You are on page 1of 11

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 348.3 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{166}{201}paige?
{224}{305}no dalej, paige, wiem, �e tu jeste�.|wezwa�a� mnie.
{344}{377}paige?
{471}{509}paige.
{760}{818}to jest unicestwienie.
{823}{848}cholera, paige.
{866}{918}by�bym wdzi�czny,|gdyby� na mnie nie �wiczy�a.
{923}{983}- mo�e i jestem martwy, ale to nadal boli.|- przepraszam, leo,
{987}{1063}ale my�l�, �e znalaz�am �wietny|spos�b �eby unicestwi� Cole'a.
{1067}{1152}zastanawia�am si�,|"co czyni go niezniszczalnym?"
{1156}{1206}a potem pomy�la�am,|"to jego ochronna tarcza."
{1210}{1293}wi�c zrobi�am mikstur�,|kt�ra sprawia, �e jestem niewidzialna na do��
d�ugo,
{1298}{1381}�ebym mog�a j� omin��, powiedzie� zakl�cie|i wysadzi� go od �rodka.
{1388}{1439}po pierwsze, gratulacje.|fajna mikstura.
{1448}{1503}- dzi�kuj�.|- po drugie, to si� nigdy nie uda.
{1508}{1578}a nawet je�li, to nie jest co�,|co powinna� robi� w pojedynk�.
{1583}{1655}niewa�ne jakie jest ostateczne rozwi�zanie,|to nie idzie w parze z
moc� trzech.
{1659}{1729}ju� tego pr�bowa�y�my.|poza tym, ja te� jestem czarownic�
{1733}{1818}i nie widz�, dlaczego nie mia�abym dzia�a�|na w�asn� r�k� od czasu do
czasu.
{1822}{1870}oczywi�cie, �e mo�esz.
{1874}{1914}ale cole to co innego, wiesz o tym.
{1922}{1954}nie, nie wiem, leo.
{1958}{2036}na prawd� ci�ko nad tym pracowa�am,|sama, przez wiele dni.
{2048}{2091}wiem, �e mog� to zrobi�.
{2101}{2168}i chc� to zrobi�.|dla phoebe.
{2761}{2811}wszystkiego najlepszego.
{3351}{3399}uda�o mi si�.
{5409}{5604}i oddychaj, dwa, trzy, cztery.|i rozlu�nij si�, dwa, trzy, cztery.
{5608}{5670}i oddychaj, dwa, trzy...
{5723}{5808}- wszystko w porz�dku?|- nie, nie jest.
{5812}{5876}- no dalej, wracaj na pi�k�.|- sama wracaj na pi�k�. rezygnuj�.
{5880}{5954}za pierwszym razem jest ci�ko, wiem, piper.|ale ta pi�ka na prawd�
mo�e
{5958}{6019}u�atwi� por�d,|w szczeg�lno�ci por�d domowy.
{6033}{6114}szpital, ludzie. ile razy|mam wam to powtarza�?
{6118}{6160}szpital.|jad� do szpitala.
{6164}{6210}a mo�e por�d w wodzie?|mo�emy to zrobi� w domu?
{6214}{6244}jasne, mo�emy wypo�yczy� wann�.
{6249}{6317}a co ja jestem, delfin?|nie wydaj� na �wiat ryby.
{6321}{6366}w�a�ciwie, delfiny nie s� rybami,|to ssaki.
{6370}{6465}- zamknij si�.|- hej, ludzie. przepraszam za sp�nienie. zaspa�am.
{6469}{6537}- cze��, eve.|- nic nie szkodzi, dopiero zaczynamy.
{6544}{6581}p�na noc?
{6585}{6623}je�eli o to chodzi, to tak.
{6681}{6743}- co to do diab�a jest?|- brodawka sutkowa.
{6747}{6780}do karmienia piersi�.
{6907}{6935}na zdrowie.
{6975}{7027}dzi�ki, kicham tak przez ca�y ranek.
{7035}{7068}nie wspominaj�c o reszcie ciebie.
{7089}{7149}troch� korzenia imbiru i li�� maliny|mog�oby si� tym zaj��.
{7153}{7212}- stary cyga�ski lek.|- my�l�, �e mamy tego troch� w kuchni.
{7216}{7282}mo�e p�jdziesz sprawdzi�,|czy mamy to w kuchni?
{7291}{7348}jasne. zaraz wr�c�.
{7395}{7446}- co?|- cze��.
{7450}{7482}- co?|- czy zdajesz sobie spraw�,
{7486}{7550}�e kichne�a� i wyorbowa�a� si�|w tym samym czasie?
{7554}{7591}dobrze, �e eve tego nie widzia�a.
{7595}{7658}my widzielismy jej cyga�ski klan.|my�l�, �e sobie z tym poradzi.
{7662}{7732}co innego wiedzie�,|a co innego to zobaczy�.
{7760}{7845}jestem bardziej zainteresowany, dlaczego to si� sta�o.|co to
spowodowa�o?
{7877}{7923}my�l�, �e powinna� im powiedzie�.
{7939}{7976}dobrze.
{8005}{8054}pr�bowa�am unicestwi� Cole'a ubieg�ej nocy.
{8061}{8093}- co?|- wiem.
{8097}{8141}nie wymuszaj na mnie winy.
{8145}{8259}wiedzia�am co robi�|i prawie sie uda�o. dop�ki si� nie zamoczy�am.
{8275}{8367}- pr�bowa�em wybi� jej to z g�owy.|- paige, mog�a� zgin��.
{8376}{8456}co w tym nowego? po prostu chcia�am|da� ci troch� spokoju.
{8495}{8573}to bardzo mi�e, ale nie potrzebuj�|unicestwienia cole'a, �eby odnale��
spok�j.
{8577}{8638}czuj� si� dobrze, na prawd�.|jestem od niego wolna emocjonalnie.
{8642}{8703}a poza tym, my�la�am, �e uzgodni�y�my|zrobi� pauz� w unicestwianiu,
{8707}{8736}podczas mojego ostatniego trymestru?
{8740}{8797}- dlatego nie chcia�am was fatygowa�.|- powinna� by�a.
{8801}{8852}poniewa� to nie jest co�,|co mo�esz robi� w pojedynk�.
{8857}{8926}oczywi�cie, nie zgadzam si�.
{9147}{9224}moje problemy to nie wasza sprawa.
{9262}{9352}dla was powinno by� wa�ne to,|�e jestem sko�onny si� do was
przy��czy�,
{9357}{9389}sta� si� Avatarem.
{9401}{9472}rozumiem.|i jeste�my z tego zadowoleni.
{9476}{9585}nadal, zastanawiam si�,|dlaczego teraz,
{9589}{9620}po tym ca�ym czasie?
{9632}{9673}macie nieograniczon� moc,|prawda?
{9698}{9777}mamy moc,|kt�ra mo�e podwy�szy� moce, takie jak twoje.
{9781}{9867}podnie�� je ponad ograniczenia|dobra i z�a.
{9872}{9918}co czyni je nieograniczonymi,|tak?
{9944}{10004}- tak.|- wi�c, dlatego teraz.
{10043}{10177}co oznacza, tak przypuszczam, �e mog� ich u�y�|do manipulowania,
powiedzmy, czasem?
{10192}{10222}nawet rzeczywisto�ci�?
{10259}{10313}zrozum, cole, te moce
{10317}{10406}nie s� przeznaczone|do osobistych zemst.
{10410}{10492}s� przeznaczone, by u�ywa� ich|z takimi jak my,
{10497}{10565}by kszta�towa� przysz�o��.
{10577}{10632}rozumiem to bardzo dobrze.
{10636}{10742}i wierz mi, jestem na to otwarty.|ale najpierw musz� si� czym�
zaj��.
{10746}{10807}i �eby tego dokona�,|potrzebuj� nieograniczonej mocy.
{10844}{10902}obawiam si�, �e tak nie mo�na.
{10907}{10970}w takim razie, obawiam si�,|�e nie mog� do was do��czy�.
{10992}{11025}kogo chcesz oszuka�?
{11036}{11074}potrzebujecie mnie.
{11078}{11166}inaczej nie przyszliby�cie do mnie|jako pierwszego.
{11171}{11236}tylko jedna przys�uga,|o tyle prosz�.
{11294}{11326}potem jestem wasz.
{12909}{12949}jest taka mi�a.
{12969}{12997}- cze��.|- kieliszki.
{13002}{13035}w porz�dku.
{13070}{13108}prosz�.
{13112}{13171}toast. za porucznika morris'a.
{13175}{13208}gratulacje.
{13213}{13255}chwila, nie powinni�my czeka� na paige?
{13260}{13336}nie s�dz�, �e uda jej si� przyj��,|poniewa� ma straszny katar.
{13363}{13434}zdrowie.
{13439}{13505}- sto lat.|- zdrowie.
{13604}{13659}- zaraz wr�cimy.|- tak?
{13691}{13725}tak.
{13743}{13786}leo, polewaj.
{13840}{13911}nie przejmuj si�.|one... robi� tak cz�sto.
{13962}{13992}cze��.
{13996}{14061}postrada�a� zmys�y?|co ty tu robisz?
{14065}{14117}id� na przyj�cie darryla?
{14122}{14178}kichanie, paige,|kichanie.
{14183}{14245}a to, nie.|ma�y, cudowny lek eve �wietnie zadzia�a�.
{14249}{14281}nie kicha�am ca�y dzie�.
{14290}{14372}- czy to �ona darryla? jest mi�a.|- czekaj, czekaj, czekaj.
{14376}{14438}- najpierw, pogadamy.|- chod�.
{14442}{14513}m�wi�am wam.|wszystko w porz�dku.
{14535}{14574}nie o to chodzi.
{14580}{14622}chodzi o dzisiejszy ranek,|kiedy odesz�a�.
{14627}{14658}wygl�da�a� na zdenerwowan�.
{14663}{14752}o to chodzi? nie, nie by�am w nastroju. wiecie.
{14757}{14813}nie, my�l�, �e chodzi�o|o co� wi�cej ni� to.
{14818}{14879}co� ci� gryzie.|wi�c mo�e z nami porozmawiasz?
{14909}{14974}dobrze.|na prawd� chcecie wiedzie�?
{15042}{15125}ostatnio czu�am si�|troch� przyt�umiona.
{15139}{15195}to nie jest wasz problem,|to m�j problem.
{15199}{15284}i wiem, �e jeste�cie dla mnie|najlepsz� rzecz�, jaka mi si�
przytrafi�a.
{15299}{15334}ale jest "ale."
{15353}{15463}po prostu czuj� si�, no wiecie,|by�am jedynaczk� 25 lat,
{15469}{15517}jestem przyzwyczajona,|�e robi� wszystko sama.
{15522}{15652}i ostanio wydaje mi si�,|�e musz� wszystko robi� pod opiek� i po
prostu...
{15666}{15732}czujesz si�|jakby� zgubi�a w�asn� drog�?
{15754}{15783}tak.
{15841}{15897}w porz�dku. wi�c, co mo�emy zrobi�?
{15910}{15988}nie wy. ja.
{16000}{16038}my�l�, �e mo�e...
{16080}{16193}...zaczn� szuka� w�asnego mieszkania.
{16659}{16695}i?
{16712}{16737}jak si� czujesz?
{16760}{16809}czuj�, �e �yj�.
{16879}{16925}pot�ny.
{16961}{17051}teraz jeste� jednym z nas.|chod�.
{17089}{17116}nie tak szybko.
{17131}{17191}najpierw, odzyskam moj� �on�|raz na zawsze.
{17202}{17245}tego w�a�nie chcesz?
{17271}{17329}twoje nowe moce|nie mog� wp�yn�� na mi�o��.
{17341}{17372}mo�e nie.
{17376}{17499}ale mam nadziej�, �e zmieni� jedno|wydarzenie, kt�re doprowadzi�o
nas do upadku.
{17503}{17565}dzie�, w kt�rym phoebe|pozna�a swoj� now� siostr�.
{17570}{17643}dzie�, w kt�rym wybrane|zosta�y odnowione.
{17648}{17696}cofn�� si� w czasie?
{17725}{17759}nie.
{17763}{17803}lepiej.
{17818}{17884}uniewa�ni� co by�o,|by zmieni� co jest teraz.
{17906}{17976}by�o nam najlepiej,|przed pojawieniem si� Paige.
{17981}{18027}je�li si� nie odnajd�,
{18032}{18087}w zamian, b�dziemy ma��e�stwem...
{18141}{18216}nie masz poj�cia|w co si� pakujesz.
{18222}{18284}zmiana przesz�o�ci, dla ukszta�towania|alternatywnej rzeczywisto�ci,
{18289}{18340}ma nieprzewidziane|konsekwencje, cole.
{18344}{18383}nawet dla ciebie.
{18387}{18451}wynik jednego ma�ego|wydarzenia m�g�by...
{18456}{18499}nie obchodzi mnie to.
{18526}{18597}nie sp�dz� moich|setnych urodzin bez niej.
{18921}{18972}o nie.|�adnego kichania.
{18977}{19007}�adnego kichania.
{19012}{19087}uwaga ludzie.|nadchodzi ci�arna kobieta.
{19611}{19660}powa�ne kichni�cie.
{19672}{19732}hej, kto zgasi� �wiat�a?
{19737}{19785}i ogrzewanie?
{19812}{19850}piper.
{19867}{19907}piper?
{20819}{20864}leo.
{20990}{21016}leo.
{21068}{21111}- o bo�e, przestraszy�e� mnie.|- kim jeste�?
{21115}{21146}co tutaj robisz?
{21150}{21201}- mog�abym zapyta� o to samo.|- doprawdy?
{21209}{21273}hej, ju�... ju� dobrze.
{21277}{21304}to moja szopa.
{21317}{21382}twoja szopa?|to klub mojej siostry.
{21386}{21437}n�. n�.
{21459}{21516}co do diab�a jest|z moimi mocami?
{21679}{21725}leo.
{21823}{21870}cholera, gdzie si�|do diab�a podziewa�e�?
{21898}{21952}- kim jeste�?|- �artujesz?
{21981}{22048}nie �artujesz. to ja, paige.|twoja szwagierka?
{22052}{22118}nie wiem kim jeste�, paniusiu|i nie mam czasu na gierki.
{22123}{22180}na zewn�trz rozp�ta�o si� piek�o.|wi�c, je�li nie masz nic
przeciwko...
{22184}{22258}postrada�e� zmys�y?|nie zauwa�y�e� niczego innego?
{22335}{22367}nie, nie bardzo.
{22399}{22439}wi�c, je�li mog�...
{22446}{22482}zaczekaj.
{22493}{22595}ja te� jestem twoj� podopieczn�.|jak inaczej m�g�by� mnie us�ysze�?
{22679}{22720}dzi�kuj�.
{22726}{22784}po prostu nie rozumiem|jak to wszystko mog�o si� sta�.
{22788}{22824}jak co mog�o si� sta�?
{22828}{22877}to. klub piper. ca�kowicie.
{22881}{22931}nie szokuje ci�,|�e to troch� dziwaczne?
{22937}{22962}znasz piper?
{22972}{23031}oczywi�cie.|leo, klub.
{23036}{23095}co z nim?|jest taki przesz�o od roku.
{23105}{23166}odk�d piper si� z niego wycofa�a,|zaraz po tym jak zgin�a prue.
{23171}{23202}to nieprawda.
{23206}{23243}klub daje czadu.
{23247}{23335}michelle branch tu przed chwil� gra�a,|kiedy kichn�am i...
{23363}{23415}wyorbowa�am.
{23426}{23477}mo�e je�li znowu kichn�.
{23543}{23576}wyorbowa�am si�?
{23586}{23647}sk�d wiesz o orbowaniu?|i piper?
{23656}{23740}po prostu zabierz mnie do niej.|ona to wyja�ni. zawsze to robi.
{23796}{23855}prosz�. co masz do stracenia?
{24105}{24151}co my tu robimy?
{24166}{24195}polowanie piper.
{24475}{24512}hej!
{24800}{24829}czas karmienia, co?
{24909}{24937}wiedzia�am, �e z�apiesz haczyk.
{24982}{25063}co mi zrobi�a�?|odmro� mnie, wied�mo.
{25071}{25167}pewnie. nie ma problemu.|zaraz po tym jak powiesz mi gdzie znajd�
Shax'a.
{25174}{25240}shax'a? o czym ona m�wi?|ju� go unicestwi�y�my.
{25251}{25284}nikt nie unicestwi� shax'a.
{25294}{25325}odk�d kiedy zabi� prue,
{25329}{25379}piper dosta�a obsesji|�eby si� na nim zem�ci�.
{25502}{25544}zada�am ci pytanie.
{25576}{25624}nie wiem gdzie jest shax.
{25636}{25674}z�a odpowied�.
{25757}{25783}dobrze.
{25787}{25863}mo�emy tak ca�� noc, poniewa� b�g wie,|�e pozosta� mi ju� tylko
czas.
{25867}{25954}ale wola�abym zabi� Shax'a, wi�c|dlaczego mi nie powiesz gdzie go
znajd�.
{25990}{26020}id� do piek�a.
{26051}{26104}ju� w nim jestem.
{26363}{26411}- czekaj.|- piper, nie.
{26506}{26555}o m�j Bo�e,|nie jeste� w ci��y.
{26585}{26663}kim jeste�?|leo, co ty tu robisz?
{26667}{26716}to ja, twoja siostra. paige?
{26737}{26818}je�li to jest jaka� kiepska pr�ba|ze strony starszych �eby mnie
zwabi� z powrotem,
{26822}{26908}mo�esz zapomnie�. powiedz im, �eby si� wypchali.|nie jestem ju�
wobec nich lojalna.
{26912}{26940}wobec ciebie te� nie.
{26953}{27015}hej. nie tak m�wi si�|do swojego m�a.
{27069}{27132}jeste�my rozwiedzeni.|od d�u�szego czasu.
{27159}{27191}do jakiego dziwacznego �wiata
{27195}{27263}si� przenios�am, kiedy kichn�am?|wy jeste�cie ma��e�stwem.
{27267}{27329}i oczekujecie,|magicznego dziecka, wyobra�cie sobie.
{27341}{27417}a ty, ty nie jeste� la femme nikita,|jeste� czarodziejk�.
{27421}{27479}nie przeszkadza ci skopanie ty�ka|kiedy musisz,
{27484}{27578}ale wolisz sp�dza� wolny czas|z siostrami, piec ciasteczka
{27582}{27614}albo dzierga� buciki.
{27618}{27693}dzierga� buciki?|najwyra�niej w og�le mnie nie znasz.
{27775}{27800}tak?
{27804}{27866}to sk�d wiem, �e na prawd�|nie unicestwi�a� lazarusa?
{27910}{27940}o czym ty m�wisz?
{27944}{28021}jako rasa, s� wskrzeszani.|jedynym sposobem �eby je tak utrzyma�
{28025}{28068}jest pochowanie ich na cmentarzu.
{28157}{28185}prosz�, zosta�.
{28221}{28253}piper.
{28361}{28395}sk�d wiedzia�a�,|�e tak si� stanie?
{28399}{28450}ju� z nim walczy�y�my,|w realnym �wiecie.
{28466}{28493}co znaczy, "my"?
{28497}{28563}my. ty, ja, phoebe.|twoje siostry.
{28606}{28682}o bo�e, to do niczego mnie nie prowadzi.|po prostu przeorbuj mnie do
phoebe.
{28686}{28741}nie mog� ju� chodzi� do domu.|to zakazane.
{28771}{28822}co? dobrze.
{28826}{28906}zrobi� to sama. a kiedy to naprawi�,|b�dziecie mi wdzi�czni.
{29608}{29646}na co czekasz?
{29656}{29682}co ty tu robisz?
{29700}{29756}my�la�em, �e jestem jedynym,|kt�ry mo�e przej��.
{29771}{29859}obawiam si�, �e to nie b�dzie|twoje ostatnie przeliczenie si�.
{29872}{29982}avatary istniej�|na zewn�trz w czasie i przesterzni.
{29986}{30050}dlatego jestem odporny na twoje zakl�cie.
{30074}{30161}i b�agam ci�, cofnij je|zanim b�dzie za p�no.
{30175}{30209}za p�no na co?
{30235}{30265}na twoj� �mier�.
{30324}{30397}nie jeste� niepokonany|w tej rzeczywisto�ci, cole.
{30429}{30484}przez zmian� tego istotnego wydarzenia,
{30488}{30553}zmieni�e� o wiele wi�cej|ni� widzia�e� wcze�niej.
{30610}{30652}zmieni�e� siebie.
{30670}{30746}o czym ty m�wisz?|nie czuj� �adnej r�nicy.
{30750}{30787}ale jeste� inny.
{30801}{30887}przyj��e� to�samo�� Cole'a|w tej rzeczywisto�ci.
{30894}{30987}znanego jako belthazor,|prawa r�ka �r�d�a.
{30999}{31063}pot�ny demon, dla pewno�ci.
{31074}{31119}ale prawie niezniszczalny.
{31168}{31217}belthazor, co?
{31229}{31309}m�wi�em ci, wtedy|mi i phoebe by�o najlepiej.
{31323}{31398}cole, prosz�. uwierz mi.
{31402}{31446}nie masz tu przysz�o�ci.
{31467}{31538}ale obiecuj�,|�e b�dziesz mia� przysz�o�� nami
{31543}{31605}je�li tylko cofniesz, co zrobi�e�.
{31643}{31684}nie mog�.
{31694}{31757}najpierw musz� rozegra� to.
{32914}{33012}niespodzianka!|wszystkiego najlepszego!
{33025}{33074}niespodzianka!
{33175}{33254}dzi�kuj�. dzi�ki.
{33258}{33362}mowa, mowa, mowa, mowa.|mowa, mowa, mowa, mowa.
{33474}{33534}na prawd� nie wiem co powiedzie�.
{33571}{33650}jestem zaskoczony.|bardzo zaskoczony.
{33669}{33730}moje gratulacje.|�wietny tort.
{33734}{33762}dzi�kuj�, m�j panie.
{33767}{33881}chocia� musz� przyzna�,|my�la�em, �e ko�czysz 117 lat.
{34134}{34219}wiem jak bardzo jeste� wra�liwy|na punkcie swego wieku.
{34324}{34362}wszystkiego najlepszego.
{34382}{34441}seer, ty �yjesz.
{34703}{34796}wi�c... gdzie jest phoebe?
{34853}{34892}odpowiedz mi.
{34978}{35012}phoebe.
{35303}{35379}co jest?|nie tego si� spodziewa�e�?
{35402}{35455}nie. nie.
{35477}{35562}wygl�dasz... wygl�dasz �wietnie.|na prawd�.
{35586}{35626}czy w�a�nie powiedzia�e� mi komplement?
{35674}{35740}nie masz poj�cia|jak sie ciesz�, �e ci� widz�.
{35906}{35953}co do diab�a si� z tob� dzieje?
{36330}{36448}nie przejmuj si� ni�.|moje wizje si� nie zmieni�y.
{36452}{36525}je�eli pocznie|twojego magicznego nast�pce,
{36530}{36595}nie b�dziesz musia� wi�cej udawa�.
{36639}{36677}ja si� tym zajm�.
{37175}{37201}zostawcie mnie.
{37520}{37560}phoebe.
{37669}{37707}nie poznajesz mnie.|to nic.
{37711}{37755}- piper te� nie.|- piper?
{37781}{37840}znasz piper?|co u niej?
{37865}{37922}jest... inna.
{37948}{38018}nie mam zbyt wiele czasu,|wi�c po prostu ci to powiem.
{38022}{38056}jestem twoj� zaginion� siostr� paige.
{38060}{38132}wiem, �e to brzmi szalenie.|ale to prawda.
{38142}{38200}wszystkie jeste�my siostami|w realnym �wiecie.
{38221}{38255}ochrona.
{38259}{38327}nie wiem jak on to zrobi�,|ale cole jakim� cudem zmieni�
rzeczywisto��
{38331}{38370}w zakr�cony spos�b, �eby ci� odzyska�.
{38374}{38411}ja jako� przez to przemkn�am
{38415}{38449}i wyl�dowa�am tutaj, nie wiem jak.
{38453}{38496}potrzebuj� twojej pomocy|�eby przywr�ci� rzeczy w porz�dku,
{38500}{38535}w jakim powinny by�.
{38559}{38600}wzywa�a�?
{38609}{38645}darryl, cze��.
{38651}{38682}pozb�d� si� jej.
{38718}{38745}nie. co robisz?
{38749}{38779}to, co ochroniarze.
{38922}{38947}phoebe.
{38951}{39003}znam ci� lepiej|ni� ty sam� siebie tej chwili.
{39007}{39067}w g��bi serca, wiesz,|�e nie powinna� by� z colem.
{39080}{39145}w tym innym �yciu, jeste� wolna od niego|i jeste� szcz�liwa.
{39563}{39590}leo!
{39612}{39640}leo.
{39693}{39729}leo.
{39962}{40019}dzi�ki. niewiele brakowa�o, nie s�dzisz?
{40023}{40062}masz szcz�cie,|�e w og�le przyszed�em.
{40067}{40098}ja mam szcz�cie?
{40103}{40153}ty masz szcz�cie. beze mnie,|byliby�my sko�czeni.
{40157}{40208}tylko ja mog� to naprawi�.
{40212}{40250}tak?
{40254}{40308}bo�e, to takie dziwne.
{40312}{40436}cole mieszka w domu, demony,|kt�re unicestwi�y�my spaceruj� �ywe.
{40440}{40495}chwileczk�.|je�li demony s� �ywe,
{40499}{40579}to oznacza, �e wszyscy niewinni,|kt�rych uratowa�y�my, nie �yj�.
{40599}{40636}nie tylko niewinni, paige.
{40659}{40687}o czym ty m�wisz?
{40774}{40809}co my tu robimy?
{41345}{41398}po twoim odej�ciu,|poszed�em sprawdzi� u starszych.
{41402}{41478}potwierdzaj� twoj� histori�,|�e faktycznie by�a inna siostra.
{41498}{41545}tylko, �e oni o tym nie wiedzieli,|dop�ki nie by�o za p�no,
{41549}{41633}a �r�d�o nie mia�o ci� zabi�.
{41657}{41708}ta rzeczywisto�� to dno.
{41727}{41773}tak, to t�umaczy,|dlaczego �adne z nas ci� nie zna�o.
{41777}{41842}- nie maj�c szansy na poznanie ci�|- wi�c, co, teraz mi wierzysz?
{41846}{41903}nie jestem pewny w co wierz�,|ale faktem jest to, �e tu jeste�,
{41907}{41956}a nie powinna� by�.
{41960}{42013}dobrze, wi�c musimy przyj��|za fakt, �e tu jestem.
{42018}{42093}- jakim sposobem nie mam swoich mocy?|- nie �yjesz ju� swoim �yciem.
{42097}{42134}�yjesz jej.
{42138}{42229}musisz przej�� �ycie paige|w tej rzeczywisto�ci, albo przynajmniej,
{42233}{42306}�ycie, kt�rym by �y�a,|gdyby nie zosta�a zabita.
{42313}{42352}skoro nigdy nie pozna�a|swoich si�str...
{42356}{42448}moc trzech nigdy nie powr�ci�a|a ja nie dosta�am swoich mocy.
{42452}{42527}- szcz�ciara ze mnie.|- chyba bardziej ni� my�lisz.
{42534}{42611}je�li by� nie kichn�a|i nie przeorbowa�a si� do neutralnego planu,
{42616}{42649}nikt by o tym nie wiedzia�.
{42653}{42713}cole by wiedzia�.|to on za tym wszystkim stoi.
{42717}{42785}zmieni� rzeczywisto�� �eby si� mnie pozby�|i odzyska� Phoebe.
{42801}{42827}ale to nie dzia�a.
{42831}{42916}ona nienawidzi go tak samo,|jak w naszej rzeczywisto�ci.
{42928}{42979}problem w tym,|�e ona tam utkn�a.
{42991}{43061}twoja rzeczywisto��|brzmi o wiele lepiej ni� ta.
{43066}{43102}i nie tylko dla phoebe.
{43158}{43231}wi�c, jak mog� ci pom�c to odkr�ci�?
{43255}{43300}potrzebuj� moich si�str.
{43349}{43412}mo�e mogliby�my zacz�� st�d,|od dw�ch.
{43421}{43451}co ty tu robisz?
{43470}{43516}zakopywa�am demona lazarus'a.
{43536}{43580}oceni�am, �e je�li|mia�a� racj� co od tego,
{43584}{43641}masz te� pewnie racj�|co do wszystkiego innego.
{43847}{43901}kimkolwiek by�a,|musia�a by� wied�m�.
{43906}{43976}w przeciwnym razie, nie wo�a�aby|jako pierwszego bia�ego promienia.
{43980}{44058}twoja �ona znowu spiskuje|z innymi wied�mami?
{44063}{44098}nie podoba mi si� to.
{44170}{44221}a to nie by� byle jaki bia�y promie�.
{44239}{44287}- to by� leo.|- leo?
{44291}{44340}czy kontaktowa� si� z phoebe?
{44356}{44403}nie. tylko tamta.
{44427}{44490}chocia�, nie wiem dlaczego|najpierw by�a tu wied�ma.
{44506}{44595}my�l�, �e musisz|porozmawia� ze swoj� �on�.
{44616}{44666}pozw�l, �e powiem wprost.
{44677}{44741}teraz dla mnie pracujesz.|to prawda?
{44827}{44861}wybacz nam.
{44953}{44997}co si� dzieje?
{45011}{45044}�le si� czujesz?
{45086}{45181}- dlaczego?|- wydajesz si� dzi� troch� rozkojarzony.
{45185}{45227}to wszystko.
{45261}{45355}chcia�e� zabi� gliniarza,|ale twoja �ona rzuci�a zakl�cie.
{45368}{45412}chcia�a �eby by� przydatny,
{45416}{45462}ocali� go.
{45478}{45511}pami�tasz?
{45523}{45564}teraz tak.
{45579}{45632}wybacz mi, m�j panie.
{45636}{45731}ale masz wielu wrog�w,|kt�rzy s� wsz�dzie.
{45740}{45833}jedno spostrze�enie twojej s�abo�ci|mo�e ci� uczyni� wra�liwym.
{46254}{46279}co robisz?
{46283}{46330}- zamierzam zabi� tego drania.|- nie.
{46340}{46404}co si� z tob� dzieje?|oboje macie swoje romanse.
{46409}{46449}to �aden sekret.
{46454}{46486}co?
{46490}{46529}darla?
{46677}{46712}kto to jest?
{46716}{46769}tym kim zawsze, kotku.
{46811}{46874}kimkolwiek zechcesz.
{46890}{46967}chc� Phoebe.|rozumiesz?
{47011}{47069}to jedyny cholerny pow�d,|dla kt�rego przez to wszystko przechodz�.
{47089}{47129}przez co przechodzisz?
{47332}{47392}my�l�, �e powinni�my to zg�osi�.
{47469}{47532}wi�c m�wisz, �e klub|nadal odnosi sukcesy
{47536}{47634}w tej rzekomej|innej rzeczywisto�ci.
{47644}{47753}nie rzekomej, prawdziwej.|i jest na prawd� dobrze.
{47757}{47795}tak?|jestem milionerk�?
{47811}{47854}nie, nie a� tak dobrze.
{47859}{47921}je�li chcemy doprowadzi�|to miejsce do u�ytku, musimy...
{47925}{47969}jak to jest, �e o tobie nie wiemy?
{47982}{48019}�e mia�y�my inn� siostr�?
{48032}{48079}przyrodni� siostr�, najwyra�niej.
{48122}{48157}racja. skr�cona wersja?
{48161}{48226}nasza mama mia�a romans|z jej bia�ym promieniem, samem.
{48237}{48285}ale z powodu zasad|czarownica-bia�y promie�,
{48289}{48341}musieli mnie odda� po narodzeniu.
{48345}{48433}kiedy starsi zrozumieli, �e b�d� mnie|potrzebowa� �eby odbudowa�
Wybrane,
{48448}{48499}odrzucili t� g�upi� zasad�.
{48503}{48566}o ile mnie to dotyczy,|utorowa�am drog� tobie i leo
{48570}{48612}by�cie mogli zatrzyma� w�asne dziecko.
{48746}{48798}w�a�ciwie, jak bardzo jestem w ci��y?
{48813}{48897}phoebe i ja �wiczymy|�eby by� twoimi po�o�nymi.
{48901}{48952}przygotowywujemy si�|do wielkiego domowego porodu.
{48975}{49050}domowy por�d? zwariowa�a�.|nigdy si� na to nie zgodz�.
{49054}{49101}nie urodzi�abym,|chyba �e w...
{49105}{49205}szpitalu. tak, tak.|powtarzasz to w ka�dej rzeczywisto�ci.
{49209}{49270}hej, kto inny ni� siostra|m�g�by to wiedzie�?
{49317}{49401}musimy by� we trzy bardzo z�yte.
{49475}{49531}jak phoebe i ja z prue.
{49542}{49621}tak, na tyle z�yte,|aby razem pom�ci� �mier� Prue.
{49736}{49852}cole musia� rzuci� bardzo pot�ne|zakl�cie �eby to wszystko stworzy�.
{49856}{49951}ale je�li go unicestwimy,|zakl�cie powinno samo sie cofn��.
{49959}{50019}�wietnie. tylko, �e pr�bowa�y�my|go ju� unicestwi�.
{50023}{50076}sta� si� niezniszczalny|w naszym �wiecie.
{50094}{50164}tak, ale nie jeste�my w twoim �wiecie,|jeste�my w naszym.
{50169}{50197}on te�.
{50201}{50265}je�li ty przeje�a� �ycie paige,
{50269}{50312}on musia� przej�� Belthazora.
{50328}{50359}pewnie tak.
{50367}{50417}pr�bowa�y�cie unicestwi� kiedy� belthazora?
{50422}{50460}nie, ale ty i prue|prawie pr�bowa�y�cie.
{50464}{50512}mia�y�cie unicestwiaj�c�|mikstur�, prawda?
{50517}{50542}sk�d to wiesz?
{50552}{50593}ksi�ga cieni.
{50597}{50673}m�wi te�, �e potrzeba|kawa�ka jego cia�a �eby si� uda�o.
{50677}{50724}to prawda.
{50792}{50833}w porz�dku.
{50858}{50909}chod�my na polowanie.
{51305}{51331}przepraszam, m�j panie.
{51340}{51370}ale my�la�em...
{51374}{51419}nie pomy�la�em...
{51532}{51615}�artujesz ze mnie?|za co to zrobi�e�?
{51625}{51658}co zrobi�em?
{51662}{51720}pieprzysz si� tu z jakim� kolesiem.|mam to zignorowa�?
{51725}{51755}jeste� moj� �on�, do cholery.
{51770}{51804}chyba �artujesz.
{51808}{51892}po tym wszystkim, teraz zgrywasz|skrzywdzonego m�a?
{51994}{52030}nie rozumiesz!
{52061}{52105}wszystko jest nie tak.
{52110}{52165}nie tak powinno by�.
{52196}{52239}ju� dobrze. uspok�j si�.
{52245}{52325}to wszystko to ba�agan.|jak do tego dosz�o?
{52348}{52422}nie masz poj�cia|co za ciebie odda�em.
{52451}{52503}a co z tym|co ja odda�am, cole?
{52525}{52612}odda�am moj� rodzin�,|m�j spadek, moje �ycie.
{52618}{52660}tak?|tu gdzie stoj�,
{52664}{52710}wygl�da na to,|�e masz cholernie dobre �ycie.
{52749}{52777}sp�jrz.
{52781}{52862}jedynym, kt�ry co� z tego|wszystkiego czerpie, jeste� ty.
{52881}{52940}i nie mam poj�cia|co to jest.
{52981}{53022}jedyny pow�d,|dla kt�rego nadal tu jestem,
{53029}{53103}to pewno��, �e to, co sta�o si� Prue|nie przytrafi si� Piper,
{53107}{53133}i dobrze o tym wiesz.
{53247}{53303}co si� z nami sta�o, phoebe?
{53339}{53386}jak to si� sta�o?
{53414}{53463}byli�my tacy zakochani.
{53517}{53572}nawet bez twojej siostry,|to nie wychodzi.
{53645}{53683}dlaczego?
{53728}{53764}nie wiem.
{53854}{53913}mo�e nie tak powinno by�.
{54355}{54400}phoebe, zaczekaj.
{54451}{54514}- co ty tu robisz?|- ratuj� moj� siostr�.
{54599}{54637}teraz.
{54718}{54774}- ty.|- niespodzianka.
{54970}{55001}piper.
{55122}{55149}nie.
{55153}{55195}zabierz nas st�d.
{55239}{55311}id�. id� dorwa� jej siostry.|zaatakowa�y mnie.
{55315}{55364}siostry?|masz na my�li, �e jest inna?
{55374}{55400}tak, do cholery.
{55412}{55453}dorwij je i zabij.
{55547}{55589}paige m�wi�a prawd�?
{55605}{55698}nie przeszed�em przez to wszystko|�eby ci� straci�, phoebe.
{55702}{55758}je�li ja id� na dno,|ty p�jdziesz razem ze mn�.
{55959}{56054}len ropuchy.|czy leo dosta� len ropuchy?
{56117}{56156}dzi�kuj�.
{56160}{56211}potrzebuj� ociupin� kardamonu,
{56222}{56265}szczypt� zal��ka marchewki.
{56269}{56341}hej, gdzie jest korze� mandragory?
{56346}{56415}jestem pod wra�eniem.|na prawd� si� na tym znasz.
{56419}{56489}oczywi�cie, �e tak.|uczy�am sie od najlepszych.
{56509}{56553}uczy�am si� od ciebie.
{56669}{56694}korze� mandragory.
{56698}{56751}w porz�dku, wrzu� go.
{56831}{56887}w porz�dku, teraz potrzebujemy...
{56893}{56941}odsun�� si�.
{57062}{57090}dobra pami��.
{57097}{57134}to to? gotowe?
{57139}{57222}jak nigdy.|chocia� nie mog� obieca�, �e si� uda.
{57226}{57265}mamy tylko jedn� szans�.
{57269}{57314}cole wie, dlaczego|potrzebowa�y�my jego cia�a.
{57319}{57370}- b�dzie czeka�.|- a co z phoebe?
{57375}{57429}najpierw musimy dotrze� do niej|�eby nie m�g� jej skrzywdzi�.
{57496}{57536}gotowa, siostrzyczko?
{57804}{57835}nic?
{57839}{57874}nie.
{57878}{57926}dobrze, chod�my.
{58079}{58134}co wy tu robicie?|musicie wyj��. ju�.
{58139}{58177}- gdzie jest cole?|- tutaj.
{58272}{58307}nie.
{58432}{58462}co im zrobi�e�?
{58467}{58512}to, co oni mieli zrobi� mi.
{58552}{58616}- jest wci�� �ywa, chwy� jej r�k�.|- co?
{58632}{58672}nie wiem jak|si� tu dosta�a�, paige.
{58706}{58779}ale je�li to jakie� pocieszenie,|wiem dok�adnie gdzie ci� pochowam.
{58806}{58848}obok ciebie samej.
{58863}{58898}z�ap j� za r�k�.
{59219}{59279}- moc trzech.|- to my.
{59283}{59321}mikstura.
{59409}{59452}- nienawidz� d�ugich po�egna�.|- nie.
{59521}{59579}phoebe, zwariowa�a�?|rzu� j� zanim ucieknie.
{59623}{59661}nie rzuci jej.
{59695}{59736}prawda?
{59764}{59794}rzu� mikstur�.
{59844}{59886}tyle razem przeszli�my.
{59897}{59936}prawda?
{59948}{60065}nasza mi�o�� jest taka silna,|nic jej nie zniszczy. nawet to.
{60150}{60188}jeste�my sobie przeznaczeni.
{60267}{60302}nie s�dz�.
{60426}{60464}nie!
{60954}{61031}prosz�, bo�e.|powiedz mi, �e wr�ci�am.
{61063}{61122}tu jeste�.|gdzie si� wyorbowa�a�?
{61135}{61190}piper. jeste� w ci��y?
{61215}{61261}tak, gdzie by�a�?
{61349}{61405}gdzie by�a�?|co si� sta�o z twoim ubraniem?
{61435}{61501}czas musia� by� kontunuowany|i w tej rzeczywisto�ci.
{61510}{61584}- przepraszam?|- wr�ci�am.
{61625}{61673}hej. co si� dzieje?
{61677}{61706}jest bardzo szcz�liwa.
{61710}{61745}phoebe.
{61750}{61789}cze��. och... ju� dobrze.
{61815}{61852}co �wi�tujemy?
{61867}{61955}jestem szcz�liwa, �e jestem w domu,|to wszystko.
{61973}{62005}chcia�a� si� wyprowadzi�.
{62010}{62055}tak? bo�e, nie.
{62060}{62100}nigdy. to znaczy,|wiecie,
{62105}{62204}mo�e kiedy b�d� m�atk�, albo w ci��y,|albo obie rzeczy w tym samym
czasie.
{62208}{62249}jeste�my siostrami.|nie powinni�my si� rozdziela�
{62253}{62311}dop�ki nie b�dziemy musia�y.|wiecie o tym, prawda?
{62319}{62364}- bredzi.|- s�ysz�.
{62540}{62584}nadal tu jestem, prawda?
{62591}{62630}- nigdzie nie znikn�am.|- nie.
{62672}{62711}paige.
{62718}{62745}co zrobi�a�?
{63119}{63150}cole?
{63210}{63273}m�wi� wam, znikn��.|na dobre.
{63277}{63360}tak, tak my�la�y�my poprzednim razem.
{63365}{63413}i jeszcze wcze�niej.
{63417}{63457}tym razem jest inaczej.
{63461}{63576}by� zaanga�owany w dwa �wiaty, jak ja,|ale nie by� tam
niezniszczalny.
{63603}{63664}cole nie wr�ci. nigdy.
{63685}{63774}to za proste.|nie wiem co o tym s�dzi�.
{63782}{63835}my�l�, �e powinna� si� z tego cieszy�.
{63840}{63929}nie musimy ju� wi�cej|patrze� przez rami�.
{63955}{63997}to koniec.
{64129}{64194}przypuszczam, �e nie tak|powinno by�.
{64250}{64288}chod�my.
{64891}{64946}wszystkiego najlepszego, cole.
{65022}{65122}t�umaczenie:|justynek (mrowka; ))
{65126}{65205}pozdrowienia dla wszystkich|fan�w Charmed; )
{65253}{65325}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|www.napisy24.pl

Related Interests