You are on page 1of 13

{194}{243}/drogie panie, nazywam si� Cole turner.

{640}{665}/nie skrzywdz� ci�.
{669}{713}/troch� na to za p�no, nie s�dzisz?
{717}{776}/phoebe, m�wi� ci, �e nie jestem ju� z�y.
{809}{914}/przyszed�em do ciebie, jako m��.|/nic wi�cej, nic mniej.
{919}{993}/unicestwij to z�o,|/w czasie i przestrzeni...
{1725}{1774}- nie przerywaj.|- ale ju� czas.
{1779}{1852}czujesz to? twoja �ona ju� prawie tu jest.
{1873}{1919}moja �ona, melissa.
{1924}{1980}tak, nie wspomnia�am o tym?
{1986}{2063}zawsze lubi�am pozwala� �onom|ogl�da� �mier� ich m��w.
{2067}{2111}david?
{2116}{2142}teraz.
{2495}{2556}mia�am tyle zabawy z twoim m�em.
{2561}{2641}ju� czas �eby si� z tego otrz�sn�� i poczu� b�l.
{2758}{2852}- david?|- nie s�yszy ci�.
{2863}{2916}- ju� nie.
{2961}{3050}zosta�am spalona za swoje grzechy.
{3054}{3102}ty te� powinna� sp�on��.
{3262}{3301}�mier� nas roz��czy�a, cole.
{3306}{3351}to �e uda�o ci si� wr�ci�,
{3355}{3409}nie oznacza, �e nie dotrzymam swojej cz�ci umowy.
{3413}{3457}daj spok�j Phoebe, szybki rozw�d?
{3458}{3524}my�la�am, �e odk�d nie mamy zamiaru|odjecha� w stron� zachodz�cego
s�o�ca..
{3525}{3583}je�li chcesz zachodu s�o�ca,|mog� za�atwi� nam konie w 5 sekund.
{3584}{3666}ukradniesz je ch�opcom apokalipsy?
{3706}{3771}czy nie udowodni�em ci,|�e nie jestem ju� z�y?
{3775}{3823}cole, ju� to przerabiali�my?
{3827}{3886}masz moce z�a, twoja krew to kwas,
{3890}{3963}a wszystko co masz ukrad�e� z otch�ani piekie�!
{3969}{4022}dzi� rano moja firma zgodzi�a si� na prac� pro bono.
{4023}{4058}nie mo�esz powiedzie�, �e to jest z�e.
{4062}{4178}je�li u�y�e� demonicznych mocy kontroli umys�u,|�eby przekona� ich do
tego, to jest to z�e.
{4182}{4259}u�y�em swoich mocy do unicestwienia|trzech demon�w w tym tygodniu.
{4263}{4315}/niewa�ne komu pomagasz.
{4319}{4388}/je�li u�ywasz swoich demonicznych mocy, to si� nie liczy.
{4392}{4448}/i uwa�am tak po tym wszystkim, przez co przeszli�my,
{4452}{4477}/powiniene� to zrozumie�.
{4481}{4535}/- w�z stra�acki sp�nia si� przez korki.|/- halo?
{4536}{4590}/s�siedzi obawiaj� si�,|�e mieszka�cy mog� by� tam uwi�zieni.
{4591}{4630}/cole, s�yszysz mnie?
{4634}{4683}/- halo?|/- p�omienie s� bardzo du�e,
{4688}{4750}/stra�acy nie b�d� mogli dosta� si� do �rodka.
{4754}{4807}/- cole?|/- zostajemy przy tej historii..
{4811}{4838}cole?
{4839}{4902}/je�li dopiero do nas do��czyli�cie,|/po�ar wymyka si� spod
kontroli...
{4903}{4967}- ludzie s� tam uwi�zieni?|- nie wiem.
{4981}{5058}/wiadomo�ci z ostatniej chwili.|/w�a�nie teraz z p�on�cego budynku
wyszed� m�czyzna.
{5059}{5092}/- niewiary...|- uratowa� t� kobiet�!
{5093}{5118}uratowa� j�.
{5207}{5297}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.
{5295}{5387}{c:$aaccff}charmed [5x04] siren song|/�piew syreny
{5402}{5482}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka|korekta: spirozea
{7415}{7440}paige?

{8741}{8781}paige. ale ci�gle musz� si� du�o nauczy�. {7926}{7996}przepraszam.chwilka. {8786}{8816}mam problem. {7770}{7796}chcesz nas zabi�? {7801}{7858}nie. �e ta melissa. {8680}{8736}co oznacza. {9188}{9226}jakby te d�ugotrwa�e md�o�ci {9230}{9299}i bol�ce piersi nie wystarcza�y. nie chc� plotkowa�.|a wiem. odk�d odesz�a� z pracy. |. {10953}{11001}jestem pewien. �e moje dziecko {9598}{9655}pr�buje zamieni� mnie w pacyfistk�. co si� sta�o z� {10099}{10129}widzia�a� to? {10133}{10195}..|kt�re zagwarantowa�yby jej skrzyd�a. {8051}{8101}jeste� jakby na dziwnej magicznej misji. �e to zwyk�e ci��owe sprawy.paige?|. {9303}{9357}ale to teleportowanie. �e odstawia swoj� poz�|"sp�jrzcie. . {9124}{9183}kt�rymi to dziecko bawi si� moim cia�em. {10253}{10283}czy to cole? {10316}{10399}nie mog� uwierzy�. to normalne? {9361}{9396}to chcia�abym teraz wiedzie�.{7569}{7615}. my�li.normalne? {10803}{10868}jakby� nie zauwa�y�.phoebe musi by� wstrz��ni�ta. {8001}{8046}skupi�? paige. {10403}{10453}. �e nie zauwa�y�e�. �e staram si� skupi�. {8460}{8511}ale wszystko w porz�dku. {11058}{11110}powiniene� porozmawia� o tym teraz.? {9457}{9505}beka�a bia�ym �wiat�em? nie. �e nie mog� tylko siedzie� i plotkowa�. {10686}{10741}ostatniej nocy �ni� mi si� animowany musical.|czy ty kiedykolwiek.. {9022}{9049}co to do diab�a by�o? {9055}{9120}to ostatni z ca�ej serii dziwacznych trik�w. {8106}{8143}t�skni� za swoj� siostr�.przyszed�e� do domu ogl�da� Tv? |. by�a� zaj�ta." {9902}{9941}/dzisiejszego ranka. staram si� uzyska� troch� uwagi.|kt�r� ocali�. {9951}{10001}/doszcz�tnie spali� si� magazyn� {10005}{10030}dobrze. {9703}{9742}co o tym m�wi leo? {9746}{9878}najcz�ciej m�wi "przykro mi kochanie.powinna by�.nie.|�eby m�c skupi� si� na nauce magii. zobacz. {10872}{10948}moje cia�o. {10644}{10682}a m�wi�c o duchach �wiat�o�ci. {8628}{8676}bez obrazy piper. musz� lecie�. {8313}{8349}maj� pierwsze�stwo nad moimi miksturami? {8360}{8456}odk�d zasz�am w ci��� i moje zmys�y wesz�y na wy�szy bieg. {10537}{10571}i je�li by tego nie zrobi�. {9397}{9456}jeste� w po�owie duchem �wiat�o�ci. {8147}{8265}i nie mog� znie�� smrodu twoich mikstur. jest przysz�ym duchem �wiat�o�ci. {10575}{10640}nie mia�aby okazji spe�ni� dobrych uczynk�w. {9509}{9547}co jeszcze ci si� przytrafia? {9551}{9594}wydaje mi si�. {8515}{8555}mo�e nie zauwa�y�a�.wszystko sta�o si� chwiejne. na po�udniu marketu. {11005}{11054}je�li chcesz to mo�emy o tym p�niej porozmawia�. sny . {10745}{10798}. {8559}{8624}zrezygnowa�am z obiecuj�cej kariery. jeste� w domu. {10034}{10095}nie uwierzysz. {7862}{7922}co ostatnio wymaga ma�ych eksplozji. {8820}{8893}jeste� jak m�j m�� z cyckami. {10458}{10533}rada starszych m�wi. jestem dobry" na antenie.czy to normalne?|. {8269}{8309}odk�d to twoje zapachowe preferencje.

{12864}{12951}dowiedzie� si�. {13644}{13738}obecnie nie. {12155}{12239}a ty odkryciem. dziecko ma jaki� cal. moje ma��e�stwo jest sko�czone. {11505}{11543}nigdy nie ma czasu na rozmow�.{11114}{11160}uwa�am. . {13986}{14062}w�a�nie dlatego ty przeprowadzisz wywiad.|�e robi mi si� troch� niedobrze. id�. �e nie ma powodu do zmartwie�. {13898}{13973}i je�li chcesz przeprowadzi� ze mn� wywiad. kt�ra je rozumie. {11290}{11322}tylko nie p�acz. id� sobie. {13026}{13078}czy to nie znaczy. �e jak najbardziej mam prawo do p�aczu. �ebym przeteleportowa�a|jego ty�ek z powrotem do ciebie? {12588}{12665}nie. {11228}{11274}dobrze. niewinni maj� pierwsze�stwo. {12955}{13025}�eby nie zabrzmia�o to zbyt prosto. on nie jest bohaterem. {14695}{14737}cole by� mi�o�ci� mojego �ycia.|zwykle nie podk�adaj� ognia.|dop�ki nie b�dzie bezpieczna. {14269}{14337}zadzwo� do niego i za�atw nam wy��czno��. {13603}{13638}czy to nie ma�a �ona. {11161}{11227}rada starszych chce. co mog�oby pom�c. wewn�trz mnie rosn� si�y. {11458}{11501}a jedyna osoba. �e mamy|do czynienia z duchem ciemno�ci? {13082}{13188}nie. {11930}{11963}leo.|zosta�a jeszcze robota papierkowa. {13288}{13385}tym szybciej b�d� mia�a mo�liwo��|doko�czy� rozmow� z moim m�em. kto j� �ciga. {13789}{13859}kto chce s�ucha� rad kobiety. {14813}{14901}proszenie go o przys�ug�. {14742}{14809}w ko�cu ucz� si� �y� bez niego. �eby us�yszeli to twoi czytelnicy. oni u�ywaj� zatrutych strza�.|to powiem dok�adnie to. {14546}{14588}elise. {12023}{12084}jestem pewien.nie.|to jak otwieranie puszki z robakami. {12799}{12830}gdzie idziesz? {12835}{12860}do darryla. {15000}{15058}je�li ci�gle opisujesz go. {14905}{14964}kt�r� tak trudno by�o mi zamkn��.nie. ale im szybciej si� dowiemy.|ale je�li ona ma zosta� Duchem �wiat�o�ci. {11343}{11417}leo. {14968}{14996}jak kobieta kobiecie.|kt�ra rozwodzi si� z supermanem? {13863}{13894}elise. {14341}{14385}nazwij to osobist� przys�ug�. {13742}{13785}nie pozw�l. �e meliss� zaatakowa� demon. {14389}{14457}przez "przys�ug�" rozumiem rozkaz. {14079}{14108}s�ucham? {14112}{14172}. {12260}{12306}przykro mi. {12517}{12584}chcesz.|jako mi�o�� swojego �ycia. �ebym j� obserwowa�. {13192}{13232}dlaczego demon mia�by chcie� j� zabi�? {13241}{13284}nie wiem.|. {14627}{14658}powiem jak kobieta kobiecie. {12670}{12795}poza tym zapach jego wody po goleniu sprawia. {11967}{12019}ca�a ta k��tnia denerwuje mamusi�. {11549}{11590}dodaj do tego szalej�ce hormony {11594}{11686}i gwarantuj� ci. czy policja nie znalaz�a czego�|na miejscu zbrodni. ale jeste� �on�. {14204}{14250}to dla dobra spo�ecze�stwa. {15062}{15101}to puszka jest otwarta|a robaki na zewn�trz. nie jestem reporterk�. ma racj�. {11803}{11830}czy to normalne? {11842}{11925}jestem pewien. {11421}{11454}kt�rych nie rozumiem. �e to tylko ta k��tnia zdenerwowa�a dziecko. {12088}{12151}teraz musz� zaj�� si� obserwacj� melissy. {13486}{13558}nie ma mnie tu.

kt�re znam. kiedy by�e� w ogniu? {17840}{17940}mia�em nadziej�. {15789}{15852}wiesz. {17246}{17309}o czym my�la�e�. {17944}{17998}chcia�em zn�w zobaczy� swoj� �on�. {18455}{18535}miasto mo�e uwa�a� ci� po prostu za odwa�nego faceta.|.przepraszam co? |/. z�o jest w tobie.ona �yje?|/.|�ci�gn�am go do pu�apki. {16252}{16299}/poranny po�ar zosta� ju� ca�kowicie wygaszony. co poprawi�oby ci samopoczucie? {15856}{15914}troch� muzyki. {15641}{15684}ci�ki dzie�? {15708}{15752}ci�ki miesi�c. nie. {16429}{16506}kt�ra w stanie krytycznym zosta�a przewieziona|do szpitala memorial w san francisco. {16162}{16239}miejscowy m�czyzna uratowa� kobiet�|z p�on�cego budynku w dzielnicy market.paige?|/.lekarze maj� nadziej�. {16510}{16560}.|wiem. {17471}{17504}ochroni� mnie przed p�omieniami.m�wi� serio. {19280}{19328}�eby ci to udowodni�.m�wi�em ci. miejmy to ju� za sob�.. {16374}{16425}policja czeka na rozmow� z ofiar�. �ebym si� uspokoi�a? . {18983}{19064}cole. co jest przera�aj�ce.na strychu. �e chcesz �eby to by�a prawda.. {19068}{19176}tym jeste�. {18721}{18803}wiem. {15380}{15448}nie powiniene� by� w domu ze swoj� �on�? {15454}{15502}prawdopodobnie. �e nic nie wiem! {20044}{20108}paige. jak bardzo by�am zaniepokojona. �e si� stamt�d wydostan�. {17719}{17795}o czym my�la�e�. {18218}{18265}patrz�c jak przechodzisz przez �cian� ognia? {18269}{18334}ocali�em �ycie kobiecie. �e wyzdrowieje. {19214}{19276}je�li b�d� musia� znale�� i zabi�|wszystkie demony w san francisco. cole.{15105}{15173}r�wnie dobrze mo�esz ich u�y�.co?|. i �adna ilo�� dobrych uczynk�w tego nie zmieni. id�c na ryby. co spowodowa�o ogie�. {20182}{20256}�eby m�g� nam powiedzie�. {19943}{19998}.a jej wybawca jest.. {17505}{17581}wiesz co? po prostu zapomnijmy o ca�ej sprawie. {17110}{17165}w porz�dku. wymy�l co�. �e to jest jaka� gra? {18155}{18214}zdajesz sobie spraw�. {17585}{17641}nie.nie mamy jeszcze informacji o tym .|kt�ry z jego kochanych przyjaci� chcia� zabi� Meliss�. {16135}{16160}/dzisiejszego ranka. {16565}{16608}. b�d�c w ogniu? {17363}{17470}mia�em nadziej�. {19333}{19370}cole. {17646}{17715}pohamuj� si�. {18905}{18940}mylisz si�. �e w to wierzysz.|co by�o w tym niepokoj�cego? {18356}{18451}poniewa� masz wi�cej mocy|ni� kt�rykolwiek z demon�w. {18099}{18151}uwa�asz. {19410}{19440}a co z wywiadem? {19450}{19515}znasz mnie tak dobrze. to mam zamiar to zrobi�.cole. {20260}{20299}czy ty powiedzia�a�. przepraszam.|kt�re zabra�em z ziemi piekielnej. �e moce. co ty robisz? {20119}{20178}spokojnie. {19180}{19210}mylisz si�. piper. nie.nie chodzi o ducha ciemno�ci. {16303}{16370}. {18002}{18046}.. {19834}{19880}to w�a�nie jej m�wi�em. {16612}{16693}nie masz poj�cia jakie w�a�nie mia�e� szcz�cie.zamknij si�!|. {18807}{18875}ale to tylko kwestia czasu. {18539}{18630}ale ja znam prawd�. {19728}{19822}z dobrych wiadomo�� . {18051}{18095}ka�dego dnia my�l� o tobie. {19656}{19724}/. {18634}{18716}mam zamiar u�ywa� moich mocy tylko do czynienia dobra.

co jest? {22657}{22687}co jest? {22688}{22734}ju� nawet nie przychodzisz do domu. {22271}{22333}mo�e by� tylko przypadkiem. {23040}{23073}teraz mam szans�. na dole.|kt�re jest tak�e p�-czarownic� {21673}{21727}rado�ci z okaleczania i zabijania demon�w. chyba moje p�-anielskie dziecko. {22107}{22132}leo! {22133}{22205}darryl powiedzia�. {24477}{24525}hej! {24659}{24716}teleportuj j� st�d. {24046}{24088}co? {24098}{24169}to takie pi�kne. sam si� roz��czy�. . {21545}{21614}pomy�la�o. {24868}{24919}niegrzeczne dziecko. {20803}{20847}no dobrze.|co znaczy.musia�y�my rozprawi� si� z demonem. {23079}{23131}nie rozumiesz. musz� i��. {23229}{23257}-lowa�. {23925}{23983}zobaczmy ksi�g� {24011}{24041}leo. {21731}{21764}we� to ode mnie. wysad� go! {20976}{21002}co do diab�a? {21039}{21082}�uk! {21323}{21408}teraz widzisz. {23135}{23193}/i nie mam poj�cia jak je kontro. {23783}{23849}nie..{20303}{20398}sprowadzasz ducha ciemno�ci do naszego domu|i chcesz �ebym si� uspokoi�a? {20403}{20463}nie martw si�. masz geny ducha �wiat�o�ci. {22792}{22869}jest w naprawd� kiepskim stanie. dlaczego nie sprowadzamy|duch�w Ciemno�ci do domu! {21412}{21472}zapami�tam. moje moce si� popsu�y.|ale lekarz ma chyba zaraz od niej wyj��. {22209}{22267}wi�c to.halo?|. {23000}{23029}/chwileczk�.ten telefon jest tylko dla personelu. {22927}{22996}/. {20468}{20497}nie martwi� si� o ksi�g�. leo! {22606}{22653}. kiedy ci� wo�am? {22735}{22788}nie mia�em szansy �eby uleczy� Meliss�. �e trzech innych m�czyzn|zmar�o ostatnio w taki sam spos�b. {23304}{23340}hej! {23743}{23779}mo�e go roz��czy�o. {21615}{21669}musisz nauczy� twoje dziecko. {21918}{21995}szczeg�lnie je�li moje dziecko|b�dzie dalej miesza� w moich mocach. �e melissa to przysz�y duch �wiat�o�ci. {24173}{24222}co takiego? {24238}{24293}halo? jest kto� w domu? {24297}{24339}leo. myli�am si�. �e on mo�e ci� zabi�.|z kt�rej mo�e co� zrobi�. {21800}{21827}leo! {21831}{21869}co zamierzasz teraz na mnie nakablowa�? {21873}{21914}nie. potrzebujemy pomocy. suko. {21999}{22063}p�uca m�a melissy zosta�y spopielone {22067}{22103}zanim mieszkanie si� spali�o. {23853}{23921}najpierw unicestwimy demona.. �e fajerwerki b�d� �adniejsze|ni� wn�trzno�ci demona.|m�a zabij� p�niej.|. {20501}{20579}paige. ksi�ga cieni jest bezpieczna. {22337}{22405}na mi�o�� bosk�. ale my te� jeste�my w kiepskim stanie. {20583}{20643}nie wspominaj�c o moim m�u|i naszym nienarodzonym dziecku! {20648}{20713}przecie� nie jest w pozycji. {22873}{22923}/w porz�dku. leo! {24737}{24780}poca�uj to. a teraz powiedz|co dzieje si� z twoimi mocami? {21476}{21541}nie wiem.

{28456}{28506}nie masz poj�cia przez co przechodz� ka�dego dnia.. {27570}{27645}wygl�da mi na to. kiedy zaanga�owane s� w to demony. �e b�d� dla ciebie priorytetem|i to nie tylko wtedy.|.w porz�dku? co si� sta�o? {25787}{25879}przed czy po tym jak um�wi�e� si� z demonem? {25916}{25947}chod�my po prostu po ksi�g�. {28872}{28933}gdzie. {28670}{28700}to nie mo�e by� dobre. {29681}{29714}czekaj.tak {26954}{26981}co m�wi ksi�ga? {26985}{27057}"jako �miertelniczka. i tak nie zrozumiesz. nasze pacyfistyczne dziecko {26097}{26173}w�a�nie zamieni�o moj� moc ofensywn� w kwiaty. {27533}{27566}jeste� pewna?|nie czu�a� jej mocy.? gdzie ja jestem? {28937}{28981}zamro� j� jeszcze raz.nie. {26177}{26223}przez co wylecia�am przez okno.." {27440}{27472}cudownie.przeszkadzam w czym�?|.. {26626}{26684}czuj� jakbym przechodzi�a ca�� ci��� sama. �e obowi�zki s� wa�niejsze od twojej rodziny. {26029}{26093}leo. leo.przynajmniej ta moc ci�gle dzia�a. {26895}{26950}.melissa. . co dzieje si� z twoimi mocami.|przez co ja przechodz� ka�dego dnia. {26688}{26714}nie podoba mi si� to! {26718}{26760}a co ja mam zrobi�? mam prac�. {29420}{29504}dlaczego czuj�. {27690}{27738}.jakby� by� w domu�|.nie m�wi�. {26253}{26313}jeste� ca�a?|uleczy�a ci�? {26317}{26343}tak teraz my�lisz? {26347}{26418}jako �e lecz� si� teraz sama. {27159}{27226}"wie�niaczki owacjami przyj�y spalenie jej na stosie. �wiat�a wirowa�y i.co? {27742}{27812}co mam niby zrobi�?|rzuci� moje obowi�zki.wi�c co m�wisz? {28256}{28322}. {28129}{28186}pracuj�. kt�re j� poch�aniaj�. {26764}{26802}masz te� �on�.ludzie?|. {25716}{25782}. {28190}{28252}. {27926}{28013}oczekuj�.. {25967}{26025}. nie m�w do mnie kochanie.zapomnij. �e zadbasz. {27364}{27436}a nast�pnie niszczy par� p�omieniami. m�czyzna uznany zosta� za niewinnego. {27282}{27359}m�ciwego demona. {26546}{26622}mam ju� do�� skupiania si� na wszystkim opr�cz nas. {26828}{26883}chyba znalaz�am demona. �e nie jest.|syrena zakocha�a si� w �onatym m�czy�nie.. {28711}{28746}co si� sta�o? {28751}{28831}pr�bowa�am wam powiedzie�. {27230}{27278}jej gniew zamieni� j� w syren�. {27476}{27527}zaradzimy temu za pomoc� eliksiru. {28326}{28369}nie rozumiem? ty nie rozumiesz. a moja praca jest bardzo wa�na.{25288}{25367}rzuci�am w ni� kwiatami? {25383}{25432}nie ma za co.kochanie.|ty nie musisz by� w pobli�u? {26422}{26463}wcale tak nie uwa�am. {28017}{28083}..przecie� nie gram w golfa. {28510}{28588}ty te� nie masz poj�cia.|.|. �e poczu�e� nie tylko jej moc. kt�ry uwodzi|�onatych m�czyzn swoimi pie�niami. {27649}{27686}jakbym tego naprawd� chcia�. czekaj! {29226}{29284}to moja moc. {29072}{29120}co si� w�a�nie sta�o? {29155}{29220}. {27061}{27118}ale kiedy nakryto ich razem. �e m�j dzie� si� pogorszy.piper. zwin�� skrzyd�a? {27816}{27922}oczekuj�." {27129}{27154}typowe. {26467}{26542}skupmy si� na tym. {28087}{28125}ani si� nie opieprzam.|. zauwa�ysz|i zapytasz co si� ze mn� dzieje. {28373}{28451}rozumiem.

�e nie spotka�a� wszystkich trzech. je�li przyjdzie po ciebie. {32686}{32729}dostaniesz swoje moce z powrotem tylko wtedy.|uwa�am swoj� siostrzenic� za geniusza. {33934}{33981}.|. leo. . mo�e przyj�� po ciebie. {31650}{31684}nie zwalaj winy na moj� siostrzenic�. je�li b�dzie na tyle g�upia. chcia�em was ostrzec. {33599}{33630}technicznie rzecz bior�c. {30251}{30326}nie mia�aby� okazji.|tym razem b�d�.|. {32413}{32472}ale zawsze chcia�am to powiedzie�. oddaj tatusiowi jego moce.|�e w mie�cie jest syrena. {31044}{31108}dlaczego chcesz walczy� z tak pot�nymi czarownicami? {31113}{31170}mo�e i s� pot�ne. {31685}{31760}magicznie wymieni�a twoje moce. {34286}{34334}.to chyba ona. {33057}{33153}o co chodzi z tymi g�osami w mojej g�owie? {33157}{33246}to pewnie jedno z moich zada�. {32008}{32066}dobry doradca zamieni�by nasze moce? {32070}{32143}kaza�aby zamieni� si� wam rolami. {32528}{32570}zanim zacznie znowu �piewa�. czuj� si� jak w szkole. {31801}{31843}tylko �e g�o�no. {31528}{31571}i co zrobi�? wysadzi� j�? {31583}{31647}cholera.mniej wi�cej.{29718}{29776}ju� prawie.|ci�gle b�dziesz podatny.jak to zrobi�e�? {34338}{34383}nie wiem. {30447}{30524}chc� �eby mnie znalaz�y.co? {33986}{34054}. {30119}{30168}by�y tylko dwie? {30193}{30247}masz szcz�cie.|. {33634}{33733}poza tym.co to by�o?|.pod�o�y�a ogie�? Wiemy to ju�.drzwi.cole!|. {32794}{32858}nienawidz� tego. {32172}{32202}abracadabra! {32270}{32354}.mo�emy skupi� si� na syrenie? {33459}{33538}zamiana mocy czy nie. {30603}{30728}taka ��dna zemsty. {33779}{33844}pukanie. co zrobi�by|ka�dy dobry doradca w poradni ma��e�skiej.|. {32733}{32779}kiedy pojmiesz swoj� lekcj�. {33855}{33891}tak kochanie. {33542}{33595}ty te� ci�gle masz m�a. �eby prosi� mnie o uleczenie. {31478}{31524}musz� i�� za meliss�. {32480}{32524}musimy zrobi� syreni eliksir. zanim znajd� ci� czarownice.|poniewa� si� nie komunikowa�e�. {30380}{30443}powinna� odej��.|je�li chodzi o mi�o��. {29932}{29988}to by�a czarodziejka? {30073}{30102}na to pachnie. kt�r� zrobi.puka�em..|�eby �ciga� Cole'a.niez�a robota. {34058}{34149}nie mia�em czasu.. wszyscy s�yszymy. ale czuj� md�o�ci. {30741}{30790}ty g�upia dziewczyno! {30822}{30875}ledwo uda�o ci si� uciec za pierwszym razem.|Czy kto� panikuje? {33250}{33286}jak je rozr�niasz? {33314}{33363}s�yszysz te g�osy ca�y czas? {33377}{33446}. {30891}{31005}nie by�am na nie przygotowana. ludzie u�ywaj� drzwi. {30528}{30598}uratowa�y przed �piewaniem dla ich m��w. u�y�am zakl�cia. {31853}{31933}my�l co chcesz. {31934}{32004}zrobi�a dok�adnie to. s�ysz� d�wi�k pukania. wiesz jak to dzia�a.zrobi�a� to wszystko za pomoc� "abracadabra"? {32358}{32408}nie. {31764}{31797}komunikowali�my si�. {32574}{32631}nie powinni�my si� skoncentrowa�|na zamianie naszych mocy? {32635}{32682}daj spok�j. {34153}{34221}. to b�dzie ostatnia rzecz. {31181}{31303}ale nie r�ni� si� od ka�dej innej kobiety.

|.odejd�cie ode mnie! {38100}{38161}zostawcie mnie w spokoju! {38246}{38281}kolejny podopieczny ma k�opoty.|. ta syrena jest niebezpieczna. chwila.. {34778}{34835}co znaczy..ona idzie. nie pokry� ich kwiatami. {35294}{35418}a odk�d wasze moce troch� nie dzia�aj�. {35878}{35959}phoebe. �e ja� {38465}{38538}nie jestem duchem �wiat�o�ci.ja? dlaczego? {36419}{36494}poniewa� masz teraz moce leo. to mo�e by� Melissa. mo�e. {36811}{36860}.|mo�e m�g�bym pom�c.|masz w sobie co� jeszcze. {37918}{37983}kim jeste�cie?|dlaczego nie zostawicie mnie w spokoju? {37987}{38035}melissa. {35421}{35449}nie potrzebujemy twojej pomocy. szybciej.musz� do niej i��. {38039}{38096}.po prostu cieszcie si� tym.ja zrobi�. nie. {36712}{36766}musisz si� pospieszy�. �e ja mam. {36611}{36661}poczuj jakby� by�a nim. {37664}{37745}wiesz. {34456}{34541}czekaj. ju� to przerabia�y�my. �e wiem co robi�..? jak�?|dlaczego on ma moje ci��owe symptomy? {34545}{34585}chwila. �eby pom�c jej|poradzi� sobie z tym przez co dzi� przesz�a. ale teraz chyba leo jest.mam przez ni� migren�. �e ty ci�gle jeste� w ci��y.. nie. {36195}{36251}wydaje si� bardziej przyt�oczona ni� przera�ona.. {38286}{38317}wielkie k�opoty. �e ty jeste� duchem �wiat�o�ci. {36074}{36141}jest blisko.szybciej. {36506}{36557}nie. {37060}{37144}jeste� gotowy na skopanie ty�ka demonowi.kto?|.|paige poka�e ci jak si� teleportowa�..ale. {35976}{36027}panika! kto� panikuje! {36031}{36070}. co? jeste� w ci��y? {34589}{34632}by�am. co teraz? {37325}{37377}nie wiem. {37381}{37428}nie chc� �eby si� bardziej zdenerwowa�a. jestem czarownic�. paige. {37516}{37614}nazwij mnie wariatk�. ona si� nas boi.|..|to nie znaczy. {38321}{38354}id� za ni�. nie. {35634}{35680}dobrze.|. {36865}{36929}. nie. {37750}{37803}tw�j ojciec by� w po�owie duchem �wiat�o�ci. {34656}{34694}nie. {36770}{36807}musz� tu zosta� i zrobi� eliksir. ale jako� nie s�dz�. .czy syrena j� �ciga?|. jak..nie. to nie znaczy. {36255}{36295}wszystko przez co dzi� przesz�a. ja musz� i��. {34870}{34895}wi�c dlaczego. chcemy ci tylko pom�c. {35253}{35290}phoebe. leo wysadzi� drzwi.nie wiem.zawsze tak bol� ci� piersi? {35058}{35090}jestem troch� zdezorientowany.|to znaczy.i za�atwi� ci jakie� ubrania.. nie. {35145}{35182}cole. {36299}{36359}. {35684}{35749}znajd� j� i sam unicestwi�. {34698}{34774}spokojnie. {37618}{37660}sko�czy�y mi si� pomys�y. siostrzyczko? {37284}{37320}jeste�my na miejscu. {38358}{38429}co? nie.nigdzie nie idziesz.{34387}{34452}a ja nie.? {34899}{34957}poniewa� magia ma chore poczucie humoru. {37807}{37874}mia� te� niebieskie oczy.|�e magia jest tutaj rozwi�zaniem. {35453}{35509}mamy w okolicy wystarczaj�co du�o demon�w. {36364}{36414}. {36561}{36606}w�a�nie o to chodzi.|. mo�e powiniene� wyj��. nie mo�esz oczekiwa�. {37432}{37512}rzu�my po prostu zakl�cie.|. {36145}{36191}. {35822}{35874}tak bardzo stara si� by� dobry. {34961}{35015}.

|musisz si� tylko zrelaksowa�.. {39625}{39652}rada starszych mnie zabije. {42618}{42715}pos�uchajmy zakl�cia. {42329}{42383}spokojnie. {38759}{38780}�cigaj� mnie! {38795}{38847}uspok�j si�. {40844}{40881}/spr�buj s�onych ciasteczek.kogut?|. {40503}{40548}i te� nie jest z tego powodu szcz�liwa.c�.. {41264}{41309}zr�b to.|dop�ki jej nie znajdziemy. {43367}{43431}.|. {40729}{40798}kochanie. musisz pom�c.|potrzebujemy zakl�cia przywo�ywania. kto� mnie wo�a. jeste� na czas. leo. {40340}{40390}jeste�my razem cztery lata i nie wiedzia�am o tym? {40394}{40430}.|po prostu przepiszemy ostatni� linijk�.{38648}{38681}gdzie jest leo? {38683}{38716}co? {38720}{38758}prosz�.nie.|s� poza kontrol�. {40553}{40612}.gdzie jest paige? {40434}{40498}.jest z meliss�. {40674}{40724}i md�o�ciami. {42387}{42485}musz� teraz za�piewa� dla twojej czarownicy.eliksir jest prawie gotowy. {41026}{41099}a tu notesik i d�ugopis. {42889}{42935}o pani �piewaj�ca o zmroku."wo�amy. . {39323}{39396}zrelaksowa�? ca�y jestem obola�y. {39247}{39319}to dlatego.pom� mi..co si� dzieje? to ju� koniec?|.|. {43229}{43308}daj mi to. {39112}{39176}celowa�em w kwiatek. {40802}{40840}ale ja naprawd� jestem w k�opotach. jest w porz�dku.|podetn� mi skrzyd�a i."? {43094}{43170}chcemy tu przywo�a� krasnoludka? {43174}{43225}m�wi�em.. {41104}{41147}teraz musz� rymowa�? {41151}{41197}nie ma odpoczywania.|�e jest mi niedobrze. {40616}{40669}piper poczekaj. �e ty jeste� troch� poza kontrol�.. {39810}{39842}piper! {39846}{39896}piper! {39921}{40011}dlaczego nazywaj� to porannymi md�o�ciami|skoro trwaj� ca�y dzie�? {40041}{40078}co do diab�a? {40082}{40130}. {41396}{41465}gdzie jest syrena? {41769}{41824}na pewno chcecie zosta� sami. {39400}{39447}i mam walczy� z demonem! {39451}{39512}moja w�asna woda kolo�ska sprawia. {43022}{43090}wo�amy. potrzebuj� pomocy z twoimi mocami. {38861}{38902}to by� francuski? {38909}{38931}nadchodz�! {38966}{38984}chod�my! {39070}{39108}niez�y strza�.. {39656}{39721}je�li cokolwiek stanie si� moim podopiecznym.|nie mam swoich mocy. {40924}{41022}to s� twoje krakersy. {42939}{43018}m�czy�ni przez ciebie s� w amoku...|. ale kto� naprawd� jest w k�opotach.. leo. {39516}{39551}jak piper to znosi? {39555}{39621}ona te� czasem robi si� nerwowa. {41201}{41260}eliksir nie zadzia�a na syren�. �e nie jestem w tym zbyt dobry.d�uga historia. obroni� ci�.musz� i��.. {40271}{40318}kt�rymi pos�uguj� si� ich podopieczni.|.|mamy syren� do unicestwienia. {39764}{39805}to niedorzeczne. {39180}{39243}te moce s� bezu�yteczne. {40177}{40216}odk�d to m�wisz po francusku? {40223}{40267}duchy �wiat�o�ci m�wi� j�zykami.

{44920}{44951}witaj w naszym �wiecie. �e nie jestem tu. kt�rej nigdy nie mo�esz straci�.|prawie mamy zakl�cie przywo�uj�ce. je�li tak si� spieszysz. {43564}{43592}czekaj. {45432}{45509}zapobieg�am dw�m przest�pstwom z nami�tno�ci.|�e nie mog� jej znale��. {46305}{46358}paige. co? {46789}{46837}jeste� ca�kiem niez�ym duchem �wiat�o�ci. paige. {46362}{46419}odr�niaj� nas od z�ych ludzi.. {47499}{47544}i on wie.. {45217}{45287}czy ona nie powinna by� jedynym zadaniem. {45032}{45061}co si� sta�o melissie? {45075}{45100}wie�ci szybko si� rozchodz�. �e nie masz powodu. {45645}{45714}m�wi�am ci. �eby mi zaufa�. {47709}{47751}wiem. {44414}{44447}przykro mi.to hormony. {47584}{47637}wiem.cole. �e mnie nie znasz. co jest ze mn� nie tak. wiem. �eby ci� skrzywdzi�. jeste� w po�owie duchem �wiat�o�ci.. {43671}{43705}zosta�a aresztowana. {45513}{45548}i pomog�am odebra� por�d.{43435}{43505}mamy eliksir. {45840}{45909}to ta po�owa. {43871}{43923}i spowodowa�a gigantyczny wypadek. {46889}{46944}ucz� si� od najlepszych.|z kt�rej mo�e ju� nie wyj��. {44803}{44861}. {44694}{44736}nie wiem.przynajmniej b�dzie teraz bezpieczna. {43764}{43802}a potem bieg�am za ni�. pr�bowa�am z ni� porozmawia�. �e nie jestem dobra w sprawach duch�w �wiat�o�ci. {46423}{46476}to cz�� ciebie. gdzie jest melissa? {43619}{43667}melissa. {43719}{43760}wiem. {46583}{46632}w takim razie lepiej b�dzie je�li do niej wr�c�. {45919}{45998}ale kiedy zrezygnowa�a� z pracy. {44740}{44799}chodzi o p�acz. w portugalii.przykro mi. {44077}{44123}paige. {43520}{43550}zr�bmy to. {46166}{46230}jest.paige!|. pr�bowa�am. o kt�r� mog� prosi� w zamian. to nasze wsp�czucie. {45774}{45806}najwidoczniej to ukryta po�owa.|. {44146}{44185}nie rozumiesz? {44189}{44222}to mog�a by� ostatnia kropla. �e ma k�opoty. �eby wr�ci� na unicestwienie.naprawd�? {44865}{44908}my�la�em.|. {45554}{45641}my�l�. {46100}{46162}nie uwa�am. {45142}{45212}ale odbieram tyle sygna��w. kt�ra sprawi�a. {47376}{47425}jak zmusi�a� ich. {46234}{46278}�e zostawiasz niewinn� osob� sam� i w b�lu.|�e zosta�a� pracownikiem spo�ecznym. {43927}{44031}.|jest pomoc od mojej rodziny. kt�ry jest w policji. {46480}{46540}i tej cz�ci ciebie potrzebuje teraz melissa. {44035}{44072}w wi�zieniu. �e to wym�wka.|zrezygnowa�a� te� z po�owy swojej osobowo�ci. piper. {45363}{45428}kiedy ty pr�bowa�a� ja unikn�am zamachowc�w. {44227}{44300}kt�ra rozpocz�a spiral�.. mia�a� si� ni� zaj��. �e jedyn� rzecz�. .|o kt�re nie mia�am si� martwi�? {45291}{45359}. {45718}{45770}ale to ty. �eby pozwolili ci tu wej��? {47434}{47495}mam przyjaciela. {45810}{45836}nie. {45110}{45138}czuj�. ja. barykad�. nie nasze moce. a� wbieg�a na �rodek ulicy. {43807}{43867}ona ci�gle ucieka�a. {46002}{46096}moj� prac� jest bycie czarownic� na pe�ny etat|i mam zamiar by� w tym dobra. {47641}{47705}i po tym wszystkim co dzi� przesz�a�. �e problemem jest moja koncentracja na magii.

c�. {51891}{51947}ale to ci�gle jest moja ulubiona cz��. jest tyle b�lu.|nie mog� nic wyizolowa�. musisz.pr�bowa�am. �e jest wiele do przeanalizowania|i ci�ko w to uwierzy�. {49606}{49652}co je�li phoebe niedoceni�a syreny? {49656}{49711}co je�li syrena ma phoebe i cole'a? {49715}{49756}. {48600}{48688}m�j przyjaciel pracuje nad wyci�gni�ciem ci� st�d. {50076}{50145}pieprzy� to. {53749}{53883}ja s�ysz� te g�osy. jakbym wariowa�a. {53434}{53493}we� g��boki oddech. {49576}{49602}phoebe nigdzie nie ma. {50475}{50552}nie mo�emy si� teleportowa� po ca�ym mie�cie. {49897}{49951}wiem. {49761}{49797}ale w moim m�zgu panuje chaos. to by� eliksir unicestwiaj�cy.nie dzia�a. {48332}{48397}czuj�. {48951}{49000}melissa. �e go nie ma.|oddychaj. {49801}{49893}ci�gle s�ysz� glosy. {52878}{52920}zr�b mi przys�ug�. {52689}{52726}chc� j� dla siebie.mo�esz j� wyczu�?|.piper. {53704}{53745}cholera. {52226}{52268}chcesz si� za�o�y�? {52411}{52436}�yjesz? {52467}{52496}to niemo�liwe. czuj� ten b�l ca�y czas. {47981}{48103}i jestem czarownic�|i w cz�ci anio�em str�em. {52565}{52614}wiem. {54159}{54217}i szczerze m�wi�c nie mam poj�cia. {53887}{53961}jak my�lisz. {51190}{51257}ju� prawie jest. �e to trudne. zdecydowa�am po prostu|�eby polega� na staromodnym zwyk�ym przeczuciu. czy w og�le st�d wyjd�. {48789}{48838}nie obchodzi mnie.|. �e to znosz�?|my�lisz.|pr�buj�c j� znale��. {52124}{52222}nikomu kto mnie krzywdzi nie uchodzi to na sucho. {54072}{54155}�yj� twoim �yciem ca�y dzie�.|przelatuj�ce przez ciebie. {50431}{50471}.|jak ty to znosisz. {53501}{53621}i wyobra� sobie bia�e �wiat�a wok� ciebie. {48401}{48540}po tym co dzi� przesz�a�. niech j� zaboli. {48725}{48776}nie obchodzi mnie to.|ty ma�a czarownico.{47762}{47804}kim jeste�? {47809}{47854}czym jeste�?|czego ode mnie chcesz? {47914}{47977}nazywam si� Paige matthews. {48109}{48219}wiem. piper. ale musisz spr�bowa�. {51771}{51813}cole. {51333}{51392}w�a�ciwie zaczyna�am si� z tob� bawi�. {48223}{48298}ale naprawd� chc� tylko ci pom�c.|przejd�my do rzeczy. nie mog�. �e jak odcinam si� od tego? {53966}{53993}nie mam poj�cia! {53999}{54036}wracaj�c do domu do ciebie. {52501}{52561}cole. {49990}{50038}skoncentruj si�. {49086}{49151}przykro mi z powodu twojego m�a. musisz j� wyczu�. . ka�dy tak by si� czu�. {53651}{53700}je�li b�d� tak dalej oddycha�|to zemdlej�. musisz si� skupi�. {50559}{50644}. {50214}{50260}phoebe? {50268}{50310}mieszkanie cole'a?|wyczuwasz j� tutaj? {50314}{50426}nie. {49229}{49285}nie mog� uwierzy�. {53333}{53396}piper.phoebe?|. {51261}{51329}szkoda. {51827}{51887}by� s�odki.

{58486}{58535}poniewa� jestem zrz�d�|i nigdy si� nie naucz�. {58767}{58857}.ja czuj�. {57368}{57400}nie chcia�em. {59868}{59933}dobrze wiedzie�. skup si�! {55971}{55996}po�piesz si�! {56395}{56427}phoebe. {59408}{59462}a co z naszymi mocami? {59617}{59657}bardzo dobrze. {54351}{54408}przychodz�c do domu do ciebie.. {61501}{61545}wiem. {60983}{61083}dosta�a� ode mnie kwiaty? {61087}{61125}tak. {59803}{59864}pomoc melissie pomog�a mi te�. {54787}{54890}wi�c sp�jrz mi w oczy i oddychaj. twoja praca jest bardzo wa�na.nie. {55780}{55833}leo. . {56431}{56484}dalej. �e mam go w sobie. {59675}{59706}brak aran�acji kwiatowych. {60132}{60157}co? {60646}{60724}zobaczcie kto zn�w zacz�� u�ywa� drzwi. z�a� ze mnie! {55278}{55318}leo! piper! {55322}{55394}my�l�. {59357}{59404}to nie s� dobre wie�ci. ocknij si�. jest ca�y tw�j. {61130}{61172}"przepraszam..ja nie. {58861}{58909}jeste� w ci��y i potrzebujesz mnie.co?|.ludzie?|.ale nie wa�niejsza ni� moja rodzina. {54476}{54640}to twoja mi�o�� trzyma mnie|przy zmys�ach i w r�wnowadze. {54682}{54753}i musisz pozwoli� mi zrobi� to samo dla ciebie. {59014}{59056}.. {59718}{59779}chyba porozumia�am si�|z moim wewn�trznym duchem �wiat�o�ci. to przeze mnie nie odzyskali�my swoich mocy. no dalej.|. �e pr�bowa�em ci� udusi�"? {61208}{61285}to chyba nie jest kartka. nie jeste�.. {55222}{55274}cole. co? {61372}{61416}. {58623}{58684}by�em nieczu�ym gburem|i najwyra�niej nie. {61554}{61603}wiesz.|kt�r� wypisuj� codziennie w kwiaciarni.|. {56599}{56636}wylecz j�.co? {59147}{59195}pomy�la�am tylko. dalej. {55044}{55107}/piper! {55151}{55186}phoebe.jestem zrz�d�. �e ci przykro..ludzie.nie czuj� md�o�ci.wiem. {57498}{57544}przepraszam. wi�c raz jeszcze|nasza mi�o�� mia�a fatalne skutki. {61654}{61718}nie mog�a by nas zwie��. {58539}{58619}piper. {60854}{60887}m�dra decyzja. {61722}{61815}zgadza si�. {58913}{58958}i powinienem to zrozumie� zamiast� {58962}{59010}ale ja mog�am by� cierpliwsza. {60734}{60842}staram si� ograniczy� u�ywanie mocy. {58350}{58408}. {59233}{59352}.. {56640}{56687}.{54260}{54334}ale ja radz� sobie ze swoim. �e mo�e chcieliby�cie si� ukry�. phoebe! {56547}{56587}nie. {57146}{57204}jak si� czujesz? {57302}{57347}phoebe. {55473}{55503}leo. �e jej magia �ywi si� mi�o�ci�? {61625}{61650}cole. {58412}{58482}jestem i dlatego ci�gle|nie odzyskali�my swoich mocy. ocknij si�..|gdyby�my nie kochali si� nawzajem. �e poradzi sobie z twoimi siostrami.mo�esz to zrobi�. |.. {61442}{61497}wiem. �e by�e� pod wp�ywem zakl�cia syreny. {58688}{58753}leo.|.

{62284}{62353}i to tylko jeden z tysi�ca powod�w.:: grupa hatak . �eby� mia�a racj�.nie jestem.|kiedy s� pod wp�ywem zakl�cia syreny.pl ::... {62942}{63006}{c:$aaccff}t�umaczenie. {61885}{61987}wi�kszo�� m�czyzn nie pr�buje zabi� swoich �on. {62357}{62405}jak twoje moce mog� obr�ci� si� przeciwko mnie. {62563}{62625}nie chcia�bym.{61816}{61878}nigdy bym ci� nie skrzywdzi�. . {62053}{62101}.ale poniewa� jeste� demonem� |.|gdybym nie by� pod wp�ywem zakl�cia. poniewa� masz demoniczne moce.hatak. {61991}{62049}wi�kszo�� m�czyzn tylko ca�uje i umiera. {62105}{62182}no dobrze. du�o ich. {62186}{62250}sta�e� si� wi�kszym zagro�eniem ni� syrena. {62739}{62782}ja te� nie. napisy: siarenka|korekta: spirozea {63022}{63106}{c:$aaccff}.