You are on page 1of 13

{74}{154}/"rok po �mierci matki kr�lewny �nie�ki,|kr�l o�eni� si� ponownie

,
{155}{270}ale jego nowa �ona by�a z�� wied�m�, ogarni�t� zazdro�ci�... "
{274}{305}co tu jeszcze robisz?
{328}{390}nie �pi�, jak zwykle.
{394}{455}pierwszy trymestr.
{456}{490}chcesz, �ebym przyrz�dzi�a ci eliksir?
{493}{542}nie, dzi�kuj�.
{554}{605}nie chc� zamieni� swojego dziecka w �wink� morsk�.
{606}{637}mam wystarczaj�co wiele zmartwie�.
{638}{710}jakbym mog�a zaryzykowa� zamian�|mojej przysz�ej siostrzenicy w
gryzonia.
{714}{832}nie. m�wi�am w przeno�ni, nie chodzi�o mi o twoje super magiczne moce.
{836}{952}nie chc� tylko wystawia� j� na nic,|co mog�o by by� dla niej niedobre.
to wszystko.
{956}{1012}to mo�e powinna� od�o�y� na bok te g�upie bajki.
{1016}{1070}g�upie? uwa�asz, �e bajki s� g�upie?
{1074}{1177}wszystkie s� o "bezradnych kobietach", potrzebuj�cych|"du�ego, silnego
m�czyzny", kt�ry ma przyj�� i je uratowa�,
{1181}{1217}dodatkowo s� pe�ne z�ych wied�m.
{1221}{1257}naprawd� chcesz uczy� tego twoje dziecko?
{1258}{1357}nie. chc� go uczy� warto�ci, w kt�rych bajki s� najlepsze.
{1361}{1405}takich jak dobro pokonuj�ce z�o.
{1409}{1439}tak uczy�a nas babcia.
{1443}{1569}moja babcia te� uczy�a mnie tych warto�ci,|ale bez u�ycia du�ych,
z�ych wilk�w po�eraj�cych ma�e dziewczynki.
{1573}{1600}chcesz mojej rady?
{1610}{1634}niespecjalnie.
{1657}{1786}powinna� porzuci� fikcj� i robi� to|co maj� robi� wszystkie inne mamy,
{1787}{1957}musisz polega� na swoim naturalnym instynkcie.
{1871}{1941}m�j naturalny instynkt panikuje.
{1945}{2041}a poza tym, ka�da inna matka nie musi si� martwi�,|�e jej dziecko
zostanie teleportowane na tahiti,
{2042}{2091}kiedy wysy�aj� je do pokoju.
{2095}{2118}nie mam pomys�u.
{2122}{2198}na szcz�cie masz dwie magiczne siostry,|kt�re pomog� ci jak tylko
mog�.
{2202}{2267}wi�c nie martw si�. wszystko b�dzie dobrze.
{2324}{2355}mam nadziej�.
{2440}{2473}no to gdzie byli�my?
{2480}{2581}"rok po �mierci matki kr�lewny �nie�ki,|kr�l o�eni� si� ponownie,
{2585}{2716}ale jego nowa �ona by�a z�� wied�m�, ogarni�t� zazdro�ci�...
{2720}{2807}ka�dego dnia pyta�a magiczne lustro o to samo."
{2811}{2860}czy nie powiniene� by� ju� martwy?
{2883}{2978}ci�gle zgorzknia�a po tylu wiekach?
{2983}{3031}niekt�re rzeczy nigdy si� nie zmieniaj�.
{3078}{3115}ostro�nie m�j ch�opcze.
{3123}{3204}to nie s� tylko symbole.
{3208}{3251}to kawa�ki historii.
{3255}{3280}rozumiem.
{3287}{3470}nigdy nie zapomnij - moc ka�dej bajki|emanuje na ka�d� z tych rzeczy.
{3474}{3625}ich magia formuje narodziny ka�dego dziecka, nawet obecnie,
{3629}{3792}co sprawia, �e zadanie ich ochrony staje si� trudniejsze.
{3842}{3918}nie! lustro! nie pozw�l �eby spad�o!
{4146}{4255}dzi�kuj� bardzo. my�la�am, �e nigdy si� st�d nie wydostan�.
{4311}{4385}teraz, to spos�b na rozpocz�cie opowie�ci.
{4453}{4471}kim jeste�?
{4485}{4559}troszk� nie na bie��co w bajkach, co?
{4563}{4701}z�a czarownica? magiczne lustro?|m�wi tylko prawd�?

�e by�a bliska odkrycia tego. {7655}{7698}tak. zrobi�a� kiedy� ten eliksir unicestwiaj�cy? {8703}{8728}eliksir unicestwiaj�cy? {8732}{8775}ten na cole'a. {8192}{8228}szkoda. �e nie ma jej w pobli�u. kt�ry mia�am zesz�ej nocy. pami�tasz? {8779}{8819}da�am ci n� do list�w z jego krwi�. tak. kt�re sprawia rado��.:: grupa hatak . {5961}{6001}przekonamy si� o tym. {7294}{7386}{c:$aaccff}charmed [5x03] happily ever after|�yli d�ugo i szcz�liwie {7387}{7467}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka|korekta: spiroeza {7532}{7603}ju� w porz�dku. {7850}{7874}co robisz? {7878}{7911}ponosz� pora�k�. {9035}{9086}zabra� mnie do �wiata podziemnego jako swoj� kr�low�. �eby�my by�y przygotowane na wypadek. {5305}{5458}lustereczko powiedz przecie. {7702}{7731}ciekawe czemu tak si� nazywaj�. �e nie chcia� mnie straci�. {5154}{5217}a teraz. kt�re mo�e si� samo uleczy�.|teraz potrzebujesz? {8928}{8997}je�li ten koszmar.|co oznacza. {8091}{8188}twoja babcia pracowa�a nad wpisem. {9560}{9609}ale nie by�by to pierwszy raz.|kto jest najpot�niejsz� czarownic� na �wiecie? {5496}{5570}jeste� silniejsza ni� wi�kszo�� czarownic.|kto ju� przez to przechodzi�. wi�c istnieje szansa. przykro mi. �e tego od razu potrzebowa�a�. wszystko dobrze. {8866}{8924}nie wiedzia�am. {9714}{9820}m�wi� tak.{4710}{4752}mo�e to pomo�e. bracia grimm zn�w atakuj�. {8427}{8517}ale nie takie. {7735}{7761}gdzie jest leo? {7765}{7778}nie wiem. {8054}{8087}wed�ug ksi�gi mo�e. kiedy by pr�bowa�. kt�re widz�. {8323}{8360}a co z twoj� przyjaci�k� wendy? {8364}{8423}niedawno urodzi�a dziecko. {7921}{8008}nie potrafi� sprawi�. {8271}{8319}potrzebuj� tylko ma�ej wskaz�wki. �eby ten eliksir ochronny zadzia�a�. {9148}{9180}prze�y�am ju� ten koszmar. {4765}{4811}niewoli musi sta� si� zado��. {5575}{5749}ale prawd� m�wi�c. �e nie mo�e zadzia�a�. zabaw mnie. {8008}{8044}to dlatego. {9001}{9031}wtedy. {9652}{9695}tylko dlatego. {9184}{9212}wszystkie prze�y�y�my. zapytaj j�. {9383}{9436}musicie by� bardzo. {9090}{9144}ale mia�a� ju� koszmary wcze�niej. {7607}{7646}chyba mia�am koszmar. . pl::. {7782}{7846}chyba pomaga kt�remu� ze swoich podopiecznych. {8646}{8699}paige. {9223}{9262}ale teraz musimy by� przygotowane. {4815}{4908}w lustrze. {9270}{9298}bez k��tni. {7204}{7294}{c:$aaccff}.|oka�e si� przepowiedni�.hatak. bardzo ostro�ne.|jakby czego� pr�bowa�. {5233}{5280}nie �eby� mia� jaki� wyb�r. �e cole b�dzie pr�bowa� nas zabi�? {9501}{9556}to nie by�by najlepszy spos�b na odzyskanie ciebie. {9302}{9379}ma teraz wi�ksze moce.|�e mo�e mnie �ciga�. {8608}{8630}tutaj jeste�. dobrze? {9440}{9497}dlaczego s�dzisz. {8232}{8267}mog�a by nam pom�c. {9613}{9648}ale on w�a�nie pom�g� nam j� ocali�. {8823}{8862}eliksir unicestwiaj�cy. {8521}{8604}chcia�abym porozmawia� z kim�. b�d�. s� trzy pot�niejsze takie czarownice.

ja. {13598}{13714}cole.. adam prinze. {12348}{12388}naprawd� mi bardzo przykro.. {10813}{10886}zacznijmy od kr�lewny �nie�ki. {13076}{13119}przepraszam. tej gazety? {13487}{13556}rodzina adama jest w�a�cicielem kilku gazet w kraju. czytam twoj� kolumn�. �e mog� by� zainteresowany kupnem tej. adam. {13428}{13483}kupna. {12564}{12615}prinze. jak� mamy tutaj. {12162}{12174}przepraszam. �eby to da�o si� zrobi�. {10553}{10587}na pewno warto spr�bowa�. {11917}{11933}jakie� wiadomo�ci? {11937}{12031}tak. bardzo sp�niona. {11688}{11748}/wiem. czego.|w�tpi�. {12961}{13028}jedno trafienie na dwa to nie tak �le.. {11465}{11603}lustereczko. {12464}{12509}to nie jest konieczne. {11870}{11916}nie mam poj�cia co powiedzia�a�. {10890}{10944}to �atwy �up.{9824}{9848}jest ci�gle demonem. sta�em w korku. {10290}{10351}pomimo tego jak jeste� pot�na.. {13358}{13424}nie chcia�em wp�ywa� na twoj� decyzj� kupna tej gazety. {9886}{9932}zadzwo� do mnie do pracy je�li zrobisz ten eliksir. {11792}{11869}wrzuci�am ci� mi�dzy 10:00 a 12:00. �e jeste� gospodyni� domow� pragn�c� mi�o�ci. {11752}{11791}w porz�dku. {13781}{13819}przepraszamy na chwil�. jestem bardzo. {12841}{12957}nie jeste� w mojej grupie docelowej. {13293}{13351}ale w trakcie rozwodu. {13123}{13186}co tutaj robisz? {13192}{13240}znacie si�? {13252}{13273}jeste�my ma��e�stwem.|a potem cole. {12678}{12707}phoebe. �eby wiedzie� jak je zabi�.|na 11:00 masz lunch. tw�j prawnik od rozwodu dzwoni�.. lustereczko poka� mi siostr�. czy mo�e je chroni�|przeciw tak silnej magii. {10591}{10648}ale u�ywaj�c rekwizyt�w z�a mo�na.|zasugerowa�. {13560}{13587}stacji telewizyjnych tak�e. {12619}{12657}witaj. poprzez swoj� firm� prawnicz�. cole i jeszcze raz cole. {10948}{11010}�owczy. {10652}{10698}zmieni� znaczenie bajek? {10702}{10740}odsun�� je od dobra? {10752}{10781}niech tak b�dzie. {13718}{13777}to fascynuj�ce. {10410}{10549}i tak ciekawi mnie. wiem. dzi�ki kt�remu zaoszcz�dzisz..|chyba.. ale brzmi �wietnie. {12392}{12449}z rado�ci� zap�ac� za czyszczenie. . {10129}{10157}chcesz zobaczy� wi�cej? {10174}{10193}nie! {10215}{10279}widzia�am wystarczaj�co. {12035}{12078}po��cz mnie z moim prawnikiem.. {12230}{12256}nie szkodzi. {12178}{12212}przynios� r�czniki papierowe. zamieni�am twoj� 9:00 z 2:00.. {12313}{12329}dzi�ki. {11251}{11338}przynie� mi serce czarownicy. przyjd� do nas.|kt�ra jest "bia�a jak �nieg". {11397}{11428}jak sobie �yczysz.|kt�ra zosta�a zraniona przez mi�o��. {10355}{10406}dobra magia chroni czarodziejki. {12742}{12759}tak? {12774}{12811}wydajesz si� zaskoczona.

{14214}{14245}staram si� tylko ci pom�c. {16098}{16166}tak. ale nie a� tak dobra. cole. to nie zadzia�a.. nic nie zrobi�em. {16601}{16626}ale to jest �mieszne. {15830}{15884}wiem o tym. {15713}{15733}s�ysza�e� mnie. i to nie twoja wina. demonem z piek�a? {14159}{14204}nie. unicestwi� ci�. regis. {14335}{14428}je�li skrzywdzisz mnie.. leo... bardzo ci dzi�kuj�. albo moje siostry. {16520}{16597}to ja nosz� dziecko|i to ja nie chc� tego spieprzy�. �e adam lubi twoj� kolumn�. {15234}{15312}i bardzo mi pochlebiasz.{13955}{13992}nie wiem o co ci chodzi. {17553}{17580}nie u�ci�niesz mnie? {17625}{17669}ale czekaj. {15935}{16008}potrzebuj� tylko ma�ej rady od niej. {14783}{14804}w porz�dku? {14825}{14885}tak. {17483}{17539}jak ju� tu jestem. ona nie �yje. {14057}{14103}nie uwa�asz. {15737}{15786}chc� �eby� sprowadzi� babci� z powrotem. {14432}{14493}i tym razem upewni� si�. {14246}{14334}wiem. ale to by�a wyj�tkowa sytuacja. {15006}{15041}nie na randk�. {17174}{17212}nie dzi�kuj mi. ale dla mnie jest. �eby ci� gdzie� zaprosi�.. leo. to nie jest �mieszne. b�dzie dobrze. {16802}{16867}i potrzebuj� kogo� bardzo szczeg�lnego do pomocy w odkryciu o co chodzi.|ze szczeg�lnymi potrzebami. {16741}{16798}to bardzo szczeg�lne dziecko. ci�gle nie rozumiem.. �e masz lekk� paranoj�? {14113}{14155}z by�ym m�em. wi�c pomy�la�em. {15888}{15931}nie chc� �eby� j� wskrzesi�.. {13996}{14053}ale cokolwiek to jest. �e mog�aby� by� zainteresowana. {16662}{16737}to nie jest �mieszne i wcale nie|przemawiaj� przeze mnie hormony. ale. {16384}{16400}jestem tutaj. {15199}{15230}jestem zainteresowana.. �e na zawsze. {15790}{15826}nie mog�. {14918}{14998}to chyba nie najlepsza pora. w cielesnej postaci? {17334}{17362}co masz na my�li? {17366}{17400}nie przyby�a� tu dzi�ki w�asnej mocy? {17404}{17479}jestem dobra. {16630}{16658}nie. {15476}{15491}innym razem? {15516}{15542}oczywi�cie. {16229}{16309}wiem. {17673}{17712}kto ci� wezwa�? {17738}{17756}dziecko? . {16170}{16225}poza tym ju� pr�bowa�am i nie zadzia�a�o. rozumiesz? {15430}{15462}pewnie.. {15341}{15366}prawdopodobnie masz racj�. {15045}{15116}tylko w�a�nie otwieram bal charytatywny|dzi� wieczorem w st. {15120}{15171}i pomy�la�em. {16871}{16921}i kiedy m�wi� "teraz" mam na my�li "teraz"! {17129}{17144}dzi�kuj�. {16351}{16377}nie jeste� sama.. {15370}{15424}to teraz nie najlepsza pora dla mnie.|�e je�li wykupi gazet�. {16313}{16347}nie mog� przechodzi� tego sama. �e to mo�e nie wydaje si� wa�ne. {16465}{16516}ale nie mo�esz zrobi� wszystkiego. wiem. {16012}{16061}wi�c dlaczego sama tego nie zrobisz? {16065}{16094}ju� raz to zrobi�a�. {17227}{17330}co ja tutaj robi� i. nie uwa�am. {16412}{16461}tak.

{18060}{18111}musz� si� dowiedzie�.. �e jeste� super czarownic�. {19798}{19853}masz oczy mojej matki. twojej rady. . {19646}{19676}nie powinna� by� martwa? {19680}{19699}jestem ponad to. {22298}{22355}ciesz� si�. {22163}{22248}czyta�am bajki mojemu dziecku.|tak jak ty mi je czyta�a�. posprz�taj pokoik dziecinny. {22117}{22159}te� go pozna�a�. co zrobi�a�? {18685}{18762}zbudowali�my pokoik dziecinny w gabineciku w sypialni.. {18171}{18204}zobaczmy. {20950}{20996}ci�gle jest du�o czasu. oczywi�cie. {21759}{21794}piper m�wi.. {18115}{18165}to proste. {20027}{20094}m�w mi babciu. {18779}{18845}w gabineciku? nic dziwnego.{17760}{17775}nie. {19321}{19360}chod� tu. magia bajki ko�czy si� o p�nocy. ale. tam sk�d przyszed�. {18401}{18488}wykona�a� rytua� wzrostu? {18507}{18612}rzuci�a� zakl�cie przeciw demonom? {18640}{18675}kochanie.. {18213}{18285}codziennie �wiczysz moce? {18300}{18323}musz�? {18327}{18397}je�li nie chcesz nad nimi straci� kontroli. �e dziecko mnie wezwa�o. {21076}{21212}rozdziel� czarownice i upewni� si�. to by� demon. ale ja nie zawiod�. {19105}{19187}jeste� pi�kniejsza ni� sobie wyobra�a�am.. {19857}{19896}ona te� pi�knie wygl�da�a. {21491}{21554}ale odk�d to demon atakuje siekier�? {21558}{21603}n� rytualny. mamy jeszcze du�o do zrobienia. pani halliwell. {18849}{18921}zaczynamy tutaj. {21364}{21416}m�wi� wam. co za r�nica? {21605}{21621}kogo to obchodzi? {21623}{21672}zobaczmy tylko czy jest ich wi�cej.. {21008}{21072}�owczy zawi�d�. {19196}{19223}a ty jeste�. prawda? {19965}{20023}w�a�ciwie. {17913}{17994}�yczy�a� sobie mnie? dlaczego? {17998}{18056}poniewa� potrzebuj� pomocy. {21798}{21827}jak my�lisz kim by�? {21831}{21851}nie wiem. {19484}{19525}szybko. {19735}{19788}jeste� wspania�a. oczywi�cie.|�e �adna z nich nie b�dzie �y�a d�ugo i szcz�liwie. {21861}{21952}chocia� by�o w nim co� co wygl�da�o znajomo. {19900}{19955}masz na pewno wielu ch�opc�w. �e w ko�cu co� robisz. {21676}{21755}nie chc� cia�a je�li ma zosta� posiekane. siekiera. �e ju� przes�uchujesz nianie. {17794}{17814}tak my�lisz? {17829}{17908}mo�e doczepi�a� si� jako� do jej mocy|i twoje �yczenie si� spe�ni�o. {18933}{18967}o m�j Bo�e. {21961}{21999}co� jak to? {22038}{22113}�owczy.. {20636}{20723}co to do diab�a by�o? {20773}{20791}/co si� dzieje? {20861}{20946}/pr�buj ile mo�esz. jak przygotowa� si� na to dziecko. {19588}{19616}bez obrazy. to nie problem na teraz. {18971}{19037}nie m�w mi. {19242}{19315}jestem twoj� babci�. {21419}{21487}�adna z os�b z ulicy nie jest|a� tak dobra w obchodzeniu si� siekier�. {19703}{19731}sp�jrz na siebie.

|to nie wiemy czy to on za tym stoi. �e to moja ulubiona. �e cole za tym stoi? {24827}{24887}kto inny ma tyle mocy... {26591}{26616}gdzie idziesz? {26641}{26698}nie wiem. {24275}{24301}co ja w�a�nie u�cisn�am? {24305}{24335}sk�d masz cia�o? {24350}{24422}do d�uga opowie��.. id� za ni�. {23578}{23671}i s� tak� sam� cz�ci� dziedzictwa|jak wszystko w ksi�dze cieni.zdejmij je!|.. �e zaatakuje. {25426}{25509}cho� tak bardzo mu nie ufam. �eby obr�ci� przeciw nam bajki? {24891}{24924}m�wi�am. {27058}{27099}teleportuj j� je�li b�dzie mia�a k�opoty. {25671}{25702}mo�e zgin��. lepiej ni� w porz�dku. nie mog� si� zatrzyma�! {26702}{26747}.. �e cole mnie nie skrzywdzi.nie mog�! {26751}{26822}drzwi.. �ebym uwierzy�a. {22538}{22577}przynajmniej kiedy� by�y. {23926}{23970}twoja przesz�o��. {25513}{25601}kolejny pow�d. {25074}{25101}lepiej tak zr�b. wszystko w porz�dku. {24607}{24661}to t�umaczy sk�d to si� wzi�o. {25795}{25899}je�li babcia my�li. {24707}{24774}kopciuszek. {25035}{25070}p�jd� zobaczy� si� z rad� starszych. to by�o.|je�li tego nie zrobisz. {25353}{25422}wiem. {24778}{24823}cole? my�lisz. �e z�a czarownica to te� bajka. {24665}{24690}szklany pantofelek. a m�wi�c o opowie�ciach. powiedzmy. nie wiesz. {23373}{23451}nie wszystkie bajki s� fikcj�. {24426}{24488}posta� z bajki w�a�nie chcia�a obci�� nam g�owy.{22364}{22386}czekaj. {25190}{25211}co robisz? {25215}{25239}udowadniam. drzwi! {26826}{26854}babciu. �e ciebie te� musz� jeszcze sporo nauczy�.|to kim ja jestem. �eby w to wej�� dowiedzie� si� o kogo chodzi.|cole wie. {24492}{24511}posta� z bajki. {22493}{22534}dlaczego nie? one s� prawdziwe. {24928}{25031}poza tym to z�a czarownica wys�a�a �owczego na �nie�k�. {27103}{27148}ju� ma k�opoty! . {25285}{25338}to ryzykowne. {23455}{23574}niekt�re rekonstruuj� staro�ytne walki dobra ze z�em.. bez w�tpliwo�ci. {24126}{24193}jak �ywa.. �e mam racj�. �e. �eby si� nie zgadza�? {26128}{26143}widzisz? {26151}{26196}nie ma problemu. {26472}{26531}w�a�ciwie. co mo�e si� sta�. {22390}{22468}posta� z bajki o�y�a i nas zaatakowa�a? {22472}{22489}przesta�.|fizycznie w ka�dym b�d� razie. {23675}{23793}chcesz. moja droga. {22581}{22598}co? {22660}{22735}widz�. {26884}{26972}nigdy nie zdo�amy doj�� do sedna. {23974}{24054}czy kt�ra� z was by�a kiedy to przysz�o? {24099}{24120}babcia. {27042}{27054}paige. {25706}{25748}piper. {24237}{24271}dobrze ci� widzie�. m�wisz. co robimy? {26858}{26880}pu�� j�. {25605}{25667}nie mo�emy po prostu siedzie� i czeka� na atak. �e to dobry pomys�. {24515}{24568}�owczy z kr�lewny �nie�ki. �e istniej�|gigantyczne fasole i domki z piernika? {23797}{23875}kiedy� my�la�a�. prawda? {23879}{23922}to by�o co innego. troch� wsparcia.

{29157}{29193}ale dlaczego? {29452}{29521}trzeba przyzna�. dzi�kuj�. {28740}{28762}ja tu id�! {28766}{28791}z drogi! {28801}{28870}czy nie znasz sposobu. �e ma styl.. {27598}{27669}ale jestem w drodze na bal charytatywny. wracaj do domu. {27542}{27594}pos�uchaj. {29525}{29560}to staje si� zbyt dziwne. {30291}{30340}nie.|mo�e napisa� je na nowo. {30700}{30756}to phoebe mo�e by� w wi�kszym niebezpiecze�stwie ni� my�leli�my... {30528}{30561}nie powinny�my si� rozdziela�. {31484}{31552}lokalizacja jest trzymana w tajemnicy nawet przed rad� starszych.. {30852}{30913}zepsu� dla ka�dej przysz�ej generacji. nic nie szkodzi.{27155}{27178}na pomoc! {27203}{27258}p�niej pomog� ci si� przygotowa� do roli matki. �e chce aby kopciuszek przyby� sam na bal. jestem bardzo zainteresowany t� ofert�. {30661}{30696}je�li to co s�yszeli�my jest prawd�. {29952}{29986}phoebe. {30921}{30952}jak? jak mo�e je napisa� na nowo? {30956}{30977}one s� ju� wydrukowane. {30758}{30778}wszyscy mo�emy by�. {30981}{31051}ale ka�da kopia jest manifestacj� orygina�u.. �eby to kontrolowa�? {28874}{28979}nie przysz�y z instrukcj� obs�ugi! {29132}{29153}zatrzyma�y si�. {28359}{28411}spotkaj si� z kopciuszkiem na balu. {27905}{27925}co do diab�a. {29601}{29692}przepraszam bardzo. czy to cole turner ci� wys�a�? {29732}{29779}zada�am ci pytanie. {30150}{30191}tak jak w bajce! {30200}{30221}czekaj! {30258}{30287}teleportuj� ci� st�d. {30565}{30599}bez obrazy. {31369}{31433}dlaczego nie teleportujemy si�|do jego fortecy i nie skopiemy jej ty�ka? {31434}{31480}poniewa� nikt nie wie. �e b�dzie w karocy o p�nocy.. {31055}{31179}orygina�u. {27326}{27342}dobrze. {29866}{29948}cokolwiek si� stanie. �e co� mu si� sta�o. kt�ry zosta� powierzony ochronie|stra�nika bajek dawno. nie! {30092}{30146}wygl�da na to. {30603}{30657}"babciu". {28181}{28233}jak mog� ci s�u�y�. {31183}{31240}rada starszych my�li. {31244}{31306}�e kto� przej�� fortec� od �rodka. nie mieszajmy si� w to. pani halliwell. {30482}{30524}ona ju� jest w niebezpiecze�stwie. {30783}{30848}je�li kto� u�ywa bajek do czynienia z�a. {27469}{27492}ta. {28508}{28611}inaczej ty te� nie b�dziesz mia� szcz�liwego zako�czenia. dawno temu. gdzie to jest.. {29564}{29592}znikamy st�d. {31310}{31367}na przyk�ad z�a czarownica. moja kr�lowo? {28277}{28345}b�d� po prostu czaruj�cym ksi�ciem.. {27416}{27448}nie ta ksi��ka. {31560}{31622}gdzie by�a ich niesko�czona m�dro��.. {28418}{28504}ale b�d� pewien. {27262}{27322}teraz musimy zaj�� si� z�ymi czarownicami. {27726}{27763}mo�emy porozmawia� o tym z samego rana? {27787}{27845}wspaniale.|kiedy o tym zadecydowano? . {30344}{30398}ale co z tob�? {30402}{30478}zawo�am leo je�li b�d� w niebezpiecze�stwie.

{35967}{35983}pu�� go. �e jestem. kt�ry dzia�a. {34375}{34427}phoebe.|przynajmniej cz�� mnie tego chce. {35178}{35193}buty? {35211}{35233}wiesz o co mi chodzi.|�eby ods�oni� mi��sz. {35036}{35059}w�a�ciwie nie wiem. {31691}{31737}piper. czy nie taki by� tw�j plan? {35575}{35614}nie ma �adnego planu. czekaj. {31828}{31864}racja. �e nie jeste� tu z kim� innym. {34629}{34680}mam nadziej�. {34711}{34747}na pewno nie jestem tu z nikim innym.|i to do p�nocy. {33060}{33167}chc� �eby mnie znalaz�a. tak si� ciesz�. {35066}{35121}pos�uchaj. {34827}{34843}s�ucham? {34900}{34929}o wilku mowa. {35745}{35795}dlaczego si� nie odczepisz kolego? {35811}{35833}przepraszam? {35926}{35963}wiesz co? zostaw go.. {32244}{32439}je�li b�dzie czas to mo�e|popracujemy te� nad twoim eliksirem ochronnym {32627}{32645}w porz�dku? {32669}{32702}musz� si� skoncentrowa�. uwa�am. ale odci�gni�cie ich od domku babci jest. przysz�a�. {36032}{36051}w porz�dku? {36055}{36090}tak.{31626}{31682}nie ma sposobu. {36220}{36263}trzymaj si� ode mnie z daleka. z�y wilk. {33174}{33209}w�os w p�aszczyku? {33220}{33272}nie ma tego w czerwonym kapturku. {33276}{33407}nie.. te buty mo�e i s� stworzone do chodzenia. {34609}{34625}dzi�ki. {34252}{34277}przepraszam. {36096}{36118}gotowa? {36142}{36172}phoebe. �eby j� znale��. {32133}{32174}poka�� wam. {34751}{34799}nawet je�li ten kto� my�li. {32010}{32032}jakiego eliksiru? {32044}{32120}tego kt�ry dzia�a na z�e czarownice. {33419}{33534}a tak�e du�y. przechodz�. {34963}{34987}co tutaj robisz? {34994}{35027}jakby� nie wiedzia�. {35125}{35169}ale nigdy nie przyjd� do ciebie. {32960}{33038}znajdzie ci�. {35675}{35703}gotowy? {35723}{35741}phoebe. prawda? {31777}{31820}wywr� j�.. cole. zaskakujesz mnie. {34557}{34605}wygl�dasz cudownie. {36439}{36532}musisz przeci�� korze� mandragory tak. . cole. {34684}{34707}nie. {35618}{35658}a przynajmniej takiego. {31741}{31773}ona jest czarownic�. {31905}{32006}sprowadzicie j� do nas a my unicestwimy j� za pomoc� eliksiru. {31868}{31900}a kiedy ju� j� znajdziecie. {35301}{35336}znowu mnie o co� oskar�asz? {35343}{35396}mo�e napijemy si� drinka? {35402}{35460}wy dwoje jeste�cie tu razem? {35481}{35568}tak. {34431}{34540}nie pozostawiono mi wyboru. �e nie powinna�� {36176}{36211}nie obchodzi mnie to co my�lisz. {33973}{34042}przepraszam.

. {42195}{42233}znajd�my jej ch�opaka. {37456}{37527}masz prawdziwy dar i szybko pojmujesz arkana sztuki.bez obrazy pani halliwell. {40255}{40301}paige! {40436}{40505}nie. {38640}{38700}zosta�o dla mnie w twoim sercu troch� miejsca. flakonik? {37306}{37359}przepraszam. chyba. �e w og�le mia�am prac�? {37611}{37680}podgl�dam. {37394}{37452}wiesz. prawda? {39962}{40009}o nie. {41869}{41895}o czym ty m�wisz? {41899}{41987}powinna� by� ekspertem. to �mierdz�ca bajka.. {39526}{39623}zn�w czuj� si� jakbym mia�a 10 lat. {41458}{41546}wiem. ja napisa�am ksi�g�. ja ju� mia�am babci�. {37972}{38054}o to mi chodzi. {36553}{36653}nast�pnie zwijasz je w li�ciach gorczycy. {37684}{37752}ale nigdy podczas prywatnych moment�w.|przynajmniej wszystkie dobre eliksiry.{36507}{36549}inaczej nie przyniesie to nic dobrego. {38534}{38636}ale czy nie ma takiej mo�liwo�ci. {38239}{38344}po prostu czuj� si� troch� dziwnie..|. {38995}{39063}lepiej wezm� te� kilka flakonik�w dla phoebe i piper. {36959}{36995}mog�aby� poda� mi flakonik? {36999}{37044}a tak.. leo? {41592}{41667}nie poddamy si�. po kim jestem taka uparta. {38353}{38399}rozumiem. {40167}{40209}paige.. �e nie �yje.a co z poca�unkiem?|. {36764}{36811}. {38117}{38234}technicznie rzecz bior�c jeste�my spokrewnione|i jeste� te� moj� babci�. �e jest tu co� o truciznach. �e zrezygnowa�a� z pracy. {38743}{38775}pewnego dnia? {38833}{38904}przynajmniej widz�. czerwony kapturek? {39861}{39950}jeste�my na przegranej pozycji. tylko czasami. �e zrezygnowa�am z pracy?|sk�d wiesz. {41672}{41739}je�li �nie�ka mog�a powr�ci� do �ycia. nagle poczu�am si�|jakbym nie mog�a podj�� w og�le �adnej decyzji. pewnie. to paige te� mo�e. to dobrze.. {36879}{36954}kochanie.. zdecydowanie. nie! {41092}{41141}co si� sta�o? {41166}{41256}obawiam si�. {37244}{37302}paige. babcia.babciu. �e mo�e. �e zrobi�a� to|ani razu nie patrz�c w ksi�g�. mo�na spr�bowa�. �eby wr�y�.|ale nie za mocno. {36817}{36875}nie mog� uwierzy�. {41997}{42048}. {37531}{37607}sk�d wiesz. {41743}{41792}prawda babciu? {41812}{41865}nie pok�ada�abym wielkich nadziei. {38403}{38472}i nawet nie my�l� spr�bowa� zast�pi� kogo� {38476}{38509}tak dla ciebie wyj�tkowego.poca�unkiem? {42052}{42105}zadzia�a�o na kr�lewn� �nie�k�. {39328}{39354}babciu? {39359}{39428}nie potrzebujesz babci. poniewa� ci� nie znam.|co w ciebie wst�pi�o? {39432}{39522}nie wiem. {37813}{37868}a jaki mam wyb�r? {37883}{37964}. {39655}{39703}co to jest? {39719}{39827}niech zgadn�. {42130}{42191}poca�unek. {36657}{36709}i wtedy. {38059}{38106}kt�r� naprawd� bardzo kocha�am.. {37777}{37809}dzi�kuj�.�egnaj z�a czarownico. tak.|musi by� jaki� spos�b. .

{45083}{45131}co powiesz na to. to nie czas na spanie {42595}{42722}trucizna ju� za�yta. {46435}{46468}dobrze. {46843}{46899}. {43323}{43401}leo. {45511}{45567}ale je�li spr�bujesz skrzywdzi� Phoebe. {42451}{42488}burczy mi w brzuchu.m�wi�em ci.|.|. jest prawie p�noc. �mierdzielu.naprawd�?|.|ale umiem pozna� z�o. zabij� ci�. �e odwr�ci to ciemn� magi�.oczywi�cie. {45969}{46004}kr�lewna �nie�ka i mali ludzie? {46008}{46074}chodzi o to. kt�re sprowadzi�o. {45909}{45965}wol� �eby ich teraz nazywa� Ma�ymi lud�mi.|to nasza jedyna nadzieja. {46258}{46283}co. powiedz tylko s�owo. �e nie �yje? {45733}{45779}nie martw si�. {46211}{46254}nie wed�ug rady starszych. �eby�my si� st�d urwali? {45201}{45246}zatrzymaj t� my�l. {45646}{45729}nie �yje?|co masz na my�li m�wi�c. �e nie wiesz. {45859}{45902}potomk�w siedmiu krasnoludk�w. {46734}{46777}nie ma ksi�cia? wi�c kto j� poca�uje? {46782}{46839}. co mamy robi�? {42911}{42959}skupmy si� na unicestwieniu z�ej czarownicy. {45313}{45381}nie wiem co ci si� przytrafi�o. �eby� mnie tak nie nazywa�.s�owo. {44831}{44878}zawsze mog� go wyla�.chyba w snach.nie wiem o czym m�wisz.zrobione. . {46362}{46417}piper potrzebuje ci� w domu|do pomocy w uratowaniu paige. {42779}{42821}nic..ludzie! {46903}{46973}troch� dobrych manier. {44523}{44557}co? {44561}{44651}nie jestem po prostu pewien|czy ta�czysz ze mn� czy dla cole'a. krasnoludki si� tym zajmuj�.nie. {42543}{42591}us�ysz nasze wo�anie. ja to zrobi�. {44882}{44939}. {45783}{45808}krasnoludki? {45812}{45855}piper rzuci�a zakl�cie. {45385}{45421}i ty nim jeste�. przepraszam.|.|nie mo�esz tu nic wi�cej zrobi�. to w�a�nie robi�. mam zakl�cie. {44689}{44781}to nie tak. {42492}{42539}czekajcie.. {44655}{44684}�eby by� zazdrosny. niech szybko zaraz znika. kt�ra za tym stoi. {46662}{46695}kiedy jej ksi��e tu dotrze? {46699}{46730}ona nie ma ksi�cia. {46170}{46207}cole za tym stoi.ja. {43064}{43110}sko�czy�a� eliksir unicestwiaj�cy? {43157}{43195}niestety nie.{42237}{42309}ona nie ma ch�opaka. {46075}{46109}przynajmniej daje to nam troch� czasu. {45425}{45507}. {44785}{44827}rozumiem. {45031}{45077}wiesz. {44943}{44987}. {42964}{43059}i miejmy nadziej�. oczywi�cie.? {46287}{46358}nawet je�li jest za to odpowiedzialny. prosz�. {43227}{43265}z�a partia. {43828}{43886}co? o co chodzi? {43988}{44049}kto� tutaj zjad� zatrute jab�ko? {44459}{44519}jest bardzo cienka linia pomi�dzy mi�o�ci� a nienawi�ci�. to bardzo skomplikowane...|. {42825}{42857}babciu. je�li to pomo�e. �e chroni� przed �mierci�. pami�tasz? {42314}{42343}racja. by�by� koz�em ofiarnym i zobaczy� kto to?? {43574}{43664}kochanie? chyba chcia�aby� to zobaczy�. kiedy je zobacz�. {46110}{46166}dop�ki nie unicestwimy z�ej czarownicy.

{48735}{48794}.jak to zrobi�a�?|.|�eby straszy� ma�e dzieci.zostaw j�! {49018}{49068}trzymaj go z dala ode mnie. �owczy przychodzi i rozcina brzuch wilka. {47235}{47286}wilka? jakiego wilka? {47290}{47362}z czerwonego kapturka." {49661}{49720}"�eby ci� lepiej s�ysze�. {47619}{47706}przecie� na ko�cu ma�a dziewczynka zostaje zjedzona. {53766}{53801}chocia� zaj�o jej to troch� czasu." {49825}{49890}"�eby ci� lepiej widzie�" {49895}{49985}tak.my�lisz. w�a�nie uratowa�am tw�j ty�ek.co?|.|. {49550}{49657}ona m�wi: "babciu.phoebe. �e to wilk?|. {48248}{48327}. {51990}{52080}postaw to. ale akurat ta zosta�a stworzona. {47964}{48015}c�. czekaj.no przesta�.to nie nasza sprawa. {48019}{48073}naprawd�? poka� mi. {49520}{49545}zobaczmy. {50588}{50614}co my tu robimy? {50959}{50988}nie! {51364}{51442}koniec." {50056}{50161}"�eby ci� szybciej zje��. {49479}{49516}pomi� to.naprawd� mi przykro. {49990}{50052}"dlaczego masz takie du�e z�by." {49725}{49821}a potem: "dlaczego masz takie du�e oczy. {47871}{47937}to nie jest popularna wersja. kochanie!" {50454}{50500}piper. gdzie idziesz?|kim on jest? {48648}{48731}to m�j szwagier. czarownica mnie zabije.|.|co� si� sta�o i musz� wraca� do domu. .|�e bajki s� oparte na prawdzie. {52657}{52737}i co ja mam z tob� zrobi�? {52971}{53027}trzymaj r�ce z daleka od mojej dyni. adam. tak.{46977}{47036}prosz� im wybaczy�. {53097}{53141}gdzie jest moja �ona? {53145}{53172} gdzie jest moja �ona? {53309}{53352}nie! {53459}{53503}piper. {48900}{48930}jak mog�e� to zrobi�? {48946}{48972}.mo�e ci� podwioz�. star� histori�? {47451}{47516}babciu. {52261}{52293}nie chcesz jej skrzywdzi�. �e ona wie. {53808}{53868}odczep si� Babciu. {47710}{47795}nie. {49305}{49395}znalaz� wilka przebranego za swoj� babci�. min�o ju� troch� czasu. {47373}{47447}chyba nie wierzysz w t� g�upi�. {47799}{47853}uwalniaj�c j� i babci�. {48572}{48644}phoebe. delikatnie. dlaczego masz takie wielkie uszy.wysadzi�a go od �rodka. {53930}{53976}wr�ci�a. {52170}{52202}ja te�. {49399}{49475}jakby nie mog�a tego zobaczy�. a potem. {53528}{53561}w porz�dku? {53597}{53645}tak mi si� wydaje. {48543}{48568}teleportujmy si�.|co za pora�ka. {49105}{49130}leo. {48976}{49014}. on jest z�y. tak jest w naszej wersji. to chyba ty m�wi�a�. {49134}{49190}naprawd�? a ty jaki jeste�? {49237}{49301}wi�c czerwony kapturek przyszed� do domu. {53649}{53730}. {52089}{52166}nie mog�. {48799}{48849}nigdzie z nim nie jed�. ten p�aszczyk jest dla mnie. {47539}{47614}tak. {47086}{47163}kochanie co z tym robisz? {47167}{47230}nie b�d� tu siedzie� i czeka� na atak wilka.

{58369}{58451}ale przynajmniej teraz mamy co� wsp�lnego. �e czarownica jest unicestwiona. {54581}{54634}chocia� nie wiem jak si� tam dostaniemy. {58564}{58617}. ludzie. {56103}{56142}zobacz czy to pasuje tobie. ja chyba wiem. �e na mnie czas. {59325}{59402}to oznacza. {55006}{55119}poka� jej kto jest najpot�niejsz� czarownic�. kochanie. {54335}{54389}.{54033}{54122}twoja siostra. {55822}{55847}ty? {55858}{55890}to niemo�liwe. {54638}{54663}my nie mo�emy. �e wcze�niej czy p�niej|b�d� musia�a za�o�y� t� g�upi� rzecz. {58504}{58542}na wypadek gdyby zdarzy�o si� to ponownie. {58621}{58648}chod�my. chod�my. widzia�am. �e historia nie znalaz�a|jeszcze szcz�liwego zako�czenia. {54276}{54327}znajdziemy czarownic�.w porz�dku. nie mia�em z tym nic wsp�lnego. {59227}{59254}wszyscy cali? {59265}{59305}dzi�ki tobie tak. {57372}{57453}to znaczy. {57648}{57695}wiesz mo�e jak si� st�d wydosta�? {58253}{58333}czy kto� mo�e mi powiedzie� jak znalaz�am si� w trumnie? {58338}{58365}by�a� martwa. jeste� ca�a. {57160}{57238}wi�c kiedy uratowa�a� bajki. {55922}{55978}wilk ci� zjad�.nie.|. {54413}{54440}czekaj chwil�. {58652}{58728}.no dalej. {57337}{57363}nie ma szklanego pantofelka. {56293}{56432}topi� si�! topi� si�! {56777}{56807}uratowa�a� mnie. �e moje siostry te� nie wr�c�? {57095}{57156}nie. {58455}{58503}naprawd� powinna� mie� w�asnego ksi�cia.wy�lemy ci rachunek. {55620}{55657}cholera! {55673}{55755}je�li nie ja jestem najpot�niejsz� czarownic� na �wiecie. {56840}{56869}jeste� stra�nikiem? {56874}{56933}nie. {56937}{56983}a przynajmniej by�em. {57044}{57084}czy to znaczy. {58802}{58872}paige. to by�y ofiary magii bajek. {54793}{54881}wiedzia�am. {54695}{54779}ale mo�e czerwony kapturek mo�e. przysi�gam. {57484}{57533}to chyba czyni ci� nowym stra�nikiem.kim jeste�cie?|. {56001}{56063}c�. kt�ra to zrobi�a i unicestwimy j�. {59406}{59437}podwieziesz mnie? {59443}{59489}dlaczego musisz odej��? . {56988}{57043}je�li on nie wr�ci� do �ycia. {57589}{57621}chyba tak. {54928}{54965}nie zapomnij eliksiru. {54135}{54216}co teraz robimy? {54220}{54275}zrobimy to co powinny�my zrobi� na pocz�tku. to kto jest? {55766}{55818}zgadnij. jego uczniem. {58890}{58962}co oznacza. topi� si�. {55423}{55467}dlaczego nie odpowiesz na moje pytanie? {55471}{55521}dlaczego mi nie powiesz tego co chc� us�ysze�? {55526}{55616}wiesz tak dobrze jak ja. {54490}{54570}mo�e to jest jaki� rodzaj portalu. nie pasowa�o mi to. {54444}{54486}wilk chcia� si� dosta� do ksi��ki z bajkami.|wi�c gdzie jest? {59068}{59101}piper. �e nie mog� sk�ama�. {56220}{56252}nie. je te� uratowa�a�.wiesz jak j� znale��?|.

{62813}{62875}polubi�a� go kiedy go pierwszy raz zobaczy�a�? {62879}{62939}tak. {63462}{63508}nigdy nie nauczysz si� ufa� mi. {63977}{64476}. nie zostaj� martwa d�ugo. {61919}{61958}masz na my�li adama? {61991}{62046}zosta� wykorzystany przez czarownic�. {62670}{62716}co my tu robimy? {62739}{62792}odbudowujemy twoje zaufanie. phoebe. {60597}{60655}b�d�cie bezpieczne. �e mnie potrzebujesz. prawda? {61501}{61578}myli�am si�. {59885}{59970}w porz�dku. {63783}{63847}{c:$aaccff}t�umaczenie. {59660}{59732}ale by�am tu tylko po to. �e on nie jest z�y.|�eby przypomnie� ci. {61806}{61880}chyba nikomu nie zaufam przez jaki� czas. napisy: siarenka|korekta: spiroeza {63892}{63976}{c:$aaccff}.hatak. {61115}{61212}ja chyba musz� z�apa� troch� snu. {59736}{59762}nawet dla niej. �e je odzyskam w ci�gu jednej nocy. {60870}{60899}gdzie idziesz? {60924}{60990}musz� nadgoni� moje bajki. �eby� si� w nim zakocha�a.:: napisy24 .pl . moje drogie.|wwww. {63222}{63272}ale musisz zda� sobie spraw�. {61389}{61451}chcesz �ebym to powiedzia�a.|ale to dobry cz�owiek. {59766}{59812}a co ze mn�? {59816}{59874}czuj�. {62075}{62172}naprawd�? ostatnio trudno jest mi rozpozna�.nowy wymiar napis�w ::. {63118}{63190}nie chc�. czy twoje pierwsze wra�enie by�o dobre. {60306}{60346}babciu. {63317}{63356}dlaczego to robisz? {63377}{63458}poniewa� dop�ki nie nauczysz si� zn�w ufa� sobie.pl ::. {59975}{60007}dobra uwaga. {59609}{59655}my�la�a�.:: grupa hatak . {61733}{61783}nie mog� oczekiwa�. straci�em twoje zaufanie dawno temu.napisy24. i co? {62945}{62986}nie jest ju� pod wp�ywem zakl�cia. {60058}{60142}dostan� przynajmniej u�cisk na po�egnanie? {60225}{60302}wspaniale by�o ci� w ko�cu pozna�. {63008}{63068}mo�e sprawdzisz. {61677}{61728}to nie twoja wina. przykro mi. jakbym w og�le nie sp�dzi�a czasu z tob�.{59520}{59589}poniewa� tu ju� nie pasuj�. �e jednak nie. {61626}{61666}naprawd�.