You are on page 1of 14

{78}{116}mog�abym go zje��.

{120}{176}przysi�gam, mog�abym,|razem z tym malutkim farmerskim ubrankiem.


{180}{215}okay, ale tego nie zrobimy, okay?
{220}{281}nie mog� tego obieca�.
{285}{357}okay, nie s�uchaj swoich ciotek,|okay? to ma�e czubki.
{361}{416}ludzie, musicie nas teraz zostawi�,|prawda, peter?
{419}{494}- peter?|- peter. ja tylko poroponuj�.
{533}{562}masz na imi� Peter?
{566}{656}jakie to ma znaczenie, umawia�am si� z takim jednym peterem|w liceum i
on nie by� zbyt mi�y.
{660}{706}tak, a ty wiesz,|jakie to ma znaczenie,
{710}{779}to jest jedno z tych imion,|a na dodatek,
{784}{847}tak bardzo nas zaskoczy�.|mogliby mu dokucza� w szkole.
{852}{912}okay, nie peter.|but musi mie� imi� na liter� P.
{916}{979}nie mog� uwierzy�, �e nigdy|nie my�la�a� o imieniu na p dla ch�opca.
{983}{1040}bo, gdy by�am w przysz�o�ci|mia�am ma�� dziewczynk�.
{1045}{1132}i najwyra�niej to si� zmieni�o,|jak wiele innych rzeczy.
{1136}{1224}ale nadal mam problem z wyborem|imienia dla niego.
{1228}{1342}tak ale, prudence melinda|mog�yby te� przyspo�y� mu problem�w w
szkole.
{1346}{1410}pewnie to prawda,|chocia� on m�g�by tylko ich uszkodzi�, b�d�c
{1414}{1461}pod przykrywk�,|jak harry potter czy co� tam.
{1466}{1502}bo�e, mam nadziej�, �e nie.
{1506}{1554}nie jeste� ciekawa|jakie s� jego moce?
{1558}{1613}podekscytowana, przera�o...
{1617}{1746}my�l�, �e maj�c pr�bk� tego co potrafi�,|b�d�c w brzuchu, na pewno nie
jest mugolem.
{1751}{1795}hej, a co my�licie o potterze?
{1801}{1858}potter halliwell, czy wyatt?
{1862}{1901}nie, zdecydowanie halliwell.
{1906}{1971}demony si� tego boj�,|a dobra magia szanuje.
{1990}{2072}chc� dla niego wszystkiego co najlepsze.|to dlatego nie mog�bym
nazywa� go potter.
{2121}{2170}och, kto� tu jest bardzo �pi�cy.
{2221}{2336}kochamy ci�, kochamy ci� maluszku,|bardzo ci� kochamy, kochamy,
kochamy.
{2341}{2370}- pa, male�stwo.|- pa.
{2423}{2481}jeste� okay. jeste� okay.
{2494}{2558}jeste� doskona�y.|jeste� doskona�� ma�� istotk�.
{2668}{2720}to niezbyt dobrze,|z tymi wszystkimi mocami, jakie ma dziecko,
{2724}{2776}chocia�, spanie nie jest jedn� z nich.
{2780}{2818}tak, przepraszam was za to.
{2822}{2864}mo�emy rzuci� jakie� zakl�cie,|nieprzepuszczaj�ce d�wi�k�w,
{2868}{2920}dooko�a naszej sypialni,|wi�c nie b�dziecie musia�y si� tym martwi�.
{2924}{2972}nie. to b�dzie zak��ca�|system alarmowy dziecka.
{2976}{3006}kt�ry w�a�ciwie jak dzia�a?
{3010}{3096}ca�kiem zwyczajnie.|ja tylko zaczarowa�am kilka krowich plack�w.
{3100}{3150}to nie jest zbyt szokuj�ce, co?
{3154}{3218}w pokoju dziecinnym? nie jestem totaln� idiotk�.
{3222}{3312}to tylko b�dzie nas alarmowa�, gdy pojawi si� z�o,|wi�c b�dziemy mogli
sobie troch� pospa�.
{3316}{3356}a teraz, wybaczcie,
{3359}{3405}my�l�, �e musz� na�o�y�|troch� kremu pod oczy,
{3409}{3490}na te ciemne ko�a,|kt�re spowodowa�o twoje kochane dziecko.
{3557}{3587}gdzie idziesz?
{3591}{3650}p�jd� tylko przez chwil� popatrze�,|jak on �pi.
{3656}{3689}phoebe, musisz i�� do pracy.
{3693}{3755}czy nie masz przypadkiem spotka� si�|dzisiaj z nowym w�a�cicielem
gazety?
{3759}{3810}wiem, ale tak|trudno si� z nim rozsta�.
{3814}{3888}my�l�, czy nie powinien by� jaki� rodzaj macierzy�stwa,|kt�ry
przechodzi na ciocie?
{3892}{3949}phoebe, klub nie ma zbyt|wysokich notowa� ostatnimi dniami,
{3953}{4001}i paige jest bezrobotna,|a koszt pieluszek...
{4005}{4070}potrzebujemy ciebie|i twojej pracy.
{4074}{4120}masz racj�, masz racj�. id�.
{4124}{4177}tylko nie peter, okay. i nie patrick.
{4181}{4248}naprawd� my�l�, �e powinna� rozwa�y�| pottera, poniewa� to wspania�e
imi�.
{4268}{4355}okay? tylko nie podejmuj �adnych decyzji,|zanim nie wr�c�, prosz�.
{4360}{4391}czas i��.
{4395}{4500}i zr�b mi przys�ug� i uca�uj jego|malutkie paluszki, jak si� obudzi.
{4550}{4581}kiedy masz zamiar z ni� porozmawia�?
{4585}{4640}och, ona jest teraz taka podekscytowana.
{4644}{4696}podniecona, op�tana.
{4700}{4758}dlaczego, bo chce|popatrze�, jak jej siostrzeniec �pi?
{4762}{4832}nie, poniewa� wczoraj|dawa�a ci rady, jak karmi� piersi�,
{4836}{4877}a teraz chce uczu� macierzy�skich?
{4891}{4950}wi�c, ona du�o wie o piersiach.
{4955}{5037}i jest cioci�, a one to w�a�nie robi�,|to jest rodzina, wiesz.
{5041}{5115}okay. dobra, a co robi� mamy?
{5120}{5215}mamy s� zm�czone i szcz�liwe.
{5256}{5312}teraz spr�buj si� przespa�.
{5348}{5381}- dziecko!|- co?
{5385}{5436}dziecko! hej!
{5626}{5666}skur...
{5712}{5746}male�ki, u�y�e� swoich mocy.
{5750}{5830}dobrze si� czujesz? nie, ju� dobrze,|wszystko w porz�dku. ju� dobrze.
{5835}{5866}przestraszyli ci�?
{5870}{5961}ju� dobrze. ju� dobrze.
{8165}{8200}to mnie wkurza.
{8204}{8272}nie mog� uwierzy�, �e przyszli do domu|i pr�bowali ukra�� dziecko.
{8277}{8334}piper, demony nie s� zbyt wra�liwe.
{8338}{8409}b�dzie bezpieczny z rad� starszych,|przynajmniej do czasu, a� czego�
nie wymy�limy.
{8413}{8487}ale to tylkko dziecko.|on jest ma�y, drobny i niewinny...
{8492}{8553}ju� dobrze. dosta� t� niezwyci�ono��|nie bez powodu.
{8557}{8623}hej, my�lisz, �e to jest trwa�e|czy tak jak z dzieci�cymi z�bami?
{8627}{8677}nie mam poj�cia,|ale demony widzia�y pole si�owe.
{8681}{8723}b�d� pr�bowa�i|znale�� drog�, by to obej��.
{8727}{8798}chyba �e, mog� dosta� si�|do miejsca, gdzie �yje starszyzna, a to nie
b�dzie dobrze.
{8803}{8873}- ale on nie mo�e pozosta� tam na g�rze na zawsze.|- dlatego tu
jeste�my.
{8877}{8943}nikt go nie ukradnie.|obiecuj� ci to.
{9033}{9081}- leo?|- oni nie mog� go zatrzyma�.
{9093}{9150}co? dlaczego?|powiedzia�e� im co si� sta�o?
{9154}{9211}oni chc�, �eby�my udowodnili,|�e potrafimy go ochroni�,
{9215}{9273}jak twoja mama|i babcia was.
{9294}{9358}o, nie, male�stwo, ju� dobrz. ju� dobrze.
{9362}{9420}poza tym, nie potrzebujemy ich.|ju� wszystko dobrze.
{9469}{9520}- dobrze si� czujesz?|- mam takie uporczywe
{9524}{9620}- uczucie niepokoju.|- musimy to zrobi�, kochanie.
{9625}{9691}hej, tutaj jest. demon hawker.
{9696}{9799}"gatunek demona znany z handlu|magicznymi dobrami na demonicznym
rynku."
{9805}{9889}magiczne dobra?|moje dzieko jest magicznym towarem?
{9894}{9928}to jest chore i pokr�cone.
{9932}{10011}pytanie brzmi,|kto m�g�by chcie� go kupi� i dlaczego?
{10464}{10548}zap�acili�my ci za dziecko. nie za cygank�.
{10553}{10626}m�wi�em ci, �e ten ma�y dzieciak|mia� chroni�ce go pole si�owe.
{10630}{10687}kt�rego w�a�nie chcemy, idioto.
{10692}{10756}to pole czyni z dzieciaka|doskona�� bateri�.
{10762}{10844}samo podtrzymuj�ce, nigdy nieko�cz�ce si�|�r�d�o magicznej mocy.
{10849}{10949}dostaniemy si� do tej mocy i to b�dzie|nasz powr�t do poprzedniej
pot�gi.
{10953}{11020}mia�e� nas za s�abeuszy, co hawker?
{11025}{11087}zobowi�zywa�e� si� dostarcza�|innym magi�.
{11092}{11165}s�uchaj, przepraszam,|za to, �e wied�ma ci� przekl�a.
{11172}{11241}i przepraszam,|�e straci�e� wszystkie swoje moce.
{11246}{11327}to trudny okres.|ale to nie moja wina.
{11331}{11361}hawker?
{11435}{11519}pani, czym mog� ci dzisiaj s�u�y�?
{11532}{11666}oczy z dw�ch tuzin�w doros�ych, brunatnych|nietoperzy i du�y j�zyk
knura, prosz�.
{11671}{11712}niezw�ocznie.
{11716}{11774}jeszcze nie sko�czyli�my.
{11784}{11816}ona mo�e zaczeka� na swoj� kolej.
{11858}{11985}zjadacze ziemi. to jest to,|co utrzymuje was dzisiaj przy �yciu?
{11989}{12047}zjedli�cie trola|na �niadanie dzi� rano?
{12052}{12109}odwal si�, crone.
{12407}{12470}wyczuwam niebezpiecze�stwo, hawker.
{12475}{12589}pow�d, dla kt�rego te pijawki ci� szukaj�,|przyniesie tylko �mier� i
zniszczenie.
{12594}{12645}i nie naszym wrogom.
{12659}{12709}odpraw ich.
{12726}{12774}rozkaz, pani.
{13023}{13089}chyba nie b�dziesz s�ucha�|tej szalonej staruchy, co?
{13096}{13170}m�dro�� Crone|jest staro�ytna i znana.
{13175}{13242}ju� straci�em jednego demona|przy tej robocie.
{13248}{13349}teraz we�miecie cygank� albo nic.
{13356}{13433}we�miemy cygank�, by z tego wybrn��.
{13438}{13488}ale podwajamy premi� za niemowl�.
{13493}{13557}albo zap�acimy innemu hawkerowi.
{13561}{13635}a w takim przypadku,|premi� b�dziesz mia� z g�owy.
{13734}{13808}wiem, �e to nie wielki|wyb�r, ale taki mamy.
{13813}{13885}musimy znale�� spos�b, by uczyni� go szcz�liwym,|albo poszuka� innej
pracy.
{13890}{13980}dobra, on nie mo�e by� taki srogi|tak jak ty, prawda, elise?
{13984}{14031}mo�na mie� tylko nadziej�.
{14036}{14124}wszystko co wiem,|to to, �e nazywa si� Jason dean,
{14129}{14205}ma �wie�e pieni�dze|i jest jakim� rodzajem milionera.
{14209}{14314}i jest znany z tego, �e przetrz�sa|firmy, kt�re kupuje.
{14320}{14368}"przetrz�sa," to znaczy wysy�a na bezrobocie?
{14373}{14428}szczerze, kate,|wiesz tyle co ja.
{14432}{14503}wi�c, nie wiesz, czy jutro|b�dziesz tu jeszcze pracowa�.
{14508}{14608}s�uchajcie, ludzie, on nied�ugo tu b�dzie.|i mo�emy wtedy dosta�
lepsz� propozycj�.
{14613}{14673}w mi�dzyczasie,|sugeruj�, �eby�my wr�cili do pracy.
{14677}{14769}praca, "szmaca," mam tu zdj�cia|dzidziusia. chod�cie tu, ludzie.
{14774}{14881}patrzycie na 6 funt�w,|8 uncji czystego zachwytu.
{14886}{14938}- jak twoja siostra to zrobi�a?|- zdrowy jak ko�.
{14943}{14988}my�lisz, �e zachowa te|niebieskie oczy?
{14993}{15042}- mo�liwe. jego ojciec ma jasne oczy.|- ile ma?
{15046}{15077}dzisiaj sko�czy� trzy tygodnie.
{15082}{15142}wygl�dasz bardzo dobrze, jak na kobiet�,|kt�ra urodzi�a dziecko trzy
tygodnie temu.
{15148}{15218}o, nie.|nie jestem jego mam�, jestem tylko jego...
{15250}{15292}...cioci�.
{15297}{15350}cze��. czy my�my si� ju� spotkali?
{15353}{15405}- jason dean.|- o, bo�e.
{15419}{15487}przepraszam. pan jest dean?
{15491}{15522}- jason, prosz�.|- dobrze, to jest...
{15525}{15647}to jest troch� dziwne,|poniewa� jeste� naprawd� m�ody... m�ody.
{15652}{15689}- tak.|- tak.
{15712}{15737}no wiesz, to jest dziwne.
{15741}{15825}zawsze wyobra�a�em sobie gazet�,|gdzie ludzie bardziej si�...
{15830}{15891}...nie wiem, uwijaj�.
{15906}{15980}- uwijaj�. uwijaj�.|- och, hej! nie!
{16035}{16085}jestem elise rothman,|pozw�l, �e ci� oprowadz�.
{16089}{16147}szczerze, elise,|nie zamierza�em obrazi� twojego zespo�u.
{16151}{16275}ja tylko, wyros�em na komiksach.|w daily planet wszyscy si� uwijali.
{16282}{16361}dobra, �eby by� uczciwym, superman mo�e|porusza� si� szybciej od
pr�dko�ci pocisku.
{16364}{16417}wi�c, on ma niewielk� przewag� |w uwijaniu si�, no wiesz.
{16422}{16467}kobieta,|kt�ra zna si� na superbohaterach.
{16482}{16528}jestem pod wra�eniem.
{16533}{16581}- jestem...jestem phoebe.|- wiem.
{16586}{16646}mia�em du�� prac� domow�,|du�o czytania.
{16652}{16706}- nak�ad jest powalaj�cy, ja...|- o, przepraszam.
{16711}{16781}- planuj� to zatrzyma�, i z tego co widz�,| na pocz�tek razem z
tob�.
{16790}{16895}jej, to naprawd� s�odkie.|to nie jest s�odkie? s�ysza�a� to?
{16899}{16952}przepraszam, za|to ma�e zdj�ciowe przedstawienie, no wiesz.
{16956}{17015}o, je�li mia�bym takiego s�odkiego siostrze�ca,|te� bym go
pokazywa�.
{17028}{17086}najlepsze, co mog� zrobi� to...
{17098}{17156}zdj�cie mojego psa.
{17214}{17282}panie dean, je�li by pan zechcia�,|to oprowadz� pana.
{17286}{17381}�wietnie. phoebe, pogadamy wkr�tce.
{17385}{17421}on ma twoje oczy.
{17660}{17783}wi�c, s�siedzi, kt�rzy jeszcze nie wiedzieli,|�e jeste�my szaleni,
teraz ju� wiedz�.
{17787}{17866}ale dom jest otoczony|przez jab�onie i sza�wi�.
{17871}{17919}dzi�kuj�. wiem, �e my�lisz,|�e to jest strata czasu...
{17923}{17995}wi�c, wiesz, je�li to by dzia�a�o,|ju� by�my to zrobili.
{17999}{18070}- ka�dy malutki kawa�ek pomaga.|- w porz�dku. jak tw�j rytua�?
{18074}{18109}nijak.
{18113}{18167}my�la�am, �e chcia�a�|wezwa� dla dziecka czarodziejskich stra�nik�w.
{18172}{18246}chcieli�my, chcemy,|ale �eby wykona� rytua�,
{18250}{18298}najpierw trzeba mie� imi� dla dziecka.
{18303}{18373}wi�c, wyci�gn�li�my drzewo genealogiczne rodziny,|maj�c nadziej�
znale�� tam jakie� nowe pomys�y.
{18378}{18428}poka� mi.
{18477}{18549}okay, zdecydowanie, mog� powiedzie�,|�e jestem przeciwna imieniu
herbert.
{18553}{18638}tak, ju� zawetowali�my r�wnie�|clarenca i miltona.
{18712}{18798}nie, �ebym by�a zbyt egocentryczna,|ale gdzie ja jestem na tym
drzewie?
{18863}{18925}no, nie mieli�my ostatnio szansy, by to uaktualni�.
{18944}{18976}och, racja.
{18980}{19028}tak, znaczy, �e dziecka te� tam jeszcze nie ma.
{19032}{19148}tak, dlatego �e nie dosta� jeszcze imienia, leo.
{19173}{19278}och, dobrze, paige, to jest tylko kawa�ek|papieru. to nic nie
znaczy.
{19308}{19353}wiem o tym.
{19357}{19449}poza wika�skimi rytua�ami|i czarodziejskimi stra�nikami,
{19453}{19507}my�l�, �e czas wyci�gn��|ci�sz� amunicj�.
{19512}{19591}-jak w czym?|- jak w staromodnym polowaniu na demony.
{19595}{19684}m�wi�, �e pominiemy hawkera|i p�jdziemy prosto po cymba�a,
{19689}{19726}kt�ry zleci� ukra�� dziecko.
{19730}{19773}- jak?|- nie jestem jeszcze pewna.
{19777}{19876}ale powiem to. gdy go znajdziemy,|prze�lemy mu wiadomo��:
{19880}{19966}"je�li przyjdziesz po to dziecko,|umrzesz w mo�liwie najokrutniejszy
spos�b."
{20029}{20102}tak, lubi� wiadomo�ci.
{20106}{20152}wiesz, z wyj�tkiem...
{20156}{20189}z wyj�tkiem?
{20193}{20233}z wyj�tkiem cz�ci,|w kt�rej musz� opu�ci�
{20237}{20283}moje nowonarodzone dziecko|i p�j�� zapolowa� na demona.
{20287}{20333}ja tylko... ja nie jestem gotowa.
{20337}{20435}okay. dobrze, mog� to zrozumie�.|ja tylko... zabior� Phoebe.
{20439}{20493}ale ona chyba ma dzisiaj|wielki dzie� w pracy,
{20497}{20535}a my potrzebujemy jej pieni�dzy.
{20539}{20566}- p�jd� sama.|- nie ma mowy.
{20570}{20624}nawet nie wiesz,|z jakim rodzajem demona zadzieramy.
{20628}{20689}�wietnie, ale jestem jego matk� chrzestn�.|jego ochrona to moje
zadanie,
{20693}{20765}i je�li go nie powstrzymam,| hawker wr�ci.
{20769}{20825}w porz�dku, w takim razie pozw�l,|nam przygotowa� si� na jego
przyj�cie.
{20830}{20890}dok�adnie, zastawimy na niego pu�apk�.
{20894}{20981}mo�e go porwiemy|i sprzedamy temu, kto da wi�cej.
{20985}{21027}jak my�lisz?|to dobry pomys�.
{21031}{21095}wtedy mo�emy znale�� tego, kto go wynaj��,|i zmusi� go do zabrania
nas do niego.
{21100}{21159}nie, to brzmi ryzykownie.
{21163}{21219}on ma to swoje pole si�owe|i w�asny system alarmowy.
{21223}{21305}to nie jest bardziej ryzykowne, ni� jakby�|posz�a na to swoje g�upie
polowanie.
{21309}{21369}on ma racj�, powinna� p�j��|po kryszta�y na pu�apk�.
{21373}{21418}�wietnie.
{21636}{21681}- halo.|- nie "haluj" mi tu.
{21685}{21728}wiesz z kim chc� porozmawia�.
{21732}{21772}tak, ale on teraz odpoczywa.
{21777}{21813}a jak posz�o z nowym szefem?
{21818}{21860}och, jason dean?|chc� urodzi� mu dzieci.
{21864}{21912}ale to jest poza zasi�giem.|teraz pozw�l mi pogada� z...
{21916}{21989}co? zadurzy�a� si�|w nowym szefie?
{21993}{22056}my�l�, �e nie lubi�|tonu twojego g�osu, panie.
{22060}{22128}prosz�, daj mi porozmawia� z moim siostrze�cem.|nie chc�, by
zapomnia� mojego g�osu.
{22132}{22219}ale on potrzebuje odpocz��.|mieli�my tu troch� gor�czkow� sytuacj�.
{22223}{22256}gor�czkow�? co to znaczy, gor�czkow�?
{22260}{22316}wi�c, nie chc� ci� martwi�,|ale by� tutaj atak.
{22320}{22345}oni przyszli po dziecko.
{22349}{22436}- co? dlaczego mi nie powiedzieli�cie?|- powiedzia�em ci. w�a�nie ci
m�wi�.
{22440}{22471}okay, dobra, id� do domu.
{22475}{22549}nie musisz, mamy wszystko pod|kontrol�. nie ma si� o co martwi�.
{22553}{22583}zadzwonimy, je�li b�dziemy ci� potrzebowa�.
{22587}{22628}leo, to m�j siostrzeniec,|rozmawiali�my o tym.
{22632}{22663}powiniene� by� do mnie zadzwoni�.
{22667}{22749}tylko powiem jasonowi, �e zabieram prac�|do domu na reszt� dnia.
{22797}{22854}na dzisiejszym rynku, wizerunek|i tre�� s� nieroz��czne.
{22858}{22908}mo�emy dosta� Nagrod�|Pulitzera publikuj�c zwyci�zki artyku�,
{22913}{22965}ale z naszym s�abym nak�adem,|kto si� o tym dowie?
{22969}{23012}cze��. z�y moment?
{23017}{23061}nie, wejd�, wejd�.
{23065}{23114}tutaj. popatrz na t� kobiet�.
{23118}{23202}pi�kna, inteligentna, zabawna.|i potrafi pisa�.
{23207}{23286}z w�a�ciwym nastawieniem, mog�aby wykopa�|Drog� abby do poziomu
krzaka.
{23290}{23332}ona jest towarem.
{23337}{23404}dzi�ki, tak my�l�.|skoro mam ju� twoj� uwag�...
{23408}{23469}i ci�ko pracowali�my|na jej skapitalizowanie.
{23473}{23545}ona ma billboardy, |go�ci w lokalnym radiu,
{23549}{23599}i tak si� eksponowa�a w 415 magazine.
{23604}{23642}nie my�l, �e tego nie widzia�em.
{23646}{23718}co mnie zdumiewa, to to, �e mogliby�my to|zrobi� inaczej z szacunku
do tre�ci.
{23722}{23799}- tre�ci?|- mia�em na my�li rozszerzenie jej kolumny.
{23803}{23872}mo�e pisa� pe�nometra�owe cykle|testuj�ce jej w�asne rady,
{23876}{23928}albo cykle o najlepszych miejscach w san francisco,
{23932}{23979}oparte na jej w�asnych tajemniczych do�wiadczeniach.
{23984}{24080}podoba mi si�. phoebe i ja mo�emy popracowa�|po po�udniu, mo�e razem
co� wymy�limy...
{24084}{24132}nie, nie mo�emy.
{24136}{24214}przepraszam, ale chc� zabra� moj� prac�|do domu na reszt�
popo�udnia.
{24218}{24256}dlaczego?
{24260}{24330}dlaczego? dlatego, �e mam nowe dziecko,
{24334}{24413}nowego siostrze�ca w domu,|a on wymaga du�o uwagi...
{24417}{24492}ale on ma rodzic�w, prawda?|czy jest co�, co przegapi�em?
{24497}{24576}nie. widzisz, elise nie mia�a nigdy|nic przeciwko mojej pracy w
domu.
{24580}{24646}tak, ale, phoebe, rozmawiamy|o poszerzeniu twojej kolumny.
{24651}{24713}powinnam pomy�le�, �e chcia�aby�|wskaz�wk� do tego, jak to ma
wygl�da�.
{24718}{24785}- tak, oczywi�cie, elise, ale...|- za ma�o ci p�acimy?
{24789}{24816}nie, nie o to chodzi.
{24820}{24872}okay, usi�d� z elise,|wyjd� z jakimi� nowymi pomys�ami
{24876}{24948}i jak tu ju� jeste�, przedyskutujemy,|jaka powinna by� twoja nowa
pensja.
{24959}{25014}p�niej, po po�udniu zn�w si� spotkamy.
{25018}{25101}tak. �wietnie.
{25219}{25307}dlaczego kto� chcia�by|zrani�, co� tak bardzo niewinnego?
{25424}{25498}biedna paige. jej dostaj� si�|wszystkie k�opoty rodzicielstwa
{25502}{25532}i �adnej nagrody.
{25536}{25629}my�l�, �e u�miech|siostrze�ca jest wszystkim, czego ona potrzebuje.
{25633}{25676}wszystko b�dzie dobrze, piper.
{25681}{25732}- jak?|- poniewa� dzieci s� odporne.
{25736}{25779}a nasze jest troch� bardziej, ni� inne.
{25782}{25840}ale mimo to,|my�l�, �e to nie mo�e by� dobre dla niego.
{25845}{25928}nawet, je�li on mo�e powstrzyma� demony,|musi wyczuwa� napi�cie,
{25932}{26004}co oznacza w najlepszym razie,|�e b�dziemy mieli neurotyczne
niemowl�.
{26018}{26043}sp�jrz na to od lepszej strony.
{26047}{26129}poza tym dorastaj�c z twoimi siostrami,|on jest zobligowany do bycia
neurotycznym.
{26323}{26363}nie!
{26485}{26522}leo!
{26717}{26782}domy�lam si�, �e zarz�da�am zbyt wyg�rowanej ceny.
{26859}{26906}mam ci�, male�ki. ju� wszystko w porz�dku.
{26910}{26946}co robi m�j ma�y kolega?
{26950}{27001}my�l�, �e potrzebuj� tutaj ma�ego leczenia.
{27007}{27054}dla mnie wygl�da dobrze.
{27057}{27135}nie on. ja.
{27392}{27471}okay, dobrze, spokojnie. uwa�aj na g�ow�.
{27475}{27546}upewnij si�, �e mocno trzymasz jej r�ce,|nie chcemy, �eby co�
wysadzi�a.
{27550}{27597}poprostu zr�b to.
{27762}{27829}- gdzie jest dziecko?|- nic mu nie jest, kochanie, ju� dobrze.
{27833}{27867}oni wiedzieli o polu si�owym.
{27872}{27918}prawie wylecieli z nim przez okno.
{27922}{27989}tak, ale nie zrobili tego, i teraz|nasze zainteresowanie skupia si�
na tobie.
{27993}{28032}na mnie? dlaczego? jestem uzdrowiona.
{28038}{28088}tak, ale faktem jest, �e|musia�a� by� uzdrowiona.
{28093}{28123}w�a�nie o tym m�wi�.
{28126}{28192}tak, przypuszczam,|�e nie b�d� ju� wi�cej niezniszczalna.
{28196}{28248}tak, to ma sens, wcze�niej|mia�a� moc od niego,
{28251}{28293}a on teraz ju� nie jest wewn�trz ciebie.
{28298}{28364}mia�em tylko nadziej�, �e|zostawi� co� dla mamy.
{28368}{28442}tak, ta teoria przysz�a mi do g�owy, ale|nie mia�am szansy jej
przetestowa�.
{28446}{28476}to powa�na sprawa, piper.
{28481}{28538}musisz nauczy� si� by� znowu ostro�n�,|bo teraz jeste� s�absza.
{28543}{28641}nie mam tego luksusu.|po�owa demonowa poluje na moje dziecko.
{28668}{28708}a co my�lisz o u�ywaniu athame
{28712}{28768}do wywr�enia demonicznego rynku?|my�l�, �e to mo�e mie� sens
{28773}{28823}- hawker tam to dosta�.|- tak.
{28826}{28884}mo�emy przebra� si� za|demony, infiltrowa� rynek
{28888}{28945}i udawa�, �e wiemy|jak dosta� dziecko czarodziejki.
{28949}{28982}to sprytny plan.
{28986}{29063}wtedy mogliby�my si� dowiedzie�,|kt�ry chory gnojek chce go kupi�.
{29068}{29126}racja, ale wtedy musimy unicestwi�|ka�dego kogo spotkamy,
{29132}{29198}i kontynuowa� nasz pierwotny|plan - zabijanie demon�w - wys�anie
wiadomo�ci.
{29203}{29256}to bardzo rozwlek�y i bardzo dobry plan.
{29260}{29304}to jest dobry plan, �eby|wys�a� matk� mojego dziecka
{29309}{29359}do gniazda szerszeni,|bo za��da�a� za wysokiej ceny za pu�apk�?
{29364}{29400}ojeje, jedna ma�a pomy�ka, cz�owieku.
{29405}{29456}w porz�dku. ona ma racj�. musimy i��.
{29460}{29499}racja.
{29648}{29703}jeste� pewna, �e dasz rad� to zrobi�?
{29857}{29906}nie, nie mog� i��.
{29960}{30039}okay. tylko p�jd� sprawdzi� Ksi�g�|cieni, zobacz�, czy czego� nie
przegapi�am.
{30044}{30082}b�dzie dobrze.
{30143}{30184}my�l�, �e nadszed� czas, by zadzwoni� do phoebe.
{30189}{30239}rozmawia�em z ni�, powiedzia�a,|�e jest w drodze do domu.
{30293}{30341}zadzwoni� jeszcze raz.
{30424}{30502}ju� dobrze, ma�y m�czyzno.|nie pozwolimy, by kto� ci� ukrad�.
{30792}{30843}ju� dobrze, paige.
{30847}{30935}ju� dobrze. walczy�a�|ju� w tym roku z czarodziejskimi bajkami.
{30940}{31040}mo�esz to zrobi�.|mo�esz to zrobi�. mo�esz to zrobi�.
{31127}{31165}zgubi�a� si�, ma�a dziewczynko?
{31240}{31310}naprawd� masz ba�agan|w obs�udze klient�w.
{31315}{31378}- co?|- jestem niezadowolonym klientem.
{31382}{31464}kupi�am ten athame tutaj po cenie rynkowej,|mia� p�on��.
{31468}{31543}nic z tego. da�am za niego �adny grosz.| i za co?
{31547}{31629}to prawie mnie zabi�o, gdy pr�bowa�am|ukra�� dziecko czarodziejki.
{31635}{31676}chcesz wiedzie�,|co dosta�am za m�j wysi�ek?
{31693}{31760}ma�y milutki kocyk. s�odkie.
{31766}{31814}o, i hawker kt�ry mnie wynaj��?
{31818}{31885}on dosta� osiemdziesi�t sze��,|tyle to ja nawet nie dosta�am w dzie�
wyp�aty.
{31889}{31921}kim jeste�?
{31926}{31991}m�wi�am ci,|jestem niezadowolonym klientem.
{32063}{32116}widzisz? nie p�onie.
{32852}{32931}wi�c pomy�la�am, �e mog�abym uderzy�|do kilku klub�w w mie�cie
{32935}{32994}i spr�bowa� poszuka� tam materia��w na artyku�,|jak to sugerowa�am w
swojej kolumnie.
{32998}{33089}wtedy zrelacjonuje, jak oni|si� tego pozbywaj�.
{33103}{33173}podoba mi si�. jest sexy jak diabli.
{33178}{33286}okay, �wietnie. wi�c dlaczego nie mog� i�� do domu|i spr�bowa�
popracowa�...
{33290}{33329}tak.
{33353}{33378}nie.
{33382}{33432}nie, absolutnie nie.
{33437}{33473}�wietnie.
{33578}{33603}wszystko w porz�dku?
{33653}{33703}tak. dobrze. ja tylko...
{33707}{33802}mam ma�y problem z poziomem cukru we krwi,|to nic powa�nego, ale
musz� co� zje��.
{33815}{33881}nic nie m�w. lubisz chi�szczyzn�?
{33906}{33968}- jedzenie, nie ludzi.|- naprawd� musz� i�� do domu.
{34015}{34091}elise, mo�esz nam|wybaczy� na moment?
{34097}{34127}oczywi�cie.
{34131}{34182}b�d� tylko...
{34213}{34261}...b�d� tutaj.
{34450}{34495}znowu chodzi o dziecko siostry?
{34500}{34595}tak. to jest, w�a�ciwie. musz�|i�� sp�dzi� z nim troch� czasu.
{34605}{34637}z dzieckiem swojej siostry?
{34647}{34678}tak.
{34682}{34756}widzisz, mo�e ty mnie nie rozumiesz,|ale to dziecko potrzebuje mnie
w tej chwili.
{34760}{34792}czy twoja siostra jest samotn� matk�?
{34796}{34839}- nie.|- sp�jrz, phoebe,
{34843}{34917}my�l�, �e to wspania�e,|�e tak bardzo kochasz swojego siostrze�ca.
{34921}{34989}naprawd�. ale masz prac�.
{34993}{35029}tak, i my�l�,|�e wykonuj� j� do�� dobrze.
{35033}{35117}tak. do niedawna.
{35128}{35158}s�ucham?
{35162}{35214}sp�dzi�em kilka popo�udni|nad twoj� kolumn�
{35219}{35314}z ostatnich kilku tygodni.|i one sta�y si� bardzo...
{35408}{35465}- co?|- dziecio-centryczne.
{35494}{35575}one wszystkie s� o pieluszkach|i matczynym mleku.
{35579}{35667}oni ju� nawet tego nie czytaj�.|zgubili twoje przes�anie. jeste�
seksowna.
{35671}{35796}dobra, jaki� pisarz, jaki� dobry pisarz, wykorzystuje|ich �ycie,
jako inspiracj� do swojej pracy.
{35801}{35855}to prawda. ale, je�li wszystko|w swojej pracy podporz�dkujesz
{35859}{35930}jakiemu� dziecku, mo�e|b�dziesz musia�a przemy�le� swoje priorytety.
{35942}{36026}przepraszam, panie dean, ale, phoebe,|dzwoni tw�j szwagier.
{36030}{36066}to ju� trzeci raz.
{36070}{36109}co? dlaczego mi nie powiedzia�a�?
{36256}{36311}nie rozumiem,|dlaczego nie orbowa�e� si� do mnie,
{36315}{36349}wtedy by mnie zawiadomili?
{36353}{36419}nie chcia�em opuszcza� domu,|dop�ki to nie sta�oby si� ca�kowicie
niezb�dne.
{36423}{36498}no tak. okay, wi�c, by�a jeszcze inna pr�ba porwania?
{36502}{36536}tak.
{36583}{36625}nie mog� uwierzy� , �e oni mnie nie powiadomili!
{36629}{36669}powiedzieli, �e masz wa�ne spotkanie
{36673}{36719}i szef powiedzia�, �e nie mo�na ci przeszkadza�.
{36723}{36783}niewiarygodne. i on m�wi,|�e mam przemy�le� swoje priorytety?
{36787}{36818}- kto?|- jason dean.
{36823}{36861}jason? jason halli...
{36866}{36910}o, nawet o tym nie my�l.
{36914}{36954}prosz�, powiedz, �e nie zosta�a� zwolniona.
{36958}{37053}och, nie, ja... s�dz�, �e nie.
{37088}{37113}co to jest do diab�a?
{37117}{37142}- alarm dziecka.|- alarm dziecka.
{37146}{37171}co?
{37321}{37450}wiem, tak wiele zamieszania.|w�a�ciwie o czym nas alarmuje?
{37455}{37515}o demonach. przypuszczalnie|w domu jest demon.
{37519}{37578}popatrz na to, on nawet nie p�acze.
{37582}{37648}jeste� taki dzielny.|jeste� jak ma�y, dzielny �o�nierz.
{37660}{37694}mo�e ten alarm si� popsu�.
{37698}{37775}- paige by wiedzia�a.|- gdzie jest paige?
{37794}{37830}paige?
{37834}{37877}o, m�j Bo�e, jej tu nie ma.
{37882}{37926}okay, co ma znaczy� "o, m�j Bo�e"?
{37930}{37969}i nie ma rzeczy do wr�enia.
{38011}{38065}znikn�� wybuchowy eliksir.
{38069}{38136}prosz�, czy kto� m�g�by|mi powiedzie�, co tu si� dzieje?
{38154}{38182}co to jest, zakl�cie?
{38197}{38288}nie, to wiadomo��.|"posz�am na targ. wkr�tce wr�c�."
{38297}{38334}okay, wi�c, to dobra wiadomo��, prawda?
{38365}{38420}ona posz�a na targ.
{38424}{38467}prawda?
{38691}{38795}chod�cie ludzie, to ma najwi�kszy zasi�g.|moc tej ognistej kuli to
20 jard�w.
{38799}{38849}dobra, teraz przedstaw mi prawdziw� ofert�.
{38854}{38946}teraz, je�li potrzebujesz nowych mocy,|tam je dostaniesz.
{38965}{39018}jeste� takim wspania�ym przewodnikiem.
{39022}{39074}szukacie co� naprawd� ekstra?
{39079}{39143}nie zostali�cie demonami|tylko na dodatkowy etat.
{39147}{39246}teraz, obserwujcie i zobaczcie|co m�j trwa�y tonik mo�e zrobi� dla
was.
{39461}{39492}wezm� kilka.
{39637}{39720}my�l�, �e tam s� ludzie,|kt�rych szukasz. paso�yty.
{39724}{39776}o, paso�yty?|powinnam si� przestraszy�?
{39780}{39819}nie. to gnojki,
{39823}{39894}ale kiedy� przekl�a ich czarownica|i stracili swoje moce.
{39898}{39967}�a�osne, ma�e b�karty.|nawet taka dziewczyna jak ty, mog�aby si�
nimi zaj��.
{39971}{40067}o, taka dziewczyna jak ja?|musia�abym tylko chcie�.
{40071}{40163}dobra, dzi�kuj� ci za przewodnictwo. przypuszczam,|�e teraz czekasz
na zap�at�.
{40192}{40222}wiesz, �e tak.
{40270}{40308}ognista kula.
{40376}{40421}hej!
{40434}{40493}przepraszam, by� troch� zach�anny.
{40689}{40776}przepraszam. czy kto� tu jest zainteresowany|potomkiem czarodziejki?
{40847}{40872}kim jeste�?
{40876}{40934}jestem powodem, dla kt�rego ty|nie b�dziesz wi�cej potrzebowa�
jedzenia.
{40938}{40984}nie, zanim nie us�yszysz|co mam do powiedzenia.
{41010}{41071}jedzenie jest martwe.
{41126}{41152}m�wi�a� co�?
{41156}{41225}tylko to, �e hawker,|kt�ry mnie wynaj��, �ebym zabra�a dziecko,
{41229}{41281}schrzani� robot�|i teraz nie �yje.
{41286}{41343}nie powiedzia�, kto go wynaj��,|ale s�ysza�am, �e to by�e� ty.
{41391}{41423}wi�c, co je�li to prawda?
{41427}{41501}nie denerwuj si�.|jestem tu tylko po nagrod�.
{41505}{41541}oferta jest nadal wa�na, prawda?
{41553}{41627}po pierwsze powiedz nam, dlaczego jeszcze �yjesz.
{41631}{41677}wezm� to za tak.
{42218}{42246}dalej ludzie, m�wcie do mnie.
{42297}{42362}bingo. mamy lokalizacj� targu.
{42367}{42414}tak. znalaz�e� paige?
{42418}{42488}nie mog� jej wyczu�. ale|nie wpadajmy w panik�.
{42492}{42550}jej sygna� mo�e by� blokowany|przez magi� chroni�c� targ.
{42554}{42590}racja, nie ma powodu do paniki.
{42594}{42652}my�l�, �e nasza siostra posz�a sama|do demonowa i nie mia�a poj�cia
{42657}{42727}co lub kto jej zagra��,|wi�c nie ma powodu do paniki, prawda?
{42732}{42791}phoebe, to by�a moja wina.|powinnam z ni� p�j��.
{42795}{42849}ja powinnam z ni� p�j��,|mog�a do mnie zadzwoni�.
{42853}{42894}tak, ale powiedzia�am jej, �eby ci nie przeszkadza�a,
{42898}{42954}poniewa� pr�bujesz wywrze� wra�enie|na nowym szefie.
{42958}{43042}dzi�ki, nie pr�bowa�am wywrze�|wra�enia na moim nowym szefie.
{43046}{43096}naprawd�? ale dzisiaj rano...
{43112}{43166}okay, mo�e rano|pr�bowa�am mu zaimponowa�.
{43170}{43244}ale teraz nie, wi�c mo�emy wi�cej nie|rozmawia� o jasonie dean,
prosz�?
{43248}{43273}dzi�kuj� bardzo.
{43277}{43325}tak, pom�wmy o tym, jak|odnale�� Paige.
{43355}{43421}wi�c, musimy napisa� zakl�cie,|kt�re przeniesie nas na targ.
{43425}{43462}mog� prosi� o jak�� kartk�?
{43743}{43771}wszystko w porz�dku?
{43775}{43835}nie. to czas na panik�.
{43839}{43881}o, m�j Bo�e.
{43928}{43989}m�wi�, �e musimy j� wyssa� do sucha.
{43993}{44028}dok�adnie i powoli.
{44032}{44084}- kusz�ce, ale...|- ale co?
{44088}{44184}zapominasz, �e to jedna z jej rodzaju|przekl�a nas na reszt� �ycia.
{44189}{44225}prosz�...
{44229}{44330}m�wi�, �e j� zabijemy,|w rewan�u na jeszcze jednej wied�mie.
{44334}{44447}i co? wci�� b�dziemy paso�ytami.|to niczego nie zmieni.
{44451}{44510}ale ona b�dzie martwa. to si� zmieni.
{44514}{44579}ale nadal b�dziemy zmuszeni|do tej trywialnej egzystencji.
{44583}{44674}pomy�l o tym.|ona jest czarodziejk�.
{44679}{44754}je�li b�dziemy trzyma� j� przy �yciu,|jej siostry j� wyczuj�.
{44759}{44840}a wtedy po ni� przyjd�.
{44844}{44965}a kiedy to zrobi�,|niemowl� pozostanie bez opieki.
{44970}{45012}nie.
{45126}{45151}nic?
{45155}{45217}chyba, �e s� niewidzialni,|nie ma demon�w w tym domu.
{45221}{45258}wi�c dlaczego alarm si� w��czy�?
{45262}{45303}- musieliby�my spyta� Paige.|- wi�c, lepiej si� pospieszmy,
{45308}{45357}poniewa�, je�li dobrze my�l�,|ona nie ma za wiele czasu.
{45361}{45441}chcesz, �ebym opu�ci�a swoje dziecko,|kiedy alarm wyczuwa w domu z�o
{45445}{45476}z cz�stotliwo�ci� co 10 minut?
{45480}{45536}uwierz mi, piper,|nie chc� zostawi� dziecka,
{45540}{45604}ale alarm si� popsu�.|nie ma z�a w tym domu.
{45608}{45667}ale ju� wcze�niej mieli�my|doczynienia z niewidzialnymi demonami.
{45671}{45745}no wiesz, demony zamieniaj� si� w lampy,|lampy w demony,
{45749}{45774}demony w �cianach...
{45778}{45847}nie my�lisz chyba, �e je�li byliby tu,|ju� by zaatakowali dziecko?
{45900}{45965}o, popatrz na niego, u�miecha si�!
{45970}{46015}och, jeste� taki odwa�ny.
{46020}{46085}- u�miecha si�?|- albo ma gazy.
{46136}{46165}piper, po�� go.
{46170}{46197}co?
{46201}{46243}on p�aka�,|kiedy demon zaatalowa�.
{46247}{46303}- wi�c?|- wi�c, po�� go na minutk�
{46308}{46342}i wyjd� st�d.|ty te�, phoebe.
{46346}{46377}- dlaczego?|- zaufaj mi.
{46397}{46440}okay.
{46659}{46695}co my robimy?
{46699}{46756}- tylko poczekajcie.|- na co?
{46841}{46874}na to.
{46907}{46939}- nie �api�.|- on to robi.
{46943}{47009}u�ywa swoich mocy,|by w��czy� alarm.
{47076}{47181}poniewa�, ju� zrozumia�, �e jak|alarm dzwoni, wszyscy do niego
biegniemy.
{47185}{47300}on tylko pr�buje zwr�ci� na siebie uwag�.|to geniusz. och, jeste�
geniuszem!
{47304}{47351}m�j ch�opiec u�ywa mocy.
{47355}{47393}pr�bujesz wywo�a� u mamy|atak serca?
{47397}{47429}to pr�bujesz zrobi�?
{47433}{47526}wi�c przypuszczam, �e jest bezpiecznie|i mo�ecie i�� pom�c Paige.
{47620}{47662}- racja.|- w porz�dku?
{47667}{47714}tak. okay.
{47718}{47752}we� jakie� eliksiry,
{47756}{47842}poniewa�, je�li mam i�� na targ,|a jego zostawi�, nie b�dziemy bra�
je�c�w.
{47884}{47960}tylko b�d� ostro�na.
{47964}{47989}b�d�.
{47993}{48025}nie jeste� ju� niezwyci�ona.
{48029}{48071}wiem.
{48080}{48172}tylko tak ci�ko go zostawi�.
{48222}{48288}phoebe te� ci�ko go zostawi�.
{48292}{48389}wi�c, upewnij si�, �e wr�cisz.
{48420}{48449}opiekuj si� nim.
{48453}{48533}to znaczy, �e je�li spadnie mu cho� jeden w�os z g�owy,|ty i ja mamy
problemy.
{48537}{48603}b�d�. przy pierwszej oznace problemu,|wyorbuj� go.
{48607}{48715}okay. phoebe,|idziemy. idziemy.
{49000}{49058}- gdzie jest targ?|- kim jeste�cie?
{49062}{49108}jestem matk�.
{49201}{49275}kt�ry z was, szmaciarze,|wyznaczy� nagrod� za moje dziecko?
{49888}{49919}ju� s�.
{49977}{50037}czas dziecka nadszed�.
{50344}{50440}w porz�dku, kolego.|mama wkr�tce wr�ci.
{50868}{50927}- gdzie oni s�?|- piper.
{50931}{50990}wiem, jeste� bardzo szcz�liwa, �e nas widzisz.
{50995}{51055}- dziecko.|- nic mu nie jest, jest z leo.
{51060}{51125}oni s� paso�ytami.|zaabsorbuj� moc leo.
{51129}{51182}co? mo�esz si� orbowa�?
{51186}{51278}nie. nie. zabrali moje moce.
{51282}{51323}musimy dosta� si� do zewn�trznej strony bramy.
{51327}{51362}to jest moje.
{51902}{51942}czujesz moc?
{51946}{52018}jest fantastyczna. ale jak go st�d|wyniesiemy?
{52021}{52155}nie przestawaj wch�ania� magii. pole si�owe|os�abnie i wtedy b�dzie
nasz.
{52578}{52650}id�cie. nie pozw�lcie im|po�o�y� na nim �ap.
{52726}{52773}nie!
{52902}{52959}- odszed�.|- w porz�dku, pozw�l mu.
{52963}{53019}powiedzia�am, �adnych je�c�w.|dobrze si� czujesz?
{53060}{53128}- tak.|- w takim razie wracamy.
{53227}{53317}nie zrobi�e� tego dla nas. ostrzega�am ci�.
{53321}{53386}wied�my to zrobi�y. nie ja.
{53415}{53499}wied�m nie mo�na por�wnywa� do...
{53568}{53662}to dziecko jest pot�niejsze,|ni� mo�esz sobie wyobrazi�.
{53698}{53807}tego co przewidzia�am, nie mo�na zignorowa�.
{53811}{53883}co? co widzia�a�?
{53887}{53918}jaki on jest?
{53956}{54019}on jest naszym ko�cem.
{54045}{54140}nie b�dziemy mieli ju� nic do zrobienia|z t�...istot�.
{54162}{54246}�atwo ci m�wi�. ty masz swoje w�asne moce.
{54251}{54338}i lubi� ich u�ywa�.
{54580}{54609}imponuj�ce.
{54709}{54784}moc twojej siostry zosta�a przywr�cona.
{54794}{54819}kim jeste�?
{54836}{54894}reprezentuj� tych u w�adzy.
{54898}{54958}pozostali si� zabezpieczyli, a prawo b�dzie stanowi�
{54962}{55039}o zakazie jakichkolwiek|pr�b na twoim dziecku w przysz�o�ci.
{55057}{55099}dlaczego? co na tym zyskasz?
{55121}{55153}nic.
{55176}{55242}udowodni�a�...
{55246}{55364}...�e koszty wojny|przewy�szaj� korzy�ci.
{55384}{55444}rozwa� to...
{55448}{55503}...nasz� bia�� flag�.
{55527}{55651}teraz sugeruj�, �eby� odpocz�a|i zachowa�a swoj� energi�.
{55655}{55789}z tego co przewidzia�am, wynika,|�e b�dziesz jej potrzebowa�.
{55934}{56002}to spos�b przes�ania|wiadomo�ci, wojowniczej mamusi.
{56006}{56040}nic o tym nie wiem.
{56045}{56070}wierzysz jej?
{56074}{56163}cz�ciowo, ale my�l�, �e to ma bardziej zwi�zek|z nim, ni� z tym co
zrobi�y�my.
{56167}{56214}my�lisz, �e co ona przewidzia�a?
{56218}{56265}chcia�abym wiedzie�.
{56412}{56519}och, mog�abym ci� zje��.|tak, mog�abym. tak, mog�abym.
{56523}{56665}pheebs. po tym, jak demoniczne paso�yty|chcia�y go zje��, to nie na
miejscu.
{56669}{56815}mam ci�. och, mog�aby ci� wy�ciska�. och,|mog�abym tylko wy�ciska�
twoj� malutk� bu�k�.
{56820}{56859}du�o lepiej.
{56865}{56923}czy to jest jego nowe imi�,|wy�ciskana bu�ka halliwell?
{56927}{56990}to jest tak samo dobre, jak wszystko inne.
{56995}{57025}jakie� nowe pomys�y, co?
{57028}{57101}- w zasadzie...|- nie. wiesz, byli�my zbyt zaj�ci
{57105}{57187}alarmem, walk� z demonem,|ratowaniem siostry...
{57190}{57255}- przepraszam.|- och, nie przepraszaj, paige.
{57259}{57307}by�a� bardzo dzielna,|zainspirowa�a� mnie do walki
{57311}{57361}i sprawi�a�, �e �wiat|sta� si� bezpieczniejszy dla naszego dziecka.
{57376}{57463}dlatego te�, chcia�abym|da� na imi� dziecku matthew.
{57467}{57561}chc� tym uchonorowa� super ochraniaj�c� cioci� Paige.
{57565}{57606}my�l�, �e to wspania�y pomys�.
{57611}{57664}- jak my�lisz?|- tak.
{57699}{57724}dzi�ki.
{57728}{57801}i mam r�wnie� pomys� na jego pierwsze imi�.
{57805}{57898}wyatt. na cz�� jego super ochraniaj�cego tatusia.
{57925}{57965}naprawd�?
{57975}{58007}tak, to nie zaczyna si� na p.
{58018}{58057}wi�c, z�amiemy tradycj�.
{58092}{58133}cze��, male�ki.
{58137}{58202}szcz�liwy maluszek.
{58215}{58281}dlaczego go nie zapytamy?
{58332}{58394}to prawdopodobnie twoje zadanie.
{58418}{58519}wyatt matthew halliwell,|czy to twoje imi�?
{58523}{58612}jak my�lisz? to jest dobre.
{58637}{58687}to jest dobre.
{59287}{59319}wiedzia�am, �e jeszcze tu b�dziesz.
{59352}{59433}tak, jest du�o do zrobienia.
{59548}{59640}ja tylko przysz�am, �eby ci powiedzie�...
{59663}{59692}...�e naprawd� mi przykro.
{59749}{59814}nie wyobra�a�em sobie, �e przeprosiny przyjd� ci tak �atwo.
{59825}{59917}tak, ja te� nie.|przepraszam jedynie, gdy jestem z�a.
{59939}{59980}i, okay, nie by�am wy��cznie z�a.
{59984}{60037}to by� nag�y domowy wypadek|i ja musia�am wyj��.
{60040}{60106}w przysz�o�ci, je�li wstrzymasz|moje rozmowy, mam nadziej�, �e mi o
tym powiesz.
{60111}{60211}- to s� przeprosiny?|- tak, poniewa� w innych rzeczach...
{60215}{60334}...mia�e� racj�. tak si� zaabsorowa�am dzieckiem,|�e straci�am
w�asne ja.
{60338}{60398}- moje perspektywy.|- to jest naprawd�...
{60402}{60473}to znaczy, kiedy by�y�my dzie�mi,|dzieli�y�my wszystko.
{60477}{60539}wi�c gdy przysz�o dziecko,|pomy�la�am, �e powinno by� tak samo.
{60543}{60617}wiesz, to jest �mieszne,|poniewa� nie jestem jego mam�, tylko
cioci�.
{60621}{60688}i to �wietnie dzia�a, poniewa�|mamy musz� wychowywa�, no wiesz,
{60692}{60748}- a ja tylko go rozpieszczam.|- tak, to jest zrozumia�e...
{60752}{60814}i naprawd� wiem, �e jeste� zaj�ty|i nie potrzebujesz wys�uchiwa�
{60818}{60889}od pisz�cej kolumn� porad,|jakiego� psychobe�kotu, ale...
{60922}{60956}...je�li nadal mam t� prac�...
{61005}{61069}...przyrzekam, �e pierwsz� rzecz�, jak� jutro rano zobaczysz|b�d�
wszystkie zmiany,
{61073}{61113}jakich oczekujesz w mojej kolumnie.
{61117}{61156}�wietnie.
{61161}{61224}- mog� ju� co� powiedzie�?|- och, tak.
{61228}{61272}wiedzia�em mniej o rodzinie mojej poprzedniej dziewczyny,
{61276}{61329}ni� nauczy�em si� o twojej|w ci�gu ostatnich pi�ciu minut.
{61333}{61366}- o, ja naprawd�...|- nie sko�czy�em.
{61371}{61431}- przepraszam.|- jestem zaj�ty.
{61435}{61481}ale sprawienie, by ta gazeta dzia�a�a,|jest dla mnie bardzo wa�ne.
{61486}{61565}je�li to oznacza wys�uchiwanie p�no w nocy|psychobe�kotu jakiej�
felietonistki,
{61571}{61608}to jestem sk�onny to zrobi�.
{61612}{61651}- to jest... racja.|- nie sko�czy�em.
{61656}{61730}ta gazeta nie mo�e pozwoli� sobi� na strat� ciebie,|phoebe. jeste�
zbyt warto�ciowa.
{61734}{61835}zbyt utalentowana. a je�eli ty mo�esz przyzna�,|�e by�a� z�a, ja te�
mog�.
{61856}{61903}- wi�c?|- wi�c...
{61907}{62021}...w przysz�o�ci, je�li kto� b�dzie do ciebie dzwoni�,|dam ci zna�.
{62036}{62083}- dzi�kuj�.|- nie ma za co.
{62128}{62176}sko�czy�em.
{62351}{62395}okay.
{62461}{62501}ja tylko...
{62501}{62793}
{62841}{62913}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests