You are on page 1of 12

{135}{199}my�l�, �e p�jd� ju� do ��ka.

{216}{317}och, wi�c, potrzebujesz towarzystwa?


{330}{366}jestem naprawd� skonany.
{370}{440}my�l�, �e potrzebuj� si� tylko troch� przespa�.
{467}{526}dobranoc, male�ka.
{678}{745}cieszy�bym si�,|moc dotrzyma� ci towarzystwa.
{839}{874}co ty tutaj robisz?
{897}{941}jestem...
{964}{1016}...okruchem pod twoimi stopami.
{1020}{1057}nie.
{1065}{1105}nie mog�.
{1112}{1168}tylko ciebie widz�.
{1256}{1340}nie, ryder, prosz�.| to nie w porz�dku. jestem m�atk�.
{1398}{1455}w twoich snach, nie jeste�.
{2125}{2190}m�g�bym ci� trzyma� po wieczno��.
{2246}{2286}co?
{2301}{2350}gdzie jest moje dziecko?
{2459}{2506}gdzie jeste�?
{3520}{3611}poczekajcie, nawet nie widzia�y�cie| jeszcze dziecka.
{3698}{3737}czego si� spodziewa�a�?
{3741}{3787}oni nie troszcz� si� o dziecko.
{3791}{3854}nikt si� nie troszczy.
{4774}{4828}nie, prosz� nie.
{4998}{5023}pom� mi.
{5059}{5122}to nie jest sen.
{7922}{7948}leo, mo�esz mi tu pom�c?
{7955}{7983}nie, mam zaj�te r�ce.
{7987}{8015}przyj�cie jest za dwa dni.
{8019}{8082}twoje dziecko nie b�dzie zdolne|otworzy� szafki, przynajmniej przez
rok.
{8086}{8125}tak, powiedz to cioci phoebe.
{8129}{8154}da�a mi ksi��k�:
{8158}{8217}tysi�c niespodziewanych niebezpiecze�stw|czychaj�cych na dziecko.
{8222}{8277}�atwo otwieraj�ce si� szafki, numer 32.
{8282}{8330}no dobra, nie pozostawiasz mi wyboru.
{8334}{8381}wst��ka.
{8467}{8503}magia dla osobistej korzy�ci.
{8509}{8560}to nie dla mnie, to dla mojej siostrzenicy.
{8564}{8666}poza tym, wydaje mi si�, �e jestem jedyn� cioci�,|kt�r� obchodzi to
przyj�cie.
{8670}{8716}phoebe martwi si�,|�e tylko ona jest ca�kowicie poch�oni�ta.
{8720}{8745}och, doprawdy?
{8749}{8822}ja bym powiedzia�a, �e ona przeskakuje|od zaanga�owania do paranoi.
{8826}{8851}przesadzasz.
{8855}{8906}ja?|wczoraj eksplodowa� balon,
{8910}{8958}a ona szala�a tu z|eliksirem unicestwiaj�cym.
{8962}{9023}prawie nie wysadzi�a starego slappiego.
{9027}{9074}my�l�, �e ona ma powracaj�cy nocny koszmar.
{9078}{9117}to czyni j� troch� nerwow�.
{9124}{9182}naprawd�? bo�e, my�lisz, �e ju�|si� uwolni�a od cola,
{9186}{9231}ona o niczym nie �ni,|tylko szcz�liwy, szcz�liwy.
{9240}{9265}- tak my�lisz.|- tak.
{9269}{9317}je�li pozwoli�abym snom|wp�ywa� na moje �ycie,
{9321}{9409}nigdy nie wsta�abym z ��ka, a nawet|opu�ci�abym tak wspania�e
przyj�cie, jak to.
{9413}{9451}dlaczego nie?
{9457}{9542}nie wiem. mam ostatnio ten|powracaj�cy sen,
{9546}{9614}�e jestem w p3,
{9618}{9691}i gdy tylko wstaj� do dziecka,
{9700}{9764}wszystko znika.
{9768}{9820}to brzmi jakby�my tylko my|my�leli o dziecku.
{9824}{9877}wszystko o czym mog� teraz my�le� to|to, �e j� trzymam.
{9881}{9967}gdzie jest m�czyzna z moich sn�w?
{9986}{10050}rozmawia o mojej male�kiej.
{10069}{10101}wi�c, w porz�dku.
{10105}{10190}beth orton gra w klubie,|wi�c przypuszczam, �e musz� wr�ci� do
pracy.
{10203}{10260}hej, zauwa�y�a� cokolwiek?
{10284}{10375}zauwa�y�am, �e subtelno�� nie jest|twoj� mocn� stron�.
{10379}{10429}- nie podoba ci si�?|- wi�c, podoba�o mi si�.
{10433}{10497}no wiesz, 15 wst��ek|i 20 balon�w temu.
{10504}{10558}nic nie jest za dobre|dla mojej przysz�ej siostrzenicy.
{10562}{10609}najwyra�niej.
{10619}{10665}chyba jestem mam� pi�karza.
{10670}{10718}to dziecko ma mocnego kopa.
{10722}{10758}chc� poczu� to kopni�cie.
{10762}{10823}tak, kochanie, chyba, �e jeste�|p�cherzem albo nerk�,
{10827}{10900}wi�c, nie mo�esz tego poczu�,|poniewa� ona kopie wewn�trz.
{10905}{10989}- nigdy nie poczuj� jej kopni�cia.|- uznaj to za b�ogos�awie�stwo.
{10995}{11021}jestem wzywany.
{11025}{11102}- przez starszyzn�?|- nie, to nie starszyzna.
{11106}{11152}to phoebe.
{11318}{11347}co jest?
{11351}{11405}leo, nie podkradaj si� tak do mnie.
{11409}{11463}nie podkrada�em si�.|a ty mnie wezwa�a�.
{11467}{11520}och, tak, racja.
{11524}{11575}okay, co wiesz na temat|demon�w Tracer?
{11579}{11615}niski szczebel, najemnicy,
{11619}{11678}zdolni wytropi� magiczne istoty|poprzez inne wymiary. czemu pytasz?
{11682}{11745}poniewa� jeden by�|w moim �nie zesz�ej nocy, dlatego.
{11753}{11800}- facet z mask�?|- nie.
{11804}{11884}to nie by� go�� z pi�� �a�cuchow�.|ten jest nadal dla mnie
tajemnic�.
{11888}{11938}to by�o co� dziwniejszego.
{11942}{11980}innego.
{11985}{12069}ucieka�am przed nim|do piwnicy, tak, to ten facet,
{12073}{12128}i wtedy, nagle,|znalaz�am si� w lesie,
{12132}{12162}gdzie by�am na obozie.
{12166}{12239}- by�a� w przesz�o�ci?|- nie, to by�a tera�niejszo��.
{12243}{12302}i by�o tam to dziwne stworzenie,|sta�o tam,
{12306}{12348}trzymaj�c jaki� rodzaj torby.
{12352}{12385}a wtedy ten demon go zabi�.
{12389}{12444}brzmi jak tw�j powracaj�cy sen,|tylko bardziej skomplikowany.
{12448}{12487}tak, chyba �e to by�a wizja.
{12491}{12520}wizja podczas snu?
{12525}{12581}tak, dlaczego nie?|to si� zdarza�o wcze�niej.
{12588}{12652}phoebe, prawdopodobnie w przesz�o�ci kartkowa�a�|te rysunki ze sto
razy,
{12656}{12715}a powiedzia�a�, �e ob�z by� z|twojego dzieci�stwa, wi�c szanse s�...
{12721}{12793}leo, wiem|co czuj�, kiedy to jest wizja.
{12797}{12855}okay, poza tym, kiedy si� obudzi�am,
{12860}{12901}stworzenie sta�o w mojej sypialni,
{12906}{12934}b�agaj�c mnie, by mu pom�c.
{12946}{13013}- jeste� pewna, �e nadal nie �ni�a�?|- on powiedzia�, �e nie.
{13018}{13065}i wtedy, gdy znalaz�am|demona tracera w ksi�dze,
{13070}{13100}by�am pewna, nie nie �ni�am.
{13133}{13159}co chcesz, �ebym zrobi�?
{13164}{13224}id� do starszyzny.|dowiedz si�, czy to napewno by�a wizja.
{13228}{13311}bo je�li by�a,|mam do uratowanie niewinnego.
{13614}{13678}cenna noc odchodzi,
{13699}{13742}a ty wracasz z pustymi r�kami.
{13755}{13848}- tak, ale nie martw si�, dostan� go.|- o, to nie ja powinienem si�
martwi�.
{13871}{13912}tylko ty.
{13991}{14055}jeste� jedynym demonem, kt�ry mnie zawi�d�.
{14087}{14125}wszyscy inni odnale�li ich �lad.
{14149}{14189}dostan� go dzi� w nocy, przyrzekam.
{14199}{14246}to znaczy, �e �atwo go znale��.
{14251}{14303}on obserwuje podobnych ludzi, prawda?
{14376}{14400}potrzebuj� dowodu.
{14404}{14457}tak, pewnie, dostan� go. tak.
{14473}{14525}a tak z ciekawo�ci,
{14562}{14611}co ty zrobisz z t� rzecz�?
{14615}{14658}�nisz?
{15042}{15070}demony nie �ni�.
{15119}{15186}ale ja ka�dy kolekcjonuj�,
{15236}{15270}to znaczy, �e wi�cej ludzi nie b�dzie �ni�o.
{15289}{15319}a bez sn�w,
{15323}{15413}ludzie nie mog� pracowa� przez|ich problemy ze snem.
{15417}{15477}to znaczy, �e te problemy|ujawniaj� si�, kiedy si� obudz�,
{15487}{15570}powoduj�, �e s� rozgniewani i �li.
{15574}{15627}nadal nie rozumiem, co ty z tego masz.
{15645}{15700}oczywi�cie to nie jest moja sprawa, ale...
{15705}{15753}mam szacunek lider�w|Podziemnego �wiata.
{15759}{15819}a jak dobrze p�jdzie,|zostan� za to wynagrodzony.
{15908}{15962}ale je�li mnie zawiedziesz,
{15967}{15999}ja zawiod� ich.
{16050}{16098}zrozumia�e�?
{16120}{16170}doskonale.
{16385}{16424}okay, ludzie, zaczynamy.
{16428}{16492}bill, dobra robota z tym zak�adnikiem wczoraj.
{16496}{16548}- dzi�ki.|- dzisiaj mam dla ciebie nast�pnego.
{16553}{16606}bank stanowy w north beach.|by�a strzelanina. id�.
{16611}{16645}o, to ju� trzeci raz w tym tygodniu.
{16650}{16705}ludzie, niekt�rzy z was|musz� popracowa� dodatkowo.
{16710}{16799}rozgniewany facet porysowa�|samoch�d na rolniczym targu.
{16804}{16862}rozgniewana kobieta zaatakowa�a|no�em dyrektora szko�y.
{16866}{16898}i ze sportu,
{16903}{16977}rozgniewany trener znokautowa�|s�dziego kijem baseballowym.
{16981}{17020}co tam si� do diab�a dzieje?
{17026}{17078}miasto schodzi na psy,|oto co si� dzieje.
{17082}{17139}z�e wie�ci dla miasta,|dobre wie�ci dla nak�adu.
{17144}{17201}to jest dziwne,|nawet moi czytelnicy wydaj� si� bardziej
rozgniewani.
{17206}{17277}nie przestaj� prosi� o rady,|jak upora� si� z ich nastrojami.
{17281}{17327}hej, co robisz?
{17331}{17371}to jest metro,|w takim razie to moja historia!
{17376}{17410}moja, ona mi j� da�a!
{17415}{17452}hej, hej, przesta�cie w tej chwili!
{17484}{17512}przepraszam, �e przerywam...
{17548}{17612}...ale mam przy telefonie paige.|chcesz, �eby zostawi�a wiadomo��?
{17617}{17694}nie. nie, chc� z ni� porozmawia�.
{17724}{17766}to moja historia.
{17849}{17936}- hej.|- hej, nie mog� si� zdecydowa� na sceneri�.
{17940}{17997}to jest te� "dziecko z niebios,"
{18001}{18055}kt�re jest te� maluszkiem|p�ywaj�cym w chmurach,
{18059}{18166}czy "milusim robaczkiem,"|b�czkiem na r�owym kwiatku.
{18170}{18212}o, nie, piper jest uczulona|na pszczo�y, pami�tasz?
{18217}{18245}masz racj�.|bardzo ci dzi�kuj�.
{18250}{18288}czy dzwonisz tylko z tego|powodu?
{18293}{18355}- tak, dlaczego?|- ogl�da�a� wiadomo�ci?
{18360}{18411}wydaje si�, jakby wszyscy|skakali sobie do garde�.
{18415}{18444}to znaczy nawet tutaj.
{18449}{18500}zauwa�y�a� co� dziwnego?
{18533}{18561}wycofaj, paniusiu!
{18566}{18598}wiesz, skoro ju� o tym wspominasz,
{18603}{18695}jad�c tutaj, zauwa�y�am m�j udzia�|w pewnym przedsi�wzi�ciu.
{18700}{18760}widzisz, my�l� o czym� innym.|mo�liwe, �e czym� z�ym.
{18764}{18820}phoebe, powa�nie, my�l�, �e|mog�aby� mi troch� pom�c.
{18824}{18887}pomy�l o niebezpiecze�stwie, |kt�re czai si� w ka�dym k�ci�.
{18912}{19021}- rusz si�, paniusiu!|- to moje miejsce.
{19025}{19083}poza tym, ka�dy jest dziwny|w san francisco.
{19087}{19115}dlatego tak dobrze do siebie pasujemy.
{19119}{19171}sp�jrz, wiem, �e|by�am ostatnio nerwowa
{19175}{19222}i naprawd� pr�buj� si� tym zajmowa�.
{19226}{19293}a poniewa� by�am mo�e troch� neurotyczna,
{19297}{19332}nie znaczy, �e nie jestem w porz�dku.
{19337}{19434}hej, rusz si� albo go stracisz, paniusiu!|chc� tego miejsca!
{19500}{19554}mo�e masz racj�.
{19582}{19628}nigdy nie przestan� ci� kocha�, ryder.
{19664}{19696}wiesz o tym, prawda?
{19700}{19743}ja tylko nigdy nie przypuszcza�em|�e zn�w ci� zobacz�, sienna.
{19779}{19814}nie po eksplozji jachtu.
{19818}{19878}i on stoi obok mnie|i m�wi mi, �e nie �ni�.
{19882}{19959}wi�c, my�l�, �e zwariowa�a�.
{19963}{20013}co, teraz my�lisz, �e|to jest po��czone z twoim snem?
{20017}{20054}albo mam wizj� podczas snu.
{20059}{20136}to by�by wielki zbieg okoliczno�ci, |je�li naprawd� nie by�, nie
uwa�asz?
{20140}{20186}ludzie, czekam na to|od tygodni.
{20232}{20288}nie, nie r�b tego.|oni w�a�nie zbli�ali si� do w�a�ciwego momentu.
{20292}{20349}wi�c, wypo�ycz kaset�.|mamy prac�, kt�r� musimy wykona�.
{20353}{20446}-tego nie ma na video, to telenowela.|- leo!
{20450}{20534}phoebe uwa�a, �e jaki� demon|powoduje epidemi� gniewu.
{20539}{20564}daj mi pilota.
{20575}{20605}- daj to.|- widzisz?
{20609}{20646}widz�, daj mi pow�d. tutaj.
{20696}{20756}- masz co�?|- opieraj�c si� na tym, co powiedzia�a starszyzna,
{20760}{20809}my�l�, �e twoja senna wizja|jest bardzo realna.
{20813}{20870}- s�dz�, �e to jest tracer.|- kim jest tracer?
{20874}{20932}a co m�wi� o stworzeniu?|wiedz� co� o nim?
{20936}{20961}o jakim stworzeniu?
{20965}{21009}wi�c, my�l�, �e|to jest jaki� tajemniczy assomnio.
{21014}{21062}je�li tak,|to zdecydowanie musisz go uratowa�.
{21066}{21121}- tajemniczy kto?|- tajemniczy assomnio.
{21125}{21226}to jest oryginalny �aci�ski termin|dla piaskowego dziadka.
{21243}{21305}czekaj chwil�, tak jak,|"piaskowy dziadku, przynie� mi sen"?
{21309}{21368}tak, ten sam.|tylko to nie jest jedyny piaskowy dziadek.
{21372}{21421}jest ich tam wielu, jak anio�y.
{21431}{21479}oni odwiedzaj� dobre istoty|podczas snu,
{21483}{21551}posypuj� ich sennym py�em,|by mogli �ni�.
{21567}{21607}nie mog� uwierzy�, �e oni istniej�.
{21611}{21667}w�a�ciwie nie powinnam si� dziwi�.
{21671}{21748}tak, ale oni nie wiedz�|o czym �nimy, prawda?
{21752}{21814}znaczy si�, �e to jest osobiste,|nieprawda�?
{21818}{21904}nie wiem. ale wiem, �e|oni egzystuj� na innej p�aszczy�nie,
{21908}{21943}co znaczy, �e|jedynym sposobem, �eby znale��...
{21947}{22018}mog�oby by� dla tracera|przeniesienie go na nasz� p�aszczyzn�.
{22022}{22069}- i zabicie go.|- �wietnie.
{22076}{22156}nie �api�. dlaczego demon m�g�by by�|zainteresowany zabijaniem
ludzkich sn�w?
{22161}{22232}my�l�, �e to dla nich|rodzaj nieszkodliwej erotycznej zabawy.
{22236}{22287}powiedzia�a� "erotycznej"?
{22336}{22399}egzotycznej. powiedzia�am "egzotycznej."
{22417}{22500}ja nie mam egzotycznych sn�w.|tylko niepokoj�ce.
{22504}{22538}moje s� przera�aj�ce.
{22542}{22586}ale to tak dzia�a,|to ma zwi�zek z prac�, jak� wykonujesz, prawda?
{22591}{22626}- w twoich snach?|- wi�c?
{22631}{22671}wi�c, my�l�, �e to dlatego|ka�dy zachowywa� si� jak wariat.
{22676}{22722}oni nie zajmuj� si�|swoimi pod�wiadomymi problemami
{22726}{22754}kiedy �ni�.
{22758}{22821}my�l�, �e ja mam jakie� problemy do rozwi�zania.
{22836}{22922}powiedzia�a�, �e twoja wizja mia�a miejsce|gdzie�, gdzie by�a� na
obozie?
{22926}{22964}tak. w p�nocnym obozowisku stanowym.
{22981}{23036}dobra, w porz�dku, jedziemy.
{23040}{23076}i uratujemy nasze sny.
{23080}{23136}och, piper, mo�e powinna� posiedzie� tutaj.
{23141}{23191}dlaczego? nie potrzebujecie mnie,|�eby unicestwi� demona?
{23195}{23226}nie, przygotuj� eliksir.
{23231}{23281}chodzi o to , �e ty nie mo�esz porusza� si�| za szybko w tym stanie,
{23285}{23341}- a my mo�e b�dziemy musieli biec.|- ale...
{23400}{23487}dobra. zr�b to sama.
{23577}{23638}to by�o takie d�ugie.
{23642}{23700}ale nigdy nie zapomnia�em, jak si� czuj�,|kiedy jestem w twoich
ramionach.
{23704}{23771}och, przegapi�am to!
{24224}{24286}naprawd� my�la�e�, �e|nie m�g�bym po ciebie wr�ci�?
{24364}{24423}w�a�ciwie liczy�em na to.
{24492}{24539}wied�my.
{24989}{25023}kto to do diab�a jest?
{25543}{25623}przepraszam, jestem tylko zaskoczona,|�e jeste� prawdziwy.
{25626}{25739}okay, to powinno powstrzyma�|nasze m�zgi przed za�ni�ciem.
{25759}{25816}czy piaskowi dziadkowie w og�le �pi�?
{25820}{25872}tylko kiedy nasi podopieczni|si� przebudz�.
{25885}{25929}o, wi�c zasadniczo nigdy.
{25932}{25966}okay, mo�emy si� skupi�?
{25970}{26033}poniewa� mamy unicestwi� demona|i zaj�� si� koszmarami.
{26037}{26085}no i przyj�cie dzidziusia si� zbli�a.
{26090}{26134}co? ja tylko m�wi�.
{26138}{26202}jakie� pomys�y, w jaki spos�b o�y� koszmar phoebe?
{26206}{26268}nie.|to si� nigdy wcze�niej nie zdarzy�o.
{26282}{26379}ale te�, nikt wcze�niej nie zosta� posypany|tak� ilo�ci� sennego
py�u.
{26384}{26423}wi�c my�lisz, �e,|od kiedy ona mia�a t� rzecz,
{26428}{26494}on poprostu pojawi� si� poza jej g�ow�?
{26498}{26548}poza jej �wiadomo�ci�.
{26553}{26622}ale skoro ju� tu jest,|jest oczywi�cie bardzo prawdziwy.
{26626}{26679}okay, czy to znaczy, �e on|nie przestanie pr�bowa� mnie zabi�?
{26684}{26769}je�li on pr�buje to zrobi�|w twoich snach, to tak.
{26773}{26854}�wietnie. po prostu �wietnie.|musz� nad tym pomy�le�.
{26859}{26925}wi�c musimy si� pospieszy�|i znale�� spos�b, by wpakowa� go z
powrotem
{26929}{26998}zanim inne sny o�yj�, prawda?
{27003}{27052}- jakie sny?|- niewa�ne.
{27056}{27124}po pierwsze, my�l�, �e powinni�my powstrzyma� Tracera,
{27129}{27199}zanim obr�ci to miasto|w jeden ogromny koszmar, nie?
{27207}{27273}tak, ale nie tylko tym jednym tracerem|musisz si� martwi�.
{27276}{27315}s� inni, kt�rzy nas zabijaj�.
{27326}{27390}co znaczy, �e istnieje inny,|demon wy�szego szczebla,
{27394}{27431}kt�ry zleca te ataki.
{27435}{27473}okay, wi�c napiszemy|zakl�cie wzywaj�ce,
{27476}{27535}i sprowadzimy tracera tutaj,|zamrozimy go i zmusimy do gadania,
{27539}{27576}unicestwimy jego i jego szefa,
{27579}{27666}a wtedy piaskowy dziadek b�dzie m�g� wr�ci�,|by sprowadzi� sny na
swoje miejsce.
{27672}{27720}bardzo imponuj�ce i bardzo szybkie.
{27770}{27822}co zrobimy z moim zab�jc�|z pi�� �a�cuchow�?
{27826}{27851}nim si� nie martw.
{27856}{27926}wysadzimy go,|zanim si� do ciebie dobierze.
{27935}{27960}kto to jest?
{27965}{28019}to musi by� Becca i wendy|z przystawkami.
{28023}{28072}nie masz nic przeciwko naci pietruszki, prawda?
{28076}{28128}- pozby� si� ich?|- nie, nie pozb�d� si� ich.
{28132}{28177}je�li bym si� ich pozby�a,|musia�abym wstrzyma� przyj�cie,
{28182}{28235}- a tego nie zrobi�.|- no dobrze, spokojnie, spokojnie.
{28239}{28265}zaopiekuj� si� nimi,
{28269}{28304}a wy zacznijcie zakl�cie przywo�uj�ce.
{28307}{28342}id�cie, id�cie.
{28384}{28432}dzi�ki mamo.
{28451}{28476}chod�.
{28541}{28626}- wied�my? zgubi�e� go przez wied�my?|- tylko pozw�l mi wyt�umaczy�.
{28630}{28717}-czy one wiedz� o mnie?|- nie, przysi�gam.
{28724}{28784}mog� dosta� piaskowego dziadka,|zanim one to zrobi�.
{28788}{28826}s�ucham.
{28831}{28875}jedna z wied�m,
{28879}{28935}zosta�a posypana, zbyt du�� ilo�ci� sennego py�u.
{28939}{28965}no i?
{29042}{29107}nie, zaczekaj.
{29111}{29191}przepraszam. zapewniam ci�, �e|on nie jest dla nas zagro�eniem.
{29195}{29254}tylko dla wied�my,|kt�ra o nim �ni�a.
{29318}{29404}zwr�ci�e� jego uwag�.|mo�esz to teraz odwr�ci�.
{29422}{29487}to dobrze, |on dos�ownie, jest jej najgorszym koszmarem.
{29491}{29582}a skoro on mo�e j� przestraszy� na �mier�,|my�l�, �e...
{29616}{29674}...je�li m�g�bym po�yczy�|kilka z tych tu woreczk�w,
{29682}{29757}i m�g�bym sprawi�, �e|inne sny wied�m te� by o�y�y.
{29766}{29844}a w jaki spos�b|ma to pom�c mnie?
{29863}{29981}to zatrzyma je na wystarczaj�co d�ugo, �eby|straci�y m�j �lad, a ja
b�d� m�g� zainkasowa� moj� nagrod�.
{29985}{30064}lepiej wezm� kilka dodatkowych,|tak na wszelki wypadek.
{30100}{30140}przepraszam.
{30211}{30236}niech to lepiej zadzia�a.
{30251}{30345}inaczej ja b�d� twoim najgorszym koszmarem.
{30542}{30588}paige, wystarczy.|chc�, �eby one posz�y.
{30592}{30650}wyluzuj, piper.
{30654}{30704}baga�nik jest ju� pusty.
{30710}{30739}�wietnie, wi�c sko�czy�y�my.
{30743}{30790}nie ma mowy.|jeszcze zosta�y tylne siedzenia.
{30795}{30820}�artujesz, prawda?
{30825}{30900}hej, to w�a�nie paige wys�a�a nas |do pi�ciu r�nych sklep�w.
{30915}{30982}- o, m�j Bo�e.|- okay, nie patrz na te torby, piper.
{30985}{31049}nie spodziewa�a� si� chyba, |�e zostawimy to na dworze.
{31072}{31129}hej, becca, my�la�am, �e|nie mia�o by� klaun�w.
{31133}{31225}o, nie, wyluzuj. to tylko|stara zabawka paige, slappy.
{31229}{31290}- to dobrze, bo klauny s� straszne.|- a ten w szczeg�lno�ci.
{31295}{31327}lepiej, �eby paige tego nie us�ysza�a.
{31350}{31397}- o tak.|- okay, wi�c, dzi�ki, dziewczyny.
{31401}{31452}no wiecie, dzi�ki za wszystko.|naprawd� powinny�cie ju� i��.
{31456}{31517}i zadzwonimy do was,|je�li b�dziemy potrzebowa� wi�cej rzeczy.
{31521}{31586}i��? paige chcia�a, �eby�my wszystko przygotowa�y|przed przyj�ciem
dziecka.
{31590}{31615}tak, wiem.
{31620}{31685}ale to ja jestem w ci��y,|i my�l�, �e wyczerpali�my ju� limit.
{31689}{31730}faktycznie, musia�y�my przez to przej��.|i przesz�y�my.
{31735}{31785}to wszystko, to przemawiaj� szalej�ce hormony.
{31790}{31851}mo�e powinna� sk�ama�|i pozwoli� nam doko�czy�.
{31856}{31904}nie, nie, wszystko dobrze. naprawd� nic mi nie jest.
{31908}{31975}tylko te szalone rzeczy tu dooko�a|to jaka� przyj�ciowa mania.
{31979}{32040}szczeg�lnie wtedy, gdy|musimy skupi� si� na ...
{32070}{32104}szczeg�ach, szczeg�ach.
{32107}{32148}jak na przyk�ad, w co si� ubierzemy i takie tam.
{32161}{32232}szczerze, piper,|jestem zaskoczona twoim nastawieniem.
{32235}{32273}to wszystko jest dla ciebie.
{32277}{32306}och, wiem i jestem ju� zm�czona.
{32310}{32360}ale teraz,|potrzebuj� troch� spokoju i ciszy.
{32365}{32426}wiesz, to przywilej kobiet w ci��y.
{32430}{32476}- je�li tak m�wisz.|- tak.
{32479}{32551}no c�, okay, dzi�ki.
{32724}{32759}to jest tylko g�upie zakl�cie przywo�uj�ce.
{32763}{32801}nie wiem dlaczego,|nie mog� niczego wymy�le�.
{32805}{32847}potrzebujesz odpoczynku.|to samo do ciebie przyjdzie.
{32851}{32936}wiesz, mo�e to dlatego, �e|nie jestem pewna, czy to dobry pomys�.
{32940}{33015}to znaczy, je�li sprowadz� tutaj tracera,
{33019}{33057}czy to jeszcze wszystkiego nie pogorszy?
{33061}{33119}w jaki spos�b?|on ju� wcze�niej nas zaskoczy�.
{33123}{33167}ale wtedy mia� szcz�cie.
{33171}{33235}nie wiedzia�,|�e tw�j sen m�g�by o�y�.
{33239}{33304}tak. i niestety,|tylko o tym mog� my�le�.
{33308}{33355}mo�liwe, �e je�li poczekasz|i spr�bujesz dowiedzie� si� co to
znaczy,
{33360}{33400}nie b�dziesz si� ju� wi�cej tego ba�a.
{33404}{33491}leo, czy ty my�lisz, �e|je�li bym tak mog�a, to bym tak nie zrobi�a?
{33529}{33596}unicestwiam demony ka�dego dnia,|w realu.
{33600}{33657}wi�c jaki� facet ze snu,|to powinna by� bu�ka z mas�em,
{33662}{33723}nawet bez niczego.
{33727}{33762}wi�c dlaczego przed nim uciekam?
{33796}{33832}- wiesz dlaczego?|- nie.
{33837}{33937}mo�e ja tworz� sny,|ale nie nadaj� im kszta�tu.
{34018}{34085}mo�e, mo�esz wyobrazi� sobie, kto ukrywa si� za mask�.
{34097}{34191}postacie ze sn�w symbolizuj�|co� co zwi�zane jest z naszym �yciem.
{34205}{34272}a wyj�tkowa osoba,|niekt�re uczucia i b�l.
{34276}{34352}zdejmij mu mask�, zdemaskuj go,
{34356}{34416}a wtedy on odejdzie.
{34450}{34508}nawet nie wiem od czego zacz��.
{34522}{34562}moje �ycie jest teraz takie wspania�e.
{34566}{34627}moje ma��e�stwo, z piek�a rodem mam ju� za sob�.
{34631}{34687}nie wiem co,|mog�o wywo�a� te sny.
{34695}{34777}tylko ty znasz na to odpowied�, moja droga.
{34802}{34838}w twoich snach.
{34995}{35077}to nie brzmi entuzjastycznie,|ale to przesada.
{35081}{35109}nie, tak jest doskonale.
{35113}{35171}nic nie jest za dobre dla mojej przysz�ej siostrzenicy.
{35175}{35247}okay, ale paige, to jest przyj�cie,|a nie koronacja.
{35252}{35281}hej, to nie jest codzienne,
{35285}{35342}�e p� Duch �wiat�o�ci, p� wied�ma|przychodzi na �wiat.
{35347}{35377}musimy j� uczci�.
{35381}{35468}okay, ale "jej"|tu nawet jeszcze nie ma.
{35475}{35555}z wyj�tkiem sporadycznych kopniak�w w nerki.
{35559}{35657}to sprawia, �e my�l�, �e to wszystko|jest troszk� bardziej dla
ciebie, ni� dla niej.
{35709}{35780}- gdzie twoi przyjaciele?|- odeszli, ale nie zapomnieli.
{35784}{35831}- wr�c�?|- nie przed przyj�ciem, dlaczego?
{35835}{35880}phoebe ju� prawie ma|przywo�uj�ce zakl�cie,
{35884}{35909}wi�c musimy by� gotowi.
{35914}{35950}masz na my�li mnie?
{36485}{36541}o, nie.
{36591}{36616}moja mi�o�ci.
{36620}{36666}nie. jak si� tu znalaz�e�?
{36670}{36703}odejd�.
{36707}{36758}nie, a-kysz, odejd�!
{36770}{36814}z kim ty rozmawiasz?
{36818}{36848}o co chodzi?
{36855}{36908}nie poznajesz mnie, kochanie?
{36912}{36975}to slappy!
{37032}{37108}- gdzie moje dziecko?|- tutaj.
{37205}{37262}- o, m�j Bo�e.|- o, m�j Bo�e.
{37266}{37304}o, m�j Bo�e.
{37384}{37464}- to nie brzmia�o dobrze.|- paige! piper!
{37517}{37583}to tak nie dzia�a.|nie mo�esz walczy� ze swoimi snami.
{37587}{37619}chcesz si� za�o�y�?
{37908}{37969}freud m�g�by mie�|tu pole do popisu?
{37973}{38018}phoebe, wszystko w porz�dku?
{38027}{38052}s�odkich sn�w.
{38576}{38601}phoebe?
{38864}{38925}- czemu to tak d�ugo trwa?|- nie wiem.
{38974}{39016}on ma tak� sam� ran�?
{39034}{39064}co si� sta�o?
{39069}{39132}nie jeste�my pewni.|zamkn�a� pana chichota?
{39136}{39183}slappiego.|i, tak, twojego facet te�.
{39187}{39214}co do tego faceta...
{39218}{39302}troch� mniej narzekania,|troch� wi�cej leczenia, prosz�.
{39429}{39536}- spokojnie. spokojnie. dobrze si� czujesz?|- tak.
{39540}{39607}- �wi�ta krowo, ty te�?|- tak.
{39611}{39691}wszyscy zostali�my posypani sennym py�em, pheebs.
{39695}{39750}hej, gdzie jest piaskowy dziadek?
{39834}{39863}o, nie.
{40000}{40049}- jak on zosta� uzdrowiony?|- przypuszczam, �e tak samo.
{40062}{40116}- zobaczmy, czy potrafi si� uzdrowi� po tym.|- nie, nie mo�esz go
zabi�.
{40120}{40166}zabijesz jego, zabijesz mnie.
{40250}{40305}biegnijcie. za mn�.|spotkamy si� w oran�erii.
{40310}{40375}- po co?|- ona ma racj�, zaufaj jej. chod�.
{40935}{41009}- kim jest ten klaun?|- kim jest ten oszust?
{41013}{41040}- nie pytaj.|- dobre pytanie.
{41060}{41094}jestem kochankiem piper ze snu.
{41120}{41201}nie, pos�uchaj, pos�uchaj.|nigdy nie spali�my razem.
{41205}{41259}to znaczy we �nie.
{41263}{41310}mo�e powinni�cie o tym pogada� w innym pokoju.
{41315}{41358}dobry pomys�.
{41385}{41427}paige.
{41440}{41488}do�� kiepskie, nie uwa�asz?
{41492}{41523}te dekoracje?
{41527}{41620}imprezowicze nadal nieobecni.
{41713}{41747}dosta�em jej numer.
{41865}{41900}to wszystko jest nienormalne.
{41911}{41936}co my teraz zrobimy?
{41948}{41987}wi�c, ja z�o�y�am obietnic� piaskowemu dziadkowi
{41991}{42016}i mam zamiar jej dotrzyma�.
{42020}{42108}okay, wi�c trzymamy si� pierwotnego planu.|�ci�gamy tu ponownie
tracera...
{42112}{42147}tak, to jest naprawd� sprytne, piper.
{42151}{42213}cokolwiek stanie si� z twoim facetem tutaj,|ty umrzesz.
{42217}{42282}rozumiem.|i uspok�j si�, mo�esz?
{42286}{42320}martwisz si� o dziecko.
{42325}{42360}on jednak ma racj�.
{42365}{42405}to znaczy, kiedy demon wr�ci.
{42409}{42475}wi�c, musimy szybko wymy�le� co zrobi�.|jakie� pomys�y?
{42480}{42558}a co je�li rzucimy zakl�cie na sen|i tam si� z nimi rozprawimy?
{42562}{42587}znowu?
{42591}{42654}piaskowy dziadek powiedzia�, �e|je�li ich zdemaskujemy
{42658}{42721}i zrozumiemy dlaczego to w�a�nie ich widzimy,|wtedy odejd�.
{42725}{42809}tak. ale to nie pomo�e zrozumie� sn�w Piper.
{42813}{42857}ty chcesz poprostu by� z kim� innym.
{42861}{42955}wi�c, przynajmniej on sprawi�, �e poczu�am si� sexi,|a nie jak
chodz�cy inkubator.
{42960}{43015}przypuszczam, �e ty w�a�nie o tym �ni�e�.
{43019}{43059}hej, ludzie, mo�e pogadacie o tym innym razem.
{43065}{43131}nie, teraz jest dobrze. im wi�cej wiemy,|tym mamy wi�ksze szanse.
{43135}{43202}dobra, ja nie wiem, co do diab�a znaczy ten klaun.
{43207}{43250}co� musi znaczy�.
{43272}{43379}wszystko co wiem, to to, �e w moim �nie|pr�buj� da� dziecku klauna,
{43383}{43434}wtedy wszyscy na przyj�ciu|odchodz�,
{43438}{43521}a ja mam uczucie pustki.
{43525}{43576}okay, dobrze, chcesz si� dowiedzie�|co to znaczy.
{43580}{43615}no wiesz, co z tego wynika.
{43619}{43661}daj dziecku klauna|i zobacz co si� stanie.
{43665}{43727}a ty, panienko, te� musisz dowiedzie� si� co to znaczy.
{43732}{43777}stworzy�a� tego go�cia ze snu|�eby ci� zadowoli�,
{43781}{43816}wi�c mo�e powinna� mu pozwoli�.
{43820}{43859}- co?|- przepraszam.
{43863}{43930}facet, wyluzuj.|kobiety �ni� o tym przez ca�y czas.
{43947}{43981}tak.
{44008}{44085}no dobra, panno phoebe,|kim jest ten morderca, ukrywaj�cy si� za
mask�?
{44089}{44137}czy to nie oczywiste? to musi by� Cole.
{44142}{44177}dlaczego cole? ju� masz go z g�owy.
{44181}{44222}tak, kiedy nie �pi�.
{44227}{44283}ale najwidoczniej nie w pod�wiadomo�ci.
{44287}{44320}a co ze mn�?
{44324}{44394}kochanie, dostali�my nasze sny,|by rozprawi� si� z tracerem.
{44398}{44457}tob�, panie mamusiu zajmiemy si� p�niej.
{44462}{44509}potrzebujemy ci�, �eby� nas chroni�,|kiedy p�jdziemy na dno
{44513}{44565}po ataku tracera.
{44569}{44607}b�dziecie pracowa� nad zakl�ciem na sen?
{44612}{44665}- ca�y czas.|- okay.
{44690}{44763}- gdzie idziesz?|- po troch� sennego py�u.
{44767}{44828}to w�a�nie robi� piaskowy dziadek.
{44993}{45053}chod� siostra, idziemy.
{45294}{45337}co ty tutaj robisz?
{45414}{45447}dosta�e� swoj� nagrod�, nieprawda�?
{45455}{45501}tak, dosta�em.
{45505}{45609}ale my�l� o twoim planie,|zaimponowania liderom podziemnego �wiata.
{45622}{45683}my�l�, �e to dobry spos�b, by to zrobi�.
{45713}{45767}- naprawd�?|- tak.
{45772}{45804}my�l�, �e zabicie piaskowego dziadka by�o dobre,
{45808}{45897}ale za�atwienie czarodziejek,|to dopiero imponuj�ce?
{45940}{46023}je�li uda�oby si� to zrobi�,|by�oby �wietnie.
{46039}{46101}wiem, to dlatego nie chcia�em|zabiera� im piaskowego dziadka,
{46105}{46174}dop�ki ostatni z nich|nie upad�.
{46186}{46231}to kaza�o mi zacz�� my�le�.
{46269}{46305}z ich snami i ich tre�ci�,
{46309}{46372}mo�e s� teraz bardziej wra�liwi,|ni� byli kiedykolwiek wcze�niej.
{46383}{46510}mo�e nadszed� czas na to,|by naprawd� zaimponowa� liderom.
{46515}{46586}w porz�dku,|czego potrzebujesz ode mnie?
{46735}{46798}potrzebuj� usun�� ci� z mojej drogi.
{47244}{47290}prosz�.
{47301}{47329}pozw�l mi ci� potrzyma�.
{47372}{47441}ja chc� ci� tylko potrzyma�, dziecinko.
{47678}{47721}w�a�nie.
{47792}{47838}mam ci�.
{47873}{47960}leo, uwa�aj. otrz��nij si� z tego.
{48015}{48044}okay, tylko nie we�cie za du�o.
{48048}{48091}nie chcemy mie� wi�cej problem�w,|wracaj�c do �ycia.
{48096}{48186}jeste� pewna, �e to dobry pomys�, zasypia�,|kiedy tracer jest wci��
na wolno�ci?
{48271}{48348}piper, potrzebuj� ci�. pragn� ci�.
{48352}{48450}chod�, paige, bawmy si�!
{48454}{48501}chod� ju�, dostaniemy najlepsze miejsca.
{48596}{48621}za�atwmy to wreszcie.
{48633}{48681}okay, czy ka�dy wie co musi zrobi�?
{48685}{48776}ta, musz� znale�� przyczyn�,|dlaczego czuj� pustk�.
{48780}{48844}a ja musz� da� upust moim pragnieniom i...
{48848}{48887}wystarczy. phoebe?
{48891}{48976}ja musz� znale�� odwag�,|by skopa� ty�ek mojemu zab�jcy.
{48981}{49021}gotowi?
{49036}{49180}pozw�lmy mu obudzi� si� z naszego snu.|i powr�ci� do g��bokiego snu.
{49823}{49875}wiem, �e jeste� tu na dole.
{49879}{49931}zawsze jeste�.
{49975}{50040}nie boj� si�. nie boj� si�.|nie boj� si�!
{50482}{50573}zaczekajcie, nawet nie widzia�y�cie jeszcze dziecka.
{50590}{50641}ale ty powinna�.
{50645}{50688}to dlatego tu jeste�, prawda?
{50726}{50803}id� dalej, zerknij.
{51711}{51765}paige, nic ci nie jest?
{52074}{52140}dziecko w ko�ysce, to by�am ja.
{52152}{52200}nikt nie mia� pozwolenia|na �wi�towanie moich urodzin,
{52203}{52274}poniewa� to by�o trzymane w sekrecie.
{52284}{52376}przypuszczam, �e to dlatego pr�bowa�am|wynagrodzi� to dziecku.
{52401}{52453}z ni� b�dzie inaczej.
{52465}{52534}ale najpierw, musimy sprowadzi� jej mam� z powrotem.
{52626}{52690}ryder, prosz�, to nie w porz�dku.|jestem m�atk�.
{52750}{52805}nie w swoich snach, tu nie jeste�.
{53121}{53214}nie b�j si�.|wiesz, �e tego chcesz.
{53981}{54053}- co si� sta�o? gdzie on poszed�?|- nigdzie.
{54089}{54176}ca�y czas mia� racj� we wszystkim.
{54331}{54371}�ni�am o tobie.
{54383}{54409}o nas.
{54413}{54458}o tym, jak to powinno by�.
{54462}{54496}i nie chc� tego zmienia�,
{54501}{54588}tylko dlatego, �e jeste�my ma��e�stwem|i b�dziemy mieli dziecko.
{54618}{54649}ja te� nie chc�.
{54700}{54745}ludzie?
{54749}{54798}phoebe nie wygl�da do�� dobrze.
{54963}{54996}chod�, phoebe.
{55000}{55060}mo�esz to zrobi�. teraz albo nigdy.
{55561}{55595}phoebe?
{55599}{55656}kochanie, co si� sta�o?
{56096}{56143}nie wypu�� ich!
{56233}{56275}to ich nie zatrzyma.
{56290}{56338}phoebe, rozprawi�a� si� ju�|ze swoimi problemami?
{56342}{56380}nie pomo�esz jej krzycz�c!
{56440}{56473}dobra, wystarczy.
{56477}{56516}nie. zabijesz ich, zabijesz phoebe.
{56520}{56582}w takim razie, co do diab�a mamy zrobi�?
{56898}{56968}co mam zrobi�, �eby odeszli?
{56980}{57045}zdemaskuj ich, a on odejdzie.
{57070}{57103}to jest to.
{57221}{57271}o, m�j Bo�e.
{57479}{57555}phoebe, pospiesz si�.
{57605}{57630}gdzie oni si� podziali?
{57742}{57802}zrobi�a� to, skopa�a� mu ty�ek.
{57806}{57839}w�a�ciwie nie, nie zrobi�am tego.
{57849}{57936}zdemaskowa�am go,|lub raczej on mnie.
{57940}{58021}ciebie? zab�jc� by�a� ty?
{58027}{58083}tak. czy to nie narcystyczne?
{58087}{58114}to dziwne.
{58118}{58168}my�la�am, �e m�j klaun by� dziwny.
{58171}{58236}- co si� tutaj sta�o?|- nic takiego.
{58240}{58303}my�my tylko ci� chronili przed, najwidoczniej, tob�.
{58320}{58350}poczekaj chwil�, nie �api�.
{58353}{58409}my�la�am, �e to cole by� zamieszany w twoje koszmary.
{58413}{58470}tak, ja te�,|dop�ki nie przesta�am ucieka� wystraszona
{58474}{58530}i zrozumia�am,| �e uciekam przed sam� sob�.
{58547}{58585}nie nad��am.
{58589}{58631}to rodzaj mojego starego problemu.
{58634}{58665}samosabota�owanie.
{58677}{58741}nie przesta�am si� obwinia�|za to wszystko z colem,
{58745}{58799}uwa�a�am, �e |nie zas�u�y�am na to, by� i�� dalej.
{58803}{58836}ale� zas�ugujesz.
{58840}{58907}wi�c, dobra wiadomo��, to ta, �e,|dla nas to ju� si� sko�czy�o.
{58991}{59019}mo�e nie dla wszystkich.
{59051}{59096}kopn�a.
{59101}{59127}czu�em kopni�cie dziecka.
{59306}{59338}dlaczego to si� sta�o?
{59346}{59398}powiedzia�e�, �e chcia�by� by� bli�ej dziecka.
{59402}{59427}wi�c by�e�.
{59432}{59460}teraz ju� nie.
{59464}{59600}tak, dobrze, teraz|chc� by� blisko mojej �ony.
{59653}{59699}przygotujcie si� na �mier�, wied�my.
{59784}{59809}gdzie s� wasze sny?
{59813}{59863}ch�opcze, sp�ni�e� si�.
{59905}{59971}dlaczego to zrobi�a�? potrzebowa�y�my go,|by znale�� tego, dla kogo
pracowa�.
{59976}{60028}o, tam sk�d przyszed�, jest ich wi�cej.
{60032}{60068}poza tym, ratujemy sny.
{60071}{60139}nie chc� wi�cej nawiedzonych kobiet|na przyj�ciu mojego dziecka.
{60143}{60219}chyba wiesz, �e posiadanie jednego|mo�e przyspo�y� ci kilku
problem�w.
{60234}{60287}nie, nie, jest mi dobrze.
{60290}{60395}no wiesz, mog�abym by� nawet taka ambitna|i rozwa�y� przeniesienie
go do p3.
{60399}{60428}nie, nie mog�.
{60434}{60480}wieczorem b�dzie gra� Beth orton.
{60489}{60520}jaki mo�e by� lepszy spos�b do �wi�towania?
{60536}{60620}mam tylko nadziej�, �e mo�emy sta� wystarczaj�co d�ugo,|�eby to
polubi�.
{60620}{61190}
{61238}{61310}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests