You are on page 1of 13

{98}{142}wi�c jeste�my.

{146}{175}na ganku.
{179}{254}tak, tu gdzie ko�cz� si� wszystkie dobre randki.
{258}{283}a mo�e wspania�e randki?
{291}{363}o, nie. wspania�e randki nigdy nie ko�cz� si�|na ganku.
{373}{456}na koniec tylko jedno pytanie:|to by�a dobra czy wspania�a randka?
{487}{526}powiem ci za sekundk�.
{573}{644}g�owy w g�r�. kobieta w ci��y,|nadchodzi z zakupami.
{648}{675}idziemy, ludzie.
{709}{743}co si� sta�o piper?
{747}{826}dali nam papier zamiast plastiku.
{914}{964}- co to by�o?|- sam mi powiedz.
{968}{1039}praktycznie potrzebowa�am �omu,|�eby ich oderwa� od siebie.
{1044}{1102}- co z tob�.|- ze mn�?
{1106}{1149}phoebe mia�a oczy, jak zakochany szczeniak.
{1153}{1204}- i to ci przeszkadza�o?|- nie, nie przeszkadza�o.
{1209}{1269}- a powinno?|- tak. miles nie jest w jej typie.
{1273}{1329}i ona te� by to zauwa�y�a,|je�li by si� tak nie spieszy�a.
{1334}{1380}okay, wcale tak nie my�l�.|uwa�am, �e to mi�y facet.
{1384}{1444}- tylko jest rozwodnikiem.|- ona te�.
{1448}{1484}u�ywa wody kolo�skiej.
{1501}{1537}i to jest taki wielki problem?
{1541}{1590}i jest programist� komputerowym.
{1602}{1692}pracuje ca�y dzie� z liczbami.|wiesz jak phoebe stoi z matm�.
{1695}{1754}oni nie maj� ze sob� absolutnie nic wsp�lnego.
{1758}{1830}masz racj�. wiesz co,|powinni�my go tylko unicestwi�.
{1834}{1919}m�wi� tylko, �e powinna troch� zwolni�,|albo zn�w zostanie zraniona.
{1924}{1998}hej, mo�ecie by� troch� ciszej.
{2002}{2044}co to jest, burdel?
{2071}{2108}nie wspomina�a� o tym.
{2112}{2177}jestem troch� sp�ukany.
{2401}{2449}o, nie, oni id� na g�r�.|mam ich powstrzyma�?
{2466}{2496}nie.
{2500}{2556}tylko je�li chcesz zrobi�|z siebie totalnego dupka.
{2560}{2604}ale jak uwa�asz.
{2633}{2694}m�wi� ci,|to zaw�d mi�osny po demonicznym rozwodzie,
{2698}{2768}a teraz ten dysharmoniczny zwi�zek,|ona chce by� zraniona.
{2772}{2833}w porz�dku, ty te� b�dziesz zraniona,|je�li p�jdziesz na g�r�
{2837}{2910}i spr�bujesz ingerowa� w cokolwiek oni robi�.
{3152}{3179}jeste� pewna?
{3183}{3216}- to znaczy, nie musimy...|- wiem.
{3221}{3249}- mogliby�my tylko...|- dlaczego?
{3254}{3299}ciesz� si�, �e twoje uczucia pod��aj� tym torem.
{3345}{3403}na ziemi�, padnij!
{3586}{3636}gdzie by�a�? wszystko dobrze?
{6070}{6147}wi�c, jak rozumiem nigdy wcze�niej nie poznali�my|twojego kumpla z
kanapy?
{6151}{6201}on jest czym� wi�cej, ni� kumplem z kanapy.
{6205}{6243}ma na imi� Max,
{6247}{6311}i my�l�, �e ma w�a�ciwie|spory potencja�.
{6330}{6357}zdefiniuj termin- potencja�.
{6380}{6417}okay, panie leo, prosz� bardzo.
{6421}{6508}jest cholernie inteligentny,|przewrotnie zabawny,
{6512}{6590}i ma dobry dotyk,|jak na m�j gust.
{6631}{6691}- cze��.|- patrzcie, kto przyszed� na �niadanie.
{6694}{6757}dzie� dobry.|uwaga wszyscy, to jest miles.
{6792}{6854}czy wy te� mieli�cie wspania�� noc|i mi�y poranek?
{6869}{6900}w�a�ciwie, tak.
{6906}{6937}dobrze, przynajmniej jest uczciwy.
{6969}{7010}dlaczego nie we�miesz czego� na drog�?
{7015}{7058}i nie zapomnij o naszej randce podczas lunchu.
{7062}{7107}chcesz spotka� si� w knajpce|czy w moim biurze?
{7111}{7180}o, zdecydowanie w pracy.|potem wyjdziemy razem.
{7183}{7250}okay. nie martw si�, sam si� odprowadz�.
{7431}{7462}okay, id�.
{7469}{7514}mi�o by�o pozna�.
{7562}{7616}okay, zesz�ej nocy, kiedy by�am z milsem
{7621}{7656}wydarzy�o si� naprawd� co� dziwnego.
{7660}{7746}- twoi facecy, zawsze staj� si� dziwaczni?|- nie, mia�am wizj�.
{7758}{7810}miles dosta� si� w policyjny ostrza�,
{7814}{7846}i umar�.
{7857}{7900}ostrza�? to jest jak dziki zach�d..
{7904}{7951}a poza tym, ty nie masz|normalnych wizji,
{7955}{7991}one s� o z�ych, paskudnych ludziach?
{7994}{8029}tak, zazwyczaj, ale nie zawsze.
{8033}{8076}twoje moce rosn�.|to mnie nie dziwi,
{8081}{8139}�e tak �atwo mo�esz|dostrzega� naturalne zagro�enia.
{8143}{8196}naturalne czy nienaturalne,|to nie ma �adnego znaczenia.
{8201}{8271}doceni�abym to, je�li jedno z was|posz�oby ze mn� na lunch, �eby mnie
ubezpiecza�.
{8276}{8371}poniewa�, je�li co� przydarzy�oby si� Milesowi,|ja po prostu... to by
mnie zniszczy�o.
{8390}{8464}phoebe, to brzmi, jakby|miles by� niewinnym,
{8468}{8515}wi�c by� mo�e musimy go chroni�.
{8519}{8562}a ty nie zakochujesz si� w niewinnych.
{8566}{8624}poza tym, znasz go tylko trzy tygodnie.
{8633}{8686}okay, my�l�, �e to troch� nieczu�e.
{8691}{8721}okey-dokey.|a pos�uchajcie tego:
{8726}{8816}"chwila romantycznego s�abo�ci spala si� szybko|i gor�co jak
strzelanie do gwiazd
{8821}{8896}i pozostawia j� �lep�,|by wybuch�a daleko."
{8904}{8941}kto napisa� ten psycho - be�kot?
{8945}{9046}to mog�oby by� z "zapytaj phoebe,"|kolumny z "rebounding in rockport."
{9076}{9182}sp�jrz, faktem jest, �e|miles sprawia, �e czuj� si�...
{9226}{9259}on po prostu sprawia, �e w og�le co� czuj�.
{9281}{9330}i to jest naprawd� wspania�e.
{9334}{9409}czy nie zas�uguj� na to, �eby by� szcz�liwa?
{9418}{9461}ja jestem szcz�liwa za ciebie.
{9466}{9502}i je�li chcesz,|p�jd� na t� randk�,
{9506}{9542}tylko odwo�am swoj�.
{9553}{9611}w zasadzie my�l�, �e mamy|wi�ksze szanse, na ochron� Milesa
{9615}{9646}z zamra�aj�c� moc� piper.
{9831}{9880}powinnam wzi�� Paige,|przynajmniej mog�aby nas przeorbowa�.
{9884}{9930}to nie moja wina,|�e utkn�y�my przez wypadek.
{9934}{10007}okay, 1:15.|ja pobiegn�, a ty spr�buj zadzwoni� na jego kom�rk�.
{10012}{10068}mam nadziej�, �e wci�� tu jest.
{10179}{10269}abonent jest niedost�pny,|albo poza zasi�giem...
{10319}{10365}hej, hej! hola, hola, hola!
{10370}{10435}- blokujesz mnie.|- parkuje pani w strefie za�adunku.
{10439}{10503}ja nie parkuj�. tylko siedz� z w��czony silnikiem.
{10508}{10565}je�li si� ruszysz,|b�d� mog�a zjecha� ci z drogi.
{10569}{10614}za p�no. ju� wysiad�em z pojazdu.
{10619}{10677}wi�c wsi�d� spowrotem|i rusz go.
{10682}{10746}- musz� wysi���.|- nie martw si�, zaraz wr�c�.
{10750}{10815}my�l�, �e nie rozumiesz.|to nag�y wypadek.
{10825}{10855}nie dla mnie.
{10870}{10911}nie ma go.
{10938}{10974}o, nie.
{10996}{11031}ten idiota mnie blokuje.
{11041}{11076}to niedaleko, biegnijmy.
{11300}{11352}okay, to jest ulica.|w prawo, czy w lewo?
{11356}{11395}ty mnie pytasz?
{11400}{11438}co robimy? nie pami�tam.
{11443}{11485}- wybieram. w lewo.|- okay.
{11627}{11657}na ziemi�, padnij!
{11682}{11756}- s.f.p.d., rzu� bro�!|- no ju�!
{11761}{11795}piper!
{11875}{11911}szybko, ruszj si�.
{11970}{12003}gor�co, gor�co, gor�co.
{12015}{12050}gor�co.
{12341}{12389}- odmro� ich.|- jak masz zamiar to wyja�ni�...?
{12393}{12478}nie wiem, co� wymy�l�.|a i dzi�ki, jestem ci wdzi�czna.
{12630}{12673}okay, okay. poddaj� si�.
{12677}{12735}na ziemi�.|k�ad� si� na ziemi.
{12740}{12777}ju�!
{12782}{12853}r�ce do ty�u.|we� bro�.
{12960}{13003}sk�d si� tu wzi�a�?
{13009}{13083}chcia�am zrobi� ci niespodziank� na lunch.|niespodzianka.
{13142}{13191}- uratowa�a� mi �ycie.|- och, to nic.
{13203}{13246}-to by�o moje �ycie.|- tak.
{13252}{13332}- powinienem by� teraz martwy.|- tak, ale �yjesz. to dobrze.
{13338}{13362}uratowa�a� mi �ycie.
{13366}{13434}- to ju� przerabiali�my.|- podzi�kowa�em ci?
{13450}{13502}nie. ale mo�esz to zrobi� dzi� wieczorem.
{13526}{13575}co powiesz na kolacj� przy �wiecach?
{13580}{13618}wyrzuc� moje siostry z domu.
{14038}{14076}nic ci nie jest?
{14106}{14156}nie, w�a�ciwie nie.
{14167}{14214}chod�, chod�my na kaw�.
{14790}{14842}- kim ty jeste�, do diab�a?|- nazywam si� Bacarra.
{14847}{14884}zosta�em przys�any z przysz�o�ci.
{14900}{14969}tak, ju� to wcze�niej s�ysza�em.
{14991}{15047}pozw�l, �e przedstawi� ci dow�d.
{15086}{15132}poznajesz to?
{15696}{15731}sk�d masz moj� �lubn� obr�czk�?
{15753}{15831}da�e� mi j�,|kiedy wys�a�e� mnie z wiadomo�ci�.
{15836}{15873}phoebe jest w niebezpiecze�stwie.
{15977}{16005}jakiego rodzaju niebezpiecze�stwie?
{16063}{16110}uratowa�a dzisiaj �ycie pewnemu m�czy�nie.
{16114}{16175}problem w tym, �e jego przeznaczeniem by�o umrze�.
{16181}{16247}jakim� cudem mia�a wizj�,|chocia� nie powinna.
{16285}{16326}anio� �mierci|nigdy nie przyjmuje reklamacji.
{16330}{16406}oczywi�cie, �e nie. i dlatego �mier�|nie przestanie za nim pod��a�.
{16414}{16520}ale twoja by�a �ona|zakocha�a si� w nim i...
{16566}{16604}zakocha�a si�?
{16608}{16650}przepraszam za z�e wie�ci.
{16670}{16704}przez nast�pne 6 miesi�cy,
{16708}{16760}b�dzie na okr�g�o pr�bowa�a go chroni�,
{16765}{16816}a� w ko�cu sama straci �ycie.
{16820}{16939}i dlatego wys�a�e� mnie do tego czasu,|�ebym ci powiedzia�, �e
musisz go zabi�.
{16965}{17055}widzisz, nigdy jej nie odzyskam,|je�li zabij� niewinnego,
{17059}{17114}szczeg�lnie, je�li ona go kocha.
{17118}{17181}on nie jest niewinnym.|jego przeznaczeniem jest �mier�.
{17206}{17240}tylko ty m�g�by� poda� �mierci...
{17283}{17310}pomocn� d�o�.
{17336}{17425}i ocali� siebie od b�lu w przysz�o�ci.
{17464}{17541}czarownik, kt�ry chce mnie uratowa� od b�lu?
{17585}{17617}kim ty jeste�?
{17621}{17720}nigdy nie wys�a�bym czarownika|z tak wa�n� wiadomo�ci�.
{17724}{17755}nie mia�e� wyboru.
{17759}{17819}je�li zostawi�by� sw�j tron, to nie m�g�by� ju� go odzyska�.
{17824}{17850}skradliby ci go twoi rywale.
{17872}{17938}jacy rywale? jaki tron?
{17986}{18020}w przysz�o�ci,
{18025}{18093}wcze�niej, ni� my�lisz,
{18102}{18144}b�dziesz rz�dzi� podziemiem.
{18160}{18202}ja jestem twoim doradc�.
{18206}{18275}oczywi�cie, odradza�em ci to, ale...
{18329}{18380}ju� nigdy nie powr�c� do z�a.|to si� nie zdarzy.
{18384}{18412}to si� wydarzy.
{18416}{18458}po��czysz demony i czarownik�w
{18462}{18539}i wyniesiesz podziemie do najwspanialszej pot�gi w historii.
{18575}{18619}jeste� przysz�o�ci� z�a, cz�owieku.
{18770}{18809}powiedzia�e� mi, �e w�a�nie tak zareagujesz.
{18821}{18881}dobrze, przypu��my, do mnie nale�y|wykonanie tego zadania.
{18920}{18962}�ycz mi szcz�cia.
{19084}{19171}tuziny, tuziny r�.
{19175}{19213}ile tu jest r�y?
{19217}{19248}sto czterdzie�ci cztery.
{19252}{19299}jak my�lisz, co chcia� przez to powiedzie�?
{19303}{19337}okay, opieraj�c si� na tym co widzia�am,
{19341}{19381}demon zaatakuje dzi� wieczorem|z athame (n� czarownika).
{19385}{19458}wi�c, je�li chcemy zwyci�y�,|musimy si� dowiedzie� co to jest.
{19467}{19513}a co z tym wsp�lnego maj� twoje wizje?
{19517}{19547}czy one jako� pasuj� do siebie?
{19551}{19618}one nie koniecznie musz� do siebie pasowa�.
{19622}{19716}bazuj�c na moich do�wiadczeniach,|jedna to wizja, ale dwie to ju�
schemat.
{19728}{19765}albo po prostu pech.
{19780}{19845}miles natkn�� si� dzisiaj na policyjn� strzelanin�,
{19849}{19888}a wieczorem to b�dzie demoniczna strzelanina.
{19893}{19938}wi�c my�lisz, �e demon jest z naszego powodu?
{19953}{19981}nie by�oby to pierwszy raz.
{19985}{20036}nie wiem. my�l�, �e to co� chce milesa.
{20059}{20142}okay, t� teori� mo�emy zbada� p�niej.
{20146}{20182}dlaczego pr�bujesz to zbagatelizowa�?
{20186}{20261}a dlaczego ka�dy pr�buje zrobi� z tego afer�|wi�ksz�, ni� jest w
rzeczywisto�ci?
{20273}{20354}prawdopodobnie dlatego, �e pod��amy|za swoimi instynktami, a nie za
hormonami.
{20398}{20435}dop�ki nie b�dziemy mieli pewno�ci,
{20439}{20494}my�l�, �e powinni�my podj�� kroki|w stron� ochrony milesa.
{20498}{20553}okay, ja jestem ju�|ca�kowicie przy milesie.
{20562}{20620}to znaczy, no wiecie,|w sprawach ochrony.
{20624}{20669}nawet odwo�a�am kolacj� wieczorem.
{20673}{20727}my�lisz, �e to dobry pomys�?|je�li cokolwiek ma si� sta�,
{20731}{20798}to najlepsza okazja, by dowiedzie� si� co to jest,|je�li nie
zmienisz plan�w.
{20812}{20893}ona ma racj�, mo�emy otoczy� go|rodzinn� ochron�.
{20942}{20972}masz na my�li rodzinny obiad?
{21057}{21093}- naprawd�?|- tak.
{21097}{21153}- gotujesz?|- prawdopodobnie.
{21160}{21209}wi�c lepiej si� przygotuj�.
{21286}{21320}jejku, wi�cej kwiat�w.
{21324}{21383}wiem, za grosz oryginalno�ci.
{21387}{21454}ale to du�o �atwiej,|ni� to co naprawd� chcia�em ci da�.
{21458}{21533}-tak? a co to by�o?|- prawo w�a�no�ci do bechfront.
{21537}{21605}hej, uratowa�a� mi �ycie.
{21609}{21678}wiesz, mo�emy zawsze zje�� p�niej.
{21683}{21740}tak naprawd� nie jestem a� tek g�odny...
{21744}{21784}...jak na obiad.
{21916}{21980}co si� sta�o ze �wiecami i romantyczno�ci�?
{21984}{22079}niestety nasze plany uleg�y zmianie.
{22083}{22136}tak naprawd� chcia�am, �eby� pozna� moj� rodzin�.
{22140}{22167}mam nadziej�, �e nie zmieni�e� zdania.
{22171}{22201}phoebe du�o o tobie opowiada�a.
{22206}{22252}my tylko chcieli�my ci� lepiej pozna�.
{22262}{22289}tak, tak.
{22293}{22345}chocia� prawdopodobnie |nie a� tak bardzo jak chcieli�my.
{22375}{22435}okay, okay, jedzmy.
{22451}{22486}usi�d� obok leo.
{22490}{22572}- du�o kwiat�w.|- jejku, wi�cej kwiat�w.
{22576}{22645}dobra, umieram z g�odu.
{22698}{22741}powinni�cie zobaczy� Phoebe, jak wyskoczy�a z nik�d.
{22746}{22781}sama mog�a zgin��.
{22787}{22819}i mog�abym to zrobi� jeszcze raz.
{22828}{22889}tak, ca�a phoebe. przyjaciel wszystkich.
{22893}{22943}zaryzykowa�aby �ycie,|�eby uratowa� zab��kanego psa.
{23029}{23077}m�wi�a nam, �e masz|chat� w tahoe?
{23094}{23119}blisko heavenly.
{23123}{23183}powiedzia�, �e mnie tam zabierze|w przysz�y weekend.
{23187}{23240}- wi�c jeste� wielkim narciarzem?|- bra� udzia� w konkurencjach
narciarskich.
{23244}{23285}powiniene� zobaczy� zdj�cia na jego �cianie.
{23289}{23332}wybaczcie.
{23401}{23437}-z phoebe wszystko w porz�dku?|- o, nie, nie mo�esz.
{23441}{23521}ma obiad z ch�opakiem.|wszysko z ni� w porz�dku.
{23525}{23556}dobrze, wys�uchaj mnie.
{23561}{23656}mia�em wizyt� czarownika,|on przyby� po tego go�cia.
{23671}{23731}dobrze, dzi�ki za wskaz�wk�.|poradzimy sobie.
{23736}{23794}zostan� tutaj, na wypadek,|gdyby�cie potrzebowali pomocy.
{23798}{23826}nie, nie mo�esz.
{23831}{23898}widzisz, poradzimy sobie z czarownikim.|z demonicznym ex-m�em nie.
{23902}{23947}musisz wyj��, zanim ona ci� zobaczy.
{23951}{23996}czekaj, mia�a dzisiaj wizj�?
{24001}{24037}uratowa�a jakiemu� facetowi �ycie?
{24078}{24136}- okay.|- szybko, nadchodzi. id�!
{24140}{24168}czekamy na deser.
{24198}{24236}hej, sp�jrz,
{24240}{24293}wiem, �e uwa�asz, �e my z milesem|nie mamy ze sob� nic wsp�lnego,
ale...
{24297}{24352}nie ma na to czasu.|widzisz, jaki� czarownik poluje na milesa.
{24356}{24424}dowiedzia�am si� o tym, nie pytaj mnie jak,|ale musisz tam wr�ci�.
{24428}{24483}tutaj, we� te. co?
{24487}{24537}miles zasta� zabity, kiedy serwowali�my deser.
{24590}{24632}uwa�aj!
{24828}{24858}- on nie zamarza.|- wysad� go.
{24994}{25026}piper!
{25072}{25111}- paige, athame.|- athame.
{25539}{25601}tego czarownika tu nigdzie nie ma.
{25606}{25641}miles wci�� jest zimny.
{25646}{25682}jeste� pewna, �e nie chcesz, �ebym go uleczy�?
{25687}{25750}nie, nabi� sobie tylko guza|na g�owie. b�dzie dobrze.
{25754}{25782}tak, mia� szcz�cie, �e �yje.
{25785}{25828}facet, kt�ry go zaatakowa� by� pot�ny.
{25832}{25917}nie rozumiem, jak w ksi�dze, mo�e nie by�|tak pot�nego czarownika.
{25921}{25976}dobra, nie mia�am jeszcze okazji,|by wam powiedzie�.
{25980}{26059}cole wpad� tu przed atakiem.|wiedzia�, �e to si� stanie.
{26074}{26107}to jasne, �e jest w to zamieszany.
{26111}{26171}nie, nie jestem tego pewna.|pr�bowa� nas ostrzec.
{26182}{26224}musimy si� dowiedzie�, co jeszcze wie.
{26228}{26293}ja p�jd� do starszyzny, zobacz�|co wiedz� na temat naszego
niewinnego.
{26297}{26350}najwyra�niej on by� celem dzisiejszego ataku.
{26354}{26396}wr�� szybko.
{26449}{26504}powinny�my powiedzie� Phoebe o colu?
{26514}{26563}nie.
{26567}{26624}ma dosy� zmartwie� na dzisiaj.
{26790}{26834}- cze��.|- cze��
{26839}{26882}jak si� czujesz?
{26904}{26975}okay, tak my�l�.|co...? co si� sta�o?
{26998}{27026}co pami�tasz?
{27063}{27165}nie wiem. pami�tam ciebie,|skacz�c� ponad sto�em i ten...
{27195}{27235}nie wiem.
{27250}{27354}tynk by� ju� sple�nia�y,|a �yrandol naprawd� ci�ki.
{27518}{27579}chcesz mi powiedzie�,|�e znowu uratowa�a� mi �ycie?
{27591}{27616}tak.
{27660}{27724}okay, mam dzisiaj naprawd� z�y dzie�.
{27734}{27796}albo naprawd� dobry,|zale�y jak na to patrze�.
{27812}{27857}dwa razy unikn��e� katastrofy.
{27862}{27924}to dwa razy wi�cej,|ni� inni ludzie w ca�ym �yciu.
{27951}{28025}zaczynam my�le�, �e powinienem|zosta� po mojej stronie, zanim moje
szcze�cie si� zmieni.
{28067}{28093}mo�e masz racj�.
{28637}{28679}twoje poca�unki mnie zabijaj�.
{28747}{28784}zgadzam si� z tob�.
{29032}{29082}wychod�, wied�mo!
{29162}{29209}wiem, �e tu jeste�.
{29326}{29408}uspok�j si�,|zawstydzasz mnie.
{29420}{29467}- kim jeste�?|- tob�.
{29528}{29561}pami�tam, jak tu by�em.
{29570}{29676}zobaczmy, wied�ma, kt�rej|szukasz ma moc...
{29684}{29717}...niewidzialno�ci, prawda?
{29916}{29960}jak to zrobi�e�?
{30169}{30201}nie jestem tu po to, by ci� skrzywdzi�.
{30233}{30259}potrzebuj� ci�.
{30289}{30341}porozmawiamy o podziemiu.
{30385}{30435}- co� ty powiedzia�?|- s�ysza�e�.
{30440}{30491}przyby�em z przysz�o�ci|z inn� misj�,
{30500}{30557}ale teraz mam du�o lepszy plan.
{30699}{30781}- sp�jrz, nawet je�li jeste� mn�, nie mo�emy...|- jestem i mo�emy.
{30785}{30849}wiesz co w�a�nie zrobi�em?
{30853}{30916}stan��em na przeciw wszystkim trzem czarodziejkom.
{30920}{31019}oczekiwa�am jednej,|ale by�y wszystkie.
{31024}{31090}i oto jestem, wci�� �ywy.
{31094}{31133}- tak, i co?|- wi�c,
{31137}{31195}z moj� wiedz� o magii,|mo�emy je wyeliminowa�.
{31199}{31272}oczywi�cie, najpierw musimy|ukra�� ich ksi�g� cieni, ale ...
{31276}{31337}to wariactwo.|z�o nie mo�e dotkn�� tej ksi�gi.
{31341}{31434}pewnie, �e mo�e, z odrobin� ich krwi|i zakl�ciem z przysz�o�ci.
{31450}{31546}- jakim zakl�ciem?|- ukrywaj�cym z�o w dobroci.
{31550}{31632}i nie martw, to si� zdejmuje.
{31636}{31669}ksi�ga cieni.
{31673}{31762}je�li j� dostaniemy,|b�dziemy �yli jak lordowie.
{31766}{31839}teraz to rozumiem.
{31858}{31914}zabierajmy si� za zakl�cie.
{31974}{32041}mog�e� nam powiedzie�,|�e to by� mistrz jedi, w�r�d czarownik�w.
{32045}{32104}- nie wiedzia�em.|- wi�c, co wiesz?
{32108}{32192}nazywa si� Bacarra. twierdzi, �e jest moim |wsp�lnikiem z
przysz�o�ci.
{32196}{32223}sk�d on to wie?
{32228}{32281}- poniewa� tam by�.|- w przysz�o�ci?
{32285}{32338}przyszed� powiedzie� mi,|�e phoebe umrze za 6 miesi�cy,
{32342}{32407}przez to, �e b�dzie pr�bowa�a ocali� swojego ch�opaka |przed anio�em
�mierci.
{32419}{32472}o, nie. mamy przer�bane.
{32476}{32551}nie, nie ca�kiem. teraz, kiedy wiemy|co �ciga milesa, mo�emy go
unicestwi�.
{32555}{32596}nie, nie mo�ecie walczy� ze �mierci�.
{32600}{32676}je�li to jest czas milesa,|nic nie mo�emy na to poradzi�.
{32681}{32729}to ja powiedzia�am phoebe, �e chwila s�abo�ci nigdy nie dzia�a.
{32744}{32896}bacarra powiedzia�, �e mog�bym uratowa� �ycie|phoebe, je�li zaj��
bym si� Milesem.
{32900}{32947}odm�wi�em.
{32951}{33041}dlatego sam zaatakowa� nas w domu,|postanowi� sam wykona� robot�.
{33045}{33123}czekaj chwil�. dlaczego w przysz�o�ci|czarownik ci pomaga?
{33137}{33184}to naprawd� nie ma znaczenia.
{33188}{33244}pomog� wam znale�� Bacarra,|zanim kogo� zabije.
{33264}{33339}to nie taki z�y pomys�,|zwa�ywszy, �e sam go tu wys�a�e�.
{33344}{33385}albo wy�lesz, oboj�tnie.
{33389}{33488}miejcie si� na baczno�ci.|bacarra wie rzeczy, o kt�rych my nie
wiemy.
{33498}{33571}i zr�bcie cokowiek mo�ecie z phoebe.|ona musi pozwoli� Milesowi
umrze�.
{33609}{33645}to jedyny spos�b, by ocali� jej �ycie.
{33734}{33821}dlaczego tak si� denerwujesz?|to ja mam ca�ego pecha.
{33825}{33909}nie, tylko nadal jestem troszk� spi�ta.
{33914}{34007}kiedy ja czuj� si� spi�ty,|id� si� odpr�y�.
{34023}{34074}na ten stary zardzewia�y balkon?
{34119}{34201}tak. siadam tutaj|i patrz� na gwiazdy...
{34205}{34232}co ty m�wisz?
{34236}{34272}nie, nabierasz mnie?
{34276}{34379}trzymam ci� z dala od wysokich miejsc,|ostrych przedmiot�w i
obluzowanych balustrad.
{34384}{34471}jest pan ograniczony,|do mi�kkich materacy i puszystych poduszek.
{34475}{34500}hej...
{34504}{34565}wi�c, starszyzna nie potwierdza|ani nie zaprzecza, �e �mier� chce
milesa.
{34569}{34611}wi�c w zasadzie bior� to|za potwierdzenie.
{34615}{34652}to, dlaczego phoebe|mia�a wizje
{34656}{34697}o jakim facecie, kt�rego ma uratowa�?
{34701}{34735}miles nie jest tylko jakim� tam facetem.
{34739}{34804}my�l�, �e oni s� ze sob� silnie zwi�zani|psychicznie i emocjonalnie.
{34808}{34841}wi�c my�lisz, �e ich mi�osne powi�zanie
{34845}{34889}utworzy�o, jakiego� rodzaju|psychiczn� wi�?
{34896}{34973}albo to,|lub nastawienie przeklinam -�wiat.
{34977}{35045}okay, leo, zabierzmy si� za to.
{35213}{35260}- hej.|- cze��.
{35264}{35360}przepraszam, �e przerywam. czy phoebe jest tutaj?|to rodzaj
rodzinnego nag�ego wypadku .
{35364}{35432}tak, oczywi�cie.
{35541}{35614}hej, co to za nag�y wypadek?
{35643}{35718}mamy powody przypuszcza�,|�e to jest...
{35727}{35827}to mo�e by� zwi�zane z czasem milesa...
{35831}{35872}...na �mier�.
{35909}{35934}tak.
{36207}{36253}cole powiedzia�, �e wys�a� czarownika|z przysz�o�ci,
{36258}{36325}poniewa� mo�esz umrze� pr�buj�c uratowa�|Milesa przed anio�em
�mierci.
{36329}{36389}wi�c chcecie, �ebym pozwoli�a temu|facetowi naprawd� umrze�,
{36393}{36429}poniewa� cole tak powiedzia�?
{36434}{36480}phoebe, to nie ma nic wsp�lnego z colem.
{36484}{36552}wiesz r�wnie dobrze jak my,|�e nie mo�esz powstrzyma� �mierci.
{36556}{36611}to wszystko ma zwi�zek z colem.
{36615}{36650}nie tylko cole to m�wi.
{36654}{36734}leo my�li, �e no wiesz,|to mo�e by� dla milesa czas na �mier�.
{36738}{36822}leo my�li? on my�li?|to jest wszystko co macie?
{36831}{36889}przysz�y�cie tutaj, by mi o tym powiedzie�?
{36894}{36989}phoebe, my tylko pr�bujemy uratowa� ci�|przed cholernym zawodem
mi�osnym.
{36993}{37023}wiem, skarbie.
{37027}{37104}doceniam to|i obie was za to kocham,
{37109}{37158}ale naprawd� jestem szcz�liwa.|miles sprawia, �e jestem naprawd�
szcz�liwa.
{37162}{37221}i jestem sk�onna zrobi� wszystko,|�eby go ochrania�.
{37225}{37252}ale nie mo�esz.
{37256}{37304}musisz pozwoli� mu odej��.|on musi ruszy� dalej.
{37309}{37339}znasz anio�a �mierci...
{37343}{37394}okay, dosy�|o aniele �mierci.
{37398}{37478}czarownik chce milesa.|wy�cie go widzia�y i ja te�.
{37483}{37569}wi�c teraz, unicestwijmy go.|id�cie. prosz� id�cie.
{37573}{37605}- okay, idziemy.|- b�d� ostro�na.
{37609}{37647}- id�cie, id�cie, id�cie.|- idziemy!
{37832}{37857}pomocy. niech kto� mi pomo�e.
{37861}{37922}phoebe, pom� mi! phoebe!
{37926}{37952}miles?
{38005}{38049}- phoebe! phoebe!|- miles.
{38053}{38082}wci�gnij mnie.
{38097}{38141}okay, trzymaj si� mocno.
{38429}{38482}nie zbli�aj si� do mnie.
{38494}{38561}- co? dlaczego?|- co� z�ego si� ze mn� dzieje.
{38565}{38615}albo mnie.
{38619}{38661}mo�esz si� zrani�.
{38665}{38749}- nie, to...|- m�wi� powa�nie, phoebe.
{38756}{38800}musisz i��.
{38852}{38911}okay, widzisz, miles,
{38915}{38974}cokolwiek przez co przechodzisz,|cokolwiek to jest...
{38996}{39065}cokolwiek si� z tob� stanie,
{39076}{39143}przejdziemy przez to razem.
{39162}{39206}jestem...
{39210}{39251}jestem przera�ony.
{39274}{39313}wiem.
{39607}{39656}nie znowu.
{39685}{39751}phoebe nigdy, dobrowolnie|nie pozwoli milesowi umrze�.
{39755}{39784}tak, nie mog� jej za to wini�.
{39788}{39827}ja nigdy, ale musimy szybko co� zrobi�,
{39831}{39892}zanim ona naprawd� zakocha si� w tym go�ciu.
{39927}{39962}a to nasz drugi problem.
{39993}{40046}- wysad� go.|- a on znowu dobierze mi si� do ty�ka?
{40195}{40225}piper!
{40277}{40303}piper.
{40400}{40425}jest ich dw�ch.
{40658}{40701}co on robi?
{41106}{41145}nie martw si�.
{41149}{41185}b�dziemy dobrze opiekowa� si� t� ksi�g�.
{41374}{41420}jak on to zrobi�.|po prostu j� wzi��.
{41424}{41472}wypi� jaki� dziwny eliksir|z odrobin� mojej krwi.
{41477}{41525}by� mo�e to jaka� dziwna magia z przysz�o�ci.
{41529}{41554}to mo�liwe.
{41558}{41619}jeden czarownik nie ma takiej w�adzy,|by ukra�� Ksi�g� cieni.
{41623}{41676}nie, by�o ich dw�ch,|ale to jeden i ten sam facet.
{41680}{41707}przechytrzyli nas.
{41712}{41781}a kogo to obchodzi, jak to zrobili.|ukradli ksi�g� cieni.
{41785}{41844}przepad�o, i nie wiem co mo�e by� gorszego.
{41848}{41873}mog�y�my zgin��.
{41877}{41917}tak, wkr�tce i to mo�e nast�pi�.
{41922}{41960}dobrze. musimy odzyska� Ksi�g�.
{41964}{42028}musimy si� uspokoi� i trzyma� si� razem.
{42650}{42740}okay, wiem, �e tu jeste�,|wi�c r�wnie dobrze mo�esz wy��.
{42795}{42853}rozumiem, �e to nie wygl�da zbyt dobrze.
{42927}{42986}cole, musisz pogrzeba� przesz�o��.
{42990}{43087}ale nigdy nie przypuszcza�am,|�e b�dziesz pr�bowa� zamordowa� mojego
ch�opaka.
{43106}{43151}nie jestem tu z powodu milesa.|jestem tu z powodu bacarra.
{43155}{43212}on jest poza kontrol�,|a ja nie mog� pozwoli�, aby ci� skrzywdzi�.
{43216}{43286}- o, wi�c jeste� tu, �eby mnie chroni�?|- w�a�nie tak.
{43291}{43328}okay, wi�c sko�cz z tym ochranianiem.
{43332}{43374}jestem ju� zbyt chroniona.
{43378}{43411}musisz pozwoli� mi �y� swoim �yciem.
{43416}{43464}nie mo�esz mie� �ycia milesem.
{43468}{43514}�mier� go chce|i zrobi wszystko, by go dosta�.
{43524}{43563}to ty tak m�wisz.
{43596}{43634}dlaczego trzymasz si� go tak mocno?
{43661}{43751}dawno temu straci�e� prawo|do zadawania mi takich pyta�.
{43964}{43997}- hej.|- hej, phoebe.
{44001}{44029}demon zaatakowa�, potrzebujemy ci�.
{44033}{44087}spotkajmy si� przed apartamentem milesa.|przeorbuj� ci� na zewn�rz.
{44091}{44122}dobrze, ale nie mog� zostawi� Milesa samego.
{44126}{44188}nie, czarownik ukrad�|ksi�g� cieni, phoebe.
{44192}{44256}- on ju� nie chce milesa, chce nas.|- o, m�j Bo�e.
{44260}{44316}okay, obudz� Milesa|i zabior� go ze sob�.
{44321}{44386}nie musisz tego zrobi�.|zajm� si� nim.
{44390}{44436}chwil�. �artujesz?
{44441}{44512}- je�li bym go zabi�, ju� nigdy by� mi nie zaufa�a.|- phoebe.
{44530}{44575}jeste� tam, phoebe?
{44579}{44641}- halo?|- phoebe?
{44658}{44702}phoebe, gdzie jeste�?
{44779}{44828}halo? co si� dzieje?
{44849}{44891}s�ysza�em, �e z kim� rozmawia�a�?
{44925}{44958}spotkamy si� na zewn�trz.
{44996}{45054}musz� i��.|to rodzinny nag�y wypadek.
{45063}{45088}czy wszystko dobrze?
{45107}{45196}tak, mam nadziej�.|podejmuj� naprawd� wielkie ryzyko.
{45200}{45289}nie wiem. a co je�li moje �ycie|b�dzie potrzebowa� twojego ratunku?
{45336}{45388}my�l�, �e dzisiaj b�dziesz bezpieczny.
{45594}{45675}wiedzia�em, �e ich magia jest dobra,|ale nie mia�em poj�cia, �e a�
tak.
{45682}{45716}uwa�aj z tym.
{45720}{45789}tu s� zakl�cia unicestwiaj�ce|na ka�dego demona, jakiego znam.
{45794}{45860}nikt nas nie powstrzyma.|nawet cole.
{45864}{45931}tylko jedno zakl�cia ma teraz dla nas znaczenie.
{45948}{45984}"na pozbawienie wied�my mocy."
{45997}{46074}musz� wymiesza� odpowiednie sk�adniki,|kt�re zneutralizuj� magi�.
{46092}{46117}poczekaj chwil�.
{46121}{46169}tu jest napisane, �e potrzebujesz �wie�ego ludzkiego serca.
{46208}{46257}nie ma problemu.
{46564}{46620}wiemy jak|bacarra si� tu dosta�?
{46624}{46669}starszyzna uwa�a,|�e u�y� tzw. zmarszczki czasu.
{46675}{46746}je�li jakie� przeznaczone wydarzenie|zatrzyma si� i nie wyst�pi,
{46750}{46786}to wysy�a tak� zmarszczk� przez czas.
{46799}{46853}a taki pot�ny czarownik jak bacarra|m�g� j� wykorzysta�,
{46857}{46933}je�li zna� miejsce,|gdzie przeznaczenie zosta�o oszukane.
{46937}{46999}wi�c, to mog�oby by�|wtedy, gdy phoebe i ja uratowa�y�my milesa.
{47009}{47056}nie mog� uwierzy�, �e my to spowodowa�y�my.
{47060}{47116}�mier� nie przysz�a po miles, to bacarra.
{47120}{47149}i zobaczcie, ja nie zwariowa�am.
{47153}{47199}tylko przy�apa�am cole ukrywaj�cego si�|w apartamencie milesa,
{47204}{47235}my�la�am, �e pr�buje go przej��.
{47239}{47288}tak, bacarra nie wp�yn�� na bieg wydarze� tam w aleji.
{47292}{47319}ale jak si� tego dowiemy?
{47324}{47383}mo�e przejmowanie kontroli|jest jedn� z jego przysz�ych mocy.
{47387}{47428}okay, przesta�my dyskutowa�|nad tym, jak si� tu znalaz�.
{47432}{47477}jest tu i ma nasz� ksi�g�.
{47488}{47535}okay, ta ksi�ga przetrwa�a|stulecia �wata magii,
{47539}{47585}teraz on mo�e jej u�y� przeciwko nam.|�wietnie.
{47595}{47643}zbyt du�o zakl�� i eliksir�w, do zapami�tania,
{47647}{47689}w razie, gdyby�my musia�yby�my broni� si� w pojedynk�.
{47696}{47733}jeste�my martwe.
{47737}{47783}- zn�w.|- i zn�w.
{47833}{47930}panie, �mierci nie mo�na si� l�ka�.
{47945}{48015}poniewa� �mier�, w swoim czasie,|przychodzi do wszystkich wied�m.
{48036}{48144}wiecie, wied�ma, kt�ra m�wi,|�e nie boi si� walczy� jest k�amc�.
{48148}{48196}prawdziwa wied�ma jest jedyn�, kt�ra walczy.
{48212}{48250}- kochanie.|- tak?
{48257}{48308}- zamknij si�.|- okay.
{48326}{48376}my�la�em, �e to by� celny strza�.
{48396}{48434}w�a�ciwie uwa�am, �e leo ma racj�.
{48455}{48484}przechodzi�y�my przez to wcze�niej.
{48489}{48566}nie mo�emy da� si� zastraszy�, tylko dlatego �e|bacarra ma nasz�
ksi�g� cieni.
{48570}{48635}praktycznie, mo�e to ksi�ga|nas powstrzymuje.
{48653}{48699}bacarra dok�adnie wie do czego jeste�my zdolne,
{48703}{48756}poniewa� dok�adnie wie|jak walczymy.
{48777}{48844}okay, wi�c je�li chcemy go|unicestwi�, i zrobimy to,
{48848}{48879}musimy zmieni� taktyk�.
{48883}{48950}potrzebujemy nowych eliksir�w, nowych zakl��.|rzeczy, kt�rych nigdy
przedtem nie widzia�.
{48954}{49018}- chod�my. |- w porz�dku.
{49182}{49212}w�a�nie to pr�bowa�em powiedzie�.
{49216}{49286}okay, zakl�cie przes�oniaj�ce mg��|jest gotowe.
{49291}{49369}mo�emy go u�y�, je�li b�dziemy musia�y si� ukry�.
{49373}{49457}wi�c mamy 9 zakl�� obronnych i 14 na atak.
{49461}{49519}okay, mamy prawie wszystkie nowe eliksiry.
{49526}{49626}w przeci�gu tej godziny,|zabierzemy wszystkie wasze moce.
{49631}{49659}h�? co to ma znaczy�?
{49666}{49741}nie wiem, nie podoba mi si�, �e maj� takie zadowolone miny.
{49762}{49791}okay, to nie posz�o za dobrze.
{49796}{49827}okay, wi�c to:
{49831}{49905}wzywamy do siebi ko�ci meduzy,|zamie� ich cia�a w kamienie.
{49935}{50000}nie. okay, piper, wysad� co�.
{50054}{50112}- nie mog�.|- ja nie mog� orbowa�.
{50226}{50258}leo?
{50556}{50597}o, m�j Bo�e.
{50609}{50642}i to by�oby na tyle.
{51051}{51086}leo, dlaczego tu jeste�my?
{51091}{51171}zdajesz sobie spraw� z tego,|�e w�a�nie widzia�am, jak moje siostry
umieraj�?
{51175}{51219}to jest aleja, gdzie uratowa�a� milesa.
{51237}{51301}tylko spr�buj si� uspokoi�.|mamy jeszcze szans�.
{51305}{51336}szans�?
{51340}{51393}ja widzia�am, jak moje siostry zosta�y spopielone, leo.
{51397}{51441}nie mo�esz uzdrowi� popio��w.
{51445}{51530}nie chc� ich uzdrawia�.|chc�, �eby przeznaczenie wr�ci�o na swoj�
drog�.
{51544}{51573}co?
{51577}{51655}to ju� si� wydarzy�o.|ju� nic nie mo�emy zrobi�.
{51660}{51745}nie koniecznie. zmarszczka czasu, kt�r�|otworzy� bacarra pozostanie
otwarta,
{51750}{51813}dop�ki on nie b�dzie przez ni� wraca� do swojego czasu.
{51934}{51960}czego szukasz?
{51964}{52011}ukrytych drzwi.|musz� tu gdzie� by�.
{52015}{52125}je�li je znajdziemy, wr�cimy tam|i zmienimy histori�, tak jak to
zrobi� bacarra.
{52151}{52195}zrobimy to tak, jakby nigdy si� to nie wydarzy�o.
{52265}{52336}podziemie nale�y do nas.
{52365}{52411}kt�rego z nas?
{52452}{52483}nadal nieufny.
{52524}{52592}dobrze, nie stra� tej cechy.|to pomo�e nam zaj�� daleko.
{52605}{52650}teraz, zwo�aj zebranie demonicznych lider�w
{52653}{52690}i zarz�daj swojej prawowitej pozycji.
{52694}{52721}nie czekaj ani chwili.
{52726}{52752}a ty co zrobisz?
{52780}{52852}wr�c� do przysz�o�ci, tam gdzie moje miejsce.
{52856}{52906}mo�esz mnie z�apa� za jakie� 6 miesi�cy.
{52962}{53019}je�li znale�liby�my zmarszczk�,|to powinna nas odes�a� z powrotem.
{53023}{53065}to taki niesko�czony ci�g powietrza|poprzez czas.
{53069}{53112}dobrze, a co je�li to przeniesie nas w przysz�o��?
{53115}{53155}nie .|bacarra u�y� tego by si� tu dosta�,
{53159}{53220}wi�c to nie przestanie p�yn�� wstecz,|dop�ki on tego nie odwr�ci.
{53225}{53313}okay, wi�c cofamy si�.|a co je�li zabierze nas za daleko w
przesz�o��?
{53319}{53368}c�, mogliby�my kr�ci� ogonami.
{53377}{53422}o kt�rej godzinie phoebe|uratowa�a wczoraj milesa?
{53448}{53490}troszk� po pierwszej.
{53495}{53536}okay, wi�c u�yj swojego zegarka.
{53796}{53837}znalaz�am.
{54045}{54090}id�, teraz!
{54121}{54155}nie!
{55290}{55389}abonent jest niedost�pny lub poza zasi�giem...
{55475}{55513}nie panikuj, nie jestem demonem.
{55522}{55580}okay? jestem tob�, oczywi�cie,|z przysz�o�ci.
{55589}{55669}najwidoczniej z niedalekiej przysz�o�ci.|w�a�nie kupi�am ten top.
{55673}{55784}pos�uchaj. miles musi umrze�.|to jest jego czas. to jego
przeznaczenie.
{55789}{55818}a je�li phoebe go dzisiaj uratuje,
{55821}{55874}zostanie zabita przez czarownika,|razem z paige.
{55878}{55935}zaczekaj chwil�, zwolnij.|dlaczego czarownik...?
{55939}{55979}poniewa� phoebe|zakocha�a si� w milesie,
{55983}{56032}i wci�� pr�buje go uratowa�...
{56036}{56072}nie sprzeczaj si� ze mn�, okay?
{56076}{56128}nie mamy na to czasu.|po prostu pozw�l Miles umrze�.
{56149}{56282}sp�jrz, nie wiem, kim jeste�|albo czym jeste�, i jak robisz...?
{56286}{56328}dlaczego to zrobi�a�?
{56409}{56471}kiedy phoebe zapyta: w prawo czy w lewo,|id�cie w prawo.
{56476}{56527}- o czym ty m�wisz?|- tylko zapami�taj, w prawo.
{56531}{56559}i kiedy to wszystko si� sko�czy,
{56564}{56623}upewnij si�, �e phoebe wie,|�e to by�o to, co mia�o by�, okay?
{56627}{56695}och, przy okazji,|nast�pnym razem, gdy zakocha si� w jakim� facecie,
{56699}{56779}nie st�j jej na drodze, okay?
{56818}{56871}ja nie stoj� na jej drodze.
{56884}{56929}nie ma go.
{56948}{56994}o, nie.
{57021}{57101}- jaki� idiota mnie zablokowa�.|- to tylko dwie przecznice,
biegnijmy.
{57305}{57396}- okay, to jest ulica. w prawo, czy w lewo?|- dobre pytanie.
{57400}{57449}co robisz? nie pami�tam.
{57472}{57516}nie wiem, phoebe.|nie wiem.
{57520}{57559}piper, szybciej.
{57583}{57631}w prawo, biegnij w prawo.
{57646}{57684}o, bo�e, wybacz mi.
{57799}{57854}biegniemy z�� ulic�,|tamta jest za nami.
{58239}{58296}s.f.p.d. rzu� bro�!
{58301}{58353}na ziemi�, ju�!
{58411}{58458}r�ce za siebie!
{60307}{60360}phoebe, mo�emy?
{60540}{60578}okay.
{60583}{60624}jak d�ugo ju� tu stoicie?
{60628}{60702}wystarczaj�co d�ugo, by wiedzie�, �e|znasz kilka powa�nych
tanecznych krok�w z lat 80' .
{60707}{60775}zgaduj�, �e nie potrzebujesz pocieszaj�cego jedzenia.
{60844}{60899}- co robisz?|- ma�e pranie.
{60928}{60984}- tak, nie robisz prania.|- tak.
{60989}{61050}- wszystko w porz�dku?|- nie.
{61098}{61145}czekoladowego chipsa?
{61209}{61259}nigdy nie b�d� czu�a si� dobrze,|trac�c niewinnego.
{61276}{61313}wiesz, i ja tylko...
{61317}{61388}jest mi naprawd� cie�ko|zaakceptowa� fakt,
{61392}{61459}�e przypuszczalnie mog�am go uratowa�.
{61463}{61553}miles by� dla ciebie|wi�cej, ni� niewinnym?
{61609}{61673}my�l�, �e chcia�am, �eby tak by�o.
{61678}{61726}mimo wszystkich powod�w, o kt�rych m�wi�a piper.
{61749}{61826}ale teraz musz� si� skoncentrowa� tylko na sobie.
{61830}{61914}wiecie, obawiam si�,|�e mo�e nigdy nie znajd� zn�w mi�o�ci.
{61966}{62064}o, nie martwi�abym si� o to.|ty na pewno zn�w znajdziesz mi�o��.
{62108}{62148}tak my�lisz?
{62152}{62195}w�a�ciwie, wiem.
{62199}{62290}i po pierwsze, mog� ci pogratulowa�,|kiedy to ju� si� wydarzy,
{62294}{62355}i nie b�d� ci� powstrzymywa�.
{62367}{62409}dzi�ki, tak my�l�.
{62439}{62514}piper, czy ty wiesz co�, czego my nie wiemy?
{62560}{62635}wi�c, powiedzmy, �e mia�am ostrze�enie od siebie samej.
{62667}{62743}- hej.|- piper, hej.
{62743}{62989}
{63037}{63109}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl