You are on page 1of 13

{74}{154}/"rok po �mierci matki kr�lewny �nie�ki,|kr�l o�eni� si� ponownie,

{155}{270}ale jego nowa �ona by�a z�� wied�m�, ogarni�t� zazdro�ci�... "
{274}{305}co tu jeszcze robisz?
{328}{390}nie �pi�, jak zwykle.
{394}{455}pierwszy trymestr.
{456}{490}chcesz, �ebym przyrz�dzi�a ci eliksir?
{493}{542}nie, dzi�kuj�.
{554}{605}nie chc� zamieni� swojego dziecka w �wink� morsk�.
{606}{637}mam wystarczaj�co wiele zmartwie�.
{638}{710}jakbym mog�a zaryzykowa� zamian�|mojej przysz�ej siostrzenicy w
gryzonia.
{714}{832}nie. m�wi�am w przeno�ni, nie chodzi�o mi o twoje super magiczne moce.
{836}{952}nie chc� tylko wystawia� j� na nic,|co mog�o by by� dla niej niedobre.
to wszystko.
{956}{1012}to mo�e powinna� od�o�y� na bok te g�upie bajki.
{1016}{1070}g�upie? uwa�asz, �e bajki s� g�upie?
{1074}{1177}wszystkie s� o "bezradnych kobietach", potrzebuj�cych|"du�ego, silnego
m�czyzny", kt�ry ma przyj�� i je uratowa�,
{1181}{1217}dodatkowo s� pe�ne z�ych wied�m.
{1221}{1257}naprawd� chcesz uczy� tego twoje dziecko?
{1258}{1357}nie. chc� go uczy� warto�ci, w kt�rych bajki s� najlepsze.
{1361}{1405}takich jak dobro pokonuj�ce z�o.
{1409}{1439}tak uczy�a nas babcia.
{1443}{1569}moja babcia te� uczy�a mnie tych warto�ci,|ale bez u�ycia du�ych,
z�ych wilk�w po�eraj�cych ma�e dziewczynki.
{1573}{1600}chcesz mojej rady?
{1610}{1634}niespecjalnie.
{1657}{1786}powinna� porzuci� fikcj� i robi� to|co maj� robi� wszystkie inne mamy,
{1787}{1957}musisz polega� na swoim naturalnym instynkcie.
{1871}{1941}m�j naturalny instynkt panikuje.
{1945}{2041}a poza tym, ka�da inna matka nie musi si� martwi�,|�e jej dziecko
zostanie teleportowane na tahiti,
{2042}{2091}kiedy wysy�aj� je do pokoju.
{2095}{2118}nie mam pomys�u.
{2122}{2198}na szcz�cie masz dwie magiczne siostry,|kt�re pomog� ci jak tylko
mog�.
{2202}{2267}wi�c nie martw si�. wszystko b�dzie dobrze.
{2324}{2355}mam nadziej�.
{2440}{2473}no to gdzie byli�my?
{2480}{2581}"rok po �mierci matki kr�lewny �nie�ki,|kr�l o�eni� si� ponownie,
{2585}{2716}ale jego nowa �ona by�a z�� wied�m�, ogarni�t� zazdro�ci�...
{2720}{2807}ka�dego dnia pyta�a magiczne lustro o to samo."
{2811}{2860}czy nie powiniene� by� ju� martwy?
{2883}{2978}ci�gle zgorzknia�a po tylu wiekach?
{2983}{3031}niekt�re rzeczy nigdy si� nie zmieniaj�.
{3078}{3115}ostro�nie m�j ch�opcze.
{3123}{3204}to nie s� tylko symbole.
{3208}{3251}to kawa�ki historii.
{3255}{3280}rozumiem.
{3287}{3470}nigdy nie zapomnij - moc ka�dej bajki|emanuje na ka�d� z tych rzeczy.
{3474}{3625}ich magia formuje narodziny ka�dego dziecka, nawet obecnie,
{3629}{3792}co sprawia, �e zadanie ich ochrony staje si� trudniejsze.
{3842}{3918}nie! lustro! nie pozw�l �eby spad�o!
{4146}{4255}dzi�kuj� bardzo. my�la�am, �e nigdy si� st�d nie wydostan�.
{4311}{4385}teraz, to spos�b na rozpocz�cie opowie�ci.
{4453}{4471}kim jeste�?
{4485}{4559}troszk� nie na bie��co w bajkach, co?
{4563}{4701}z�a czarownica? magiczne lustro?|m�wi tylko prawd�?
{4710}{4752}mo�e to pomo�e.
{4765}{4811}niewoli musi sta� si� zado��,
{4815}{4908}w lustrze, kt�re sprawia rado��.
{5154}{5217}a teraz, zabaw mnie.
{5233}{5280}nie �eby� mia� jaki� wyb�r.
{5305}{5458}lustereczko powiedz przecie,|kto jest najpot�niejsz� czarownic� na
�wiecie?
{5496}{5570}jeste� silniejsza ni� wi�kszo�� czarownic, kt�re widz�,
{5575}{5749}ale prawd� m�wi�c, s� trzy pot�niejsze takie czarownice.
{5961}{6001}przekonamy si� o tym.
{7204}{7294}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.
{7294}{7386}{c:$aaccff}charmed [5x03] happily ever after|�yli d�ugo i szcz�liwie
{7387}{7467}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka|korekta: spiroeza
{7532}{7603}ju� w porz�dku. wszystko dobrze.
{7607}{7646}chyba mia�am koszmar.
{7655}{7698}tak, bracia grimm zn�w atakuj�.
{7702}{7731}ciekawe czemu tak si� nazywaj�.
{7735}{7761}gdzie jest leo?
{7765}{7778}nie wiem.
{7782}{7846}chyba pomaga kt�remu� ze swoich podopiecznych.
{7850}{7874}co robisz?
{7878}{7911}ponosz� pora�k�.
{7921}{8008}nie potrafi� sprawi�, �eby ten eliksir ochronny zadzia�a�.
{8008}{8044}to dlatego, �e nie mo�e zadzia�a�.
{8054}{8087}wed�ug ksi�gi mo�e.
{8091}{8188}twoja babcia pracowa�a nad wpisem,|co oznacza, �e by�a bliska odkrycia
tego.
{8192}{8228}szkoda, �e nie ma jej w pobli�u.
{8232}{8267}mog�a by nam pom�c.
{8271}{8319}potrzebuj� tylko ma�ej wskaz�wki.
{8323}{8360}a co z twoj� przyjaci�k� wendy?
{8364}{8423}niedawno urodzi�a dziecko. zapytaj j�.
{8427}{8517}ale nie takie, kt�re mo�e si� samo uleczy�.
{8521}{8604}chcia�abym porozmawia� z kim�,|kto ju� przez to przechodzi�.
{8608}{8630}tutaj jeste�.
{8646}{8699}paige, zrobi�a� kiedy� ten eliksir unicestwiaj�cy?
{8703}{8728}eliksir unicestwiaj�cy?
{8732}{8775}ten na cole'a. pami�tasz?
{8779}{8819}da�am ci n� do list�w z jego krwi�.
{8823}{8862}eliksir unicestwiaj�cy. przykro mi.
{8866}{8924}nie wiedzia�am, �e tego od razu potrzebowa�a�.|teraz potrzebujesz?
{8928}{8997}je�li ten koszmar, kt�ry mia�am zesz�ej nocy,|oka�e si� przepowiedni�,
{9001}{9031}wtedy, tak, b�d�.
{9035}{9086}zabra� mnie do �wiata podziemnego jako swoj� kr�low�.
{9090}{9144}ale mia�a� ju� koszmary wcze�niej.
{9148}{9180}prze�y�am ju� ten koszmar.
{9184}{9212}wszystkie prze�y�y�my.
{9223}{9262}ale teraz musimy by� przygotowane.
{9270}{9298}bez k��tni.
{9302}{9379}ma teraz wi�ksze moce, wi�c istnieje szansa,|�e mo�e mnie �ciga�.
{9383}{9436}musicie by� bardzo, bardzo ostro�ne, dobrze?
{9440}{9497}dlaczego s�dzisz, �e cole b�dzie pr�bowa� nas zabi�?
{9501}{9556}to nie by�by najlepszy spos�b na odzyskanie ciebie.
{9560}{9609}ale nie by�by to pierwszy raz, kiedy by pr�bowa�.
{9613}{9648}ale on w�a�nie pom�g� nam j� ocali�.
{9652}{9695}tylko dlatego, �e nie chcia� mnie straci�.
{9714}{9820}m�wi� tak, �eby�my by�y przygotowane na wypadek,|jakby czego�
pr�bowa�.
{9824}{9848}jest ci�gle demonem.
{9886}{9932}zadzwo� do mnie do pracy je�li zrobisz ten eliksir.
{10129}{10157}chcesz zobaczy� wi�cej?
{10174}{10193}nie!
{10215}{10279}widzia�am wystarczaj�co, �eby wiedzie� jak je zabi�.
{10290}{10351}pomimo tego jak jeste� pot�na,|w�tpi�, �eby to da�o si� zrobi�,
{10355}{10406}dobra magia chroni czarodziejki.
{10410}{10549}i tak ciekawi mnie, czy mo�e je chroni�|przeciw tak silnej magii,
jak� mamy tutaj.
{10553}{10587}na pewno warto spr�bowa�.
{10591}{10648}ale u�ywaj�c rekwizyt�w z�a mo�na...
{10652}{10698}zmieni� znaczenie bajek?
{10702}{10740}odsun�� je od dobra?
{10752}{10781}niech tak b�dzie.
{10813}{10886}zacznijmy od kr�lewny �nie�ki.
{10890}{10944}to �atwy �up.
{10948}{11010}�owczy, przyjd� do nas.
{11251}{11338}przynie� mi serce czarownicy,|kt�ra jest "bia�a jak �nieg".
{11397}{11428}jak sobie �yczysz.
{11465}{11603}lustereczko, lustereczko poka� mi siostr�,|kt�ra zosta�a zraniona
przez mi�o��.
{11688}{11748}/wiem, wiem. jestem bardzo, bardzo sp�niona.
{11752}{11791}w porz�dku. zamieni�am twoj� 9:00 z 2:00,
{11792}{11869}wrzuci�am ci� mi�dzy 10:00 a 12:00,|na 11:00 masz lunch, dzi�ki
kt�remu zaoszcz�dzisz..
{11870}{11916}nie mam poj�cia co powiedzia�a�, ale brzmi �wietnie.
{11917}{11933}jakie� wiadomo�ci?
{11937}{12031}tak. tw�j prawnik od rozwodu dzwoni�,|a potem cole, cole i jeszcze
raz cole.
{12035}{12078}po��cz mnie z moim prawnikiem.
{12162}{12174}przepraszam.
{12178}{12212}przynios� r�czniki papierowe.
{12230}{12256}nie szkodzi.
{12313}{12329}dzi�ki.
{12348}{12388}naprawd� mi bardzo przykro.
{12392}{12449}z rado�ci� zap�ac� za czyszczenie.
{12464}{12509}to nie jest konieczne.
{12564}{12615}prinze. adam prinze.
{12619}{12657}witaj. adam, ja...
{12678}{12707}phoebe, czytam twoj� kolumn�.
{12742}{12759}tak?
{12774}{12811}wydajesz si� zaskoczona.
{12841}{12957}nie jeste� w mojej grupie docelowej,|chyba, �e jeste� gospodyni�
domow� pragn�c� mi�o�ci.
{12961}{13028}jedno trafienie na dwa to nie tak �le.
{13076}{13119}przepraszam. sta�em w korku.
{13123}{13186}co tutaj robisz?
{13192}{13240}znacie si�?
{13252}{13273}jeste�my ma��e�stwem.
{13293}{13351}ale w trakcie rozwodu.
{13358}{13424}nie chcia�em wp�ywa� na twoj� decyzj� kupna tej gazety.
{13428}{13483}kupna... czego... tej gazety?
{13487}{13556}rodzina adama jest w�a�cicielem kilku gazet w kraju.
{13560}{13587}stacji telewizyjnych tak�e.
{13598}{13714}cole, poprzez swoj� firm� prawnicz�,|zasugerowa�, �e mog� by�
zainteresowany kupnem tej.
{13718}{13777}to fascynuj�ce.
{13781}{13819}przepraszamy na chwil�.
{13955}{13992}nie wiem o co ci chodzi.
{13996}{14053}ale cokolwiek to jest, to nie zadzia�a.
{14057}{14103}nie uwa�asz, �e masz lekk� paranoj�?
{14113}{14155}z by�ym m�em, demonem z piek�a?
{14159}{14204}nie, cole. nie uwa�am.
{14214}{14245}staram si� tylko ci pom�c.
{14246}{14334}wiem, �e adam lubi twoj� kolumn�, wi�c pomy�la�em,|�e je�li wykupi
gazet�...
{14335}{14428}je�li skrzywdzisz mnie, albo moje siostry, unicestwi� ci�.
{14432}{14493}i tym razem upewni� si�, �e na zawsze.
{14783}{14804}w porz�dku?
{14825}{14885}tak. b�dzie dobrze.
{14918}{14998}to chyba nie najlepsza pora, �eby ci� gdzie� zaprosi�.
{15006}{15041}nie na randk�,
{15045}{15116}tylko w�a�nie otwieram bal charytatywny|dzi� wieczorem w st. regis,
{15120}{15171}i pomy�la�em, �e mog�aby� by� zainteresowana...
{15199}{15230}jestem zainteresowana.
{15234}{15312}i bardzo mi pochlebiasz, ale...
{15341}{15366}prawdopodobnie masz racj�.
{15370}{15424}to teraz nie najlepsza pora dla mnie. rozumiesz?
{15430}{15462}pewnie.
{15476}{15491}innym razem?
{15516}{15542}oczywi�cie.
{15713}{15733}s�ysza�e� mnie, leo.
{15737}{15786}chc� �eby� sprowadzi� babci� z powrotem.
{15790}{15826}nie mog�. ona nie �yje.
{15830}{15884}wiem o tym. bardzo ci dzi�kuj�, leo.
{15888}{15931}nie chc� �eby� j� wskrzesi�.
{15935}{16008}potrzebuj� tylko ma�ej rady od niej.
{16012}{16061}wi�c dlaczego sama tego nie zrobisz?
{16065}{16094}ju� raz to zrobi�a�.
{16098}{16166}tak, ale to by�a wyj�tkowa sytuacja.
{16170}{16225}poza tym ju� pr�bowa�am i nie zadzia�a�o.
{16229}{16309}wiem, �e to mo�e nie wydaje si� wa�ne, ale dla mnie jest.
{16313}{16347}nie mog� przechodzi� tego sama.
{16351}{16377}nie jeste� sama.
{16384}{16400}jestem tutaj.
{16412}{16461}tak, wiem. i to nie twoja wina.
{16465}{16516}ale nie mo�esz zrobi� wszystkiego.
{16520}{16597}to ja nosz� dziecko|i to ja nie chc� tego spieprzy�.
{16601}{16626}ale to jest �mieszne.
{16630}{16658}nie, to nie jest �mieszne.
{16662}{16737}to nie jest �mieszne i wcale nie|przemawiaj� przeze mnie hormony.
{16741}{16798}to bardzo szczeg�lne dziecko,|ze szczeg�lnymi potrzebami.
{16802}{16867}i potrzebuj� kogo� bardzo szczeg�lnego do pomocy w odkryciu o co
chodzi,
{16871}{16921}i kiedy m�wi� "teraz" mam na my�li "teraz"!
{17129}{17144}dzi�kuj�.
{17174}{17212}nie dzi�kuj mi. nic nie zrobi�em.
{17227}{17330}co ja tutaj robi� i... w cielesnej postaci?
{17334}{17362}co masz na my�li?
{17366}{17400}nie przyby�a� tu dzi�ki w�asnej mocy?
{17404}{17479}jestem dobra, ale nie a� tak dobra.
{17483}{17539}jak ju� tu jestem...
{17553}{17580}nie u�ci�niesz mnie?
{17625}{17669}ale czekaj. ci�gle nie rozumiem.
{17673}{17712}kto ci� wezwa�?
{17738}{17756}dziecko?
{17760}{17775}nie.
{17794}{17814}tak my�lisz?
{17829}{17908}mo�e doczepi�a� si� jako� do jej mocy|i twoje �yczenie si� spe�ni�o.
{17913}{17994}�yczy�a� sobie mnie? dlaczego?
{17998}{18056}poniewa� potrzebuj� pomocy. twojej rady.
{18060}{18111}musz� si� dowiedzie�, jak przygotowa� si� na to dziecko.
{18115}{18165}to proste.
{18171}{18204}zobaczmy.
{18213}{18285}codziennie �wiczysz moce?
{18300}{18323}musz�?
{18327}{18397}je�li nie chcesz nad nimi straci� kontroli.
{18401}{18488}wykona�a� rytua� wzrostu?
{18507}{18612}rzuci�a� zakl�cie przeciw demonom?
{18640}{18675}kochanie, co zrobi�a�?
{18685}{18762}zbudowali�my pokoik dziecinny w gabineciku w sypialni.
{18779}{18845}w gabineciku? nic dziwnego, �e dziecko mnie wezwa�o.
{18849}{18921}zaczynamy tutaj. mamy jeszcze du�o do zrobienia.
{18933}{18967}o m�j Bo�e.
{18971}{19037}nie m�w mi, �e ju� przes�uchujesz nianie.
{19105}{19187}jeste� pi�kniejsza ni� sobie wyobra�a�am.
{19196}{19223}a ty jeste�...
{19242}{19315}jestem twoj� babci�, oczywi�cie.
{19321}{19360}chod� tu.
{19484}{19525}szybko, posprz�taj pokoik dziecinny.
{19588}{19616}bez obrazy, ale...
{19646}{19676}nie powinna� by� martwa?
{19680}{19699}jestem ponad to.
{19703}{19731}sp�jrz na siebie.
{19735}{19788}jeste� wspania�a.
{19798}{19853}masz oczy mojej matki.
{19857}{19896}ona te� pi�knie wygl�da�a.
{19900}{19955}masz na pewno wielu ch�opc�w, prawda?
{19965}{20023}w�a�ciwie, to nie problem na teraz, pani halliwell.
{20027}{20094}m�w mi babciu.
{20636}{20723}co to do diab�a by�o?
{20773}{20791}/co si� dzieje?
{20861}{20946}/pr�buj ile mo�esz, magia bajki ko�czy si� o p�nocy..
{20950}{20996}ci�gle jest du�o czasu.
{21008}{21072}�owczy zawi�d�, ale ja nie zawiod�.
{21076}{21212}rozdziel� czarownice i upewni� si�,|�e �adna z nich nie b�dzie �y�a
d�ugo i szcz�liwie.
{21364}{21416}m�wi� wam, to by� demon.
{21419}{21487}�adna z os�b z ulicy nie jest|a� tak dobra w obchodzeniu si�
siekier�.
{21491}{21554}ale odk�d to demon atakuje siekier�?
{21558}{21603}n� rytualny, siekiera. co za r�nica?
{21605}{21621}kogo to obchodzi?
{21623}{21672}zobaczmy tylko czy jest ich wi�cej, tam sk�d przyszed�.
{21676}{21755}nie chc� cia�a je�li ma zosta� posiekane.
{21759}{21794}piper m�wi, �e jeste� super czarownic�.
{21798}{21827}jak my�lisz kim by�?
{21831}{21851}nie wiem.
{21861}{21952}chocia� by�o w nim co� co wygl�da�o znajomo...
{21961}{21999}co� jak to?
{22038}{22113}�owczy. oczywi�cie.
{22117}{22159}te� go pozna�a�.
{22163}{22248}czyta�am bajki mojemu dziecku,|tak jak ty mi je czyta�a�.
{22298}{22355}ciesz� si�, �e w ko�cu co� robisz.
{22364}{22386}czekaj. m�wisz, �e...
{22390}{22468}posta� z bajki o�y�a i nas zaatakowa�a?
{22472}{22489}przesta�.
{22493}{22534}dlaczego nie? one s� prawdziwe.
{22538}{22577}przynajmniej kiedy� by�y.
{22581}{22598}co?
{22660}{22735}widz�, �e ciebie te� musz� jeszcze sporo nauczy�.
{23373}{23451}nie wszystkie bajki s� fikcj�, moja droga.
{23455}{23574}niekt�re rekonstruuj� staro�ytne walki dobra ze z�em.
{23578}{23671}i s� tak� sam� cz�ci� dziedzictwa|jak wszystko w ksi�dze cieni.
{23675}{23793}chcesz, �ebym uwierzy�a, �e istniej�|gigantyczne fasole i domki z
piernika?
{23797}{23875}kiedy� my�la�a�, �e z�a czarownica to te� bajka, prawda?
{23879}{23922}to by�o co innego... to by�o...
{23926}{23970}twoja przesz�o��.
{23974}{24054}czy kt�ra� z was by�a kiedy to przysz�o?
{24099}{24120}babcia.
{24126}{24193}jak �ywa... powiedzmy.
{24237}{24271}dobrze ci� widzie�.
{24275}{24301}co ja w�a�nie u�cisn�am?
{24305}{24335}sk�d masz cia�o?
{24350}{24422}do d�uga opowie��. a m�wi�c o opowie�ciach,
{24426}{24488}posta� z bajki w�a�nie chcia�a obci�� nam g�owy.
{24492}{24511}posta� z bajki.
{24515}{24568}�owczy z kr�lewny �nie�ki.
{24607}{24661}to t�umaczy sk�d to si� wzi�o.
{24665}{24690}szklany pantofelek.
{24707}{24774}kopciuszek, bez w�tpliwo�ci.|cole wie, �e to moja ulubiona.
{24778}{24823}cole? my�lisz, �e cole za tym stoi?
{24827}{24887}kto inny ma tyle mocy, �eby obr�ci� przeciw nam bajki?
{24891}{24924}m�wi�am, �e zaatakuje.
{24928}{25031}poza tym to z�a czarownica wys�a�a �owczego na �nie�k�.
{25035}{25070}p�jd� zobaczy� si� z rad� starszych.
{25074}{25101}lepiej tak zr�b.
{25190}{25211}co robisz?
{25215}{25239}udowadniam, �e mam racj�.
{25285}{25338}to ryzykowne. nie wiesz, co mo�e si� sta�.
{25353}{25422}wiem, �e cole mnie nie skrzywdzi.|fizycznie w ka�dym b�d� razie.
{25426}{25509}cho� tak bardzo mu nie ufam,|to nie wiemy czy to on za tym stoi.
{25513}{25601}kolejny pow�d, �eby w to wej�� dowiedzie� si� o kogo chodzi.
{25605}{25667}nie mo�emy po prostu siedzie� i czeka� na atak.
{25671}{25702}mo�e zgin��.
{25706}{25748}piper, troch� wsparcia.
{25795}{25899}je�li babcia my�li, �e to dobry pomys�,|to kim ja jestem, �eby si�
nie zgadza�?
{26128}{26143}widzisz?
{26151}{26196}nie ma problemu. wszystko w porz�dku.
{26472}{26531}w�a�ciwie, lepiej ni� w porz�dku.
{26591}{26616}gdzie idziesz?
{26641}{26698}nie wiem. nie mog� si� zatrzyma�!
{26702}{26747}- zdejmij je!|- nie mog�!
{26751}{26822}drzwi. drzwi!
{26826}{26854}babciu, co robimy?
{26858}{26880}pu�� j�.
{26884}{26972}nigdy nie zdo�amy doj�� do sedna,|je�li tego nie zrobisz.
{27042}{27054}paige, id� za ni�.
{27058}{27099}teleportuj j� je�li b�dzie mia�a k�opoty.
{27103}{27148}ju� ma k�opoty!
{27155}{27178}na pomoc!
{27203}{27258}p�niej pomog� ci si� przygotowa� do roli matki.
{27262}{27322}teraz musimy zaj�� si� z�ymi czarownicami.
{27326}{27342}dobrze.
{27416}{27448}nie ta ksi��ka.
{27469}{27492}ta.
{27542}{27594}pos�uchaj, jestem bardzo zainteresowany t� ofert�,
{27598}{27669}ale jestem w drodze na bal charytatywny.
{27726}{27763}mo�emy porozmawia� o tym z samego rana?
{27787}{27845}wspaniale, dzi�kuj�.
{27905}{27925}co do diab�a...
{28181}{28233}jak mog� ci s�u�y�, moja kr�lowo?
{28277}{28345}b�d� po prostu czaruj�cym ksi�ciem.
{28359}{28411}spotkaj si� z kopciuszkiem na balu,
{28418}{28504}ale b�d� pewien, �e b�dzie w karocy o p�nocy.
{28508}{28611}inaczej ty te� nie b�dziesz mia� szcz�liwego zako�czenia.
{28740}{28762}ja tu id�!
{28766}{28791}z drogi!
{28801}{28870}czy nie znasz sposobu, �eby to kontrolowa�?
{28874}{28979}nie przysz�y z instrukcj� obs�ugi!
{29132}{29153}zatrzyma�y si�.
{29157}{29193}ale dlaczego?
{29452}{29521}trzeba przyzna�, �e ma styl.
{29525}{29560}to staje si� zbyt dziwne.
{29564}{29592}znikamy st�d..
{29601}{29692}przepraszam bardzo. czy to cole turner ci� wys�a�?
{29732}{29779}zada�am ci pytanie.
{29866}{29948}cokolwiek si� stanie, nie mieszajmy si� w to...
{29952}{29986}phoebe, nie!
{30092}{30146}wygl�da na to, �e chce aby kopciuszek przyby� sam na bal...
{30150}{30191}tak jak w bajce!
{30200}{30221}czekaj!
{30258}{30287}teleportuj� ci� st�d.
{30291}{30340}nie. wracaj do domu.
{30344}{30398}ale co z tob�?
{30402}{30478}zawo�am leo je�li b�d� w niebezpiecze�stwie.
{30482}{30524}ona ju� jest w niebezpiecze�stwie.
{30528}{30561}nie powinny�my si� rozdziela�.
{30565}{30599}bez obrazy, pani halliwell.
{30603}{30657}"babciu", nic nie szkodzi.
{30661}{30696}je�li to co s�yszeli�my jest prawd�,
{30700}{30756}to phoebe mo�e by� w wi�kszym niebezpiecze�stwie ni� my�leli�my.
{30758}{30778}wszyscy mo�emy by�.
{30783}{30848}je�li kto� u�ywa bajek do czynienia z�a,|mo�e napisa� je na nowo,
{30852}{30913}zepsu� dla ka�dej przysz�ej generacji.
{30921}{30952}jak? jak mo�e je napisa� na nowo?
{30956}{30977}one s� ju� wydrukowane.
{30981}{31051}ale ka�da kopia jest manifestacj� orygina�u.
{31055}{31179}orygina�u, kt�ry zosta� powierzony ochronie|stra�nika bajek dawno,
dawno temu.
{31183}{31240}rada starszych my�li, �e co� mu si� sta�o...
{31244}{31306}�e kto� przej�� fortec� od �rodka.
{31310}{31367}na przyk�ad z�a czarownica.
{31369}{31433}dlaczego nie teleportujemy si�|do jego fortecy i nie skopiemy jej
ty�ka?
{31434}{31480}poniewa� nikt nie wie, gdzie to jest.
{31484}{31552}lokalizacja jest trzymana w tajemnicy nawet przed rad� starszych.
{31560}{31622}gdzie by�a ich niesko�czona m�dro��,|kiedy o tym zadecydowano?
{31626}{31682}nie ma sposobu, �eby j� znale��.
{31691}{31737}piper, zaskakujesz mnie.
{31741}{31773}ona jest czarownic�, prawda?
{31777}{31820}wywr� j�.
{31828}{31864}racja.
{31868}{31900}a kiedy ju� j� znajdziecie,
{31905}{32006}sprowadzicie j� do nas a my unicestwimy j� za pomoc� eliksiru.
{32010}{32032}jakiego eliksiru?
{32044}{32120}tego kt�ry dzia�a na z�e czarownice.
{32133}{32174}poka�� wam.
{32244}{32439}je�li b�dzie czas to mo�e|popracujemy te� nad twoim eliksirem
ochronnym
{32627}{32645}w porz�dku?
{32669}{32702}musz� si� skoncentrowa�.
{32960}{33038}znajdzie ci�,|i to do p�nocy.
{33060}{33167}chc� �eby mnie znalaz�a,|przynajmniej cz�� mnie tego chce.
{33174}{33209}w�os w p�aszczyku?
{33220}{33272}nie ma tego w czerwonym kapturku.
{33276}{33407}nie, ale odci�gni�cie ich od domku babci jest...
{33419}{33534}a tak�e du�y, z�y wilk..
{33973}{34042}przepraszam. przechodz�.
{34252}{34277}przepraszam.
{34375}{34427}phoebe, przysz�a�. tak si� ciesz�.
{34431}{34540}nie pozostawiono mi wyboru.
{34557}{34605}wygl�dasz cudownie.
{34609}{34625}dzi�ki.
{34629}{34680}mam nadziej�, �e nie jeste� tu z kim� innym.
{34684}{34707}nie.
{34711}{34747}na pewno nie jestem tu z nikim innym,
{34751}{34799}nawet je�li ten kto� my�li, �e jestem.
{34827}{34843}s�ucham?
{34900}{34929}o wilku mowa.
{34963}{34987}co tutaj robisz?
{34994}{35027}jakby� nie wiedzia�.
{35036}{35059}w�a�ciwie nie wiem.
{35066}{35121}pos�uchaj, cole. te buty mo�e i s� stworzone do chodzenia,
{35125}{35169}ale nigdy nie przyjd� do ciebie.
{35178}{35193}buty?
{35211}{35233}wiesz o co mi chodzi.
{35301}{35336}znowu mnie o co� oskar�asz?
{35343}{35396}mo�e napijemy si� drinka?
{35402}{35460}wy dwoje jeste�cie tu razem?
{35481}{35568}tak. czy nie taki by� tw�j plan?
{35575}{35614}nie ma �adnego planu.
{35618}{35658}a przynajmniej takiego, kt�ry dzia�a.
{35675}{35703}gotowy?
{35723}{35741}phoebe, czekaj.
{35745}{35795}dlaczego si� nie odczepisz kolego?
{35811}{35833}przepraszam?
{35926}{35963}wiesz co? zostaw go, cole.
{35967}{35983}pu�� go.
{36032}{36051}w porz�dku?
{36055}{36090}tak.
{36096}{36118}gotowa?
{36142}{36172}phoebe, uwa�am, �e nie powinna��
{36176}{36211}nie obchodzi mnie to co my�lisz.
{36220}{36263}trzymaj si� ode mnie z daleka.
{36439}{36532}musisz przeci�� korze� mandragory tak,|�eby ods�oni� mi��sz.
{36507}{36549}inaczej nie przyniesie to nic dobrego.
{36553}{36653}nast�pnie zwijasz je w li�ciach gorczycy,|ale nie za mocno.
{36657}{36709}i wtedy...
{36764}{36811}...�egnaj z�a czarownico.
{36817}{36875}nie mog� uwierzy�, �e zrobi�a� to|ani razu nie patrz�c w ksi�g�.
{36879}{36954}kochanie, ja napisa�am ksi�g�.|przynajmniej wszystkie dobre
eliksiry.
{36959}{36995}mog�aby� poda� mi flakonik?
{36999}{37044}a tak, pewnie.
{37244}{37302}paige, flakonik?
{37306}{37359}przepraszam.
{37394}{37452}wiesz, to dobrze, �e zrezygnowa�a� z pracy.
{37456}{37527}masz prawdziwy dar i szybko pojmujesz arkana sztuki.
{37531}{37607}sk�d wiesz, �e zrezygnowa�am z pracy?|sk�d wiesz, �e w og�le mia�am
prac�?
{37611}{37680}podgl�dam. tylko czasami.
{37684}{37752}ale nigdy podczas prywatnych moment�w.
{37777}{37809}dzi�kuj�. chyba.
{37813}{37868}a jaki mam wyb�r?
{37883}{37964}- bez obrazy pani halliwell...|- babciu.
{37972}{38054}o to mi chodzi. ja ju� mia�am babci�.
{38059}{38106}kt�r� naprawd� bardzo kocha�am.
{38117}{38234}technicznie rzecz bior�c jeste�my spokrewnione|i jeste� te� moj�
babci�,
{38239}{38344}po prostu czuj� si� troch� dziwnie, poniewa� ci� nie znam.
{38353}{38399}rozumiem.
{38403}{38472}i nawet nie my�l� spr�bowa� zast�pi� kogo�
{38476}{38509}tak dla ciebie wyj�tkowego.
{38534}{38636}ale czy nie ma takiej mo�liwo�ci, �e mo�e...
{38640}{38700}zosta�o dla mnie w twoim sercu troch� miejsca.
{38743}{38775}pewnego dnia?
{38833}{38904}przynajmniej widz�, po kim jestem taka uparta.
{38995}{39063}lepiej wezm� te� kilka flakonik�w dla phoebe i piper.
{39328}{39354}babciu?
{39359}{39428}nie potrzebujesz babci, �eby wr�y�.|co w ciebie wst�pi�o?
{39432}{39522}nie wiem. nagle poczu�am si�|jakbym nie mog�a podj�� w og�le �adnej
decyzji.
{39526}{39623}zn�w czuj� si� jakbym mia�a 10 lat.
{39655}{39703}co to jest?
{39719}{39827}niech zgadn�. czerwony kapturek?
{39861}{39950}jeste�my na przegranej pozycji, prawda?
{39962}{40009}o nie, babcia.
{40167}{40209}paige.
{40255}{40301}paige!
{40436}{40505}nie. nie!
{41092}{41141}co si� sta�o?
{41166}{41256}obawiam si�, �e nie �yje.
{41458}{41546}wiem, �e jest tu co� o truciznach. leo?
{41592}{41667}nie poddamy si�. to �mierdz�ca bajka.
{41672}{41739}je�li �nie�ka mog�a powr�ci� do �ycia, to paige te� mo�e.
{41743}{41792}prawda babciu?
{41812}{41865}nie pok�ada�abym wielkich nadziei.
{41869}{41895}o czym ty m�wisz?
{41899}{41987}powinna� by� ekspertem.|musi by� jaki� spos�b.
{41997}{42048}- a co z poca�unkiem?|- poca�unkiem?
{42052}{42105}zadzia�a�o na kr�lewn� �nie�k�. mo�na spr�bowa�.
{42130}{42191}poca�unek. tak, zdecydowanie.
{42195}{42233}znajd�my jej ch�opaka.
{42237}{42309}ona nie ma ch�opaka, pami�tasz?
{42314}{42343}racja, przepraszam.
{42451}{42488}burczy mi w brzuchu.
{42492}{42539}czekajcie. mam zakl�cie.
{42543}{42591}us�ysz nasze wo�anie, to nie czas na spanie
{42595}{42722}trucizna ju� za�yta, niech szybko zaraz znika.
{42779}{42821}nic.
{42825}{42857}babciu, co mamy robi�?
{42911}{42959}skupmy si� na unicestwieniu z�ej czarownicy,
{42964}{43059}i miejmy nadziej�, �e odwr�ci to ciemn� magi�.|to nasza jedyna
nadzieja.
{43064}{43110}sko�czy�a� eliksir unicestwiaj�cy?
{43157}{43195}niestety nie.
{43227}{43265}z�a partia.
{43323}{43401}leo, by�by� koz�em ofiarnym i zobaczy� kto to??
{43574}{43664}kochanie? chyba chcia�aby� to zobaczy�.
{43828}{43886}co? o co chodzi?
{43988}{44049}kto� tutaj zjad� zatrute jab�ko?
{44459}{44519}jest bardzo cienka linia pomi�dzy mi�o�ci� a nienawi�ci�.
{44523}{44557}co?
{44561}{44651}nie jestem po prostu pewien|czy ta�czysz ze mn� czy dla cole'a.
{44655}{44684}�eby by� zazdrosny.
{44689}{44781}to nie tak. to bardzo skomplikowane.
{44785}{44827}rozumiem.
{44831}{44878}zawsze mog� go wyla�, je�li to pomo�e.
{44882}{44939}- naprawd�?|- oczywi�cie, powiedz tylko s�owo.
{44943}{44987}- s�owo.|- zrobione.
{45031}{45077}wiesz, jest prawie p�noc.
{45083}{45131}co powiesz na to, �eby�my si� st�d urwali?
{45201}{45246}zatrzymaj t� my�l.
{45313}{45381}nie wiem co ci si� przytrafi�o,|ale umiem pozna� z�o, kiedy je
zobacz�.
{45385}{45421}i ty nim jeste�.
{45425}{45507}- nie wiem o czym m�wisz.|- nie, oczywi�cie, �e nie wiesz.
{45511}{45567}ale je�li spr�bujesz skrzywdzi� Phoebe, zabij� ci�.
{45646}{45729}nie �yje?|co masz na my�li m�wi�c, �e nie �yje?
{45733}{45779}nie martw si�. krasnoludki si� tym zajmuj�.
{45783}{45808}krasnoludki?
{45812}{45855}piper rzuci�a zakl�cie, kt�re sprowadzi�o...
{45859}{45902}potomk�w siedmiu krasnoludk�w.
{45909}{45965}wol� �eby ich teraz nazywa� Ma�ymi lud�mi.
{45969}{46004}kr�lewna �nie�ka i mali ludzie?
{46008}{46074}chodzi o to, �e chroni� przed �mierci�. to w�a�nie robi�.
{46075}{46109}przynajmniej daje to nam troch� czasu,
{46110}{46166}dop�ki nie unicestwimy z�ej czarownicy, kt�ra za tym stoi.
{46170}{46207}cole za tym stoi.
{46211}{46254}nie wed�ug rady starszych.
{46258}{46283}co...?
{46287}{46358}nawet je�li jest za to odpowiedzialny,|nie mo�esz tu nic wi�cej
zrobi�.
{46362}{46417}piper potrzebuje ci� w domu|do pomocy w uratowaniu paige.
{46435}{46468}dobrze.
{46662}{46695}kiedy jej ksi��e tu dotrze?
{46699}{46730}ona nie ma ksi�cia.
{46734}{46777}nie ma ksi�cia? wi�c kto j� poca�uje?
{46782}{46839}- ja.|- chyba w snach, �mierdzielu. ja to zrobi�.
{46843}{46899}- m�wi�em ci, �eby� mnie tak nie nazywa�.|- ludzie!
{46903}{46973}troch� dobrych manier, prosz�.
{46977}{47036}prosz� im wybaczy�, min�o ju� troch� czasu.
{47086}{47163}kochanie co z tym robisz?
{47167}{47230}nie b�d� tu siedzie� i czeka� na atak wilka.
{47235}{47286}wilka? jakiego wilka?
{47290}{47362}z czerwonego kapturka. ten p�aszczyk jest dla mnie.
{47373}{47447}chyba nie wierzysz w t� g�upi�, star� histori�?
{47451}{47516}babciu, to chyba ty m�wi�a�,|�e bajki s� oparte na prawdzie.
{47539}{47614}tak, ale akurat ta zosta�a stworzona,|�eby straszy� ma�e dzieci.
{47619}{47706}przecie� na ko�cu ma�a dziewczynka zostaje zjedzona.|co za pora�ka.
{47710}{47795}nie, �owczy przychodzi i rozcina brzuch wilka,
{47799}{47853}uwalniaj�c j� i babci�.
{47871}{47937}to nie jest popularna wersja.
{47964}{48015}c�, tak jest w naszej wersji.
{48019}{48073}naprawd�? poka� mi.
{48248}{48327}- my�lisz, �e ona wie, �e to wilk?|- to nie nasza sprawa.
{48543}{48568}teleportujmy si�.
{48572}{48644}phoebe, gdzie idziesz?|kim on jest?
{48648}{48731}to m�j szwagier.|co� si� sta�o i musz� wraca� do domu.
{48735}{48794}- naprawd� mi przykro, adam.|- mo�e ci� podwioz�.
{48799}{48849}nigdzie z nim nie jed�.
{48900}{48930}jak mog�e� to zrobi�?
{48946}{48972}- co?|- no przesta�.
{48976}{49014}- phoebe, czekaj.|- zostaw j�!
{49018}{49068}trzymaj go z dala ode mnie.
{49105}{49130}leo, on jest z�y.
{49134}{49190}naprawd�? a ty jaki jeste�?
{49237}{49301}wi�c czerwony kapturek przyszed� do domu,
{49305}{49395}znalaz� wilka przebranego za swoj� babci�.
{49399}{49475}jakby nie mog�a tego zobaczy�.
{49479}{49516}pomi� to.
{49520}{49545}zobaczmy.
{49550}{49657}ona m�wi: "babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy."
{49661}{49720}"�eby ci� lepiej s�ysze�."
{49725}{49821}a potem: "dlaczego masz takie du�e oczy."
{49825}{49890}"�eby ci� lepiej widzie�"
{49895}{49985}tak, tak, a potem,
{49990}{50052}"dlaczego masz takie du�e z�by."
{50056}{50161}"�eby ci� szybciej zje��, kochanie!"
{50454}{50500}piper.
{50588}{50614}co my tu robimy?
{50959}{50988}nie!
{51364}{51442}koniec.
{51990}{52080}postaw to. delikatnie.
{52089}{52166}nie mog�. czarownica mnie zabije.
{52170}{52202}ja te�.
{52261}{52293}nie chcesz jej skrzywdzi�.
{52657}{52737}i co ja mam z tob� zrobi�?
{52971}{53027}trzymaj r�ce z daleka od mojej dyni.
{53097}{53141}gdzie jest moja �ona?
{53145}{53172} gdzie jest moja �ona?
{53309}{53352}nie!
{53459}{53503}piper.
{53528}{53561}w porz�dku?
{53597}{53645}tak mi si� wydaje.
{53649}{53730}- jak to zrobi�a�?|- wysadzi�a go od �rodka.
{53766}{53801}chocia� zaj�o jej to troch� czasu.
{53808}{53868}odczep si� Babciu, w�a�nie uratowa�am tw�j ty�ek.
{53930}{53976}wr�ci�a.
{54033}{54122}twoja siostra. nie mia�em z tym nic wsp�lnego, przysi�gam.
{54135}{54216}co teraz robimy?
{54220}{54275}zrobimy to co powinny�my zrobi� na pocz�tku.
{54276}{54327}znajdziemy czarownic�, kt�ra to zrobi�a i unicestwimy j�.
{54335}{54389}- wiesz jak j� znale��?|- nie.
{54413}{54440}czekaj chwil�, ja chyba wiem.
{54444}{54486}wilk chcia� si� dosta� do ksi��ki z bajkami.
{54490}{54570}mo�e to jest jaki� rodzaj portalu.
{54581}{54634}chocia� nie wiem jak si� tam dostaniemy.
{54638}{54663}my nie mo�emy.
{54695}{54779}ale mo�e czerwony kapturek mo�e.
{54793}{54881}wiedzia�am, �e wcze�niej czy p�niej|b�d� musia�a za�o�y� t� g�upi�
rzecz.
{54928}{54965}nie zapomnij eliksiru.
{55006}{55119}poka� jej kto jest najpot�niejsz� czarownic�.
{55423}{55467}dlaczego nie odpowiesz na moje pytanie?
{55471}{55521}dlaczego mi nie powiesz tego co chc� us�ysze�?
{55526}{55616}wiesz tak dobrze jak ja, �e nie mog� sk�ama�.
{55620}{55657}cholera!
{55673}{55755}je�li nie ja jestem najpot�niejsz� czarownic� na �wiecie, to kto
jest?
{55766}{55818}zgadnij.
{55822}{55847}ty?
{55858}{55890}to niemo�liwe.
{55922}{55978}wilk ci� zjad�. widzia�am.
{56001}{56063}c�, nie pasowa�o mi to.
{56103}{56142}zobacz czy to pasuje tobie.
{56220}{56252}nie, topi� si�.
{56293}{56432}topi� si�! topi� si�!
{56777}{56807}uratowa�a� mnie.
{56840}{56869}jeste� stra�nikiem?
{56874}{56933}nie, jego uczniem.
{56937}{56983}a przynajmniej by�em.
{56988}{57043}je�li on nie wr�ci� do �ycia,
{57044}{57084}czy to znaczy, �e moje siostry te� nie wr�c�?
{57095}{57156}nie, to by�y ofiary magii bajek,
{57160}{57238}wi�c kiedy uratowa�a� bajki, je te� uratowa�a�.
{57337}{57363}nie ma szklanego pantofelka.
{57372}{57453}to znaczy, �e historia nie znalaz�a|jeszcze szcz�liwego zako�czenia.
{57484}{57533}to chyba czyni ci� nowym stra�nikiem.
{57589}{57621}chyba tak.
{57648}{57695}wiesz mo�e jak si� st�d wydosta�?
{58253}{58333}czy kto� mo�e mi powiedzie� jak znalaz�am si� w trumnie?
{58338}{58365}by�a� martwa, kochanie.
{58369}{58451}ale przynajmniej teraz mamy co� wsp�lnego.
{58455}{58503}naprawd� powinna� mie� w�asnego ksi�cia,
{58504}{58542}na wypadek gdyby zdarzy�o si� to ponownie.
{58564}{58617}- kim jeste�cie?|- wy�lemy ci rachunek.
{58621}{58648}chod�my, ludzie.
{58652}{58728}- no dalej, chod�my.|- w porz�dku.
{58802}{58872}paige, jeste� ca�a.
{58890}{58962}co oznacza, �e czarownica jest unicestwiona.|wi�c gdzie jest?
{59068}{59101}piper.
{59227}{59254}wszyscy cali?
{59265}{59305}dzi�ki tobie tak.
{59325}{59402}to oznacza, �e na mnie czas.
{59406}{59437}podwieziesz mnie?
{59443}{59489}dlaczego musisz odej��?
{59520}{59589}poniewa� tu ju� nie pasuj�.
{59609}{59655}my�la�a�, �e mnie potrzebujesz,
{59660}{59732}ale by�am tu tylko po to,|�eby przypomnie� ci, �e jednak nie.
{59736}{59762}nawet dla niej.
{59766}{59812}a co ze mn�?
{59816}{59874}czuj�, jakbym w og�le nie sp�dzi�a czasu z tob�.
{59885}{59970}w porz�dku. nie zostaj� martwa d�ugo.
{59975}{60007}dobra uwaga.
{60058}{60142}dostan� przynajmniej u�cisk na po�egnanie?
{60225}{60302}wspaniale by�o ci� w ko�cu pozna�.
{60306}{60346}babciu.
{60597}{60655}b�d�cie bezpieczne, moje drogie.
{60870}{60899}gdzie idziesz?
{60924}{60990}musz� nadgoni� moje bajki.
{61115}{61212}ja chyba musz� z�apa� troch� snu.
{61389}{61451}chcesz �ebym to powiedzia�a, prawda?
{61501}{61578}myli�am si�. przykro mi.
{61626}{61666}naprawd�.
{61677}{61728}to nie twoja wina. straci�em twoje zaufanie dawno temu.
{61733}{61783}nie mog� oczekiwa�, �e je odzyskam w ci�gu jednej nocy.
{61806}{61880}chyba nikomu nie zaufam przez jaki� czas.
{61919}{61958}masz na my�li adama?
{61991}{62046}zosta� wykorzystany przez czarownic�,|ale to dobry cz�owiek.
{62075}{62172}naprawd�? ostatnio trudno jest mi rozpozna�.
{62670}{62716}co my tu robimy?
{62739}{62792}odbudowujemy twoje zaufanie.
{62813}{62875}polubi�a� go kiedy go pierwszy raz zobaczy�a�?
{62879}{62939}tak, i co?
{62945}{62986}nie jest ju� pod wp�ywem zakl�cia.
{63008}{63068}mo�e sprawdzisz, czy twoje pierwsze wra�enie by�o dobre.
{63118}{63190}nie chc�, �eby� si� w nim zakocha�a, phoebe.
{63222}{63272}ale musisz zda� sobie spraw�, �e on nie jest z�y.
{63317}{63356}dlaczego to robisz?
{63377}{63458}poniewa� dop�ki nie nauczysz si� zn�w ufa� sobie,
{63462}{63508}nigdy nie nauczysz si� ufa� mi.
{63783}{63847}{c:$aaccff}t�umaczenie, napisy: siarenka|korekta: spiroeza
{63892}{63976}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak.pl ::.
{63977}{64476}.:: napisy24 - nowy wymiar napis�w ::.|wwww.napisy24.pl