Ulasan Artikel

Masalah pembelajaran hiperaktif atau Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) berlaku dalam kalangan kanak – kanak dan juga remaja. Jurnal ini tertumpu kepada masalah mental dan juga kesihatan jasmani di Nordbedan di German. Artikel ini telah diterbitkan pada tahun 2003 dan ia telah diterbitkan oleh Michael Schlander bersama beberapa rakan lain iaitu Oliver schwaz, Goetz – erict Trott, Michael Viapiano, Noebert buaneur. Kajian ini telah dijalankan di Univercity of cooperatine education Manheim. Artikel ini menunjukkan bahawa bilangan kanak – kanak dan juga remaja yang mengalami masalah hiperaktif di kawasan di German iaitu Nordbedan. Kajian ini bertujuan bagi mengesan murid yang mengalami maslah hiperaktif di suatu kawasan bagi memudahkan guru atau pihak sekolah untuk mengetahui berapa ramai kanak – kanak yang mengalami maslah ini dan pada tahap apa. Selain itu ia juga mempermudahakan lagi pihak – pihak tertentu untuk mentafsir cara atau kaedah yang sesuai untuk menangani masalah di dalam pembelajaran. Objektif yng kedua adalah menentukan secara nyata berapakah jmulah secara tepat mengikut kriteria murid atau kanak – kanak yagn mengalami maslah hiperaktif dikawasan yang tersebut. Walaupun kajian dan artikel ini diterbitkan dan dijalankan di luar negara ia turut membantu kanak – kanak di malaysia dari segi objektif dan kaedah yang digunkan boleh di adaptasi dan dilakukan di kawasan tertentu di Malaysia. Selain itu kita juga boleh tahu nisbah kanak – kanak dan remaja yang menghidap masalah ini dn dibandingkan dengan data yang ada di negara ini. Para pengkaji telah menetapkan kumpulan sasaran mereka bagi memudahkan ,ereka mengumpul data dan mentaksirkan atau merumuskan data mentah itu semula. Kumpulan sasar mereka adalah pesakit yang mempunyai ADHD pada umur 0 yahun hingga sembilan tahun iaitu sekitar tempoh umur dari kanak – kanak hingga remaja dan masih di dalam tempoh umur sesi persekolahan. Kumpulan sasar ini ditetapkan megikut had umur atau telah diberi kelas kelas tertentu mengikut kesesuaian kematangan biologi dan kebolehan mental mereka.

Kaedah dalam mengumpul data mentah adalah amat penting bagi sesuatu kajian yang ingin dijalankan. Seharusnya kaedahyang ingin dipilih mestilah sesuai dan oleh diguna pakai agar boleh memperoleh data dengan semaksimum yang mungkin dan tepat sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan sejak awal kajian. Para pengkaji telah memilih kaedah survey untuk mengumpul data yang dilakkan leh sukarelawan dalam sesi kajian tersebut. Bagi sesi merumus data mereka telah memilih cara statistik dengan menggunakan rumus dan juga graf bagi memudahkan penelitian untuk mendapatkan data bersih, selain itu mereka juga turut menggunakan jadual bagi mempermudahkan dan mempercepatkan proses kajian. Kawasan yang sesuai dengan objektif harus lah tepat dan sesuai jadi dengan itu mereka telah memilih kawasan di bahagian Selatan German iaitu di kawasan yang bernama Nordbedan berhampran dengan Universiti mereka untuk membuat kajian, dengan populasi penduduk yang agak padat membolehkan mereka memperolehdata yang ingin diperoleh. Seramai 11245 orang kanak – kanak dan juga remaja telah dipilih dan terlibat di dalam pemgunmpulan data bagi kajian ini. Hasil daripada survey dan juga dapatan kajian kepetusan yang mereka peroleh telah diterjemahkan kepada bentuk graf. Keputusan yang diperoleh para pengkaji adalah, Melakukan & gangguan keperibadian (39 .3% vs 3,9%), Mood dan keberkesanan ketidakupayaan (38.0% vs. 8.9% in kawalan kelas) , Mood dan gangguan afektif (38,0% vs 8,9% pada kelompok kawalan), masalah emosi, masalah neurotik, tekanan, phobia, anxiety, gangguan emosi, gangguan neurotik, depresi, fobia, gelisahmasalah pengembangan tertentu (37.4% vs. 13.4%) , gangguan perkembangan Tertentu (37,4% vs 13,4%) , Specific developmental disorders of kebolehan skolastik (23.0% vs. 2.8%) , gangguan perkembangan khusus kemahiran skolastik (23,0% vs 2,8%) , masalah pembolehubah (8.3% vs. 1.6%) Penyesuaian , gangguan (8.3% vs 1.6%) , Sleep disorders (4.5% vs. 1.3%) , Tidur gangguan (4,5% vs 1,3%), Incontinence (4.4% vs. 2.3%) , Incontinence (4,4% vs 2,3%) Mental retardation (3.8% vs. 0.8%) , Mental retardasi (3,8% vs 0,8%), Tic disorders (2.4% vs. 0.7%) Tic, gangguan (2,4% vs 0,7%), Disorders due to brain damage (1.8 11vs. 0.4%) kerosakan otak akibat Gangguan (1.8 11vs. 0,4%), Pervasive pengembangan (1.6% vs. 0.5%) gangguan perkembangan Pervasif (1.6% vs 0,5%), masalah berdasarkan bahan (0.4% vs. 0.1%) Gangguan akibat penggunaan zat (0,4% vs 0,1% , wabak pada saluran pernafasan (40.1% vs. 33.4% in control group) , Penyakit

saluran pernafasan bahagian atas (40,1% vs 33,4% pada kelompok kawalan) , penyakit kulit. (32.4% vs. 25.5%) , Diseases of the ear (31.3% vs. 23.7%) , Penyakit telinga (31,3% vs 23,7%) , Infectious diseases (31.2% vs. 25.9%) , Penyakit jangkitan (31,2% vs 25,9%) , gangguan Gastrointestinal (30.4% vs. 24.3%) , gangguan gastrointestinal (30,4% vs 24,3%), gangguan involving immune mechanisms (26.3% vs. 19.0%) Gangguan , melibatkan mekanisme imun (26,3% vs 19,0%), Injuries, overall (23.2% vs. 18.4%) , Luka-luka, secara keseluruhan (23,2% vs 18,4%), Pulmonary (17.7% vs. 12.9%) , penyakit paru-paru (17,7% vs 12,9%), Neurological disorders (15.4% vs. 11.6%), Neurologis gangguan (15,4% vs 11,6%), Disorders of the genitourinary system (14.2% vs. 10.2%), Gangguan sistem genitourinari (14,2% vs 10,2%), Diseases of the musculoskeletal system (13.9% vs. 10.8%) , Penyakit sistem muskuloskeletal (13,9% vs 10,8%), Metabolic disorders (13.9% vs. 9.0%) , gangguan metabolik (13,9% vs 9,0%), Lack of expected normal physiological development (7.4% vs. 3.3%) . Kurangnya diharapkan pembangunan fisiologi normal (7,4% vs 3,3%) , Cardiovascular diseases (6.5% vs. 3.7%) . Penyakit kardiovaskular (6,5% vs 3,7%) ,Diseases of the blood and blood-forming organs (4.9% vs. 2.6%) , Penyakit dan darah-membentuk organ darah (4,9% vs 2,6%), Congenital disorders (2.0% vs. 1.2%) , gangguan kongenital (2,0% vs 1,2%), Maltreatment syndromes (0.77% vs. 0.18%) Penindasan , sindrom (0,77% vs 0,18%), Infantile cerebral palsy (0.44% vs. 0.30%) , infantil cerebral palsy (0,44% vs 0,30%). Melalui hasil kajian dan dapatn kajian terdapat pelbagai perkara yang boleh dilakukan agar menambah baikkan sistem pengajaran dan pemilihan kaedah agar sesuai untuk murid supaya sesi pengajaran dan pembelajaran berkesan dan mendatangkan hasil yang positif. Melalui hasil kajian para guru di kawasan tersebut dapatlah memilih cara bagi mendapatkan sesi P&P yang berkesan selain itu ibu bapa juga dapat mengesan tahap gangguan yang dialami anak –anak mereka dan membantu dalam menangani masalah yang dihadapi. Melalui hasil kajian ini juga dapatlah kita mengelaskan dan mengenalpasti seramai manakah murid yang menghadapi masalah gangguan pelajaran hiperaktif dan tahap gangguan yang mereka hadapi. Aktiviti yang sesuai boleh digunakan oleh guru serta pendekatan yang sesuai boleh dipilih di mana secara langsung dan tidak langsung menangani maslah yang dihadapi semua pihak yang terlibat.

Melalui sumbangan dan langkah – langkah yang diambil dapatlah kita menangani maslah yang telah lama dihadapi para guru dan ibu bapa. Antara kesan positif yang boleh perolehi daripada sumbangan adalah peningkatan dari segi pembelajaran, memudahkan ibu bapa menangani maslah anak mereka, peningkatan dalam jumlah kanak – kanak yang sembuh dari gangguan yang dialami, dan juga mencipta atau dorongan dalam penemuan penyambuhan gangguan hiperaktif secara efektif dalam masa yang singkat atau mudah. Berdasarkan dari kajian, data dan juga hasil dapatan boleh lah dikatakan ia nya tidak begitu sesuai bagi mendapatkan hasil yang semaksimum mungkin. Pada pendapat saya ianya lebih berkesan dan sesuai jika kajian dilakukan terus kepada sekolah – sekolah disekitar kawasan tersebut dan kawasan kajian serta kumpulan sasar diperluaskan lagi agar mendapat hasil bagi membandingkan pola kehidupan dan mudah bagi guru untuk membuat taksiran dan pemilihan kaedah melalui hasil dapatan. Kelebihan yang saya dapati di dalam kajian ini adalah data dan cara menterjemah hasil dapatan adalah sesuai dan mudah difahami oleh semua golongan iaitu ibu bapa dan para guru malah masyarakat lain juga menggunakan hasil kajian untuk digunakan sebagai contoh. Kajian ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai garis panduan bagi para guru di Malaysia untuk melakukan kajian ke atas murid mereka di mana menunjukkan bahawa hiperaktif mempunyai tahap gangguan yang berlainan dan seharusnya dijalankan bagi meningkatkan kebolehan para guru dan murid yang mengalami masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful