Danh s¸ch ®iÖn tho¹i

Ward
TrÇn Quang
Kh¶i

Block
Block Leader
No
Vò Ngäc TuyÕn
47 « Thanh(TT)
DD:0912.849.514
c Lan(kt)
C§:838.660
« Mao
385 NguyÔn BÝnh
« Th¾ng
«ThuÊn
« QuÕ
23 tæ , 6 BT chi bé
Anh
T­¬i(BT ®oµn)
Ward Leader

Address

35 « Thuû(TT)
35 « M¹o
35 B NhuËn
36 « Nu«i(TT)
36 « QuÕ
36 « Th¾ng
39 « NghÜa(TT)
51 « Khanh
ChÞ Th¬

N¨ng TÜnh

Hoµng ThÕ HiÓn
DD:0913047920
C§:849873
18 NguyÔn V Trçi

7 B Ch¶i
70 V¨n Cao
22 ¤ ChiÕn
21/12 §«ng An
6 B Lan
23 ¤ Hïng
30 ¤ Truú
5 ¤ B×nh
B Nga
23 « H­ng
c« Cù(hang xãm b¸c ý)

Phone No
836044
845234
841176
849407
866189
989375328
912850885
862190

835228
841176
860239
847559
849407
0915.307.563
868.79
0985.915.821

836619
843405
0912.997.739
865421
832246
832010
869772
846262

Danh s¸ch ®iÖn tho¹i
Ward

Ward Leader

N¨ng TÜnh

Hoµng ThÕ HiÓn
DD:0913047920
C§:849873
18 NguyÔn V Trçi

Block
Block Leader
No
7 B Ch¶i
22 ¤ ChiÕn
6 B Lan
23 ¤ Hïng
30 ¤ Truú
5 ¤ B×nh
B Nga
23 « H­ng
c« Cù(hang xãm b¸c ý)

Address
70 V¨n Cao
21/12 §«ng An

Phone No
836619
843405
912997739
865421
832246
832010
869772
846262

Danh s¸ch ®iÖn tho¹i
Ward

Ward Leader

Tr­êng Thi

Vò Huy Ch­ong
DD:0983635345
C§:849870
1B TrÇn Huy LiÖu

H¹ Long

¤ Häc
DD:0912763254
C§:649866
Phï NGhÜa

Block
No

Block Leader

5 « Tr¸ng
2 B Lµ
25 ¤ Thµnh
14 « ThuËn
24 « Hµo
24 Ph­¬ng(®oµn)
25 « TuÖ(TSC§)
25 B H¹nh(TD)
25 ¤ LiÔu
14 « VÜ(TS)
14 « §Ønh
14 Thuû(ThÓ thao)
2 B¸c Phông(TBLS)
2 ¤ Minh(TS)
2 Bµ §«ng(DS)
5 B Thuû(TD)
5 « ChÊn
5 Hoµn(BÝ th­ §oµn)
5 C« H­¬ng(May mÆc)
5 ¤ Thu(May mÆc)

27 B Thuý
26A
¤ ViÖt
26B « Cê
35B
« ¸nh
35B
« Long
12 « ThiÕt
26B
B Th¶o(TD)
26B
A C­êng(®­êng ®iÖn)
26A B Nga(TD)

Address

Phone No
845849
842152
660206
660784
843147
661131
849900
660310
661061
860329
660784
863157
849917
660348
660152
660152
833145
660264
660117

635216
639079
644883
639851
638635
644405
638553
644943
640328

Danh s¸ch ®iÖn tho¹i
Ward

Ward Leader

H¹ Long

¤ Häc
DD:0912763254
C§:649866
Phï NGhÜa

Block
Block Leader
Address
No
27 B Thuý
26A
¤ ViÖt
26B « Cê
35B
« ¸nh
35B
« Long
12 « ThiÕt
26B
B Th¶o(TD)
26B
A C­êng(®­êng ®iÖn)
26A B Nga(TD)

i
Phone No
635216
639079
644883
639851
638635
644405
638553
644943
640328

Danh s¸ch ®iÖn tho¹i
Ward

Ward Leader

Lộc Vượng

PCT: Trần Quốc Ưu
DD:0915300142

Block
Block Leader
No
26 B.Cải
13 ô. Thiêm

CT:ô Ban
DD:0914530515
CĐ:645071
PCT:ô Thọ
DD:0914650773
CĐ:647785

10 B.Viên
11 ô.Toàn
12 ô. Thái

Thống Nhất

CT:ô Cường
DD:0912432069
648615-647150

20 ô Dung
13 ô Lư

Trần Tế Xương

CT:B. Ngọc
DD:0982261220
CĐ:647710
644270

Lộc Hạ

13 ô Ba

Address
155 Trần Thái Tông

Phone No
845852
867889

636341
644604
635114
0 912836350
0 913059189

835204
836122

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful