You are on page 1of 3

Blz 2,3

De kennis van de vervaardiging van het beton is na de val van het Romeinse Rijk
nagenoeg verloren gegaan. Eerst na de uitvinding van het portlandcement door Aspdin in
1824 is het beton weer in toepassing gekomen. In 1861 werd door de tuinman Monier te
Parijs bij toeval ontdekt, dat bloembakken, die van beton waren vervaardigd, veel sterker
bleken te zijn, indien in het beton netwerken van ijzerdraad werden aangebracht, terwijl
de wandjes dan veel dunner gemaakt konden worden. Hoewel in 1850 reeds door Lambot
een roeibootje van beton gemaakt was, versterkt door een netwerk van ijzer, beschouwt
men Monier als de uitvinder van het gewapend beton.

In 1867 werd voor zijn vinding patent verleend. Korte tijd hierna verwierf hij patenten
voor de vervaardiging van gewapend-betonvloeren, buizen, reservoirs, bruggen en
trappen. De wapening bracht hij uit ervaring aan, zowel aan de trek-als aan de drukzijde,
zodat hem vermoedelijk de functie van het ijzer in gewapend betonconstructies niet
bekend was. Daar de afmetingen geschat werden, kwamen er in de aanvang veel
mislukkingen met het nieuwe materiaal voor, waardoor men er dan ook niet veel
vertrouwen in had. Het patent van Monier werd in 1884 door de firma Freytag en
Heidschuch voor Zuid-Duitsland aangekocht, terwijl in 1885 Waysz de patenten voor
Duitsland en Oostenrijk overnam. Door Waysz en Bauschinger te München werden
uitvoerige proeven met gewapend beton genomen, waardoor een juist inzicht in het
nieuwe materiaal werd verkregen. De functie van de wapening werd vastgesteld,
namelijk dat bij belasting op buiging het staal hoofdzakelijk de trekspanningen opneemt
en het beton de drukspanningen. Daarbij kwam men tot het inzicht, dat de
samenwerking tussen het beton en het staal ontstaat door de volgende drie
eigenschappen:

1. Beton en staal hechten goed aan elkaar, zodat de wapening in het beton niet gaat
schuiven of glijden.
2. De uitzettingscoëfficiënten van beide materialen zijn nagenoeg aan elkaar gelijk,
zodat bij temperatuurverandering het staal niet los raakt van het beton.
3. Het staal roest niet in beton, indien de grondstoffen van goede kwaliteit zijn, het
beton dicht is, volgens alle eisen vervaardigd en de betondekking voldoende is.

De Duitser Koenen lukte het in 1886 een berekeningsmethode aan te geven voor
verschillende constructies, waardoor het vertrouwen in de toepassing van gewapend
beton sterk toenam. Ondertussen werden in Frankrijk door Hennebique belangrijke
gewapend betonwerken uitgevoerd. Aan hem danken we de toepassing van beugels in
balken en het opbuigen van staven (1892). Sindsdien heeft de gewapend betontechniek
in de hele wereld een grote vlucht genomen, iets wat niet alleen is te danken aan de
beter kwaliteit van de cementen en de grote ervaring die men met het materiaal in de
loop der jaren had opgedaan, maar ook de onderzoeken die door vele geleerden in
verschillende landen werden verricht naar de eigenschappen van beton.

Ook in ons land is de toepassing van gewapend beton na de eeuwwisseling voortdurend
toegenomen, zowel op het gebied van de burgerlijke als de waterbouwkunde, hetgeen uit
het toenemend jaarlijks cementverbruik blijkt. Vooral na WO II is het bouwen in
gewapend beton met sprongen vooruitgegaan, dankzij de ontwikkeling van het
voorgespannen beton en de mechanisering op de bouwwerken. Verder heeft de
montagebouwwijze (prefabricage) zich snel ontwikkeld. Heel veel onderdelen worden
thans fabriekmatig van beton vervaardigd, en op de werken gemonteerd, zoals met hout-
en staalconstructies gebruikelijk is. Daarbij komt, dat door research door TNO en de
onderzoekscommissies, die op initiatief van de Betonvereniging zijn ingesteld, waarbij de
uitvoering in handen is gelegd van de Commissie van Uitvoering en Research (CUR), de
kennis van de materialen op verschillend gebied flink is toegenomen. Bovendien heeft
men de berekeningstechnieken van zeer ingewikkelde constructies, bijv. van
schaaldaken, belangrijk vereenvoudigd.

deze zijn dus volkomen brandzeker. dat dit materiaal sterk het geluid weerkaatst en dat geluid door de wapening wordt voortgeplant. als aan de samenstelling en uitvoering alle zorgen worden besteed. waardoor een voldoende isolatie wordt verkregen. 4. die erop berekend zijn. Terwijl verschillende natuurgesteenten verweren. 7. 5. blijkt beton volkomen tegen de verschillende weersinvloeden bestand te zijn. zal men bij voorkeur gewapend beton toepassen. graansilo’s. terwijl verschillende natuurgesteenten bij brand stukspringen en hout verbrandt. 6. Voor betonconstructies. Op plaatsen. kolommen en wanden één stijf geheel vormen. waar verzakkingen worden gevreesd (bij slechte bouwgrond. waarin veel mensen samenkomen of waarin een kostbare inhoud wordt opgeborgen het perfecte materiaal. doordat de hoge druksterkte van het beton en de zeer grote treksterkte van het staal beide volledig worden benut. Nadelen 1. kunnen uitstekend schokken en trillingen verdragen (bijv. Voordelen 1. door een juiste betonsamenstelling te kiezen of door het aanbrengen van geschikte bekledingen. vloeren. staal roest. De grondstoffen van gewapend beton het voordeel. 2. fabrieken en pakhuizen van levensmiddelen. 3. wat niet mogelijk is met baksteen en natuursteen. staal of ander materiaal kan worden afgebroken en elders weer worden opgebouwd. die door chemische inwerkingen aangetast kunnen worden (bijv. Gewapend beton is voor tijdelijke bouw ongeschikt.Voor. veengrond of in fabrieken) moet men natuurlijk de nodige voorzorgen nemen. Bovendien kan tegen dakplaten hinderlijke condensatie optreden. dat gewapend beton voor buigvaste constructies toegepast kan worden. Constructies in gewapend beton. dat het volkomen afsluitend is tegen optrekkend vocht. Niet dat het afbreken moeilijkheden met zich meebrengt. Voor verdedigingswerken wordt naast staal heel veel gewapend beton toegepast. vloeren en daken moet er rekening mee worden gehouden. Gewapend beton heeft een groot draagvermogen. opgetrokken in gewapend beton. Daar komt bij. zijn bij goede uitvoering bestand tegen vrij hoge temperaturen en kunnen deze lange tijd verdragen. omdat deze materiaal bijna geen trekspanningen kunnen opnemen. baksteen en natuursteen ver in draagkracht. slechts het samenstellen van de benodigde mallen kan soms zeer kostbaar zijn. Het is dan ook het aangewezen materiaal voor ziekenhuizen. 2. Een onbeschermde staalconstructie verliest toch bij 500°C al de helft van zijn draagkracht. dat geheel in gewapend beton wordt opgetrokken. Men moet dus in de meeste gevallen de nodige voorzorgen nemen. Gebouwen. in mijnstreken of in aardbevingsgebieden). in zeewater. Gewapend beton is dan ook voor gebouwen. geen naden heeft waarin zich stof en bacteriën kunnen verzamelen en tegen ongedierte afdoende beschermt. Bij toepassing van gewapend beton voor wanden. omdat hierbij de fundering. De onderhoudskosten zijn bij gewapend-betonconstructies zeer laag. kan meestal sneller verlopen dan wanneer men voor de verschillende onderdelen diverse materialen gebruikt. aardbevingen en ontploffingen). en hout aan verrotting onderhevig is.en nadelen van gewapend beton. De uitvoering van een bouwwerk. Het overtreft dan ook de materialen houd. en het resterende puin is totaal waardeloos. zal eerder in elkaar vallen dan een gewapend bouwwerk. maar het is kostbaar. Een opgetrokken uit hout. Men kan elke gewenste vorm in gewapend beton maken. . Een gebouw uit een ander materiaal geconstrueerd.

d. 4. storten en verdichten van de betonspecie. in pakhuizen) speelt het eigengewicht bijna geen rol. In de laatste jaren heeft men echter met verschillende afwerkmiddelen fraaie effecten weten te verkrijgen en daarbij tevens een massale indruk bereikt. enz. Men is hierbij niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen en de juiste mengverhouding van deze materialen.3. nathouden. door het grijze. Ten opzichte van zware. het materiaal minder geschikt voor de in het gezicht komende constructies. Ook na het storten moet men nog zijn volle aandacht aan het werk schenken (bijv. nuttige belastingen (bijv. Voor constructies met een geringe belasting is gewapend beton dan ook niet zo op zijn plaats.) Voortdurend is controle nodig. zoals mengen. afdekken van betonvlakken. . doodse aanzijn van gewapend beton. Als nadeel wordt ook wel beschouwd dat de sterkte-eigenschappen van het beton eerst gedurende de bouw ontstaan. Velen vinden. tijdstip van ontkisten goed aanhouden e. 5. Het eigengewicht van beton is groot (2400 kg/m3). maar in hoge mate van de uitvoering.