You are on page 1of 31

Lêi nãi ®Çu

Trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu
tiÕt cña nhµ níc, mäi ho¹t ®éng kinh tÕ,tµi chÝnh trong doanh
nghiÖp ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®· ®îc x©y
dùng trªn c¬ së khoa häc vµ hiÖu qu¶,trong ph¹m vi,khu«n khæ c¸c
chÝnh s¸ch,chÕ ®é,thÓ lÖ vÒ kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp.C¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn thèng kª,h¹ch to¸n
®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ sè tµi s¶n vµ nguån vèn cña
doanh nghiÖp,còng nh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh
doanh.H¹ch to¸n kÕ to¸n th«ng qua viÖc thu nhËn th«ng tin vÒ sè
tµi s¶n,nguån vèn hiÖn cã,vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp:l·i ,lç vµ chiÒu híng kinh doanh cã lîi hay
kh«ng,.....Qua ®ã, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt nhiÖm
vô ®· ®Ò ra ,chÊp hµnh tèt nh÷ng chÝnh s¸ch, thÓ lÖ kinh tÕ tµi
chÝnh ,ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ,tr¸nh ®îc nh÷ng tæn thÊt cho
doanh nghiÖp ,®ång thêi ®Þnh híng kinh doanh cho doanh nghiÖp
ngµy cµng ph¸t triÓn.
H¹ch to¸n lµ tÊt yÕu kh¸ch quan trong mäi h×nh th¸i kinh tÕ x·
héi ,nã g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt ,g¾n liÒn víi qu¸
tr×nh t¸i s¶n xuÊt ,qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh
nghiÖp .Trong t×nh h×nh kinh tÕ ph¸t triÓn ngµy cµng ®a d¹ng vµ
phøc t¹p ,víi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay_nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ,®îc qu¶n lý theo c¬ chÕ thÞ trêng ,lµm n¶y
sinh nhiÒu vÊn ®Ò míi hÕt søc phøc t¹p cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch
to¸n kÕ to¸n v× c¸c th«ng tin kinh tÕ ngµy cµng phong phó vµ cã
mèi quan hÖ phøc t¹p.
V× vËy ,h¹ch to¸n kÕ to¸n chÝnh x¸c vµ kÞp thêi sÏ gióp cho
doanh nghiÖp cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vÒ s¶n xuÊt kinh doanh .Do
®ã ,cã mét hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÖn lîi vµ chÝnh x¸c ®îc
tin häc ho¸ sÏ gióp rÊt nhiÒu cho sù ph¸t triÓn cña doanh
nghiÖp,v× hiÖn nay c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn thêi cña c¸c
doanh nghiÖp cßn nhiÒu kh©u rêm rµ ,thñ c«ng phøc t¹p ,chñ yÕu
qua c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ ,sæ s¸ch kÕ to¸n ,viÖc t×m kiÕm th«ng
tin rÊt khã kh¬n ,mÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian.
§Ó cã mét hÖ thèng th«ng tin thuËn tiÖn ,ngêi ph©n tÝch ph¶i
n¾m râ tõng ho¹t ®éng chi tiÕt cña tõng bé phËn ,c¸c mèi liªn
quan cña tõng bé phËn víi nhau ,cÜng nh n¾m râ toµn bé cÊu tróc
tæng qu¸t cña hÖ thèng .ViÖc ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng
ph¶i kü lìng ,nghiªm tóc ,kh«ng ®îc coi träng viÖc nµy mµ coi nhÑ
viÖc kia.
V× hÖ thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n rÊt thiÕt thùc cho c¸c ho¹t ®éng
cña doanh nghiÖp nh vËy ,nªn chóng em ®· chän ®Ò tµi nµy
,®ång thêi qua ®ã gióp chóng em hiÓu râ h¬n vÒ c«ng viÖc vµ hÖ
thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n_Doanh nghiÖp , còng nh hiÓu râ tÇm
quan träng cña viÖc Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin.
Trong tiÓu luËn nµy ,v× kiÕn thøc H¹ch to¸n kÕ to¸n cã h¹n ,cho
nªn kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt ,mong thÇy c« vµ c¸c b¹n xem
xÐt vµ chØ b¶o thªm .Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy Th¹c
B×nh Cêng ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y vµ gióp ®ì chóng em hoµn thµnh
®Ò tµi nµy.

B¶n b¸o c¸o nhiÖm vô tõng thµnh viªn trong nhãm

Danh s¸ch nhãm: ( nhãm 5 líp D2_CNTT)


1.L¬ng §øc S¬n (nhãm trëng)
2.Vò ThÞ Mai Anh.
3.Lª Xu©n Cêng.
4.Lª Anh Nga.
5.NguyÔn V¬n Khuª.
• NhiÖm vô :
Chong I: Kh¶o s¸t hÖ thèng L¬ng §øc S¬n vµ NguyÔn V¬n
Khuª.
1.Giíi thiÖu vÒ H¹ch to¸n kÕ to¸n .
2.Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng.
Chong II: Ph©n tÝch hÖ thèng
1.HÖ thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n míi. L¬ng §øc S¬n
2.BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¬ng. Vò thÞ Mai Anh vµ Lª Anh
Nga.
3.BiÓu ®å luång d÷ liÖu (3 møc). Vò thÞ Mai Anh vµ Lª Anh
Nga
4.Ph©n tÝch d÷ liÖu. NguyÔn V¬n Khuª
Chong III: ThiÕt kÕ hÖ thèng
1.Lùa chän ng«n ng÷ ,hÖ qu¶n trÞ. L¬ng §øc S¬n
2.ThiÕt kÕ d÷ liÖu vµo ,ra. L¬ng §øc S¬n
3.ThiÕt kÕ c¸c file d÷ liÖu Lª Xu©n Cêng.
4.ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh,thiÕt kÕ Modul. L¬ng §øc S¬n
Chong IV: Cµi ®Æt ,sö dông. Lª Xu©n Cêng
Ch¬ng I_kh¶o s¸t hÖ thèng

1)Giíi thiÖu vÒ H¹ch to¸n kÕ to¸n:

Ngµy nay ,trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,kÕ to¸n
®îc nh÷ng nhµ qu¶n lý kinh doanh vµ chñ doanh nghiÖp quan niÖm
nh mét “ng«n ng÷ kinh doanh” ,®îc coi nh “NghÖ thuËt” ®Ó ghi
chÐp ,ph©n lo¹i ,tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ_tµi chÝnh ph¸t
sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh b»ng c¸c ph-
¬ng ph¸p khoa häc cña kÕ to¸n nh chøng tõ tµi kho¶n ,tÝnh gi¸ vµ
tæng hîp_c©n ®èi ,nh»m cung cÊp th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ
,kÞp thêi ,chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp ,sù
vËn ®éng cña chóng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh ,còng nh toµn bé t×nh h×nh ,kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp trong tõng thêi kú gióp qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ h¬n.
§Ó ph¸t huy ®îc vai trß cña H¹ch to¸n kÕ to¸n,thùc hiÖn ®îc
nh÷ng nhiÖm vô quy ®Þnh ,H¹ch to¸n kÕ to¸n cÇn ®¶m b¶o ®Çy
®ñ c¸c yªu cÇu sau:
+ Tµi liÖu kÕ to¸n cung cÊp ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c ,trung
thùc ,kh¸ch quan.
+ Tµi liÖu kÕ to¸n cung cÊp ph¶i kÞp thêi ®Çy ®ñ.
+ Tµi liÖu kÕ to¸n cung cÊp ph¶i râ rµng ,dÔ hiÓu.
+Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ph¶i qu¸n triÖt
nguyªn t¾c tiÕt kiÖm.
• Mét sè kh¸i niÖm cÇn biÕt vÒ kÕ to¸n :
Chøng tõ kÕ to¸n: mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ thùc sù
hoµn thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®îc lËp chøng tõ lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi
sè liÖu ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n ,sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ
to¸n.
Chøng tõ kÕ to¸n ®îc chia thµnh 2 lo¹i: chøng tõ gèc(chøng tõ ban
®Çu) vµ chøng tõ tæng hîp(lµ chøng tõ dïng ®Ó tæng hîp tµi liÖu
c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i ,phôc vô cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n ®îc
thuËn lîi).
Ch¬ng tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n lµ ®êng ®i cña
chøng tõ kÕ to¸n ®îc x¸c ®Þnh tríc ®Õn c¸c bé phËn chøc
n¬ng,c¸c c¸ nh©n cã liªn quan ,thùc hiÖn chøc n¬ng truyÒn th«ng
tin vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¶n ¸nh trong chøng tõ kÕ
to¸n.
Tµi kho¶n: tµi kho¶n kÕ to¸n lµ c¸ch thøc ph©n lo¹i vµ hÖ
thèng ho¸ c¸c lo¹i tµi s¶n vµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo
néi dung kinh tÕ .Nãi c¸ch kh¸c ,tµi kho¶n kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn
®Ó tãm t¾t tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ¶nh hëng tíi mét
kho¶n môc tµi s¶n,vèn chñ së h÷u,doanh thu hoÆc chi phÝ riªng
biÖt....Mçi tµi kho¶n cã tªn vµ m· sè riªng theo quy ®Þnh cña Bé
tµi chÝnh vÒ hÖ thèng tµi kho¶n.Tµi kho¶n kÕ to¸n ®îc chia lµm 2
bªn: Nî (Debit) vµ Cã (Credit). ’’Nî ’’ vµ ’’Cã” ë ®©y chØ lµ quy íc
®Ó ghi chÐp chø kh«ng mang ý nghÜa kinh tÕ.
- Ghi nî(cã) mét tµi kho¶n lµ ghi mét sè tiÒn vµo bªn Nî(Cã) cña
tµi kho¶n ®ã.Sè d cña mét tµi kho¶n lµ sè chªnh lÖch gi÷a
tæng sè ph¸t sinh Nî vµ tæng sè ph¸t sinh Cã cña tµi kho¶n ®ã.
2
3 2)Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng:
• Ph¬ng ph¸p H¹ch to¸n kÕ to¸n cña hÖ thèng cò
:Trong tiÓu luËn nµy chóng t«i kh¶o s¸t HÖ thèng H¹ch
to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty May 20.
* Mét vµi nÐt vÒ c«ng ty may 20 :
C«ng ty may 20 lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc Tæng Côc
HËu CÇn -Bé quèc phßng .C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ s¶n
xuÊt kinh doanh cã hiÖu qña cña Tæng Côc HËu CÇn, cã bÒ dµy
kinh nghiÖm s¶n xuÊt. S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng, phong
phó c¶ vÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, mÉu m· vµ khèi lîng s¶n phÈm
lín.V× vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch
hîp lý sÏ gióp c«ng ty qu¶n lý cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh chi phÝ vµ
®Þnh híng ®îc s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ cã
tÇm quan träng to lín
Tªn giao dÞch cña c«ng ty: C«ng Ty May 20
Tªn giao dÞch quèc tÕ: Grement Company No20
ViÕt t¾t: Garexim No 20
Trô së chÝnh t¹i: Phêng Ph¬ng liÖt -QuËn Thanh Xu©n
-Hµ néi.
Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp
trung vµ bè trÝ thµnh phßng kÕ to¸n, chÞu sù qu¶n lý vµ chØ ®¹o
trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty. Bao gåm 6 ngêi: Trëng phßng kÕ
to¸n; bèn nh©n viªn kÕ to¸n, thñ quü

Bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n :


Tr­ëng phßng kÕ To¸n

KÕ to¸n KÕ to¸n
KÕ to¸n KÕ to¸n
vËt t­ tËp hîp
thanh ng©n
CFXS,vµ Thñ quü
to¸n hµng thµnh tÝnh
phÈm tiªu GTSP
T¹i c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã ban kÕ to¸n, chÞu sù chØ ®¹o
nghµnh däc cña phßng tµi chÝnh -kÕ to¸n cña C«ng ty. Trùc tiÕp tæ
chøc h¹ch to¸n phÇn nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo sù ph©n
c«ng, ph©n cÊp cña c«ng ty theo ®óng chÕ ®é. thùc hiÖn tæng
hîp, tiÕp nhËn, thanh quyÕt to¸n l¬ng, thëng l¬ng vµ c¸c kho¶n chi
kh¸c trong xÝ nghiÖp. §Þnh kú b¸o c¸o tµi chÝnh víi gi¸m ®èc xÝ
nghiÖp vµ C«ng ty.
T¹i kho (kho nguyªn vËt liÖu, kho thµnh phÈm): C¬n cø vµo phiÕu
nhËp kho ®Ó ghi vµo thë kho, sæ chi tiÕt, nguyªn vËt liÖu, thµnh
phÈm. Cuèi th¸ng lªn b¸o c¸o vµ hµng ngµy chuyÓn chøng tõ cho
phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty.
T¹i phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n C«ng ty sau khi tiÕp nhËn c¸c chøng
tõ ban ®Çu, theo tõng lÜnh vùc c«ng viÖc ph©n c«ng,c¸c nh©n
viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh c«ng viÖc kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý, ghi
sæ.
§Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng còng nh khèi lîng cña c¸c
nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh
thøc kÕ to¸n ” NhËt ký chung ”.ViÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n
NhËt ký chung rÊt tiÖn lîi cho viÖc ghi chÐp trªn m¸y. §©y lµ h×nh
thøc ®¬n gi¶n, dÔ lµm thÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp
trong ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c«ng t¸c trªn m¸y vi tÝnh.
§Ó h¹ch to¸n hµng tån kho, C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai
thêng xuyªn.
Kú kÕ to¸n lµ hµng th¸ng, n¬m tµi chÝnh lµ tõ 1/1 ®Õn 31/12.
T¹i C«ng ty c¸c phÇn kÕ to¸n bao gåm:
KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn,kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô,
dông cô,kÕ to¸n tiÒn long vµ c¸c kho¶n theo l¬ng,kÕ to¸n tËp hîp
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm,kÕ to¸n tµi s¶n cè
®Þnh,kÕ to¸n b¸n hµng....
S¬ ®å H¹ch to¸n kÕ to¸n :
Chøng tõ gèc

Sæ nhËt ký Sæ nhËt ký Sæ thÎ kÕ


®Æc biÖt chung to¸n

B¶ng tæng
Sæ c¸i
hîp chi tiÕt

B¶ng c©n ®èi


sè ph¸t sinh

B¸o c¸o tµi


chÝnh

Ghi hµng ngµy


Quan hÖ ®èi chiÕu
Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú
H¹ch to¸n kÕ to¸n NhËt ký chung lµ ph¬ng ph¸p sö dông sæ NhËt
ký chung ®Ó ghi chÐp tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña
doanh nghiÖp theo thø tù thêi gian vµ

theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n ,sau ®ã sö dông sè liÖu ë sè NhËt
ký chung ®Ó ghi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan.
• C¸c u , nhîc ®iÓm cña hÖ thèng nµy :
+ ¦u ®iÓm : §¬n gi¶n ,dÔ cËp nhËt do kÕt cÊu sæ ®¬n gi¶n
rÊt thuËn tiÖn cho viÖc xö lý c«ng t¸c kÕ to¸n .
+ Nhîc ®iÓm : Ghi chÐp trïng lÆp nhiÒu,hÖ thèng h¹ch to¸n
b»ng thñ c«ng,viÖc tægn hîp sè liÖu b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi nÕu
sù ph©n c«ng c«ng t¸c cña c¸n bé kÕ to¸n kh«ng hîp lý.
• Nhu cÇu tin häc ho¸ : HÖ thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n trªn m¸y
kh«ng chØ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n dÔ dµng ,thuËn tiÖn ,lîc bá
®îc nhiÒu kh©u trung gian rêm rµ, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian ,hÖ
thèng ®îc c¸c c«ng viÖc ,gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu
qu¶ h¬n ,kinh tÕ h¬n ,nã cßn gióp cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ h¬n
,tr¸nh ®îc nh÷ng nhÇm lÉn ®¸ng tiÕc cã thÓ x¶y ra do c«ng
t¸c xö lý thñ c«ng nhµm ch¸n g©y ra ,tr¸nh ®îc nh÷ng tæn
thÊt kh«ng ®¸ng cã cho doanh nghiÖp.
Ch¬ng II_Ph©n tÝch hÖ thèng.

1) HÖ thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n míi :

Yªu cÇu cña hÖ thèng míi : sau khi kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch hÖ
thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n cò cña doanh nghiÖp ” C«ng ty May 20 ”
,chóng ta thÊy cÇn cã nh÷ng yªu cÇu sau mµ hÖ thèng míi cÇn
®¸p øng :
- CËp nhËt ,lu tr÷ nh÷ng ho¸ ®¬n ,chøng tõ .ViÖc cËp nhËt ph¶i
®¬n gi¶n ,rÔ dµng hç trî viÖc tÝnh to¸n vµ ®Þnh kho¶n , tr¸nh
®îc nh÷ng sai sãt khi cËp nhËt.
- ViÖc t×m kiÕm tra cøu nhanh chãng ,chÝnh x¸c.
- TÝnh to¸n ,thèng kª vµ b¸o c¸o c¸c sè liÖu chÝnh x¸c ,nhanh
chãng.

S¬ ®å tæ chøc hÖ thèng :
Ho¹ch to¸n kÕ To¸n

CËp T×m S¬ ®å
Thèng hÖ
nhËt Ghi sæ kiÕm vµ kª thèng
chøng tõ
tra cøu tµi
• C¸c chøc n¨ng cu¶ hÖ thèng :
HÖ thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n gåm 4 chøc n¨ng chÝnh lµ
:
1_CËp nhËt chøng tõ.
2_ Ghi sæ
3_T×m kiÕm vµ tra cøu.
4_Thèng kª.
C¸c chøc n¬ng trªn ph©n t¸ch ra thµnh c¸c chøc n¬ng nhá
h¬n nh sau :
1_CËp nhËt chøng tõ .
2_Ghi sæ : Ghi sæ NhËt ký chung.
Ghi sæ NhËt ký b¸n hµng.
Ghi sæ NhËt ký thu.
Ghi sæ NhËt ký mua hµng.
Ghi sæ NhËt ký chi.
Ghi sæ c¸i ( tæng hîp c¸c chøc tõ cïng
lo¹i tµi kho¶n)
3_T×m kiÕm vµ tra cøu : T×m kiÕm chøng tõ
T×m kiÕm tµi kho¶n.
4_Thèng kª : Thèng kª thu/chi
C©n ®èi tµi kho¶n
B¸o c¸o kÕ h o¹ch hµng th¸ng (hµng
n¬m).

II BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng :

H¹ch to¸n kÕ

CËp Ghi sæ T×m kiÕm Thèng kª


nhËt vµ tra cøu
chøng

Ghi Ghi Ghi Ghi Thèn C©n B¸o c¸o


sæ sæ sæ sæ g kª ®èi kÕ ho¹ch
NhËt NhËt NhËt NhËt thu tµi hµng
ký ký ký ký chi kho¶ th¸ng

T×m T×m kiÕm


kiÕm theo tµi
chøng tõ kho¶n
III_BiÓu ®å luång d÷ liÖu :
1)BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh :
BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc khung c¶nh cña hÖ thèng h¹ch
to¸n kÕ to¸n cã nh÷ng thµnh phÇn sau:
2 t¸c nh©n ngoµi lµ :
+ Phßng giao dÞch : lµm viÖc víi kh¸ch hµng ,nhËn c¸c
chøng tõ ,ho¸ ®¬n ®Ó giao cho phßng kÕ to¸n
+ HÖ thèng qu¶n lý :
1 chøc n¬ng duy nhÊt lµ : H¹ch to¸n kÕ to¸n

Phßng giao
dÞch
H¹ch
to¸n kÕ
HÖ thèng toan
qu¶n lý
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

2) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh : ( H×nh 1)


Trong biÓu ®å nµy : 2 t¸c nh©n ngoµi lµ ”phßng giao dÞch ”
vµ “ HÖ thèng qu¶n lý “
Chøc n¬ng tæng qu¸t “ H¹ch to¸n kÕ to¸n “ ®îc ph©n t¸ch
thµnh 4 chøc n¬ng:
- CËp nhËt chøng tõ :ghi nhËn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh
- Ghi sæ: tæng hîp c¸c sè liÖu cña nh÷ng nghiÖp vô kinh tÕ
ph¸t sinh.
- T×m kiÕm vµ tra cøu .
- Thèng kª : lµ phÇn h¹ch to¸n cuèi cïng ®Ó thèng kª toµn bé
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
3) BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi ®Ønh : ( H×nh 2)
Trong biÓu ®å nµy nh÷ng chøc n¬ng chÝnh cña biÓu ®å d÷
liÖu møc ®Ønh l¹i ®îc ph©n t¸ch nhá thµnh c¸c chøc n¬ng sau :
1) CËp nhËt chøng tõ.
2) Ghi sæ
- Ghi sæ nhËt ký chung
- Ghi sæ nhËt ký b¸n hµng.
- Ghi sæ nhËt ký mua hµng.
- Ghi sæ nhËt ký thu.
- Ghi sæ nhËt ký chi.
- Ghi sæ c¸i.
3) Tra cøu vµ t×m kiÕm :
- T×m kiÕm chøng tõ.
- Tra cøu theo tµi kho¶n.
4) Thèng kª :
- Thèng kª thu/chi:lµ thèng kª vÒ thu nhËp vµ chi phÝ cña
doanh nghiÖp,thèng kª vÒ kh¶ n¬ng tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp ®Ó cã thÓ chi tr¶ tiÕp cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp.
- C©n ®èi tµi kho¶n : ®a ra c¸c th«ng tin vÒ c¸c tµi kho¶n ®îc
c©n ®èi sè ph¸t sinh nî ,sè ph¸t sinh cã.
- B¸o c¸o kÕ ho¹ch hµng th¸ng : ®a ra c¸c th«ng tin vÒ sè d
®Çu kú,sè ph¸t sinh trong kú ,vµ dù ®o¸n .
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

IV_Ph©n tÝch d÷ liÖu :


1) M« h×nh quan hÖ :
a)X¸c ®Þnh thùc thÓ : Trong hÖ thèng nµy chóng ta kh¶o
s¸t hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n theo nguyªn t¾c ”NhËt ký chung
“ nªn cã nh÷ng chøng tõ sæ s¸ch (thùc thÓ) sau :
+ Sæ NhËt ký chung.
+ Sæ NhËt ký ®Æc biÖt( NhËt ký mua hµng , thu ,chi , b¸n
hµng)
+ Sæ c¸i.
b)X¸c ®Þnh quan hÖ :
C¸c chøng tõ gèc sÏ ®îc ghi vµo sæ NhËt ký chung.,mét sè ®èi
tîng kÕ to¸n cã lîng ph¸t sinh lín nh thu ,chi ,nhËp ,xuÊt th× ®îc
ghi vµo c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt liªn quan ®Õn nghiÖp vô ®ã,
trong trêng hîp nµy th× kh«ng ghi vµo sæ NhËt ký chung v× c¸c
sæ nhËt ký ®Æc biÖt lµ mét phÇn cña sæ nhËt ký chung.VËy nªn
quan hÖ cña chøng tõ gèc víi c¸c sæ NhËt ký lµ quan hÖ 1 - n.
Chøng tõ gèc

Sæ Sæ Sæ Sæ Sæ
nhËt ký nhËt ký nhËt ký nhËt ký nhËt ký
chung b¸n thu mua chi
Mçi sæ c¸i theo dâi mét tµi kho¶n nªn tõ sæ NhËt ký chung ,sæ
nhËt ký b¸n hµng ,sæ nhËt ký mua hµng ,sæ nhËt ký thu ,sæ nhËt
ký chi sÏ ®îc tæng hîp vµ ghi vµo c¸c Sæ c¸i theo dâi tµi kho¶n t-
¬ng øng.VËy quan hÖ gi÷a chóng lµ 1 - n.

Sæ C¸i

Sæ Sæ Sæ Sæ Sæ
nhËt ký nhËt ký nhËt ký nhËt ký nhËt ký
chung b¸n thu mua chi
c) X¸c ®Þnh thuéc tÝnh :
Chøng tõ Sæ nhËt ký Sæ nhËt ký b¸n
gèc chung hµng
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Sè chøng tõ * Sè chøng tõ * Sè chøng


tõ *
Ngµy lËp chøng tõ Ngµy lËp chøng tõ Ngµy lËp
chøng tõ
DiÔn gi¶i Ngµy ghi sæ Ngµy ghi

Tµi kho¶n nî Sè hiÖu tµi kho¶n nî Ph¶i thu tõ
ngêi mua(Nî)
Tµi kho¶n cã Sè hiÖu tµi kho¶n cã Ghi cã tµi
kho¶n doanh thu
Sè tiÒn Sè ph¸t sinh Nî Sè ph¸t
sinh Cã
Sè ph¸t sinh Cã

NhËt ký NhËt ký thu NhËt ký chi


muahµng tiÒn tiÒn

Sè chøng tõ * Sè chøng tõ * Sè
chøng tõ *
Ngµy lËp chøng tõ Ghi nî tµi kho¶n Ghi
cã tµi kho¶n
Ngµy ghi sæ Ghi cã tµi kho¶n Ghi
nî tµi kho¶n
Tµi kho¶n ghi Nî Sè ph¸t sinh cã Sè
ph¸t sinh nî
Sè ph¸t sinh nî Ngµy ghi sæ
Ngµy ghi sæ
Ph¶i tr¶ ngêi b¸n (ghi cã) Ngµy lËp chøng tõ Ngµy
lËp chøng tõ

Sæ C¸i

Sè tµi kho¶n
Tªn tµi kho¶n
Sè chøng tõ *
Ngµy ghi sæ
Sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng
Sè ph¸t sinh nî
Sè ph¸t sinh cã
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Ch¬nh iii_ thiÕt kÕ hÖ thèng


1) Lùa chän ng«n ng÷ ,hÖ qu¶n trÞ :
Trong ch¬ng tr×nh nµy chóng t«i lùa chän ng«n ng÷ thiÕt kÕ
lËp tr×nh hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ng«n ng÷ Visual Basic v×
ng«n ng÷ lËp tr×nh híng ®èi tîng nµy rÊt phï hîp víi viÖc qu¶n lý file
c¬ së d÷ liÖu .
Ng«n ng÷ Visual Basic lµ ng«n ng÷ cã rÊt nhiÒu tÝnh
n¬ng u viÖt,cã giao diÖn ®Ñp,cã kh¶ n¬ng ®å ho¹ trong
Windows cho phÐp ngêi sö dông truy xuÊt ®Õn d÷ liÖu mét
c¸ch trùc tiÕp,®¬n gi¶n ®Ó xem xÐt vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu.
HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Access 7.0 for Windows lµ mét
hÖ c¬ së d÷ liÖu m¹nh ®Ó t¹o c¸c ¸p dông c¬ së d÷ liÖu ,viÖc
tÝnh to¸n trªn Access rÊt dÔ dµng ®¬n gi¶n vµ thuËn
tiÖn.ViÖc thiÕt kÕ hÖ thèng h¹ch to¸n b»ng Visual Basic ®Ó sö
lý c¬ së d÷ liÖu access sÏ gióp ngêi sö dông n¾m b¾t ®îc ch¬ng
tr×nh nhanh h¬n ,dÔ sö dông vµ b¶o mËt d÷ liÖu.
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

2) ThiÕt kÕ d÷ liÖu vµo :


D÷ liÖu vµo lµ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ ph¸t sinh trong c¸c
nghiÖp vô kinh doanh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, c¸c phiÕu
thu_chi_xuÊt_nhËp,thë kho,thë tµi s¶n cè ®Þnh......
VÝ dô: ngµy 16 th¸ng 1 n¬m 1998 cã phiÕu xuÊt kho vËt liÖu cho
xÝ nghiÖp2:
§¬n vÞ: C«ng ty may 20
PhiÕu xuÊt kho Sè 3
Ngµy16 th¸ng 1 n¬m Nî:
1998
Cã:
Hä vµ tªn ngêi nhËn: Vò ThÞ Th©m.
Bé phËn: XÝ nghiÖp may 2
Lý do xuÊt kho: TiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt 24 - 3000 QPCS -LQ
XuÊt t¹i: kho vËt t
STT Tªn vËt t M· sè §¬n Sè lîng Thµnh
vÞ tiÒn
tÝnh
Yªu Thùc xuÊt
cÇu
1 V¶i gabadin peco VLC MÐt 7. 577,1
§¬n vÞ...................
rªu khæ 1. 4m 95 MÉu sè 02 -
2TSC§V¶i katª méc VLC MÐt 748,35
§Þa chØ...................
khæ 1. 25m 99982 Ban hµnh theo Q§ sè
31141-T/Q§
ChØ T 407C§KT– 40/2 PL03 Cuén 113
– 5000m/c
4 ChØ T 407 – 60/3 PL06 Cuén
ngµy
108
1 th¸ng 11 n¬m
1996– 5000m/c
cña Bé tµi chÝnh
5 Khuy n©u 12 ly PL47 c¸i 45. 000
6 Khuy n©u 20 ly PL48 c¸i 15. 000
ThÎ tµI s¶n cè ®Þnh
Céng Sè :..............
XuÊt ngµy 16 th¸ng1 n¨m 1998
Ngµy ........th¸ng ..........n¬m ........
Phô tr¸ch bé Phô tr¸ch Ngêi nhËn Thñ kho
lËp thë.......... cung tiªu
phËn
KÕ to¸n trëng
(ký,hätªn):..............................
Tõ phiÕu xuÊt kho trªn ta rót ra ®îc nh÷ng th«ng tin mµ hÖ thèng
cÇn lu tr÷ : sè chøng tõ ,ngµy lËp chøng tõ ,diÔn gi¶i ,tµi kho¶n ,sè
tiÒn.C¬n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè..........
ngµy.........th¸ng.......n¬m...........
ThÎ tµi s¶n cè ®Þnh :
Tªn ,ký m· hiÖu ,quy c¸ch (cÊp h¹ng) TSC§.......... Sè hiÖu
TSC§..................
Níc s¶n xuÊt (x©y dùng )...........................n¬m s¶n
xuÊt.................
Bé phËn qu¶n lý ,sö dông .......................... N¬m ®a vµo sö
dông...................
C«ng suÊt (diÖn tÝch ) thiÕt kÕ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Tõ mÉu trªn ta rót ra ®îc c¸c th«ng tin sau cÇn lu tr÷ : sè hiÖu
chøng tõ ,ngµy th¸ng lËp chøng tõ ,diÔn gi¶i ,tµi kho¶n ,sè tiÒn.
3) ThiÕt kÕ d÷ liÖu ra :
a.ThiÕt kÕ c¸c th«ng tin t×m kiÕm vµ tra cøu :
C¸c th«ng tin ®îc t×m kiÕm vµ tra cøu lµ c¸c ho¸ ®¬n ,chøng tõ
®îc nhËp vµo ,lu tr÷ vµ tÝnh to¸n ,tra cøu theo tµi kho¶n ®Ó ®a
ra c¸c d÷ liÖu nh : t×nh tr¹ng thiÕt bÞ ,m¸y mãc ,c«ng cô ,dông cô
,vèn vay vµ tr¶ ng©n hµng ,kh¶ n¬ng thanh to¸n b»ng tiÒn
mÆt,..........
Nh÷ng th«ng tin nµy theo ®Þnh kú hµng th¸ng ,hµng quý ,hµng
n¬m sÏ cung cÊp d÷ liÖu ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu ,thèng kª thu / chi
,lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch hµng th¸ng ,h¸ng n¬m.

ThiÕt kÕ lo¹i t×m kiÕm vµ tra cøu :


T×m kiÕm vµ tra cøu
N¬i t×m kiÕm :
Thuéc tÝnh To¸n tö Gi¸ trÞ
t×m kiÕm vµ
tra cøu
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

b)ThiÕt kÕ c¸c b¶ng biÓu :


+ B¶ng thèng kª thu /chi
+ B¶ng b¸o c¸o kÕ ho¹ch
IV) ThiÕt kÕ c¸c file d÷ liÖu :
A_File Chøng tõ :
Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch
Sè chøng tõ Number Kho¸
Ngµy lËp chøng tõ Date 8
DiÔn gi¶i Text 60
Tµi kho¶n nî Number
Tµi kho¶n cã Text 15
Sè tiÒn Number

A_File sæ nhËt ký chung :


Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch
Sè chøng tõ Number Kho¸
Ngµy lËp chøng tõ Date 8
Ngµy ghi sæ Date 8
Tµi kho¶n nî Number
Tµi kho¶n cã Number
Sè ph¸t sinh cã Number
Sè ph¸t sinh nî Number

A_File sæ nhËt ký b¸n hµng :


Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch
Sè chøng tõ Number Kho¸
Ngµy lËp chøng tõ Date 8
Ngµy ghi sæ Date 8
Ph¶i thu tõ ngêi mua(ghi nî) Number
Ghi cã tµi kho¶n doanh thu Number
Sè ph¸t sinh cã Number

A_File sæ nhËt ký mua hµng :


TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch


Sè chøng tõ Number Kho¸
Ngµy lËp chøng tõ Date 8
Ngµy ghi sæ Date 8
Tµi kho¶n ghi nî Number
Ph¶i tr¶ ngêi b¸n(ghi cã) Number
Sè ph¸t sinh nî Number

A_File sæ nhËt ký thu :


Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch
Sè chøng tõ Number Kho¸
Ngµy lËp chøng tõ Date 8
Ngµy ghi sæ Date 8
Ghi cã tµi kho¶n Number
Ghi nî tµi kho¶n Number
Sè ph¸t sinh nî Number
A_File sæ nhËt ký chi :
Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch
Sè chøng tõ Number Kho¸
Ngµy lËp chøng tõ Date 8
Ngµy ghi sæ Date 8
Ghi cã tµi kho¶n Number
Ghi nî tµi kho¶n Number
Sè ph¸t sinh cã Number

A_File sæ c¸i :
Tªn trêng KiÓu trêng §é réng Chó thÝch
Sè tµi kho¶n Number Kho¸
Tªn tµi kho¶n Text 50
Ngµy ghi sæ Date 8
Sè chøng tõ Number
Sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng Number
Sè ph¸t sinh nî Number
Sè ph¸t sinh cã Number
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

V_ThiÕt kÕ Module :

• Lîc ®å cÊu tróc tr¬ng tr×nh:


Module chÝnh

T×m Thèng
CËp nhËt Ghi sæ
kiÕm vµ kª
tra cøu

Sæ Sæ Sæ c¸i Thèng C©n B¸o c¸o


nhËt nhËt kª ®èi tµi kÕ
ký ký
®Æc
b) §Æc t¶ Module :
Møc 1 : Module chÝnh
Møc 2 : Gåm 4 module CËp nhËt,Ghi sæ ,T×m kiÕm vµ tra
cøu ,Thång kª
Møc 3: Module Ghi sæ ph©n chia thµnh 3 module lµ : Sæ
nhËt ký chung ,c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt(sæ nhËt ký b¸n
hµng,nhËt ký mua hµng,nhËt ký thu,nhËt ký chi),sæ c¸i.
Module Thèng kª ph©n chia thµnh 3 module lµ :thèng kª
thu/chi,c©n ®èi tµi kho¶n,lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch.
• D÷ liÖu ®a vµo vµ lÊy ra cña c¸c module :
+ Module cËp nhËt chøng tõ :
D÷ liÖu vµo : c¸c ho¸ ®¬n ,chøng tõ ph¸t sinh trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc chuyÓn ®Õn phßng kÕ to¸n.
D÷ liÖu ra : c¸c th«ng tin vÒ chøng tõ kÕ to¸n ®îc
®Þnh kho¶n .
+ Module ghi sæ NhËt ký:
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

D÷ liÖu vµo : c¸c th«ng tin vÒ chøng tõ kÕ to¸n trong


File chøng tõ.
{C¸c chøng tõ ®îc ghi vµo c¸c sæ nhËt ký thu,chi,mua hµng ,b¸n
hµng th× kh«ng ghi vµo sæ nhËt ký chung ®Ó tr¸nh trïng lÆp.}
D÷ liÖu ra : c¸c th«ng tin vÒ chøng tõ ®· ®îc tæng
hîp .

+ Module t×m kiÕm vµ tra cøu :


D÷ liÖu vµo : c¸c th«ng tin vÒ chøng tõ ë c¸c file chøng
tõ ,file sæ nhËt ký chung ,sæ nhËt ký thu,sæ nhËt ký chi/sæ nhËt ký
mua hµng,sæ nhËt ký b¸n hµng.
D÷ liÖu ra : c¸c th«ng tin vÒ ho¸ ®¬n ,chøng tõ ,c¸c
th«ng tin vÒ tµi kho¶n t¬ng øng víi th«ng tin cÇn t×m nh tµi s¶n ,chi
phÝ ,doanh thu ,vèn chñ së h÷u,chi phÝ riªng biÖt,........
+ Module thèng kª:
D÷ liÖu vµo :c¸c th«ng tin vÒ chøng tõ ë c¸c sæ.
D÷ liÖu ra : c¸c b¶ng thèng kª thu/chi,b¶ng c©n ®èi
tµi kho¶n ,b¶ng b¸o c¸o kÕ ho¹ch hµng th¸ng ,b¶ng b¸o c¸o kÕ
ho¹ch hµng n¬m.
• Modul chÝnh : Tõ modul nµy ta cã thÓ gäi thùc hiÖn c¸c
c«ng viÖc cña H¹ch

to¸n kÕ to¸n.
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

1.Modul CËp nhËt chøng tõ: C¸c chøng tõ ph¸t sinh theo
nghiÖp vô ,sau khi ®îc ph©n lo¹i vµ ®îc cËp nhËt vµo File ”
Chungtu.mdb ” trong m¸y.
2.Modul Ghi sæ :C¸c chøng tõ trong File ’’ Chungtu.mdb” sÏ ®îc
kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ chuyÓn sang c¸c sæ cÇn ghi nh Sæ nhËt
ký chung ë File ’’Nhatkychung.mdb” sæ NhËt ký b¸n hµng ë File
’’Nhatkybanhang.mdb”,......
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Sau ®ã ,kÕ to¸n sÏ tæng hîp sè liÖu vµ ®a vµo sæ c¸i ë File ’’

Socai.mdb”

3.Modul T×m kiÕm vµ tra cøu : ë phÇn nµy gióp ta t×m


kiÕm c¸c chøng tõ , Tµi kho¶n : c¸c t×nh tr¹ng thiÕt bÞ
,nguyªn vËt liÖu ,dông cô ,s¶n phÈm ,c¸c ho¹t ®éng thu ,chi ,nhËp

,xuÊt......

Tra cøu theo tµi kho¶n t¬ng øng :


TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

4) Module thèng kª :
+ Module thèng kª thu/chi : ë module nµy gióp ta thèng
kª ®îc doanh thu vµ chi phÝ hµng th¸ng cña doanh nghiÖp ,thèng
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

kª ®îc kh¶ n¬ng tiÒn mÆt cßn cã kh¶ n¬ng thanh to¸n chi hay
kh«ng ?.

+ Module c©n ®èi tµi kho¶n :

+ Module LËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch hµng th¸ng :


TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

ch¬ng iv cµI ®Æt , sö dông

1) CÊu h×nh hÖ thèng :


HÖ thèng th«ng tin H¹ch to¸n kÕ to¸n ®îc thiÕt kÕ dùa trªn
ng«n ng÷ lËp tr×nh híng ®èi tîng Visual Basic 5.0,c¬ së d÷ liÖu ®îc
thiÕt kÕ b»ng Access 7.0 for Windows.V× vËy ,cÊu h×nh m¸y tèi
thiÓu lµ m¸y 486 vµ 16MB RAM trë lªn.M¸y sö dông hÖ ®iÒu hµnh
Windows 95 hoÆc nh÷ng phiªn b¶n sau nh Windows 98,......
2) Híng dÉn cµi ®Æt ,sö dông :
Ch¬ng tr×nh sau khi ®îc thiÕt kÕ vµ lËp tr×nh ®îc dÞch ra
file ch¹y .exe,nªn khi cµi ®Æt chØ cÇn copy tõ ®Üa chøa ch¬ng
tr×nh nguån sang æ cøng m¸y cÇn cµi ®Æt,
cã thÓ t¹o Shortcut HTKT ra ngoµi mµn h×nh ®Ó ngêi sö dông dÔ
thao t¸c.
Trong ch¬ng tr×nh hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n nµy tõ
module chÝnh ta cã thÓ ®iÒu khiÓn 4 chøc n¬ng con cña hÖ thèng
b»ng c¸ch bÊm chuét vµo c¸c nót lÖnh t¬ng øng víi c«ng viÖc cÇn
h¹ch to¸n.
Cã thÓ sö dông lùa chän c«ng viÖc b»ng c¸c phÝm nãng
b»ng c¸ch nhÊn ®ång thêi nót ALT + ch÷ c¸i ®îc g¹ch ch©n trªn
nh·n nót lÖnh ®ã.
3) Híng ph¸t triÓn :
HÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn nay ®îc thiÕt kÕ cho m¸y
tÝnh c¸ nh©n ë phßng kÕ to¸n sö dông.
Nhng ch¬ng tr×nh viÕt b»ng ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual
Basic vµ sö dông hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Visual Basic nªn rÊt
thuËn lîi cho viÖc n©ng cÊp hÖ thèng ®Ó nèi m¹ng sau nµy.HÖ
thèng r©t thuËn lîi cho viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a phßng kÕ to¸n
víi c¸c phßng ban ,ph©n xëng ,víi gi¸m ®èc ,ng©n hµng.Khi ®ã d÷
liÖu ®îc ®Æt ë m¸y chñ t¹i phßng KÕ to¸n ,c¸c m¸y tÝnh ë c¸c
phßng ban kh¸c vµ c¸c ph©n xëng sÏ kÕt nèi tíi m¸y chñ ®Ó t×m
th«ng tin, ®iÒu nµy rÊt h÷u Ých cho viÖc xem xÐt vµ qu¶n lý c¸c
c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ,gióp doanh
nghiÖp ho¹t ®éng tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n,cã nh÷ng
®Þnh híng nhanh gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn.
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Môc lôc
o0o
Chong I:Kh¶o s¸t hÖ
thèng
1.Giíi thiÖu vÒ H¹ch to¸n kÕ to¸n .
+ Giíi thiÖu vÒ vai trß ,nhiÖm vô ,yªu cÇu cña
H¹ch to¸n kÕ to¸n.
+ Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
2.Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng.
Chong II: Ph©n tÝch hÖ thèng
1.HÖ thèng H¹ch to¸n kÕ to¸n míi.
2.BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng.
3.BiÓu ®å luång d÷ liÖu
BiÓu ®å møc khung c¶nh
BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh
BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc díi
®Ønh
4.Ph©n tÝch d÷ liÖu.
* M« h×nh quan hÖ : X¸c ®Þnh thùc thÓ
X¸c ®Þnh quan hÖ
X¸c ®Þnh thuéc
tÝnh
* M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt E - R.
Chong III: ThiÕt kÕ hÖ thèng
1.Lùa chän ng«n ng÷ ,hÖ qu¶n trÞ.
2.ThiÕt kÕ d÷ liÖu vµo ,ra.
3.ThiÕt kÕ c¸c file d÷ liÖu
4.ThiÕt kÕ ch¬ng tr×nh,thiÕt kÕ Modul.
Chong IV: Cµi ®Æt ,sö dông.
1) CÊu h×nh m¸y.
2) Híng dÉn (cµi ®Æt ,sö dông)
3) Híng ph¸t triÓn.
• Tµi liÖu tham kh¶o :
1) Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý.
2)Lý thuyÕt H¹ch to¸n kÕ to¸n_PGS.PTS NguyÔn H÷u Ba.
Trêng §H TCKT – HN
3) Híng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh PTS NguyÔn V¨n
C«ng.
§H KTQD_Trung t©m ®µot¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ vµ
qu¶n trÞ kinh doanh.
4)KÕ to¸n DNSX PGS.PTS Vong §×nh HuÖ
PTS NguyÔn §×nh §ç
TiÓu luËn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin

Trêng §H TCKT - HN
5)HÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp _Vô chÕ ®é kÕ to¸n.