You are on page 1of 9

BI THIT K TH NGHIM CM QUAN

BI 2: SO SNH PHP TH GING KHC V


PHP TH TAM GIC
I.

Phn cng cng vic


Phm Th Ngc Trm:
Trn Ngc Trai:
V Nguyn Thy Trang:
Nguyn Minh Trung:
Nguyn Th nh Tuyt:
II. Gii thiu
1. Php th Ging Khc (So snh cp i sai bit)
1.1 Mc ch:
Php th Ging - Khc cho php xc nh liu hai sn
phm c khc nhau hay khng nhng khng ch r khc nhau
c tnh no. p dng cho sn phm c hu v ko di hoc ch
c chun b trong thi gian ngn. Php th ny thch hp
trong tnh hung bn mun kim tra xem sn phm lm ra c
ging vi mt sn phm hin c ca Cng ty hay khng.
a ra quyt nh cho cng ty c nn sn xut theo
phng n mi hay khng.
1.2 Tnh hung thc t cn s dng php th
Mt cng ty sn xut snack ang nghin cu thay i
cng thc gia v (gim bt gia v) nhng khng mun ngi
tiu dng nhn ra. Cho nn b phn cm quan tin hnh mt
bui cm quan gia hai dng sn phm, ngi th l ngi tiu
dng, khng cn qua hun luyn.

1.3 Nguyn liu


Bnh snack
1.4 Ngi th
Ngi bnh thng, khng cn qua hun luyn.
1.5 Phng php
24 ngi th (chia 2 t, ty theo iu kin phng th
nghim).
1.5.1Chun b mu v dng c khc
a) Kch thc v hnh thc trnh by
-1 da s cha 2 ming snack
- 24 ngi=96 ming snack
-1 gi snack ?g ?g ming
-Nhit th: nhit thng
b) Dng c
- 24 ci a
- 12 ly nc thanh v
- 24 khn giy
- 48 giy stick
- 4 khn trng tri bn
- 1 da ng mu tha,
- 1 ti rc
- 12 bt bi.
-S phiu hng dn:12
-S phiu tr li:24
1.5.2iu kin phng th nghim (trong iu kin
thc t)
1.5.3M ha mu trt t trnh by mu

(S c 2 ln thc hin vi trt t trnh by mu nh nhau)

M s ngi
Trt t trnh
th
by mu
01
B-A
02
A-B
03
A-A
04
A-A
05.
A-B
06
B-B
07
B-A
08
B-A
09
B-B
010
B-B
011
A-A
012
A-B
1.5.4Phiu hng dn

M ha mu
142-974
423-721
587-501
530-190
285-826
318-427
158-590
351-783
694-976
450-371
546-568
478-318

PHIU HNG DN
Xin vui lng thanh v bng nc lc trc khi th mu. Mt
b mu gm 2 da ng bnh snack s c gii thiu vi
Anh/Ch.
Anh/Ch hy nm th mu theo th t t tri sang phi v
cho bit 2 mu l ging hay khc nhau.
Anh/Ch hy tr li bng cch KHOANH TRN vo t
tng ng trong phiu tr li.
Hy a ra cu tr li cho mi trng hp, ngay c khi bn
khng chc chn.
Xin cm n!

1.5.5 Phiu tr li
PHIU TR LI
M s ngi th: ...........................

Ngy: .....................

Hai mu: ............... & ....................


GING

KHC

1.5.6 Cch tin hnh th nghim:


- Chun b y dng c, mu,dn phiu hng dn trn
v tr th mu.
- Mi ngi th vo phng th.
- Ngi hng dn s hng dn ngi th cch thc tin
hnh cm quan.
- Phc v mu v pht phiu tr li.
- Sau tin hnh thu mu v phiu tr li ( cn kim tra
k phiu tr li trc khi thu ).
- Dn dp sch s khu vc th mu.
1.6 Kt qu:
Tng s cu tr li:
S cu tr li ng:
S cu tr li sai:
1.7 X l s liu:
Kt lun:

2. Php th Tam gic


2.1Mc ch:
Php th Tam gic cho php xc nh liu hai sn phm
c khc nhau hay khng nhng khng ch r khc nhau c
tnh no. Php th ny thch hp trong tnh hung Cng ty
mun a mt sn phm mi ra th trng v mun kim tra
xem sn phm c ging vi mt sn phm hin c ca Cng
ty ang c tiu th rng ri trn th trng hay khng.
V a ra quyt nh cho cng ty c nn sn xut theo
phng n mi hay khng.
2.2 Tnh hung thc t cn s dng php th
Mt cng ty sn xut snack ang nghin cu thay i mt
loi nguyn liu khc (gim bt gi thnh) nhng khng mun
ngi tiu dng nhn ra. Cho nn b phn cm quan tin
hnh mt bui cm quan gia hai dng sn phm, ngi th l
ngi tiu dng, khng cn qua hun luyn.
2.3 Nguyn liu
Bnh snack
2.4 Ngi th
Ngi bnh thng, khng cn qua hun luyn.
2.5 Phng php
24 ngi th (chia 2 t, ty theo iu kin phng th
nghim).

2.5.1Chun b mu v dng c khc


c) Kch thc v hnh thc trnh by
-1 da s cha 2 ming snack
- 24 ngi=144 ming snack
-1 gi snack ?g ?g ming
-Nhit th: nhit thng
d) Dng c
- 36 ci a
- 12 ly nc thanh v
- 24 khn giy
- 72 giy stick
- 4 khn trng tri bn
- 1 da ng mu tha,
- 1 ti rc
- 12 bt bi.
-S phiu hng dn:12
-S phiu tr li:24
2.5.2iu kin phng th nghim (trong iu kin
thc t)
2.5.3M ha mu trt t trnh by mu
(S c 2 ln thc hin vi trt t trnh by mu nh nhau)

M s ngi
Trt t trnh
th
by mu
01
B-B-A
02
B-A-B
03
A-B-B
04
A-A-B
05
A-B-A
06
B-A-A
07
B-A-A
08
A-B-B
09
A-B-A
010
B-B-A
011
A-A-B
012
B-A-B
2.5.4Phiu hng dn

M ha mu
205-935-129
582-215-391
870-728-869
632-803-470
375-839-930
320-983-471
957-178-762
614-241-286
692-183-271
182-324-129
408-693-341
935-426-739

PHIU HNG DN
Xin vui lng thanh v bng nc lc trc khi th mu. Mt
b mu gm 3 da ng bnh snack s c gii thiu vi
Anh/Ch.
Anh/Ch hy nm th mu theo th t t tri sang phi v
cho bit mu khc hai mu cn li.
Anh/Ch hy tr li bng cch GHI vo ch trng tng ng
trong phiu tr li.
Hy a ra cu tr li cho mi trng hp, ngay c khi bn
khng chc chn.
Ch : Khng th li mu trc nu th n mu th
hai. Gi cc ln nm mu khng s dng nc thanh v.
Xin cm n!

2.5.5 Phiu tr li
PHIU TR LI
M s ngi th: ...........................

Ngy: .....................

Mu khc hai mu cn li l: .....................................

1.5.6 Cch tin hnh th nghim:


- Chun b y dng c, mu,dn phiu hng dn trn
v tr th mu.
- Mi ngi th vo phng th.
- Ngi hng dn s hng dn ngi th cch thc tin
hnh cm quan.
- Phc v mu v pht phiu tr li.
- Sau tin hnh thu mu v phiu tr li ( cn kim tra
k phiu tr li trc khi thu ).
- Dn dp sch s khu vc th mu.
1.6 Kt qu:
Tng s cu tr li:
S cu tr li ng:
S cu tr li sai:
1.7 X l s liu:
Kt lun: