You are on page 1of 13

{480}{534}przepraszam, nie zamierza�am ci� obudzi�.

{539}{573}nie szkodzi.
{577}{618}ciesz� si�, �e jeszcze tu jeste�.
{648}{682}a dlaczego mia�oby mnie nie by�?
{697}{750}jeste� tajemnicz� kobiet�, paige.
{814}{882}celtyckie ko�o �ycia.
{892}{1007}cztery elementy, wszystkie zr�wnowa�one,|wszystko ��czy si� jedno z
drugim.
{1010}{1080}sk�d to wiesz?|nikt tego nie wie.
{1111}{1148}ja tylko...
{1159}{1281}...du�o czyta�am o tych rzeczach,|czasami magicznych.
{1285}{1359}czyta�e� kiedy�|o magicznych rzeczach?
{1385}{1438}nie, mam to dlatego,|bo my�la�em, �e by wygl�da�o extra.
{1458}{1513}�artuj�. wyg�upiam si�.
{1609}{1654}zostaw. niech si� nagra na poczt�.
{1658}{1757}och, to moja siostra. halo?
{1761}{1839}znalaz�am spos�b na unicestwienie|przyw�dcy creepers�w.
{1843}{1915}okay, to niezbyt dobry czas.
{1919}{1961}przepraszam, ale eliksir ju�|jest gotowy.
{1965}{1999}kuj �elazo p�ki gor�ce.
{2004}{2032}nie mog�.
{2036}{2103}sp�jrz, usuniemy go,|usuniemy ca�y klan,
{2107}{2149}co znaczy, �e|�adne demony nie b�d�
{2153}{2216}- zagra�a� Wika�skim chrzcinom.|- to nieodpowiedni moment.
{2220}{2271}kt�rej cz�ci z tego|nie zrozumia�a�?
{2275}{2306}okay, �wietnie.
{2311}{2383}je�li nie chcesz, �eby twojego siostrze�ca|pob�ogos�awili jego
przodkowie
{2387}{2450}i masz co� przeciwko|zwalczaniu z�a...
{2454}{2544}- w porz�dku, w porz�dku.|- jaki� problem?
{2577}{2609}zawsze.
{2651}{2764}- co, odchodzisz?|- nie, id� tylko do �azienki.
{2768}{2867}zaraz wr�c�. obiecuj�.
{3046}{3149}- w porz�dku, zabierajmy si� za to.|- o. przykro mi
{3154}{3190}tak, mi te�. co masz?
{3212}{3284}ty wzywasz, ja unicestwiam.
{3288}{3327}demony, kt�re mieszkaj�|w okruchach nocy.
{3331}{3406}odkryjcie swoje cienie|dla wzroku wied�m.
{3707}{3775}creepers, rachunek prosz�.
{3780}{3840}- sko�czy�y�my ju�?|- tak. zmiataj.
{3843}{3912}- tak, przynajmniej co� z tego mam.|- tak, tak.
{3971}{4008}paige?
{4059}{4113}przepraszam, nie s�ysza�am ci�.
{4127}{4155}nie s�ysz�a� mnie?
{4229}{4289}nie musisz si� tu ukrywa�.|wiem co robisz.
{4293}{4337}- wiesz?|- tak.
{4344}{4381}palisz.
{6743}{6790}okay, wi�c mamy le�n� mg��,
{6794}{6846}jak cz�� natury, ziemista,
{6850}{6911}lub r�ana sensacja,|kt�ra zdecydowanie ma...
{6916}{7006}wi�cej tego, no wiesz,|uczucia "�a-�a-�a�".
{7018}{7118}jeste� facetem. co b�dzie si� bardziej|podoba�o jasonowi, hm?
{7122}{7201}mamy t� lub t�.
{7253}{7335}okay, r�ana sensacja to jest to.|bardzo dobrze.
{7339}{7400}jeste� taki s�odziutki. tak, jeste�.
{7404}{7476}twoja babcia b�dzie ci� chcia�a|schrupa�, jak ci� zobaczy.
{7481}{7515}ale �adnego plucia
{7519}{7611}i �adnych toksycznych kupek,|jakie lubisz robi�,
{7616}{7691}poniewa� ona nie przebywa�a w pobli�u|odk�d by�a �ywa, okay?
{7701}{7798}piper zwariuje, je�li wyatt nie|wytrzyma podczas swojej najwa�niejszej
niedzieli.
{7801}{7875}- cze��.|- wiem, mam odwraca� uwag�.
{7879}{7966}hej, co z tym makija�em?
{7976}{8067}jason dzwoni� ze swojego firmowego odrzutowca,|i mam si� z nim spotka�
na lotnisku.
{8072}{8147}- o, wraca z hong kongu.|- tak, tylko na jeden dzie�.
{8151}{8204}mi�dzynarodowa rozmowa.|imponuj�ce.
{8208}{8252}hej, w tym pokoju jest nieletni, paige.
{8256}{8298}przepraszam. ale wiesz|co b�dzie dobre?
{8307}{8374}piper i ja nie b�dziemy musia�y nigdy wi�cej patrze�,|jak chodzisz
osowia�a po ca�ym domu.
{8378}{8406}nie by�am osowia�a.
{8430}{8465}jeste� bardzo osowai�a.
{8469}{8512}okay, to dlatego, �e za nim t�skni�,
{8517}{8587}i nie oczekiwa�am, �e b�d�|t�skni� tak bardzo.
{8660}{8741}jestem tylko ciekawa. czy kto� kiedy� pr�bowa�|zakl�cia prawdy, kt�re
jest w ksi�dze?
{8746}{8782}tak, i nie r�b tego.
{8803}{8869}- czego?|- nie pr�buj, szczeg�lnie nie na nacie.
{8879}{8919}nie zamierza�am.
{8960}{8988}b�d� grzeczny.
{8992}{9037}okay, dobra, mo�e i zamierza�am.
{9042}{9127}ale jak inaczej mam si� przekona�,|czy on potrafi ud�wign�� taki du�y,
mroczny sekret?
{9132}{9214}nie uwa�asz, �e to jeszcze za wcze�nie|na zastanawianie si� nad takimi
sprawami?
{9218}{9323}nie, nie uwa�am. on jest pierwszym facetem,|od czas�w Glena
{9327}{9398}i w zasadzie uwa�am, �e on m�g�by|poradzi� sobie z tym, �e jestem
wied�m� .
{9402}{9443}naprawd�? sk�d wiesz?
{9448}{9548}wiem, �e to brzmi zwariowanie,|ale on jest takim typem na luzie,
mistyczny
{9552}{9628}celtycki tatua�, i w zasadzie wie,|co on znaczy.
{9632}{9719}m�g�by� by� pod przykrywk� gq,|jeste� taki przystojny.
{9723}{9789}my�l�, �e nic by si� nie sta�o,|je�li rzuci�abym to zakl�cie,
{9793}{9860}poniewa�, wiesz,|to dzia�a tylko przez 24 godziny,
{9864}{9934}a on zapomni o wszystkim.|kogo to skrzywdzi?
{9938}{10028}to mog�oby bardzo zabole�. nigdy nie wiadomo,|co z tego wyjdzie.
{10033}{10068}wiem co z tego wyjdzie, jak tego nie zrobi�.
{10073}{10133}b�d� musia�a si� z nim rozsta�.|w innym przypadku to nie zadzia�a.
{10138}{10218}- chod�cie, pospieszcie si�!|- okay, idziemy!
{10260}{10302}wi�c uwa�asz, �e zielony wystr�j jest s�odki?
{10306}{10377}poniewa� mog� go po�o�y�|na tej w chmurki.
{10381}{10460}to jest jej prawnuczek. nie uwa�am, �e|ona b�dzie si� martwi�, o to
co on ma na sobie.
{10466}{10503}ona nie przychodzi,|jako prababcia.
{10508}{10589}przychodzi tu w oficjalnej roli,|jako patriarcha naszej rodziny.
{10595}{10650}no dobrze, ale ona tu nie przyjdzie,|chyba �e j� wezwiemy.
{10717}{10772}okay.
{10777}{10859}wys�uchaj tych s��w, us�ysz m�j krzyk.|duchu z tamtej strony,
{10863}{10942}przyb�d� do mnie, wzywam ci�.|przekrocz teraz wielk� przepa��.
{11061}{11143}nareszcie, piper.|co zaj�o ci tak du�o czasu?
{11148}{11195}te� mi mi�o, babciu.
{11200}{11305}och, przepraszam. jestem taka podekscytowana.
{11320}{11388}- jak si� masz, moja droga?|- te� podekscytowana.
{11423}{11469}- cze��, babciu.|- leo.
{11474}{11513}wi�c, gdzie jest nasz maluszek?
{11554}{11603}za tob�.
{11649}{11770}babciu, poznaj nowe pokolenie halliwell�w.
{11870}{11961}- ma�y wyatt.|- wyatt?
{11965}{12020}to g�upie imi� dla dziewczynki, prawda?
{12034}{12087}babciu, to ch�opiec.
{12092}{12133}- popatrz na ubranko.|- co?
{12139}{12170}nie wiesz?
{12175}{12247}nie. to znaczy,|tylko za�o�y�am, �e to ...
{12266}{12338}- co posz�o �le?|- �le?
{12343}{12484}no, nie mam na my�li "�le", �le|to znaczy, �e zawsze mia�y�my
dziewczynki.
{12498}{12539}wi�c, teraz mamy ch�opca.
{12543}{12590}zgadza si�, dobrze...
{12625}{12701}okay, wi�c, mamy du�o do zrobienia,|zanim odprawi� Wika�ski chrzest.
{12705}{12751}- do zrobienia? co mamy do zrobienia?|- �artujesz?
{12757}{12836}musz� wezwa� ka�dego patriarch�|z naszej rodziny, od pr�b wied�m.
{12841}{12880}musimy si� upewni�, �e|dom jest bezpieczny.
{12885}{12930}och, ju� go zabezpieczyli�my.
{12935}{12998}ka�dy demon, kt�ry m�g�by nas zaatakowa�|zosta� usuni�ty.
{13002}{13080}- zombi, rigorsi...|- creepersi.
{13084}{13167}- wszystko przygotowali�my.|- a nekromanta?
{13173}{13217}- kto?|- okay, wy to przedyskutujcie,
{13222}{13295}ja musz� p�dzi� na lotnisko,|odebra� mojego przyjaciela jasona.
{13299}{13364}- kim jest jason?|- facetem, babciu.
{13368}{13432}nie zaczynajcie rytua�u beze mnie.|nied�ugo wr�c�.
{13438}{13524}w zasadzie, ja te� musz� co� sprawdzi�|na moim m�czy�nie.
{13570}{13622}no wiesz, lepiej by im by�o z psem.
{13627}{13666}s� bardziej lojalne i szybciej umieraj�.
{13685}{13742}- s�ucham?|- och, nie s�uchaj mnie.
{13747}{13787}nigdy nie mia�am szcz�cia do m�czyzn.
{13800}{13830}wychodzi�a� za m�� cztery razy.
{13857}{13895}dok�adnie.
{13900}{13982}wi�c, mo�emy wr�ci� do tego nekromanty?
{13987}{14013}powinny�my i to szybko.
{14017}{14077}ostatni raz zaatakowa� podczas rytua�u twojej matki,
{14081}{14177}i nie mo�e my pozwoli�, �eby|to si� powt�rzy�o. wi�c raz, raz.
{14223}{14292}teraz ju� wiesz, dlaczego nie wzywamy jej za cz�sto.
{14298}{14325}tak.
{14584}{14624}chyba sobie �artujesz.
{14628}{14664}nie os�dzaj tego po rozmiarze, sir.
{14669}{14738}ona nie jest jak�� tam wr�k�,|ona jest kr�low�.
{14743}{14798}nie wiem.|wydaje si� niewarta k�opotu.
{14802}{14853}zapomnia�e� zatka� dziury w pokrywce.
{14865}{14946}nie, w zasadzie nie zapomnia�em.
{15329}{15364}cz�stuj si�, sir.
{15625}{15674}dobrze, jednak to nie podtrzyma mnie zbyt d�ugo.
{15686}{15745}okay, wi�c, co,|mo�e powinienem da� ci ogra?
{15771}{15828}albo powinienem po�re� ciebie.
{15850}{15928}ale, sir, potrzebujesz mnie, pami�tasz?
{15934}{16008}wieki temu, nie potrzebowa�am nikogo.
{16013}{16050}by�em pot�nym demonem.
{16055}{16084}w�adc�.
{16089}{16120}�ywym!
{16318}{16362}jestem ju� tym wszystkim zm�czony.
{16366}{16470}kradn�c magiczne dusze,|by poczu� smak �ycia.
{16477}{16548}w zasadzie, ja je wszystkie kradn�.
{16553}{16606}chc� znowu �y�,|rozumiesz?
{16611}{16644}chc� zosta� wskrzeszony.
{16680}{16785}b�d� wskrzeszony.
{17226}{17272}ciesz� si�, �e jeste� w domu.
{17278}{17369}tak, je�li powitania b�d� takie,|jak to, b�d� cz�ciej wyje�d�a�.
{17374}{17432}nie, nie wyje�d�aj nigdy wi�cej.
{17437}{17470}obawiam si�, �e musz�.
{17483}{17508}co masz na my�li, kochanie?
{17513}{17589}wykupili�my azjatyckie media|i musz� to wszystko przygotowa�.
{17656}{17682}wi�c, na jak d�ugo?
{17713}{17797}sze�� miesi�cy, mo�e d�u�ej.
{18093}{18150}mam co� dla ciebie.
{18167}{18196}otw�rz
{18327}{18375}to s�ownik.
{18380}{18442}chi�sko-ameryka�ski.
{18468}{18512}- dzi�kuj�.|- nie podoba ci si�?
{18518}{18556}nie, podoba.
{18560}{18644}to tylko... dowiedzia�am si�, �e|mog� ci� nie zobaczy� przez sze��
miesi�cy,
{18649}{18711}wi�c mia�am nadziej�|na bi�uteri� lub co� takiego.
{18715}{18845}tak ale, bi�uteria nie pomo�e ci dosta� si� do hong kongu.
{18849}{18879}a s�ownik tak.
{18933}{18982}co?
{19122}{19154}jed� ze mn�, phoebe.
{19210}{19273}dlatego przylecia�em, �eby zobaczy�,|czy wr�cisz tam ze mn�.
{19277}{19339}wylatuj� jutro rano.
{19363}{19411}m�wisz powa�nie?
{19417}{19529}nie mog� tak po prostu wyjecha�|do hong kongu na sze�� miesi�cy.
{19534}{19622}- dlaczego nie?|- wi�c, na pocz�tek, mam prac�.
{19626}{19680}tak, jestem twoim szefem, przenios� ci�.
{19724}{19777}okay, a co z moj� rodzin�?
{19781}{19839}z moimi siostrami|i moim nowym siostrze�cem?
{19850}{19911}mo�esz u�y� samolotu,|kiedy tylko chcesz.
{19915}{19954}b�dzie do twojej dyspozycji.
{20079}{20109}t�skni�em za tob�, phoebe.
{20147}{20219}- ja te� za tob� t�skni�am.|- nie chc� wi�cej t�skni�.
{20260}{20292}wr�� ze mn�.
{20562}{20613}tak, jaki jest tego koszt?
{20617}{20709}za nowy termostat?|przesta�, sta� ci� na wi�cej.
{20713}{20765}w porz�dku.
{20799}{20880}hej, oddzwoni� p�niej, dobrze?|dobrze.
{20884}{20916}- hej.|- cze��.
{20920}{20988}mi�o ci� widziec.|a swoj� drog� drog�, co tutaj robisz?
{20992}{21080}ja tylko... chcia�am z tob� porozmawia�.
{21084}{21164}- masz chwil�?|- tak, otwieramy za jak�� godzin�.
{21169}{21214}chcesz usi���,|napi� si�?
{21219}{21266}nie. w porz�dku.
{21282}{21322}co si� dzieje? w porz�dku?
{21344}{21425}mo�e to nic takiego, ale to jedyny|spos�b, �e by si� dowiedzie�.
{21431}{21472}dla tych, kt�rzy chc�,|prawda si� ods�oni.
{21476}{21512}otworzy serca i ujawni sekrety.
{21516}{21550}od teraz, a� do teraz zn�w,
{21566}{21615}potem sko�cz� si� wspomnienia.
{21675}{21700}widzia�a� to?
{21733}{21811}okay, tu nic nie ma.
{21839}{21875}nate...
{21896}{21958}...jestem wied�m�. prawdziw� wied�m�,
{21962}{22042}z prawdziwymi magicznymi mocami,
{22046}{22120}i jaka� cz�� mnie chce wiedzie�,|czy mo�e m�g�by� to zaakceptowa�.
{22223}{22256}o czym ty m�wisz?
{22282}{22321}m�wi� o tym.
{22380}{22426}za tob�.
{22465}{22548}- jak to zrobi�a�?|- m�wi�am ci, jestem wied�m�.
{22562}{22631}ja tylko chcia�am wiedzie�,|jak si� z tym czujesz,
{22635}{22702}zanim nasz zwi�zek poszed� by dalej.
{22717}{22786}jak widz�, nie czujesz si� z tym za dobrze.
{22806}{22929}pozw�l mi pomy�le�.|takich rzeczy nie widzi si� codziennie.
{23060}{23149}m�g�by� to zaakceptowa�?
{23188}{23232}tak. do diab�a, tak.
{23237}{23318}to znaczy, musz� uporz�dkowa� my�li,|to by�o prawdziwe, no wiesz,
{23322}{23393}naprawd� nie wiedzia�em,|�e to by�o naprawd� realne, no wiesz?
{23397}{23433}m�j Bo�e, mojej �onie to si� spodoba.
{23491}{23550}- s�ucham?|- powiedzia�e� "�onie"?
{23555}{23643}jeste� �onaty?|nigdy mi nie m�wi�e�, �e jeste� �onaty.
{23647}{23718}tak, i nie powiedzia�em ci, �e|mam te� dzieci, ale...
{23724}{23766}powiedzia�em, dzieci te�?
{23840}{23929}widzisz, mia�am racj�. unicestwi�a�|tego demona 60 lat temu.
{23933}{23977}nekromanta nie jest demonem,
{23985}{24039}jest duchem demona.|i nie unicestwi�am go,
{24043}{24088}tylko wygna�am|do kr�lestwa duch�w.
{24106}{24176}wi�c, powinna� to troch� lepiej sprecyzowa�.
{24180}{24315}rzecz w tym, �e on mia� 70 lat|na znalezienie drogi ucieczki z
kr�lestwa duch�w.
{24319}{24364}i ten cz�owiek, ten...
{24385}{24462}ten demon jest niczym,|je�li nie jest pewny siebie.
{24466}{24501}domy�lam si�, �e musz� uwierzy� twoim s�owom,
{24505}{24583}gdzy� wydajesz si� wiedzie� o nim bardzo du�o.
{24587}{24640}"lubi filmy clarka gable"?
{24644}{24740}"ulubione danie,|jagni�ce kotlety z galaretk� z mi�ty."
{24744}{24801}to znaczy, �e nigdy nie wiadomo,|co mo�e si� przyda�.
{24805}{24915}wi�c co, sugerujesz, �e mam i�� do sklepu po kasety video,|a ty
zajmiesz si� gotowaniem?
{24919}{24951}nie b�d� taka dos�owna.
{24955}{25029}pr�bowa�am tylko pokaza�,|jak bardzo on pragnie �ycia,
{25033}{25119}zmys�owo�ci.|jedzenia, picia, sexu...
{25124}{25183}przesta�! Nie chc� s�ucha�|o martwym demonie robi�cym takie rzeczy.
{25210}{25255}on chce by� wskrzeszony.
{25290}{25345}tu jest napisane, �e on ma w�adz�|nad umar�ymi.
{25350}{25389}my�lisz, �e to wystarczy.
{25393}{25463}nie dla niego.|on tylko posiada w�adz� nad zmar�ymi,
{25467}{25543}by wch�on�� ich ducha i|dosta� tym tymczasowy spos�b �ycia.
{25547}{25612}ale on zawsze poszukiwa�|wystarczaj�co silnego ducha,
{25616}{25709}by wskrzesi� si� na dobre.
{25720}{25776}jak wszystkie duchy|patriarch�w rodu halliwell.
{25779}{25829}to dlatego zaatakowa�|chrzciny twojej matki.
{25834}{25880}teraz widzisz, dlaczego si� martwi�.
{25884}{25960}okay, wi�c je�li on si� wydostanie, mo�emy go|odes�a� z powrotem do
kr�lestwa duch�w,
{25965}{26024}poniewa� nic nie mo�e zak��ci�|wika�skiego chrztu wyatta.
{26028}{26110}dobrze. i znam eliksir,|jakiego mo�emy na nim u�y�.
{26134}{26223}zobaczmy,|potrzebujemy troch� smoczego ziela,
{26235}{26315}sk�ry w�gorza, krwawej jagody...
{26335}{26454}wiesz, piper,|nadal jestem zaskoczona, �e masz ch�opca.
{26460}{26532}- tak, szansa p� na p�.|- nie w naszej rodzinie.
{26535}{26593}przez trzysta lat|�adnego m�czyzny w rodzinie.
{26609}{26665}domy�lam si�, �e nasza rodzina si� zmienia.
{26670}{26754}wi�c, mam na my�li, �e to wymaga|jakich� wyja�nie�, nie s�dzisz?
{26759}{26868}to znaczy, nie mieli�my nigdy m�skiej wied�my.|i, no wiesz, m�czy�ni
s� tylko...
{26874}{26929}s� tylko �li,|oto czym s�.
{26934}{26981}oni s� tylko z�em koniecznym.
{26991}{27069}och, wnioskuj� z tego, �e nate nie by� szcz�liwy,|�e jeste� wied�m�.
{27073}{27166}nate by� zachwycony. tylko mo�e|jego �ona mia�aby problem.
{27185}{27253}- on jest �onaty?|- tak, i ma dwoje dzieci.
{27257}{27321}och, kochanie, tak mi przykro.
{27326}{27375}m�wi�am ci, �e powinna mie� psa.
{27395}{27429}co zrobi�a�, kiedy si� dowiedzia�a�?
{27432}{27585}mn�stwo. to znaczy, jestem pewna, �e|mn�stwo mu si� przydarzy,
prawd� m�wi�c.
{27589}{27639}oszust.
{27643}{27681}wi�c...
{27728}{27792}...nie ma to, jak wzgardzona wied�ma,|zawsze to powtarzam.
{27820}{27878}chcesz to wy�adowa� na nim?
{28097}{28181}co przynios�e� mi tym razem,|marne okruchy?
{28185}{28248}wcale nie jeste� podobny.
{28343}{28391}- penny!|- penny?
{28492}{28554}na co czekasz?|rzu� ten przekl�ty eliksir.
{28871}{28919}co?
{29012}{29064}czekaj, wi�c on nazwa� j� po imieniu?
{29069}{29110}penny. tak. dziwne, nie?
{29114}{29157}tak, i zachowywa� si� jakby j� lubi�.
{29226}{29331}- to po chi�sku "s�ucham."|- fascynuj�ce.
{29341}{29409}- unicestwi�y�cie go?|- jest martwy, nie mo�e by� unicestwiony.
{29414}{29504}ale wys�a�y�my jego �a�osny, m�ski ty�ek|z powrotem do kr�lestwa
duch�w.
{29509}{29610}okay, nie naskakujmy na babciny|spos�b za�atwiania spraw m�sko-
damskich, prosz�.
{29615}{29657}babcia jest m�dr� kobiet�.
{29662}{29695}jestem pewna, �e wyatt wie.
{29699}{29770}nie martw si�, nie pozwolimy mu|my�le�, �e jest torb� szlamu.
{29774}{29872}�wietnie, wi�c skupmy si� na pobogos�awieniu go|w jasno�ci i
dobroci.
{29877}{29948}okay, nie mamy du�o czasu.|teraz, bia�e, czy kremowe?
{30000}{30026}to znaczy "bia�y."
{30030}{30104}okay, o co chodzi z tym chi�skim?
{30107}{30170}to jest ma�a pami�tka, jak� jason|przywi�z� mi z chin,
{30174}{30214}kiedy by� tam w sprawach s�u�bowych.
{30235}{30289}w sprawach s�u�bowych. tak, w sprawach s�u�bowych.
{30300}{30332}obiecuj�ca bajeczka.
{30335}{30393}- co to ma znaczy�?|- tylko tak m�wi�.
{30397}{30443}m�g�by prowadzi� podw�jne �ycia.
{30447}{30541}m�g�by by� �onaty, m�g�by mie�|kochank�, m�g�by by� gejem.
{30546}{30601}nie wiesz.|tam jest wiele mo�liwo�ci.
{30606}{30682}- albo m�g�by by� doskona�y dla mnie.|- nie b�d� taka pewna.
{30687}{30749}m�czy�ni s� pe�ni niespodzianek, to wszystko.
{30754}{30869}zabawne, powinna� wspomnie� o niespodziankach,|poniewa� on mia�
jedn� niespodziank� dla mnie.
{30873}{30912}paige?
{30916}{30991}darryl przy telefonie. jest w�ciek�y.|m�wi� co� o twoim ch�opaku?
{31000}{31124}on nie jest moim ch�opakiem,|on jest moim by�ym ch�opakiem.
{31194}{31273}co robisz z wyattem?|babcia mia� z nim sp�dzi� troch� czasu.
{31278}{31355}- tak, ale nie chcia�a.|- co? to �mieszne.
{31362}{31448}naprawd�? wi�c dlaczego nie chcia�a|dotkn�� go, przewin�� czy
nakarmi�?
{31451}{31529}dobra, ona pewnie tylko odpoczywa przed uroczysto�ci�.
{31532}{31597}powiedzia�a, �e zrobi to wkr�tce,|jak oczy�ci wszystko po
nekromancie.
{31601}{31662}nie ma nieczego do roboty po|nekromancie i dobrze o tym wiesz.
{31667}{31767}babci nie podoba si�, �e wyatt jest ch�opcem,|i ona nie robi z tego
tajemnicy.
{32329}{32387}- naprawd� jestem z powrotem?|- tak.
{32392}{32473}i wezwa�em ci� w rekordowym czasie.
{32482}{32532}ale penny nie liczy�a na to.
{32559}{32651}ona nie mo�e robi� ze mnie g�upka.|ona te� jest duchem. mog� to
odr�ni�.
{32655}{32706}- kim jest penny?|- penny halliwell.
{32710}{32779}wied�m�, kt�ra ukrad�a moje serce.
{32783}{32848}powiniene� by� j� widzie�.|ten b�ysk w oku.
{32852}{32947}spos�b w jaki podnios�a r�k�|i pos�a�a mnie na t� wal�c� si� �cian�.
{32957}{33013}ech, to jednak nie zabola�o,|tak jak eliksir.
{33017}{33143}m�g�bym przysi�c, �e sama to zrobi�a.|p�omienie by�y niezno�ne.
{33147}{33217}by�a na mnie w�ciek�a.|co mo�e znaczy� tylko jedno.
{33232}{33326}ona wci�� czuj� t� pasj�, gor�czk�.
{33331}{33360}jeste� pewien, �e to nie by� ogie�?
{33364}{33414}gdybym tylko wiedzia�, dlaczego ona tutaj wr�ci�a.
{33422}{33501}dlaczego zostawi�a t� wygodn� wieczno�� tam na g�rze?
{33558}{33597}to mo�e mie� zwi�zek z nowym dzieckiem.
{33602}{33648}dzieckiem? jakim dzieckiem?
{33652}{33726}m�wi� o tym w podziemnym �wiecie.|jedna z czarodziejek ma dziecko.
{33738}{33789}jest tak�e pot�ne,|ale nie mo�emy si� wtr�ca�.
{33793}{33872}to jest to!|ona jest tu z powodu wika�skiego chrztu.
{33902}{33964}potrzebuj�, by� da� mi trola.|nie, jeszcze lepiej, elfa.
{33972}{34101}b�d� potrzebowa� ca�ej mojej energii,|je�li mam si� zmierzy� z penny
halliwell.
{34317}{34415}- babciu?|- och, piper, wystraszy�a� mnie.
{34439}{34522}nie wiedzia�am, �e mo�na przestraszy� ducha.
{34526}{34586}- musimy porozmawia�.|- o czym?
{34591}{34621}my�l�, �e wiesz o czym.
{34637}{34714}leo s�dzi, �e z jakiego� powodu|nie chcesz by� w pobli�u wyatta,
{34718}{34772}i ja te� zaczynam si� nad tym zastanawia�.
{34843}{34888}to wszystko moja wina.
{34892}{34968}to znaczy, mo�e gdybym �y�a d�u�ej,|by�abym tu d�u�ej,
{34972}{35064}mo�e sprawy potoczy�yby si�|w inny spos�b.
{35071}{35109}o czym ty m�wisz?
{35143}{35209}o tym. wyatt.
{35234}{35285}och, my�lisz, �e to dlatego,|�e nie jest dziewczynk�?
{35292}{35335}piper, wiesz tak dobrze jak ja,
{35340}{35417}�e linia czarodziejek|jest lini� kobiet,
{35421}{35463}- nie m�czyzn.|- kto tak m�wi?
{35467}{35532}tak m�wi tradycja. tak m�wi przeznaczenie.
{35546}{35615}powiedz mi, �e nie mia�a� nadziei|na ma�� dziewczynk�,
{35620}{35688}oczekiwa�a� ma�ej dziewczynki,|tak jak to przewidzia�a�.
{35692}{35753}tak, oczywi�cie, ale co z tego?
{35757}{35832}"co z tego" oznacza, �e posz�o co� �le,|strasznie �le.
{35836}{35895}to nie jest dziecko,|kt�re powinna� mie�.
{35900}{35925}babciu.
{35929}{35963}widzia�a� to, kiedy by�a� w przysz�o�ci.
{35967}{36064}w przysz�o�ci prue nadal �y�a,|a wied�my by�y palone na stosie.
{36068}{36120}- rzeczy si� zmieniaj�.|- nie ta.
{36163}{36254}to jest to o co si� martwi�,|o rodzin�, wiesz.
{36259}{36300}nie wiemy, czego oczekiwa�.
{36304}{36428}ja wiem. nie powinny�my tego roztrz�sa�,|tylko dlatego, �e on jest
ch�opcem.
{36432}{36483}dlatego idziemy przeprowadzi� ceremoni�.
{36490}{36550}on na to zas�uguje.
{36590}{36625}przepraszam, piper.
{36655}{36690}nie mog�.
{36732}{36771}przesta�, to oburzaj�ce.
{36775}{36814}pozw� ci� o fa�szywe oskar�enie.
{36818}{36879}kiedy wyjd�, powiem|powiem o tobie wszystkim, wied�mo.
{36884}{36975}dla twojej wiadomo�ci, zakl�cia mog� o wiele wi�cej,|ni� tylko
sprawia�, �e m�wisz prawd�.
{36979}{37016}tymczasem, pomy�l o tym.
{37059}{37138}postrada�a� rozum? nie mo�esz|si� tu orbowa� i my�le�, �e jeste�
much�.
{37142}{37180}- poniewa� tak nie jest.|- czemu nie?
{37185}{37252}- wiesz co on zrobi�?|- nie obchodzi mnie co on zrobi�.
{37256}{37288}zabierz go st�d, teraz.
{37296}{37326}pos�uchaj po�eracza p�czk�w.
{37352}{37394}co?
{37447}{37473}m�czy�ni.
{37477}{37578}wiesz jak wiele mam z tego powodu problem�w?|m�czy�ni te� maj�
konstytucyjne prawa.
{37583}{37634}och, konstytucja,|szmonstytucja, darryl.
{37638}{37692}sp�jrz, to dra�, pi�knie.
{37696}{37767}ale oszukiwanie jest niemoralne,|ale nie nielegelne.
{37774}{37812}w porz�dku, zrozumia�am.
{37816}{37856}i nie mog� zaprzeczy�,|�e nie czerpi� z tego jakiego� rodzaju
{37860}{37904}osobistej przyjemno�ci,|poniewa� czerpi�.
{37908}{37990}ale to nie dlatego dzieje si� tu to,|co si� dzieje.
{38032}{38100}rzuci�am zakl�cie prawdy.
{38115}{38177}- o, nie.|- to tylko to.
{38181}{38259}ale dobrze, �e to zrobi�am. inaczej|nie wiedzia�abym jaki z niego
palant.
{38263}{38336}- to nie jest m�j problem.|- w zasadzie jest.
{38340}{38410}poniewa�, je�li on wyjdzie, powie|ludziom, �e jestem wied�m�,
{38414}{38507}i r�wnie� o moim szczeg�lnym przyjacielu,|glinie, kt�ry pomaga
wied�mie.
{38512}{38587}co mam zrobi�,|trzyma� go tu w niesko�czono��?
{38591}{38679}nie, nie w niesko�czono��.|tylko jakie� nast�pne 20 godzin lub co� w
tym stylu.
{38683}{38750}to co mam powiedzie�|innym gliniarzom, je�li go us�ysz�?
{38805}{38857}powiedz im, �e jest ob��kany.
{38862}{38945}zwariowa�a�.|tu nie chodzi o niego lub nasze dziedzictwo.
{38949}{39014}- tu chodzi o ciebie.|- piper, nie rozumiesz.
{39018}{39078}�e nie chcesz da�|b�ogos�awie�stwa mojemu synowi?
{39082}{39131}masz cholern� racj�,|nie rozumiem.
{39135}{39253}ty widzisz go, jako niewinnego ma�ego ch�opca.|ale on nie b�dzie
taki, nie na d�ugo.
{39257}{39311}wi�c nie mo�esz go nawet potrzyma�,|poniewa� kiedy�,
{39315}{39385}pewnego odleg�ego dnia,|on stanie si� m�czyzn�?
{39389}{39444}m�czyznom z magi� nie mo�na ufa�.
{39449}{39489}oni nic nie mog� na to poradzi�. s� s�abi.
{39494}{39586}- i z�o w ko�cu zwyci�y.|- to g�upie. sp�jrz na leo!
{39590}{39661}och, tak, leo. to znaczy, on jest anio�em.|nie mo�esz por�wnywa�
Leo.
{39665}{39732}hej, co tutaj si� dzieje?
{39736}{39804}twoja babcia nienawidzi swojego wnuka,|to si� dzieje.
{39808}{39836}to nie prawda.
{39841}{39903}och, przepraszam, ty tylko nienawidzisz m�czyzn,|zgadza si�?
{39907}{39984}nie, ja nie ufam m�czyznom.|to jest r�znica.
{39988}{40053}i to jest powodem, �e oni|na d�u�ej nie zagrzewaj� miejsca w tej
rodzinie.
{40057}{40114}oni zawsze pr�buj� czerpa� korzy�ci|z tego co mamy.
{40118}{40157}- to nie prawda.|- nie?
{40162}{40233}patrz, jak cole ci� wykorzysta�. patrz,|co ojciec zrobi� twojej
matce.
{40238}{40335}to znaczy, �e mamy przesta� pr�bowa�|szuka� mi�o�ci, bo mo�e nas
zrani�?
{40339}{40368}och, nie, wy zostaniecie zranione.
{40372}{40452}- to niestety tak�e nasze dziedzictwo.|- wiesz co, zapomnij.
{40458}{40511}nie mog�aby� pob�ogos�awi� mojego syna|�adnym rodzajem dobroci,
{40515}{40579}poniewa� jeste� zbyt prze�arta,|przez swoj� gorycz.
{40586}{40651}- piper.|- i odk�d jego ojciec jest anio�em,
{40655}{40709}obejdziemy si� bez wika�skiego chrztu!
{40863}{40917}zostaw je w spokoju.
{40971}{41007}- niespodzianka.|- piper!
{41267}{41325}dobrze, stawmy temu czo�o.|babcia nie znalaz�aby si� w ty po�o�eniu,
{41329}{41393}gdyby wys�a�a nas po tego faceta|w pierwszej kolejno�ci.
{41397}{41456}nie pomagasz. musimy|szybko wezwa� j� tu z powrotem.
{41461}{41533}nie mo�emy. nekromanta domy�li si�,|a wy nie b�dziecie mia�y
sposobu, �eby go powstrzyma�.
{41544}{41610}jak on j� namierzy�?|wy�cie z ni� nie by�y?
{41653}{41729}- my�my z ni� walczy�y.|- walczy�y? o co?
{41758}{41839}p�niej. skupmy si�|na unicestwieniu i na ratunku.
{41843}{41882}tak, ale nie wiem jak.
{41886}{41946}jego nie mo�na tak po prostu|unicestwi�, on jest duchem.
{41951}{42045}tak, jednak duchy wci�� mog� odczuwa� b�l. mo�e|mog�abym wyorbowa�
gdzie� jego j�dra.
{42049}{42141}paige, nie b�dziemy tu rozmawia�|o orbowaniu j�der przy dziecku.
{42145}{42201}jak r�wnie�, nie przy jego tacie.
{42205}{42254}o rany, ja tylko pr�buj� pom�c.
{42363}{42460}okay, on musi mie� gdzie�, jaki� s�aby punkt.
{42464}{42508}to znaczy, musi mie� jak�� s�abo��, prawda?
{42513}{42583}tak, zrobimy mi�tow� galaretk�|i we�miemy par� film�w z clarkiem
gable?
{42601}{42646}ona to napisa�a.
{42680}{42710}o, m�j Bo�e.
{42739}{42776}to dlatego ona mia�a obsesj�|na jego punkcie.
{42830}{42871}babcia by�a|kochank� nekromanty.
{42905}{42994}- to odra�aj�ce.|- och, nie, my�l�, �e masz racj�.
{42998}{43036}to mog�oby wszystko wyja�nia�.
{43054}{43130}babcia by�a �ywa, kiedy przegoni�a|nekromant�, prawda?
{43135}{43180}- prawda.|- okay, wi�c teraz jest martwa.
{43185}{43252}- m�wisz o tym tak szcz�liwie.|- nie, to nie to co ona chcia�a.
{43256}{43296}zakl�cie wyp�dzaj�co - unicestwiaj�ce.
{43315}{43401}- ale musisz by� martwa, �eby go u�y�, prawda?|- to jest warte
pr�by.
{43567}{43651}tw�j duch jest silny, penny.
{43696}{43786}prawie wystarczaj�co silny,|by utrzyma� nas oboje.
{43828}{43873}prawie.
{43955}{43994}zbud� si�.
{44051}{44114}nie musisz si� martwi�, penny.|jeste� tu bezpieczna.
{44199}{44259}jeste� dostatecznie �wiadoma|moich mocy, penny.
{44271}{44371}po��dam twojego ducha,|a ka�dego ducha, kt�rego po��dam, kontroluj�.
{44375}{44404}ty skur...
{44460}{44521}oczywi�cie wiesz,|im bardziej ze mn� walczysz,
{44525}{44603}tym wi�cej wiem,|�e wci�� mnie kochasz.
{44613}{44682}zwariowa�e�? nienawidz� ci�.
{44686}{44775}tak. ale nienawidzisz mnie,|poniewa� kiedy� mnie kocha�a�.
{44779}{44889}pomimo wszystko, nienawidzimy tylko tych,|z kt�rymi jeste�my blisko,
nieprawda�?
{44893}{44961}ci, kt�rzy s� wystarczaj�co blisko|mog� dotkn�� naszych serc.
{45019}{45060}wykorzysta�e� mnie.
{45064}{45154}wykorzysta�e� m�j sentyment,|�eby dobra� si� do mojej rodziny.
{45159}{45225}i z tego powodu jest mi naprawd�, naprawd� przykro.
{45229}{45277}pr�bowa�em tylko przetrwa�.
{45319}{45395}nigdy te� nie pr�bowa�em|zakocha� si� w tobie.
{45492}{45529}czego chcesz, armand?
{45533}{45636}to czego chcia�em wtedy. �ycia, z tob�!
{45653}{45709}pomy�l o tym. pomy�l o tym, penny.
{45713}{45804}w rodzie halliwell jest wystarczaj�co du�o|magii, �eby wskrzesi� nas
oboje!
{45809}{45849}daj� nam drug� szans�, razem.
{45854}{45957}wszystko co musisz zrobi�,|to wezwa� duchy patriarch�w.
{45961}{45988}reszt� ja zrobi�.
{46013}{46065}nie, nie.|nigdy mnie do tego nie zmusisz.
{46072}{46116}mog�, je�li b�d� musia�.
{46120}{46169}powiem moim wnuczkom,|one ci� zniszcz�...
{46275}{46327}och, nic si� nie zmieni�e�.
{46347}{46394}to nie dlatego mnie kocha�a�?
{46435}{46514}poniewa� by�em niebezpieczny?|ekscytuj�cy?
{46533}{46610}dlaczego twoje serce bije troch� szybciej,|kiedy jestem blisko
ciebie?
{46675}{46703}lub kiedy robi� to?
{46891}{46935}ci�gle mnie kochasz, penny.
{46947}{46987}wiesz to i ja to wiem.
{46991}{47080}mo�esz pom�c nam obojgu|�y� znowu...
{47100}{47142}...wiecznie.
{47332}{47394}jak tylko j� wezwiemy,|musimy sprowadzi� j� prosto do ksi�gi,
{47398}{47448}poniewa� nekromanta|mo�e by� zaraz za ni�.
{47452}{47483}zrozumiano.
{47487}{47534}w porz�dku, do roboty.
{47644}{47713}- kto to?|- to jason.
{47717}{47791}ludzie, to naprawd� nie czas na to,|nieprawda�?
{47795}{47878}- tak, ja tylko jestem winna mu odpowied�.|- odpowied� na co?
{47892}{47951}zapyta� mnie, czy wr�c�|z nim do hong kongu.
{47987}{48027}�eby tam zamieszka�.
{48056}{48084}zaraz wracam.
{48215}{48275}- teraz to naprawd� z�y moment.|- musz� z ni� porozmawia�.
{48279}{48332}- nie mam zbyt wiele czasu.|- w porz�dku, leo.
{48337}{48380}- co z...?|- nie martw si� o to.
{48384}{48471}wejd�. wejd�.
{48475}{48526}- cze��.|- cze��.
{48552}{48641}- pos�uchaj, phoebe, my�la�em.|- tak, ja te�.
{48652}{48712}nie powinienem ci� w ten spos�b|prosi�, by� ze mn� pojecha�a.
{48717}{48786}- nie powiniene�?|- to nie to, �e nie chc�, chc�.
{48801}{48890}ja tylko... my�l�, �e za�o�y�em to bezwarunkowo|i �le si� z tym
czuj�.
{48907}{48997}- jason...|- i to by�o nieuczciwe z mojej strony
{49002}{49099}zaskoczy� ci� tak, wiedz�c|jak blisko jeste� ze swoj� rodzin�.
{49107}{49135}to naprawd� s�odkie...
{49139}{49213}nie chc� ci� zmusza� do podj�cia decyzji.
{49227}{49297}i chc�, �eby� wiedzia�a, �e je�li
{49302}{49349}- potrzebujesz wi�cej czasu, �eby pomy�le�...|- nie potrzebuj�.
{49370}{49407}- nie?|- nie, nie potrzebuj�.
{49412}{49470}kocham moj� rodzin�,|i nie chc� ich opuszcza�.
{49475}{49562}ale my�l�, �e je�li tego nie zrobi�,|dla tej ma�ej chwili,
{49567}{49642}wtedy mog� sko�czy� jak moja babcia|i nie chc� tego.
{49657}{49756}- my�l�, �e nie rozumiem.|- nie musisz rozumie�.
{49760}{49795}o kt�rej odlatuje samolot?
{49807}{49899}- o dziesi�tej. rano.|- b�d� tam.
{49905}{49930}- tak?|- tak.
{49934}{49973}- tak?|- tak.
{50015}{50047}okay.
{50052}{50077}- okay.|- dobrze, wi�c...
{50091}{50162}- okay.|- dobrze.
{50472}{50523}id�, id�.
{50586}{50611}wi�c?
{50616}{50664}ludzie, co my�licie|mi�dzykontynentalnym orbowaniu?
{50696}{50726}p�niej o tym porozmawiamy.
{50767}{50812}czytaj.
{50841}{50920}wys�uchaj tych s��w, us�ysz m�j krzyk.|duchu z tamtej strony,
{50924}{51052}przyb�d� do mnie, wzywam ci�.|przekrocz teraz wielk� przepa��.
{51056}{51124}wzywaj� ci�, moja mi�o�ci.
{51163}{51235}nie. nie pr�buj z tym walczy�.
{51239}{51342}nie masz wyboru,|ale zrobisz jak tego oczekuj�.
{51421}{51475}witamy z powrotem, babciu.
{51541}{51590}- dziewcz�ta...|- nie czas na przeprosiny.
{51594}{51661}chod�, chod�.|t�dy, t�dy, t�dy.
{51710}{51798}to jest zakl�cie unicestwiaj�ce ducha.|ale tylko duch mo�e je
przeczyta�.
{51802}{51868}- i to jeste� ty.|- ty powinna� to zrobi�.
{51872}{51914}och, dalej, babciu,|nie gniewamy si�.
{51936}{51965}ale b�dziecie.
{51969}{52022}babciu, on tu b�dzie za chwil�.
{52026}{52078}wiem, wiem.|to tylko, ja nie my�la�am...
{52131}{52199}- w porz�dku?|- tak.
{52241}{52332}nigdy nie chcia�am ci� zrani�.|ani wyatta.
{52337}{52452}dobrze. okay, musimy si� skupi�|na demonie, okay?
{52497}{52540}nadchodzi!
{52619}{52694}- teraz, babciu!|- babciu, przeczytaj zakl�cie.
{52698}{52755}nie martw si�. ona jest teraz ze mn�.
{52851}{52900}ju� czas, kochanie.
{53092}{53127}piper, wysad� go lub co� tam.
{53131}{53206}ducha? chcesz, �ebym wysadzi�a ducha?|on ju� jest martwy.
{53211}{53269}wzywam na prz�d z przestrzeni i czasu,
{53293}{53339}patriarch�w z rodu halliwell.
{53344}{53404}paige, zakl�cie prawdy.|u�yj go na babci.
{53415}{53455}dla tych, kt�rzy chc�,|prawda si� ods�oni.
{53462}{53509}otworzy serca i ujawni sekrety.
{53513}{53552}od teraz, a� do teraz zn�w,
{53556}{53613}potem sko�cz� si� wspomnienia.
{53642}{53708}penny, doko�cz zakl�cie.
{53712}{53797}babciu? powiedz mu teraz co naprawd� czujesz|do niego. powiedz mu
prawd�.
{53898}{53927}kocham ci�.
{53963}{53998}jakie� inne wspania�e pomys�y?
{54002}{54083}i teraz wiem, �e|ty nie tylko mnie wykorzysta�e�,
{54088}{54137}�e te� zawsze mnie kocha�e�.
{54141}{54173}nadal ci� kocham.
{54205}{54278}wiem. ale prawd� jest,
{54283}{54402}�e nasza mi�o�� nie jest tak pot�na,|jak mi�o�� do mojej rodziny.
{54555}{54655}popi� do popio�u, duch do ducha.we� jego dusz�,
{54659}{54698}penny, co ty robisz?
{54702}{54741}wyp�d� to z�o.
{54898}{54936}penny.
{55225}{55259}bardzo przepraszam.
{55275}{55412}nigdy nie rozumia�am, jak bardzo m�j gniew,|moja gorycz, wp�yn�a na
moje �ycie.
{55417}{55461}czy wasze.
{55481}{55608}i bardzo mi przykro, za to co zrobi�am|mojemu prawnuczkowi i tobie.
{55634}{55747}i je�li kiedykolwiek dacie mi drug� szans�,|to mog� by� z nim...
{55794}{55829}...i z tob�.
{56087}{56137}nie pope�niaj tego samego b��du co ja.
{56140}{56184}nigdy nie stawiaj krzy�yka na mi�o�ci.
{56828}{56878}paige, musisz mnie st�d|kiedy� wypu�ci�.
{56883}{56918}nie mo�esz mnie trzyma� tu na zawsze.
{56924}{57019}nie martw si�. kiedy zakl�cie przestanie dzia�a�,|nie b�dziesz o tym
pami�ta�.
{57040}{57125}chocia� mia�abym kilka rzeczy,|kt�re chcia�abym ci przedtem
powiedzie�.
{57133}{57165}powiedz to szybko, dobrze?
{57202}{57261}wiesz, paige, my�l�.
{57265}{57302}by�em tu d�ugi czas,
{57324}{57378}i zrozumia�em, �e to co ci zrobi�am|by�o bardzo z�e.
{57421}{57456}mam nadziej�, �e mi uwierzysz.
{57515}{57570}wiesz, my�la�am, �e m�g�by� mie� problem|z magi�,
{57574}{57664}ale nie my�la�am, �e m�g�by� mie� problem|na postawowym ludzkim
poziomie.
{57668}{57749}by�em sk�onny powiedzie� ci o morganie|i o dzieciach.
{57765}{57806}nie, nie by�em.
{57815}{57903}dlatego to jest cena, nate, nie|nienawidz� ci�. jeste� tylko zbyt
patetyczny.
{57945}{58021}poza tym to nie ma znaczenia, to b�dzie koniec|za sekund�.
{58143}{58200}co si� sta�o? dlaczego jestem w wi�zieniu?
{58205}{58249}nie wiem,|dlaczego nie spytasz swojej �ony?
{58347}{58407}- co w tym �miesznego?|- nigdy si� nie dowiesz.
{58443}{58516}ma�a przyjacielska rada:|nie zadawaj �adnych pyta�,
{58521}{58593}nie dzwo� do paige,|i id� daleko, tak szybko, jak tylko mo�esz.
{58606}{58642}czy to gro�ba?
{58646}{58723}w zasadzie, nate, tak.
{58995}{59036}przepraszam, panie dean,
{59040}{59094}je�li wkr�tce nie odlecimy,|sp�ni si� pan na spotkanie.
{59098}{59153}wiem, wiem.
{59286}{59359}- jason!|- phoebe!
{59364}{59446}ooo, zredukowa�a� to naprawd� do minimum,|nie?
{59462}{59493}gdzie twoje baga�e?
{59524}{59596}- jason...|- nie lecisz, prawda?
{59629}{59660}nie, nie lec�.
{59696}{59759}chc�. bardziej ni� my�lisz.
{59763}{59794}wi�c, dlaczego nie?
{59866}{59909}trudno to wyt�umaczy�.
{59930}{60051}tylko czuj�, �e teraz, jeszcze nie,
{60057}{60158}tutaj jest moje miejsce, wiesz?|to jest to, gdzie musz� by�.
{60162}{60274}nie na zawsze|to znaczy, bo�e, mam nadziej�, �e nie na zawsze.
{60311}{60342}tylko teraz.
{60371}{60435}domy�lam si�, �e po wszystkim|powinienem mie� bi�uteri�.
{60799}{60850}wracaj szybko.
{61675}{61725}my�l�, �e on wygl�da troch� jak|tw�j dziadek.
{61739}{61784}och, zaufaj mi, to dobra rzecz.
{61789}{61849}- on by� dobrym cz�owiekiem.|- dobrze wiedzie�.
{61881}{61931}zaczynamy?
{61955}{62031}wzywam na prz�d z czasu i przestrzeni,
{62036}{62086}patriarch�w z rodu halliwell.
{62090}{62171}matki, c�rki, siostry, przyjaci�,
{62176}{62251}nieko�cz�cy si� duch naszej rodziny.
{62256}{62355}by zgromadzili si� w tym �wi�tym miejscu
{62359}{62452}i pomogli nam doprowadzi� to dziecko do �aski.
{62734}{62830}by nast�pne pokolenie narodzi�o si� w naszej rodzinie.
{62843}{62880}nasze dziedzictwo.
{63312}{63428}przyrzekamy by� zawsze z tym dzieckiem,|z tym pi�knym ch�opcem.
{63439}{63523}z boku, ale nigdy daleko,|wolny, ale nigdy samotny.
{63529}{63598}on jest jednym z nas,|i z tego powodu,
{63602}{63688}b�ogos�awimy go ca�� dobroci�|jak� jeste�my.
{63711}{63839}witaj w rodzinie,|wyatt matthew halliwell.
{63871}{63925}- niech b�dzie b�ogos�awiony.|- niech b�dzie b�ogos�awiony.
{63928}{63975}- niech b�dzie b�ogos�awiony.|- niech b�dzie b�ogos�awiony.
{64161}{64209}dobrze opiekujcie si� moim prawnukiem.
{64257}{64329}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|napisy24.pl