You are on page 1of 15

-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 1 -à-v°œ-™¸ 2008

Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛

v°æ¨¡o:

ÅØË Ç™- áçü¿’èπ◊ ´*açC O’èπÿ?
Ç£æ…y-Eç-îªúøç éπü∆?

1. Enquiry, Inquiry

äéπ-õ‰Ø√?
2. Bidding ÅØË °æü¿ç invitation èπ◊
°æ®√u-ߪ’-°æ-ü¿´÷?
3. Matrimony, wedding èπ◊, propitious -auspicious èπ◊ °æ®√uߪ’
°æü¿´÷?
4. Awesome, spanking, kick-ass, slap-up, rattling, classic
excellent

Ñ °æü∆-©Fo
°æü∆-EéÀ
°æ®√u-ߪ’-°æ-ü∆-™‰Ø√?
5. Ø√´’-éπ-®Ωù ¢Ëúø’-éπ†’ ÉçTx-≠ˇ™ appellation ceremony ™‰ü∆ denomination function ÅØÌî√a?
6. Betrothal, engagement äéπ-õ‰Ø√?
7. Reception èπ◊ ovation ÅØË °æü¿ç ¢√úÌî√a?
8. That's non of your business Åçõ‰ àN’öÀ?
9. ´’†èπ◊ á´-È®jØ√ thanks îÁGûË ´÷´‚-©’í¬ it's ok
™‰ü∆ welcome Åçö«ç. é¬F äéπ £œ«çD ÆœE-´÷™
mention not ÅE NØ√o†’. DEo à Ææçü¿-®Ωs¥ç™
Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´îª’a?
10. äéπ Nüµ¿-¢Á’i† time †’ Ææ÷*ç-îËô-°æ¤púø’ AM ™‰ü∆ PM ¢√úøû√ç
éπü∆? ¢√öÀéÀ •ü¿’©’ morning
the 9 O' clock, evening six
O' clock

ÅE ¢√úÌî√a?

É´Fo
Éçûªèπ◊´·çü¿’
™
éÃ,
èπÿ Ö†o ûËú≈ N´-Jçî√ç îª÷úøçúÕ.
Propitious = ņ’-èπÿ-©-¢Á’i† (´’† v°æߪ’-û√o© Nïߪ÷-EéÀ) (°æJ-Æœn-ûª’©’ ™«çöÀN)

a) The time is not propitious for the start of a
new business
Auspicious =

Ç ¨¡Ÿ¶µº-´·-£æfi-®√h† (Ææ´’-ߪ’ç™)
Çߪ’† Ç éπôdúøç v§ƒ®Ωç-Gµç-*-†ô’x v°æéπ-öÀç-î√úø’.
Auspicious ÅØËC ´’ç*-®Ó-Vèπ◊, ´·£æfi®√h-©èπ◊
Ææç•ç-Cµç-*çC
Propitious - Ææü¿-´-é¬-¨»-EéÀ/
ņ’-èπÿ©
°æJ-Æ œn-ûª’-©èπÿ
Ææç•ç-Cµç-*çC.
4. Kick - ass ûª°æp N’í∫-û√-´Fo
excellent èπ◊ synonyms –

6.

Å´¤†’. Å®·ûË betrothal, old fashioned, É°æ¤p-úÁ´®Ω÷ ¢√úø-ôç-™‰ü¿’. Engagement ¢√úø’-éπ™ ÖçC.
7. È®çúø÷ äéπöÀ é¬ü¿’. Reception - Ç£æ…y-Ø√-EéÀ,
Nçü¿’-©’-™«çöÀ ¢√öÀéÀ Ææç•çCµç*ç-C. Ovation v¨ûª©’, ÆæGµ-èπ◊©’,
vÊ°éπ~-èπ◊©’ æpô’x
éÌöÀd, ¢Á’°æ¤p, Ç¢Á÷ü¿ç
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 440 ûÁ©-°æúøç, ´éπh©’, v°æü¿-

äéπ-õ‰Ø√?
– ߪ·.Å-ïß˝’ π◊´÷®˝, ÇC-™«-¶«ü˛
Enquiry - British, Inquiry -

Boarding House -

î√™« íÌ°æpí¬, ´’†™ íÌ°æp ÅGµ-v§ƒ-ߪ÷Eo
éπL-Tç-îË-Cí¬ – Impressive ÅØË Å®ΩnçûÓ.
Å®·ûË, spanking, rattling, slap-up Ñ ´‚-úÕç-öÀ-F nouns ´·çü¿Í® ¢√úøû√ç,
äçô-Jí¬ é¬èπ◊çú≈.
a) It's a rattling good movie.
b) He treated us to a slap-up dinner
c) The car sped off at a spanking pace spanking

8.

M.SURESAN

-

†’ ´·êuçí¬ ¢Ëí¬-EéÀ
´‚-úÕç-öÀ-™
´·çü¿’ ¢√úøû√ç.
2. é¬ü¿’. Bid Åçõ‰ v°æߪ’ûªoç, ¢Ë©ç §ƒúøôç, ¢Ë©ç, 5. ņç. Christering (véÀÆæ-Eçí˚) Å-ØÌa. Å®·ûË
àüÁjØ√ °æE-îË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ ؈’ îË≤ƒh-†çô÷ ´·çü¿’èπ◊ -D-EéÀ èπÿú≈ correct í¬ Å®·ûË, church ™ chris®√´úøç (´·êuçí¬ tender/ contract © tians Ø√´’-éπ-®Ω-ùç- -ÅE Å®Ωnç. Naming ceremony
N≠æ-ߪ’ç™). ÅÆæ©’, bid, invite ÅØËN synonyms ÅØÌa.

-v°æ-¨¡o:

b) He often smiles at her. She doesn't like it =

Åûªúø’ ÜJÍé Ç¢Á’†’ îª÷Æœ †´¤y-û√úø’. ÅC
1. It, it's -© í∫’-Jç-* -N-´®Ωçí¬ -ûÁ-©°æç-úÕ.
Ç¢Á’èπ◊ É≠ædç -™‰ü¿’.
2. Passive voice -™  by -Å-ØË preposition é¬èπ◊ç-ú≈
It's = It is - ÉC ´·êuçí¬ Spoken English
éÌ--Eo≤ƒ®Ω’x to èπÿ-ú≈ -´Ææ’hç-C. To -á°æ¤p-úÁ°æ¤p-úø’ - form. £æ«ú≈-N-úÕ™ It is Å-†-ú≈-EéÀ -•-ü¿’-©’, it's ÅØË´Ææ’hç-üÓ-- Ö-ü∆£æ«®Ω-ù-©-ûÓ -ûÁ-©°æç-úÕ.
Ææ’hçö«ç.
3. 'Enough' -Ö-î √a¥®Ω-ù-ûÓ Ææ£æ… usage -†’ ûÁ-©°æç-úÕ.
2. É™«ç-öÀN î√™« Å®Ω’ü¿’.
-4. 1. -Ç-ûªtíı®Ω-´ç 2. -vÊ°-´’-ïç-ô
3. Enough = Ɇ°∂ˇ– † ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç = î√L3. -´’-´’-û√-†’®√í∫ç 4. éπ-Lp-ûªç
†çûª/ î√L-†Eo.
5. Ææç-v°æ-ü∆-ߪ’ç
6. -Ű椮Ω÷°æç
a) I haven't enough money to buy a car = Car
7. ÆæÆæu-¨»--u-´’-©ç
8. -ûª®Ωç 9. °æç-î √çí∫ç
éÌØËç-ü¿’èπ◊ î√L-†çûª úø•’s Ø√ ü¿-í∫_®Ω ™‰ü¿’.
– -Ñ -´÷-ô-©-èπ◊ -Éç-Tx-≠ˇ °æ-ü∆-©’ -ûÁ-©°æç-úÕ.
b) He packed enough clothes for his weekend
– -áç.®√-´’ç->, -´’-ü¿-Ø√°æ¤®Ωç journey = ¢√®√ç-ûª°æ¤ v°æߪ÷-ù«-EéÀ é¬-¢√-Lq-†-Eo
-ï-¢√-•’:
-ü¿’Ææ’h-©’ Ææ®Ω’l-èπ◊-Ø√o-úø-ûª†’.
1. It = ÅC/-ÉC– ´·êuçí¬ ´’†ç É°æ¤púø’ ´÷ö«x-úø’- 4. 1) Self respect; 2) Couple;
ûª’-†o N≠æ-ߪ’ç í∫’-Jç-* îÁÊ°p-ô-°æ¤púø’ ¢√-úø-û√ç.
3) Love and attachment; 4) Fictitious;
a) Your pen is on the table. It has been there
since yesterday =
pen table

O’ü¿ ÖçC.

6) Unprecedent/ rare;
8) Generation;

9) Almanac.

-v°æ- ¨¡o:

-v°æ-¨¡o:
1.

-´÷ éÌ--∞«®·-éÀ -F-∞¡Ÿx -´Ææ’h-Ø√o®·. -ØË-†’ -F-∞¡Ÿx °æ-ö«d-L.
2. GçüÁ -áéπ\-úø -Öç-C?-Gç-üÁ-™ F--∞¡Ÿx-Ø√o-ߪ÷?
3. -Ø√èπ◊ -´-vïç -™«ç-öÀ -äéπ ®√®· -üÌ-JéÀç-C. – Ñ -¢√é¬u-©-†’ -Éç-Tx-≠ˇ-™ -á-™« °æ-™é¬-L?
– -É®√p¥-Ø˛, -†ç-ü∆u-©

-ï-¢√-•’:

1. We are getting water through our tap. I should
draw water.
2.

5) Tradition;
7) Greenery;

GçüÁèπ◊ ÆæÈ®j† ´÷ô English ™ ™‰ü¿’. Pail (bucket)
Å-ØÌa. Å®·ûË Éü¿ç-ûª ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’.

Where is the pail? Is there water in the pail?
3) I found a stone. It looks like/ appears to be a
gem.

Er. Naveen Kumar, Er.B.Vaikuntam
(nouns)
Er

É-™«
-¢√-úË °æ‹-Jh
-´uèπ◊h-© Ê°®Ωx -´·ç-ü¿’
®Ω÷°æç -à-N’-öÀ? -Æ‘Y-© Ê°®Ωx -´·ç-ü¿’ èπÿ-ú≈ -É-™«
-Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îª-´-î√a? -D-E -Å®Ωnç -à-N’-öÀ?
– -¶µ«®Ω-A, Ææç-üµ¿-u, £æ«-†’-´’éÌç-úø

-ï-¢√-•’:
Doctor
Engineer

©èπ◊, Dr ™«, Ñ´’-üµ¿u- ´’-†-üË-¨¡ç™
© Ê°®Ωx ´·çü¿’ Er ÅE ®√Ææ’èπ◊çô’-Ø√o®Ω’. Engineers Çúø-¢√-∞¡x-®·ûË, ¢√∞¡x
Ê°®Ωx ´·çü¿’- èπÿú≈ ¢√-úÌa. Å®·ûË ÉC
Åçûª accepted abbreviation é¬ü¿’,
Dr (Doctor) ™«í¬.

11.

himsentence
I am very happy, having met
him/ Having met him, I am
very happy
correct = I
am happy to have met him.

ÉC

1. a) I am very happy to have
met him.
b) I am very happy being
met him.

– Ñ È®çúÕçöÀ
´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ?

2. i) No matter, ii) in no time

Åçõ‰ àN’öÀ?
3. i)Being an educated,
ii) Having been educated –
4.

™ ǣ慮Ω §ƒF-ߪ÷-©¢Ë’t ü¿’é¬-ù«©’. ´÷´‚©’
Å®Ωnç– ´úøf† Nçü¿’ é¬èπ◊çú≈, ÅA-ü∑¿’™‰ ´úÕfçèπ◊ØË
Nçü¿’.
Lunchonette = ´÷´‚©’ ¶µï†ç (simple meal)
´úÕfçîË *†o-ûª-®Ω£æ… Ç£æ…-®Ω-¨»© – ÉC American É°æ¤púø’ ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’.
Road House = High ways ™ main road °æéπ\†
ÖçúË üµ∆¶«© ™«çöÀN. ÉC-èπÿú≈ old fashioned.
É°æ¤p-úøçûª ¢√úø’-éπ™ ™‰ü¿’.
Canteen - ÉC ûÁ©’-Ææ’-éπü∆? factories, schools,
colleges ™ ¢√öÀéÀ ņ’-•ç-üµ¿çí¬ †úÕîË °∂æ©£æ…-®Ω¨»©. É°æ¤púø’ Ñ Å®√n-©ûÓ (canteen ûª°æp) ¢√úø’-éπ™
Ö†oN – Restaurant, eatery and snackbar.

9. Mention not/ No mention cor.
rect

-v°æ-¨¡o:

OöÀ ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ?
ü¿´·tçõ‰ ®√... îª÷Ææ’-èπ◊çü∆ç..
DEo ÉçTx≠ˇ™ ᙫ îÁ§ƒpL?

5. Which would you rather be?

DE Å®Ωnç àN’öÀ?
6. The flowers smell sweet
He looks cold
He worked hard
Subject + verb + adj or
adverb
adjectives
adverbs

Ñ E®√t-ùç™ *´®Ω
Ö†o °æü∆-©†’
í¬
¶µ«Nç-î√™«? ™‰ü∆
í¬
¶µ«Nç-î√™«?
– Èé.X-E-¢√-Ææ-®√´¤, ´÷®Ω÷d®Ω’

ï¢√•’:

1. a) I am very happy to have
met him = I am very
happy that I met him
(some time ago) on some
past occasion) -

؈-ûª-úÕE
éπ©’-Ææ’-èπ◊-†oç-ü¿’èπ◊ (í∫ûªç™)
ÆæçûÓ-≠æçí¬ ÖØ√o†’.

b) I am very happy being met

é¬ü¿’ éπü∆?

Åçõ‰

2. i) No matter =

´÷´‚©’ £æ«Ùô™«x
é¬èπ◊çú≈, private
houses ™ Åçü¿-JéÃ
é¬èπ◊çú≈ éÌçûª-´’ç-CéÀ
´÷vûª¢Ë’ •Ææ, ǣ慮Ω
Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷-©’-†o- îÓô’.

Buffet = Railway stations/ trains/ bus stations

®Ωz-èπ◊©’ ™«çöÀ ¢√∞¡Ÿ} ¢ËCéπ
O’CéÀ ´Ææ’h-†o-°æ¤púø’ ûÁLÊ° £æ«®Ω{üµ∆y†ç.
ÅC Féπ-†-´-Ææ®Ωç/ ÅC Fèπ◊ Ææç•çCµç-*çC é¬ü¿’. ü∆çöx †’´¤y ûª©ü¿÷-®Ωaèπ◊.

é¬ü¿’
DE N≠æߪ’ç Éçûª-èπ◊-´·çüË ûÁL§ƒç. Spoken
English ™ AM/ PM ņç. Morning/ Evening
ÅØË Åçö«ç.
ÅFo äéπõ‰ Å®·ûË spoken language ™ áèπ◊\´
¢√úø’-éπ™ Ö†oN. Dress, Clothes, Clothing
´÷vûª¢Ë’. Costume - áèπ◊\´ †-öÃ-†-ô’-©’ ¢ËÆæ’èπ◊ØË

10.

American.

F
E†o--öÀ -†’ç* Å-C -Å-éπ\úË ÖçC.

ü¿’Ææ’h-©èπ◊ ¢√úøû√ç. N’í∫û√ °æü∆-©Fo ví¬çC∑éπç,
§ƒçúÕûªuç. Get up ÅØËC ü¿’Ææ’h©’ ¢ËÆæ’-èπ◊†o
ûª®√yûª appearance †’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’çC. Rigout –
üµ¿Jç* (§ƒçúÕûªuç).
12. ÅØÌa. é¬F felicitation áèπ◊\-´í¬ ÆæØ√t-Eç-îªúøç
ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç– ÉC-èπÿú≈ §ƒçúÕûªuç.
Spoken English ™ ¢√úøç.
13. Bistro- (American) ´’†ü˨¡ç™ *†o tea stall
™«çöÀC. (´’†ü˨¡ç™ Ñ ´÷ô Å®Ωnç é¬ü¿’)

That's non of your business

13. Bistro, Roadhouse, Boarding house,
Lunchonette, Snackbar, Buffet, Canteen

È®çúø÷ äéπõ‰,

=ÉC ņ’-èπÿ-©-¢Á’i† Æ洒ߪ’ç é¬ü¿’.
¨¡Ÿ-¶µºéπ®Ω-¢Á’i-†

b) At the auspicious moment, he declared the
building open =

äéπ-õ‰Ø√?
12. Congratulations •ü¿’©’ felicitation ¢√úÌî√a?

1.

Åçõ‰

3. Matrimony = Wedding = Marriage
synonyms.
lessons
marriage
wedding

11. Raiment, attire, apparel,
vestures,
habiliments,
clobber, garments, get-up, rigout, costume,
dress, clothing

ï¢√•’:

Invite

2

educated person she is
respected =

Ç¢Á’ îªü¿’-´¤-èπ◊-†o-ü¿´úøç ´©x, Åçü¿®Ω÷ Ç¢Á’†’ íı®ΩN-≤ƒh-®Ω’.

ii) Having been educated =

îªü¿’-´¤-èπ◊-†oçü¿’ ´©x (í∫ûªç™)
àüË-¢Á’i-†-°æp-öÀéÃ

a) No matter what you say, I
can't believe you =

†’¢Ëy´’Ø√o ÆæÍ®, ؈’ E†’o †´’t™‰†’.

b) No matter where he is the
police will not leave him =

-Å-ûª-úÁéπ\-úø’-Ø√o ÆæÍ® -§Ú-MÆæ’-©’
-Å-ûª-úÕ-E -´-ü¿-©®Ω’.
ii) In no time = ņ-A-é¬-©ç-™ ØË,
î√™« ûªèπ◊\-´-ÊÆ-°æ¤™.
a) If only you have the money,
you can buy the car in no
time =

Fèπ◊ úø•sçô÷ Öçú≈™‰
é¬F, 鬮Ω’ é̆úøç áçûª-ÊÆ°æ¤?

b) Fans gathered in no time to
see their favourite star =

ûª´’ ÅGµ-´÷† û√®Ω†’ îª÷ÊÆçü¿’èπ◊ ÅGµ-´÷-†’©’ éπ~ùç™
í∫’N’í∫÷ú≈®Ω’.
c) If you are ready, we can go
there in no time =

†’´¤y
Æœü¿l¥çí¬ Öçõ‰, ´’†ç Åéπ\-úÕéÀ
¢ÁçôØË ¢ÁRx-§Ú-´îª’a.

3. i) Being an educated (person)/ Being educated =

îªü¿’´¤-èπ◊-†o-¢√-∞¡Ÿxí¬ ÖçúÕ/ Å´úøç
´©x

a) Being educated/ Being an

Having been educated in
England, he speaks English
like the English - England

™
îªü¿’-´¤-éÓ-´-úøçûÓ/ îªü¿’-´¤-éÓ-´úøç
´©x, Åûªúø’ -Éç-Tx-≠ˇ ¢√∞¡x™«,
English ´÷ö«x-úø-û√úø’.
4. Come on, let's have it out/
come if you dare.
5. Which would you rather be?

†’´¤y à Nüµ¿çí¬ Öçúø-ö«-EéÀ
áèπ◊\´ É≠æd°æ-úø-û√´¤?
a) What would you rather be a
hero or a fan of a hero? =

à
Nüµ¿çí¬ Öçúø-ö«-EéÀ áèπ◊\´ É≠ædç
Fèπ◊ – hero í¬Ø√, hero ÅGµ´÷-E-í¬Ø√?

6. The flowers smell sweet, he
looks cold - sweet and cold adjectives.
He works hard - hard adverb.
Sweet and cold

N≠æ-ߪ’ç™
¢√öÀE O’®Ω’ îª÷°œ† sentences
™ adjectives í¬ ¶µ«N≤ƒhç.
(Sweetly, coldly- adverbs)
Hardadverb.
(Hardly -

v¨¡N’ç* – ÉC
¢ËÍ® Å®Ωnç, ü∆ü∆°æ¤

™‰ü¿E)

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm

he is dancing °j ¢√é¬u™x underline îËÆœ† ing forms àßË’ tense ™ à N-üµ¿-¢Á’i† action ûÁ©’-°æ¤-û√-ßÁ÷ N´-Jç-îªí∫-©®Ω’. The three men took a house for rent claiming to be Ayurvedic doctors. Å®·ûË Ç Å-®ΩnçûÓ Award giver/ award conferor ÅE ņ-´îª’a. 2) Kindly Åçõ‰ ü¿ßª’ûÓ ÅE Å®Ωnç éπü∆? á´--J-ØÁj-Ø√ ´’®√u-ü¿-°æ‹-®Ωy-éπçí¬ àüÁjØ√ ÅúÕ-Íí-ô-°æ¤púø’ ¢√úË ´÷ô. Ééπ\úø èπÿú≈ . – -áÆˇ. 4.Details like your address. kindly ÉçéÓ Å®Ωnç – ü¿ßª÷-Ææy-¶µ«´ç Ö†o..éπü∆? N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. (¢√∞¡Ÿx £æ…éà î√™« ¶«í¬ Çúø-û√®Ω’) Play (Noun) . ¶µºN-≠æu-û˝™ äéπ Æ洒ߪ÷-EéÀ ´·çü¿’ v§ƒ®Ωç-¶µº¢Á’i Ç Æ洒ߪ’ç ´®Ωèπÿ é̆-≤ƒ-í∫’ûª÷ Öçô’çC ņ’-èπ◊ØË action èπ◊.eenadu.°æ¤®Ω’-≥Ú-ûªhç. 5. Please tell me 'Future perfect continuous tense' in telugu meaning. – Èé. Çúøôç. Has she forgotten all the help she had had from you- Did she forget? past action. please/ kindly let me have your address = address ®√ߪ’úøç. Resume and Biodata: Not much different. ÆæçUûªç Nçô÷ sent) To +1st RDW (to go. ÉC present.Past perpast actions fect tensepast action É°æ¤púø’ Ææ£æ…ߪ’ç §ÒçCçC.) Åù’-¨¡-éÀhE Çߪ’† Ææ´’-Jnç-î√úø’. The coffee is too hot to drink= û√í∫-™‰-†çûª ¢ËúÕí¬ ÖçC (û√í∫-úøç-™‰-C-°æ¤púø’– to drink Ééπ\úø result †’ ûÁ©’°æ¤ûª’çC éπü∆? too. future perfect continuous tense ¢√úøû√ç. Magazine © ™«çöÀ ¢√öÀ-™ xE ¢√u≤ƒ-©†’ write-up Åçö«ç. What is difference of 'kindly and respect' .í∫’®Ω’-¢√®Ωç 3 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ v°æ¨¡o: b) In five years from now. Æ‘-úŒ-©’ -á-™« -©-Gµ≤ƒh-ßÁ÷ -ûÁ-L-ߪ’-ñ‰-ߪ’í∫-©®Ω’.net/spoken/spoken. ´’†ç üËE í∫’Jç* ´÷ö«x-úø’-ûª’Ø√o¢Á÷ ÅC ÅE. -É-™« -Öç-ú≈-L– Did she forget all the help she had had from you? Or Has she forgotten all the help she has had from you? v°æ¨¡o: The principal wished the students all success structures or sentence patterns ™«çöÀ ûÓ ÉçTx≠ˇ a) Walking down the road. 2) It = improve îËÆæ’-éÓ-´-ú≈-EéÀ. He is going home (Åûª-úÕE í∫’Jç* îÁ°æ¤ hØ√oç. experience and qualifications in a proper order. played . Thank.Ææ’-ïß˝’. A few = small number (ûªèπ◊\´ Ææçêu™) ÉC English usage (¢√úø’éπ). Kindly. To ®√ü¿’/ his home ®√ü¿’) She left her pen at home (Ç¢Á’ ûª† pen (¢√∞¡x) Éçöx ´’®Ω-*§Ú-®·çC. Did she forget the help she had had from you? = ´·çü¿J ¢√úøû√ç. for the noise to subside- Ééπ\úø ÆæJ-é¬ü¿’. £j«ü¿-®√-¶«ü˛ ï¢√•’: 1) Home somebody's home ´·çü¿’ ≤ƒ´÷-†uçí¬ to é¬F. Thank him.íı-K-¨¡çéπ®˝. Ææü¿’l-´’-ùÀ-Íí-´-®Ωèπ◊ dž’-èπ◊E èπÿØ√oúø’. £æ«ûª’-úø’/ £æ«ûª’-®√©’. O’éà A Guide to patterns and usage in English by AS Hornby (Oxford) Å®·ûË. Åçûªèπ◊ ´·çüË Ç®Ωç-¶µº¢Á’i Å°æp-öÀ-éÀçé¬ Å´¤-ûª÷ç-ô’çC. 2. Few minutes = No minutes. ing form) He sat .É´Fo correct. ÇJ-§ÚßË’ D°æç. Write. äéπ Å®Ωn-Ææ-£œ«-ûª. This is to certify that.. Í®°æ¤ Ñ Ææ´’-ߪ’ç-™ -èπÿú≈ continue Å´¤ûª÷ Öçô’çC. telling them you are doing good job. Give one (or) two examples 2.) b) Kalidasa wrote a number of Plays (é¬R-ü∆Ææ’ î√™« Ø√ô-鬩’ ®Ω*ç-î√úø’) Listening to the music. age. URL: http://www. (American)size È®Vu--¢Á’ß˝’ È®ï--¢Á’ß˝’ ï. to drink= û√í∫-™‰-†çûª.. (Played ..Ééπ\úø future) v°æ¨¡o: 1. ï¢√•’: 5) To b) I will be in Vijayawada tomorrow.htm . ØÁ©÷x®Ω’ ï¢√•’: 1. -§ƒ-´’-v®Ω’ ï¢√•’: '. v°æ¨¡o: Çé˙q°∂æ®˝f -ߪ‚-E-´-Jq-öà -vÂ°Æˇ. Ææûª’h-°æLx ÅØ√o®Ω’. O’èπ◊ 鬴-©-Æœ† Ææ´÷-î√®Ωç Çߪ÷ companies èπ◊ ®√ÊÆh ûÁ©’-Ææ’hçC. îª÷úøçúÕ. á´JØÁjØ√ respect É*a àüÁjØ√ ÅúÕ-Ííç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç. had ÅE È®çúø’-≤ƒ®Ω’x Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√-™«? äéπ\-≤ƒJ Ö°æ-ßÁ÷TÊÆh î√©’. ´’†’-≠æfl© °æôx é¬ü¿’. 3. 4. 鬕öÀd Ééπ\úø ÅûªúÕ ÉçöÀÍé ÅE Å®Ωnç. Ñ N≠æߪ’ç ´÷ ÊÆo£œ«-ûª’-©ûÓ îªJaÆæ÷h. O’®Ω’ -î√-™« ´’ç*°æE îËÆæ’h-Ø√o-®Ωçô÷. †çü∆u© éÌçîÁç O’ É´yçúÕ. ¢√öÀE nouns í¬ á°æ¤púø’.Pronounced(British). a) I shall have been attending a class by this time tomorrow = class attend Attend Í®°‘§ƒöÀéÀ ؈’ Å´¤ûª÷ Öçö«†’. age. he is dancing- Ø√oúø’. 6) This is to certify that . £æ«ûªu-´©x ´÷vûª¢Ë’ é¬èπ◊çú≈) 4) Award ÉîËa ¢√∞¡x†’ -ûÁ-LÊ°ç-ü¿’èπ◊ v°æûËuéπ¢Á’i† ´÷ô Åçô÷ àC-™‰ü¿’. 3.. ´’™«\-ñ¸-TJ. dance 鬕öÀd. To finish = °æ‹Jh-îË-ߪ’-úøç– O’èπ◊ î√™« Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø’-ûª’çC. = tify = Ñ °ævûªç™ ûÁL-°œ† N≠æߪ’ç.had had). Ƒ°∂-™¸.had + pp of have. to cerEï-´’E ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊. Few = ü∆ü∆°æ¤ ™‰ü¿E Å®Ωnç. ü∆ü∆°æ¤ ÅEo Ææçü¿-®√s¥™ x It é¬F that é¬F ¢√úÌa. -Éç-ô®˝-ØÁ-ö¸ -ü∆y®√ -N-´®√-©’ -ûÁ-©’Ææ’éÓ-´-a. etc) form. ÅC ´îËa sentence ™E verb †’ •öÀd Öçô’çC. The three men took a house for rent claiming to be Ayurvedic doctors= Çߪ·-Í®yü¿ ¢Ájü¿’u©ç ÅE îÁ°æ¤p-èπ◊çô÷ É©’x ÅüÁlèπ◊ BÆæ’èπ◊Ø√o®Ω’. came past ™ †’ îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ È®çúø’ Is that your sister? it M. ''The programme will begin in a few minutes'' few minutes plural 'a' article sinfew minutes singular gular (I past action. 1.ÉC á°æ¤púø÷ verb í¬ØË (®√ߪ’úøç) ¢√úøû√ç.Past éπü∆. Confer= •£æ›-´’A/ °æ¤®Ω-≤ƒ\®Ωç v°æü∆†ç îË-ߪ’-úøç ( A conferred the 3) The murdered= award on B) 5) His life is like a light about to go out/ about to be snuffed out. éπ%≠æg-U-û√-®Ω’b†. (pre- îËÆæ’h- †’ result ûÁ-LÊ°ç-ü¿’èπ◊ É™« ¢√-úø-û√ç. DEo noun í¬ á°æ¤púø÷ ¢√úøç. Resume (or) Bio-data 4. please •ü¿’©’.He supported nuclear energy. ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? – á. He came out with a loaded remark telling them. Ææ´’-Jnç-îª-úøç. past. -Ééπ\-úø to †’ ᙫ Å®ΩnçîË-Ææ’-éÓ-¢√™ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’í∫-©®Ω’. Íé´©ç OöÀéÀ Ææç•ç-Cµç-*† °æ¤Ææhéπç Öçü∆? – G. Thankful (Adjective) †’ ´÷vûª¢Ë’ üË´¤-úÕéÀ éπ%ûª-ïcûª-©’ îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ ¢√-úø-û√ç. qualification from the highest to the least. éπü∆? éπü∆? ´·çü¿’ áçü¿’èπ◊ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√®Ω’? – °œ. result of my ability. He sat back waiting for noise subsiding. adding we have to find new sources.. What is it ? ÅØ√o that ÅØ√o ' ÅC—— ÅØË Å®Ωnç éπü∆? Ñ È®çúø’ °æü∆-©†’ àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√-L? – ¨¶µº. Has she forgotten all the help she had had from you? Éçü¿’™ had.°œ.SURESAN c) Listening to the music. á´J í∫’Jç* ´÷ö«x-úø’-ûª’-Ø√o¢Á÷. ¢√J É™‰x ÅE Å®Ωnç. Home ¢√úÕ-†-°æ¤púø’.verb Å®·ûË Çúøôç.had + PP of have (had) ) BÆæ’-èπ◊E §Ò®Ω- §ƒô’. Å´úøç Åçûª-èπ◊-´·çüË v§ƒ®Ω綵º-¢Á’i. £æ«ûª’úø’/ £æ«ûª’-®√©’†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ó ûÁ©’-°æçúÕ. Past 鬕öÀd. Most companies now prefer the format of Resume. -û√-úÕ°æ-vA ï¢√•’: °ü¿l †í∫-®√-™xE à °ü¿l °æ¤Ææh-鬩 shop ™ Å®·Ø√ ÉN üÌ®Ω’-èπ◊-û√®·. Ç Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ´÷vûª¢Ë’ Thankful to God ņç.past) ™ †úø’Ææ÷h (†úø’-Ææ’hç-úøí¬) -î√-™« §Òúø’í¬_ Ö†o ´uéÀhE îª÷¨»úø’. discussing the topic with my friends= 2. ÅC noun) Play . BÆæ’èπ◊-Ø√o®Ω’– Past. He sat back waiting for the noise subsidingsubsiding (. Award ÉîËa ¢√∞¡x†’ ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ v°æûËuéπ °æü¿ç Öçü∆? 5. (The deceased ņ-´îª’a. 2 -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 441 first mentioning the present position and last your earliest job. 2) Éçûªèπ◊ ´·çü¿’ N´-Jç* ÖØ√oç. Å®·ûË îªE-§Ú-®·†¢√∞¡Ÿx ÅØË Å®Ωn¢Ë’ ´Ææ’hçC. -ã-J-ߪ’ç-ö¸ -™«çí˚-´’-Ø˛ ûª-C-ûª®Ω ÆæçÆæn-©.in this order. Thankful Åçõ‰ God °æôxØË. to come. thankful ´’üµ¿u ûËú≈ N´-Jç-îªçúÕ.. ᙫ? 6. (Newspaper.past tense. v°¨æ ¡o: 1.. ÅûªúÕ @Nûªç ÇJ-§ÚßË’ D°æç. •ßª’-öÀ-Èé-RxçC. 'you are doing a good job'= Ééπ\úø ÆæJ-é¬ü¿’) éÌûªh ´†-®Ω’©’ éπ†’-íÌ-Ø√-©ç-ô÷ (-Éçé¬ Åçô÷. To E result í¬ èπÿú≈ ®√≤ƒh-®Ωç-ö«®Ω’. Thanking you äéπ-JéÀ üµ¿†u-¢√-ü∆©’ îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç– ÉC ûª°æ¤p é¬ü¿’. Is it your family? Is that your grand mother? 1. Had had= Had+past participle of have (had). 2. Both are submitted when applying for a job. íı®Ω´ç. (Drama) a) The play had to be cancelled because of rain. †’ É™« Å®Ωnç îËÆæ’éÓ- ¢√L: That. ᙫ ®√ߪ÷L? ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L? – G.pp) They play hockey very well. 3. Åéπ\úø God omit îË≤ƒhç.-≤Úpéπ-Ø˛ -Éç-Tx-≠ˇ éÓ®Ω’q -§ƒ®∏√-©’. F ü¿í∫_®Ω †’ç* What is that ? 4.) I was able to finish the work = °æE-°æ‹-Jh-îË-ߪ’-úøç ïJ-TçC. v°æ¨¡o: 1. She had her breakfast and then went out= Breakfast (1st Past action. Respect = ï¢√•’: 3. 鬕öÀd claiming èπÿú≈ past. É™«çöÀ words †’ verbs Åçö«ç. verb. previous service and experience. îª÷¨»®Ω’ éπü∆ Ééπ\úø adding= Éçé¬ Åçô÷ (Åçõ‰ ´·çü¿’ îÁ°œpç-ü∆-EéÀ Éçé¬ îËJa Åçô÷)– Ééπ\úø adding. past or future ÅØËC. this is = Ñ °ævûªç ÖçC (É´y-•-úÕçC). Will you take me home on your bike ÅØ√o®Ω’. He supported Nuclear energy adding that to find new we had (have sources = 2.ing Ñ ¢√é¬uEo will you take me to home on your bike ÅØ√L éπü∆? O’®Ω’ preposition 'to' †’ áçü¿’èπ◊ Ö°æ-ßÁ÷Tç-îª-™‰üÓ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’..¶µ«-Ææ\®˝. Eúø-ü¿-¢Ó©’ ï¢√•’: 1) Thank you.. 2) Light about to go out/ to be snuffed off. ®√´÷-†çü˛. (ÅC) ´’-®Ω-*-§Ú- ®·çü∆– È®çúÓ Ñ Ææçü¿-®√s¥™x had had ¢√úøû√ç.1) Çô 2) Ø√ôéπç (´®Ω{ç ´©x Çô ®Ωü¿’l-îË-ߪ÷Lq ´*açC. he will have been practising a doctor = doctor practice practice continue É°æp-öÀoç* âüË-∞¡xèπ◊ Åûªúø’ í¬ îËÆæ’hç-ö«úø’. DEo ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? 3.write. Í®°æ¤ ؈’ Nï-ߪ’-¢√-úø™ Öçö«†’ (Discussing.. They brought the body home = Ç ¨¡¢√Eo ÅûªúÕ ÉçöÀéÀ BÆæ’éÌ-î√a®Ω’. Standard Grammer book patterns à English ™ Å®·Ø√ üÌ®Ω’-èπ◊-û√®·. ™ ñ¸™«í∫. 2. He came out with a loaded remark..'ing' form äéπ °æEE îËߪ’úøç/ îËÆæ’h†o/ îËÆæ÷h. Biodata: Details of your DOB. v°æ¨¡o: 1.. 1) Future perfect continuous - Resume. -G-GÆœ. he saw a very tall man= Road (Walking. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç.¢√uêu î˨»úø’. my/ his/ her/ their/ ÅE é¬F ņç. Date of birth. Thank her ..play.. Thank E verb í¬ á´-J-ÈéjØ√ ¢√úø-´îª’a.

The greenery has revived with the recent rain = Ñ ´’üµ¿u ¢√†© ´©x °æîªa-ü¿†ç ´’S} °æ¤çV-èπ◊çC/ °æîªa-ü¿†ç AJ-íÌ-*açC. It's Tanguturi Street. 4-B. ´®Ω{ç ´*a-†-°æ¤p-úø™«x éπ°æ¤p. -Ñ -Å®Ωn-ç-ûÓ lean x fat. (The late = C´ç-í∫ûª. URL: http://www. The third house on the right is Sushmita's. 3) Relapse = (F) Revert = àüÁjØ√ ´·´’t-®Ωçí¬ ≤ƒÍí Æ洒ߪ’ç.) Look at the following sentences from the conversation above: Sowrabha: You won't be starting for another hour in that case. (Bv´-ûª®Ωç îËߪ’úøç) 5) Seep = (C) Trickle = ¶Ôô’d-¶Ô-ô’dí¬ Eü∆-†çí¬ ûË´’-îË-®Ωúøç/ ûªúø-´úøç. •®Ω’´¤/ ¶«üµ¿uûª™«xçöÀN ûªT_ç-îªúøç. sure. (bout = ï•’s ûªí∫-©úøç/ Ç ï•’s-´¤-†o-鬩ç) b) The leader's grip on the party eased off after its defeat in the elections 3) Name after = English common expression- ÉC = §ƒKd í∫ûª áEo-éπ™ x ãúÕ-§Ú-®·ç-ûª-®√yûª Ç Ø√ߪ’-èπ◊-úÕéÀ ü∆E-O’ü¿ °æô’d ûªT_-§Ú-®·çC. c) The tax burden on senior citizens has been lightened = éÌEo ØÁ©© N®√´’ç ûª®√yûª Åûªúø’ ´’S} drugs BÆæ’-éÓ-´úøç ¢Á·ü¿-©’-°-ö«dúø’. Wither X refresh/ renew/ revive = AJT °æ‹®Ωy°æ¤ ¨¶µº §Òçü¿úøç. 5-C. c) The price situation doesn't seen to ease off at all in the near future = ÆæO’°æ ¶µºN-≠æu-ûª’h™ üµ¿®Ω© °æJ-ÆœnA ÅÆæ©’ ûªÍí_ô’x éπE-°œç-îª-úøç-™‰ü¿’.200èπ◊ úøïØ˛ îÌ°æ¤p-† -Å-´·t-úø-ߪ÷u®·. ôçí∫’-ô÷J v°æ鬨¡ç Ê°®Ω’ °ö«d®Ω’ ü∆EéÀ.net/spoken/spoken. a) The peak of his playing career is past = ÅûªúÕ véÃú≈ ¢√u°æ-éπç™ Åûª’u-†oûª ≤ƒn®· ü∆öÀ-§Ú®·çC. 1) I am just waiting for the traffic to ease off a bit (Å™« Å®·ûË. à a) They named the child after its grandfather= M. You just go straight down the road. he lightened his father's burden = 鬢Á’®Ω’x A®Ω-í∫-°-ôdúøç ´©x Åûªúø’ îªE§Úߪ÷úø’. b) I will endeavour my best to serve the country = Ø√ ü˨»-EéÀ ÊÆ´ îËÊÆç-ü¿’Íé ؈’ ¨»ßª’-¨¡-èπ◊h™« éπ%≠œ îË≤ƒh†’. b) Nellore district will soon be named after the late Potti Sreeramulu = ØÁ©÷x®Ω’ >™«xèπ◊ ûªy®Ω™  -C-´çí∫-ûª §ÒöÀd X®√-´·©’ Ê°®Ω’ °ôd-†’-Ø√o®Ω’. éÃJh-¨Ï-≠æfl©’) c) He named his son after his favourite film star = ûª† éÌúø’èπ◊èπ◊ Åûªúø’ ûª† ÅGµ-´÷† ÆœE´÷ †ô’úÕ Ê°®Ω’ °ô’d-èπ◊-Ø√oúø’.ÉØ˛-úÁ´.) He is lean and tall = Åûª†’ Ææ†oí¬ §Òúø’í¬_ Öçö«úø’. ØËE-éπ\-úø’-†oC ÆæJí¬ È®çvúÓ-V©’ èπÿú≈ é¬ü¿’. By the way. Aren't you going? (†’Nyçé¬ •ßª’-™‰l-®Ω-™‰ü¿’. v°æߪ’ûªoç. èπ◊úÕ-¢Áj°æ¤ ´‚úÓ É™‰x Ææ’ÆœtûªC. eased off = eased up .Åçõ‰ ease off •ü¿’©’ ease up èπÿú≈ ¢√úø-´îª’a. Ñ °æE-™‰-èπ◊çõ‰ ØËFoûÓ ´îËa-ü∆ØËo. a) By marrying a boy of her choice she lightened her parents' burden of searching for a groom = c) Because of defective construction water is seeping = E®√tù ™°æç-´©x F∞¡Ÿx-é¬J íÓúø©’ ûË´’í¬ ÖØ√o®·. [Peak Åçõ‰ ûÁ©’Ææ’ éπü∆? °æ®Ωyûª Pê®Ωç ÅE – Åûª’u†oûª ≤ƒn†ç/ ≤ƒn®· ÅE. (É°æ¤púøçûª íÌ°æpí¬ Çúø-ôç-™‰ü¿’) b) He is now at the peak of his acting career= Åûªúø’ ûª† †ô-†™ Åûª’u-†oûª ≤ƒn®·™ ÖØ√oúø’. 2) Endeavour = (A) Try = v°æߪ ’-Aoç-îªúøç. c) From 9 to 11 in the morning. b) The city bus is the best during lean traffic hours = city bus ®ΩDl ¶«í¬ °æ©-îªí¬ Ö†o°æ¤púø’ Öûªh´’ç. c) As the rain eased up. (Lean Åçõ‰ ´÷´‚©’ Å®Ωnç ûÁ©’-Ææ’-í∫ü∆ – Ææ†oE. and turn left at the next crossing. íÓúø-©-™ç* ûË´’ 鬮Ω’-ûª’çC/ éπ°æ¤p íÓúø©’ ûË´’ ûË´’í¬ Å´¤-û√®·. and from 5 to 9 in the evening are the peak traffic hours in any city = traffic à †í∫-®Ωç™ Å®·Ø√ §Òü¿’l† 9 †’ç* 11 ´®Ωèπ◊. EXERCISE Match the expressions under A with their meanings under B A B 1 Wither A Try 2 Endeavour B Lessen 3 Relapse C Trickle 4 Lighten D Inform 5 Seep E Dryup F Revert G Add KEY: 1-E. Try/ attempt éπçõ‰ ÉC é¬Ææh ví¬çC∑éπç. ÅC ÆæÍ®. I'm off. Ççvüµ¿ ®√≠æZ ¢Á·ü¿öÀ ´·êu-´’çvA éÃ. c) We water plants to keep them from withering = áçúÕ-§Ú-èπ◊çú≈ ÖçúËç-ü¿’èπ◊ ¢Á·éπ\-©èπ◊ F∞¡Ÿx §Ú≤ƒhç. ûªLx-ü¿çvúø’-©èπ◊ °R}-éÌ-úø’-èπ◊†’ ¢ÁCÍé ¶«üµ¿uûª/ •®Ω’´¤ ûªT_ç-*çC. 2-A. 2) Peak hour/ Peak time/ Peak season = a) Summer is the peak season for the railways = È®j™‰y v°æߪ÷-ù«©’ ¶«í¬ áèπ◊\-´í¬ ÖçúË Æ洒ߪ’ç ¢ËÆæN. she relapsed into unconscious state = a) Whenever it rained water seeped through the ceiling and walls = ûÁL-¢Ì-*a† éÌCl EN’-≥ƒ-©Íé Ç¢Á’ ´’S} Ææp %£æ« éÓ™p-®·çC. Traffic ®ΩDl ûªí∫’_-ûª’ç-üË-¢Á÷-†E îª÷Ææ’hØ√o. Withered leaves = ¢√úÕ† Çèπ◊©’. b) He relapsed into silence = é¬ÊÆ°æ¤ ´÷ö«xúÕ ´’S} E¨¡z-•l-¢Á’i-§Ú-ߪ÷-úø-ûªúø’. Pronunciation. 2 (ûª°æp-èπ◊çú≈.. b) During the peak season mangoes sold at Rs 200 a dozen = ¶«í¬ T®√éà ֆo Ææ´’-ߪ’ç™ ´÷N’-úÕ-°æçúø’x ®Ω÷. d) Our hopes have withered away = ´’† Ǩ¡-©Fo ÖúÕ-T-§Ú-ߪ÷®·. ´ßÁ÷-´%-ü¿’l¥© O’ü¿ °æ†’o ¶µ«®Ωç ûªT_çC. c) After a break of a few months he relapsed into drugs = ÖüÓuí∫ç §Òçü¿-úøç-´©x ûª† ûªçvúÕéÀ ¶«üµ¿uûª ûªT_ç-î√-úø-ûª-úø’. Seep X Dry.] Peak season (¶«í¬ T®√éÃ/ ´·´’t-®Ωçí¬ Ö†o Æ洒ߪ’ç) X Lean season (Åçûª T®√éÃ/ ´·´’t®Ωç ™‰E Æ洒ߪ’ç. d) With the departure of all the guests the pressure on mom has eased off = ÅA-ü∑¿’-©ç-ü¿®Ω÷ ¢ÁR}-§Ú-´-úøçûÓ Å´’t O’ü¿ äAhúÕ ûªT_-§Ú-®·çC. ÅÆæ©’ ü∆J ûª°æp-™‰´¤.) a) The railways propose to reduce fares during the lean season = T®√éà ™‰E Ææ´’-ߪ÷™x îµ√Kb©’ ûªT_ç-î√-©E È®j™‰y v°æA-§ƒ-C-≤ÚhçC. 1) Ease off= ûªí∫’_-´·êç °æôdúøç/ ¢Á’©xí¬ ûªT_ ÇT-§Ú-´úøç. the late Tanguturi Prakasam. Practise îËߪ’çúÕ. Ñ road ¢Áç•-úÕ-¢ÁRx I crossing ü¿í∫_®Ω áúø-´’¢Áj°æ¤ A®Ω’í∫’. a) The plant has withered in the hot sun = áçúø ¢ËúÕéÀ ¢Á·éπ\ áçúÕ-§Ú-®·çC (îªE-§Ú-®·çC) b) After a bout of typhoid he looks withered = Typhoid üÁ•s-´©x Åûªúø’ ¶«í¬ F®Ω-Æœç-*-†ô’x éπE-°œ-Ææ’h-Ø√oúø’. ≤ƒyûªç-vûªu-ßÁ÷-üµ¿’úø÷. °æôd-ù«-™xéÀ v°æ¢Ë-Pç-îªéπ ûª°æp-úøç-™‰ü¿’.SURESAN Ç Gúøfèπ◊ ûª† û√ûª Ê°®Ω’ °ö«d®Ω’. d) A few minutes after coming to. what's the name of the street Susmitha lives in and how do I get there? (FÍé ûÁL-ߪ÷L Ø√éπçõ‰/ †’¢Ëy correct 鬴a. ™ î√™« í¬ ¢√úË á´-J-ÈéjØ√ Ê°®Ω-®·Ø√ °ôdúøç. 3-F. ؈’ •ßª’-™‰l-®Ω’-ûª’Ø√o) (á´-®Ωç-ô’-Ø√o®Ω’ ؈’ ¢Á∞¡}úøç ™‰ü¿E. c) The milk prices go up during the lean procurement time = §ƒ© ÊÆéπ-®Ωù ¶«í¬ ûªT_ ÖçúË Ææ´’-ߪ’ç™ §ƒ© üµ¿®Ω©’ °®Ω’-í∫’-û√®·. ÉC Spoken English ™ ûª®Ωîª÷ NE-°œçîË expression (Phrasal verb). Thin out = °æ©-îª-•-úøôç.eenadu. Ææ’Æœtûª ÖçúË OCµ Ê°Í®çöÀ? Åéπ\úÕ-éÀ -á-™« ¢Á∞¡}úøç?) 2) The peak traffic hour will last that long 3) Named after the great freedom fighter and first CM of Andhra State 4) I thought that it might thin out in half an hour. You can't miss the way. c) His endeavours were all in vain = ÅûªúÕ v°æߪ’-û√o-©Fo ´%ü∑∆ Åߪ÷u®·. restaurants ´®Ω{ç ûªí∫’_-´·êç °æôd-í¬ØË ™ í∫’N’-í∫÷-úÕ† ï†ç °æ©-îª-•-ú≈f®Ω’.¨Ï. AJT (Åüµ∆y-†çí¬ Ö†o) ߪ’üµ∆-Æœn-AéÀ ®√´úøç/ ï•’s-™«ç-öÀN A®Ω-í∫-°-ôdúøç (†ßª’-´’ßË’u•ü¿’©’) ûª†’ áç-èπ◊†o Ŷ«s-®·E °R} îËÆæ’-èπ◊E. I would go with you.) (The late = éÃJh-¨Ï-≠æfl-™„j†) Narmada: (Are) you sure that I can go there easily? (Åéπ\-úÕéÀ ؈’ Ææ’©-¶µºç-í¬ØË ¢Á∞¡x-í∫-©-†E Fèπ◊ †´’téπç Öçü∆?) Sowrabha: Oh.) Narmada: You must know better. sentence no 4 ™ thin out îª÷úøçúÕ. (ÅC ´’®Ω-*-§Ú-´úøç Åçûª Ææ’©¶µºç é¬ü¿’. then. (î√™«-´’çC ¢ÁR}-§Ú-ߪ÷®Ω’) b) Forests are thinning out forcing wild animals into villages and towns = Åúø-´¤©’ °æ©-îª-•-úÕ-§Ú-´úøç ´©x ´†u-´’%-í¬©’ ví¬´÷©’. (ÆæÍ®. EXPLANATIONS: 1) Wither = (E) Dryup= áçúÕ-§Ú-´úøç/ ¢√úÕ-§Ú-´úøç/ -´-úø-L-§Ú-´úøç. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. Named after the great freedom fighter and first CM of Andhra State. if I did not have this work to do.-Ç-C¢√®Ωç 6 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Sowrabha: You haven't started yet. a) It shall be the endeavour of every citizen to serve the country selflessly = E≤ƒy®Ωnçí¬ ü˨»-EéÀ ÊÆ´ îËߪ÷-©-ØËC v°æA §˘®Ω’úÕ v°æߪ’-ûªoçí¬ Öçú≈L. †’´¤y ¢Á∞¡x-úø癉ü∆?) Narmada: Who says I'm not? I'm just waiting for the traffic to ease off a bit.) Narmada: OK. ÅC ôçí∫’-ô÷J OCµ. Withered flowers = ¢√úÕ-§Ú-®·† °æ‹©’. -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 442 a) The crowd that had collected to see the street fight thinned out as the police arrived = police ©’ ®√í¬ØË OCµ §Òö«x-ô†’ îª÷ÊÆç-ü¿’èπ◊ í∫’N’-í∫÷-úÕ† ï†ç °æ©-îª-•-úÕ§Ú-ߪ÷®Ω’. it might thin out in an hour Sowrabha: Not to easy to forget it. I have been here for hardly for two days and I thought that it might thin out in just half an hour. Åçü¿’-éπE ã Å®Ω-í∫ç-ô™ ®ΩDl ûªí∫’_-ûª’ç-ü¿-†’èπ◊Ø√o. ÉçéÓ í∫çô-í¬_F †’´¤y •ßª’-™‰l-®Ω-™‰´¤. a) He had a relapse of jaundice and died because of that = b) His getting a job. Relapse X Progress. a) It is only after an hour that the rain showed signs of easing off = ã í∫çô-ÊÆ-°æöÀ ûª®√yûË ¢√† ûªí∫’_-´·êç °æõ‰d Ææ÷îª-†©’ éπE-°œç-î√®·. DEéÀ ü¿í∫_®Ω Å®Ωnç Ö†oüË. 4) Lighten = (B) lessen- Lighten X Intensify b) Blood seeped through the bandage = Bandage ®ΩéπhçûÓ ûË´’í¬ ÖçC.htm . ≤ƒßª’çvûªç 5 †’ç* 9 ´®Ωèπ◊ ®ΩDl ¶«í¬ áèπ◊\-´í¬ Öçô’çC. the crowds that had gathered at the shops and restaurants thinned out = shops. éπFÆæç Åçûª-ÊÆ-°æ-®·Ø√ Öçô’çC. The peak traffic hour will last that long at least.

X-E-¢√Æˇ. DEéÀ ÆæÈ®j† form. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. äéÓ\-≤ƒJ î√™« °ü¿l ¢√éπuç ™«çöÀC Ææ¶-b„èπ◊dí¬. Ñ ¢√éπuç™ °æ‹Jh ®Ω÷°æç.. Å®·ûË Å™« îªC¢Ëô°æ¤púø’ Ç sentence structures. Åéπ\-îÁ-™„x∞¡Ÿx.eenadu.B. ≤ƒNvA †ô’-©ç-ü¿®Ω÷. tise ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç. ™. °Rx é¬E Æ‘Y© N≠æ-ߪ’ç™ miss °æ‹Jhí¬ ®√≤ƒhç. 2) Letter ´·Tç°æ¤-™ ¢√úË yours truly. (¢√úø’éπ=usage). 4. Å®Ωnç. Yours affectionately. ÅE ®√≤ƒhç. Å®·ûË ™ á°æ¤p-úø÷. – -ߪ·. ü∆E-™E ´÷ô© Å®√nEéÀ Ææç•ç-Cµç-*ç-Cí¬ Öçô’çC. üËEo ûªí∫-©-¶„-ö«dúø’? Sari E 鬕öÀd sari. úÌy ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç. 4) Vote of thanks . Åçü¿’™ Ö†o ´÷ô© Å®√n-EéÀ Ææç•çüµ¿ç Öçúøü¿’. a) I deserved the prize= Prize èπ◊ Å®Ω|ûª Ø√èπ◊ç-úÕçC. object ÅEo éπL-°œ-ûËØË éπü∆ ¢√éπuç ÅßË’uC. ÅE ®√Æœ Ææçûªéπç °úøû√ç. Ñ ¢√éπuç à tense ™ ÖçC? Enough/ anough – OöÀ™x àC éπÈ®èπ◊d? – áç.¢√-ú≈™ èπÿú≈ (Å®Ωnç äéπõ‰ é¬èπ◊çú≈) ûÁ©’-Ææ’hçC. etc = ANR. 7. Idiom ™E NúÕ ´÷ô© Å®√nEo •öÀd Idiom ¢Á·ûªhç Å®Ωnç ûÁ©’Ææ’-éÓ™‰ç. Å≤ƒüµ¿uç 鬴a èπÿú≈.net/spoken/spoken. ™‰ü∆ Ms (miss) ¢√úø’-éÓ-´îª’a. Savithri. sir/ madam/ 3. The red sari which you gave us yesterobject day when you come to us (object) clauses Spoken English written English complicated structure Clipped sentences Spoken English short sentences writreader strain ten english ¢Á·ûªhç í¬ èπÿú≈ BÆæ’-éÓ-´îª’a.. short †’ •öÀd idiom Å®Ωnç ûÁ©’-Ææ’-éÓ™‰ç. Yours sincerely. 3) Advertisement Pronunciation: British: Bird Å-úÌy-öÀ-Æˇ-¢Á’ç-ö¸ ™ • '™«í¬—.ÉC Idiom. official í¬ ´’†-éπçõ‰ superior status ™ Ö†o-¢√-∞¡xèπ◊ ®√ÊÆ Öûªh-®√™x ¢√úË subscription.Subject. a) The Mango tastes sweet. Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Åçûª §Òúø’í∫’ ¢√é¬u© Å´-Ææ®Ωç àN’öÀ? great = Åûª-úÕ Ö°æ-Ø√uÆæ ≤ƒ®√稡ç -Åç-û√ ûª†’ íÌ°æp¢√úÕ-†E. ®√®·-Ææ’hçC. Å´’t-éπ\-Ê°ö¸- -ï-¢√-•’: Welcome boundary = boundary boundary Welcome news= ≤ƒyí∫-Aç-îª-ûª-T† džçü¿ç Åçõ‰ Ç éπ-L-Tç-îËC. (Lots of love ÅE èπÿú≈ Åçö«ç) ´’† ÊÆo£œ«-ûª’-©èπ◊ ®√ÊÆ Öûªh-®√-©†’ Dear friend/ My dear friend -Å-E -v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-úøç Ææ-Jé¬-ü¿’. eg: The long and (the) short of . 'E†o ≤ƒßª’çvûªç. Prepared mind and eye éÀ Öü∆-£æ«®Ωù: Newton ´·çü¿’ î√™«´’çC °æçúø’x éÀçü¿ -°æ-úøôç îª÷¨»-®Ω’é¬F ¶µº÷N’éÀ Çéπ-®Ω{-ù-¨¡éÀh Öçü¿ØËC Çߪ’†éÌéπ\-úÕÍé Ææ’p¥Jç-*çC. B. -õ„ç ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç.. NTR. 4) Phrase a group of words without a verb. Yours truly: ´’†èπ◊ Åçûªí¬ °æJ-îª-ߪ’ç-™‰E ´uèπ◊h©èπ◊. 2) Subject of a sentence äéπ\ ´÷ôí¬/ äéπ phrase (Group of words without a verb)/ clause äéπ Öçúø-´îª’a. É™«çöÀ §Òúø’-í∫’ -¢√-é¬u©’ ᙫ îËÆæ’-éÓ-¢√L? Main rules ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’. '≤ƒ®√ç¨¡ç— Å-ØË Å®√n-E-éÀí¬F áéπ\ú≈ Ææç•çüµ¿ç ™‰ü¿’. object (o). American usage Å®·ûË sincerely yours. Å®·ûË ÉC American usage ™ áèπ◊\´. yours faithfully ™«çöÀ expressions †’ subscription Åçö«®Ω’. ≤ƒyí∫-Aç-îª-ûª-T† (Åçûª džç-ü¿-éπ-®Ω-¢Á’i† ¢√®Ωh) Bachelor (B. Got burnt. ¶„©xç-°æLx -ï-¢√-•’: 1) Pronunciation. °∞Îkx† Æ‘Yߪ÷ é¬ü∆ ÅE ÆæçüË-£æ«çí¬ Ö†o°æ¤úø’ Ms ¢√úøû√ç.)/ (ÅÊ°éπ~/ ÅGµ-´÷†ç/ vÊ°´’ûÓ ÉC ´’† ö«d-©èπ◊ ®√ÊÆ v°æ¨¡o: ÉçTx-≠ˇ™ ´÷ö«x-úø-ö«-EéÀ O™„j-†ç-ûª vocabulary ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç ´·êu´÷ ™‰ü∆ sentence structure ´·êu´÷? Sentence Structures ¶«í¬ practise îËߪ’úøç ´·êu´÷ îªü¿’-´¤-ûª’çõ‰ Å¢Ë ´≤ƒh-ߪ÷? ÅÆæ©’ total structure S+V+O éπü∆. Subject.ÉC verb (V). All the former Telugu actors viz ANR. 5) äéπ °æ¤Ææh-éπç™ Ö†o N≠æߪ’ç.<-®Ω†’ °œ-©x¢√úø’ Çúø’-èπ◊çô’ §Ò®Ω-¶«-ô’† ûªí∫’-©-¶„-ö«dúø’. ¢√∞¡x É≥ƒd-E≥ƒd©’ ûÁ-L-ߪ’-†-°æ¤púø’ Ms ¢√úøôç °æü¿l¥A. viz. Ñ ¢√éπuç™ v°æA-¶µ«-§ƒ-öÀ™¸ Ê°®Ω’ ´·çü¿’ Mrs ¢√ú≈L éπü∆ Ms áçü¿’èπ◊ ¢√ú≈®Ó N´Jç-îª-í∫-©®Ω’. D. Idiom ÅØ√o èπÿú≈ group of words.— Ñ sentence èπ◊ English: 4. Å™«Íí 2 town Åçõ‰ °æôd-ùç™ È®çúÓ Area èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ÅE. ûª®√yûª 鬴÷ ( . Subject/ Object äéπ\õ‰ °æ‹Jh Å®Ωnç É´yü¿’. short èπ◊ é¬F.°œ®∏√-°æ¤®Ωç -ï-¢√-•’: 1.. äéπ c) The book I was reading yesterday is very interesting.A. í∫´’-Eç-î√®Ω’ éπü∆?Idiom ™E long èπ◊. Correct. Ç°æhN’vûª’©’ ™«çöÀ ¢√∞¡xèπ◊. hopes that the agreement becomes possible. áçü¿’-éπçõ‰ ÉC Å™«Íí èπÿú≈. î√™« °ü¿l-¢√éπuç object í¬ Öçô’ç-ü¿E ®√¨»®Ω’. The Text Booklet is printed in found (4) series.— Éçü¿’-™ <®Ω(s)+ °œ©x-¢√úø’(o)+ ûªí∫-©-¶„-ôd-úøç(v). DEéÀ rule Åçô÷ àç ™‰ü¿’. SVR. Yours truly. ÅN ᙫ use î˨»-®ΩØË ¢√öÀ O’ü¿ ü¿%≠œd Öç* îªü¿-¢√L. ®√ߪ’í∫©í¬M Åçõ‰ ´’†ç áçûª English îªC-NûË Åçûª-¶«í¬ ´Ææ’hçC. (Ø√èπ◊ ®√¢√-LqçC Ç prize) ¨»ÊÆh ïJ-TçC. Ø√éà Péπ~ °æú≈-LqçüË. Ææ’Í®≠ˇ. viz. sir/ madam ÅE Ææç¶-CµçîË letters èπ◊ ÉC ¢√úøû√ç. American= Åúøy(®˝)õ„jñ ¸-¢Á’çö¸– ñ¸ size ™ z -™«. É™«ç-öÀ -¢√-öÀE frame îËÆæ’-éÓ-´úøç ᙫ? 'E†o ≤ƒßª’çvûªç ´÷ ÉçöÀ-éÌ*a †’Ny-*a† áv®Ω-®Ωç-í∫’. DE Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ? 2. I deserved it deserve ÅØË expression Å®Ωnç àN’öÀ? ´·êuçí¬ èπ◊ Å®Ωnç à´’öÀ? Advertisement Ñ °æü∆Eo à N-üµ¿çí¬ pronounce îËߪ÷L? Åúøy-õ„j-Æˇ-¢Á’çö¸ ÅØ√™« ™‰ü∆ Åúøy-öÀ-Æˇ-¢Á’çö¸ ÅØ√™«? 'Vote of thanks' ÅØË Idiomatic expression èπ◊ Å®Ωnç àN’öÀ? Content Ñ °æü∆Eo é¬çõ„çö¸ ÅE °æ©-鬙« -™‰-ü∆ éπçõ„çö¸ ÅØ√-™«? 'It is been a wonderful experience'. Ææçü¿-®√s¥Eo ûÁL-ߪ’- ñ‰-ߪ’çúÕ. pronounciation OöÀ™x àC éπÈ®èπ◊d? DE Our boy while playing got burnt by chance the red sari you gave us yesterday when you came to us. °∞Îkx† Æ‘Y©’ ¢√J É≥ƒdEo•öÀd Mrs ¢√úø’-éÓ-´îª’a.SURESAN b) The book explaining the procedure is in our librarysubject. 2) Ø√èπ◊ ûªT† Å®Ω’|-©-´ôç.htm . Letters ™ ´·Tç*. Ist town police station ņ-èπÿúøü∆? 4. ÉC ´·êuçí¬ official letters ´·Tç°æ¤-™ ¢√úË subscription. äéπö °æôdù §ÚMÆˇ ÊÆd≠æ-Ø˛†’ I town Police Station Åçô’-Ø√o®Ω’. usage. subject (S) éπü∆. objects é¬F ¢√ôç-ûª-ôÅ¢Ë sentences 鬴¤ éπü∆. 6) It is been a wonderful experience – ÉC ÆæÈ®j† sentence é¬ü¿’. Viz. ã ®Ωîª-®·ûª ®√Æœ† ᙫ ÖçüÓ í∫´’-EÆæ÷h îªü¿-¢√L. °æ‹Jhí¬ éÌûªh-¢√∞¡xèπ◊ ®√ÊÆ formal letters èπ◊ ¢√úË subscription: Yours truly. new words.Ed. Yours faithfully (O’ N¨»yÆ槃-vûª’-úÁj†). yours lovingly/ with love/ love ÅE ®√≤ƒhç. Subject í¬F.XE-¢√-Ææ-®√´¤. °∞Îkx† ûª®√yûª èπÿú≈ °æ¤öÀdç-öÀ-¢√∞¡x ÉçöÀ-Ê°Í® °ô’d-éÓ-´úøç É≠æd¢Á’iûË èπÿú≈ Ms ÅØË ®√≤ƒhç. Subject.The book explaining the procedure = phrase (group of words without a verb) 2. President Ms Prathiba Patil said here on Monday that her Govt. NTR. ) áçü¿’èπ◊ °ö«d™ N´-Jç-îªçúÕ. Diploma ûª®√yûª á°æ¤púø÷ 'in'. îªü¿-´-úøç °æ‹®Ωhߪ÷uéπ ´’† mind ™E auto register Ç v°æßÁ÷-í¬-©†’ Åv°æ-ߪ’-ûªoçí¬ ´’†ûÓ °æL-éÀÆæ’hçC. yesterday. (Å®Ωnç: O’ †´’té¬-EéÀ §ƒvûª’-úÁj†) -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 2 Öûªh-®√™x ¢√úË subscription.D. My dear -Å-E friend Ê°®Ω’ ®√ߪ÷L. Åçõ‰ Bachelor of Åçõ‰ Education. äéÓ\-≤ƒJ DE •ü¿’©’ èπÿú≈ yours truly ¢√úø’-ûª’ç-ö«®Ω’.Ed. ´·êuçí¬ American usage ™. subject í¬. Thanking you correct letter ™ ü∆EéÀ ≤ƒn†ç-™‰ü¿’. In response to your letter phrase verb group of words. î√™« °ü¿l¢√éπuç object í¬ Öçô’çC. 6. Word lists •öÃd°æ-ôd-úøç ´©x ®√ü¿’. äé𠧃vûª ™«çöÀ ¢√öÀ™ Ö†o ´Ææ’h-´¤©’ ÅØË Å®ΩnçûÓ content †’– é¬çõ„ç-ö¸í¬ pronounce îË≤ƒhç ('é¬ç— ´’K Åçûª D®Ω`ç é¬ü¿’) ûª%°œhí¬ Ö†o/ -ûª%-°œh-°æ-úÕ†/ ûª%°œh-éπ-L_çîË ÅØË Å®ΩnçûÓ Å®·ûË éπçõ„ç-ö¸í¬ pronounce îË≤ƒhç. 鬕öÀd ü∆E ûª®√yûª comma Öçú≈™« Öçúø-èπÿ-úøü∆ ÅØË îª®Ωa ņ-´matter tion M. v°æ¨¡o: 1. †í¬)– ÉC ™‰E The Mango tastes sweet v°æ¨¡o: 1. B. So I deserved the punishment = ؈’ ûª°æ¤p î˨»†’. áèπ◊\´ ¢√úøû√ç ™. ™E NúÕ ´÷ô© Å®√nEo •öÀd ûÁ©’-Ææ’hçC..C. usage. Abbreviation for namely = ¢Á·ü¿-©’í¬-í∫©/ ¢Á·ü¿-™„j†. Nú≈-èπ◊©’ BÆæ’-èπ◊†o ¢√J-Ê°®Ω’ ´·çü¿’ èπÿú≈ ÅüË. °j ÅCµ-é¬-®Ω’-©èπ◊. Åçü¿’Íé Reading benefits the prepared rye and sentence structure mind. ûªí∫©¶„ö«dúø’. äéπ-îÓô 'of' ´’®Ó-îÓô 'in' áçü¿’èπ◊ ´î√a®·? 3. SVR. Idioms èπ◊ Phrases èπ◊ ûËú≈ à-N’öÀ? –°œ. A.Éçü¿’™ vote èπ◊ Å®Ωnç ™«ç-†-v§ƒßª’ç (formal) í¬ éπ%ûª-ïcûª ûÁLÊ° *†o v°æÆæçí∫ç ÅE. îªü¿’-´¤ûª’çõ‰ à´÷ô ᙫ. Å®Ωnç àN’öÀ? – °œ. Eg: †úø’ç-¢√-©a-úøç= Nv¨»çA BÆæ’-éÓ-´úøç. O’®Ω-†’-èπ◊-ØË™« ¢√é¬u©’ (sentences) 鬴¤. ¢Á·ü¿-™„j† í∫ûª Yours obediently: students Teachers/ Headmasters/ Principals subscription ÉC °æ¤púø’ ¢√úË Å®ΩnçûÓ) ¢√∞¡x èπ◊ ®√ÊÆ-ô(ûª´’ NüµË-ߪ·-úÁj† ÅØË Yours affectionately (Yours affectionately yours lovingly. b) I did the wrongthing. URL: http://www. subject (s) é¬ü¿’. 2) I deserved it = 1) Deserve= Ø√é¬ Å®Ω|ûª ÖçúÕçC. °ü¿l phrases/ clauses ´÷vûª¢Ë’ Å´¤-û√®·.-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 8 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ v°æ¨¡o: 1.Sc) ™«çöÀ ¢√öÀ™ x ûª®√yûª á°æ¤púø÷ 'of'. ÉC idiom èπ◊ phrase èπ◊ ûËú≈. outside the class hours Phrase phrase Nagaraj/ ÉN O’ Å®·ûË) 3) Thanking you -Å-E à ®Ωéπ-¢Á’i† letter ™ØÁjØ√ ®√ߪ’- Åçõ‰ (O’ Öûªh-®√-EéÀ Ææpçü¿èπ◊ Öü∆-£æ«-®Ωù.. Yours obediently. Å™«Íí vocabulary èπÿú≈.Mango (one word) úøç ÆæJ-é¬ü¿’. Ééπ\úø one town Åçõ‰ ¢Á·ü¿öÀ °æôdùç ÅE Å®Ωnç é¬ü¿’– one town = †í∫-®Ωç™ äéπö N¶µ«í∫ç/ v°æü˨¡ç (Area) èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ÅE. ™ Thanking you. ™ áèπ◊\-´-≤ƒ®Ω’x É™«çöÀ ¢√úøç. Yours faithfully. Å°æ¤púø’ èπ◊ Öçúøü¿’. ´’† friends èπ◊ ®√ÊÆ-ô°æ¤púø’ yours sincerely. ü∆E ¢Á·ûªhç Å®Ωnç.The book . îªC-¢Ë-ô°æ¤púø’ sentences í∫´’-EÊÆh î√©’. ¶µ«®√u-¶µº-®Ωh©’. véÀÈéö¸ 鬢Á’ç-ô-K™ 'welcome boundary' ņo °æü¿ç ¶«í¬ NE-°œÆæ’hçC. Å®·ûË Idiom ¢Á·ûªhç Å®√n-EéÃ. subscrip®√Æœ Ææçûªéπç °úøû√ç á°æ¤púø÷. The long and (the) short of his speech is that he is 5.clause (group of words with a verb) 3. DE Å®Ωnç– ≤ƒ®√稡ç ÅE. ï®Ω’-í∫’´’Lx (v°æé¬-¨¡ç->™«x) -ï-¢√-•’: 1) English ¶«í¬ ´÷ö«x-ú≈L. ûÁ©’í∫’™ èπÿú≈ idioms (ñ«B-ߪ÷©’/ Ø√†’úÕ) ÖØ√o®· éπü∆. long. ÅN °j† îª÷°œç-*† Nüµ¿çí¬ Â°ü¿l. ņo-ü¿-´·t©’. Åûªuçûª ÆæEo-£œ«-ûª’-™„j† ûªLx-ü¿ç-vúø’©’. object í¬ éπE°œçîË Â°ü¿l-¢√-é¬u©’. 'î√™« °ü¿l ¢√éπuç. Letters dear sir/ dear madam ™«çöÀ Ææç¶-üµ¿-†©’ ¢√úÕ-†°æ¤púø’ Yours truly. Ñ sentence †’ ñ«ví∫-ûªhí¬ í∫´’-Eç-îªçúÕ: Éçü¿’™ °œ©x-¢√úø’ (our boy) O’®Ω-†’-èπ◊ç-ô’-†ô’x object (o) é¬ü¿’. Dearest Priyanka friends names 443 Ææ®Ωç.present perfect ('be' form). Pronunciation. Yours lovingly ¢Á·ü¿-™„j† ¢√öÀéÀ Å®√nEo. Å°æ¤p-úøC È®çúø’ Å´¤-û√®·. It's (It has) been a wonderful experience= ÅC î√™« Åü¿’s¥-ûª-¢Á’i† ņ’-¶µº´ç– – úÌy – tense . É°æ¤púø’ ¢√úø’-éπ-™-™‰ü¿’. v°æ¶µº’-û√y-Cµ-é¬-®Ω’-©èπ◊. My dear Nagaraj/ Priyanka. Sentence Å¢√y-©çõ‰ °æ‹Jh Å®Ωnç Öçú≈L. Subject.X-E-¢√-Ææ-®√´¤. Diploma in Education. Yours sincerely ´’†èπ◊ ¶«í¬ ûÁLÆœ† ¢√∞¡x†’ mr/ mrs/ miss/ X/ X-´’-A – -O-öÀûÓ ¢√∞¡x -Ê°®Ω’ûÓ Ææç-¶-Cµç-*-†-°æ¤púø’. 2.

®√ߪ’í∫©í¬M Åçõ‰ ´’†ç áçûª English îªC-NûË Åçûª-¶«í¬ ´Ææ’hçC.Éçü¿’™ vote èπ◊ Å®Ωnç ™«ç-†-v§ƒßª’ç (formal) í¬ éπ%ûª-ïcûª ûÁLÊ° *†o v°æÆæçí∫ç ÅE. °Rx é¬E Æ‘Y© N≠æ-ߪ’ç™ miss °æ‹Jhí¬ ®√≤ƒhç. °∞Îkx† ûª®√yûª èπÿú≈ °æ¤öÀdç-öÀ-¢√∞¡x ÉçöÀ-Ê°Í® °ô’d-éÓ-´úøç É≠æd¢Á’iûË èπÿú≈ Ms ÅØË ®√≤ƒhç. So I deserved the punishment = ؈’ ûª°æ¤p î˨»†’. Dearest Priyanka friends names 443 Ææ®Ωç.Ed. Ñ sentence †’ ñ«ví∫-ûªhí¬ í∫´’-Eç-îªçúÕ: Éçü¿’™ °œ©x-¢√úø’ (our boy) O’®Ω-†’-èπ◊ç-ô’-†ô’x object (o) é¬ü¿’. (¢√úø’éπ=usage). véÀÈéö¸ 鬢Á’ç-ô-K™ 'welcome boundary' ņo °æü¿ç ¶«í¬ NE-°œÆæ’hçC. subject í¬. The red sari which you gave us yesterobject day when you come to us (object) clauses Spoken English written English complicated structure Clipped sentences Spoken English short sentences writreader strain ten english ¢Á·ûªhç í¬ èπÿú≈ BÆæ’-éÓ-´îª’a. É™«ç-öÀ -¢√-öÀE frame îËÆæ’-éÓ-´úøç ᙫ? 'E†o ≤ƒßª’çvûªç ´÷ ÉçöÀ-éÌ*a †’Ny-*a† áv®Ω-®Ωç-í∫’. URL: http://www. subject (S) éπü∆.XE-¢√-Ææ-®√´¤. Thanking you correct letter ™ ü∆EéÀ ≤ƒn†ç-™‰ü¿’. ) áçü¿’èπ◊ °ö«d™ N´-Jç-îªçúÕ. îªü¿’-´¤ûª’çõ‰ à´÷ô ᙫ.The book explaining the procedure = phrase (group of words without a verb) 2. My dear Nagaraj/ Priyanka. official í¬ ´’†-éπçõ‰ superior status ™ Ö†o-¢√-∞¡xèπ◊ ®√ÊÆ Öûªh-®√™x ¢√úË subscription. ÅE ®√Æœ Ææçûªéπç °úøû√ç.eenadu.Ed. subject (s) é¬ü¿’. Å™«Íí 2 town Åçõ‰ °æôd-ùç™ È®çúÓ Area èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ÅE.. É°æ¤púø’ ¢√úø’-éπ-™-™‰ü¿’. DE Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ? 2.X-E-¢√Æˇ. ™‰ü∆ Ms (miss) ¢√úø’-éÓ-´îª’a. sir/ madam ÅE Ææç¶-CµçîË letters èπ◊ ÉC ¢√úøû√ç. Viz. Ist town police station ņ-èπÿúøü∆? 4. It's (It has) been a wonderful experience= ÅC î√™« Åü¿’s¥-ûª-¢Á’i† ņ’-¶µº´ç– – úÌy – tense . ÉC idiom èπ◊ phrase èπ◊ ûËú≈. Å®Ωnç àN’öÀ? – °œ. ´·êuçí¬ American usage ™. áèπ◊\´ ¢√úøû√ç ™. 2) Ø√èπ◊ ûªT† Å®Ω’|-©-´ôç. ņo-ü¿-´·t©’. É™«çöÀ §Òúø’-í∫’ -¢√-é¬u©’ ᙫ îËÆæ’-éÓ-¢√L? Main rules ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’-í∫-©®Ω’.. ≤ƒNvA †ô’-©ç-ü¿®Ω÷. ¢Á·ü¿-™„j† í∫ûª Yours obediently: students Teachers/ Headmasters/ Principals subscription ÉC °æ¤púø’ ¢√úË Å®ΩnçûÓ) ¢√∞¡x èπ◊ ®√ÊÆ-ô(ûª´’ NüµË-ߪ·-úÁj† ÅØË Yours affectionately (Yours affectionately yours lovingly. î√™« °ü¿l-¢√éπuç object í¬ Öçô’ç-ü¿E ®√¨»®Ω’. 4.present perfect ('be' form). ã ®Ωîª-®·ûª ®√Æœ† ᙫ ÖçüÓ í∫´’-EÆæ÷h îªü¿-¢√L. äéÓ\-≤ƒJ DE •ü¿’©’ èπÿú≈ yours truly ¢√úø’-ûª’ç-ö«®Ω’. NTR. b) I did the wrongthing. ûª®√yûª 鬴÷ ( . úÌy ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç. ï®Ω’-í∫’´’Lx (v°æé¬-¨¡ç->™«x) -ï-¢√-•’: 1) English ¶«í¬ ´÷ö«x-ú≈L. Letters dear sir/ dear madam ™«çöÀ Ææç¶-üµ¿-†©’ ¢√úÕ-†°æ¤púø’ Yours truly. In response to your letter phrase verb group of words. (Ø√èπ◊ ®√¢√-LqçC Ç prize) ¨»ÊÆh ïJ-TçC. Ñ ¢√éπuç™ °æ‹Jh ®Ω÷°æç.net/spoken/spoken. sir/ madam/ 3.clause (group of words with a verb) 3. Yours sincerely ´’†èπ◊ ¶«í¬ ûÁLÆœ† ¢√∞¡x†’ mr/ mrs/ miss/ X/ X-´’-A – -O-öÀûÓ ¢√∞¡x -Ê°®Ω’ûÓ Ææç-¶-Cµç-*-†-°æ¤púø’. Yours sincerely. äéÓ\-≤ƒJ î√™« °ü¿l ¢√éπuç ™«çöÀC Ææ¶-b„èπ◊dí¬. °ü¿l phrases/ clauses ´÷vûª¢Ë’ Å´¤-û√®·. ™. Å´’t-éπ\-Ê°ö¸- -ï-¢√-•’: Welcome boundary = boundary boundary Welcome news= ≤ƒyí∫-Aç-îª-ûª-T† džçü¿ç Åçõ‰ Ç éπ-L-Tç-îËC. ü∆E ¢Á·ûªhç Å®Ωnç.. Åçõ‰ Bachelor of Åçõ‰ Education. Pronunciation. Å®·ûË ÉC American usage ™ áèπ◊\´. viz.SURESAN b) The book explaining the procedure is in our librarysubject. 2) Letter ´·Tç°æ¤-™ ¢√úË yours truly. Nú≈-èπ◊©’ BÆæ’-èπ◊†o ¢√J-Ê°®Ω’ ´·çü¿’ èπÿú≈ ÅüË. 2. ÅN ᙫ use î˨»-®ΩØË ¢√öÀ O’ü¿ ü¿%≠œd Öç* îªü¿-¢√L. Idiom ÅØ√o èπÿú≈ group of words. long.Sc) ™«çöÀ ¢√öÀ™ x ûª®√yûª á°æ¤púø÷ 'of'. üËEo ûªí∫-©-¶„-ö«dúø’? Sari E 鬕öÀd sari. Subject í¬F. ¶µ«®√u-¶µº-®Ωh©’. – -ߪ·. îªC-¢Ë-ô°æ¤púø’ sentences í∫´’-EÊÆh î√©’. hopes that the agreement becomes possible.°œ®∏√-°æ¤®Ωç -ï-¢√-•’: 1. Abbreviation for namely = ¢Á·ü¿-©’í¬-í∫©/ ¢Á·ü¿-™„j†.The book .htm . Ñ ¢√éπuç™ v°æA-¶µ«-§ƒ-öÀ™¸ Ê°®Ω’ ´·çü¿’ Mrs ¢√ú≈L éπü∆ Ms áçü¿’èπ◊ ¢√ú≈®Ó N´Jç-îª-í∫-©®Ω’.. Correct. ™ Thanking you. new words. v°æ¶µº’-û√y-Cµ-é¬-®Ω’-©èπ◊. Idioms èπ◊ Phrases èπ◊ ûËú≈ à-N’öÀ? –°œ. Ñ ¢√éπuç à tense ™ ÖçC? Enough/ anough – OöÀ™x àC éπÈ®èπ◊d? – áç. a) The Mango tastes sweet. NTR. Yours faithfully. 5) äéπ °æ¤Ææh-éπç™ Ö†o N≠æߪ’ç. Subject. The long and (the) short of his speech is that he is 5.Subject. ¢√∞¡x É≥ƒd-E≥ƒd©’ ûÁ-L-ߪ’-†-°æ¤púø’ Ms ¢√úøôç °æü¿l¥A. Subject. Å°æ¤púø’ èπ◊ Öçúøü¿’. v°æ¨¡o: 1. eg: The long and (the) short of . Diploma ûª®√yûª á°æ¤púø÷ 'in'. °j ÅCµ-é¬-®Ω’-©èπ◊. Yours truly. Sentence Å¢√y-©çõ‰ °æ‹Jh Å®Ωnç Öçú≈L. Ø√éà Péπ~ °æú≈-LqçüË. ÅN °j† îª÷°œç-*† Nüµ¿çí¬ Â°ü¿l. Åûªuçûª ÆæEo-£œ«-ûª’-™„j† ûªLx-ü¿ç-vúø’©’. 2) Subject of a sentence äéπ\ ´÷ôí¬/ äéπ phrase (Group of words without a verb)/ clause äéπ Öçúø-´îª’a. Å®·ûË Å™« îªC¢Ëô°æ¤púø’ Ç sentence structures. áçü¿’-éπçõ‰ ÉC Å™«Íí èπÿú≈. pronounciation OöÀ™x àC éπÈ®èπ◊d? DE Our boy while playing got burnt by chance the red sari you gave us yesterday when you came to us. Subject. Letters ™ ´·Tç*. Idiom ™E NúÕ ´÷ô© Å®√nEo •öÀd Idiom ¢Á·ûªhç Å®Ωnç ûÁ©’Ææ’-éÓ™‰ç. 4) Phrase a group of words without a verb. SVR. DE Å®Ωnç– ≤ƒ®√稡ç ÅE.ÉC Idiom. Å≤ƒüµ¿uç 鬴a èπÿú≈. Ææçü¿-®√s¥Eo ûÁL-ߪ’- ñ‰-ߪ’çúÕ. yesterday. Ç°æhN’vûª’©’ ™«çöÀ ¢√∞¡xèπ◊. I deserved it deserve ÅØË expression Å®Ωnç àN’öÀ? ´·êuçí¬ èπ◊ Å®Ωnç à´’öÀ? Advertisement Ñ °æü∆Eo à N-üµ¿çí¬ pronounce îËߪ÷L? Åúøy-õ„j-Æˇ-¢Á’çö¸ ÅØ√™« ™‰ü∆ Åúøy-öÀ-Æˇ-¢Á’çö¸ ÅØ√™«? 'Vote of thanks' ÅØË Idiomatic expression èπ◊ Å®Ωnç àN’öÀ? Content Ñ °æü∆Eo é¬çõ„çö¸ ÅE °æ©-鬙« -™‰-ü∆ éπçõ„çö¸ ÅØ√-™«? 'It is been a wonderful experience'. í∫´’-Eç-î√®Ω’ éπü∆?Idiom ™E long èπ◊. Got burnt. subscrip®√Æœ Ææçûªéπç °úøû√ç á°æ¤púø÷. tise ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç. Åéπ\-îÁ-™„x∞¡Ÿx. °∞Îkx† Æ‘Yߪ÷ é¬ü∆ ÅE ÆæçüË-£æ«çí¬ Ö†o°æ¤úø’ Ms ¢√úøû√ç. 7. Yours obediently. äé𠧃vûª ™«çöÀ ¢√öÀ™ Ö†o ´Ææ’h-´¤©’ ÅØË Å®ΩnçûÓ content †’– é¬çõ„ç-ö¸í¬ pronounce îË≤ƒhç ('é¬ç— ´’K Åçûª D®Ω`ç é¬ü¿’) ûª%°œhí¬ Ö†o/ -ûª%-°œh-°æ-úÕ†/ ûª%°œh-éπ-L_çîË ÅØË Å®ΩnçûÓ Å®·ûË éπçõ„ç-ö¸í¬ pronounce îË≤ƒhç. yours faithfully ™«çöÀ expressions †’ subscription Åçö«®Ω’.. My dear -Å-E friend Ê°®Ω’ ®√ߪ÷L.. äéπ-îÓô 'of' ´’®Ó-îÓô 'in' áçü¿’èπ◊ ´î√a®·? 3. Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Åçûª §Òúø’í∫’ ¢√é¬u© Å´-Ææ®Ωç àN’öÀ? great = Åûª-úÕ Ö°æ-Ø√uÆæ ≤ƒ®√稡ç -Åç-û√ ûª†’ íÌ°æp¢√úÕ-†E. °∞Îkx† Æ‘Y©’ ¢√J É≥ƒdEo•öÀd Mrs ¢√úø’-éÓ-´îª’a. ÉC ´·êuçí¬ official letters ´·Tç°æ¤-™ ¢√úË subscription. äéπö °æôdù §ÚMÆˇ ÊÆd≠æ-Ø˛†’ I town Police Station Åçô’-Ø√o®Ω’. short èπ◊ é¬F. 'E†o ≤ƒßª’çvûªç. All the former Telugu actors viz ANR. O’®Ω-†’-èπ◊-ØË™« ¢√é¬u©’ (sentences) 鬴¤.<-®Ω†’ °œ-©x¢√úø’ Çúø’-èπ◊çô’ §Ò®Ω-¶«-ô’† ûªí∫’-©-¶„-ö«dúø’. DEéÀ ÆæÈ®j† form. object í¬ éπE°œçîË Â°ü¿l-¢√-é¬u©’. °æ‹Jhí¬ éÌûªh-¢√∞¡xèπ◊ ®√ÊÆ formal letters èπ◊ ¢√úË subscription: Yours truly. 'î√™« °ü¿l ¢√éπuç. ÅE ®√≤ƒhç. American= Åúøy(®˝)õ„jñ ¸-¢Á’çö¸– ñ¸ size ™ z -™«. Ææ’Í®≠ˇ. yours lovingly/ with love/ love ÅE ®√≤ƒhç. (Lots of love ÅE èπÿú≈ Åçö«ç) ´’† ÊÆo£œ«-ûª’-©èπ◊ ®√ÊÆ Öûªh-®√-©†’ Dear friend/ My dear friend -Å-E -v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-úøç Ææ-Jé¬-ü¿’. President Ms Prathiba Patil said here on Monday that her Govt.X-E-¢√-Ææ-®√´¤. 2) I deserved it = 1) Deserve= Ø√é¬ Å®Ω|ûª ÖçúÕçC. A. usage. 6) It is been a wonderful experience – ÉC ÆæÈ®j† sentence é¬ü¿’. American usage Å®·ûË sincerely yours. 4) Vote of thanks . †í¬)– ÉC ™‰E The Mango tastes sweet v°æ¨¡o: 1. Subject/ Object äéπ\õ‰ °æ‹Jh Å®Ωnç É´yü¿’. -õ„ç ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç. Å®·ûË Idiom ¢Á·ûªhç Å®√n-EéÃ. Word lists •öÃd°æ-ôd-úøç ´©x ®√ü¿’.¢√-ú≈™ èπÿú≈ (Å®Ωnç äéπõ‰ é¬èπ◊çú≈) ûÁ©’-Ææ’hçC. Yours affectionately. ™ áèπ◊\-´-≤ƒ®Ω’x É™«çöÀ ¢√úøç.ÉC verb (V). a) I deserved the prize= Prize èπ◊ Å®Ω|ûª Ø√èπ◊ç-úÕçC. äéπ c) The book I was reading yesterday is very interesting. Å™«Íí vocabulary èπÿú≈. Yours faithfully (O’ N¨»yÆ槃-vûª’-úÁj†). Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. DEéÀ rule Åçô÷ àç ™‰ü¿’. Eg: †úø’ç-¢√-©a-úøç= Nv¨»çA BÆæ’-éÓ-´úøç. 鬕öÀd ü∆E ûª®√yûª comma Öçú≈™« Öçúø-èπÿ-úøü∆ ÅØË îª®Ωa ņ-´matter tion M. Yours lovingly ¢Á·ü¿-™„j† ¢√öÀéÀ Å®√nEo. Prepared mind and eye éÀ Öü∆-£æ«®Ωù: Newton ´·çü¿’ î√™«´’çC °æçúø’x éÀçü¿ -°æ-úøôç îª÷¨»-®Ω’é¬F ¶µº÷N’éÀ Çéπ-®Ω{-ù-¨¡éÀh Öçü¿ØËC Çߪ’†éÌéπ\-úÕÍé Ææ’p¥Jç-*çC. Å°æ¤p-úøC È®çúø’ Å´¤-û√®·.— Éçü¿’-™ <®Ω(s)+ °œ©x-¢√úø’(o)+ ûªí∫-©-¶„-ôd-úøç(v). short †’ •öÀd idiom Å®Ωnç ûÁ©’-Ææ’-éÓ™‰ç.-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 8 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ v°æ¨¡o: 1. Åçü¿’Íé Reading benefits the prepared rye and sentence structure mind. D. object ÅEo éπL-°œ-ûËØË éπü∆ ¢√éπuç ÅßË’uC. 6. ¶„©xç-°æLx -ï-¢√-•’: 1) Pronunciation. ü∆E-™E ´÷ô© Å®√nEéÀ Ææç•ç-Cµç-*ç-Cí¬ Öçô’çC. Å®·ûË ™ á°æ¤p-úø÷. outside the class hours Phrase phrase Nagaraj/ ÉN O’ Å®·ûË) 3) Thanking you -Å-E à ®Ωéπ-¢Á’i† letter ™ØÁjØ√ ®√ߪ’- Åçõ‰ (O’ Öûªh-®√-EéÀ Ææpçü¿èπ◊ Öü∆-£æ«-®Ωù. î√™« °ü¿l¢√éπuç object í¬ Öçô’çC. 3) Advertisement Pronunciation: British: Bird Å-úÌy-öÀ-Æˇ-¢Á’ç-ö¸ ™ • '™«í¬—.Mango (one word) úøç ÆæJ-é¬ü¿’. Savithri.— Ñ sentence èπ◊ English: 4. ≤ƒyí∫-Aç-îª-ûª-T† (Åçûª džç-ü¿-éπ-®Ω-¢Á’i† ¢√®Ωh) Bachelor (B. ®√®·-Ææ’hçC. etc = ANR. ´’† friends èπ◊ ®√ÊÆ-ô°æ¤púø’ yours sincerely. Yours truly: ´’†èπ◊ Åçûªí¬ °æJ-îª-ߪ’ç-™‰E ´uèπ◊h©èπ◊. The Text Booklet is printed in found (4) series.D. B. SVR.)/ (ÅÊ°éπ~/ ÅGµ-´÷†ç/ vÊ°´’ûÓ ÉC ´’† ö«d-©èπ◊ ®√ÊÆ v°æ¨¡o: ÉçTx-≠ˇ™ ´÷ö«x-úø-ö«-EéÀ O™„j-†ç-ûª vocabulary ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´úøç ´·êu´÷ ™‰ü∆ sentence structure ´·êu´÷? Sentence Structures ¶«í¬ practise îËߪ’úøç ´·êu´÷ îªü¿’-´¤-ûª’çõ‰ Å¢Ë ´≤ƒh-ߪ÷? ÅÆæ©’ total structure S+V+O éπü∆. ûªí∫©¶„ö«dúø’. viz. Åçü¿’™ Ö†o ´÷ô© Å®√n-EéÀ Ææç•çüµ¿ç Öçúøü¿’. ûÁ©’í∫’™ èπÿú≈ idioms (ñ«B-ߪ÷©’/ Ø√†’úÕ) ÖØ√o®· éπü∆. usage. (Å®Ωnç: O’ †´’té¬-EéÀ §ƒvûª’-úÁj†) -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 2 Öûªh-®√™x ¢√úË subscription. object (o). '≤ƒ®√ç¨¡ç— Å-ØË Å®√n-E-éÀí¬F áéπ\ú≈ Ææç•çüµ¿ç ™‰ü¿’. îªü¿-´-úøç °æ‹®Ωhߪ÷uéπ ´’† mind ™E auto register Ç v°æßÁ÷-í¬-©†’ Åv°æ-ߪ’-ûªoçí¬ ´’†ûÓ °æL-éÀÆæ’hçC. B.C.B. Diploma in Education. ™E NúÕ ´÷ô© Å®√nEo •öÀd ûÁ©’-Ææ’hçC.A. Ééπ\úø one town Åçõ‰ ¢Á·ü¿öÀ °æôdùç ÅE Å®Ωnç é¬ü¿’– one town = †í∫-®Ωç™ äéπö N¶µ«í∫ç/ v°æü˨¡ç (Area) èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ÅE. objects é¬F ¢√ôç-ûª-ôÅ¢Ë sentences 鬴¤ éπü∆. Å®Ωnç.

§ƒçúø-´¤-™„-°æ¤púø÷ ¢√∞¡x ®Ω£æ«-≤ƒu©Fo éπ%≠æflg-úÕûÓ îÁ°æ¤p-éÌ-ØË-¢√∞¡Ÿx. d) There is no mistaking who it is. perfume x stink/ stench (éπç°æ¤) 2) stink (A) = foul smell = ü¿’®√y-Ææ†. (¢√∞¡x O’ü¿ Ñí∫ ¢√©-E´yç/ ¢√∞¡xèπ◊ à Ææ£æ…-ߪ’¢Á’iØ√ îË≤ƒhç/ ¢√∞¡x ûª°æ¤p©’ ´’†èπ◊ éπE-°œç-¤. You've upset my whole programme. The boss had told me that he had an important meeting with the MD and that at this time we couldn't meet him alone. You appear to be in serious work and I don't like to break in on you = b) Not having been cleaned for days. If we can't. ØËØËç F °æE -´’-E-≠œE 鬆’. Féπ-úø’fûª-í∫-©-úøç Ø√éÀ≠dçæ ™‰ü¿’. (on the dot = sharp = ņ’-èπ◊-†o Ææ´’-ߪ÷-EéÀ éπ*a-ûªçí¬) 5) Have a soft spot for = (C) be fond of = (äéπJ °æôx v°æûËuéπ ÅGµ-´÷†ç Öçúøôç) secretary a) The stink from the rotting carcasses filled the place = b) Don't bawl orders at me. (Çߪ’-Fo-®ÓV éπ©’-Ææ’-éÓ-´úøç ´’†èπ◊ î√™« ´·êuç. 3) We shall miss the opportunity of confiding certain things in him. (´’†ç É°æ¤púø’ ¢ÁRûË ´’† boss. ´’üµ¿u™ Ø√ bike îÁúÕ-§Ú-®·çC. the bathroom is stinking = á´JûÓ†÷ ûª† ®Ω£æ«-≤ƒu©’ îÁ°æ¤p-éÓ-†çûª í∫öÀd ´’†-Ææ’-†o-¢√úø’. Åçü¿’-éπE É°æ¤púø’ perfume †’ spray ÅE èπÿú≈ Åçô’Ø√oç. ü∆Eo ´’Sx ÆæJîË®·ç-îËç-ü¿’èπ◊ í∫çô-°æ-öÀdçC. Perfume Åçõ‰ Åûªh®Ω’ ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC. Break down Åçõ‰ Åçûª-®√ߪ’ç éπ-©í∫úøç Å-ØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC. a) As soon as he came in he bawled at the secretary for not completing the work = ´<a ®√í¬ØË. c) His name stinks in this area = Ñ v°æüË-¨¡ç™ ÅûªúÕ Ê°®Ωç-õ‰ØË ÅÆæ-£œ«uç--èπ◊ç-ö«-®Ω’ (-Å-ûª-úÕ Ê°J-éπ\úø èπ◊∞¡Ÿx éπç°æ¤ éÌúø’-ûª’-†o-ü¿E) Stink (present) . 3) ¶µconfide « N ç* ´’† ®Ω£æ«-≤ƒu©Fo ¢√∞¡xèπ◊ îÁ°æp-úøç.) Halfway people left halfway through the meeting = Subodh: Are you talking about some one breaking into his office and making away with important files? b) As one of the LPG plants broke down cooking gas is in short supply = (†’´y-ØËC Çߪ’† office ™éÀ á´®Ó v°æ¢Ë-Pç* éÌEo files üÌçí∫-ûª†ç îËߪ’úøç í∫’Jçî√?) ߪ’çvû√™x äéπöÀ îÁúÕ-§Ú-´úøç ´©x ´çô éÌ®Ω-ûªí¬ ÖçC.net/spoken/spoken.SURESAN a) He has no manners. 2) Break in on = äéπ îÓöÀéÀ ¢ÁRx Åéπ\úÕ¢√∞¡x °æEéÀ Åçûª-®√ߪ’ç éπL-Tç-îªúøç. ¢Ë’¢Ë’üÓ îªJaç--èπ◊çô’çõ‰ ´’üµ¿u™ Åúø’f-°æ-ú≈fúø’/ ´*a Åçûª-®√ߪ’ç éπL-Tç-î√úø’. 2) I am a boy. I am not your servant = èπ◊∞¡Ÿx-ûª’†o Ç ïçûª’-´¤© éπ∞Ï-•-®√© †’ç* ´Ææ’h†o éπç°æ¤ûÓ Ç v°æüË-¨¡-´’çû√ EçúÕ-§Ú®·çC. female pronoun A. You could have called me and told me of your bike breaking down. Break down Åçõ‰ ´’®Ó Å®Ωnç ´’†-Ææ’-™ E ¶«üµ¿†’ Ç°æ¤-éÓ-™‰éπ éπ∞¡x-F∞¡Ÿx °ô’d-éÓ-´úøç When I told her the news she broke down= a) ØËØ√-Núøèπ◊ Ç ¢√®Ωh îÁ°æp-í¬ØË éπ∞¡x-F∞¡Ÿx °ô’d-èπ◊çC. ´’Sx ´≤ƒhØËx. (ÅüË) Subodh: Is it being wise? May not the culprits give us trouble? (ûÁL-¢Áj† °æØËØ√ ÅC? Ç ûª°æ¤pîËÆœ-†-¢√∞¡Ÿx ´’†O’ü¿ °æúÌa éπü∆?) culprit= üÓ≠œ/ -ØË-®Ω-Ææ’núø’ Pranav: How will they know? (¢√∞¡x-È陫 ûÁ©’-Ææ’hçC?) Subodh: (Are) you sure of that? Then OK. Åçõ‰ Gí∫_-®Ωí¬ àúø’-°æ¤©’/ °úø-¶Ô-•s©’ °ôdúøç ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC. b) Most people have a soft spot for their home town/ home = î√™«-´’ç-CéÀ ¢√∞¡x ÆæyÆæn©ç °æôx v°æûËu-é¬-Gµ-´÷†ç Öçô’çC. b) He is too strong minded to confide in any one = captain Level crossing èπ◊-©ûÓ EçúÕ† Ç ãôN’ ¶µºJç-îª-™‰éπ pak éπ∞¡x-F∞¡Ÿx °ô’d-èπ◊Ø√oúø’. I am a boy ÅØË ¢√éπuç™ question tag aren't I ÅE áçü¿’èπ◊ ®√ߪ÷L? ¢√éπuç™ helping very àC Öçõ‰ ÅüË ®√Ææ’-éÓ-¢√L éπü∆.15 on the dot = Train correct í¬/ éπ*a-ûªçí¬ 4. 1) A child is crying. LPG gas c) you can find a wide range of perfumes in that store = M. ûª†F time ™ äçô-Jí¬ éπ©’-Ææ’-éÓ-™‰-´’E ÅØ√oúø’. É°æ¤púø’ perfume •ü¿’©’ spray ¢√úø’-ûª’Ø√oç. (äéπ ÂÆéπ†’ èπÿú≈ ûËú≈ ™‰èπ◊çú≈) b) I'll be here at 5 on the dot/ at 5 sharp = ØËE-éπ\úø éπ*a-ûªçí¬ 5 í∫çô-©èπ◊ Öçö«. The perfume gives her out = á´-®Ω’-Ø√o-J-éπ\úø ÅØË N≠æ-ߪ’ç™ §Ò®Ω-§ƒô’ ™‰ü¿’.é¬éπÆˇ – ïçûª’´¤© ´’%ûª-üË-£æ…©’ (´·êuçí¬ Â°ü¿l ïçûª’-´¤-©-N). (†’´¤y Ç©-Ææuçí¬ ´î√a´¤. î√™« éÓ°æçûÓ/ ®√ü∆l¥çûªç îËߪ’úøç. (Sorry. ´’†ç äçöÀéÀ ®√Ææ’-èπ◊-ØËN èπÿú≈ perfumes. 4. A child is crying question tag child male. Cool down = Bawl F Å®Ω’-°æ¤©’ -†-ØËoç ¶„C-Jç-¤. x-í∫-Jí∫ -†’ ™ ≤ƒ--üµ∆®Ω-ùçí¬ Åçö«®Ω’. ´’† Ççûª-®Ωç-T-èπ◊©’í¬ N°∂æ-©-´’-ߪ÷u®·/ ¢√öÀéÀ Åçûª-®√ߪ’ç éπL-TçC. °æJ-´’∞¡ vü¿´uç éπL-°œ† vü¿¢√©’. Ç ü¿’é¬-ùç™ NÆæh %ûª v¨ÏùÀ °æJ-´’-∞«-©†’/ Åûªh-®Ω’©†’ †’´¤y îª÷úÌa. a) The talks between the management and workers' union has broken down= My bike br oke down Subodh: You have your cell. Q. aren't I ÅØË ´Ææ’hçC. ®ÓV© ûª®Ω-•úÕ ¨¡Ÿv¶µºç îËߪ’-éπ-§Ú-´-úøçûÓ ≤ƒo-Ø√-© í∫-C í∫-ü¿’©Fo éπç°æ¤ éÌúø’-ûÓç-C. you are late. a) The bus full of passengers broke down half way through the level crossing = 1) Perfume = (E) Scent = Sorry. b) The perfume of roses filled the room = í∫’™«-H© Ææ’¢√-Ææ-†ûÓ í∫C EçúÕ-§Ú-®·çC/ Ææ’¢√-Ææ† í∫CE Eç°œçC.) upset= (1) ´’†ç îËߪ÷-©-†’-èπ◊-†oN ÅÆæh-´uÆæhç Å®·§Ú-´úøç. URL: http://www. 3 G. 4 B. upset= (2) éÓ°æp-úø-ôç/worry é¬-´-úøç) Pranav: I'm sorry.15èπ◊ ´*açC.eenadu. Ø√ O’ü¿ ÅJ* Çñ«c-°œç-îªèπ◊. 1) My bike broke down on the way 2) We'll be breaking in on meeting of our boss and the MD. aren't I? Ééπ\úø Question tag.®√-ñ¸. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. Ø√ programme Åçû√ ûª©-éÀçü¿©’ î˨»´¤. -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù Pranav: So what shall we do now? (Å®·ûË -´’-†ç É°æ¤púø’ àç îË-ߪ÷L?) 444 (F cell ÖçC éπü∆? F bike îÁúÕ-§Ú-®·† N≠æߪ’ç Ø√èπ◊ phone îËÆæ’ç-úÌ-a-éπü∆?) a) The pandavas always confided in Lord Krishna = agriculture = Nü¿’u-îªa ¥éÀh Åçûª-®√ߪ’ç ´u´-≤ƒ-ߪ÷Eo üÁ•sB-ÆœçC. – Èé. c) Your bawling can't threaten me. rotting = èπ◊∞¡Ÿx-ûª’†o/ ´·®Ω’-í∫’-ûª’†o. b) The breakdown of power has affected 1) Broke down = past tense of break down = Pranav: Our seeing him today is very important. He broke in on us when we were discussing something = manners Åûª-úÕéÀ ™‰ü¿’.) Pranav: Exactly.. carcass pronunciation . Have a soft spot for x be prejudiced against (prejudice = E®√-üµ∆-®Ω-¢Á’i† ü¿’®Ω-Gµ-v§ƒßª’ç). N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.stank/ (past) . Ç¢Á’ ¢√úË ÅûªhÍ® Ç¢Á’ Öçü¿E ûÁ©’-°æ¤-ûª’çC/ Ç¢Á’†’ °æöÀdçîËÆæ’hçC. 2 A.htm . °æE -°æ‹JhîËߪ’-†ç-ü¿’èπ◊ O’ü¿ éÓ°æçûÓ ÅJ-îË-¨»úø’. If someone has a soft spot for some one else= äéπ-J-°æôx ÉçÈé-´-J-ÈéjØ√ v°æûËu-é¬-Gµ-´÷†ç Ö†o°æ¤púø’.) Subodh: I'm afraid if we go now we'll be breaking in on the meeting of the our boss and the MD. My bike broke down on the way and it took an hour for me to have it set right. ûª†èπ◊ MD ûÓ ´·êu-¢Á’i† meeting Öçü¿E. ÉC ¢√úø’éπ (usage). b) Sorry. Åçü¿’-éπE ÅC English ™ It Å´¤-ûª’çC. (Ç †´’téπç Fèπ◊çü∆? Å®·ûË ÆæÍ®. a) The train arrived at 4. †’¢ËyüÓ °æE-O’-ü¿’-Ø√o´¤. On the dot = (B) exactly on time éπ*a-ûªçí¬ Å†’-èπ◊†o Ææ´’-ߪ÷-EéÀ. I'll come later. A 2 ü∆ô’-ûª’ç-úøí¬ ´’üµ¿u™ v°æߪ÷-ùÀbus îÁúÕ-§Ú®· ÇT-§Ú-®·çC.stunk (past participle) Stinking (éπç°æ¤ éÌúø’-ûª’†o) x fragrance (Ææ’¢√-Ææ† éπLT Ö†o. Are ÅØËüË helping verb. perfume bottle èπ◊ sprayer (´‚ûª ØÌéÀ\ûË ´çöÀ O’CéÀ ï©’x™« °æúË à®√pô’) -Öç-úø-ôç-ûÓ -Ç perfume †’ -´’-†ç spray -(-ï-©’x-™«°æ-úË-ô’x) îËÆæ’èπ◊çö«ç éπü∆.) Look at the following sentences from the dialogue above. Explanations: °æJ-´’∞¡ç/ Ææ’¢√-Ææ† a) The jasmine is a flower with the sweetest perfume = î√™«/ Åûªuçûª Çéπ-®Ω{-ùÃ-ߪ’-¢Á’i† Ææ’¢√-Ææ†/ °æJ-´’∞¡ç ÖçúË °æ¤´¤y ´’™„x b) The pak captain broke down unable to bear the defeat = ߪ’çvû√-™«xç-öÀN îÁúÕ-§Ú-´-úøç/ °æE-îË-ߪ’éπ §Ú´-úøç/ ÇT--§Ú-´-úøç. isn't it? Child English 'It' ÅØË ¢√é¬uEo ™ ®√ߪ÷-©çõ‰ ÅØË-ü∆-EéÀ ÅE ûÁ-L-ߪ’ü¿’ éπ*a-ûªçí¬ àC? 鬕öÀd ûªT† 2. MD (Managing Director) © meeting èπ◊ Åçûª®√ߪ’ç éπ-L-T≤ƒh-¢Ë’-¢Á÷ ņ’-èπ◊ç-ô’Ø√o. we shall miss the opportunity of confiding certain things in him.) Fragrance = Ææ’¢√-Ææ† = perfume 3) Bawl = (G) shout = Å®Ω-´úøç/ íÌúø-´-îË-ߪ’úøç/ íÓ©-°-ôdúøç. fowl = îÁúø’/ Å-Ø√£æ…x-ü¿-éπ-®Ω-¢Á’i†. 1.í∫’®Ω’-¢√®Ωç 10 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Subodh: Oh. ™‰éπ-§ÚûË Åûª-úÕûÓ éÌEo N≠æ-ߪ÷©’ ®Ω£æ«-Ææuçí¬ îÁ°æ¤p-éÌØË Å´-é¬-¨»Eo éÓ™pû√ç. KEY: 1 E.) a) Drona had always a soft spot for Arjuna = vüÓù’-úÕéÀ Å®Ω’-b†’-úøçõ‰ v°æûËu-é¬-Gµ-´÷†ç. ûªí∫’_. EXERCISE Match the words/ expressions under A with their meanings under B B 1 Perfume A Foul smell 2 Stink B Exactly (on time) 3 Bawl C be fond of 4 On the dot D Throw 5 Have a soft spot for E Scent F Silence G Shout. 5 C. ߪ÷ï-´÷-Ø√u-EéÀ é¬Jtéπ Ææç°∂æ÷-©èπ◊ ´’üµ¿u Ωa©’ in = äéπ-JE †N’t. ü¿’”ë«Eo Ç°æ¤éÓ-™‰éπ.π◊-´÷®˝. through= ´’üµ¿u™. Gúøf Åçõ‰ ´’í¬/ -Çú≈ 鬴a. A number of Ææ´÷-¢Ë¨¡ç ´’üµ¿u™ î√-™«-´’çC ¢ÁRx-§Ú-ߪ÷®Ω’.

) Prasen: So it is. ÅûªúÕûÓ éπLÆœ ؈’ °æE-îË-ߪ’†’. Balakrishna Reddy. Ñ≤ƒJ ´÷vûªç ؈’ îÁÊ°p≤ƒh†’ Éçéπ î√Lç’E. 5 . you know 2 . Encourage G.net/spoken/spoken. What a contrast! (Ç N≠æ-ߪ’ç™ †’´¤y ûª°æ¤p-é¬ü¿’. 6. ª’çúÕ. he caressed the dog in his lap = TV îª÷Ææ÷h. Am/ is/ are seeing. borrow= Å°æ¤p BÆæ’-éÓ-´úøç.îËßTemper = *†o *†o 鬮Ω-ù«-©Íé áèπ◊\´ éÓ°æç ´îª’a éπü∆. 445 a) She is such a sweet tempered baby = Eü∆† Ææy¶µ«´ç Ö†o/ †´¤y-ûª’çúË §ƒ°æ Ç °œ©x. îËÆæ’hçC.ÅûªúÕ ûª´·túø’ áçûª Eü∆-†-Ææ’húÓ. äéπJ éÓ§ƒEo d) All film magazines are full of gossip = a) He can never make it good in his profession. ߪ÷-©ûÓ é¬©ç í∫úÕ-Ê°-≤ƒh®·. b) His sweet temper endears him to all = ÅûªúÕ ØÁ´’tC Ææy¶µ«´ç ÅûªúÕE Åçü¿®Ω÷ É≠æd°æúË™« îËÆæ’hçC. (Ç N≠æ-ߪ’ç™ Åûªúø’ ÆæJ-é¬ü¿’. Ç¢Á’†’ á´®Ω÷ †´’t®Ω’. 2. a) That temper of his makes him enemies of all= (Å®·ûË äéπ N≠æߪ’ç. ´÷®ΩúËçöÀ?) 1) No knowing when he loses his temper. ÅçûË phone ™ È®*a-§Ú-ߪ÷úø’. Å®Ωnç Å®·çC éπü∆? 'F éÓ§ƒEo §ƒÍ®-Ææ’-éÓèπ◊. Am/ is/ are saying ¢√úø-´îª’a. 1) Say èπ◊. sweet tempered. Try to convince me = éÓ°æçûÓ *çü¿’-©’-ûÌ-éÀ\ûË Ö°æ-ßÁ÷-í∫ç-™‰ü¿’.C. Bowler. That's why I am very careful how I talk to him.G. bats- b) No use flying into a rage/ a temper. URL: http://www. 1. Gossip A.E. of course. 7) äéπõ‰. Ææ£æ…-ߪ’-é¬K. You can bear anything = a) Ramana lost his temper at his child's spilling the milk = †’´¤y ´÷ Åûªh.Å®√n-™‰N’-öÀ?. Nothing doingN´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.htm . 2 . 2) He can't always expect us to bear his temper. For all his bad temper Ææ y ¶µ « ´ç. Hate Key: 1 . Kandrapadu. but the next time I'll make it clear to him that enough is enough.-Ç-C-¢√®Ωç 13 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Prahlad: Very difficult to get on with Nishit. I've experienced it as well. A. 3) Å™« éπ•’-®√x-úË-¢√∞¡Ÿx.) Prasen: Did he return the books? (°æ¤Ææh-鬩’ AJ-T-î√aú≈?) Prahlad: He did. No knowing when he loses his temper. b) He cajoled the boy into agreeing to do the work = Åûªú≈ èπ◊v®√úÕE •’ïb-Tç*. He can't always expect people to bear his temper. DEo Prasen: He can learn from his brother who is so Ææ y ¶µ « ¢ √Eo ûÁ L Ê °çü ¿ ’ èπ ◊ áèπ ◊ \´í¬ ¢√úø û √ç. he is good at heart and quite helpful. 2) äéπ-JûÓ í∫úø-°æ-úøç (´·êuçí¬ vÊ°N’-èπ◊©’) ÅØË Å®ΩnçûÓ èπÿú≈ Am/ is/ are seeing ¢√úøû√ç. Idle talk 4. Anybody.) -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù b) A man of such temper is unfit for teaching = teaching èπ◊ b) If you can bear my mother-in-law's temper. borrow. Till. Anyone . 5) Fond = (D) Affectionate = ÇÊ°-éπ~-í∫©/ vÊ°´’-í∫© a) The scene shows the fond embrace of the mother and the child = scene Ç ûªMx Gú≈f ņ’-®√-í∫çûÓ/ ÅÊ°-éπ~ûÓ éıT-Lç-éÓ-´úøç îª÷°œ-≤ÚhçC. Batsman man (äéπ Petrol bunk ™ É™« ÖçC. 3) His younger brother is so sweet tempered 4) He flew into a rage sentences temper Spoken English Practice °j ™ áèπ◊\-´í¬ ÅØË-´÷ô ™ éÓ°æ éπ E ° œ ≤ Úh ç C éπ ü ∆. °æEîË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ ä°æ¤p-éÌ-ØË™« î˨»úø’..) îª ÷ °œ ç îË Ææ y ¶µ«´ç. Fond D. ØË®Ω-Ææ’n© N≠æ.Ñ È®çúø÷ äéπ-õ‰Ø√? î√™« ÆœE-´÷™x éıT-Lç-ûª©’ ´’K áèπ◊\-´-≤ƒ®Ω’x îª÷°œ-≤ƒh®Ω’.= Åûªúø’ Ø√èπ◊ 1000 ®Ω÷§ƒ-ߪ’-©-°æ¤p-Ø√oúø’. No use talking to him as he is in a temper = ¢√úÕ-°æ¤púø’ î√™« éÓ°æçí¬ ÖØ√oúø’. ¢√úÕûÓ É°æ¤púø’ ´÷ö«x-úÕûË Ö°æ-ßÁ÷í∫ç Öçúøü¿’. 1. a) The minute the bowler bowled him the batsman flew into a rage/ a temper = éÌúø’-èπ◊E •’ïb-Tç*/ ´’ç* éπ•’®Ω’x îÁ°œp ûª†èπ◊ †*a† Å´÷t-®·E °Rx îËÆæ’-èπ◊-ØËô’x îËÆœçü∆ ûªLx. ¶µ«®Ωûª ¢√®√h ü∆ü∆°æ¤ ÅFo §Ú-éÓ©’ éπ•’®Ωx 4) Cajole = B) Coax= •’ïb-Tç* á´-J-ûÓ-ØÁjØ√ (ÆœE´÷ û√®Ω©’. Hug C. The boy and the girl are seeing a lot each other = ¢√∞¡Ÿx äéπ-JûÓ äéπ®Ω’ î√™« Æ洒ߪ’ç í∫úø’-°æ¤-ûª’-Ø√o®Ω’ (vÊ°N’-èπ◊©’ 鬕öÀd) Ñ Å®ΩnçûÓ Am/ is/ are seeing ØË áèπ◊\´ ¢√úø-û√®Ω’. Åçûª éÓ°œ≠œd Ç éÓ°œ≠œd Ææy¶µ«-´¢Ë’ ÅûªúÕéπç-ü¿-JE ¨¡vûª’-´¤-©†’ Å®·-†-°æp-öÀéà Åûªúø’ ´’ç* ´’†-Ææ’-†o-¢√úø’. ¢√∞¡x Ææç•ç-üµ∆© í∫’Jç*) 2) Å™« éπ•’-®√x-úø’-éÓ-´úøç. Éü¿lJ ´’üµ∆u áçûª ûËú≈!) Contrast = ûËú≈/ ¢Áj®Ω’üµ¿uç Prahlad: Still behaviour matters. ÉN èπÿú≈ îª÷úøçúÕ. 5. (Å®·Ø√ †úø-´úÕ ´·êuç éπü∆?) Prasen: Why these observations now? (É°æ¤púŒ ¢√uêu-©Fo áçü¿’èπ◊?) Prahlad: This morning I called him and asked him to return my books that I had lent him a week ago. 1) éπ©’-Ææ’-éÓ-´úøç (îª÷úøôç ÅØË Å®ΩnçûÓ é¬èπ◊çú≈) ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úø-´îª’a. ¢ËÈ®-´-JØÓ Â°Rx îËÆæ’-èπ◊çü¿ØÓ. í∫’çúø’ îË®·ç-îª-ú≈Eo ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’?. c) He coaxed information out of him = ÅûªúÕE •’ïb-Tç* Ææ´÷-î√®Ωç ®√•-ö«dúø’. No one believes her = a) As he watched the TV. Éûª-®Ω’-©†’ í∫’Jç* Ö†o-O-™‰-EO îÁ°æ¤p-éÓ-´úøç. Why doesn't he change? (ûª† ÅÆæ-£æ«-†ûª ´©x É°æ¤p-öÀÍé î√™«-´’çC ÊÆo£œ«-ûª’-©-†ûªúø’ éÓ™p-ߪ÷úø’. He flew into a rage and blasted me over the phone. debt . b) Gossip has it that the boss has a soft spot for his secretary= Boss secretary your temper. °æJ-ÆœnA-E Å®Ωnç îËÆæ’èπ◊çü∆ç. He came to me. Coax 3. Ééπ\úø M. owe. a) The mother cajoled her son into marrying a girl of her choice = b) She caressed the child gently = °æ¤é¬®Ω’. I assure you. ÅûªúÕ éÓ§ƒEo ¶µºJç-îª-úøç éπ≠dçæ . Don't lose your temper Look at the following sentences from the conversation above: Prahlad: He has already lost a good number of friends because of his temper. ´÷ ÉçöÀ-éÌ*a °æ¤Ææh-鬩’ Ø√ ¢Á·£æ…-†-éÌöÀd éÓ°æçí¬ ¢ÁRx-§Ú-ߪ÷úø’. He spends most of his time gossiping = èπ◊ ûª† °æôx v°æûËu-é¬-Gµ-´÷†ç Öçü¿E 2) Bear somebody's temper = Q.éÓ§ƒEo ¶µºJç-îª-í∫-L-TûË àüÁjØ√ ¶µºJç-îª-í∫-©´¤.) Prasen: That's just like him. see éÀ 'ing' form ÅEo Ææçü¿-®√s¥-™x†÷ ¢√úøû√ç. endear = É≠æd-°æ-úË™« 4) Fly in to a rage/ a temper= Ö†o-ô’dçúÕ éÓ°æçûÓ ÖvüË-éπ-°æ-úøôç.1000/. fond x averse = N´·-êçí¬ Ö†o I am averse to the idea = Ø√é¬ idea É≠æd癉ü¿’. ¢√úø’ ûª† ´%Ah™ °jéÀ ®√úø’. á°æ¤púø÷ Éûª-®Ω’© í∫’Jç* §Ú-éÓ©’ éπ•’-®ΩxûÓ í∫úø’-°æ¤-û√úø’. 5) lend= Å°œp-´yúøç/ Å®Ω’-N-´yúøç. Say. I don't care whether I am friends with him or not. Caress B. Lend. Gossip= (C) Idle talk (Idle = Gossip= 1) ¶µºJç-îª-úøç. (´·êuçí¬ Éûª-®Ω’-©†’ í∫’Jç*. †’ bowl îËߪ’-ôçûÓ éÓ°æçûÓ ÜT-§Ú-ߪ÷úø’. Affectionate E.SURESAN lose = §ƒÍ®-Ææ’-éÓ-´úøç) Don't lose your temper = éÓ°æp-úøèπ◊ = keep c) Almost all Indian News channels are just gossip channels. Don't lose your temper-Nobody wants it. 6) Tonsure = ö«ç≠æ. Ø√èπ◊ †îªa-ñ„°æ¤p.) Debt= Å°æ¤p. Ææ È ® j† 鬮Ωùç ™‰èπ◊çú≈. 3) China/ Porcelaine (china áèπ◊\´ ¢√úø-û√®Ω’) 4) ÅüËç èπ◊ü¿-®Ωü¿’/ Åçü¿’èπ◊ ØËØÌ-°æ¤p-éÓ†’/ Å™« O™‰xü¿’. b) I have fond memories of my school school days = Ø√èπ◊ Ø√ ®ÓV© í∫’Jç* B°œ/ É≠æd-¢Á’i† -ñ«c°æ鬩’-Ø√o®·.àüÁjØ√ °æE-îË-®·ç--éÓ-´úøç/ Aߪ’uöÀ ´÷ô©’ îÁ°œp Éûª-®Ω’-©ûÓ °æE-îË-®·ç--éÓ-´úøç. 7. ûª† ä∞xE èπ◊éπ\†’ E-´·®Ω’-ûª÷ ÖØ√oúø’. §ƒ©’ ä©éπ-¶-Æœ† §ƒ°æ-O’ü¿ ®Ω´’ùèπ◊ áéπ\úø-™‰E éÓ°æç ´*açC. Until äÍé meaning É≤ƒhߪ÷?.) Prahlad: That's quite bad of him.) Prasen: Nothing wrong in that. Åçü¿’éπØË ¢√úÕûÓ ´÷ö«x-úË-ô-°æ¤púø’ ñ«ví∫-ûªhí¬ Öçö«†’. (¢√úøçûË. °œçí¬ùÃE ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’?. ¢√úÕ-Èé-°æ¤púø’ éÓ°æç ´Ææ’hçüÓ ûÁL-ߪ’ü¿’. (stroke = vÊ°´’†’ ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ ´’%ü¿’-´¤í¬ E´’-®Ωúøç) 3) Hug = E) Embrace = éıT-Lç--éÓ-´úøç a) The mother hugged her child and lifted it up to kiss it = ûªLx Gúøf†’ éıT-Lç-èπ◊E ´·ü∆l-úËç-ü¿’èπ◊ áûª’h-èπ◊çC. Stroke 2.) Ç¢Á’ Öûªh °æ¤é¬®Ωx ´’E≠œ. Embrace F. (He owes me Rs. éÀ ing ¢√úø-´î√a?. ÅC á´Jéà Åéπ\Í®xü¿’— ÅE. b) Most movies show the hero and heroine hugging too often = °æF-§ƒ-ô°æF§ƒô™‰-èπ◊çú≈) = °æ¤é¬®Ω’/ ™‰-èπ◊çú≈ îÁ°æ¤p-èπ◊ØË/ Å´’t-©-éπ\© éπ•’®Ω’x). 2) Till= until. owe= Å°æ¤pç-úøôç. His younger brother Nishal is so sweet tempered. Let's try to understand the situation = Åçûª éÓ°æp-úøèπ◊/ ÖvüË-éπ-°æ-úøèπ◊. a) I don't want to work with him. 3) Sweet tempered = ØÁ´’t-üÁj†/ Eü∆† Ææy¶µ«´ç Ö-†o (´·êuçí¬ îªçöÀ °œ©x© N≠æ-ߪ’ç™) Åçûª éÓ°œ≠œd Ææy¶µ«´ç éπ©-¢√úø’ °æE-éÀ-®√-úø’. 2) Caress = (A) stroke = •’ïb-Tç-°æ¤í¬ E´’-®Ωúøç.eenadu. (Nishit ûÓ ¢Ëí∫úøç éπ≠d¢ æ Ë’. (-É¢√∞¡ Öü¿ßª’ç ¢√®Ωç éÀçü¿ Åûª-úÕ-éÀ-*a† °æ¤Ææh-é¬-©†’ AJT É´’tE ÅúÕí¬. 4 . 3. 4.B. Quick/ fiery / violent temper = éÓ°æçûÓ ÖvüË-éπ°æ-úÕ-§Ú-´úøç.D. Clean shaven Å-E èπÿ-ú≈ -Åçö«ç. Difficult to bear his temper = e) She is a gossip.) EXERCISE Match the expressions under A with their meanings under B A B 1. see form . -ØË-†’ éπ*aûªçí¬ îÁ•’-ûª’Ø√o. 3 . à hero Nú≈èπ◊©’ BÆæ’èπ◊-Ø√oúÓ ÅØË N´-®√-©ûÓ) °æ¤é¬-®ΩxûÓ EçúÕ Öçö«®·. He is seeing the doctor this evening. (Å´¤†’ Ø√èπÿ ņ’-¶µº´ç Å®·uçC. ÆœF °ævA-éπ-©Fo (à û√®Ω á´JØÓ vÊ°N’ç*. He has cleared debts = Åûªúø’ Å°æ¤p©’ BÍ®a-¨»úø’.A. (ØÁ´’t-ü¿-Ææ’h-úÁj† ûª† ûª´·túÕE îª÷Æœ ØË®Ω’a-éÓ. Cajole 5. How much time they spend on gossip! = channels channels. ´·êuçí¬ sudden í¬ éÓ°æpúË But one thing. threw them on my face and left in a huff. ÅûªúÕ éÓ§ƒ†oç-ü¿®Ω÷ v°æA-≤ƒK ¶µºJç-î√-©-†’-éÓ-èπÿ-úøü¿’ éπü∆? Åûª-úÕûÓ ÊÆo£æ«ç ÖØ√o ™‰éπ-§Ú-®·Ø√ Ø√Íéç ¶«üµ¿-™‰ü¿’. 1) Lose temper = Ææ’©-¶µºçí¬ éÓ°æp-úøôç. ¢√úø-EC am/ is/ are + seeing. b) Don't lose your temper. (Éî√a-úø’™‰. Be in a temper = éÓ°æçûÓ Öçúøôç. ´’%ü¿’-´¤í¬ Ç Gúøf†’ EN’-Jç-ü∆¢Á’.

Telugu to English úÕéπ{-†-K™ Ñ ¢√éπu¢Ë’ üÌ®Ω-éπ-™‰ü¿’. Kú˛ ņúøç ÆæJ-é¬ü¿’. He would come to me/ used to come to me every morning = v°æA Öü¿ßª’ç Åûªúø’ Ø√ ü¿í∫_-®Ω-éÌîËa-¢√úø’ (Ç ®Ó-V™x). á¢Á’t™‰u M.SURESAN éÌç-îÁç practise îËÊÆh ûª°æpèπ◊çú≈ à éπ≠dçæ ™‰èπ◊çú≈. äéπ®Ω’ sorry Å®·ûË 2) Can't but = îËߪ’-éπ-ûª-°æpü¿’.G îËÆœ. 4) The rice is charred.eenadu. Awake = ¢Ë’©’-èπ◊E Ö†o. Fly = áí∫’®Ω’. fect. 4. Should.Died (past participle) 4. Walked. CÆœñ ¸ ÅE éπLÊ° Åçö«ç. Idioms (English) ûÁLÊ° Telugu .net/spoken/spoken. v°æ¨¡o: 1.' v°æ¨¡o: 1.. XüËN. 2. effect OöÀ ´’üµ¿u ûËú≈. alone = äçô-Jí¬ Ö†o (Å®·Ø√ lone ÅØËC verb é¬ü¿’ éπü∆?) Wait = await. He is a student. lone . was coming Ééπ\úø ÆæÈ®j† verb é¬ü¿’. 2) He came to me every morning. degree ûª®√yûª P. äÍé. DEéÀ v°æA-®ÓW Åûªúø’ Ø√ ü¿í∫_-JéÀ ´îËa-¢√úø’ ÅØË Å®Ωnç ®√ü¿’. . 4. ÉC N´-®Ωçí¬ Éçûª-èπ◊-´·ç-ü¿’ lessons ™ ûÁL§ƒç îª÷úøçúÕ. (O’èπ◊ üµ¿†u-¢√-ü∆©’ ûÁ©’-°æ¤ûª÷ ÅØË Å®ΩnçûÓ Ñ phrase correct. †-O-Ø˛. 3) §ƒûª lessons îª÷úø-í∫-©®Ω’. Å@ñ¸. The branch bent down Ç¢Á’ ņoç AE-°œ-≤ÚhçC. 446 Åçü¿ü¿’. •£œ«-®Ωç-í∫çí¬ ûÁL-°œûË. v°æ¨¡o: As clear as mud = Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´úøç éπ≠ædç ÅE Éî√a®Ω’. ņ-o°æp-öÀoç*. îª÷úøçúÕ. v°æ¨¡o: 1. 鬕öÀd be *çAÊÆh sorry. Å®·ûË ¢√öÀéÓÆæç dictionary ¢Áü¿’-èπ◊ûª÷ Öç-úø™‰ç éπü∆. Affect. ´’ü¿-Ø˛-¢Á÷-£æ«-Ø˛-®√´¤. 10) Eraze/ rub off letters. Wait for = await. f èπ◊ ´’üµ¿u Uûª áçü¿’éÓ ûÁ©’-°æçúÕ. isn't he? (Åûªúø’ student -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù éπü∆?) (Å´¤†’. v°æ¨¡o: 1. áèπ◊\´í¬ me too Åçô’-Ø√o®Ω’. °æ¤L-¢Áç-ü¿’© He came to me every morning = (Å°æ¤púø’ í∫ûªç™) v°æA-®ÓW Öü¿ßª’ç Ø√ ü¿í∫_-®ΩéÀ ´î√aúø’/ ´îËa-¢√úø’. áçá-™¸à) °æ©-é¬-©E Åçö«®Ω’. Balakrishna Reddy. Lakshminarayan úÕéπ{-†-K™ é¬uçúÕ-úøö¸ ÅE ÖçC. 2. ü∆ØÓx Ö†o Åéπ~-®√©’ ûÁLÊ° ¨¡¶«l-©†’ ´÷vûªç correct í¬ pronounce îËߪ ÷-LqçüË éπü∆. Å®·ûË letters ™ ¢√úø-†-´-Ææ®Ωç ™‰ü¿’. been. Diploma In Teaching English (CIEFL. ï-¢√-•’: 1. Å®·ûË to be = is. dignify = 'dIgnI/ fai Éçü¿’™ I èπ◊. 5) To be cross/ to get cross/ to be in a mood/ a nasty mood. I myself I myself = I myself am not going. áçü¿’-éπçõ‰ à ûÁ©’í∫’ . DEéÀ úÕvU-ûÓ-§ƒ-ô’í¬ ÉçÍéç îËߪ÷L? – ¨»u´’©. ؈’ èπÿú≈) 'Yes. Would Å™« ¢√úøû√ç. É°æ¤p-úÁ-´®Ω÷ ¢√úø-ôç-™‰ü¿’. 3) He would come to me every morning. 3.Died (past) . (MRO).G. should be äÍé Å®√n-Eo-≤ƒhߪ÷? OöÀ™ àC powerful? 3. Die éÀ ´‚úø’ ®Ω÷§ƒ©’ ûÁL-ߪ’ñ‰-ߪ’çúÕ. Å®·ûË Dr. 3. I also. *†o-é¬-°æJh ï-¢√-•’: Certificates. Candidate †’ é¬uçúÕ-úÁ-ß˝’ö¸ ÅØ√o®Ω’. ü¿ßª’-îËÆœ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. would È®çúø÷ future from the past. Must be.•©-´çûªç ´©x. É™«çöÀ Å®√n©’ ûÁ©’-Ææ’-éÓ-´ú≈-EéÀ Telugu to English úÕéπ{-†K Öçü∆? – ¨Ï≠æ†o.) v°æ¨¡o: 1. apology èπ◊ ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? 3) Sorry= Nî√-J-Ææ’h-Ø√o†’/ *çA-Ææ’h-Ø√o†’. I ûª®√yûª were ÅØËC ᙫçöÀ Ææçü¿-®√s¥™x ´Ææ’hçüÓ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. §ƒûª lessons îª÷úøçúÕ. There is no question therefore of my wife going there = ØËØË. π◊®ΩN He came to me ever y mor ning ï-¢√-•’: 1) He was coming to me every morning = Åûªúø’ °æCç-öÀéÀ Ééπ\úø’ç-ú≈L. were been .)√†’ (á´®Ω÷ ††’o •©-´çûªç îËߪ’úøç 3) Sorry.) ï-¢√-•’: 1) be ÅØËC ÅEo be forms èπÿ (Åçõ‰ ´’†ç îËÆœ† ûª°æ¤pèπ◊ ´’†ç-ûªô. Å™«çöÀ ´÷ô©’ Öîªa-Jç-*-†-°æ¤púø™«x í∫’®Ω’hç--èπ◊E -Å-™« Åçô÷ Öçõ‰. é¬Ææh ã°œ-éπûÓ îª÷-úøí∫-L-T-ûË .present tense éπü∆? Apology îÁ•’û√ç. but go there = Åûª-úø-éπ\-úÕéÀ ¢Á∞¡xéπ ûª°æpü¿’. ØËØË (É°æ¤púø’) ®√V-ØÁjûË (ÅßË’u v°æ¨Ïo ™‰ü¿’). N¨»-ê-°æôoç ï-¢√-•’: 1) Read èπ◊ past tense and past participle (read) †’ red (È®ú˛) í¬ØË pronounce îË≤ƒhç. word meanings ´÷vûª¢Ë’ Öçö«®·. NúÕ-N-úÕí¬ (áçÇ-®˝ã. 6) The bird alighted on the tree 7) The tree has put on two flowers (put on flowers) 8) The mango tree has borne two fruit (English fruit = = fruit) (bear fruit = ™ é¬ßª’/ °æçúø’. 10) Åéπ~-®√©’ ûª’úÕ-Ê°-ߪ’úøç. wait - await. 2) ´’ç* accent ®√¢√-©çõ‰ phonetic symbols ¶«í¬ ØË®Ω’a-èπ◊E English news telecasts regular í¬ N†çúÕ. ûª®√yûª N¶µ«-í∫ç™ would/ should/ could/ might ®√¢√L. Apology = éπ~´÷-°æù. I too. ÇüÓE ï-¢√-•’: É™«çöÀ ´÷ô© expressions Å®√n©’ ûÁ©’í∫’– ÉçTx≠ˇ dictionary ™x üËØÓx†÷ üÌ®Ωéπ´¤. éπ©-¢√-È®-´-J-ÈéjØ√ ÅE Å®Ωnç. éÌEo Ææçü¿-®√s¥™x ÆæJ-§Ú-´úøç ™‰ü¿’. (Ø√èπ◊ ≤ƒßª’ç-îË-≤ƒh-†E ÅØ√oúø-ûª-úø’).) ö«®Ω’. áí∫’-®Ω-¢Ëߪ·. -O-öÀ-E -Éç-Tx-≠ˇ-™ -á-™« -Å-Ø√-™ -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. È®çúø÷ verbs. asked ™«çöÀ °æü∆© *´®Ω ed E ï-¢√-•’: 1. Éûª®Ω’©. Å™« ´’†ç ¢√öÀE Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´-úø¢Ë’. ü∆EéÀ v§ƒ´·-êu´‚ ™‰ü¿’. Ñ °æü∆Eo áçü¿’èπ◊ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-Ω’? ¢Á™‰ü∞¡-û¿’. 2) Should. Å™«ç-ô-°æ¤púø’ éÌEo Ææçüµ¿’©’ éπ©-´-éπ§Ú-´îª’a. future. standard English magazines. Hyderabad) course îËߪ’çúÕ. ü∆E •ü¿’©’ as well Åçö«®Ω’. (MEO). I too= I also. 't' í¬ Öîªa-Jç-î√-©-Ø√o®Ω’. Åçõ‰ -Å®·†/ Å®·-†-ô’-´çöÀ/ Ö†o/ Ö†o-ô’-´çöÀ -Å®√n-©-ûÓ.L-"ûª. ´’ç* accent ´÷vûªç ®√´úøç ™‰ü¿’. This Éñ¸ important Åçô’çö«ç. ¢√öÀ™ ÇÆæéÀh Ö†o¢√∞¡Ÿx Ç N≠æ-ߪ÷-©†’ ûÁ©’-Ææ’-éÓ-¢√©ØË ÖüËl-¨¡çûÓ To whomesoever it may concern ÅE v°æéπ-öÀ≤ƒhç/ ®√≤ƒhç. v°æ¨¡o: á´÷t®Óy 2.alone. intransitive verb í¬ 1. ÆæJ-é¬ü¿’ èπÿú≈. is it). Ñ ¢√é¬u© Å®Ωnç äéπ-õ‰Ø√? ņoç ´÷úÕ-§Ú-®·çC (´÷úÕ-§Ú-´úøç) 5) ؈’ ÅL-í¬†’ (Å©í∫úøç) 6) îÁô’d-O’ü¿ °œôd ¢√LçC (¢√LçC) 7) DEéÀ È®çúø’ °æ¤´¤y©’ °æ‹≤ƒ®· (°æ‹ßª’úøç) 8) ´÷N’úÕ îÁô’dèπ◊ È®çúø’ é¬ßª’©’ 鬨»®· (é¬ßª’úøç) 9) °Eq™¸ îÁéπ\úøç. È®çúÕç-öÀéÀ 'éπ~´÷-°æù— ÅØË Å®Ωnç éπü∆. É™«çöÀîÓôx were/ past forms ´≤ƒh®·.-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 15 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ v°¨æ ¡o: 1. Eï-¢Ë’Ø√? – áç. – öÀ. °æJ-Æœn-ûª’©.askt. S. Å™«çô°æ¤púø’. He can't (*ç-AÊÆh) ¢√∞¡x-°æ¤púø’ apology îÁ°æp-´îª’a. journals îªC-¢Ë-ô-°æ¤púø’ ÅN ûªí∫’-©’-ûª’ç-ö«®·. 2. Åûªúø’ ´çí¬-úø’. Letters ™ Thanking you ÅE ®√ߪ’úøç áçûª-´-®Ωèπ◊ Ææ••’? Thanking you ÅØË structure éπÈ®é¬d é¬ü∆? ™‰ü∆ Thank you ÅE ®√ߪ÷™«? – áçúÕ. 4) Thanking you ®√ߪ’úøç ÆæJ-é¬ü¿’. Ñ verb ï-¢√-•’: ™«í¬ transitive. As clear as mud ™«çöÀ expressions.English dictionary ™ èπÿú≈. Å®·ûË (é¬ç-úÕúÁß˝’ö¸) áèπ◊\´ ¢√úø’-éπ™ ÖçC.-O-öÀ ûËú≈ -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’.π◊-´÷®˝. N’®√u-©-í∫÷úÁç ï-¢√-•’: éπL°œ °æ©-éπ-èπÿ-úø-ü¿ØË rule àO’-™‰ü¿’. -Ñ ¢√é¬u-©†’ English ™ ᙫ îÁ§ƒpL? ≤ƒh®·. MRO = á¢˛’-Ç-ã-Ö ˛ (Ö èπ◊ -§Ò©’x)– Ééπ\úø ÆæçCµ. XE-¢√-Ææ-®√´¤. Apology E demand îË≤ƒhç. Å™«ç-öÀ-¢√®Ω’ Ééπ\úø ûÁL-°œ† N≠æ-ߪ÷©’ í∫´’-Eç-î√-©E èπÿú≈ Å®Ωnç. 2) î√™«-´’çC ´÷ô™x 'é¬çö¸-•ö¸— Åçô’ç. Me as well. ÅC Å´yü¿’. Å®·ûË Modern usage ™ ØËØË. áçÑ¢Ó. Nï-ߪ’-†-í∫®Ωç ï-¢√-•’: 1) Home èπ◊ House èπ◊ ûËú≈ Éçûªèπ◊ ´·çü¿’ î√™«-≤ƒ®Ω’x explain î˨»ç.¢Á-∞¡x-úøç -™‰ü¿’. This is N≠æ-ߪ’ç™ ´÷ö«x-úË-ô-°æ¤púø’. ü∆†®Ωnç ûª°æp-E-ÆæJ ÅØ√? Å™«Íí I'll certainly go there = ؈’ ûª°æp-èπ◊çú≈ 'certainly' ÅØ√o 'ûª°æp-E-ÆæJ— ÅE Å®Ωnç éπü∆. Apology Åçõ‰ éπ~´÷-°æù (is) èπ◊ past tense. ´’†-éπC Å™« Å©-¢√-õ„j-§Ú-ûª’çC. Ééπ Ø√ ¶µ«®Ωu ¢Á∞Ïx -v°æ-¨Ïo-™‰ü¿’ éπü∆. usage ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Longman's dictionary ™«çöÀ ¢√öÀ™ ûª°æpéπ üÌ®Ω-èπ◊-û√®·. 'read' ´‚úø’ tense ©†’ ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’çúÕ. Should present day English ™ orders. ™ v°æ¨¡o: 1) He was coming to me every morning. 2) ÉC v°æÆæ’hûªç ï®Ω-í∫E N≠æߪ’ç. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Kandrapadu. ¢Ëîª-Í®ùÀ 4) ÆæÈ®j† sentence é¬ü¿’. I should start now or I'll miss the train = train (Necessity) clear lessons ØËE-°æ¤púø’ •ßª’-™‰l-®√L ™‰éπ§ÚûË É´Fo í¬ Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ ÖØ√o®·. lookt ÅE pronounce îËߪ’-í∫©ç. Is ÅØË °æü∆-EéÀ was Ñ È®ç-úÕçöÀéà ûËú≈ ÖçC éπü∆? Å´¤-ûª’çC éπü∆. (Order) 2 If I were a king I could rule the country very well. I éÀ f éÀ ´’üµ¿u Uûª O’È®éπ\úø îª÷¨»®Ω’? Ñ Uûª Å´-Ææ®Ωç ™‰ü¿’. éÌEo verbs ´·çü¿’ A îËJÊÆh ÅN Adjectives Å´¤-û√®·. ÇÆæ’h© ûªí¬-ü∆-©†’ í∫’Jç-*† N≠æߪ÷™«xçöÀN á´-JéÀ ûÁ©-§ƒ™ Ææp≠ædçí¬ ûÁL-ߪ’-†-°æ¤púø’. Å™«Íí Where is it èπÿú≈. Is . Where É>ö¸?/ ¢Ë| (-®˝)Éñ¸ it? etc.were tense Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. 3. past peréπü∆. 2. Home. 2. ؈’ ûª°æ¤p-îË-¨»†’ 鬕öÀd *çA-Ææ’hØ√o. ü˨»Eo îªéπ\í¬ §ƒLç-îË-D ™‰ü¿’ ÅE).htm . áçü¿’-éπçõ‰ Ééπ\úø í∫ûªç™ (Åûªúø’ Ø√ ü¿í∫_-®Ωèπ◊ ®√´úøç) äéπ Ææ´’-ߪ’ç™ (éÌçûªé¬-©ç-§ƒô’ v°æA-®ÓV é¬èπ◊çú≈) ïJ-T† °æE-é¬ü¿’ éπü∆. She is feeding somebody. ≤ƒßª’ç îË≤ƒh-†-†úøç. – Èé. how are you). Ñ È®çúÕçöÀ ´’üµ¿u éπ*a-ûª-¢Á’i† ûËú≈ àN’öÀ? – îªçvü¿-¨Ï-ê®˝.awake. ÉçTx≠ˇ ´÷ö«x-úøôç ´Ææ’hØ√o. DE Å®Ωnç Ñ éÀçC N≠æ-ߪ÷™x ÇÆæéÀh/ Ñ éÀçC N≠æߪ÷©ûÓ Ææç•çüµ¿ç. House .. Å®·ûË should †’ É™« ¢√úøôç old fashioned.English dictionary Éçûª-´-®Ωèπ◊ á´®Ω÷ ®√ߪ’-™‰ü¿’. -ÑÈ®çúÕç-öÀéà ûËú≈: àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x OöÀE Ö°æ-ßÁ÷T≤ƒh®Ó Sorry: I'm sorry I am late = Ç©-Ææuçí¬ N´-Jç-îªçúÕ.. would He should be here at 10. Standard English authors ®√ÊÆ books. 2. (This is) áO’u¢Ó £æ«¢√y®Ω÷u ¢ËK->ö¸ (where ( CÆ‘ñ¸ – ûÁ©’-í∫’™ ´÷C-Jí¬ Ææçüµ¿’-©’-îËÆæ÷h éπL°œ °æ©-éπèπÿ-úø-ü¿E. °æü∆©†’ Ææp≠ædçí¬ N´-J2.was/ Can't but situation = ûª°æp-E-ÆæJ °æJ-Æ œnA ÅE. Å™«-é¬-èπ◊çõ‰ is I can't but go now = ؈’ ¢Á∞¡xéπ ûª°æp-ü¿-éπ\èπ◊ àN’öÀ? úÕéÀ (Ø√ éÀ≠dçæ ™‰éπ-§Ú-®·Ø√. ¨¡%çí∫-´-®Ω-°æ¤-éÓô ´*a†çü¿’èπ◊ *çA-Ææ’hØ√o. é¬çúÕ-úÁ-ß˝’ö¸/ é¬çúÕ-úø-ö¸– Ñ È®çúø÷ correct Öî√a-®Ω-ù™‰. ü˨»Eo îªéπ\í¬ §ƒL-≤ƒh†’. English ™ éÌEo verbs ´·çü¿’ 'A' áçü¿’èπ◊ îË®Ω’-≤ƒh®Ω’? Öü∆£æ«®Ω-ùèπ◊ wake . àC éπÈ®èπ◊d? – >. ûª°æpèπ◊çú≈ ÆæÈ®j† accent ´Ææ’hçC. necessity ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç.´’†ç ´Jh-Ææ’hçC. Important information. novels. Spoken English ™ also Åçûªí¬ ¢√úø®Ω’. was/ were. ≤ÚpéπØ˛ ÉçTx≠ˇ öÃ*ç-í˚™ ÂÆöÀ™¸ 鬢√-©E éÓJéπ. Must is more powerful than should. Åçõ‰ past ™ç* future †’ ûÁ©’-°æ¤-û√®·. past perfect tense èπ◊ Certainly = ûª°æp-èπ◊çú≈ ÅE ®√¨»®Ω’. 3. äÍé Å®√n-Eo-≤ƒhߪ÷? 2. ᙫ ØË®Ω’a-éÓ-¢√L? 3. Ç®˝ Åçö«´÷ ÅØË ü∆E-O’ü¿ Çüµ∆-®Ω-°æúÕ Öç-ô’çC. 'To whom soever it may concern' DE Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ? Usage ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Åûªúø’ -ņoC í∫ûªç™. He bent down éÌ´’t ´ç-Tç-C.. Å®·ûË abbreviation N≠æ-ߪ’ç™.îÁô’d é¬ßª’©’/ °æçúø’x îÁô’d-é¬-ߪ’©’ é¬ßª’úøç) 9) Sharpening the pencil. (MLA). v°æ¨¡o: 1) Be ÅØË °æü∆-EéÀ past tense. Ç Åçö«´÷ ™‰ü∆ American English ™™«. àüÁjØ√ ņ-´îª’a. È®çúø÷ future forms. (®√V Å´yúøç Åçô÷ ïJ-TûË. 3) Spoken English trainer í¬ settle Å¢√y-©çõ‰. (Ééπ\úø This èπ◊ v§ƒ´·êuç. Die (present) . Ééπ\úø èπÿú≈ üˆo-®·Ø√ v§ƒ´·êuç É*a °æ©-é¬-©-†’-èπ◊-†o°æ¤púø’. Usage. R †’ British English ™™«. – Èé. Oxford Dictionary ™«çöÀ °æE-îËÊÆ véÀߪ’-©†’ í∫’Jç* v°æûËu-éπçí¬ ´’ç* dictionaries É™«çöÀ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊ØË ´÷®Ω_ç îÁ°æpçúÕ. would ¢√úøû√ç. He said that he would help me. URL: http://www.

Shrine C.. Puneeth: Showing in that old theatre. its running to packed houses.) B 1.) 3) Directed by Darshak. (Åçü¿’™ Ǩ¡a-®Ωu-¢Ë’-O’-™‰ü¿’. à ¶µ«≠æ †’ç* English ™éÀ ´÷ô-´-*aç-ü¿ØË ü∆Eo-•öÀd. that'd be welcome. you mind/ Mind? Åçö«ç– O’Íé-´’Ø√o Ŷµºuç-ûªÉéπ\úø Å®Ωnç treat= Nçü¿’. ´’† ´·E-Æœ-§ƒ-Löà °æ†’© Ø√ùuûª B®ΩC.) îÁÊ°pC. Coffee would do.. Öèπ◊\-O’ü¿ °æ†’o©’ °çîª-úøçûÓ. 2-A.) Coffee Puneeth: What about this movie we're going to? Is it good? (´’†ç ¢Á∞¡Ÿûª’†o Ñ ÆœE´÷ ¶«í¬ØË Öçü∆?) Kundan: Shot mostly abroad. c) She cooked extra food in anticipation of more guests = áèπ◊\´ ÅA-ü∑¿’-™ Ô-≤ƒh-®ΩØË Ç™-îª-†ûÓ Ç¢Á’ áèπ◊\¢Ë ´çúÕçC. past participle. Anticipation A. áèπ◊\´ ¶µ«í∫ç NüË-¨»™x *vB-éπJç-îª-•úÕ. îË->-éπ\E Å´-é¬-¨»©÷ É™«çöÀN elusive.) ÉC Spoken English ™ common. Profiteer X Lose. °æö«d-Gµ-®√¢˛’. Anticipation Åçõ‰ ´·çü¿’-îª÷°æ¤ ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. 2) Profiteer = (A) Exploit .) Mind= Ŷµºuç-ûª®Ωç îÁ°æpúøç/ ÇÍé~-°œç-îªúøç/ Ŷµºuçûª®Ωç Öçúøôç. É≤ƒh®√?) b) The match began an hour ago is still on = B: Not at all. 'un-' 'in-'. E ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬ ÅE). 3. We can start now. Ææ´·-vü¿°æ¤ äúø’f shore.) 4) The collections recorded so far = Ééπ\úø èπÿú≈ recorded. 2.. is now in a bad shape thanks to the quality of our municipality works. 2) Released three weeks ago. a) In anticipation of a good rank in the exam. (é¬ÊÆ°æ¤ ÇÍíç-ü¿’èπ◊ FÍé-¢Á’iØ√ Ŷµºuç-ûª-®Ω´÷?/ Çí∫’-û√¢√? ´÷ Å´’t AJT ®√í¬ØË ´’†ç •ßª’-©’-üË-®Ωü∆ç. Here you are. É™« use of past participle English ™ î√™« common ´÷vûª¢Ë’ é¬èπ◊çú≈. I'm not in any hurry. ≤˘éπ-®Ωu-´çûªç èπÿú≈. released. Çü¿-®Ωù ™«çöÀN. c) The candidates chosen for the scholarships deserve them. a) Cement and steel dealers are trying to profiteer following the hike in taxes on them = Ééπ\úø repaired. Explanation: 1) Anticipation = (D) Expectancy- àüÁjØ√ ï®Ω’í∫’-ûª’ç-ü¿E/ ï®Ω-í∫-¶ßË’ ü∆E-éÓÆæç áü¿’-®Ω’-îª÷-úøôç. if it is still drawing crowds. (Scholarships èπ◊ áç°œéπ îËߪ’-•úøf (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’: áç°œ-Èéj†) Ŷµºu-®Ω’n-©ç-ü¿®Ω÷ Å®Ω’|™‰. it seems. Practise îËߪ’çúÕ. pickpockets (-ñ‰-•’üÌçí∫©’) -îË-AéÀ -*éπ\®Ω’ Ææ’-©¶µºçí¬. î√©’.. dis ÅØË °æü∆©’ ®√≤ƒhç. Ø√oúø’.SURESAN ®Óúø’f àú≈C éÀçü¿ repair î˨»®Ω’. Åéπ\-úÕ-Èé∞Ï} M. ´’† sentences. Ñ prefixes ¢√úøéπç Öçô’çC. ÅA-ü∑¿’©/ Éûª-®Ω’© °æôx ´’†ç îª÷Ê° ´’®√uü¿. (àO’ AØ√-©-E-°œç-îªúøç ™‰ü¿’. Ç *vûªç íÌ°æpüË Åߪ·uç-ú≈L. ûª°æpéπ èπÿ®ÓaçúÕ. (´‚úø’-¢√-®√© éÀçü¿ô Núø’-ü¿-™„j-†-°æp-öÀéà Éçé¬ EçúÕ† halls ûÓ †úø’-≤ÚhçC. Å™«çöÀüËç (É¢√y∞¡ Åûªúø’ °æ¤öÀd-†¿’ ÅØË Å®ΩnçûÓ) Not at ®ÓV Nçü¿’ ÉÆæ’h-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 447 all™‰üÅçö«ç.? English ™ î√™« common. Å®√n-©†’ ´÷Í®aç-ü¿’èπ◊. Suppose KEY: 1-D. BÆæ’-éÓçúÕ. Å®Ωnç– EÍ®l-Pç-îª-•úÕ. 3) Shrine = (B) Temple = í∫’úÕ/ í∫’úÕ-™«çöÀ °æNvûª/ v§ƒ®Ωl¥Ø√ ´’çC-®√©’. ´’J-éÌ-EoçöÀ´·çü¿’ un. b) We waited with anticipation to meet the great leader = Ç íÌ°æp Ø√ߪ’-èπ◊úÕo éπ©’-Ææ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Öûª\ç-®∏ΩûÓ áü¿’-®Ω’-îª÷¨»ç. ïí∫_-ߪ’u-Ê°ö A. ÉçéÌ-EoçöÀ´·çü¿’ im. The theatre is old. áEo-éπ© °∂æL-û√©’/ °æKé~¬ °∂æL-û√©’/ ã ´uéÀhE éπ©’Ææ’-èπ◊ØË ´·çü¿’. Anticipation X Retrospect ïJ-T-§Ú-®·† N≠æ-ߪ÷© í∫’Jç*/ í∫ûªç í∫’Jç* Ç™- In retrospect. 1. As elusive as a pickpocket Åçõ‰ àN’öÀ? 2. Éçü¿’èπ◊ Ææ’´·-êÆæpç-ü¿† (Ŷ‰s. the movie includes some sights that are a real treat to the eyes. OöÀéÀ à¢Á’iØ√ Ææ÷vû√©’ ÖØ√oߪ÷? 3. E®√tûª Åçîª-Ø√-©-E-°æp-öÀÍé ü∆öÀ-§Ú-®·çC. ´·êuçí¬ ´’†ç íı®Ω-Nç-îË-¢√-∞¡xûÓ ´÷ö«x-úË-ô-°æ¤púø’. Ééπ´·çü¿’ ™‰†çûªí¬ íÌ°æp collections Öçö«-ߪ’E ÇP-≤Úh†o Ñ *vûªç. PP V3 (Third form of the verb PP verb PP Ééπ\úø Åçô’ç-ö«®Ω’ Íé´©ç á°æ¤púø÷ •úË ÅE ´Ææ’hçC. Ééπ´·çü¿’ éπçõ‰ íÌ°æpí¬ surpass= ü∆öÀ-§Ú-´úøç /N’ç*-§Ú-´úøç EXERCISE Match the words under A with their meanings under B A Åçûª §ƒûª theatre ™ Çúø’ûª÷ Éçûª´’çC vÊ°éπ~-èπ◊©†’ ÇéπJ{-≤Úhç-ü¿çõ‰. Expectancy E.. Ééπ\úø èπÿú≈. ®Ω´÷?/ O’Í®ç ņ’-éÓ-®Ω’-éπü∆? ÅØË ¶µ«´çûÓ.) Puneeth: Do you wish to have anything to eat? ( à´’Ø√o Açö«¢√?) Kundan: I don't feel like it now.past participle of shoot (*vû√Eo *vB-éπ-Jç-îªúøç) – Å®Ωnç: *vB-éπJç-îª-•úÕ. b) He spent his retired life visiting all the shrines in India = ûª† °æü¿O N®Ω-´’ù ûª®√yûª í∫’∞¡⁄x íÓ°æ¤-®√©’ ü¿JzÆæ÷h @Nûªç í∫úÕ-§ƒ-ú≈-ߪ’†. Ø√Íéç ûÌçü¿-®Ω-™‰-ü¿’™‰. past participle. éÀ Å®Ωnç. 6) The road repaired a year ago. îËAéÀ üÌ®Ω-éπE îË°æ©’. Å®Ωnç: É°æp-öÀ´-®Ωèπ◊ †¢Á÷ü¿’ îËߪ’-•-úÕ† (´÷´‚-©’í¬: É°æp-öÀ-´-®Ωèπ◊ †¢Á÷-üÁj†) 5) Shot mostly abroad Ééπ\úø èπÿú≈ shot . Shall I make you some cof fee? Kundan: Released three weeks ago it's running to pack houses still. Éü¿’íÓ. Éçûª-´-®Ωèπÿ. ´÷ô© ´·çü¿’ îËÍ®a. a) At Tirumala is the shrine of Lord Venkateshwara = A®Ω’-´’-©™ X ¢Áçéπ-õ‰-¨¡y-®Ω-≤ƒyN’ ǩߪ’ç ÖçC. I now see I made a mistake= í∫û√Eo í∫’Jç* Ç™-*ÊÆh ؈’ §Ò®Ω-§ƒô’ î˨»-†E Å®Ωn-´’-´¤-ûÓçC. Å°æ¤púÕ™«– Would treat ´÷´‚©’ Å®Ωnç = ¢Ájü¿uç îËߪ’úøç. Ç hall §ƒûªC. Å´-ûªL ¢√∞¡xèπ◊ É•sçC éπL-Tç-îË™« Öçõ‰ ´’†ç îËߪ’éπ. ¶«í¬ practise îËߪ’çúÕ. URL: http://www. Öçö«-ߪ’ô. 'non-' 'dis-' ™«çöÀ ¨¡¶«l-©†’ prefixes Åçö«ç. 1. 2 Japan has surpassed the US in the production of fuel efficient cars = petrol ûªèπ◊\´ ûÓ áèπ◊\´ ü¿÷®Ωç †úÕîË é¬®Ωx ûªßª÷-K™ ï§ƒØ˛ Å¢Á’-J鬆’ N’ç*-§Ú-®·çC.) Look at the following expressions from the conversation above: 1) Puneeth: (Would you) mind waiting a bit? Kundan: Not at all.í∫’®Ω’-¢√®Ωç 17 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Puneeth: (Would you) mind waiting (for) a bit? once my mom comes back we can start. Would you mind . (àç °∂æ®√y™‰ü¿’. í∫çô éÀçü¿ô v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-•-úÕ† (´÷´‚-©’í¬ ûÁ©’í∫’: í∫çô éÀçü¿ô v§ƒ®Ωç-¶µº-¢Á’i†) Ç match Éçé¬ ï®Ω’-í∫’-ûª÷ØË ÖçC. îÁ°æpéπ ûª°æp-éπ-§ÚûË. Ñ ¨¡¶«l-©†’ Ö°æßÁ÷-Tç-îª-ú≈-EéÀ Ææ÷vû√™‰ç ™‰´¤. and starring such big names directed. (Å™«Íí. repaired just a year ago.) Kundan: Not at all. not at all. past participle (pp) of release.) Puneeth: (It's) not surprising directed by darshak and starring such big names. b) The government has warned traders against profiteering in essential commodities = Eû√u-´-Ææ®Ω ´Ææ’h-´¤©’ Åvéπ´’ ™«¶µ«-©èπ◊ Nvéπ-®·çîª-èπÿ-úø-ü¿E v°æ¶µº’ûªyç ¢√u§ƒ-®Ω’Lo £«îªa-Jç*çC. B: Oh. *†o sentences ûÓ áèπ◊\´ ¶µ«´ç ûÁ©-°æ-´îª’a. Å®Ωnç= repair îËߪ’-•-úÕ†.Eû√u-´-Ææ®Ω ´Ææ’h-´¤™«xçöÀN éÌ®Ω-ûªí¬ Ö†o-°æ¤púø’. (Éçûª-´-®Ωèπÿ †¢Á÷-üÁj† collections î√™« Ǩ¡a-®Ωu-éπ-®Ωçí¬ ÖØ√o®·. †C äúø’f– bank. ûÁ©’-í∫’™ Ñ ´÷ô©’ éÌçîÁç §ƒçúÕûªuçí¬ ÅE-°œç-*Ø√. If you don't mind ÅE èπÿú≈ He giving a birthday treat today.?/ Mind (áèπ◊\´ ¶µ«í∫ç NüË-¨»™x *vAç-*† Ñ ÆœE´÷™ éÌEo ü¿%¨»u©’ éπ†’o-©-°æç-úø’-´í¬ . he promised a party to his friends rank = friends party °æK-éπ~™ ´’ç* ´Ææ’hç-ü¿ØË Ü£æ«ûÓ ûª† èπ◊ É≤ƒh-†E ´÷öÀ-î√aúø’ a) A: Would you mind/ Mind my sitting here?/ if I sit here? Puneeth: Yea. Released three weeks ago = ´‚úø’-¢√-®√© éÀçü¿ô Núø’-ü¿© îËߪ’-•úÕ– (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’: ´‚úø’-¢√-®√© éÀçü¿ô Núø’-ü¿-©®·u . (ØËE-éπ\úø èπÿ®Óa-´úøç O’Íé-´’Ø√o Ŷµºuç-ûª-®Ω´÷?. ¢√u§ƒ-®Ω’©’ ¢√öÀE áèπ◊\´ üµ¿®Ω-©-éπN’t Åvéπ´’ ™«¶µ«©’ §Òçü¿’-ûª’-Ø√o®Ω’. Ææ’©-¶µºçí¬ üÌ®Ω-éπE üÌçí∫©’. (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’: ü¿®Ωzé˙ direct îËÆœ†. Past participle †’ É™« Ö°æ-ßÁ÷-Tç-îªúøç ´©x. Exploit 2.) Puneeth: Shall I make you some coffee in the mean time? ( Ñ™°æ¤ Fèπ◊ éÌçîÁç 鬰∂‘ îËߪ’Ø√/ É´yØ√?) Kundan: Oh. Peak D. -Åç-ü¿’éπ-E -ñ‰-•’-üÌçí∫-™«x -îË-AéÀ -*éπ\-E -¢√-∞¡x-†’ as elusive as a pickpocket Åçö«ç. (*vB-éπ-Jç-*†/ *vB-éπ-Jç*. Directed by Darshak = ü¿®Ωzé˙ îË direct îËߪ’•úÕ. the movie has to be very good. (I) haven't had anything for hours.net/spoken/spoken.htm . •úÕ†.) Kundan: The collections recorded so far is really astounding. Expected to hit an all time high. Åçö«ç. Kundan: Isn't that your mom coming? (Ç ´Ææ’h-†oC O’ Å´’t-é¬ü∆?) Puneeth: Sure she is. °ü¿l-°ü¿l û√®Ω©’ †öÀç*-†-°æ¤púø’.) (E®Ω-¶µºuç-ûª-®Ωçí¬. You are welcome. (Å´¤†’ éπ*a-ûªçí¬. pp of repair. it has already surpassed the producer's estimates. ÉçTx-≠ˇ™ éÌ-Eo °æ-ü∆-©èπ◊ ´uA-Í®éπ °æü∆©’ ®√ߪ÷©çõ‰ éÌEoçöÀ´·çü¿’ non. Profiteer B. ´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’: ØËE-éπ\úø èπÿ®Óa-´î√a?) ( Shot mostly abroad = Q. ´’†ç îËÊÆC. Æœ¢Á’çö¸. ´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’: repair Å®·†/ repair Å®·. and the road to it. É™« ´uA-Í®é𠶵«¢√-©†’. Elusive Åçõ‰ îËAéÀ *éπ\E... ü¿®Ωzé˙ ü¿®Ωz-éπ-ûªyçîËÆœ. 3-B.) Astounding = N°æ-K-ûª-¢Á’i† Ǩ¡a®Ωuç éπL-TçîË An all time high = Éçûª-èπ◊-´·-†’°æ¤. ´’†ç •ßª’-©’-üË-®Ω´îª’a.) a) Some of the songs sung at the party were sweet= party b) A: (Would you) mind giving me your pen? (O’ pen Ç ™ §ƒúø-•úøf §ƒô©’ (éÌçûª´’çC §ƒúÕ† §ƒô©’) ´’üµ¿’-®Ωçí¬ ÖØ√o®·. Bank – shore ´’üµ¿u ûËú≈ à-N’öÀ? – áÆˇ. short Å´¤-û√®·. Å®·ûË é¬ü¿’. ¢√öÀE áèπ◊\´ üµ¿®Ω-©èπ◊ -ÅN’t Åvéπ´’ ™«¶µºç §Òçü¿úøç. àç ï®Ω-í∫-¶-ûª’çüÓ ÅE Öûª\ç-®∏ΩûÓ (Å°æ¤p-úø-°æ¤púø’ éπçí¬®Ω’/ ¶µºßª’çûÓ) áü¿’-®Ω’ -îª÷-úøôç. Temple 3.eenadu. ( (àç °∂æ®Ω-¢√-™‰ü¿’. Å°æ¤úË Åüµ∆y-†çí¬ ûªßª÷-®Ω-®·uçC. éÌEo í∫çô©’í¬ ØËØËç BÆæ’-éÓ-™‰ü¿’. ØË®Ω-Ææ’n©’.

. The official spelling book in the US is Webster's Dictionary (Webster was an American and he was solely responsible for American spelling. Q. like i (double dot over i) why? 2.net/spoken/spoken. Reading it certainly adds to our general knowledge. e) Halltickets Not Received = Åçü¿E Ç §Úö«xô™ *ç°æ-•úøf ÅûªúÕ *J-T† ÅûªúÕ shirt éÌûªhC) shirt (§Úö«x-ô™ b) His torn shirt showed his poverty= ÅûªúÕ *J-T†/ *ç°æ-•úøf shirt ÅûªúÕ Ê°ü¿-J-é¬Eo îª÷°œç-*çC. Ééπ\úø Åçõ‰ Å´¤-ûª’çC éπü∆! DEE ᙫ ¢√ú≈®Ó N´-Jçîª-í∫-©®Ω’. á´-JE? DEéÀ Ñ sentence ™ ï¢√•’ ™‰ü¿’. (made. was missing ™ ¶µ«í∫çí¬ past continuous é¬ü¿’. Where necklace was missing.unchecked (PP) EXERCISE Write News headlines in English for the following. 鬕öÀd v°æ-Jçîª-•úø’ ÅØË Å®Ωnç ´ÊÆh ÅC past participle ´÷vûª¢Ë’ Å´¤-ûª’çC. 4) Americans follow American English and not British English. Eg: The book published last week. Are Americans following Britain English or following their own. Éçé¬ îª÷úøçúÕ. (†´-™«xí¬ ÇÆæ-éÀh-éπ-®Ωçí¬ ™‰ü¿’-é¬F ´’†èπ◊ î√™« N≠æ-ߪ÷-©†’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’çD °æ¤Ææhéπç. ´’† general knowledge °ç-ûª’çC. ticiple èπÿ difference. Samhit: Why are you showing it to me? É°æ¤púø’ ´’J-éÌEo N´-®√©’ îª÷ü∆lç. Ééπ\úø published. Hyderabad A.PP) = îËߪ’-•úøf î√™« îªö«d™x ÉüÌ-éπöÀ. a) His shirt. .) Snehit: It's not as interesting as a novel certainly. °æ-úø-™‰ü¿’. Are energy forms like electricity. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’– öÃ鬩’ ¢ËÆœ† î√™« °œ©x-©-éπ-C-°æ-úø-™‰ü¿’) M. ûÁ©’í∫’ Headline: £æ«ûªuÍé-Ææ’™ ´·í∫’_J ÅÈ®Æˇd) (held= arrested.PP of raise = ûª®Ωîª÷ ¢Ëߪ’-•úË (î√™«(Ø√éÓ È®çúø’®Ó-V©. I am married to him/ her.htm . v°æ-Jç-îªü¿’ éπü∆. (îËÆœ† îªö«d™x ÉüÌ-éπöÀ). who is native Author of America.. ü∆EE îªC-N-†-¢√∞¡xç-ü¿®Ω÷ ÅC î√™« ¶«í∫’ç-ü¿-Ø√o®Ω’. (Ñ ®ÓV™x ûª®Ωîª÷ Åçü¿®Ω÷ îªJa-Ææ’h†o N≠æߪ’ç ÅC. 1) The i in Na. torn in the fight. ¶«©-é¬-Jtéπ ´u´Ææn†’ EÊ≠-Cµç-*†-°æp-öÀéÃ. past ûÁ©’í∫’– î√™« ®ÓV-©-§ƒ-ôC ´‚ÊÆ ÖçC. í¬ßª’-°æ-®Ω-îª-•úøf Ç®Ω’-í∫’®Ω’) ´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’– ®Óúø’f v°æ´÷-ü¿ç™ äéπJ ´’®Ωùç. I am married. URL: http://www. If it were a novel about child labour. Åü¿’-°æ¤-™‰-èπ◊çú≈ ≤ƒT-§Ú-ûª÷ØË ÖçC. halltickets. ANSWERS a) Three terrorists detained b) Pattas distributed to the poor c) Three Indian labourers killed in Dubai d) Elections held in Nepal 3) In 'I am married'.Ééπ\úø missing. the necklace was missing' was missing past continuousnecklace Ééπ\úø ÅØËC éπE°œç-îª-™‰ü¿’ ÅØË Å®ΩnçûÓ. Ç îªç°æ-•úøf Snehit: My uncle is good at making things inter´’E≠œ ü∆ü∆°æ¤ 50 à∞¡x-¢√úø’. áç-éÓ-•úøf °æ¤Ææhéπç (•£æ›-´’-AéÀ áç°œ-Èéj† Snehit: Welcome °æ¤Ææhéπç). Past tense ´ÊÆh subject Ç °æE îËÆœ†ô’x ÅE Å®Ωnç ´Ææ’hçC. È®çúø’ ™†÷ Å®Ωnç ´÷´‚©’ ûÁ©’-í∫’™– *J-T† °æ¤Ææhéπç ÅE.) Samhit: (It's) not so simple as it looks.. 'When Q. past participle Å´¤-ûª’çC. 'i' in 'Na ive' is always written or printed . The. using past participles. Holding reader's attention on a Åçö«ç– Ç îªE-§Ú-®·† ´’E≠œ ü∆ü∆°æ¤ 50à∞¡x-¢√úø’. d) Three Held in a Murder Case= . (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’– áç°œ-éπ-®·† Ŷµºu®Ω’n©èπ◊ orders ûªy®Ω™ ´≤ƒh®·) Å®·ûË PP ´·çü¿’ ¢Á†-éπ-™„j-†-°æ¤púø’ ÅEo-îÓö«x äÍé Å®Ωnç ®√†-éπ\®Ω-™‰ü¿’. Newspaper Head lines ™ past participle ¢√úøéπç î√™« ≤ƒüµ∆-®Ωùç. (éπE-°œç-îËçûª Ææ’©-¶µº-¢Á’i† Ææ´’ÊÆuç é¬ü¿C. ûª®√yûª. I found 'meter' instead of 'metre' and so many. 3.. É™«çöÀ Å稡ç-O’ü¿ îªJaç-îisª-•-úaø’-ûtopic ª ’ †o Å稡 ç ÉC (ûª®Ω-îª’í¬ D†oç-ü¿®Ω÷ §ƒ®∏Ω-èπ◊© ÇÆæéÀhE EL°œ Öçîªúøç Åçü¿-Jéà îªJa-Ææ’h-Ø√o®Ω’). magnetism. But when light means a lamp it is a common noun. Å°æ¤púø’ Ææçü¿®√s¥-Eo-•öÀd Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√L. Ñ Å稡ç-O’ü¿ v°æ-Jç-îª-•-úÕ† °æ¤Ææh-鬙x äéπöÀ. Snehit: Oh. a) BJP leaders Arrested on their protest March= ( Ç °æ¤Ææh-é¬Eo ã≤ƒ-Í®-´’Ø√o îªü¿’-´¤-û√¢√?) (ûª°æp-èπ◊çú≈. É™«ç-öÀ-îÓôx ´’çC °œ©x©èπ◊ ÅC-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 448 past tense ®√ü¿’.§. only American English is accepted in the US. 1. Look at the following sentences from the dia(Ø√Èéç-ü¿’èπ◊ îª÷°œ-Ææ’h-Ø√o´¤?) Snehit: My uncle has written it. Ñ past participle Ö°æßÁ÷-í¬Eo ñ«ví∫ûªhí¬ í∫´’-Eç-îªçúÕ.) Snehit: This is perhaps one of the laws made only to be broken.) In other aspects like pronunciation and usage too. (ûÁ©’í∫’ °ævAéπ Headline. È®çúø’ v°æßÁ÷í¬©’ Ææçü¿-®√s¥-Eo-•öÀd correct Å®·-†-°æ¤púø’.-Ç-C-¢√®Ωç 20 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2 Snehit: This is one of the books published recently on the subject of child labour. 2) All these nouns are abstract nouns.. Appeal Turned Down in Supreme court= Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d™ ûÓÆœ°æ¤-îªa-•úøf v°æ¶µº’ûªy Å°‘p©’. am married is passive. Govardhan. O’®Ω’ îªC-¢Ë-ô-°æ¤púø’.Movie éÓ™p-ûª’-Ø√o-†E/ §ÚíÌô’dèπ◊ç-ô’-Ø√o-†E ÅØË Å®ΩnçûÓ. I was about to ask you myself. ≤ƒüµ¿uç-é¬ü¿’. but it does give us a lot of information. In the sentence. Ñ ÆæçüË£æ«ç nated. PP Å´¤-ûª’çü∆ öÃé¬-L-´y-•úøf (vacciÅE ÆæçüË£æ«ç éπ©’-í∫’ûª’çC. ÉçéÓ îª÷úøçúÕ. Missing Ééπ\úø.áü¿’-®Ω’-é¬-©’p™x Éü¿l®Ω’ ´÷NÆæd x é¬La-¢Ëûª) b) His torn book shows his carelessness.Ashok. Past participle èπ◊ ÉçéÓ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç îª÷ü∆lç. past pareveryone. ™ ´·çü¿’ ´≤ÚhçC éπü∆. In spite of the ban on it.) a) The question raised often is whether Samhit: How about lending it to me for a couple Chiranjeevi will enter politics or not – Éçü¿’™ of days? raised .ive is always printed with double dots to indicate that both the vowels 'a' and 'i' are pronounced. BJP áü¿’-®Ω’-é¬-©’p™x é¬La-îªç-°æ-•úøf ´÷N-Æˇd©’. Å™«ç-ô-°æ¤púø’ ÅC b) Several children vaccinated developed past tense Å´¤reactions= ûª’çü∆. à part of speech ÅØË îª®Ωa ņ-´-Ææ®Ωç éπü∆? Whose necklace was lost/ was missing yesterday? was missing past continuous ' E†o á´J ØÁéπxÆˇ §Ú®·çC—— ņ-ú≈-EéÀ ÅØ√o®Ω’. . Ç®Ω’-í∫’-JéÀ í¬ßª÷©’. . éÀçü¿öÀ lesson ™ ´’†ç past participle Ö°æßÁ÷í∫ç English conversation ™ áçûª áèπ◊\´í¬ (¶«©-é¬-Jtéπ ´u´Ææn O’ü¿ Ñ´’üµ¿u v°æ-Jç-*† Öçô’çüÓ îª÷¨»ç-éπü∆? Past participle èπ◊ •úÕ†/ •úÕ°æ¤Ææh-鬙x ÉüÌ-éπöÀ.. child labour continues unchecked. material nouns or abstract nouns? Explain why? £æ«ûªu-Íé-Ææ’™ ÅÈ®Ææ’d îËߪ’-•-úÕ† ´·í∫’_®Ω’. Perhaps it will take some more time. ÅC à tense.) Samhit: That's a topic debated quite often nowadays. (Ö©xç-°∂œ’ç-îËç-ü¿’Íé îËÆœ† îªö«d™x ÉüÌ-éπ-õ‰¢Á÷.ƒô’ Ç °æ¤Æhéæ çπ É´y-í©-∫ ¢√?) ´’çC ™‰´-ØÁûËh) v°æ¨Ïo *®Ωç-@N . those who have read it say it is very good. a) ´·í∫’_®Ω’ õ„v®Ω-JÆæ’d© E®Ωsçüµ¿ç (E®Ωsç-Cµç-îªúøç= detain) b) Ê°ü¿-©èπ◊ °æö«d© °æç°œùÀ (°æçîªúøç= Distribute) c) ü¿’¶«ß˝’™ ´·í∫’_®Ω’ ¶µ«®Ω-Bߪ’ é¬Jt-èπ◊© ´’®Ωùç (PP of Kill ¢√úøçúÕ) d) Ø˧ƒ™¸™ áEo-éπ© E®Ωy-£æ«ù (hold= E®Ωy-£œ«ç-îªúøç). married is an adjective. sure. (í∫´’-Eéπ: î√™«-®Ó-V-©-§ƒ-ôC ´‚ߪ’-•úË ÖçC.. (ÉC ®√ÆœçC ´÷ ¶«¶«ß˝’.) participle äÍ陫 Öçö«®·.) Samhit: Your comparing it with a novel is meaningless. (†’´¤y ü∆Eo novel ûÓ §Ú©aúøç ÆæJ-é¬ü¿’. I have asked this because in some grammar books written by Norma Lewi. I knew I was missing the movie . as na-Ive and not as neive. 3) It remains unchecked. (a) ™ killed. matter like this one isn't possible for É™« ûÁ©’-Ææ’-éÓ-¢√L. Å™« §Ú©aúøç correct Å´¤-ûª’çC) she came back. Ñ éÀçC Newspaper head lines study îËߪ’çúÕ– past participle use ûÁ©’-Ææ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊. past tense í¬ BÆæ’-èπ◊çõ‰ Ç ´’E≠œ îªç§ƒúø’ ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC. We know it is not the passive form because in the passive form we use the object.PP) î√™«Åéπ\-Í®xü¿’. is new= c) Govt.Ch. ÅÆæ©’ ØËØË E†’o Åúø-í∫-¶ûª’Ø√o. ÅC ¶«©-v¨¡´’ Çüµ∆-®Ωçí¬ ®√Æœ† novel Å®·ûË. torn book (b) torn (PP) book sentences The candidates selected will soon get orders= The selected candidates= orders îËߪ’-•úøf b) Two Maoists shot dead in encounter = 4) This is one of the laws made. Is it the passive form as I am married (by someone) or married is used as an adjective? How can we know? 4.) †-ô’-´çöÀ ÅØË Å®√n©’ èπÿú≈ ´≤ƒh-ߪ’E ûÁ©’Ææ’-èπ◊Ø√oç. ÅE. laws made only to be br oken Samhit: Oh sure. Ç °æ¤Ææhéπç v°æ-Jç-*çC ÅE Å®Ωnç ´Ææ’hçC. a) The book torn was mine .married is an adjective.SURESAN example a) The man killed was about fifty years old b) The man killed the snake.) Snehit: How about giving the book a look? logue above: 1) This is one of the books published recently 2) That's a topic debated quite often 3) . Have it. In this sentence. (N≠æ-ߪ÷Lo ÇÆæéÀh éπL-Tç-îËô’x îËߪ’úøç ´÷ 2) This debated quite often: ûª®Ω-îª’í¬ ¶«¶«-®·éÀ ¶«í¬ ûÁ©’Ææ’.past participle) (Åü¿’°æ¤ îËߪ’-•-úø-èπ◊çú≈) ÅC Åü¿’°æ¤ îËߪ’-•-úø-èπ◊çú≈ ÖçöçC (ü∆EéÀ Åü¿’°æ¤ ™‰èπ◊çú≈ §ÚûÓçC– ´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’). book is interesting ™ interesting ™«í¬ adjective. f) One Killed and Six Injured In Road Accident= (îªç°æ-•úøf äéπ®Ω’. °æ‹Jhí¬ Å´’-©-ßË’uç-ü¿’èπ◊. ÉçéÌçîÁç é¬©ç °æúø’-ûª’çC. was missing past continuous. Sentence (a) PP. heat.eenadu. I am married. Arrest E®Ω-Ææ† ßª÷vûª™  Ø√ߪ’èπ◊©’. (´÷´‚©’ English ™ î√™« verbs èπ◊ past tense. it remains unchecked 4) This is one of the laws made only to be broken 1) One of the books published on the topic= (Published. b) The book selected for the prize = •£æ›-´’-AéÀ Samhit: Thank you. the comparison would be right. ´’†ç ´÷´‚-©’í¬ esting. past tense í¬ BÆæ’-èπ◊çõ‰. ´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’– Ñ a) It remained closed for several days = Å稡ç-O’ü¿ v°æ-J-ûª-¢Á’i† °æ¤Ææh-鬙x ÉüÌ-éπöÀ.*ç°æ-•úøf (*J-T-§Ú-®·†) °æ¤Ææhéπç Ø√C. like interested in 'I am interested'. . past tense èπÿ. Pidathapolur A. light. °æ¤Ææhéπç v°æ-Jç-°æ-•-úø’-ûª’ç-üËí¬F. (ûÁ©’í∫’ °ævA-éπ™: v°æ¶µº’ûªy Å°‘p©’†’ ûÓÆœ°æ¤-*a† Ææ’v°‘ç-éÓ®Ω’d/ Ææ’v°‘çéÓ®Ω’d ûÓÆœ-°æ¤-*a† v°æ¶µº’ûªy Å°‘p©’) ™ áç°œ-éπîË-ߪ’-•úøf (áç°œ-éπ-®·†) Ŷµºu®Ω’n©’ §Òçü¿’-û√®Ω’. 鬕öÀd Éçü¿’™ killed.

) a) I don't like your coming late to class. ≤ƒ-üµ∆®Ω-ùçí¬ '. why? people moving to new homes should apear happy. but moving into a new home is'nt such an easy thing. F °æ®Ωu-¢Ë-éπ~ù Öçú≈L. (smoking ´÷ØË-¨»-úø-ûª†’. Susen: Isn't your accommodation paid for by your company? (F ´Ææ-A/. patience = (¢Á·ûªhç é¬ü¿’. Pravesh: ÅûªúÕE äçôJí¬ ´CL ¢Á∞¡xúøç bad manners éπü∆? Pradhan: Åûªúø’ ¢Á∞¡xôç í∫ ’Jç* FÍé-´ ’-®·Ø√ ûÁ©’≤ƒ? Pravesh: ØËEçé¬ -Å-ûªúÕE éπ©-´-™‰ü¿’.-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 22 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Susen: You look so tired.Sweets-noun) 1) People moving into new homes should His coming here makes everyone happy = ÅC †’¢Ëy îË≤Ú\-¢√L. Åçü¿’èπ◊ Ø√èπ◊ È®çúø’-®Ó-V©’ èπ◊´÷®˝ ÇÆæn-™«Eo é̆úøç ûÁL-¢Áj† °æE.) Prasen: Thank you. ´îª’a.. there is of course arranging ™ É™« '.. 2. DEéÀ ûªí∫_-ô’dí¬ àO’-™‰ü¿’. °œ. Ö§ƒ-CµéÓÆæç õ„EoÆˇ ÇúË véÃú≈-é¬-®Ω’©’ Professional actors = ´%Ah°æ®Ω-¢Á’i-† †ô’©’. Practise the following aloud in english. give up (´÷ØËߪ’úøç). (sweets A†-ú≈Eo Åûªúø’ (Ç ûª®√yûª ¢√öÀ-†-Eoç-öÀF Ææ®Ωlúøç ÖçCí¬. adjusting to the (†’´¤y é¬xÆæ’èπ◊ Ç©-Ææuçí¬ ®√´úøç Ø√éÀ≠dçæ ™‰ü¿’. a) Every one observed Prasanth's/ Prasanth -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 449 b) Smoking is injurious talking to the girl = v°æ¨»çû˝ Ç Å´÷t-®·ûÓ to health = ´÷ö«xúøôç Åçü¿®Ω÷ í∫´’Eç-î√®Ω’. éÌûªh îÓô’èπ◊ Å©¢√ô’ °æúËç-ü¿’èπ◊ c) Teachers teaching maths need a lot of b) marks friend. îª÷¨»ç. c) i) He gave up his job for an acting career. Professional x Amateur = Ææ®Ω-ü∆-éÓÆæç îËÊÆ-¢√∞¡Ÿx. (Å®·ûË †’´¤y Ç °æEE ≤ƒ´÷†’x §ƒué˙ îËÆœ. džç-C-≤ƒhúø’.í∫îË´ß’-ª’Eúøç-çîªçÅØË Susen: Sleeping in a new place makes a differÅ®ΩnçûÓ my. appear happy = Prasen: That's right. Spoken I am used to getting up early. éÌûªh îÓô E-vCçîªúøç. Ñ ®ÓV A®Ω’´’--™x ÉÆæ-ÍéÊÆh ®√©-†çûª ï†ç ÖØ√o®Ω’. your..) Take the life out of some one = v§ƒùç Bߪ’úøç. his. 5) Sleeping in a new place does make a difference. her. ing form ´Ææ’hçC. Takes some time. ¢√öÀE ûª®Ω-Lçîªúøç v§ƒùç §Úûª’ç-ü¿-†’éÓ. È®çúø’-´ç-ü¿™  §ƒ®∏√-©ûÓ äé𠶵«í¬Eo ´·Tç*. Å®·Ø√ Éçé¬ ÅC °æ‹®Ωh-´-™‰ü¿’.) ¨»©’Ø√o®·. ™‰èπ◊çõ‰ ´’† ´Ææ’h-´¤©’ §ƒúø-´¤û√®·.. That has taken me a whole Åûª-E-éπ\-úÕéÀ ®√´úøç Åçü¿-Jéà džçü¿ç éπLTÆæ’hçC. éÀç-C ¢√é¬u-©†’ Éç-Tx-≠ˇ™ ᙫ ®√ߪ÷-™ ûÁ-©’°æç-úÕ. (´’†™ î√-™«-´’çC amateur photographers actors éπü∆?) sentences above. Packing and moving do take the life out of you. 2) . 1. Gave up + job (noun) b) Vehicles plying the highway have to pay a (éÌûªhîÓô EvCçîªúøç èπÿú≈ é¬Ææh ûËú≈ØË. ≤ƒ´÷†’x §ƒué˙ îËߪ’úøç. O’™ éÌçûª´’çC ´îËa-ߪ’çúÕ. –-á-Ø˛.-vQ. É°æ¤púø’ É™« ÉÆæ÷hç-úøôç ´©x O’®Ω’ English™ touch™ -Öç-úÕ éÌûªhN ØË®Ω’a-éÓí∫©’í∫’-û√®Ω’. 60 ¨»ûªç ´÷vûª¢Ë’) Susen: Wish you a happy life in your new home.htm . Prefer äéπ ü∆E-éπØ√o ÉçéÓöÀ áèπ◊\´ É≠æd-°æ-úøôç.A-®Ω’-´’™¸ £j«ü¿-®√-¶«-ü˛ ¶µ«≠æ ÅØËC ´·êuçí¬ English ™«çöÀC á°æ¤púø÷ ´÷®Ω’-ûª÷ØË Öçô’çC. when he is here attending on him is a headache. (éÌûªh É©xØËC ÆæçûÓ-≠æ-éπ®Ω¢Á’i† N≠æ-ߪ’¢Ë’. 2 ™  Past participle ™ ûÁ©’- Ææ’-èπ◊çü∆ç.. ©ûÓ ´’®Ó ¶µ«í∫ç ¢Á·ü¿©’ °öÀd Öçúø-´îª’a éπü∆? Ñ ≤ÚpéπØ˛ Éç-Tx≠ˇ §ƒ®∏√©’ á°æp-öÀéÀ °æ‹®Ωh´¤-û√®·? Éç-Tx-≠ˇ™  ´÷ö«x-ú≈-©çõ‰ O’J-*a† ¢√öÀ™  áEo §ƒ®∏√©’ îªC-NûË ÆæJ-§Ú-ûª’çC? – áÆˇ. opportunities = °æöÀdçC. Q. Æ洒ߪ’ç °æúø’-ûª’çC... ´’†èπ◊ é¬Ææh ûËú≈í¬ ÅEp-Ææ’hçC.eenadu. (Å®·üÓ ¢√éπuç èπÿú≈ ÅçûË). arranging things in the new home. -Å®·-ûË ÉçéÌçîÁç ¶«í¬ ´÷ö«x-úËç-ü¿’èπ◊ practice éÓÆæç Ñ Lessons ÉÆæ’hØ√oç.ing' form Å®Ωnç. éÌûªh Éçöx ≤ƒ´÷†’x Ææ®Ωlúøç ´’† v§ƒù«Lo ûÓúË-Ææ’hçC. Ö°æ-ßÁ÷í∫ç. é¬F Åçü¿’-™éÀ ´÷®Ωúøç Ææ’©-¶µº-¢Á’i† N≠æ-ߪ’-¢Ë’O’ é¬ü¿’.) ÉÆæ-ÍéÊÆh ®√©-†çûª ï†ç ( Öü∆. -§ƒuéÀçí˚ Å®·Ø√.   lessons lesson  participle (. Åçõ‰ äéπ®Ω’ äéπ °æE (†ôØ√ ¢√u°æéπç éÓÆæç Åûªúø’ ûª† ÖüÓu-í¬Eo ´÷ØËÉç>-F-Jçí˚ îªC¢Ë Nü∆u-®Ω’l¥-©èπ◊ ´’ç* ÖüÓu-í¬-´-é¬. -Å®·-ûË É™« ÅØÌa. Heat-noun) ÉD '. Ç È®jûª’ v§ƒù«©’ véÀûªç È®çúø’ ûÓúË-Ææ’h-Ø√oúø’/ BÆæ’h-Ø√oúø’.. Practise. Ø√©’íÓ ¢√éπuç™ arranging èπ◊ èπÿú≈ ÉüË Å®Ωnç ´Ææ’hçC.. Why don't some of you move out? = Bench Pradhan: (Have you) any idea of his going? Pravesh: I haven't met him yet. toll = ii) He gave up smoking Prasen: Yea. (Ø√èπ◊ Nï-ߪ’-¢√úø áçúø-¢ËúÕ Å©-¢√õ‰. c) Everyone was shocked at Kesav's/ Kesav talking like that = 4) Arranging things in a new home takes the life out of us = Í騡¢˛ Å™« ´÷ö«xúøôç °æôx Åçü¿®Ω÷ Cví¬s¥çA îÁçü∆®Ω’.SURESAN 4) There is. You must supervise their work. Åçü¿’-Íé Éçé¬ É™« É-Ææ’h-Ø√oç.) c) He is not keen on our attending the function= 2) Packing and moving into a new home isn't such an easy thing = ¢Ë’´÷ 鬮Ωu-véπ-´÷-EéÀ £æ…ï®Ω’ 鬴úøç °æôx Åûª-úÕéÀ Åçûª °æöÀdç-°æ¤-™‰ü¿’. 2.ing form) uses Ç ´úŒf ¢√u§ƒJ ûª†’ É*a† Å°æ¤pèπ◊. but moving into it is not such an easy thing.) from the dialogue v°œEq-°æ-™¸èπ◊ †îªa-™‰ü¿’. É®Ω’-èπ◊\E èπÿ®Óa-´úøç (Öü∆: äÍé •©x°j Åçü¿®Ω÷ ≤Úpéπ-Ø˛ Éç-T-x≠ˇ §ƒ®∏√©’ E®Ωç-ûª-®√-ߪ’çí¬ É´yúøç éπçõ‰ ´çüÓ. Crowd too thick to let even sand grains to pass.ing form). ence as well. He enjoys taking long walks Professional players = Tennis b) The students' / students shouting of Slogans wasn't to the liking of the principal = Nü∆u-®Ω’n© EØ√-ü∆© íÌúø´ ´%Ahí¬.Éç-öÀéÀ ÅüÁl éπç°FßË’ îÁLx-Ææ’hçü∆?) Prasen: Not the whole of it. Mind (Ŷµºuç-ûª®Ωç ûÁ©°æúøç) = Object to. or else your goods are damaged.ing form ¢√úøû√ç.. Believe me I haven't had a wink of sleep for three days now.) Susen: Isn't yours the newly painted house.OöÀ ûª®√yûª á°æ¤púø÷ Noun í¬F ™‰èπ◊çõ‰ 'ing' form í¬F ´Ææ’hçC.... Pradhan: -Å-ûªúÕ-éπ\-úÕéÀ ®√´úøç í∫’Jç* Fèπ◊ ûÁ©’≤ƒ? Pravesh: ¢√∞¡xéπ\ ûª† friend ûÓ ´÷ö«xúøôç îª÷úøí¬ØË Ø√éπ-®Ωn-´’-®·çC -Å-ûªúÌ-î√a-úøE. Pradhan: -Å-ûªúÕ™« suddení¬ ®√´ôç Ø√éÀ≠dç æ Öçúøü¿’. Sitting crowded/ to sit crowded/ to crowd (Don't sit crowded on the same bench) (The bench is cramped/ crowded.) new place.ing' form ¢√úøôç î√™« ii)(Ø√èπ äéπ-°æE îËÆæ’h†o.) úÕ: É™«çöÀ îÓôx. Éçé¬ É™« èπÿú≈ ¢√úøû√ç: äéπ®Ω’ äéπ °æE îËߪ’úøç b) i) He enjoys sweets. Getting-ing things in the new home. 3) Packing and moving do take the life out of you.ing' form èπ◊ ´îËa Å®√n©’ 1) àüÁjØ√ English Susen: And then. of course. to do it yourself. Ç ûª®Ω-¢√ûª Åú≈y-Ø˛qú˛ §ƒ®∏√- A. Kumar's buying the site was a wise move = Åûª E éÀ ≠ d ç æ ) a) Students doing engineering have good job (Å´¤†’. (Åçûª ñ«ví∫-ûªhí¬ àçîËߪ’®Ω’ ¢√∞¡Ÿx. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. Pravesh: Leaving him alone will be bad manners A. ´÷´‚©’í¬ Eûªu-@-N-ûªç™ Å´-Ææ-®Ω-´’ßË’u ´®Ωèπ◊ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ ¢Á·ü¿öÀ 200 lessons î√©’. Ææ秃-ü¿-†èπ◊ îËÊÆ. Ñ Money lender = ´úŒf ¢√u§ƒJ present Susen: But you've engaged professional packers and movers for the job. their + ¨»úø’/ ´C-™‰-¨»úø’. The money lender is taking the life out of the farmer for the money he lent him = (FC Ç OCµ™ èπ◊úÕ ¢Áj°æ¤† ®Ωçí∫’©’ ¢ËÆœ† ´‚úÓ É™‰x-éπü∆?) Prasen: That's the one. I knew he had came. the third one on the right side of the street? (àçöÀ? Å©-Æœ-§Ú-®·-†ô’x éπEp-Ææ’h-Ø√o´¤? éÌûªh ÉçöÀéÀ ´÷Í®-¢√∞¡Ÿx ÆæçûÓ-≠æçí¬ Öçú≈L éπü∆?) Prasen: A new home does make me happy. Ææ’©-¶µº-¢Á’i† N≠æߪ’ç é¬ü¿’. ûª®Ω-Lç-îª-úø-¢Á’iØ√. (éÌ-ûªh Éçöx †’´¤y ÆæçûÓ-≠æçí¬ Öçú≈-©E éÓ®Ω’èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. ◊ °çü¿-™«úË ™‰´úøç Å©-¢√ô’.-¢Áç-éπö¸. ûª®Ω-LçîË éπç°FéÀ Å°æpñ„-§ƒp´¤ éπü∆?) professional = à °æØÁjØ√ äéπ ´%Ahí¬. (Å´¤†’. enjoy (džç-Cç-îªôç). couple of days. Q. URL: http://www.'s ûÓé¬F/ ™‰èπ◊çú≈ é¬F . §Òí∫-°‘-©aúøç Ç®Ó-í¬u-EéÀ £æ…E-éπ®Ωç..Be used to (Å©-¢√ô’çúø-ôç/ °æJ-§ƒöÀ 鬴úøç).) Ñ -®Ω£æ«-ü∆-J-™ ¢Á∞Ïx ¢√£æ«-Ø√©’ ö™¸ îÁLxç-î√L. Still it is'nt over. 3) äéπ-°æE îËÊÆ. -Å-ûªúÕ-éπ\-úø’çõ‰ îª÷Ææ’éÓ´úøç (attend on) °ü¿l ûª©-ØÌ°œp. Advanced Stage™ØË ´’†ç ÖØ√oç. My father was angry at my getting such low gave up + smoking . form) 2) äéπ °æE îËߪ’úøç. ≤ƒ´÷†’x §ƒué˙îËߪ’úøç. ´‚vúÓ-V-©’í¬ Ø√èπ◊ äéπ\ èπ◊†’èπ◊ ™‰ü¿çõ‰ †´·t.net/spoken/spoken. 1.ing' form èπ◊ ÉçéÓ Å®Ωnç äéπ-°æE îËߪ’úøç (؈çûª ûªèπ◊\´ ´÷®Ω’\©’ ûÁa-éÓ-´-úøç °æôx ´÷ Ø√†oèπ◊ éÓ°æç ´*açC. (î√™« ü¿÷®Ωç †úø´ú≈Eo Åûªúø’ džç-C-≤ƒhúø’/ éÌûª h Éçöx é À ´÷Í ® ¢√∞¡ Ÿ x Ææ ç ûÓ≠ æ ç í¬ éπ E ° œ ç î √L. É°æ¤púø’ îª÷úøçúÕ ÅØË Å®Ωl¥çûÓ.. Infinitive ®√ü¿’. ÅØË Å®√n©’ ´≤ƒh®·. That you have ûª®Ω. Answer Pradhan: Do you know about his coming here? Pravesh: When I saw his sister talking to her É®Ω’-èπ◊\E èπÿ®Óa-´ü¿’l. just 60% of it. / Prasen: They are not so careful how they pack and move.) ii) He enjoys taking long walks. our. Look at the following ™„éπ\©’ ¶CµçîË öÃΩxèπ◊ î√™« ã®Ω’p Å´-Ææ®Ωç II '.) Pradhan: I don't like his coming suddenly like this.. éÌûªh ÉçöÀéÀ ´÷®Ωúøç Åçûª Keen = v¨¡ü¿l¥/ °æöÀdç°æ¤ Öçúøúøç. Sleeping in a new place does make a difference = a) i) I am used to the heat of Vijayawada. -A®Ω’°æ-A É®Ω’í¬_ ÖçC. He is keen on going to the US = uses a) Watching Indian movies can be boring = Åûªúø’ Å¢Á’Jé¬ ¢Á∞«x-©ØË °æöÀdç°æ¤/ °æô’d-ü¿-©ûÓ ÖØ√oúø’) ¶µ«®Ω-Bߪ’ ÆœE-´÷©’ äéπ ´uéÀh äéπ °æE-îËߪ’úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√∞¡x Ê°®Ωx ¢ÁçôØË îª÷úøôç NÆæ’í∫’ éπL_ç-îª. 5. M... 1) People moving into new homes should appear happy...

Business House = ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆæn. O’Í®-´’Ø√o ®√-¨»®√? He get married her. he would do it everyday = School He used to do it. 'You haven't paid the fees yet' = (†’Nyçé¬ fees éπôd-™‰ü¿’) I haven't the money †’´¤y £j«ü¿-®√-¶«ü˛ ¢ÁRûË Åûª-úÕE ņ’-éÓèπ◊çú≈ áéπ\úÁjØ√ éπ©’-Ææ’-éÓ-´îª’a (ÅC ≤ƒüµ¿uç).GLT Ram. °æ¤öÀd†-®ÓV. etc. A. 4. The marriage took place last year = ¢√∞¡x °Rx éÀçü¿-õ‰-ú≈C ïJ-TçC. ûÁ©’Ææ’éπü∆ Ééπ\úø house= cinema hall/ theatre ÅE. Åçü¿’-é¬\´-©-Æœ† ÅE Å®Ωnç ®√´-ú≈-EéÀ. wedding ü∆ü∆°æ¤ äéπõ‰– °Rx ÅE. 1. Studies. Sankavaram A. . Does it have a name? third person singular Does it have a name 2. Reception: àüÁjØ√ birthday. Spoken English. So have I. House full. Åçõ‰ stress ÅE èπÿú≈ Å®Ωnç. He got done the work.SURESAN Get married = °Rx îËÆæ’-éÓ-´úøç (get. you could run into him= ÆæÈ®j† He gets/ got married to her. äéπJ accent †’ •öÀd ¢√∞Ïx v§ƒçûªç v°æï™ îÁ°æp-´îª’a. home which I usually take = He gets/ got mar ried to her Q. . The wedding took place with due ceremony= ûªT† Ææçv°æü∆-ߪ’çûÓ (Ææçv°æ-ü∆-ߪ’-•-ü¿l¥çí¬) Ç Â°Rx ïJ-TçC. 2) Too.K. 5) Could. Ö°æßÁ÷í∫ç ûÁ©’°æçúÕ. Å®·-†-°æ¤púø’. wears only Vimal. I haven't (have not) any money/ I haven't correct. Å®Ωnç ûËú≈ûÓ. ÉçöÀE é¬ü¿’ éπü∆? 鬕öÀd ÉC ÆæJ-é¬ü¿’. = He said he would do the work = he would do it. got Ñ Å®√n©’ ûÁ©’-°æçúÕ. How go your studies/ How does go your studies 3. Accent Åçõ‰ ߪ÷Ææ. Celebration. for ¢Áç•úË ü¿÷®Ωçí¬/ *´®Ω ÖçC. Important .É秃-È®dçö¸ – ÉC ÉçúÕ-ߪ’Ø˛ accent. Phrasa verbs ¶µ«≠æ™ Ææ£æ«-ï-¢Á’i† ¶µ«í¬©’. 5) Example èπ◊ ÆæÈ®j† abbreviation Eg Up Åçõ‰ ã Cèπ◊\ ¢Áç•úË ÅØË Å®Ωnç ØË. He only wears He jumped over the wall = O’-CVimal= Åûªúø’ ´÷vûª¢Ë’ N´’™¸ ü¿’Ææ’h©’ †’ç* ü¿÷é¬úø’. (Adjust éÌClí¬ ví¬çC∑éπç 鬴a). He get to do itsentences lessons I have no money. Got Ééπ\úø has got ÅØË verb ™ ¶µ«í∫ç. ûÓ -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 450 Q. future ™í¬F Åûª-ú≈-°æE îËߪ÷L. Question ™. †ô’xØ√oúø’. DEo English ™ ᙫ îÁ§ƒpL? 5. Only vimal.htm . 1) Question gular has Does have 鬆°æ¤púø’ not ûÓ. correct. Å®·ûË wedding ņo-°æ¤púø’.ÅC (í∫ûªç™) îËÆæ’ç-úËç-ü¿’èπ◊ É≠æd-°æ-úË-¢√úË– îËߪ’-™‰ü¿’. example = Öü∆£æ«®Ω-ùèπ◊. While at school. marriage ™«çöÀ Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ÉîËa Nçü¿’. ´’ûª-°æ-®Ω-¢Á’i† Öûªq-¢√©’) Celebration: The way in which we conduct a function- äéπ Ææçü¿-®√s¥Eo– °Rx. Phrasal verbs èπ◊ v°æû√u-´÷oߪ’ç Öçü∆? ¢√öÀ Ö°æßÁ÷í∫ç àN’öÀ? Example. °Rx Ææ´’-ߪ’ç™ ïJÍí ´’ûª Ææç•ç-üµ¿-¢Á’i† °æN-vûªçí¬ ¶µ«NçîË ûªçûª’ °æü¿l¥-ûª’-©èπ◊ v§ƒüµ∆†uç Öçô’çC. Q. size ™ ñ¸ ™«) = ü∆EéÀ Ææç•ç-Cµç*. married ûÓ îËÆæ’-éÓ-´úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úøû√ç. Ééπ\úø èπÿú≈ ™ Öçúø-èπÿ-úøü¿’.Dhana. úø•’s-™‰ü¿’. Ç ¨¡•lç O’ü¿ accent/ stress Öçô’çC. either ©’ äÍ陫 ÅE-°œ≤ƒh®·. éπç°-FN ¢√úøúø’). either – -O-öÀ í∫’-Jç-* Éçûªèπ◊-´·çü¿’ lessons ™ î√™« N´-®Ωçí¬ ûÁL§ƒç. à éπôdúøç (building) -Å®·-Ø√ -Å-E Éçûªèπ◊´·çü¿’ èπ◊ Correct. äéπ ü˨¡ç/ äéπ v§ƒçûªç/ >™«x v°æï©’ äé𠶵«≠憒 ´÷ö«xúË B®Ω’. Åçõ‰ Ñ sentence ™ could past ØË ûÁ©’-°æ¤-ûÓç-Céπü∆? 7) Would do èπ◊ îËÊÆ-¢√úø’ (¢√úø’-éπí¬ í∫ûªç™) ÅE Å®Ωnç ´Ææ’hçC. so do. Why don't you buy a car? = (†’´¤y car áçü¿’-éÌ\-†´¤?) = (Ø√ ü¿í∫_®Ω Åçü¿’-é¬\-´-©-Æœ†) úø•’s-™‰ü¿’. 4) ´’†ç îÁ§ƒp-©-†’-èπ◊†o ¶µ«¢√Eo •öÀd. tea party. Reception OöÀE í∫’Jç* N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. Nïߪ÷-©†’ Åçü¿Ko Ç£æ…y-Eç* °∂æ’†çí¬ ï®Ω’-°æ¤-éÓ´úøç. 3. Could ÅØËC Future tense ™ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√a? (ÅEo Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’ ûÁ©’-°æçúÕ). Guntur A. idioms †÷ ¢√úÕ-ûËØË ¶µ«≠æ î√™« effective í¬ Öçô’çC. îª÷úøçúÕ. . He climbed up the hill Å®·ûË .í∫’®Ω’-¢√®Ωç 24 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Q. ØËEçé¬ ®√ߪ’-™‰ü¿’. Would do èπ◊ îË-¨»-úøØË Å®Ωnç Öçü∆?He said ''He would do the work'' Åçõ‰ îËÆæ’hç-úË-¢√úøØ√? Future ™ îË≤ƒh-úøØ√? Usages ûÁ©’°æçúÕ. To have done = í∫ûªç™ àüÁjØ√ îËÆæ’ç-úøôç. ®√¢√L éπü∆?) ´’üµ¿u™ He said he could do the work (He could do the work. English . not -vegetarian. 1. ™ îÁ§ƒpç éπü∆. 2. I have not money. He would like to have done to have done Å®Ωnç ûÁ©’-°æçúÕ. Indians x Non-Indians (¶µ«®Ω-B-ߪ·©’-é¬-E-¢√®Ω’/ ¶µ«®Ω-B-ßË’-ûª-®Ω’©’). Going two hours earlier is better than to be late by two minutes .Telugu spoken English book ™‰ü¿’. ü∆Eo 5. He wears Vimal only= He = éÌçúø-°jéÀ áé¬\úø’. Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English. Giddalur É≤ƒhߪ÷? A. so do. Ééπ\úø. notûÓ Å´¤-ûª’çC éπü∆? 2) How go your studies? (F îªü¿’-¢Á™« ÖçC?)/ How goes life? (@Nûªç ᙫ ÖçC?) É´Fo °æ©-éπ-Jç°æ¤ ´÷ô©’. House = Parliament/ Assembly/ Council/ Meeting - Ñ È®çúÕç-öÀéÀ ûËú≈ àN’öÀ? DE Å®Ωnç àN’öÀ? à Nüµ¿çí¬ v°æßÁ÷-Tç-î√L? N´-®Ωçí¬ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. 鬴¤. Åçõ‰ Åûªúø’ future ™ îË≤ƒh-úøØ√? past ™ îË-¨»-úøØ√? îËÆæ’hç-úË-¢√-úøØ√? 6. Å®·ûË Ñ °æü¿ç™ Éç O’ü¿ stress. Phrasal verbs †÷. 1) House Full cinema hall Seats / Åçõ‰ EçúÕ-§Ú-®·çC. It get written. ÉçUx≠ˇ – ÉçéÌçîÁç force ûÓ °æ©’èπ◊û√ç. Too. 6) Ø√ ü¿í∫_Í®ç úø•’s ™‰ü¿’. verb Subject you éπÈ®-ÍédØ√? 鬕öÀd ÅØ√L éπü∆. BÆæ’-èπ◊-ØËC tablets ØËí¬F. He said ''He could do the work''. ûª’†o v°æüË-¨»©’ èπÿú≈. Dictionary éÀ í¬F usage of word book ´’ç* books (English-Telugu) îÁ°æpçúÕ. 3) Phrasal verbs ¢√úøôç ´©x ´’† ¶µ«≠æ simple í¬ natural í¬ Öçô’çC. He get to do it •ü¿’©’ He has got to do it ņúøç correct. Marriage. I don't have at home the tablets I usually take I don't have the tablets at home which I usually take ÅØ√o®Ω’. 'I haven't the money' = (Åçü¿’-é¬\-´-©-Æœ† úø•’s Ø√ ü¿í∫_®Ω ™‰ü¿’) (OïO– ï. Åçõ‰ English †’ pronounce îËÊÆ-ô°æ¤púø’. 5) So have I. We all speak English with an Indian accent = ´’†ç Åçû√ English †’ ¶µ«®Ω-Bߪ’ ߪ÷ÆæûÓ ´÷ö«x-úøû√ç. ÉN ï®Ω’-í∫’- 2) Non-Vegetarian (Not-Vegetarian é¬ü¿’)= ¨»é¬-£æ…-®Ωç-é¬E/ ¨»é¬-£æ…-J-é¬E ´uéÀh. get. 2. Accent Åçõ‰ Å®Ωnç. Function. íÓúøO’ü¿ map ÖçC. inverted commas ™ Öçúø-èπÿ-úøü¿’) Å®Ωnç Åûªú≈ °æE îËߪ’-í∫-©’-í∫’-û√-†E îÁ§ƒpúø’. èπ◊ O’èπ◊ ¶«í¬ Ö°æ-ßÁ÷-í∫- °æúË °æ¤Ææhéπç. also. I like to ᙫ ´Ææ’hçC? ÆæJ-é¬ü¿’. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. 1. 2. the accent is on 'in'. URL: http://www. Non ÅE üËE´·ç-ü¿-®·Ø√ îËJÊÆh ÅC-é¬-EC ÅE. up = °jéÀ. ÅE.eenadu. Function: Independence day function. He wears only There is a map on the wall over the Vimal clothes = Åûªúø’ á°æ¤púø÷ table= Table èπ◊°j† áéπ\úÓ (Table N´’™¸ ü¿’Ææ’h™‰ ¢ËÆæ’-èπ◊ç-ö«úø’. 1) I have no money- ÉC correct= Ø√ ü¿í∫_®Ω ÉC ÆæJ-é¬ü¿’. Not vegetarian äéπ-´÷-ô-é¬ü¿’.Venkata Rao. ؈’ ´÷´‚-©’í¬ BÆæ’-èπ◊ØË É©’x ÅE Å®Ωnç ´Ææ’hçC. à-ßË’ Ææçü¿-®√s¥™x ¢√ú≈™. È®çúø’ ´÷ô©’= ¨»é¬-£æ…®Ωç/ ¨»é¬-£æ…J é¬ü¿’.Meduri Satyanarayana. Wedding. marriage function ¢Ëúø’éπ/ Öûªq´ç. ¢Ë Ææ’èπ◊çö«úø’– ÉçÈé-´®Ω÷ ¢√öÀE ¢√úø®Ω’.Éçü¿’™ ´’†ç (Indians) UxE ØÌéÀ\ °æ©’-èπ◊û√ç– ÉçUx≠ˇ ÅE. Vis-a-vis I have not money- ™ Åûªú≈ °æE-îÁ-ߪ÷uL. Ñ Å®√n-©ûÓ Å®·ûË NonVegetarian. English . 2 Accent English Q. (ÉçÍé O’ü¿-ØË -é¬-èπ◊çú≈). go 4) I don't have the tablets at home which I usually take. 1.Babji. vis-a-vis 2) . III person sin´Ææ’hçC.. Correct. I haven't the money= If you go to Hyderabad. 'I have a car' (Ø√èπ◊ car ÖçC) 'So have I'(Ø√èπÿ ÖçC) Ñ Å®ΩnçûÓ. Eg éÀ correct Å®Ωnç. inverted commas Åûªúø’ Ç °æE îË≤ƒh-†E ÅØ√oúø’.V. Å™«Íí phrasal verbs. áEo Å®√n-©’ç-ö«ßË’ N´-Jç-îªçúÕ. Idioms †’ conversation ™ Ö°æ-ßÁ÷-TÊÆh effective í¬ Öçô’çü∆? . ÉC ÉçéÌ-éπJ ´÷ô-©èπ◊ Ø√èπÿ ÖçC. 3) 2. ÉC Latin ¶µ«≠æ †’ç* ´*a† èπÿú≈ ÖçC. only 3) Over Åçõ‰ äéπ-ü∆-E°j ÅE Å®Ωnç. î˨»úø’ (Past). Hyderabad A. Å´-ûª-L-¢Áj-°æ¤.future ™ possibility (≤ƒüµ¿u-´’ßË’u/ ï®Ω-í∫-í∫© N≠æ-ߪ÷Eo) ûÁ©’°æ¤ûª’çC. Nonvegetarian. (≤ƒç°∂œ’éπ. Narayana Reddy. Full of house ņç éπü∆? House èπ◊ Å®Ωnç É©’x ÅØË é¬èπ◊çú≈. He has got to do it = Åûª-úøC îÁߪ÷u-LqçüË.adjust = make do. He must do it/ He will have to do it/ He should do it = future 2) He get married to her. Secunderabad.Ééπ\úø Vimal only His office is up the stairs = ¢Á’ôxÅØ√o. ´’† ûÁ©’-í∫’-¶µ«-≠æØË éÓ≤ƒh v°æï©’ ´÷ö«xúË B®Ω’ (Coastal area accent). position Öçô’çC.. To have done it in the circumstances is really great = Å™«çöÀ °æJ-Æœn-ûª’™x Å™« îËÆæ’ç-úøôç (Åûª-ú≈-°æE î˨»úø’) íÌ°æp N≠æ-ߪ’¢Ë’. 3) He would like to have done it . ¢√öÀE ᙫ Ö°æ-ßÁ÷-Tçî√™ ûÁ©’-°æçúÕ. like to Åçõ‰ ûª§ƒp? Ñ È®çúø÷ äéπõ‰ Å®√nEo . 1. Let's adjust with what we have ņúøç éπçõ‰ Let's make do with what we have Åçõ‰ ¶µ«≠æ natural í¬ Öçô’çC éπü∆. He get to do. ®√ߪ’-©-Æ ‘´’ v°æï©’ ´÷ö«xúË B®Ω’ (Rayalaseema accent) and ûÁ©ç-í¬ù™ ´÷ö«xúË B®Ω’ (Telangana accent) ¢ËÍ®y®Ω’ éπü∆. 1) Grammar & usage Living English structure by Stannard Allen. Dictionary. Hyderabad ™ Ö†o-°æ¤púø’ ÅC Åûªúø’ v°æA®ÓW îËÊÆ- ¢√úø’. the ¢√úøû√ç. How does go your studies? Éçé¬ ûª°æ¤p. DEéÀ v°æûËuéπçí¬ Å®Ωnç Öçúø-C-éπ\úø. Past ™. -ë«-S-™‰´¤ Tickets ÅFo Å´·t-úø-®·§Úߪ÷®· ÅE Å®Ωnç. Q. Ø√ ü¿í∫_®Ω (üËE-ÈéjØ√ 鬴-©-Æœ†) úø•’s-™‰ü¿’. ÅE ÆæpçCçîË ¢√éπuç. full of house. up example eg: OöÀ™ ©èπ◊ ûËú≈ -†’ ÅE àC éπÈ®èπ◊d? àN’öÀ? ®√ߪ’-´î√a? A. plural éπü∆? How does your studies go? ņúøç ÆæJ-é¬ü¿’. Grammar. àC éπÈ®èπ◊d? ÉC éπÈ®-ÍédØ√? 4.net/spoken/spoken. 3. also. does èπ◊. His home is further Exempligratia (áÈíbç°œx-vÍí-≠œßª÷) èπ◊ up the road= ÅûªúÕ É©’x Ñ ®Óú˛ abbreviation. (Does go. É秃-ôçö¸. ™ äéπ ´÷ô™E àüÁjØ√ ¨¡¶«lEo ØÌéÀ\ °æL-éÀûË. Marriage OöÀE èπÿú≈ ûÁ©’-°æçúÕ. accent Öçô’çC. vimal only Over. §ƒ ØÌéÀ\°æ-LéÀ pronounce îËÊÆh ÅC British accent Å´¤-ûª’çC. the money- Ñ È®çúÕçöÀ™ àüÁjØ√ I haven't any money = Åûªúø’ ¢ÁRx-§Ú-®·- é¬Ææh He had to do it = Åûª-ú≈-°æE îËߪ÷Lq ´*açC/ îËߪ’éπ ûª°æp-™‰ü¿’. He seems to have gone = 4) ü¿’®Ω-ü¿%-≠d-´æ -¨»ûª÷h ÖçúË ´’ç* M. Only Vimal ÅØ√o äéπõ‰ éπü∆? °j† ÅûªE office ÖçC.

. ing form ¢√úøçúÕ) É´Fo ûªy®Ω™ØË éπ*a-ûªçí¬ ï®Ω-í∫-¶ßË’ î√-Lq† N≠æߪ’ç. 1. liked. (È®çúÓ test ™ ¶µ«®Ωû˝ Èí©’°æ¤/ È®çúÓ come etc) ûÓ ´îËa Headings îª÷ü∆lç. 3) BSNL To Extend Its Services To More Villages copied yet they failed. etc) verb é¬ü¿’.. ÖçC.. verbs Ist Regular hoard= Åvéπ-´’çí¬ Ææ®Ωèπ◊ Doing Words (present E©y-îË-ߪ’úøç (éÌ®Ωûª Ö†osimple) í¬ Öçö«®·. ÉC News headlines sentences í¬ Öçõ‰ Åçü¿’™ èπÿú≈ É°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o N≠æߪ’ç. (visiting= Ææçü¿Jzç’†o..) form Ö†o headline = TJ-ï-†’-©†’ Üîª-éÓûª éÓÆæ’h†o the news in the papers today.. 7 IIM Laxman top scored for India. Ö°æ áEo-éπ-©èπ◊ Æœü¿l¥-´’-´¤-ûª’†o é¬çvÈíÆˇ.) Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. (Ñ ¢√®√h-°æ-vA-éπ™  ؈’ àç îªü¿’-´¤ûª’Ø√o†’? 'TJ-ï-†’-©†’ Üîª-éÓûª éÓÆæ’h†o ´÷N-Ææ’d©’—. 'Kutch Rising from the Ruins'. eaten. Someone is calling.) A. Ñ phrases ´‚úø’ ®Ω鬩’: 1) Phrases é¬-©ç-™ØË éπ*aûªçí¬ ï-JÍí N≠æ-ߪ÷-©†’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’çC.ing'ØËç-ü¿’èπ◊ measures to birth control babies are ject ´·çü¿’ had ´Ææ’hçC..) 5) Government To Open 3 More IITs In The smile. acquiring= ´’J-éÌçûª Though.ing' formSanket: And the OBC quota to be implemented c) The sun had hardly risen when the birds b) i) Though/ Although they mass copied Heading™) from this year too. amaze= î√™« Ǩ¡a-®√uEo éπL-Tç-îªúøç. d) New Bridge To Be Opened For Traffic Next Month = ®√éπ-§Ú-éπ-©èπ◊ ´îËa ØÁ©-†’ç* ûÁ®Ω-´-•-úø†’†o éÌûªh´çûÁ†. °æ¤púø’ ÅCµéπ üµ¿®Ω-©-éπ-¢Ë’tçí∫ûªç™ ïJ-T† N≠æ-ߪ÷Eo Ç çí∫ x ¶ µ « ≠ æ ù 451 ü¿’èπ◊) report îËÆæ’hØ√o èπÿú≈.'. The 1) Maoists Slaughtering Tribals ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. 3. is singing. It's interesting. ´’† English speaking ØÁj°æ¤ùuç °ç-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ English Newspapers îªü¿-´úøç ÅEo Nüµ∆™« Å´-Ææ®Ωç. URL: http://www. Hardly had the meeting started when slogan î√L? Öü∆£ æ « ® Ω ù © ûÓ N´J çî ª í ∫ © ®Ω ’ . Tendulkar and 5) and 6) Government to open three more IITs munications ®Ωçí∫ç™ ´÷vûªç Åü¿’s¥-ûªçí¬ Visakha. Sanket: Government to open 3 more IITs in the 6) It Is To Start 7 More IIMs shouting begun.eenadu. Ñ Öü∆-£æ«-®Ωù îª÷úøçúÕ. Though/ although/ inspite of Ñ ´‚úø÷ tion above: †’ç* Å´’-©’-°æ-®Ω-îª-†’†o v°æ¶µº’ûªyç. b) They mass Inspite of ûª®√yûª noun/ . inspite ofsentence construction Oô-Eo-öÀéà ŮΩnç Å®·Ø√/ Å®·-†-°æpöÀéÃ. when some one stole it = Hardly had a) Iran President Visiting India = ¶µ«®Ω-û˝èπ◊ Satwik: It is to start 7 more IIMs too. Rajampeta theatre when it started raining.) 3) Olympic Torch Coming To India Soon (í∫’®Ω’-¢√®Ωç ¶µ«®Ωû˝.) stole it. a) i) Though/ Although she was ill.-Ç-C-¢√®Ωç 27 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Sanket: What do I read in this newspaper here? 'Maoists slaughtering Tribals'. á´®Ó Ø√èπ◊ îª÷úøE. Kutch has developed into a thriving industrial centre. îª÷úøçúÕ: last ten years has been amazing.. she Éçé¬ îª÷úøçúÕ: b) Supriya had hardly bought the book ÉüË-ØË¢Á÷ ´’ç*-¢√®Ωh. and 7 more IIMs = Éçé¬ ´‚úø’ IIT ©†’.ing form) c) HUDA Acquiring More land = HUDA. ´’†èπ◊ ûÁ©’Ææ’: Íé´©ç '. to lages'. Ñ heading éÀçü¿: 'PC∑-™«© †’ç* °jéÀ ™‰Ææ’h†o éπî˝—. This is another news headline. EXERCISE Practise News headlines for the following in English. ®Ωçí¬™x ¶µ«®Ωû˝ v°æí∫A ᙫ ÖØ√o. ¶«ü˛ ûª®Ω-°æ¤† Çúø-†’†o ÂÆj´’çú˛q.. Let me attend to it. ´’J-éÌEo Phrases (Groups of Words Without Verbs . M.5) éÌûªh ¢Á÷úø™ ¸q†’ v°æ¢Ë-¨¡-°-ôd-†’†o ´÷®Ω’A (Infinitive progress in communications during the ¢√úø-û√®Ω’. OöÀE ¢√úË-ô-°æ¤púø’ ´÷®Ω’-ûª’çC.net/spoken/spoken. to sing. are eaten. (ÉçéÓ-¢√®Ωh..) Sanket: Government to implement new pay Challengers. with '. she managed to smile at everyone. Ö†o Headlines îª÷ü∆lç. (Eïçí¬ ÅC ≤ƒyí∫-Aç-°æ-ü¿í∫_ ¢√®Ωh. ÇÊÆZ-L-ߪ÷°j È®çúÓ õ„Ææ’d™ 36 ©†’ v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-†’†o v°æ¶µº’ûªyç. Å®·ûË. Ç®Ó-í∫u-éπ-®Ω-¢Á’i† P¨¡Ÿ-ï-†-Ø√-©-éÓÆæç Ωu©’ BÆæ’-éÓ-¢√-©coming year.htm . (Preparing. won the second test implement = Å´’-©’-îË-ߪ’úøç 2) Night Landing Facilities To Begin Soon In against Australia by 36 runs. v°æ¶µº’ûªyç..ing every section of voters. Inspite of her (ÉC áEo-éπ© Ææç´-ûªq®Ωç éπü∆? v°æA ´®Ω_ç 4) Government To Implement New Pay Scales ᙫ Ö°æ ß Á ÷ T çî √L? illness (noun)/ inspite of being From 2006 ãô®Ωx†’ ÆæçûÓ-≠æ-°æ-J-îËç-ü¿’èπ◊ v°æ¶µº’ûªyç ÅEo-N(. ¢√öÀE Å®Ωnç îËÆæ’-èπ◊ØË Nüµ¿ç É°æ¤púø’ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç. a) Counting going on in Byelections = Ö°æ áEoéπ™x é̆-≤ƒ-í∫’-ûª’†o (É°æ¤púø’) ãôx ™„éÀ\ç°æ¤. b) Cement Dealers Hoarding Stocks = ≤ƒdèπ◊©†’ etc) ÅN verbs. given. although. Be form ûÓ éπLÆœ Ö†o '..) Learn a lesson or two.) managed to smile at every one.SURESAN ANSWERS Å´’© ’° æ ® Ω î ª † ’†o v°æ ¶ µ º ’ ûª y ç. Åvéπ-´’çí¬ E©y îËÆæ’h†o Æœ¢Á’çô’ ¢√u§ƒ-®Ω’©’. etc).. Sanket: Here's another piece of news under the heading.. ÉC É°æ¤púø’ ï®Ω’-í∫’´÷vûª¢Ë’ verb (am going. éÌûªhí¬ îªü¿-´úøç ¢Á·ü¿-©’-°-õ‰d-¢√-∞¡xèπ◊ Ñ headings é¬Ææh Nçûªí¬ ûÓ≤ƒh®·.Verbs ™‰E °æü¿-Ææ-´·-ü∆-ߪ÷©’) í¬ News Headlines ™ '. ¶µº÷N’E ÊÆéπ-Jç-îª-†’†o ÊÆéπ-Jç-îª-†’†o.ing form) she managed to 2. There is a lesson or two I can learn from you about spending money carefully = úø•’s ñ«ví∫ûªhí¬ ê®Ω’a-°õ‰d N≠æ-ߪ’ç™ F ü¿í∫_®Ω †’ç* éÌçûª ØË®Ω’a-éÓ-¢√L ؈’.. (ÉçéÓ head line: éÌûªh ¢Ëûª† ÊÆ\∞¡x†’ 2006 Look at the following from the conversaShe was ill.ing' form (going. b) Congress Preparing For Byelections = (´’Sx OBC quota èπÿú≈ Ñ Ææç´ûªq®Ωç when the birds began to sing.. (Çí∫’. ü∆E-éÀçü¿ N´-®√©’ ´÷vûªç ¢√úøçúÕ). line here. but. com. DEo hardly ûÓ á™« v§ƒ®Ω ç G µ ç shouting began. Coming Year Go all out = ÅEo Nüµ∆™« v°æߪ’-Aoç-îªúøç 2.¢√-ú≈™ although/ even though she was Satwik: This is the election year. N’í∫û√ India Wins II Test 1) Sonia Gandhi Inaugurating The New Airport.) phone îËÆæ’h-Ø√o®Ω’. 2001 ¶µº÷éπç-°æç™ ØË©-´’-ôd-¢Á’i† éπî˝ (í∫’ï-®√û˝-™E v§ƒçûªç) Nï-ߪ’-´ç-ûª-¢Á’i† §ƒJ-v¨»-N’éπ Íéçvü¿çí¬ á™« ´%Cl¥ îÁçCçüÓ îÁ•’-ûª’ç-ü¿C. She manill.. ü∆E-´·çü¿’ be form Öçõ‰ØË (is seen. (It) tells us how Kutch. yet. ´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’ – ´îËa ØÁ© †’ç* (®√éπ-§Ú-éπ-©èπ◊) éÌûªh ´çûÁ† v§ƒ®Ω綵ºç. etc) verb é¬ü¿’.. she managed to smile. Åçü¿’™ ¶µ«í∫çí¬ English Newspapers ™ Headings Å®Ωnç îËÆæ’éÓ´úøç î√™« ´·êuç.. Measures are needed to control the birth of babies (to check population growth. 1. a) She was very ill. (Éçûª-èπ◊-´·çüË É°æ ¤púø’ ï®Ω’-í∫’-ûª’†o N≠æ-ߪ÷Eo èπÿú≈ ûÁ©’-°æ¤-û√®·. (´÷NÆˇd Åéπ%û√u-©†’ Ç°æ-úøç™ BhÆˇí∫úµ˛ v°æ¶µº’ûªyç Ççvüµ¿-v°æ-ü˨¸ v°æ¶µº’ûªyç †’ç* Éçé¬ ØË®Ω’a-éÓ-™‰ü¿’. Ç Nüµ¿çí¬ØË Íé´©ç past participle (seen.îªéπ\-C-ü¿l-•-úø-†’†o v°æñ«-°æç-°œùà ´u´Ææn ÅE ´Ææ’hçC. 3) ûªy®Ω-™ ØË ¶µ«®Ω-û˝èπ◊ ´Ææ’h†o Olympic ñuA (Torch) ('´’J-éÌEo ví¬´÷-©èπ◊ ÊÆ´-©†’ NÆæh-Jç-îª-†’†o test †’ ÈíL-*† ¶µ«®Ωû˝) – Ééπ\úø í∫´’-Eç(. †’çîË Å´’-©-´-†’çC. (Éçé¬ 7 IIMs †’ èπÿú≈ v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-†’çC. a) He had hardly left the theatre when it needed ņ-´î√a? DEo éπÈ®-èπ◊dí¬ á™« ®√ߪ÷L? (Éçé¬ ´‚úø’ IIT ©†’ v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-†’†o ´÷N-Æˇd©’ (Slaughter = Üîª-éÓûª/ ¢Ë’éπ©’.Penchalaiah.) aged to smile = though/ äÍé Å®√nEo*aØ√. Supriya bought the book when some one ii) Inspite of being ill/ Inspite of her illness ®√†’†o/ ´Ææ’h†o É®√Ø˛ Åüµ¿u-èπ~◊úø’. This is another head5) Maruthi To Introduce New Models. levelled to the ground in the 2001 earthquake.Ñ ¢√é¬u-©èπ◊ OöÀE form é¬F ´Ææ’hçC. its sent simple (Regular Doing Words) Pay Scales from 2006 = éÌûªh ¢Ëûª.. 1) éÌûªh N´÷-Ø√-v¨¡-ߪ÷Eo v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-†’†o ≤ÚE-ߪ÷í¬çDµ(. äéÓ\-≤ƒJ '. é¬E ´÷´‚©’ ûÁ©’-í∫’™ Å™« ņç éπü∆.(ÉC '..ing' form ûÓ Ö†o headlines 3) Phrases with past participles.ing' form ™‰ Æ æ ’ h † / ÅGµ ´%Cl¥ îÁçü¿’ûª’†o éπî˝. íÌvÈ®© started raining = Hardly had he left the . government is going all out to please 2) Kutch Rising From Ruins aged to smile at everyone.. Infinitive (to go. on Thursday. you know. English News headings éÌEo sentences í¬ Öçö«®·. (؈’ îªC-¢√-†C. (Ééπ\úø to be streamlined = to be + PP of streamline= ÉC to streamline èπ◊ passive form..ing form ¢√úøçúÕ) 2) N¨»-ê™ ®√vA-°æ‹ô N´÷Ø√©’ CÍí Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷©’ ûªy®Ω™  v§ƒ®Ω綵ºç Sanket: 'BSNL to extend its services to more vilEg: India Wins the Second Test (Infinitive ¢√úøçúÕ) É°æ ¤ p úø ’ Infinitives ûÓ (to go.ing' form áèπ◊\-´í¬ éÌClÖçö«®·. Newspaper Headings †’ É™« Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-¢√L.India. ii) Inspite of mass copying they failed.) Satwik: The Chattisgadh Government is yet to learn a lesson or two from the Andhra Pradesh Government in checking the atrocities of the Maoists.ÉC äéπJ ü¿í∫_®Ω †’ç* ÉçéÌ-éπ®Ω’ éÌçûª ØË®Ω’aéÓ´úøç ÅØË Å®ΩnçûÓ English ™ ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬ ¢√úË expression. Whatever past Å®·Ø√ heading ™ ´÷vûªç preRiders (Sentence í¬ RDW ¢√úøçúÕ) 4) Government To Implement New India's progress in other fields.) d) He had hardly got his degree when he Gover nment To Open 3 Mor e IITs Satwik: Wait.A. •£æ›¨» ÑØ√öÀ ¢√®Ωh-©-Eoç-öÀ™ ™«çöÀ ïçûª’-´¤-©†’ ¢√öÀ ´÷çÆæç-éÓÆæç ´Cµç-îªúøç. Kutch Rising From Ruins = PC∑-™«© †’ç* °jéÀ etc). Royal Challengers †’ ãúÕç-*† Kolkata Knight 4) Satwik: That's really welcome news.. The meeting had hardly started when slogan üµ∆™« v°æߪ’-Ao-≤ÚhçC. àßË’ Ææçü¿®√s¥™x ᙫ.ing' forms 2) Phrases with infinitives and é¬-E. began to sing = Hardly had the sun risen they failed.this is perhaps the best of 1) Maoists Slaughtering Tribals . î√™« ÇÆæ-éÀh-éπ-®Ωçí¬ ÖçC. Ééπ\úø BSNL') ¢√öÀE ûÁ©’-°æ¤-û√®·.) English Newspaper ©™ Headlines (´·ë«u稻©’ ûÁLÊ° Headings) ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬ Â°j† Ææ綵«-≠æ-ù™ ûÁL-°œ-†-ô’xç-ö«®·..Match Èí©-´úøç. verb é¬ü¿’. É°æ¤púø’ phrases (verbs ™‰E group of words) ûÓ scales from 2006. 2 b) Satyam To Open Software Centres In Somemore Centres = (Computers) ´’J-éÌ-Eo-îÓôx ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë®˝ Íéçvü∆©’ v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-†’†o Ææûªuç c) Public Distribution Streamlined = System To Be v°æñ«-°æç-°œùà Nüµ∆-Ø√Eo îªéπ\-C-ü¿l- †’†o v°æ¶µº’ûªyç. 4) Kolkata Knight Riders Defeat Royal a) Symonds To Play For Hyderabad = £j«ü¿-®√°æ®Ω’-í∫’© ûËú≈ûÓ Nïߪ’ç ≤ƒCµç-*çC. but/ yet she manQ. has been given. (Hardly ûÓ begin îËÊÆh sub3. Å™«Íí ûª ’ †o N≠æ ß ª’ç.) Satwik: I've read it. coming.. Ø√-©†’ 2006 †’ç* (¢Á†’éπ ûËD †’ç*) past tense ™ Öçö«®·. even though. got a good job = Hardly had he got his degree when he got a job. will be liked.

´’úø´’ †’ îËߪ’-èπ◊çú≈. v°æ¶µº’ûªyç ¢√J ÆæçÍé~´’ç °æôx v°æûËuéπ v¨¡ü¿l¥ îª÷°æ¤-ûÓçC. Ê°ç-ü¿’èπ◊ (communicate îËÊÆç-ü¿’èπ◊) ¢√úË There were protests and demonstrations ≤ƒüµ¿†ç. Make food/ tea. he was an ordinary man ÅØ√L éπü∆? éÀç-C-¢√-öÀE ÉçTx-≠ˇ™ ᙫ îÁ§ƒpL? a) Í®°æ¤ ´÷èπ◊ †™«x ´Ææ’hçC. ØËØ√ N´-®√-©†’ ¶µºJç-îª-™‰†’. Media conference = O’úÕߪ÷ reporters èπ◊ Ææ´÷-î√®Ωç ÅçCç-îËç-ü¿’èπ◊ à®√pô’ îËÊÆ Ææ´÷-¢Ë¨¡ç. 2. (véÀûªç ØÁ©™x üµ¿®Ω© °®Ω’-í∫’-ü¿© Éçûª-èπ◊-´·ç-üÁ†oúø÷ ™‰†çûª áèπ◊\-´í¬ ÖçC.) unprecedented = Éçûªèπ◊´·çü¿’ ™‰E-N-üµ¿çí¬ Satwik: The minister in a media conference attributes the price rise to international price situation. Å®Ωnç– Åvéπ´’ Brief= N´-®Ωù/ N´-JçE©y©’ îËÊÆ-¢√-J°j îªúøç/ Ææ´÷-î√®Ωç/ Ææ´÷Bv´ Ωu©’ BÆæ’-éÓÇ çí∫ x ¶ µ « ≠ æ ù 452 î√®Ωç ÅçCç-îªúøç. Ééπ\úø spate= ¢Á©’x´. Bid= attempt= v°æߪ’ûªoç The price rise . 2) That's according to a media release by the Director.) d) For how many hours do you get water? e) Don't you draw water and store it? belt shoes 3. í¬çDµ ÅØË-¢√®Ω’/ îÁÊ°p-¢√®Ω’. prepare food/ tea. = §ƒü¿-®Ω-éπ~©’. salient= (ÂÆß˝’-L-Åçö¸)= ´·êu-¢Á’i†/ í∫´’-Eç-îª-ü¿í∫_ features = ©éπ~-ù«©’ In a bid to get the votes of the minorities the Govt is showing special interest in their welfare = (O’úÕߪ÷) Åçõ‰ ¢√®√h v°æA3) A spate of protests and demonéπ©÷. Collect/ draw water in your bitcher English (GçüÁèπ◊ ÆæJ-§ÚßË’ ´÷ô ™ ™‰ü¿’. rally (ÜÍ®-Tç-°æ¤í¬ ï†ç ¢Á∞¡xúøç)– î√™« ≤ƒüµ∆-®Ω-ù¢Ë’ Press Release = °ævAéπ©-éÀîËa Ææ´÷-î √®Ω °ævûªç. á´-È®jØ√ media èπ◊ fasts (ïô’x. ´’†ç ¢√úË îÁ°æ¤p©’ ¢√∞¡Ÿx ¢√úø®Ω’. Ééπ\úÓ Ææçîª-©-†-¢√®Ωh éπE-°œ-≤ÚhçC. Flip-flops= ´’† Hawai slippers (Éçöx ´÷vûª¢Ë’ ¢√úËN). Make/ prepare food/ tea. éπçC-°æ°æ¤p î¯éπ-üµ¿-®Ω© ü¿’é¬-ù«© ü∆y®√ Å´’t-é¬-EéÀ à®√pô’îËߪ’-†’†o §˘®Ω-Ææ-®Ω°∂æ-®√-©-¨»ê. he was an ordinary man. éπü∆. ™ ¢√úøû√ç. ™ áèπ◊\-´í¬ ¢√úË ÉçéÓ °æü¿ç– ü∆E ü¿J-N’™«/ ¢Áç•úÕ. é¬F ÅC °æ‹Jh é¬-®Ωùç ´÷vûªç é¬ü¿’. 2 éπçC-°æ°æ¤p) A Govt of India media release= Media Newspaper lowing = èπ◊ Núø’ü¿© îËÆœ† ¶µ«®Ωûªv°æ¶µº’ûªy Ææ´÷-î√®Ω°ævûªç/ Ææ´÷-î√®Ωç. Infinitive ûÓ îËÆœ† O’úÕߪ÷ (J§Ú-®Ωd®Ωx) Ææ´÷-¢Ë-¨¡ç™ îÁ§ƒp®Ω’. c) †™«x ´≤ÚhçC GçüÁ©ûÓ F∞¡Ÿx °æô’d-éÓçúÕ. But it's hundred to one he'll be punished soon. éπçC-°æ°æ¤p Å´’t-鬩’ à®√pô’ îËߪ’-†’†o §˘®ΩÆæ-®Ω-°∂æ-®√-©-¨»ê. (ÅC v°æ¶µº’ûªy ¢ÁjêJ 鬴a. demonstratronic media) ü∆y®√ v°æï-©èπ◊ N≠æ-ߪ ÷-©†’ tions. b) The Minister alleged that the opposition was politicising everything = v°æA N≠æ-ߪ÷Fo v°æA-°æ-é¬~ ©’ ®√ï-éÃߪ’ç îËÆæ’h-Ø√o-ߪ’E ´’çvA Ç®Ó-°œç-î√®Ω’. 5. 1) The Civil Supplies Department to arrange the sale of cooking oil and red gram through fair price shops = (Red gram = 2) That's according to a media release by the Director. past Police ÉC í∫ûªç™ ( ™) ïJ-T† °æE-éπü∆? would Ééπ\úø ¢√úøôç ü∆y®√ Å´¤-ûª’çC éπü∆? Eñ«-EéÀ DEo Satwik: They've taken him into custody for interrogation. Í®úÕßÁ÷. Chapathi ÅØË. 'A baba sacrifices a child and drinks its blood'. Electronic Media = TV. In a bid to control prices the government might have taken the decision. §ƒü¿ç ´·çü¿’¶µ«í∫ç ´÷vûª¢Ë’ ´‚ÆœÖç*.eenadu. v°æûËuéπ ÇJnéπ ´’çúøL (SEZ) éÓÆæç v°æ¶µº’ûªyç ¶µº÷´·Radio ™«çöÀN. (ÅC î√™« Cví¬s¥ç-A-éπ®Ωç.bg-´’çí∫-∞¡-¢√®Ωç 29 -à-v°œ-™¸ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Ritwik: The Civil Supplies Department to arrange the sale of cooking oil and redgram through fair price shops. it follows a spate of protests and demonstrations by some sections of people and the opposition parties. Make simple . future from the past ´÷vûª¢Ë’ é¬èπ◊çú≈. Shoes/ footwear boots/ mules. SandalsMules(heel) cover ´’†ç ÅØËN.) Satwik: Who says that? (á´-®Ωç-ô’-Ø√o-®ΩC?) Ritwik: It reads so here. §˘®Ω-Ææ-®Ω-°∂æ-®√© Director Núø’-ü¿© îËÆœ† O’úÕߪ÷ °ævûªç v°æ鬮Ωç. past practice †’ èπÿú≈ ûÁ©’-°æ¤-ûª’çC. Unprecedented rain has hit the farmers hard= Éçûª-èπ◊-´·ç-üÁ-†oúø÷ ™‰E Bv´ ´®√{©’ È®jûª’-©†’ üÁ•s-B-¨»®·. Would. they've nabbed him.. The Govt will take all measures to check the price rice.Plural of Medium. etc. üµ¿®Ω©†’ Åü¿’°æ¤-îË-ߪ’úøç™ v°æ¶µº’ûªyç ¢Áj°∂æ-©u¢Ë’ ÅC. prepare) éπÈ®Íéd.SURESAN strations.) Ritwik: That's really shocking. Print Media †’ Press ÅE ©†’ ≤ƒyDµ†ç îËÆæ’-éÓ-´-ú≈-EéÀ ´uA-Í®-éπçí¬ E®Ω-Ææ-†©’/ èπÿú≈ Åçö«®Ω’. etc. countries slippers English English Chappal English English Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. 1) The Civil Supplies Department to arrange the sale of cooking oil and red gram = ´çô†÷-ØÁ. (Eïç-é¬-´îª’a é¬E Çüµ∆-®√©’ ™‰´¤) allegation = Ç®Ó-°æù. Following the Minister's assurance. (¢√∞¡x-ûª-úÕE Åü¿’-°æ¤-™éÀ BÆæ’-èπ◊-Ø√o®Ω’ v°æPoçîËç-ü¿’èπ◊) Ritwik: Thank God. Slippers= ÉN-èπÿú≈ Éçöx ´÷vûª¢Ë’ ¢√úøû√®Ω’. Medium Åçõ‰ Medium of Mass demonstration= äéπ N≠æ-ߪ÷-EéÀ ´’ü¿lûª’/ ´uA-Í®Communication = î√™« ´’çCéÀ ¢√®Ωh-©†’ ûÁLéπûª ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ í∫’ç°æ¤í¬ E®Ωy-£œ«çîË v°æü¿-®Ωz†. í∫´’-Eéπ: °j´Fo èπÿú≈ western ™ØË ¢√úø-û√®Ω’. The Police foiled the bid of the demonstrators to force their way into the secretariat= Ææ*-¢√-©-ߪ’ç-™éÀ •©-´ç-ûªçí¬ v°æ¢Ë-Pç-î √-©†o v°æü¿-®Ωz-èπ◊© v°æߪ’-û√oEo police ©’ N°∂æ©ç î˨»®Ω’. 1.Make ņ-úøç better.) Ritwik: The price rice in the recent months has been unprecedented. ´·êu-¢Á’i† ©éπ~-ù«-©†’ O’úÕߪ÷èπ◊ N´-Jç-î√®Ω’. 5) In a bid. flip-flops/ ûª°æp. öÀ-.ÉC English newspapers ™ ûª®Ωîª÷ éπE-°œçîË °æü¿ç. É™« to arrange ÅE infinitive †’ headings ûÓ ûª®Ωîª÷ ¢√úø-û√-®ΩE..) Satwik: This is how it goes. the minister told a media conference here on friday = üµ¿®Ω-©†’ Åü¿’-°æ¤™ ÖçîË îª®Ωu-©†’ BÆæ’-èπ◊ç-ö«-´’E ´’çvA ¨¡Ÿvéπ-¢√®Ωç à®√pô’ a) Government to take stern action against hoarders . Radio.. †’†o v°æ¶µº’ûªyç.. ÉC 4.net/spoken/spoken. It's the failure of the government to rein in prices. mules. welfare = ÆæçÍé ~´’ç 6) Allege = E®√-üµ∆-®Ω-¢Á ’i† ¢√uêu©’/ Ç®Ó-°æ-ù©’ îËߪ’úøç. I can't hear the details. N°æ-é¬~ © E®Ω-Ææ-†©÷. Åçü¿’™ ¶µ«≠æ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´úøç ´·çü¿’í¬ é¬Ææh éπ≠dçæ ÅE-°œç-a v§ƒ®Ωç-¶µº-èπ◊-©èπ◊. a) We get water tomorrow. b) Í®°æ¤ ´÷èπ◊ †™«x ®√ü¿’.ÉC sentence é¬ü¿’.. Flat í¬ Öçö«®·. I read some thing sensational here. Press/ Media release †’ Press/ Media hand out ÅE èπÿú≈ Åçö«ç.' b) CM to visit town today = CM. Ö†o phrase ´÷vûª¢Ë’– News headlines ™ Media briefing = O’úÕߪ÷ ¢√JéÀ Ææ´÷-î √-®√Eo ÉC ≤ƒüµ∆-®Ωùç– N´-Jç-îªúøç.Meer Mukarram Ali. ´÷ô†’ ´’†ç ¢√∞¡xèπ◊ Å®Ωnç é¬ü¿’.N. Gandhi would often say = Gandhi often used to say = Would = used to. Print against land take over by the Govt for SEZ = Media = ¢√®√h °ævA-éπ©’. Media Ritwik: Stop it. relay ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊. Hyderabad OöÀ™ àC éπÈ®èπ◊d? A. Following the rice in prices. v°æü¿®Ωz-†© 鬮Ω-ùçí¬ é¬´îª’a. Footwear = footwear. §ƒü¿ç ´·çü¿’ ¶µ«í∫ç ´÷vûªç cover îËÊÆ. 4) Unprecedented = ´·†’-°-†o-úø’-™‰E. Look at the following sentences from the conversation above. Åçõ‰ í∫ûªç™ regular/ repeated í¬ ïJ-T† °æEE ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ èπÿú≈ would (=used to) ¢√úøû√ç. ƒ-B-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? 5. The dead woman's parents alleged that their son-in-law killed their daughter = Å©’xúË ûª´’ èπÿûª’Jo îªç§ƒ-úøE ´’%ûª’-®√L ûªLxü¿çvúø’©’ Ç®Ó-°œ-Ææ’h-Ø√o®Ω’. ïô’xí¬ äéÓ\-®ÓV E®√-£æ…®Ω Déπ~©’). (Öçúø’. Media. ´·êuçí¬ Çúø¢√∞¡Ÿx ¢√úË high heeled foot wear (Éçöx ´÷vûª¢Ë’ ¢√úËN).htm . 6) The Government alleges that traders have been hoarding stocks. Å®·ûË prepare éÌçîÁç ví¬çC∑éπç. (Å™« ÅE ÖçC-éπ\úø.) Satwik: Perhaps it follows a spate of protests and demonstrations by some sections of the people and the opposition parties in the recent weeks. (´çô †÷ØÁ. (footwears à ®Ωéπ-¢Á’i† îÁ°æ¤p-©-®·Ø√ °j´Fo èπÿú≈ footwear ÆæJ-é¬ü¿’). 1. (éÌEo ´®√_© v°æï©. Sandals. ´’J-éÌEo N≠æ-ߪ÷-L-°æ¤púø’ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çü∆ç.. ¢Á’iØ√-J-öé ãô’x §ÒçüË v°æߪ’-ûªoç™. Media release = ¢√®√h-≤ƒ-üµ¿-Ø√© (Print and elec´’† ü˨¡ç™ É™«ç-öÀN– protests. Núø’-ü¿© îËÊÆ Ææ´÷-î√®Ω °ævûªç. üµ¿®Ω-©†’ Eߪ’ç-vAç-îËç-ü¿’èπ◊ v°æ¶µº’ûªyç Ñ E®Ωgߪ’ç BÆæ’èπ◊-†’ç-úÌa. Gandhi would often say that. 'A seven month old baby . the common man finds life difficult = üµ¿®Ω©’ °®Ω-í∫-úøçûÓ ≤ƒ´÷-†’u© @Nûªç éπ≠dçæ í¬ ÖçC.) Satwik: Wait. hunger strikes (E®√-£æ…-®Ω-D-éπ~©’). Åçûª-®√b-Bߪ’ üµ¿®Ω© °æJ-Æ œnA 鬮Ω-ùçí¬ ûÁL-§ƒ®Ω’. b) We don't get water tomorrow. Å®·ûË ÅûªúÕéÀ Péπ~-°æ-úøôç ´÷vûªç ûªy®Ωí¬ ï®Ω-í∫ü¿’) Spoken English improve îËÆæ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ English newspaper îªü¿-´úøç î√™« Ö°æ-ßÁ÷-í∫-éπ®Ωç.. slipfoot wears pers Ñ ´’üµ¿u ûËú≈ àN’öÀ? ´’†ç ûÌúÕÍí ™„ü¿®˝ îÁ°æ¤p©†’ ÉçTx-≠ˇ™ à´’ç-ö«®Ω’? 4. 4) The price rise in recent months has been unprecedented. flip-flops. c) Water is coming. That's according to a media release by the Director.Newspaper. Civil Supplies. unpr ecedented (äéπ O’úÕߪ÷ Ææ´÷-¢Ë-¨¡ç™ ´’çvA üµ¿®Ω© °®Ω’-í∫’-ü¿-©èπ◊. Just can't understand how people tolerate these fake swamijis.M. the people withdrew their agitation = ´’çvA £æ…O’ É´y-úøçûÓ/ É*a† ûª®√yûª v°æï©’ ûª´’ ÇçüÓ-∞¡† (agitation) N®Ω-N’çèπ◊Ø√o®Ω’. 3) .È®çúø÷ (make. í∫ûª È®çúø’ lessons ™ English newspaper Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-´úøç ᙫíÓ éÌçûª ûÁ©’-Ææ’èπ◊Ø√oç. v°æï©’ Ñ éπ°æ-ô≤ƒy-´·©†’ ᙫ ¶µºJ-≤ƒh®Ó Å®Ωnç é¬ü¿’. 5) In a bid to control prices the Government might have taken the measure. v°æü¿-®Ωz-†©’ ïJ-í¬®·. . foil= äéπJ v°æߪ’-û√oEo Åúø’f-éÓ-´úøç The project director briefed the media about the salient features of the proproject= Project ject director †í∫-®√- EéÀ ®√†’†o fol- future Gandhi used to say that. TV. Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ îª÷¨»ç. Civil Supplies. Åçü¿’-éπE ™ ¢√öÀéÀ ÆæJ-§ÚßË’ ´÷ôÅØË £œ«çü¿’-≤ƒnE ™‰ü¿’. protest= E®Ω-Ææ†/ ´uA-Í®-éπûª. Civil Supplies. v°æ≤ƒ®Ωç éÓÆæç. (§ÚØËx ¢√∞¡x-ûª-úÕE arrest î˨»®Ω’. ´Èíj®√. 3.. 'Gúøf†’ •L*a ®Ωéπhç-û√-T† ¶«¶«—. past habit. à´’Ø√o Ωu BÆæ’-èπ◊-Ø√o®√?) Q. URL: http://www.) Ritwik: That may be the government stand but that isn't the whole reason for it. d) O’èπ◊ †™«x ®ÓW áEo í∫çô©’ ´Ææ’hçC? e) †™«x F∞¡Ÿx °æöÀd Öç√? 2. Have the police acted in the matter? (Ç°æ¤.

Sadiq is now improved been learning English for the past 6 months.í∫’®Ω’-¢√®Ωç 1 -¢Ë’ 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ Q.eenadu. É™« ™ ûÓ Ö†o ¢√úøç. 1) Tired of walking. 1) Be seated ÅØËC passive voice éπü∆! ´’J á´-J-ûÓ-ØÁjØ√ Please be seated ņoC Ö°æßÁ÷-Tç-îªúøç ÆæÈ®j-†-üËØ√? N°æ-K-û√®Ωnç ´Ææ’hçü∆ ûÁ©’-°æçúÕ. (5) mistake O’ (We continue to hold it. holds studied Öûªh´’ ûªßª÷-K™x ÅC äéπ-ô-´úøç ´©x– (Åçü¿®Ω’ ë«û√-ü∆®Ωxèπÿ ÅC ûÁ©’Ææ’) é¬ü¿’) in public (®ΩN îËûª •£œ«®Ωç-í∫çí¬ Å´-´÷-Eç-îª-•-úøôç´©x/ ûÓ .. we had applied is unacceptable. 4) Who is the one reading this joke? You. (°j ™. Ñ expression. 'come on over. I was tired of walking. simple í¬ direct í¬ îÁ§ƒp-©-†’-éÓ-¢√-™‰-í¬F. of present continuous)= Machine repair A. 1) Being their faithful servant.passive of past continuous. M. Do you know. °j ¢√é¬u©’ ûªßª÷®Ω’-îË-ߪ’-ú≈-EéÀ Ææ÷îª-†©’ ûÁ©’-°æçúÕ. Å®Ωnç: í∫ûªç™ Å™« Öçúø-ôçûÓ. but 'nobody' (including the girl) was at home! The girl fooled him. (walker. she has decided not .. By using an adjective clause I wanted to take rest. he needs extra support. Keshavapatnam grammar for the sake of grammar grammatical exercise üµÓ®Ω-ùÀ™ ã îËÆ œ-†ç-ü¿’-´©x ´îËa ™«¶µº-¢Ë’-N’öÀ? Å™«çöÀ Ωa´©x confusion ûª°æp ÉçÍéç Öçúøü¿’. ´’†ç English ¶«í¬ ´÷ö«x-úø-í∫-L-T-†-°æ¤púø’ à ¶µ«¢√Eo ᙫçöÀ sentence ™. This means his mother is too dangerous/ difficult for him to deal with alone! 2) Eveready as you know is a famous brand of battery. O’èπ◊ ûÁ©’-Ææ’hçC. Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ. Åûª-úÕûÓ ûÁL-Ní¬ ØÁí∫’_-éÌ-*açC. Vijayawada.. Been á°æ¤púø÷ having ûÓ ´Ææ’hçC É™«çöÀ Ææçü¿-®√s¥™x: My watch having been damaged (Ø√ watch üÁ•sA†-úøçûÓ) damage îËߪ’-•-úø-ôçûÓ). †’ 2 1) Some words in English are sound. is also the brand name of some substance made of glass and used for technical purposes. à parts of speech ¢√úÕ ûÁ©-§ƒ-©ØËC ´’†èπ◊ ü∆†çûªôüË ûªúø’-ûª’çC. Q. and as he no more draws the pay. 4. Come on over. in apposition to I) being tired of walking . ᙫ ®√ߪ÷™ ûÁ©’-°æí∫-©®Ω’. Being it is one of the finest product of Wipro. phrase.Phil. Mr. past continuous tenses passive Q.. she dealt with him cleverly = ûÁL-¢Ájç-Cí¬ Öçúø-ôçûÓ/ ûÁL-¢Ájç-ü¿-´úøç ´©x. etc.infinitive) 4) sentence of .) 5) Been my watch .. Nandyala A.. 7. Being their faithful servant. I wanted . I wanted to take rest (Adv cl) É™« NNüµ¿ ®Ω鬩 sentences äÍé ¶µ«¢√Eo-îËaN ûªßª÷-®Ω’-îË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ O’®Ω’ parts of speech. By using a preposition with a noun or gerund 5. Reshma has been not interested going to school. Father why are we so ugly? The father says to him don't stress my son you should see the one who is reading this! We want to know the meaning of remarkable phrases underlined above and we will be thankful to you if you explain the whole meaning of the joke fourth one. 6) Having been beaten by her teacher.SURESAN the police (Terrorist police . and so the son monkey need not feel bad about being ugly. A.Being Being group of words verb sentence being she is -being. Being she is ver y intelligent ... b) The terrorist was being questioned by M.G. ¢√öÀE É™« Ææ´-Jç-îªçúÕ.. properties Degree . 8. (3).. By using a participle 2. 1. ©îË v°æPoç-°æ-•-úø’ûª÷ ÖØ√oúø’– í∫ûªç™ äéπ Ææ´’-ߪ’ç™) 2) Being †’ Å™« Öçúøôç ´©x/ Ç é¬®Ω-ùçí¬ ÅØË Å®Ωnç™ ¢√úøû√ç. ´’†ç Ñ ´÷ô ¢√úÕûË ´’ç* English ûÁL-Æ œ† î√™«-´’ç-CéÀ Å®Ωl¥ç é¬ü¿’. 2) In the example. È®çúÓ≤ƒJ Åûªúø’ ñ«ví∫-ûªhí¬ ÖØ√oúø’. 2) Being she is very intelligent she succeeded in dealing with the situation. it should be. Adony A. á°æ¤púÓ ûÁa-èπ◊E Öçúø-´îª’a. A girl phoned me the other day and said. By using a noun clause . Been beaten by her teacher. Gwynn ÅØË Englishman. we continue to have. 6. ™ ™‰EC í∫´’-Eç-îªçúÕ) Ö†o èπ◊ ´÷Í®aç-ü¿’èπ◊ ¢√úøû√ç. May I know whether we have the permission? . he can easily buy a car = üµ¿†-´ç-ûª’úÕí¬ Öçúø-ôç-´©x Åûªúø’ Ææ’©-¶µºçí¬ car é̆-í∫-©úø’. as she became a famous anchor of TV programmes. (Abs. 1) Pronunciation 2) A person holds M. the walker. sentence correct form: is - Being intelligent. 1) His last drawn pay was Rs. M. °j ¢√é¬u™x ûª°æ¤p-©’çõ‰ ¢√öÀE ÆæJ-CCl. Ph. so I wanted to take rest ÅE îÁ°æp-í∫-LT†°æ¤púø’ O’®Ω-úÕ-T†Eo Nüµ∆-©’í¬. It said: If you are Eveready I am Frito Lay. We had applied for permission to use the function hall. Been our companion for the past 6 months. walking . Å®·Ø√ O’èπ◊ 鬢√-©-†’èπ◊çõ‰ Ñ éÀçü¿ Éî√aç îª÷úøçúÕ. By using an adverb or adverb phrase 7. His last drawn full pay was Rs. succeeded in . Íé´©ç been ¢√úøç. Reshma has not been . A baby monkey asks his father. In this joke. 3..P. Being she is very intelligent. it is today known to every consumer.. 7) Having been our companion for the past 6 months. I (to walk.A. Å®·ûË ÅØËC §ƒçúÕûªuç (O’®√Æ‘-†’-©’-éπçúÕ Å†oô’x). she is not often coming to us. finally Nasreen cheated them. Ph. . OR She. Having been ¢√úøû√ç. By using for and so 9. for I was tired I was tired so I wanted to take rest. 1) Back up here means extra help or support A. ÉC past ØË ûÁ©’-°æ¤ûª’çC. (4). (Being word groups is Åçö«ç. which once we get. 'We have applied'. what would you do if you had to arrest your own mother? He said 'call for back up'. ©†’ Ö°æ-ßÁ÷-Tç* ûÁ©’-°æçúÕ. By using an absolute phrase 3. 2.. different kinds of phrases. 8) I wanted take rest.. though she has become a famous . 10. îËߪ’-•-úø’-ûÓçC– É°æ¤úø’.. Being she was disgraceful in public by Ravi. Kumar. ¢Ë’ç Ééπ\úø ÉîËa Íé´©ç O’ü¿ 鬕öÀd. (please) simple Å´¤†’. 2) A person holds M.Seshanna. some are sound.net/spoken/spoken. à Å®·Ø√ ¶«í¬ îËߪ’çúÕ. Using past tense here is wrong.is correct. Frito lay here. I wanted to take rest (Tired of walking . O’®Ω’ îÁ§ƒp-©-†’-èπ◊-†oC direct í¬ simple í¬– I was tired of walking.P) 2.! 3. †üË..D. clause and different kinds of clauses lessons Spoken English standard grammar book study í∫’Jç* èπ~◊ùoçí¬ ûÁ©’-Ææ’-éÓ¢√L. you can get if necessary. So holds is correct. OöÀE í∫’Jç* N´-Jç-‰ç. I or for that matter. but also wanted to take rest. 4) Being disgraced (disgraceful by Ravi. because it refers to a pay drawn in the past. By using an infinitive 4. Govardhana Rao. Being tired (of walking)/ The walking tiring me. Being rich. Back up in computing means a copy of file you keep and use if the original is lost.) So holds here is correct.prep..Tired . 2) 'áØÓo— ņo ´÷ôèπ◊ old English v°æ鬮Ωç 'Howmanyeth' ņo °æü¿ç ÆæÈ®j-†-üËØ√? – S. English.gerund 5) I. 8) Mr Sadiq has been trying to improve his English for the past 6 months. Been my watch damaged I returned it to the shop. 6) Being too tired of walking I wanted to take rest.Sravani. By using a noun or phrase in apposition 6..J. I returned it to the shop (ü∆Eo ؈’ shop ™ AJT-îËa-¨»†’) Ééπ\úÕ*a†ô’x ®√ÊÆh. there's nobody home'. (Å) (ã) sentences (2). 5000/.. what did the potato chip say to the battery? well. she often comes to us.A. How to recognise their sound? A. éÀçC-¢√-öÀ™ àC ÆæÈ®j† ¢√éπuç– His last drawn full pay is Rs. By using both and not only but also. phrase: Being tired the walking tiring me) Ééπ\úø Åçõ‰ ™«çöÀN éπLT í∫ûªç™ Öçúøôç. He went there expecting the girl to be alone at home. being intelligent. she has decided not to talk to him now onwards. (Being too tired adverb phrase) 7) I was both tired and desired/ wanted rest I was not only tired.D. 1) Present continuous. é¬F Ç degree ´’†-Èé-°æ¤púø÷ 3) Too tired to walk. URL: http://www. ÅüË ÆæÈ®j-†C.htm ." please seat yourself (please) be seated.v. guess. ņ-úøç ÆæÈ®jÅçü¿’-´©x í¬ îª÷Ê°C. By using an adverb clause Ñ ¢√é¬u-©†’ Q. 1. Kurnool -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 453 a) Having been a man of peace. as well as 8. Having been cheated once. OöÀéÀ ûÁ©’í∫’ ņ’-¢√ü¿ ¢√é¬u©’. í∫’-Jç-* ûªy®Ω™ Ééπ\úø ņ-èπ◊çú≈ ņ´î√a? -N-´-J≤ƒhç. confuse îËÊÆ grammatical terms ¢√úÕ îÁ§ƒp-©-†’-éÓ-´úøç Å´-Ææ-®Ω´÷? ÉN spoken English lessons éπü∆. I went over Nobody was home! 4. it means that the candidate for the police job means that he alone can't arrest his mother. ´’®√uü¿ 2) Howmanyeth ÅØËC old English é¬ØË-é¬ü¿’.Phil.. Ñ Being intelligent she succeeded . 1.. Öçô’çC. 3) The girl says. A police recruit was asked during exam. 2. 11. The father monkey means that the reader of the joke is ugly.. 1. Nasreen finally cheated them = ¢√∞¡xèπ◊ N¨»y-Ææ-§ƒ-vûª’-®√-™„j† ÊÆ´èπ◊-®√-©’í¬ Öçô÷ *´-®Ωèπ◊ ¢√∞¡xØË ¢Á÷Ææç îËÆœçC. Kothapally Q. 9) That I was tired made me want to take rest (NC) O’®Ω’ É*a† ™ éπü∆? ©™ ÉüË ÖçC. Gandhi never got angry= Gandhi ¨»çA-é¬-´·-èπ◊-úø’í¬ Öçúø-ôçûÓ (í∫ûªç™ éπü∆?) Çߪ’-ØÁ-°æ¤púø÷ éÓ°æp-úË¢√-úø’-é¬ü¿’. 1) Being ÅØËC. ´’†ç îÁ°æp-ü¿-©--èπ◊-†oC.. he was careful the second time= äéπ-≤ƒJ ¢Á÷Ææ-Tç-°æ-•-úø-ôçûÓ (´÷´‚©’ ûÁ©’í∫’– äéπ-≤ƒJ ¢Á÷Ææ-§Ú-´-úøçûÓ). a) The machine is being repaired (p. continuous form of 'be'..Shankar. Having been + pp éÀ Å®Ωnç: Å™« îËߪ’-•-úø-ôç-ûÓ – passive Å´¤-ûª’çC. I think. she succeeded in dealing the situation.Rahaman.. ûÁ©’í∫’ È®çúø÷ ¶«í¬ ûÁL-Æœ† °æçúÕ-ûª’úø’ suggest îËÆœ† ´÷ô. anyone who is reading the joke. 5.5000 2. . É™« ®√´¤).Been É™« ¢√úøç. 1) Be seated is the passive of "Please seat yourself. Å®·ûË Ñ ´÷ô standard spoken English é¬ü¿’. and PGCTE holds degrees. there's no body home. (Adj cl) 11) As I was too tired. He holds the post of VC (Now) He hold the post of VC (in the past) Degrees are things. Since it is a past action the time of which isn't stated. 10) I who was tired of walking wanted to take rest.5000 Q. 3) Being one of the finest products of wipro (wipro Being it is having it is today known to all customers. Standard dictionaries ™ áéπ\ú≈ record 鬙‰ü¿’. éÀçC ¢√éπuç™ îªúøç éπÈ®-ÍédØ√? past perfect tense Ö°æ-ßÁ÷-Tç- Eg: We are from 'so and so' association.