You are on page 1of 13

{167}{226}hej, jak mi�o z tob� rozmawia�.

{230}{343}martwi�am si� o ciebie. wyjecha�e�|na tak d�ugo, glen.


{347}{388}tak, przepraszam.
{392}{480}powinienem zadzwoni� i da� zna�, �e|u mnie wszystko w porz�dku.
{484}{567}przypuszczam, �e sko�czy�em ze znikaniem|na troch� d�u�ej ni� my�la�em.
{571}{632}to dobre. tylko b�dziesz musia� mnie zabra�|jutro wieczorem na kolacj�
{636}{661}i zrekompensowa� mi to.
{665}{777}kolacja. paige, jutro wieczorem nie mog�.|mam plany.
{818}{887}jednak wci�� mo�emy si� spotka�.|to znaczy, �e naprawd� chc� si� z tob�
zobaczy�.
{891}{936}to dobrze, poniewa�...
{949}{1034}...w�a�ciwie jest co�,|o czym naprawd� chc� z tob� porozmawia�.
{1044}{1098}naprawd�? brzmi tajemniczo.
{1129}{1190}to rzeczywi�cie wspaniale, bo|jest co�,
{1194}{1254}o czym te� chcia�bym z tob� porozmawia�.
{1258}{1319}super. w takim razie jeste�my um�wieni.
{1374}{1449}- wi�c, widzimy si� o 11.00.|- jedenasta mo�e by�,
{1453}{1531}jedenasta b�dzie idealna.|tam gdzie zwykle, nad jeziorem?
{1535}{1568}cholera, nie.
{1586}{1623}lub mo�emy spotka� si� gdziekolwiek.
{1666}{1693}przesta�, powiedzia�am.
{1698}{1729}przesta� co?
{1773}{1816}nic. ja tylko... tak.
{1820}{1870}widzimy si� jutro, b�dzie super.
{1993}{2059}jestem przez to taka chora.
{2064}{2120}piper?
{2150}{2194}co ty robisz?
{2198}{2298}k�ad� pieluszki z powrotem na miejsce,|to w�a�nie robi�.
{2302}{2339}ale jest druga w nocy.
{2343}{2392}tak, wi�c, najwidoczniej|nasze ma�e duszki i gobliny
{2396}{2425}nie �pi�, to jak ja mog�?
{2429}{2551}chcia�abym, �eby atakowali tylko nas,|a nie poruszali rzeczami
dooko�a.
{2555}{2654}m�wi�em ci, �e to nie s� duchy.|to szkodniki.
{2658}{2738}resztki energi, kt�ra pozosta�a po demonach,|kt�re tu unicestwi�a� .
{2742}{2815}poza tym, starszyzna powiedzia�a, �e|to zniknie w nied�ugim czasie.
{2819}{2883}tak. okay, wi�c, to nie|odchodzi, to si� pogarsza.
{2887}{2942}oni s�, jak organizacja,|kt�ra uniemo�liwia mi
{2946}{2987}utrzymanie porz�dku w rzeczach dziecka.
{2998}{3062}wiem, ale jest druga w nocy.
{3272}{3367}m�wi� ci leo,|oni pr�buj� doprowadzi� mnie do sza�u.
{3436}{3477}co to by�o?
{3716}{3750}co si� do diab�a dzieje?
{3775}{3839}- cze��.|- phoebe, co ty robisz?
{3843}{3898}czystki etniczne w domu.
{4009}{4050}o drugiej w nocy?
{4167}{4233}phoebe. phoebe.
{4304}{4339}phoebe, wstrzymaj si�.
{4343}{4379}co, co?
{4383}{4445}zanieczyszczasz to miejsce.|co to za g�wno?
{4449}{4520}najsilniejsze oczyszczanie|z ksi�gi cieni.
{4524}{4567}- my�lisz, �e to pomo�e?|- lepiej,
{4572}{4633}poniewa� resztka z�a cola|potrzebuje swojego w�asnego �ycia.
{4637}{4687}a sp�jrz na moje w�osy.|kiedy si� obudzi�am, by�y zwi�zane w ko�ski
ogon.
{4692}{4734}nie k�ad�am si� spa� w kitku.
{4738}{4775}i my�lisz, �e cole|si� do tego przyczyni�?
{4779}{4848}no, tak. tyle czasu, co on tu sp�dzi�,|jak to nie mo�e by� on?
{4852}{4902}ten dom potrzebuje|prawdziwego feng shui.
{4906}{4935}och, daj mi to.
{4986}{5026}m�wi� wam ludzie, to jest zupe�nie nieszkodliwe,
{5030}{5088}i odejdzie samo.
{5365}{5390}phoebe!
{5450}{5475}piper, wysad� to.
{5635}{5676}- zr�b co�!|- elektryczno��.
{5680}{5718}duchy nie lubi� energii elektrycznej.
{6021}{6049}m�wi�e� co�?
{9100}{9166}dlaczego uwa�asz, �e|to nie by� duch?
{9170}{9233}my�l�, �e wyra�nie nie chcia�|by� zabity, to na pewno.
{9237}{9363}wiem, ale duchy s� zjawami,|a to by�o bardziej jak manifestacja.
{9367}{9428}manifestacja czego?|pozosta�o�ci energi cola?
{9432}{9459}dobra, nie tylko cola,
{9463}{9518}ale ka�da odrobina z�a,|jaka tutaj by�a.
{9523}{9635}to wydaj� si� by� po��czeniem|jakiego� rodzaju bytu.
{9639}{9699}- ojej, tak my�lisz?|- widzisz, ja wiem. przepraszam,
{9703}{9753}doceniam to.|tylko nigdy jeszcze nie s�ysza�em,
{9758}{9789}�eby to by�o przedtem z�e, to wszystko.
{9793}{9842}dobrze wybaczam ci.|teraz, jak si� tego pozb�dziemy?
{9859}{9911}- nie wiem.|- nie martw si�, znajd� spos�b.
{9915}{9968}tam, gdzie jest yin, tam jest te� i yang.
{9973}{10010}okay, nie mam poj�cia,|co to znaczy,
{10014}{10088}ale wiem, �e nie mog� wychowywa� dziecka|w takim �rodowisku, ludzie.
{10096}{10147}piper, i nie b�dziesz|jeszcze przez kilka miesi�cy.
{10151}{10198}dok�adnie, nie mam czasu.
{10259}{10335}dzie� dobry.|jak ci si� podoba m�j str�j?
{10339}{10387}wygl�dasz jakby�|nie mog�a pom�c sprz�ta�.
{10391}{10424}masz racj�.
{10428}{10493}id� na spotkanie z glenem. a poza tym,|to jest bezcelowe
{10497}{10554}- w ka�dym razie to zn�w narobi ba�aganu?|- ugry� si� w j�zyk.
{10559}{10627}troch� si� wystroi�a� dla glena.|wygl�da bardziej, jakby� sz�a na
randk�.
{10651}{10702}- mo�liwe, �e id�.|- s�ucham?
{10706}{10745}czy ja dobrze us�ysza�am?
{10749}{10790}ty i glen znowu razem?
{10794}{10879}mam nadziej�,|chc� z nim o tym porozmawia�.
{10884}{10939}naprawd�? fascynuj�ce.
{10943}{11028}nie mieli�cie przedtem za du�o randek?
{11032}{11082}tak, mieli�my, od czasu do czasu,|pewnego rodzaju spotkania,
{11086}{11116}no wiesz, od szko�y �redniej.
{11121}{11222}widz�. wi�c, my�lisz, �e mo�e u�o�y si� tym razem?
{11227}{11266}mam nadziej�. szczeg�lnie, �e ostatnio,
{11271}{11339}jak id� na randk�, to potem|od razu przestaj� o nim my�le�.
{11343}{11383}dow�d mi�o�ci.
{11387}{11451}przynajmniej on wie, �e jeste� wied�m�.|nie musisz nic ukrywa�.
{11457}{11481}to bardzo dobra rzecz.
{11485}{11549}w porz�dku, sally, id� spotka� Harrego.|powodzenia.
{11554}{11587}dzi�kuj�.
{11591}{11669}je�li b�dziecie mnie potrzebowa�, to wiecie,|szybko si� przeorbuj�.
tylko wrza�nij.
{11827}{11865}czy teraz by�by nieodpowiedni czas?
{11874}{11947}hej, hej. my�l�, �e co� znalaz�am.
{12002}{12032}szaman?
{12036}{12095}okay, przylaszczka|i szczypta smoczego ziela.
{12100}{12125}- smoczego ziela.|- okay.
{12129}{12157}- mam to.|- czekaj,
{12163}{12231}- nie powinni�my o tym porozmawia�?|- a o czym tu rozmawia�, leo?
{12237}{12281}tu jest napisane,|�e to odp�dza z�e duchy.
{12296}{12369}mimo wszystko, to nie znaczy, �e jest dobre.|szamani s� pewnego
rodzaju oszustami,
{12373}{12423}dlatego starszyzna nie chce,|�eby�my z nimi pracowali.
{12428}{12495}dobrze, ale czasami to my nie chcemy|pracowa� ze starszyzn�, wi�c
jeste�my kwita.
{12500}{12549}poza tym, masz lepszy pomys�?
{12573}{12616}- nie.|- okay, wi�c.
{12622}{12684}przygotuj sk�r� w�a,|a gdy przeczytasz zakl�cie,
{12688}{12722}wrzu� to do �rodka.
{12726}{12812}uwolnij nas od wi�zi, kt�re ��cz�.|z�� magi� splot�y.
{12816}{12933}wzywamy do siebie tego, kt�ry zaradzi.|tego co do ciemno�ci jest
przyzwyczajony.
{12938}{12974}gotowe?
{13309}{13337}jak mog� pom�c?
{13359}{13404}ty jeste� szamanem?
{13426}{13466}pozw�l mi zgadn��.|oczekiwa�y�cie mo�e kogo�,
{13472}{13535}z ko�ci� w nosie i|naszyjnikiem ze skurczon� g��wk�?
{13540}{13579}w zasadzie tak. tak, tak.
{13657}{13753}wiecie, wk�adamy ogromny wysi�ek, by|z czasem zmieni�,
{13758}{13813}te stereotypy,|ale si� nie udaje.
{13848}{13878}wi�c...
{13911}{13941}...gdzie jest z�o?
{14064}{14110}tutaj, tam...
{14156}{14202}...wsz�dzie.
{14364}{14453}czy kiedy� unicestwi�y�cie demona tu w domu?
{14484}{14531}och, tylko oko�o sto razy.
{14536}{14573}- daj lub bierz.|- nast�pne sto.
{14593}{14649}to wyja�nia ca�� z�� energi�, kt�r� tu wyczuwam.
{14677}{14725}to zabierze troch� czasu.
{14730}{14764}tak, wi�c, mo�esz to zrobi�?
{14834}{14860}oczywi�cie.
{14958}{15020}- mog�?|- prosz� bardzo.
{15183}{15241}b�d� mia� na niego oko.
{15273}{15304}dobra, id� si� zobaczy� z glenem.
{15308}{15338}ja musz� i�� do pracy.
{15344}{15426}dowidzenia, moje male�stwo,|bardzo ci� kocham.
{15431}{15464}ale...
{15518}{15592}wi�c, hej. nie martwcie si� o mnie.
{15598}{15681}ja tylko sprz�tn� to wszystko sama.
{15812}{15867}widzia�a� co ten ba�wan zrobi�?
{15896}{15944}dzie� dobry, phoebe.|jak si� masz?
{15949}{15989}to jest ca�ostronicowy artyku�.
{15994}{16114}spencer ricks rzuca mi wyzwanie|tym szowinistycznym g�wnem.
pos�uchaj tego.
{16120}{16167}"zapytaj phoebe m�wi,|'ka�da kobieta musi odnale��
{16171}{16205}w sobie bogini�."' zgadza si�?
{16210}{16289}"spencer ricks m�wi, 'wszysko jest w porz�dku,|tak d�ugo, jak ona
gotuje i sprz�ta."'
{16294}{16325}mo�esz w to uwierzy�?
{16329}{16404}on pr�buje zdoby� rozg�os,|b�d�c kontrowersyjnym.
{16409}{16469}tak, to tak nie dzia�a.
{16490}{16546}- dzia�a?|- do tej pory dzia�a�o.
{16550}{16624}cztelnictwo the daily wzros�o,|przez jego kolumn� porad,
{16630}{16683}- a my troch� spadli�my.|- wi�c, co mamy robi�?
{16688}{16740}- mo�emy to tylko zignorowa�.|- nie mo�emy.
{16744}{16792}w�a�ciwie,|inni redaktorzy i ja
{16796}{16855}zdecydowali�my si� zwalczy� po�ar ogniem.
{16860}{16938}- je�li to jest to, jeste�my na to otwarci.|- absolutnie.
{16942}{17011}cokolwiek zrobicie, by|zwyci�y� konkurencj�,
{17015}{17076}jestem z wami...wiesz,|pokonamy konkur...
{17080}{17126}jestem osob� lubi�c� wsp�zawodnictwo,|wiesz.
{17130}{17201}och, zauwa�y�am to i dlatego my�l�, �e|jeste� odpowiedni� osob� do
naszego planu.
{17216}{17316}zaplanowali�my dla ciebie sesj� fotograficzn�,|jutro o 3:00.
{17340}{17412}- sesj� fotograficzn�?|- 415 robi expos�
{17417}{17477}dla lokalnych s�aw.|chcemy, �eby� by�a tego cz�ci�.
{17482}{17508}l... nie wiem, elise.
{17512}{17583}och, to wszystko, oczywi�cie b�dzie bardzo gustowne.
{17588}{17695}pomimo to, chc�, �eby� czu�a si� swobodnie,|i pokaza�a wiele swoich
pi�knych...
{17700}{17779}...atut�w,|poniewa� czujesz si� z nimi swobodnie.
{17797}{17891}elise, nie wiem, czy mog� to zrobi�.|to znaczy, dlaczego mam si� do
tego zni�a�, no wiesz?
{17897}{17955}jestem redaktorem kolumny porad,|nie jak��...
{17960}{18000}...towarzyszk� zabaw.
{18018}{18094}okay. szanuj� to.
{18176}{18252}chocia� musisz wiedzie�, �e|spencer ricks b�dzie w tym numerze.
{18285}{18329}m�wi�a�, �e o kt�rej mam tam by�?
{18444}{18492}paige?
{18497}{18529}cze��.
{18533}{18582}-podobaj� mi si� twoje w�osy.|- dzi�kuj�.
{18622}{18659}powa�ny u�cisk.
{18663}{18717}tak, wi�c, t�skni�am za tob�.
{18722}{18768}ja za tob� te�.|wygl�dasz naprawd� �wietnie.
{18772}{18822}dzi�ki. ty te�.
{18826}{18881}jak twoja wspinaczka?|to by� matterhorn, prawda?
{18885}{18912}wzbudza� respekt.
{18916}{18979}jednak by�o tam o wiele wi�cej ludzi,|ni� wtedy, gdy my tam byli�my.
{18983}{19013}- to �le.|- tak.
{19017}{19042}no, a co u ciebie?
{19047}{19082}zabi�a� ostatnio jakie� demony?
{19087}{19140}oczywy�cie, ale prawdopodobnie|nie powinnam tutaj o tym rozmawia�.
{19144}{19221}racja, racja. przepraszam, przepraszam.
{19225}{19254}- wi�c...|- wi�c...
{19283}{19343}- okay, ty pierwszy, nalegam.|- okay, okay. dobrze,
{19347}{19377}�eni� si�.
{19418}{19488}- co?|- chcia�em, �eby� dowiedzia�a si� pierwsza.
{19492}{19552}oczywi�cie zaraz po rodzicach. ale...
{19556}{19594}�enisz si�?
{19598}{19660}o, tutaj jest, tutaj jest.|jessica.
{19941}{20031}przepraszam za sp�nienie,|nigdzie nie mog�am znale�� miejsca do
parkowania. cze��.
{20035}{20076}- cze��.|- ty musisz by� Paige.
{20080}{20131}glen tak du�o mi o tobie opowiada�.
{20135}{20169}ciesz� si�, �e wreszcie mog� ci� pozna�.
{20263}{20332}to wspaniale ci� pozna�.
{20386}{20418}wi�c, co mi powiesz?
{20778}{20808}mam nadziej�, �e to z�apa�e�.
{20908}{20959}to by�o jedno ma�e, z�o�liwe dziecko.
{21004}{21044}du�a mamu�ka nadal gdzie� tu si� chowa.
{21095}{21141}ale j� znajd�.
{21145}{21196}nie martw si�.
{21330}{21390}te �ciany s� zapchane odpadkami z�a.
{21394}{21435}najgorsze, jakie kiedykolwiek widzia�em.
{21482}{21525}jeste� pewny, �e tu mieszkaj� dobre wied�my?
{21536}{21580}najlepsze.
{21585}{21632}chocia� jedna z nich,|mo�e by� na nas bardzo z�a,
{21636}{21702}je�li szybko nie oczy�cimy|tego pokoju, wiesz mi.
{21726}{21778}- to fakt?|- no, nie dos�ownie.
{21782}{21855}to znaczy, �e musisz szybko sko�czy�,|to wszystko.
{21865}{21895}zrozumia�em.
{22110}{22163}co robisz?
{22184}{22213}czy ty co� wzi��e�?
{22250}{22292}masz na my�li szmink�?
{22296}{22387}dobra, mam problem z odr�nianiem|magii wied�m od z�a.
{22391}{22434}osobiste rzeczy pomagaj� mi|lepiej to odr�ni�.
{22464}{22510}je�li, oczywi�cie wszystko jest w porz�dku z tob�.
{22533}{22566}domy�lam si�.
{22605}{22642}nie ufasz mi, prawda?
{22725}{22763}szkoda.
{22827}{22913}szamani pomagaj� uwolni� �wiat|od ciemnych dusz.
{22917}{22991}teraz, m�g�bym pomy�le�, �e ty my�lisz,
{22995}{23035}�e to by�a dobra rzecz.
{23308}{23375}hej, s�ysza�am eksplozj�.|co tam si� na g�rze dzieje?
{23379}{23414}nie martw si�, wszystko jest w porz�dku.
{23418}{23443}troch� si� zmartwi�am,
{23447}{23500}i musz� wiedzie�|czy to dzia�a czy nie.
{23504}{23633}gdy tylko schwytam du�� mamu�k�,|to b�dzie koniec.
{23637}{23697}du�� mamu�k�? kim jest du�a mamu�ka?
{23750}{23824}on si� �eni, ten brudny szczur.
{23828}{23864}- kto?|- glen.
{23868}{23953}�eni si� z jak�� laluni�,|kt�r� pozna� podczas wspinaczki na
matterhorn.
{23957}{24024}- w disneylandzie?|- nie, w szwajcarii.
{24028}{24108}o, ale jestem szcz�ciar�,|poniewa� dosta�am zaproszenie na...
{24128}{24172}...�lub.|- hej, podnie� to.
{24177}{24216}to znaczy, wisia�am z nim na telefonie.
{24220}{24295}mia� du�o czasu, �eby mi o tym powiedzie�, ale nie,
{24299}{24343}nie m�g� wspomnie� o tej malutkiej rzeczy.
{24347}{24416}szcz�ciara, szcz�ciara ze mnie,|nie powiedzia�am, czego naprawd� bym
chcia�a.
{24420}{24478}naprawd�... my�l�, �e mog�abym umrze�.
{24511}{24556}przepraszam.
{24560}{24653}- wi�c, co masz zamiar zrobi�?|- zrobi�?
{24658}{24687}wi�c, mam zamiar go zabi�.
{24791}{24887}nie, mam zamiar przeprosi�,|poniewa� jestem dobr� dziewczynk�.
{24891}{24971}by�am troch� niegrzeczna,|zw�aszcza dla niej.
{24975}{25016}chocia�, nie wiem co on w niej widzi.
{25020}{25072}ona w og�le nie jest w jego typie.
{25077}{25119}jest blondynk�.
{25460}{25486}odsu�cie si�.
{25620}{25676}mam ci�.
{25679}{25757}och, przypuszczam, �e nie obejrz�|wieczorem osbourn�w.
{25763}{25789}nic ci nie jest?
{25817}{25858}tak.
{26122}{26190}moja praca jest tu zako�czona.
{26194}{26269}tw�j dom jest teraz czysty.
{26365}{26422}dla mnie nie wygl�da czysto.
{26679}{26738}- wi�c?|- dom zosta� oczyszczony.
{26742}{26820}chocia� k�opotliwe jest to,|jak to miejsce zosta�o nawiedzone.
{26893}{26918}m�w dalej.
{26922}{26998}kimkolwiek s� te wied�my,|przyci�gaj� z�o, jak magnes.
{27001}{27032}ich moc to przyci�ga.
{27037}{27099}- czy one mog� si� temu oprze�?|- w�tpi�.
{27103}{27166}�atwo si� rozpraszaj�|przez b�ahostki.
{27170}{27246}pr�dzej czy p�niej z�o je dopadnie.
{27250}{27337}a wraz z nimi ich moce.
{27390}{27441}wtedy b�dziemy musieli je wyeliminowa�.
{27699}{27735}nie zrobili�my tego?
{27739}{27806}tak, i wci�� uwa�am, �e powinna�|sk�oni� Paige do zostania i pomocy.
{27810}{27881}dobrze, najwidoczniej,|ona ma w�asny ba�agan do uporz�dkowania.
{27885}{27939}miejmy nadziej�, �e nie b�dziemy musieli znowu|tego robi� w
najbli�szym czasie.
{27943}{27976}�artujesz?
{27981}{28031}z wybuchaj�cymi demonami|i tratuj�cymi siostrami,
{28035}{28105}to miejsce b�dzie zawsze obszarem kl�ski �ywio�owej.
{28109}{28169}nie mam poj�cia, jak to b�dzie|kiedy dojdzie dziecko.
{28173}{28243}teraz bardziej jestem zaniepokojony szamanem.
{28247}{28295}dlaczego, bo zabra� moj� szmink�?
{28299}{28330}i klucze paige.
{28334}{28372}nie wiesz, czy on je zabra�.
{28376}{28426}ona gubi klucze codziennie.
{28431}{28501}mo�liwe. m�wi�, �e co� z nim jest nie w porz�dku,|to wszystko.
{28506}{28562}dobra, on zatroszczy� si� o te rzeczy|i sobie poszed�,
{28566}{28604}wi�c to wszystko, o co si� troszcz�.
{28697}{28744}- co tu si� sta�o?|- zostali�my uzdrowieni.
{28748}{28798}naprawd�? w dziwny spos�b, doktorku.
{28801}{28860}- musz� si� przebra�.|- dlaczego? gdzie idziesz?
{28866}{28900}na sesj� zdj�ciow�.
{28904}{28965}by skompromitowa� moj� uczciwo��..
{28969}{29014}id� zabi� konkurencj�.
{29018}{29063}w porz�dku. cokolwiek to znaczy.
{29103}{29162}hej, zgin�o zdj�cie.
{29181}{29212}- co?|- tak. jedno z tych, gdzie jeste� ty
{29216}{29249}i phoebe, paige.
{29267}{29325}- by�o tutaj.|- mo�e spad�o.
{29329}{29366}nie, by�o przyklejone.
{29370}{29457}daj spok�j, po co mu nasze zdj�cie?
{29462}{29503}nie wiem. nie jestem szamanem.
{29507}{29564}m�wi� tylko, �e najwyra�niej|chce czego�.
{29578}{29629}hej, kto ukrad� moj� szczoteczk� do z�b�w?
{29696}{29729}p�jd� zrobi� eliksir przyzywaj�cy.
{29734}{29764}ja p�jd� sprawdzi� u starszyzny.
{29966}{30028}je�li te wied�my s� tak|pot�ne, jak m�wisz,
{30032}{30059}w jaki spos�b je zabijesz?
{30092}{30144}przez atak...
{30149}{30206}...jak ludzi.
{30224}{30262}kobiety.
{30440}{30492}w ka�dej postaci...
{30496}{30603}...obr�c� ich skazy charakteru|w obsesje.
{30634}{30679}obsesje...
{30684}{30734}...je poch�on�.
{30804}{30843}zniszcz� je.
{31096}{31135}glen?
{31188}{31245}przepraszam.
{31406}{31434}jeste� z�y.
{31449}{31548}nie, nie jestem z�y, paige.|jestem tylko za�enowany.
{31551}{31619}co si� z tob� sta�o dzi� rano?|dlaczego by�a� taka pod�a dla jess?
{31626}{31748}nie by�am pod�a.|by�am niegrzeczna.
{31752}{31812}dobra, niewa�ne. dlaczego?
{31816}{31874}przypuszczam, �e poczu�am si� jakby�|wreszcie wr�ci�
{31878}{31944}i od razu mnie opu�ci�,|to by�a dla mnie wielka sensacja...
{31958}{32008}...i poczu�am si� zraniona.
{32012}{32046}zraniona? dlaczego?
{32135}{32196}- czekaj, my�la�a�, �e ty i ja...?|- nie.
{32215}{32308}nie. nie my�la�am w ten spos�b.
{32371}{32406}glen?
{32426}{32454}ksi�dz czeka.
{32572}{32597}w porz�dku?
{32702}{32734}wszystko dobrze.
{32773}{32881}jessica, chc� ci� przeprosi�|za to, �e nie by�am wcze�niej zbyt
przyjazna.
{32886}{32923}naprawd� mi przykro.
{32952}{33025}wi�c, dzi�kuj�.|dzi�kuj�, �e to powiedzia�a�.
{33035}{33077}tylko nie mog�am zrozumie�,|co glen's robi
{33081}{33136}z tak� blond laluni�.
{33147}{33186}- co?|- i na prawd�,
{33191}{33236}kim jest lekarz,|kt�ry zrobi� te cycki?
{33240}{33273}poniewa� s� fantastyczne.
{33277}{33346}powinnam wzi�� numer|dla mojej przyjaci�ki.
{33350}{33387}paige, co do diab�a|si� z tob� dzieje?
{33392}{33450}ze mn�? nic z�ego si� ze mn� nie dzieje.
{33454}{33504}nie jestem jedyn�, po�lubiaj�c�|niew�a�ciw� kobiet�.
{33564}{33607}o, m�j, bo�e.
{33612}{33650}poczekaj, jessica. jessica.
{33687}{33739}co robisz?
{33967}{34013}nast�pna.
{34101}{34196}przylaszczka, smocze ziele...
{34240}{34273}ile ci to jeszcze zajmie?
{34277}{34381}troszeczk� sk�ry w�a|i doko�cz� marne rymy. dlaczego?
{34386}{34447}starszyzna twierdzi, �e szaman|ukrad� wasze rzeczy,
{34451}{34525}-�eby rzuci� na was urok.|- urok? po co?
{34529}{34554}on my�li, �e te� jeste�cie z�e,
{34558}{34662}wi�c, im szybciej go wezwiesz, tym lepiej.
{34760}{34820}- piper, co robisz?|- zmywam.
{34824}{34854}w�a�nie teraz?
{34859}{34968}wiesz, nigdy naprawd� nie mo�esz mie�|wystarczaj�co czystych naczy�,
nie?
{34993}{35019}brudny.
{35038}{35079}brudny. wszystkie brudne.
{35083}{35130}piper. co si� z tob� dzieje?
{35134}{35200}co si� ze mn� dzieje?|nie wiem.
{35227}{35273}to s� plamy z wody?
{35331}{35356}du�o lepiej.
{35361}{35481}okay. ty sobie sprz�taj,|a ja p�jd� po pomoc.
{35690}{35733}ostatnia...
{35738}{35793}...ale nie mniej wa�na...
{35851}{35887}...phoebe.
{36029}{36099}jest doskonale. doskonale.
{36143}{36174}dobrze.
{36179}{36208}doskonale.
{36213}{36248}wygl�dasz w tym naturalnie.
{36252}{36298}nic o tym nie wiem.
{36313}{36362}mawet nie wiem, dlaczego w�a�ciwie to robi�.
{36366}{36433}robisz to, �eby zdmuchn��|Spencera ricksa do wody, kochanie,
{36438}{36501}i oboje o tym wiemy.|mog�aby� ods�oni� troch� wi�cej cia�a.
{36521}{36556}nie.
{36560}{36594}nie mog� tego zrobi�.
{36599}{36658}to twoja kariera. zmie� film.
{36674}{36706}gotowe.
{36814}{36855}phoebe.
{36867}{36923}- leo, co tutaj robisz?|- musz� ci� zabra� do domu.
{36927}{36958}co� z�ego dzieje si� z piper.
{36982}{37026}przepraszam?
{37030}{37062}kim jeste�?
{37067}{37125}ja? jestem jej szwagrem.
{37129}{37202}wi�c, dobrze dla ciebie,|ale to zamkni�ty plan.
{37207}{37250}to znaczy "�egnam."
{37254}{37318}przepraszam, ale to jeden z rodzinnych, nag�ych wypadk�w.
{37322}{37370}przepraszam. powinienem zrozumie�.
{37377}{37457}nie, w porz�dku.
{37461}{37489}zostaj�.
{37649}{37705}okay. my... kr�cimy.
{37709}{37742}b�dziesz mia�a fan�w. kr�cimy.
{37746}{37793}kr�cimy i kr�...
{37797}{37853}panie szwagier, mo�esz znikn��?
{37857}{37895}doskonale.
{37899}{37937}wspaniale.
{37976}{38057}- wi�c co, teraz jej bronisz?|- nie, jess.
{38061}{38132}tylko... ja tylko pr�buj� powiedzie�,|�e to niepodobne do paige.
{38147}{38237}ona mnie obrazi�a, poni�y�a,|a ty teraz pr�bujesz j� t�umaczy�?
{38242}{38290}ona zachowywa�a si� inaczej,|nie wiedzia�a co m�wi.
{38294}{38322}o, m�j Bo�e, nawet nie pr�buj.
{38327}{38376}dok�adnie wiedzia�a|co chce mi powiedzie�, glen.
{38380}{38431}m�wi� ci, nie to mia�a na my�li.
{38435}{38468}znam j� od zawsze.
{38472}{38506}wi�c, �wietnie.
{38510}{38550}dlaczego nie o�enisz si� z ni�.
{38836}{38871}z�y dzie�?
{38875}{38911}co robisz w moim samochodzie?
{38916}{38956}czekam na ciebie.
{39151}{39199}uwa�aj,|nie chcia�aby� spa��.
{39203}{39250}co si� sta�o? gdzie ja jestem?
{39254}{39308}ola�a� wied�m�,|to si� sta�o.
{39317}{39353}co?
{39402}{39473}na pomoc. ratunku!
{39668}{39705}to b�dzie zabawne.
{39709}{39779}okay, pi�ro, pi�ro.|gdzie trzymamy pi�ra?
{39784}{39881}- gdzie trzymamy pi�ra?|- o m�j Bo�e, zrobi�a� ba�agan.
{39885}{39942}- gdzie s� pi�ra?|- po co ci pi�ra?
{39946}{39994}do eliksiru, �eby zabi� Spencera ricksa.
{40016}{40064}druga szafka, pod p.
{40069}{40119}u�o�y�am wszystko wed�ug alfabetu.|teraz jest uporz�dkowane.
{40123}{40180}widz�. doskonale.
{40184}{40238}- hej, co to jest?|- pokrowce,
{40243}{40269}�eby trzyma� meble w czysto�ci.
{40274}{40309}chocia�, dosz�am do wniosku, �e
{40313}{40358}powinni�my prawdopodobnie od teraz|tylko sta�.
{40362}{40394}niewa�ne.
{40399}{40444}okay.
{40463}{40528}piper, musisz wiedzie�,|�e mo�liwe, �e b�d� musia�a ucieka� z kraju,
{40532}{40598}ale tylko na pewien czas,|i zadzwoni� do ciebie, okay?
{40602}{40627}o nie, moja panno,
{40631}{40702}nie b�dziesz �adnym uciekinierem,|dop�ki nie posprz�tasz po sobie.
{40706}{40785}nie, nie, nie. przepraszam. nie mog�.
{40789}{40819}jestem op�tana.
{40850}{40900}to nie jest usprawiedliwienie.
{41097}{41134}paige?
{41155}{41206}dzi�ki bogu, jeste�.|mamy powa�ne problemy.
{41210}{41238}na przyk�ad?
{41242}{41319}na przyk�ad, dlaczego ubra�a� sukni� �lubn�?
{41354}{41413}poniewa� bior� �lub.
{41464}{41520}- dzi�ki za moje moce ducha �wiat�o�ci.|- o, nie.
{41524}{41574}przekona�am glena,|�eby przyspieszy� ceremoni�,
{41579}{41634}zanim jego szalona ex,|znajdzie drog� powrotn�.
{41639}{41683}sprytnie, nie?
{41712}{41752}robi�a nos, powinnam si� domy�li�.
{41756}{41800}paige, nie mo�esz tego zrobi�.|to nie jeste� ty.
{41814}{41845}teraz tak.
{41849}{41909}nie wcze�niej, a� po miodowym miesi�cu,|wtedy mo�e zamieni� si� z
powrotem.
{41946}{41981}- to po mnie.|- okay, poczekaj, zatrzymaj si�.
{41986}{42015}nie mog� pozwoli� ci...
{42101}{42153}powinieniem to przewidzie�.
{42378}{42403}paige.
{42407}{42451}paige.
{42477}{42516}paige, paige.
{42521}{42561}- uwa�aj na m�j tren.|- pos�uchaj mnie.
{42565}{42623}jeste� pod dzia�aniem uroku, szaman|rzuci� go na was wszystkie.
{42628}{42664}hej, hej.
{42668}{42723}mo�esz zwalczy� urok.|tylko musisz zajrze� w g��b siebie...
{42727}{42775}jaki masz problem, leo?|zabieraj si� st�d.
{42779}{42853}s�uchaj, przepraszam, glen,|ale to... to nie jest to, co my�lisz.
{42857}{42882}och, nie?
{42886}{42958}wi�c nie jeste� szwagrem paige,|kt�ry pr�buje zrujnowa� m�j �lub?
{42962}{43020}- dla mnie to te� tak wygl�da.|- paige.
{43038}{43066}nazwa�e� j� paige?
{43071}{43112}widzisz, glen, ty wiesz|o naszej rodzinie.
{43116}{43161}wiesz, jakie dziwaczne rzeczy mog� si� zdarzy�.
{43165}{43202}mo�emy tylko p�j�� gdzie� i porozmawia�?
{43206}{43235}- nie.|- nie.
{43239}{43306}s�odziutki, ja sobie z tym poradz�, okay?|wr�� na swoje miejsce.
{43336}{43361}prosz�.
{43380}{43416}zaraz tam przyjd�.
{43431}{43469}paige...
{43519}{43556}...gdzie jest jessica?
{43579}{43629}- do diab�a, nie wiem.|- co to znaczy?
{43652}{43723}co z ni� zrobi�a�? paige,|lepiej, �eby� nie skrzywdzi�a niewinnej.
{43727}{43773}ona nie jest niewinna.
{43777}{43847}po tym wszystkim, jak pr�bowa�a mi ukra�� Glena,| nieprawda�?
{44153}{44220}wi�c, niewiele masz praktyki, w tym co g�osisz.
{44235}{44279}- spencer ricks, prawda?|- zgadza si�.
{44284}{44326}jeste� fank�? masz pi�ro?
{44330}{44373}nie, w�a�ciwie jestem twoj� konkurencj�.
{44377}{44460}ale zamiast zni�a� si� do twojego poziomu,|postanowi�am stan�� z
tob� osobi�cie twarz� w twarz.
{44464}{44549}zgadza si�. kiepska halliwell,|a niech mnie.
{44554}{44599}twoje bilbordy nie czyni� z ciebie s�dziego.
{44604}{44670}masz czym oddycha�. powinna� bardziej|to eksponowa�.
{44674}{44749}wiesz, nie mam nic przeciwko|legalnej utracie czytelnik�w,
{44754}{44829}ale jaka� szowinistyczn �winia,|to jest oszustwo...
{44834}{44859}to zabola�o.
{44914}{44939}nie jestem oszustem.
{44958}{45010}- chodzi o to, co pisz�.|- ach, tak?
{45014}{45089}je�li nie mo�esz znie�� gor�ca,|wyjd� z kuchni, dziecinko.
{45094}{45164}o, czekaj, to jest miejsce kobiet,|nieprawda�?
{45174}{45250}no tak, wtedy nie mia�aby�|gdzie p�j��, prawda?
{45254}{45339}wiesz co, jeste� indykiem.|a indyki nie pisz� porad.
{45487}{45550}ale robi� za pyszny obiad.
{45654}{45702}piper?
{45800}{45844}gdzie jeste�?
{45934}{45960}co...?
{45964}{45997}co
{46001}{46052}piper?
{46244}{46288}- piper, co ty robisz?|- uwa�aj.
{46327}{46454}naprawiam ten dach. to jest brudne.|m�wi�am ci, �e to miejsce jest
zniszczone.
{46459}{46497}piper, musisz mi pom�c|znale�� Paige.
{46501}{46588}nie b�d� z ni� rozmawia�,|dop�ki nie sprz�tnie swojego pokoju.
{46592}{46629}ale chodzi o narzeczon� glena.
{46634}{46685}my�l�, �e ona jej co� zrobi�a.|co� strasznego.
{46689}{46738}- musisz pom�c mi j� znale��.|- jestem zaj�ta.
{46742}{46780}piper, musisz to przerwa�, okay.
{46784}{46888}tu ju� nie chodzi o was,|tu chodzi o niewinnego. a je�li ona
umrze...
{46909}{46969}- potrzebuje tutaj odrobin� pomocy.|- co robisz z t� rzecz�?
{46974}{47035}wi�c, najpierw mam zamiar go zabi�,|a potem wypcha�.
{47039}{47091}nie wno� tego brudnego ptaka do domu.
{47095}{47154}a w�a�nie, �e tak.|�wi�to dzi�kczynienia b�dzie wcze�niej w tym
roku.
{47158}{47218}nie chc� �adnej krwi w mojej kuchni.
{47222}{47269}phoebe, mo�emy porozmawia� przez chwil�?
{47368}{47424}- dlaczego to zrobi�a�?|- do diab�a, wniesiesz
{47428}{47486}te ub�ocone buty do mojego domu.
{47537}{47597}do diab�a. paige m�wi�a "do diab�a."
{47642}{47687}jessica.
{47786}{47853}to zasz�o zbyt daleko.
{47977}{48035}prosz� nie. prosz� nie.
{48047}{48102}- prosz� nie.|- wszystko w porz�dku, przyszed�em, �eby ci pom�c.
{48106}{48162}niewiem, co si� sta�o.|nie wiem kim jeste�.
{48166}{48211}to nie czas na t�umaczenia.
{48215}{48251}jestem tu, by ci� uratowa�.
{48387}{48464}w porz�dku. musisz mi zaufa�.
{48701}{48802}przyrzekam ci� kocha�, ufa� ci
{48806}{48922}i szanowa� ci� ca�ym moim sercem,|jessico, na zawsze.
{48939}{48970}jessica?
{49027}{49079}czekajcie. zatrzymajcie �lub.
{49185}{49236}glen?
{49297}{49371}- co do diab�a?|- to bli�niaczki.
{49375}{49418}a on �eni si� z t� niew�a�ciw�.
{49498}{49560}mo�e daliby�my im minutk�.
{49591}{49672}oczywi�cie. tak.
{49829}{49875}paige?
{50003}{50029}ale dlaczego?
{50294}{50349}glen, mog� to wyja�ni�.
{50434}{50462}co ja zrobi�am?
{50473}{50527}nie ma czasu. musimy wr�ci� do domu|i uratowa� twoje siostry
{50531}{50580}zanim same si� zniszcz�.
{50736}{50800}piper, przyprowadzi�em paige,|wi�c mo�e ci pom�c.
{50804}{50834}o, to dobrze.
{50839}{50870}nigdy wi�cej nie b�d� potrzebowa� pomocy.
{50874}{50939}wszystko ju� zrobione,|z wyj�tkiem zamiatania.
{50944}{50969}co masz na my�li?
{51034}{51080}my�l�, �e wiem.
{51337}{51385}piper, co� ty zrobi�a z domem?
{51395}{51453}wi�c, pomy�la�am, �e najlepiej b�dzie zacz��|od samego pocz�tku.
{51906}{51981}ale, piper, nie mo�esz unicestwi� ca�ego domu,
{51984}{52048}szczeg�lnie nie naszego domu.|ludzie zauwa��.
{52052}{52152}o, ja nie unicestwi�am go, g�uptasie,|rzuci�am znikaj�ce zakl�cie.
{52156}{52215}to jest jak dobre odkurzanie, tylko lepsze.
{52224}{52274}ale musz� co� zrobi� z tymi schodami.
{52340}{52437}okay, pomy�l jak to naprawi�,|tak jak naprawi�e� mnie.
{52440}{52489}- zdejmij z nie ten urok.|- ale to jest indywidualna sprawa.
{52493}{52530}ty widzia�a� jak glen|rozpacza� nad jessic�
{52534}{52568}i to ci� tak zszokowa�o, �e prze�ama�a� urok.
{52571}{52653}okay, wi�c, musimy co� wymy�le�,|�eby j� zszokowa�.
{52696}{52726}my�l�, �e znam spos�b.
{52731}{52782}piper, gdzie jest phoebe?
{52804}{52841}phoebe? sk�d mam wiedzie�?
{52845}{52876}przypomnij sobie,|wesz�a do domu
{52880}{52914}- z indykiem?|- indykiem?
{52923}{52961}piper, kiedy sprawi�a�, �e dom znikn��,
{52965}{53008}phoebe te� znikn 곹.
{53056}{53121}- nie, ona nie...|- tak.
{53126}{53164}nie, nie mog�abym...
{53259}{53335}phoebe. phoebe.
{53382}{53435}o, m�j Bo�e. co ja zrobi�am?
{53439}{53487}zakl�cie, piper,|musisz odwr�ci� zakl�cie, szybko.
{53491}{53534}nie jestem pewna, czy potrafi�.
{53538}{53576}wi�c, lepiej b�dzie, jak nas te� zrobisz niewidzialnych,
{53581}{53621}poniewa�, to mo�e by� trudne do wyja�nienia.
{53626}{53676}potrafisz to zrobi� Piper, no ju�.
{53741}{53823}pozw�l przedmiotowi wr�ci� na swoje miejsce,
{53827}{53921}tak, �e jego istnienie mo�e by� powierdzone.
{54093}{54136}dobra robota.
{54195}{54233}czy to suknia �lubna?
{54237}{54274}dopiero zauwa�y�a�?
{54300}{54350}phoebe.
{54371}{54401}nie.
{54416}{54460}pozw�l mi to zrobi�.
{54464}{54530}pozw�l mi i��,|musz� zabi� Spencera!
{54553}{54584}nazwa�a� indyka spencer?
{54588}{54645}to nie jest indyk.|my�l�, �e to jest spencer ricks.
{54649}{54675}ten od kolumny porad?
{54678}{54726}tak, powiedzia�a, �e zabije konkurencj�.
{54730}{54780}- okay, musimy prze�ama� urok.|- jakie� pomys�y?
{54784}{54824}w zasadzie, tak.
{54828}{54883}zabierz j� na strych|i trzymaj z dala od indyka.
{54888}{54927}tak, zabierz mnie do indyka.
{55008}{55100}musimy zap�aci� za ma�� domow� rozmow� do tego szamana.
{55153}{55196}uda�o si�?
{55203}{55303}to tylko kwestia czasu,|zanim same si� zniszcz�.
{55307}{55383}m�wisz o przedwczesnym triumfie.
{55409}{55461}panowie mo�e chcieliby�cie zobaczy�,|co na to doktor.
{55471}{55496}jak si� tu dosta�y�cie?
{55500}{55570}razem z mocami, kt�rych nawidoczniej|nie chcia�, �eby�my mia�y.
{55574}{55628}dobrymi mocami, prawd� m�wi�c, bardzo dobrymi.
{55633}{55691}mocami, kt�re mog�yby�my u�y� przeciw tobie.
{55695}{55731}poczekaj, nie.
{55758}{55813}je�li naprawd� jeste�cie dobre,
{55817}{55848}jeste�my po tej samej stronie.
{55934}{55999}czuli�my, �e mog�yby�cie nie poradzi� sobie|ze wszystkimi z�ymi
duchami, kt�re do siebie przyci�gacie.
{56034}{56084}tak, przyci�gamy je,|ale mamy pow�d, doktorku.
{56088}{56118}po to by je zniszczy�.
{56121}{56206}niszcz�c nas b�dziecie mieli wi�cej|problem�w ni� po�ytku, zaufaj
mi.
{56210}{56275}widzisz, mog�y�my by� nieco odizolowane,|ale w dobrym znaczeniu.
{56278}{56356}teraz, odwr�cicie urok, rzucony na nasz� siostr�,
{56360}{56400}albo to b�dzie wasz ostatni.
{56531}{56584}phoebe. phoebe.
{56590}{56637}piper.
{56785}{56822}o, bo�e.
{56826}{56875}phoebe, czy to ty? wr�ci�a�?
{56879}{56940}tak. co si� sta�o?
{56945}{57002}ja tylko... my�l�, �e masz jakie�...
{57006}{57069}..problemy, konkurencyjne problemy.
{57073}{57140}nie rozumiem.
{57212}{57261}o, nie.
{57265}{57293}spencer ricks?
{58565}{58628}- cze��.|- cze��.
{58644}{58681}m�wi�a�, �e chcesz pogada�?
{58708}{58773}nie, dosta�am wiadomo��, �e ty chcia�e�.
{58842}{58898}w�a�ciwie, ja wys�a�am wiadomo��.
{58938}{59023}nie wiedzia�am, czy zechcecie przyj��,|je�li dowiedzieliby�cie si�,
�e to ja chc� si� spotka�.
{59027}{59073}ja si� st�d zmywam.
{59078}{59125}prosz�, tylko zosta� i wys�uchaj mnie.
{59153}{59208}widzicie, wiem, �e to co zrobi�am by�o straszne.
{59213}{59262}na moj� obron� mam tylko to, �e by�am pod wp�ywem zakl�cia.
{59290}{59356}jessico, znam magi� i wszystko|to, co z ni� zwi�zane.
{59360}{59428}i nie wini� was ludzie, �e|uciekacie i nie mo�ecie mi zaufa�.
{59432}{59492}to nie tak, �e nie chcemy ci zaufa�.|to tylko...
{59496}{59536}ja jej nie ufam.
{59548}{59585}wystarczaj�co jasno.
{59589}{59625}ale powiem to.
{59628}{59757}zakl�cie zosta�o prze�amane, poniewa� ci� zrani�am,|a zrani�am ci�,
bo zrani�am jessic�.
{59761}{59878}to jest wystarczaj�cy dow�d na to, �e ty j� kochasz,|a ona ciebie.
{59903}{60009}wy chcieli�cie by� razem.|teraz to wiem. naprawd�.
{60018}{60118}i wiem, �e my jeste�my|tylko przyjaci�mi.
{61146}{61208}ju� dobrze, posprz�tamy p�niej.
{61212}{61263}dobrze si� czujesz?
{61267}{61306}- bardzo zabawne.|- �artujesz sobie ze mnie.
{61311}{61359}nie �artuj�,|tylko zostawisz tam ten ba�agan?
{61364}{61396}nie, wcale nie.
{61415}{61475}okay, mo�e troch�, ale nie za du�o.
{61478}{61531}widzisz, je�li czegokolwiek nauczy�am si�,|po tym wszystkim,
{61534}{61578}to, to �e musz� nauczy� si�|dogadywa� si� z ba�aganem,
{61582}{61611}szceg�lnie, gdy przyjdzie dziecko.
{61615}{61658}poniewa� ju� s�ysza�am, �e|przychodzi wraz z wielkim ba�aganem.
{61662}{61706}- te� o tym s�ysza�am.|- tak.
{61709}{61786}dobrze, �e wraz z szamanem pojawi�o si�|co� pozytywnego.
{61817}{61884}- cze��.|- hej, pheebs, co gotujesz?
{61888}{61949}och, je�li my�licie o|spencerze ricksie, to nie jego.
{61953}{62006}przywr�ci�am go do �wini,|kt�r� by�,
{62011}{62070}ale niestety nic z tego nie b�dzie pami�ta�.
{62074}{62117}mi�o mi widzie�, �e nie b�dziesz ju�|nigdy wi�cej wsp�zawodniczy�.
{62121}{62183}tak, nie. my�l�, �e nie b�d� si� ju� martwi�
{62187}{62221}o to, �e podbiera mi czytelnik�w.
{62246}{62296}- a dlaczego mia�aby� si� martwi�?|- wi�c...
{62337}{62384}...poniewa�...
{62421}{62476}- o, nie.|- o, tak.
{62505}{62575}"dlaczego pytasz phoebe,|kiedy mo�esz j� zobaczy�?"
{62578}{62640}m�wimy o dziennikarskiej etyce, prawda?
{62690}{62738}�adnego retuszu. dobre czasy.
{62757}{62784}okay, daj... daj mi to.
{62789}{62821}- nie.|- nie.
{62826}{62865}- uciekaj, uciekaj.|- leo.
{62895}{62940}leo!
{62940}{63179}
{63227}{63299}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests