You are on page 1of 13

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 348.3 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{123}{179}/wi�c, zatrzyma�am si�|w pi�ciu sklepach zielarskich,/
{180}{239}ale w ko�cu znalaz�am|oko traszki.
{243}{291}wi�c, je�li to jest wystarczaj�ce|dla czarownic szekspira,
{295}{366}my�l�, �e to nam pomo�e dokona�|powa�nego uszczerbku na cole'u.
{370}{441}pr�bowa�y�my wszystkiego �eby go|unicestwi�, ale nic nie dzia�a�o, tak?
{445}{503}wi�c, mo�e tylko ogl�dajmy si�|za siebie i �yjmy swoim �yciem.
{507}{557}/skoro o tym mowa,/|my�lisz, �e oko traszki
{561}{607}zadzia�a�o by na kobiet�,|kt�ra chce mnie pozwa�?
{620}{692}- czy jest demonem?|/- c�, jest demonicznie g�upia./
{696}{783}paige, powa�nie si� boj�,|�e przez to strac� prac�.
{787}{843}przez danie z�ej rady|w twojej kolumnie?
{847}{907}/nie, rada nie by�a z�a./|nie powiedzia�am jej, �e powinna
{909}{937}zostawi� faceta przy o�tarzu.
{941}{996}tak i tak, co si� sta�o|z wolno�ci� dla prasy?
{1000}{1120}najwyra�niej jaki� �mierdz�cy prawnik|znalaz� spos�b jak to omin��.
{1289}{1327}paige?
{1441}{1470}paige, wszystko w porz�dku?
{1541}{1603}/paige, s�yszysz mnie?/
{1639}{1682}/wszystko w porz�dku?/
{1701}{1745}/paige. paige./
{2480}{2515}cole.
{2567}{2621}- jak posz�o?|- to by�o pi�kne.
{2625}{2679}- czy inny kierowca zosta� ranny?|- tak.
{2692}{2750}- dobrze.|- teraz musisz tylko zapanowa� nad umys�em
{2754}{2839}�wiadk�w i mo�e gliny|i zdob�dziemy z�oto.
{2865}{2902}zmywajmy si� st�d.
{2936}{2982}nie masz czasu na ma�y taniec?
{2987}{3052}kaja, czeka�em na ciebie|wcze�niej.
{3056}{3097}wynagrodz� ci to.
{3101}{3140}szefie.
{3305}{3335}wiesz czego chc�.
{5796}{5851}jeste� pewna,|�e nie chcesz wezwa� Leo?
{5856}{5918}nie, nie, to tylko|�agodna kontuzja.
{5922}{5962}a poza tym,|nie zas�u�y�am na uleczenie.
{5966}{6022}nie powinnam rozmawia� przez|telefon podczas jazdy.
{6027}{6103}- nie wiem, co sobie my�la�am.|- pami�tasz co si� sta�o?
{6107}{6166}rozmawia�am z phoebe,|a potem
{6170}{6241}samoch�d wpad� w po�lizg|i nie mog�am nad nim zapanowa�.
{6246}{6288}to troch� jak moja kariera.
{6292}{6325}kochanie, nie jest tak �le,|prawda?
{6329}{6396}chyba jest. prawnicy gazety|chc� si� ze mn� spotka�,
{6401}{6459}i nie s�dz�, �e dlatego,|poniewa� s� wielkimi fanami phoebe.
{6463}{6528}widz�, �e twoja kariera|przewy�sza m�j klub.
{6534}{6580}inspektor sanitarny|dzisiaj wraca
{6584}{6621}a dopiero co eksplodowa�a|instalacja wodoci�gowa. znowu.
{6635}{6705}co si� z nami dzieje?|czy merkury si� cofn��?
{6709}{6755}my�la�a� o u�yciu magicznej opaski?
{6759}{6840}robi�abym to za ka�dym uderzeniem serca,|gdybym nie obawia�a si�
konsekwencji.
{6844}{6918}to dlatego demony|zawsze maj� przewag�.
{6922}{6976}mog� u�ywa� swojej magii|kiedy tylko chc�.
{6981}{7045}tak, no wiesz,|to w�a�nie oddziela dobro od z�a.
{7049}{7120}tak, wiem,|ale to nadal bardzo kusz�ce.
{7131}{7225}to znaczy, mo�esz naprawi� instalacj�|i zamieni� paru prawnik�w w
ropuchy.
{7229}{7326}ciociu phoebe, ma�y wikanin|ma bardzo du�e uszy i ci� s�yszy.
{7341}{7461}przepraszam, kochanie,|tylko �artowa�am! g��wnie.
{7465}{7524}wi�c, nic ci nie b�dzie?|poniewa� musz� teraz i�� �eby mnie zwolnili.
{7528}{7601}nie zwolni� ci�.|a mi nic nie jest.
{7606}{7702}z twoich ust do uszu boga.|do widzenia, moja ma�a siostrzenico.
{7706}{7745}- gnieciesz mnie.|- kocham ci�.
{7750}{7799}zejd� ze mnie!
{7836}{7913}to nie segue, ale ty i ja musimy|pogada� o unicestweniu cole'a.
{7917}{7967}poniewa� nie mamy do��|k�opot�w w tej chwili?
{7972}{8047}nie, poniewa� on w�a�ciwie jest|teraz naszym najwi�kszym problemem.
{8052}{8109}sp�jrz na phoebe,|on totalnie j� zdepta�.
{8113}{8187}no nie wiem, wydaje si� weso�a,|zwa�aj�c na stan jej kariery.
{8192}{8257}to jest ta cudowna rzecz|zwana zaprzeczeniem.
{8262}{8342}phoebe, kt�r� znam nigdy nie zwin�aby|si� przez prawnikami, jak teraz.
{8346}{8410}i tego ranka, kiedy rozmawia�am|z ni� o unicestwieniu cole'a,
{8414}{8487}powiedzia�a mi, �e trac� czas.|m�wi� ci, jest wyczerpana.
{8502}{8615}w porz�dku, wystarczy, sp�dzimy|popo�udnie z nosami w miksturach.
{8619}{8672}ale czy mog� najpierw uratowa�|jedyne �r�d�o naszych dochod�w?
{8692}{8727}id�, zobaczymy si� p�niej.
{8732}{8813}- mo�esz orbowa�?|- oczywi�cie. id�.
{8818}{8859}w porz�dku.
{8953}{8985}paige matthews?
{8989}{9024}tak?
{9035}{9063}jest pani aresztowana.
{9148}{9190}/przest�pstwo zbieg�ego|po spowodowaniu wypadku./
{9195}{9224}idzie na dno.
{9237}{9283}a p3?
{9298}{9378}jest tam inspektor sanitarny.|nasi ludzie s� na miejscu.
{9412}{9509}musz� powiedzie�, �e u�ycie prawa by|upokorzy� Czarodziejki by�o
genialne, sir.
{9513}{9544}nigdy si� nie dowiedz�.
{9549}{9627}dowiedz� si�.|tylko wtedy b�dzie za p�no.
{9639}{9670}dom halliwell.
{9705}{9809}wej�cie do duchowego nexusa,|ca�ej mocy, jakiej potrzebujemy.
{9814}{9887}stary, w�a�nie pod domem wied�m.|kto by pomy�la�?
{9896}{9933}ja.
{9937}{9984}dlatego s� tak cholernie silne?
{9988}{10054}po cz�ci. nexus jest silny.
{10058}{10098}ale moce mog� i��|w ka�d� stron�.
{10102}{10158}w dobrych r�kach,|dobro zwi�ksza swoj� moc.
{10162}{10226}ale kiedy my tam zapukamy,|z�o si� rozprzestrzeni.
{10244}{10284}- jak daleko?|- wystarczaj�co daleko.
{10289}{10334}policja, politycy...
{10339}{10369}...i phoebe.
{10393}{10503}zostanie strawiona przez z�o.|i w ko�cu podda si� naszej mi�o�ci,
{10508}{10595}a wtedy b�d� m�czy� i zabij� jej siostry|i b�dziemy �yli d�ugo i
szcz�liwie.
{10599}{10643}sir, my�la�em,|�e sednem sprawy
{10648}{10686}by�o danie ci mocy|�eby zreorganizowa�
{10690}{10739}podziemie nad ziemi�.
{10744}{10827}tak. tak jest.|ale �eby si� zjednoczy�,
{10832}{10915}z�o musi mie� szcz�liwego przyw�dc�.|a �ebym by� szcz�liwy,
potrzebuj�...
{10950}{11019}- phoebe, co ty tu robisz?|- przysz�am ci� zobaczy�, kochanie.
{11023}{11085}pomy�la�am, �e mo�emy|zrobi� sobie ma�y piknik.
{11171}{11241}kaja, co ty do diab�a robisz?
{11276}{11325}cholera, sk�d wiedzia�e�,|�e to ja?
{11375}{11490}po pierwsze, phoebe mnie|nienawidzi. i nie pije i
{11495}{11540}u�ywa mniej j�zyka.
{11545}{11586}odk�d to striptizerki|id� za facetem wracaj�c z pracy?
{11592}{11671}hej, hej, hej, dex, spokojnie.|mia�a ma�y t�ok.
{11676}{11766}z ca�ym szacunkiem, sir, demony kiran|s� manipulacyjnymi lisicami.
{11771}{11857}a ta ma program,|kt�ry wychodzi poza ma�y t�ok.
{11863}{11887}jasne.
{11893}{12027}mo�e wyczu� moc, prawda, kaja?|mo�e chce by� moj� now� kr�low�.
{12043}{12093}tylko go ode�lij,|a udowodni� swoj� warto��.
{12153}{12215}obawiam si�, �e nie mog�.|jestem zakochany w kim� innym.
{12227}{12317}ale ja mog� ci j� da�.|mog� by� ni�.
{12346}{12376}nie.
{12393}{12492}jeste� dobra w przypadkowaych ta�cach,|ale poza tym, potrzebuj�
czego� prawdziwego.
{12498}{12551}w porz�dku, s�ysza�a� go, wyjd�.|i nie pokazuj si�.
{12555}{12592}inaczej, upewni� si�,|�e tak b�dzie.
{12673}{12715}nie tak!
{12758}{12797}wyjd� tak samo jak wesz�a�.
{12803}{12860}w tym biurze,|zachowujemy pozory.
{12909}{12965}pragniesz mnie, czuj� to.
{13050}{13092}bezczelna.
{13117}{13164}chocia� gor�ca.
{13183}{13264}nie. nie, niech pan tego nie robi.|musi mi pan da� kolejn� szans�.
{13268}{13301}a dlaczego?
{13306}{13361}poniewa�, poniewa�, poniewa�...
{13366}{13418}poniewa� jeste�my w tej|bran�y niemal cztery lata
{13422}{13463}i jeszcze nie zawalili�my inspekcji.
{13478}{13572}musz� si� z tym niezgodzi�, panie wyatt.|zawalili�cie dwie w tym
tygodniu.
{13577}{13653}ale ten tydzie� by� z�y.|dziwnie z�y.
{13657}{13711}a jutro b�dziemy mie�|naprawion� instalacj�, wi�c,
{13717}{13745}m�g�by pan po prostu|wr�ci� wtedy?
{13750}{13856}wasze notowania by�y|bez zarzutu a� do teraz...
{13896}{13972}- i szczury.|- nie! nie, my nie mamy szczur�w.
{13978}{14018}my... one tu nie mieszkaj�.
{14023}{14078}one tylko... one tylko|pr�buj� zniszczy� mi �ycie.
{14083}{14156}plaga gryzoni zabiera d�u�ej|ni� dzie� �eby j� uprz�tn��.
{14168}{14215}zamykamy, zg�o�cie problemem,
{14219}{14288}i zaplanujemy kolejn�|inspekcj� za pare tygodni.
{14293}{14341}nie b�d� potrzebowa�a|kolejnej inspekcji.
{14345}{14403}poniewa� je�li b�d� tak d�ugo zamkni�ta,|zostan� wyeliminowana z
bran�y.
{14423}{14458}przykro mi.|nic na to nie poradz�.
{14462}{14515}w porz�dku, poka�� panu wyj�cie.
{14551}{14636}gdzie jeste�? nienawidz� ci�,|nienawidz� ci�. id� do domu!
{14641}{14690}wyno�cie si� st�d,|rozprzestrzeniaj�ca si� plago,
{14691}{14774}rujnuj�ca klub gryzoni!|dopadn� was.
{14818}{14874}piper, co robisz?
{14880}{14930}zmniejszam populacj� gryzoni,|oczywi�cie.
{14935}{14995}kochanie,|przejdziemy przez to.
{15000}{15104}my tak, ale klub nie.
{15109}{15179}jak to mog�o si� sta�?|to znaczy, wiem, �e zaniedbywa�am klub
{15184}{15248}odk�d zasz�am w ci���,|ale nie a� tak.
{15252}{15300}takie rzeczy si� zdarzaj�.|to po prostu pech.
{15305}{15415}nie, to wi�cej ni� pech.|to sabota�, to...
{15454}{15487}jest demoniczne.
{15508}{15541}- co?|- tak.
{15547}{15594}proces phoebe,
{15599}{15653}wypadek paige...
{15657}{15722}wystarczy.|to jest tego cz�ci�, musi by�.
{15732}{15765}- dlaczego?|- bo ja tak powiedzia�am.
{15770}{15834}a je�li nie, stracimy klub,|co nie jest opcj�.
{16090}{16170}cholera. ma�o brakowa�o,|a by mnie trafi�a.
{16201}{16236}/prosz� t�dy, panno matthews./
{16435}{16492}- nie ma filmu.|- spr�buj w szafie na akta.
{16529}{16576}ona nigdzie nie p�jdzie.
{16693}{16774}dlaczego nigdzie nie p�jd�?|wcze�niej zawsze nam pomaga�e�.
{16778}{16840}z waszymi innymi problemami.|ten nie jest inny.
{16845}{16882}- nie jestem taka pewna.|- paige...
{16887}{16953}nie zrobi�am tego,|o czym oni m�wi�.
{16958}{17056}i je�li kto� pr�buje mnie|wystawi�, to tylko de... inni.
{17061}{17131}oficer garcia nie jest innym|i nie jest w lidze z �adnymi innymi.
{17137}{17231}jest dobrym glin�.|i uratowa� m�j ty�ek wiele razy.
{17236}{17306}m�j Bo�e, chyba wiem|co tu si� dzieje.
{17311}{17361}proces phoebe, klub piper...
{17366}{17431}musisz mnie st�d wyci�gn��.|w przeciwnym razie, b�dzie jeszcze
gorzej.
{17435}{17538}pos�uchaj, jestem teraz porucznikiem.|nie mog� ju� �ama� zasad jak
kiedy�.
{17662}{17728}nawet je�li bym m�g�,|to jest prawny problem.
{17732}{17792}nie mog� sprawi�,|�e to zniknie.
{17934}{18010}nie mo�emy sprawi� �eby to znikn�o.|ona ma silny argument przez
z�o�liwo��.
{18014}{18078}nie rozumiem.|jak mo�e mie� silny argument?
{18082}{18191}twierdzi, �e w wyniku|twojego gorzkiego rozwodu,
{18195}{18257}wyznaczy�a� sobie misj�|�eby zniszczy� inne ma��e�stwa.
{18262}{18288}to �mieszne.
{18336}{18395}"je�li ma pani jakie�|w�tpliwo�ci, jakiekolwiek,
{18399}{18489}sugeruj� pani uciec z pr�dko�ci�|ma�ego geparda w czasie kolacji."
{18493}{18525}u�ywa�am hiperboli.
{18531}{18619}wiem. ale ona zebra�a|tuziny podobnych uderze�
{18623}{18677}i grozi, �e p�jdzie|do prasy ze swoj� histori�.
{18681}{18769}i jako kobieta od wiadomo�ci,|mog� ci powiedzie�, �e to dobra
historia.
{18773}{18810}dobrze...
{18814}{18853}...czy kontrowersja|nie jest dobra na sprzeda�?
{18893}{18985}to mo�e by� dobre dla enquirer,|ale pracowa�am bardzo ci�ko
{18990}{19055}by stworzy� t� gazet�|w �r�d�o po��dnych wiadomo�ci.
{19064}{19089}nie mo�emy jej po prostu zap�aci�?
{19093}{19145}mamy ubezbieczenie na rzeczy|tego typu, prawda?
{19146}{19194}ona nie chce pieni�dzy.
{19199}{19242}chce �eby ci� zwolniono.
{19263}{19309}wygl�da na to,|�e za co� si� m�ci.
{19314}{19367}przykro mi, phoebe.
{19371}{19468}musz� ci� zawiesi� bez zap�aty, podczas gdy|nasi prawnicy b�d� to
rozpracowywa�.
{19643}{19700}- cole.|- s�ucham?
{19791}{19828}darryl, mia�e� wie�ci od paige?
{19832}{19896}poniewa� mia�a wr�ci� prosto|do domu ze szpitala...
{19900}{19959}paige jest w wi�zieniu.|pr�bowali�my do ciebie dzwoni�, ale...
{19964}{20011}co? co...? za...? za co?
{20015}{20078}lekkomy�lne zagro�enie|i ucieczka z miejsca wypadku.
{20093}{20133}co?
{20240}{20270}chyba �artujesz.
{20274}{20329}paige, darryl powiedzia�,|�e by�a� w wi�zieniu.
{20333}{20361}bo jestem.
{20365}{20398}to znaczy, by�am.|b�d�,
{20402}{20460}jak tylko dowiem si�|jaki demon mi to zrobi�.
{20464}{20514}po prostu znikn�a� z wi�zienia?
{20519}{20579}nie, najpierw po�o�y�am|na ��ku poduszki.
{20605}{20648}zawsze dzia�a�o|w domu moich rodzic�w.
{20652}{20680}- paige!|- co?
{20684}{20729}nie pomog�e� mi,|wi�c musia�am sama sobie pom�c.
{20734}{20801}czy w to wierzysz, czy nie,|za tym stoi demon.
{20888}{20976}o 2:00, wezm� ci� na|przes�uchanie w sprawie kaucji.
{20996}{21113}je�li ci� tam nie b�dzie, to m�j problem.|wszyscy wiedz�, �e
jeste�my przyjaci�mi.
{21129}{21185}pomy�l� sobie,|�e po prostu ci� wypu�ci�em.
{21210}{21264}b�d� tam o 2:00.
{21506}{21536}na razie.
{21540}{21568}w porz�dku, nienawidzi mnie.
{21572}{21646}owszem. ale co jest warte,|jestem z tob�.
{21666}{21706}leo za�atwia sprawy|ze starszym.
{21713}{21763}niech zgadn�,|nie zaliczy�a� inspekcji.
{21772}{21827}- nie.|- przejd�my do polowania.
{21831}{21860}nasze problemy s� prawne, prawda?
{21864}{21911}kto jest jedynym demonicznym|prawnikiem, kt�rego znamy?
{21918}{21988}cole. i ostatnio wpad�|we w�ciek�o��,
{21992}{22068}ale jak rujnowanie nam �ycia|pomo�e mu odzyska� Phoebe?
{22073}{22159}nie wiem. ale dop�ki sie nie dowiemy,|powinny�my trzyma� j� od tego
z dala.
{22198}{22239}ty oble�ny sukinsynu.
{22265}{22327}- phoebe, czy to ty?|- co ty? jeste� z�y i �lepy?
{22331}{22420}tak, to ja. dlaczego nie przyzna�e� si�,|�e to ty za tym stoisz.
{22424}{22489}przyzna�, �ebym mog�a u�y� magii,|�eby z tob� walczy�.
{22493}{22558}nie wiem... nie wiem|o czym m�wisz.
{22596}{22673}s�uchaj, cole, moja kariera|jest dla mnie najwa�niejsza.
{22677}{22731}wi�c, taki by� tw�j plan?|�eby mi j� odebra�
{22735}{22787}�ebym mog�a do ciebie|przybiec po pocieszenie?
{22824}{22897}phoebe, kocham ci�.|i nie wiem co si� dzieje,
{22901}{22946}ale mo�e m�g�bym pom�c.
{22968}{23035}chcia�aby� �ebym kogo�|dla ciebie zabi�, albo?
{23039}{23082}twoj� szefow�, by� mo�e?
{23156}{23243}hej, hej, hej! hej!
{23247}{23284}mo�e nie jestem w stanie|u�y� magii...
{23288}{23332}jeste� seksowna, kiedy|si� z�o�cisz, wiesz.
{23336}{23383}nie mog� si� doczeka�,|kiedy znowu ci� poca�uj�.
{23388}{23519}cole, nigdy ju� z tob� nie b�d�.|nienawidz� ci�. nienawidz� ci�.
rozumiesz?
{23532}{23600}nienawi�� jest dobra.|jest nami�tna, intensywna.
{23605}{23674}a�... a� zapiera dech z mi�o�ci.
{23890}{23928}jest wspania�a.
{24211}{24255}czego chcesz?
{24304}{24363}da� ci to, czego pragniesz.
{24737}{24773}wi�c, co robimy?
{24777}{24838}powiemy mu, �e wiemy,|i �e to mu si� nie uda.
{25174}{25229}/nie mog� uwierzy� w to,|co zobaczy�am./
{25233}{25268}pewnie dlatego,|�e ja te� to widzia�am.
{25272}{25337}ale jak? dlaczego ona go ca�uje?
{25341}{25383}nie wiem,|ale wr��my tam
{25387}{25429}- i wyci�gnijmy j� za w�osy.|- nie.
{25433}{25531}nie. nie mo�emy robi� scen.|dobra, potrzebujemy planu.
{25535}{25664}dobra, no to tak.|p�jdziemy do domu, zwymiotujemy...
{25668}{25715}- i?|- to wszystko co teraz mam.
{25719}{25763}w porz�dku.
{25854}{25926}no dalej, kochanie,|dopiero zaczyna�o by� dobrze.
{25935}{25971}nie wystarczaj�co.
{25975}{26043}nigdy nie b�dziesz tak dobra, jak prawdziwa|phoebe i powinna�
przesta� si� stara�.
{26058}{26124}masz racj�.|nigdy nie b�d� tak dobra.
{26129}{26250}b�d� lepsza. znam sztuczki, o kt�rych|prawdziwa phoebe nigdy
wcze�niej nie s�ysza�a.
{26264}{26325}by�em cierpliwy w stosunku|do ciebie a� do teraz.
{26356}{26417}to jest ostatni raz,|kiedy to m�wi�.
{26450}{26486}wyjd� i nie wracaj.
{26546}{26609}nie wiesz, co tracisz.
{26862}{26916}hej! co ja ci m�wi�em?
{26939}{27019}cole ma powa�n� robot�.|i nie pozwol� ci �eby� mu przeszkadza�a.
{27023}{27060}cole? co do diab�a...?|kim jeste�?
{27064}{27122}przyjmij to do swojej t�pej g��wki.|przyw�dca podziemia
{27126}{27174}nigdy nie b�dzie mia� dziwki|jako swojej kr�lowej.
{27178}{27232}czy w�a�nie nazwa�e� mnie dziwk�?
{27270}{27296}kaja?
{27374}{27432}/nie ma... nie.../|jeste�cie pewne?
{27436}{27513}leo, widzia�y�my phoebe i cole'a,|zaczepione j�zyki,
{27517}{27594}wzajemne ob�apianie si�.
{27599}{27629}w porz�dku.|nie potrzebowa�em wizualizacji.
{27633}{27690}mo�e zaw�adn�� nad jej umys�em.
{27694}{27743}on mo�e to robi�.|to mo�liwe, prawda?
{27747}{27803}prawda. my�l�, �e teraz|mo�e zrobi� co mu si� podoba.
{27807}{27842}dlaczego?|co masz na my�li?
{27846}{27911}starsi wyczuli wi�kszy|przyp�yw demonicznej aktywno�ci.
{27915}{27976}i my�l�, �e z�o zrzesza si�|pod nowym przewodnictwem.
{27990}{28072}no to �wietnie, poniewa� kiedy ostatnim|razem, gdy cole by�
przyw�dc� podziemia,
{28076}{28107}zabra� phoebe|jako swoj� kr�low�
{28111}{28172}a my byli�my kompletnie|za�lepieni tak, jak teraz.
{28203}{28267}o m�j Bo�e, to dlatego|nie chcia�a �eby go unicestwi�.
{28271}{28319}m�wi�a dzi� rano o byciu kuszonym.
{28329}{28379}pr�bowa�a nas ostrzec,|a my nawet tego nie widzia�y�my.
{28383}{28430}to po prostu nie mo�e|si� dzia�, ludzie.
{28434}{28486}phoebe by nam tego nie zrobi�a.
{28490}{28552}to nie mo�e, nie mo�e,|nie mo�e si� dzia�.
{28557}{28632}uspok�jmy si�, dobrze?|ostatnim razem, kiedy phoebe by�a z�a,
{28636}{28703}by�a pod wp�ywem|jej demonicznej ci��y.
{28708}{28762}wi�c co, my�lisz,|�e znowu jest w ci��y?
{28766}{28822}nie, my�l� tylko,|�e mo�e jej nie doceniamy.
{28826}{28873}mo�e jest co�, co przeoczyli�my.
{28893}{28924}widzia�ysmy, co widzia�y�my.
{28929}{29007}mo�e jest pod wp�ywem zakl�cia.|albo mo�e by�a jaka� informacja,
{29011}{29084}kt�rej chcia�a|i u�y�a seksu jako narz�dzia?
{29088}{29164}to mi si� podoba.|wyzywaj�ca i manipuluj�ca,
{29168}{29200}to lepsze ni� z�o ka�dego dnia.
{29204}{29242}nie panikujmy.|porozmawiajmy z phoebe
{29246}{29309}i dajmy jej szans�|na wyja�nienie co si� dzieje.
{29314}{29346}poza tym, darryl dzwoni�.
{29500}{29556}- ona nie jest gotowa.|- s�dzia nie b�dzie czeka�.
{29560}{29601}paige?
{29653}{29722}hej, ch�opaki, co tak d�ugo?
{29909}{29952}/idziesz, darryl?/
{30058}{30083}/hej!/
{30087}{30154}nie b�d� musia� ci� zrani�,|je�li przestaniesz pr�bowa� uciec.
{30215}{30254}co si� sta�o?
{30264}{30313}pomyli�em j� z t� drug�.
{30322}{30372}i za du�o powiedzia�em.
{30376}{30434}pomy�la�em, �e sprowadz� j� tu|a� do zako�czenia operacji.
{30465}{30512}dobry pomys�.
{30625}{30683}tak zabawnie, jak by�o...
{30688}{30784}przykro mi, phoebe, ale dex ma racj�.|nie mog� ci� wypu�ci�.
{30867}{30922}- leo!|- zachowaj sw�j g�os.
{30948}{31011}to miejsce jest magicznie chronione.
{31026}{31120}nie mog� �eby�cie|wyczuli co tu robi�.
{31145}{31232}wszystkie okna|i drzwi s� zablokowane.
{31288}{31342}i prosz�, skarbie,
{31346}{31375}zaufaj mi.
{31379}{31446}nie chc� �eby� zrobi�a sobie|krzywd� pr�buj�c si� wydosta�.
{31450}{31488}w porz�dku,|nie nazywaj mnie skarbem.
{31492}{31588}nie mo�esz trzyma� osoby jako wi�nia,|a potem nazywa� go skarbem.
{31625}{31667}wiesz...
{31671}{31711}...nie planowa�em tego.
{31715}{31852}nie mog� pozwoli� �eby� zwia�a do swoich|si�str i ochrania�a nexus.
{31856}{31918}to jest dla nas za wa�ne.
{31935}{31977}zaraz, nexus?
{32019}{32091}- dex ci o tym nie powiedzia�?|- nie. nie powiedzia�.
{32098}{32158}powiedzia� mi tylko, �e pr�bujesz|zreorganizowa� Podziemie.
{32202}{32244}nie z�o�� si�.|chc� tylko nexus
{32249}{32332}�eby� mog�a znowu by� z�a,|a my, by� razem.
{32336}{32374}- cole...|- tak mi przykro,
{32378}{32411}musia�em wmiesza�|w to twoj� prac�.
{32425}{32494}chcia�em ci� tylko rozproszy�,|podczas gdy rujnowa�em klub piper
{32498}{32525}i osadza�em paige w wi�zieniu.
{32561}{32608}paige jest w wi�zieniu?
{32624}{32662}z ch�ci� zosta�bym i pogaw�dzi�,
{32667}{32719}ale po przemy�leniu,|musz� przy�pieszy� m�j plan.
{32723}{32791}sp�jrz, cole, moje siostry|zorientuj� si�, �e zagin�am,
{32795}{32827}a leo b�dzie pr�bowa� mnie wyczu�.
{32831}{32883}a kiedy nie b�dzie m�g�,|przyjd� prosto do ciebie.
{32960}{33047}dzi�ki za trosk�,|ale my�l�, �e mam swoj� przykrywk�.
{33095}{33146}wiedzia�am, �e znowu mnie zechcesz.
{33161}{33196}zignoruj j�.
{33200}{33252}o m�j Bo�e.
{33256}{33316}o nie. nie b�g. kaja.
{33325}{33368}ws�uchaj si� w jej g�os.
{33373}{33442}jeste� chory, wiesz?|potrzebujesz pomocy.
{33446}{33515}sypiasz ze mn�?|to znaczy, z ni�?
{33539}{33601}jeste� chory, wiesz?|potrzebujesz pomocy.
{33621}{33653}dobrze.
{33657}{33688}o m�j Bo�e.
{33693}{33727}o m�j Bo�e.
{33738}{33763}doskonale.
{33768}{33813}chod�, kaja.
{33853}{33896}b�d� tego potrzebowa�.
{33955}{34031}na lod�wce jest jaka�|resztka chi�szczyzny.
{34214}{34264}wi�c, je�li nie chcesz mnie,|to czego chcesz?
{34268}{34343}chc� �eby� posz�a do domu phoebe|i troch� j� poudawa�a.
{34359}{34421}zr�b to dobrze,|a b�dziesz obficie wynagrodzona.
{34426}{34539}troch�? dlaczego si� od niej nie uwolnisz|�ebym mog�a zaj�� jej
miejsce na zawsze?
{34544}{34638}pomijaj�c fakt, �e j� kocham,|phoebe jest czarodziejk�.
{34642}{34714}jest chroniona przez swoje moce.|nie mo�na jej po prostu zabi�,
{34718}{34782}wi�c, bez g�upich pomys��w|i przesta� bawi� si� w�osami.
{34803}{34853}phoebe jest bardziej|wyrafinowana ni� to.
{34889}{34963}teraz, id� do domu|i na razie si� nie wychylaj.
{34967}{35040}potrzebuj� troch� czasu|na przy�pieszenie spraw.
{35300}{35364}czy dozna�a� swoich obra�e�|w wypadku z paige matthews?
{35421}{35469}tak. tak mi si� wydaj�.
{35503}{35534}kim jeste�, prawnikiem?
{35540}{35570}tak.
{35574}{35602}to i inne takie.
{35626}{35665}co?
{35892}{35930}przepraszam.
{35937}{35974}to nic osobistego.
{36150}{36175}cze��, piper.
{36179}{36239}- nie m�w do mnie teraz|"cze��, piper", widzia�am ci�.
{36240}{36284}- m�wi�a�, �e b�dziesz spokojna.|- jestem spokojna.
{36285}{36333}- widzia�a� mnie, �e co?|- nie udawaj, �e nie wiesz
{36337}{36371}o czym m�wi�.
{36376}{36423}nie, uwierz mi,|to nie udawanie.
{36427}{36487}widzia�y�my ci�... jak|migdali�a� si� z colem.
{36606}{36655}dobrze, tylko, �e to niemo�liwe,
{36659}{36760}poniewa� jestem przekonana,|�e nienawidz� Cole'a, tak?
{36765}{36841}phoebe, jestem w ci��y,|jestem emocjonalna i �wiruj�.
{36846}{36907}i je�li wracasz do cole'a,|to w porz�dku,
{36912}{36957}ale nie zaprzeczaj tego,|co widzia�am.
{36976}{37011}dobrze.
{37016}{37104}w porz�dku.|wracam do cole'a.
{37108}{37187}- co?|- co?! jak mo�esz tak m�wi�?
{37191}{37235}my�la�am, �e to w porz�dku.
{37240}{37317}nie mia�am tego na my�li.|na lito�� Bosk�, facet ci� zmumifikowa�.
{37321}{37346}serio?
{37369}{37436}co� jest nie tak.|wydaje si�, �e straci�a pami��.
{37447}{37499}to dobry znak.
{37503}{37551}teraz, phoebe, spr�buj si� skupi�.
{37556}{37612}czy cole rzuci� na ciebie|jakie� zakl�cie?
{37654}{37710}- mo�e.|- mo�e? mo�e jest dobre.
{37715}{37746}poniewaz mo�emy walczy� z magi�.
{37751}{37797}z ��dz�, desperacj�, ob��dem|nie mo�emy walczy�,
{37801}{37827}ale z magi� mo�emy.
{37831}{37874}chyba, �e u�y�a� swoich|mocy na rzecz z�a.
{37885}{37918}czego nie zrobi�a�, prawda?
{37923}{37952}nie, nie, nie s�dz�.
{37956}{38013}a to by�oby najgorsze, prawda?
{38017}{38058}tak. nie mogli�my ci�|z tego wyci�gn��.
{38062}{38113}wi�c, to w�a�nie musimy zrobi�.
{38117}{38186}musicie odebra� mi moce|�ebym nie mog�a ich nadu�y�.
{38191}{38247}tak. nie jest z�a.|nie jeste� z�a.
{38271}{38321}wi�c, my�lisz, �e cole|ma ci� pod swoj� kontrol�?
{38325}{38361}tak.
{38366}{38448}dlaczego wi�c mia�abym|ca�owa� Cole'a?
{38452}{38512}o m�j Bo�e,|co on mi zrobi�?
{38517}{38592}kochanie, wszystko b�dzie dobrze.
{38597}{38629}tak, b�dzie dobrze.
{38633}{38732}b�dzie dobrze, kiedy odbierzecie|mi moce. dla bezpiecze�stwa.
{38736}{38785}piper, je�li odbierzecie jej moce,|b�dzie podatna na zranienie.
{38789}{38829}ale mo�ecie mnie chroni�, prawda?
{38833}{38885}nie wiem.|je�li cole zreorganizuje podziemie,
{38889}{38925}b�dziecie potrzebowa�y mocy trzech.
{38929}{39009}nie. tak d�ugo, jak mo�emy je odebra�,|mo�emy je te� przywr�ci�.
{39014}{39065}ale je�li cole ma phoebe|pod swoj� kontrol�...
{39069}{39114}tak. ona ma racj�.
{39118}{39175}jestem swoim w�asnym|najgorszym wrogiem.
{39188}{39231}im wcze�niej mnie os�abicie,|tym lepiej.
{39414}{39475}leo!
{39744}{39817}moc tej czarownicy nie zdolna do walki|z pokus� z�a magicznej pot�gi
{39821}{39869}zanim nadu�ycie wpakuje|j� do piekie�
{39873}{39926}pozbaw mocy phoebe halliwell
{40163}{40225}/to nie by�a moja najlepsza robota,/|ale powinno za�atwi� podst�p.
{40229}{40263}wszystko w porz�dku?
{40268}{40308}jak si� czujesz?
{40334}{40377}- dobrze.|- wi�c, zakl�cie zadzia�a�o?
{40382}{40415}- dlaczego by nie?|- wiesz,
{40419}{40475}mo�e powinna� to wypr�bowa�.|spr�buj lewitowa�.
{40639}{40676}co ty wyprawiasz?
{40756}{40829}pomy�la�am �eby spr�bowa� wszystkiego.
{40850}{40896}- wi�c, nie mo�esz lewitowa�?|- najwyra�niej nie.
{40900}{40934}to znaczy, �e zakl�cie|zadzia�a�o, tak?
{40938}{40986}no nie wiem,|nadal jeste� troch� dziwna.
{41003}{41044}mo�e zakl�cie ma skutek uboczny?
{41083}{41165}albo mo�e czuj� si� dziwnie,|poniewa� musia�am poca�owa� Cole'a.
{41169}{41215}moja dziewczynka.
{41232}{41323}tak, mo�e powinnam p�j��|troch� odpocz��.
{41327}{41356}to dobry pomys�.
{41426}{41510}dobrze, kochanie,|mo�e si� troszk� po�o�ysz?
{41514}{41557}chcesz mo�e herbaty, czy co�?
{41562}{41620}- herbata by�aby �wietna.|- herbata, tak.
{41748}{41830}herbata. kto pije herbat�?
{42293}{42371}n� w szufladzie na majtki.
{42375}{42427}m�j typ dziewczyny.
{42468}{42542}biedna ma�a wied�ma|straci�a swoje moce.
{42546}{42586}powinnam ci� wyeliminowa�|z twojego nieszcz�cia.
{42590}{42644}co tu robisz?
{42713}{42744}pomy�la�am, �e powinnam ci powiedzie�
{42748}{42811}�e wiedz�, �e pr�bujesz|zreorganizowa� Podziemie.
{42815}{42856}nie prosi�em ci�|�eby� zdawa�a mi relacj�.
{42875}{42904}co robi�a� phoebe?
{42909}{42960}le�y na �rodku pokoju.
{42964}{42999}upewnia�am si�,|�e nic jej nie jest.
{43003}{43042}odk�d si� martwisz|o jej dobre samopoczucie?
{43046}{43091}odk�d dla ciebie tyle znaczy.
{43107}{43179}co? my�lisz, �e by�abym na tyle|g�upia �eby j� skrzywdzi�?
{43183}{43227}to by ci� unieszcz�liwi�o,|kochanie.
{43231}{43292}a wiesz, �e chc� tylko|�eby� by� szcz�liwy.
{43296}{43374}je�li chcesz �ebym by� szcz�liwy,|wykonaj swoj� robot�, o kt�r� ci�
poprosi�em.
{43395}{43454}w porz�dku, szefie.
{43458}{43512}- wszystko, by sko�czy� prac�.|- a kiedy przyjdzie czas,
{43517}{43567}upewnij si�, �e piper|p�jdzie z depozytem do por�czyciela.
{43571}{43629}najpierw odm�wi,|ale ty mo�esz j� przekona�.
{43633}{43676}- do por�czyciela?|- dowiesz si�.
{43680}{43732}teraz id�.
{44727}{44780}co?
{44857}{44898}wszystko w porz�dku?
{44911}{44959}phoebe?
{45065}{45093}nie s�ysza�a�, �e pukam?
{45097}{45158}nie, s�ucha�am muzyki|�eby pomog�a mi si� odpr�y�.
{45178}{45211}dlaczego drzwi by�y zamkni�te?
{45223}{45319}dzwoni�a paige.|sprawy znacznie si� pogorszy�y.
{45367}{45459}jak zmar�a?|my�la�am, �e dozna�a tylko kontuzji.
{45463}{45509}lekarze s�dz�, �e wyst�pi�|skrzep krwi w jej m�zgu.
{45514}{45569}- to wszystko moja wina.|- nie, nieprawda.
{45574}{45658}- tak, zabi�am j�.|- nie zabi�a�, cole to zrobi�.
{45662}{45698}- co?|- nie mog� tego udowodni�,
{45702}{45784}ale dowiedzieli�my si�,|�e zaw�adn�� nad umys�em phoebe.
{45789}{45836}to znaczy, �e prawdopodobnie|on za tym stoi.
{45848}{45929}- to z�y dra�.|- on zabija niewinnych ludzi.
{45933}{46002}wyci�gnijmy ci� st�d.|dalej, otw�rz to.
{46006}{46042}to nie b�dzie takie �atwe.
{46069}{46098}dlaczego?
{46102}{46144}kiedy zmar� drugi kierowca,
{46149}{46239}s�dzia oskar�y� paige|za ko�owe zab�jstwo.
{46244}{46309}ustali� kaucj� na 50 tys. dolar�w.
{46313}{46374}o m�j Bo�e, sk�d my we�miemy|tyle pieni�dzy?
{46378}{46428}jest po sz�stej.|banki s� ju� zamkni�te.
{46485}{46534}depozyt u por�czyciela.
{46538}{46602}- po prostu p�jdziemy do por�czyciela.|- po prostu id�cie.
{46606}{46692}zr�bcie t� rzecz ze �wiate�kiem.|postaram si� was kry�.
{46696}{46735}co z twoj� prac�?
{46739}{46803}to nie wa�ne.|powinienem wam uwierzy� na pocz�tku.
{46814}{46839}b�d� was kry�.
{46844}{46898}nie. poniewa� je�li si� dowiedz�,|�e paige znikn�a,
{46902}{46932}b�dzie mia�a wi�ksze k�opoty.
{46936}{46998}p�jdziemy do por�czyciela,|po to oni s�.
{47020}{47098}mo�e masz racj�. ale nie musisz|by� z tego powodu taka wesolutka.
{47102}{47173}m�wi� tylko, �e nie mo�emy|zostawi� Paige przez noc w wi�zieniu.
{47177}{47238}to dok�adnie czego|chce cole, jestem pewna.
{47242}{47311}na tak� kaucj�, b�dziecie potrzebowa�y|dodatkowego wielkiego
podatku.
{47315}{47389}nie mo�emy u�yc klubu,|poniewa�... wiesz?
{47394}{47426}wi�c, musimy u�y� domu.
{47524}{47630}to pokryje 50 tys. kaucji.
{47678}{47751}podpisz tutaj i tutaj. i...
{47755}{47816}...b�d� musia� zatrzyma� tytu�|posiadania waszego domu.
{47820}{47884}dostaniecie go z powrotem,|kiedy kryminalista poka�e si� w s�dzie.
{47907}{47985}b�dzie dobrze,|paige nie opu�ci kaucji.
{48004}{48068}w porz�dku, podpisz tutaj.
{48188}{48231}nie czuj� si� z tym dobrze.
{48235}{48332}zawsze tak jest, prosz� pani.|zawsze tak jest.
{48388}{48462}prosz� kwit. zatrzmajcie go.
{48511}{48597}to wszystko. wasza siostra poka�e si�|w s�dzie, wy zwr�cicie mi
pieni�dze.
{48601}{48645}plus, 10%.
{48661}{48715}chod�my zrobi� to,|co warte naszego czasu.
{49321}{49392}dobra, ludzie, ruszajmy si�. im wcze�niej|zniszczymy dow�dctwo
cole'a,
{49396}{49468}tym wcze�niej poczuj� si� lepiej|w tym ca�ym, cholernym dniu.
{49496}{49572}piper, mamy tu ma�� sytuacj�.
{49578}{49615}wiedzia�em, �e o czym� zapomnia�em.
{49632}{49722}moja matka zawsze mnie ostrzega�a,|aby chroni� m�j dom przed
orbowaniem.
{49734}{49772}- tw�j dom?|- tak.
{49811}{49859}ty podpisa�a�, a ja mam.
{49863}{49906}mo�esz zabra� mnie do s�du|i pr�bowa� mnie wyeksmitowa�
{49907}{49965}ale do tego czasu,|b�dzie za p�no.
{49966}{49998}za p�no na co?
{50003}{50043}cole, nie wiem|co ty sobie my�lisz,
{50047}{50072}ale mamy papiery,
{50076}{50130}kt�re m�wi�, �e dom jest nasz|chyba, �e paige straci kaucj�.
{50134}{50164}poprawka.
{50288}{50341}ja mam papiery.
{50346}{50385}phoebe, co si� dzieje?
{50489}{50514}o matko.
{50915}{50964}nawet nie dosta�am ma�ego|ca�usa na podzi�kowanie?
{50994}{51048}dobrze si� spisa�a� i zostaniesz|wynagrodzona za sw�j wysi�ek,
p�niej.
{51143}{51256}to to, co dziewczyny musz� zrobi�|�eby zas�u�y� na troch� uwagi?
{51281}{51318}ona ci� nienawidzi.
{51344}{51399}sam sobie to m�wi�e�.
{51403}{51469}wi�c, dlaczego o ni� walczysz,|kiedy ja jestem do wzi�cia?
{51497}{51538}wiesz, kaja,|jeszcze ci� nie zabi�em,
{51543}{51591}poniewa� ci� znalaz�em,|�agodnie interesuj�c�.
{51609}{51656}ale nied�ugo prawdziwa phoebe|stanie u mego boku.
{51660}{51702}i nie jestem taki pewien,|�e b�dzie czu�a to samo,
{51706}{51779}wi�c, w interesie przetrwania,|sugerowa�bym si� usun��.
{51935}{52017}albo mo�e ja j� usun�.
{52051}{52177}powiedzia�am co� o piekle|i zrymowa�am to z halliwell...
{52181}{52231}jak mog�a� nie zatrzyma� kopii|zakl�cia, kt�rego u�y�a�
{52235}{52269}�eby odebra� moce|swojej siostrze?
{52273}{52344}to by�o kiepskie zakl�cie.|wi�c, zostawi�am je w domu, w porz�dku?
{52348}{52420}wybacz, �e nie przewidzia�am|demonicznego przej�cia.
{52425}{52473}czego on chce od domu,|tak poza tym?
{52478}{52514}jest po ksi�g� cieni?
{52518}{52546}nadal nie mog� wyczu� Phoebe.
{52551}{52591}bo�e, my�lisz, �e jeszcze �yje?
{52602}{52654}cole by jej nie zabi�.|nie s�dz�.
{52658}{52683}a co z phoebe-lafirynd�?
{52687}{52726}mo�e ma co� w swoim r�kawie.
{52730}{52780}pr�bujesz pom�c,|czy zamierzasz tak b��dzi�?
{52784}{52836}- zamierzam b��dzi�.|- paige, wystarczy.
{52840}{52885}piper, musisz popracowa�|nad zakl�ciem.
{52889}{52959}je�li phoebe nadal �yje,|b�dzie potrzebowa�a swoich mocy.
{53106}{53137}nie zas�ugujesz na niego.
{53147}{53213}ile razy mam ci m�wi�,|�e go nie chc�?
{53395}{53453}"chc� prawdziw� phoebe.|kocham prawdziw� phoebe.
{53458}{53508}nigdy nie b�dziesz tak dobra,|jak prawdziwa phoebe."
{53752}{53809}jak my�lisz, wied�mo?|jestem tak dobra, jak ty?
{53863}{53888}czy lepsza?
{53913}{54001}w porz�dku. sp�jrz, jestem pewna,|�e mo�emy o tym porozmawia�.
{54005}{54044}nie s�dz�.
{54048}{54147}widzisz, jestem bardziej|wzrokowcem ni� rozm�wc�.
{54151}{54202}jeste� blondynk�,|powinnam wiedzie�.
{54228}{54265}no to b�dzie zabawa.
{54392}{54434}twoje moce!
{54724}{54780}mia�a� racj�,|to by�o zabawne.
{55119}{55159}leo!
{55318}{55379}- naprawd� nam przykro.|- cze��. tak, przepraszamy.
{55383}{55408}- przepraszamy.|- jeste� ca�a?
{55413}{55476}ju� dobrze, nic mi nie jest.|nie jestem z�a.
{55480}{55548}mo�e jestem troszk� z�a.|co wam tak d�ugo zaj�o?
{55553}{55638}- i co si� sta�o z moimi mocami?|- ona wygl�da�a jak ty.
{55643}{55685}w szpitalu|m�wi�a�, �e by�a� kuszona
{55689}{55733}i nie chcia�a�|�eby�my go unicestwi�y.
{55738}{55772}potem widzia�y�my|jak migdali�a� si� z colem
{55776}{55808}i troch� wszyscy spanikowali�my.
{55812}{55864}przepraszam. czy naprawd�|my�la�y�cie, �e migdali�am si� z colem?
{55868}{55935}- wspomina�y�my, �e nam przykro?|- dziewczyny.
{55940}{56004}przypuszczam, �e odk�d|stoicie na ulicy,
{56008}{56082}- to znaczy, �e cole jest w domu?|- tak, ale nie wiemy dlaczego.
{56086}{56169}- on chce nexus.|- o nie, nieprawda.
{56173}{56225}zaraz, czy nie czyta�am|o tym w ksi�dze cieni?
{56229}{56271}czy nie to sprawi�o,|�e sta�a� si� wcze�niej z�a?
{56275}{56349}- sk�d on o tym wie?|- on wie o nas wszystko.
{56353}{56425}je�li chce jego mocy,|zamierza otworzy� ziemi�
{56429}{56493}pod piwnic� i wch�on�� cie�.
{56498}{56556}- wi�c, jak go powstrzymamy?|- nie mo�emy.
{56561}{56640}ale kiedy b�dzie mia� cie�,|jest zakl�cie, kt�re mo�e
{56644}{56710}wys�a� go z powrotem do ziemi,|i miejmy nadziej�, �e zabierze te�
cole'a.
{56715}{56788}ale musi by� wypowiedziane|nad nexus'em w piwnicy.
{56792}{56855}�wietnie, dom jest|za�adowany demonami,
{56860}{56902}a pole si�owe trzyma nas|na zewn�trz.
{56906}{56988}ale jedn� dobr� rzecz�|o ma�ej dziewczynie cole'a,
{56992}{57017}kt�ra nie �yje,|tak przy okazji...
{57061}{57087}...jest to,|�e wygl�da�a jak ja.
{57103}{57149}chwilunia.|wi�c, zamierzasz udawa� j�,
{57153}{57179}kt�ra udaje, �e jest tob�?
{57183}{57223}je�li tam wejdziesz,|b�dziesz podatna na zranienie.
{57227}{57252}by sta� si� z��?
{57272}{57315}jestem pewna,|�e taki jest jego plan.
{57345}{57432}ju� mnie dzisiaj nie docenili�cie.
{57436}{57465}prosz�, nie r�bcie tego znowu.
{57583}{57635}kr�ci�a swoje w�osy.
{57648}{57679}bardzo.
{57684}{57755}kr�ci�a w�osy. tak?
{57805}{57877}dobra, wchodz�.
{58066}{58135}hej, kotku, chcesz eskortowa�|dziewczyn� do �rodka?
{58139}{58185}kaja, wci�� udajesz dobr� wied�m�?
{58189}{58242}to spos�b, kt�ry lubi du�y m�czyzna.
{58246}{58280}chore.
{58351}{58384}hej, patrzcie kto przyszed�.
{58388}{58445}cze��, ch�opcy. t�sknili�cie?
{58449}{58515}w porz�dku, jest rozrywka.
{58519}{58556}hej!
{58576}{58700}przepraszam, tylko wiecie,|to zostawiam dla cole'a.
{58704}{58746}we�cie moj� kurtk�, ch�opcy.
{58821}{58877}odsuniesz si� i pozwolisz pani wej��?
{58882}{58962}nie jeste� pani�, kaja.|a szef ci� odes�a�.
{58968}{59054}ale nie chcia� tego.|no dalej, pozw�l mi przej��.
{59069}{59102}pozwol� ci przej��.
{59106}{59180}je�li porzucisz teraz|udawanie wied�my.
{59865}{59920}tak si� ciesz�, �e przysz�a�.
{59924}{59991}�wiat�o to ja|nie pokonasz mnie...
{59995}{60052}nie walcz z tym, phoebe.
{60056}{60093}pozw�l by z�o tob� zaw�adn�o.
{60099}{60181}wracaj do mroku, gdzie k�adzie si� cie�|Nie dostaniesz tej halliwell
{60185}{60242}- to bezu�yteczne, phoebe.|- odejd� i z oczu mi zejd�
{60246}{60284}i zabierz ze sob� niesko�czon� noc
{61115}{61165}moja s�odka phoebe.
{61169}{61228}nie wiem jak to zrobi�a�.
{61244}{61309}jak omin�a� pole si�owe,|stra�nik�w.
{61319}{61357}ale kocham co zrobi�a�.
{61362}{61421}to ta walka, kt�ra sprwi�a,|�e si� w tobie zakocha�em.
{61431}{61487}- my�la�am, �e nie �yjesz.|- ja te�, przez chwil�.
{61491}{61539}ale teraz wiem, �e nawet|ziemia nie mo�e mnie zatrzyma�.
{61543}{61584}chyba znowu wezw� cie�|i spr�buj� jeszcze raz.
{61588}{61624}m�g�by� to zrobi�.
{61628}{61695}m�g�by� nawet sprawi�,|�e sta�abym si� znowu z�a.
{61720}{61804}ale nigdy nie wygrasz.|poniewa� nigdy do ciebie nie wr�c�.
{61819}{61888}- phoebe.|- ty po prostu nie rozumiesz, cole.
{61893}{61960}my�la�am, �e nie �yjesz|i nic nie poczu�am.
{61964}{62050}�adnego b�lu, mi�o�ci, nic.
{62096}{62129}jestem wolna.
{62168}{62234}a kiedy ci� unicestwimy,|bo tak b�dzie...
{62280}{62316}...nigdy nie obejrz� si�|za siebie.
{62808}{62890}gdzie oni s�?|gdzie s� demony?
{62895}{62957}przykro mi, moje kochane,|ale wszyscy nie �yj�.
{62971}{63008}nawet nie zostawi�a� nam jednego?
{63012}{63096}zosta� taki jeden.|uwierzcie mi, jeden zosta�.
{63101}{63181}ale by�am w stanie odzyska� dom
{63185}{63225}i powstrzyma� Cole'a|przed wzi�ciem nexusa.
{63270}{63319}co z twoj� prac�?|i moim klubem?
{63330}{63405}my�l�, �e mo�ecie u�y� magii|by odwr�ci� cole'a, bez konsekwencji.
{63410}{63460}dzi�ki bogu.
{63464}{63532}wszystkiego nie da si� odwr�ci�.|co z kobiet�, kt�r� zabi�?
{63599}{63644}przyrzekam ci, �e nie uniknie|za to odpowiedzialno�ci.
{63991}{64022}prosi�e� o mnie?
{64035}{64063}przyjaci�ka kai?
{64102}{64155}- kiedy�.|- powiedzia�a ci czego chc�?
{64185}{64240}masz na my�li, to?
{64267}{64306}tak, to to.
{64413}{64461}po prostu powiedz czego|chcesz, kochanie.
{64634}{64706}tego w�a�nie chc�, kochanie.
{64781}{64863}t�umaczenie:|justynek (mrowka ;))
{64911}{64983}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests