You are on page 1of 13

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 348.3 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{209}{265}�wieci nawet bardziej|ni� godzin� temu.
{270}{375}to jest jak magia i nauka i bajki,|wszystko zwini�te w jedno��.
{380}{451}w�a�ciwie, to jony p�dz�ce|do pola magnetycznego ziemi,
{455}{510}a potem zderzaj� si�|z cz�stkami powietrza.
{617}{675}my�licie, �e to dziwne,|�e zorza polarna
{679}{741}wyst�puje noc przed|wika�skim �wi�tem �wiate�?
{745}{848}by�am tak zaj�ta dzieckiem,|zapomnia�am, �e jutro jest sabat.
{852}{929}to zdecydowanie czas|odnowienia i wzrostu.
{933}{971}prosz�, nie m�w o wzro�cie.
{975}{1085}je�li ta ma�a rzecz si� powi�kszy,|nigdy nie b�d� w stanie odburkn��.
{1090}{1164}hej, czy to dreszcz?|chyba wykry�am dreszcz.
{1168}{1264}- powinna� wej�� do �rodka z tym dreszczem.|- czuj� si� dobrze.
{1268}{1293}nie wygl�da�a� za dobrze,
{1297}{1356}kiedy wisia�a� dzi� nad toalet�|wymiotuj�c swoje kiszki.
{1360}{1427}md�o�ci, b�le g�owy,|normalne cz�ci ci��y.
{1431}{1531}razem z gazami, zgag�,|ci�g�ej potrzebie siku.
{1535}{1579}niez�a zabawa.
{1662}{1722}kolejna z�ota g�.
{1726}{1772}pomy�la�by, �e magiczna wsp�lnota
{1776}{1835}mog�aby znale�� co� innego|by da� dziecku?
{1839}{1903}- nie, to gor�ca rzecz w tym roku.|- najwyra�niej.
{1907}{1985}mog�abym to zdecydowanie prztopi�|i zrobi� elegancki pier�cionek.
{1990}{2026}nie zatrzymasz tego.
{2030}{2093}g�sko, g�sko, g�sko!
{2169}{2227}tak bardzo, jak bawi� si�|tym spektaklem,
{2231}{2280}my�l�, �e naprawd� powinni�my|odes�a� te rzeczy.
{2285}{2340}tata jest jutro w mie�cie,|chce wpa�� nas odwiedzi�.
{2345}{2429}robi si� taki, jak darrin stephens,|co do naszej magii.
{2433}{2479}mo�e leo powinien|zapyta� Starszych
{2483}{2530}co to za polityka oddawa�|magiczne prezenty.
{2534}{2590}nie chcemy sprowadzi�|na rodzin� kl�twy, czy co�.
{2594}{2645}tak, dobry pomys�.
{2656}{2698}zastanawiam si� czego|starsi chc� o tej porze.
{2702}{2750}nie wiem,|ale id� si� dowiedzie�.
{2754}{2790}i zatrzymaj to, kiedy wr�cisz,
{2794}{2838}poniewa� zamierzam prowadzi�.
{2895}{2939}- albo i nie.|- piper.
{2943}{2973}- piper.|- piper.
{2977}{3010}leo.
{3020}{3064}co si� dzieje?
{3076}{3123}nie wiem. nie mog� jej uleczy�.|nie ocknie si�.
{3129}{3182}do szpitala. dalej.
{5259}{5323}wystraszyli�my si�.
{5327}{5408}ja te�. chyba nie jestem|taka niepokonana.
{5412}{5476}mo�e zacznijmy lepiej|o ciebie dba�.
{5480}{5518}nie, to by�a moja wina.
{5522}{5578}wszyscy m�wili mi �ebym zwolni�a.
{5582}{5659}to nie twoja wina.|wszyscy jeste�my niezbadanym obszarem.
{5669}{5758}starsi powiedzieli, �e to jest wyj�tkowe|dziecko i nic nie mo�e si�
sta�.
{5762}{5789}nie zapominajmy o tym.
{5840}{5866}jak si� pani czuje?
{5902}{5959}zm�czona i s�aba.
{5964}{6036}mam tu wyniki testu,|ale nie mog� znale�� pani karty.
{6040}{6104}- kiedy termin?|- za sze�� tygodni.
{6108}{6149}a kto jest lekarzem prowadz�cym?
{6222}{6259}nie mamy go.
{6274}{6374}tak jakby, byli�my|u r�nych praktyk�w lekarskich.
{6398}{6443}nie macie ob-gyn?
{6452}{6512}szkoli�y�my si� na po�o�ne.
{6524}{6584}jestem otwarta na wszystkie|formy leczenia,
{6589}{6627}ale kobieta w trzecim trymestrze
{6631}{6694}powinna mie� zrobione usg|i pobran� krew, do tej pory.
{6699}{6759}lekarz m�g�by wtedy zauwa�y�|tw�j stan wcze�niej.
{6781}{6808}m�j stan?
{6837}{6867}zatrucie krwi.
{6871}{6946}to jest forma nadci�nienia|u kobiet w ci��y.
{6950}{7016}mia�a pani do czynienia z niezwyk�ym|stresem w swoim �yciu?
{7028}{7064}bardzo niezwyk�ym.
{7070}{7109}czy to powa�ne?
{7138}{7257}zatrucie krwi ogranicza jej przep�yw|oraz jedzenia i tlenu do �o�yska.
{7261}{7365}to mo�e mie� skutek dla ma�ego dziecka,|przedwczesny por�d,
{7369}{7429}albo mo�e prowadzi�|do innych komplikacji,
{7433}{7479}ale nie musi si� pani|o nie teraz martwi�.
{7483}{7560}wi�kszo�� kobiet szybko|reaguje na kuracj�.
{7564}{7632}wi�c, podajcie mi kuracj�.
{7636}{7786}kuracja dotyczy diety bez soli,|zero stresu i du�o odpoczynku.
{7790}{7840}niech pani to zrobi,|a objawy powinny znikn��.
{7844}{7886}wr�c� p�niej �eby sprawdzi�|co si� dzieje.
{7946}{8023}pewnie dlatego|nie mog�em ci� uleczy�.
{8027}{8086}nadci�nienie nie jest tylko fizyczne,|to stan umys�owy.
{8106}{8174}zero stresu i odpoczynek.|my�lisz, �e dasz rad�?
{8216}{8323}tak, dam rad�.|zrobi� wszystko.
{8366}{8407}my te�.
{8647}{8727}czeka�em na to ca�e �ycie.
{8731}{8833}zorza polarna jest faktycznie|rzadkim widokiem, sir.
{8865}{8913}to znacznie wi�cej ni� to.
{8917}{8999}dwa wieki temu,|kiedy sta�em si� praktykantem,
{9003}{9120}po�wi�ci�em swoje �ycie czarnoksi�stwu|i czarnej sztuce, a wiesz
dlaczego?
{9124}{9161}nie, sir.
{9165}{9280}w nadziei, �e staro�ytna przepowiednia,|kt�r� ukrywa� m�j mentor,
{9284}{9346}pewnego dnia si� spe�ni.
{9350}{9384}i spe�ni�a si�?
{9388}{9473}sp�jrz w g�r�.|znaki s� zbie�ne.
{9477}{9620}przysz�o�� ca�ej magii zawis�a|w r�wnowadze i tylko ja to wiem.
{9624}{9708}- i teraz ja te� to wiem, sir.|- o tak.
{9712}{9752}dlatego zamierzasz mi pom�c
{9756}{9833}przez zaatakowanie jutro|czarodziejek ognistymi kulami.
{9837}{9928}ogniste kule? nie, nie, ogniste kule|s� bezu�yteczne przeciwko tym
wied�mom.
{9936}{10011}w�a�ciwie, b�dziesz mia� szcz�cie|w og�le posiada� tak� moc
{10016}{10062}je�li sprawy p�jd� dobrze,|spodziewam si� ich.
{10088}{10128}brzmi jak samob�jstwo, sir.
{10153}{10240}samob�jstwo? po�wi�cenie.
{10247}{10349}to okazja ca�ego �ycia|posiada� w�adz� nad dobrem na zawsze.
{10363}{10457}to pewien rodzaj misji,|kt�ra przemienia demony w legendy.
{10466}{10553}twoje imi� zostanie znies�awione.
{10576}{10646}- naprawd�?|- tak.
{10650}{10703}- jak si� nazywasz?|- stanley.
{10708}{10825}stanley. stanley, to wszystko|zaczyna si� od ciebie.
{10850}{10990}zaatakuj wied�my. walcz.|zabezpiecz swoje dziedzictwo.
{10994}{11052}zrobi� co w mojej mocy, sir.
{11468}{11506}pozdrowienia znad morza martwego.
{11611}{11650}co tam jad�a�?
{11655}{11745}to nie ja, to siarka w b�ocie.|ma lecznicze w�a�ciwo�ci.
{11750}{11827}ludzie zje�d�aj� si� z ca�ego|�wiata tylko po to, �eby to dosta�.
{11831}{11918}chcemy �eby piper poczu�a si� jak|w spa, nie w kanale �ciekowym.
{11936}{12001}chyba masz racj�.|chc� tylko dla niej jak najlepiej.
{12005}{12031}wiem, skarbie.
{12036}{12112}dobrze si� zaopiekujemy|ni� i dzieckiem, obiecuj�.
{12116}{12180}- halo?|- no i jest.
{12184}{12269}witaj w domu, kochanie.|albo powinnam powiedzie�, "wasza wysoko��"?
{12274}{12392}poniewa� od teraz,|jeste�my twoimi wiernymi poddanymi.
{12397}{12463}nawet zmienili�my twoj�|sypialni� w kr�lewski pok�j.
{12468}{12507}pozw�l mi ci� tam zabra�,|moja kr�lowo.
{12512}{12570}w porz�dku, sko�czcie to,|zanim obetn� wam g�owy.
{12576}{12699}- nie chc� �adnej specjalnej kuracji.|- piper, kochamy ci�. pozw�l
ci� kocha�.
{12704}{12775}to znaczy, jako twoje|siostry i po�o�ne,
{12780}{12902}czujemy si� w obowi�zku|zapewni� ci samotni� i spok�j i...
{12931}{12976}g�gaj�ce g�si.
{12997}{13035}my�la�em, �e mia�y�cie si�|ich pozby�.
{13041}{13075}powiedzia�e�, �e zapytasz starszych
{13079}{13113}o polityk� zwrotu|magicznych prezent�w.
{13117}{13195}w porz�dku, jest dobrze.|wszystko jest dobrze.
{13199}{13224}to nie b�dzie mi przeszkadza�.
{13229}{13290}nie pozwol� �eby mi co� przeszkadza�o,|przez wzgl�d na moj� c�rk�.
{13296}{13321}- dobrze.|- w porz�dku, chod�.
{13325}{13371}zabior� ci� na g�r�.
{13399}{13449}powiedzia�a�, �e je zwi��esz.
{13453}{13507}bo zwi�za�am, ale ta ma�a|gromadka si� uwolni�a.
{13512}{13564}musimy zrobi� to lepiej,|dla piper.
{13568}{13610}je�li nie potrafimy|trzyma� g�si z dala od niej,
{13615}{13657}jak mamy j� chroni�|przed demonami?
{13661}{13692}masz racj�.
{13697}{13733}powinni�my bra� zmiany|by strzec domu.
{13737}{13847}kto wie jakie dziwad�a|si� tu poka��.
{13985}{14048}wielkie nieba, to jednoro�ec.
{14052}{14100}tak. w naszej kuchni.
{14122}{14199}to kolejny prezent?|my�lisz, mo�e?
{14207}{14278}najlepszy jaki mo�e by�.
{14284}{14392}paige, chocia� jednoro�ce|mog� by� bardzo magiczne i fajne,
{14396}{14438}to nie jestem taka pewna,|�e to stosowne dla dziecka.
{14444}{14504}daj ju� spok�j.|nasza ma�a siostrzenica na to wyro�nie.
{14509}{14560}nie jestem tego taka pewna.|widzia�a� te kopyta?
{14564}{14606}i jak wyt�umaczymy dziecku ten r�g?
{14614}{14639}hej, sp�jrz, jest kartka.
{14673}{14698}"od: ei."
{14702}{14743}ei? znamy kogo� z hiszpanii?
{14748}{14810}paige, nie obchodzi mnie od kogo to jest.|tylko nie mo�e tu teraz
by�.
{14814}{14866}to za du�y stres|dla piper i dla dziecka.
{14870}{14908}wi�c, wyorbuj go st�d.
{14912}{14983}nie mog�. jednoro�ce s� ba�niowymi|zwierzami z innego �wiata.
{14987}{15023}proponujesz, �e gdzie|mam go wyorbowa�?
{15028}{15126}nie dbam o to, po prostu|zabierz go st�d, dobrze?
{15130}{15217}dobra, wyorbuj� go w bezpieczne miejsce|i zwi��� dop�ki si� czego�
nie dowiemy.
{15389}{15467}- co to by�o?|- nie mog� go wyorbowa�.
{15519}{15580}odsu� si�.
{15585}{15670}zabierz besti� zanim j� wyko�cz�
{15674}{15724}wy�lij z powrotem i zwr�� nadawcy
{15772}{15815}zaraz, dlaczego moje moce|nie dzia�aj�?
{15842}{15872}jab�ko.
{15885}{15921}- nic.|- o nie.
{15993}{16033}nie mog� lewitowa�.|jestem uziemiona.
{16063}{16107}co� jest nie tak.|nie mog� orbowa�
{16111}{16170}pr�bowa�em p�j�� do starszych|dowiedzie� si� jak pozby� si� g�si...
{16175}{16214}dlaczego w kuchni|jest jednoro�ec?
{16218}{16263}zapomnij o nim.|nasza magia te� zawiod�a.
{16268}{16298}- tak?|- cokolwiek nas trafi�o,
{16302}{16346}musimy przyj��,|�e trafi�o te� piper.
{16351}{16389}a ona nie mo�e si� dowiedzie�
{16394}{16440}dop�ki my nie wiemy|co jest grane, poniewa�...
{16455}{16483}- gdzie s� wszyscy?|- dlaczego wysz�a z ��ka?
{16487}{16518}- nie wiem.|- po�� j� z powrotem.
{16524}{16564}id�, id�.
{16569}{16598}dobra, paige,
{16602}{16679}zabierz magiczn� farm� zwierz�t|i umie�� j� w piwnicy.
{16683}{16733}ja p�jd� po ksi�g�|i spotkamy si� na dole.
{16771}{16841}w porz�dku, jeste� z hiszpanii.
{16958}{16991}dlaczego jeste� na nogach?
{16995}{17074}id� na d� po jedzenie.|mo�na tu umrze� z g�odu.
{17078}{17114}cze��. pa.
{17119}{17151}chod� na g�r�.
{17155}{17205}przynios� ci jedzenie.|powinna� odpoczywa�.
{17210}{17263}"odpoczynek"|nie znaczy istotnie...
{17267}{17292}tak, znaczy.
{17296}{17389}lekarz powiedzia�,|"daj odpocz�� nogom i zrelaksuj si�."
{17450}{17519}tutaj, panie jednoro�cu.
{17545}{17610}zrelaksowa� si�. ka�dy mi m�wi|�eby si� zrelaksowa�.
{17614}{17689}jakby to by�o to, co robisz.|jak gaszenie �wiat�a.
{17694}{17745}musisz si� tego nauczy�, piper,
{17749}{17783}je�li zamierzasz mie�|ci�nienie krwi pod kontrol�.
{17787}{17832}moje ci�nienie krwi|nie by�oby problemem
{17836}{17895}je�li widywaliby�my si�|z lekarzem tak, jak powinni�my.
{17899}{17950}wiedzia�em, �e tak b�dzie.|chod�, usi�d�.
{17954}{18044}nie traktuj mnie jak fabryk� niemowl�t.|sama mog� usi���.
{18089}{18156}te wszystkie l�ki dotycz�ce|magicznego dziecka
{18160}{18229}i "nie pozw�l �eby lekarze si� dowiedzieli"|i "kupimy pi�k� do
�wicze�,"
{18233}{18281}i "paige i phoebe|b�d� po�o�nymi."
{18285}{18335}i wiesz co?|mylili�my si�.
{18342}{18368}jak mo�esz tak m�wi�?
{18375}{18413}poniewa�, w trakcie|tego wszystkiego,
{18417}{18466}zapomnieli�my|o najwa�niejszej rzeczy:
{18477}{18511}co jest najlepsze dla dziecka.
{18524}{18606}to nie fair. wielu ludzi decyduje si�|na rodzenie dziecka w domu.
{18615}{18691}mo�e i tak,|ale ja nie by�am jednym z nich.
{18695}{18751}to dziecko jeszcze nawet|nie wysz�o z macicy,
{18755}{18813}a ja ju� jestem pierdo��|jako matka.
{18822}{18896}- nieprawda.|- tak. to prawda, leo.
{18900}{18951}mam chorob�,|kt�ra zagra�a naszemu dziecku,
{18955}{19047}i mog�am tego unikn��,|je�li zaufa�abym moim instynktom.
{19091}{19155}co twoje instynkty|m�wi� ci teraz?
{19229}{19292}�eby urodzi� to dziecko w szpitalu.
{19323}{19358}dobrze.
{19362}{19408}przyst�pi� dzi� do przygotowa�.
{19433}{19526}doprawdy? a co b�dzie, kiedy|urodzi si� opatulona cia�ami
niebieskimi?
{19535}{19572}wtedy si� z tym uporamy.
{19576}{19684}od teraz, chc� �eby� poczu�a si�|bezpiecznie, dobrze?
{19751}{19788}nie! �adnej magii, �adnej magii...
{19803}{19842}to za du�y stres|dla twojego cia�a.
{19903}{19985}a ten ba�agan na pod�odze|mnie nie zestresowa�?
{20006}{20053}posprz�tam to.
{20154}{20192}halo?
{20213}{20251}jasne.
{20265}{20296}to jedno z twoich podopiecznych.
{20300}{20338}odk�d to oni u�ywaj� telefonu?
{20354}{20452}odk�d ich lekcewa�y�em by sp�dzi�|wi�cej czasu z moj� ukochan� �on�.
{20491}{20539}przepraszam.
{20543}{20580}halo.
{20610}{20659}no i prosz�.
{20703}{20811}chod�cie.
{20902}{20987}sp�jrz na to.
{20991}{21060}ca�a ksi�ga zosta�a wymazana.
{21065}{21101}- jak to mo�liwe?|- nie wiem.
{21105}{21154}a bez ksi�gi,|nie wiem jak si� dowiedzie�.
{21158}{21255}to tak, jakby kto� odebra� magi�|i wymaza� j� z ca�ej naszej
rodziny.
{21271}{21325}my�l�, �e to wi�cej ni� to.
{21359}{21398}czy to by�o to|od naszej z�otej g�ski?
{21411}{21471}tak, nie s�dz�, �e b�dziemy|teraz w stanie je zwr�ci�.
{21475}{21540}co si� dzieje?
{21553}{21654}to wszystko zacz�o si�,|kiedy pojawi�a si� tajemnicza klacz "el".
{21658}{21727}mo�e jest troja�skim jednoro�cem|wys�anym by wyssa� nasz� magi�.
{21731}{21801}nie, w�tpi� w to. jednoro�ce s�|esencj� dobrej magii.
{21805}{21866}je�li ju�, powinny wzmocni�|nasze moce, a nie je kra��.
{21870}{21900}a co z wczorajszym niebem?
{21915}{21965}co, zorza polarna|w przeddzie� sabatu?
{21969}{22002}tak, to mo�e by� mistyczny znak,
{22006}{22051}ale czy one normalnie|nie przychodz� we trzy?
{22055}{22090}gdzie jest trzeci?
{22136}{22165}czy do�wiadczy�a�
{22169}{22240}nieopanowanej emocjonalnie hu�tawce|nastroju w zesz�ym tygodniu?
{22253}{22285}jestem tak prze�roczysta?
{22305}{22350}nie, ale przeczytaj sw�j horoskop.
{22355}{22409}jowisz, mars i saturn|s� w znaku bli�ni�t.
{22413}{22460}to zdarza si� tylko|raz na 300 lat.
{22475}{22500}�wi�ta hanno!
{22505}{22583}to tak, jakby wszech�wiat praktycznie|wrzeszcza� na nas, by pozyska�
uwag�.
{22590}{22647}- ale co pr�buje powiedzie�?|- nie wiem.
{22652}{22695}ale mam du�o ksi��ek|naukowych na strychu.
{22699}{22726}p�jd� to sprawdzi�.
{22730}{22758}tam si� spotkamy.
{22762}{22833}ja spr�buj� si� dowiedzie�|jak wyp�dzi� g�si.
{22842}{22881}powodzenia.
{22993}{23061}hej, kim do diab�a jeste�?
{23072}{23153}m�wi� na mnie stanley.
{23165}{23203}tego si� obawia�em.
{23207}{23248}przynajmniej s� wyr�wnane szanse.
{23376}{23479}/dzi� wieczorem,|tabitha dostanie swoj� zemst�/
{23483}{23580}/w ca�ej harmonii./
{23637}{23711}jakby to zakl�cie mia�o wypali�.
{23733}{23774}- co to by�o?|- co?
{23778}{23809}to.
{23825}{23907}a, to. pewnie dziewczyny|pr�buj� zap�dzi� g�si.
{23929}{23955}sprytne ptaki.
{23970}{24069}ja p�jd� im pom�c.|a ty si� zrelaksuj.
{24473}{24516}hej!
{24556}{24645}moje imi� b�dzie ci� straszy�|a� po gr�b.
{24785}{24874}- jak on si� nazywa�?|- nie pami�tam.
{24930}{24961}co z resztkami?
{24970}{25020}jego magia zawiod�a tak,|jak nasza.
{25033}{25094}wi�c, nie mamy mocy,|demony nie maj� mocy.
{25098}{25138}- co tu si� dzieje?|- nie wiem.
{25142}{25194}dopiero dzwoni�a do mnie podopieczna,|jej moce te� zawiod�y.
{25198}{25247}wi�c wy��czy�em telefon|w razie takich telefon�w.
{25251}{25281}nie chc� �eby piper panikowa�a.
{25297}{25385}to ju� oficjalne.|magia zawiod�a wsz�dzie.
{25418}{25517}- my�la�am, �e j� zwi��esz?|- bo zwi�za�am, ona zjada wszystko.
{25541}{25619}o bo�e, kt�ra godzina?|to pewnie tata.
{25625}{25703}- zabior� jednoro�ca.|- my we�my cia�o.
{25778}{25821}gotowa?
{25825}{25882}- no dalej, trupie.|- jest kto� w domu?
{25886}{25923}chod�my.
{26046}{26090}czy kto� otworzy?
{26178}{26255}phoebe, paige,|chcia�bym �eby�cie pozna�y doris.
{26274}{26304}doris?
{26308}{26389}moj� now� �on�|i wasz� now� macoch�.
{26393}{26426}cze��.
{26570}{26615}jak si� o�eni�e�?
{26619}{26652}nawet mnie wiedzieli�my,|�e si� spotykacie.
{26656}{26699}albo, czy w og�le si�|z kim� spotykasz, tato.
{26704}{26785}- to sta�o sie bardzo szybko.|- poznali�my si� na rejsie dla
singl�w.
{26789}{26864}ta wyprawa do meksyku,|to by� rejs dla singl�w?
{26868}{26917}- jestem facetem z wieloma tajemnicami.|- najwyra�niej.
{26921}{26965}gdzie jest piper?|chc� si� podzieli� dobr� wiadomo�ci�.
{26970}{27024}nie, to nic.|jest na g�rze, odpoczywa.
{27028}{27090}wczoraj dowiedzieli�my si�,|�e ma nadci�nienie.
{27095}{27150}- nic jej nie jest?|- o nie, nie martw si�.
{27155}{27196}przynajmniej jej tego nie pokazuj.
{27202}{27298}biedactwo. dzisiejsze m�ode kobiety|s� pod wieloma presjami.
{27302}{27340}czy jad�a du�o czosnku?
{27344}{27393}poniewa� rozszerza naczynia krwiono�ne.
{27397}{27454}b�dziemy musieli go zorganizowa�.
{27458}{27517}pozw�l, �e to wezm�.
{27622}{27692}- sko�czy�y nam si� wieszaki.|- hej, tato.
{27697}{27745}hej, piper.
{27807}{27866}s�ysza�em wiadomo��.|nie powinna� by� na nogach.
{27870}{27912}tata te� ma pewn� wiadomo��.
{27917}{27942}spokojnie, tato.
{27946}{28027}nie chcemy przecie� �eby wypu�ci�a|to ciel�tko tu, na schodach.
{28049}{28104}piper, chcia�bym �eby�|pozna�a doris,
{28133}{28163}moj� now� �on�.
{28207}{28251}tak.
{28255}{28303}- witaj, piper.|- cze��.
{28307}{28375}cze��, doris.
{28379}{28446}witamy w rodzinie.
{28450}{28488}wiem, �e to troch� nag�e.
{28492}{28551}ale czasami, kiedy �ycie|podrzuca brzoskwini� do twoich st�p,
{28555}{28617}musisz si� zatrzyma�|i um�wi� si� z szewcem.
{28681}{28759}to jest moje motto,|czy to nie zabawne?
{28763}{28812}najwyra�niej poznali si�|na rejsie dla singl�w.
{28816}{28863}wiedzia�a�, �e tata|pop�yn�� w rejs dla singl�w?
{28872}{28924}by�o jak w filmach.
{28928}{29032}nasze oczy spotka�y si� wzd�u� baru.|wasz tata jest taki przystojny.
{29037}{29114}powiedzia�am mu �eby nie jad� bu�ek,|za du�o przetworzonej m�ki.
{29119}{29178}przegadali�my ca�� noc,
{29183}{29253}a nad ranem,|po prostu wiedzieli�my.
{29258}{29289}ona mnie wyniszcza.
{29306}{29408}odstawi�em jed... rower.
{29412}{29493}- jaki jed-rower?|- prezent dla dziecka.
{29509}{29552}- hej, victor.|- leo.
{29567}{29636}witam, jestem doris.|jestem twoj� now� te�ciow�.
{29640}{29719}cze��.|wida�, �e du�o mnie omin�o.
{29724}{29759}teraz, kiedy si� ju� poznali�my,
{29764}{29829}mo�e nowo�e�cy|powinni zameldowa� si� w hotelu,
{29834}{29886}poniewa� tu mo�na zwariowa�,|a wtedy do was zadzwonimy...
{29890}{29939}nie. nigdzie si� nie wybieramy.
{29948}{30021}- nie?|- nie, by�am wolontariuszk� w szpitalu.
{30025}{30080}mo�emy zosta�|i pom�c si� tob� opiekowa�.
{30084}{30119}mo�ecie?
{30124}{30201}oczekiwa�am na takie prawdziwe|wi�zi mi�dzy matk� a c�rk�.
{30205}{30251}naprawd�?
{30285}{30345}teraz, kiedy wiemy,|�e zostajecie,
{30349}{30393}mo�e po��my piper z powrotem?
{30456}{30503}- nie mo�ecie mnie z ni� zostawi�.|- tak, tak.
{30507}{30573}musimy, co je�li to kolejny|magiczny prezent dla dziecka?
{30693}{30748}chod�my na g�r�.
{30902}{31039}- mog� pom�c?|- uratowa� magi�? mam nadziej�.
{31142}{31195}czarownicy nie wpadaj�|zwykle do naszego domu.
{31199}{31235}sk�d wiesz,|�e ci� nie unicestwimy?
{31239}{31304}bo nie mo�ecie.
{31309}{31369}odebra�y�cie moj� wiadomo��?
{31374}{31435}m�j ucze� powinien by�|wpa�� do was dzi� rano.
{31439}{31559}ten go��. jest martwy w naszej szafie.|ale nie przekaza� wiadomo�ci.
{31564}{31609}poniewa� to on by� wiadomo�ci�.
{31620}{31689}pokaza� straszn� istot�|naszej sytuacji.
{31694}{31743}wi�c, demony te� nie maj� mocy?
{31763}{31809}do ostatniego diabe�ka.
{31823}{31880}strach i panika s� wsz�dzie.
{31894}{31959}demony utkn�y w podziemu,|bez wyj�cia,
{31963}{32029}inne utkn�y wy�ej,|bez wyj�cia.
{32036}{32102}biedne, ma�e, z�e stworzonka.
{32106}{32166}widz�, �e wasze kwiaty|jeszcze nie umar�y.
{32171}{32200}umr�,
{32204}{32333}bez krasnoludk�w, czy ogrodowych nimf|by zakr�ci� ich delikatn�
magi�.
{32337}{32386}przypadkiem nas nie oczaruj.
{32390}{32449}nie martwcie si�.
{32453}{32541}nienawidz� dobrej magii,|bajek,
{32545}{32641}gwiazdki z nieba i dzieci,|kt�re wierz� w miko�aja.
{32656}{32700}�miertelnicy nie wiedz�,|�e istnieje,
{32704}{32776}ale magia tchn�a|wszystkie ich nadzieje i marzenia.
{32787}{32851}odsu� si�. chyba zaraz|wybuchnie piosenk�.
{32855}{32891}z trudem.
{32895}{32930}nic nie sprawia mi|wi�kszej przyjemno�ci
{32935}{32994}ni� ogl�danie jak to wszystko|zostaje wyrwane �wiatu.
{33007}{33076}wi�c dlaczego nie usi�dziesz|i nie obejrzysz show?
{33080}{33241}- dlaczego przyszed�e� do nas?|- poniewa� chc� moj� moc.
{33245}{33316}magia musi zosta� ocalona|i to spad�o na nas.
{33321}{33427}my? my to my. ty jeste� nimi.|nie pomagamy im, przykro mi.
{33431}{33510}nie mo�ecie tego same naprawi�.
{33514}{33588}dlatego zaprosi�y�cie mnie tu,|do swojego ogr�dka.
{33592}{33641}ale razem,
{33645}{33702}razem mo�emy odczyta� znaki.
{33723}{33758}mia�a� racj� co do znak�w.
{33772}{33837}wi�c, co proponujesz?
{33843}{33946}szczyt pomi�dzy dobrem i z�em|by om�wi� kryzys.
{33950}{34043}oczywi�cie, b�d� ustalone zasady.|�adnych broni, no�y, i tak dalej.
{34058}{34132}wyj�cie jest t�dy,|wi�c, je�li chcia�by�:
{34136}{34181}nie mamy za wiele czasu.
{34185}{34277}im d�u�ej magia nie dzia�a,|tym trudniej j� odnowi�.
{34361}{34459}m�j telefon jest na odwrocie,|gdyby twoja siostra zmieni�a zdanie.
{34483}{34572}cronyn, co?|odk�d to czarownicy maj� kom�rki?
{34594}{34634}my�licie, �e to �le?
{34638}{34753}na zewn�trz czeka na mnie taryfa.|zadzwo�cie.
{34813}{34844}nie ufam mu.
{34848}{34938}ale podoba�a mi si� jego mowa|o "�wiecie bez magii".
{34943}{34991}- troch� jak capra.|- to by�o kiepskie.
{34995}{35034}nie chc� pomaga� z�u.
{35038}{35078}jakiemu z�u?
{35082}{35169}czarownik chce zorganizowa� pokojow�|rozmow� o kryzysie w magii.
{35173}{35217}a phoebe w�a�nie to rozwa�a.
{35221}{35300}oczywi�cie, �e to rozwa�am.|w gr� wchodzi przysz�o�� magii.
{35304}{35350}nie wspominaj�c o przysz�o�ci|mojej siostrzenicy.
{35354}{35438}co innego nam pozosta�o?|nie mamy mocy, ksi�gi, starszych.
{35443}{35471}phoebe ma racj�. bez magii,
{35475}{35540}piper i dziecko b�d� wra�liwi.|nie mo�emy ich chroni�.
{35544}{35579}w porz�dku, ale je�li|jest spotkanie,
{35583}{35635}p�jdziemy uzbrojone|w razie, gdyby to by�a pu�apka.
{35639}{35703}ale cronyn powiedzia� "�adnych broni".
{35707}{35733}i ty mu ufasz?
{35738}{35818}leo, b�d� potrzebowa�a saletr�|i pieprz turecki z kuchni.
{35822}{35869}- po co?|- domowy arsena�.
{35873}{35949}phoebe, czy mog�aby�|uprzejmie p�j�� po aerozol?
{35953}{36035}panie i panowie,|czas zamkn�� i za�adowa�.
{36130}{36183}wiedzia�am, �e ten kosz|si� przyda.
{36190}{36250}masz szcz�cie, zawsze jestem|przygotowana do nag�ych wypadk�w.
{36254}{36299}powinna� by�a j� zobaczy�|na naszej pierwszej randce.
{36303}{36363}tw�j ojciec wyla� sos|na swoj� koszul�.
{36368}{36443}a doris wyci�gn�a butelk� z wywabiaczem|do plam ze swojej torebki.
{36448}{36507}oczywi�cie, najpierw|obliza�am j� z twojej brody.
{36528}{36598}to takie s�odkie.
{36605}{36665}cze��, kochanie.|co porabiasz?
{36690}{36742}nios� Paige pare przypraw.
{36746}{36850}chce zrobi� homeopatyczny lek,|kt�ry pomo�e ci sie odpr�y�. na
razie.
{36868}{36940}homeopatyczny lek?|jeste� na homeopatycznych lekach?
{36944}{37016}wiedzia�am, �e pokocham t� rodzin�.|to niewiarygodne.
{37020}{37103}m�j pierwszy m�� zmar�|pare lat temu. zawa�.
{37107}{37171}i pierwsz� rzecz�, kt�ra zrobi�am,|kiedy wr�cili�my z rejsu
{37175}{37246}by�a zmiana diety twojego|ojca na nisko-t�uszczow�.
{37252}{37302}i comiesi�czn� okr�nic�.
{37342}{37417}cze��, phoebe.|chod�, siadaj, pogadaj z nami, prosz�.
{37421}{37486}nie mog�.|mam wielkie spotkanie w pracy.
{37491}{37548}- masz lakier, kt�ry mog�abym po�yczy�?|- ty masz lakier.
{37552}{37611}ale m�j jest bez aerozolu,|a to naprawd� wielkie spotkanie,
{37615}{37697}wi�c potrzebuj� aerozolu|�eby to si� trzyma�o.
{37710}{37754}- sprawd� w �azience.|- �wietnie.
{37758}{37850}kochanie, wiesz co?|nie ma tu no�a do sera.
{37854}{37897}m�g�by� zej�� na d�|i go przynie��?
{37902}{37949}absolutnie, laleczko.
{38047}{38111}dziewczyny,
{38115}{38226}chc� tylko �eby�cie wiedzia�y,|co czuj� do waszego ojca.
{38232}{38322}czuj� si� taka szcz�liwa.
{38326}{38397}on... jest najbardziej wyj�tkowym|m�czyzn� jakiego spotka�am.
{38414}{38439}dzi�kuj�.
{38443}{38492}to najs�odsza rzecz,|jak� mog�a� nam powiedzie�.
{38497}{38549}to prawda.|wiecie, on jest taki...
{38553}{38712}mi�y i delikatny|i jest bardzo ekscytuj�cym kochankiem.
{38738}{38797}on mo�e tak ca�� noc.|nie �artuj�.
{38889}{38952}- s�ysza�a�? musz� i�� na spotkanie.|- nie zostawiaj mnie.
{38972}{39081}to by� cronyn. powiedzia�,|�e spotka si� z nami za godzin�.
{39085}{39147}zaproponowa� jedn� z tych jego|mrocznych izb.
{39152}{39201}ja zaproponowa�am|pizzeri� Manny'ego.
{39205}{39269}mi�o. miejsce publiczne.|co to jestt?
{39273}{39332}- to jest fajkowa bomba, kochana.|- �e co...?
{39336}{39386}by�am dobra z chemii|w liceum.
{39390}{39458}- jak tam �wiece?|- dobrze. potrzebuj� paru minut �eby st�e�.
{39462}{39511}- jeste� pewna, �e to da nam dym?|- totaln� �nie�yc�.
{39516}{39561}tak d�ugo jak po�o�ysz|tam sze�� partii saleter.
{39565}{39623}w porz�dku, mamy:
{39627}{39733}jeden �atwopalny spray, jedn� butelk�|bomby z mleczka kosmetycznego,
{39737}{39827}dymi�ce �wiece,|dwa naostrzone pilniczki,
{39832}{39919}cztery s�omki z pieprzem tureckim|oraz pier�cionki i bransoletki?
{39956}{40006}sprawia, �e doceniasz|swoje moce.
{40010}{40072}nie potrzebujemy �adnych �mierdz�cych|mocy by skopa� demonowi ty�ek.
{40077}{40102}mo�e ty nie.
{40106}{40151}jeste� troch� lepsza|w walce r�ka w r�k�.
{40155}{40222}je�li o tym mowa, mam dla ciebie|dodatkowe prezenty, moja droga.
{40227}{40262}hej.
{40267}{40361}by�y moje,|a teraz b�d� twoje.
{40372}{40444}�a�cuchowy top|na klubowe dni.
{40448}{40536}stalowe buty|na mieszane dni.
{40541}{40619}kajdanki z zesz�ego pi�tku.
{40692}{40745}hej, my�lisz,|�e pope�niamy wielki b��d
{40749}{40786}nie m�wi�c o tym piper?
{40790}{40846}nie, absolutnie nie.|my�l�, �e musi odpocz��.
{40853}{40914}zgadzam si�. piper nie tylko|nosi kolejne pokolenie halliwell.
{40919}{40963}nosi kolejne pokolenie magii.
{40978}{41036}wi�c, chod�my je uratowa�.
{41051}{41110}ostatnie pytanie to,
{41114}{41217}"jaki jest ulubiony artyku�|odzie�owy twojego kochanka?"
{41235}{41282}to musi by� tw�j szary rozpinany|sweter. mam racj�?
{41286}{41347}jak zawsze, laleczko.
{41374}{41441}to 19 z 20.
{41445}{41584}to ocenia nasz romans na:|jalape�o gor�cy.
{41640}{41689}hej, niech tu kto� przyjdzie.
{41774}{41812}cze��.
{41816}{41891}mo�e i utkn�am w ��ku,|ale nie utkn�am na g�upocie.
{41920}{41955}wiem, �e co� si� dzieje.
{41965}{42055}chcia�a� lekarza, a ona|powiedzia�a ci �eby� si� odpr�y�a,
{42060}{42108}wi�c, odpr� si�.
{42140}{42218}jak mam si� odpr�y� skoro wiem,|�e co� przede mn� ukrywacie?
{42227}{42288}te nieznane odg�osy|i dziwne zachowanie.
{42292}{42339}dlaczego po prostu|nie powiesz, co si� dzieje?
{42377}{42476}dobrze. przepraszam was.|potrzebujemy chwilk�.
{42487}{42521}magiczn� chwilk�.
{42560}{42612}w porz�dku.
{42770}{42859}naprawd� nie ma si�|o co martwi�.
{42870}{42925}magia znikn�a ze �wiata,
{42929}{42986}a phoebe i paige|posz�y na spotkanie ze z�em
{42991}{43034}wi�c to naprawi�.
{43038}{43092}widzisz?|nie ma si� czym martwi�.
{43100}{43174}rozumiem.
{43180}{43254}nie zamierzam si� tym denerwowa�.
{43258}{43363}tylko rozwal� ci� na kawa�ki.
{43387}{43427}widzisz, pr�bowa�em ci powiedzie�.
{43457}{43508}o nie!
{43515}{43559}jestem pewien,|�e to nic takiego.
{43563}{43610}- phoebe i paige...|- leo, nie.
{43622}{43669}w�a�nie wody mi odesz�y.
{44251}{44342}to jest merrill, najwy�szej rangi|czarnoksi�nik i osobisty mentor.
{44386}{44485}kane, najwy�szy doradca czarownik�w.
{44489}{44526}sprawd� ich torby.
{44530}{44613}jakby�my mia�y zaatakowa�.|dlatego wybra�y�my publiczne miejsce.
{44659}{44712}nie mo�na by� tak bezpiecznym.
{45000}{45045}po co wam �wieca?
{45057}{45160}pomy�la�y�my, �e spr�bujemy|rytua�em przywr�ci� magi�.
{45222}{45261}przejd�my do rzeczy.
{45286}{45332}chwileczk�, ch�opcy.
{45368}{45415}sk�d mamy wiedzie�,|�e wy nie macie broni?
{45506}{45564}takiej jak ta?
{45632}{45678}czy w�a�nie zrobi�o si�|tu cicho?
{45967}{46022}nie my�licie chyba,|�e przepu�cimy tak� okazj�
{46027}{46102}�eby pozby� si�|teraz czarodziejek.
{46344}{46388}nie!
{46653}{46699}jak to zrobi�e�?
{46704}{46757}to miejsce musia�o by�|zape�nione klientami.
{46767}{46799}zap�acili�my im �eby wyszli.
{46828}{46907}oczywi�cie, w�a�ciciel chcia� zosta�,|ale podrumienia si� w
piekarniku.
{46967}{47017}co z magi�?|kto to naprawi?
{47021}{47051}za�atwi�em przykrywk�.
{47056}{47109}a to wi�cej, ni� mog�|wam powiedzie�.
{47117}{47194}je�li my�licie,|�e przysz�y�my nieprzygotowane,
{47198}{47232}mylicie si�.
{47730}{47797}lepiej wywalczmy sobie drog� by st�d|wyj�� albo zgi�my pr�buj�c.
gotowa?
{47891}{47979}nie pozw�l �eby wysz�y �ywe.
{48435}{48488}co robimy?|dlaczego tu siedzimy?
{48492}{48538}musimy jecha� do szpitala. teraz.
{48542}{48626}odpr� si�. odesz�y ci wody.|nie trzeba panikowa�.
{48630}{48693}nie, mylisz si�.|m�j termin jest za sze�� tygodni.
{48699}{48747}to dziecko nie jest jeszcze gotowe.
{48751}{48807}- prosz�, zabierz mnie do szpitala.|- dobrze.
{48811}{48853}rozmawia�am z twoim lekarzem,
{48857}{48911}i powiedzia�a �eby si� nie rusza�|dop�ki nie przyjedzie.
{48915}{48972}- jedzie tutaj?|- jest w drodze.
{48976}{49045}widzisz?|wszystko b�dzie dobrze.
{49066}{49141}potrzebuj� Phoebe i paige.|tak ci�ko si� szkoli�y.
{49145}{49182}powinny by� tu teraz.
{49186}{49241}dzwoni�em na kom�rk� phoebe.|nie odpowiada.
{49271}{49324}nie mo�esz po prostu,|no wiesz,
{49328}{49386}wpa�� tam i przyprowadzi� je|w ten specjalny spos�b?
{49390}{49429}mam z tym teraz ma�y problem.
{49464}{49497}o m�j Bo�e! skurcz.
{49501}{49563}dobrze, oddychaj.
{49680}{49748}piper potrzebuje mi�o�ci i wsparcia,|kt�re mo�emy jej teraz da�,
leo.
{49752}{49808}- id� i przyprowad� jej siostry.|- prosz�.
{49828}{49867}st�j przy niej|�eby czu�a si� bezpiecznie.
{49871}{49909}dobrze.
{50016}{50097}ju� si� sko�czy�.|nic mi nie jest.
{50113}{50178}lekarz powiedzia�,|�e musz� utrzymywa� ciep�o.
{50182}{50278}wi�c, zmieni� te prze�cierad�a|i mokre koce, dobrze?
{50595}{50680}hej, co je�li dziecko si� urodzi|zanim przyjedzie lekarz?
{50684}{50731}wiesz co robi�?
{50783}{50833}wiem dok�adnie co robi�.
{51373}{51416}w porz�dku.
{51420}{51447}gdzie jest tata?
{51451}{51508}zdecydowa�, �e p�jdzie leo.
{51512}{51621}ale nie martw si�,|nadal masz tu rodzin�.
{51851}{51937}- gdzie jest cronyn?|- ma spraw� do za�atwienia.
{51941}{52016}za�o�� si�.
{52213}{52265}czy cronyn pozby� sie magii?
{52273}{52347}- on nie ma mocy.|- nie, ale ty tak.
{52377}{52419}oczywi�cie, jeste� jego mentorem.
{52431}{52458}co si� sta�o z magi�?
{52509}{52558}odpowiedz na pytanie pani.
{52584}{52637}wieki temu,
{52642}{52755}wykopa�em czterowiersz|z grobowca m�drego aptekarza.
{52777}{52897}/kiedy trzy planety zap�on� jako jedna|nad niebem ta�cz�cych
�wiate�/
{52901}{52993}/a magia odpocznie w �wi�ty dzie�/
{52997}{53099}/by powita� podw�jnie|b�ogos�awione dziecko/
{53142}{53187}to s� znaki,|kt�re widzia�y�my.
{53192}{53273}zorza polarna,|wyr�wnanie planetarne,
{53277}{53305}wika�ski sabat.
{53309}{53373}wr��my do podw�jnie b�ogos�awionego|dziecka, co to jest?
{53415}{53515}- cronyn nie przyszed� po nas.|- przyszed� po dziecko piper.
{53540}{53573}o m�j Bo�e!
{53577}{53617}dlatego nas tu przyprowadzi�,|by nas wymordowa�,
{53622}{53659}a moc trzech nie mog�a|go znale��.
{53663}{53711}kiedy dostaniemy nasze moce?
{53725}{53783}jest ju� za p�no|�eby ich u�y�.
{53828}{53868}przerwana linia.
{53872}{53959}magia nie zostanie zwr�cona �wiatu|dop�ki nie narodzi sie dziecko,
{53963}{54037}co powinno zaraz nast�pi�.
{54350}{54386}nareszcie, leo.
{54442}{54525}- kim jeste�?|- jestem tu po twoje dziecko.
{54683}{54748}b�dzie �atwiej,|je�li si� odpr�ysz, piper.
{54845}{54882}oddychaj g��boko.
{54951}{54982}i przyj.
{55080}{55123}jest ca�kowicie wytarta i odpr�ona.
{55151}{55187}to nie potrwa d�ugo.
{55199}{55262}nie dostaniecie mojego dziecka.
{55311}{55369}nie, nie, nie.
{55373}{55418}nie skrzywdzi jej, kiedy rodzi.
{55422}{55478}co je�li leo jest ranny,|albo tata?
{55482}{55543}jest tylko jeden spos�b|by ich uratowa�.
{55635}{55737}r�g jednoro�ca jest czyst�,|skoncentrowan� magi�.
{55867}{55923}m�wi�am, �e ca�a magia|nie zawiod�a.
{55932}{55965}sk�d to wiedzia�a�?
{55972}{56036}poniewa� czarnoksi�nik ukrad�|przepowiedni� od aptekarza,
{56040}{56077}agenta dobrej magii.
{56085}{56144}to znaczy, �e starsi wiedzieli|co napisa�.
{56195}{56260}kartka m�wi "od: ei,"|to pewnie od "the elders" (starszych).
{56265}{56328}wiedzieli, �e magia wysi�dzie,|i �e b�dziemy w niebezpiecze�stwie.
{56332}{56360}dlaczego nam nie powiedzieli?
{56365}{56427}pr�bowali. wo�ali leo, pami�tasz?
{56431}{56491}wtedy piper upad�a i musieli�my|j� zabra� do szpitala.
{56495}{56536}a wtedy wys�ali nam|ten ma�y prezent.
{56540}{56623}chyba twoja magia nie wp�yn�a|na to co si� sta�o na ziemi.
{56706}{56765}- co to by�o?|- wied�my?
{56937}{56975}zosta� tutaj.
{57127}{57180}gdzie jest m�j ojciec?|co mu zrobi�a�?
{57219}{57320}nie martw si� o takie rzeczy.|por�d jest wystarczaj�co bolesny.
{57347}{57435}je�li cokolwiek zrobisz mojemu|dziecku, zabij� ci�.
{57455}{57511}zapoluj� na ciebie i zabij�,
{57515}{57574}nawet je�li to oznacza|powr�t do �ywych.
{57578}{57636}a nie s�dz�,|�e znajd� na to spos�b.
{57642}{57725}nie zamierzamy skrzywdzi�|twojego dziecka, piper.
{57729}{57803}zamierzamy j� sami wychowa�.
{57807}{57858}ona stanie si� pot�nym przyw�dc�.
{57862}{57909}wspania�� pot�g� z�a.
{57919}{57995}powinna� by� dumna,|bardzo dumna.
{58137}{58197}zakl�cie unicestwiaj�ce.
{58917}{58978}g�upia wied�ma.|mog�as zabi� was obydwie.
{59015}{59062}z�apa�a mnie,|kiedy nie pilnowa�am.
{59066}{59117}zejd� na d�.
{59139}{59195}odejd� ode mnie!
{59199}{59245}jej skurcze|s� co mniej ni� minut�.
{59400}{59433}bo�e, prosz� nie teraz.
{59462}{59495}odsu� si�, suko!
{59516}{59555}to nasze zadanie.
{59559}{59629}rusz si�, nawet oddychaj,|a ona umrze.
{59712}{59767}- zg�ad� go, phoebe.|- twoja siostra umrze.
{59784}{59817}nadal mo�esz uratowa� dziecko.
{59843}{59880}o m�j Bo�e.
{59884}{59910}ostrzegam ci�.
{59949}{60018}- zabij go.|- jak?
{60022}{60054}zr�b to.
{60059}{60170}phoebe, je�li mnie kochasz wy�lesz tego|szalonego drania prosto do
piek�a.
{60343}{60368}teraz!
{60372}{60430}/bestio legendy, mitu i wiedzy|nadaj moim s�owom moc by je
wypi�trzy�/
{60434}{60494}/i zabij to z�o na zawsze/
{60601}{60636}wszyscy cali?
{60646}{60684}czuj�, �e umieram.
{60689}{60757}dziecko w drodze.
{60931}{61004}ju� dobrze.|nic ci nie jest.
{61013}{61077}�wietnie ci idzie, skarbie.
{61081}{61121}zobaczmy co tu mamy.
{61125}{61184}widz� g��wk� z ciemnymi w�osami.
{61189}{61279}- tak?|- a co, oczekiwa�a� blond?
{61326}{61382}- co przegapi�em?|- du�o!
{61386}{61424}victor potrzebuje pomocy.
{61429}{61494}- masz. we� to.|- dobrze.
{61500}{61552}oddychaj.|oddychaj.
{61556}{61601}- ju� dobrze.|- oddychaj. nie zapominaj o tym.
{61682}{61790}bardzo dobrze. spokojnie.|wszystko dobrze.
{61794}{61839}- tato.|- tak, kochanie?
{61843}{61891}przykro mi z powodu|twojej demonicznej �ony.
{61895}{61939}nie my�l o tym.
{61980}{62014}- jestem tu, kochanie.|- ju� dobrze.
{62049}{62116}w porz�dku?
{62132}{62176}�wietnie ci idzie.
{62198}{62259}- przyj? ostatni raz.|- nie mog�.
{62263}{62341}- musisz. raz, a dobrze! przyj.|- mo�esz to zrobi�.
{62345}{62406}- nie mog�!|- mo�esz.
{62410}{62464}- oczywi�cie, �e mo�esz.|- przyj.
{62489}{62559}przyj. przyj.
{62581}{62635}przyj.
{62639}{62695}chyba magia wraca.
{62699}{62751}no i prosz�.
{62756}{62805}widz� ramionko.
{62821}{62881}- i kolejne ramionko.|- przyj. przyj!
{62885}{62942}r�czka. i kolejna r�czka.
{62982}{63030}i co� jeszcze.
{63164}{63256}cze��, dzidziusiu.
{63297}{63363}w porz�dku.
{63448}{63489}sp�jrz.
{63662}{63691}czy to jest to, co my�l�?
{63706}{63779}je�li to dotyczy pana wacka|pomi�dzy nogami, to tak.
{63783}{63825}- to ch�opczyk.|- to znaczy, �e mam ch�opca?
{63859}{63897}prosz�, mamusiu.
{63938}{63963}cze��.
{64010}{64128}cze�� malutki, jak si� masz?|sp�jrz, co zrobili�my.
{64132}{64168}widz�.
{64213}{64238}to cud.
{64273}{64317}ma�y cud.
{64403}{64444}jest pi�kny.
{64454}{64531}jeste� bezpieczny,
{64535}{64623}jeste� kochany|i jeste� m�dry.
{64776}{64838}t�umaczenie:|justynek (mrowka; ))
{64886}{64958}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl

Related Interests