You are on page 1of 11

ch¬ng tr×nh m«n häc

c¬ së kü thuËt sè
Tæng sè: 45 tiÕt
a. vÞ trÝ, tÝnh chÊt m«n häc
- VÞ trÝ cña m«n häc: C¬ së kü thuËt sè lµ m«n häc lý
thuyÕt c¬ së trong hÖ thèng c¸c m«n häc cña ngµnh ®µo t¹o trung
cÊp nghÒ ®iÖn, ®iÖn tö.
b. môc tiªu m«n häc
Sau khi häc xong, ngêi häc cã thÓ:
- Gi¶i ®îc c¸c bµi to¸n ®¹i sè logic c¬ b¶n
- Cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c hµm logic sö dông c¸c phÇn
tö logic c¬ b¶n vµ th«ng dông
- Ph©n tÝch ®îc c¸c hÖ logic th«ng dông

C. néi dung cña m«n häc.

1. Néi dung tæng qu¸t.

Thêi gian

TT Néi dung Tæng Lý Thùc
sè thuyÕ hµn
t h
1 PhÇn 1. kü thuËt sè 35 32 3
2 Ch¬ng 1. C¬ së ®¹i sè logic 10 9 1
3 Ch¬ng 2. C¸c phÇn tö logic c¬ b¶n vµ th«ng
10 9 1
dông
4 Ch¬ng 3. Mét sè hÖ logic th«ng dông 15 14 1
5 PhÇn 2. Bé vi xö lý 10 9 1
6 Ch¬ng 1. CÊu tróc chung cña bé vi xö lý 3 3
7 Ch¬ng 2. TËp lÖnh vµ øng dông cña bé vi xö
7 6 1

Tæng sè 45 41 4

2. Néi dung chi tiÕt

Thêi gian

TT Néi dung Tæng Lý Thùc
sè thuyÕ hµn
t h
PhÇn 1. kü thuËt sè 35 32 3
1 Ch¬ng 1. C¬ së ®¹i sè logic 10 9 1

PhÇn tö XOR 2.4. Vi m¹ch sè 2.3.1.3. PhÇn tö t¬ng ®¬ng 2.1 3.2. Tèi thiÓu ho¸ hµm Boole 1.4.1. C¸c phÇn tö logic c¬ b¶n 2. PhÇn tö tæng toµn phÇn 2. §Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i 2. BiÕn logic vµ hµm logic 1.1.2.1. PhÇn tö so s¸nh 2 sè nhÞ ph©n 2.3.3 2.1.2.2. PhÇn tö b¸n tæng 2.2 1.1. PhÇn tö NOT 2. C¸c trig¬ sè 3.5.1. C¸c hµm logic c¬ b¶n 1.2. C¸c ph¬ng ph¸p biÓu diÔn hµm logic 1.1.1.2.1.2.1.1 2. Mét sè hÖ logic th«ng dông 15 14 1 3.1.2. PhÇn tö OR 2.4.1.2. Bé ®Õm .3. Më ®Çu 1.5.2.3. C¸c ph¬ng ph¸p tèi thiÓu ho¸ hµm Boole 2 Ch¬ng 2. PhÇn tö NAND 2.1.2.1.2.2. §¹i sè Boole 1. PhÇn tö NOR 2.1.3.1. PhÇn tö AND 2.1.2 3.1 1.5.2. PhÇn tö kh¸c dÊu (céng module 2) 2. C¸c phÇn tö logic c¬ b¶n vµ 10 9 1 th«ng dông 2.1. C¸c phÇn tö logic th«ng dông 2.6. Th«ng sè kü thuËt 3 Ch¬ng 3. Kh¸i niÖm 1.2.1. C¸c hÖ thøc c¬ b¶n vµ hÖ qu¶ trong ®¹i sè logic 1.2 2.

1 1.2 2. Bé vi xö lý 10 9 1 4 Ch¬ng 1. Bé ghi dÞch 3. TËp lÖnh vµ øng dông cña bé vi 7 6 1 xö lý 5.4.2. CÊu tróc vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé vi xö lý 5 Ch¬ng 2.1 2. Mét sè øng dông cña bé vi xö lý 4 Tæng sè 45 41 4 .4. Kh¸i niÖm vÒ xö lý vµ tÝnh to¸n 4. CÊu tróc 8085 5.5 3. CÊu tróc chung cña bé vi xö lý 3 3 4.3. 2. TËp lÖnh 5.2.1. Bé dån kªnh vµ t¸ch kªnh PhÇn 2.4 3.5.1.3. Vµo ra c¬ b¶n víi bé vi xö lý 5.3.3 3.2 1. Bé m· ho¸ vµ gi¶i m· 3.3 2.

. VÞ trÝ-tÝnh chÊt cña m«n häc M«n häc ®iÖn tö c¬ b¶n lµ m«n häc c¬ së. C¶m biÕn 2 2 5 phÇn 2. ®Æc ®iÓm. ®îc gi¶ng d¹y tr- íc m«n chuyªn m«n nghÒ §iÖn tö c«ng nghiÖp. PhÇn tö tÝch cùc 20 19 1 4 Ch¬ng 3. kü thuËt t¬ng tù 45 42 3 6 Ch¬ng 1. . Môc tiªu cña m«n häc .Tr×nh bµy ®îc c¬ b¶n. Néi dung cña m«n häc 1. B. PhÇn tö thô ®éng 8 8 3 Ch¬ng 2. tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö. Néi dung tæng qu¸t Thêi gian TT Néi dung T Lý T æng thuy hùc sè Õt hµn h 1 phÇn 1. M¹ch t¹o xung 14 13 1 Tæng céng 90 85 5 . T¹o dao ®éng ®iÒu hoµ 7 7 8 Ch¬ng 3. linh kiÖn ®iÖn tö 30 29 1 2 Ch¬ng 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1 1 11 Ch¬ng 2. Nguån mét chiÒu 8 7 1 9 PhÇn 3 . m«n häc: §iÖn tö c¬ b¶n Thêi gian m«n häc: 90 tiÕt A. kü thuËt xung 15 14 1 10 Ch¬ng 1. C. KhuÕch ®¹i 30 28 2 7 Ch¬ng 2.Ph©n tÝch ®îc s¬ ®å nguyªn lý cña c¸c m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n.Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö.

2. 1.3.CÊu t¹o vµ ph©n lo¹i 1.§iÖn trë 1 1.4.§Æc tuyÕn V-A .1. 2.5.ChÊt b¸n dÉn t¹p chÊt 2.1.1.4.1.2.2.2.3.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 2. 1.Kh¸i niÖm vÒ chÊt b¸n dÉn 1 2.ChÊt b¸n dÉn nguyªn chÊt 2. 1.1.3.TÝnh chØnh lu cña diode b¸n dÉn 2.§Æc tÝnh ®iÖn kh¸ng 1.3.Cuén c¶m 3 1.CÊu t¹o vµ ph©n lo¹i 1.1.1.§äc trÞ sè ®iÖn trë 1.3.C¸ch ghÐp cuén c¶m 1.3. PhÇn tö tÝch cùc 20 19 1 2.C¸ch ghÐp ®iÖn trë 1.CÊu t¹o vµ ph©n lo¹i 1.øng dông 2 Ch¬ng 2.øng dông 1. Néi dung chi tiÕt Thêi gian TT Néi dung T Lý T æng thuy hùc sè Õt hµn h phÇn 1 .1.§äc trÞ sè tô ®iÖn 1.3. 2. linh kiÖn ®iÖn tö 30 29 1 1 Ch¬ng 1.2.2. PhÇn tö thô ®éng 8 8 1.2.Tô ®iÖn 2 1.1.1.2.1.3.2.1.Diode b¸n dÉn 2 2.2. 2.2.2.

3.2.§Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i 2.3.7.3.Transistor trêng ( FET ) 4 2.3.4.1.5.C¸ch thö diode 2.1.Transistor trêng cã cùc cöa c¸ch ly ( MOSFET ) 2.3.3.Mét sè øng dông ®iÓn h×nh cña diode b¸n dÉn 2.5.Transistor lìng cùc 3 2.4.1.Triac 6 .øng dông 2.4.3. 2.3.5.6.2.2. 2.2.6.C¸c c¸ch m¾c c¬ b¶n 2.2.Nguyªn lý lµm viÖc vµ c¸ch thö 2.3.Transistor trêng cã cùc cöa tiÕp gi¸p ( JFET ) 2.2. 2.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 2. 2.4.C¸c hä ®Æc tuyÕn 2.4.5. 2.C¸c lo¹i diode ®Æc biÖt a) Diode æn ¸p ( zener ) b) Diode quang ( photo diode ) c) Diode ph¸t quang ( LED ) d) Diode t¸ch sãng e) Diode biÕn dung 2.3.Transistor mét tiÕp gi¸p ( UJT ) 5 2.Nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc tuyÕn 2.C¸c chÕ ®é lµm viÖc 2.C¸c tham sè kü thuËt 2.6.C¸c tham sè kü thuËt 2.5.4.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 2.5.3.4.Ph©n cùc vµ æn ®Þnh nhiÖt 2.5.

1.2.1.u ®iÓm cña IC 2.6.3.1.Nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc tuyÕn V- A 2.3. 3.9.Transistor quang 3.7.øng dông 2.Diode quang 3.Mét sè m¹ch øng dông cña khuÕch ®¹i thuËt to¸n 3 Ch¬ng 3 .1.8.7.2.1.7.1.IC 9 2. 2.Quang ®iÖn trë 3. 2. C¶m biÕn 2 2 3.2.TÕ bµo quang ®iÖn vµ pin mÆt trêi 3.Kh¸i niÖm chung 2.Tiristor 8 2.C¸c phÇn tö quang ®iÖn 1 3.3.C¸c lo¹i IC thêng gÆp 2.1.6.øng dông 2.9.2.6.7.C¶m biÕn ®é Èm 2 .9.Tham sè kü thuËt 2.8.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 2.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 2.Diac 7 2.1.8.9.4.øng dông 2.8.1.9.8.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 2.1. 2.4.Nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc tuyÕn V- A 2.2. 2.3.2. 3.Nguyªn lý lµm viÖc vµ ®Æc tuyÕn V- A 2.4.3.

4.3.1. 1.C¶m biÕn nhiÖt ®é 3 3. 1.1. kü thuËt t¬ng tù 45 42 3 4 Ch¬ng 1.2.Kh¸i niÖm chung .1.2.KhuÕch ®¹i c«ng suÊt 5 1.3.3.5. KhuÕch ®¹i 30 28 2 4.C¸c chÕ ®é lµm viÖc 1.3.1.2. 1.1.KhuÕch ®¹i cùc nguån chung (SC ) 1.1.3.Håi tiÕp trong c¸c tÇng khuÕch ®¹i 4.2.3.4.2.KhuÕch ®¹i dïng transistor lìng cùc 2 1.§Þnh nghÜa 1.1.1.TÇng khuÕch ®¹i EC 1.3.5.2.GhÐp tÇng b»ng biÕn ¸p 4.CÊu t¹o vµ ký hiÖu 3.2. 1.2.4.TÇng khuÕch ®¹i BC 1.1.C¸c tham sè ®Æc trng 1.2.3. 3.3.1.CÊu t¹o vµ nguyªn lý 3.1.2.GhÐp trùc tiÕp 1. TÇng khuÕch ®¹i CC 1.2.3.3.4.øng dông 3.4.KhuÕch ®¹i cùc m¸ng chung ( DC ) 4.2.øng dông phÇn 2 .4.KhuÕch ®¹i dïng transistor trêng 3 ( FET ) 1. 1. 3.Kh¸i niÖm chung 1 1.Nguyªn lý lµm viÖc 3.GhÐp tÇng b»ng ®iÖn dung 1.TÇng khuÕch ®¹i ®¶o pha 4.GhÐp gi÷a c¸c tÇng khuÕch ®¹i 4 1.2.1.

5.2.7. Nguån mét chiÒu 8 7 1 6.1.Kh¸i niÖm chung 1.2.7.M¹ch trõ 1.6.KhuÕch ®¹i mét chiÒu cã biÕn ®æi trung gian 4.7.7.2.6.7. 2. 2.1.KhuÕch ®¹i tÝn hiÖu biÕn thiªn 6 chËm 1.4.2.2.7.Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i 1 3.3.6.1.6.TÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®Èy kÐo kh«ng cã biÕn ¸p 4.7.7.1.4.C¸c m¹ch dïng khuÕch ®¹i thuËt 7 to¸n 1.2.1.3. 1.C¸c m¹ch t¹o dao ®éng ®iÒu hoµ 2 6 Ch¬ng 3.Bé tÝch ph©n 1.Bé khuÕch ®¹i ®¶o 1.Bé khuÕch ®¹i kh«ng ®¶o 1. 1.5.1. T¹o dao ®éng ®iÒu hoµ 7 7 5.5. 1.Nguyªn lý chung t¹o dao ®éng 1 ®iÒu hoµ 5.1.C«ng dông cña nguån mét chiÒu 3.M¹ch céng 1.S¬ ®å khèi .Kh¸i niÖm chung 1.TÇng khuÕch ®¹i vi sai 1.3.6.7.6.5. 3.TÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt ®Èy kÐo lµm viÖc ë chÕ ®é B hay AB cã biÕn ¸p 1.TÇng khuÕch ®¹i c«ng suÊt cã biÕn ¸p ra lµm viÖc ë chÕ ®é A 1.M¹ch khuÕch ®¹i ghÐp trùc tiÕp 1.Bé vi ph©n 5 Ch¬ng 2 .

Trig¬ ®èi xøng ( RS – Trig¬ ) dïng transistor 2.3. 3. 3.2. M¹ch t¹o xung 14 13 1 8. kü thuËt xung 15 14 1 7 Ch¬ng 1.M¹ch chØnh lu c¶ chu kú 3.1.3.M¹ch chØnh lu cÇu 3.M¹ch ®a hµi ®îi dïng IC thuËt to¸n . 1.1.1.2.æn ®Þnh ®iÖn ¸p 3.2.æn ®Þnh ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn 4 3. 1.Trig¬ Smith dïng IC tuyÕn tÝnh 8.1.Trig¬ Smith dïng transistor 2.Ph©n lo¹i 6.ChÕ ®é kho¸ cña transistor 2 7. M¹ch kh«ng ®ång bé mét tr¹ng 2 th¸i æn ®Þnh 2.4.2.2.2.2.4.1.4. 3.1.2.2.1.2.1.M¹ch kh«ng ®ång bé hai tr¹ng th¸i 1 æn ®Þnh 2.§a hµi ®îi dïng transistor 2.2.TÝn hiÖu xung vµ tham sè 1 7.2. 2. 1. 2. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1 1 7.BiÕn ¸p nguån vµ chØnh lu 2 3.1.3.2.æn ®Þnh dßng ®iÖn phÇn 3 .M¹ch chØnh lu mét nöa chu kú 3.T¶i cña bé chØnh lu 6.3.1.2.Bé läc 3 6.4. 3.ChÕ ®é kho¸ cña khuÕch ®¹i thuËt 3 to¸n 8 Ch¬ng 2.

øng dông 8. 2.M¹ch t¹o xung tam gi¸c dïng transistor 2.1.Bé t¹o dao ®éng blocking 4 2. 2.M¹ch t¹o xung tam gi¸c ( xung r¨ng 5 ca ) 2.8.4.3.1.3.3.5.M¹ch kh«ng ®ång bé hai tr¹ng th¸i 3 kh«ng æn ®Þnh 2.5. 2.2.4.S¬ ®å nguyªn lý 2.C¸c vÊn ®Ò chung 2.M¹ch t¹o xung tam gi¸c dïng vi m¹ch thuËt to¸n Tæng céng 90 85 5 .4.2.M¹ch ®a hµi dïng IC tuyÕn tÝnh 8.§a hµi dïng transistor 2.1.5.2.4.Nguyªn lý lµm viÖc 2.3.3.5.