You are on page 1of 22

invoeringsplan

Start Burgernet in de regio Limburg-Noord


Burgernet werkt!

Regio LIMBURG-NOORD Versie 1.0 Datum 2-07-2010

Inhoud
1 Documentinformatie .............................................................................................. 4
1.1 1.2 1.3 1.4 documentgegevens..................................................................................................... 4 Versiebeheer ............................................................................................................. 4 Goedkeuring .............................................................................................................. 4 Handleiding gebruik document ..................................................................................... 5 1.4.1 1.4.2 Doel document ............................................................................................... 5 Opbouw document .......................................................................................... 5

INLEIDING........................................................................................................... 6
2.1 2.2 2.3 2.4 Aanleiding ................................................................................................................. 6 Burgernet.................................................................................................................. 6 Landelijke pilot .......................................................................................................... 6 Invoeringsplan ........................................................................................................... 7

AFBAKENING........................................................................................................ 8
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Context..................................................................................................................... 8 Doelstelling ............................................................................................................... 8 Scope en afbakening................................................................................................... 8 Aannames ................................................................................................................. 9 Resultaten................................................................................................................. 9 Randvoorwaarden....................................................................................................... 9 Relaties met andere projecten .................................................................................... 10 Risicos ................................................................................................................... 10

ORGANISATIE .................................................................................................... 12
4.1 4.2 4.3 4.4 Organisatiestructuur ................................................................................................. 12 Samenstelling regionale stuurgroep ............................................................................ 12 4.2.1 4.3.1 4.4.1 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ............................................... 12 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ............................................... 13 intervisie...................................................................................................... 13 Samenstelling regionaal bureau Burgernet ................................................................... 13 Landelijke overlegorganen ......................................................................................... 13

FASERING ......................................................................................................... 14
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Fase 1: Voorbereiding besluitvorming.......................................................................... 14 Fase 2: Besluitvorming.............................................................................................. 14 Fase 3: Borging in de politieorganisatie ....................................................................... 14 Fase 4a: Burgernetsysteem operationeel ..................................................................... 14 Fase 4b:Overzetten SMS-Alertdeelnemers.................................................................... 14 Fase 5: Burgernetacties ............................................................................................ 14 Fase 6: Betrekken gemeenten en borgen bij gemeenten ................................................ 15 Fase 7a: Wervingsacties nieuwe deelnemers in pilot gemeenten...................................... 15 Fase 7b: Wervingsacties nieuwe deelnemers in overige gemeenten ................................. 15 Tijdsplanning per fase ............................................................................................... 15

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

COMMUNICATIE.................................................................................................. 16
6.1 6.2 6.3 6.4 Reikwijdte ............................................................................................................... 16 Stap 1 Omzetten SMS-Alertdeelnemers ....................................................................... 16 Stap 2 verdere gefaseerde uitbreiding ......................................................................... 17 Centrale boodschap .................................................................................................. 17

KOSTEN ............................................................................................................ 18
7.1 Politie ..................................................................................................................... 18 7.1.1 7.1.2 7.2 7.3 7.4 Indirecte kosten............................................................................................ 18 Directe kosten .............................................................................................. 18

Deelnemende gemeenten .......................................................................................... 18 Voorbehoud bij de kosten voor de gemeenten .............................................................. 19 Wervingskosten ....................................................................................................... 19 7.4.1 7.4.2 Uitvoering werving ........................................................................................ 19 Wervingsmateriaal ........................................................................................ 19

7.5 7.6 7.7

Exploitatiekosten ...................................................................................................... 20 Totale kosten ........................................................................................................... 20 Dekking kosten ........................................................................................................ 20

MIJLPALENPLANNING........................................................................................... 21
Fase 1: Voorbereiding ........................................................................................................... 21 Fase 2: Besluitvorming ......................................................................................................... 21 Fase 3: Borging in de politieorganisatie ................................................................................... 21 Fase 4a: Burgernetsysteem operationeel ................................................................................. 21 Fase 4b: Overzetten SMS-Alertdeelnemers............................................................................... 21 Fase 5: Burgernetacties ........................................................................................................ 21 Fase 6: Betrekken Gemeenten en borgen bij gemeenten............................................................ 22 Fase 7a: Werving nieuwe deelnemers in pilot gemeenten ........................................................... 22 Fase 7b: Werving nieuwe deelnemers in overige gemeenten....................................................... 22

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

1
1.1

Documentinformatie
Documentgegevens : : : : : : : : : Burgernet invoeringsplan Limburg-Noord Invoeringsplan Burgernet 002.doc P/ Burgernet/Producten 2-07-2010 1.0 Definitief GGP / Burgernet J. Gilissen J. Philipsen

Titel Bestandsnaam Bestandslocatie Datum Versie Status Domein Opdrachtgever Opsteller(s)

1.2

Versiebeheer
Datum 1-1-10 11-5-10 28-5-10 17-6-10 18-6-10 Rol Manager Burgernet Inbreng RMT Inbreng Stuurgroep Inbreng DB Inbreng Raad van Toezicht Definitief Naam J. Philipsen J. Philipsen J. Philipsen J. Philipsen R. Verheggen Aanpassing Stapsgewijze vorming basisdocument Goedgekeurd door RMT 17-5 Goedgekeurd door stuurgroep Geagendeerd voor Regionaal College 2-7 Goedgekeurd door Regionaal College

Versie 0.1 t/m 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

02-07-10

1.3

Goedkeuring Naam J. Gilissen H. Bruls K. Stuive Handtekening

Functionaliteit Datum Namens Regionale 02-07-10 Stuurgroep: 02-07-10 Korpsbeheerder namens Regionaal College Programmabureau Ministerie BZK

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

1.4 1.4.1

Handleiding gebruik document Doel document

Dit document dient als basis voor de regionale uitrol Burgernet in Limburg-Noord. Het document zelf geeft in grote lijnen de strategie weer. Het document zal worden bekrachtigd door het boegbeeld GGP, tevens voorzitter van de Regionale Stuurgroep en opdrachtgever. Vervolgens dient het document door middel van de ondertekening door de korpsbeheerder, de heer Bruls, na goedkeuring door het Regionaal college, als grondslag voor het aanvragen van een stimuleringsbijdrage ter ondersteuning van de initile en operationele kosten in 2010 en 2011. 1.4.2 Opbouw document

Het invoeringsplan heeft de volgende hoofdstukindeling: In hoofdstuk 2 vindt u de inleiding, waarin globaal de reden en opzet van dit document worden verduidelijkt. In hoofdstuk 3 bevindt zich de afbakening van het implementatietraject. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de te behalen doelen en de interne sturing op het halen van deze doelen. In hoofdstuk 4 wordt de organisatiestructuur weergegeven met daarin in algemene zin uitleg over de rolverdeling, de noodzakelijke overlegstructuren en de randvoorwaarden. In hoofdstuk 5 wordt nadere uitleg over de fasering gegeven. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de gekozen strategie en de tijdsfactor van de verschillende fases. In hoofdstuk 6 zijn de hoofdlijnen voor een afzonderlijk communicatieplan aangereikt. Communicatie wordt gezien als een belangrijke levensader voor het project. In hoofdstuk 7 worden de kosten toegelicht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen initile, operationele en exploitatiekosten met de daarbij behorende kostentoebedeling. In hoofdstuk 8 wordt de planning uitgewerkt in een mijlpalenplanning. Dit is een checklist.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

2
2.1

INLEIDING
Aanleiding

Burgerparticipatie is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot centraal aandachtspunt in het korps, vanuit de overtuiging dat voor een structurele verhoging van de effectiviteit van de veiligheidszorg intensievere samenwerking met de burger onontbeerlijk is. In het jaarplan 2010 staat verdere versterking van burgerparticipatie centraal. Een middel om burgerparticipatie te versterken is Burgernet, vandaar dat een van onze doelstellingen is de uitrol van Burgernet in onze regio. 2.2 Burgernet

Burgers betrekken bij de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving is onderdeel van het kabinetsbeleid. Afspraken hierover staan in het Coalitieakkoord en het Bestuursakkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Burgernet is hier een concreet voorbeeld van. Burgernet is een vorm van samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermist kind, een Burgernetactie op. De Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ook kan ter ondersteuning gebruik worden gemaakt van een emailbericht. Burgernet biedt politie en gemeenten een instrument om de burger actief te betrekken bij veiligheid in de buurt, waarbij het accent ligt op opsporing en handhaving. De kracht van Burgernet is dat het enerzijds iets concreets oplevert (aanhoudingen, terugvinden van vermiste personen en dus veiligheid) en anderzijds de burger bewuster met veiligheid leert omgaan. De politie Limburg-Noord zet momenteel SMS-Alert in om burgers te laten participeren in veiligheid. Burgernet vervangt SMSAlert, waarbij de techniek is verbeterd en de inzetmogelijkheden zijn uitgebreid. Zo bereikt Burgernet in kortere tijd meer burgers, waardoor beter ingespeeld kan worden op tijdkritische incidenten en zo de heterdaadkracht wordt vergroot. Burgernet is daarnaast een potentieel bewonersplatform voor de gemeenten. Door dit instrument onderdeel uit te laten maken van het lokaal veiligheidsbeleid geeft het de gemeente praktische handvatten om invulling te geven aan burgerparticipatie. 2.3 Landelijke pilot

Van 1 november 2008 tot 1 mei 2009 heeft er een landelijke pilot plaatsgevonden in negen gemeenten verdeeld over vijf regionale politiekorpsen. In alle politieregio's is een intensieve vorm van samenwerking ontstaan tussen politie, gemeente en deelnemende burgers. De eindevaluatie en het extern onderzoek laten zien dat er een grote bereidheid onder de burgers is om deel te nemen aan Burgernet. Daarnaast zijn goede resultaten geboekt op doelstellingen geformuleerd door de landelijke stuurgroep. Zo is in 9% van de uitgezette acties een harde relatie te leggen tussen de ontvangen informatie en het opsporingsonderzoek (minimumnorm was gesteld op 5%). Ruim 95% van de deelnemers is bereid om na de pilot bij Burgernet aangesloten te blijven. Daarnaast is geconcludeerd dat de Burgernetdeelnemers een actieve bijdrage willen leveren aan veiligheid en dat ze dit ook zien als een eigen verantwoordelijkheid. Deze resultaten hebben o.a. geleid tot een positief advies van de stuurgroep aan de regering betreffende de landelijke invoering van Burgernet.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

2.4

Invoeringsplan

Voor de landelijke invoering van Burgernet is, gefinancierd door de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, een landelijk programma opgezet. De landelijke c.q. regionale uitrol van Burgernet vindt in 2010 en 2011 plaats en voorziet in de invoering van minimaal twee gemeenten per politieregio. Gelet echter op het feit dat de politieregio Limburg-Noord SMSAlert reeds regionaal heeft ingevoerd, wordt het wenselijk geacht om de overgang meteen regiobreed in te vullen. In dit document zullen de stappen die moeten leiden tot een regiobrede invoer van Burgernet worden benoemd, alsmede de benodigde organisatiestructuur en financin. Dit document voldoet in basis aan een landelijk afgesproken format waarmee alle deelnemende regios aangeven hoe de uitrol zal plaatsvinden.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

3
3.1

AFBAKENING
Context

Dit implementatietraject vindt plaats binnen de context van het landelijke programma Burgernet dat de landelijke invoering van Burgernet ondersteunt. Burgernet zal landelijk dekkend worden uitgerold en de politiekorpsen zullen dit in samenwerking met gemeenten gestalte geven. De wijze waarop is uitgewerkt in een Business Case en een Programma Initiatie Document. 3.2 Doelstelling Het concept van Burgernet in 2010 en 2011 in de politieregio Limburg-Noord implementeren en borgen in alle gemeenten binnen de regiogrenzen. Binnen het kader van de integrale veiligheidszorg van de gemeenten geeft Burgernet invulling aan het concept van burgerparticipatie door deelnemende burgers in te schakelen bij: opsporen, betrekken, informeren en alarmeren. De focus ligt in 2010 en 2011 op urgente zoekacties (betrekken) en directe opsporing. Een tweede doelstelling is om 4,5% van alle inwoners (515.006 per 1-1-2010) van de regio als Burgernetter te hebben ingeschreven op 31-12-2010 en 7,5% op 31-12-2011. Het percentage van 4,5% moet gerealiseerd worden door het overzetten van alle deelnemers SMS-Alert. Hierna willen wij nog een groei van 3% realiseren door nieuwe wervingsacties. Als derde doelstelling willen we realiseren dat in circa 5% van de Burgernetacties er een directe link gelegd kan worden tussen het resultaat en de Burgernetactie. Voorts willen we de volgende subdoelstellingen bereiken: de heterdaadkracht wordt versterkt (objectieve veiligheid) het vertrouwen in politie en gemeente neemt toe De grip op en het gevoel van veiligheid neemt toe (subjectieve veiligheid)

Dit zal worden bereikt door: organisatorisch en processueel een effectieve en efficinte samenwerking op te zetten tussen betrokken gemeenten en politie en deze ook voor de toekomst te borgen. 3.3 Scope en afbakening

Het implementatietraject omvat de volgende werkzaamheden: Verschaffen van informatie ten behoeve van het gemeentelijke besluitvormingsproces Het begeleiden en ondersteunen van het besluitvormingsproces in de gemeenten Het organiseren van de inbedding van Burgernet in de gemeentelijke organisatie Het monitoren van de prestaties van Burgernet Inrichten van een regionaal bureau Burgernet Het organiseren van de inbedding van Burgernet in de politieorganisatie Het organiseren van de omzetting van SMS-Alertdeelnemers naar Burgernet Het organiseren van de communicatie naar de SMS-Alertdeelnemers Het organiseren van communicatie naar potentile Burgernetdeelnemers De aanvullende werving van deelnemers in de afzonderlijke gemeenten Het organiseren van het relatiebeheer

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

3.4

Aannames

Voor de beheersbaarheid en levensvatbaarheid van het implementatietraject is het belangrijk om van enkele landelijke aannames uit te gaan. Zoals: Burgernet biedt in potentie meer mogelijkheden dan de toepassingen die we in 2010 willen realiseren. Gedurende de invoeringsfasen zal de toepassing van bijvoorbeeld Profinet en uitbreiding van de Burgernettoepassing naar Brandweer en GHOR beperkt blijven. Burgers en media blijven positief over Burgernet. De maatschappelijke trend inzake burgerparticipatie en veiligheid zet zich voort. 3.5 Resultaten

Na de implementatie zal Burgernet als belangrijk middel van Burgerparticipatie beschikbaar zijn in deelproducten: Verhoging van de veiligheid in de gemeenten Burgernet heeft een bijdrage geleverd aan het aantal aanhoudingen en opsporingen. Succesvolle implementatie van het Burgernetsysteem in de gemeenten De participanten (Burgernetdeelnemers, medewerkers basiseenheden, centralisten en relatiebeheerders) zijn tevreden over Burgernet. De technische infrastructuur en software draaien storingsvrij in de meldkamer De Burgernetactiebelasting wordt positief ervaren door deelnemers De participanten zijn op hun taak toegerust Het deelnemersbestand is actueel en toereikend voor het uitvoeren van Burgernetacties Burgernet en de bijbehorende werkwijze zijn geborgd in zowel de gemeentelijke als de politieorganisatie. Positieve maatschappelijke beeldvorming met betrekking tot Burgernet in de regio Positieve attitudeverandering bij deelnemende burgers Gemeente en politie profileren door Burgernet het veiligheidsbeleid in de regio Een deel van de bevolking (Burgernetdeelnemers) is gemobiliseerd als veiligheidspartner van gemeente en politie. Verhogen van het gevoel van eigen veiligheid bij deelnemers Deelnemers aan Burgernet geven aan dat het gevoel van eigen veiligheid is gestegen. 3.6 Randvoorwaarden Randvoorwaarde voor deelname aan Burgernet is dat de gemeentelijke besluitvorming is afgerond en capaciteit en middelen vanuit de gemeente beschikbaar worden gesteld voor de volledige deelname aan Burgernet. Burgernet is onderdeel van het lokaal veiligheidsbeleid. Gemeente en politie hebben Burgernet opgenomen in beleids- en beheerscyclus en managementrapportages.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

(22)

3.7

Relaties met andere projecten

Burgerparticipatie is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot centraal aandachtpunt in het korps, vanuit de overtuiging dat voor een structurele verhoging van de effectiviteit van de veiligheidszorg intensievere samenwerking met de burger onontbeerlijk is. In dit verband zijn binnen verschillende teams en door afzonderlijke wijkagenten verschillende experimenten en aanpakken ontwikkeld en is regiobreed SMS-Alert ingevoerd. In 2010 zal het landelijk systeem ingevoerd worden in de regio, te weten Burgernet. Ons korps zal participeren in het landelijke traject van uitrol van Burgernet. 3.8 Risicos

Ten behoeve van de beheersing van het implementatietraject zijn de risicos genventariseerd, en zijn er maatregelen benoemd mochten deze risicos zich voordoen. Onzorgvuldige communicatie met deelnemers De risicos die aan Burgernet zijn verbonden zijn vooral maatschappelijk van aard. Doel van de inspanning is om in korte tijd veel mensen te betrekken bij het vinden van een vermist persoon of een verdachte. Gezien de grote groep mensen die tijdens een actie kan worden bereikt en de gevoeligheid van de informatie die wordt verspreid, is het grootste risico onzorgvuldige communicatie. Zorgvuldig afgestemde procedures en ingerichte automatisering zorgen ervoor dat de communicatie met deelnemers naar behoren verloopt. Verschillend verwachtingspatroon deelnemers Een ander risico zijn de uiteenlopende verwachtingen die deelnemers hebben van Burgernet. Waar sommige deelnemers niet vaker dan eenmaal per maand gebeld willen worden, is dat voor andere deelnemers onder de maat. Ook het tijdstip waarop deelnemers bereid zijn mee te doen aan een actie (met name s nachts) loopt sterk uiteen. Dit risico wordt ondervangen door uitgebreid informatie beschikbaar te stellen via verschillende kanalen. Hiernaast is er een postbus en een telefonische helpdesk beschikbaar voor vragen met betrekking tot Burgernet. Burgers begrijpen de meerwaarde van Burgernet t.o.v. SMS-Alert niet. Burgers kunnen afhaken als zij de meerwaarde van Burgernet ten opzichte van SMS-Alert niet begrijpen. Op deze manier zal het opgebouwde deelnemers veld kunnen slinken en doelstelling worden niet behaald. De oplossing ligt in een gerichte communicatieaanpak voor deze doelgroep. Hierbij moet er duidelijk gecommuniceerd worden over de (makkelijke) manier van overstappen en de meerwaarde van Burgernet als totaalconcept. Acties komen niet van de grond vanuit de meldkamer Onvoldoende bekendheid van de cordinatoren en centralisten met het Burgernetsysteem en het niet voldoende beheersen van het Burgernetsysteem kunnen zorgen voor koudwatervrees. Het aan sturen van burgers in plaats van politie-eenheden zal in de beginfase bij de meldkamercentralisten vreemd aanvoelen en daardoor zorgen voor een drempel om Burgernetacties op te starten. De oplossing hiervoor is een doorlopende training voor centralisten. Burgernet wordt onderdeel van de Marap, zodat de uitvoering en de resultaten regelmatig worden besproken met de chef melden servicecentrum. Burgernet is verder een vast onderdeel van de briefings en er wordt een kwaliteitskring ingesteld. Burgernet leeft niet bij de basiseenheden De medewerkers van de basiseenheden zijn onbekend met het fenomeen Burgernet. Burgers inzetten bij politieacties wordt gezien als een bedreiging voor een professionele uitvoering. Burgernet is iets van de meldkamer. Resultaten van acties in de wijk worden niet teruggekoppeld in de briefings. De oplossing hiervoor is het opnemen van Burgernet als onderdeel van de Marap. De uitvoering en de resultaten worden regelmatig besproken met de chef van basiseenheid. De resultaten van de acties worden regelmatig besproken met de medewerkers van de teams. Burgernet is een vast onderdeel van de briefings.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

10

(22)

Burgernet wordt door de gemeenten ervaren als politiespeeltje Burgernet is niet geborgd in het lokale veiligheidsbeleid. Gemeenten worden niet genformeerd over de operationele resultaten. De oplossing kan zijn om binnen de gemeente een kartrekker aan te wijzen voor Burgernet. De ambtenaar OOV wordt intensief betrokken bij de acties en de analyse van de resultaten. Burgernet wordt een vast onderdeel bij de bespreking van het integrale veiligheidsbeleid. Gemeenten zijn niet bereid om te investeren in Burgernet. In de landelijke implementatiestrategie is aangegeven dat vooralsnog het streven ligt op twee gemeenten per politieregio. Dit impliceert dat er ruimte is voor een gemeente om zich niet te conformeren aan de integratie van SMS-Alert binnen Burgernet. Dit zou kunnen betekenen dat SMS-Alertdeelnemers "vogelvrij" verklaard worden. Omdat het uitgangspunt van de integratie van SMS-Alert in Burgernet 100% overname van de deelnemers is, kan de situatie ontstaan dat er geen beheer voor deze deelnemers geregeld is. De grote vraag is wat moeten en willen doen met deze gemeenten. De VNG is, evenals het regionaal college, alleen raadgevend. Dat betekent dat er van geen van deze gremia dwang van enigerlei gradatie aan de orde is. Een oplossing is al in een vroeg stadium contact te zoeken met alle gemeenten door de manager burgernet of opdrachtgever.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

11

(22)

4
4.1

ORGANISATIE
Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

Landelijk programmabureau

Regionale stuurgroep

Afgevaardigde burgemeesters proceseigenaar burgernet politieregio

Afbakening

Regionaal manager Burgernet

Regionaal bureau Burgernet (Beleid en communicatie)


Regionaal Landelijk

4.2

Samenstelling regionale stuurgroep

Naam J. Gilissen R. Verheggen S. Scheepers J. Philipsen T. Langerak N. Loos - van der Burg D. Akkermans 4.2.1

Rol Voorzitter & Burgemeester gemeente Venray Portefeuillehouder Burgernet/ Opdrachtgever Politie Limburg-Noord Beleidsmedewerker OM Manager Burgernet Afvaardiging Meldkamerdomein Secretaris Burgemeester gemeente Echt-Susteren

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De stuurgroep is op bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor de invoering van Burgernet. De stuurgroep komt bij elkaar indien een document vastgesteld dient te worden of wanneer een fase binnen de implementatie wordt afgerond.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

12

(22)

4.3 Naam

Samenstelling regionaal bureau Burgernet Rol Manager Burgernet Projectmedewerker & plaatsvervangend manager Functioneel beheerder Communicatieadviseur Politie MT-lid regionale meldkamer Beleidsondersteuning Bestuurlijke beleidsondersteuning Medewerkers namens gemeente Echt-Susteren Medewerkers namens gemeente Venray Administratieve ondersteuning

J. Philipsen R. van Brandenburg I. Strijbos A. Mols G. Aarts N. Bartels N. Loos-vd Burg E. Janssen & I. Huis - in 't Veld [NAAM] Y. Reijnders 4.3.1

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De manager Burgernet is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het implementatietraject. Het regionaal bureau Burgernet is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het implementatietraject. 4.4 Landelijke overlegorganen

De regio is vertegenwoordigd in de volgende landelijke overleggen: Naam overleg Gebruikersgroep Burgernet Deelnemers Korpsen en gemeenten per invoeringsfase: Regionale managers Burgernet, Gemeentesecretarissen Burgernet gemeenten per fase Regionale functioneel beheerders Burgernet

Gebruikersgroep Functioneel beheer Landelijk platform Burgernet

Regionaal Managers Burgernet, functioneel beheerders, vertegenwoordiger gemeenten, vtsPN

4.4.1

intervisie

Met de regios die gelijktijdig Burgernet invoeren wordt de voortgang regelmatig besproken. Er worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd door de betreffende regios.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

13

(22)

5
5.1

FASERING
Fase 1: Voorbereiding besluitvorming

Deze fase begint met het informeren van de portefeuillehouder die Burgernet op strategisch niveau borgt. De portefeuillehouder informeert het regionaal managementteam. Vervolgens wordt de regionale stuurgroep geformeerd en een regionaal manager Burgernet aangewezen. Zodra de manager Burgernet is benoemd neemt hij1 deel aan de landelijk gebruikersgroep. De manager Burgernet richt het regionaal bureau Burgernet in. De fase wordt afgesloten met de oplevering van het concept invoeringsplan. 5.2 Fase 2: Besluitvorming

Het concept invoeringsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het regionaal managementteam en het Regionaal College. Vervolgens wordt het invoeringsplan door de korpsbeheerder ter toetsing aangeboden aan het landelijk programmabureau. Het landelijk programmabureau stuurt het invoeringsplan door naar de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt op strategisch niveau toezicht op de voortgang en kwaliteit van invoering van Burgernet. 5.3 Fase 3: Borging in de politieorganisatie

Belangrijk is dat de medewerkers in een vroeg stadium worden genformeerd over (de werking van) Burgernet. Draagvlak onder met name de medewerkers van de meldkamer is essentieel. De aanpak is vastgelegd in een intern communicatieplan. Het doel is dat Burgernet wordt gentegreerd in de dagelijkse manier van werken. Burgernet moet onderwerp van bespreking zijn van de chefs van de basiseenheden in de voortgangsgesprekken met de districtsleiding. Bij het operationeel gaan van Burgernet zullen ook alle diensttelefoons aangemeld worden bij Burgernet en in gebiedsgebonden groepen worden weggezet. Na de informatiefase kan worden gestart met het opleiden en trainen van de medewerkers van de meldkamer (cordinatoren en centralisten). 5.4 Fase 4a: Burgernetsysteem operationeel

De functioneel beheerder is opgeleid en er zijn afspraken gemaakt met VtsPN over de installatie van het Burgernetsysteem. De centralisten worden getraind in het gebruik van Burgernet. De actiecommunicatie wordt getest. De fase wordt afgesloten met het operationeel gaan van het systeem. 5.5 Fase 4b:Overzetten SMS-Alertdeelnemers

In deze wervingsacties wordt ingestoken op de SMS-Alertdeelnemers. Deze deelnemers worden overgezet naar Burgernet en verzocht om hun gegevens binnen Burgernet verder aan te vullen. De relatiebeheerders worden opgeleid en de regionale Burgernetsite wordt ingericht. Het extern communicatieplan hiervoor wordt opgesteld. 5.6 Fase 5: Burgernetacties

Alle medewerkers van de meldkamer zijn opgeleid en getraind in het gebruik van Burgernet. De medewerkers van de basiseenheden zijn genstrueerd. Fase 5 zal starten nadat het Regionaal College hun goedkeuring heeft gegeven. De behandeling van Burgernet staat voor het overleg van 2 juli 2010 geagendeerd. De fase wordt afgesloten met de officile start van Burgernet in september 2010.

In dit document wordt de mannelijke vorm gebruikt voor de aanduiding van zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

14

(22)

5.7

Fase 6: Betrekken gemeenten en borgen bij gemeenten

Samen met twee gemeenten, welke de overige gemeenten vertegenwoordigen, wordt bekeken op welke manier de gemeenten Burgernet kunnen inzetten t.b.v. integrale veiligheid. Verder wordt gekeken naar de wervingsacties en het relatiebeheer. Vanuit de integrale werkgroep wordt een advies geschreven, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Regionaal College. Indien het advies wordt goedgekeurd zal dit als regionale standaard gelden. Deze fase loopt gedeeltelijk parallel aan de voorgaande fase, maar zal iets later starten en langer doorlopen. 5.8 Fase 7a: Wervingsacties nieuwe deelnemers in pilot gemeenten

Essentieel is het maken van duidelijke afspraken over de taakverdeling tussen politie en gemeenten. Het extern communicatieplan wordt opgesteld. De invulling van deze fase is afhankelijk van het advies dat de integrale werkgroep zal uitbrengen. In deze fase zullen de wervingsacties plaatsvinden in de pilotgemeenten Echt-Susteren en Venray. In deze fase zullen beide gemeenten ook Burgernetacties uit kunnen zetten. 5.9 Fase 7b: Wervingsacties nieuwe deelnemers in overige gemeenten

In fase 7b zullen de wervingsacties in de overige gemeenten plaatsvinden. De volgorde van werven zal bepaald worden door de volgorde van aanmeldingen. Afhankelijk van het aantal inwoners per gemeenten kunnen n tot drie gemeenten per twee maanden aansluiten in het wervingstraject. De gemeenten waar wervingsacties lopen kunnen vanaf dat moment ook Burgernetacties uit zetten.

5.10

Tijdsplanning per fase

De tijdsplanning van de fases ziet er als volgt uit:

jan-2010

mei-2010 juni-2010 Fase 1 Fase 3 Fase 4a

juli-2010 Fase 2

sep-10

nov-2010

jan-2011

mrt-2011

dec-2011

Fase 4b Fase 5 Fase 6 Doorloop naar overige gemeenten Fase 7a Fase 7b

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

15

(22)

6
6.1

COMMUNICATIE
Reikwijdte

Het invoeringsplan kent grof gezegd twee stappen te weten: Stap 1: het omzetten van SMS-Alertdeelnemers naar Burgernet Stap 2: verdere gefaseerde uitbreiding van Burgernet in de regio.

6.2

Stap 1 Omzetten SMS-Alertdeelnemers

Met betrekking tot stap 1 is een uitgebreid communicatieplan beschikbaar met een interne en externe component. De communicatiestrategie intern is gericht op de politieorganisatie en kent een aantal onderdelen: informeren, enthousiasmeren (overtuigen/werven), instrueren. De interne doelgroepen: management, aanspreekpunten in de politie-eenheden, meldkamercentralisten, servicecentrumcentralisten en de overige medewerkers. Informeren De communicatie is in deze stap tweezijdig en gericht op acceptatie. In te zetten acties en middelen: met name de warme communicatie (persoonlijke communicatie) zoals informatiebijeenkomsten, instructiebijeenkomsten, briefings en ondersteunende middelen zoals het intranet, het personeelsmagazine, schriftelijke instructie, DVD, de Q&A list. Draagvlak creren Hierbij spelen het lijnmanagement, de werkgroep en de aanspreekpunten in de basiseenheden een essentile rol voor het uitventen van de boodschap binnen de eigen organisatie. Instrueren Het instrueren van de doelgroepen die actief een bijdrage leveren aan Burgernet, zoals meldkamercentralisten die Burgernetacties opzetten, politievertegenwoordigers die het relatiebeheer inrichten en de communicatie verzorgen, politiemedewerkers (w.o. wijkagenten) die meedenken over mogelijke deelnemers en/of mogelijke acties e.d. Actieve wederkerigheid Het onderhouden van de contacten met de doelgroepen (actieve wederkerigheid). Dit geldt in het bijzonder voor de betrokkenen met een belangrijke rol binnen Burgernet, denk hierbij aan de meldkamercentralisten, relatiebeheerders en ook het management, de aanspreekpunten in de eenheden, wijkagenten, taakaccenthouders. De externe component is gericht op de SMS-Alert deelnemers die uitgenodigd worden om deel te nemen aan Burgernet door middel van een SMS-bericht. Deze omzetting wordt door middel van een mediabericht naar alle lokale en regionale media ondersteund.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

16

(22)

6.3 De

Stap 2 verdere gefaseerde uitbreiding communicatiestrategie intern kent in grote lijnen dezelfde onderdelen: informeren,

enthousiasmeren (overtuigen/werven), instrueren. Belangrijk verschil is de deelname van de gemeenten waarbij Burgernet wordt ingezet voor de integrale veiligheid. Hierbij zijn intern de volgende doelgroepen te onderscheiden: Management politie en gemeenten, communicatievertegenwoordigers politie en gemeenten, ambtenaren openbare orde en veiligheid gemeenten, aanspreekpunten in de politie-eenheden, relatiebeheerders, meldkamercentralisten, servicecentrumcentralisten, wijkagenten, taakaccenthouders en de overige medewerkers van politie en gemeenten. Het gedetailleerde communicatieplan zal in gezamenlijkheid met de communicatie-

vertegenwoordigers van twee deelnemende gemeenten medio 2010 nader invulling krijgen.

6.4

Centrale boodschap

Voor zowel stap 1 als stap 2 geldt de centrale boodschap: Burgernet geeft snel informatie over veiligheid en incidenten in de eigen buurt en geeft de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een veiligere woon- en leefomgeving. Burgernet werkt!

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

17

(22)

7
7.1

KOSTEN
Politie Alle exploitatie- en operationele kosten voor het uitvoeren van Burgernetacties (manuren meldkamer, telefonie ); Politie Limburg-Noord stelt capaciteit ter beschikking om de gehele regio aan te sluiten op Burgernet; Landelijke overheadkosten (vtsPN, programmabureau Burgernet). Voor 2010 en 2011 worden deze kosten gedekt door het Ministerie van BZK. De omvang van deze kostenpost vanaf 2012 is afhankelijk van ontwikkelingen in de aankomende twee jaren. Indirecte kosten

7.1.1

Het regionaal bureau Burgernet van de politie bestaat tijdens de implementatie uit een manager, drie projectmedewerkers, een communicatieadviseur en een lid van het managementteam van de Regionale meldkamer. Manager Burgernet [0,3] FTE voor een periode van 18 maanden = 40.000 Plaatsvervangend manager [0,2] FTE voor een periode van 18 maanden = 18.000 Ondersteuning [0,5] FTE voor een periode van 18 maanden = 41.000 Communicatieadviseur [0,2] FTE voor een periode van 18 maanden = 18.000 MT lid RMK [0,1] FTE voor een periode van 18 maanden = 10.000 Medewerker relatiebeheer [0,05] FTE voor een periode van 6 maanden = 1.100 De totale indirecte kosten bedragen 7.1.2 Directe kosten 128.100

Binnen het project zijn directe kosten te verwachten voor het organiseren van bijeenkomsten en het ontwikkelen van (promo)materiaal. Hiervoor is een post opgenomen van 17.500. De kosten van het overzetten van deelnemers SMS-Alert naar Burgernet zullen ten laste komen van de politie. Deze kosten bestaan grotendeels uit het versturen van berichten. De kosten die hiervoor begroot zijn bedragen 6.200. De kosten voor extra administratieve krachten t.b.v. het relatiebeheer bij de implementatiefase zullen voor rekening van de deelnemende gemeenten komen. De uitvoer zal echter bij de politie plaatsvinden. De kosten bedragen ongeveer 2.000. De kosten van de uitvoering van Burgernet (telefonie, SMS) zijn geen onderdeel van het project en drukken op de normale posten voor telefonie. De kosten voor reguliere telefonie zijn ondergebracht in het landelijk contract met VtsPN en zullen naar gebruik worden doorbelast naar de korpsen. De kosten die gepaard gaan met het versturen van SMS-berichten komen eveneens voor rekening van het korps. Deze kosten worden beheerst door het beleid rond het verzenden van berichten operationeel en financieel vorm te geven. Het systeem levert billingrapporten. De inzet van personeel tijdens een actie zelf is niet opgenomen. 7.2 Deelnemende gemeenten Alle kosten die gepaard gaan met het voeren van regie over de inzet van Burgernet ten behoeve van de gemeenten in de regio. Alle kosten die voortkomen uit het relatiebeheer van Burgernet in de brede zin.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

18

(22)

7.3

Voorbehoud bij de kosten voor de gemeenten

De kosten voor werving en relatiebeheer zijn sterk afhankelijk van de gekozen inrichting en middelen. Samen met de twee gemeenten die als eerste meegaan in Burgernet zal hier een advies over opgesteld worden. Op dat moment is ook helder wat de financile en personele consequenties zijn. In de volgende twee paragrafen zal ingegaan worden op de landelijke normen zoals deze bij de pilotkorpsen is gehanteerd. 7.4 Wervingskosten

De directe kosten van de werving zijn uiteraard sterk afhankelijk van de gekozen manier van werving. Onderstaande overzichten geeft een beeld van de kosten die gemaakt zijn tijdens een wervingscampagne in een gemeente met 40.000 inwoners en 17.000 huishoudens.

7.4.1

Uitvoering werving

Tijdens het project zal bij de gemeenten capaciteit beschikbaar worden gesteld voor de volgende activiteiten: het voorbereiden en uitvoeren van de werving Het controleren, invoeren en bevestigen van de aanmeldingen Het verzorgen van een eerstelijns helpdesk voor Burgernetdeelnemers Het verzorgen van een periodieke nieuwsbrief (optioneel) Het verzorgen van introductiebijeenkomst (optioneel)

Deze werkzaamheden worden verdeeld over de volgende functionarissen: Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid Communicatieadviseur gemeente Relatiebeheerder(s) Functie Beleidsadviseur OOV Communicatieadviseur Relatiebeheerder
1

Voorbereiding en werving1 130 uur 40 uur 100 uur

De berekening is gebaseerd op een gemeente van 40.000 inwoners en 17.000 huishoudens.

7.4.2

Wervingsmateriaal Kosten 918 1.163 459 1.081 118 2.707 2.147 3.820 215 310 12.938

Kostenpost Wervingsbrief (17.000 stuks) Brochure (17.000 stuks) Retourenvelop (17.000 stuks) Verzendenvelop (17.000 stuks) Posters (100 stuks) Notitieblokje (1400 stuks) Drukkerskosten Verzendkosten Briefpapier (2.500 stuks) Verzendenvelop (2.500 stuks) Totaal
1

De berekening is gebaseerd op een gemeente van 40.000 inwoners en 17.000 huishoudens.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

19

(22)

7.5

Exploitatiekosten

Binnen het landelijk programma Burgernet is bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor relatiebeheer in de brede zin en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Hieronder valt ook de communicatie met Burgernetdeelnemers. Een medewerker van een gemeente heeft echter geen toegang tot de operationele informatie die nodig is om deelnemers correct, tijdig en volledig te informeren met betrekking tot de achtergrond van een actie. Hierdoor is het noodzakelijk dat een communicatiemedewerker van de politie zorg draagt voor de operationele terugkoppeling. Hiernaast brengt het voeren van relatiebeheer personele en materile kosten met zich mee. Raming jaarlijks terugkerende kosten1 Directe kosten Inzet communicatieadviseur politie Materiaal (briefpapier, enveloppen etc.) Overige kosten (nieuwsbrief, evenementen) Personele kosten Beleidsmedewerker OOV Communicatieadviseur gemeente Relatiebeheerder
1

p.m p.m p.m p.m

80 uur (landelijke berekening) 30 uur (landelijke berekening) 100 uur (landelijke berekening)

De berekening is gebaseerd op een gemeente van 40.000 inwoners en 17.000 huishoudens.

7.6

Totale kosten

Deze kosten zijn pas inzichtelijk nadat de integrale werkgroep hierover een advies heeft uitgebracht. 7.7 Dekking kosten

Er wordt een begroting voor het gehele implementatietraject opgesteld en onderbouwd. De verantwoording vindt plaats volgens de korpsrichtlijnen. De kosten zullen grotendeels gedekt worden vanuit de landelijke subsidiegelden.

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

20

(22)

MIJLPALENPLANNING

Deze mijlpalenplanning is een richtlijn. Fase 1: Voorbereiding Portefeuillehouder genformeerd Portefeuillehouder benoemd Regionaal managementteam genformeerd Regionale stuurgroep geformeerd Manager Burgernet aangewezen Afvaardiging gemeenten gevraagd en toegezegd Concept invoeringsplan gereed Concept invoeringsplan goedgekeurd door Regionale stuurgroep Regionaal bureau Burgernet geformeerd Medewerkers regionaal bureau Burgernet opgeleid Regionaal College genformeerd Invoeringsplan goedgekeurd door RMT Fase 2: Besluitvorming Invoeringsplan goedgekeurd door Regionaal college Invoeringsplan getoetst door landelijk programmabureau Invoeringsplan goedgekeurd door Raad van Toezicht Fase 3: Borging in de politieorganisatie Intern communicatieplan gereed Intern opleidingsplan gereed Medewerkers meldkamer genformeerd Cordinatoren meldkamer opgeleid Centralisten opgeleid Chefs basiseenheden voorgelicht Fase 4a: Burgernetsysteem operationeel Functioneel beheerder aangewezen Functioneel beheerder is opgeleid Burgernetsysteem is genstalleerd Centralisten zijn getraind in gebruik Burgernetsysteem Actiecommunicatie is getest Fase 4b: Overzetten SMS-Alertdeelnemers Relatiebeheerders opgeleid Regionale Burgernetsite operationeel Extern communicatieplan (politie) gereed Omzetten SMS-Alertdeelnemers naar Burgernet is gestart Fase 5: Burgernetacties Meldkamer is operationeel Medewerkers betrokken basiseenheden zijn genstrueerd Burgernet officieel gestart

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

21

(22)

Fase 6: Betrekken Gemeenten en borgen bij gemeenten Goedkeuring districtelijke driehoeken voor vertegenwoordiging gemeenten bij implementatie Burgernet Aanwijzen medewerkers AOV en Communicatie gemeenten Deelnemen medewerkers AOV en Communicatie gemeenten in Bureau Burgernet Advies voor de invulling Relatiebeheer Burgernet Advies voor wervingsacties nieuwe deelnemers Advies over inzetprotocol gemeenten Advies goedgekeurd door Regionaal College Opstellen en tekenen Convenant met deelnemende gemeenten

Fase 7a: Werving nieuwe deelnemers in pilot gemeenten Relatiebeheer (gemeente) ingericht Relatiebeheerders (gemeente) opgeleid Extern communicatieplan (gemeente) gereed Werving is gestart Fase 7b: Werving nieuwe deelnemers in overige gemeenten Relatiebeheer (gemeente) ingericht Relatiebeheerders (gemeente) opgeleid Extern communicatieplan (gemeente) gereed Werving is gestart

invoeringsplan Burgernet regio Limburg-Noord


Versie 1.0 Datum 2-07-2010

22

(22)