You are on page 1of 11

{136}{252}chcia�bym zwr�ci� wasz� uwag�|na eksponat w, manifest dostawy.

{257}{345}znajdziecie to na stronie sz�stej|waszych dokument�w.


{349}{427}jak widzicie,|manifest odnosi si�
{432}{534}do wysy�ki wykonanej|5 wrze�nia zesz�ego roku.
{538}{591}nie wiem co ten|demon pr�buje udowodni�.
{683}{722}przepraszam, m�wi� pan co�?
{770}{833}nie, prosz� kontynuowa�.
{1021}{1087}kierownik floty, pan peters
{1091}{1187}jest odpowiedzialny za punkty|tego manifestu,
{1192}{1279}w��cznie z 48 bary�kami|toksycznych odpad�w.
{1283}{1381}pr�buje zaprzeczy� czym jest,|jakby�my nie wiedzieli.
{1392}{1461}przynosisz nam z�� s�aw�.
{1477}{1537}co tu si� dzieje do diab�a?
{1557}{1657}to nazywa si�... po�wiadczeniem?
{1662}{1757}- wszystko w porz�dku, panie turner?|- przepraszam.
{2190}{2252}zobacz, demon.
{2341}{2366}co powiedzia�e�?
{2370}{2439}jeste� dla nas wszystkich utrapieniem,|wiesz o tym.
{2495}{2533}zostawcie mnie w spokoju.
{2537}{2622}poddaj si�, cole.|nigdy nie b�dziesz dobry.
{2844}{2892}wszystko dobrze, ch�opie?
{3277}{3337}phoebe, dzi�ki bogu.
{3342}{3387}potrzebuj� twojej pomocy.
{3391}{3477}chyba zaczynam wariowa�,|albo kto� m�ci mi w g�owie.
{3507}{3542}spokojnie.|powiedz co si� sta�o.
{3547}{3676}w�a�nie po�wiadcza�em|sprawie chemicznej bry�y i poszed�em...
{3705}{3725}/rozw�d/
{3832}{3931}ostateczne papiery rozwodowe.|chc� �eby� je podpisa�.
{3935}{4025}- po to tu jeste�?|- tak. to nareszcie koniec, oficjalnie.
{4043}{4096}- poniewa� jeste� z�y.|- nie, mylisz si�.
{4100}{4148}nie, mam racj�.
{4152}{4200}zawsze by�e� z�y|i zawsze b�dziesz.
{4204}{4256}- to nieprawda.|- tak, to prawda.
{4265}{4323}cole, nie walcz z tym.|to to kim jeste�.
{4327}{4393}nie jestem z�y, do cholery!|nie jestem z�y!
{4611}{4652}lauren?
{4793}{4848}co si� ze mn� dzieje?
{4874}{4976}/wiesz co si� z tob� dzieje./
{4990}{5092}/jeste� z�y, cole./
{5143}{5208}jeste� z�y, cole.
{5212}{5277}to tw�j najwi�kszy strach.
{5281}{5335}i to prawda.
{6836}{6918}w porz�dku, szesnasty raz.
{6985}{7031}- cholera.|- co si� dzieje, paige?
{7035}{7105}pr�buj� tylko wyczarowa�|pare go��bi.
{7115}{7155}tu, na dole przed tymi|wszystkimi oknami, co?
{7160}{7200}tak, na strychu czu�am si�|troch� skr�powana.
{7204}{7272}my�la�am, �e zmiana|sceneri mog�aby pom�c.
{7276}{7371}zakl�cie prue na wywo�anie|zwierz�t, co? mocne.
{7375}{7441}co ty nie powiesz.|ile czasu jej to zaj�o?
{7445}{7487}pare dni, przynajmniej.
{7491}{7537}to dobrze,|po tym nie czuj� sie tak �le.
{7551}{7603}- co si� dzieje, paige?|- nic.
{7635}{7663}paige?
{7667}{7705}przyrzekasz, �e nie powiesz|piper i phoebe?
{7710}{7735}tak.
{7739}{7831}prue by�a t� super czarownic�|z pe�noetatow� prac�,
{7835}{7882}a ja odesz�am z pracy|�eby by� pe�noetatow� czarownic�
{7886}{7917}i nadal nie osi�gn�am|jej poziomu.
{7921}{7994}co sprawia, �e czuj� si�|niewiarygodnie sfrustrowana i kiepska.
{7998}{8054}my�la�em, �e sko�czy�a�|por�wnywa� siebie do prue.
{8059}{8093}tak, ja te�.
{8097}{8147}przez te pare dni,|z jakiego� powodu,
{8151}{8237}czu�am si� troch� niepewnie.
{8241}{8306}a to g�upie zakl�cie|wcale nie pomaga.
{8320}{8392}no dalej.|daj mi go��bia, jakiego� go��bia.
{8438}{8478}- nic.|- cze��.
{8482}{8554}wracam z jogi i z salonu|manicuru i pedicuru.
{8559}{8626}tam, na ladzie, studzi sie ciasto wi�niowe,|a ja b�d� w swojej celi.
{8630}{8662}przedporodowa policja, paniusiu.
{8666}{8724}od�� kubek,|odsu� si� od kawy.
{8729}{8773}to zielona herbata.
{8777}{8803}jestem na naturalnym haju.
{8807}{8873}to pierwszy poranek w miesi�cu,|kiedy zatrzyma�am swoje �niadanie.
{8884}{8944}hej, gratulacje.
{8948}{9015}�egnajcie, poranne md�o�ci,|witaj, drugi trymestrze.
{9019}{9054}czuj� si� cudownie.
{9059}{9107}wi�c, tak sobie my�la�am,|kiedy powr�ci�am,
{9111}{9198}mo�e mogliby�my zacz��|trenowa� nad nowym dzieckiem.
{9237}{9277}nadal tu jestem, dzi�ki.
{9384}{9427}paj�k, dorwij go, dorwij go!
{9511}{9569}dajesz rad� demonom|i czarownikom, ale nie paj�kom?
{9595}{9656}pech. powinnam wiedzie�,|�e to si� stanie.
{9660}{9689}o czym ty m�wisz?
{9693}{9755}to historia mojego �ycia.|kiedy wszystko idzie �wietnie
{9759}{9814}co� nieuchronnie si� dzieje|i to rujnuje.
{9818}{9861}ma�y paj�k ci to zrobi�?
{9866}{9901}tylko czekaj. a zobaczysz.
{9951}{10016}prosz�.|prosz�, musicie mi pom�c.
{10091}{10123}widzisz?
{10192}{10241}�ledzili mnie?
{10245}{10301}- kto?|- cole, mo�e powiniene�...
{10321}{10376}trzymaj si�|ode mnie z dala!
{10470}{10523}- mam go.|- cole, co ty wyprawiasz?
{10585}{10616}ty jeste� z nim.
{10753}{10783}co z tob�?
{10842}{10918}przepraszam.|nie zrani�em nikogo, prawda?
{10935}{11011}mog�e�. masz szcz�cie,|�e ju� jestem martwy.
{11123}{11186}- robi si� coraz gorzej.|- gorzej? co?
{11194}{11307}moje moce. najpierw wyobra�a�em sobie,|�e ich u�ywam, a teraz...
{11311}{11337}...robi� to naprawd�.
{11341}{11369}przeciwko komu?
{11373}{11481}demonom.|a przynajmniej tak my�la�em.
{11486}{11563}kto� mn� manipuluje,|sprawia, �e widz� r�ne rzeczy.
{11567}{11601}musicie mi pom�c.
{11606}{11679}w przeciwnym razie,|mog� naprawd� kogo� skrzywdzi�.
{12042}{12085}dzi�ki.
{12213}{12331}- wszystko dobrze?|- tak. tak. dlaczego pytasz?
{12335}{12391}nie wiem. wydajesz si� troch�|zdenerwowana, to wszystko.
{12401}{12472}naprawd�?|wydaj� si� zdenerwowana, co?
{12477}{12521}nie, to znaczy...
{12551}{12610}tak, mo�e tylko troch�.
{12615}{12667}musisz zrozumie�,|�e min�o troch� czasu
{12672}{12767}odk�d by�am na trzeciej randce,|nie m�wi�c ju� o pierwszej czy
drugiej.
{12771}{12814}to naprawd� niewielka r�nica.
{12820}{12862}z wyj�tkiem poca�unku, oczywi�cie.
{12867}{12900}- poca�unku?|- tak, tak.
{12904}{12964}trzecia randka, obowi�zkowo.|pewnie zapomnia�a�.
{12986}{13050}- dzi�ki za przypomnienie.|- prosz� bardzo.
{13127}{13169}jak d�ugo by�a� m�atk�?
{13193}{13263}nie d�ugo,|ale byli�my razem dwa lata.
{13268}{13362}na pocz�tku by�o �wietnie,|tylko �e koniec by�...
{13367}{13397}...piekielny.
{13401}{13452}tak, prze�y�em to samo z moj� ex.
{13468}{13511}nie, jestem absolutnie pewna.
{13540}{13616}no wiesz, poniewa�|ka�da sytuacja jest inna.
{13672}{13713}nie traktowa� ci� dobrze, tak?
{13784}{13873}hej, ja b�d� ci�|dobrze traktowa�.
{13971}{14013}cze��.
{14023}{14070}z�y moment?
{14162}{14233}to co mam do powiedzenia to to,|�eby to lepiej by�o dobre.
{14304}{14329}chyba sobie �artujesz.
{14334}{14376}przepraszam, phoebe,|to naprawd� wa�ne.
{14381}{14440}zdesperowany demon|wymaga zdesperowanych przedsi�wzi��.
{14447}{14518}my�l�, �e kto� pr�buje|doprowadzi� mnie do ob��du.
{14522}{14582}- czyli jest nas dwoje.|- nie, nie rozumiesz.
{14587}{14669}nie wiem ju� co jest rzeczywisto�ci�,|co si� dzieje w mojej g�owie.
{14675}{14769}prawie zabi�em dzi� moj�|sekretark�. a potem leo.
{14787}{14871}/to mo�e by� najgorszy strach,|jaki nadci�ga do twojego �ycia,
phoebe./
{14891}{15016}cole ci�gnie ci� za sob�|do jego z�ego �wiata.
{15138}{15200}- s�uchasz mnie?|- tak.
{15205}{15289}ale, cole, nie pozwol� ci �eby� zaci�gn��|mnie z powrotem do twojego
z�ego �wiata.
{15293}{15367}musz� si� dowiedze�, co jest grane|zanim komu� stanie si� krzywda.
{15372}{15481}ostro�nie, to kolejna z jego|sztuczek �eby ci� odzyska�.
{15486}{15554}sk�d mam wiedzie�, �e to nie twoja|kolejna sztuczka �eby mnie
odzyska�?
{15558}{15601}moja sztuczka?
{15671}{15776}to nie �adna sztuczka.|powa�nie, boj� si�, co mog� zrobi�
{15780}{15850}i b�agam ci� o twoj� pomoc.
{15854}{15902}przykro mi, cole, nie mog�.
{15907}{16004}musz� czasami wyznaczy� lini�|i zamierzam wyznaczy� j� teraz.
{16197}{16285}daleko mi �eby stan�� po jego stronie,|ale co, je�li on m�wi prawd�?
{16295}{16320}/zgadzam si�./
{16325}{16361}je�li na wolno�ci jest demon,|wystarczaj�co pot�ny,
{16365}{16394}by namiesza� w g�owie cole'a...
{16399}{16438}wtedy, to jego problem.
{16442}{16496}nie nasz|i ju� nie m�j.
{16502}{16547}teraz, je�li pozwolicie,
{16552}{16674}wr�c� tam i spr�buj�|ocali� to, co zosta�o z mojej randki.
{16905}{16967}co teraz? nie mo�emy tak po prostu|siedzie� i nic nie robi�.
{16972}{17034}nie. niestety,|cole jest naprawd� pot�ny
{17038}{17128}i je�li jaki� demon|pr�buje nim manipulowa�...
{17132}{17210}/pomoc cole'owi mo�e sprowadzi�|do �ycia twoje najgorsze l�ki./
{17232}{17328}mo�e b�dzie lepiej|po prostu odpu�ci�.
{17348}{17397}halo, co m�wi�a�?
{17401}{17456}po namy�le,|mo�e powinny�my sobie odpu�ci�.
{17474}{17506}- odpu�ci�?|- tak.
{17510}{17573}to nie by�by pierwszy raz,|kiedy cole by� z nami mniej ni� uczciwy.
{17578}{17633}mo�e phoebe ma racj�.|to tak naprawd� nie nasz problem.
{17641}{17717}tak, to nie nasz problem,|dop�ki nam nie zrobi krzywdy.
{17721}{17810}- prawda.|- on wszystko zrujnuje, pami�tasz?
{17814}{17903}nie przyni�s� ci nic,|opr�cz nieszcz�cia w przesz�o�ci.
{17925}{17982}ale, dlaczego powinny�my|mu zaufa�?
{17986}{18046}to znaczy, nie przyni�s� nam niczego,|opr�cz nieszcz�cia w
przesz�o�ci.
{18050}{18079}co z tob�?
{18084}{18143}to dr. jekyll i mr. piper...|zdecyduj si�, paniusiu.
{18147}{18199}wiem tylko tyle,|�e im wi�cej o tym my�l�,
{18204}{18236}tym bardziej|zgadzam si� z phoebe.
{18241}{18315}nie potrzebujemy szuka� k�opot�w.|k�opoty i tak same nas znajd�.
{18319}{18379}- ale...|- paige, pos�uchaj, dwie przeciwko jednej, tak?
{18419}{18469}/a ty zawsze jeste� jedna./
{18609}{18656}barbas, uwa�aj!
{18660}{18741}wstyd, je�li spadniesz|po tych wszystkich latach.
{18804}{18908}nie spadn�, lecz si� wznios�.
{18912}{18963}wi�c, wied�my zrobi� to,|co chcesz?
{18968}{19016}w swoim czasie.
{19020}{19094}czarodziejki to nie twoje|zwyk�e wied�my.
{19104}{19163}tak, wiem.
{19168}{19261}wiem, ale ile czasu?
{19265}{19314}to znaczy, pracowa�e�|nad nimi przez tygodnie.
{19319}{19363}nie chc� ci� pop�dza�,|czy co�,
{19368}{19438}ale jest mi naprawd� gor�co,|ca�y czas.
{19443}{19550}cierpliwo�ci.|czy mo�e zapomnia�e�?
{19554}{19651}moge wezwa� twoje l�ki,|nawet tu na dole.
{19655}{19733}zapomnia�em? nie, sir.
{19737}{19808}by�em jedynym, na kt�rym �wiczy�e�,|pami�tasz?
{19812}{19867}ale musz� powiedzie�,
{19871}{20009}uk�ad by� taki, �e je�li naucz� ci�|jak si� st�d ukazywa�,
{20013}{20051}wtedy pomo�esz mi uciec.
{20055}{20112}zostaniesz wynagrodzony|za swoj� przys�ug�.
{20141}{20219}doprawdy? to dobrze.
{20223}{20265}to dobrze,|poniewa�, wiesz,
{20269}{20354}to ca�e wieczne wygnanie|naprawd� zaczyna mnie przygn�bia�.
{20420}{20513}czarodziejki s� w konflikcie|nawet teraz.
{20517}{20553}wkr�tce si� z�ami�.
{20561}{20599}a kiedy to zrobi�,
{20603}{20704}wyposa�� mnie|w wi�ksz�, ni� wystarczaj�c� moc
{20708}{20865}�eby nas uwolni�|z tego czy��ca na zawsze!
{21137}{21162}rozmawia�em ze starszymi.
{21166}{21247}nie znaj� �adnego demona|wystarczaj�co pot�nego, by manipulowa�
colem.
{21251}{21307}starsi nic nie wiedz�?|co za szok.
{21311}{21375}- jest co� w ksi�dze?|- nie.
{21379}{21460}my�l�, �e twoje siostry|mog� mie� racj�.
{21473}{21510}nie, cole ma k�opoty, leo.
{21514}{21582}mo�e nie by� niewinnym,|nie posun� si� do tego �eby go tak nazwa�,
{21586}{21636}ale co� go �ciga.
{21640}{21682}m�j instynkt jeszcze|mnie nie zawi�d�.
{21686}{21727}twoje siostry|te� maj� dobry instynkt.
{21731}{21801}tak, wiem, jest nasz trzy,|zosta�am przeg�osowana
{21805}{21848}i nie chc�|wyst�powa� przeciwko nim,
{21852}{21943}ale jaka to krzywda|w �ciganiu samemu troch� magii?
{21947}{22046}jako tw�j bia�y promie�,|powiedzia�bym, pod��aj za swoim instynktem.
{22051}{22160}- w porz�dku.|- ale jako tw�j szwagier,
{22164}{22245}wyst�pienie przeciwko twoim|siostrom to czyste samob�jstwo.
{22249}{22312}�wietnie. naprawd� pomog�e�|rozja�ni� ten problem.
{22439}{22522}to jedyny strach,|�e nie jeste� do�� dobra,
{22526}{22622}�e nie jeste� godna|mocy trzech.
{22626}{22707}no dalej, udowodnij sama sobie.
{22711}{22815}uratuj cole'a tak jak|phoebe zrobi�a to poprzednio.
{22819}{22897}twoje siostry b�d� takie dumne.
{23150}{23179}/cole?/
{23240}{23285}cole?
{23361}{23405}cole?
{23484}{23568}- nie ruszaj si�, demonie!|- cole, to ja! paige!
{23572}{23667}- kto ci� wys�a�? odpowiedz mi!|- cholera, ty idioto!
{23770}{23803}o bo�e.
{23807}{23883}o bo�e, tak mi przykro, paige.|w porz�dku?
{23915}{23969}tak, nie dzi�ki tobie.
{24016}{24080}nie wiem ju� kim jestem.
{24111}{24203}chyba mam na to rozwi�zanie.
{24231}{24316}- co masz na my�li?|- mikstura na odebranie mocy.
{24320}{24363}to ta sama,|kt�r� u�y�a na tobie phoebe.
{24367}{24442}zrobi�am pewne poprawki|�eby wyr�wna� twoje dodane moce.
{24459}{24512}chcesz odebra� mi moce?
{24516}{24557}nie m�g�bym si�|w �aden spos�b broni�.
{24561}{24658}tak, nie m�g�by� te� nikogo|skrzywdzi�, ��cznie z phoebe.
{24678}{24816}boisz si� skrzywdzi� Phoebe bardziej|ni� pozosta� na zawsze z�y.
{24820}{24931}chro� Phoebe.|zrezygnuj z mocy.
{25030}{25069}zr�bmy to.
{25764}{25808}barbas.
{25866}{25925}- kim jest barbas?|- demonem strachu.
{25930}{26007}jestem teraz kim� wi�cej ni� to.
{26080}{26108}szukasz tego?
{26341}{26404}bardzo fajne moce.
{26408}{26505}nie mog� si� doczeka�, kiedy b�d�|mia� nad nimi pe�n� kontrol�.
{26509}{26646}paige, bardzo ci dzi�kuj�|za uwolnienie mnie.
{26650}{26757}twoje siostry b�d�|z ciebie takie dumne.
{26986}{27043}barbas? nie mog�a� sprowadzi�|Andras'a albo shax'a
{27047}{27098}albo kogo�,|kogo mog�yby�my unicestwi�?
{27102}{27150}lecz teraz, krzycz p�niej.|cole jest ranny.
{27154}{27215}- leo nie leczy z�a.|- on ju� nie jest z�y.
{27219}{27275}mikstura zadzia�a�a.|pozbawi�am go jego demonicznych mocy.
{27280}{27306}i da�a� je barbas'owi.
{27327}{27407}s�uchajcie, naprawd�|nie potrzebuj� teraz wyk�adu.
{27411}{27479}nie, potrzebujesz, poniewa�|nie masz poj�cia co zrobi�a�,
{27483}{27525}a teraz mamy|powa�ny problem.
{27544}{27569}dziewczyny.
{27711}{27804}�wietnie, nie jest z�y,|ale nadal mamy powa�ny problem.
{27808}{27866}- co si� sta�o?|- najgorszy demon, jakiego spotka�y�my
{27870}{27957}wrobi� ciebie i paige w uwolnienie go,|a teraz ma twoje moce.
{27968}{28001}naprawd� mi przykro.
{28005}{28053}my�l�, �e powinni�my da�|Paige spok�j.
{28057}{28091}ona polega�a tylko|na swoim instynkcie.
{28095}{28130}paige, wiemy,|�e jest ci przykro
{28135}{28195}i nie chodzi o to, �e co�|spieprzy�a�, o co jeste�my z�e.
{28200}{28242}chodzi o to,|�e nas nie pos�ucha�a�.
{28246}{28291}mamy po prostu wi�cej|do�wiadczenia ni� ty.
{28295}{28329}jeste�my w tym znacznie d�u�ej.
{28373}{28470}dobrze. co ten barbas robi?
{28475}{28519}sprowadza naprawd� z�e|rzeczy do �ycia.
{28523}{28568}twoje najgorsze l�ki,|dla �cis�o�ci.
{28572}{28617}i kto wie czego|mo�emy si� teraz spodziewa�,
{28621}{28668}kiedy ma demoniczn� si�� Cole'a.
{28674}{28728}zrobi� wszystko co w mojej mocy|�eby pom�c wam go znale��.
{28732}{28811}niestety, nic w twojej mocy|nie jest teraz piekielne.
{28829}{28929}tylko ja wiem jak dzia�aj� moje moce,|jak on mo�e ich u�y�.
{28933}{28960}ma racj�.
{28965}{29035}- co ma zamiar zrobi� teraz?|- wyr�wna� rachunki, co innego?
{29039}{29106}w�a�ciwie, troch� si� martwi�,|�e jeszcze tego nie spr�bowa�.
{29112}{29180}to zabawne. nie przysz�o mi to|do g�owy, �e mo�na si� o to martwi�.
{29184}{29235}je�li mam racj�,|macie wi�ksze k�opoty.
{29239}{29328}je�li osi�gnie kontrol� nad moimi mocami,|mo�e ich u�y�,
{29332}{29396}�eby zreorganizowa� Podziemie,|sta� si� nowym �r�d�em.
{29408}{29502}musicie do niego dotrze� zanim to zrobi,|albo nie b�dzie mo�na go
postrzyma�.
{29848}{29953}wygl�da na to, �e podziemie troch� si�|wystroi�o od czasu mojego
przekl�cia.
{29957}{30046}bardzo m�dre, dzia�a� nad ziemi�.
{30051}{30171}to jak chowanie si�|na widocznej p�aszczy�nie.
{30185}{30231}mo�e by�o by lepiej
{30235}{30321}zjednoczy� przewodnictwo|w bardziej tradycyjn� opraw�.
{30326}{30372}wiesz, dla prezentacji.
{30377}{30427}nie jestem zainteresowany prezentacj�.
{30432}{30517}jestem jedynie zainteresowany...
{30534}{30588}...czarodziejkami.
{30592}{30736}dlaczego skupiasz sie na nich,|kiedy mo�esz przej�� Podziemie?
{30740}{30856}poniewa� te wied�my skaza�y mnie|na los gorszy ni� �mier�.
{30860}{30934}i jedyn� rzecz�,|kt�ra mnie utrzymywa�a,
{30938}{31073}by�a s�odka my�l|odp�acenia przys�ug� z procentem.
{31094}{31151}z ca�ym szacunkiem,
{31155}{31264}je�li te wied�my by�y na tyle|pot�ne by pokona� ci� poprzednio...
{31289}{31341}oszcz�dzi�em ci� tam na dole,
{31345}{31453}wi�c nie wyczerpuj mojej|cierpliwo�ci tutaj.
{31470}{31625}m�wi� tylko, �e mo�e by�o by lepiej|najpierw st�y� twoje moce.
{31730}{31774}kiedy si� tego nauczy�e�?
{31778}{31843}najwyra�niej to jedna|z moich nowych mocy.
{31847}{31965}pojawia si� tylko wtedy,|kiedy si� bardzo zdenerwuj�.
{32017}{32045}by� mo�e masz racj�.
{32049}{32116}szuka�em swojej zemsty tak d�ugo,
{32120}{32155}czemu nie troch� d�u�ej?
{32159}{32229}wi�c, wezwij przyw�dc�w.
{32320}{32352}wezw� przyw�dc�w.
{32457}{32508}musi gdzie� tu by�|jak go uniecestwi�.
{32512}{32578}nigdy nie by�y�my w stanie go unicestwi�,|tylko go unieszkodliwi�.
{32594}{32669}w�a�ciwie to nie my,|tylko prue.
{32706}{32808}mo�e mog�yby�cie zrobi� to,|co prue zrobi�a ostatnim razem.
{32812}{32874}- to nie zadzia�a.|- prue nie wygna�a do zakl�ciem,
{32878}{32917}tylko przez pokonanie|swoich l�k�w.
{32928}{32999}pokonanie swoich l�k�w|ju� go nie unicestwi.
{33004}{33045}nie, odk�d ma moje moce.
{33049}{33119}w porz�dku,|czas min��, niech spojrz�.
{33123}{33240}dobrze. najwyra�niej m�wi�c|"przepraszam" po raz 112, nie
zadzia�a�o.
{33244}{33300}mo�e 113.|przepraszam.
{33305}{33350}paige, nie pr�buj� sprawi�|�eby� czu�a si� �le.
{33355}{33424}tylko, �e wyci�gn�a� mnie|z mojej trzeciej randki z miles'em.
{33434}{33471}trzeciej randki.
{33477}{33522}sto czternaste|przepraszam.
{33526}{33561}nie powinny�cie da�|Paige spok�j?
{33565}{33633}mia�a dobre intencje.|to chyba co� znaczy.
{33669}{33733}dzi�kuj�, chyba.
{33753}{33822}- sk�d to si� wzi�o?|- tylko i wy��cznie, z jego serca.
{33837}{33919}- cole jest teraz dobry.|- to niczego nie zmienia.
{33923}{33983}nie? tylko ty widzia�a�|t� stron� mnie.
{33987}{34042}- t�, w kt�rej si� zakocha�a�.|- prosz�, nie wspominaj tego.
{34046}{34101}co wa�niejsze,|odk�d nie masz �adnych mocy,
{34105}{34147}mo�e leo powinien ci� zabra�|w jakie� bezpieczne miejsce.
{34151}{34196}nie, b�dziecie mnie potrzebowa�y|do walki z barbas'em.
{34200}{34254}je�li cole jest dobry,|czy to nie czyni go niewinnym
{34258}{34331}i czy to nie znaczy,|�e musimy go teraz chroni�?
{34387}{34471}ona ma racj�,|powiniene� i��.
{34480}{34515}prosz�.
{34691}{34734}w porz�dku, tutaj nic nie ma.
{34738}{34812}musimy znale�� spos�b|jak unicestwi� Barbasa same.
{34817}{34897}mog�yby�my wykorzysta� klatk�|z kryszta��w, jak ze �r�d�em.
{34901}{34936}je�li maj� te same moce.
{34940}{34971}w�a�ciwie, to mo�e wypali�.
{34975}{35015}musimy tylko znale�� spos�b,|jak go tu sprowadzi�.
{35020}{35087}- mog� napisa� zakl�cie.|- to nie by�o by takie trudne.
{35092}{35139}musimy mu tylko przypomnie�,|jak nas nienawidzi,
{35143}{35170}i powinien przyj�� w podskokach.
{35175}{35242}mog�abym zmieni� zakl�cie astralnej|projekcji, spr�bowa� go tu
sprowadzi�.
{35254}{35312}wyorbuj� go.
{35326}{35363}nie, phoebe powinna i��.
{35435}{35508}tylko dlatego, �e ju�|przezwyci�y�am m�j najg��bszy strach
{35512}{35572}ostatnim razem, kiedy barbas|zaatakowa�. nie mo�e mnie zrani�.
{35597}{35626}co to by�o?
{35637}{35676}utrata siostry.
{35950}{35989}jakie� pytania?
{36026}{36083}sprowadzi�e� nas do domu|poprzedniego �r�d�a
{36087}{36205}i m�wisz nam �eby zjednoczy� si�|pod twoim przewodnictwem
{36209}{36281}poniewa� masz tyle mocy.
{36293}{36382}jeszcze nie widzieli�my ani jednej|z tych fantastycznych zdolno�ci,
{36386}{36427}do kt�rych ro�cisz sobie prawo.
{36544}{36609}wi�cej pyta�?
{36645}{36671}d�j� vu.
{36706}{36756}hej, jak si� miewasz?|czy my si� nie znamy?
{36760}{36902}- zabior� j� st�d.|- nie, nie, nie, ta wied�ma jest moja.
{36906}{36954}znam twoje l�ki.
{36963}{37010}naprawd�? jeste� pewny?
{37109}{37179}co si� dzieje?|straci�e� wyczucie?
{37211}{37283}i wy chcecie �eby ten go��|by� waszym nowym przyw�dc�?
{37359}{37411}to bardzo trudne|rz�dzi� Podziemiem
{37415}{37456}je�li wszystkich zabijesz,|nie s�dzisz?
{37501}{37605}to pu�apka.|nie b�d� g�upi, odpu��.
{37628}{37684}nie mog�.
{37717}{37774}nadchodzi.
{37973}{38053}- paige.|- mam!
{38058}{38150}- prudence, penelope, patricia|- melinda, astrid, helena
{38154}{38182}laura i grace
{38186}{38237}wied�my halliwell|st�jcie murem przy nas
{38241}{38303}zg�ad�cie to z�o|z czasu i przestrzeni
{38538}{38598}chyba mnie chcia�y�cie.
{38703}{38767}teraz mnie macie.
{38968}{39011}/i teraz, ja mam was./
{39223}{39297}okna w naszych pokojach|te� zosta�y zamurowane.
{39301}{39349}to samo z oknami na dole.
{39353}{39429}- jeste�my w pu�apce.|- chrzanisz.
{39642}{39694}po namy�le...
{39698}{39742}leo!
{39746}{39806}my�l�, �e je�li ja nie moge wyj��,|to on nie mo�e wej��.
{39830}{39901}- ja mog� wyj��.|- tak, tak, tak.
{39985}{40031}nie mog� wyj��.
{40050}{40098}- nie mo�emy wyj��.|- w porz�dku, nie panikujmy.
{40102}{40156}tego w�a�nie chce barbas,|racja?
{40161}{40237}dlaczego nas po prostu nie zabije|i z tym sko�czy, je�li tego
w�a�nie chce?
{40241}{40281}poniewa� chce �eby�my cierpia�y.
{40287}{40313}ma�e psychiczne tortury.
{40378}{40460}- dziewczyny?|- co si� dzieje?
{40464}{40512}nie widzicie tego?
{40558}{40612}�ciany si� do mnie przybli�aj�.
{40642}{40667}hej!
{40696}{40739}pomocy! wyci�gnijcie mnie st�d!
{40743}{40822}- ma klaustrofobi�?|- nie wiem.
{40826}{40889}paige, to tylko halucynacja.
{40893}{40938}to nie jest prawdziwe, skarbie.|nic ci nie jest.
{41039}{41100}co, co, co?
{41163}{41229}tarantule.|bardzo wiele tarantuli.
{41233}{41295}nie, tu nie ma tarantuli.|to nie jest prawdziwe.
{41299}{41339}masz halucynacje, pami�tasz?
{41343}{41375}- phoebe?|- tak?
{41379}{41458}musz� z tob� porozmawia�.|musz� ci powiedzie� prawd�.
{41462}{41510}to nie jest prawdziwe.|to si� nie dzieje naprawd�.
{41514}{41577}jestem z�y, phoebe.|dlatego si� we mnie zadu�y�a�.
{41640}{41711}dobra ludzie, czas przebn�� przez|nasze l�ki w tej chwili!
{41715}{41773}�atwo ci m�wi�. ty nie stawiasz|czo�a morderczym paj�kom!
{41777}{41822}ty tak�e.
{42104}{42180}- dobra dziewczynka.|- paige, to jest tylko w twojej g�owie.
{42266}{42306}nie b�j si�.|wszystko b�dzie dobrze.
{42310}{42357}- nie boj� si�.|- b�dzie dobrze.
{42361}{42385}nie boj� si�.
{42433}{42513}nie boj� si�,|nie boj� si�, nie boj� si�.
{42880}{42931}- zrobi�am to.|- tak.
{42935}{43000}on jeszcze nie sko�czy�. nie mo�e.|tylko si� z nami bawi.
{43004}{43037}potrzebujemy planu.
{43041}{43089}dlaczego nie pozbawi� go mocy,|jak pozbawi�am cole'a?
{43094}{43127}nie s�dz� �eby to|rozwi�za�o problem.
{43131}{43188}te moce musz� znale�� dom|u innego demona.
{43192}{43247}chyba, �e oddamy je|z powrotem cole'owi.
{43251}{43309}nie, nie, nie mo�emy|odda� ich z powrotem cole'owi.
{43313}{43338}dlaczego nie? s� jego.
{43342}{43382}nie, on teraz wie,|jak to jest by� dobrym.
{43386}{43433}oddanie mu ich|by�o by kompletnie nie fair
{43437}{43465}i prawdopodobnie|skazaniem na �mier�.
{43469}{43539}tylko on wie|jak je kontrolowa�.
{43544}{43588}kto� ma jakie� lepsze pomys�y?
{43662}{43694}zr�bmy mikstur�.
{43800}{43860}- leo, co si� sta�o?|- barbas, zaatakowa� nas.
{43864}{43890}co, gdzie?
{43894}{43955}na dole. przeorbowa�em si� z colem,|a okna by�y zamurowane.
{43959}{44009}- zostawi�es go tam?|- tak, przyszed�em po pomoc.
{44014}{44074}poza tym, cole zna moce barbasa,|wi�c, mo�e od nich uciec.
{44082}{44126}- nie na d�ugo.|- potrzebujemy go.
{44151}{44224}ja p�jd�. wy dopilnujcie|�eby mikstura by�a gotowa.
{44229}{44271}my�lisz, �e to dobry pomys�|�eby si� rozdziela�?
{44275}{44314}co, je�li tego|w�a�nie chce barbas?
{44319}{44367}a mamy wyb�r?
{44419}{44480}dobra, sko�czmy z tym.
{44729}{44818}- gdzie zostawi�e� cole'a?|- by� w�a�nie tutaj.
{44905}{44949}- s�yszysz to?|- co?
{44953}{45004}odg�os krok�w.
{45012}{45081}babciu, podoba mi si�!
{45125}{45193}uwielbiam moj� lalk�.|w�a�nie takiej zawsze chcia�am!
{45198}{45238}widzisz j�?
{45242}{45280}- kogo?|- mnie.
{45284}{45343}wszystkiego najlepszego,|s�oneczko.
{45347}{45395}tw�j ojciec pomaga�|j� wybra�.
{45399}{45466}- hej, my�la�em, �e us�ysz� ma�� piper.|- tatu�!
{45470}{45513}wszystkiego najlepszego.
{45517}{45601}- piper, co widzisz?|- w porz�dku.
{45605}{45662}pami�tam to.
{45666}{45764}- wszytskiego najlepszego.|- tatusiu!
{45853}{45945}piekielna ikro, demoniczna istoto,|ogie� �mierci zabierze tw�j
oddech.
{46047}{46119}s�oneczko, wszystko dobrze?|czy ten z�y pan ci� skrzywdzi�?
{46123}{46167}- nie.|- kochanie.
{46171}{46238}- penny, m�wi�em ci.|- victor, nie zaczynaj.
{46243}{46323}je�li moje dziewczynki tu dorastaj�,|to zniszczy ich �ycia.
{46327}{46373}nie dramatyzuj.
{46378}{46470}demon pr�buje zabi� moj� c�rk�,|a ja dramatyzuj�?
{46474}{46538}je�li b�d� si� wychowywa� wok� tego z�a,|zawsze b�d� �y�y w strachu.
{46543}{46618}nigdy nie b�d� szcz�liwe.|jak mo�esz pozwala� �eby przez to
przechodzi�y?
{46623}{46736}widzisz, nawet tw�j tatu� wiedzia�.
{46755}{46815}twoje szcz�cie nigdy nie trwa.
{46851}{46921}wiesz, tak mi przykro.|nigdy nie chcia�am �eby...
{46925}{46977}ju� dobrze, skarbie,|zapomnij o tym.
{46981}{47038}skoncentruj si� na znalezieniu|sposobu jak si� st�d wydosta�.
{47042}{47122}mo�esz mi poda� korze� mandragory|skoro tam jeste�?
{47220}{47323}- znalaz�a�?|- tak, w�a�nie tego czego szuka�em.
{47396}{47462}gdzie jest paige?|co jej zrobi�e�?
{47466}{47507}o czym ty m�wisz?|jestem tutaj.
{47524}{47630}mia�a� racj�.|nie mog�em odczyta� twojego strachu.
{47688}{47731}ale teraz mog�.
{47735}{47770}co zrobi�e� mojej siostrze?
{47774}{47903}to samo to zrobi�em z inn� siostr�.|zabi�em j� jej l�kiem.
{47908}{47944}o bo�e, to barbas.|nabiera ci�.
{48072}{48134}to ja, paige.|masz halucynacje.
{48255}{48296}tym razem unicestwi� ci� na dobre.
{48538}{48604}ona jest ma�� dziewczynk�,|na mi�o�� Bosk�, twoj� wnuczk�!
{48608}{48638}jak mo�esz na to pozwala�?
{48642}{48714}poniewa� jest czarownic�.|to to kim jest.
{48718}{48752}poza tym, ma mnie|�eby j� chroni�.
{48757}{48802}nie za bardzo j� dzisiaj|chronisz, czy tak?
{48806}{48853}prosz�, przesta�cie si� k��ci�.
{48858}{48912}jak moje dziewczynki maj� znale��|szcz�cie �yj�c w ten spos�b?
{48917}{48967}z demonami wy�amuj�cymi|drzwi co noc?
{48971}{49087}tw�j najwi�kszy strach|zrodzi� si� w tym momencie.
{49156}{49264}tej nocy tw�j tatu� wyszed�|i nigdy nie wr�ci�.
{49287}{49342}i od tego momentu,
{49347}{49497}kiedy do�wiadczy�a� szcz�cia,|nadchodzi tragedia.
{49512}{49635}przez odej�cie, przeznaczy� ci�|na �ycie pe�ne b�lu.
{49639}{49776}b�l, kt�ry si� ci�gnie|i ci�gnie,
{49780}{49855}nawet do nast�pnego pokolenia.
{49959}{50015}nie, nie.
{50046}{50112}prosz�, nie.|tylko nie dziecko. nie.
{50222}{50272}phoebe, to ja, twoja siostra!
{50300}{50405}no dalej, sko�cz to.|prosz�?
{50409}{50498}mo�esz to zrobi�, wiem, �e tak.|dalej, zabij mnie!
{51132}{51247}nie! paige! leo! leo!
{51251}{51303}on ci� nie s�yszy.
{51319}{51368}piper!
{51380}{51448}nie ma tu teraz nikogo,|kto m�g�by j� uratowa�.
{51504}{51556}przecie� wiesz.
{51560}{51658}to wcale nie musi by�|takie trudne.
{51663}{51784}ju� przezwyci�y�a� sw�j strach.|straci�a� swoj� siostr�, pami�tasz?
{51819}{51886}a no tak.
{51890}{52010}ale to ju� nie jest tw�j|najwi�kszy strach, tak?
{52014}{52153}nie, to musi by� kto�|naprawd� z�y
{52157}{52223}�eby zabi� z zemst�,|jak teraz.
{52268}{52331}taka w�a�nie jeste�.
{52335}{52420}dlaczego tego nie zaakceptujesz?
{52424}{52582}to tak, jak tw�j najwi�kszy starch|kt�ry po prostu przychodzi.
{53050}{53136}granie na l�kach matki.|to by�o dobre.
{53140}{53179}ale nie a� tak.
{53315}{53379}- co si� sta�o?|- my�la�am, �e ona by�a nim.
{53383}{53422}o nie.
{53490}{53586}mo�emy j� jedynie uratowa�|przez przezwyci�enie twojego strachu.
{53590}{53626}powiedz mi czego si� boisz.
{53673}{53724}- jestem z�a.|- co?
{53749}{53828}nie jeste�.|to by� wypadek.
{53836}{53948}znam ci� przez ca�e twoje �ycie.|nie ma w tobie nic pod�ego.
{53973}{54030}i musisz w to uwierzy�,|w tej chwili.
{54113}{54217}- ale...|- nie! masz du�e szanse.
{54449}{54490}leo.
{54541}{54588}paige.
{54757}{54810}dobrze, wr�ci�e�.
{54836}{54871}co robisz?
{54875}{55009}upewniam si�, �e nie dam si�|znowu z�apa� z zaskoczenia.
{55013}{55086}barbas, prosz�,|b�agan ci�.
{55092}{55182}zapomnij o wied�mach.|mo�esz si� z nimi upora� p�niej.
{55186}{55298}wied�my mog� by� w stanie|unikn�� swoich l�k�w,
{55302}{55422}ale nie b�d� w stanie|unikn�� mojej nowej mocy.
{55426}{55467}pos�uchaj mnie.
{55471}{55528}demoniczne przewodnictwo|popiera ci�.
{55532}{55581}podziemie jest jak|za wyci�gni�ciem r�ki.
{55585}{55671}nie dbam o podziemie.
{55675}{55772}dbam jedynie o swoj� zemst�.
{55776}{55847}i je�li o tym mowa,
{55851}{55928}chc� �eby� rzuci�|we mnie kul� ognia.
{55933}{55962}co?
{55966}{56028}musz� przetestowa� swoje moce.
{56033}{56105}- nie...|- zr�b to.
{56379}{56455}nareszcie, zamkn�� si�.
{56554}{56596}paige, nic ci nie jest,|dzi�ki bogu.
{56600}{56628}co si� sta�o?
{56633}{56700}dobrze, �e pr�bowali�my si�|przeorbowa�, kiedy opad�y bariery.
{56704}{56763}tak mi przykro,|tak mi przykro, tak mi przykro.
{56767}{56818}- dusisz mnie.|- przepraszam.
{56890}{56940}nie chc� tego psu�,|ale barbas wkr�tce wr�ci.
{56977}{57023}- jestem gotowa.|- a ty?
{57032}{57113}przej�� ponownie z�o, nie.|ale nie robi� tego dla siebie.
{57391}{57446}t�skniliscie za mn�,|moi kochani?
{57568}{57632}bardzo szybko si� ucz�.
{57636}{57685}co robimy?
{57690}{57765}- nadal �ywa, jak widz�.|- zostaw j�.
{57856}{57935}niegrzecznie, niegrzecznie, niegrzecznie.|czekajcie na swoj� kolej.
{57948}{57983}paige, przeorbuj mikstur�.
{58000}{58057}- jest rozbita.|- potrafisz to zrobi�. prue tak zrobi�a.
{58070}{58147}i jest k�opot.
{58157}{58212}ty nie jeste� prue, prawda?
{58331}{58362}mikstura!
{59130}{59156}tego szukasz?
{60539}{60599}za nasz� czwart� randk�.
{60603}{60671}hej, czy co� si� dzieje na czwartej|randce o czym powinnam wiedzie�?
{60675}{60755}tylko, �e zrobili�my to za nasz�|trzeci� randk�, o tym m�wi�.
{60760}{60825}dlaczego? nie s�dzisz,|�e mogli�my?
{60830}{60932}nie wiem, wydawa�o si�,|�e by�a� rozkojarzona przez drug� cz��.
{60936}{61015}wiesz? to znaczy,|nawet si� nie poca�owali�my.
{61085}{61110}lepiej?
{61115}{61155}podejmujesz du�e ryzyko, nie s�dzisz?
{61160}{61210}nie boj� si�.
{61322}{61353}lepiej przesta�.
{61357}{61402}co? �mia� si�?
{61406}{61458}nie chcia�a� do�wiadczy�|konkretnego szcz�cia,
{61462}{61521}widz�c jak za ka�dym razem|jeste� szcz�liwa, �wiat si� wali.
{61544}{61612}ju� si� tym tak nie martwi�.
{61625}{61653}naprawd�?
{61657}{61703}tak, m�j �wiat|wali� si� wcze�niej.
{61707}{61765}a p�niej,|jako� wszystko si� uk�ada.
{61769}{61843}wi�c, dlaczego si� tym|nie cieszymy, kiedy trwa?
{61847}{61915}jak...? jak oni?
{61927}{61974}w�a�nie jak oni.
{62012}{62073}martwi� si� tylko o paige.
{62077}{62138}czu�a si�, jakby opuszczona|przez was obydwie.
{62161}{62255}my�l�, �e panience paige|nic nie b�dzie.

Related Interests