You are on page 1of 13

{194}{243}/drogie panie, nazywam si� Cole turner.

{640}{665}/nie skrzywdz� ci�.


{669}{713}/troch� na to za p�no, nie s�dzisz?
{717}{776}/phoebe, m�wi� ci, �e nie jestem ju� z�y.
{809}{914}/przyszed�em do ciebie, jako m��.|/nic wi�cej, nic mniej.
{919}{993}/unicestwij to z�o,|/w czasie i przestrzeni...
{1725}{1774}- nie przerywaj.|- ale ju� czas.
{1779}{1852}czujesz to? twoja �ona ju� prawie tu jest.
{1873}{1919}moja �ona, melissa.
{1924}{1980}tak, nie wspomnia�am o tym?
{1986}{2063}zawsze lubi�am pozwala� �onom|ogl�da� �mier� ich m��w.
{2067}{2111}david?
{2116}{2142}teraz.
{2495}{2556}mia�am tyle zabawy z twoim m�em.
{2561}{2641}ju� czas �eby si� z tego otrz�sn�� i poczu� b�l.
{2758}{2852}- david?|- nie s�yszy ci�.
{2863}{2916}- ju� nie.
{2961}{3050}zosta�am spalona za swoje grzechy.
{3054}{3102}ty te� powinna� sp�on��.
{3262}{3301}�mier� nas roz��czy�a, cole.
{3306}{3351}to �e uda�o ci si� wr�ci�,
{3355}{3409}nie oznacza, �e nie dotrzymam swojej cz�ci umowy.
{3413}{3457}daj spok�j Phoebe, szybki rozw�d?
{3458}{3524}my�la�am, �e odk�d nie mamy zamiaru|odjecha� w stron� zachodz�cego
s�o�ca..
{3525}{3583}je�li chcesz zachodu s�o�ca,|mog� za�atwi� nam konie w 5 sekund.
{3584}{3666}ukradniesz je ch�opcom apokalipsy?
{3706}{3771}czy nie udowodni�em ci,|�e nie jestem ju� z�y?
{3775}{3823}cole, ju� to przerabiali�my?
{3827}{3886}masz moce z�a, twoja krew to kwas,
{3890}{3963}a wszystko co masz ukrad�e� z otch�ani piekie�!
{3969}{4022}dzi� rano moja firma zgodzi�a si� na prac� pro bono.
{4023}{4058}nie mo�esz powiedzie�, �e to jest z�e.
{4062}{4178}je�li u�y�e� demonicznych mocy kontroli umys�u,|�eby przekona� ich do
tego, to jest to z�e.
{4182}{4259}u�y�em swoich mocy do unicestwienia|trzech demon�w w tym tygodniu.
{4263}{4315}/niewa�ne komu pomagasz.
{4319}{4388}/je�li u�ywasz swoich demonicznych mocy, to si� nie liczy.
{4392}{4448}/i uwa�am tak po tym wszystkim, przez co przeszli�my,
{4452}{4477}/powiniene� to zrozumie�.
{4481}{4535}/- w�z stra�acki sp�nia si� przez korki.|/- halo?
{4536}{4590}/s�siedzi obawiaj� si�,|�e mieszka�cy mog� by� tam uwi�zieni.
{4591}{4630}/cole, s�yszysz mnie?
{4634}{4683}/- halo?|/- p�omienie s� bardzo du�e,
{4688}{4750}/stra�acy nie b�d� mogli dosta� si� do �rodka.
{4754}{4807}/- cole?|/- zostajemy przy tej historii..
{4811}{4838}cole?
{4839}{4902}/je�li dopiero do nas do��czyli�cie,|/po�ar wymyka si� spod
kontroli...
{4903}{4967}- ludzie s� tam uwi�zieni?|- nie wiem.
{4981}{5058}/wiadomo�ci z ostatniej chwili.|/w�a�nie teraz z p�on�cego budynku
wyszed� m�czyzna.
{5059}{5092}/- niewiary...|- uratowa� t� kobiet�!
{5093}{5118}uratowa� j�.
{5207}{5297}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak. pl::.
{5295}{5387}{c:$aaccff}charmed [5x04] siren song|/�piew syreny
{5402}{5482}{c:$aaccff}t�umaczenie i napisy: siarenka|korekta: spirozea
{7415}{7440}paige?
{7569}{7615}- paige?|- chwilka.
{7770}{7796}chcesz nas zabi�?
{7801}{7858}nie. staram si� uzyska� troch� uwagi.
{7862}{7922}co ostatnio wymaga ma�ych eksplozji.
{7926}{7996}przepraszam, �e staram si� skupi�.
{8001}{8046}skupi�? paige, odk�d odesz�a� z pracy,
{8051}{8101}jeste� jakby na dziwnej magicznej misji.
{8106}{8143}t�skni� za swoj� siostr�.
{8147}{8265}i nie mog� znie�� smrodu twoich mikstur.
{8269}{8309}odk�d to twoje zapachowe preferencje,
{8313}{8349}maj� pierwsze�stwo nad moimi miksturami?
{8360}{8456}odk�d zasz�am w ci��� i moje zmys�y wesz�y na wy�szy bieg.
{8460}{8511}ale wszystko w porz�dku. by�a� zaj�ta.
{8515}{8555}mo�e nie zauwa�y�a�.
{8559}{8624}zrezygnowa�am z obiecuj�cej kariery,|�eby m�c skupi� si� na nauce
magii.
{8628}{8676}bez obrazy piper, ale ci�gle musz� si� du�o nauczy�,
{8680}{8736}co oznacza, �e nie mog� tylko siedzie� i plotkowa�.
{8741}{8781}paige, nie chc� plotkowa�.
{8786}{8816}mam problem.
{8820}{8893}jeste� jak m�j m�� z cyckami.
{9022}{9049}co to do diab�a by�o?
{9055}{9120}to ostatni z ca�ej serii dziwacznych trik�w,
{9124}{9183}kt�rymi to dziecko bawi si� moim cia�em.
{9188}{9226}jakby te d�ugotrwa�e md�o�ci
{9230}{9299}i bol�ce piersi nie wystarcza�y.
{9303}{9357}ale to teleportowanie, to normalne?
{9361}{9396}to chcia�abym teraz wiedzie�.
{9397}{9456}jeste� w po�owie duchem �wiat�o�ci,|czy ty kiedykolwiek...?
{9457}{9505}beka�a bia�ym �wiat�em? nie.
{9509}{9547}co jeszcze ci si� przytrafia?
{9551}{9594}wydaje mi si�, �e moje dziecko
{9598}{9655}pr�buje zamieni� mnie w pacyfistk�.
{9703}{9742}co o tym m�wi leo?
{9746}{9878}najcz�ciej m�wi "przykro mi kochanie, musz� lecie�."
{9902}{9941}/dzisiejszego ranka, na po�udniu marketu,
{9951}{10001}/doszcz�tnie spali� si� magazyn�
{10005}{10030}dobrze, jeste� w domu.
{10034}{10095}nie uwierzysz, co si� sta�o z�
{10099}{10129}widzia�a� to?
{10133}{10195}- przyszed�e� do domu ogl�da� Tv? |- nie, zobacz.
{10253}{10283}czy to cole?
{10316}{10399}nie mog� uwierzy�, �e odstawia swoj� poz�|"sp�jrzcie, jestem dobry"
na antenie.
{10403}{10453}- phoebe musi by� wstrz��ni�ta. |- powinna by�.
{10458}{10533}rada starszych m�wi, �e ta melissa,|kt�r� ocali�, jest przysz�ym
duchem �wiat�o�ci.
{10537}{10571}i je�li by tego nie zrobi�,
{10575}{10640}nie mia�aby okazji spe�ni� dobrych uczynk�w,|kt�re zagwarantowa�yby
jej skrzyd�a.
{10644}{10682}a m�wi�c o duchach �wiat�o�ci,
{10686}{10741}ostatniej nocy �ni� mi si� animowany musical.
{10745}{10798}- czy to normalne?|- normalne?
{10803}{10868}jakby� nie zauwa�y�,|a wiem, �e nie zauwa�y�e�,
{10872}{10948}moje cia�o, my�li, sny - wszystko sta�o si� chwiejne.
{10953}{11001}jestem pewien, �e to zwyk�e ci��owe sprawy.
{11005}{11054}je�li chcesz to mo�emy o tym p�niej porozmawia�.
{11058}{11110}powiniene� porozmawia� o tym teraz.
{11114}{11160}uwa�am, �e meliss� zaatakowa� demon,
{11161}{11227}rada starszych chce, �ebym j� obserwowa�,|dop�ki nie b�dzie
bezpieczna.
{11228}{11274}dobrze. id�.
{11290}{11322}tylko nie p�acz.
{11343}{11417}leo, wewn�trz mnie rosn� si�y,
{11421}{11454}kt�rych nie rozumiem.
{11458}{11501}a jedyna osoba, kt�ra je rozumie,
{11505}{11543}nigdy nie ma czasu na rozmow�.
{11549}{11590}dodaj do tego szalej�ce hormony
{11594}{11686}i gwarantuj� ci, �e jak najbardziej mam prawo do p�aczu.
{11803}{11830}czy to normalne?
{11842}{11925}jestem pewien, �e to tylko ta k��tnia zdenerwowa�a dziecko.
{11930}{11963}leo, dziecko ma jaki� cal.
{11967}{12019}ca�a ta k��tnia denerwuje mamusi�.
{12023}{12084}jestem pewien, �e nie ma powodu do zmartwie�.
{12088}{12151}teraz musz� zaj�� si� obserwacj� melissy,
{12155}{12239}a ty odkryciem, kto j� �ciga.
{12260}{12306}przykro mi.
{12517}{12584}chcesz, �ebym przeteleportowa�a|jego ty�ek z powrotem do ciebie?
{12588}{12665}nie, ma racj�. niewinni maj� pierwsze�stwo.
{12670}{12795}poza tym zapach jego wody po goleniu sprawia,|�e robi mi si� troch�
niedobrze.
{12799}{12830}gdzie idziesz?
{12835}{12860}do darryla.
{12864}{12951}dowiedzie� si�, czy policja nie znalaz�a czego�|na miejscu zbrodni,
co mog�oby pom�c.
{12955}{13025}�eby nie zabrzmia�o to zbyt prosto,|ale je�li ona ma zosta� Duchem
�wiat�o�ci,
{13026}{13078}czy to nie znaczy, �e mamy|do czynienia z duchem ciemno�ci?
{13082}{13188}nie, oni u�ywaj� zatrutych strza�.|zwykle nie podk�adaj� ognia.
{13192}{13232}dlaczego demon mia�by chcie� j� zabi�?
{13241}{13284}nie wiem, ale im szybciej si� dowiemy,
{13288}{13385}tym szybciej b�d� mia�a mo�liwo��|doko�czy� rozmow� z moim m�em.
{13486}{13558}nie ma mnie tu. id� sobie.
{13603}{13638}czy to nie ma�a �ona.
{13644}{13738}obecnie nie. moje ma��e�stwo jest sko�czone.|zosta�a jeszcze robota
papierkowa.
{13742}{13785}nie pozw�l, �eby us�yszeli to twoi czytelnicy.
{13789}{13859}kto chce s�ucha� rad kobiety,|kt�ra rozwodzi si� z supermanem?
{13863}{13894}elise, on nie jest bohaterem.
{13898}{13973}i je�li chcesz przeprowadzi� ze mn� wywiad,|to powiem dok�adnie to.
{13986}{14062}w�a�nie dlatego ty przeprowadzisz wywiad.
{14079}{14108}s�ucham?
{14112}{14172}- nie, nie jestem reporterk�.|- nie, ale jeste� �on�.
{14204}{14250}to dla dobra spo�ecze�stwa.
{14269}{14337}zadzwo� do niego i za�atw nam wy��czno��.
{14341}{14385}nazwij to osobist� przys�ug�.
{14389}{14457}przez "przys�ug�" rozumiem rozkaz.
{14546}{14588}elise.
{14627}{14658}powiem jak kobieta kobiecie.
{14695}{14737}cole by� mi�o�ci� mojego �ycia.
{14742}{14809}w ko�cu ucz� si� �y� bez niego.
{14813}{14901}proszenie go o przys�ug�,|to jak otwieranie puszki z robakami,
{14905}{14964}kt�r� tak trudno by�o mi zamkn��.
{14968}{14996}jak kobieta kobiecie,
{15000}{15058}je�li ci�gle opisujesz go,|jako mi�o�� swojego �ycia,
{15062}{15101}to puszka jest otwarta|a robaki na zewn�trz,
{15105}{15173}r�wnie dobrze mo�esz ich u�y�, id�c na ryby.
{15380}{15448}nie powiniene� by� w domu ze swoj� �on�?
{15454}{15502}prawdopodobnie.
{15641}{15684}ci�ki dzie�?
{15708}{15752}ci�ki miesi�c.
{15789}{15852}wiesz, co poprawi�oby ci samopoczucie?
{15856}{15914}troch� muzyki.
{16135}{16160}/dzisiejszego ranka,
{16162}{16239}miejscowy m�czyzna uratowa� kobiet�|z p�on�cego budynku w dzielnicy
market.
{16252}{16299}/poranny po�ar zosta� ju� ca�kowicie wygaszony.
{16303}{16370}- co?|- nie mamy jeszcze informacji o tym , co spowodowa�o ogie�,
{16374}{16425}policja czeka na rozmow� z ofiar�,
{16429}{16506}kt�ra w stanie krytycznym zosta�a przewieziona|do szpitala memorial
w san francisco.
{16510}{16560}- ona �yje?|/- lekarze maj� nadziej�, �e wyzdrowieje.
{16565}{16608}- przepraszam co? |/- a jej wybawca jest...
{16612}{16693}nie masz poj�cia jakie w�a�nie mia�e� szcz�cie.
{17110}{17165}w porz�dku, miejmy to ju� za sob�.
{17246}{17309}o czym my�la�e�, b�d�c w ogniu?
{17363}{17470}mia�em nadziej�, �e moce,|kt�re zabra�em z ziemi piekielnej,
{17471}{17504}ochroni� mnie przed p�omieniami.
{17505}{17581}wiesz co? po prostu zapomnijmy o ca�ej sprawie.
{17585}{17641}nie, nie, nie. przepraszam.
{17646}{17715}pohamuj� si�.
{17719}{17795}o czym my�la�e�, kiedy by�e� w ogniu?
{17840}{17940}mia�em nadziej�, �e si� stamt�d wydostan�.
{17944}{17998}chcia�em zn�w zobaczy� swoj� �on�.
{18002}{18046}- cole.|- m�wi� serio.
{18051}{18095}ka�dego dnia my�l� o tobie.
{18099}{18151}uwa�asz, �e to jest jaka� gra?
{18155}{18214}zdajesz sobie spraw�, jak bardzo by�am zaniepokojona,
{18218}{18265}patrz�c jak przechodzisz przez �cian� ognia?
{18269}{18334}ocali�em �ycie kobiecie.|co by�o w tym niepokoj�cego?
{18356}{18451}poniewa� masz wi�cej mocy|ni� kt�rykolwiek z demon�w, kt�re znam.
{18455}{18535}miasto mo�e uwa�a� ci� po prostu za odwa�nego faceta,
{18539}{18630}ale ja znam prawd�, co jest przera�aj�ce.
{18634}{18716}mam zamiar u�ywa� moich mocy tylko do czynienia dobra.
{18721}{18803}wiem, �e w to wierzysz.|wiem, �e chcesz �eby to by�a prawda.
{18807}{18875}ale to tylko kwestia czasu, cole.
{18905}{18940}mylisz si�.
{18983}{19064}cole, z�o jest w tobie.
{19068}{19176}tym jeste�. i �adna ilo�� dobrych uczynk�w tego nie zmieni.
{19180}{19210}mylisz si�.
{19214}{19276}je�li b�d� musia� znale�� i zabi�|wszystkie demony w san francisco,
{19280}{19328}�eby ci to udowodni�, to mam zamiar to zrobi�.
{19333}{19370}cole.
{19410}{19440}a co z wywiadem?
{19450}{19515}znasz mnie tak dobrze, wymy�l co�.
{19656}{19724}/- paige?|/- na strychu.
{19728}{19822}z dobrych wiadomo�� - nie chodzi o ducha ciemno�ci...
{19834}{19880}to w�a�nie jej m�wi�em.
{19943}{19998}- zamknij si�!|- m�wi�em ci, �e nic nie wiem!
{20044}{20108}paige, co ty robisz?
{20119}{20178}spokojnie, piper.|�ci�gn�am go do pu�apki,
{20182}{20256}�eby m�g� nam powiedzie�,|kt�ry z jego kochanych przyjaci� chcia�
zabi� Meliss�.
{20260}{20299}czy ty powiedzia�a�, �ebym si� uspokoi�a?
{20303}{20398}sprowadzasz ducha ciemno�ci do naszego domu|i chcesz �ebym si�
uspokoi�a?
{20403}{20463}nie martw si�, ksi�ga cieni jest bezpieczna, na dole.
{20468}{20497}nie martwi� si� o ksi�g�.
{20501}{20579}paige, masz geny ducha �wiat�o�ci,|co znaczy, �e on mo�e ci� zabi�,
{20583}{20643}nie wspominaj�c o moim m�u|i naszym nienarodzonym dziecku!
{20648}{20713}przecie� nie jest w pozycji,|z kt�rej mo�e co� zrobi�.
{20803}{20847}no dobrze, myli�am si�. wysad� go!
{20976}{21002}co do diab�a?
{21039}{21082}�uk!
{21323}{21408}teraz widzisz, dlaczego nie sprowadzamy|duch�w Ciemno�ci do domu!
{21412}{21472}zapami�tam. a teraz powiedz|co dzieje si� z twoimi mocami?
{21476}{21541}nie wiem. chyba moje p�-anielskie dziecko,
{21545}{21614}pomy�la�o, �e fajerwerki b�d� �adniejsze|ni� wn�trzno�ci demona.
{21615}{21669}musisz nauczy� twoje dziecko,|kt�re jest tak�e p�-czarownic�
{21673}{21727}rado�ci z okaleczania i zabijania demon�w.
{21731}{21764}we� to ode mnie.
{21800}{21827}leo!
{21831}{21869}co zamierzasz teraz na mnie nakablowa�?
{21873}{21914}nie, potrzebujemy pomocy.
{21918}{21995}szczeg�lnie je�li moje dziecko|b�dzie dalej miesza� w moich mocach.
{21999}{22063}p�uca m�a melissy zosta�y spopielone
{22067}{22103}zanim mieszkanie si� spali�o.
{22107}{22132}leo!
{22133}{22205}darryl powiedzia�, �e trzech innych m�czyzn|zmar�o ostatnio w taki
sam spos�b.
{22209}{22267}wi�c to, �e melissa to przysz�y duch �wiat�o�ci,
{22271}{22333}mo�e by� tylko przypadkiem.
{22337}{22405}na mi�o�� bosk�, leo!
{22606}{22653}- halo?|- co jest?
{22657}{22687}co jest?
{22688}{22734}ju� nawet nie przychodzisz do domu, kiedy ci� wo�am?
{22735}{22788}nie mia�em szansy �eby uleczy� Meliss�.
{22792}{22869}jest w naprawd� kiepskim stanie,|ale lekarz ma chyba zaraz od niej
wyj��.
{22873}{22923}/w porz�dku, ale my te� jeste�my w kiepskim stanie.
{22927}{22996}/- musia�y�my rozprawi� si� z demonem.|- ten telefon jest tylko dla
personelu.
{23000}{23029}/chwileczk�.
{23040}{23073}teraz mam szans�. musz� i��.
{23079}{23131}nie rozumiesz. moje moce si� popsu�y,
{23135}{23193}/i nie mam poj�cia jak je kontro...
{23229}{23257}-lowa�.
{23304}{23340}hej!
{23743}{23779}mo�e go roz��czy�o.
{23783}{23849}nie, sam si� roz��czy�.
{23853}{23921}najpierw unicestwimy demona,|m�a zabij� p�niej.
{23925}{23983}zobaczmy ksi�g�
{24011}{24041}leo.
{24046}{24088}co?
{24098}{24169}to takie pi�kne.
{24173}{24222}co takiego?
{24238}{24293}halo? jest kto� w domu?
{24297}{24339}leo.
{24477}{24525}hej!
{24659}{24716}teleportuj j� st�d, leo!
{24737}{24780}poca�uj to, suko.
{24868}{24919}niegrzeczne dziecko.
{25288}{25367}rzuci�am w ni� kwiatami?
{25383}{25432}nie ma za co.
{25716}{25782}- przynajmniej ta moc ci�gle dzia�a.|- w porz�dku? co si� sta�o?
{25787}{25879}przed czy po tym jak um�wi�e� si� z demonem?
{25916}{25947}chod�my po prostu po ksi�g�.
{25967}{26025}- kochanie...|- nie, nie m�w do mnie kochanie.
{26029}{26093}leo, nasze pacyfistyczne dziecko
{26097}{26173}w�a�nie zamieni�o moj� moc ofensywn� w kwiaty.
{26177}{26223}przez co wylecia�am przez okno.
{26253}{26313}jeste� ca�a?|uleczy�a ci�?
{26317}{26343}tak teraz my�lisz?
{26347}{26418}jako �e lecz� si� teraz sama,|ty nie musisz by� w pobli�u?
{26422}{26463}wcale tak nie uwa�am.
{26467}{26542}skupmy si� na tym, co dzieje si� z twoimi mocami.
{26546}{26622}mam ju� do�� skupiania si� na wszystkim opr�cz nas.
{26626}{26684}czuj� jakbym przechodzi�a ca�� ci��� sama.
{26688}{26714}nie podoba mi si� to!
{26718}{26760}a co ja mam zrobi�? mam prac�.
{26764}{26802}masz te� �on�.
{26828}{26883}chyba znalaz�am demona.
{26895}{26950}- przeszkadzam w czym�?|- tak
{26954}{26981}co m�wi ksi�ga?
{26985}{27057}"jako �miertelniczka,|syrena zakocha�a si� w �onatym m�czy�nie,
{27061}{27118}ale kiedy nakryto ich razem, m�czyzna uznany zosta� za niewinnego."
{27129}{27154}typowe.
{27159}{27226}"wie�niaczki owacjami przyj�y spalenie jej na stosie,
{27230}{27278}jej gniew zamieni� j� w syren�,
{27282}{27359}m�ciwego demona, kt�ry uwodzi|�onatych m�czyzn swoimi pie�niami,
{27364}{27436}a nast�pnie niszczy par� p�omieniami, kt�re j� poch�aniaj�."
{27440}{27472}cudownie.
{27476}{27527}zaradzimy temu za pomoc� eliksiru.
{27533}{27566}jeste� pewna?|nie czu�a� jej mocy.
{27570}{27645}wygl�da mi na to, �e poczu�e� nie tylko jej moc.
{27649}{27686}jakbym tego naprawd� chcia�.
{27690}{27738}- jakby� by� w domu�|- co?
{27742}{27812}co mam niby zrobi�?|rzuci� moje obowi�zki, zwin�� skrzyd�a?
{27816}{27922}oczekuj�, �e zadbasz, zauwa�ysz|i zapytasz co si� ze mn� dzieje.
{27926}{28013}oczekuj�, �e b�d� dla ciebie priorytetem|i to nie tylko wtedy, kiedy
zaanga�owane s� w to demony.
{28017}{28083}- piper, leo.|- przecie� nie gram w golfa,
{28087}{28125}ani si� nie opieprzam.
{28129}{28186}pracuj�, a moja praca jest bardzo wa�na.
{28190}{28252}- nie m�wi�, �e nie jest.|- wi�c co m�wisz?
{28256}{28322}- ludzie?|- zapomnij, i tak nie zrozumiesz.
{28326}{28369}nie rozumiem? ty nie rozumiesz.
{28373}{28451}rozumiem, �e obowi�zki s� wa�niejsze od twojej rodziny.
{28456}{28506}nie masz poj�cia przez co przechodz� ka�dego dnia.
{28510}{28588}ty te� nie masz poj�cia,|przez co ja przechodz� ka�dego dnia.
{28670}{28700}to nie mo�e by� dobre.
{28711}{28746}co si� sta�o?
{28751}{28831}pr�bowa�am wam powiedzie�. �wiat�a wirowa�y i...
{28872}{28933}gdzie...? gdzie ja jestem?
{28937}{28981}zamro� j� jeszcze raz.
{29072}{29120}co si� w�a�nie sta�o?
{29155}{29220}- melissa, czekaj!
{29226}{29284}to moja moc.
{29420}{29504}dlaczego czuj�, �e m�j dzie� si� pogorszy.
{29681}{29714}czekaj.
{29718}{29776}ju� prawie.
{29932}{29988}to by�a czarodziejka?
{30073}{30102}na to pachnie.
{30119}{30168}by�y tylko dwie?
{30193}{30247}masz szcz�cie, �e nie spotka�a� wszystkich trzech.
{30251}{30326}nie mia�aby� okazji, �eby prosi� mnie o uleczenie.
{30380}{30443}powinna� odej��, zanim znajd� ci� czarownice.
{30447}{30524}chc� �eby mnie znalaz�y.
{30528}{30598}uratowa�y przed �piewaniem dla ich m��w.
{30603}{30728}taka ��dna zemsty.
{30741}{30790}ty g�upia dziewczyno!
{30822}{30875}ledwo uda�o ci si� uciec za pierwszym razem.
{30891}{31005}nie by�am na nie przygotowana.|tym razem b�d�.
{31044}{31108}dlaczego chcesz walczy� z tak pot�nymi czarownicami?
{31113}{31170}mo�e i s� pot�ne,
{31181}{31303}ale nie r�ni� si� od ka�dej innej kobiety,|je�li chodzi o mi�o��.
{31478}{31524}musz� i�� za meliss�.
{31528}{31571}i co zrobi�? wysadzi� j�?
{31583}{31647}cholera, oddaj tatusiowi jego moce.
{31650}{31684}nie zwalaj winy na moj� siostrzenic�.
{31685}{31760}magicznie wymieni�a twoje moce,|poniewa� si� nie komunikowa�e�.
{31764}{31797}komunikowali�my si�.
{31801}{31843}tylko �e g�o�no.
{31853}{31933}my�l co chcesz.|uwa�am swoj� siostrzenic� za geniusza.
{31934}{32004}zrobi�a dok�adnie to, co zrobi�by|ka�dy dobry doradca w poradni
ma��e�skiej.
{32008}{32066}dobry doradca zamieni�by nasze moce?
{32070}{32143}kaza�aby zamieni� si� wam rolami.
{32172}{32202}abracadabra!
{32270}{32354}- niez�a robota.|- zrobi�a� to wszystko za pomoc� "abracadabra"?
{32358}{32408}nie, u�y�am zakl�cia.
{32413}{32472}ale zawsze chcia�am to powiedzie�.
{32480}{32524}musimy zrobi� syreni eliksir,
{32528}{32570}zanim zacznie znowu �piewa�.
{32574}{32631}nie powinni�my si� skoncentrowa�|na zamianie naszych mocy?
{32635}{32682}daj spok�j, leo. wiesz jak to dzia�a.
{32686}{32729}dostaniesz swoje moce z powrotem tylko wtedy,
{32733}{32779}kiedy pojmiesz swoj� lekcj�.
{32794}{32858}nienawidz� tego. czuj� si� jak w szkole.
{33057}{33153}o co chodzi z tymi g�osami w mojej g�owie?
{33157}{33246}to pewnie jedno z moich zada�.|Czy kto� panikuje?
{33250}{33286}jak je rozr�niasz?
{33314}{33363}s�yszysz te g�osy ca�y czas?
{33377}{33446}- mniej wi�cej.|- mo�emy skupi� si� na syrenie?
{33459}{33538}zamiana mocy czy nie, je�li przyjdzie po ciebie,|ci�gle b�dziesz
podatny.
{33542}{33595}ty te� ci�gle masz m�a. mo�e przyj�� po ciebie.
{33599}{33630}technicznie rzecz bior�c.
{33634}{33733}poza tym, je�li b�dzie na tyle g�upia,|�eby �ciga� Cole'a, to b�dzie
ostatnia rzecz, kt�r� zrobi.
{33779}{33844}pukanie. s�ysz� d�wi�k pukania.
{33855}{33891}tak kochanie, wszyscy s�yszymy.
{33934}{33981}- cole!|- co?
{33986}{34054}- puka�em.|- drzwi, ludzie u�ywaj� drzwi.
{34058}{34149}nie mia�em czasu. chcia�em was ostrzec,|�e w mie�cie jest syrena.
{34153}{34221}- to chyba ona...|- pod�o�y�a ogie�? Wiemy to ju�.
{34286}{34334}- co to by�o?|- jak to zrobi�e�?
{34338}{34383}nie wiem, ale czuj� md�o�ci.
{34387}{34452}a ja nie.
{34456}{34541}czekaj, jak..? jak�?|dlaczego on ma moje ci��owe symptomy?
{34545}{34585}chwila, chwila. co? jeste� w ci��y?
{34589}{34632}by�am, ale teraz chyba leo jest.
{34656}{34694}nie. nie, nie, nie.
{34698}{34774}spokojnie. leo wysadzi� drzwi, nie pokry� ich kwiatami,
{34778}{34835}co znaczy, �e ty ci�gle jeste� w ci��y.
{34870}{34895}wi�c dlaczego...?
{34899}{34957}poniewa� magia ma chore poczucie humoru.
{34961}{35015}- po prostu cieszcie si� tym.|- zawsze tak bol� ci� piersi?
{35058}{35090}jestem troch� zdezorientowany.
{35145}{35182}cole, mo�e powiniene� wyj��.
{35253}{35290}phoebe, ta syrena jest niebezpieczna.
{35294}{35418}a odk�d wasze moce troch� nie dzia�aj�,|mo�e m�g�bym pom�c.
{35421}{35449}nie potrzebujemy twojej pomocy.
{35453}{35509}mamy w okolicy wystarczaj�co du�o demon�w.
{35634}{35680}dobrze.
{35684}{35749}znajd� j� i sam unicestwi�.
{35822}{35874}tak bardzo stara si� by� dobry. mo�e...
{35878}{35959}phoebe, ju� to przerabia�y�my.
{35976}{36027}panika! kto� panikuje!
{36031}{36070}- kto?|- nie wiem.
{36074}{36141}jest blisko. to mo�e by� Melissa.
{36145}{36191}- czy syrena j� �ciga?|- nie.
{36195}{36251}wydaje si� bardziej przyt�oczona ni� przera�ona.
{36255}{36295}wszystko przez co dzi� przesz�a.
{36299}{36359}- musz� do niej i��.|- nigdzie nie idziesz.
{36364}{36414}- ona idzie.|- ja? dlaczego?
{36419}{36494}poniewa� masz teraz moce leo.|to znaczy, �e ty jeste� duchem
�wiat�o�ci.
{36506}{36557}nie, nie, nie. to nie znaczy, �e wiem co robi�.
{36561}{36606}w�a�nie o to chodzi.
{36611}{36661}poczuj jakby� by�a nim.
{36712}{36766}musisz si� pospieszy�.|paige poka�e ci jak si� teleportowa�.
{36770}{36807}musz� tu zosta� i zrobi� eliksir.
{36811}{36860}- ja zrobi�.|- szybciej, szybciej.
{36865}{36929}- mam przez ni� migren�.|- ale...
{37060}{37144}jeste� gotowy na skopanie ty�ka demonowi, siostrzyczko?
{37284}{37320}jeste�my na miejscu. co teraz?
{37325}{37377}nie wiem. ona si� nas boi.
{37381}{37428}nie chc� �eby si� bardziej zdenerwowa�a.
{37432}{37512}rzu�my po prostu zakl�cie, �eby pom�c jej|poradzi� sobie z tym przez
co dzi� przesz�a.
{37516}{37614}nazwij mnie wariatk�, ale jako� nie s�dz�,|�e magia jest tutaj
rozwi�zaniem.
{37618}{37660}sko�czy�y mi si� pomys�y.
{37664}{37745}wiesz, paige,|masz w sobie co� jeszcze.
{37750}{37803}tw�j ojciec by� w po�owie duchem �wiat�o�ci.
{37807}{37874}mia� te� niebieskie oczy.|to nie znaczy, �e ja mam.
{37918}{37983}kim jeste�cie?|dlaczego nie zostawicie mnie w spokoju?
{37987}{38035}melissa, chcemy ci tylko pom�c.
{38039}{38096}- i za�atwi� ci jakie� ubrania...|- odejd�cie ode mnie!
{38100}{38161}zostawcie mnie w spokoju!
{38246}{38281}kolejny podopieczny ma k�opoty.
{38286}{38317}wielkie k�opoty.
{38321}{38354}id� za ni�. ja musz� i��.
{38358}{38429}co? nie, nie mo�esz oczekiwa�, �e ja�
{38465}{38538}nie jestem duchem �wiat�o�ci, jestem czarownic�.
{38648}{38681}gdzie jest leo?
{38683}{38716}co?
{38720}{38758}prosz�, musisz pom�c...
{38759}{38780}�cigaj� mnie!
{38795}{38847}uspok�j si�, obroni� ci�.
{38861}{38902}to by� francuski?
{38909}{38931}nadchodz�!
{38966}{38984}chod�my!
{39070}{39108}niez�y strza�.
{39112}{39176}celowa�em w kwiatek.
{39180}{39243}te moce s� bezu�yteczne.|s� poza kontrol�.
{39247}{39319}to dlatego, �e ty jeste� troch� poza kontrol�.|musisz si� tylko
zrelaksowa�.
{39323}{39396}zrelaksowa�? ca�y jestem obola�y,|nie mam swoich mocy,
{39400}{39447}i mam walczy� z demonem!
{39451}{39512}moja w�asna woda kolo�ska sprawia,|�e jest mi niedobrze.
{39516}{39551}jak piper to znosi?
{39555}{39621}ona te� czasem robi si� nerwowa.
{39625}{39652}rada starszych mnie zabije.
{39656}{39721}je�li cokolwiek stanie si� moim podopiecznym,|podetn� mi skrzyd�a
i...
{39764}{39805}to niedorzeczne.
{39810}{39842}piper!
{39846}{39896}piper!
{39921}{40011}dlaczego nazywaj� to porannymi md�o�ciami|skoro trwaj� ca�y dzie�?
{40041}{40078}co do diab�a?
{40082}{40130}- kogut?|- d�uga historia.
{40177}{40216}odk�d to m�wisz po francusku?
{40223}{40267}duchy �wiat�o�ci m�wi� j�zykami,
{40271}{40318}kt�rymi pos�uguj� si� ich podopieczni.
{40340}{40390}jeste�my razem cztery lata i nie wiedzia�am o tym?
{40394}{40430}- c�...|- gdzie jest paige?
{40434}{40498}- eliksir jest prawie gotowy.|- jest z meliss�.
{40503}{40548}i te� nie jest z tego powodu szcz�liwa.
{40553}{40612}- pom� mi, leo.|- musz� i��. kto� mnie wo�a.
{40616}{40669}piper poczekaj. potrzebuj� pomocy z twoimi mocami.
{40674}{40724}i md�o�ciami.
{40729}{40798}kochanie, ale kto� naprawd� jest w k�opotach.
{40802}{40840}ale ja naprawd� jestem w k�opotach.
{40844}{40881}/spr�buj s�onych ciasteczek.
{40924}{41022}to s� twoje krakersy.
{41026}{41099}a tu notesik i d�ugopis.|potrzebujemy zakl�cia przywo�ywania.
{41104}{41147}teraz musz� rymowa�?
{41151}{41197}nie ma odpoczywania.
{41201}{41260}eliksir nie zadzia�a na syren�,|dop�ki jej nie znajdziemy.
{41264}{41309}zr�b to.
{41396}{41465}gdzie jest syrena?
{41769}{41824}na pewno chcecie zosta� sami.
{42329}{42383}spokojnie.
{42387}{42485}musz� teraz za�piewa� dla twojej czarownicy.
{42618}{42715}pos�uchajmy zakl�cia, leo.|mamy syren� do unicestwienia.
{42889}{42935}o pani �piewaj�ca o zmroku,
{42939}{43018}m�czy�ni przez ciebie s� w amoku,
{43022}{43090}wo�amy...|- "wo�amy..."?
{43094}{43170}chcemy tu przywo�a� krasnoludka?
{43174}{43225}m�wi�em, �e nie jestem w tym zbyt dobry.
{43229}{43308}daj mi to. jest w porz�dku.|po prostu przepiszemy ostatni� linijk�.
{43367}{43431}- co si� dzieje? to ju� koniec?|- nie, jeste� na czas.
{43435}{43505}mamy eliksir, barykad�,|prawie mamy zakl�cie przywo�uj�ce...
{43520}{43550}zr�bmy to.
{43564}{43592}czekaj, gdzie jest melissa?
{43619}{43667}melissa.
{43671}{43705}zosta�a aresztowana.
{43719}{43760}wiem, wiem. pr�bowa�am z ni� porozmawia�,
{43764}{43802}a potem bieg�am za ni�,
{43807}{43867}ona ci�gle ucieka�a, a� wbieg�a na �rodek ulicy,
{43871}{43923}i spowodowa�a gigantyczny wypadek.
{43927}{44031}- paige!|- przynajmniej b�dzie teraz bezpieczna.
{44035}{44072}w wi�zieniu.
{44077}{44123}paige, mia�a� si� ni� zaj��.
{44146}{44185}nie rozumiesz?
{44189}{44222}to mog�a by� ostatnia kropla,
{44227}{44300}kt�ra rozpocz�a spiral�,|z kt�rej mo�e ju� nie wyj��.
{44414}{44447}przykro mi, ja...
{44694}{44736}nie wiem, co jest ze mn� nie tak.
{44740}{44799}chodzi o p�acz.
{44803}{44861}- to hormony.|- naprawd�?
{44865}{44908}my�la�em, �e to wym�wka.
{44920}{44951}witaj w naszym �wiecie.
{45032}{45061}co si� sta�o melissie?
{45075}{45100}wie�ci szybko si� rozchodz�.
{45110}{45138}czuj�, �e ma k�opoty.
{45142}{45212}ale odbieram tyle sygna��w,|�e nie mog� jej znale��.
{45217}{45287}czy ona nie powinna by� jedynym zadaniem,|o kt�re nie mia�am si�
martwi�?
{45291}{45359}- cole.|- przykro mi, piper, pr�bowa�am.
{45363}{45428}kiedy ty pr�bowa�a� ja unikn�am zamachowc�w,
{45432}{45509}zapobieg�am dw�m przest�pstwom z nami�tno�ci, w portugalii,
{45513}{45548}i pomog�am odebra� por�d.
{45554}{45641}my�l�, �e jedyn� rzecz�, o kt�r� mog� prosi� w zamian,|jest pomoc od
mojej rodziny.
{45645}{45714}m�wi�am ci, �e nie jestem dobra w sprawach duch�w �wiat�o�ci.
{45718}{45770}ale to ty. jeste� w po�owie duchem �wiat�o�ci.
{45774}{45806}najwidoczniej to ukryta po�owa.
{45810}{45836}nie, paige,
{45840}{45909}to ta po�owa, kt�ra sprawi�a,|�e zosta�a� pracownikiem spo�ecznym.
{45919}{45998}ale kiedy zrezygnowa�a� z pracy,|zrezygnowa�a� te� z po�owy swojej
osobowo�ci.
{46002}{46096}moj� prac� jest bycie czarownic� na pe�ny etat|i mam zamiar by� w
tym dobra.
{46100}{46162}nie uwa�am, �e problemem jest moja koncentracja na magii.
{46166}{46230}jest, je�li tak si� spieszysz, �eby wr�ci� na unicestwienie,
{46234}{46278}�e zostawiasz niewinn� osob� sam� i w b�lu.
{46305}{46358}paige, to nasze wsp�czucie, nie nasze moce,
{46362}{46419}odr�niaj� nas od z�ych ludzi.
{46423}{46476}to cz�� ciebie, kt�rej nigdy nie mo�esz straci�.
{46480}{46540}i tej cz�ci ciebie potrzebuje teraz melissa.
{46583}{46632}w takim razie lepiej b�dzie je�li do niej wr�c�, co?
{46789}{46837}jeste� ca�kiem niez�ym duchem �wiat�o�ci.
{46889}{46944}ucz� si� od najlepszych.
{47376}{47425}jak zmusi�a� ich, �eby pozwolili ci tu wej��?
{47434}{47495}mam przyjaciela, kt�ry jest w policji.
{47499}{47544}i on wie, �e nie jestem tu, �eby ci� skrzywdzi�.
{47584}{47637}wiem, �e mnie nie znasz.
{47641}{47705}i po tym wszystkim co dzi� przesz�a�,
{47709}{47751}wiem, �e nie masz powodu, �eby mi zaufa�.
{47762}{47804}kim jeste�?
{47809}{47854}czym jeste�?|czego ode mnie chcesz?
{47914}{47977}nazywam si� Paige matthews.
{47981}{48103}i jestem czarownic�|i w cz�ci anio�em str�em.
{48109}{48219}wiem, �e jest wiele do przeanalizowania|i ci�ko w to uwierzy�,
{48223}{48298}ale naprawd� chc� tylko ci pom�c.
{48332}{48397}czuj�, jakbym wariowa�a.
{48401}{48540}po tym co dzi� przesz�a�, ka�dy tak by si� czu�.
{48600}{48688}m�j przyjaciel pracuje nad wyci�gni�ciem ci� st�d.
{48725}{48776}nie obchodzi mnie to.
{48789}{48838}nie obchodzi mnie, czy w og�le st�d wyjd�.
{48951}{49000}melissa.
{49086}{49151}przykro mi z powodu twojego m�a.
{49229}{49285}nie mog� uwierzy�, �e go nie ma.
{49576}{49602}phoebe nigdzie nie ma.
{49606}{49652}co je�li phoebe niedoceni�a syreny?
{49656}{49711}co je�li syrena ma phoebe i cole'a?
{49715}{49756}- mo�esz j� wyczu�?|- pr�bowa�am.
{49761}{49797}ale w moim m�zgu panuje chaos.
{49801}{49893}ci�gle s�ysz� glosy, jest tyle b�lu,|nie mog� nic wyizolowa�.
{49897}{49951}wiem, �e to trudne, ale musisz spr�bowa�.|oddychaj.
{49990}{50038}skoncentruj si�.
{50076}{50145}pieprzy� to.|przejd�my do rzeczy.
{50214}{50260}phoebe?
{50268}{50310}mieszkanie cole'a?|wyczuwasz j� tutaj?
{50314}{50426}nie, zdecydowa�am po prostu|�eby polega� na staromodnym zwyk�ym
przeczuciu.
{50431}{50471}- phoebe?|- nie dzia�a.
{50475}{50552}nie mo�emy si� teleportowa� po ca�ym mie�cie,|pr�buj�c j� znale��.
musisz j� wyczu�.
{50559}{50644}- c�, nie mog�.|- piper, musisz.
{51190}{51257}ju� prawie jest.
{51261}{51329}szkoda.
{51333}{51392}w�a�ciwie zaczyna�am si� z tob� bawi�.
{51771}{51813}cole.
{51827}{51887}by� s�odki,
{51891}{51947}ale to ci�gle jest moja ulubiona cz��.
{52124}{52222}nikomu kto mnie krzywdzi nie uchodzi to na sucho,|ty ma�a
czarownico.
{52226}{52268}chcesz si� za�o�y�?
{52411}{52436}�yjesz?
{52467}{52496}to niemo�liwe.
{52501}{52561}cole, to by� eliksir unicestwiaj�cy.
{52565}{52614}wiem.
{52689}{52726}chc� j� dla siebie.
{52878}{52920}zr�b mi przys�ug�, niech j� zaboli.
{53333}{53396}piper, musisz si� skupi�.
{53434}{53493}we� g��boki oddech,
{53501}{53621}i wyobra� sobie bia�e �wiat�a wok� ciebie,|przelatuj�ce przez
ciebie.
{53651}{53700}je�li b�d� tak dalej oddycha�|to zemdlej�.
{53704}{53745}cholera, piper.
{53749}{53883}ja s�ysz� te g�osy, czuj� ten b�l ca�y czas.
{53887}{53961}jak my�lisz, �e to znosz�?|my�lisz, �e jak odcinam si� od tego?
{53966}{53993}nie mam poj�cia!
{53999}{54036}wracaj�c do domu do ciebie.
{54072}{54155}�yj� twoim �yciem ca�y dzie�,
{54159}{54217}i szczerze m�wi�c nie mam poj�cia,|jak ty to znosisz.
{54260}{54334}ale ja radz� sobie ze swoim,
{54351}{54408}przychodz�c do domu do ciebie.
{54476}{54640}to twoja mi�o�� trzyma mnie|przy zmys�ach i w r�wnowadze.
{54682}{54753}i musisz pozwoli� mi zrobi� to samo dla ciebie.
{54787}{54890}wi�c sp�jrz mi w oczy i oddychaj.
{55044}{55107}/piper!
{55151}{55186}phoebe.
{55222}{55274}cole, z�a� ze mnie!
{55278}{55318}leo! piper!
{55322}{55394}my�l�, �e poradzi sobie z twoimi siostrami.
{55473}{55503}leo, jest ca�y tw�j.
{55780}{55833}leo, dalej, skup si�!
{55971}{55996}po�piesz si�!
{56395}{56427}phoebe, ocknij si�.
{56431}{56484}dalej, no dalej, ocknij si�, phoebe!
{56547}{56587}nie.
{56599}{56636}wylecz j�.
{56640}{56687}- co?|- mo�esz to zrobi�.
{57146}{57204}jak si� czujesz?
{57302}{57347}phoebe.
{57368}{57400}nie chcia�em.
{57498}{57544}przepraszam.
{58350}{58408}- jestem zrz�d�.|- nie, nie jeste�.
{58412}{58482}jestem i dlatego ci�gle|nie odzyskali�my swoich mocy,
{58486}{58535}poniewa� jestem zrz�d�|i nigdy si� nie naucz�...
{58539}{58619}piper, to przeze mnie nie odzyskali�my swoich mocy.
{58623}{58684}by�em nieczu�ym gburem|i najwyra�niej nie...
{58688}{58753}leo, twoja praca jest bardzo wa�na.
{58767}{58857}- ale nie wa�niejsza ni� moja rodzina. |- ludzie.
{58861}{58909}jeste� w ci��y i potrzebujesz mnie.
{58913}{58958}i powinienem to zrozumie� zamiast�
{58962}{59010}ale ja mog�am by� cierpliwsza.
{59014}{59056}- ludzie?|- co?
{59147}{59195}pomy�la�am tylko, �e mo�e chcieliby�cie si� ukry�.
{59233}{59352}- nie czuj� md�o�ci.|- ja czuj�.
{59357}{59404}to nie s� dobre wie�ci.
{59408}{59462}a co z naszymi mocami?
{59617}{59657}bardzo dobrze.
{59675}{59706}brak aran�acji kwiatowych.
{59718}{59779}chyba porozumia�am si�|z moim wewn�trznym duchem �wiat�o�ci.
{59803}{59864}pomoc melissie pomog�a mi te�.
{59868}{59933}dobrze wiedzie�, �e mam go w sobie.
{60132}{60157}co?
{60646}{60724}zobaczcie kto zn�w zacz�� u�ywa� drzwi.
{60734}{60842}staram si� ograniczy� u�ywanie mocy.
{60854}{60887}m�dra decyzja.
{60983}{61083}dosta�a� ode mnie kwiaty?
{61087}{61125}tak.
{61130}{61172}"przepraszam, �e pr�bowa�em ci� udusi�"?
{61208}{61285}to chyba nie jest kartka,|kt�r� wypisuj� codziennie w kwiaciarni,
co?
{61372}{61416}- ja nie...|- wiem.
{61442}{61497}wiem, �e ci przykro.
{61501}{61545}wiem, �e by�e� pod wp�ywem zakl�cia syreny.
{61554}{61603}wiesz, �e jej magia �ywi si� mi�o�ci�?
{61625}{61650}cole...
{61654}{61718}nie mog�a by nas zwie��,|gdyby�my nie kochali si� nawzajem.
{61722}{61815}zgadza si�. wi�c raz jeszcze|nasza mi�o�� mia�a fatalne skutki.
{61816}{61878}nigdy bym ci� nie skrzywdzi�,|gdybym nie by� pod wp�ywem zakl�cia.
{61885}{61987}wi�kszo�� m�czyzn nie pr�buje zabi� swoich �on,|kiedy s� pod wp�ywem
zakl�cia syreny.
{61991}{62049}wi�kszo�� m�czyzn tylko ca�uje i umiera.
{62053}{62101}- ale poniewa� jeste� demonem� |- nie jestem...
{62105}{62182}no dobrze, poniewa� masz demoniczne moce, du�o ich,
{62186}{62250}sta�e� si� wi�kszym zagro�eniem ni� syrena.
{62284}{62353}i to tylko jeden z tysi�ca powod�w,
{62357}{62405}jak twoje moce mog� obr�ci� si� przeciwko mnie.
{62563}{62625}nie chcia�bym, �eby� mia�a racj�.
{62739}{62782}ja te� nie.
{62942}{63006}{c:$aaccff}t�umaczenie, napisy: siarenka|korekta: spirozea
{63022}{63106}{c:$aaccff}.:: grupa hatak - hatak.pl ::.