V Y D ÁVA S D K Ú - D S / 4 – 2 0 1 0 / M O D R É S P R ÁV Y S L O V E N S K O / w w w. s d k u - d s .

s k

Iveta RADIČOVÁ:
Nadchádzajúce voľby budú

zároveň aj referendom o pôžičke Grécku
SDKÚ–DS: Pohneme Slovensko
dopredu!

Dokážeme to!

2

WWW.SDKU-DS.SK

SDKÚ–DS: Pohneme Slovensko dopredu! Dokážeme to!
SDKÚ–DS má za sebou už vyše 30 predvolebných mítingov. Program strany SDKÚ-DS, skupiny Gladiator a speváka Petra Cmorika doplnili husľové trio G-Strinx a Berco Balogh. Dopoludňajší program lídrov je zameraný na stretávanie sa s občanmi v inštitúciách a miestach ich bydliska. Popoludní sa spolu všetci zídu na pódiu na vyše hodinovom mítingu na námestiach v okresných mestách. Počas mítingu je priestor na rozhovor s občanmi, ako aj na autogramiády kníh Ivety Radičovej, Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša. Volebná líderka Iveta Radičová si pochvaľuje výbornú atmosféru na stretnutiach s občanmi. Pri stretnutiach je podľa nej však cítiť dopady hospodárskej krízy na rodiny na Slovensku. Ťažké sú najmä stretnutia s ľuďmi, ktorí si už od začiatku krízy hľadajú novú prácu, ale ponúk v regiónoch, najmä mimo Bratislavy, je stále veľmi málo. Každá rodina má svoj vlastný príbeh, SDKÚ-DS nemá recept na každý jeden problém, ale stretnutia s ľuďmi nás utvrdzujú v tom, že náš program dokáže nastaviť krajinu spôsobom, ktorý ľuďom otvorí možnosti naplniť život novými príležitosťami. Slováci sú podľa líderky Ivety Radičovej statočný národ, ktorý sa nedal zlomiť ani ťažkými, ale potrebnými reformami. Napriek tomu, že Slováci platia za tovar a energie európske ceny, ešte stále si toho za svoje mzdy môžu dovoliť kúpiť menej ako na západe. SDKÚ-DS sa bude v ďalšom volebnom období usilovať, aby kvalita života a rodín na Slovensku rástla a nestagnovala. Slovensko si nemôže dovoliť ďalej nenapredovať. Preto pohneme Slovensko dopredu! Dokážeme to!

Program mítingov n

ájdete na

www.sdku-ds.s k

AKTUALITY

3

Voľby ako referendum o Grécku
Voľby 12. júna 2010 budú zároveň aj referendom o pomoci Grécku. Máme možnosť rozhodnúť sa, akou cestou sa nasledujúce štyri roky budeme uberať. Dôsledky populistických a nezodpovedných vlád, rovnako ako dôsledky žitia na dlh, vidíme na kríze celej eurozóny. Voľby 2010 budú zároveň otázkou, či súhlasíme, aby si Slovensko bralo pôžičky kvôli Grécku a skladalo sa na život bohatých, zatiaľ čo my budeme ďalej chudobnieť a pripravíme sa o možnosti vlastného rastu. Môžeme si však vybrať aj zodpovednú vládu a istotu, že sa nebudeme ďalej zadlžovať a neskončíme v bankrote ako Grécko. SDKÚ–DS považuje voľby do NR SR za referendum o pôžičke pre Grécko. Hlasovaním vo voľbách si vyberieme, či chceme isť aj my Slováci gréckou, či maďarskou cestou, či chceme mať ďalej vládu, ktorá nám hovorí, že krajinu nezadlžuje, pričom čísla ukazujú presný opak. 12. júna si budeme môcť vybrať svoju vlastnú úspešnú slovenskú cestu. SDKÚ-DS je za zdravé financie, za silnejšiu strednú vrstvu a moderné Slovensko.

I. RADIČOVÁ: máme solidaritu postavenú na hlavu
“Pokiaľ naďalej budeme platiť za nezodpovednosť vlád, za nezodpovednosť európskych inštitúcií, za nezodpovednosť ratingových agentúr a za nezodpovedné správanie sa bánk, potom máme solidaritu postavenú na hlavu, kedy zodpovední a chudobnejší sa skladajú na nezodpovedných a bohatých. Ak by sme takto pokračovali a nezastavili tento morálny hazard v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, ako sa to potom skončí? Potom Grécko požičia Portugalsku? Dostaneme sa do absurdnej situácie. Podmienkou vstupu do EÚ bolo, že skonsolidujeme verejné financie, že ozdravíme bankový sektor. Inak by sme nemohli byť členom EÚ. Grécko sa stalo členom a neplní takéto záväzky. Napriek tomu SDKÚ-DS je za solidárnosť. Prispievame do fondov a zároveň na pôžičky Medzinárodného menového fondu. Takto sme pomáhali Maďarsku, Lotyšsku, Estónsku, Rumunsku a pomôžeme cez Medzinárodný menový fond a sme ochotní pomáhať aj Grécku, ale to, čo sa spúšťa teraz, je nad štandard. Iveta Radičová
volebná líderka SDKÚ-DS

I. MIKLOŠ: Robert Fico sa vydal gréckou cestou
V prípade grécka zlyhali ratingové agentúry, bankový sektor, ktorý opäť má raz mať zisk z danej situácie. V Európskej únii bolo možné neodovzdávať účtovníctvo, kamuflovať verejné dlžoby. To sa momentálne deje aj na Slovensku, napríklad pri financovaní diaľnic. Práve cez súkromné projekty, ktoré sa nezahŕňajú do oficiálneho čísla dlhov, ale oni dlhmi sú, je tento postup Slovenska postupom gréckej cesty do skazy. Podľa podpredsedu SDKÚ-DS Ivana Mikloša, tempo zadlžovania krajiny je neúnosné, za dva roky sme sa dostali z historicky najnižšieho na úroveň historicky najvyššieho verejného dlhu, aký kedy Slovenská republika v histórii mala. „Kým 7. mája 2008 bol deficit štátneho rozpočtu 34 miliónov Eur, 7. mája 2009 to bolo 750 miliónov Eur, 7. mája 2010 to bolo dve miliardy 16 miliónov Eur. Z krízy existujú dve cesty, cesta nezodpovednosti a ďalšieho zadlžovania alebo cesta zodpovednosti a reforiem.“

SDKÚ–DS hovorí NIE pôžičke Grécku!
Pôžička pre Grécko bude stáť Slovensko veľmi veľa. Na pomoc Grécku by sme sa mali vyskladať sumou 816 miliónov Euro, čo znamená, že každý na Slovensku by mal požičať Grékom sumu 150 Euro. Veľké sociálnoekonomické rozdiely medzi Slovenskom a Gréckom ilustruje napríklad aj priemerný dôchodok v Grécku, ktorý je 1600 Eur.
13., 14. a 15. platy budú každému Grékovi po reštrikčných opatreniach chýbať. Rovnako ako budú chýbať u nás, kde si o takýchto sumách zamestnanec nedovolí ani snívať. Objem financií, ktoré by Slovensko malo požičať Grécku, je neprimeraný vzhľadom na naše finančné možnosti a životnú úroveň. (Pokračovanie na str. 4)

4
(Dokončenie zo str. 3)

WWW.SDKU-DS.SK/

Pôžička Grécku je odďaľovanie problému
SDKÚ-DS považuje pomoc Grécku formou pôžičky za zlé riešenie. Dokonca škodlivé pre celú eurozónu. Stojí to veľmi veľa a dlhodobo sa dôvera nedá kupovať takýmto spôsobom. Je to riešenie postavené na hlavu, kedy chudobní majú platiť bohatým a zodpovední majú platiť nezodpovedným. Obávame sa, že práve takýto prístup môže viesť ku koncu eurozóny a Eura.

SDKÚ-DS nesúhlasí s pokračovaním požičiavania si na pôžičky
Situácia je naozaj veľmi vážna a záväzky, ktoré prijímajú krajiny Európskej únie, sú záväzkami pre našich občanov a našu spoločnú budúcnosť. Podľa slov volebnej líderky SDKÚ-DS Ivety Radičovej sú potrebné vo vzťahu ku Grécku reformy a nie ďalšie dlžoby. „SDKÚ-DS má morálne právo na takýto postoj, keďže krajinu z podobnej krízy v minulosti zachránila. V roku 1999 sme dali na ozdravenie našich bánk 120 miliárd korún. Slovensko je suverénny, rovnocenný člen eurozóny a Európskej únie. Práve preto, že dnes sa už znovu ozývajú hlasy, že reformy, ktoré absolvovala Slovenská republika, sa majú uskutočniť aj v ostatných krajinách. Máme právo do týchto pravidiel hovoriť, práve preto, že Slovenská republika reformy absolvovala. Nemáme dôvod v predklone a potichu očakávať rozhodnutia inštitúcií Európy“, uviedla volebná líderka SDKÚ-DS, Iveta Radičová.

VOLEBNÝ PROGRAM SDKÚ-DS

5

Program SDKÚ-DS pre Slovenský vidiek 21. storočia
Slovensko dnes čelí obrovskej výzve. Je ňou zastavenie prehlbovania regionálnych rozdielov. Zaostávanie vidieka prerastá v tomto prostredí do sociálnej krízy. Doterajšie recepty nezabrali. Ľudia na vidieku už nemôžu roky čakať na to, kým postavíme diaľnice a prídu investori, ktorí im vraj majú priniesť krajší život. Na liečbu regiónov musíme použiť vlastné nástroje a možnosti, ktoré inde nenájdeme. Našim obrovským bohatstvom je pôda. Súčasné poľnohospodárstvo zďaleka nedokáže využiť všetky možnosti, ktoré nám hospodárenie na pôde ponúka. Náš program je založený na využívaní trvalo obnoviteľného potenciálu vidieka prostredníctvom poľnohospodárstva, lesníctva, malej energetiky obnoviteľných zdrojov a agroturistiky. Máme dobrý plán, poďme ho spolu realizovať.
kosťou obhospodarovaných plôch, ich štruktúrou, vekovou skladbou, zdravotným stavom a prístupnosťou porastov. Významným faktorom je aj rozsah ochrany, zonácia národných parkov, ktorá obmedzuje majetkové práva vlastníkov. Túto ujmu musíme nahradiť všetkým, bez ohľadu na vlastníctvo. SDKÚ-DS navrhuje: • Ekonomické opatrenia, ktoré umožnia získať dlhodobé zamestnanie pri zalesňovaní holín pre široké skupiny najchudobnejšieho obyvateľstva žijúceho v horských oblastiach. Vytvoria sa tak tisíce nových pracovných miest poskytujúcich prácu 9 mesiacov v roku. • Bez ohľadu na formu vlastníctva zaviesť náhrady ujmy za plochy, na ktorých nemôžu vlastníci ekonomicky hospodáriť z dôvodu ochrany územia, alebo preto, že nad nimi vedú prenosové sústavy elektrickej energie a líniové stavby.

Energetika obnoviteľných zdrojov
Z pohľadu vidieka má dominantné postavenie medzi malými zdrojmi biomasa. Ide o najlacnejší a najstabilnejší obnoviteľný zdroj. Najnovšie vedecké poznatky a technológie, spojené s výhodami hospodárenia na veľkých scelených plochách sú pre Slovensko pokladom. Výhodou je aj druhá najhustejšia plynárenská sieť v EÚ, vďaka ktorej dokážeme vyrobený biometán transportovať SDKÚ-DS navrhuje: • Zabezpečiť výstavbu vidieckych „energeticekonomicky efektívnej produkcie výrobkov kých centrál“ budúcnosti podľa najnovších potravinového reťazca, zabezpečiť rozvoj vedeckých poznatkov s využitím najmodernejvýroby energetických a technicších, praxou overených technológií. V praxi kých plodín. Z nepotravinárskej to znamená preferenciu technologických zaprodukcie by malo pochádzať mi- DOK riadení umožňujúcich splynovanie ÁŽE nimálne 50 % tržieb poľnohospo- V zelenej a drevnej hmoty. Na ME T OĽBY O! základe miestnych podmienok dárov. DO N R SR využívanie bio- a drevoplynu na produkciu elektrickej energie, lacného tepla, biometánu alebo tekuMožnosti slovenského lesníctva sú dané veľtých biopalív II. generácie.

Poľnohospodárstvo
Budúcnosť moderného slovenského poľnohospodárstva 21. storočia je v rozumnom využívaní jeho historických daností. Ekonomicky výhodnú produkciu potravín musíme doplniť o výrobu krajových špecialít a biopotravín. Novou možnosťou pre využitie našich kapacít bude pestovanie plodín pre výrobu bioplynu, elektriny a tekutých palív, ktoré postupne nahradia klasické pohonné hmoty na báze ropy. Stúpajúci trend zaznamená aj pestovanie technických plodín pre potreby farmaceutického a chemického priemyslu. SDKÚ-DS navrhuje: • posilniť vlastnícke práva občanov k pôde a zákonom zaručiť nájomné v minimálnej výške 40% z dotácie na pôdu • zachovať najväčšiu výhodu slovenského poľnohospodárstva, ktorou je hospodárenie na veľkých, scelených plochách. Zároveň to znamená aj zákonné definitívne usporiadanie majetkových podielov v družstvách a družstevných podielových listov • transformovať v súčasnosti platné podporné mechanizmy v poľnohospodárstve. Okrem

Lesníctvo

12. J ÚNA 2010

Jozef Mikuš poslanec NR SR

Ján Golian poslanec NR SR

Stanislav Janiš poslanec NR SR

6
Na Slovensku majú problém s prácou už všetky generácie, nielen dôchodcovia a ľudia okolo 50-tky, ale aj absolventi škôl. Krajina trpí nedostatkom práce a nedostatkom finančného ocenenia práce. Mladí ľudia ťažko nadobúdajú svoju vlastnú ekonomickú nezávislosť a rodiny žijú v permanentnom finančnom napätí. Volebná líderka SDKÚ-DS hovorí o príčinách napätia v spoločnosti, o tom, ako naštartovať Slovensko, ako dať ľuďom šancu na úspech.

WWW.SDKU-DS.SK

Je necelý mesiac pred voľbami. Zmenilo sa za štyri roky Slovensko?
Naše životy ani politika nie je čiernobiela. Keď mám pravdivo vyhodnotiť tieto štyri roky, tak za pozitívum považujem vstup do eurozóny, do Schengenského priestoru. Za pozitívum považujem nezrušenie reforiem, vďaka ktorým sa podarilo prvé dva roky tohto vládneho obdobia žať ovocie z naštartovanej ekonomiky, znižovania nezamestnanosti a postupného zlepšovania životnej úrovne. Slovensko potrebovalo predchádzajúce reformy ako soľ. Potom je tá spomínaná druhá strana mince. Pravdou je, že nielen Slovensko, ale väčšinu krajín zasiahla vážna hospodárska kríza. Ja sa nejdem sporiť o to, ako vláda zareagovala, alebo nezareagovala na dopady krízy. Máme druhú najväčšiu mieru neza-

„Keď prijmem vetu, že nezamestnanosť a regionálne rozdiely sú dôsledkom hospodárskej krízy, tak stav súdnictva zdravotníctva vzdelávania, nie je dôsledkom hospodárskej krízy, ale je dôsledkom veľmi zle nasmerovanej vládnej politiky.“

Iveta Radičová

Nadchádzajúce voľby budú zároveň aj referendom o pôžičke Grécku

mestnanosti v rámci eurozóny. Iba Španielsko má vyššiu. Máme skoro 400 tisíc nezamestnaných. Narástla nezamestnanosť absolventov

škôl ako najrizikovejšej skupiny, zároveň sa nám zvýšilo riziko chudoby detí, zvýšilo sa rovnako aj riziko chudoby skupiny starkých, teda dôchodcov. Prehĺbili sa regionálne rozdiely a zároveň sa zhoršil prístup k zdravotníckej starost-

livosti. Nezlepšila sa kvalita vzdelávania, nehovoriac o naozaj, podľa môjho názoru, kritickom stave súdnictva. Spravodlivosť, vymáhateľnosť práva. Dostupnosť k spravodlivosti základných rozhodnutí, prieťahy v súdnych procesoch sú nielen problémom pre občanov, ale problémom pre fungovanie podnika-

ROZHOVOR
to podľahnutie tlaku a rozbehnutému spôsobu riadenia štátu. Grécko má špecifický príbeh v tom, že po vojenských diktatúrach nastúpili ľavicové vlády, ktoré maximálne vychádzali v ústrety občanom. Postupne to nabralo rozmer, ktorý už je nezastaviteľný bez vážnych opatrení zodpovednej politiky. Populistické, nezodpovedné vlády, ktoré odmietli urobiť tvrdé zásahy, hnali krajinu do totálnej skazy. Umožnili im to banky, európske inštitúcie a ratingové agentúry. Tých inštitúcii je viac ako dosť a ja tvrdím, že pokiaľ nebude vyvodená zodpovednosť aj voči týmto inštitúciám, tak tento morálny hazard bude pokračovať. Nad všetkým sa privierali oči. Takáto pštrosia politika s hlavou v piesku napokon vedie k tomu, že tí, ktorí takúto politiku robili sami sebe schvaľujú pôžičky. Predsa nebude Grécko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko hlasovať proti pôžičke, keď sú vo veľmi podobnej, ak nie rovnakej situácii. Samozrejme, že budú súhlasiť.

7
že stredná vrstva je u nás naozaj slabá. Väčšina má nižší príjem, ako je priemer a napriek vzdelaniu a napriek investíciám samých do seba musia každodenne rozhodovať, čo je ich finančná priorita. Žijú v nepretržitej dileme z nedostatkovosti ocenenia ich práce.

Stredná vrstva žije podľa vás v napätí a pri solidarite sa často hovorí o solidarite so staršími. Vzniká medzi mladšími a staršími generáciami medzigeneračné napätie?
Viete, keď sa rozhodovalo o vianočnom príspevku pre dôchodcov, tak ja som vtedy vystúpila v parlamente a označila to za nespravodlivé voči nízkoprijímovým rodinám, ktoré v čistom ani zďaleka na hlavu nedosahujú ten príjem ako dôchodcovia, a pritom im nedávame jednorazovú pomoc na Vianoce. Keď jednej skupine pridáme, tak potom pridajme aj inej skupine, aby sa nevytvárala nerovnováha a napätie.

Prečo ste zúžili tému volieb a predvolebné témy kampane na referendum o pôžičke?
Ani zďaleka to nie je zúžené na túto tému. Voľby sú zároveň aj referendom o pôžičke Grécku. Pretože postoj dať alebo nedať pôžičku, vyplýva z typu politiky. Politiky, ktorá je nasmerovaná na nevyhnutné reformy a kto iný, ako bývalá vláda a súčasná opozícia, má právo takéto požiadavky vysloviť, keďže sama robila ťažké a zodpovedné reformy? Keď sama reformovala a zachraňovala náš bankový sektor, keď sama štartovala daňovú reformu, sociálnu reformu, práve preto, aby sme mohli byť rovnocenným členom Európskej únie a splnili ich prísne kritériá. Voľby budú referendom o type politiky. O zodpovednej politike, o riešeniach, ktoré Slovensko dnes potrebuje a nie o zadlžovaní a nezodpovednej politike.

Za posledných päť týždňov ste neustále v teréne, prešli ste množstvo miest a obcí. Čo vás na doterajšej kampani najviac prekvapilo?
Prekvapil ma hneď prvý míting na námestí v Snine. Napriek hroznému dažďu a zime na námestie prišlo približne 500 občanov. Vysoká účasť na našich mítingoch aj v ďalších mestách je pre mňa milým prekvapením.

teľského sektora, a teda tvorby nových pracovných miest. Keď prijmem vetu, že nezamestnanosť a regionálne rozdiely sú dôsledkom hospodárskej krízy, tak stav súdnictva, zdravotníctva, vzdelávania nie je dôsledkom hospodárskej krízy, ale je dôsledkom veľmi zle nasmerovanej vládnej politiky.

S akými reakciami sa na stretnutiach s občanmi najčastejšie stretávate?
Také dva typy reakcií. Ten jeden je smutný. Beznádej a

Akú súvislosť má kríza v Grécku a eurozóne s vládami v Grécku?
Väčšina vlád v Grécku bola ľavicových. Na krátke obdobie prevzala žezlo pravicová vláda, ktorá aj mala v programe a v pláne naštartovať nejaké reformy, ale asi by sa neudržala veľmi dlho. To je práve

Ste spoluautorkou volebného programu SDKÚ-DS: Pre silnejšiu strednú vrstvu, pre moderné Slovensko. Kto je tá stredná vrstva?
Stredná vrstva sú všetci tí, ktorí majú príjem z práce. Pracujú, platia poctivo odvody, platia poctivo dane a teda nie sú to tí, ktorí na jednej strane spadajú pod hranicu životného minima, a nie sú to tí, ktorí patria k horným desaťtisíc. Pravdou zostáva,

zúfalstvo z neexistencie práce. Napriek všetkým ostatným témam je na Slovensku najväčší problém nedostatok práce. Práca, práca a príjem z práce sú hlavné témy. A v očiach, aj v ústach otázka: Dokážete s tým ešte niečo urobiť? Dokážete to naštartovať? SDKÚ–DS sa bude zo všetkých síl usilovať a urobí maximum preto, aby pevným bodom spoločnosti a strednej vrstvy bola rodina, ktorá z príjmu z práce vie zabezpečiť normálny a dôstojný život sebe a svojim blízkym.

8
1. Iveta Radičová vysokoškolská profesorka, 53 rokov, Nová Dedinka 2. Ivan Mikloš poslanec Národnej rady SR, 50 rokov, Bratislava 3. Lucia Žitňanská poslankyňa Národnej rady SR, 46 rokov, Bratislava 4. Milan Hort poslanec Národnej rady SR, 57 rokov, Nová Dubnica 5. Eugen Jurzyca živnostník, 52 rokov, Bratislava 6. Viliam Novotný lekár, poslanec NR SR, 37 rokov, Košice 7. Martin Fedor poslanec Národnej rady SR, 36 rokov, Trenčianske Teplice 8. Stanislav Janiš poslanec Národnej rady SR, 51 rokov, Martin 9. Ivan Chaban riaditeľ špecializovanej nemocnice, 59 rokov, Varín 10. Jozef Mikuš poslanec Národnej rady SR, 50 rokov, Zvolen 11. Ondrej Matej riaditeľ spoločnosti, 40 rokov, Prešov 12. Ivan Štefanec poslanec Národnej rady SR, 48 rokov, Bratislava 13. Zoltán Horváth poslanec Národnej rady SR, 41 rokov, Galanta 14. Jaroslav Ivančo pedagóg, riaditeľ školy, 39 rokov, Svidník 15. Ján Golian poslanec Národnej rady SR, 60 rokov, Detva 16. Štefan Kužma poslanec Národnej rady SR, 52 rokov, Prešov 17. Martin Pado poslanec Národnej rady SR, 51 rokov, Michalovce 18. Jana Dubovcová právnička, 47 rokov, Banská Bystrica 19. Tomáš Galbavý poslanec Národnej rady SR, 52 rokov, Nitra 20. Pavol Kubovič poslanec Národnej rady SR, 50 rokov, Bratislava

WWW.SDKU-DS.SK

21. Peter Markovič poslanec Národnej rady SR, 31 rokov, Dolný Kubín 22. Kamil Homoľa manažér, 32 rokov, Bratislava 23. Magdaléna Vášáryová poslankyňa Národnej rady SR, 61 rokov, Bratislava 24. Miroslav Beblavý ekonóm, 33 rokov, Bratislava 25. Milan Ježovica podnikateľ, 44 rokov, Bratislava 26. Tatiana Rosová poslankyňa Národnej rady SR, 48 rokov, Bratislava 27. Katarína Cibulková poslankyňa Národnej rady SR, 48 rokov, Piešťany 28. Tibor Tóth primátor mesta Vráble, 52 rokov, Vráble 29. Marek Vargovčák viceprimátor mesta Košice, 34 rokov, Košice 30. Ľudovít Kaník riaditeľ aukčnej spoločnosti, 44 rokov, Banská Štiavnica

VOLEBNÝ PROGRAM
31. Richard Oravec, živnostník, 29 rokov, Svätý Jur 32. Milan Gaľa, stomatológ, 57 rokov, Lipany 33. Jarmila Tkáčová, poslankyňa Národnej rady SR, 49 rokov, Košice 34. Alexander Slafkovský, lekár, 59 rokov, Liptovský Mikuláš 35. Ivan Harman, primátor mesta Žilina, 42 rokov, Žilina 36. Peter Prokopovič,lekár, 55 rokov, Bardejov 37. Zita Pleštinská, architekt – regionalista, 48 rokov, Chmeľnica 38. Jozef Mertan, riaditeľ spoločnosti, 52 rokov, Trenčín 39. Milan Roman, živnostník, 38 rokov, Skalica 40. Martin Baník, technik, 55 rokov, Banská Bystrica 41. Peter Miššík, poslanec Národnej rady SR, 52 rokov, Nitra 42. Martin Turčan, podnikateľ, 28 rokov, Banská Bystrica 43. Marián Hojstrič, lekár, chirurg, 38 rokov, Krompachy 44. Milan Baran, riaditeľ, 53 rokov, Poprad 45. Milan Dérer, zástupca primátora mesta Prievidza, 51 rokov, Prievidza 46. Jaroslav Prokopovič, súkromný podnikateľ, konateľ spoločnosti, 53 rokov, Stropkov 47. Martin Kucbel, advokát, 31 rokov, Bratislava 48. Ján Mrva, starosta MČ Bratislava – Vajnory, 40 rokov, Bratislava 49. Vladimír Savčinský, zástupca riaditeľa gymnázia, 47 rokov, Bardejov 50. Tibor Maťaš, riaditeľ reedukačného centra, 46 rokov, Tornaľa 51. Jaroslav Regec, ekonomický riaditeľ, 47 rokov, Snina 52. Jozef Mečiar, zástupca primátora mesta Šaľa, 41 rokov, Šaľa 53. Richard Schwarz, advokát, 40 rokov, Nové Zámky 54. Marian Libiak, konateľ, 54 rokov, Vráble 55. Miroslava Valková, arch. architektka, 42 rokov, Banská Bystrica 56. Katarína Miškovičová, projektový manažér, 51 rokov, Nitrianske Hrnčiarovce 57. Peter Bačkovský, vedúci športových zariadení, 54 rokov, Trebišov 58. Slavka Súlovská, starostka obce Pažiť, 37 rokov, Pažiť 59. Ján Rusnák, poslanec Národnej rady SR, 54 rokov, Vinné 60. Ernet Huska, riaditeľ Miestnej knižnice Petržalka, 52 rokov, Bratislava 61. Richard Strákoš, ekonomický poradca, 51 rokov, Levice 62. Peter Libiak, konateľ spoločnosti, 46 rokov, Veľké Zlievce 63. Karol Graňák, finančný riaditeľ, 44 rokov, Oravská Jasenica 64. Marcel Matanin Konečný, starosta obce Slovenská Kajňa, 36 rokov, Slovenská Kajňa 65. Pavol Ľorko, živnostník, 39 rokov, Žaškov 66. Mária Balážová, živnostníčka, 51 rokov, Martin 67. Jiří Rusnok, finančný agent, 60 rokov, Bratislava 68. Monika Bálintová, lekárnička, 40 rokov, Humenné 69. Viera Marková, vysokoškolská učiteľka, 57 rokov, Badín 70. Iveta Kijevská, prednostka miestneho úradu, 47 rokov, Košice 71. Jozef Muránsky, zástupca riaditeľa ZŠ, 42 rokov, Prešov 72. Cyril Václav, neštátny stomatológ, 50 rokov, Rakúsy 73. Libor Pytlík, živnostník, 34 rokov, Hradište pod Vrátnom 74. Vladimír Rusek, študent, 26 rokov, Malacky 75. Pavol Hanušovský, starosta obce Poloma, 49 rokov, Poloma 76. Ľubomír Karaba, súkromný podnikateľ, 46 rokov, Nové Mesto nad Váhom 77. Peter Ottinger, riaditeľ nemocnice, 57 rokov, Piešťany 78. Anton Kupšo, advokát, 42 rokov, Vysoká nad Kysucou 79. Marián Haramia, lekár, 51 rokov, Malacky 80. Juraj Šváč, lekár, 48 rokov, Tajov 81. Ján Ahlers, očný mikrochirurg, 38 rokov, Prešov 82. Jozef Cvoliga, bankový úradník, 33 rokov, Levoča 83. Štefan Huťťa, starosta obce Radošovce, 53 rokov, Radošovce 84. Peter Bella, študent, 31 rokov, Bratislava 85. Vladislav Horváth, riaditeľ neziskovej organizácie, 46 rokov, Handlová 86. Pavol Hlista, účtovný a ekonomický poradca, 31 rokov, Jacovce 87. Peter Hruška, konateľ spoločnosti, 37 rokov, Liptovský Mikuláš 88. Miroslav Matúška, podnikateľ, 24 rokov, Dolná Strehová

9
106. Dušan Dzurjo, lekár, 55 rokov, Michalovce 107. Karol Géč, lekár, 44 rokov, Lučenec 108. Radoslav Hančinský, riaditeľ spoločnosti, 32 rokov, Stará Bystrica 109. Ladislav Ruttkay, riaditeľ školy, 50 rokov, Spišská Nová Ves 110. Martin Beňuch, doktorand, 23 rokov, Dudince 111. Marek Mihály, podnikateľ, 28 rokov, Komárno 112. Štefan Maceják, vysokoškolský pedagóg, 29 rokov, Žiar nad Hronom 113. Mária Magdaléna Danková, inžinierka ekonómie, 60 rokov, Bratislava 114. Marian Trojčák, učiteľ, 55 rokov, Dunajská Streda 115. Michal Lukáč, manažér pre styk s verejnosťou, 30 rokov, Bratislava 116. Ľuboš Pajtaš, ekonóm – inžinier, 45 rokov, Košice 117. Eva Dériková, programátor – analytik, 46 rokov, Považská Bystrica 118. Richard Duda, generálny riaditeľ výrobnej spoločnosti, 43 rokov, Malá Ida 119. Daniel Stranovský, živnostník, 28 rokov, Dolné Dubové 120. Pavel Požoni, zástupca prednostu MsÚ v Žiline, 54 rokov, Žilina 121. Peter Cíbik, zástupca riaditeľa, 36 rokov, Horovce 122. Patrik Volentier, obchodný reprezentant, 33 rokov, Banská Bystrica 123. Libor Poruban, ekonóm, 41 rokov, Dubnica nad Váhom 124. Miroslava Kapustová, ekonómka, 45 rokov, Žilina 125. Mária Brnáková, majiteľka realitnej kancelárie, 42 rokov, Levice 126. Bohuš Jakuboc, riaditeľ základnej školy, 42 rokov, Tušice 127. Martin Kapitulík, manažér, 24 rokov, Žilina 128. Katarína Čižmárová, vedecko – pedagogická pracovníčka, 54 rokov, Banská Bystrica 129. Marián Mrižo, lekárnik, 52 rokov, Michalovce 130. Peter Guttman, vedúci tímu, 52 rokov, Bratislava 131. Július Sojka, stredoškolský učiteľ, 51 rokov, Rimavská Sobota 132. Dušan Ružička, elektroinštalatér, 50 rokov, Kopčany 133. Milan Ignácik, nákupca – logistika, 53 rokov, Považská Bystrica 134. Milan Kvietok, projektant, konštruktér, 57 rokov, Brezno 135. Anton Ratičák, živnostník, 44 rokov, Námestovo 136. Martin Barčík, hovorca MsÚ v Žiline, 37 rokov, Žilina 137. Leonard Lendvorský, podnikateľ, 42 rokov, Krupina 138. Peter Fiabáne, športový manažér, 46 rokov, Žilina 139. Blanka Kolenová, živnostníčka, 37 rokov, Turčianske Teplice 140. Peter Slávik, advokátsky koncipient, 25 rokov, Malacky 141. Michal Drotován, konzultant ľudských zdrojov, politológ, 28 rokov, Bratislava 142. Anton Bajzík, živnostník, 40 rokov, Iliavka 143. Ján Kráľ, vedúci LO, 55 rokov, Choňkovce 144. Ján Dulla, ekonóm, 62 rokov, Piešťany 145. Július Štuller, majiteľ a konateľ spoločnosti, 59 rokov, Lučenec 146. Jozef Gajdošík, vysokoškolský pedagóg, 58 rokov, Žilina 147. Robert Grác, súkromný podnikateľ, 38 rokov, Neverice 148. Miroslav Sulyok, študent, 25 rokov, Košice 149. Marek Kožuch, súkromný lekár, 37 rokov, Sečovce 150. Tomáš Michaľák, politológ – arabista, 29 rokov, Vinodol

Kandidáti do volieb

89. Ján Svrček, živnostník, 51 rokov, Kysucké Nové Mesto 90. Lukáš Tisoň, právnik, 26 rokov, Skalica 91. Ivana Hromádková, špeciálny pedagóg, 38 rokov, Handlová 92. Roman Hrnčirík, riaditeľ akciovej spoločnosti, 41 rokov, Holíč 93. Martina Paulíková, ekologička, 36 rokov, Zvolen 94. Karol Mitrík, technik, 63 rokov, Spišská Nová Ves 95. Milan Pilip, politológ, 29 rokov, Bratislava 96. Janette Popovičová, právnik, 35 rokov, Košice 97. Ján Sekáč, lekár, podnikateľ, 38 rokov, Košice 98. Michal Belohorec, podnikateľ, 29 rokov, Bratislava 99. Jozef Repaský, asistent poslanca, 52 rokov, Okoličné 100. Marián Gál, odborný asistent, 34 rokov, Košice 101. Aladár Bariak, primátor mesta Modrý Kameň, 52 rokov, Modrý Kameň 102. Ján Jakuš, vysokoškolský pedagóg, 56 rokov, Martin 103. Miloš Gallo Barnák, starosta obce Štítnik, 61 rokov, Štítnik 104. Peter Elek, študent, 23 rokov, Bratislava 105. Tomáš Suchý, starosta obce Sokoľany, 53 rokov, Sokoľany

10
Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš na cyklomaratóne Vlko-Hron
Na piaty ročník Vlko-Hron Cyklomaratónu v sobotu 8. mája si prišli zmerať sily aj Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš. Lídri SDKÚ-DS štartovali v kategórii polmaratónu s dĺžkou 54 kilometrov. Na trati nechýbali ani poriadne zjazdy, technické úseky a prudké výšľapy. Do cieľa dorazili obidvaja po 4 hodinách jazdy na mokrej trati. Predseda Mikuláš Dzurinda stihol za posledný mesiac so

WWW.SDKU-DS.SK
tvári aj v ťažkých chvíľkach mi vyvolá pohľad na nášho kocúra. V relaxovaní je majstrom sveta.“

Lucia Žitňanská: Namiesto času si organizuje energiu
Jeden múdry manažér povedal, že namiesto času si organizuje energiu. Život, politiku nevynímajúc, nie je behom na dhú trať, je to opakujúca sa séria krátkych šprintov. Úspešný je ten, kto medzi krátkymi úsekmi v hektickom tempe dokáže obnoviť sily. Niekedy stačia minúty, inokedy dni. Neznamená to len leňošenie (hoci aj to je príjemné), viac pomáha tzv. aktívny oddych. Ako klišé mi až donedávna pripadalo slovné spojenie o dobíjaní batérií, alebo o vetraní hlavy. Dnes mám miesto, kde sa dokážem „resetovať“. Chalupa v Bielych Karpatoch má veľa predností, najväčšou je však skutočnosť, že aj po necelých dvoch dňoch z nej odchádzam s usporiadanými myšlienkami.

Iveta Radičová: Čo pre mňa znamená domov
Patrím medzi tých šťastných, ktorí majú svoj domov. Pre mňa má domov niekoľko rozmerov. Moja pracovňa, môj dom je oáza môjho mikrosveta, tu som vždy spokojná, vyrovnaná a šťastná, ale nechcem mať z toho skleník, do ktorého budem utekať pred súkolím života na Slovensku. Chcem mať rovnaký pocit domova, nech sa ocitnem kdekoľvek na Slovensku a pre tento pocit domova chcem urobiť maximum, čo je v mojich silách a politických zručnostiach. Iveta Radičová volebná líderka SDKÚ-DS

Eugen Jurzyca: Musím oddychovať strategicky
Odkedy som ale dostal ponuku vstúpiť do politiky, tak som si povedal, že musím oddychovať strategicky a vychádza mi to tak, že sa musím venovať veciam, ktoré ma emocionálne nevťahujú. Dokonca aj ten futbal ma vždy ku koncu vťahuje, takže sa budem snažiť robiť veci, pri ktorých si naozaj oddýchnem. S manželkou sme sa napríklad dohodli, že prejdeme na prípravu časovo náročnejších jedál

svojimi kolegami počas víkendov odbehnúť už tri podujatia. Prvý Bratislavský City polmaratón zabehol so svojimi straníckymi kolegami ako štafetu. Má za sebou aj Národný beh Devín - Bratislava a Budimírsky polmaratón.

Tatiana Rosová: Môj recept na relax: šport a rodinná pohoda
Posilovňa je pre mňa miestom, kde energiu nielen vydávam, ale aj naberám. Cvičenie ma učí prekonávať nechuť a vždy ísť ešte o krok ďalej, aj keď sa zdá, že už nevládzem. Na rozdiel od politiky zápasím pri ňom iba sama so sebou - aj keď ani to nie je ľahký súboj. Každé víťazstvo však človeku zlepší náladu a dodá sebadôveru. To sú dôležité predpoklady na zvládanie života v politike. Skvelým relaxom sú rodinné víkendy na chalupe pod Veľkou Javorinou. Na tie však teraz veľa času neostáva. O to viac si vážim a užívam každý večer, ktorý mi je dopriate stráviť doma s najbližšími. Úsmev na

Ako riešiť SUDOKU? V každom riadku, stĺpci a štvorci s rozmerom 3x3 políčka, musia byť číslice od 1 do 9. Žiadna číslica sa v riadku, stĺpci a štvorci nesmie opakovať.

4 8 9 3 2 5 3 6
a viac som sa začal zapájať aj do práce vo svokrinej záhrade, ktorú som ešte donedávna považoval za „ekonomicky neefektívnu“. Rád tiež využijem aj možnosť aktívneho oddychu napríklad počas turistiky v našich Tatrách. Eugen Jurzyca
kandidát na poslanca šéf protikrízového tímu

6 5 4 2

1

4 1 2 5 6 6 5 7 8

8 9 9 5 7

1

PROGRAM MÍTINGOV

11

15

20. máj 2010 16:00 Senica, Námestie Oslobodenia 21. máj 2010 16:00 Pezinok, Radničné námestie 22. máj 2010 18:00 Skalica, Námestie Slobody Trenčianske Teplice, 23. máj 2010 15:00 Park - pred Kúpeľnou dvoranou 24. máj 2010 16:00 Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 25. máj 2010 16:00 Prievidza, Námestie Slobody 26. máj 2010 16:00 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 27. máj 2010 16:00 Ružomberok, park pri Hoteli Kultúra 28. máj 2010 16:00 Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 29. máj 2010 16:00 Spišská Nová Ves, pódium pred Redutou 31. máj 2010 16:00 Košice, Hlavná ulica, pred Súsoším Immaculata 1. jún 2010 16:00 Prešov, pred novou budovou DJZ 2. jún 2010 16:00 Poprad, Nám. sv. Egídia 3. jún 2010 16:00 Martin, Divadelné námestie 4. jún 2010 18:00 Žilina, Mariánske námestie 5. jún 2010 16:00 Banská Bystrica, Námestie SNP 6. jún 2010 16:00 Zvolen, Námestie SNP 7. jún 2010 16:00 Nitra, Svätoplukovo námestie 8. jún 2010 16:00 Trnava, Trojičné námestie 9. jún 2010 16:00 Piešťany, Námestie Slobody 10. jún 2010 16:00 Trenčín, Mierové námestie 11. jún 2010 Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 12. jún 2010 7:00 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

12
POMÔCKY: LADEL, LOBE, LAAS, AHAR, HLOH, TK, AKEN
ODZRNENÝ KUKURIÈNÝ ŠÚ¼OK SÚD (ZASTAR.) REHO¼A NEMECKÉ SÍDLO DEDINA (NÁR.) PRIATE¼KA (TELEGR.) OSÍDLIL Š UCHALO MESTO NA SUMATRE MALÉ UCHO NATIONAL NOTARY ASSOCIATION

WWW.SDKU-DS.SK

NOTA C (V PARTITÚRE)

POLICAJT (V MIN. SNB)

HOCIKEDY (NÁR.)

REPARÁCIE

PRIS AHOVALEC (PEJOR.)

VYDÁVAL ZVUK KRÁ

3. ÈAS TAJNIÈKY POUÈENIE FILM S ELÁNOM SAMUEL (DOM.) NASTUPOVALO PRAOBYVATE¼ PERU NEMECKÉ MESTO BOLA V SÚLADE ÚRADNÉ PREUKAZY NA CESTOVANIE LALOK, PO ANGLICKY ZAVŠE (HOVOR.) ELECTRONIC ARTS (SKR.) IÓNOVKA PO ÈESKY

TROPICKÁ DREVINA

ABVOLT (ZN.)

MUŽSKÉ MENO (5.7.)

1. ÈAS TAJNIÈKY

TEPANÍM OPRACUJ

VLASTNILO

PRVOK ZN. V

KATARÍNA (DOM.)

Názov knihy I. Radičovej?
PREJAVILO, KAPITULOVALO SYMETRÁLA NESPIS. SPÔSOB REÈI SPOL. VRSTVY

ŠATKA (PL.)

KARTA

NOTY (HUDOB.)

TENZIA

USTAVIÈNE

POUŽILI NA ÚŽITOK

VIRTUAL PRIVATE TIME (SKR.) TICHO (EXPR.)

2. ÈAS TAJNIÈKY

ROZSVIETIL

HRANICA (LEK.)

TKANÍM ZHOTOVIL

BEZOÈIVO, HRUBO

PRUDKÉ SVETLO

RÔSLOVITÁ HMOTA Z MORSKÝCH CHALÚH DIVÝ KER (CRATAEGUS) VÝCHOD, PO NEMECKY

JA, PO NEMECKY HLTAVO JEDOL

MOL KORZIKY CITOSLOVCE SMIECHU

ODD. MIESTO V H¼ADISKU DIVADLA

KOZÁCKY NÁÈELNÍK

STÚPENEC JOGY

NEPOKOJ, ROZRUCH

CHODEC (ZRIED.)

SÚKNO NA KABÁTY

SÚPIS TLAÈOVÝCH CHÝB (TYP.)

OSOBNÉ ZÁMENO

4. ÈAS TAJNIÈKY ANGLICKÉ MUŽ. MENO VÝHONOK PREÈO POZITÍVUM RUSKÁ REPUBLIKA (MACHAÈKALA) CHUMÁÈ TRÁVY NÁBOJ MÍNOMETU BOSTON UNIVERSITY (SKR.) ŽENSKÉ MENO (29. 4.) AUTORSKÉ HÁRKY (SKR.) SÍDLO V IRÁNE ÈAS NERVOVEJ SÚSTAVY IZRAEL - ŠPORT. KÓD KRAJINY AMATEUR ATHLETIC ASSOTIATION ONÁ ŠPZ OKRESU POLTÁR

ZDRAVOTNÁ KOMISIA (SKR.)

ŽENSKÝ HLAS

NIEÈO NAÈARBANÉ

RAPOTANIE

ODSUNUTIE, ODSÚVANIE

MPZ ETIÓPIE

VE¼KÝ OHEÒ

Modré správy vydáva Ústredná kancelária SDKÚ-DS, Ružinovská 28, 827 35 Bratislava, Tel.: +421-2-43414102-05, Fax: +421-2-43414106, e-mail: sdku@sdkuonline.sk, Foto: E. Ohrablová, L. Piaček, M. Maťko, L. Klapáčová, Text a foto: Z. Bukovinská.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful