You are on page 1of 13

{323}{368}kryszta�. gdzie jest kryszta�?

{372}{411}- tam jest.|- gdzie?


{415}{462}w szafce.
{608}{648}mam go.
{694}{730}isis.
{735}{765}isis.
{770}{797}nie umieraj mi tu, jeszcze nie.
{801}{847}nie zanim,|nie znajdziemy dla ciebie innego cia�a.
{866}{939}przywo�aj wied�m�.|u�yj jej mocy.
{945}{982}nie mam si�y.
{986}{1044}znajd� j�.
{1058}{1102}to jedyny spos�b.
{1114}{1154}okay.
{1345}{1379}znalaz�em jedn�.
{1383}{1430}dobrze. co mo�esz o niej powiedzie�?
{1434}{1487}czy ona jest wystarczaj�co pot�na|by utrzyma� twego ducha?
{1493}{1549}nie wiem.
{1821}{1864}nied�ugo si� znowu spotkamy, moja mi�o�ci.
{2148}{2194}jak �my do p�omienia.
{2198}{2286}pami�taj, nikt go jeszcze nie z�apa�.|wi�c, uwa�aj na ty�y i trzymaj
si� za mn�.
{2290}{2321}jakie� pytania?
{2325}{2359}ruszamy!
{2979}{3011}policja, nie rusza� si�!
{3139}{3188}w �azience czysto.
{3297}{3351}w sypialni te�.
{3467}{3512}wszystko jest zamkni�te od �rodka.
{3523}{3560}jak on si� st�d wydosta�?
{3566}{3604}nie chcesz wiedzie�.
{3756}{3824}poprosz�, phoebe halliwell.|powiedz jej, �e tu inspektor morris.
{3874}{3921}to wa�ne.
{6254}{6335}piper, moje w�osy posiwia�y.|wyjd� ju�.
{6342}{6401}- nie.|- chod�, nie mo�e by� a� tak �le.
{6479}{6515}och, to s�odkie.
{6519}{6555}nie chc� by� s�odka.
{6581}{6632}nie mog� uwierzy�,|�e da�am ci si� na to nam�wi�.
{6637}{6705}twoje spodnie nie da�y si� zapi��|ani troch� wi�cej, chod�.
{6708}{6780}dobra, mog�am si� zmie�ci�|w rozmiar wi�ksze, albo nawet dwa.
{6783}{6839}nie potrzebuj� ubra� ci��owych.
{6843}{6948}wszystko jest za jasne,|za weso�e i "nastroszone."
{6951}{6994}te rzeczy sprawiaj�, �e wygl�dam jak...
{6999}{7087}godna podziwu. absolutnie godna podziwu.
{7092}{7117}my�l�, �e to ty.
{7136}{7192}domy�lam si�, �e nie znasz mnie|za dobrze, nieprawda�?
{7197}{7226}piper.
{7247}{7304}sp�jrz, czy masz co�,|co mog�oby przypomina� buty do walki?
{7308}{7343}no wiesz,|co� dla przysz�ej mamy,
{7347}{7379}kt�ra musi skopa� kilka ty�k�w?
{7383}{7416}wiesz, co� czarnego
{7419}{7458}albo szarego?
{7469}{7519}sprawdz�.
{7523}{7589}och, macierzy�stwo.
{7615}{7683}okay,|wyja�nij mi jedn� rzecz.
{7687}{7754}dlaczego m�j brzuch|sta� si� nagle w�asno�ci� publiczn�
{7758}{7808}i zupe�nie obcy ludzie|ci�gle mnie dotykaj�?
{7812}{7857}to jest jak inwazja z kosmosu.
{7889}{7936}- s�uchasz?|- nie, nie s�ucham.
{7940}{7966}o co chodzi?
{7973}{8024}to skurcz.|mam go od kilku dni.
{8028}{8055}dlaczego nie posz�a� na masa�?
{8058}{8130}o, tak, wpisz� to mi�dzy,|unicestwianiem demon�w
{8133}{8165}a przygotowaniem do bycia twoj� akuszerk�.
{8174}{8203}nie.
{8212}{8287}wi�c, po pierwsze, nie potrzebuj� akuszerki,|bo por�d odbierze lekarz,
{8292}{8330}nie siostry.
{8334}{8372}a po drugie, potrzebujesz zatroszczy� si� o siebie,
{8377}{8429}poniewa� pracujesz wi�cej,|ni� kiedykolwiek pracowa�a�.
{8433}{8502}kto� musi odzyska� nadw�tlone si�y,|szczeg�lnie pustelnica...
{8507}{8563}...kt�ra tylko rozk�ada si� po ca�ym domu.|- pustelnica?
{8567}{8633}tak, phoebe. zauwa�y�a�?|ona nie opu�ci�a domu od tygodni.
{8639}{8688}co masz na my�li?|ona wychodzi ka�dego ranka.
{8692}{8749}nie, ona opuszcza dom,|by i�� do pracy.
{8754}{8806}mog� zrozumie�,|�e chce sobie zrobi� przerw� od facet�w,
{8810}{8864}ale musi wreszcie wyj��.|wyczerpa�y jej si� baterie.
{8869}{8933}- och, paige.|- co?
{8998}{9049}halo? o, hej, phoebe.
{9054}{9103}w�a�nie o tobie rozmawia�y�my.
{9107}{9146}i o twoich bateriach.
{9162}{9202}darryl jest w domu?
{9234}{9279}pi�� morderstw w pi�ciu miastach.
{9283}{9339}ale to jest pierwsze|w san francisco.
{9344}{9438}siedzieli�my mu na ogonie, pod��aj�c|za wskaz�wk�, ale nam znikn��.
{9442}{9524}to jest straszne, on zabija swoje ofiary|a potem je mumifikuje.
{9529}{9558}co to nam daje?
{9562}{9616}dlatego wezwa�em phoebe.|mam nadziej�, �e ty mi powiesz.
{9620}{9674}wi�c, tylko dlatego, �e to jest sztraszne,|nie musi by� demoniczne.
{9679}{9729}my�l�, �e to wystarczaj�co,|jak na ludzkiego �wira.
{9733}{9770}przesta� si� wierci�, mog�a by�?
{9774}{9827}- wygl�dasz dobrze.|- wygl�dam �miesznie.
{9841}{9890}phoebe, powiedz jej,|�e wygl�da dobrze?
{9894}{9922}wygl�dasz bardzo s�odko.
{9927}{9996}je�li sptyasz mnie o zdanie, to nic nie wygl�da|pi�kniej, ni� ci�...
{10009}{10064}zr�b to a b�dziasz mia� krwawy kikut.
{10133}{10171}ona jest teraz bardzo wra�liwa.
{10177}{10222}-w�a�nie widz�.|- okay.
{10226}{10306}demony, wied�my, spiszesz je?
{10310}{10351}mam wa�ny|lunch-randk� w biurze.
{10356}{10395}masz randk�?
{10406}{10498}och, dobra, to jest w�a�ciwie bardziej, jak|oficjalne spotkanie w
sali na dole.
{10502}{10580}widzisz, my�limy... ja my�l�, �e ofiara|mog�a by� wied�m�.
{10584}{10635}wi�c, je�li by�a, one wszystkie mog�y te� by� wied�mami.
{10639}{10684}a to znaczy, �e|musisz na siebie uwa�a�.
{10688}{10754}- piasek, nie zapomnij o piasku.|- racja. za ka�dym razem
{10758}{10792}przy mumi znajdowa�a si� kupka piasku.
{10797}{10859}domy�lam si�, �e jest to zwi�zane|z jego ucieczk�.
{10872}{10903}a co z tym robalem na piersi?
{10908}{10966}prosi�am ju� leo,|�eby zapyta� o to starszyzn�.
{10971}{11032}jesli teraz wyjdziemy, powinnam jeszcze|zd��y� na miejsce zbrodni,
{11037}{11086}dosta� szybk� wizj�|i wr�ci� do biura
{11092}{11136}w sam raz na spotkanie.|wi�c, kto prowadzi?
{11141}{11199}hola, kto powiedzia�, �e jedziesz|na miejsce zbrodni?
{11204}{11229}to jaki� problem?
{11234}{11258}tylko moja reputacja.
{11263}{11332}widzisz, to zabra�o mi sporo czasu,|na jakie� dyrdyma�ki.
{11337}{11393}bez obrazy,|nie jest mi to teraz potrzebne.
{11397}{11438}dyrdyma�ki?
{11442}{11477}wiesz co mam na my�li.
{11482}{11544}dlaczego nie powiesz im, �e jeste�my|psychologami, tak jak zwykle?
{11549}{11592}nie mog� ryzykowa�. jestem o krok od awansu,
{11597}{11663}i je�eli teraz to zawal�,|nie b�dzie ju� nast�pnego razu.
{11686}{11736}w porz�dku, co chcesz, �eby�my zrobi�y?
{11780}{11816}w�a�ciw� rzecz, jak zwykle.
{11835}{11873}chod�cie za mn�.
{11895}{11927}nie, nie ty.
{11931}{11987}- jeste� w ci��y.|- tak, jestem.
{11991}{12040}jestem r�wnie� niezwyci�ona i samouzdrawiaj�ca si�.
{12050}{12089}mog� powiedzie� o tym innym inspektorom?
{12097}{12169}przepraszam, ale nawet ci�arne policjantki|nie s� wpuszczane na
miejsce zbrodni,
{12174}{12209}ze wzgl�du na ska�enie chemiczne.
{12213}{12316}my idziemy, a ty zosta� i sprawd� w|ksi�dze cieni, czy jest co� o
mumiach.
{12330}{12374}mamusiu.
{12508}{12571}lniane opakowanie,|chocia� dziwnie szczelne,
{12576}{12669}wydaje si�, �e liczba nitek,|bardziej wskazuje na r�czny splot.
{12673}{12798}potem odetn� kawa�ek i dam do analizy,|�eby okre�li� jej wiek.
{12892}{12924}w porz�dku,
{12928}{12983}zobaczmy co jest w �rodku.
{13368}{13433}nikt nie b�dzie si� tak z tob� obchodzi�,|moja mi�o�ci?
{13437}{13483}przepraszam, �e ci� tam zostawi�em.
{13488}{13558}ale musia�em sprawdzi�|twoje nast�pne cia�o.
{13563}{13625}my�l�, �e nauczysz si� je lubi�.
{13959}{14013}- one s� ze mn�.|- nie, zatrzymaj si�, inspektorze.
{14020}{14063}- musz� si� wpisa�.|- racja.
{14068}{14096}przepraszam.
{14109}{14141}phoebe halliwell.
{14158}{14192}paige matthews.
{14197}{14224}z jakiej dziedziny?
{14228}{14264}jeste�my psychologami.
{14325}{14366}ma pan z tym jaki� problem, oficerze?
{14384}{14419}nie, prosz� pana.
{14424}{14456}psycholo�ki.
{14473}{14521}a tak przy okazji,|twoja dziewczyna ci� oszukuje.
{14634}{14721}analizy s� zrobiome wi�c,|mo�esz dotyka� czego chcesz.
{14725}{14787}tylko szybko, okay?
{14792}{14837}zaraz wr�c�.
{14906}{14978}wi�c, ten facet za drzwiami|by� milusi, nie?
{14985}{15012}naprawd�? nie zauwa�y�am.
{15017}{15074}bo�e, nie funkcjonowa�a�|d�u�ej ni� my�la�am.
{15078}{15134}tak, ona zdecydowanie by�a wied�m�.|popatrz na wszystkie te rzeczy.
{15139}{15178}przypuszczam, �e mog� zrozumie�, no wiesz,
{15182}{15234}�e wszystkie rzeczy kojarz� ci si�|bezpo�rednio z colem.
{15238}{15288}okay, sza,|pr�buj� si� skoncentrowa�.
{15293}{15333}ale nie chcesz|pozwoli� temu odej��, zbyt d�ugo,
{15337}{15403}poniewa� to mog�oby by� niezdrowe|i nic nie robisz, ale to jest
niezdrowe.
{15409}{15453}paige, nie martw si� o mnie,|mam si� dobrze.
{15458}{15550}no wiesz, to tylko taki pomys�|na randk�, w�a�nie teraz, to tylko
jak...
{15564}{15613}...no wiesz.|ja tylko... potrzebuj� troch� czasu.
{15618}{15683}dobrze, tylko nie za du�o.
{15687}{15735}sp�jrz, mapa.
{15809}{15836}ona by�a zdecydowanie...
{15839}{15908}- wr�y�a?|- tak. pytanie brzmi: po co?
{15914}{15946}ukradnij to.
{15978}{16003}przepraszam?
{16008}{16053}my�l�, �e wiem, jak|to rozgry�� w domu.
{16058}{16111}paige, to jest dow�d.|nie mog� ukra�� dowodu rzeczowego.
{16115}{16149}kryszta�.
{16231}{16262}znalaz�y�cie co�?
{16271}{16362}nie, bo�e, nic.|ale zobaczymy si� p�niej.
{16717}{16765}uwa�am, �e wygl�dasz pi�knie.
{16813}{16861}jak d�ugo ju� tam stoisz?
{16867}{16907}minut� lub dwie.
{16940}{16998}to nie fer.|nie wolno ci orbowa� tu,
{17003}{17037}je�li ja nie jestem tego ca�kowicie �wiadoma.
{17041}{17095}przepraszam. by�em zahipnotyzowany.
{17099}{17130}och, prosz�.
{17134}{17180}nie, naprawd�, piper.
{17184}{17271}my�l�, �e wygl�dasz absolutnie osza�amiaj�co
{17275}{17323}i nie mog� uwierzy�,|�e uwa�asz inaczej.
{17328}{17398}nie, to nie tak. to tylko...
{17402}{17479}to jakbym ubiera�a si�,|jak wielki, gruby neon z napisem:
{17483}{17549}"uwa�ajcie wszyscy,|ona jest w ci��y, b�d�cie ostro�ni."
{17553}{17598}i wszyscy traktuj� mnie inaczej.
{17603}{17699}jestem nadal sob�. to tylko zbyt du�o zmian, jak dla mnie.
{17734}{17808}cz�� wam.|o, przepraszam. wyg�asz�a� przem�wienie?
{17813}{17871}tak, ale ju� sko�czy�am,|dzi�ki. gdzie jest phoebe?
{17883}{17944}wr�ci�a do pracy.|nie chcia�a si� sp�ni� na spotkanie.
{17948}{18014}- co?|- uspok�j si�, ona jest wreszcie na w�a�ciwej orbicie.
{18018}{18108}- wi�c znale�li�cie co�?|- tak, demona, mo�e.
{18113}{18183}nazywa si� Jeric, i najwidoczniej |zajmuje si� tym ju� od jakiego�
czasu.
{18187}{18263}dopiero wr�ci�, wcze�niej zab�jstwa|ogranicza�y si� do �rodkowego
wschodu:
{18267}{18323}kairu, istambu�u, trypolisu...
{18328}{18359}wi�c, co robi tutaj?
{18363}{18392}to samo co i tam,
{18397}{18469}pr�buje znale�� doskona�e cia�o|dla swojej mi�o�ci, isis.
{18473}{18555}wci�� wypr�bowuje nowe cia�a, gdzie jej duch|m�g�by zamieszka�, ale
ci�gle umieraj�.
{18559}{18612}nie, masz na my�li,|�e wied�my wci�� umieraj�.
{18616}{18663}racja, dwie dusze|nie mog� zamieszkiwa� jednego cia�a.
{18667}{18716}wkraczaj�cy duch przejmuje kontrol�.
{18720}{18812}to dlatego pr�buje znale�� wied�m�|z wystarczaj�c� magiczn� moc�, by
isis mog�a
{18816}{18858}wyp�dzi� dusz� i u�y� cia�a gospodarza.
{18862}{18892}oczywi�cie.
{18897}{18961}chcesz mi powiedzie�, �e ona zmusza kogo�|do opuszczenia swojego
cia�a?
{18965}{18991}to jest niegrzeczne.
{18995}{19030}zasadniczo, tak.
{19034}{19085}okay, wi�c, co mumie|maj� z tym wsp�lnego?
{19089}{19148}on mumifikuje cia�a,|by z�apa� ducha isis,
{19153}{19213}chroni� przed odej�ciem,|zanim nie znajdzie nowego cia�a.
{19223}{19262}pewnie to w�a�nie chcia�a wywr�y�.
{19378}{19491}wywr�one sekrety przyjd�cie do mnie.|uka�cie si� znowu, bym mog�a je
zobaczy�.
{19495}{19525}widzisz co�?
{19607}{19647}fifth i hyde?
{19651}{19703}tak, to phoebe.
{20017}{20051}wspania�e cia�o.
{20074}{20105}nie b�dziesz mia�a nic przeciwko, je�li je po�ycz� na chwil�?
{20109}{20148}tak, b�d�.
{20195}{20246}phoebe, nie.
{20664}{20690}cokolwiek?
{20694}{20723}nie.
{20727}{20758}a ty?
{20762}{20831}- nic.|- co�, to niedopuszczalne.
{20835}{20900}mamy tu ca�� magi� �wiata,|musi by� jaki� spos�b.
{20904}{20936}nie mo�emy nie znale�� Phoebe.
{20949}{20980}chyba �e...
{20996}{21092}nie, nie chyba, �e. ona nie umar�a,|jest op�tana i to wszystko.
{21096}{21140}ona ma racj�. jeric potrzebuje jej cia�a.
{21144}{21197}jak d�ugo mo�e przetrwa�,|zanim si� wypali?
{21203}{21260}nie wiem. prawdopodobnie nie d�ugo.
{21264}{21351}nie potrzebujemy wi�cej powod�w, by j� odnale�� szybciej.|ty pr�buj
j� wywr�y�, a ty wyczu�.
{21355}{21439}to nie dzia�a, piper.|jeric blokuje jej sygna�.
{21455}{21496}ale powiedzia�e�, �e je�li phoebe b�dzie op�tana,
{21500}{21549}by�aby �wiadoma,|tego co si� dzieje.
{21553}{21599}racja, ale ona nic|nie mo�e z tym zrobi�.
{21603}{21652}duch isis|j� opanowa�.
{21737}{21788}- halo?|- zgadnij co si� sta�o.
{21792}{21824}zagin�a mumia.
{21828}{21860}co?
{21864}{21937}poczekaj, prze��cze na|g�o�nom�wi�cy. powiedz jeszcze raz.
{21941}{22016}mumia zagin�a,|koroner nie �yje. schrzani�em.
{22020}{22052}dlaczego mumia zagin�a?
{22057}{22090}jak to, schrzni�e�?
{22094}{22177}oni wini� mnie za jej zgubienie,|co znaczy, �e je�li jej nie
znajd�...
{22182}{22207}pa, pa awansie.
{22225}{22314}to blednie w por�wnaniu z demonem|zab�jc� na wolno�ci, wiem.
{22318}{22377}ale wiesz, �e|to nadal ma znaczenie dla mnie i mojej rodziny.
{22382}{22426}tak, wi�c, m�wi�c o rodzinie...
{22454}{22502}...mamy tutaj kilka w�asnych problem�w.
{22507}{22532}co si� sta�o?
{22537}{22582}z�api� ci� p�niej.
{22632}{22730}- piper?|- musimy skoncentrowa� si� na phoebe.
{22734}{22778}nie mo�emy zostawi� Darryla bez pomocy,
{22782}{22827}po tym wszystkim, co zrobi� dla tej rodziny.
{22832}{22866}musi by� co�, co mo�emy zrobi�.
{22870}{22960}opr�cz pomocy w aresztowaniu demona,|nie jestem pewna, co mo�emy
naprawd� zrobi�.
{22965}{23027}mam pomys�.|ale musz� z�ama� kilka regu�.
{23031}{23076}wi�c my�l�, �e powiniene� w tym przypadku|z�ama� kilka regu�.
{23080}{23113}jeste�my mu to winni.
{23118}{23163}masz racj�. r�b co musisz,
{23168}{23221}a my zrobimy to, co my musimy zrobi�.
{24312}{24338}spokojnie.
{24354}{24393}nie tak szybko.
{24446}{24506}witaj z powrotem, moja mi�o�ci.
{24758}{24808}jeste� pewna, �e to dobry pomys�?
{24813}{24857}znalaz� j� przedtem,|prawda?
{24861}{24888}tak, ale cole jest...
{24893}{24924}...teraz wariatem.
{25064}{25112}cholera. wci�� tutaj.
{25118}{25189}- dobrze si� czujesz?|- tak, wci�� �yj�.
{25193}{25231}do teraz.
{25235}{25290}o co chodzi, cole?|zapomnia�e�, �e jeste� niezniszczalny?
{25332}{25367}dziewczyny, co wy tu do diab�a robicie?
{25371}{25434}jeste�my najwidoczniej �wiadkami twoje upadku.|my�la�e� o terapi?
{25449}{25530}dzi�ki, raczej da� bym sobie uci�� g�ow�,|ni� poddawa� si� badaniom.
{25534}{25564}czekajcie, to jest pomys�.
{25645}{25676}o, m�j Bo�e.
{25681}{25748}nie mog� si� doczeka�, �eby zobaczy�, jak to prze�ywam.
{25840}{25926}okay, w takim razie powodzenia z tym wszystkim,|musimy ju� i��.
{25929}{25985}nie, musimy znale�� Phoebe.
{25989}{26087}w�a�ciwie przysz�y�cie tu, bo co� chcecie,|czy przysz�y�cie
przysporzy� mi wi�cej cierpie�?
{26092}{26156}demon zabra� phoebe|i musimy j� znale��.
{26160}{26223}o, tak, naprawd�? dobrze.
{26366}{26464}przepraszam, ale chyba zapomnia�a�, �e|to ona jest powodem mojego
obecnego stanu.
{26468}{26516}wi�c, ciao.
{26567}{26592}czekaj.
{26650}{26721}nie mo�ecie przynajmniej pozwoli� mi umrze� w spokoju?
{26735}{26826}cole, my�limy, �e ten facet jeric|op�ta� phoebe.
{26848}{26887}czekaj.
{26932}{26957}powiedzia�a� jeric?
{26990}{27043}- go�� od mumii?|- znasz go?
{27054}{27110}�artujesz?|on jest legend� w demonicznych kr�gach.
{27116}{27150}och, oczywi�cie, �e jest.
{27154}{27219}w�a�ciwie, to on wr�ci� do egiptu.
{27223}{27329}oni nie mieli wystarczaj�cej mocy, by|go unicestwi�, wi�c go
zmumifikowali.
{27347}{27382}zmumifikowali...
{27385}{27435}hej, zosta� tu z nami.
{27440}{27476}jak jeric si� odmumifikowa�?
{27481}{27594}och, wi�c, jaka� z�a wied�ma rzuci�a urok,|kt�ry go uwolni�,
{27600}{27703}potem si� zakochali,|a j� zabili jego wrogowie.
{27707}{27753}�ywych obdar� ze sk�ry, je�li pami�� mnie nie zawodzi.
{27757}{27798}biedny facet, by� dr�czony poczuciem winy.
{27801}{27872}odt�d pr�buje znale�� cia�o,|by zast�pi� tamto.
{27876}{27960}och, to by�oby nawet romantyczne,|je�li nie zabi�by tyle wied�m.
{27965}{28043}hej, on jest tylko facetem,|kt�ry pr�buje odzyska� mi�o��.
{28047}{28088}nie ma w tym nic z�ego.
{28110}{28153}w zasadzie,|mogliby�my pracowa� razem.
{28157}{28193}o czym ty m�wisz?
{28260}{28293}cole.
{28324}{28382}wygl�da na to,|�e pogorszy�y�my tylko spraw�.
{28893}{28932}ciesz� si�, widz�c, �e czujesz si� taka �ywa.
{28937}{28981}to jest to cia�o.
{28985}{29046}nigdy przedtem nie czu�am tyle mocy.
{29050}{29085}pasji.
{29090}{29121}pragnienia.
{29125}{29170}mo�e powinienem zostawi� was dwie w spokoju.
{29174}{29228}nie. tylko dlatego, �e wied�ma jest we mnie,
{29232}{29293}nie znaczy, �e nie ma tam miejsca tak�e dla ciebie.
{29297}{29326}kusz�ce.
{29329}{29403}ale sugeruj�, �eby� pierwsza spr�bowa�a si� od niej uwolni�.
{29423}{29467}mo�esz u�y� zakl�cia?
{29471}{29524}wiedza wied�my jest bardzo przydatna.
{29529}{29640}wi�c u�yj wszystkich �rodk�w i nagr�d� j�.|wy�lij jej dusz� do �ycia
pozagrobowego.
{29644}{29722}miejmy nadziej�, �e ma wystarczaj�c�|moc, by to zadzia�a�o.
{29793}{29935}nigdy wi�cej razem przez czas.|odp�d� jej dusz�, zostaw tylko moj�.
{30085}{30121}i?
{30126}{30163}nadal s�ysz� jej my�li.
{30204}{30240}wi�c spr�buj jeszcze raz.
{30412}{30485}przepraszam. ale to jest moja wied�ma.
{30725}{30776}och, prosz�, tylko na to ci� sta�?
{30781}{30900}a tak przy okazji, wyrazy uznania|dla urok�w chroni�cych grobowiec.
to miejsce...
{30904}{30951}...wcale nie jest �atwe do zdobycia.
{30995}{31066}- kim jeste�?|- cole turner.
{31070}{31124}by�em �r�d�em ca�ego z�a.
{31128}{31176}ty jeste� jeric, prawda?
{31185}{31259}czuj� si� tak, jakbym ci� zna�.|mamy tak wiele wsp�lnego.
{31275}{31306}doprawdy?
{31310}{31335}tak.
{31342}{31404}wi�c, no wiesz,|obaj pr�bujemy odzyska� utracon� mi�o��.
{31407}{31468}niestety,|twoja mi�o�� jest aktualnie...
{31472}{31550}...moj� mi�o�ci� i tu mamy ma�y problem.
{31572}{31624}twoja mi�o�� nie chce ci� z powrotem.
{31656}{31682}czuj� to.
{31687}{31724}tak, ale dlatego przyszed�em.
{31728}{31799}chc�, by� j� dla mnie zmumifikowa�|i przechowa� przez pewien czas.
{31803}{31862}przynajmniej do czasu, a� zdecyduj�|w jaki spos�b j� odzyska�.
{31866}{31894}odzyska�?
{31898}{31931}po tym wszystkim?
{31935}{31972}prosz�, jeste� ob��kany.
{32004}{32037}prawdopodobnie.
{32050}{32084}zostaw nas.
{32088}{32126}wracaj sk�d przysz�e�.
{32140}{32203}wi�c, nie dop�ki nie dostan�, tego po co przyszed�em.
{32207}{32275}nie k���my si�. to znaczy...
{32279}{32332}...potrzebuj� ci�, a ty potrzebujesz mnie.|wi�c...
{32337}{32375}ja ci� nie potrzebuj�.
{32379}{32460}obawiam si�, �e tak. chyba nie|zauwa�y�e�, �e ko�czy jej si� czas.
{32537}{32578}o, nie. to nie mo�e by�.
{32635}{32675}inne starczy�y na d�u�ej.
{32679}{32759}tak. zbyt pot�na wied�ma,|szybsze wypalenie.
{32763}{32804}naprawd� nie jest dobrze.
{32808}{32900}ale stawiam moc trzech, �e|m�g�bym to naprawi� na sta�e.
{32956}{32982}moc trzech.
{33044}{33079}to mog�oby zadzia�a�.
{33144}{33173}mog� to dla ciebie zdoby�.
{33211}{33242}zainteresowany?
{33363}{33430}nie oddamy naszego cia�a bez wymiany.
{33437}{33467}zgadzam si�.
{33515}{33561}co my�lisz o rudzielcach?
{33909}{33958}leo, co ty tutaj robisz?
{33962}{33998}jestem tu by ci pom�c.
{34004}{34034}leo, nie mam na to czasu.
{34039}{34074}kto� powiedzia�, �e tu jest zab�jca.
{34078}{34104}wiem, to ja dzwoni�em.
{34108}{34162}doszed�em do wniosku, �e dobrze by wygl�da�o,|je�li z�apa�by�
faceta.
{34167}{34204}naprawd�?
{34212}{34243}gdzie on jest?
{34305}{34349}co robisz? nie mo�esz...
{34361}{34459}- no chod�, aresztuj mnie.|- leo, ja... nie zrobimy tego.
{34464}{34514}chod�,|zanim inni gliniarze tu dotr�.
{34518}{34550}nie zamierzam ci� aresztowa�.
{34598}{34628}dlaczego to zrobi�e�?
{34632}{34661}uderzy�bym si� znowu, gdybym by� tob�.
{34665}{34694}nie zamierzam tego robi�.
{34724}{34769}co robisz?
{34773}{34812}pomagam ci wyj��.
{34825}{34880}to naprawd�, naprawd�,|nie jest dobra rzecz.
{34914}{34970}nie�le posz�o, inspektorze.|dobra robota.
{35043}{35069}dzi�ki.
{35450}{35506}m�wi� ci, to nie zadzia�a.|ju� pr�bowa�y�my.
{35510}{35602}ty pr�bowa�a�. dziecko i ja jeszcze nie.|je�li cole potrafi j�
znale��, to my te�.
{35608}{35680}nie mo�esz wykorzystywa� mocy|dziecka, kiedy sobie chcesz.
{35684}{35712}nie? to patrz na mnie.
{35785}{35817}co si� dzieje?
{35821}{35854}nie wiem.
{36139}{36179}domy�lam si�, �e nasza mapa nie by�a wystarczaj�co du�a?
{36183}{36217}egipt?
{36221}{36256}phoebe jest w egipcie?
{36260}{36320}to mo�e by� dobre,|zobaczymy piramidy.
{36324}{36349}�arty p�niej, teraz si� orbujemy.
{36353}{36413}wiesz,|czy troch� nie za �atwo nam posz�o.
{36417}{36492}- a co, je�li to pu�apka?|- co z tego? ja si� nie pot�uk�, nie
jestem ze szk�a.
{36496}{36595}- ze szk�a, ja nie jestem niezniszczalna.|- b�dzie dobrze. teraz
orbuj, szybko.
{36701}{36751}och, phoebe.
{36760}{36801}czekaj, gdzie jest jeric?
{36805}{36833}piper.
{36837}{36869}paige.
{36899}{36982}rozpoznaje nas.|to ju� co�.
{36996}{37025}dobrze...
{37029}{37057}...nie wiem.
{37080}{37128}orbujmy j� do domu,|tam j� naprawimy.
{37132}{37190}m�wi�em ci, �e przyjd� po ni�,|nie?
{37485}{37532}bardzo dobrze.
{37725}{37766}hej.
{37915}{37945}nie walcz z tym, moja mi�o�ci.
{37951}{37990}twoje nowe cia�o oczekuje.
{38098}{38124}hej.
{38154}{38198}m�wi�em ci, �e to jest moja wied�ma.
{38303}{38343}zabierz si� do pracy.
{38754}{38802}przepraszam.
{39453}{39501}witaj z powrotem, moja mi�o�ci.
{39857}{39895}leo?
{39905}{39966}leo, chod�, potrzebuj� ci�.
{40158}{40203}czemu to zrobi�a�?
{40220}{40269}leo, czy to ty?
{40321}{40403}o, przepraszam, zapomnia�em.
{40407}{40436}zapomnia�e�?
{40440}{40493}co robisz?|i co ty masz na sobie?
{40498}{40559}to? dali mi to, jak mnie aresztowali.
{40568}{40648}no, w zasadzie nie mnie.|jericowi, tak my�leli.
{40661}{40720}pomy�la�em, �e to pomo�e darrylowi|dosta� awans.
{40753}{40805}- nie jestem tego teraz taka pewna.|- co?
{40809}{40855}m�wi�em ci, �e|musz� z�ama� kilka zasad.
{40859}{40898}nie, nie, nie, nie rozumiesz.
{40902}{40940}to jest najmniejszy z naszych problem�w,
{40944}{41005}kt�ry powinien da� ci wyobra�enie,|jakie straszne mamy k�opoty.
{41009}{41050}chod�, nie mo�e by� tak �le.
{41057}{41111}je�eli si� nie myl�,|cole skuma� si� z jerickiem,
{41115}{41160}oszukali mnie, by dosta� Paige,
{41164}{41206}i zmumifikowali phoebe.
{41211}{41239}co?
{41243}{41276}mia�am to na sobie.
{41362}{41390}co chcesz zrobi�?
{41394}{41456}a na co to wygl�da?
{41467}{41516}mam na my�li paige i phoebe.
{41521}{41601}wi�c, orbujesz mnie tam z powrotem,|a ja skopi� kilka demonicznych
ty�k�w.
{41606}{41661}i kochanie, no wiesz,|te� si� musisz przebra�.
{41666}{41738}ten okrutny pomara�cz,|to w�a�ciwie nie jest tw�j kolor.
{41778}{41831}po pierwsze, nigdy nie powinnam p�j�� z tym do cola.
{41836}{41888}nie wiem, co sobie my�la�am.
{41892}{41954}my�la�a� o uratowaniu phoebe.
{41958}{42003}tak, �wietnie zadzia�a�o, nieprawda�?
{42007}{42078}jednej rzeczy tylko nie rozumiem,|dlaczego cole mnie tu z powrotem
odes�a�.
{42082}{42155}my�l�, �e m�g� mnie wys�a�|du�o dalej,
{42159}{42213}lub jeszcze gorzej, ale tego nie zrobi�.
{42231}{42277}cole ci� odes�a�? sk�d?
{42281}{42396}tylko jedna my�l przychodzi mi do g�owy,|on mnie do czego�
potrzebowa�.
{42400}{42431}ale do czego?
{42436}{42469}wi�c, cokolwiek to jest,
{42473}{42536}wracaj�c tam,|gdziekolwiek to jest,
{42541}{42582}zrobi�aby� dok�adnie|to, co on chce.
{42586}{42684}ale ja nie mog� zostawi� moich si�str|w egipcie z dwoma zboczonymi
demonami.
{42688}{42723}z mojego powodu, znalaz�y si� w takich tarapatach.
{42727}{42786}straci�am paige, poniewa� pr�bowa�am uratowa� Phoebe.
{42791}{42837}cole nigdy nie m�g�by skrzywdzi� Phoebe,|wiesz o tym.
{42841}{42893}i z jakiego� powodu potrzebowa� paige.
{42897}{42945}poza tym, dlaczego przechodzi�by|przez te problemy, by j� dosta�?
{42949}{42990}wi�c co mam zrobi�?
{42994}{43026}musisz zrobi� to, co robisz najlepiej.
{43031}{43061}musisz przej�� do ofensywy
{43066}{43127}i wezwa� Cola|zanim on to zrobi.
{43382}{43448}o, tak.
{43452}{43496}doskonale.
{43501}{43539}tak, jeste� spi�ta.
{43543}{43611}to nie ja. to ta wied�ma.
{43616}{43703}przem�czy�a to cia�o,|a nie zas�ugiwa�o na to.
{43709}{43774}musisz sko�czy�|to zakl�cie na moc trzech...
{43778}{43870}...je�li chcesz jej to zabra�.|- zrobi� to, za moment.
{43874}{43948}nie mo�esz d�u�ej tego odk�ada�.
{43952}{44040}ta wied�ma jest tak samo pot�na, wi�c|wypali si� tak samo szybko.
{44044}{44112}jeszcze chwilk�.
{44156}{44216}przepraszam. my�l�, �e odpr�y�a� si� wystarczaj�co.
{44246}{44296}nie.
{44306}{44345}ale potem...
{44349}{44414}...zawsze by�am tak� z�� dziewczynk�.
{44418}{44457}p�niej mo�emy by� �li.
{44503}{44554}koniec przerwy, ch�opcy i dziewcz�ta.
{44579}{44607}pods�uchiwa�e�?
{44618}{44678}- nie, nie pods�uchiwa�em.|- ale ja tak.
{44682}{44735}kiedy� ci powiedzia�em, jeric,
{44743}{44836}�e mam oko tylko na jedn� wied�m�?
{44937}{45010}- jak idzie zakl�cie?|- w�a�nie mia�am sko�czy�.
{45120}{45203}ona nie mo�e wyp�dzi� duszy wied�my|bez mocy trzech.
{45207}{45240}jak masz zamiar to dla nas za�atwi�?
{45245}{45312}rozejrzyj si�,|mamy tylko jedn� siostr�.
{45335}{45385}tak, ale twoja mi�o�� jest mumi�.
{45389}{45473}- tak.|- nie oczekujesz chyba, �e mumia wypowie zakl�cie.
{45477}{45515}tak, ona nie musi.
{45519}{45627}je�li jej duch jest tu uwi�ziony,|pozosta�e siostry musz� j�
dotkn��,
{45631}{45666}by wykorzysta� moc.
{45670}{45705}a co z trzeci� wied�m�?
{45709}{45755}w�tpi�, �eby ch�tnie przeczyta�a zakl�cie.
{45760}{45820}zostaw to mnie.|potrafi� by� ca�kiem przekonuj�cy.
{45825}{45940}tak, lepiej �eby� by�. poniewa� isis jest jedyn�,|kt�ra mo�e
sprowadzi� Phoebe z powrotem.
{45955}{46063}je�li moja ukochana nie dostanie tego, czego chce,|twoja pozostanie
w opakowaniu na zawsze.
{46095}{46193}sko�czone.|rym jest dziecinnie prosty,
{46197}{46235}ale powinien zadzia�a�.
{46251}{46320}o, bo�e. wszystko czego teraz potrzebujemy...
{46389}{46418}wied�ma musia�a go zabra�.
{46435}{46480}on wr�ci.
{46489}{46537}najwa�niejsze jest to...
{46541}{46581}...�e jeste�my sami.
{46594}{46620}isis.
{46806}{46852}powinienem si� tego spodziewa�.
{46856}{46918}chc� z powrotem moje siostry, cole.
{46929}{46978}albo co?
{46994}{47036}nic nie wsk�rasz, piper.
{47040}{47095}nawet nie mo�esz mnie unicestwi�.
{47156}{47194}to nie znaczy, �e nie mog� pr�bowa�.
{47224}{47303}okay, je�li tak|chcesz to rozegra�...
{47419}{47448}imponuj�ce.
{47460}{47500}czekaj.
{47980}{48033}isis...
{48046}{48102}...powinni�my to robi�?
{48108}{48172}to teraz moje cia�o.
{48177}{48258}nie, to znaczy, jak si� czujesz?
{48292}{48358}uwielbiam, jak si� tak o mnie troszczysz.
{48821}{48863}o, nie.
{48867}{48900}isis.
{48909}{48947}isis.
{48955}{49000}jeszcze nie.
{49210}{49271}hej. ludzie, co wy robicie?
{49275}{49302}oboje jeste�cie niezniszczalni.
{49320}{49379}to jest bezcelowe.
{49520}{49560}punkt dla mnie, piper.
{49565}{49632}wkr�tce mo�emy to powstrzyma�, wkr�tce|mo�esz ocali� jedn� ze swoich
si�str.
{49666}{49709}co masz na my�li m�wi�c, jedn�?
{49713}{49792}to znaczy, �e|musisz dokona� wyboru,
{49796}{49854}a je�li tego nie zrobisz, obie umr�.
{49906}{49950}dlaczego? chcesz je zabi�?
{49969}{50010}nie, nie chc� robi� niczego.
{50015}{50048}karty zosta�y ju� rozdane.
{50052}{50109}ja tylko daj� wam opcje do wyboru.
{50113}{50204}chyba masz omamy, je�li my�lisz, �e|b�d� wybiera� mi�dzy moimi
siostrami.
{50305}{50400}a ja mog�? isis jest jedyn�, kt�ra|wie jak o�ywi� Phoebe.
{50405}{50433}i sk�onna jest to zrobi�,
{50437}{50567}je�li wypowiesz zakl�cie,|kt�re wyp�dzi ducha paige z jej cia�a.
{50587}{50627}nie zrobi� tego. paige mog�aby umrze�.
{50632}{50660}�wietnie.
{50665}{50715}wi�c wyrzu� ducha isis.
{50720}{50784}ale oczywi�cie, uratowanie paige|zabije phoebe,
{50788}{50832}poniewa� isis...
{50836}{50900}...jest drog� do jej o�ywienia.
{50904}{50933}a co z jerickiem?
{50937}{50986}on mumifikuje,|nie mo�e odmumifikowa�?
{50990}{51050}on �apie duchy.|nie przywraca cia� do �ycia.
{51054}{51090}to zadanie isis.
{51110}{51146}wi�c...
{51150}{51221}...oczywi�cie, jak widzisz, ty...
{51236}{51284}...musisz wybra�.
{51343}{51380}ty chory b�karcie.
{51412}{51470}nie mog� wybra� i nie wybior�.
{51501}{51540}w takim razie obie umr�.
{51553}{51589}daj spok�j.
{51603}{51642}nie mo�esz zabi� Phoebe.
{51648}{51771}dlatego licz�, �e twoja|kochana �ona wybierze w�a�nie j�.
{51844}{51914}to znaczy, po wszystkim,|ona b�dzie jak, no w�a�nie, po��wka twojej
siostry?
{51918}{51955}nie dorasta�a� z ni�, ani nic.
{51959}{52012}znasz j� tylko p�tora roku, tak?
{52015}{52058}w por�wnaniu z phoebe, ona jest jak...
{52062}{52102}...obcy cz�owiek.
{52157}{52190}ona jest nadal moj� siostr�.
{52194}{52255}i znajd� jakie� inne wyj�cie.
{52270}{52312}nie ma innego wyj�cia.
{52315}{52401}i je�li b�dziesz traci� czas na szukanie czego�,|obie umr�.
{52631}{52687}jak mo�esz by� taki z�y?
{52773}{52798}to dar.
{52807}{52842}wyno� si�.
{52856}{52907}- w tej chwili.|- okay, okay.
{52928}{52987}ale kiedy podejmiesz decyzj�...
{52990}{53036}...wezwiesz mnie, okay?
{53061}{53128}paige. phoebe. phoebe. paige.
{53152}{53193}wezwij mnie.
{53596}{53642}w ksi�dze nie ma nic, co by pomog�o.
{53646}{53698}starszyzna te� nic nie wie.
{53792}{53857}nie mog� tego zrobi�, leo.
{53874}{53927}nie mo�emy pozwoli�, �eby obie teraz umar�y.
{53931}{53978}wiem to.
{53998}{54120}jak mog� by� jednocze�nie|tak pot�na i tak bezradna?
{54126}{54187}twoja si�a, piper...
{54196}{54273}...nie tkwi w twojej niezniszczalno�ci.
{54300}{54344}ona jest w tobie.
{54364}{54440}i uwierz lub nie,|jeste� wystarczaj�co silna by to zrobi�.
{54446}{54482}jak?
{54486}{54530}zabi� jedn� z moich si�str?
{54534}{54561}albo nie.
{54609}{54648}mo�liwe, �e jest inny spos�b.
{54652}{54680}nie wiem co to mo�e by�,
{54684}{54750}ale cokolwiek to jest,|zwi�zane jest z tob�.
{54780}{54818}widzisz...
{54840}{54889}...wiem, �e to nie jest fer.
{54931}{54990}zrobi� tak czy tak,|ale to jest spos�b, by to zrobi�.
{55030}{55118}teraz sp�jrz, b�dziesz musia�a|wkr�tce wezwa� Cola...
{55121}{55201}je�li masz nadziej� uratowa� jedn� z si�str.
{55267}{55351}jak mam podj�� tak� decyzj�?
{55425}{55483}s�uchaj swego serca, kochanie.
{55531}{55589}co ono ci podpowiada?
{55661}{55740}m�wi mi, �e mam wyb�r.
{55894}{55932}on wkr�tce wr�ci z wied�m�.
{55953}{55986}a co, je�li b�dzie za p�no?
{55993}{56028}nie b�dzie.
{56108}{56152}zapraszamy.
{56156}{56224}widocznie,|zmieni�a zdanie, wi�c...
{56228}{56259}werble, prosz�.
{56264}{56299}zabierzmy si� za to.
{56303}{56355}kogo chcesz uratowa�?
{56582}{56609}phoebe.
{56653}{56680}ta niepewno�� mnie zabija�a.
{56684}{56767}musisz zrozumie� jedno, jak to si� sko�czy,|znajd� spos�b, by ci�
unicestwi�.
{56774}{56827}ty musisz zrozumie�, �e jak to si� sko�czy,|ja mog� unicestwi�
ciebie.
{56831}{56907}wystarczy.|isis zosta�o niewiele czasu.
{56911}{56950}zakl�cie.
{56953}{56996}mam w�asne, dzi�ki.
{57012}{57053}chowasz asa w r�kawie, tak?
{57059}{57098}chcia�abym.
{57123}{57162}paige, wiem, �e mnie s�yszysz.
{57167}{57209}i wiem, �e rozumiesz.
{57213}{57253}ale nie mog� straci� Phoebe.
{57257}{57287}po prostu to zr�b.
{57407}{57515}dwie walcz�ce dusze, spalaj�ce si� wewn�trz.|gdzie tylko jedna mo�e
zamieszka�.
{57519}{57617}wzywam moc trzech,|by uratowa� cia�o i uwolni� Paige.
{57770}{57808}isis?
{57896}{57946}uda�o si�?
{57969}{58026}tak.
{58074}{58146}i wiem dok�adnie, jak to uczci�.
{58551}{58576}isis?
{58627}{58674}ty naprawd� nie mo�esz wtr�ca� si� do siostrzanych spraw.
{58799}{58852}przynajmniej s� teraz razem.
{58934}{59002}bravo. bravo.
{59006}{59065}moje gratulacje. dobra robota.
{59070}{59127}wiesz, musz� przyzna�,
{59132}{59169}�e przez chwil� my�la�em,
{59173}{59212}ale ty nigdy tak naprawd� nie wybra�a�,|prawda?
{59215}{59302}nie musia�am. dosz�am do wniosku, �e je�li isis|zna zakl�cie na
o�ywienie phoebe,
{59306}{59340}to i paige b�dzie je zna�a.
{59378}{59428}wi�c, nast�pnym razem.
{59440}{59477}nast�pnym razem?
{59502}{59534}co ci si� sta�o, cole?
{59540}{59576}mnie?
{59607}{59649}oszala�em.
{59753}{59826}bez obrazy, ale naprawd� musimy znale��|co�, by go zabi�.
{59846}{59883}powiedzia�abym, �e to niedopowiedzenie.
{59894}{59944}chcia�abym, �eby to by�o takie �atwe.
{60398}{60428}co?
{60442}{60483}o, m�j Bo�e,
{60487}{60545}wy dwie mog�yby�cie wystraszy� kota.
{60550}{60596}�aden demon nie o�mieli si� tu wpa��.
{60602}{60650}my tylko wagarujemy.
{60686}{60771}dobra, paige, ty nie mo�esz wagarowa�,|poniewa�, widzisz, ty jeste�
bezrobotna.
{60776}{60848}czuj� si� ura�ona. traktuj� moje wied�mowe|obowi�zki, jak
pe�noetatow� prac�,
{60852}{60877}bardzo ci dzi�kuj�.
{60881}{60914}mamy dzie� pi�kna.
{60918}{60976}pokazuj� Paige|jak si� rozpieszcza�.
{60980}{61015}jeste�cie pi�kne.
{61020}{61092}staj� si� w tym ca�kiem dobra.|podoba mi si� to. czuj� si� wolna.
{61096}{61140}wi�c, ciesz� si�. najwy�szy czas.
{61145}{61201}jest, prawda?|by�am ju� tak sp�niona,
{61205}{61271}- jestem w takim po�o�eniu, naprawd�.|- jejku.
{61275}{61383}zmie� dziewczyn� na jeden dzie�|w egipsk� ksi�niczk� i patrz co si�
stanie.
{61387}{61475}a przy okazji, porucznik morris dzwoni�,|by powiedzie� dzi�kuj�.
{61478}{61565}o, dosta� awans.|to wspaniale.
{61573}{61659}widocznie dosta� punkt za aresztowanie,|mimo ma�ej ucieczki leo z
wi�zienia.
{61699}{61740}co tam masz?
{61746}{61811}ciuchy ci��owe,|jakby� nie wiedzia�a.
{61815}{61886}- uleg�a�.|- tak, nadszed� ju� czas.
{61890}{61946}ale dosz�am do wniosku,|�e je�li masz to...
{61951}{61995}...wtedy musisz paradowa� z tym.
{61999}{62089}- w tym brzuchu jest moja siostrzenica.|- ona jest te� moj�
siostrzenic�.
{62093}{62189}cze�� male�ka.|tu twoja ulubienica, ciocia phoebe.