You are on page 1of 11

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 348.4 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{342}{413}prosz� bardzo, moje kociaki.
{417}{454}wystarczy dla wszystkich.
{488}{573}nie martwcie si�,|o was te� nie zapomnia�am.
{861}{886}wiem.
{1286}{1311}teraz.
{2075}{2187}- wi�c, piper by�a zar�czona przed leo?|- tak.
{2191}{2260}masz szcz�cie, maluszku,|�e to nie wysz�o.
{2264}{2347}w�a�ciwie to szcz�cie dla wszystkich.|by�a zar�czona z czarownikiem.
{2374}{2466}- dan by� czarownikiem?|- nie, przed dan'em. sporo przed dan'em.
{2470}{2535}o dw�ch bankier�w, alpinist�|i ducha przed dan'em.
{2540}{2589}i w�a�ciwie, duch by� najlepszy|z tej gromadki.
{2595}{2672}to bym nazwa�a kryzysow�,|siostrzan� informacj�.
{2676}{2747}jak mam by� ma�ostkowa|i wydawa� opinie bez tych informacji?
{2751}{2807}skarbie, czego si� spodziewasz?|nie zna�a� jej wtedy.
{2838}{2888}to nie znaczy,|�e jeste� nas mniejsz� cz�ci�.
{2892}{2941}- wiesz o tym, prawda?|- tak, wiem.
{2945}{2979}chocia�, by�oby fajnie.
{2983}{3072}sp�dza� z wami czas, zobaczy�|jakie by�y�cie. mo�e pozna� Prue.
{3076}{3142}je�li poczujesz si� lepiej,|wiele ze mn� nie straci�a�.
{3146}{3211}jestem prawie tak� sam� osob�,|jak� by�am wtedy.
{3215}{3276}- taa, racja.|- nie, serio.
{3280}{3362}teraz mam prac�.|a to dobrze.
{3372}{3447}ale wci�� mieszkam w domu,|jestem samotna.
{3451}{3512}jedyn� r�nic� jest to,|�e jestem pi�� lat starsza.
{3516}{3565}musz� u�ywa� dro�szych|krem�w na noc.
{3578}{3629}/to nie to si� sta�o|i wiesz o tym./
{3633}{3716}/w�a�nie to si� sta�o.|i to nie jest te� pierwszy raz./
{3720}{3787}/- co to ma znaczy�?|- wiesz co, po prostu zapomnij, piper./
{3792}{3847}/nie odchod� ode mnie. leo./
{3852}{3911}leo. m�wi� do ciebie.
{3915}{3980}jestem zm�czony twoimi kpinami ze mnie,|zw�aszcza, przy naszych
przyjacio�ach.
{3984}{4037}nie obra�aj mnie.|nie kpi� z ciebie.
{4047}{4102}zawsze ze mnie kpisz.|urabiam sobie tu ty�ek.
{4107}{4177}odszed�em z pracy, zrezygnowa�em|z kariery �eby� ty nie musia�a.
{4182}{4221}i nie otrzymuj� za to|�adnego szacunku. zero.
{4225}{4277}nigdy ci� nie prosi�am|�eby� zrezygnowa� z kariery.
{4281}{4348}- no jasne, �e nie.|- masz racj�. prosi�am?
{4354}{4405}jasne, zwr�� si� do nich po wsparcie,|jak to zawsze robisz.
{4409}{4461}wi�c, co? teraz masz te�|problem z nimi?
{4465}{4499}nie, mam problem z tob�.
{4503}{4573}leo, nie wa� si�|znowu ode mnie odchodzi�.
{4577}{4609}m�wi� powa�nie.
{7532}{7575}cze��. chod�.
{7579}{7682}- co? gdzie idziemy?|- zobaczysz, chod�my.
{7766}{7838}- przestaniesz szura� stopami?|- nie chc� z nim rozmawia�.
{7865}{7934}po prostu tu wejd�.
{7987}{8027}- co si� dzieje?|- mamy zamiar tu zosta�
{8032}{8093}dop�ki tego nie rozwi��emy.|to si� dzieje.
{8097}{8185}co rozwi�za�? to pomi�dzy nami|i nie ma nic wsp�lnego z wami.
{8215}{8260}wiecie co,|nie wiem jaki jest problem,
{8264}{8342}ale to wp�ywa na moc piper.|a je�li jej moc jest poza kontrol�,
{8346}{8396}wtedy to te� nasz problem.
{8400}{8466}a do tego was kochamy|i chcemy pom�c. to wszystko.
{8470}{8519}- rozwi��emy to.|- naprawd�?
{8523}{8592}zanim nast�pny demon zaatakuje?
{8626}{8660}- co to jest?|- dr. berenson.
{8664}{8741}jest doradc� ma��e�skim,|kt�ry pomaga mi z moj� kolumn�.
{8745}{8826}poprosi�am go o przys�ug�|i oczekuje was dzisiaj o 13.
{8830}{8879}- co?|- odwo�a� inne wizyty,
{8883}{8943}wi�c b�dziecie mieli ca�y dzie�|�eby o tym porozmawia�.
{8949}{8976}to jest �mieszne.
{8980}{9034}oczekujesz, �e p�jdziemy do jakiego�|�miertelnika si� wypatroszy�?
{9039}{9091}w�a�nie potrzebujecie|�miertelengo lekarza, leo.
{9095}{9147}macie problemy ma��e�skie,|nie nadprzyrodzone.
{9151}{9223}wi�c wiesz, m�w po eufemistycznemu,|je�li musisz.
{9232}{9266}no nie wiem.
{9358}{9386}co o tym my�lisz?
{9612}{9699}my�l�, �e to mo�e by�|dobry pomys�.
{9717}{9749}chocia� nie wiem,
{9753}{9822}realistycznie, co uda nam si�|osi�gn�� w jeden dzie�.
{9826}{9854}wi�c, u�yj magii.
{9872}{9927}wypowiedz zakl�cie.|nie martw si� o konsekwencje.
{9934}{9982}ju� je masz.|w dobrym stulu.
{9986}{10033}kto popilnuje wyatt'a?|czy nie jeste�cie zaj�te?
{10037}{10104}ju� si� tym zaj�am.|darryl ma dzi� wolne.
{10108}{10187}- nie powiedzia�a� mu dlaczego?|- nie, nie powiedzia�am.
{10191}{10227}nie ma si� czego wstydzi�.
{10236}{10272}tyle razem przeszli�cie,
{10276}{10355}to cud, �e zrobili�cie to|bez profesjonalnej pomocy.
{10361}{10389}to cud, kt�ry wszyscy mamy.
{10424}{10485}jeste�cie to sobie winni.
{10520}{10548}i waszemu dziecku.
{11853}{11907}tutaj, kotku.
{12088}{12132}mam ci�.
{12365}{12408}- z�y moment?|- nie.
{12420}{12493}nie, wcale.|moje rady s� i tak dzi� do niczego.
{12497}{12527}my�la�am, �e jeste� na randce.
{12531}{12634}by�am... tylko troch� roztargniona.|ci�gle my�la�am o piper i leo.
{12638}{12667}wiem, ja te�.
{12671}{12743}to takie niepokoj�ce.|zawsze wydawali si� tacy stali.
{12747}{12846}- a� do niedawna. to troch� przera�aj�ce.|- rozpracuj� to.
{12875}{12992}skoro tak m�wisz.|to dziwne.
{12996}{13055}nie widzie� ich takich wcze�niej.
{13060}{13126}�artujesz?|ile to razy piper wysadza�a leo?
{13130}{13191}wysadza�a go, dos�ownie?
{13195}{13266}tak, ale znasz piper,|tak naprawd� tego nie chcia�a.
{13270}{13355}paige, nie martw si�.|oni si� bardzo kochaj�.
{13359}{13416}i przeszli przez co�|znacznie gorszego, ni� to.
{13421}{13478}skoro tak m�wisz.|znasz ich lepiej ni� ja.
{13635}{13673}piper, co jeszcze robisz w domu?
{13678}{13732}to nie piper.|jestem niewinn�.
{13742}{13819}/kto� mnie �ciga. czarownik./
{13824}{13855}- co jest?|- kt� m�wi?
{13859}{13894}/nie mam czasu na wyja�nienia./
{13898}{13973}musisz wr�ci� do domu|ze swoimi siostrami.
{13993}{14057}i z leo.|musi mnie uleczy�.
{14062}{14106}nie wiem o czym m�wisz.
{14111}{14198}gdzie jest odka�alnik?|nie powinien by� w �azience prue?
{14203}{14276}- nie, jest w kuchni.|- co si� dzieje?
{14281}{14316}/po�pieszcie si�, prosz�./
{14321}{14368}zanim mnie zabije.
{14416}{14478}- dr. berenson.|- tak. witam, czy to leo?
{14483}{14557}- tak, i piper.|- mi�o mi.
{14563}{14589}- mi�o mi was pozna�.|- witam.
{14593}{14648}wejd�cie i czujcie si� swobodnie.
{14753}{14796}przepraszam.
{14969}{15006}wi�c...
{15017}{15113}- phoebe du�o mi o was opowiada�a.|- naprawd�? czyli co?
{15118}{15192}nie mam na my�li tego|co was tu sprowadza.
{15197}{15236}tylko, �e bardzo was podziwia.
{15419}{15491}wi�c, co was tu sprowadza?
{15537}{15697}chyba, troch� si� ostatnio|za du�o ze sob� k��cimy.
{15703}{15739}czy to niezwyk�e|w waszym ma��e�stwie?
{15743}{15786}- nie.|- tak.
{15913}{15945}dopiero urodzi�o nam si� dziecko.
{15956}{16037}racja. dziecko.
{16046}{16090}czy o to si� k��cili�cie?
{16096}{16134}- nigdy.|- nie.
{16165}{16254}mo�e by�oby lepiej,|je�li zaczniemy od pocz�tku, co?
{16258}{16303}mo�e opowiecie mi|o swoim dzieci�stwie.
{16359}{16421}- na lito�� Bosk�.|- piper, co ty wyprawiasz?
{16426}{16470}nie mo�esz zamra�a� psychiatry,|mamy wyznaczony czas.
{16476}{16550}c�, zapomnij o tym,|poniewa� wiesz co?
{16554}{16622}b�dziemy potrzebowali kalendarza.|poniewa� to zajmie miesi�ce.
{16632}{16715}jak pami�tasz, tylko ty|tego chcia�a�, ja nie.
{16720}{16791}leo, musimy dla tych wszystkich|powod�w, o kt�rych m�wi�a phoebe.
{16795}{16825}wiesz o tym.
{16830}{16908}zgubili�my nasz� drog�|i musimy j� znowu odnale��. szybko.
{16913}{17015}- wi�c naprawd� my�lisz, �e zakl�cie pomo�e?|- musi.
{17180}{17220}nie tak szybko.
{17226}{17274}chc� si� tym rozkoszokwa�.
{17433}{17464}hej!
{17510}{17553}wyorbuj j� st�d.
{17757}{17820}- w porz�dku?|- tak mi si� wydaje.
{17825}{17882}naprawd� opanowa�a�|orbowanie, prawda?
{17887}{17975}- kim jeste�?|- kim� z twojej przesz�o�ci.
{18256}{18316}po prostu martwi� si� o|nasze wspomnienia, to wszystko.
{18324}{18403}nasze wspomnienia musz� by� prawdziwe|i wszystko wok� nich,
{18407}{18486}albo nigdy przez to nie przejdziemy.|teraz odsu� si�, nie byli�my
tak blisko.
{18568}{18623}/niech prawdy b�d� wyjawione|niech nasze �ycia b�d� objawione/
{18627}{18728}/�eby�my wspomnienia mogli prze�y�|I wrogami przesta� by�/
{18848}{18892}- gotowy?|- tak.
{18984}{19032}- czujecie co�?|- nie.
{19036}{19100}pomy�leli�my, �e mo�e ominiemy|t� cz�� z dzieci�stwem
{19105}{19156}i przejdziemy do polowania,|a potem prosto do nas.
{19161}{19198}je�li to panu nie przeszkadza.
{19213}{19278}jasne.
{19288}{19354}mo�e powiecie mi,|gdzie si� poznali�cie.
{19508}{19608}- potrzebujesz pomocy?|- czego chcesz? kim jeste�?
{19782}{19827}musia� nas tutaj przenie��.
{19832}{19856}musia�.
{19860}{19910}/chyba widz�.../
{19914}{19984}/tak, tu zdecydowanie co� jest,|panno halliwell./
{19988}{20021}/zdecydowanie./
{20026}{20066}piper?
{20071}{20128}"panno halliwell"?
{20248}{20310}nie uwierzysz.
{20337}{20423}miko�aju, zmieni�e� si�.
{20428}{20489}- on szuka kici.|- kot. no tak.
{20498}{20557}cztery nogi, futro. pami�tam.
{20601}{20715}- to ty?|- tak. jakie� pi�� lat temu.
{21071}{21137}przykro mi.|pr�bowali�cie w schronisku?
{21145}{21205}- tak, nic.|- ma za�o�on� obr�k�, prawda?
{21210}{21240}z numerem?
{21246}{21311}- bardzo charakterystyczn� obr�k�.|- poza tym.
{21349}{21416}dzi�ki za poszukiwania.|pewnie jeste� g�odny po tej pracy.
{21420}{21452}jakiej pracy?
{21498}{21578}to tylko piper.|chce wszystkim matkowa�.
{21582}{21654}pomy�l o niej jak o mamie.|ja tak robi�.
{21713}{21757}czy� nie jest zabawna?
{21774}{21822}dzi�ki.
{21832}{21925}pozw�l, �e najpierw rozwiesz� te ulotki,|zaraz wracam, dobrze?
{21930}{22030}- ostro�nie. w porz�dku? ostro�nie.|- tak, tylko...
{22035}{22077}- antyk.|- dzi�ki.
{22081}{22135}- babci.|- tak.
{22173}{22247}ca�kiem mo�liwe, �e to|najwspanialsze po�ladki w mie�cie.
{22253}{22304}- w ca�ym kraju.|- na ca�ej ziemi.
{22308}{22357}pierwsza go zobaczy�am.
{22469}{22499}podbija�a� do leo.
{22503}{22573}niewa�ne. musimy znale�� spos�b,|jak si� st�d wydosta�.
{22577}{22617}nie mo�emy ryzykowa� zmiany|naszej historii.
{22622}{22665}w przeciwnym razie,|nie b�dziemy mieli gdzie wraca�.
{22669}{22743}ale co, je�li w�a�nie|tego chce czarownik?
{22747}{22785}musimy dosta� si� do ksi�gi.
{22816}{22893}/m�wi� ci, on nie jest|w twoim typie. jest mi�y./
{22907}{22974}/- doprawdy? a ja nie lubi� "mi�ych"?|- nie, phoebe, nie lubisz./
{22978}{23076}/lubisz niebezpiecznych,|niegrzecznych ch�opc�w. zawsze tak by�o./
{23091}{23180}- pewne rzeczy si� nie zmieni�y.|- mo�esz by� cicho?
{23189}{23281}potem phoebe i ja posz�y�my na g�r�|troch� bardziej si� o niego
k��ci�.
{23285}{23337}a ja poszed�em rozwiesza� ulotki.
{23341}{23419}wiecie, to niesamowite|jak dobrze
{23423}{23489}pami�tacie co si� wydarzy�o.
{23493}{23536}zw�aszcza po pi�ciu latach.
{23577}{23640}nam si� wydaje|jakby to by�o wczoraj.
{23644}{23715}opr�cz tego wczoraj,|piper prawie wysadzi�a dom.
{23760}{23818}m�wi�c w przeno�ni.
{23822}{23874}piper ma nie ma�y charakterek.
{23891}{23944}- nieprawda.|- nie?
{24070}{24104}- co si� sta�o?|- nie wiem.
{24108}{24146}bierzmy ksi�g� i zmywajmy si� st�d.
{24153}{24197}czekaj.
{24464}{24504}to by�o proste.
{24532}{24566}za proste.
{24726}{24752}gdzie jest nasza siostra?
{24783}{24847}zabijcie mnie,|a ju� nigdy jej nie zobaczycie.
{24883}{24971}wi�c, mo�e w zamian|powinny�my ci� torturowa�.
{25107}{25163}mo�e po prostu roztrzaskaj jej r�k�|i zobaczymy co si� stanie.
{25297}{25343}by�am pod wp�ywem zakl�cia.|z�a.
{25361}{25414}z�a? by�a� blondynk�.
{25488}{25542}piper, musimy porozmawia�.
{25697}{25797}- co si� dzieje?|- w�a�nie pomog�e� jej uciec.
{25801}{25847}to si� dzieje.
{26069}{26112}rozwal go.
{26333}{26381}dra�.
{26413}{26449}/przepraszam./
{26457}{26551}kiedy m�wisz, �e ci� roztrzaska�a,
{26555}{26632}- przypuszczam, �e...?|- to mowa w przeno�ni.
{26716}{26844}mo�e powinni�my zbada�|to bardziej szczeg�owo.
{26886}{26948}nie powiedzia�a� mi,|�e te� wysadzi�a� leo.
{26952}{27065}nie martw si�, nic mu nie b�dzie|tak d�ugo, jak my niczego nie
popsujemy.
{27069}{27101}co? powiedzia�a�,|�e chcesz wiedzie�
{27106}{27160}jakie by�y�my zanim|ci� pozna�y�my, racja?
{27164}{27211}voil�.
{27225}{27288}czy z�a pani z kikutem wr�ci|nied�ugo po ksi�g�?
{27292}{27361}nie, co znaczy,|�e same musimy to rozwi�za�.
{27366}{27416}nie pami�tam nic o czarowniku
{27420}{27469}z moc� do przemieszczania si�|w czasie, a ty?
{27473}{27524}nie, ale ci�gle uwa�am,|�e jest z przesz�o�ci.
{27528}{27581}- dlaczego?|- poniewa� katrina, nasza niewinna,
{27586}{27638}powiedzia�a, �e zna nasz z przesz�o�ci.|czarownik �ciga j�,
{27642}{27676}wi�c, to tylko przypuszczenie.
{27681}{27718}to ma sens.
{27722}{27785}ale nie wiem,|jak o przemieszcza nas w czasie.
{27789}{27830}- albo dlaczego.|- mo�e nie on.
{27834}{27926}- mo�e jest jaki� inny pow�d.|- mo�e. ale je�li on za tym stoi,
{27930}{28004}musimy znale�� spos�b|jak go zmusi� �eby�my wr�ci�y.
{28026}{28116}chyba wiem jak.|pami�tasz muze?
{28120}{28158}pami�tasz mikstur�,|kt�r� zrobi�a piper
{28162}{28207}�eby o�lepi� czarownika|i zatrzyma� przed znikaniem?
{28215}{28249}tak, pami�tasz jak j� zrobi�?
{28253}{28326}- je�li w kuchni s� odpowiednie zio�a.|/- co mamy teraz zrobi�?/
{28331}{28376}/nie wiem, zabi� niewinnych?/
{28381}{28455}/nie, mam na my�li prue.|jak mamy j� teraz znale��.../
{28459}{28511}wyorbuj nas st�d.
{28568}{28598}co si� sta�o?
{28602}{28681}tak, jakby�my si� od czego� odbi�y.
{28686}{28716}chyba utkn�y�my.
{28720}{28803}oczywi�cie, �e nie chc� straci� Leo,|dlatego tu jestem.
{28847}{28878}tylko...
{28882}{28956}nie wiem. czasami wydaje mi si�|jakby nasz ca�y zwi�zek
{28961}{29022}- by� jedn� wielk� walk�.|- naprawd�?
{29026}{29072}i nie m�wi� o sprzeczaniu si�,|tylko...
{29076}{29114}te wszystkie przeszkody,|kt�re musieli�my przezwyci�y�.
{29139}{29199}- zw�aszcza na pocz�tku.|- i szczerze,
{29205}{29302}czasami si� zastanawia�am,|czy w og�le powinni�my by� razem.
{29306}{29354}nawet w dniu naszego �lubu.
{29462}{29497}/co si� do diab�a dzieje?/
{29502}{29562}prue, przyprowad� tu|sw�j astralny ty�ek.
{29566}{29622}o nie. �lub piper.
{29627}{29652}dalej, kotku.
{29660}{29704}/- jedziemy na przeja�d�k�.|- prue?/
{29800}{29842}/prue./
{30218}{30299}w porz�dku. wystarczy.
{30303}{30367}�lub odwo�any.
{30476}{30538}piper. piper!|nie mo�esz po prostu wyj��.
{30542}{30613}tak, mog�.|z demonem mog�abym sobie poradzi�.
{30618}{30688}ale moja starsza siostra rujnuj�ca m�j �lub,|z tym sobie nie
poradz�.
{30694}{30736}pos�uchaj mnie przez chwil�.
{30740}{30775}musimy tylko znale�� spos�b...
{30780}{30872}nie. nie. nie chc� szuka� sposobu|�eby wyj�� za m�� w dniu mojego
�lubu.
{30876}{30961}to po prostu... za trudne.|musi by� pow�d.
{30965}{31080}- piper...|- leo, przepraszam,
{31085}{31181}ale tego ju� za wiele.|to nie jest nam przeznaczone.
{31235}{31276}co si� w�a�nie sta�o?
{31345}{31392}chod� tu, skarbie.
{31614}{31666}- dobrze si� czujesz?|- tak. �wietnie.
{31675}{31710}mo�e piper ma racj�.
{31714}{31764}mo�e �lub nie by� im pisany.
{31768}{31816}- victor.|- m�wi� tylko, �e mo�e bogowie
{31820}{31873}pr�buj� im oszcz�dzi� tego b�lu,|przez kt�ry my przeszli�my.
{31910}{31949}nie.
{31955}{32054}wiem tylko, �e piper i ja|jeste�my sobie przeznaczeni.
{32087}{32160}to, co si� dzi� wydarzy�o...
{32165}{32220}mi�o�� Piper i leo...
{32224}{32265}...dotkn�a nas wszystkich.
{32298}{32335}musimy to naprawi�.
{32398}{32453}nie mog� uwierzy�, �e prue|zrujnowa�a �lub piper.
{32471}{32551}o m�j Bo�e. kicia.
{32555}{32620}- to kicia.|- nie wiedzia�am, �e mia�y�cie kota.
{32624}{32666}uciek�a nam pare lat temu.
{32918}{32957}to by�o dziwne.
{32961}{33028}musimy popracowa� nad t� mikstur�.
{33039}{33110}czy on nie zmieni�|w�a�nie historii?
{33192}{33248}co si� dzieje, kochanie?
{33252}{33357}nie wiem,|poczu�am ostry b�l w sercu.
{33649}{33690}- paige.|- co?
{33695}{33738}mikstura wybuch�a, jak zawsze.
{33742}{33786}- po�piesz si�.|- sko�czy�am.
{33790}{33858}mam nadziej�, �e nie zu�y�am zi�,|kt�rych b�d� potrzebowa�a w
przysz�o�ci.
{33862}{33903}ju� by�am w jednej|alternatywnej rzeczywisto�ci.
{33907}{33958}nie chc� wraca� do kolejnej.
{34014}{34046}co si� dzieje?
{34050}{34115}nie wiem.|to wszystko jest troch�...
{34120}{34158}...dziwne.|to nie ma �adnego sensu.
{34171}{34226}jak po�owa rzeczy,|przez kt�re przesz�y�my?
{34230}{34323}wiem, ale czy czarownik nie by�|zaskoczony, �e nas tam zobaczy�?
{34345}{34388}tak, mo�e.|dlaczego?
{34392}{34423}poniewa� zaczynam my�le�,
{34427}{34474}�e on mo�e nie ma z tym|nic wsp�lnego.
{34479}{34570}mo�e utkn�� w tej samej|p�tli czasowej, co my.
{34574}{34628}nadal jest niebezpieczny.
{34632}{34700}b�dzie mu �atwiej zabi� nas|w przesz�o�ci bez piper.
{34705}{34742}tak, i zaczynam te� my�le�,
{34746}{34806}�e utkn�y�my tu z powodu piper.
{34810}{34878}pomy�l.|co ma z tym wsp�lnego mianownik?
{34882}{34974}piper i leo, tak?|ka�de wydarzenie z przesz�o�ci jest skupione na
nich.
{34983}{35077}- my�lisz, �e to zakl�cie?|- tak, troch� przekr�cone.
{35081}{35172}chyba piper wzi�a sobie|do serca moj� rad�.
{35176}{35234}schodz� �cie�k� wspomnie�. Dos�ownie.
{35238}{35282}ale to wygl�da za realnie,|jak na wspomnienia.
{35286}{35322}co my tu robimy?
{35326}{35382}najwyra�niej maj� du�o spraw|do rozpracowania.
{35386}{35455}mam nadziej�,|�e je wkr�tce rozpracuj�.
{35539}{35602}- dzi�kuj�.|- czujesz si� lepiej?
{35606}{35659}tak, troszk�.|to by�o naprawd� dziwne.
{35663}{35707}piper,
{35711}{35807}czasami przypominanie|starych wspomnie�, uczu�,
{35811}{35882}mo�e mie� efekt psychosomatyczny.
{35886}{35944}zw�aszcza, je�li walczysz|z wewn�trznymi demonami.
{36043}{36101}porozmawiajmy o tym,|co wydarzy�o si� przed �lubem.
{36105}{36212}kiedy wiedzia�a� po raz pierwszy,|�e naprawd� kochasz leo.
{36978}{37024}ju� wiem.
{37028}{37115}leo, kocham ci�.|s�yszysz?
{37119}{37202}kocham ci�, leo.|us�ysz mnie.
{37468}{37553}- piper!|- dzi�ki bogu.
{37595}{37687}tak pr�bowa�am,|a wcze�niej mi si� nie udawa�o.
{37691}{37785}- dlaczego mi nie powiedzia�e�?|- �e mi�o�� uwalnia moc?
{37789}{37830}sama musia�a� si� dowiedzie�.
{37873}{37912}dlaczego mi nie powiedzia�a�?
{37937}{38042}nie wiem. ba�am si�. ba�am si�,|�e je�li przyznam co czuj�
{38046}{38086}b�dzie bardziej bola�o,|gdy ci� strac�.
{38091}{38153}tak mi przykro.|powinnam to powiedzie� wcze�niej.
{38159}{38200}lepiej p�no ni� wcale.
{38432}{38463}chod�my.
{38727}{38835}wiesz, leo, fakt,|�e jeste� w stanie prze�ywa�
{38839}{38952}doswiadczenia twojej �ony|do tego stopnia, du�o m�wi.
{38965}{39008}- tak?|- my�l�, �e mo�ecie mie�
{39013}{39055}problemy z wsp�-zale�no�ci�.
{39188}{39251}prosz�, m�j skarbie.
{39255}{39300}- w porz�dku?|- tak.
{39304}{39368}to lepsze ni� domowe filmy.
{39373}{39423}tyle razem przeszli.
{39427}{39465}jak my wszyscy.
{39480}{39539}dobrze sobie powspomina�,|nawet dla mnie.
{39543}{39602}zda�am sobie spraw�,|jak bardzo si� zmieni�am.
{39673}{39709}kicia?
{39753}{39809}- rzu� mikstur�.|- nie fatyguj si�.
{39897}{39941}chwileczk�.
{39945}{40007}czy to tylko ja,|czy on nie jest po nas?
{40012}{40069}nie, chyba jest po waszego kota.
{40116}{40175}kici�? serio?
{40179}{40250}- dlaczego?|- nie wiem.
{40254}{40311}chyba, �e jest co�|o czym nam nie m�wisz.
{40315}{40370}to zabawne,|wydaje mi si� taka znajoma.
{40374}{40441}przypomina mi star� przyb��d�,|kt�ra wymyka�a si� przez poddasze.
{40445}{40491}chwilka.|w�a�nie co� powiedzia�a�.
{40495}{40550}tak? czy to by�o m�dre?
{40554}{40653}tak si� ciesz�, �e ksi�ga|jest nadal w tym wspomnieniu.
{40657}{40703}co powiedzia�am?|czego szukasz?
{40707}{40780}szukam znajomych.
{40784}{40814}w�a�nie tego.
{40829}{40905}"zaczarowane istoty, kt�re �ledz�|i prowadz� nowe czarownice
{40909}{41026}by je chroni�,|kiedy one ucz� si� czarostwa. "
{41030}{41089}hej, czy jest co�|o czym mi nie m�wi�a�?
{41104}{41205}co, kiciu? hej, nie podlizuj mi si�.|odpowiedz na pytanie.
{41210}{41300}- jeste� pewna, �e o tym nie wiedzia��?|- �e kicia by�a nasz�
znajom�?
{41304}{41380}nie, my�la�y�my, �e to kot,|kt�rego znalaz�y�my na ganku.
{41384}{41464}lepiej �eby czarownik nie dorwa� jej|w przesz�o�ci. inaczej, nasza
przysz�o��...
{41480}{41511}jest spieprzona.
{41515}{41553}ja spieprzy�em.
{41574}{41614}to stracona pozycja.
{41624}{41683}pracuj�, ona m�wi,|�e nigdy mnie nie ma.
{41687}{41775}odchodz� z pracy,|ona m�wi, �e jestem za du�o.
{41799}{41830}zrezygnowa�em dla niej|z wszystkiego.
{41845}{41882}wsp�-zale�ny, dzi�kuj�.
{41886}{41914}i co z tego? mo�e nim jestem.
{41918}{41980}chcesz m�wi� wsp�-zale�ny,|nich pan j� zapyta o jej cholerne
siostry.
{41985}{42034}s� nieroz��czne.|"moc trzech."
{42156}{42210}chyba powinni�my wr�ci�|do rozmowy
{42214}{42270}o bardziej pozytywnych|wspomnieniach.
{42305}{42385}sprawy, kt�re przezwyci�yli�cie|jako para.
{42433}{42512}skojarzcie sobie.|niech wspomnienia przep�yn�.
{42521}{42568}cokolwiek przyjdzie na my�l.
{42839}{42894}/kofeina sprawia,|�e staj� si� troch� niezdarny./
{42898}{42951}- leo, zaczekaj.|- tak.
{42970}{43032}- mog� zada� ci pytanie?|- jasne.
{43075}{43112}potrzebujesz koszulk�?
{43116}{43180}nie, mam jedn� w ci�ar�wce. dzi�ki.
{43195}{43259}leo, zaczekaj.|to nie by�o to pytanie.
{43266}{43322}- nie?|- nie.
{43345}{43443}zastanawia�am si�,|czy kiedy� o mnie my�la�e�?
{43450}{43493}- tak.|- w jaki spos�b?
{43498}{43588}- jak o przyjaci�ce, czy...?|- masz pi�kne oczy.
{43592}{43633}to dobry spos�b.
{43638}{43730}przepraszam.|to by�o zupe�nie niestosowne.
{43734}{43793}nie, wcale.
{43805}{43834}do diab�a.
{43838}{43892}leo, co czujesz do kobiety,|kt�ra wykonuje pierwszy krok?
{43910}{43966}nie wiem.|nadal czekam, a� to si� stanie.
{43978}{44020}o matko.
{44248}{44300}co czujesz do faceta,|kt�ry wykonuje drugi krok?
{44320}{44363}kocham go.
{44458}{44515}niez�y buziak.
{44848}{44929}za�o�� si�, �e to was bawi, prawda?
{44933}{44973}czy nie zabrali�cie mi za du�o?
{44977}{45066}musicie wysy�a� trole|�eby mi dokopa�y, kiedy le��?
{45154}{45223}jestem dobr� osob�.|jestem dobr� czarownic�.
{45227}{45282}i do cholery,|by�abym �wietn� �on�.
{45303}{45374}jak �miecie mi to odbiera�.
{45378}{45435}zas�uguj�...|nie, wiecie co?
{45447}{45543}��dam �eby�cie mi go oddali.
{45573}{45615}s�yszycie? teraz!
{45619}{45757}zamierzam sta� w tym miejscu|dop�ki nie oddacie mi leo.
{46026}{46066}ju� wystarczy.
{46177}{46207}czarownik.
{46348}{46400}m�wi�a�, �e zawsze chcia�a�|pozna� Prue, tak?
{46405}{46463}kolejne przekr�cone zakl�cie.
{46481}{46521}przesta�.
{46540}{46573}nie, nie, nie.
{46577}{46656}bardzo niedobra, prue.|bardzo, bardzo niedobra prue.
{46696}{46739}cze��, cujo.|na kogo warczysz?
{46743}{46792}lepiej p�jd� do starszych zobaczy�,|czy wiedz�
{46796}{46860}- jak unicestwi� Banshee.|- chyba nie boisz si� Prue?
{46865}{46920}- tak.|- zaczekaj.
{46924}{46966}co je�li w mi�dzyczasie|znajdziemy banshee?
{46973}{47030}wysadzi�a� poprzedniego demona, prawda?
{47035}{47082}tak, ale pr�bowa�am go zamrozi�.
{47086}{47187}pami�taj o czym rozmawiali�my,|spr�buj si� zrelaksowa�.
{47214}{47280}chcia�abym �eby wszyscy|przestali mi to m�wi�.
{47356}{47412}piper, phoebe.
{47447}{47500}- spokojnie.|- za tob�!
{47643}{47679}wreszcie co�, co pami�tam.
{48015}{48055}nie�le!
{48157}{48195}leo?
{48199}{48268}- my�la�am, �e jeste� pacyfist�.|- nie zabi�em go, prawda?
{48285}{48360}musz� ci powiedzie�,|ta strona ciebie jest bardzo seksowna.
{48373}{48417}- naprawd�?|- tak.
{48421}{48460}co to by�o?
{48484}{48519}paige.
{48545}{48598}mikstura.
{48685}{48744}paige z przesz�o�ci, pami�tasz?|id� ci� uratowa�.
{48941}{49002}je�li czarownik nie zabije|wkr�tce kota, ja to zrobi�.
{49006}{49046}p�jd� po ni�.
{49198}{49240}phoebe.
{49253}{49301}cze��. nie wiedzia�am,|�e tu jeste�cie.
{49305}{49346}niczego nie przerywam, prawda?
{49371}{49423}nie. jeszcze nie.
{49428}{49471}to dobrze.|bardzo dobrze.
{49475}{49519}phoebe, mo�esz st�d|po prostu wyj��?
{49523}{49586}- i zakryj oczy.|- jasne. ju� wychodz�.
{49590}{49667}- hej, zmieni�a� w�osy?|- ja? nie.
{49671}{49708}uwa�aj na...
{49753}{49824}nic mi nie jest.
{50046}{50099}ma�o brakowa�o.
{50506}{50592}o m�j Bo�e.
{50809}{50898}nigdy wcze�niej nie widzia�am|tej strony piper.
{51083}{51155}nie pytaj. nast�pne wspomnienie.
{51248}{51349}/za ka�dym razem, kiedy ci� widz�,|kocham ci� jeszcze bardziej./
{51358}{51415}/jeste� taka pi�kna./
{51428}{51475}/taka wyj�tkowa./
{51482}{51563}nie wyobra�am sobie|�ycia bez ciebie.
{51567}{51624}- piper.|- leo?
{51631}{51671}- z kim rozmawiasz?|- ja?
{51676}{51725}z nikim.|tylko ze sob�, no wiesz.
{51741}{51823}ze sob�? m�wi�e� sobie|jak bardzo si� kochasz?
{51839}{51920}nie, oczywi�cie, �e nie.|to znaczy...
{51924}{51979}to nie tak.
{51989}{52069}zejd�my na d�, a ja wyja�ni�.
{52073}{52129}leo, co si� dzieje?|dlaczego tak dziwnie si� zachowujesz?
{52133}{52217}- mo�emy zej�� na d�, prosz�?|- nie. po co?
{52229}{52261}w porz�dku.
{52266}{52299}tu jest dobrze.
{52326}{52411}du�o my�la�em o naszej sytuacji.
{52416}{52500}- leo...|- pozw�l mi sko�czy�.
{52512}{52561}chyba znalaz�em rozwi�zanie.
{52566}{52700}spos�b �eby�my byli razem|nie zwa�aj�c na to, co oni powiedz�.
{52756}{52787}dobrze.
{52916}{52946}wyjdziesz za mnie?
{53126}{53191}- paige.|- zaraz, chc� us�ysze� odpowied�.
{53195}{53236}znasz ju� odpowied�,|na lito�� Bosk�.
{53240}{53272}kicia ma k�opoty. orbuj.
{53276}{53336}- co, je�li nie mog�?|- po prostu spr�buj.
{53496}{53569}wygl�da na to, �e ciekawo��|zabi�a waszego kota.
{54001}{54046}o nie.
{54071}{54126}o nie.
{54387}{54435}to �atwe dla pary, po latach,
{54439}{54543}straci� z oczu,|co ich do siebie sprowadzi�o.
{54547}{54653}w waszym przypadku,|bardzo nadzwyczajnym,
{54657}{54741}to nawet bardziej wa�ne|ni� dla...
{54751}{54817}- co? co si� dzieje?|- zamro� go, szybko.
{54868}{54896}co? powiedz mi.
{54933}{55013}co� posz�o nie tak.|ludzie krzycz� z b�lu.
{55018}{55091}czarownice. s� atakowane.
{55095}{55146}- co? dlaczego?|- nie wiem.
{55150}{55184}musimy jecha� do domu, szybko.
{55188}{55272}/- piper./|- nie. czekaj.
{55312}{55368}/- piper, s�yszysz mnie?/|- phoebe?
{55383}{55463}piper, s�yszysz mnie?|tu phoebe.
{55468}{55533}zwariowa�a�, co robisz?
{55538}{55596}a na co to wygl�da?|pr�buj� skontaktowa� si� z piper.
{55600}{55663}ale us�yszy ci�, przybiegnie tu|i zrujnuje swoj� przysz�o��.
{55668}{55725}jej przysz�o�� ju� jest zrujnowana.|chyba, �e da�aby nam
{55729}{55780}drug� szans� i pozwoli�a|powt�rzy� ostatnie wspomnienie.
{55801}{55853}zaraz, m�wisz o wsp�czesnej piper?
{55858}{55893}tak. tak, dlaczego nie?
{55897}{55974}wci�gn�a nas w to zakl�cie,|�wiadomie czy nie.
{55978}{56022}mo�emy zrobi� z tego|po�ytek, tak?
{56026}{56103}poza tym, je�li naprawd� to prze�ywa,|b�dzie w stanie mnie us�ysze�.
{56111}{56174}piper, tu twoja siostra phoebe.
{56178}{56251}wiem, �e masz z tego|powodu wielkie problemy.
{56255}{56292}�artujesz,|twoje siostry s� w to zamieszane?
{56296}{56348}mo�emy zrobi� co� bez nich?
{56352}{56391}pr�buj� si� skoncentrowa�.
{56433}{56487}co� o naszym ostatnim wspomnieniu?
{56496}{56542}ostatnie wspomnienie?
{56546}{56583}kiedy si� o�wiadczy�em?
{56647}{56745}/za ka�dym razem, kiedy ci� widz�,|kocham ci� jeszcze bardziej./
{56749}{56825}- zadzia�a�o.|- teraz orbuj.
{56999}{57048}- hej!|- pami�tasz nas?
{57276}{57353}co jest,|kot odebra� ci mow�?
{57715}{57782}dobra, kocie, zacznij m�wi�.
{57916}{57966}krzyki znikn�y.
{57983}{58046}- wszystko wr�ci�o do normy.|- nieprawda.
{58050}{58101}nie, dop�ki nie odwr�c� zakl�cia.
{58105}{58191}nawet ja nie chc� by�|tak blisko z moimi siostrami.
{58380}{58506}jeste� pewna, �e niczego nie chcesz.|kawa, herbata, spodeczek mleka?
{58510}{58558}- dobre.|- nie, w porz�dku.
{58564}{58630}chocia�, mo�e by� sucha karma,|je�li macie.
{58706}{58773}- to nie jest �mieszne.|- troch� �mieszne.
{58778}{58829}ty nie mieszka�a� z ni�|przez trzy lata.
{58833}{58909}a tak poza tym,|co to by�o za drapanie mojego ��ka?
{58917}{58986}- co to by�o?|- musia�am mie� ostre pazury.
{58990}{59042}widzisz, to bardzo przera�aj�ce.
{59046}{59104}przynajmniej wiemy jak by�a|wa�na jako wasza znajoma.
{59108}{59157}i jak rzeczy mog�y by�|bolesne bez niej.
{59161}{59212}ciesz� si�, �e wreszcie|wiem kim jeste�.
{59216}{59273}�atwiej jest zrozumie�,|dlaczego uciek�a�.
{59277}{59347}- wiesz, jako kot.|- ju� mnie nie potrzebowa�y�cie.
{59351}{59399}kiedy czarodziejki zosta�y przywr�cone,
{59403}{59465}- to by� czas, �eby ruszy� dalej.|- a mo�e wznie�� si�?
{59469}{59531}kompletnie ewolucyjny|obieg i w og�le?
{59535}{59587}tylko wyj�tkowi znajomi,|jak katrina,
{59591}{59637}s� wynagradzani za us�ugi|staj�c si� cz�owiekiem.
{59641}{59726}by prowadzi� innych znajomych.|dlatego �ciga� mnie czarownik.
{59730}{59822}by pozbawi� Znajomych i zostawi�|czarownice bezbronne, wra�liwe.
{59833}{59915}dobrze, �e macie dziewi�� �y�.
{59919}{59988}chocia�, pewnie masz ju� za sob�|siedem, czy osiem, wi�c...
{59993}{60038}ogl�dam si� za siebie.
{60043}{60094}musz� ju� i��.
{60098}{60185}czeka na mnie g�odna gromadka.
{60247}{60322}zadzwonicie, kiedy otrzyma|swoje moce?
{60348}{60395}b�d�cie b�ogos�awione.
{60618}{60669}wi�c, co robimy?
{60673}{60730}- my?|- zdu� to, kochanie.
{60734}{60859}my, czyli leo i ja,|mamy si� dobrze. dzi�kuj� bardzo.
{60865}{60945}mamy pare spraw do rozpracowania.
{60950}{61005}jak, kto� musi|mie� �ycie, najpierw.
{61010}{61067}i jedno z nas musi|by� �on�, najpierw.
{61075}{61150}ostro�nie z rymowaniem.|�adnych zakl��.
{61155}{61180}ch�tnie.
{61210}{61337}ale rzecz w tym, �e musimy|sp�dza� wi�cej czasu jako para.
{61365}{61451}- �eby�my nie zapomnieli.|- racja.
{61588}{61688}t�umaczenie:|justynek (mrowka; ))
{61736}{61808}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl