hai lo¹i bé
c©n b»ng ®îc sö dông: c©n b»ng håi tiÕp DFE(Decision
Feedback Equalization) vµ íc lîng chuçi cã kh¶ n¨ng lín
nhÊt MLSE( Maximum Likelihood Sequence Estimation).
C¸c bé c©n b»ng nµy ®îc sö dông cïng víi qu¸ tr×nh trén
®Ó ®¸nh gi¸ vµ hiÖu chØnh c¸c ®Æc tÝnh kªnh.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 33 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
§èi víi CDMA th× ®a luång l¹i cã lîi v× m¸y thu CDMA sö
dông c¸c bé thu RAKE vµ sö dông kü thuËt m· ho¸ vµ gi¶i
chÌn. Khi trÔ truyÒn dÉn kªnh lµ rÊt nhá chØ cã hÖ thèng
CDMA lµ cã thÓ chèng l¹i c¸c ¶nh hëng cña hiÖn tîng ®a
luång. Trong trêng hîp cña CDMA sö dông m· xo¾n trùc
giao vµ c¸c m· Walsh ®· chèng l¹i fading. Víi hÖ thèng IS-
54 vµ GSM m· xo¾n còng ®îc sö dông nhng kh«ng cã kh¶
n¨ng chèng l¹i fading nh ®èi víi CDMA. TÊt c¶ hÖ thèng
TDMA sö dông m· kiÓm tra d vßng CRC cïng víi viÖc trén
khèi. Kh¶ n¨ng söa lçi cña hÖ thèng CDMA h¬n h¼n hÖ
thèng TDMA. M· trong hÖ thèng TDMA cã thÓ ph¸t hiÖn
söa ®îc 3 lçi trong khi ®ã víi hÖ thèng CDMA m· trùc giao
cã thÓ ph¸t hiÖn lçi vµ söa tíi 4 lçi. Vµ trong thùc tÕ m·
xo¾n siªu trùc giao(super orthogonal convolution codes)
cã ®Æc tÝnh vît tréi h¬n so víi lo¹i m· trùc giao cña CDMA.
Ta còng cã thÓ tæng kÕt c¸c u ®iÓm cña CDMA th«ng
qua tÝnh ®a d¹ng vÒ ph©n tËp cña nã, ®ã lµ: ph©n tËp
theo luång, ph©n tËp theo tÇn sè, ph©n tËp theo kh«ng
gian vµ ph©n tËp theo thêi gian. Sö dông bé thu RAKE ®·
gi¶i quyÕt ®îc hiÖn tîng ph©n tËp kh«ng gian mµ kh«ng
cÇn bé cÇn b»ng cã hiÖu chØnh. Bé trén bit lµ mét d¹ng
cña ph©n tËp theo thêi gian, bé trén bit cña CDMA t¹o ra
®Æc tÝnh tèt h¬n bé trén khèi cña TDMA. Bé m· xo¾n
kÕt hîp víi kü thuËt trén bit ®· lµm cho CDMA cã kh¶ n¨ng
chèng nhiÔu tèt h¬n TDMA. Kü thuËt chuyÓn vïng mÒm lµ
mét d¹ng kh¸c cña ph©n tËp theo luång mµ trong kü thuËt
TDMA kh«ng thÓ cã ®îc.
§Ó ®¸nh gi¸ vÒ dung lîng thùc tÕ cña c¸c hÖ thèng
FDMA, TDMA vµ CDMA sau ®©y ta xÐt cô thÓ viÖc so
s¸nh b»ng biÓu thøc ®îc x©y dùng trªn mét sè gi¶ ®Þnh:
Toµn bé m¹ng ®îc chia thµnh cïng mét sè «(cell), c¸c hÖ
thèng chiÕm cïng mét b¨ng tÇnW, hÖ thèng TDMA cã cïng
mét sè kªnh v« tuyÕn b nh hÖ thèng FDMA, hiÖu suÊt
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 34 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
®iÒu chÕ m ®èi víi c¸c hÖ thèng lµ nh nhau, vµ ®Ó ®¬n
gi¶n ta ¸p dông c«ng thøc gÇn ®óng.
+ Trêng hîp 1: XÐt hÖ thèng chØ cã mét « (single
cell)
- Kü thuËt FDMA:
Dung lîng hÖ thèng FDMA ®îc tÝnh nh sau:
n
FDMA
= (W/b).m
- Kü thuËt TDMA:
NÕu mçi kªnh v« tuyÕn ®îc chia thµnh 3 khe thêi
gian, dung lîng hÖ thèng TDMA ®îc tÝnh gÇn ®óng nh
sau:
n
TDMA
=3.(W/b).m
- Kü thuËt CDMA:
Dung lîng cña hÖ thèng CDMA ®îc tÝnh theo c«ng
thøc gÇn ®óng nh sau:
n
CDMA
=(W/b).m.
req No Eb ) / (
1
Trong ®ã Eb lµ n¨ng lîng tÝnh cho 1 bit vµ No lµ c«ng
suÊt can nhiÔu tÝnh theo 1Hz. Tû lÖ nµy ®îc chän nh sau:
Eb/No = 4.2 (hay 6.2dB)
Nh vËy:

- KÕt luËn: Víi trêng hîp m¹ng chØ cã mét «, dung lîng
hÖ thèng TDMA lµ lín nhÊt, sau ®ã ®Õn FDMA vµ hÖ
thèng CDMA cã dung lîng nhá nhÊt.
+ Trêng hîp 2: HÖ thèng cã nhiÒu « (multi cell)
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 35 -
N
CDMA

1

=
N
FDMA

(Eb/No)
req
N
CDMA
1

=
N
TDMA

3(Eb/No)
req
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Trong trêng hîp m¹ng cã nhiÒu « ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè
t¸i sö dông tÇn sè K.
- Kü thuËt FDMA:
N
FDMA
=(W/b).m.1/K
FDMA
§èi víi FDMA, K
FDMA
=7.
- Kü thuËt TDMA:
N
TDMA
=3(W/b).m.1/K
TDMA
. Víi K
TDMA
= 3
- Kü thuËt CDMA: (K
CDMA
=1)
Nh vËy:
≈ 1.7 víi(Eb/No)
req
= 6.2dB.
= 1/(Eb/No)
req
≈ 0.24 víi (Eb/No)
req
= 6.2dB.
- KÕt luËn: Víi trêng hîp m¹ng cã nhiÒu «, dung lîng
cña TDMA lµ lín nhÊt, sau ®ã ®Õn CDMA vµ cuèi cïng lµ
FDMA.
+ Trêng hîp 3: T¨ng dung lîng hÖ thèng CDMA nhê
viÖc chia c¸c « thµnh c¸c sector vµ tÝnh tÝch cùc
cña tho¹i.
Víi tû lÖ thêi gian cña tho¹i lµ 40%, dung lîng hÖ thèng
CDMA sÏ t¨ng lªn 2.5 lÇn(FDMA vµ TDMA kh«ng khai th¸c
®îc tham sè nµy).
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 36 -
1
N
CDMA
=(W/b).m. .
(1/K
CDMA
)
(Eb/No)
req

N
CDMA
K
FDMA
=
N
FDMA
(Eb/No)
req
.K
CDMA

N
CDMA
K
TDMA
=
=
N
TDMA
3(Eb/No)
req
.K
CDMA

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
NÕu mçi « ®îc chia thµnh 3 sector, dung lîng hÖ thèng
sÏ t¨ng thªm 3 lÇn(FDMA vµ TDMA chØ lµm gi¶m nhiÔu
nhê biÖn ph¸p nµy mµ kh«ng t¨ng dung lîng).
Nh vËy dung lîng cña hÖ thèng CDMA lµ:
So s¸nh víi dung lîng cña FDMA vµ TDMA lµ:
- KÕt luËn: Víi trêng hîp m¹ng cã nhiÒu «, mçi « chia
thµnh 3 sector vµ tÝnh ®Õn yÕu tè tÝch cùc cña tho¹i,
th× dung lîng CDMA lµ lín nhÊt(gÊp 10 lÇn so víi hÖ thèng
FDMA, vµ gÊp 2 lÇn so víi hÖ thèng TDMA).
Cô thÓ nh sau:
C¸c chØ tiªu APMS GSM IS-54 IS-95A
§a truy nhËp FDMA TDMA TDMA CDMA
§é réng kªnh 30KHz 200KHz 30KHz 1.25MH
z
Sè lîng kªnh RF 416 62 416 10
T¸i sö dông tÇn sè 1/7 3/9 1/7 1
Sector 3 3 3 3
Kªnh RF/ ¤ phñ
sãng
416/7=
59
62/3=20 416/7=
59
10
Lu l¬ng/Kªnh RF 1 8 3 111
Lu lîng/¤ phñ
sãng
59 160 177 1110
So s¸nh dung lîng 1 2.7 3 18.8
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 37 -
1
N
CDMA
=(W/b).m. .
(1/K
CDMA
).3x2.5
(Eb/No)
req

N
CDMA
= 9.4 Víi(Eb/No)
req
=
6.2dB
N
FDMA
N
CDMA
= 1.8 Víi (Eb/No)
req
=
6.2dB
N
TDMA

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
1.3.2DÞch vô chÊt lîng cao:
Sù chuyÓn giao mÒm cung cÊp cho thuª bao mét dÞch
vô chuyÓn giao hoµn h¶o , ®¹t ®îc chÊt lîng tho¹i cao h¬n
Ýt bÞ rít cuéc gäi h¬n.
HÖ thèng thu sö dung kü thuËt thu ®a ®êng lµm n©ng
cao chÊt lîng tÝn hiÖu tho¹i.
Bé gi¶i m· tèc ®é thay ®æi cung cÊp sù t¸i t¹o tho¹i tèc
®é cao vµ tho¹i sè. Do ®ã cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®îc tho¹i
cã chÊt lîng cao. Bé m· ho¸ tiÕng nãi t¨ng ®îc chÊt lîng
tho¹i nhê nÐn t¹p ©m nÒn. BÊt kú mét t¹p ©m nµo ë d¹ng
h»ng sè, ch¼ng h¹n nh tiÕng ån..., ®Òu cã thÓ ®îc lo¹i
bá. T¹p ©m nÒn kh«ng ®æi ®îc bé m· ho¸ xem nh t¹p
©m kh«ng mang th«ng tin vµ nhanh chãng lo¹i bá t¹p ©m
nµy. §é râ nÐt cña tho¹i trong m«i trêng ån µo ®îc t¨ng c-
êng ch¼ng h¹n nh trong « t«, hay t¹i nh÷ng n¬i c«ng céng
ån µo.
§iÒu khiÓn c«ng suÊt nghiªm ngÆt. §iÒu khiÓn c«ng
suÊt CDMA kh«ng chØ cã kh¶ n¨ng t¨ng ®îc dung lîng cña
hÖ thèng mµ cßn cã kh¶ n¨ng t¨ng chÊt lîng tho¹i b»ng
viÖc gi¶m tíi møc tèi thiÓu vµ chèng l¹i ¶nh hëng cña
nhiÔu. §iÒu khiÓn c«ng suÊt CDMA nh»m gi¶m tíi møc tèi
thiÓu møc cêng ®é tÝn hiÖu tæng ®ñ ®Ó duy tr× chÊt l-
îng cuéc gäi.
Sö dông c¸c kü thuËt ph©n tËp.
Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vµ söa lçi cao.
1.3.3 B¶o mËt:
TÝn hiÖu truyÒn ®i chØ cã thÓ ®îc nÐn phæ vµ kh«i phôc
d÷ liÖu ban ®Çu khi m¸y thu biÕt m· tr¶i phæ sö dông
®Ó ph¸t tin ®ã.
Ngoµi ra do CDMA x¸o trén tÝn hiÖu khi truyÒn còng
lµm t¨ng tÝnh b¶o mËt
1.3.4 Chi phÝ thÊp:
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 38 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Gi¸ thµnh hÖ thèng th«ng tin di ®éng m¹ng tÕ bµo gåm
gi¸ thµnh tr¹m gèc, c¬ së h¹ tÇng chi phÝ cho lËp kÕ ho¹ch
m¹ng vµ tÇn sè, chi phÝ cho b¶o tr× hÖ thèng. CDMA
gi¶m tíi møc tèi thiÓu c¸c tr¹m ph¸t yªu cÇu. Kh«ng cÇn
ph¶i lËp kÕ ho¹ch tÇn sè vµ thiÕt kÕ l¹i m¹ng, khi ph¸t
triÓn m¹ng CDMA Ýt g©y nhiÔu ®Õn hÖ thèng hiÖn t¹i.
Chi phÝ vÒ vèn ban ®Çu cña hÖ thèng CDMA còng Ýt h¬n
do cÇn Ýt tr¹m gèc h¬n.
1.3.5 Vïng phñ sãng réng
Giíi h¹n vïng phñ sãng phô thuéc vµo chÊt lîng cuéc tho¹i
mµ hÖ thèng cã thÓ ®¸p øng ®îc, cô thÓ lµ tû sè C/I chÊp
nhËn ®îc. Trong hÖ thèng CDMA tû sè nµy ®îc chuyÓn
thµnh tû sè Eb/No vµ yªu cÇu gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 6.5dB. §èi
víi hÖ thèng GSM gi¸ trÞ nµy lµ 12,7dB. Ta thÊy r»ng gi¸
trÞ ®iÓm ®Æt chÊt lîng cña hÖ thèng CDMA lµ nhá h¬n
nhiÒu so víi hÖ thèng TDMA. Nh÷ng lý do chÝnh ®Ó
CDMA u viÖt h¬n TDMA lµ:
+ CDMA khai th¸c lý thuyÕt Shannon thø nhÊt ®Ó tèi
thiÓu ho¸ c¸c bit ®îc truyÒn dÉn cho phÐp ë ph¹m vi lín
nhÊt.
+ CDMA khai th¸c lý thuyÕt Shannon thø hai vµ thø ba
còng nh lý thuyÕt Nyquyst ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt ph¸t lµ
tèi thiÓu, chèng l¹i ¶nh hëng cña fading.
+ HÖ thèng CDMA cho phÐp sö dông ®ång thêi nhiÒu
tr¹m gèc vµ do ®ã cã kh¶ n¨ng chèng l¹i ¶nh hëng cña che
khuÊt lín h¬n.
Víi c¸c kÕt qu¶ nµy vïng phñ sãng cña CDMA réng h¬n
TDMA.
1.3.6 Thêi gian ®µm tho¹i l©u h¬n, thêi gian sö
dông pin l©u h¬n kÝch thíc m¸y nhá h¬n.
Do CDMA thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn c«ng suÊt phï hîp
t¹i b¸t cø thêi ®iÓm nµo. M¸y di ®éng CDMA tiªu tèn rÊt Ýt
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 39 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
n¨ng lîng v× thÕ thêi gian sö dông pin l©u h¬n, thêi gian
®µm tho¹i t¨ng lªn,träng lîng, kÝch thíc m¸y nhá h¬n.
1.3.7 Linh ho¹t trong cung cÊp c¸c dÞch vô còng nh
viÖc ph¸t triÓn m¹ng
CDMA linh ho¹t trong viÖc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch
hµng. Linh ho¹t trong viÖc ph¸t triÓn vµ ®Æt kÕ ho¹ch
m¹ng. H¬n n÷a CDMA l¹i linh ho¹t trong m«i trêng ho¹t
®éng. Dï trong bÊt kú mét lo¹i ph¬ng tiÖn chuyÓn ®éng
nµo, trªn ®êng phè hay trong c¸c toµ nhµ, thiÕt kÕ lý
thuyÕt CDMA ®Òu t¹o ra c¸c ®Æc tÝnh næi tréi. CDMA
còng cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®ång thêi víi c¸c hÖ thèng
kh¸c. CDMA linh ho¹t trong viÖc cung cÊp dÞch vô, nã cã
kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô míi trong t¬ng lai, ®©y lµ
®iÓm m¹nh trong hÖ thèng CDMA. CDMA kh«ng chØ ®îc
thiÕt kÕ cho truyÒn dÉn tho¹i vµ cßn híng tíi c¸c dÞch vô
sè v« tuyÕn kh¸c trong t¬ng lai. Nhu cÇu vÒ truyÒn sè
liÖu b»ng hÖ thèng v« tuyÕn ngµy cµng t¨ng do cã sù
ph¸t triÓn mang tÝnh bïng næ cña c¸c dÞch vô nh: th
®iÖn tö(E-mail), Fax, tÝn hiÖu video ë d¹ng sè nÐn, c¸c
dÞch vô c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c dÞch vô sè tÝch hîp, c¸c
dÞch vô nh¾n tin ®ång thêi. §©y lµ kh¶ n¨ng riªng cña
CDMA. HÖ thèng CDMA còng cã thÓ më réng b¨ng tÇn lªn
tíi 2.5MHz vµ nã cã thÓ t¬ng hîp víi hÖ thèng CDMA
1.25MHz (hÖ thèng CDMA b¨ng réng cã thÓ sö dông b¨ng
tÇn tõ 2 ®Õn 15MHz).
1.4 D·y m· gi¶ t¹p ©m ngÉu nhiªn
Trong c¸c hÖ thèng CDMA th× bé t¹o m· gi¶ t¹p ©m lµ
mét thµnh phÇn quan träng nhÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh
®Õn viÖc nhËn d¹ng nh÷ng ngêi sö dông kh¸c nhau trong
mét hÖ thèng. D·y m· gi¶ t¹p ©m PN (Pseudorandom
Noise) ®îc sö dông nh»m c¸c môc ®Ých sau:
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 40 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
+ Tr¶i phæ b¨ng réng tÝn hiÖu sãng mang ®· ®îc diÒu
chÕ bëi d÷ liÖu tíi mét ®é réng b¨ng tÇn truyÒn dÉn lín
gÊp nhiÒu lÇn.
+ Dïng ph©n biÖt gi÷a nh÷ng ngêi sö dông kh¸c nhau
trong cïng mét b¨ng tÇn truyÒn dÉn trong mét hÖ thèng.
Tuy nhiªn ®èi víi ngêi ph¸t vµ ngêi thu th× d·y PN kh«ng
ph¶i lµ mét d·y ngÉu nhiªn, mµ nã chØ ®îc xem lµ ngÉu
nhiªn ®èi víi nh÷ng ngêi cßn l¹i ®ang cïng sö dông trong
hÖ thèng.
D·y PN ® îc sö dông cã c¸c tÝnh chÊt sau:
+ TÝnh c©n ®èi: TÝnh c©n ®èi cña d·y PN ®îc thÓ
hiÖn ë chç mçi chu kú cña d·y th× sè con sè 1 vµ 0 kh¸c
nhau nhiÒu nhÊt lµ 1, hay nãi c¸ch kh¸c sè con sè nhÞ
ph©n 1 vµ 0 chªnh nhau nhiÒu nhÊt lµ 1 ®¬n vÞ.
+ TÝnh ch¹y: Mçi bíc ch¹y lµ mét d·y c¸c bÝt liªn tiÕp
nhau cã cïng mét møc logic 1 hoÆc 0, ®é dµi cña mét bíc
ch¹y lµ sè bit trong bíc ch¹y ®ã. Trêng hîp mét bit 1 hay 0
®îc xen gi÷a c¸c bit 0 hay 1 còng ®îc coi lµ mét bíc ch¹y.
+ TÝnh t¬ng quan: Tõ mét d·y m· gi¶ t¹p ©m ®îc t¹o ra,
ta cã thÓ cã mét d·y kh¸c ®îc suy ra tõ d·y nµy b»ng c¸ch
dÞch ®i lÇn lît tõng vÞ trÝ bit, bit giµ nhÊt ®îc dÞch vÒ
phÝa bit trÎ tiÕp theo, vµ bit trÎ nhÊt ®îc dÞch vÒ phÝa bit
giµ nhÊt.
D·y PN ®îc t¹o ra b»ng sù liªn kÕt ®Çu ra cña c¸c thanh
ghi dÞch håi tiÕp. Mét thanh ghi dÞch håi tiÕp bao gåm bé
nhí hai tr¹ng th¸i liªn tiÕp hoÆc tr¹ng th¸i lu gi÷ vµ logic
ph¶n håi. D·y nhÞ ph©n ®îc dÞch th«ng qua thanh ghi
dÞch trong c¸c ®¸p øng xung ®ång hå.
Sau ®©y ta sÏ xÐt mét bé ghi dÞch håi tiÕp tuyÕn tÝnh
bao gåm cã 4 phÇn tö cã 4 tr¹ng th¸i kh¸c nhau.
Bé ghi dÞch bao gåm cã 4 phÇn tö nhí vµ dÞch lµ X1, X2,
X3, X4, bé céng module - 2 vµ mét ®êng håi tiÕp ®îc dÉn
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 41 -
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
tõ bé céng trë vÒ ®Çu thanh ghi dÞch. Ho¹t ®éng cña
thanh ghi dÞch ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé xung nhÞp
®ång hå. Díi t¸c ®éng cña c¸c xung nhÞp th× tr¹ng th¸i
cña mçi phÇn tö nhí ®îc dÞch sang phÇn tö bªn ph¶i s¸t
®ã X1 ®îc dÞch sang X2, X2 ®îc dÞch sang X3, X3 ®îc
dÞch sang X4, ®ång thêi còng mçi khi cã xung nhÞp ®ång
hå th× tr¹ng th¸i cña hai phÇn tö X3 vµ X4 ®îc céng
module-2 vµ theo ®êc håi tiÕp quay trë vÒ X1.
§êng håi tiÕp Bé céng module-2
Xung ®ång

H×nh 1.15: Thanh ghi dÞch ph¶n håi tuyÕn tÝnh 4
tr¹ng th¸i
Tuy nhiªn víi mét bé ghi dÞch kiÓu nµy ta cÇn chó ý
nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
• D·y 0000 kh«ng thÓ sö dông ®îc lµ tr¹ng th¸i cña thanh
ghi dÞch bëi v× nã kh«ng thÓ nh¶y sang mét tr¹ng th¸i
kh¸c ®îc.
• Còng tõ ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng sau 2
n
– 1 (víi n lµ
sè phÇn tö cña thanh ghi dÞch) tr¹ng th¸i th× thanh ghi
dÞch l¹i trë vÒ tr¹ng th¸i nh lóc ban ®Çu.
• §é dµi cña tõ m· lµ L = 2
n
– 1.
Ta ®ang xÐt vÝ dô víi n = 4. §é dµi cña tõ m· lµ L =
2
4
- 1 = 15.
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 42 -
X1 X2 X4 X3
Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA
Gi¶ sö C(t) = 100010011010111
Sau ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ dÞch chuyÓn sau mçi chu
kú.
Bíc
dÞch
X1 X2 X3 X4 D·y ®Çu
ra
0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0
3 0 0 1 0 0
4 1 0 0 1 1
5 1 1 0 0 0
6 0 1 1 0 0
7 1 0 1 1 1
8 0 1 0 1 1
9 1 0 1 0 0
10 1 1 0 1 1
11 1 1 1 0 0
12 1 1 1 1 1
13 0 1 1 1 1
14 0 0 1 1 1
§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37
- 43 -

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA H×nh 1.1 FDMA

b. TDMA Trong ph¬ng ph¸p ®a truy nhËp nµy nhiÒu ngêi sö dông cïng mét sãng mang, nhng trôc thêi gian ®îc chia thµnh nhiÒu kho¶ng nhá gäi lµ khung TDMA. Trong khung TDMA l¹i ®îc chia thµnh c¸c kho¶ng thêi gian nhá h¬n gäi lµ c¸c khe thêi gian. Mçi thuª bao ®îc tr¹m gèc cÊp cho mét khe thêi gian vµ thuª bao chØ liªn l¹c víi tr¹m gèc trong khe thêi gian cña m×nh. TÊt nhiªn gi÷a c¸c khe thêi gian cÇn cã mét kho¶ng b¶o vÖ ®Ó tr¸nh chång lÊn. Víi kiÓu truy nhËp nµy hÖ thèng sÏ dÔ dµng vµ linh ho¹t ®¸p øng nhu cÇu lu lîng b»ng c¸ch ph©n thªm khe thêi gian hoÆc më réng khe thêi gian ®èi víi thuª bao cã lu lîng lín. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®iÒu khiÓn vµ ®ång bé trong hÖ thèng yªu cÇu kh¸ nghiªm ngÆt, cÊu tróc hÖ thèng kh¸ phøc t¹p, vµ gi¸ thµnh t¬ng ®èi cao.

H×nh 1.2 TDMA c. CDMA §©y lµ ph¬ng ph¸p ®a truy nhËp mµ c¸c thuª bao sö dông chung mét sãng mang vµ trong cïng mét thêi ®iÓm, nhng sãng mang nµy tríc ®ã ®· ®îc ®iÒu chÕ bëi mét mÉu bÝt ®Æc biÖt quy ®Þnh riªng cho mçi thuª bao kh¸c nhau, mÉu bÝt nµy ph¶i cã møc t¬ng quan chÐo ®ñ nhá gäi lµ m· PN. Nhê ®ã c¸c thuª bao ®îc ph©n biÖt víi nhau,

§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -2-

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA còng nhê mÉu bÝt nµy mµ cã thÓ t¸ch tÝn hiÖu cÇn thu tõ c¸c tÝn hiÖu kh¸c. H×nh 1.3 CDMA 1.1.2 Kh¸i niÖm vÒ tr¶i phæ - CDMA CDMA lµ hÖ thèng ®a truy nhËp theo m· dùa trªn kü thuËt ®iÒu chÕ tr¶i phæ, c¸c thuª bao sö dông chung tÇn sè vµ thêi gian vµ ®îc ph©n biÖt nhau b»ng mét m· duy nhÊt gäi lµ m· tr¶i phæ (hay d·y t¹p ©m gi¶ ngÉu nhiªn PN) ®Ó tr¶i phæ. M· tr¶i phæ nµy cã tèc ®é cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é cña tÝn hiÖu th«ng tin cÇn truyÒn ®i. Do vËy sau khi nh©n víi tÝn hiÖu th«ng tin víi m· tr¶i phæ th× phæ tÇn ®îc tr¶i réng ra lín h¬n nhiÒu so víi phæ tÇn cña tÝn hiÖu th«ng tin. Ph¬ng ph¸p nµy lµm cho n¨ng lîng tÝn hiÖu cÇn truyÒn ®îc dµn tr¶i trªn toµn bé b¨ng tÇn tr¶i phæ lín h¬n nhiÒu b¨ng th«ng cÇn thiÕt ®Ó truyÒn th«ng tin. Do vËy t¹i ®Çu ra cña bé ®iÒu chÕ phÝa ph¸t tÝn hiÖu cã phæ réng h¬n nhiÒu lÇn tÝn hiÖu th«ng tin ®ång thêi cã mËt ®é phæ c«ng suÊt thÊp. T¹i phÝa thu chØ cã nh÷ng m¸y thu cã hµm t¬ng quan trùc giao gi÷a tÝn hiÖu thu ®îc víi b¶n sao chÝnh x¸c cña tÝn hiÖu tr¶i phæ phÝa ph¸t míi cã kh¶ n¨ng gi¶i ®iÒu chÕ vµ thu ®îc tÝn hiÖu th«ng tin cÇn thiÕt. Nh vËy trong hÖ thèng nµy mçi thuª bao cã m· riªng vµ viÖc thu nhËn tÝn hiÖu chØ ®îc thùc hiÖn khi cã m· t¬ng quan phï hîp. Cã bèn kü thuËt tr¶i phæ c¬ b¶n lµ: Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp (DS: Directed Sequence), tr¶i phæ nh¶y tÇn (FH: Frequency Hopping), hÖ thèng dÞch thêi gian (TH:Time Hopping) vµ hÖ thèng lai (Hybrid). - Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp: tÝn hiÖu mang th«ng tin ®îc nh©n trùc tiÕp m· tr¶i phæ tèc ®é cao.

§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -3-

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA - Tr¶i phæ nh¶y tÇn: M· tr¶i phæ ®iÒu khiÓn bé t¹o dao ®éng sãng mang lµm tÇn sè sãng mang thay ®æi t¹i sau ®ã sãng mang nµy l¹i ®îc ®iÒu chÕ víi d÷ liÖu. - Tr¶i phæ dÞch thêi gian: Trong kü thuËt nµy, d÷ liÖu cã tèc ®é dßng bit kh«ng ®æi R ®îc ph©n phèi kho¶ng thêi gian truyÒn dÉn dµi h¬n thêi gian cÇn thiÕt ®Ó truyÒn ®i dßng tin nµy b»ng c¸ch truyÒn dÉn th«ng thêng. Dßng bit sè ®îc göi ®i theo sù ®iÒu khiÓn cña m· nh¶y thêi gian. V× vËy cã thÓ nãi dßng bÝt ®· bÞ tr¶i ra theo thêi gian vµ phÝa thu bÊt hîp ph¸p kh«ng thÓ biÕt tËp con d÷ liÖu nµo ®ang ®îc sö dông. - HÖ thèng lai: Bªn c¹nh c¸c hÖ thèng ®· miªu t¶ ë trªn, ®iÒu chÕ hybrid cña hÖ thèng DS vµ FH ®îc sö dông ®Ó cung cÊp thªm c¸c u ®iÓm cho ®Æc tÝnh tiÖn lîi cña mçi hÖ thèng. Th«ng thêng ®a sè c¸c trêng hîp sö dông hÖ thèng tæng hîp bao gåm (1) FH/DS, (2) TH/FH vµ (3) TH/DS. C¸c hÖ thèng tæng hîp cña hai hÖ thèng ®iÒu chÕ tr¶i phæ sÏ cung cÊp c¸c ®Æc tÝnh mµ mét hÖ thèng kh«ng thÓ cã ®îc. Mét m¹ch kh«ng cÇn phøc t¹p l¾m cã thÓ bao gåm bëi bé t¹o d·y m· vµ bé tæ hîp tÇn sè cho tríc. 1.1.3Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp. HÖ thèng DS (nãi chÝnh x¸c lµ sù ®iÒu chÕ c¸c d·y m· ®· ®îc ®iÒu chÕ thµnh d¹ng sãng ®iÒu chÕ trùc tiÕp) lµ hÖ thèng ®îc biÕt ®Õn nhiÒu nhÊt trong c¸c hÖ thèng th«ng tin tr¶i phæ. Chóng cã d¹ng t¬ng ®èi ®¬n gi¶n v× chóng kh«ng yªu cÇu tÝnh æn ®Þnh nhanh hoÆc tèc ®é tæng hîp tÇn sè cao. Trong hÖ thèng tr¶i phæ nµy, tÝn hiÖu d÷ liÖu ®îc nh©n trùc tiÕp víi m· tr¶i phæ, sau ®ã tÝn hiÖu ®îc ®iÒu chÕ sãng mang b¨ng réng H×nh 1.4 ®a ra s¬ ®å khèi cña m¹ch th«ng tin DS ®iÓn h×nh. Bé ®iÒu chÕ b¨ng réng thêng lµ ®iÒu chÕ PSK

§å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -4-

vµ sau khi qua bé gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu (thêng lµ gi¶i ®iÒu chÕ PSK) ta cã ®îc d÷ liÖu ban ®Çu. §iÒu nµy ®îc ®ång bé bëi khèi b¸m vµ ®ång bé m·. Nhê ®ã se tËp chung c«ng suÊt cña tÝn hiÖu ngêi sö dông quan t©m vµo trong b¨ng tÇn th«ng tin nÕu møc t¬ng quan gi÷a c¸c d·y m· cña c¸c ngêi sö dông kh¸c nhau lµ nhá th× viÖc gi¶i ®iÒu chÕ chØ ®a ra mét phÇn rÊt nhá cña §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -5- .Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA M¸y thu thêng sö dông gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n ®Ó nÐn tÝn hiÖu tr¶i phæ.§a truy nhËp: NÕu cã nhiÒu ngêi cïng sö dông mét kªnh cïng mét thêi ®iÓm th× cã nhiÒu tÝn hiÖu DS cïng chïm lªn nhau vÒ mÆt thêi gian vµ tÇn sè. D÷ liÖu 6 §iÒu chÕ b¨ng réng 2 1 Dao ®éng Sãng mang §iÒu chÕ c©n b»ng 3 4 Bé gi¶i ®iÒu chÕ m· Gi¶i ®iÒu D÷ liÖu chÕ d÷ liÖu 5 Bé t¹o m· Bé t¹o sãng mang Bé t¹o m· (1)Sãng mang (2) M· PN (4) (5) (6) (3) Sãng ®iÒu chÕ PhÝa ph¸t H×nh1.4 D¹ng sãng vµ cÊu h×nh cña hÖ thèng DS PhÝa thu • C¸c ®Æc tÝnh cña tr¶i phæ trùc tiÕp: . vµ sö dông m· tr¶i phæ néi bé ®îc ®ång bé víi d·y m· cña tÝn hiÖu thu ®îc. M¸y thu thùc hiÖi gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n ®Ó gi¶i ®iÒu chÕ m·. Sau khi nÐn phæ nhËn ®îc tÝn hiÖu d÷ liÖu ®· ®iÒu chÕ.

. trong khi phæ tÇn cña nh÷ng ngêi sö dông kh¸c vÉn ®îc tr¶i réng trªn b¨ng tÇn truyÒn dÉn. . • ¦u nhîc ®iÓm cña DS-CDMA ¦u ®iÓm: .Cã thÓ thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n tÝn hiÖu tr¶i phæ §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -6- .M· ho¸ d÷ liÖu ®¬n gi¶n cã thÓ chØ thùc hiÖn b»ng mét bé nh©n . .Bé t¹o sãng mang ®¬n gi¶n do chØ cã mét sãng mang ®îc ph¸t ®i .X¸c suÊt ph¸t hiÖn thÊp: Do tÝn hiÖu d·y trùc tiÕp sö dông toµn bé phæ tÝn hiÖu t¹i mäi thêi ®iÓm nªn mËt ®é phæ c«ng suÊt truyÒn dÉn (W/Hz) rÊt thÊp.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA c«ng suÊt c¸c tÝn hiÖu nhiÔu trong b¨ng tÇn th«ng tin. Cã nghÜa lµ phæ tÝn hiÖu cña ngêi sö dông mµ ta ®ang quan t©m sÏ ®îc co hÑp l¹i. Tc ] víi Tc lµ thêi gian tån t¹i cña mét chÝp. Nh vËy chØ cã c«ng suÊt tÝn hiÖu cña ngêi sö dông ®ã trong b¨ng tÇn th«ng tin lµ lín.Tc.NhiÔu b¨ng hÑp: ViÖc nh©n nhiÔu b¨ng hÑp cã trong tÝn hiÖu thu ®îc víi m· b¨ng réng sÏ lµm tr¶i phæ nhiÔu b¨ng hÑp.NhiÔu ®a ®êng: NÕu d·y m· cã hµm tù t¬ng quan lµ lý tëng th× hµm t¬ng quan b¨ng 0 trong kho¶ng [. V× vËy nÕu kh«ng cã d·y m· tr¶i phæ t¬ng øng th× rÊt khã kh¨n trong viÖc ph¸t hiÖn tÝn hiÖu DS. NghÜa lµ nÕu nhËn ®îc hai tÝn hiÖu: mét lµ tÝn hiÖu mong muèn vµ mét lµ tÝn hiÖu ®ã nhng trÔ ®i mét kho¶ng thêi gian lín h¬n 2Tc th× viÖc gi¶i ®iÒu chÕ sÏ coi tÝn hiÖu ®ã nh mét tÝn hiÖu nhiÔu vµ chØ mang mét phÇn rÊt nhá c«ng suÊt nhiÔu vµo trong b¨ng tÇn th«ng tin. V× vËy nhiÔu b¨ng hÑp cã trong b¨ng tÇn th«ng tin gi¶m ®i víi hÖ sè b»ng t¨ng Ých do sö lý Gp.

Trong FH kho¶ng dÞch gi÷a c¸c tÇn sè vµ sè lîng c¸c tÇn sè cã thÓ chän ®îc ®îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo c¸c yªu cÇu vÞ trÝ ®èi víi viÖc l¾p ®Æt cho môc ®Ých ®Æc biÖt. Cø sau mét kho¶ng thêi gian T tÇn §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -7- . Trong c¸c hÖ thèng thùc tÕ th× sù chän läc ngÉu nhiªn trong 220 tÇn sè ®îc ph©n bè cã thÓ ®îc chän nhê sù tæ hîp m· theo mçi th«ng tin chuyÓn dÞch tÇn sè.Ngêi sö dông ë gÇn BS sÏ ph¸t c«ng suÊt lín h¬n nhiÒu so víi ngêi sö dông ë xa.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Nhîc ®iÓm: . FSK ®¬n gi¶n sö dông 2 tÇn sè vµ ph¸t tÝn hiÖu lµ f1 khi cã ký hiÖu vµ ph¸t f2 khi kh«ng cã ký hiÖu. tÇn sè sãng mang thay ®æi theo chu kú. Tuy nhiªn hiÖu øng n¸y sÏ ®îc gi¶i quyÕt b»ng viÖc ¸p dông thuËt to¸n ®iÒu khiÓn c«ng suÊt trong ®ã møc ®é c«ng suÊt trung b×nh mµ BS nhËn tõ mçi thuª bao lµ b»ng nhau. th× tr¶i phæ nhÈy tÇn lµ ®iÒu chÕ gi¸n tiÕp vµo m· tr¶i phæ (sãng mang cã tÇn sè thay ®æi theo m· tr¶i phæ sÏ ®îc ®iÒu chÕ víi tÝn hiÖu th«ng tin cÇn truyÒn) Nãi chÝnh x¸c th× ®iÒu chÕ FH lµ “sù chuyÓn dÞch tÇn sè cña nhiÒu tÇn sè ®îc chän theo m·”.Khã ®ßng bé gi÷a tÝn hiÖu m· néi bé vµ tÝn hiÖu thu . MÆt kh¸c th× FH cã thÓ sö dông vµi ngh×n tÇn sè.Do nhîc ®iÓm trªn kÕt hîp víi ®Æc ®iÓm c¸c b¨ng tÇn liªn tôc lín kh«ng s½n cã nªn b¨ng tÇn tr¶i phæ bÞ h¹n chÕ lµ 10-20 MHz . M¹t kh¸c mét thuª bao sö dônng toµn bé b¨ng tÇn ®Ó truyÒn dÉn liªn tôc nªn ngêi sö dông ë gÇn sÏ g©y nhiÔu cho ngêi sö dông xa.1. HÖ thèng dÞch tÇn (FH): NÕu tr¶i phæ d·y trùc tiÕp lµ ®iÒu chÕ trùc tiÕp tÝn hiÖu sè vµo m· tr¶i phæ. Nh vËy trong hÖ thèng dÞch tÇn FH. 1. Nã gÇn gièng FSK ngoµi viÖc d¶i chän läc tÇn sè t¨ng lªn.4 .

Quy luËt nhÈy tÇn do m· tr¶i phæ quyÕt ®Þnh. ViÖc chiÕm dông tÇn sè trong 2 hÖ thèng DS vµ FH lµ kh¸c nhau.∆f = =N Bd ∆f (Gi¶ thiÕt d¶i th«ng d÷ liÖu b¨ng gèc Bd=1 bíc nh¶y tÇn nhá nhÊt ∆ f) §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -8- .…. HÖ thèng FH c¬ b¶n gåm cã bé t¹o m· vµ bé tæ hîp tÇn sè. NÕu tèc ®é nh¶y tÇn (Tèc ®é chÝp ) lín h¬n tèc ®é bÝt d÷ liÖu th× ®îc gäi lµ nh¶y tÇn nhanh FFH (Fast Frequency Hopping).fn víi n cã thÓ lªn tíi con sè hµng ngh×n. Gäi ∆ f = fi – fi-1 lµ chªnh lÖch tÇn sè gi÷a hai tÇn sè kÒ nhau cßn N lµ sè tÇn sè nh¶y tÇn cã thÓ chän th× t¨ng Ých xö lý hÖ thèng tr¶i phæ nh¶y tÇn FH lµ: Gp = W N . khi ®ã sÏ cã nhiÒu tÇn sè ®îc truyÒn ®i trong thêi gian mét bÝt.f2. bé ph¸t m· PN ®iÒu khiÓn bé táng hîp tÇn sè ph¶i nh¶y tÇn theo qui luËt cña nã.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA sè sãng mang l¹i nhÈy tíi mét gi¸ trÞ kh¸c. Cßn ngîc l¹i tèc ®é nh¶y tÇn nhá h¬n tèc ®é bit (nhiÒu bit tin ®îc truyÒn ®i trong mét tÇn sè ) th× ®îc gäi lµ nh¶y tÇn chËm SFH (Slow Frequency Hopping ). HÖ thèng FH t¹o ra hiÖu qu¶ tr¶i phæ b»ng sù nh¶y tÇn gi¶ ngÉu nhiªn gi÷a c¸c tÇn sè v« tuyÕn f1. Nh vËy. HÖ thèng DS chiÕm dông toµn bé b¨ng tÇn khi nã truyÒn dÉn trong khi hÖ thèng FH chØ sö dông mét phÇn nhá b¨ng tÇn t¹i mét kho¶ng nhá cña thêi gian truyÒn dÉn. c«ng suÊt mµ hai hÖ thèng truyÒn ®i trong mét b¨ng tÇn tÝnh trung b×nh lµ nh nhau.

D¶i b¨ng tÇn tÝn hiÖu nh¶y tÇn ®îc chia ®Òu thµnh Nt phÇn b»ng nhau: Nt = Wss/Rp Sau ®ã Nt phÇn nµy l¹i ®îc chia thµnh Nb nhãm riªng biÖt: Nb = Nt/M §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 -9- .Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Phæ FH lý tëng trong mét chu kú cã d¹ng h×nh vu«ng hoµn toµn vµ ph©n bè ®ång ®Òu trong c¸c kªnh tÇn sè truyÒn dÉn. Víi bé gi¶i ®iÒu chÕ kh«ng liªn kÕt. Nguyªn lý tr¶i phæ nh¶y tÇn nh sau: Mét ®o¹n k chÝp cña m· gi¶ ngÉu nhiªn ®iÒu khiÓn bé tæng hîp tÇn sè. ®Ó ®¶m b¶o tÝnh trùc giao th× kho¶ng c¸ch vÒ tÇn sè gi÷a c¸c tone MFSK ph¶i b»ng béi sè nguyªn lÇn cña tèc ®é chip (Rp). C¸c m¸y ph¸t trong thùc tÕ cÇn ph¶i ®îc thiÕt kÕ sao cho c«ng suÊt ph©n bè ®ång ®Òu trong tÊt c¶ c¸c M bé t¸ch K bit d÷ n¨ng l­îng liÖu K bit PN M· ho¸ §iÒu chÕ MFSK §iÒu chÕ FH Gi¶i ®iÒu chÕ FH 1 2 Gi¶ im· ho¸ K bit PN Nguån nhiÔu M HÖ thèng FH H×nh 1.5 kªnh. NÕu xÐt trong mét tÇn sè nh¶y th× ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu b»ng ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK vµ rÊt nhá so víi ®é réng cña tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn. §iÒu nµy ®¶m b¶o cho mét mÉu ph¸t ®i kh«ng ¶nh hëng xuyªn ©m tíi c¸c bé t¸ch kh¸c. ®Ó tÇn sè sèng mang nh¶y lªn mét trong 2k tÇn sè kh¸c nhau.

10 - . mçi tone nh¶y tÇn lµ cè ®Þnh vµ n»m trong kho¶ng M tÇn sè x¸c ®Þnh t¬ng ®èi. Theo c¸ch x¾p xÕp nµy. Nh¶y tÇn nhanh §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Trong khi ®ã.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Mçi nhãm nµy sÏ cã ®é réng b¨ng tÇn lµ Wd = Wss/Nb. ®o¹n m· nhÞ ph©n k bit cña chuçi PN sÏ x¸c ®Þnh Nb = 2K tÇn sè sãng mang kh¸c nhau. a.

HÖ thèng thùc hiÖn tr¶i phæ nh¶y tÇn nhanh víi tÝn hiÖu MFSK 4 møc lªn ngÉu nhiªn mét trong 4 d¶i tÇn sè. díi sù ®iÒu khiÓn cña tÝn hiÖu gi¶ ngÉu nhiªn PN. Trong trêng hîp nµy ®é réng b¨ng tÇn cña tÝn hiÖu nh¶y tÇn sÏ lín gÊp 4 lÇn ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK nguyªn thuû (Wss=4Wd). Chuçi m· gi¶ ngÉu nhiªn thùc hiÖn tr¶i phæ lµ mét chuçi m· ®îc t¹o ra tõ bé t¹o m· gi¶ nhiÔu dïng bé 4 thanh ghi dÞch.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA H×nh vÏ sau m« t¶ phæ cña tÝn hiÖu MFSK vµ phæ tÝn hiÖu nh¶y tÇn nhanh theo thêi gian. b. Còng t¬ng tù nh vËy. M· tr¶i phæ cã tèc ®é bit gÊp 4 lÇn tãc ®é d÷ liÖu (Rp = Rh = 4Rs) tøc lµ k = 4. Nh¶y tÇn chËm H×nh 1. cø mét cÆp 2 bit gi¶ ngÉu nhiªn cho phÐp ta x¸c ®Þnh ®îc mét trong 4 d¶i b¨ng tÇn mµ mét tone tÝn hiÖu MFSK cÇn nh¶y tíi. Do tÝn hiÖu MFSK ®iÒu chÕ 4 Chuçi PN 01 11 11 00 01 00 11 01 01 11 10 00 10 01 10 10 11 11 00 01 11 10 WSS 01 00 2Tb D÷ liÖu 00 10 01 10 00 11 01 01 11 10 Wd møc nªn cø 2 bit d÷ liÖu x¸c ®Þnh mét gi¸ trÞ n»m 1 trong 4 møc cã thÓ cña d¶i tÇn sè vµ mét tone nµy ®îc ph¸t ®i trong kho¶ng thêi gian b»ng 2 lÇn chu kú bit d÷ liÖu.6 Nh¶y tÇn nhanh §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .11 - .

HÖ thèng gi¶i ®iÒu chÕ nh¶y tÇn §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . TÝn hiÖu MFSK ®îc ®iÒu chÕ bëi d÷ liÖu theo 4 møc tøc lµ cø 2 bit d÷ liÖu x¸c ®Þnh 1 tone ph¸t ®i trong kho¶ng th¬× gian b»ng 2 lÇn chu kú dßng bit d÷ liÖu. Trong vÝ dô nµy Rp = Rb = 6Rh.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA H×nh vÏ díi ®©y m« t¶ phæ tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn Chuçi PN 101 111 000 100 110 111 110 101 100 WSS 011 010 001 000 2Tb D÷ liÖu 01 11 00 11 3Tc 11 01 10 00 00 01 Wd chËm theo thêi gian.12 - . H×nh 1. trong hÖ thèng nh¶y tÇn chËm th× tèc ®é chuçi tÝn hiÖu tr¶i phæ thÊp h¬n so víi tèc ®é dßng d÷ liÖu vµ khi ®ã tèc ®é chip b»ng tèc ®é dßng d÷ liÖu. Nh vËy b¨ng tÇn cña tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn sÏ lín gÊp 8 lÇn b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK ban ®Çu. Víi bíc ®iÒu chÕ nh¶y tÇn. Kh¸c víi trêng hîp nh¶y tÇn nhanh. Cø 3 bit gi¶ ngÉu nhiªn x¸c ®Þnh mét trong 8 b¨ng tÇn mµ tÝn hiÖu MFSK sÏ nh¶y tíi (k = 3). c.7 Nh¶y tÇn chËm Trong phÐp nh¶y tÇn nµy ta còng dïng chuçi gi¶ ngÉu nhiªn nh ®· dïng trong vÝ dô nh¶y tÇn nhanh trªn.

Nh vËy mét ®iÒu hÕt søc quan träng ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña bíc nÐn phæ nµy lµ bªn thu cÇn taä ®îc m· gi¶ ngÉu nhiªn ®ång bé hoµn toµn víi bªn ph¸t. Bíc thø hai lµ kh«i phôc l¹i d÷ liÖu tõ tÝn hiÖu MFSK b»ng bé gi¶i ®iÒu chÕ MFSK th«ng thêng. Tuy nhiªn trong thùc tÕ. Cßn l¹i M-1 ®Çu ra cßn l¹i sÏ cã gi¸ trÞ b»ng 0. • Gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu MFSK TÝn hiÖu sau khi nÐn phæ lµ tÝn hiÖu dÞch tÇn M møc (MFSK) chøa d÷ liÖu. D÷ liÖu M §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu tr¶i phæ nh¶y tÇn ®îc thùc hiÖn ngîc l¹i so víi qu¸ tr×nh tr¶i phæ vµ còng ®îc thùc hiÖn qua 2 bíc. • NÐn phæ tÝn hiÖu nh¶y tÇn Gi¶ sö t¹i ®Çu thu ®· t¹o l¹i ®ùc tÝn hiÖu tr¶i phæ gi¶ nhiÔu ®ång bé víi bªn ph¸t.13 - .8 Gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu MFSK s¸nh ®Ó chän gi¸ trÞ lín nhÊt trong M ®Çu ra nµy. §Çu ra cña bé läc thø i vµ bé t¸ch thø i sÏ kh¸c 0 khi tÝn hiÖu d÷ liÖu ®îc ®iÒu chÕ ë møc i. §Ó thùc hiÖn gi¶i ®iÒu chÕ tÝn hiÖu nµy ngêi ta hay sö dông M bé läc th«ng d¶i vµ M bé t¸ch sãng ®êng bao. tÝn hiÖu nh¶y tÇn thu ®îc sÏ trén víi tÝn hiÖu tæng hîp t¹i chç nµy vµ khi qua bé läc b¨ng tÇn b»ng ®é réng b¨ng tÇn tÝn hiÖu MFSK ta sÏ thu l¹i ®îc tÝn hiÖu chøa d÷ liÖu MFSK. do ¶nh hëng cña nhiÔu ®Çu ra thø i kh«ng cã gi¸ trÞ cùc ®¹i tèi ®a vµ M-1 ®Çu ra cßn l¹i còng kh«ng b»ng 0 nªn cÇn sö dông bé so TÝn hiÖu sau gi¶i ®iÒu chÕ nh¶y tÇn Läc 1 Läc 2 M¹ch t¸ch ®­êng bao 1 M¹ch t¸ch ®­êng bao 2 M¹ch t¸ch ®­êng bao M Läc M Bé so s¸nh lÊy D÷ gi¸ trÞ liÖu lín nhÊt vµ gi¶i m· H×nh1. Bíc thø nhÊt lµ thùc hiÖn nÐn phæ tÝn hiÖu nh¶y tÇn ®Ó thu l¹i ®îc tÝn hiÖu ®iÒu chÕ tÇn sè MFSK. Khi ®ã tÝn hiÖu ®Çu ra bé tæng hîp tÇn sè t¹i bªn thu còng nh¶y gièng hÖt nh bªn ph¸t.

NÕu nh cã nh÷ng ngêi sö dông kh¸c truyÒn dÉn trong cïng mét b¨ng tÇn. §a truy nhËp: Trong hÖ thèng dÞch tÇn nhanh F-FH. d. NÕu x¸c suÊt truyÒn th«ng tin cña nh÷ng ngêi sö dông kh¸c t¹i cïng mét b¨ng tÇn ®ñ thÊp th× tÝn hiÖu mong muèn sÏ ®îc thu mét c¸ch chÝnh x¸c trong hÇu hÕt thêi gian. chèng nhiÔu ®a ®êng. NhiÔu ®a ®êng: Trong hÖ thèng dÞch tÇn nhanh (FFH-CDMA). lµm gi¶m ®îc nhiÔu ®a ®êng. ®¸p øng t¹i c¸c tÇn sè truyÒn dÉn kh¸c nhau sÏ ®îc trung b×nh ho¸. 3. chèng nhiÔu b¨ng hÑp vµ kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn thÊp ®îc tr×nh bµy cô thÓ nh sau: 1. Mçi ngêi sö dông sÏ truyÒn th«ng tin trong hÇu hÕt c¸c b¨ng tÇn nhng t¹i mçi thêi ®iÓm l¹i sö dông mét b¨ng tÇn kh¸c nhau. mét bit ®îc truyÒn ®i trªn c¸c b¨ng tÇn sè kh¸c nhau. trong kho¶ng thêi gian mét bit. mÆc dï kh«ng hiÖu qu¶ nh hÖ thèng DS-CDMA nhng nã vÉn cung cÊp sù c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. §Æc tÝnh tÝn hiÖu dÞch tÇn HÖ thèng dÞch tÇn cã c¸c ®Æc tÝnh sau: ®a truy nhËp. nhiÒu bit ®îc truyÒn ®i t¹i mét tÇn sè.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA møc ®Çu ra ®îc ®a tíi bé gi¶i ®iÒu chÕ ®Ó t¸i t¹o l¹i tÝn hiÖu d÷ liÖu nhÞ ph©n ban ®Çu. NhiÔu b¨ng hÑp: Gi¶ sö tÝn hiÖu b¨ng hÑp ®îc g©y nhiÔu lªn mét trong c¸c tÇn sè truyÒn dÉn. Do ®ã c«ng suÊt cña tÝn hiÖu mong muèn lín h¬n nhiÒu c«ng suÊt nhiÔu.14 - . Nhê ®ã. V× hiÖu øng ®a ®êng víi c¸c tÇn sè truyÒn dÉn kh¸c nhau lµ kh¸c nhau nªn mét tÇn sè sãng mang cã thÓ ®îc khuyÕch ®¹i t¹i tÇn sè nµy nhng l¹i bÞ suy gi¶m t¹i mét tÇn sè truyÒn dÉn kh¸c. c¸c m· söa lçi ®îc sö dông ®Ó ph¸t hiÖn d÷ liÖu ®îc truyÒn trong thêi gian ®ã. gióp cho tÝn hiÖu thu ®îc chÝnh x¸c. T¹i m¸y thu. 2. tÇn sè truyÒn dÉn thay ®æi nhiÒu lÇn. Trong hÖ thèng dÞch tÇn chËm S-FH. Nh vËy mét tÇn sè sãng mang ®îc ®iÒu chÕ vµ truyÒn ®i trªn nhiÒu tÇn sè truyÒn dÉn. NÕu cã GP §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .

h¬n n÷a thêi gian truyÒn dÉn t¹i mét tÇn sè l¹i kh¸ nhá. VËy ta cã thÓ tãm t¾t c¸c u nhîc ®iÓm cña hÖ thèng dÞch tÇn FH nh sau: ¦u ®iÓm: . Ngîc l¹i.C¸c b¨ng tÇn kh¸c nhau cña tÝn hiÖu FH kh«ng ph¶i lµ nh÷ng b¨ng tÇn l©n cËn nhau. Do ®ã. FH-CDMA cho phÐp mét tû lÖ lçi ®ång bé lín h¬n.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA tÇn sè truyÒn dÉn (GP ®îc gäi lµ ®é t¨ng Ých do sö lý) th× trung b×nh. Víi FH-CDMA viÖc ®ång bé ®îc thùc hiÖn trong tõng kho¶ng thêi gian bíc nhÈy tÇn. Nhîc ®iÓm: . 4. Nªn nã cã kh¶ n¨ng lo¹i trõ nhiÔu b¨ng hÑp tèt h¬n so víi hÖ thèng DS.15 - .ViÖc gi¶i ®iÒu chÕ nhÊt qu¸n khã thùc hiÖn. .HÖ thèng yªu cÇu bé tæng hîp tÇn sè phøc t¹p. mËt ®é c«ng suÊt truyÒn dÉn cña FH-CDMA rÊt lín.X¸c suÊt ph¸t hiÖn: X¸c suÊt thÊp cho viÖc ph¸t hiÖn tÝn hiÖu FH kh«ng ph¶i v× c«ng suÊt truyÒn dÉn thÊp.Do hÖ thèng cho phÐp sö dông mét b¨ng tÇn lín h¬n. V× viÖc tr¶i phæ dµnh ®îc kh«ng ph¶i do sö dông tÇn sè nhÈy tÇn rÊt cao mµ do sö dông mét tæ hîp rÊt lín c¸c tÇn sè nªn thêi gian bíc nhÈy tÇn sè lín h¬n nhiÒu so víi thêi gian chip cña hÖ thèng DS-CMA. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Do ®ã.§ång bé cña FH-CDMA dÔ dµng h¬n nhiÒu so víi DSCDMA. nhiÔu b¨ng hÑp ®îc gi¶m nhá bëi hÖ sè GP. KÕt hîp víi u ®iÓm dÔ ®ång bé nªn FH-CMA cho phÐp lµm viÖc víi c¸c b¨ng tÇn tr¶i phæ lín h¬n nhiÒu so víi DS-CDMA. . mÆc dï tÝn hiÖu FH dÔ ph¸t hiÖn h¬n so víi tÝn hiÖu DS. Nhng tÇn sè truyÒn dÉn tÝn hiÖu lµ kh«ng biÕt. nhng viÖc ph¸t hiÖn tÝn hiÖu FH còng rÊt khã kh¨n. mét ngêi sö dông sÏ sö dông tÇn sè truyÒn dÉn bÞ g©y nhiÔu chØ trong 1/GP (%) thêi gian. V× vËy. .

Trong CDMA sö dông ph¬ng ph¸p m· ho¸ xo¾n trong bé ph¸t vµ gi¶ m· Viterbi. theo tÇn sè vµ theo kho¶ng c¸ch. Nhng hiÖn tîng fading x¶y ra mét c¸ch liªn tôc trong hÖ thèng nµy do fading ®a ®êng kh«ng thÓ lo¹i trõ hoµn toµn ®îc v× víi c¸c hiÖn tîng fading ®a ®êng x¶y ra liªn tôc ®ã th× bé gi¶i ®iÒu chÕ kh«ng thÓ xö lý tÝn hiÖu thu mét c¸ch ®éc lËp ®îc.2.1 §a d¹ng ph©n tËp Trong hÖ thèng ®iÒu chÕ b¨ng hÑp nh ®iÒu chÕ FM analog sö dông trong hÖ thèng ®iÖn tho¹i tæ ong thÕ hÖ ®Çu tiªn th× tÝnh ®a ®êng t¹o nªn nhiÒu fading nghiªm träng.16 - . Sù d thõa thªm vµo trong tÝn hiÖu truyÒn nµy dÉn ®Õn Ýt nhiÔu giao thoa h¬n vµ c¶i thiÖn ho¹t ®éng ë bé thu cu¶ m¸y di ®éng trong vïng nhiÔu cao. do ®ã khi sè liÖu ®îc t¸ch. TÝnh nghiªm träng cña vÊn ®Ò fading ®a ®êng ®îc gi¶m ®i trong ®iÒu chÕ CDMA b¨ng réng v× c¸c tÝn hiÖu qua c¸c ®êng kh¸c nhau ®îc thu nhËn mét c¸ch ®éc lËp nhê sö dông ph©n tËp. Khi ph¸t tèc ®é d÷ liÖu gi¶m (thêi gian lÆng trong c¸c cuéc tho¹i) tr¹m gèc lÆp l¹i d÷ liÖu ®Ó tèc ®é ph¸t ®¹t tíi tèc ®é cao nhÊt. Mét d¹ng kh¸c cña ph©n tËp thêi gian xuÊt hiÖn t¹i tr¹m gèc khi truyÒn d÷ liÖu víi tèc ®é gi¶m. C¸c lçi trªn thùc tÕ thêng xuÊt hiÖn khi gÆp chíng ng¹i vËt. c¸c lçi tr¶i ra trªn mét kho¶ng thêi gian lín h¬n. ViÖc chÌn d÷ liÖu lµm n©ng cao chÊt lîng cña viÖc söa lçi b»ng c¸ch tr¶i c¸c lçi trªn trôc thêi gian. Ph©n tËp theo thêi gian §¹t ®îc nhê sö dông viÖc chÌn vµ m· söa sai.2 C¸c thuéc tÝnh CDMA 1. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Tr¹m gèc còng gi¶m c«ng suÊt truyÒn khi nã ho¹t ®éng víi tèc ®é d÷ liÖu gi¶m. cã 3 lo¹i ph©n tËp lµ theo thêi gian.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA 1. Ph©n tËp lµ mét h×nh thøc tèt ®Ó lµm gi¶m fading.

Nh÷ng tÝn hiÖu ph¶n x¹ nµy kÕt hîp víi c¸c sãng mang trùc tiÕp t¹o ra sù thay ®æi vÒ cêng ®é tÝn hiÖu thu ®îc. Mçi tr¹m thu ph¸t sö dông 2 anten thu ®Ó lo¹i bá fa®ing tèt h¬n. Bé thu RAKE cña m¸y thu CDMA l¹i cã thÓ sö §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . phÇn lín th«ng tin lµ nhËn ®îc. KÕt qu¶ lµ víi mét phÇn nhá th«ng tin bÞ sai lÖch th× t¹i ®Çu thu ta dÔ dµng kh«i phôc l¹i th«ng tin ban ®Çu Ph©n tËp kh«ng gian: Ph©n tËp theo kh«ng gian hay theo ®êng truyÒn cã thÓ ®¹t ®îc theo 3 ph¬ng ph¸p sau: • ThiÕt lËp nhiÒu ®êng b¸o hiÖu (chuyÓn vïng mÒm) ®Ó kÕt nèi m¸y di ®éng ®ång thêi víi hai hoÆc nhiÒu BTS • Sö dông m«i trêng ®a ®êng qua chøc n¨ng tr¶i phæ gièng nh bé thu quÐt thu nhËn vµ tæ hîp c¸c tÝn hiÖu ph¸t víi c¸c tÝn hiÖu ph¸t kh¸c trÔ thêi gian. • Nguyªn lý bé thu tÝn hiÖu ®a luång (m¸y thu RAKE): Sãng v« tuyÕn cã thÓ ®Õn m¸y thu tõ nhiÒu ®êng kh¸c nhau c¸c tÝn hiÖu nµy thêng lÖch pha nhau do cã sù kh¸c nhau vÒ kho¶ng c¸ch lan truyÒn gi÷a c¸c luång.17 - . • §Æt nhiÒu anten t¹i BS. Tuy nhiªn trong m¸y thu CDMA hiÖn tîng ®a ®êng Nhµ nícµy l¹i cã lîi. nhÊt lµ khi bé thu ®i qua nh÷ng ®iÓm cùc tiÓu cã thÓ g©y ra sù r¬i cuéc gäi ®èi víi c¸c m¸y di ®éng TDMA. analog. cã thÓ lµm gi¶m nghiªm träng ®Õn tÝn hiÖu thu. Do vËy c¸c sù gi¶m tÝn hiÖu v« tuyÕn chØ ¶nh hëng tíi mét phÇn ®é réng b¨ng tÝn hiÖu CDMA. MÆt kh¸c nhiÔu trong thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh chØ s¶y ra t¹i mét ®o¹n b¨ng tÇn hÑp cô thÓ nµo ®ã.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Ph©n tËp tÇn sè: HÖ thèng CDMA b¨ng réng øng dông ph©n tËp theo tÇn sè nhê viÖc më réng c«ng suÊt tÝn hiÖu trong mét b¨ng tÇn réng. HiÖn tîng nµy thêng s¶y ra khi sãng mang ®îc ph¶n x¹ nhiÒu lÇn tõ c¸c vËt c¶n trªn ®êng truyÒn.

x¾p xÕp l¹i c¸c tÝn hiÖu vÒ mÆt thêi gian vµ céng c¸c tÝn hiÖu nµy l¹i víi nhau. CT(t) Luång 1 CT(t∆ 2) CT(t∆ 3) Cos ωt TrÔ Tb gi©y TrÔ Tb gi©y Tb+∆ N Gi÷ tíi Tb+∆ N Gi÷ tíi Tb+∆ N Gi÷ tíi Tb+∆ N Gi÷ tíi Tb+∆ N Luång 2 Luång 3 Luång N Tb+∆ N TrÔ Tb Tb+∆ gi©y N M¹ch quyÕt ®inh CT(t∆ N) TrÔ Tb Tb+∆ gi©y N H×nh 1. Môc ®Ých cña §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .2 §iÒu khiÓn c«ng suÊt CDMA HÖ thèng CDMA cung cÊp chøc n¨ng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt 2 chiÒu (tõ BS ®Õn m¸y di ®éng vµ ngîc l¹i) ®Ó cung cÊp mét hÖ thèng cã dung lîng lu lîng lín. C¸c tÝn hiÖu thu ®îc tõ c¸c luång kh¸c nhau sÏ ®îc gi÷ l¹i dÞch thêi gian vµ cuèi cïng ®îc céng l¹i víi nh©u ®Ó t¹o nªn mét tÝn hiÖu tèt h¬n bÊt kú mét thµnh phÈn tÝn hiÖu riªng biÖt nµo. chÊt lîng dÞch vô cuéc gäi cao vµ c¸c lîi Ých kh¸c.2. Bé thu RAKE cã mét sè ®Çu thu cã kh¶ n¨ng nhËn tÝn hiÖu tõ c¸c luång kh¸c nhau. V× vËy tæng c¸c tÝn hiÖu thu ®îc cã ®é tin cËy cao v× kh¶ n¨ng cã fading ®ång thêi trong tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu thu ®îc lµ rÊt thÊp. Sù céng c¸c tÝn hiÖu l¹i víi nhau sÏ lµm t¨ng cêng ®é cña tÝn hiÖu vµ t¨ng chÊt lîng th«ng tin. Fading cã thÓ xuÊt hiÖn trong mçi tÝn hiÖu thu nhng kh«ng cã sù t¬ng quan gi÷a c¸c ®êng thu.18 - .9 Bé thu tÝn hiÖu ®a luång( M¸y thu RAKE) 1.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA dông tÝn hiÖu tõ c¸c luång kh¸c nhau ®Ó c¶i thiÖn chÊt lîng cña tÝn hiÖu.

.§¶m b¶o phñ sãng víi chÊt lîng tèt cho nh÷ng vïng tåi nhÊt trong vïng phôc vô. . võa ®ñ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu tèi thiÓu mµ kh«ng g©y ra nhiÔu qu¸ møc lªn c¸c tÝnhiÖu kh¸c. Nhê ®ã gi¶m nhiÔu ®ång kªnh. nhê ®ã kh¾c phôc hiÖu øng gÇn xa. Nh vËy sÏ ®¶m b¶o tû lÖ tÝn hiÖu/nhiÔu giao thoa cùc tiÓu cÇn thiÕt t¹i c¸c tr¹m gèc. kÐo dµi tuæi thä nguån c«ng suÊt MS • §èi víi tuyÕn xuèng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt : . Nhê ®ã gi¶m nhiÔu « l©n cËn lµm t¨ng dung lîng hÖ thèng vµ tr¸nh t¸c h¹i tíi søc khoÎ. Ta xÐt riªng cho tõng tuyÕn ®êng lªn vµ ®êng xuèng nh sau: • §èi víi tuyÕn lªn ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cã hai chøc n¨ng: .19 - .Tèi thiÓu ho¸ møc c«ng suÊt ph¸t ®i bëi mçi MS sao cho vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô tin cËy.Tèi thiÓu ho¸ møc c«ng suÊt cÇn thiÕt mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng dÞch vô tèt. . hiÖu øng che khuÊt t¨ng dung lîng hÖ thèng. t¨ng dung lîng tr¸nh nguy h¹i cho søc khoÎ.C©n b»ng c«ng suÊt mµ BS nhËn tõ mçi MS. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .T¹o kh¶ n¨ng dµn tr¶i lu lîng gi÷a c¸c « cã lu lîng t¶i kh«ng b»ng nhau trong vïng phôc vô b»ng viÖc ®iÒu khiÓn nhiÔu xuyªn « ®èi víi c¸c « cã t¶i nÆng.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ph¸t cña m¸y di ®éng lµ ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ph¸t cña m¸y di ®éng sao cho tÝn hiÖu ph¸t cña tÊt c¶ c¸c m¸y di ®éng trong mét vïng phôc vô ë møc thÊp nhÊt cÇn thiÕt.

sau ®ã íc tÝnh c«ng suÊt trung b×nh cÇn ph¸t ®i trªn kªnh truy nhËp.(P mean + 73) Mét khi th«ng tin tõ MS tíi ®îc BS th× BS sÏ c¨n cø vµo tû lÖ lçi ®îc th«ng b¸o bëi MS vµ göi ®i th«ng b¸o ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn tíi MS.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA a. MS sÏ võa t¨ng c«ng suÊt ph¸t lªn tõng bíc gi¸n ®o¹n (gi¸ trÞ mçi bíc ký hiÖu lµ: PWR_STEP). Mµ MS ®iÒu khiÓn c«ng suÊt theo c¬ chÕ vßng hë. Gi¸ trÞ cô thÓ cña c¸c th«ng sè trªn cña mçi BS ®îc ph¸t ®i trªn c¸c b¶n tin th«ng sè truy nhËp trong kªnh nh¾n tin. MS ®o cêng ®é tÝn hiÖu trªn kªnh dÉn ®êng thu ®îc tõ BS. §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng hë: §Çu tiªn khi MS míi x©m nhËp hÖ thèng th× viÖc ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn cha khëi t¹o. Th«ng tin nµy ®îc thùc §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Møc c«ng suÊt nµy tû lÖ nghÞch víi cêng ®é tÝn hiÖu dÉn ®êng thu ®îc. MS b¾t ®Çu truyÒn trªn kªnh lu lîng tuyÕn lªn víi c«ng suÊt íc tÝnh lµ: P[dBm] = NOM_PWR + INIT_PWR + (Tæng tÝch luü nh÷ng thay ®æi ®Ó truy nhËp) (Pmean + 73) = = NOM_PWR + INIT_PWR + SUM1 . võa thùc hiÖn tæng tÝch luü nh÷ng thay ®æi ®· thùc hiÖn. Sau ®ã hÖ thèng khëi t¹o vßng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt khÐp kÝn. ký hiÖu lµ SUM1.20 - . INIT_PWR lµ hÖ sè söa ®æi cho c«ng suÊt BS. Qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn nh vËy cho ®Õn khi truy nhËp thµnh c«ng. Cô thÓ møc c«ng suÊt nµy nh sau: P[dBm] = NOM_PWR + INIT_PWR .(Pmean + 73) Trong ®ã Pmean lµ c«ng suÊt trung b×nh thu ®îc t¹i ®Çu vµo m¸y thu MS. §iÒu kiÓn c«ng suÊt tuyÕn lªn §iÒu khiÓn c«ng suÊt tuyÕn lªn cã thÓ thùc hiÖn b»ng mét trong hai c¸ch: ®iÖu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn vµ ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng hë. NOM_PWR lµ hÖ sè söa ®æi chuÈn ho¸ c«ng suÊt BS. NÕu viÖc truy nhËp hÖ thèng kh«ng thµnh c«ng.

§iÒu nµy còng cã nghÜa lµ viÖc ®o cêng ®é tÝn hiÖu thu ®îc tõ MS cña BS mÊt gÇn 1. Ph¹m vi biÕn ®æi gi¸ trÞ ®iÓn h×nh cña c¸c th«ng sè ®iÒu khiÓn c«ng suÊt nh sau: Gi¸ trÞ b×nh thêng 0 0 Ph¹m vi -8 --> 7 -16 --> 15 0 --> 7 NOM_PWR INIT_PWR PWR_STEP Nh vËy ph¹m vi thay ®æi tæng céng cña ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng hë cã thÓ trong vßng ± 24dB. Nhê ®ã gi¶m nhiÔu víi ngêi sö dông kh¸c. Khi nhËn ®îc c¸c bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt th× c«ng suÊt ®Çu ra cña MS lµ: P[dBm] = NOM__PWR + INIT_PWR + SUM1+SUM2 (Pmean+73) Trong ®ã SUM2 (dB) lµ tæng tÝch luü tÊt c¶ nh÷ng hiÖu chØnh c«ng suÊt vßng kÝn. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .25 ms. Khi tho¹i kh«ng tÝch cùc MS ë tr¹ng th¸i "®ãng c«ng suÊt ". khi ®ã c«ng suÊt ®Çu ra gi¶m Ýt nhÊt 20 dB. Cßn víi vßng kÝn lµ ± 32dB. Ngoµi ra MS trong hÖ thèng CDMA cßn cã thÓ t¾t më c«ng suÊt khi truyÒn th«ng tin tuú thuéc vµo tèc ®é bit truyÒn dÉn. BS sÏ truyÒn bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cho mçi MS riªng biÖt víi tèc ®é 1.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA hiÖn bëi bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt.21 - . nÕu viÖc gi¶m c«ng suÊt 20dB lµm c«ng suÊt ®Çu ra nhá h¬n møc nÒn t¹p ©m th× MS sÏ kho¸ c«ng suÊt ®Çu ra tíi møc nÒn t¹p ©m.25 ms mét lÇn (800bit/s). ViÖc íc tÝnh c«ng suÊt cña MS chØ mÊt 500 µ s. NÕu bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt lµ 1 tøc lµ MS cÇn gi¶m c«ng suÊt cña nã 1dB. NÕu bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt b»ng 0 cã nghÜa lµ yªu cÇu MS t¨ng c«ng suÊt lªn 1dB.

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA MS BS §o c­êng ®é tÝn hiÖu dÉn ®­êng 1 Møc ph¸t ~ C­êng ®é dÉn ®­êng BS MS H×nh1.11 §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn tuyÕn lªn §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .10 §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng hë tuyÕn lªn BS Gi¸m s¸t chÊt l­îng tÝn hiÖu MS So s¸nh víi chuÈn Liªn hÖ víi nh÷ng ng­êi sö dông kh¸c Ph¸t lÖnh ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ChuÈn BS MS NhËn lÖnh T¨ng /gi¶m c«ng suÊt H×nh1.22 - .

HoÆc MS chØ th«ng b¸o khi tèc ®é lçi vît qu¸ mét møc ngìng qui ®Þnh nµo ®ã.23 - . 1.2. Th«ng tin nµy cã thÓ ë d¹ng tèc ®é lçi khung mµ MS ®· ®o trong kªnh lu lîng tuyÕn xuèng vµ b¸o vÒ BS theo chu kú.(nhá h¬n nhiÒu ph¹m vi biÕn ®æi c«ng suÊt tuyÕn lªn). C¸c th«ng tin nµy ®îc truyÒn ®Õn BS trong kªnh lu lîng tuyÕn lªn.3 C«ng suÊt ph¸t thÊp §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . BS nhËn tÝn hiÖu th«ng tin do MS cung cÊp vÒ chÊt lîng tÝn hiÖu. Ph¹m vi biÕn ®æi c«ng suÊt cña BS lµ ± 4dB.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA b. §iÒu khiÓn c«ng suÊt tuyÕn xuèng BS MS Gi¸m s¸t chÊt l­îng Th«ng b¸o chÊt l­îng th«ng tin BS Gi¸m s¸t chÊt l­îng tÝn hiÖu MS So s¸nh víi chuÈn Liªn hÖ víi nh÷ng ng­êi sö dông kh¸c §iÒu chØnh c«ng suÊt ChuÈn H×nh1.12 §iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn tuyÕn xuèng V× kh«ng cã tÝn hiÖu dÉn ®êng ph¸t ra tõ MS tíi BS nªn trong tuyÕn xuèng chØ sö dông ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vßng kÝn t¬ng tù tuyÕn lªn. vµ phô thuéc vµo tèc ®é lçi khung.

Tèc ®ä d÷ liÖu dùa trªn ho¹t ®éng ®iÖn ®µm cø 20 ms viÖc quyÕt ®Þnh tèc ®é l¹i thùc hiÖn l¹i.2. Sù lùa chän thêi gian cho §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Trong hÖ thèng CDMA th× c«ng suÊt trung b×nh cã thÓ gi¶m bëi v× c«ng suÊt yªu cÇu chØ ph¸t ®i khi cã ®iÒu khiÓn c«ng suÊt vµ c«ng suÊt ph¸t chØ t¨ng khi cã fading. Tèc ®é d÷ liÖu 2400 vµ 4800 còng ®îc sö dông nhng khoong thêng xuyªn b»ng hai tèc ®é trªn. Mét tiÕn bé lín h¬n cña viÖc ®iÒu khiÓn c«ng suÊt trong hÖ thèng CDMA lµ lµm gi¶m c«ng suÊt ph¸t trung b×nh. Trong c¸c hÖ thèng b¨ng hÑp th× c«ng suÊt ph¸t cao lu«n lu«n ®îc yªu cÇu ®Ó kh¾c phôc fading t¹o ra theo thêi gian.24 - .4 Bé gi¶i m· tho¹i tèc ®é biÕn thiªn CDMA tËn dông thêi gian lÆng trong cuéc ®µm tho¹i ®Ó n©ng cao dung lîng cña hÖ thèng. C¸c cuéc ®µm tho¹i th«ng thêng cã hÖ sè xÊp xØ 40%. H¬n n÷a. M¸y di ®éng gi¶m tèc ®é d÷ liÖu cña nã b»ng c¸ch gi¶m bé ph¸t khi bé gi¶i m· tho¹i ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp h¬n 9600 bit/s. Khi thuª bao ®ang ®µm tho¹i tèc ®é d÷ liÖu lµ 9600 bit/s. ViÖc gi¶m nµy nghÜa lµ gi¶m c«ng suÊt ph¸t yªu cÇu ®èi víi m¸y di ®éng.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA ViÖc gi¶m tû sè Eb/No (t¬ng øng víi tû sè tÝn hiÖu/nhiÔu) chÊp nhËn ®îc kh«ng chØ lµm t¨ng dung lîng hÖ thèng mµ cßn lµm gi¶m c«ng suÊt ph¸t yªu cÇu ®Ó kh¾c phôc t¹p ©m vµ giao thoa. viÖc gi¶m c«ng suÊt ph¸t yªu cÇu sÏ lµm t¨ng vïng phôc vô vµ lµm gi¶m sè lîng BS yªu cÇu khi so víi c¸c hÖ thèng kh¸c. 1. Khi thuª bao t¹m ngõng hoÆc ®ng nghe th× tèc ®é d÷ liÖu gi¶m xuèng cßn 1200 bit/s. Nã lµm gi¶m gi¸ thµnh vµ cho phÐp ho¹t ®éng trong c¸c vïng réng lín h¬n víi c«ng suÊt thÊp khi so víi c¸c hÖ thèng analog hoÆc TDMA cã c«ng suÊt t¬ng tù. Trong ®a sè trêng hîp th× m«i trêng truyÒn dÉn lµ thuËn lîi ®èi víi CDMA. Mét bé m· ho¸/ gi¶i m· tho¹i tèc ®é biÕn thiªn ®îc sö dông. ë tèc ®é 1200 bit/s chu kú thùc hiÖn chØ lµ1/8 tèc ®é d÷ liÖu cao nhÊt.

VÒ c¬ b¶n th× c«ng nghÖ CDMA cung cÊp kh¶ n¨ng b¶o mËt cuéc gäi vµ c¸c kh¶ n¨ng b¶o vÖ kh¸c. §iÒu nµy lµm ngÉu nhiªn ho¸ c¸c thêi gian thu ph¸t cña mçi m¸y di ®éng. viÖc sö dông m¸y thu t×m kiÕm vµ sö dông bÊt hîp ph¸p kªnh RF lµ khã kh¨n ®èi víi hÖ thèng tæ ong sè CDMA bëi v× tÝn hiÖu CDMA ®· ®îc scrambling (trén). C«ng suÊt ph¸t cho kªnh ®ã ®îc ®iÒu chØnh ®Ó ph¶n ¸nh sù lÆp nµy. MS thùc hiÖn th«ng tin ®ång thêi víi §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .6 ChuyÓn giao mÒm Khi mét thuª bao CDMA ®i ngang qua biªn giíi gi÷a hai tr¹m gèc sÏ s¶y ra qu¸ tr×nh chuyÓn giao mÒm. Trong khi chuyÓn giao mÒm x¶y ra th× mét BTS míi b¾t ®Çu th«ng tin víi MS trong khi MS vÉn cßn tiÕp tôc th«ng tin víi BTS cò.2. Qu¸ tr×nh chuyÓn giao nµy cã thÓ thùc hiÖn ®îc bëi v× c¸c cell kÒ nhau cïng sö dông chung mét tÇn sè. Khi tÝnh trung b×nh trªn nhiÒu thuª bao th× c«ng suÊt ph¸t trung b×nh gi¶m xuèng nhê ®ã mµ møc nhiÔu giao thoa ®Õn tÊt c¶ c¸c thuª bao kh¸c gi¶m xuèng.5 B¶o mËt cuéc gäi HÖ thèng CDMA cung cÊp chøc n¨ng b¶o mËt cuéc gäi møc ®é cao vµ vÒ c¬ b¶n lµ t¹o ra xuyªn ©m. Vµ dung lîng hÖ thèng ®îc t¨ng lªn gÇn gÊp 2 lÇn. ®ã lµ sù lËp ®Ó cho phÐp nhiÔu giao thoa ®îc gi¶m tèi thiÓu.25 - . 1.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA chu tr×nh nµy dùa trªn c¬ së ¸p dông thuËt to¸n gi¶ ngÉu nhiªn. 1. Nã lÆp l¹i nhiÒu lÇn cïng mét mÉu bit ®Ó lÊy l¹i ®îc tèc ®é 9600 bit/s. ChuyÓn giao mÒm lµ sù nèi cuéc gäi ®îc hoµn thµnh tríc khi tõ bá kªnh cò (make before break connection ). Cã thÓ m· ho¸ kªnh tho¹i sè mét c¸ch dÔ dµng nhê sö dông DES hoÆc c¸c c«ng nghÖ m· tiªu chuÈn kh¸c. tiªu chuÈn ®Ò xuÊt gåm kh¶ n¨ng x¸c nhËn vµ b¶o mËt cuéc gäi ®îc ®Þnh râ trong EIA/TIA/IS-54-B. T¹i tr¹m gèc l¹i sö dông mét kÕ ho¹ch h¬i kh¸c.2.

Nhng nhê cã bé thu RAKE mµ tÝn hiÖu thu tõ 2BTS ®îc sö lý nh lµ tÝn hiÖu ®a ®êng.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA 2 BTS.7 Dung lîng mÒm §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . 1. th× cÇn ®îc chuyÓn m¹ch tíi mét kªnh kh¸c trong tr¹m phñ sãng míi. Cßn trong chuyÓn giao mÒm th× do c¸c kªnh cïng tÇn sè nªn kh«ng ph¶i chuyÓn kªnh khi chuyÓn giao vµ mÆt kh¸c sù chuyÓn cuéc gäi sang cell kh¸c ®îc thùc hiÖn tríc khi kÕt nèi hoµn toµn víi tr¹m gèc trong cell ®ã. MS kÕt hîp tÝn hiÖu thu ®îc tõ 2 BTS ®Ó t¹o ra tÝn hiÖu thu kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n ViÖc hç trî ®ång thêi nµy tõ hai tr¹m gèc nµy cßn cung cÊp mét lîi Ých vÒ ph©n tËp (kh«ng gian) lµm c¶i thiÖn ®¸ng kÓ chÊt lîng truyÒn dÉn ë vïng r×a cell ¦u ®iÓm cña chuyÓn giao mÒm so víi chuyÓn giao cøng trong c¸c hÖ thèng analog vµ GSM lµ: trong c¸c hÖ thèng nµy th× do sö dông c¸c tÇn sè kh¸c nhau t¹i c¸c cell liÒn Trung t©m chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i di ®éng Bé m· ho¸ Vocoder/chänlùa Khung tho¹i vµ sè Khung tho¹i vµ sè liÖu chiÒu ng­îc liÖu chiÒu ng­îc l¹i l¹i Khung tho¹i vµ sè liÖu ®ång bé tõ MSC ®Õn BS BS1 Khung tho¹i vµ sè liÖu chiÒu ng­îc l¹i Khung bit ®iÒu khiÓn c«ng suÊt cña BS vµ tÝn hiÖu tho¹i ®ång bé tõ BS ®Õn m¸y di ®éng BS1 Khung tho¹i vµ sè liÖu chiÒu ng­îc l¹i H×nh 1.2.13 §­êng kÕt nèi trong chuyÓn vïng mÒm kÒ cho nªn khi MS vît qua vïng biªn mét cell vµ ®i vµo vïng phñ sãng cña mét cell kh¸c. Qu¸ tr×nh chuyÓn giao cøng nµy lµm cho kªnh lu lîng bÞ ng¾t qu·ng trong thêi gian ng¾n.26 - .

1.8 T¸ch tÝn hiÖu tho¹i Trong th«ng tin 2 chiÒu song c«ng tæng qu¸t th× tû sè chiÕm dông t¶i cña tÝn hiÖu tho¹i kh«ng lín h¬n kho¶ng 35%. m¹ng CDMA sÏ ®iÒu chØnh c«ng suÊt gi¶m ®i lµm cho cell ®ã nhá ®i vµ c¸c thuª bao t¹i vïng biªn sÏ thùc hiÖn chuyÓn giao mÒm sang c¸c cell kh¸c liÒn kÒ.2. Dung lîng hÖ thèng CDMA t¨ng kho¶ng 2 lÇn vµ suy gi¶m truyÒn dÉn trung b×nh cña m¸y di ®éng gi¶m kho¶ng 1/2 v× dung lîng ®îc x¸c ®Þnh theo møc giao thoa ë nh÷ng ngêi sö dông kh¸c.FDMA. Nh vËy nhê viÖc quy ho¹ch vÒ dung lîng vµ vïng phñ sãng mµ m¹ng CDMA kh«ng cÇn kÕ ho¹ch sö dông l¹i tÇn sè.27 - .Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA M¹ng CDMA cã thÓ t¨ng thªm cuéc gäi khi nhu cÇu cÊp b¸ch mµ kh«ng dÉn ®Õn t¾c nghÏn nh m¹ng di ®éng TDMA. Cßn víi m¹ng CDMA cã thÓ kh¾c phôc t¹m thêi b¨ng c¸ch n©ng møc ngìng qui ®Þnh I0/N0 lªn cao h¬n. Kh¶ n¨ng c©n b»ng t¶i nµy ®îc gäi lµ dung lîng mÒm (soft capacity).9 T¸i sö dông tÇn sè vµ vïng phñ sãng §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . h vËy gi¶i ph¸p nµy cho phÐp t¨ng thªm mét sè kh¸ch hµng truy nhËp vµo m¹ng vµ chÊp nhËn sù suy gi¶m chÊt lîng hÖ thèng. Víi m¹ng TDMA. Giao thoa ë ngêi sö dông kh¸c gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ.2. Nhng do tèc ®é truyÒn dÉn sè liÖu gi¶m nÕu kh«ng cã tÝn hiÖu tho¹i trong hÖ thèng CDMA. FDMA viÖc t¨ng thªm mét thuª bao truy nhËp vµo m¹ng lµ kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc khi tÊt c¶ c¸c kªnh truyÒn ®Òu bËn. tuy nhiªn khi vît qu¸ mét møc ngìng nµo ®ã th× nhiÔu sÏ lµm cho hÖ thèng mÊt æn ®Þnh. Trong trêng hîp kh«ng cã tÝn hiÖu tho¹i trong hÖ thèng TDMA vµ FDMA th× khã ¸p dông yÕu tè tÝch cùc tho¹i v× trÔ thêi gian ®Þnh vÞ l¹i kªnh tiÕp theo lµ qu¸ dµi. Ngoµi ra khi sè thuª bao t¨ng qu¸ møc. Trªn lý thuyÕt th× I0/N0 cã thÓ t¨ng lªn tuú ý. 1. mÊt ®ång bé vµ tiÕng tho¹i kh«ng cßn râ rµng n÷a.

Giao thoa tæng tõ tÊt c¶ c¸c m¸y di ®éng bªn c¹nh b»ng mét nöa cña giao thoa tõ tæng c¸c m¸y di ®éng trong cïng mét BS. Giao thoa tõ mçi BS trong vßng biªn thø nhÊt t¬ng øng víi 6% cña giao thoa tæng. HiÖu qu¶ t¸i sö dông tÇn sè cña c¸c BS kh«ng ®Þnh híng lµ tû sè nhiÔu trªn giao thoa cña c¸c m¸y di ®éng trong cïng mét tr¹m gèc. ®ã lµ giao thoa tæng tõ c¸c m¸y di ®éng kh¸c trong cïng mét BS víi giao thoa tõ tÊt c¶ c¸c BS. vµ giao thoa tæng do vßng thø 2 vµ vßng ngoµi lµ nhá h¬n 4%.28 - . giao thoa tõ vßng biªn thø nhÊt lµ gÊp 6 lÇn 6%.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA TÊt c¶ c¸c BS ®Òu t¸i sö dông 1 kªnh b¨ng réng trong hÖ thèng CDMA. (kho¶ng 65%).03 % K2 6 % 2% K2 K2 K2 H×nh 1. H×nh 1. Trong trêng hîp anten cña BTS lµ ®Þnh híng (tøc lµ bóp sãng anten 120 o) th× giao thoa trung b×nh gi¶m xuèng 1/3 v× mçi anten kiÓm so¸t nhá §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .14 Giao thoa tõ BS bªn c¹nh cïng mét tr¹m phñ sãng. tÝn hiÖu cña mçi mét m¸y di ®éng ph¶i ®Êu tranh víi tÝn hiÖu cña tÊt c¶ c¸c m¸y di ®éng kh¸c. Giao thoa tæng ë t¹i tr¹m phñ sãng ®èi víi tÝn hiÖu cña mét m¸y di ®éng n»m trong tr¹m gèc ®ã lµ tæng giao thoa t¹o ra tõ c¸c m¸y di ®éng n»m trong K3 K2 K1 K2 0.14 tr×nh bµy giao thoa tõ c¸c BS bªn c¹nh theo %. tøc lµ 36%. vµ giao thoa t¹o ra trong c¸c m¸y di ®éng cña BTS bªn c¹nh. Nãi c¸ch kh¸c. Do ®ã.

Do ®ã. Nãi c¸ch kh¸c th× ®é réng kªnh bÞ giíi h¹n trong hÖ thèng ®iÒu chÕ sè b¨ng tÇn hÑp. ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ dung lîng cña hÖ thèng ngêi ta thêng dùa vµo c¸c tiªu chuÈn sau: + Sè ngêi sö dông lín nhÊt trªn mét ®é réng b¨ng tÇn. 1.2.29 - .Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA h¬n 1/3 sè lîng m¸y di ®éng trong BS. Kh¸i niÖm Eb/No t¬ng tù nh tû sè sãng mang t¹p ©m cña ph¬ng ph¸p FM analog. Do ®é réng kªnh b¨ng tÇn réng ®îc sö dông mµ hÖ thèng CDMA cung cÊp mét hiÖu suÊt vµ ®é d m· söa sai cao. + Sè ngêi sö dông lín nhÊt trong mét tÕ bµo. + Tæng sè ngêi sö dông trªn mét vïng diÖn tÝch ®îc bao phñ cña c¸c tÕ bµo. chØ c¸c m· söa sai cã hiÖu suÊt vµ ®é d thÊp lµ ®îc phÐp sö dông sao cho gi¸ trÞ Eb/No cao h¬n gi¸ trÞ mµ CDMA yªu cÇu. dung lîng cung cÊp bëi toµn bé hÖ thèng t¨ng lªn xÊp xØ 3 lÇn. Cã thÓ t¨ng dung lîng vµ gi¶m c«ng suÊt yªu cÇu víi m¸y ph¸t nhê gi¶m Eb/No.10 Gi¸ trÞ Eb/N thÊp.55 lÇn do sù chång chËp c¸c anten l©n cËn) 1. ®ã lµ gi¸ trÞ tiªu chuÈn ®Ó so s¸nh hiÖu suÊt cña ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ m· ho¸ sè. Dung lîng cña hÖ thèng th«ng tin v« tuyÕn sö dông kü thuËt tr¶i phæ bÞ giíi h¹n bëi nhiÔu. Dung lîng cña CDMA Trong th«ng tin di ®éng tÕ bµo.1§¸nh gi¸ vÒ mÆt dung lîng : a. cã tÝnh chèng lçi cao Eb/No lµ tû sè cña n¨ng lîng trªn mçi bit ®èi víi mËt ®é phæ c«ng suÊt t¹p ©m. M· söa sai tríc ®îc sö dông trong hÖ thèng CDMA cïng víi gi¶i ®iÒu chÕ sè hiÖu suÊt cao. trong khi dung lîng cña c¸c hÖ thèng th«ng tin v« tuyÕn truyÒn thèng bÞ giíi §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .3.3 §¸nh gi¸ chung vÒ hÖ thèng th«ng tin di ®éng CDMA 1. (ThËt ra chØ lµ 2.

CSec: sè sector trªn mét tÕ bµo. Do dung lîng hÖ thèng tr¶i phæ phô thuéc vµo nhiÔu nªn ®iÒu khiÓn c«ng suÊt rÊt quan träng ®èi víi dung lîng tæng céng cña hÖ thèng.Fr +f)  Vd     (1. tû lÖ lçi bit BER. tèc ®é d÷ liÖu.   (E o)(1   b/N  1  .CSec. suy hao ®êng truyÒn. M· khèi cung cÊp kh¶ n¨ng chèng l¹i lçi côm vµ m· xo¾n sö dông ®Ó gi¶m gi¸ §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . HÖ thèng CDMA thö nghiÖm trªn toµn thÕ giíi lÊy tiªu chuÈn Eb/No lµ 6. Vd: hÖ sè tÝch cùc cña tiÕng nãi. Tû sè Eb/No l¹i phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh: c¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chÕ sö dông.5dB.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA h¹n bëi sè kªnh tÝn hiÖu kh«ng g©y ra nhiÔu nhê sù ph©n t¸ch chóng vÒ mÆt thêi gian hoÆc tÇn sè. BSS: bÒ réng b¨ng tÇn tr¶i phæ. Eb/No cµng nhá th× dung lîng cña hÖ thèng cµng lín vµ ngîc l¹i.30 - . f: tû sè cña tæng nhiÔu trung b×nh cña c¸c tÕ bµo kh¸c trªn nhiÔu trung b×nh cña c¸c ngêi sö dông kh¸c trong cïng mét tÕ bµo. Fr: hÖ sè t¸i sö dông tÇn sè. CDMA cho phÐp ph¸t hiÖn ra c¸c thµnh phÇn ®a luång thùc vµ sö dông m¸y thu RAKE ®Ó tæ hîp c¸c tÝn hiÖu thùc tÕ nµy ®Ó thu ®îc tÝn hiÖu cã tû sè Eb/No tèt h¬n. Eb/No: tæng n¨ng lîng bit trªn mËt ®é t¹p ©m nhiÔu. Theo c«ng thøc trªn ta thÊy: trong CDMA sè ngêi sö dông N lu«n lu«n tû lÖ nghÞch víi tû sè Eb/No. R: tèc ®é b¨ng tÇn c¬ b¶n lín nhÊt. Næi bËt h¬n so víi c¸c kü thuËt ®a truy nhËp kh¸c.1) Trong ®ã: N: lµ sè ngêi sö dông hÖ thèng. TÝn hiÖu híng ®i sö dông m· ho¸ trùc giao. . m· ho¸ nµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng chèng l¹i nhiÔu. Trong hÖ thèng CDMA dung lîng ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N= 1+  BSS    R   1 . c¸c ¶nh hëng cña ®a luång vµ fading.

VÒ mÆt lý thuyÕt.5MHz/200Khz = 62 kªnh. So s¸nh dung lîng cña TDMA vµ CDMA §Ó xem xÐt dung lîng cña mét hÖ thèng th«ng tin cÇn xem xÐt trªn hai khÝa c¹nh: + Dung lîng vÒ mÆt lý thuyÕt. sè lîng kªnh cã thÓ ®îc t¨ng lªn do sö dông bé m· ho¸ cã tèc ®é thÊp VD: 5kbps. tÕ bµo ®îc ph©n chia thµnh 3 sector sè ngêi sö dông tèi ®a lµ 1500 ngêi. do vËy sè kªnh s½n cã trong c¶ d¶i b¨ng lµ 12. Ta sö dông gi¸ trÞ Eb/No lµ §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Khi ®ã sè cuéc gäi trªn mét sector lµ 31x7. b. HÖ thèng CDMA cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn c«ng suÊt lµm cho chÊt lîng tho¹i vµ hÖ sè BER æn ®Þnh.31 - . khi ®ã sè kªnh lµ 31 kªnh.75 kªnh tho¹i cho phÇn mµo ®Çu). Trong trêng hîp TDMA më réng. Víi c¸c tÕ bµo ®îc chia thµnh 3 sector. sö dông bé m· ho¸ cã tèc ®é 1/2 nµy cho phÐp sö dông 231 kªnh/1sector.25 cuéc gäi trªn mçi kªnh v« tuyÕn (8 kªnh tho¹i cho mét kªnh v« tuyÕn vµ 0.25/3=75 cuéc gäi. ë tèc ®é nµy cã thÓ lµm t¨ng dung lîng cña hÖ thèng lªn gÊp ®«i.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA trÞ Eb/No yªu cÇu. HÖ sè t¸i sö dông tÇn sè lµ 3/9. Gi¶ thiÕt cã 7.5MHz dung lîng cña hÖ thèng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: cã 64 m· Walsh ®îc sö dông ë b¨ng tÇn 1. Trong hÖ thèng GSM(TDMA) d¶i b¨ng tÇn dµnh cho mçi kªnh lµ 200KHz/1 kªnh. + Dung lîng thùc tÕ. Thùc tÕ dung lîng cña hÖ thèng bÞ giíi h¹n bëi c«ng thøc (6.1).5MHz. §Ó so s¸nh dung lîng cña TDMA vµ CDMA ta xÐt trªn d¶i tÇn sè cã ®é réng lµ 12. Gi¶ thiÕt cã 50 kªnh lu lîng. Kü thuËt nµy sö dông phÐp néi suy tiÕng nãi. Kü thuËt néi suy tiÕng nãi cho phÐp sö dông nh÷ng kho¶ng dõng tÝn hiÖu tho¹i cña mét ngêi sö dông ®Ó cÊp cho mét khe thêi gian cña mét ngêi sö dông kh¸c ®ang ho¹t ®éng trong kho¶ng dõng nµy.25MHz. Trong hÖ thèng CDMA còng trong d¶i tÇn 12.

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA 6. Sù ®iÒu khiÓn c«ng suÊt kh«ng hoµn h¶o cã thÓ lµm gi¶m dung lîng hÖ thèng TDMA ®i 21%.5 lÇn. HÖ sè t¸i sö dông tÇn sè lµ 1. MÆt kh¸c sù ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ®éng trong hÖ thèng CDMA cã thÓ lµ t¨ng dung lîng hÖ thèng lªn 2. giµnh kªnh hiÖu chØnh ACA(Adaptive Channel Allocation) vµ c¸c bé c©n chØnh hay c¸c ®êng d©y trÔ.5dB vµ gi¸ trÞ nµy cho phÐp hÖ thèng lµm viÖc ë mét gi¸ trÞ chÊt lîng chÊp nh©n ®îc. Víi IS-54. chu kú ho¹t ®éng cña tiÕng nãi lµ kho¶ng 35÷ 40%. TDMA dÔ bÞ ¶nh hëng bëi nhiÔu ®a luång h¬n hÖ thèng CDMA vµ phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch. HÖ thèng TDMA më réng vÒ mÆt lý thuyÕt cã dung lîng gÊp 12 lÇn dung lîng AMPS. Nhng trong thùc tÕ hÖ thèng TDMA kh«ng thÓ ®¹t ®îc dung lîng nãi trªn nh hÖ thèng CDMA do fading. hÖ sè t¸i sö dông tÇn sè lµ hÖ sè gi¶m nhiÔu(tõ c¸c tr¹m gèc kh¸c hay tõ c¸c hÖ thèng kh¸c). Tèc ®é sè liÖu tèi ®a lµ 9.5 lÇn. C¶ hai hÖ thèng GSM vµ hÖ thèng TDMA më réng ®Òu cã kh¶ n¨ng n©ng cao dung lîng lín h¬n 10 lÇn dung lîng cña hÖ thèng AMPS. nhng dung lîng kªnh trung b×nh ®îc n©ng lªn b»ng c¸ch thay ®æi dßng sè liÖu cã tèc ®é thÊp h¬n trong kho¶ng thêi gian kh«ng cã tÝn hiÖu tho¹i ë kªnh.6kbps. Theo nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy th× dung lîng tèi ®a cña hÖ thèng lµ 245 ngêi sö dông/1sector.32 - . (Vµ mét tÕ bµo lµ 245 x 3 = 735 ngêi) Trong thùc tÕ c¶ dung lîng cña hai hÖ thèng TDMA vµ CDMA ®Òu nhá h¬n con sè tÝnh to¸n ë trªn. Söa lçi bit cho c¸c kªnh th«ng qua bé m· ho¸ §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . C¸c hÖ thèng TDMA cã 3 biÖn ph¸p ®Ó lµm gi¶m c¸c ¶nh hëng cña nhiÔu: sö dông nh¶y tÇn sè ngÉu nhiªn. ®iÒu nµy cho phÐp tèc ®é trung b×nh cña dßng d÷ liÖu gi¶m xuèng vµ dung lîng cña hÖ thèng t¨ng lªn 2. Ta h·y xÐt vÊn ®Ò nµy cho c¸c hÖ thèng TDMA. vÒ mÆt lý thuyÕt hÖ thèng CDMA trong ®iÒu kiÖn xÊu nhÊt còng cã dung lîng lín gÊp 13 lÇn hÖ thèng AMPS.

Trong trêng hîp ®a luång th× ®èi víi TDMA cÇn ph¶i sö dông bé c©n b»ng cã hiÖu chØnh. Nã thùc hiÖn b»ng c¸ch lÊy mÉu ®¸p øng xung cña kªnh. C¸c lçi kªnh do fading Reyleigh ®îc ®èi phã b»ng c¸ch sö dông c¸c kü thuËt dïng bé c©n chØnh (adaptive equlizer). M· CRC ®îc sö dông trªn nh÷ng bit quan träng nhÊt cña bé m· ho¸. Môc ®Ých cña bé c©n b»ng cã hiÖu chØnh lµ lµ ®Ó lÊy ra c¸c th«ng sè c©n b»ng cÇn thiÕt. T¸n s¾c vÒ mÆt thêi gian g©y ra nhiÔu gi÷a c¸c xung mÉu.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA xo¾n. trén vµ mét sè kü thuËt lµm gi¶m fading theo tÇn sè th«ng qua viÖc dïng kü thuËt chÌn. §¸p øng xung cña kªnh cã ®îc tõ c¸c chuçi c¸c xung mÉu dung lîng ®· biÕt vµ cÇn ph¶i ®îc kh«i phôc l¹i trong mçi khe thêi gian. HÖ thèng GSM tiªn tiÕn kÕt hîp c¶ kü thuËt nh¶y tÇn sè ®Ó gi¶m ¶nh hëng cña nhiÔu vµ fading theo tÇn sè. Trén bit lµ mét d¹ng cña ph©n tËp theo thêi gian. Trong khi ®ã hÖ thèng CDMA kh«ng cÇn ph¶i sö dông kü thuËt nµy v× b¶n th©n hÖ thèng cã kh¶ n¨ng chèng l¹i mäi t¸c ®éng cña nhiÔu. TÊt c¶ hiÖu chØnh ®Ó gi¶m fading cÇn ph¶i lµm nh vËy bëi v× hiÖn tîng ®a tÇn sè ¶nh hëng fading lªn tõng b¨ng tÇn sè kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. TDMA më réng cè g¾ng gi¶m ¶nh hëng cña nhiÔu b»ng c¸ch sö dông ACA. §a luång t¹o ra trÔ hay g©y ra t¸n s¾c vÒ mÆt thêi gian cña tÝn hiÖu. C¸c bé c©n b»ng nµy ®îc sö dông cïng víi qu¸ tr×nh trén ®Ó ®¸nh gi¸ vµ hiÖu chØnh c¸c ®Æc tÝnh kªnh. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .33 - . Dïng bé m· ho¸ kªnh tèt h¬n. CÇn chó ý r»ng kü thuËt nµy ®îc sö dông ®Ó c¶i thiÖn ®Æc tÝnh cña nh÷ng kªnh mµ yªu cÇu kh«ng cã fading hay suy gi¶m chÊt lîng kªnh. TÊt c¶ nh÷ng kü thuËt nµy ®îc sö dông ®Ó c¶i thiÖn ®Æc tÝnh cña hÖ thèng TDMA c¬ b¶n. Cã hai lo¹i bé c©n b»ng ®îc sö dông: c©n b»ng håi tiÕp DFE(Decision Feedback Equalization) vµ íc lîng chuçi cã kh¶ n¨ng lín nhÊt MLSE( Maximum Likelihood Sequence Estimation).

M· trong hÖ thèng TDMA cã thÓ ph¸t hiÖn söa ®îc 3 lçi trong khi ®ã víi hÖ thèng CDMA m· trùc giao cã thÓ ph¸t hiÖn lçi vµ söa tíi 4 lçi. Khi trÔ truyÒn dÉn kªnh lµ rÊt nhá chØ cã hÖ thèng CDMA lµ cã thÓ chèng l¹i c¸c ¶nh hëng cña hiÖn tîng ®a luång.34 - . Bé m· xo¾n kÕt hîp víi kü thuËt trén bit ®· lµm cho CDMA cã kh¶ n¨ng chèng nhiÔu tèt h¬n TDMA. ph©n tËp theo kh«ng gian vµ ph©n tËp theo thêi gian. Víi hÖ thèng IS54 vµ GSM m· xo¾n còng ®îc sö dông nhng kh«ng cã kh¶ n¨ng chèng l¹i fading nh ®èi víi CDMA. hiÖu suÊt §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Ta còng cã thÓ tæng kÕt c¸c u ®iÓm cña CDMA th«ng qua tÝnh ®a d¹ng vÒ ph©n tËp cña nã. §Ó ®¸nh gi¸ vÒ dung lîng thùc tÕ cña c¸c hÖ thèng FDMA. Sö dông bé thu RAKE ®· gi¶i quyÕt ®îc hiÖn tîng ph©n tËp kh«ng gian mµ kh«ng cÇn bé cÇn b»ng cã hiÖu chØnh. TÊt c¶ hÖ thèng TDMA sö dông m· kiÓm tra d vßng CRC cïng víi viÖc trén khèi. Kh¶ n¨ng söa lçi cña hÖ thèng CDMA h¬n h¼n hÖ thèng TDMA. ®ã lµ: ph©n tËp theo luång. hÖ thèng TDMA cã cïng mét sè kªnh v« tuyÕn b nh hÖ thèng FDMA. Bé trén bit lµ mét d¹ng cña ph©n tËp theo thêi gian. bé trén bit cña CDMA t¹o ra ®Æc tÝnh tèt h¬n bé trén khèi cña TDMA. Vµ trong thùc tÕ m· xo¾n siªu trùc giao(super orthogonal convolution codes) cã ®Æc tÝnh vît tréi h¬n so víi lo¹i m· trùc giao cña CDMA. c¸c hÖ thèng chiÕm cïng mét b¨ng tÇnW. TDMA vµ CDMA sau ®©y ta xÐt cô thÓ viÖc so s¸nh b»ng biÓu thøc ®îc x©y dùng trªn mét sè gi¶ ®Þnh: Toµn bé m¹ng ®îc chia thµnh cïng mét sè «(cell). Trong trêng hîp cña CDMA sö dông m· xo¾n trùc giao vµ c¸c m· Walsh ®· chèng l¹i fading. Kü thuËt chuyÓn vïng mÒm lµ mét d¹ng kh¸c cña ph©n tËp theo luång mµ trong kü thuËt TDMA kh«ng thÓ cã ®îc. ph©n tËp theo tÇn sè.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA §èi víi CDMA th× ®a luång l¹i cã lîi v× m¸y thu CDMA sö dông c¸c bé thu RAKE vµ sö dông kü thuËt m· ho¸ vµ gi¶i chÌn.

KÕt luËn: Víi trêng hîp m¹ng chØ cã mét «. dung lîng hÖ thèng TDMA lµ lín nhÊt. ( Eb / No ) req Trong ®ã Eb lµ n¨ng lîng tÝnh cho 1 bit vµ No lµ c«ng suÊt can nhiÔu tÝnh theo 1Hz.2dB) N A Nh vËy: CDM 1 = NFDM A (Eb/No)req NCDM A = NTDM A 3(Eb/No)req 1 1 .m.(W/b). vµ ®Ó ®¬n gi¶n ta ¸p dông c«ng thøc gÇn ®óng.m .Kü thuËt CDMA: Dung lîng cña hÖ thèng CDMA ®îc tÝnh theo c«ng thøc gÇn ®óng nh sau: nCDMA=(W/b).35 - . sau ®ã ®Õn FDMA vµ hÖ thèng CDMA cã dung lîng nhá nhÊt.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA ®iÒu chÕ m ®èi víi c¸c hÖ thèng lµ nh nhau.Kü thuËt TDMA: NÕu mçi kªnh v« tuyÕn ®îc chia thµnh 3 khe thêi gian. + Trêng hîp 2: HÖ thèng cã nhiÒu « (multi cell) §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .2 (hay 6. dung lîng hÖ thèng TDMA ®îc tÝnh gÇn ®óng nh sau: nTDMA=3.Kü thuËt FDMA: Dung lîng hÖ thèng FDMA ®îc tÝnh nh sau: nFDMA= (W/b).m . + Trêng hîp 1: XÐt hÖ thèng chØ cã mét « (single cell) . Tû lÖ nµy ®îc chän nh sau: Eb/No = 4.

A (1/KCDM ) A (Eb/No)req NCDM KFDM A A Nh vËy: = NFDM (Eb/No)req . .KÕt luËn: Víi trêng hîp m¹ng cã nhiÒu «. sau ®ã ®Õn CDMA vµ cuèi cïng lµ FDMA.1/KTDMA.2dB. . NCDM KTDM A A = = NTDM 3(Eb/No)req . KFDMA =7.KCDM A A = 1/(Eb/No)req≈ 0.5 lÇn(FDMA vµ TDMA kh«ng khai th¸c ®îc tham sè nµy).36 - . + Trêng hîp 3: T¨ng dung lîng hÖ thèng CDMA nhê viÖc chia c¸c « thµnh c¸c sector vµ tÝnh tÝch cùc cña tho¹i. dung lîng cña TDMA lµ lín nhÊt.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Trong trêng hîp m¹ng cã nhiÒu « ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè t¸i sö dông tÇn sè K.1/KFDMA §èi víi FDMA.KCDM A A ≈ 1.Kü thuËt FDMA: NFDMA =(W/b). .Kü thuËt CDMA: (KCDMA=1) 1 NCDM =(W/b).2dB.24 víi (Eb/No)req= 6. Víi KTDMA = 3 .m.m. dung lîng hÖ thèng CDMA sÏ t¨ng lªn 2. .7 víi(Eb/No)req= 6. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .Kü thuËt TDMA: NTDMA=3(W/b). Víi tû lÖ thêi gian cña tho¹i lµ 40%.m.

dung lîng hÖ thèng sÏ t¨ng thªm 3 lÇn(FDMA vµ TDMA chØ lµm gi¶m nhiÔu nhê biÖn ph¸p nµy mµ kh«ng t¨ng dung lîng).2dB NTDM A .25MH z 10 1 3 10 111 1110 18.8 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .5 A (Eb/No)req So s¸nh víi dung lîng cña FDMA vµ TDMA lµ: NCDM A = 9.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA NÕu mçi « ®îc chia thµnh 3 sector.4 Víi(Eb/No)req = 6. Cô thÓ nh sau: C¸c chØ tiªu §a truy nhËp §é réng kªnh Sè lîng kªnh RF T¸i sö dông tÇn sè Sector Kªnh RF/ ¤ phñ sãng Lu l¬ng/Kªnh RF Lu lîng/¤ phñ sãng So s¸nh dung lîng APMS FDMA 30KHz 416 1/7 3 416/7= 59 1 59 1 GSM TDMA 200KHz 62 3/9 3 62/3=20 8 160 2. vµ gÊp 2 lÇn so víi hÖ thèng TDMA). A (1/KCDM ). Nh vËy dung lîng cña hÖ thèng CDMA lµ: 1 NCDM =(W/b).2dB NFDM CM DA A = 1.KÕt luËn: Víi trêng hîp m¹ng cã nhiÒu «.m.37 - . th× dung lîng CDMA lµ lín nhÊt(gÊp 10 lÇn so víi hÖ thèng FDMA. . mçi « chia thµnh 3 sector vµ tÝnh ®Õn yÕu tè tÝch cùc cña tho¹i.7 IS-54 TDMA 30KHz 416 1/7 3 416/7= 59 3 177 3 IS-95A CDMA 1.3x2.8 Víi (Eb/No)req = 6.

Bé gi¶i m· tèc ®é thay ®æi cung cÊp sù t¸i t¹o tho¹i tèc ®é cao vµ tho¹i sè. ®Òu cã thÓ ®îc lo¹i bá. ®¹t ®îc chÊt lîng tho¹i cao h¬n Ýt bÞ rít cuéc gäi h¬n.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA 1. §é râ nÐt cña tho¹i trong m«i trêng ån µo ®îc t¨ng cêng ch¼ng h¹n nh trong « t«. Ngoµi ra do CDMA x¸o trén tÝn hiÖu khi truyÒn còng lµm t¨ng tÝnh b¶o mËt 1... BÊt kú mét t¹p ©m nµo ë d¹ng h»ng sè. Sö dông c¸c kü thuËt ph©n tËp. HÖ thèng thu sö dung kü thuËt thu ®a ®êng lµm n©ng cao chÊt lîng tÝn hiÖu tho¹i.2DÞch vô chÊt lîng cao: Sù chuyÓn giao mÒm cung cÊp cho thuª bao mét dÞch vô chuyÓn giao hoµn h¶o . 1. T¹p ©m nÒn kh«ng ®æi ®îc bé m· ho¸ xem nh t¹p ©m kh«ng mang th«ng tin vµ nhanh chãng lo¹i bá t¹p ©m nµy.3. §iÒu khiÓn c«ng suÊt nghiªm ngÆt. Bé m· ho¸ tiÕng nãi t¨ng ®îc chÊt lîng tho¹i nhê nÐn t¹p ©m nÒn.38 - .4 Chi phÝ thÊp: §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vµ söa lçi cao. §iÒu khiÓn c«ng suÊt CDMA kh«ng chØ cã kh¶ n¨ng t¨ng ®îc dung lîng cña hÖ thèng mµ cßn cã kh¶ n¨ng t¨ng chÊt lîng tho¹i b»ng viÖc gi¶m tíi møc tèi thiÓu vµ chèng l¹i ¶nh hëng cña nhiÔu.3.. §iÒu khiÓn c«ng suÊt CDMA nh»m gi¶m tíi møc tèi thiÓu møc cêng ®é tÝn hiÖu tæng ®ñ ®Ó duy tr× chÊt lîng cuéc gäi. Do ®ã cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®îc tho¹i cã chÊt lîng cao. hay t¹i nh÷ng n¬i c«ng céng ån µo. ch¼ng h¹n nh tiÕng ån.3.3 B¶o mËt: TÝn hiÖu truyÒn ®i chØ cã thÓ ®îc nÐn phæ vµ kh«i phôc d÷ liÖu ban ®Çu khi m¸y thu biÕt m· tr¶i phæ sö dông ®Ó ph¸t tin ®ã.

chi phÝ cho b¶o tr× hÖ thèng. 1.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Gi¸ thµnh hÖ thèng th«ng tin di ®éng m¹ng tÕ bµo gåm gi¸ thµnh tr¹m gèc. Víi c¸c kÕt qu¶ nµy vïng phñ sãng cña CDMA réng h¬n TDMA. CDMA gi¶m tíi møc tèi thiÓu c¸c tr¹m ph¸t yªu cÇu. Chi phÝ vÒ vèn ban ®Çu cña hÖ thèng CDMA còng Ýt h¬n do cÇn Ýt tr¹m gèc h¬n. §èi víi hÖ thèng GSM gi¸ trÞ nµy lµ 12.39 - .5dB.3. khi ph¸t triÓn m¹ng CDMA Ýt g©y nhiÔu ®Õn hÖ thèng hiÖn t¹i. Ta thÊy r»ng gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt chÊt lîng cña hÖ thèng CDMA lµ nhá h¬n nhiÒu so víi hÖ thèng TDMA.3. 1. + HÖ thèng CDMA cho phÐp sö dông ®ång thêi nhiÒu tr¹m gèc vµ do ®ã cã kh¶ n¨ng chèng l¹i ¶nh hëng cña che khuÊt lín h¬n. M¸y di ®éng CDMA tiªu tèn rÊt Ýt §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Trong hÖ thèng CDMA tû sè nµy ®îc chuyÓn thµnh tû sè Eb/No vµ yªu cÇu gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 6. Do CDMA thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn c«ng suÊt phï hîp t¹i b¸t cø thêi ®iÓm nµo.5 Vïng phñ sãng réng Giíi h¹n vïng phñ sãng phô thuéc vµo chÊt lîng cuéc tho¹i mµ hÖ thèng cã thÓ ®¸p øng ®îc.7dB. thêi gian sö dông pin l©u h¬n kÝch thíc m¸y nhá h¬n. c¬ së h¹ tÇng chi phÝ cho lËp kÕ ho¹ch m¹ng vµ tÇn sè. chèng l¹i ¶nh hëng cña fading. cô thÓ lµ tû sè C/I chÊp nhËn ®îc. Nh÷ng lý do chÝnh ®Ó CDMA u viÖt h¬n TDMA lµ: + CDMA khai th¸c lý thuyÕt Shannon thø nhÊt ®Ó tèi thiÓu ho¸ c¸c bit ®îc truyÒn dÉn cho phÐp ë ph¹m vi lín nhÊt.6 Thêi gian ®µm tho¹i l©u h¬n. Kh«ng cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch tÇn sè vµ thiÕt kÕ l¹i m¹ng. + CDMA khai th¸c lý thuyÕt Shannon thø hai vµ thø ba còng nh lý thuyÕt Nyquyst ®Ó ®¶m b¶o c«ng suÊt ph¸t lµ tèi thiÓu.

D·y m· gi¶ t¹p ©m PN (Pseudorandom Noise) ®îc sö dông nh»m c¸c môc ®Ých sau: §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . §©y lµ kh¶ n¨ng riªng cña CDMA. tÝn hiÖu video ë d¹ng sè nÐn.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA n¨ng lîng v× thÕ thêi gian sö dông pin l©u h¬n.träng lîng. trªn ®êng phè hay trong c¸c toµ nhµ. c¸c dÞch vô nh¾n tin ®ång thêi. Nhu cÇu vÒ truyÒn sè liÖu b»ng hÖ thèng v« tuyÕn ngµy cµng t¨ng do cã sù ph¸t triÓn mang tÝnh bïng næ cña c¸c dÞch vô nh: th ®iÖn tö(E-mail). Dï trong bÊt kú mét lo¹i ph¬ng tiÖn chuyÓn ®éng nµo. Linh ho¹t trong viÖc ph¸t triÓn vµ ®Æt kÕ ho¹ch m¹ng. ®©y lµ ®iÓm m¹nh trong hÖ thèng CDMA. kÝch thíc m¸y nhá h¬n. CDMA linh ho¹t trong viÖc cung cÊp dÞch vô. nã cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô míi trong t¬ng lai. CDMA kh«ng chØ ®îc thiÕt kÕ cho truyÒn dÉn tho¹i vµ cßn híng tíi c¸c dÞch vô sè v« tuyÕn kh¸c trong t¬ng lai.5MHz vµ nã cã thÓ t¬ng hîp víi hÖ thèng CDMA 1. c¸c dÞch vô c¬ së d÷ liÖu vµ c¸c dÞch vô sè tÝch hîp. H¬n n÷a CDMA l¹i linh ho¹t trong m«i trêng ho¹t ®éng.40 - . CDMA còng cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®ång thêi víi c¸c hÖ thèng kh¸c. HÖ thèng CDMA còng cã thÓ më réng b¨ng tÇn lªn tíi 2. thiÕt kÕ lý thuyÕt CDMA ®Òu t¹o ra c¸c ®Æc tÝnh næi tréi. Fax.4 D·y m· gi¶ t¹p ©m ngÉu nhiªn Trong c¸c hÖ thèng CDMA th× bé t¹o m· gi¶ t¹p ©m lµ mét thµnh phÇn quan träng nhÊt cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc nhËn d¹ng nh÷ng ngêi sö dông kh¸c nhau trong mét hÖ thèng.7 Linh ho¹t trong cung cÊp c¸c dÞch vô còng nh viÖc ph¸t triÓn m¹ng CDMA linh ho¹t trong viÖc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng.25MHz (hÖ thèng CDMA b¨ng réng cã thÓ sö dông b¨ng tÇn tõ 2 ®Õn 15MHz). 1.3. 1. thêi gian ®µm tho¹i t¨ng lªn.

Mét thanh ghi dÞch håi tiÕp bao gåm bé nhí hai tr¹ng th¸i liªn tiÕp hoÆc tr¹ng th¸i lu gi÷ vµ logic ph¶n håi. bé céng module . X4. mµ nã chØ ®îc xem lµ ngÉu nhiªn ®èi víi nh÷ng ngêi cßn l¹i ®ang cïng sö dông trong hÖ thèng. ®é dµi cña mét bíc ch¹y lµ sè bit trong bíc ch¹y ®ã. D·y nhÞ ph©n ®îc dÞch th«ng qua thanh ghi dÞch trong c¸c ®¸p øng xung ®ång hå. bit giµ nhÊt ®îc dÞch vÒ phÝa bit trÎ tiÕp theo. D·y PN ®îc sö dông cã c¸c tÝnh chÊt sau: + TÝnh c©n ®èi: TÝnh c©n ®èi cña d·y PN ®îc thÓ hiÖn ë chç mçi chu kú cña d·y th× sè con sè 1 vµ 0 kh¸c nhau nhiÒu nhÊt lµ 1. X2. + TÝnh ch¹y: Mçi bíc ch¹y lµ mét d·y c¸c bÝt liªn tiÕp nhau cã cïng mét møc logic 1 hoÆc 0.2 vµ mét ®êng håi tiÕp ®îc dÉn §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA + Tr¶i phæ b¨ng réng tÝn hiÖu sãng mang ®· ®îc diÒu chÕ bëi d÷ liÖu tíi mét ®é réng b¨ng tÇn truyÒn dÉn lín gÊp nhiÒu lÇn. Trêng hîp mét bit 1 hay 0 ®îc xen gi÷a c¸c bit 0 hay 1 còng ®îc coi lµ mét bíc ch¹y. Bé ghi dÞch bao gåm cã 4 phÇn tö nhí vµ dÞch lµ X1. Tuy nhiªn ®èi víi ngêi ph¸t vµ ngêi thu th× d·y PN kh«ng ph¶i lµ mét d·y ngÉu nhiªn. D·y PN ®îc t¹o ra b»ng sù liªn kÕt ®Çu ra cña c¸c thanh ghi dÞch håi tiÕp. vµ bit trÎ nhÊt ®îc dÞch vÒ phÝa bit giµ nhÊt. hay nãi c¸ch kh¸c sè con sè nhÞ ph©n 1 vµ 0 chªnh nhau nhiÒu nhÊt lµ 1 ®¬n vÞ. X3. + TÝnh t¬ng quan: Tõ mét d·y m· gi¶ t¹p ©m ®îc t¹o ra. ta cã thÓ cã mét d·y kh¸c ®îc suy ra tõ d·y nµy b»ng c¸ch dÞch ®i lÇn lît tõng vÞ trÝ bit.41 - . + Dïng ph©n biÖt gi÷a nh÷ng ngêi sö dông kh¸c nhau trong cïng mét b¨ng tÇn truyÒn dÉn trong mét hÖ thèng. Sau ®©y ta sÏ xÐt mét bé ghi dÞch håi tiÕp tuyÕn tÝnh bao gåm cã 4 phÇn tö cã 4 tr¹ng th¸i kh¸c nhau.

1 = 15. §é dµi cña tõ m· lµ L = 24 . ®ång thêi còng mçi khi cã xung nhÞp ®ång hå th× tr¹ng th¸i cña hai phÇn tö X3 vµ X4 ®îc céng module-2 vµ theo ®êc håi tiÕp quay trë vÒ X1. Ta ®ang xÐt vÝ dô víi n = 4. Ho¹t ®éng cña thanh ghi dÞch ®îc ®iÒu khiÓn bëi mét bé xung nhÞp ®ång hå.42 - .15: Thanh ghi dÞch ph¶n håi tuyÕn tÝnh 4 tr¹ng th¸i Tuy nhiªn víi mét bé ghi dÞch kiÓu nµy ta cÇn chó ý nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: • D·y 0000 kh«ng thÓ sö dông ®îc lµ tr¹ng th¸i cña thanh ghi dÞch bëi v× nã kh«ng thÓ nh¶y sang mét tr¹ng th¸i kh¸c ®îc. X3 ®îc dÞch sang X4.Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA tõ bé céng trë vÒ ®Çu thanh ghi dÞch. §êng håi tiÕp Bé céng module-2 X1 X2 X3 X4 Xung hå ®ång H×nh 1. • §é dµi cña tõ m· lµ L = 2n – 1. X2 ®îc dÞch sang X3. §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 . Díi t¸c ®éng cña c¸c xung nhÞp th× tr¹ng th¸i cña mçi phÇn tö nhí ®îc dÞch sang phÇn tö bªn ph¶i s¸t ®ã X1 ®îc dÞch sang X2. • Còng tõ ®Æc ®iÓm trªn ta thÊy r»ng sau 2n – 1 (víi n lµ sè phÇn tö cña thanh ghi dÞch) tr¹ng th¸i th× thanh ghi dÞch l¹i trë vÒ tr¹ng th¸i nh lóc ban ®Çu.

Ch¬ng I: Tæng quan c«ng nghÖ CDMA Gi¶ sö C(t) = 100010011010111 Sau ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ dÞch chuyÓn sau mçi chu kú.43 - . Bíc X1 dÞch 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 X2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 X3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 X4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 D·y ®Çu ra 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 §å ¸n tèt nghiÖp NguyÔn §×nh Trung KTVT B K37 .