You are on page 1of 12

{1}{75}movie info: xvid 640x480 25.0fps 348.4 mb|/subedit b.

4056
(http://subedit.com.pl)/
{645}{676}szcz�ciarz z niego.
{711}{808}przepraszam, to jedyna rzecz,|jaka dzia�a na niego uspokajaj�co.
{812}{859}za co przepraszasz?
{863}{925}poniewa� normalnie,|nie lubi� si� zawstydza�
{929}{1004}a� do pi�tej lub sz�stej randki.
{1037}{1090}upokarza�, dlaczego?|masz �wietny g�os.
{1094}{1162}lepszy ni� wi�kszo�� piosenkarzy,|kt�rych anga�uj� w klubie.
{1166}{1269}jeste� s�odki,|nie to, �e mam co� przeciwko temu.
{1290}{1415}- dlaczego nie lubisz �piewa�?|- to co�, co nazywa si� �sm� klas�.
{1419}{1507}zako�czenie szko�y.|mia�am za�piewa� szkoln� piosenk�.
{1512}{1624}osiemset ludzi patrzy,|zesp� gra, ja wstaj�,
{1628}{1682}i �aden d�wi�k|nie wychodzi z moich ust.
{1691}{1725}kompletnie mnie zamrozi�o.
{1749}{1834}a co gorsza, wybieg�am|i straci�am w�asne zako�czenie szko�y.
{1838}{1874}- nie.|- tak.
{1886}{1932}my�l�, �e �sma klasa|to dno dla wszystkich.
{1936}{2014}moja to troch� dno publiczne.
{2394}{2437}to by�o mi�e,...
{2441}{2491}- ...nie mia�am tego przez jaki� czas.|- czego?
{2495}{2547}lubi� z tob� rozmawia�.
{2551}{2636}- ja te�.|- i lubi� si� z tob� ca�owa�.
{2651}{2689}ca�owanie jest w porz�dku.
{2700}{2794}- i jakby si� denerwuj�.|- ja te�.
{2880}{2923}powinnam dola� ci wina.
{2927}{3008}ja p�jd�. jest w kuchni, tak?
{3335}{3374}leo, piper, pomocy!
{3389}{3425}co do...?
{3626}{3690}- w porz�dku?|- id�cie. nate tu...
{3728}{3766}...jest.
{3775}{3814}hej, nate, kolego, jak si� masz?
{3818}{3863}dobrze.|nie s�ysza�em, �e weszli�cie.
{3867}{3926}tak, no widzisz?|troch� magiczne.
{4167}{4207}co? gdzie jestem?
{4212}{4260}wr�ci�e� do �ywych, m�j drogi.
{4274}{4335}co? jak?
{4339}{4399}proste "dzi�kuj�" wystarczy.
{4403}{4442}chwila.
{4450}{4487}kim jeste�?
{4501}{4581}nie obci��ajmy twojego umys�u|zbyt wieloma informacjami.
{4595}{4688}chc� tylko,|w zamian za twoje �ycie,
{4692}{4735}spotka� si� z twoim kr�lem.
{4739}{4787}moim kr�lem?|on nigdy si� na to nie zgodzi.
{4792}{4864}albo mog� ci� osadzi� z powrotem|tam, gdzie ci� znalaz�am.
{4908}{4941}powiedz swojemu kr�lowi,
{4945}{5081}�e je�li b�dzie ze mn� pracowa�,|zaserwuj� mu trzy czarodziejki na
tacy.
{5085}{5116}�cigasz czarodziejki?
{5128}{5167}nie, m�j drogi.
{5195}{5260}�cigam ich dziecko.
{7349}{7452}tak, jason, spotykam si� dzi�|z doradcami konsorcjum.
{7456}{7516}ale zrobi�am wst�pne poszukiwania
{7520}{7593}i mamy ann landers,|dear abby i e. jean,
{7597}{7645}ale je�li atlanta to obejmnie,|po�udnie b�dzie moje.
{7649}{7674}nudz� go.
{7678}{7782}nie obchodzi mnie, je�li po�udnie my�li,|�e moja kolumna jest za
ostra.
{7786}{7860}my�l�, �e po�udnie|mog�oby u�y� troch� ostro�ci.
{7868}{7915}co to jest?
{7961}{8006}- unicestwiony kazi.|- kolejny?
{8015}{8069}- paige nad tym pracuje.|- oczywi�cie, �e jestem podekscytowana.
{8073}{8104}czy� nie?
{8108}{8147}po prostu za tob� t�skni�.|kiedy wracasz?
{8151}{8215}mamusi zosta�o ostatnie zdj�cie.|gotowy?
{8219}{8265}no to prosz�.|u�miech.
{8270}{8342}raz, dwa, trzy.
{8360}{8410}dobra, poddaj� si�.
{8422}{8474}hej, stary, chcesz zrobi�|automat do popcornu?
{8511}{8550}oczywi�cie.
{8702}{8740}widzisz, teraz si� u�miecha.
{8766}{8819}przygotujmy ci� na jarmark.
{8823}{8883}m�wi� ci, w to si� nie zmie�ci.|nic ju� nie pasje.
{8887}{8920}je�li b�dzie r�s� w takim tempie,
{8925}{8975}b�dziemy musieli go wys�a�|do college'u w przysz�ym tygodniu.
{8980}{9048}zmie�ci si� w te.|kupi�em je wczoraj.
{9126}{9203}- robisz mu krzywd�?|- nie, jest po prostu g�odny.
{9208}{9249}- jeste� pewny?|- jason, zaczekaj.
{9253}{9308}- p�acze, bo jest g�odny.|- dzi�ki.
{9333}{9417}ludzie, jestem okropn� matk�.|jestem w tym z�a.
{9421}{9470}nawet nie rozpoznaj� p�aczu|w�asnego dziecka.
{9474}{9505}to drobna r�nica.
{9514}{9589}a co z t� matczyn� wi�zi�,|o kt�rej tyle s�ysza�am?
{9643}{9679}jason, oddzwoni� do ciebie.
{9683}{9725}paige.
{9736}{9783}wszystko dobrze?
{9795}{9882}lepiej ni� dobrze.|b�d� mia�a mi�osne �ycie.
{9886}{9970}- robisz mi�osn� mikstur�?|- nie, robi� og�uszaj�c� mikstur�.
{9974}{10024}wi�c, amanci b�d�|przez ciebie og�uszani?
{10028}{10066}nie, kazi b�d�|przeze mnie og�uszani.
{10070}{10135}- zakocha�a� si� w demonie kazi?|- spr�bujcie nad��y�, ludzie.
{10143}{10207}robi� og�uszaj�c� mikstur�|�ebym mog�a p�j�� na randk�,
{10211}{10258}kt�ra nie sko�czy si�,|"nate, musisz ju� i��.
{10263}{10308}musz� sprz�tn�� z sufitu|kiszki demona."
{10313}{10375}nate, bardziej uroczy|ni� demon kazi.
{10379}{10495}mikstura, kt�r� trzymasz w r�ce|ma og�uszy�, ale nie zabi�, kazi.
{10499}{10528}ale ja lubi� ich zabija�.
{10533}{10600}ale odk�d kr�l Kazi stworzy� swoje|demony z w�asnego cia�a...
{10604}{10658}je�li dorwiemy kr�la,|dorwiemy kazi.
{10662}{10741}- ale nie wiemy gdzie jest kr�l.|- dlatego zrobi�am og�uszaj�c�
mikstur�.
{10745}{10804}je�li z�apiemy jego s�ug�,|mo�emy go torturowa�...
{10808}{10880}wtedy kr�l poczuje b�l|i przyb�dzie na ratunek.
{10884}{10917}albo s�uga si� z�amie
{10921}{11001}i rozchlapie swoje kiszki|mniej wi�cej tam, gdzie kr�l.
{11006}{11053}ko�cowa sentencja,|nieurocza.
{11057}{11140}pr�bujemy ci tylko powiedzie�,|�e to dobry plan. stary, ale jary.
{11145}{11233}chod�my ju�.|jarmark czeka.
{11239}{11313}o nie, jarmark jest dzisiaj?|musz�...
{11319}{11414}nie, nie doko�czysz tego zdania.|idziemy na jarmark ca�� rodzin�.
{11418}{11457}- obieca�a�.|- wiem.
{11462}{11545}i naprawd� chc� i��, ale po po�udniu|jest spotkanie konsorcjum.
{11549}{11602}naprawd� chcesz przegapi�|pierwszy spacer wyatt'a?
{11607}{11652}a nie zosta�o mu ju� du�o|tych "pierwszych rzeczy".
{11657}{11730}zosta�o. jeszcze pierwsza randka,|pierwsza z�a ocena,
{11735}{11784}pierwsze z�e zakl�cie,|du�o, du�o "pierwszych rzeczy".
{11809}{11872}- wezm� kom�rk�.|- we� te� mikstury, w razie czego.
{11877}{11919}mam.
{12008}{12046}jak �mia�a� mnie tu przywo�a�?
{12051}{12112}masz poj�cie z kim zadzierasz?
{12117}{12166}zachowaj swoje gro�by,|nudz� mnie.
{12173}{12246}jeste� zainteresowany|czarodziejkami, czy nie?
{12270}{12348}co w�a�ciwie proponujesz?
{12352}{12452}wsp�prac�. ale ty zgarniesz|zaszczyty za zabicie.
{12456}{12573}moc, chwa��,|kt�rej poszukiwa�e�. tak?
{12577}{12674}- a ty co dostaniesz?|- ja po�o�� r�ce na dziecku.
{12684}{12723}jest prawo.
{12727}{12780}zabicie dziecka|jest karalne �mierci�.
{12785}{12871}wiem. napisa�am prawo.
{12897}{12992}i nie mam zamiaru go zabi�.
{12999}{13043}wi�c?
{13053}{13098}mia�am wizj�,
{13102}{13219}zwyk�y smak przysz�o�ci,|dziecka,
{13224}{13308}mocy, jakiej nigdy|nie widzieli�my.
{13330}{13416}ale nie widzia�am dosy�.|musz� wiedzie� wi�cej.
{13456}{13566}musz� po�o�y� r�ce na dziecku.
{13611}{13704}dlatego zamierzam ci pom�c|usun�� wied�my.
{13708}{13837}- jak?|- t� staro�ytn� magi�.
{13842}{13990}mog� je os�abi�|i pozyska� zaufanie ich dziecka.
{14011}{14093}dalej, wyatt, obud� si�.
{14098}{14154}mam kucyka, widzisz?
{14225}{14287}mo�e go we�miesz|�eby zobaczy� klauna?
{14319}{14411}nie, klauny s� przera�aj�ce.|a balony nie s� dobre dla niemowl�t.
{14416}{14474}od�� kamer�.|tracisz ca�� zabaw�.
{14479}{14541}robienie mu zdj��|jest dla mnie zabaw�.
{14545}{14642}je�li chcesz z kim� pogada�|o przegapianiu czego�, pogadaj z phoebe.
{14688}{14721}cze��, elise.
{14726}{14782}nie, nie jestem jeszcze|w drodze.
{14786}{14848}jestem na jarmarku|z siostrze�cem.
{14852}{14915}oczywi�cie, �e b�d� na spotkaniu.
{14920}{15011}b�d� tam. b�d� gotowa.
{15016}{15059}tak.
{15067}{15126}wiem. wiem.
{15182}{15257}wiesz co, oddzwoni� do ciebie.
{15274}{15347}troch� to smutne, kiedy mim|pomawia tw�j telefonowy zwyczaj.
{15431}{15512}ka�dy nienawidzi mim�w.|wiesz o tym, prawda?
{15599}{15638}mam pi�� minut.
{15642}{15698}jest jeszcze jaka� jazda,|kt�r� mog� z nim prze�y�, tylko szybko?
{15703}{15733}to wzruszaj�ce.
{15739}{15792}phoebe, prze�ywasz jazdy|ze swoim siostrze�cem?
{15796}{15833}na lito�� Bosk�, jest sobota.
{15839}{15908}wiem, ale chyba teraz b�d�|pracowa� w soboty.
{15943}{15977}my�lisz, �e si� z tego ciesz�?
{15982}{16072}jest wiele rzeczy, kt�re prze�y�am w swoim �yciu.|pracoholizm nie
jest jedn� z nich.
{16077}{16128}je�li nie jeste� zadowolona,|dlaczego to robisz?
{16133}{16198}- kto powiedzia�, �e nie?|- ty, przed chwil�.
{16215}{16286}pot�piam twojego bardzo przystojnego,|ale bardzo natr�tnego
ch�opaka.
{16291}{16348}krajowe konsorcjum|jest wielk� okazj�.
{16352}{16450}i, tak, to by� pomys� jason'a,|ale si� z nim zgadzam. i jestem
zadowolona.
{16454}{16499}naprawd�.
{16527}{16569}s�ucham?
{16590}{16643}dobrze, w porz�dku.
{16769}{16818}nie lubi� ma�p.
{16849}{16885}zaraz oddzwoni�.
{16890}{16938}leo, zakryj dziecko!
{17002}{17042}no dobra.
{17047}{17090}chyba wyatt nie polubi�|pana ma�pki.
{17094}{17179}wystraszy� ci�?|tak. wystraszy� go.
{17183}{17229}ju� dobrze.
{17244}{17296}- jest g�odny?|- nie, jest zm�czony.
{17300}{17372}chyba jest podenerwowany.|mo�e wracajmy do domu.
{17376}{17432}w porz�dku, wy jeste�cie ekspertami.
{17438}{17504}mo�e go przeorbujesz,|a ja p�jd� wywo�a� klisz�.
{17508}{17544}odprowadzimy ci� do samochodu.
{17563}{17618}chyba ta g�upia ma�pa|nawrzuca�a mi czego� do oczu.
{17622}{17662}- s�yszysz to dzwonienie?|- nie.
{17872}{17960}wykonane?|dobry ch�opak.
{18021}{18101}ju� czas.|mog� wys�a� moich wojownik�w.
{18106}{18140}nie.
{18144}{18186}wied�my s� zara�one.
{18196}{18288}ale kl�twa ma�py|jest przeznaczona by kara�.
{18308}{18360}wi�c, nie zabierze im zmys��w
{18364}{18443}a� do momentu, kiedy b�d� ich|potrzebowa�y najbardziej.
{18552}{18610}- cze��.|- tu jeste�.
{18615}{18661}tak, tak mi przykro.
{18666}{18734}phoebe, to jest mark roberts|z konsorcjum.
{18738}{18795}- witam.|- laura robins z marketingu.
{18799}{18830}cze��.
{18834}{18912}- richard jean, nasz konsultant do wizerunku.|- richard, cze��.
{18933}{18997}tak si� ciesz�, �e mo�ecie tu by�.|bardzo wam dzi�kuj�.
{19001}{19080}jason m�wi�, �e jeste�cie najlepsi.|oczekiwa�am, �eby us�ysze� wasze
opinie.
{19084}{19121}ciesz� si�,|�e ty mo�esz tu by�.
{19125}{19178}naprawd� przepraszam.|s�yszysz to brz�czenie?
{19182}{19228}je�li mog� zacz��.
{19232}{19299}chcia�bym najpierw pogr��y� si�|w gratulacjach, phoebe.
{19303}{19366}uwielbiam twoj� kolumn�.
{19385}{19471}i chc� te� doda�,|nie jestem tylko konsultantem,
{19476}{19514}ale jestem tak�e twoim fanem.
{19535}{19571}s�ucham?
{19611}{19646}powiedzia�em, �e jestem fanem.
{19660}{19731}to s�odkie.
{19735}{19791}dzi�kuj� ci.
{19795}{19876}my�l�, �e jeste� pi�kna,|elegancka, przyst�pna.
{19880}{19933}dlatego nie chc� zmienia�|za bardzo twojego wizerunku.
{19945}{19972}"autorka ksi��ki"?
{19976}{20058}nie wiem,|czy jestem na to gotowa.
{20062}{20117}wszystko w swoim czasie.
{20121}{20171}- s�ucham?|- co?
{20196}{20292}przepraszam, czasami be�kocz�.|powiedzia�em "twojego wizerunku," nie
"ksi��ki."
{20296}{20347}a no tak, haczyk.
{20366}{20450}szczerze m�wi�c,|"ona ma odpowiedzi",
{20454}{20501}to troch� kiepskie.
{20594}{20634}jakie� pomys�y?
{20720}{20796}- g��wnie zajmuj� si� wizerunkiem.|- w�a�ciwie,
{20801}{20855}ja jestem konsultantk� reklamy.
{21017}{21068}/wszystko w porz�dku?/
{21144}{21206}chyba musz� wyj��,
{21210}{21285}poniewa� nie za dobrze si� czuj�.|dzi�kuj�.
{21438}{21483}phoebe.
{21572}{21619}�licznie wygl�dasz.
{21624}{21658}ju� to m�wi�e�.
{21662}{21744}ale wygl�dasz szalenie uroczo,|wi�c to powtarzam.
{21782}{21892}teraz si� rumieni�,|a szminka nie dor�wna moim policzkom.
{21896}{21974}skoro si� ju� zarumieni�a�,|mam dla ciebie ma�� niespodziank�.
{21979}{22015}ale nie znienawid� mnie,|w porz�dku?
{22040}{22104}nie zamierzasz si� o�wiadczy�, prawda?
{22108}{22189}- nie.|- w tym wypadku, lubi� niespodzianki.
{22194}{22227}dobrze.
{22263}{22344}panie i panowie,|mamy dla was specjaln� uczt�,
{22348}{22416}kt�ra jeszcze bardziej|umili wasz wiecz�r.
{22420}{22538}miejscowa dziewczyna, paige matthews,|w swoim debiucie.
{22586}{22614}�artujesz?
{22619}{22664}my�la�em, �e lubisz niespodzianki.
{22679}{22756}to z�a niespodzianka.
{22760}{22823}�sma klasa by�a dawno temu,|paige.
{22887}{22953}ale tamto zmieni�o si�|w najgorszy dzie� w moim �yciu.
{22957}{23029}moi przyjaciele mnie wy�miali.|bobby maynard mnie rzuci�.
{23036}{23084}spotyka�a� si� z kolesiem|o imieniu bobby maynard?
{23103}{23156}nie o to chodzi.
{23168}{23261}ju� trac� sw�j g�os.|to odg�os paniki.
{23265}{23320}paige, nie musisz �piewa�,|je�li nie chcesz.
{23324}{23408}tylko wygl�dasz mi na dziewczyn�,|kt�ra lubi przeciwstawia� si�
swoim l�kom,
{23412}{23449}a nie ucieka� przed nimi.
{24083}{24193}to dla wszystkich|bobby maynards'�w na �wiecie.
{24895}{24938}paige, zaczekaj.
{25298}{25342}paige?
{25363}{25428}paige, to ty?
{26074}{26163}/billy. billy, jeste� tu?/
{26280}{26333}/mam nadziej�, �e te stwory|ci� nie dopad�y./
{26400}{26440}/billy./
{26471}{26533}paige! piper!
{26538}{26592}je�li jeste�cie,|poka�cie si�
{26596}{26657}i jako� mnie oflagujcie,|albo co�, dobrze?
{26719}{26806}jest tu kto�?
{26956}{27034}straci�am s�uch podczas|najwi�kszego spotkania w moim �yciu!
{27038}{27084}nic nie s�ysz�!
{27099}{27124}co?
{27128}{27163}nie s�ysz� ci�!
{27191}{27238}dobrze.
{27242}{27294}potrzebuj� twojej pomocy.|magia za tym stoi.
{27386}{27428}co robisz?
{27452}{27500}�api�. szarada.
{27505}{27535}dobra.
{27567}{27627}jeste� ma�p�. dobrze.
{27631}{27675}jeste� ma�p�.
{27679}{27723}jeste� z�� ma�p�.
{27743}{27796}jeste� wkurzona. jeste�...
{27831}{27879}ma�p� pms?
{27883}{27919}nie, oczywi�cie, �e nie.
{28002}{28033}kula.
{28079}{28125}ognista kula.
{28152}{28260}w porz�dku.|demoniczna ma�pa ukrad�a mi s�uch.
{28307}{28407}i tw�j g�os.|kochanie.
{28505}{28556}nie rozumiem, dlaczego|nie mo�esz wyleczy� mi oczu.
{28560}{28609}nie wiem,|tw�j wzrok po prostu znikn��.
{28613}{28660}/- jak to mo�liwe?/|- s�yszysz co�?
{28665}{28697}/nie wiem./
{28701}{28742}s�yszysz kukie�ki?
{28761}{28826}znajd� Phoebe i paige|po tym, jak po�o�� dziecko.
{28830}{28877}- gdzie jestem?|- w konserwatorium.
{28881}{28934}spr�buj si� uspokoi�|i nie martwi� si�.
{29025}{29065}s�yszysz g�osy. racja.
{29135}{29181}- piper!|- tak si� ciesz�, �e jeste�.
{29185}{29264}nic nie widz�|i wpad�am samochodem na s�up.
{29268}{29307}- i wiem, �e to szalone...|- piper!
{29311}{29366}...ale to ma co� wsp�lnego|z t� n�dzn� ma�p�.
{29370}{29420}- piper!|- gdzie jeste�?
{29428}{29480}kto to tu postawi�?
{29485}{29555}o m�j Bo�e. piper, jeste� �lepa.
{29559}{29600}tak. phoebe,|dopiero to powiedzia�am.
{29604}{29672}mo�emy porozmawia�|jak ma�pa mog�a to zrobi�?
{29682}{29734}- co ona m�wi?|- kto? ma�pa?
{29738}{29799}ma�pa nic nie m�wi.|zakry�a moje oczy,
{29800}{29874}- i ukrad�a m�j wzrok.|- chyba ma�pa ukrad�a
{29875}{29924}tw�j wzrok,|kiedy zakry�a twoje oczy.
{29950}{30016}phoebe, s�uchasz mnie?|to w�a�nie powiedzia�am.
{30020}{30074}zachowujesz si�|jakby� mnie nie s�ucha�a.
{30078}{30145}piper, to na nic,|nawet ci� nie s�ysz�.
{30149}{30228}- ma�pa ukrad�a mi s�uch.|- ciebie te� dopad�a,
{30233}{30313}a to znaczy,|�e kto� wys�a� po nas t� pch��.
{30317}{30369}musimy znale�� Paige.
{30383}{30427}dlaczego klaszczesz?|to nie jest �mieszne.
{30431}{30468}co jest, paige?
{30472}{30512}paige? gdzie jest paige?
{30585}{30628}co si� dzieje?
{30781}{30815}widz�.
{30819}{30940}- a ja nie. gdzie jest paige?|- ona nie mo�e m�wi�.
{30944}{31033}przepraszam, to jest czyj�|chory, chory �art,
{31038}{31125}albo kto� pracuje nad|z�ym masywnym planem!
{31129}{31201}cokolwiek to jest, jeste�cie|w niebezpiecze�stwie bez waszych
zmys��w.
{31205}{31291}piper, jeste� najbardziej podatna,|wi�c, zosta� z wyatt'em.
{31295}{31363}- jego pole si�owe ci� ochroni.|- w porz�dku.
{31368}{31425}paige, atak kazi mo�e by�|teraz �miertelny.
{31429}{31487}upewnij si�, �e mamy zapas|og�uszaj�cej mikstury.
{31517}{31563}gdzie idziemy?
{31631}{31693}phoebe, sprawd� w ksi�dze cieni,|zobacz co tam jest
{31697}{31763}o z�ych ma�pach i demonach,|kt�re nimi kontroluj�.
{31833}{31871}chod�.
{31901}{31943}paige.
{31951}{32023}najpierw czekamy na ma�p�,|a teraz co?
{32028}{32083}na co czekamy teraz?
{32088}{32179}czekasz na mnie.|przyzwyczaj si�.
{32204}{32291}w przeciwie�stwie do ciebie,|nie post�puj� jak dziki byk.
{32295}{32396}wol� po�wi�ci� czas i odnie�� sukces.
{32400}{32474}wystarczaj�co czasu min�o.
{32478}{32513}by� mo�e.
{32517}{32611}najpierw, musimy si� dowiedzie�,|czy magia ma�py odnios�a efekt.
{32615}{32695}je�li tak, mo�esz wys�a�|swoich wojownik�w,
{32699}{32763}kiedy ja p�jd� po dziecko.
{32768}{32856}jak mamy si� dowiedzie�,|czy ma�pa wykona�a robot�?
{32860}{32893}przeci�tny rozum.
{32897}{32949}�miesz ze mnie kpi�?
{32953}{33048}przy okazji.|ale nie teraz.
{33089}{33175}ten totem...
{33186}{33291}...zosta� stworzony|by uwi�zi� zmys�y.
{33296}{33353}ale z moja magi�,
{33357}{33442}mog� po�yczy� to,|co znajduje si� w �rodku.
{33446}{33508}wi�c, o to chodzi.
{33512}{33596}chcia�a� ukra�� zmys�y czarodziejek.
{33600}{33642}po co?
{33646}{33696}b�dziesz zaskoczony|co mo�na zrobi�
{33700}{33794}spojrzeniem,|par� uszu, g�osem.
{33798}{33888}mo�esz nawet sprawi�,|�e niemowl� uwierzy,
{33892}{33936}�e jeste� cz�onkiem rodziny.
{33950}{33982}teraz...
{34023}{34151}...zobaczmy tego pi�knego ch�opca.
{34178}{34245}w porz�dku, maluszku, co jest?
{34249}{34342}trzeba zmieni� pieluszk�?|nie, nie to.
{34346}{34431}a mo�e automat do popcornu?
{34436}{34513}to zawsze robi tatu�, tak?
{34595}{34645}dobrze, zapomnij o tym.
{34649}{34725}ju� dobrze.
{34741}{34767}leo?
{34771}{34836}przyszed�em sprawdzi�|co u was.
{34841}{34894}sk�d wiedzia�a�, �e to ja?
{34907}{34988}szurasz nogami.|jeste� szuraczem.
{34992}{35060}wygl�da na to, �e inne zmys�y|przej�y tw�j wzrok.
{35064}{35163}nie wystarczaj�co.|powiedz mi co robi� �le.
{35167}{35231}ten kapry�ny odg�os zwykle|oznacza gazy.
{35236}{35331}- po�� go mo�e na swoim ramieniu.|- dobrze.
{35413}{35471}- lepiej?|- nie, nie lepiej.
{35475}{35556}nie znam wszystkich jego odg�os�w,|jak wy.
{35560}{35612}a wcze�niej mog�am go|przynajmniej zobaczy�.
{35616}{35688}ale go kochasz.|reszta tylko pod��y.
{35709}{35753}to tylko mit,
{35757}{35806}�e wszystkie matki natychmiast|��cz� si� ze swoim dzieckiem.
{35810}{35885}nie martwi� sie o wszystkie inne matki.|martwi� si� o t�.
{35889}{35944}jak dla mnie,|wygl�dasz na zawodowca.
{35949}{36053}- w�a�nie si� uspokoi�.|- tak? to dobrze.
{36058}{36143}leo, przyprowad� tu piper.|chyba co� mamy.
{36147}{36183}we� go.
{36187}{36234}nie chc� go zostawia� samego,
{36238}{36309}kiedy jest jak jest.
{37041}{37097}/ma�pa nie przysz�a po nas sama./
{37101}{37178}/kto� bardzo pot�ny za tym stoi./
{37183}{37215}pytanie tylko, kto?
{37223}{37299}jest tu kto�?|dajcie mi znak.
{37341}{37381}m�wcie i czarujcie.
{37385}{37435}m�wicie co wiecie.
{37663}{37728}pos�uchaj. wieki temu,|czarnoksi�nik stworzy� ma�p�
{37733}{37818}by wykrad�a zmys�y jego wrogom.|tylko, �e zn�ca� si� nad swoim ma�ym
koleg�
{37822}{37874}wi�c, ma�pa ukrad�a g�os|swojemu panu
{37878}{37957}i zosta�a zamieniona za kar�|w drewniany totem.
{37961}{38019}wi�c ta ca�a sprawa z ma�p�,
{38024}{38105}nie m�wi�, nie s�ysze�|i nie widzie� z�a jest prawdziwe?
{38126}{38162}co?
{38166}{38205}niewa�ne. czytaj z moich ust.
{38209}{38341}czy jest tu co�, co mo�e|zwr�ci� nam nasze zmys�y?
{38369}{38423}piper, nie s�ysz� ci�!
{38427}{38467}co robimy?
{38561}{38609}paige proponuje przemoc|wobec ma�py.
{38619}{38658}jestem sk�onna si� zgodzi�,
{38662}{38741}ale ma�pa jest naszym|ostatnim zmartwieniem.
{38745}{38795}nie s�ysza�am|co w�a�nie powiedzia�a�.
{38799}{38842}ale je�li si� zastanawiasz|kto za tym stoi,
{38846}{38899}w�a�nie mia�am tego szuka�|w ksi�dze.
{38964}{39046}o nie, to elise. piper,|tylko ty mo�esz z ni� porozmawia�.
{39050}{39081}powiedz jej, �e jestem chora.
{39085}{39140}- powiedz jej...|- w porz�dku, mam.
{39181}{39212}s�ucham?
{39216}{39264}cze��, elise.
{39280}{39314}phoebe?
{39319}{39390}tak, jest tu. po�o�y�a si�.
{39434}{39505}nie wiem,|mo�e infekcja ucha?
{39536}{39585}to nie do ciebie, elise.
{39589}{39647}mamy tu tylko du�o pracy.
{39693}{39733}co tu si� dzieje?
{39737}{39779}- demon kazi!|- musz� ko�czy�.
{39783}{39818}- na trzeciej.|- co? co?
{39854}{39885}na dwunastej!
{40004}{40035}dorwa�am go?
{40057}{40103}wyatt, niebezpiecze�stwo.
{40447}{40496}a teraz?
{40631}{40687}zabi�a� kanap� cioci pearl.
{40692}{40768}- dorwa�am kazi?|- nie s�ysz� ci�.
{40772}{40850}phoebe, co si� dzieje?|phoebe, powiedz mi.
{40939}{40977}phoebe.
{41396}{41436}nic jej nie b�dzie?
{41440}{41484}chyba tak.
{41694}{41744}klatka z kryszta��w gotowa.
{41904}{41947}s�ysza�e� to?
{41960}{42028}- nic nie s�ysz�.|- jakby kto� �piewa�.
{42070}{42095}wyatt.
{42464}{42513}piper! wyatt, ostro�nie, to...
{42648}{42706}leo, co si� dzieje?
{42758}{42803}zap�acisz za to.
{42928}{43003}- czy wyatt'owi nic nie jest?|- nic.
{43040}{43108}- gdzie jest leo?|- leo?
{43126}{43177}dlaczego nie odpowiada?
{43353}{43436}- gdzie jest m�j wojownik?|- schwytany.
{43441}{43497}to twoja wina.|powiedzia�a�, �e je os�abisz.
{43501}{43538}i tak zrobi�am.
{43542}{43611}jednak, nie doceni�am|ich bia�ego promienia.
{43632}{43720}ale nie martw si�,|nie wejdzie nam znowu w drog�.
{43778}{43845}zaatakujmy teraz ponownie.
{43861}{43939}najpierw musz� wiedzie�,|�e wied�my nie s� na moim tropie.
{43943}{43986}je�li dowiedz� si�,|�e chc� dziecka,
{43990}{44051}nigdy nie po�o�� na nim r�k.|teraz, prosz�...
{44106}{44151}...pozw�l mi si� skoncentrowa�.
{44411}{44454}tak lepiej?
{44458}{44500}w porz�dku.
{44504}{44592}tak lepiej. ju� dobrze, kochanie.|tatu� nied�ugo wr�ci.
{44657}{44729}- uda�o ci si�! uspokoi� si�!|- phoebe.
{44787}{44853}to dziwne.|po tym jak straci�am wzrok,
{44857}{44950}musia�am u�y� instynkt�w|macierzy�skich, a to dobrze,
{44954}{44991}poniewa� nie by�am pewna,|�e je mam.
{45057}{45091}wiem.
{45116}{45163}jestem coraz lepsza|w czytaniu z ust.
{45167}{45258}chyba powiedzia�a�, "wiem".|co wiesz?
{45262}{45311}�e znajdziemy leo.
{45316}{45346}to dziwne.
{45350}{45391}sk�d wiedzia�a�,|�e to napisa�a paige?
{45395}{45472}nie widzisz tego,|a ja tego nie powiedzia�am. wi�c jak...?
{45479}{45518}nie jestem pewna.
{45522}{45592}chyba wyrabiamy sobie sz�sty zmys�?
{45596}{45627}to chyba to, prawda?
{45631}{45710}cokolwiek to jest,|musimy tego u�y� �eby znale�� Leo.
{45731}{45779}zacznijmy przes�uchanie.
{45794}{45852}b�dziemy w pokoiku dziecinnym.
{45856}{45895}zejdziesz sama na d�?
{45899}{45955}tak. zaczynam si� przyzwyczaja�.
{45959}{46019}poza tym, wychowa�am si� w tym domu.
{46369}{46403}z�a odpowied�.
{46546}{46590}jest tutaj kto�?
{46731}{46778}nate tu jest?
{46829}{46871}chcesz �ebym si� go pozby�a?
{46875}{46922}nie mog�, paige.|po pierwsze,
{46926}{47022}nie jestem teraz dobrym s�uchaczem.|a po drugie, to tw�j ch�opak.
{47175}{47239}straci�a� g�os,|kiedy �piewa�a� z nim...
{47243}{47348}jak to mo�liwe?|by�a� z nim w jego klubie.
{47381}{47456}straci�a� sw�j g�os,|kiedy �piewa�a� na scenie,
{47460}{47505}poniewa� chcia� �eby� mu za�piewa�a?
{47509}{47567}to takie romantycznie.
{47571}{47639}i upokarzaj�ce.|wiem o co ci chodzi.
{47644}{47715}za�atwi� to z nim.|ale jeste� mi co� winna.
{47840}{47888}hej, phoebe. jest paige?
{47896}{47928}paige nie ma w domu.
{47956}{48002}widzia�em jej samoch�d|na podje�dzie.
{48012}{48091}mo�esz powt�rzy�? tylko powoli.
{48100}{48169}tak. powiedzia�em, �e widzia�em|jej samoch�d na podje�dzie.
{48176}{48221}a tak, jej samoch�d.
{48250}{48324}chcia�am powiedzie�,|�e nie mo�e teraz rozmawia�.
{48335}{48428}tak, to moja wina.|pr�bowa�em j� uwydatni� w klubie.
{48432}{48475}ma bardzo dobry g�os,
{48479}{48548}i pomy�la�em, �e mo�e m�g�bym|jej pom�c prze�ama� jej strach.
{48552}{48604}dlaczego patrzysz na moje usta?
{48609}{48641}mam co� na z�bach?
{48645}{48689}dobra, sp�jrz...
{48694}{48749}...mia�am ma�e p�ukanie ucha.
{48759}{48809}wczoraj zasn�am w wannie.
{48814}{48858}wi�c, nie za bardzo|co� z tego rozumiem.
{48862}{48994}ale zrozumia�am t� cz�� z twoimi z�bami|i s� bardzo �adne, bia�e.
{49022}{49092}chc� tylko powiedzie�, �e mi przykro.|je�li m�g�bym z ni�
porozmawia�,
{49096}{49170}- to bym to wyja�nij.|- ani s�owa.
{49184}{49264}powiem jej, �e wpad�e�|i �eby do ciebie zadzwoni�a, dobrze?
{49293}{49372}- dobrze.|- dobranoc, nate.
{49550}{49618}zrobi�abym niemal|wszystko dla moich si�str,
{49622}{49716}ale zmuszenie mnie do tego|by�o wredne, paige.
{49774}{49856}nie pr�buj zmienia� tematu, paige.|masz swoje kwiaty od nate'a.
{49860}{49936}i osobi�cie, my�l�,|�e nate zas�uguje na wi�cej.
{50040}{50071}hej, pomy�la�a� kiedy�,
{50075}{50140}�e mo�e tw�j kole� kazi|nie umie czyta�?
{50181}{50252}- pr�bowa�em jej to powiedzie�.|- naprawd�?
{50324}{50353}/demony k�ami�!/
{50356}{50389}tak, ale nie na ten temat.
{50393}{50453}wojownicy kazi s� demonami|ni�szego szczebla.
{50457}{50505}gdzie jest nasz bia�y promie�?
{50509}{50560}nie wiem.
{50593}{50635}tak, wiem, zobaczmy.
{50639}{50687}kto ci� wys�a�?
{50717}{50767}zaraz! zaczekaj.|prosz�, powiem wam.
{50790}{50857}- to by�a crone.|- crone?
{50861}{50907}- crone ci� wys�a�a?|- tak.
{50912}{50987}sprawd� w ksi�dze,|zobacz, czy jest co� o crone.
{51045}{51082}czego crone od nas chce?
{51104}{51145}je�li wam powiem, zabije mnie.
{51238}{51282}m�j wojownik cierpi.
{51286}{51319}czuj� jego b�l.
{51358}{51427}- potrzebuje mojej pomocy.|- potrzebuje kaga�ca.
{51460}{51505}poda� im moje imi�.
{51509}{51597}je�li opowie czarodziejkom|m�j plan,
{51601}{51655}nigdy nie po�o�� r�k na dziecku.
{51695}{51760}nie b�dzie mia� szansy|im niczego powiedzie�
{51765}{51817}je�li zaatakujemy.
{51875}{51925}znowu go torturuj�.
{51929}{52044}bardzo dobrze. oszcz�dz� twojemu|wojownikowi cierpienia.
{52085}{52130}tobie te�.
{52320}{52373}ja tego nie zrobi�am.
{52390}{52453}to kto� inny.|to nie ja.
{52457}{52492}znalaz�a� co� w ksi�dze?
{52503}{52556}tak, crone,|tego si� obawia�am.
{52560}{52620}jest na ni� mikstura unicestwiaj�ca?
{52656}{52751}dobrze. chod�my do kuchni,|musimy by� przygotowane na wszystko.
{52810}{52910}nic jej nie jest. jest z wyatt'em.|jego pole si�owe j� chroni.
chod�.
{53211}{53252}kto tu jest?
{53268}{53352}leo znalaz� totem ma�py,|a ja mam znowu sw�j g�os.
{53356}{53435}- o m�j Bo�e, gdzie on jest?|- w kuchni z phoebe.
{53439}{53512}pracuj� nad mikstur�|unicestwiaj�c� dla kr�la kazi.
{53543}{53609}nie martw si�, zajm� si� Wyatt'em.
{53713}{53746}dobrze.
{53751}{53787}zaraz wr�c�.
{53889}{53924}co to za zapach?
{53928}{53976}jak w�giel drzewny.
{53980}{54071}spalone cia�o kazi.|unicestwi�y�my jego wojownika.
{54075}{54138}to pewnie to.
{54295}{54382}prosz�, prosz�, wyatt.
{54386}{54432}nie b�j si�.
{54436}{54485}chc� ci� tylko przytuli�.
{54845}{54920}dobra, ludzie,|mama chce znowu widzie�.
{54953}{55024}piper! my�limy, �e crone|za tym stoi!
{55028}{55094}robimy mikstur�|�eby j� dorwa�!
{55098}{55156}phoebe, jestem �lepa, nie g�ucha.
{55160}{55232}a paige m�wi�a,|�e idziemy dorwa� kr�la kazi.
{55236}{55273}co powiedzia�a?
{55277}{55330}leo, to ty?
{55407}{55482}paige? ale mia�a�|pilnowa� Wyatt'a
{55487}{55539}i m�wi�a�, �e leo wr�ci�.
{55547}{55589}o m�j Bo�e.
{55853}{55925}m�j ch�opczyk.
{55931}{55976}jeste� bezpieczny.
{56105}{56141}r�ce przecz, j�dzo!
{56145}{56217}wyatt, pomocy,|jeste�my w niebezpiecze�stwie.
{56232}{56292}- co si� dzieje?|- jego pole si�owe j� chroni.
{56311}{56357}je�li go zranisz, zabij� ci�!
{56432}{56466}co ona mu robi?
{56576}{56620}paige, mo�esz go przyorbowa�?
{56630}{56670}/wyatt./
{56674}{56715}- nie mo�e.|- wiem.
{56719}{56777}- powinny�my...?|- nie wiem, spr�bujmy.
{56783}{56822}- wyatt.|- wyatt.
{56998}{57044}wszystko widzia�am.
{57081}{57130}tak� moc.
{57140}{57176}tak� moc.
{57180}{57223}chcesz zobaczy� prawdziw� moc,|paniusiu?
{57524}{57589}widz�. cze��.
{57601}{57644}s�ysz�. paige?
{57730}{57774}mog� powiedzie�...
{57780}{57805}co?
{57831}{57867}cokolwiek.
{57871}{57920}cholera, jak dobrze mnie s�ysze�.
{57924}{57981}- wi�c wszystko dobrze.|- a co z leo?
{57985}{58030}o nie, za wcze�nie zabi�am j�dz�?
{58035}{58091}je�li go skrzywdzi, wskrzesz� j�
{58095}{58143}- i ponownie zabij�.|- szybko, sprawd�,
{58147}{58199}czy b�dziesz mie� wizj�|od tej plamy.
{58208}{58320}ju� dobrze, kochanie, znajdziemy tatusia.|pr�dzej, czy p�niej.
{58411}{58480}co si� w�a�nie sta�o?|jak ona...?
{58484}{58538}poniewa� m�j siostrzeniec|jest geniuszem.
{58542}{58591}ma to po mnie.
{58697}{58740}o bo�e.
{58988}{59051}- nic ci nie jest?|- crone.
{59055}{59080}martwa.
{59085}{59120}a ty widzisz?
{59124}{59200}tak. to by�o dziwne.|kiedy to mia�o najwi�ksze znaczenie,
{59205}{59252}mog�y�my prawie czyta�|w swoich my�lach.
{59266}{59317}tak, zawsze tak by�o.
{59321}{59365}nie zauwa�y�y�my wcze�niej.
{59377}{59432}mo�e nie �wiadomie,
{59436}{59506}ale to zawsze by�a cz��,|dzi�ki kt�rej moc trzech jest tak silna.
{59585}{59622}przepraszam, �e nie mog�am|ci� wyci�gn�� wcze�niej.
{59641}{59693}to by�o okropne,|nie mog�em wyorbowa�.
{59697}{59747}ale zgadnij kto m�g�?
{59768}{59834}najwyra�niej,|wyczu�, �e tatu� jest w potrzebie.
{59838}{59921}- wyczu� mnie i przyorbowa�?|- tak, otrzymuje swoje moce
{59925}{59972}bardzo, bardzo szybko.
{59976}{60010}denerwujesz si�?
{60014}{60058}troch�. no wiesz, bardzo.
{60093}{60144}nic mu nie b�dzie.
{60176}{60222}- jak nam wszystkim.|- wiem.
{60837}{60882}nie posz�o za dobrze?
{60901}{61003}- krajowe konsorcjum to wielka rzecz.|- tak, to w�a�nie
{61007}{61043}m�wi� jason.
{61048}{61138}i elise i inni reporterzy.
{61142}{61189}a ja by�a tak zaj�ta|ich s�uchaniem,
{61193}{61264}�e nie zapyta�am siebie,|czego ja chc�.
{61268}{61332}a co by to by�o?
{61336}{61372}sp�dzanie czasu z moj� rodzin�.
{61376}{61438}przepraszam. m�w dalej.
{61445}{61485}prze�ywa� jazdy z siostrze�cem
{61489}{61549}i nie by� jedn� z tych|niezno�nych os�b z kom�rk�,
{61553}{61588}kt�r� pomawia� mim.
{61593}{61638}wi�c, co powiesz jason'owi?
{61681}{61742}powiem mu dok�adnie to,|co tobie.
{61755}{61834}i jako m�j szef,|to mu si� nie spodoba.
{61840}{61886}ale jako m�j ch�opak,
{61890}{61955}s� sposoby �eby nim zakr�ci�.
{61959}{61992}mamy sposoby.
{62127}{62194}mia�am za�piewa� piosenk� dla|bobby'ego maynard'a,
{62198}{62260}ale on mnie nie zainspirowa�.
{62264}{62302}wi�c, nate parks...
{62344}{62397}...to dla ciebie.
{62410}{62480}t�umaczenie:|justynek (mrowka ;))
{62528}{62600}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl