You are on page 1of 2

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc


---o0o---

HÔÏP ÑOÀNG THUEÂ NHAØ


Tp. HCM, ngaøy 1- 7-2006
BEÂN CHO THUEÂ (GOÏI TAÉT LAØ BEÂN A)
Ñaïi dieän laø Baø : Toáng Vaên Ngaø
Ñòa chæ : 1/5A Xoâ Vieát Ngheä Tónh, P. 28, Q. Bình Thaïnh,
HCM
CMND soá : 022201102
Quoác tòch : Vieät Nam

BEÂN THUEÂ (BEÂN B):COÂNG TY TNHH KIEÁN TRUÙC NHOÙM LEÂ


Ñaïi dieän : OÂng Philip Le, Qui Phong
Ñòa chæ : 54/11 Ñaøo Duy Anh, P.9, Q. Phuù Nhuaän, Tp. HCM
Maõ soá thueá : 0303476655
Ñieän thoaïi : 8462209

Beân A vaø Beân B ñaõ thoáng nhaát baøn baïc vaø chaáp thuaän kyù baûn hôïp
ñoàng thueâ nhaø goàm caùc ñieàu khoaûn sau ñaây:

ÑIEÀU 1: Beân A ñoàng yù cho Beân B thueâ:


1. Caên nhaø naèm caïnh bôø soâng thuoäc phaàn ñaát soà nhaø 1/5A Xoâ Vieát
Ngheä Tónh, P. 28, Q. Bình Thaïnh treân phaàn ñaát tính töø bôø soâng vaøo coù
dieän tích keå caû saân vöôøn (roäng 12m x daøi 35m = 420m2)
Caên nhaø goàm moät treät + 01 laàu coù toång dieän tích 50m2.
Beân B ñöôïc söûa chöõa caên nhaø vôùi söï ñoàng yù cuûa Beân A ñeå phuø
hôïp vôùi nhu caàu söû duïng vaø ñöôïc toaøn quyeàn söû duïng phaàn saân
vöôøn treân dieän tích 420m2 noùi treân.

ÑIEÀU 2: Giaù caû vaø thôøi haïn cho thueâ


a. Thôøi haïn thueâ nhaø: 04 naêm, töø 1/1/2007 ñeán 30/12/2010.
b. Tieàn thueâ nhaø:
- Giaù tieàn thueâ nhaø laø 8.500.000 ñoàng (Taùm trieäu röôõi ñoàng)/thaùng.
- Phí ñieän vaø nöôùc do Beân B thanh toaùn theo ñoàng hoà rieâng.

ÑIEÀU 3: Ñaët coïc vaø phöông thöùc thanh toaùn tieàn thueâ nhaø
- Beân B ñaët coïc cho Beân A 06 (saùu) thaùng tieàn thueâ nhaø töông ñöông
51.000.000 ñoàng (Naêm möôi moát trieäu ñoàng) ngay sau khi kyù hôïp
ñoàng.
Soá tieàn ñaët coïc naøy seõ ñöôïc tröø vaøo 06 (saùu) thaùng cuoái cuøng
khi thanh lyù hôïp ñoàng thueâ nhaø naøy.
- Beân B traû tieàn thueâ nhaø cho Beân A vaøo ngaøy ñaàu tieân haèng
thaùng.

ÑIEÀU 4: Traùch nhieäm moãi beân


Beân A:
- Ñaûm baûo tính phaùp lyù trong vieäc cho thueâ phaàn dieän tích ñaát neâu
treân, khoâng ñeå xaûy ra tranh chaáp laøm aûnh höôûng ñeán vieäc thueâ
ñaát cuûa beân B trong thôøi gian hôïp ñoàng coù hieäu löïc.
- Khoâng ñöôïc baùn hoaëc cho ngöôøi khaùc thueâ nhaø vaø phaàn ñaát naøy
trong thôøi haïn hôïp ñoàng coù hieäu löïc neáu khoâng coù söï ñoàng yù
cuûa Beân B. Tröôøng hôïp phaàn ñaát naøy bò quy hoaïch hoaëc
Nhaø nöôùc thu hoài thì caû hai beân A vaø B phaûi thi haønh theo
phaùp luaät, khoâng ñöôïc gaây raéc roái cho nhau.
- Beân A hoã trôï Beân B kyù hôïp ñoàng coâng chöùng veà vieäc thueâ maûnh
ñaát naøy ñeå beân B coù theå ñaêng kyù truï sôû chi nhaùnh coâng ty vaø
coù hoaù ñôn thueâ nhaø cuûa Boä taøi chính.
- Beân A seõ hoaøn laïi tieàn coïc cho Beân B khi chöa thöïc hieän heát hôïp
ñoàng vôùi ñieàu kieän Beân B gaëp ruûi ro nhö phaù saûn hoaëïc truïc xuaát
khoûi Vieät Nam.
- Beân A seõ khoâng hoaøn laïi tieàn coïc cho Beân B neáu Beân B töï yù huyû
boû hôïp ñoàng.
Beân B:
- Phaûi thanh toaùn tieàn thueâ nhaø vaø maët baèng cho Beân A theo ñuùng
thôøi haïn quy ñònh. Neáu Beân B khoâng thanh toaùn tieàn lieân tuïc trong
3 thaùng lieàn, xem nhö Beân B ñaõ töï yù huyû boû hôïp ñoàng.
- Beân B toaøn quyeàn söû duïng nhaø vaø phaàn ñaát noùi treân trong thôøi
gian thueâ hoaëc coù theå cho ngöôøi thöù ba (laø ngöôøi Vieät Nam hoaëc
nöôùc ngoaøi) thueâ theo ñuùng luaät phaùp Vieât Nam. Beân A hoã trôï
giuùp ñôõ cho Beân B veà maët thuû tuïc haønh chính trong khaû naêng cuûa
mình, nhöng Beân B seõ chòu moïi chi phí.
- Beân B phaûi chaáp haønh ñuùng caùc quy taéc giöõ gìn veä sinh moâi
tröôøng, phoøng chaùy chöõa chaùy cuõng nhö caùc quy ñònh veà an ninh
traät tö cuûa Nhaø nöôùc.
- Beân B coù traùch nhieäm baûo quaûn, söûa chöõa cô sôû vaät chaát cuûa
Beân A bò hö hao trong thôøi gian hôïp ñoàng coøn hieäu löïc.
- Sau khi maõn haïn hôïp ñoàng Beân B ñöôïc quyeàn öu tieân tieáp tuïc kyù
hôïp ñoàng neáu coù. Khi heát haïn hôïp ñoàng, neáu Beân B khoâng tieáp
tuïc kyù thì coù quyeàn thaùo dôõ nhöõng phaàn ñaõ xaây döïng, trang bò
theâm cuûa mình.
- Beân B phaûi baùo tröôùc cho Beân A 7 (baûy) thaùng neáu muoán chaám
döùt hôïp ñoàng tröôùc thôøi haïn. Tieàn ñaët coïc seõ tröø vaøo saùu thaùng
cuoái cuøng.

ÑIEÀU 6: Cam keát chung


- Hai beân cam keát thöïc hieän caùc ñieàu khoaûn ghi trong hôïp ñoàng. Neáu
coù vöôùng maéc khoù khaên thì cuøng nhau baøn baïc giaûi quyeát. Beân
naøo vi phaïm phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø boài
thöôøng thieät haïi theo quy ñònh cuûa luaät phaùp hieän haønh.
- Hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh 4 baûn moãi beân giöõ 02 baûn coù giaù trò
nhö nhau keå töø ngaøy 1/1/2007.

ÑAÏI DIEÄN BEÂN A ÑAÏI DIEÄN BEÂN B

Related Interests