You are on page 1of 12

{1}{75}movie info: xvid 512x384 25.0fps 349.9 mb|/subedit b.

4043
(http://subedit.prv.pl)/
{539}{591}zamyka pani?
{609}{644}ju� nie.
{649}{719}prosz�, wejd�.
{728}{795}- jestem madame theresa.|- phoebe.
{799}{835}tak, wiem.
{849}{887}naprawd�? przeczyta�a� to w moich my�lach?
{894}{967}nie, czytam tw�j felieton.
{1048}{1136}nie masz pewno�ci,|czy jeste� wierz�ca, prawda?
{1140}{1217}nie. jestem wierz�ca.|prosz� mi wierzy�.
{1227}{1257}dlatego tu przysz�am.
{1274}{1332}nie wiedzia�am,|do kogo mam si� zwr�ci�.
{1349}{1394}usi�d�.
{1479}{1522}zobaczmy, co powiedz�|twoje d�onie.
{1548}{1629}zapewne powiedz� ci,|�e potrzebuj� manikiur.
{1831}{1877}masz dar przewidywania|przysz�o�ci.
{1892}{1948}- co?|- nie martw si�.
{1958}{2019}tw�j sekret jest bezpieczny.
{2162}{2213}jeste� kreatywna,
{2217}{2259}wra�liwa,
{2263}{2316}bystra.
{2331}{2421}masz siln� rodzin�,|bliskie wi�zi.
{2425}{2488}zastanawiam si�,|dlaczego nie zwr�ci�a� si� do nich.
{2519}{2554}nie chc� ich martwi�.
{2581}{2619}widzisz, mam
{2623}{2691}problem z moim darem.
{2699}{2777}dlatego tutaj jestem.|chc� si� dowiedzie�, co jest nie tak.
{2786}{2843}te linie na palcu wskazuj�cym,
{2847}{2905}m�wi�,|�e jeste� przepracowana.
{2920}{3006}tak, poza moim felietonem|i osobistym wygl�dem,
{3011}{3078}m�j szef udziela mi rad|na antenie radia.
{3082}{3161}- i uwielbiam to. po prostu...|- nad��anie za tym
{3169}{3261}zablokowa�o|w tobie inne cz�ci ciebie.
{3266}{3315}w tym tw�j dar.
{3335}{3392}tw�j dar musi by�|na pierwszym miejscu.
{3455}{3521}ale r�wnie� musisz pracowa�.
{3572}{3620}wi�c jak znale�� r�wnowag�?
{3657}{3787}zacznijmy od odblokowania tej energi.|oddychaj ze mn�.
{4185}{4222}znam t� reakcj�.
{4239}{4282}w�a�nie mia�a� wizj�,|prawda?
{4294}{4356}ale ja nie mam|daru widzenia.
{4360}{4437}tak, ale ja mam.
{4441}{4498}mo�e przechwyci�a�|j� ode mnie?
{4513}{4554}koniec wr�enia.|musisz ju� i��.
{4564}{4630} - nie, ale�|- przykro mi.
{4848}{4913}theresa. theresa, zaczekaj.|nie s�ysz� ci�. mo�esz powt�rzy�?
{4929}{5019}orin, �owca cygan�w.|idzie po mnie.
{5023}{5104}theresa, to niemo�liwe.|o�lepi�y�my go dekady temu.
{5108}{5161}tylko cyga�ska magia mo�e znie�� t� kl�tw�.
{5165}{5227}m�wi� ci,|to musi by� on, lydia.
{5231}{5327}dziewczyna, kt�rej wr�y�am,|ma wielk� moc widzenia.
{5331}{5396}i jakim� sposobem przechwyci�am|jej widzenie.
{5400}{5448}w porz�dku, gdzie jeste�?|przyjad�.
{5452}{5517}nie. musisz opu�ci�|miasto.
{5521}{5606}je�li poluje na shuvanis,|ty mo�esz by� nast�pna.
{5610}{5664}oczekujesz mnie,|prawda?
{5731}{5774}theresa?
{5781}{5820}theresa!
{5832}{5857}orin?
{5861}{5908}s�ysza�a� o moim ojcu.
{5912}{5953}b�dzie bardzo zadowolony.
{5962}{6001}czego chcesz?
{6006}{6038}jego zemsty.
{6042}{6093}i oczywi�cie,
{6114}{6140}twoich oczu.
{6283}{6352}{c:$64f5fd}{y:i}t�umaczenie: nizki|korekta: spirozea
{6352}{6425}charmed - czarodziejki|sezon 5 epizod 6
{6425}{6491}tytu� epizodu:|"the eyes have it"
{7687}{7774}- mo�e spr�buj z innym instruktorem jogi.|- to nie by� instruktor.
{7778}{7844}wszystkie te kobiety wymachuj�ce|swoimi zdj�ciami usg.
{7848}{7897}to dzia�a�o|mi na nerwy.
{7907}{7994}to by�o jak, "sp�jrz, pierwsze|zdj�cie jaspera i b�dzie na lod�wce
{7998}{8052}w oprawce z magnesem, podpisane|'pierwsze zdj�cie jaspera."'
{8054}{8145}my�la�em, �e przedporodowa joga|mia�a ci� zrelaksowa�.
{8177}{8215}jak mam si� zrelaksowa�
{8219}{8300}kiedy nie mog� i�� do doktora|jak normalna osoba?
{8304}{8373}skarbie, chyba zgodzili�my si�,|�e magiczna ci��a jest zbyt ryzykowna.
{8373}{8423}zw�aszcza, je�eli dziecko|potrafi leczy� si� samo.
{8423}{8495}ale nie leczy moich md�o�ci.|ka�da kobieta
{8499}{8575}w tej klasie m�wi, �e powinny|znikn�� po pierwszym trymestrze.
{8579}{8655}wed�ug tej ksi��ki,|ka�da ci��a jest inna.
{8659}{8706}- jakiej ksi��ki?|- tej.
{8721}{8753}rado�� z porodu w domu.
{8757}{8812}by�a do tego kaseta wideo.|my�la�em, �e mogliby�my
{8816}{8902}obejrze� j� razem. mo�e dzi�ki|niej b�dziesz bardziej gotowa.
{8925}{8972}brzmi �wietnie.|zrobi� troch� popcornu.
{8976}{9026}od kiedy porodowa joga
{9030}{9096}i filmy z porodem w domu s� twoim|pomys�em na dobrze sp�dzony czas?
{9100}{9184}od kiedy jestem nieudacznikiem|bez przyjaci� i bez �ycia.
{9188}{9249}- paige, masz mas� przyjaci�.|- wszyscy pracuj�.
{9253}{9314}a ja jestem pogromc� demon�w|i nie mog� o tym nikomu powiedzie�.
{9318}{9422}wi�c w sumie jestem wielkim, g�upim,|grubym, niepracuj�cym
nieudcznikiem.
{9426}{9506}nie, paige. jeste� wielkim, grubym, g�upim,|niepracuj�cym
nieudacznikiem,
{9507}{9528}kt�ry ratuje �wiat.
{9535}{9591}mam nadziej�,|�e jest mocna.
{9603}{9646}nie spa�am zbyt|dobrze ostatniej nocy.
{9656}{9694}- problemy z colem?|- co?
{9714}{9768}nie, jest gdzie� w trakcie|szukania duszy.
{9772}{9829}lub wyruszy� znale��|jak�� dusz�.
{9833}{9896}jestem odrobin�|przyt�oczona prac�.
{9900}{9937}co si� sta�o|z twoj� r�k�?
{10030}{10108}posz�am do|cyga�skiej wr�ki.
{10158}{10192}sp�jrzcie.
{10196}{10233}praca. musz� lecie�.
{10348}{10410}hej. czekaj, b�yskawico.
{10414}{10500}mo�esz zwolni� i powiedzie� nam,|dlaczego posz�a� do wr�ki?
{10504}{10546}�eby dosta� swoj� wr�b�.
{10591}{10679}tylko nie panikujcie.|nie mam na to czasu.
{10696}{10743}posz�am, by dowiedzie� si�,
{10747}{10845}dlaczego nie mia�am swoich wizji|w ci�gu ostatnich miesi�cy.
{10872}{10943}mia�a� wizje.|prawda?
{10947}{10978}nie, nie mia�am.
{10989}{11015}sp�jrzcie na to.
{11024}{11069}potrzymaj.
{11208}{11239}ledwo mog� lewitowa�.
{11269}{11330}- my�lisz, �e demon�?|- nie. nadal mog� rzuca� zakl�cia
{11334}{11382}i wci�� mam|moc trzech si�str.
{11386}{11456}ten problem wydaje si� by� bardziej|przyziemny ni� nadprzyrodzony.
{11470}{11538}czemu nie przysz�a� z tym do mnie?|jestem twoim duchem �wiat�o�ci.
{11539}{11584}poniewa�|by�e� bardzo zaj�ty.
{11588}{11646}- ja by�em zaj�ty?|- no dobra, ja by�am zaj�ta.
{11650}{11718}m�j grafik jest ostatnio napi�ty.|ale przychodz� do was teraz.
{11729}{11757}dobra, wy na ni�|pokrzyczcie.
{11759}{11825}ja sprawdz� u rady starszych,|czy co� wiedz�.
{11863}{11975}nie mog� uwierzy�, �e posz�a�|do wr�ki zamiast przyj�� do nas.
{11979}{12046}naprawd� mi przykro, ja tylko|nie chcia�am was martwi�.
{12068}{12121}ale skoro ju� jeste�my|przy tym temacie...
{12135}{12163}to co?
{12167}{12220}co� bardzo dziwnego zdarzy�o si�|podczas tej sesji.
{12235}{12276}czu�am, �e mam wizj�
{12280}{12352}i my�l�, �e madame theresa|przechwyci�a j�.
{12360}{12414}przechwyci�a j�?|jak?
{12450}{12495}jest cygank�. mog�a si�|jako� do ciebie dostroi�.
{12500}{12533}ostatnio nie mam|nic do roboty...
{12536}{12602}...dlatego sporo czytam|na temat cyga�skiej magii.
{12602}{12648}cokolwiek widzia�a,|musia�o to by� straszne,
{12648}{12698}poniewa� zamkn�a|sklep bardzo szybko.
{12705}{12759}mo�e powinna� podjecha� do niej|i sprawdzi�, co z ni�.
{12763}{12813}zamierza�am, ale...
{12846}{12891}to z pracy.|naprawd� musz� lecie�.
{12917}{12989}ja p�jd� za ciebie.|sama wiesz, zero �ycia i w og�le.
{12993}{13078}serio? by�oby �wietnie.|tylko znajd�...
{13082}{13130}jest. jej wizyt�wka.
{13134}{13211}wielkie dzi�ki.|dowiedz si�, co zobaczy�a.
{13426}{13489}mam dobre przeczucie,|co do tych oczu, ojcze.
{13501}{13576}ucieszy�em si�, gdy zobaczy�em,|�e shuvani nie stawia�a zbytnio
oporu.
{13610}{13641}widzia�e� a�|tak daleko?
{13684}{13744}twoje oko umys�u|ro�nie w si��.
{13748}{13805}mia�em sporo czasu,|by je wykszta�ci�.
{13928}{14020}jednak nie zast�pi tego|skradzionego przez cyganki.
{14118}{14176}je�li te oczy|b�d� dobre,
{14180}{14260}b�dziesz mia� swoj� zemst�|i jeszcze wi�cej.
{14922}{14996}- mo�e powinni�my przesta�.|- nie!
{15016}{15070}oczy, kt�rych poszukuj�
{15074}{15122}s� warte tego cierpienia.
{15199}{15246}jej kole�anka shuvani|jest blisko.
{15296}{15348}widz� j�.
{15541}{15583}prawie sko�czyli�my.
{15638}{15693}tak. musz� im to przyzna�.
{15754}{15783}phoebe halliwell.
{15797}{15881}hej, phoebe, to ja.|jestem u wr�ki.
{15885}{15926}naprawd�?|czego si� dowiedzia�a�?
{15930}{15999}niczego dobrego.|niestety, ona nie �yje.
{16094}{16130}co?
{16134}{16185}zosta�a zamordowana| zesz�ej nocy.
{16189}{16239}i dla mnie wygl�da to|na sprawk� demon�w.
{16243}{16293}jej oczy zosta�y|wyd�ubane.
{16317}{16363}mog�am temu zapobiec.
{16367}{16396}sk�d mog�a� wiedzie�?
{16400}{16472}je�li moje g�upie moce|by dzia�a�y, paige...
{16476}{16523}pokochali ci�|na gor�cej linii.
{16527}{16580}chc�, aby� by�a prowadz�cym|do ko�ca tego tygodnia.
{16598}{16691}to nie twoja wina, phoebe. je�li mog�aby�|powstrzyma� morderstwo
theresy,
{16695}{16740}to mia�aby� wizj� na ten temat.
{16744}{16789}wiem, wiem. nie mog�.
{16793}{16830}przykro mi,|ale ju� ci� wpisa�am.
{16834}{16878}- co nie mo�esz?|- jestem zawalona robot�.
{16904}{16969}zawalona robot�? ale, phoebe, musimy|znale�� tego demona i
powstrzyma� go.
{16970}{17038}- cena sukcesu, dzieciak.|- phoebe, halo?
{17042}{17105}spotkamy si� w domu i od razu|si� tym zajmiemy. dobra?
{17180}{17258}elise. elise. poczekaj.
{17262}{17314}czy jest mo�liwo��, �eby|prze�o�y� ten program w radiu?
{17318}{17362}ledwo mam czas,|�eby napisa� sw�j felieton.
{17366}{17421}nie m�wi�c ju� o innych rzeczach,|kt�re musz� zrobi�.
{17449}{17527}droga phoebe,|moja kariera jedzie po szybkich torach.
{17531}{17648}jestem szalenie popularna a pieni�dze|s� cholernie dobre. co
powinnam zrobi�?
{17676}{17761}- przesta� narzeka�.|- cholera, dobra jeste�.
{17925}{18021}to typowy zabieg chirurgiczny.|wszystko b�dzie w porz�dku, obiecuj�.
{18119}{18168}przepraszam.
{18181}{18225}ciociu lydia,|co ty tutaj robisz?
{18272}{18327}nie, po angielsku.|nie m�wi� ju� tym j�zykiem.
{18331}{18400}jestem w niebezpiecze�stwie, ava.|i obawiam si�, �e ty te�.
{18404}{18472}orin wr�ci�|i szuka zemsty na shuvanis.
{18499}{18526}- orin?|- �owca cygan�w.
{18530}{18564}s�ysza�a� te opowie��.
{18568}{18610}ciociu lydia,|rozmawia�y�my o tym.
{18615}{18656}nie interesuj� mnie|te opowie�ci.
{18660}{18746}- ava, zamordowano madame theres�.|- co?
{18750}{18811}rozmawia�am z ni� przez telefon,|kiedy to si� sta�o.
{18832}{18878}mia�a wizj�, �e orin|idzie po ni�,
{18882}{18973}co znaczy, �e b�dzie szuka�|zemsty na wszystkich shuvanis, w tym
ciebie.
{18977}{19034}- nie jestem shuvani, jestem doktorem.|- ava.
{19048}{19105}nie zmienisz tego|kim si� urodzi�a�.
{19109}{19204}orin nie b�dzie patrzy� na to, �e odrzuci�a�|swoje dziedzictwo. i
tak ci� wyczuje.
{19208}{19248}ciociu lydia,
{19252}{19303}przykro mi z powodu theresy.
{19307}{19345}wiem, �e znaczy�a du�o|dla ciebie i mamy.
{19349}{19399}przyjd� na pogrzeb.|z�o�� wyrazy szacunku.
{19415}{19459}ale nie b�d� ucieka�|przed wymy�lonym demonem.
{19533}{19569}musz� wraca� do pracy.
{19574}{19621}ava, musimy zaufa�|magii cygan�w.
{19643}{19723}dlaczego? przecie� nie ocali�a|mojej mamy.
{19754}{19795}twojej mamie nie mo�na|by�o pom�c.
{19808}{19863}kiedy dowiedzia�y�my si�,|�e jest chora, by�o ju� za p�no.
{19863}{19894}tego nie wiesz.
{19898}{19968}je�li mia�aby chemi� zamiast|polega� na zio�ach i zakl�ciach...
{19972}{20043}twoja matka wierzy�a w zio�a|i zakl�cia, ty te� powinna�.
{20047}{20082}tak?
{20086}{20179}je�eli cyga�ska magia naprawd� zadzia�a�a,|to jeszcze j� zobacz�,
prawda?
{20183}{20245}w �yciu pozagrobowym?|porozmawiam z ni�.
{20261}{20300}tak jak mi obieca�a.
{20325}{20426}- ava...|- przykro mi, nie mam na to czasu.
{20430}{20497}twoja przyjaci�ka zosta�a zamordowana.|zg�o� to na policj�, to nie
zabobon.
{20649}{20798}w chwili porodu, g�owa dziecka|mierzy nawet do 38 centymetr�w.
{20864}{20969}dobra, widzisz, potrzebuj�|znieczulenia nawet, �eby to ogl�da�.
{20979}{21013}dobra, zatem...
{21020}{21119}...przewi�my do miejsca,|gdzie rodzice poznaj� swoje dziecko.
{21124}{21264}w tym momencie, partner|b�dzie uczy� matk� oddycha�.
{21280}{21311}dobra, daj mi to.
{21315}{21385}powiedz mi, kiedy dziecko|b�dzie na zewn�trz ca�e wytarte.
{21389}{21490}ale na serio, potrzebuj� sterylnego|szpitala, magiczne dziecko czy
nie.
{21495}{21557}i lekarzy. ca�� mas�|profesjonalnych lekarzy.
{21595}{21659}obrzydliwe. co wy ogl�dacie?|jaki� horror?
{21670}{21754}nie, to jest rado�� z porodu w domu.|dziwne, ale nie czuj� rado�ci.
{21758}{21810}przepraszam, �e przerywam|wam t� rozrywk�,
{21814}{21914}ale mamy pewne obowi�zki. okazuje si�,|�e madame theresa zosta�a
zamordowana.
{21925}{21983}- ta wr�bitka?|- tak, zapyta�am darryla.
{21987}{22083}to trzecie z rz�du morderstwo cyganki.|wszystkim wyd�ubano oczy.
{22110}{22166}w tym przypadku, ten film|nie wydaje si� taki obrzydliwy.
{22170}{22195}m�w za siebie.
{22199}{22260}dobra, ludzie. musz� wcisn��|to unicestwianie pomi�dzy
{22264}{22297}dwa ko�cowe terminy|i trzy spotkania.
{22300}{22360}leo, czego dowiedzia�e� si�|o moich mocach? co z nimi nie tak?
{22374}{22402}technicznie nic.
{22403}{22493}co znaczy, �e ten brak ��czno�ci|jest powi�zany z twoimi emocjami.
{22515}{22567}my�l�, �e jest to na zasadzie|"u�ywaj albo stra�."
{22583}{22659}je�li ten kto� poluje na cyganki,|mo�e powinni�my wpa�� na pogrzeb
theresy.
{22663}{22713}wiem gdzie to jest.|mo�e tam b�dziesz mia�a wizj�,
{22717}{22758}kt�ra pomo�e nam|z�apa� demona.
{22762}{22856}rano joga dla ci�arnych, a teraz chcesz|wbi� si� na pogrzeb
nieznanej osoby?
{22860}{22891}naprawd� potrzeba|ci przyjaci�.
{22926}{22972}jeste� pod�a.
{23590}{23683}nie mam poj�cia, co ona m�wi,|ale symbolika jest pi�kna.
{23688}{23732}to prawda. jest przepi�kna.
{23736}{23798}czy nie uwa�acie,|�e theresa jest troch� zat�oczona?
{23803}{23835}to chyba cyga�ski zwyczaj,
{23839}{23916}aby odsy�a� bliskich do innego �wiata|z rzeczami, kt�rych mog�
potrzebowa�.
{23920}{23999}no wi�c, ja potrzebuj�|krakersa w tym �yciu.
{24003}{24083}czy by�oby nie na miejscu, gdybym z�apa�a|to pude�ko solonych
krakers�w?
{24090}{24122}prawdopodobnie.
{24127}{24217}czy mog� do��czy� do niewidzialnego|ch�ru nie�miertelnych...
{24222}{24311}...kt�rzy ponownie zagoszcz� w umys�ach|i polepsz� �ycie swoj�
obecno�ci�.
{24349}{24396}phoebe, do�� ju� tej pracy.
{24439}{24475}przepraszam.
{24683}{24757}id�. nie b�dziesz mia�a|wizji stoj�c tutaj.
{24762}{24822}przy�� si� do tego.
{24870}{24923}cze��. przepraszam.
{24928}{25002}przepraszam. hej.
{25006}{25080}zostajesz na stypie?|zrobi�am gulasz.
{25084}{25135}nie przejmujesz si�|tym cyga�skim �owc�?
{25139}{25188}nie zaatakuje w t�umie.
{25192}{25257}- co oznacza, �e b�dziesz tutaj bezpieczna.|- prosz�, przesta�.
{25266}{25342}nie mam �adnego powodu, by tutaj zosta�,|ciociu lydia. to nie moje
�ycie.
{25356}{25434}zaakceptuj to, prosz�.|musz� wraca� do pracy.
{25444}{25469}ava.
{25508}{25550}ava, poczekaj.
{25773}{25842}przepraszam.|wszystko w porz�dku?
{25846}{25900}tak, nic si� nie sta�o.
{26014}{26108}- masz co�?|- tak jakby. wszystkiego po trochu.
{26112}{26170}lepsze to ni� nic.|co widzia�a�?
{26174}{26280}widzia�am �wieczki i lampy|i theres� w jej trumnie.
{26293}{26382}nie potrzeba mie� do tego wizji.|co� jeszcze?
{26421}{26484}ta kobieta. jej oczy.
{26514}{26545}no tak.
{26565}{26622}ava?
{26626}{26666}ava!
{26699}{26750}�adny pogrzeb.
{26857}{26900}bardzo wzruszaj�cy.
{27022}{27096}ale czy b�d� jeszcze jacy� shuvanis,|�eby wyprawi� tw�j?
{27497}{27541}ty jeste� t� jedyn�.
{27593}{27633}hej!
{27760}{27832}mia� wybuchn��.|dlaczego nie eksplodowa�?
{28013}{28081}nie jest dobrze.|musimy j� st�d zabra�.
{28736}{28781}dzi�kuj�.
{28785}{28810}musz� i��.
{28814}{28855}poczekaj, nie musisz si� obawia�.
{28859}{28950}nie boj� si� was. wywodzimy si� z tego|samego szczepu czarownic i
cygan�w.
{28954}{29012}doceniam to, co zrobi�y�cie dla mnie,|ale musz� ju� i��.
{29016}{29052}tam jest demon,|kt�ry na ciebie poluje.
{29067}{29122}nie jestem jedyn�,|na kt�r� poluje.
{29127}{29238}poczekaj. niew�tpliwie posiadasz moce,|ale my walczymy z demonami
ca�y czas.
{29242}{29287}czy mo�esz przynajmniej|nam powiedzie�, co wiesz?
{29287}{29327}mo�e jeste�my tutaj po to,|by ci pom�c.
{29357}{29396}mo�liwe.
{29417}{29496}lata temu, moje plemi� rzuci�o kl�tw�|na �owc� cygan�w zwanego orin,
{29501}{29572}o�lepiaj�c go, aby d�u�ej nie|mia� mocy z odszukiwaniu naszych
ludzi.
{29577}{29625}demon, kt�rego widzia�y�my|nie by� �lepy.
{29629}{29667}my�l�, �e to by�|syn orina, cree.
{29679}{29736}zabija shuvanis|w imi� swojego ojca.
{29740}{29823}- shuvanis?|- to ich odmiana kap�anki.
{29913}{29949}moja siostrzenica ava.|te� jest shuvani.
{29951}{30018}z tym, �e odrzuci�a swoj� magi�,|co pozostawia j� bezbronn�.
{30022}{30074}nie mo�esz rzuci� zakl�cia na cree|tak jak na jego ojca?
{30074}{30137}nie pozosta�o wystarczaj�co shuvanis,|by wydoby� tak� moc.
{30137}{30203}poniewa� ava przesta�a wierzy�,|nie zechce mnie wys�ucha�.
{30208}{30238}mo�e my b�dziemy|w stanie pom�c.
{30297}{30355}zajm� si� tym.
{30376}{30440}wiesz, czasami �atwiej jest|us�ysze� prawd� od nieznajomego
{30444}{30483}ni� us�ysze� j� od rodziny.
{30514}{30549}nazywa si� Ava nicolae.
{30554}{30599}jest doktorem w|szpitalu w san francisco.
{30604}{30646}ginekologiem?
{30650}{30685}nie, chirurgiem.
{30689}{30738}- blisko. ja pojad�.|- dlaczego ty?
{30742}{30794}poniewa� mam dosy�|tych nudno�ci
{30798}{30919}i nie odepr� atak�w Cree je�li zaatakuje.|wi�c albo przenosisz nas
albo ja prowadz�.
{31069}{31164}przepraszam, elise, nie uda mi si�.|czy nie mo�emy tego przenie��?
{31168}{31240}wci�� mamy ksi��k� do przejrzenia|i eliksir do zrobienia.
{31256}{31331}dobra, dobra.|b�d� tam. obiecuj�.
{31335}{31404}przepraszam. to chyba przeszkadza|wam w waszym �yciu.
{31414}{31537}nie, nie, nie. to jest nasze �ycie.|moj� siostr� trzeba czasami
upomnie�.
{31664}{31708}jeste� ranny?
{31722}{31761}nie.
{31785}{31872}- wszystko widzia�e�?|- wystarczaj�co du�o.
{31903}{31963}gdybym tylko by� przygotowany|na ni�, wtedy bym...
{31967}{32014}poszukiwania zako�czone!
{32018}{32058}ona ma moc,|tylko to si� liczy.
{32062}{32146}nast�pnym razem b�dziesz lepiej|przygotowany, tak jak ja ci�
uczy�em.
{32150}{32209}ale jak si� do niej dostan�?
{32224}{32293}teraz jest chroniona|przez czarownice.
{32297}{32356}nie mog� chroni� jej serca.
{32389}{32490}widz�, �e t�skni za niesfornym|dzieckiem, jej siostrzenic�.
{32495}{32526}znajd� j�.
{32530}{32583}shuvani za ni� p�jdzie.
{32888}{32967}nawet ucz� je,|jak przewija� dziecko.
{33019}{33074}chod�, musimy znale�� Av�.
{33166}{33219}musz� znale�� jak�� pomoc.
{33223}{33316}leo, nie czuj� si� dobrze.|i nie s�dz�, �e jest to normalne.
{33320}{33383}potrzebuj� doktora,|prawdziwego doktora.
{33418}{33472}co si� stanie, kiedy sprawdz�|nagrania z kamer ochrony,
{33476}{33525}by dowiedzie� si�, dlaczego ich|maszyna od usg wybuch�a,
{33525}{33556}tak jak w przypadku|dziecka phoebe?
{33559}{33650}dziecko phoebe by�o demonem.|nasze jest anio�em, na mi�o�� bosk�.
{33707}{33741}dzi�ki, bill.
{33783}{33809}ava?
{33839}{33878}poczekaj.
{33922}{33960}czy my si� znamy?
{33964}{34021}nie, nie znasz nas.|ale my tak jakby znamy ciebie..
{34025}{34060}jeste�my znajomymi|twojej cioci lydii.
{34073}{34103}czy co� si� sta�o?
{34116}{34202}tak jakby. widzisz,|jest pewien �owca cygan�w...
{34207}{34241}prosz� ci�.
{34245}{34324}nie chc� by� nieuprzejma.|wygl�dacie na normalnych ludzi.
{34328}{34382}ciocia lydia,|jest bardzo przes�dna.
{34386}{34442}- nie powinna by�a was przysy�a�...|- boi si� o ciebie.
{34471}{34522}ludzie umieraj�.
{34526}{34581}rozejrzyj si�.|dlatego tutaj jestem.
{34585}{34648}ratuj� �ycia przy pomocy|medycyny, nie magii.
{34664}{34714}magia jest cz�ci�|twojego �ycia.
{34722}{34788}nie, poleganie na magii|zabi�o moj� mam�.
{34868}{34986}ava, wiem jak to jest|straci� matk�. uwierz mi, wiem.
{34990}{35045}mimo to, nie mo�esz zaprzeczy� tego, kim jeste�.
{35050}{35127}dr nicolae. dr nicolae|proszona do izby pogotowia.
{35132}{35177}musz� i��.
{35203}{35296}- super. i co teraz zrobimy?|- poczekamy i spr�bujemy ponownie.
{35300}{35381}- wszystko w porz�dku?|- nie, nie jest w porz�dku.
{35385}{35461}doktor. potrzebny doktor, teraz.
{35491}{35598}w porz�dku, dodaj l�d, by zag�ci�.|powiedzia�abym, �e jest gotowe.
{35602}{35696}nie my�la�am, �e mo�na doda� szafranu|do czego� innego ni� hinduskie
jedzenie.
{35700}{35775}mi�o w ko�cu mie� kogo�,|z kim mog� si� podzieli� swoj� magi�.
{35779}{35808}ava w ko�cu przyjdzie.
{35818}{35899}czasami potrzeba wi�cej czasu,|by przyj�� do siebie magi�. prawda,
paige?
{35929}{35998}oby� mia�a racj�.|jest ostatni� z naszego rodu.
{36002}{36069}je�li nie przeniesie dalej tradycji,|umrze ona wraz ze mn�.
{36074}{36120}no c�,|do tego nie dojdzie.
{36169}{36261}bycie surowym dla siebie|nie zwr�ci ci twoich mocy.
{36265}{36362}- dobra, czego nie mo�esz zobaczy�?|- mo�e ja b�d� w stanie pom�c.
{36366}{36439}m�j poziom stresu przekracza|mo�liwo�ci herbaty z rumianku.
{36443}{36521}nie b�dziesz jej pi�a.|zamieszasz ni�. chod�.
{36540}{36628}poczekaj, czytasz z fus�w?|to fascynuj�ce.
{36632}{36683}teraz wylej j�.
{36703}{36734}w porz�dku.
{36783}{36817}widz� X.
{36858}{36888}r�g.
{36902}{36953}p�kni�t� spiral�.
{36966}{37026}jeste� wytr�cona z r�wnowagi,|tak jak twoje moce.
{37051}{37098}to jest dok�adnie to,|co madame theresa powiedzia�a.
{37098}{37159}tak si� w�a�nie dzieje,|kiedy tw�j m�zg przes�ania serce.
{37172}{37251}je�eli chcesz odzyska� swoj� r�wnowag�,|musisz si� dowiedzie�
dlaczego.
{37269}{37336}wariactwo. nigdy nie zobaczy�abym|tych kszta�t�w.
{37340}{37397}odrobina praktyki.|masz, spr�buj moje.
{37485}{37515}co widzisz?
{37519}{37581}widz� X.
{37616}{37701}a to wygl�da troch�|jak piorun.
{37836}{37876}ava.
{37892}{37961}nie mog� nara�a� was na|wi�ksze niebezpiecze�stwo.
{38026}{38067}lydia!
{38172}{38221}to by�a ciekawa|scena znikania.
{38226}{38287}musz� j� spyta�,|jak to robi.
{38294}{38366}- co robisz?|- pr�buj� zobaczy� to, co lydia.
{38377}{38422}jasne. nie potrafisz|czyta� z fus�w.
{38426}{38494}nie, ale mam wizje.|przynajmniej powinnam mie�.
{38515}{38598}no dalej.|prosz�, niech co� zobacz�.
{38812}{38889}- widzia�am cree. chce dopa�� Av�.|- gdzie? kiedy?
{38904}{38945}nie wiem. nadal widz� wszystko w kawa�kach.
{38949}{39056}ale widzia�am samochody i parking.|mo�e chodzi o szpital?
{39061}{39112}szpital? mo�e piper|i leo go powstrzymaj�?
{39176}{39203}nie przejmowa�bym si� zbytnio.
{39205}{39281}niekt�re kobiety maj� nudno�ci|przez ca�� ci���. to ca�kowicie
normalne.
{39289}{39331}tak, ja po prostu...
{39335}{39385}pierwszy raz b�d� mam�.|chcia�am mie� pewno��.
{39417}{39448}kto� mnie wzywa.
{39519}{39599}- nastawione na wibracje.|- nie chcesz zobaczy�, kto to jest?
{39607}{39675}to jej siostry. tylko|one maj� ten numer, wi�c...
{39679}{39715}skarbie, powinni�my si�|po�pieszy�.
{39719}{39753}prawie gotowe.
{40007}{40052}szybko si� goi. dzi�ki.
{40292}{40318}gdzie jest ava?
{40322}{40367}jest na bloku operacyjnym.|co wy tu robicie?
{40371}{40409}pr�bujemy znale�� Lydi�.|uciek�a nam.
{40413}{40457}chce dopa�� Cree.
{40575}{40617}zaskoczona widz�c mnie?
{40645}{40670}bynajmniej.
{40784}{40832}tym razem by�em przygotowany.
{41016}{41063}lydia!
{41727}{41775}- zero reakcji.|- czysto.
{41779}{41804}czysto.
{41925}{41983}- dajcie 200 d�uli.|- na�adowane.
{41987}{42017}czysto.
{42048}{42089}- ava.|- ci�nienie spada.
{42094}{42129}waffediyok, ava.
{42159}{42192}ciocia lydia?
{42335}{42380}doktor nicolae?
{42430}{42476}wszystko w porz�dku?
{42514}{42564}brak t�tna.
{42605}{42651}nie �yje.
{42655}{42702}zapisa� czas zgonu.
{43309}{43334}nie.
{43376}{43420}ciociu lydia.
{43435}{43503}- o m�j Bo�e.|- usi�d�.
{43711}{43749}widzia�am j�.
{43801}{43864}przyby�a do mnie|jako mulo.
{43901}{43970}- mulo?|- �ywy trup.
{43982}{44045}nigdy w to nie wierzy�am.
{44053}{44106}w porz�dku. powiedz nam,|co si� sta�o.
{44164}{44217}to by� kod niebieski.
{44230}{44282}m�j pacient zmar�.
{44318}{44369}i wtedy pojawi�a si� ciocia lydia.
{44380}{44473}nikt inny tego nie widzia�.|my�la�am, �e zwariowa�am.
{44542}{44568}przykro mi.
{44593}{44641}nie, to moja wina.
{44670}{44742}chcia�a mnie ostrzec tego poranka.|nie wierzy�am jej.
{44746}{44845}nie, to nie twoja wina.|mia�a� swoje powody, by by� sceptyczna.
{44871}{44933}czy chcia�a|ci co� powiedzie�?
{44937}{44986}nie wiem.|nie pami�tam zbyt wiele.
{45023}{45089}wiem, �e mulo to z�y znak.
{45093}{45172}znaczy to, �e co� z�ego|ma si� sta�.
{45184}{45240}ju� nie powinno.|pozbyli�my si� Cree.
{45273}{45301}a co z orinem?
{45322}{45369}to musi by� on.
{45401}{45462}to w�a�nie chcia�a|mi powiedzie�.
{45466}{45523}chcia�a mnie ponownie ostrzec.
{45533}{45588}m�j rumu�ski jest s�aby,
{45592}{45703}ale chyba powiedzia�a,|�e on chcia� jej odebra� moce.
{45718}{45777}jak mo�e teraz odebra� jej moce|skoro jest...?
{45781}{45814}nie wiem.
{45864}{45923}chcia�abym wiedzie�,|co znaczy waffediyok.
{45927}{45974}ci�gle to powtarza�a.
{45979}{46013}powinni�my si� uda�|do jej mieszkania.
{46017}{46062}- mo�e b�dziesz mia�a wiz...-|- nie.
{46134}{46166}potrzebujemy wi�cej eliksiru.
{46170}{46241}wr�c� do domu i spr�buj� sobie|przypomnie�, czego u�y�a.
{46245}{46314}ale, phoebe, naprawd� przyda�aby si�|nam twoja moc.
{46322}{46408}tak. wiem, paige. wiem.
{46449}{46493}mo�esz mnie zabra� do domu?
{46497}{46534}jasne.
{46631}{46664}i co teraz zrobimy?
{46747}{46797}theresa by wiedzia�a.
{47000}{47045}cyga�ski zwyczaj.
{47063}{47121}zakrywanie zdj��|zmar�ych os�b.
{47134}{47215}chyba przypominasz sobie|coraz to wi�cej tych zwyczai.
{47219}{47278}nikt nie wiedzia� o nich wi�cej|ni� theresa.
{47282}{47346}by�a postrzegana jako �wi�ta kobieta|tego plemienia.
{47350}{47393}zawsze pilnowa�a,
{47397}{47467}aby tradycje by�y przekazywane|z matki na c�rk�.
{47471}{47580}moja matka chcia�a przekaza�|je na mnie, ale nie s�ucha�am jej.
{47605}{47664}sp�jrzcie na to.|jest pi�kne.
{47668}{47712}poka� mi to.
{47799}{47846}to mojej matki.
{47961}{48017}nie mog� uwierzy�,|�e theresa to zatrzyma�a.
{48021}{48102}no c�, mo�e trzyma�a to|na pewien wyj�tkowy dzie�.
{48188}{48261}moja mama nazywa�a|to skrzyni� skarb�w.
{48265}{48335}tutaj trzyma�a wszystkie|cenne rzeczy.
{48492}{48544}czy to ty z twoj� mam�?
{48609}{48677}zrobi�a nam identyczne|sukienki na �wi�ta.
{48738}{48818}pracowa�a tak ci�ko,|aby sko�czy� je o czasie.
{48909}{48938}wiem, �e ci ci�ko.
{48995}{49102}moja mama zmar�a 10 lat temu|i nadal mam wiele
{49102}{49192}pude�ek, kt�rych nie jestem|w stanie otworzy�.
{49340}{49407}same recepty|i zio�owe przepisy.
{49425}{49455}mo�e to jakie� zakl�cia?
{49517}{49574}chyba nie jest za p�no na nauk�, mimo wszystko.
{49736}{49812}sp�jrzcie na to.|wygl�da jak medalion lydii.
{49816}{49898}to nasz rodzinny talizman.|to oko z�a.
{49903}{49943}twoim rodzinnym|symbolem jest z�o?
{49958}{49998}tylko dla tych,|kt�rzy �ycz� nam �le.
{50030}{50127}wielu si� ba�o oka z�a, ale nasza|rodzina jest przez nie chroniona.
{50141}{50206}opowie�ci m�wi�,|�e opiekun oka
{50210}{50266}mo�e u�y� go do zwi�kszenia|lub po��czenia mocy.
{50299}{50363}nie s�dz�, aby to by�y tylko opowie�ci.|sp�jrz na inskrypcj�.
{50383}{50413}"waffediyok."
{50422}{50452}to jest oko z�a.
{50463}{50543}my�l�, �e lydia by�a opiekunem.|to ona wyczarowa�a wcze�niej...
{50548}{50596}...burz� piaskow�|i to tego szuka� cree.
{50605}{50675}wi�c nie zabiera� oczu|shuvanis tylko z zemsty.
{50730}{50776}chcia� oko z�a.
{50836}{50900}a orin wci�� je chce.
{51834}{51898}zemszcz� si�, synu.
{51902}{51988}ale wpierw|pomszcz� ciebie.
{51992}{52064}kim jeste�?|co tutaj robisz?
{52142}{52183}sprawdzam moje|nowe moce.
{52350}{52428}dobra, piper.|tylko uwa�aj.
{52457}{52506}id� do kostnicy.
{52587}{52682}- sko�czone. mo�esz poda� mi l�d?|- jasne.
{52686}{52767}wiesz, mo�e powinni�my i�� z nimi|i zobaczy�, czy nie b�dziesz mia�a
wizji.
{52778}{52816}to przez moj� wym�wk�|na temat wizji
{52821}{52875}lydia znajduje si�|teraz w kostnicy.
{52879}{52948}phoebe, czasami ofiarami s� niewinni.|to nie twoja wina.
{52981}{53037}mo�na obwini� za to|jedynie cole'a.
{53072}{53124}co? on wyjecha� z miasta.
{53128}{53201}po raz pierwszy,|nie jestem przez niego zadr�czana.
{53201}{53251}i w�a�nie przez to|mia�a� czas, by dowiedzie� si�,
{53251}{53315}co jest nie tak|z twoimi mocami.
{53319}{53401}zakopa�a� si� w swojej pracy,|by uciec przed b�lem
{53405}{53450}i poradzi�a� sobie|z tym �wietnie.
{53465}{53517}ale ani na chwil�|nie zwolni�a�.
{53521}{53586}popada�a� z jednej|obsesji w drug�.
{53675}{53739}je�li chcesz si� z nami|skontaktowa�, wiesz co robi�.
{53743}{53794}phoebe, tu elise.|gdzie jestes?
{53822}{53857}phoebe?
{53871}{53896}elise?
{53900}{53962}hej, pos�uchaj mnie|przez sekund�, dobra?
{53982}{54051}s�uchaj, przepraszam,|ale mam powa�ny problem rodzinny.
{54055}{54087}wa�niejszy od twojej kariery?
{54091}{54180}oczywi�cie �e moja kariera jest wa�na|dla mnie, ale rodzina jest
wa�niejsza.
{54184}{54243}zbieraj sw�j ty�ek tutaj!
{54318}{54379}- dzi�ki.|- nie ma sprawy.
{54440}{54503}jeste�my za p�no.|orin ma oko z�a.
{54517}{54580}- oko z�a?|- tak, oczy lydii maj� moc.
{54584}{54632}to w�a�nie stara�a|si� mi powiedzie�.
{54671}{54773}mam nadziej�, �e eliksir jest gotowy,|bo na pewno b�dziemy go
potrzebowa�.
{54867}{54898}phoebe, dobrze si� czujesz?
{54933}{54976}wizja.
{55000}{55056}pot�na wizja.
{55060}{55098}jestem w przysz�o�ci.
{55112}{55139}zostaw j�.
{56012}{56078}ju� w porz�dku,|w porz�dku.
{56089}{56124}co si� sta�o?
{56315}{56405}du�o czasu min�o, odk�d moje moce|udoskonali�y si�. i to jeszcze
jak.
{56409}{56454}do punktu,|w kt�rym prawie zgin�a�.
{56458}{56519}nie rozumiem. jak mo�esz by�|wystawiona na ryzyko w tera�niejszo�ci
{56520}{56554}kiedy jeste� �wiadkiem|przysz�o�ci?
{56554}{56619}wiem jedynie, �e czu�am jakbym by�a|w dw�ch miejscach na raz.
{56619}{56702}tak jakby moja dusza przenios�a si�|do mojego cia�a w przysz�o�ci.
{56706}{56759}to wspania�e,|�e twoje moce si� rozwin�y,
{56763}{56833}i pom�wimy o tym p�niej. zaraz po tym, jak upewnimy si�, �e b�dzie
p�niej.
{56866}{56896}teraz, kiedy orin ma oko z�a,
{56900}{56963}nasz� najlepsz� szans� na przetrwanie|jest uciec i schowa� si�.
{56967}{57019}powiedzia�a�, �e eliksir|nie przyni�s� �adnych efekt�w?
{57023}{57053}nawet nie mrugn��.
{57057}{57101}wi�c twoje nowe|i ulepszone wizje
{57106}{57166}s� tylko wyra�niejsz� form�,|by powiedzie� nam, �e mamy przer�bane?
{57175}{57213}wizje mo�e si� zmieni�y,
{57217}{57268}ale pow�d, dla kt�rego s�,|pozosta� bez zmian.
{57272}{57359}to znaczy, pokazuj� nam przysz�o��,|aby�my mogli zmieni� ich bieg.
{57372}{57421}ale jak?
{57546}{57638}czy to nie samob�jstwo|wchodzi� do pokoju, w kt�rym phoebe widzia�a
nas martwych?
{57642}{57706}tak, pr�cz pewnej rzeczy, kt�r�|phoebe nie mia�a w wizji.
{57710}{57736}jest z nami ava.
{57741}{57790}a co ja mog�?
{57794}{57881}w wizji, same czary nie by�y|wystarczaj�ce, by pokona� Orina.
{57885}{57954}ale my�l�, �e czary|i cyga�ska magia co� da.
{57958}{58027}ale ja si� nie znam|na cyga�skiej magii.
{58031}{58100}masz to w sobie.|urodzi�a� si� z tym.
{58100}{58155}po co, w takim razie,|otrzyma�aby� ostrze�enie od ciotki?
{58155}{58227}nawet, je�li masz racj�,|sama nie pokonam orina.
{58237}{58304}nie b�dziesz musia�a.|mo�esz do tego wezwa� swoich przodk�w.
{58341}{58395}masz zakl�cie, kt�rego u�ywa�y�my|wcze�niej. zast�p te imiona
{58397}{58447}tymi z twojej|cyga�skiej rodziny.
{58552}{58597}dobra.
{58633}{58684}zaczynam.
{58711}{58757}{y:i}cyganie nicolae
{58788}{58853}{y:i}sta�cie u mojego boku
{59024}{59102}- powtarzaj ci�gle zakl�cie.|- marina, theresa, lydia.
{59183}{59238}{y:i}cyganie nicolae|sta�cie u mojego boku
{59243}{59297}{y:i}usu�cie to z�o|z czasu i przestrzeni
{59301}{59344}{y:i}cyganie nicolae|sta�cie u mojego boku
{59348}{59386}{y:i}usu�cie to z�o|z czasu i przestrzeni
{59390}{59438}{y:i}cyganie nicolae|sta�cie u mojego boku
{59442}{59498}{y:i}usu�cie to z�o|z czasu i przestrzeni
{59498}{59538}{y:i}cyganie nicolae|sta�cie u mojego boku
{59538}{59589}{y:i}usu�cie to z�o|z czasu i przestrzeni
{59888}{59934}piper.
{60182}{60208}uda�o ci si�.
{60219}{60262}moja matka.
{60299}{60392}by�a tutaj.|czu�am j�.
{61103}{61143}- kto nast�pny?|- my!
{61187}{61239}no, mo�e nie do ko�ca.|ale zajmie nam to chwilk�.
{61244}{61286}hej. co s�ycha�?
{61290}{61334}w porz�dku. nerwowo.
{61338}{61390}mog� tutaj przychodzi� tylko|po mojej zmianie w szpitalu.
{61394}{61459}troch� nerw�wki nie zaszkodzi,|przynajmniej dop�ki nie jest zbyt
nerwowo.
{61463}{61505}my�l�, �e mam|swoje priorytety uporz�dkowane.
{61509}{61595}pomaganie cyganom, kt�rzy|nie maj� opieki zdrowotnej jest na pewno
takim priorytetem.
{61605}{61645}dobrze dla ciebie.
{61649}{61706}ava, czy pani vasila|dosta�a sw�j zastrzyk na t�ec?
{61710}{61779}- paige?|- hej.
{61783}{61819}- co ty robisz?|- no wiecie.
{61823}{61899}troch� si� pokr�c�, pomog�.|czy kiedykolwiek wspomina�am, �e...?
{61903}{61953}- nie mam �ycia. tak.|- nie mam �ycia. tak.
{61957}{62002}paige jest �wietna.|i szybko si� uczy.
{62002}{62062}powinni�cie zobaczy� te wszystkie|przepisy, kt�re maj� cyganie.
{62062}{62111}niekt�re s� nawet lepsze|ni� zachodnia medycyna.
{62115}{62174}naprawd�? czy kt�rykolwiek|pomo�e mi z md�o�ciami?
{62204}{62273}- wiesz, to zabawne, �e pytasz.|- gdzie idziesz?
{62277}{62326}chyba nie chcesz si� sp�ni�|na spotkanie, prawda?
{62330}{62383}- jakie spotkanie?|- twoje spotkanie z av�.
{62387}{62424}poznaj swojego|nowego doktora.
{62507}{62560}nauczy nas przy okazji,|jak by� twoj� po�o�n�.
{62571}{62625}po�o�n�? nie.
{62629}{62684}nie mam tego|w naturalny spos�b.
{62688}{62746}nie, potrzebuj� mn�stwo,|ale to mn�stwo zachodnich lek�w.
{62753}{62788}- piper.|- bez urazy.
{62793}{62886}piper. zaufa�am ci w kontynuowaniu|mojego dziedzictwa.
{62890}{62947}teraz ty zaufaj mi|w kontynuowaniu twojego.
{62951}{63005}tak, jasne.|dobra jeste�.
{63045}{63147}{c:$64f5fd}{y:i}t�umaczenie: nizki|korekta: spirozea