நிச்சயம் உங்களுக்கு சித்த தரிசனம் பபற வைக்கும் , ஒரு எளிய பயிற்சி முவற.. !

இந்஡ உனகத்஡ிலன இன்னணக்கு இபேக்கிந இ஧ண்டு ஥ாபதபேம் லகள்஬ிகள் ஋ன்ண ப஡ரிப௅஥ா? உ஦ிர் திரிந்஡ தின் ஋ன்ண ஆகிநண௃? கடவுள் உண்ன஥஦ா இல்னன பதாய்஦ா? இந்஡ இ஧ண்டு ஬ி஭஦ங்கனபப௅ம் உறு஡ி஦ாக , கூந , ஋ந்஡ , ஬ிஞ்ஞாணிகளும் ஡஦ா஧ாக இல்னன. அ஡ணால் ஢ாப௃ம் எபே பதரி஦

கு஫ப்தத்஡ிலனல஦ இபேந்ண௃ உ஫ண்டு கிட்டு ஬ர்லநாம். அல஡ ல஢஧த்஡ில் , இன஡ப் தற்நி஦ ஋ந்஡ சிந்஡னணப௅ம் இல்னா஥ல், ஢ிம்஥஡ி஦ாக அ஬ர் அ஬ர் ல஬னனன஦ப் தார்த்ண௃க்பகாண்டு ஬ி஡஥ாக லதாந஬ன஧க்கும் தி஧ச்னண இல்னன. ஋ப்லதா, ஢ாம் , ஬ாழ்க்னகன஦ ப௃டித்ண௃க் பகாள்த஬ர்களும் உண்டு. ஢ல்ன

஢ம்ல஥ாட

஬ாழ்க்னகன஦ ப௃ழுசா கண்ட்ல஧ால் தண்஠ ப௃டிப௅ம்னு ல஡ாணுல஡ா , அப்லதா கடவுள் இபேந்஡ா ஋ன்ண.. இல்னனணா ஋ன்ண..? ஢ா஥ தாட்டுக்கு , ஢ம்஥ ல஬னனன஦ தார்த்ண௃க்கிட்டு லதாக ல஬ண்டி஦ண௃஡ாலண...

ஆணால், அப்தடி இபேக்க ப௃டிப௅஡ா? ப௃டி஦னன.. ! ஌ன் ? ஢ா஥ ஆனசப்தடுலநாம்.. ஢ம்஥ாலன ப௃டிஞ்சண௃க்கும் ஡ாண்டி, ப௃டி஦ா஡ண௃க்கும் லசர்த்ண௃ ஆனசப்தடுலநாம்.. ! அடுத்஡஬ங்கனபப் தார்க்குலநாம்.. இபேக்கிந ஡கு஡ிக்கு அ஬ங்க , தார்த்ண௃ ஥ா஡ிரி இன்னும் அ஬ங்க ஢ா஥ கூட ஆகணும்னு ஆனசப்தடுலநாம். பதட்ட஧ா , ஢஥க்கு ஢ம்஥ ஢ினனன஥ன஦ எப்திட்டுப் கினடச்சு ஢஥க்கு

பகாஞ்சம்

இபேக்கனாம்னு, ஋ல்னா ஬ி஭஦த்ண௃லனப௅ம் - தீல் தண்லநாம். பதான், பதாபேள் கூட எபே பதரி஦ ஬ி஭஦஥ா ப஡ரி஦னனணா கூட, பதண் ஬ி஭஦த்஡ில் அப்தடில஦ கிப ீன் லதால்ட் ஬ிச஦ங்களுக்கு ஆகிடுச்சு. ஋ங்லகப௅ல஥ ஆகிடுலநாம். ஢ல்ன஬ன்கிந இ஡ிலன ஋ப்லதா ஆன்஥ீ க ஬ாய்ப்பு கினடக்கும்னு ப௃க ப௄டி ஌ங்குநல஡ லதாட்டுக்கிட்டு , ஬ாழ்க்னகன்னு அ஡ிகம். ! ஡ப்தாண

லதார்ன஬லன

லதானித்஡ணம்

உனவுந

ஆளுங்க஡ான்

பதரி஦, பதரி஦ ல஦ாகி , ண௃ந஬ி, ஥டா஡ித஡ிகலப இண௃லன என்னும் கினட஦ாண௃. ஢஥க்கு ல஬ந தா஬ம், ஬ிஸ்஬ா஥ித்஡ி஧ர் தற்நி ல஬ந அநிப௃கப் தடுத்஡ி ஬ிட்டாங்க. கா஥த்ன஡க் இல்னன. ஆணா, ப஧ாம்த கட்டுதடுத்஡ிட்டா கஷ்ட஥ாண அன஡ ஬ி஭஦ம்஡ான். ஬ிட பதரி஦ ப௃஦ற்சி தண்ணுல஬ாம். ஬ி஭஦ம் ஋ண௃வுல஥

஥னு஭னுக்கும், ஥ிபேகங்களுக்கும் ஬ித்஡ி஦ாசம் இபேக்கணும்னு ப஢னணச்சா, ஡ணி ஥ணி஡ எழுக்கம் ப௃க்கி஦ம் ஡ான். கனடசி , எபே ஢ி஥ிட சதனம் கட்டுப் தடுத்஡ிட்டா கூட லதாண௃ம். தின்ணாலன ஬஧க் கூடி஦ லக஬னத்ன஡ , அ஬஥ாணத்ன஡ ஬஧ ஬ிடா஥ தண்஠ிடனாம். இண௃க்கு எபே , ஢ீங்க ஢ா஥ ஋ன்ண என்னு தண்஠னும்? கடவுள் இபேக்கிநா஧ா இ஧ண்டு அன஡ , கடவுள் , இல்னன஦ா னு

ல஦ாசிக்கும்லதாண௃ ஋ந்஡ கானத்ண௃லனப௅ம்

஬ி஭஦ங்கள்

ல஦ாசிக்க இல்னன .

ல஬ண்டி஦ிபேக்கு. பசய்஦ந஬ங்க

எபேத்஡ர் இல்னனன்னு

஢ிறுத்஡ ல஬ண்டி஦ல஡

இபேந்஡ா, ஡ப்பு

அ஬ங்க

இல்னன஦ா, கடவுள்னு எபேத்஡ர் இபேக்கிநார்னு ன஬ச்சுப்லதாம். ஢ா஥ பசய்஦ந ஡ப்புக்கு ஋ல்னாம், ஡ண்டனண உண்டுன்னு ப஢னணச்சா, ஥றுபென்஥ம் உண்டுன்னு ஢ம்புணா அ஡ணாலன ஡ப்பு பசய்஦ா஥னா஬ண௃ இபேப்லதாம். ஋ன்ண ஢ல்னண௃. இல்னன குனநச்சுப்லதாம்.. , இந்஡ இ஧ண்டும் இபேந்஡ா

தாட்டுக்கு

அன஡

ப஡ாடர்ந்ண௃

பசஞ்சுக்கிட்டுத்஡ான்

இபேப்தாங்க.

லதாகனால஥..

இபேந்஡ா - ஢ா஥ தண்ந புண்஠ி஦த்ண௃க்கு , பதரி஦ அபவுலன னாதம் ஡ாலண..! சரி, இப்லதா - இந்஡ பென்஥த்ண௃லன, ஢ாம் தண்஠ிண தா஬ புண்஠ி஦த்ண௃க்கு ஌ற்த , ஢஥க்கு எபே சின ஬ி஭஦ங்கள் ஢டக்குண௃. இல்னன ஡஬றுண௃. லதாண பென்஥த்ண௃லன பசஞ்சுட்லடன் , அன஡ ஋ப்தடி சரி பசய்நண௃? ஋ப்தடி ஢ா஥ ஋ன்ண பசஞ்லசாம்னு ப஡ரி஦ாண௃, இல்னன஦ா? ஍஦ா, சரி - ஢ான் ஌ல஡ா ஡ப்பு

அ஡ணாலன உங்களுக்கு

பதரிசா

இபேக்கிந஡ா ஢ம்திட்டுத்஡ான் ஢ஷ்டம்? எபேல஬னப ,

ப஡ரிஞ்சுக்கிநண௃..

அண௃க்குத் ஡ான் உங்களுக்கு - கடவுள் ல஡ன஬ப்தடுகிநார். அல்னண௃ எபே குபே

ல஡ன஬ப்தடுகிநார். ஆணா, ஢ல்ன குபே கினடக்கணும். இப்லதா குபே ஸ்஡ாணத்ண௃லன இபேக்கிந பதரி஦, பதரி஦ ஥டா஡ித஡ிகள் ஋ல்லனாபேல஥ ஢ல்ன஬ங்கபா இபேக்கிநண௃ இல்னன. ஋ல஡ா எபே சின சித்ண௃ ல஬னனகள் ப஡ரிஞ்சு ன஬ச்சுக்கிட்டு , ஢ம்஥னப ஆச்சரி஦ப் ஢ா஥ அ஬ங்கனப தடுத்஡ிணாலும், அ஬ங்கலபாட இன்பணாபே ஬ிட ஋த்஡னணல஦ா ஥டங்கு ல஥ல்னு ப௃கம் ஡ான் தார்க்கிநப்லதா -

ல஡ாணுண௃

இல்னன஦ா? ஢ம்஥லபாட பசாந்஡ அனுத஬ங்கள்னு தார்க்கிநப்லதா - பதரி஦ பதரி஦ லொ஡ிட ல஥ன஡கள், தி஧சன்ணம், ஆபைடம், ஢ாடி லொ஡ிடம், ெீ஬ ஢ாடி ஋ல்னால஥ எபே கட்டத்ண௃லன - ஢ம்தகத்஡ன்ன஥ இல்னால஥, சனிப்பு ஌ற்தடுத்஡ி ஬ிடுகிநண௃. தன லதபேக்கு அப்லதா ல஬ந அண௃ பதாபேந்஡ி ஬஫ி.. எபே ஬ந்஡ாக் ஬஫ி கூட , இபேக்கு... ஢஥க்குன்னு ப௃஦ற்சி ஬ர்நப்லதா.. தண்ணுங்க.. ஢ாம் ??

சித்஡ர்கனப

லகபி஬ிப்தட்ட஬ன஧஦ில் சித்஡ர்கள் உ஡஬ி

஢ா஥

஋ல்லனாபேல஥ ஥ினகப்

஢ம்புலநாம்.. தடுத்ண௃஡ல் இன஡ ஢ால஥

சின லதான

஬ி஭஦ங்கள்

அ஬ங்க இபேந்஡ாங்க.. இன்னும் தனப்தன ஬னக஦ில், ஡ன்னண ஢ம்தி஦஬ர்களுக்கு எப்புக்பகாள்கிலநாம். ஬஫ிகாட்டு஡ல் அற்பு஡஥ாண த஡ிபணட்டு சித்஡ர்கள்லப இ஬ர்஡ான் ஢ீங்கள் பதந பசய்஦நாங்க. அ஬ங்கள்லப , அ஬ங்கனப ஦ான஧஦ா஬ண௃ சந்஡ிச்சு ப஡ாடர்பு ஋ல்லனாபேல஥ ஢஥க்கு ஏ஧பவுக்கு ப஡ாடர்பு எபே

ல஡ான்நிணாலும்,

஌ற்தடுத்஡ிக்கிட்டா, ஢஥க்கு கர்஥ ஬ினணகள் சுத்஡஥ா அ஫ிஞ்சிடுல஥.. அ஬ங்கலபாட ப௃னநன஦ எபே஬ர், ஢ம் ப௃ன்லணார்கபில் சித்஡ர். பசால்னி஦ிபேக்கிநார். எபே஬஧ாக எபே இபேக்க ஌ற்தடுத்஡ிகிட

கூடும். இ஦ல்தாக , உங்களுக்கு ஦ார் ல஥ல் ஈடுதாடு ஬பேகிநண௃ ஋ன்று தாபேங்கள். அனடந்஡ திநகு, உங்களுக்கு இண௃ ப஡ரி஦ ஬பேம். ஞாணக் லகான஬ ஋ன்னும் சித்஡ர்கள் தாடனனப் தடித்஡ால், உங்களுக்கு ஦ால஧னும் எபே சித்஡ர் ல஥ல் ஈடுதாடு ஬பேம். அ஬ர்஡ான் , உங்கள் பென்஥ ஬ில஥ாச்சகர் . சந்஡ிக்க஬ிபேக்கிந ஡ி஦ாணத்஡ில் ஢ினனன஦

த஡ிபணட்டு ஬஦ண௃க்கு ல஥ல் ஆண஬ர்கள் ஥ட்டும், இந்஡ த஦ிற்சின஦ பசய்஦வும். எபே ஡ிபே஬ிபக்னக ஋ட்டடி ண௄஧த்஡ில் ஋டுத்ண௃ ன஬க்க ஬ிபக்கு ல஬ண்டும். ப௃ன் ஡ா஥ன஧ நூல் ஡ிரி஦ிட்டு , தசு ப஢ய் ஊற்நி ஬ிபக்லகற்றுங்கள். எபே சிநி஦ காசி பசம்தில், சுத்஡஥ாண ஡ண்஠ர் ீ ன஬க்கவும்.

ஆசணப் தனனக அல்னண௃ , ஡ன஧஦ில் - ஥ஞ்சள் ண௃஠ி ஬ிரிப்பு ஬ிரித்ண௃ , ஬ிபக்கு எபி இபேக்கும்தடி, ஢ீங்கள் ஋ட்டு அடி ண௄஧த்஡ில் அ஥ர்ந்ண௃ உங்கள் புபே஬ ஥த்஡ிக்கு ல஢ர் பகாள்ளுங்கள். ஢ினணத்ண௃க் தின்பு, சிங் ரங் அங் சிங் லகாட்டில்

சந்஡ிக்க

஬ிபேம்பும்

சித்஡ர்

பத஦ன஧

,

஥ணண௃க்குள்

பகாள்ளுங்கள். ஓம்

஋ன்ந ஥ந்஡ி஧த்ன஡ ஡ிபே஬ிபக்னகப் தார்த்஡தடி , ஥ணண௃க்குள் பெதித்ண௃ ஬ாபேங்கள். இந்஡ ஥ந்஡ி஧ம் ஡ான் , ஬ிண்ப஬பி஦ில் இபேக்கும் சித்஡ன஧ , உங்கள் தக்கம் ஈர்க்க ல஡ன஬஦ாண ஢ீங்கள் ஆ஧ம்திக்கும் அனன஬ரினச ஡ிணம், அ஥ா஬ானச ஡ிண஥ாக இபேக்கட்டும். ட்பெணர். ஡ிணப௃ம்

இனட஬ிடா஥ல் - ப஡ாண்ணூறு ஢ாட்களுக்கு பெதிக்கல஬ண்டும். ஢ீங்கள் த஦ிற்சி ல஥ற்பகாள்பல஬ண்டி஦ ல஢஧ம் - இ஧வு ஋ட்டினிபேந்ண௃ , என்தண௃ ஥஠ி ஬ன஧. இந்஡ எபே ஥஠ி ல஢஧த்஡ில் உங்கபால் ஋வ்஬பவு பெதிக்க ப௃டிப௅ல஥ா, பெதிக்கவும். ஋ண்஠ிக்னக ப௃க்கி஦஥ில்னன.

பெதம் ப௃டிந்஡ திநகு, இ஧வு உ஠஬ாக தனட஦ல் பசய்஡ த஫ங்கனப உண்டு , தின் சாப்திடனாம். த஦ிற்சி ல஥ற்பகாள்ளும் ப஥ாத்஡ ஢ாட்கபில் - உப்பு ,புபி , கா஧ம் குனநத்ண௃க் ஡஬ிர்க்கப்தட பகாள்஬ண௃ ஢ல்னண௃. அனச஬ , உ஠வு, புனக, ஥ண௃ கண்டிப்தாக கூடும். ல஬ண்டும். இ஡ணால் உங்களுக்கு஥ணதனம் காசி பசம்திலுள்ப ஢ீன஧ அபேந்஡வும். இ஧வு உ஠஬ாக தால் சா஡ம்

கண்டிப்தாக , ப஡ாண்ணூறு ஢ாட்களுக்குள் உங்களுக்கு சித்஡ர் ஡ரிசணம் கிட்டும். ஋ன஡ல஦ா, ஋ங்பகங்லகா சித்஡ன஧ல஦ ஡ரிசணம் ல஡டி பசய்ண௃ ப௃஦ற்சிகள் ஬ிடு஡ல் ஬஠டிப்தன஡஬ிட, ல஢஧டி஦ாக ீ ஢னம் இல்னன஦ா...?

எபே சா஡ா஧஠ பசடி ஬பர்஬ல஡ - அந்஡ இடத்஡ின், சூ஫ல் , ஥ண் ஬பம் ஋ன்று ல஬றுதடும்லதாண௃ ல஬றுதடனாம். எபே , ஢ம் ஢ம் அனுதவும் இந்஡ த஦ிற்சி஦ில் அன஥ப்பு அனுத஬ம் எபே஬பேக்பகாபே஬ர் ஋ல்னாம் ஢஥க்கு கிட்டும்... உடல் அன஥ப்பு, ப஡ய்஬க ீ கி஧க

எத்ண௃ன஫க்க ல஬ண்டும் இந்஡ த஦ிற்சிக்கு. ஬ிடா ப௃஦ற்சிப௅டன், ப௃஦ன்நால் , அபப்தரி஦

஋ப஡ன஡ல஦ா லதசிக்பகாண்டு , ஬ி஡ண்டா஬ா஡ம் பசய்஬ன஡஬ிட - ஢ால஥ எபே

சா஡னண

பச஦ல்தடுங்கள்....! பகாள்ளுங்கள்... எபே

பசய்஦

஥ிக தி஧஥ா஡஥ாண அனுத஬ம் உங்களுக்கு காத்஡ிபேக்கிநண௃..!

ப௃஦ன்று

தார்ப்த஡ில்

அர்த்஡ப௃ள்பண௃..

஢ம்திக்னகப௅டன்

த஦ிற்சி ஢ாட்கபில் ஌ற்தடும் அனுத஬ங்கனப ஥ண஡ில் ஢ன்நாக த஡ி஦ ன஬த்ண௃க்

தி஧ார்த்஡ிக்கிலநன்... !

஢ிம்஥஡ி஦ாண, தரிபூ஧஠

ஆணந்஡ம்

஋ல்லனாபேக்கும்

கினடக்க

஥ண஥ா஧