You are on page 1of 11

SULIT

s227/l(PP)

5227/1

Pendidikan
Al-Quran
dan

AI-Sunnah
Kertas I
Peraturan
Pemarkahan
Ogos

20I I

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAII MALAYSIA
CAWANGAI{ NEGERI SEMBILAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PENDIDIKAN AL.QURAN DAN AL.SUNNAH
Kertas

1

PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

I AMARA,N
I

ini SULIT dan Hak Cipta Majlis Pengetua
Sekolah
Menengah
Malaysia Cawangan Negeri Sembilan.
I
I Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.
I Sebarang maklumat dalam Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh
I Peraturan Pemarkahan

dimaklumkan kepada sesiapa dan tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua
i hentuk penulisan dan percetakan.
I

t_

__

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 11 halaman bercetak

-5227li(PP) O 2011 1{ak cipra MPSM Negeri Senrbilan

I Lihat sebelah
SiJLIT

.

PERATURANPEM,ARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2OI I
BAHAGIAN A

BAHAGIAN B
++tifi

: p=(.}-t ,st ;\
,tm

*

)"

'1

5r,

11tn I',--rtJ
",

Zxlm:2m

I

Y

o!1

rx{

lrr-fi €

!.,
J,"l .l.;5 Ar\

z*r

1r,

)fuJ
s,

to*

:r\y;

(ii)

2x2m:4m

(iii)
tlmi

6

-t-,pr' 4l4le

4xim:4m

522711(PP) @

Z0lt Hak cipta MPSM Negeri Sembiian

SULiT

: c.{Jz

\_f $g\* €\y

2xlm :2m

(1m

".Ct

,1nrr Y

r

1'3)S

j-:Lo;

'it{ jtj ty

Jil dl) ,SF*;\j:La;tlml,tst ffi,€g
t'*r \ jl d't{Laf o-rs\r'^,
}rr_e.: ,-)i: ;rlf- +_ot
(1'')J;r*L
r1m I Y
,y\ 4s\ ,.*t,-*r-{1
g rl1*r F*:
r1*t :-"-._fr
1- q'l
a i.
'""m;i -;io.l,
Ji,
r1m

2xZm:

--

('-:)

jL "-

1L;1

)', 1,r<

j:La_;

:

2x2m= 4m

et-i )3*i*

)-ilt-".a.i

4m

t1* I

,rt*_#

(iii)

a

e _r{ i.r,fUL*.oL

_$x;, b -s; i:ta;

a;*# C+,

"J,rJlt'

,+r"; ,JKL-

rlm I 69"r atu,,

,5,; -.f\-tj"t-i,
11m

r

4t->

(i)
r1m )
&1

2x1m

:2m

5227/1(PP)

A

2A11 Hak cipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

(D

c^<1; I riil

.aiu^

.;S_l\
oftrl-u

r1m )

6\ ip

.s:t-*

\_* ,Srlu, o*./

a,i-r-a q1

tr qi-r,^

rlrn; :.t, .. ,
l) dl,
.-*1_*1

il-u 12

eft;*, i-rl: , E c_-il.: ,r;.U irril[ei f"rX"
_--:v
l)\J- Ji--,*b a;l oj,x} q,_l\*
G-p,'^, ir-*
2x2m:

r1m)..
U &'JI
r

4m

:*_i7&"5
/

| '4

- ,.'n11

(iii)

-

)J5a)l

dtu t({
(t -:
":
)4.rc;Jr
./J'J

4xim:4m

,-Llj
t

r1m

l ?. *p
l_J

11* I

J 'J'

s

.t),

.J.rD

J /-u,
4A.A

1,,-i
l),'-

e

t1*'oL
rlnr

''i-(I iw,, AJ_*2
-. \

ra

.r -.
fr.;J 4i-o

J

_.

-

j

(1m

2xlm:2m

11rn I

USt*{ ll,
t1m ) L*a
5227/i(PP) O 201 I Hak cipta MPSM Negeri Sembilan

ir d -[5

GSs-x Zno

Aa-u

L*te \*.1

i*G: ;.fi g)u,) c-,-yl
SULIT

-'.'CE
,'ta(1m):iit;
r-es

c,
A1

r1m I

I
4:\
+t.,3, _+=*tf ,;t-*
r

e *t

o1:

rllql; C L.^,

,1., /,t
' '=#.,lru,- ri5
ar( Fr t1m)
f\ -, b t)t{ }
f

:..aLo,l -

t1m; ir*
r+;:Lz--* ,-ris\,

:+jlgt

j,y-l;Lf

d

qr*rl

&;,-,t 6s:

Ols..jll

i;,.-, €t*

i-: ;q'i5;Y15Jf, ^d j{\a-fr;"
,rrn ,
J _,
,s\: -fUtt1? ta-*Y*
G*"..j1"y \_,6 j faf*
,J1-:

lrG

12tn1 i.

J\-i

52271L(PP) O 201

i

Hak cipra h,ipsM Neger"i Sembilan

SULiT

#:6 g_fo

jl*

,_/1" -G

,A,Sl. lrS;

f\-r

"#"tJ

\rS s ..{a.,n&
"t1
qzm )
uV

,V\

tj^s lJh*

lZmt

ZxZm:4m
:

,3lt

.fitrrf-a+r
_

.1-, rllr; -ri dle,ill ,_f-rf ;U l.1:
t1-l

rl \r
r^
-JU .ir J- Ge
tlmr ._^.d
.
* ;.lr
..*
*.
11rn1 - ,. ..,r _l_r
C-.,.'Lr
i
r

(1m

2x1m = 2m

(1-)
' "''
i.tlrr.cJt

,11:,t,

isr
4xlm=

4m

)Ur.&,'
.,
:r ';

At,

Z-.,

rL..

J* j/ 't"
,

f t: qri OL,

cl*t ,r:3{* G"r.-

lru1 dr.(l-r*J ,3rtr\{1m>
tlrn
' I

cro

ri)

(dr)

4x7m = 4m
5227/l(PP) O 2011 Hak cipra MPSM Negeri Sembilan

SULiT

ffi

;
.
,1,:

|:;
'.'
|.:::;',.-

.
:

::: .
..

:..:.;:;:.1:
|: |,:|:

::1=r' r,!,:ir,i,,',,:;'

l.l:

,l

lr1

:::::

ii:;:t:i:d:)t

:".

'.

,.:..-,.1r+ :..r..
.:: t-,
.'JJ
. .lu{rr.,.,
_.

( ltn

)

.-

t f'-e

,Jl:

&-l}r f* *;t

- , |:
-L; grl:5 f'",aLL

1.9:^,-fl

o*G 31\j* -

,'' , 3y, ,*, l{rt-:

2xlm:2m

:
11m
'

djL,l
'9-

1:1

1L

,.,.*r i-{J.' Yd45h

(":)

' dt-U
_*.> s:-;_b- .!
,1m,' o.I},l-t;r..,:i-.r--r;- r

:*t,,Lr-r,.'J*
&-r>- Cl:i #;i rt1;i

r1m I

, -1 U: tl:

lgJ

0..--

t)-

4xlm:4m

{rr,

4-q

t1m),-_
u-t)l/ . \t'"-

t

e
Y,-^l-

11rn
1'1

.

4

r I I'I'l

l w)t
_,

.,
m, )Li

(.))

,

)r

,
r

-tj_ _"i_*;
11mr,/. O-) ;
4*15

-rrj

.<-

11ln; -.Jte-.-.o
i
t.

(
iL ;_D P

4xl m :4m

,1tn 'l

4

s';

rv 'J<4 j

c.iJ.,

b-*
tJr W ojii Jr-,

*-rlm

I

'r'oU ,.J,1 '5 ,-r.j[-:
,
')
l)

2xl.m:2m

5227il(PP)

L

_:

d-i;

*:---rg'-

-

(1m)-,
' ' r,V.^a ,V ':-r-*

CI

20i 1 Hak cipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

::

L

,bf

C.{J.?

,ft ,Pl

. (1m) '.'! ta' ; j': 0'6 er-bJ
,l
Lf yt

'^"
&' '

<1m

t

$1

3=-

\

bi

di-u,o -

7*,-o ),rJ.

,S)l; LrsJ ,/Jf t1*I L*. lrtx- 5Krt1tt ali-u,^ (1m),
a .
,
' "" ',L
cl.tj 3 ; !
b ry sJ,ts s;,

"l*&
tu\--,* ,i-'{W c\-y.; Jul
' ( u-* ) Y,;lf * +Qa! rli.: cJ--b- ,L^Jr ;fk"., ,JJl jfl^r)
r1m

2xZm:4m

: d.{Jz

,#** ll, 1,-, 7vl r{}st*
rlmi
'

4!-i, C \.ilil

t'r

i*f

r1r, r

; r,.rJ 3**^ b,u,
'lK;L --*r Y, c o,\ J QKL J:*^
Y

11m l

.

i:

4xlm = 4m

t'lm I

a '
t
evu*G*-

2x2m= 4m
5227/l(PP)

@

-JJ

2011 Hak cipta MPSM Negeri Sembilan

-b- *I-l iLA

(iii)

L

./

a{r

alP

f -); l;t t'*'

fr o-tftj

{r e'-{
g;t,, L:s\ t

t

<1* )c,;,r-

f jlb
2x2m-* 4m

t1*',-

L";e;

L

,
JJCV
q

otf

.,o:

Jt',y

t1m

t

;^s

J-5

o'u-SS

J*{

t),

i)

j*< Jr*-.

I ;:-rrS ur;

1f L6,- ji\ J,4\f
(1* )
d, ,:{v cf

J il trlml *a> j o -*(- -i .-o-ur'tf

J

trr-{ 'ft7. o_r:l o(: r;u
)
ct-y; J-lr 6\"m .,.Jl$j ,,,1 LlrfuJL- oi:r
f\:" ;etr{ ,SL:,
1x2m:2rut

(i

(iii)

;flrt-- *r"*)..r^-^Jt-u; lU.5 e t4

fLl*.r-<i
r1ml,
'q{") . ,
a71-.^+

(i)

(?)

2xlm:2m
(i

i)

4x1m:4m

522711(PP) O

201i Hak cipta MPSM Negeri Sembilan

SULIT

r

r0

4{t'

,)\'_r,

{te 6^b ltt W.Ir Jy"_r y_sL
d1..1- oy-#
Jut Jr,;
f}-l *rr

f-

t, it^ J-*

b:i\ j

"6 *

tjt

(iii)

it)-

,r^,

i
au f\ Ltt 6t b f)L-! *-rt -trr iul Jr;
<2m,

2x2m:4m

.:-+L eLziL,:-rj
r2m,

o\yJ.c .r'u

1>t-! c-*

,f^r,

jl fl _r*-t iu1 Jf-.,

lye,-tl.JY

o1: y-l'

AJUI

d,Sul..^at os,

Ur*

f)-t

s:.r--.- ii:

I t, ,_(Ari

.

S\

rlml)
/ /-.
It \Lttt
Us*S J-]-\ $r: -jL

,Jl:t

",'*,

2x1m:2m

j;:f

(i)

c

-(l

oi1

a*,-r(

ii)

4xlm:4m
dr,J^itrt

,rlal

.tlg9- j

cuili ot ; .ri AN},-*Jyj trto

q, -)>*.i;Y,

Ji^*i ' ,lt,

sr_y,

(ii i)

-

.,1*, otrr_:^,
.r+""^r ,))\ j<Js: d; ;.1--=J
ZxZm:

Jt! j+! i

-

tlm)5';L-

4m

5227/l(PP) O 2011 Hak cipta MPSM

,,tm)a,uyt

r.r-egeri

Sembilan

SULIT

,t -

(,)

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
522711(PP) O 2011 Hak cipta MPSM Negeri
Sembilan

SULIT