You are on page 1of 12

{1260}{1308}jeste� z�a. sp�ni�em si�, wiem.

{1312}{1370}o, bo�e, nie, wcale nie.|nie martw si� o to...


{1374}{1433}to dobrze, poniewa� nienawidz� sprzecza� si�,|sp�dzaj�c weekend w big
sur.
{1465}{1532}- co?|- ty i ja. jedziemy na wybrze�e.
{1536}{1580}w�aczone radio, b�dziemy na fali.
{1608}{1651}wszystko co musisz zrobi�, to powiedzie� tak.
{1654}{1748}brzmi naprawd� �wietnie, ale...
{1753}{1811}ale to nie jest "tak."
{1828}{1938}ja tylko naprawd�|musz� chodzi� do pracy.
{1983}{2033}okay, mogliby�my to zmieni�.
{2058}{2132}nie weekend, nas.
{2155}{2223}naprawd� mi przykro.
{2286}{2349}tak, mi te�.
{2353}{2413}o, tam idzie.
{2434}{2483}naprawd� my�la�am, �e jeden z nich by� dozorc�.
{2487}{2557}dlaczego? bo by� s�odki i zabawny
{2561}{2617}i och, tak, nie pozw�l mi|zapomnie�, cudownie pyszny?
{2621}{2668}to jest drugi facet|z gatunku odrzuconych.
{2673}{2723}trzeci. kto to zliczy?
{2728}{2769}wi�c my�lisz, �e ona mia�a inne zobowi�zania
{2773}{2816}czy tylko si� czepia�a?
{2820}{2881}nie wiem. uwielbiam spekulowa�,|ale musz� i��.
{2892}{2988}piper, je�li nie zauwa�y�a�, the|flaming lips graj� w twoim klubie.
{2992}{3019}m�j... m�j ulubiony zesp�.
{3023}{3090}wiem, wi�c dlaczego ich nie postraszysz,|kiedy p�jdziesz za kulisy.
{3094}{3119}- okay?|- okay.
{3123}{3186}musz� i�� do domu, poniewa� jutro|mam spotkania z magicznymi nianiami
{3190}{3238}- i musz� si� przygotowa�.|- czekaj, magiczne nianie?
{3242}{3282}masz na my�li jak mary poppins?
{3286}{3318}mo�na by tylko mie� nadziej�, ale nie.
{3322}{3395}leo zaplanowa� dla nas spotkania|z nadnaturalnymi stworzeniami,
{3399}{3443}kt�re maj� do�wiadczenie w opiece nad magicznymi dzie�mi.
{3450}{3507}- stworzenia?|- i to nie jest w niczym podobne do serwisu,
{3511}{3568}gdzie mog� zadzwoni� i spyta� niani�, czy|popilnuje moj� ma��
czarodziejk�,
{3573}{3621}kiedy b�d� chcia�a wyj��,|zabija� o�lizg�e demony.
{3625}{3682}to jest dobry pow�d.|ale nie my�lisz, �e to troch� za wcze�nie,
{3686}{3745}�eby szuka� nia�?|Nawet jeszcze nic nie wida�.
{3749}{3806}- z wyj�tkiem twoich balon�w.|- m�wi� ci, s� ogromne
{3809}{3853}i zdecydowanie za ci�kie.
{3857}{3972}ale przynajmnie jest co� normalnego|w tej ci��y. okay, p�niej si�
zobaczymy.
{3976}{4017}ja tylko... mog�... czy mog�...?
{4059}{4151}- zrywanie jest takim dobrym �rodkiem uspokajaj�cym.|- tak, kochanie,
{4155}{4206}wi�c, praktyka czyni mistrza.
{4253}{4322}no wiesz,|my�l�, �e jak nie jest dobrze, to nie jest.
{4351}{4388}dlaczego nie by�o dobrze?
{4397}{4473}nie wiem, mog�am tylko uprzejmie powiedzie�, �e|nic z tego nie
wyjdzie,
{4477}{4533}wi�c pomy�la�am, �e lepiej|uci�� to jednym szybkim ruchem,
{4538}{4632}zanim to stanie si� zbyt k�opotliwe|a on b�dzie chcia� wi�cej.
{4642}{4698}okay. je�li tak m�wisz.
{4704}{4798}przynajmniej nie musisz si� martwi�, �e|on b�dzie ci� chcia� potem
zaatakowa�.
{4803}{4893}- czy to jaka� dygresja do cola?|- tak, je�li ju� o nim wspomnia�a�...
{4922}{4965}...nie kontaktowa� si� ze mn� ju� od jakiego� czasu.
{4974}{5005}to przecie� dobrze, nieprawda�?
{5013}{5097}tak, dla mnie. martwi� si�|o jego resztki cz�owiecze�stwa, no wiesz.
{5101}{5173}cole poprostu nic nie robi,|a to mo�e znaczy�, �e jednak co�
kombinuje.
{5178}{5238}i teraz kiedy wie, �e|ju� nigdy nie mo�emy by� razem,
{5243}{5301}obawiam si�, �e to "co�"|mo�e by� z�e.
{5617}{5667}z�a� z drogi!
{5700}{5744}gdzie si� wybierasz?
{5773}{5838}nigdzie si� nie wybierasz.|na ziemi�!
{5848}{5904}niech nikt si� nie rusza! wszyscy r�ce|tak, bym je widzia�!
{5908}{5956}rusza� si�!
{5978}{6072}ca�a wasz bi�uteria, pieni�dze!|szybciej! zegarki, portfele...
{6210}{6290}no ju�, niczego nie kombinuj.|dawaj kas�! szybciej!
{6492}{6580}hej, co tutaj si� dzieje?
{7790}{7862}czekali�my na ten moment, cole.
{7867}{7942}tak, witamy.
{9398}{9462}hej, paniusiu! staram si� zrobi� tu dobre wra�enie.
{9466}{9526}od�� to, od�� to, od�� to!
{9535}{9578}na nianiach?
{9582}{9660}tak, chc� najlepszej.|a najlepsze nie pracuj� dla flejtuch�w.
{9664}{9704}- nie jeste�my flejtuchami.|- o, naprawd�?
{9708}{9786}jak przysz�am do domu, ca�� noc sp�dzi�am na |czyszczeniu plam po
eliksirze z sufitu?
{9796}{9833}to by�o gazpacho, nie eliksir.
{9837}{9890}wi�c dobrze wiesz, �e|blendery maj� pokrywki.
{9895}{9938}piper, musisz si� zrelaksowa�, okay?
{9945}{10040}zrelaksuj� si�, jak leo tu wr�ci.|nie mieli�my czasu, �eby si�
przygotowa�.
{10045}{10118}co przygotowa�? jeste� jedn� z czarodziejek,|twoja reputacja ci�
wyprzedza.
{10123}{10202}o, masz na my�li, �e jak z�o pcha si� tutaj|dniami i nocami,
{10206}{10300}to piek�o ma upodobanie w zabijaniu nas? to nie |dok�adnie, idealne
robocze �rodowisko.
{10342}{10410}o, nareszcie! obawia�am si� ju�, �e|starszyzna skorzysta�a
{10414}{10476}w ostaniej minucie z okazji|powierzenia ci zadania typu "to nie mo�e
czeka�".
{10515}{10564}- to nie mo�e zaczeka�?|- nie, nie mo�e.
{10568}{10672}ale to nie dla mnie, tylko dla paige.|dostajesz swojego pierwszego
podopiecznego.
{10688}{10714}powa�nie?
{10718}{10779}tak, starszyzna w�a�ciwie|nie jest znana z poczucia humoru.
{10783}{10888}to wspaniale! jestem teraz paige|matthews, wied�mowy duch
�wiat�o�ci.
{10892}{10937}- jestem ��cznikiem.|- poczekaj chwil�.
{10941}{10994}od kiedy tak przejmujesz si�|obowi�zkami ducha �wiat�o�ci?
{10998}{11058}wi�c, to jest po�owa tego czym jestem.
{11062}{11126}kto b�dzie moim podopiecznym?|czy to przysz�y duch �wiat�o�ci?
{11131}{11183}filantrop? lekarz?
{11191}{11259}- nie dok�adnie.|- och, czekaj, nie m�w mi.
{11263}{11306}to m�oda dziewczyna. wied�ma.
{11311}{11417}ona w�a�nie dostaje swoje moce.|o m�j Bo�e, mog� ca�kowicie za to
odpowiada�.
{11421}{11471}jeste� chaotyczna, kiedy si� ekscytujesz.
{11487}{11556}- przepraszam.|- wszystko co mog� powiedzie� o twoim podopiecznym
{11560}{11641}to, to �e jest dobrym cz�owiekiem,|kt�ry si� zagubi�.
{11659}{11741}- i to wszystko, co mo�esz jej powiedzie�?|- tak, poniewa�
starszyzna chce, by paige
{11746}{11788}zrozumia�a reszt� samodzielnie.
{11793}{11844}tak, widzisz, jeste� zbyt og�lnikowy.
{11854}{11906}tw�j podopieczny ma na imi� Samuel.
{11911}{11943}samuel.
{11948}{12046}dobre, mocne, biblijne imi�.|okay, gdzie go znajd�?
{12057}{12086}starszyzna nie jest pewna.
{12093}{12167}ale my�l�, �e powinna� m�c wyczu� jego po�o�enie.
{12178}{12203}tak, poczekaj chwil�.
{12208}{12247}je�li rada sama go zgubi�a,
{12252}{12298}to dlaczego my�l�, �e paige mo�e go znale��?
{12304}{12396}wi�c, starszyzna ma ca�kowit�|wiar� w zdolno�ci paige. tak jak i ja.
{12400}{12477}czyli musimy ufa�, �e|oni wiedz� co robi�.
{12482}{12548}jak masz zaufa� ludziom,|kt�rzy nie odpowiadaj� na twoje pytania?
{12564}{12651}okay, dosy�, negatywna nancy.|wracaj do swoich przygotowa�.
{12655}{12721}nie chc�, �eby ktokolwiek wchodzi� mi parad�.
{12726}{12803}paige? piper?
{12882}{12907}hej.
{12913}{12953}- co jest?|- mam demona do unicestwienia.
{12958}{13003}paige, co zrobi�a� z unicestwiaj�cym eliksirem,
{13008}{13038}kt�ry zrobi�a� dla cola?|- cola?
{13042}{13086}- wyrzuci�am.|- wyrzuci�a�?
{13089}{13153}tak, nie by� wystarczaj�co silny.|pr�bowa�am go na no�u do list�w,
{13157}{13211}na kt�rym by�a krew cola,|ale zaledwie si� wygi��.
{13219}{13269}wi�c, musisz szybko zaj�� si� przygotowaniem
{13273}{13307}nowego, ale du�o silniejszego.
{13312}{13363}wstrzymaj si� na sekund�, kobieto.|o czym ty m�wisz?
{13367}{13464}zesz�ej nocy, dwaj kolesie napadli na|bar i jaki� cywil ich zabi�.
{13471}{13531}brzmi bardziej, jakby�|potrzebowa�a aresztowania, a nie eliksiru.
{13536}{13581}nie kiedy ten cywil jest wysoki,|mroczny, przystojny
{13586}{13639}i mo�e ciska� lud�mi machni�ciem r�ki.
{13645}{13675}to nie znaczy, �e to cole.
{13679}{13728}zapomnia�am wspomnie� o znakach poparze�?
{13732}{13795}- to znaczy, �e to cole.|- dlaczego nie...?
{13799}{13898}pozw�l mi si� tym zaj��. phoebe,|b�d�c r�wnocze�nie duchem
�wiat�o�ci,
{13904}{13992}chc� ci� tylko ostrzec, �e mo�e|zbyt pochopnie wyci�gasz wnioski
{13997}{14056}i powinna� zebra� wszystkie fakty,|zanim zaczniesz dzia�a�.
{14098}{14125}w�a�ciwie masz racj�.
{14145}{14199}- jestem w tym dobra.|- ale lepiej zacznij pracowa�
{14204}{14320}nad eliksirem. poniewa� je�li mam racj�|na temat cola, nasz rozejm
w�a�nie si� sko�czy�.
{14629}{14683}powiedzia�em wam zesz�ej nocy,|�eby�cie mnie zostawili w spokoju.
{14687}{14827}zesz�ej nocy, przekroczy�e� lini�.|twoja moc wzros�a.
{14831}{14894}nie masz do kogo si� zwr�ci�,|opr�cz nas.
{14918}{14958}nie zwr�c� si� ku z�u.
{14964}{15050}dobro i z�o to takie bezu�yteczne okre�lenia.
{15055}{15125}bez ko�ca na rozdro�u,|nigdy �adna ze stron nie wygra.
{15139}{15206}zostaje raczej znudzenie, nie s�dzisz?
{15231}{15263}w takim razie kim jeste�cie?
{15280}{15313}avatarami.
{15338}{15375}avatarami czego?
{15390}{15442}pot�gi i mocy.
{15459}{15563}i nie musimy ogranicza� si� do|wyboru mi�dzy dobrem a z�em.
{15567}{15618}mo�emy kierowa� nimi oboma.
{15630}{15662}czego chcecie ode mnie?
{15666}{15723}jest nas tylko kilku.
{15735}{15807}ale przygotowujemy si�, by w�ada� moc�|tak pot�n�,
{15812}{15855}jakiej �wiat jeszcze nie widzia�.
{15859}{15942}i chcemy by� by� tego cz�ci�.
{16027}{16089}pozw�lcie mi si� oczy�ci�.
{16100}{16155}nie chc� z wami nic robi�.
{16346}{16384}nie mo�esz nas zniszczy�, cole.
{16390}{16444}to daremne pr�by.
{16453}{16525}wcze�niej czy p�niej, przy��czysz si� do nas.
{16530}{16572}to jest...
{16583}{16627}...nieuniknione.
{16800}{16838}wr�ci�e� do swojego starego ja, co?
{16852}{16887}wyjd� st�d.
{16894}{16939}zabi�e� zesz�ej nocy dwoje ludzi?
{16944}{16980}nie mam na to czasu.
{16984}{17025}wi�c, lepiej �eby� znalaz� na to czas.
{17035}{17122}nie mog� by� dobry, nie mog� by� z�y.|czego ty ode mnie chcesz?
{17127}{17155}chc�, �eby� mi odpowiedzia�.
{17179}{17268}tak. zabi�em wtedy dw�ch kryminalist�w.
{17273}{17394}chcesz co� jeszcze wiedzie�?|to by�o �atwe. poczu�em si� bardzo
naturalnie.
{17452}{17499}czy to chcia�a� us�ysze�?
{17523}{17575}nie wytrzyma�e� tego, prawda?
{17590}{17667}oni nie byli tylko dwoma kryminalistami.|byli istotami ludzkimi,
cole.
{17692}{17763}oszcz�d� mi tego wznios�ego g�wna.
{17775}{17847}nie masz najmniejszego poj�cia,|przez co teraz przechodz�.
{17854}{17918}nie, nie wiem i nie chc� wiedzie�.
{17933}{17967}wi�c dlaczego tu ci�gle jeste�?
{17978}{18010}jestem tu, �eby ci� ostrzec.
{18025}{18109}je�li zabijesz cho� jedn� osob�,|dobr� czy z��...
{18118}{18172}...unicestwi� ci�.
{18188}{18246}naprawd� my�lisz, �e masz|tyle mocy by mnie unicestwi�?
{18256}{18298}wypr�buj mnie.
{18438}{18495}mog� tylko to zrobi�.
{18520}{18575}je�li to jest tam, gdzie przypuszcza�am,|znale�� mojego
podopiecznego,
{18579}{18649}to mog�e� mi powiedzie�, �ebym|nie zak�ada�a mojego jimmy choosa.
{18654}{18684}jakiego jimmiego?
{18688}{18724}moje buty?
{18743}{18778}o, m�czy�ni.
{18792}{18916}wi�c moja teoria o "bogatym filantropie" okaza�a si� b��dna.
{18920}{18993}m�wi�em ci, �e on zagubi�|swoj� dusz� i potrzebuje ratunku.
{18997}{19094}tak, to zdecydowanie wygl�da na miejsce,|gdzie zagubione dusze mog�
sp�dza� czas.
{19099}{19177}prawdopodobnie r�wnie� jakie� szczury,|karaluchy...
{19194}{19237}...i ludzkie odpadki.
{19252}{19329}- przynajmniej moja przykrywka b�dzie dzia�a�.|- przykrywka?
{19334}{19400}pracownik socjalny. tak, musz� co�|powiedzie� Samuelowi.
{19404}{19461}wi�c w tej sprawie, nie uwa�am, �e|potrzebujesz przykrywki.
{19505}{19579}- w tej sprawie?|- tak, ka�da sprawa jest inna.
{19599}{19672}piper mia�a racj�, jeste� og�lnikowy.
{19769}{19836}- co� czuj�. my�l�, �e jest blisko.|- wyczuwasz go?
{19840}{19935}nie, to co� bardziej jak magnetyczne przyci�ganie.
{20051}{20109}- zosta� tu!|- powodzenia.
{20113}{20198}- gdzie idziesz?|- na spotkanie z nianiami.
{20380}{20485}och, �wietnie. po prostu �wietnie.
{20544}{20623}jeste� silna. jak na dziewczyn�.
{20643}{20704}dzi�ki. tak my�l�.
{20740}{20820}dobrze, jeste�my na miejscu.|dom, kochany dom.
{20824}{20863}to �mietnik.
{20868}{20899}nie.
{20904}{20936}to jest...
{20946}{20989}..."n�dzny styl."
{21003}{21062}to jest zniszczony �mietnik.
{21104}{21171}wi�c, chcesz troch� kawy?
{21193}{21254}a co powiesz na to, �eby� zostawi�a mnie w spokoju?
{21310}{21399}mo�e chcia�by� troch� porozmawia�.|no wiesz, jestem dobrym
s�uchaczem.
{21421}{21506}jakiej cz�ci "w spokoju"|nie rozumiesz?
{21519}{21544}okay.
{21549}{21576}mo�e innym razem.
{21586}{21683}ale je�li potrzebowa�by� jakiejkolwiek pomocy,
{21687}{21779}tylko zadzwo� pod ten numer,|b�d� tam.
{21788}{21864}okay? b�d� tam by ci pom�c.
{21878}{21979}nie wierz�, �e starszyzna|w ko�cu mnie wy�ledzi�a,
{21983}{22033}i przys�ali ni mnie, ni wi�cej nowicjusza.
{22042}{22078}czekaj chwil�, ty wiesz?
{22098}{22183}ma�a rada:|potrzebujesz przykrywki do pracy.
{22187}{22251}nie czyta�a�|instrukcji obs�ugi ducha �wiat�o�ci?
{22271}{22305}a jest instrukcja?
{22321}{22408}nie wierz�, �e starszyzna wys�a�a|po mnie ��todzioba.
{22419}{22474}a ja nie wierz�, �e|starszyzna obarczy�a mnie
{22478}{22542}starym pijakiem,|na moje pierwsze zadanie.
{22662}{22784}masz ikr�, podoba mi si� to.|a teraz id� sobie.
{22806}{22873}nie, w�a�nie, �e nie p�jd�.
{22877}{22941}mo�e jestem w tym nowicjuszem, ale zosta�am|przys�ana tu, �eby ci
doradzi� i chroni� ci�.
{22945}{23003}i to jest dok�adnie to, co chc� zrobi�.|czy ci si� to podoba czy
nie.
{23021}{23070}nie!
{23124}{23197}- schyl si�!|- przepraszam, ale nie gotuj�.
{23208}{23274}gotowanie, znaczy nie. okay, dalej.
{23284}{23349}a i jeszcze higieniczna czysto��.
{23358}{23433}och, to dobrze,|poniewa� piper jest maniakiem czysto�ci.
{23437}{23531}je�li nie macie nic przeciwko,|mam kilka w�asnych pyta�.
{23547}{23616}och, oczywi�ci.|dobrze, prosimy.
{23637}{23731}oczekujecie, �e b�d� chroni�a dziecko|przed nieustaj�cymi atakami
demon�w?
{23748}{23822}"nieustaj�ce" to troch� przesadne s�owo.
{23829}{23883}jeste� jedn� z czarodziejek, zgadza si�?
{23897}{23966}tak, ale to nie b�dzie mia�o wp�ywu|na twoj� prac� tutaj.
{23991}{24076}- nie?|- nie, kochanie, nie b�dzie.
{24128}{24180}duchy �wiat�o�ci,|oni s� zbytnimi pesymistami.
{24184}{24281}demony..., widzisz, demony rzadko|atakuj� nas w domu, wi�c...
{24307}{24378}- duch ciemno�ci, nadchodzi!|- to jest wysoce niezwyk�e.
{24478}{24529}samuel!
{24703}{24791}uwa�aj moje podanie za wycofane.
{24806}{24867}- cholera!|- nie dotykaj tego!
{24878}{24912}to jest toksyczne tak�e dla ciebie.
{24952}{24998}czy to ten, o kt�rym my�l�?
{25026}{25116}- duch �wiat�o�ci mamy.|- i ojciec paige.
{25295}{25359}ju� w porz�dku, nic ci nie b�dzie.
{25363}{25431}to si� nie mo�e wydarzy�.|nie mog� straci� mojego pierwszego
podopiecznego.
{25435}{25521}nie stracisz. ka�dy z|krwi� ducha �wiat�o�ci, odsun�� si�.
{25555}{25600}leo, nie wierz�, �e nie powiedzia�e� mi,
{25604}{25681}- �e on by� duchem �wiat�o�ci.|- paige, tylko si� uspok�j.
{25685}{25725}spokojnie? starszyzna wysy�a mnie|do ochrony kogo�,
{25729}{25782} nie m�wi�� kim ta osoba by�a.|- m�wi�em ci, �e
{25786}{25819}s� pewne niedopowiedzenia.
{25826}{25875}jest jeszcze co�, o czy powinnam wiedzie�?
{26024}{26074}okay.
{26207}{26247}paige, id� przynie�� Ksi�g� cieni.
{26251}{26292}po co, przecie� wiemy, �e to by� duch ciemno�ci.
{26296}{26342}nie, z tym facetem jest co� innego.
{26346}{26386}po prostu przynie� ksi�g�.
{26391}{26435}dobra.
{26572}{26610}dobrze si� czujesz?
{26616}{26707}- nadal �yj�, nie?|- d�ugo si� nie widzieli�my.
{26849}{26920}piper. phoebe. co u was?
{26934}{27032}ostatnim razem, kiedy ci� widzia�y�my, by�e� w drodze|do �ycia
pozagrobowego z nasz� mam�.
{27040}{27079}co si� sta�o?
{27084}{27153}zrobili mnie zn�w Duchem �wiat�o�ci.
{27157}{27222}i schrzani�em, znowu.
{27254}{27300}obawiam si�, �e nigdy nie przebola�em...
{27310}{27343}straty swojej c�rki?
{27379}{27410}tak, to w�a�nie ona.
{27516}{27556}musz� si� st�d wydosta�.
{27589}{27651}nie. z tego w�a�nie powodu ona jest twoim duchem �wiat�o�ci.
{27654}{27725}- starszyzna pr�buje ci pom�c.|- przez ponowne po��czenie mnie z
dzieckiem,
{27729}{27762}chc� mnie zmusi� do poddania si�?
{27769}{27851}wiedzia�e� o tym nadprzyrodzonym spisku,|jenny jones, nieprawda�?
{27871}{27907}musia�em przysi�c, �e dochowam sekretu.
{27942}{27980}to nie ma znaczenia.
{27989}{28031}nie, hej, poczekaj chwil�.
{28035}{28071}chyba o czym� zapominasz?
{28075}{28139}jak dziewczyna, tam na g�rze,|kt�ra pr�buje ocali� twoje �ycie?
{28160}{28238}- b�dzie jej lepiej beze mnie.|- to nie prawda.
{28247}{28303}m�wi� ci, �e to prawda.
{28307}{28357}starszyzna zm�wi�a si� przeciwko mnie.
{28378}{28409}zmusi�e� ich do tego.
{28415}{28449}kiedy przesta�e� u�ywa�|swoich mocy,
{28454}{28516}znikn��e� z radaru. musieli ci� znale��|poprzez zwi�zek krwi.
{28520}{28598}nigdy nie chcia�em by� znaleziony.|szczeg�lnie przez ni�.
{28601}{28660}nie uwa�asz, �e zas�uguje przynajmniej,|by zna� prawd�?
{28671}{28707}prawd�?
{28710}{28847}�e jej rodzony ojciec, duch �wiat�o�ci,|jest podw�jnym frajerem i
pijakiem?
{29034}{29077}nie potrzebuje tego wiedzie�.
{29243}{29279}gdzie jest samuel?
{29283}{29334}on... wyorbowa� si� st�d.
{29358}{29390}co pozwolili�cie mu?
{29400}{29478}nie mogli�my go zatrzyma�.|znalaz�a� co� w ksi�dze?
{29482}{29521}nie.
{29525}{29576}wi�c, jeste�my prawie pewni,|�e jest tropicielem.
{29581}{29631}oni s� silniejsi i bardziej pot�ni,
{29635}{29673}ni� zwyk�y duch ciemno�ci.
{29676}{29743}i chodz� za upad�ymi duchami �wiat�o�ci,|szczeg�lnie za tymi,
{29747}{29792}kt�rzy zgubi� skrzyd�a.
{29796}{29859}okay, je�li wiedzieli�cie to wszystko,|to dlaczego kazali�cie mi
szuka� w ksi�dze?
{29876}{29915}poniewa� ja tego nie wiedzia�am.
{29919}{29975}przepraszam. wi�c b�dziemy teraz potrzebowa�|unicestwiaj�cego
eliksiru.
{29979}{30050}dlaczego wy dwie nie zaczniecie,|a my z leo p�jdziemy poszuka� Sama.
{30055}{30125}dobra, czekaj chwil�, on jest moim podopiecznym.|ja musz� p�j�� go
szuka�.
{30129}{30203}on orbituje znacznie d�u�ej od ciebie.|mog�aby� go zgubi�.
{30207}{30263}mam wi�ksz� szans�|znale�� go, ni� ty.
{30267}{30335}a zatem, musimy i��.|idziemy.
{30589}{30653}wsta�. Co z tob�?
{30657}{30729}straci�e� s�uch razem z r�k�? powiedzia�em wstawaj.
{30735}{30764}nie mog�!
{30790}{30854}zatrzymaj te �a�osne opinie dla siebie.
{30905}{30946}nie ty jeden masz problemy.
{30984}{31012}czego chcesz?
{31020}{31074}wyj�cia. i ty nim jeste�.
{31090}{31151}musisz pom�c mi zniszczy� Czarodziejki.
{31157}{31194}nie zbli�am si� do nich.
{31198}{31257}wi�c, sp�jrz na to jak...
{31265}{31301}...zap�at�.
{31489}{31546}okay, teraz wiesz sk�d jestem.
{31550}{31663}powiem ci czego chc�.|po pierwsze, idziemy po wied�my.
{31667}{31722}wtedy dostaniemy tego zniedo��nia�ego|ducha �wiat�o�ci, kt�rego
szukasz.
{31729}{31810}- chc�, �eby duch �wiat�o�ci teraz zgin��.|- cierpliwo�ci.
{31844}{31903}jedna z wied�m jest jego|dawno zaginionym dzieckiem.
{31907}{31981}zabij j�, a on b�dzie b�aga� o �mier�.
{32019}{32046}dobrze, co teraz?
{32064}{32119}wi�c, b�dziesz potrzebowa�|troch� wi�cej si�y ognia,
{32124}{32176}i ja mog� ci j� da�.
{32209}{32241}co ty b�dziesz z tego mia�?
{32265}{32339}powiedzmy, �e szykuj�|ostateczn� rozgrywk�.
{32495}{32535}my�la�e�, �e nas zgubi�e�, co?
{32539}{32603}wiedzieli�my, �e wr�cisz|wcze�niej czy p�niej.
{32628}{32712}co jest z wami ludzie?|nie mo�ecie zrozumie� aluzji?
{32721}{32747}musimy porozmawia�.
{32751}{32843}nie chc� rozmawia�,|chc� by� zostawiony w spokoju.
{32847}{32912}dlaczego w takim razie my�lisz, �e|orbitowanie to ca�e moje
powo�anie?
{32916}{32966}wi�c, przychodzi mi na my�l tch�rzostwo.
{32978}{33029}sam, wiem �e to boli.
{33047}{33134}och, wiesz? sk�d?|jak mo�esz?
{33139}{33189}ja... wiem co to strata.
{33212}{33298}arogancka duma duch�w �wiat�o�ci,|my�limy, �e wiemy wszystko
{33302}{33359}tylko z powodu tego kim jeste�my.|tak, to kupa g�wna!
{33368}{33455}punkt dla ciebie.|wi�c pom� nam zrozumie� dlaczego.
{33462}{33496}chcecie zrozumie�, tak?
{33553}{33634}dobrze, trzymasz to cudowne,|malutkie dzieci�tko w swoich
ramionach...
{33665}{33764}...kochasz je bardziej, ni� cokolwiek na �wiecie...
{33774}{33900}...i wtedy oddajesz je komu�|innemy, aby doros�o u nich.
{33904}{33962}ty i mama zrobili�cie to, by ochroni� Paige.
{33990}{34041}nie zadzia�a�o, tak?
{34049}{34149}gdy tylko dowiedzia�a si� kim jest,| wied�m�, czarodziejk�...
{34228}{34303}to jest tylko kwestia czasu|zanim j� zn�w strac�.
{34318}{34364}wi�cej tego nie znios�!
{34389}{34479}widzisz, to nie ma znaczenia.
{34514}{34569}tylko odejd�cie, prosz�.
{34573}{34614}udawajcie, �e nigdy mnie nie znale�li�cie!
{34618}{34660}to nie ma znaczenia, sam.
{34667}{34738}duch ciemno�ci nie spocznie,|dop�ki ci� nie zabije.
{34752}{34808}mo�e takie jest moje przeznaczenie.|czy kiedykolwiek o tym my�la�e�?
{34812}{34862}chod�, to jest wym�wka|i dobrze o tym wiesz!
{34887}{34967}naprawd� my�lisz, �e starszyzna doprowadzi�aby|do waszego spotkania,
{34972}{35021}tylko po to, �eby ona patrzy�a jak umierasz?
{35047}{35095}popatrz na siebie.
{35103}{35183}ze wszystkich ludzi, broni�cych starszyzny.
{35216}{35261}hej, ich nie ma na mojej bo�onarodzeniowej li�cie,
{35265}{35321}ale to nie znaczy, �e nie maj� |zwykle dobrego powodu
{35325}{35365}do robienia tego, co robi�.
{35376}{35425}jak m�wienie ci, �e nie mo�esz po�lubi� Leo?
{35463}{35494}powiedzia�am zwykle.
{35527}{35595}sp�jrz, je�li nie chcesz naszej pomocy, to �wietnie.
{35602}{35712}ale mo�e ona nie jest dla ciebie.|mo�e to ma pom�c Paige.
{35772}{35840}pom�c Paige.
{35855}{35887}w czym?
{35893}{35956}mo�e wiedza sk�d pochodzi, na pocz�tek.
{36117}{36169}wi�c, w og�le go nie znasz?
{36173}{36271}wiesz, wpadamy na wielu ludzi podczas naszej pracy.
{36275}{36312}okay, jeszcze raz, nie odpowiedzia�a� na pytanie.
{36317}{36383}mog�aby� mi poda� kardamon, prosz�?
{36462}{36500}okay, mog� tylko przypuszcza�.
{36504}{36546}zobaczmy, mo�e starszyzna|da�a go mnie,
{36550}{36654}poniewa� on jest zagubion� spraw�,|kt�rej oni nie mogli da� nikomu
innemu.
{36663}{36756}- tojad.|- powiedz mi tylko: ciep�o czy zimno.
{36798}{36891}okay. mo�e starszyzna pomy�la�a,|�e mo�e musisz si� czego� nauczy�
{36895}{36927}poprzez prac� w�a�nie z nim.
{36931}{36965}na przyk�ad czego, jak si� poddawa�?
{36977}{37033}nie, my�l�, �e to by by�o zbyt przygn�biaj�ce.
{37060}{37117}okay, bierno-agresywny,|co to oznacza?
{37122}{37212}no co ty, paige, wiesz, �e|jeste� za pr�dka w os�dzaniu ludzi.
{37216}{37262}- jak kto?|- trevor.
{37273}{37383}okay, trevor jest jak pomara�cza,|m�j podopieczny jak ewentualnie
jab�ko.
{37387}{37429}nie widz� zwi�zku.
{37433}{37487}okay, wi�c uwierz mi na s�owo.
{37493}{37587}musisz da� Samuelowi drug�|szans�. to wa�ne dla was obojga.
{37592}{37660}okay, do�� tych szyfr�w.
{37667}{37752}prosz�, powiedz mi co wiesz,|i nie zmieniaj tematu.
{37771}{37811}okay.
{37825}{37881}- naprawd� chcesz wiedzie�?|- tak.
{37998}{38061}sam by�...
{38120}{38171}...duchem �wiat�o�ci mamy.
{38212}{38261}co czyni go...
{38277}{38331}twoim biologicznym ojcem.
{38422}{38471}och, kochanie, wszystko dobrze?
{38489}{38542}�wietnie, po prostu �wietnie.
{38569}{38658}tylko nie rozumiem, dlaczego|to taki wielki sekret.
{38662}{38705}dlaczego nikt mi nic nie powiedzia�?
{38714}{38770}powinienem by� ci powiedzie�.
{38879}{38908}przepraszam.
{39020}{39085}mam nadziej�, �e mogliby�my porozmawia�.
{39145}{39199}id�, kochanie,|sko�cz� eliksir.
{39255}{39300}tak, mo�emy porozmawia�.
{39350}{39388}jestem tu, gdyby� mnie potrzebowa�a.
{39712}{39777}nienawidzisz mnie, prawda?
{39805}{39857}a powinnam?|jeste� dla mnie obcym cz�owiekiem.
{39869}{39925}to doskona�a wym�wka.
{39954}{39994}m�wisz jak prawdziwy duch �wiat�o�ci.
{40003}{40036}ale nie jak ojciec.
{40048}{40088}ja mia�am ojca.
{40092}{40185}jedynego, kt�ry uczyni� mnie dumn� z bycia|jego c�rk�. i to nie
jeste� ty.
{40206}{40265}nie uczyni�em ci� bardzo dumn�, prawda�?
{40285}{40350}bez obrazy, ale ja ci� nie znam.
{40354}{40386}i w�a�ciwie wiele o tobie
{40390}{40447}nie my�la�am przez te lata.
{40457}{40501}wi�c, mo�e powinna�.
{40505}{40558}po mimo wszystko, ja jestem tym, |kt�ry by� przy twoich narodzinach.
{40578}{40639}to musia�o spowodowa� u ciebie wielki b�l.
{40754}{40794}hej, dobra robota, ludzie.
{40828}{40892}- co masz na my�li?|- sam rozmawia z paige.
{40899}{40945}- co?|- to niemo�liwe.
{40949}{40983}sam odm�wi� powrotu.
{41024}{41121}mo�esz udawa�, �e to nie wp�yn�o na ciebie.
{41125}{41167}ale oboje wiemy lepiej.
{41172}{41262}sk�d wiedzia�e�? do diab�a,|my�lisz, �e kim ty jeste�?
{41297}{41337}- paige.|- to nie jest sam.
{41342}{41437}- o czym ty m�wisz?|- ona m�wi o tym.
{41521}{41553}ty sukinsynu.
{41557}{41672}czekaj, to b�dzie lepsze, dobrze? ronan!
{41762}{41809}- co si� sta�o?|- on jest odporny.
{41813}{41856}nie na to.
{42327}{42358}chod�my.
{42899}{42952}nie mo�esz powstrzyma� krwawienia,|co?
{42972}{43007}tylko spr�buj odpocz��.
{43096}{43158}- jak czuje si� Leo?|- ju� lepiej.
{43200}{43245}nie mog� uwierzy�, �e cole m�g� si� do tego posun��.
{43249}{43313}tak, i dlaczego teraz,|co to za okazja?
{43317}{43360}poniewa� teraz jest czystym z�em.
{43364}{43466}tak, ale to nie by�o za sprytne.|a dobry czy z�y, cole jest zwykle
inteligentny.
{43470}{43512}wi�c, widocznie straci� rozum.
{43517}{43591}mam na my�li, �e on wczoraj, |publicznie zabi� dwoje ludzi.
{43595}{43675}my�la�am o unicestwiaj�cym eliksirze.
{43686}{43747}mo�e je�li zmiesza�yby�my trzy r�ne...
{43752}{43809}nie, nie jeste� teraz zdolna do|robienia �adnego eliksiru,
{43813}{43875}dop�ki nie wymy�limy jak ci� uzdrowi�.
{43880}{43952}musimy znale�� Sama.|on jest nasz� jedyn� szans�.
{43977}{44037}wi�c, teraz ja schrzani�am.
{44044}{44074}nie my�l tak.
{44114}{44258}czemu? sam si� poddaje, to w�a�nie robi.|tym razem nie b�dzie
inaczej.
{44262}{44322}tym razem jest inaczej, poniewa� teraz|to ty jeste� ranna.
{44344}{44450}wi�c musimy go znale��. i ja p�jd�|i przyprowadz� go tu spowrotem
{44454}{44504}a phoebe musi zosta� a tob� i leo.
{44508}{44544}nie mo�esz i�� sama.
{44553}{44593}nie, nie jestem sama.
{44597}{44689}najwyra�niej dziecko woli|niezniszczaln� mamusi�.
{44713}{44752}to dobrze. id�.
{44795}{44861}to zale�y od ciebie, musisz go wyczu�.|skoncentruj si�.
{45533}{45605}nie robi�bym tego na twoim miejscu.
{45620}{45665}co tu robisz?
{45701}{45740}chroni� go przed tob�.
{45744}{45829}dotrzyma�em naszej umowy.|powiedzia�e�, �e mog� go mie�.
{45853}{46007}tu nie chodzi o ciebie. ani o niego,|w zasadzie. tu chodzi o mnie.
{46027}{46109}jaka to dla ciebie r�nica|czy duch �wiat�o�ci umrze czy nie?
{46113}{46190}potrzebuj� go �ywego, �eby uzdrowi�|wied�m� i jej ducha �wiat�o�ci.
{46199}{46236}uzdrowi� ich?
{46240}{46282}chcia�e�, �ebym pom�g� ci ich zabi�.
{46286}{46343}poniewa� chc�, �eby przysz�y po mnie.
{46347}{46449}zabijasz sama, one po ciebie przychodz�|a ja nie mam nic.
{46461}{46537}nigdy nie mia�e� zamiaru|pozwoli� mi go zabi�, prawda?
{46570}{46609}id� swoj� drog�, ronan.
{46625}{46717}dlaczego? �eby� m�g� mi strzeli� w plecy?
{46756}{46802}jeste� sprytniejszy, ni� my�la�em.
{46960}{47009}sam.
{47112}{47187}sam. sam, ocknij si�.
{47192}{47232}nie, zostaw mnie!
{47237}{47293}pos�uchaj mnie.|paige i leo ci� potrzebuj�.
{47297}{47359}duch ciemno�ci do nich strzela�.|musisz ich uzdrowi�.
{47453}{47545}nie wiem, to by�o tak dawno.
{47549}{47582}nie mamy nikogo innego.
{47590}{47617}ty mo�esz to zrobi�.
{47622}{47667}sp�jrz, je�li my�lisz, �e|schrzani�e� co� w przesz�o�ci,
{47672}{47732}to teraz by�by dobry czas,|�eby zacz�� to naprawia�.
{47888}{47916}on b�dzie tu wkr�tce.
{47952}{47988}b�dzie, tylko trzymaj si�.
{48177}{48224}o, bo�e.
{48586}{48643}- w czym problem?|- nie potrafi�.
{48647}{48684}co? spr�buj jeszcze raz.
{48691}{48774}to nie dzia�a. to moja kara.
{48780}{48840}nie, nie b�dziesz tu siedzia� i topi� swoich smutk�w,
{48845}{48882}kiedy paige i m�j m�� umieraj�.
{48899}{49013}my�lisz, �e nie chc� ich uratowa�?|na lito�� Bosk�, to moja c�rka.
{49020}{49062}nie mo�esz jej pom�c,|poniewa� si� podda�e�.
{49090}{49143}wszystko czego dotkn�, rani�.
{49150}{49253}wszystko czego dla niej chcia�em,|to �ycie wolne od magii i demon�w.
{49257}{49325}nie, tak nie jest. paige nas uratowa�a.
{49329}{49369}ona jest powodem, dzi�ki kt�remu tu dzisiaj jestem.
{49373}{49412}ona pomog�a tej rodzinie znowu si� po��czy�.
{49436}{49484}zrobi�a tyle dobrego.
{49488}{49554}ca�y gniew i b�l, kt�ry nosisz w sobie|przez tyle lat,
{49558}{49636}musi teraz odej��.|czas, �eby odszed�.
{49723}{49782}paige, tak ci� przepraszam.
{49810}{49855}w porz�dku.
{50112}{50140}co si� sta�o?
{50152}{50232}my�l�, �e w�a�nie uzdrowi�e� siebie.|teraz paige.
{50829}{50866}dzi�kuj�.
{50935}{50985}okay. podzi�kowania b�d� p�niej. teraz leo.
{51505}{51578}piper, z tob� wszystko w porz�dku?
{51590}{51624}a dziecko?
{51630}{51730}o, z ni� wszystko dobrze. my�l�, �e|o ni� w og�le nie musimy si�
martwi�.
{51764}{51802}wyja�ni� ci p�niej.
{51806}{51930}musz� zacz�� przygotowywa�|eliksir. musimy unicestwi� Cole.
{52162}{52216}i my�lisz, �e to zadzia�a?
{52220}{52280}to jest tak samo silne,|jak to, kt�re u�y�y�my na czarnoksi�niku,
{52284}{52353}- wi�c, my�l�, �e tak.|- ale nie jeste� pewna?
{52357}{52422}niczego ju� nie jestem pewna,|dop�ki nie spr�buj�.
{52426}{52466}- to nie jest wystarczaj�co dobre.|- phoebe...
{52470}{52550}chc�, �eby umar�. chc� to zako�czy�.|a je�li to nie zadzia�a,
{52555}{52590}mo�emy nie mie� drugiej szansy.
{52595}{52634}do roboty. zabij go, ca�kowicie.
{52651}{52682}ca�kowicie.
{52729}{52761}mam pomys�.
{52816}{52870}�aden inny eliksir nie by� w stanie go zniszczy�,
{52875}{52915}jako, �e ten z jego krwi,|go ochrania,
{52920}{53001}ale je�li te eliksiry s� tak silne,|jak my�l�, �e s�,
{53005}{53076}wtedy p�jdziemy troch� d�u�sz� drog�.
{53515}{53540}na trzy?
{53545}{53603}nie. ja, potem ty, potem phoebe.
{54023}{54077}jeste� pewna, �e chcesz to zrobi�?
{54090}{54144}jak mo�esz zadawa� mi takie pytanie?
{55087}{55177}je�li to nie zadzia�a,|nie b�dzie odwrotu.
{55198}{55227}zadzia�a.
{55231}{55370}ale co za marnotrawstwo. w�a�nie wtedy,|kiedy mo�esz mie� tak wiele.
{55380}{55427}nie chc� nic wi�cej.
{55434}{55484}nie jeste� nawet ciekawy?
{55803}{55846}wsta�.
{55859}{55915}powiedzia�am wsta�.
{56192}{56232}przysz�y�cie mnie unicestwi�, tak?
{56257}{56336}- gdzie jest tw�j zawodowy morderca?|- o, no wiecie, duchy
ciemno�ci,
{56340}{56390}trudno si� z nimi pracuje.
{56394}{56473}nie potrafi� nawet zabi� n�dznego ducha �wiat�o�ci,|a co dopiero
ciebie.
{56484}{56514}ale ty mo�esz.
{56540}{56573}b�kart.
{56791}{56834}phoebe, no ju�.
{56951}{57025}- wiem co pr�bujesz zrobi�.|- phoebe, rzu� eliksir.
{57050}{57102}ty nigdy naprawd� nie chcia�e� nas zabi�,|prawda?
{57107}{57160}- o czym ty m�wisz?|- m�g� ci� zabi�,
{57164}{57216}tam w rezydencji.|m�g� to zrobi� sam.
{57220}{57328}ale potrzebowa�e� nas trzech,|�eby tw�j plan zadzia�a�, w��cznie z
samem.
{57339}{57405}- phoebe, postrada�a� rozum?|- nie, sama to powiedzia�a�.
{57409}{57545}to by� sprytny plan.|o ile naprawd� nie chcia�e� nas zabi�.
{57571}{57638}chcia�e�, �eby�my by�y tak za�lepione nienawi�ci�,
{57642}{57705}�e nie dostrzeg�yby�my,|o co ci tak naprawd� chodzi.
{57734}{57807}wi�c, mam tylko jedno wyj�cie.
{57846}{57892}i ty te� tego chcesz, wi�c...
{57896}{57964}tak, ale na naszych warunkach, nie twoich.
{58006}{58049}nie mo�emy pom�c ci w pope�nieniu samob�jstwa.
{58096}{58133}poprzednio mog�a�.
{58568}{58606}o, m�j Bo�e.
{58724}{58771}nie rozumiem.|to powinno zadzia�a�.
{58775}{58814}wi�c, dlaczego nie zadzia�a�o?
{58859}{58903}oni wiedzieli, �e to nie zadzia�a.
{58907}{58952}kto wiedzia�?|o czym ty m�wisz?
{59038}{59098}nie mo�ecie mnie unicestwi�.
{59114}{59149}nikt nie mo�e.
{59590}{59624}wi�c...
{59653}{59719}...co teraz zrobimy?|mam na my�li cola.
{59770}{59911}nie wiem. to jest troch� przera�aj�ce,|�e on zasadniczo jest teraz
niezniszczalny.
{59915}{59999}jestem pewny, dziewczyny, �e sobie poradzicie.
{60129}{60154}paige.
{60170}{60253}chc�, �eby� wiedzia�a,|�e oddanie ci�
{60259}{60317}by�o najtrudniejsz� decyzj�,|jak� kiedykolwiek musia�em podj��.
{60332}{60377}dla twojej mamy te�.
{60388}{60446}je�li musieliby�my to zrobi� ponownie...
{60450}{60494}nie mogliby�my.
{60506}{60565}ale nie by�o nam przeznaczone, by by� razem.
{60578}{60690}dziecko. bali�my si�, �e|starszyzna ci� odnajdzie.
{60719}{60752}ju� dobrze.
{60764}{60862}rozumiem, ja naprawd�... rozumiem.
{60878}{60931}to nadal ci� boli.
{60959}{61083}wmawia�am sobie, �e to nie ma dla mnie znaczenia.
{61091}{61136}�e je�li nigdy ci� nie spotkam...
{61151}{61217}...moje �ycie b�dzie doskona�e.
{61255}{61295}domy�lam si�...
{61308}{61365}...�e starszyzna wiedzia�a lepiej.
{61382}{61465}kiedy mnie oddali�cie,|dokonali�cie wyboru,
{61476}{61552}daj�c mi tym najbardziej zdumiewaj�cy prezent.
{61586}{61709}widzisz, dosta�am wspania�ych rodzic�w,
{61717}{61832}i my... bardzo si� kochali�my.
{61842}{61946}ale teraz mam nowe �ycie...
{61964}{62007}...z moimi siostrami.
{62042}{62112}a co z tym wszystkim co z nimi przysz�o?
{62145}{62190}wybra�am �ycie wied�my.
{62215}{62257}mog�am zaj�� daleko.
{62271}{62317}ale nie zrobi�am tego.
{62357}{62421}a teraz jestem duchem �wiat�o�ci, te� dobrze.
{62530}{62574}to moja dziewczynka.
{62907}{62982}- mia�e� szcz�cie?|- tak, ten ma�y elf? nabra�a wody w usta.
{62987}{63027}wszystkie nianie|odwo�a�y spotkania.
{63031}{63121}och, �wietnie. wi�c, je�li magiczne nianie|nie chc� dla nas
pracowa�,
{63125}{63193}to co my poczniemy?
{63209}{63302}wi�c, dobr� rzecz� jest to, �e |mamy jeszcze kilka miesi�cy. co�
wymy�limy.
{63342}{63399}hej, jak posz�o?
{63409}{63481}dobrze. by�o trudno, ale dobrze.
{63484}{63527}on jest dobrym cz�owiekiem.|to b�dzie dla was dobre
{63532}{63590}- poznawanie siebie na wzajem.|- my�l�, �e troszk� si� wypali�am.
{63594}{63661}w�a�nie w tym rzecz,|taki emocjonalny wrak.
{63665}{63773}mo�e w�a�nie zas�uguj� na mi�� przeja�d�k�|wzd�u� wybrze�a. my�l�,
�e zadzwoni� do trevora.
{63782}{63839}o, ten go��. tak, ten go��,|z kt�rym zerwa�a�.
{63846}{63959}wi�c mo�e przemy�l� jeszcze raz tez�,| "wyrzuc� wszystkich mi�ych
facet�w,
{63964}{64016}zanim dam im jak�� szans�" .
{64021}{64099}domy�lam si�, �e spotkanie sama sprawi�o, �e|zrozumia�am pewne
sprawy
{64104}{64171}zwi�zane z porzucaniem|i my�l�, �e chc� wr�ci� do pracy.
{64228}{64278}nie dodasz nic od siebie|z galerii orzeszka ziemnego?
{64283}{64357}przepraszam, ja tylko wpad�am w trans.
{64371}{64445}posiadanie niezwyci�onego ex-m�a|czyni mnie troch� nerwow�.
{64469}{64544}wi�c, dobr� rzecz� jest to, �e|my te� mamy kogo� niezwyci�onego.
{64565}{64603}b�d� ci� os�ania�.
{64615}{64659}od teraz.
{64659}{64926}
{64974}{65046}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests