SULIT

I

.IABATAhI PELAJARAN NEGERI
WILAYAH PERSEKUTUAN

PtrPERTI(SAAN PtrRCUBAAN
SIJIT PELAJARA1T MATAYSIA 2OI1

5227

PENDIDIKAN AI-QTIRAIY DAN AL-S I]NNAH
Kertas I
OgosiSeptember
jam 30 minit

?

;IANGAN BUK..l. IffiRTAS SOALAN INI SII}INGGA
DIBERITA}IU

l.

Kertas s'oulan ini ntengandungi rJua bahagian:Bahagian
A cranBahagian B.
Bahagian A wengandung za soalun ottiilrry dan rihagian
B nrungancl:ungi
enarn .soal an stt bj ektd

2- Anda

dikehenclaki menjaw*b,$ernua soarcm. c{urant Bahagian
soalan daripada Bahagian B.

3.

Jatvab Bahagian A
ker

4'

{ as,

dwan

j atu ap an y an g tJi

'Iawapan Bahagian

bt e

B

jau'apctn di halantan 15.

5'

ntcnghitanrkun ,ytrma acla

hendaklah ctitutis' tlalam tullsan

Lihat halaman sebelahj

jatvi pacla furta.y

A hendaklah dihantar be$anta_santa

A Percubaan SPL{ 20l t / JpNlt/p

l/

h,B, c atauD clalam

ri kan,

Kerras jatvapart. Bahagian
jawapan Bahagian B.

Kertas soalan ini

A dan cnrpat

rn"ngum

kerras

ft

SULIT

2

A

5277tl

dr:t1.6{

y^*nzol
J\rS,.l_fr .:1:*
:tffi ,Irr dur,
d

ol

,r:,Gi

(17 :rlLi.l

G

Ui

l;r")

*iS i,,fri ,* 'nisq:}i .L,iisii#i Ei '&
@;_,:ti

v,y4$

fo;i: al i!r*,ltr1ol,t o*-; ,fnti,

rq 4fU1, &

;fi;"r;"

I

a; 6)Fa*

il

ti{ ).qJ

m

;)1."
,trl

\*e^G**;r

drLb.f eil*-, o-r j

(f J

IV

U r:1":1

A

i

B

III dI) II

C

IV rlb ItI

D

IIt rJl;

:*$.lt oLil 6'ti^ ,:, +lt":l orfity t-&

fill +J* .:Jrlr,F ot j ;i j;-rp
fill * o"-r,*; dt j;j j3-r+

il

Sr-{u

III

€q

e

6-; ,l sr-{ l.
f ihof lrofqmo-

oa!'^I^Ll

r

Iv

SI]LIT

5227tL

I

A

I

B

tt rll:

III
III

rJi.:

dI5II

IV dl;

'{$H

dW"N"t#;-,rr 6;reii 6*,t ,*d
{21

:r*Ll iu-)

h

o;:*i
,nf
4l,ll

a,j qsJt**"rl

djll
C {-roy

Ats d,{r"t*i ar.c

fit yx*'1"f1 ,i-rl, os" J*

J:l

A

c
D

,t'f;U crr(rf,
C a/)Li
U

trU;f

* -rt ll

A

- n-ll

B

#-),"

t-*-.

i{,;J, k
ot-#4t k,

r

dill

tE n_{bltts ,i:r:i Ft e{-Lif

r:l: 1U uq*tfj

r

4ftil

*+$ ,3lf B

ot-13 L{"

..

,iit ntrp

6 5rf,iu 3#1 q,t:$qru..r-i:Vi
*..c.: r.-.*l_l

I iL^1 L^t-*^-

D

,b or;"pi rr* *lfi
f.ff,

fr]ul Ar.e

lIt

C

6;.JtJt c

- f-*rt

D

SULIT

5221fi

:SW Atrl

dbi

5

6 t*F*s;fui a:tI* ft;ii:r,s#t 9i,yi J)eii eii:
(68 :,-l,Jl

is-r)

6LoJ-t'

.';,Ulfj cr;i:;rfi,f, ,:
fuYl

B

pU;_.,k!

c

,.it**d

D

+-Wr

dUd*J

,JlJ"f ffi

if
;

Jr*rut 1 *i ;f-0.*",

",

JlsJ.aI lrUF 4JUl
0to-rJt a;t

;y*

/ t:

o-j(.I;

*-ii.6;.

,rlrrcJl

A

5Ld

R

ulcft )>w F: *i_y
,Jl"fl la.i"J" il.12,-p l_,G lrar

c
D

6

s227ll

SULIT

€r*:t ,fur;r Oltt t-,t+ dutrJfL
rSru:, r.if luJl ,*t ,ffisy &r A
,f :-fug Y.rj, r{ -t}}" ''5-* *
.rE* c
6k- iU*, *i( J&'tf

9+LIp

,f-,l-rif

*Jt-t' i:L-c;ir

,ir"&

"f-fiu

& rp-.r*" D

.sr* .,+iL( ,Yt

t**"f trut j,r* -f #-#p afuu C u't'u.i
9r),l-l

ir

}u ri ,k*; ril: *^*..e b Lt:l

A

*?+" # Lr;1

B

tfj.: o:[r

;4r.1-z';,

LF; # ;'L" L4/1"-r* W

Lr:l
g:L; J*# ;a* dy !t-'-r" f L-rl'
9!+r1

;,*>

C

d-rJ.z-

Ls*l);J."

\)\4

A

dr1**qn'

l;Lt

B

1-'h

D

lrlil r:'t L ; qpo CUt' *
r1-,,1
rL),'ixS\S
\'

,*,:l'r
J*S

D

;{:ra*.r g at'Gl

,-r'rf

olrfl ;f, t1i

C

f

o1t

,!_n* a-(1, ,jr jfu

-trt-1"

**bs t:l-z="

-rir:

Jl-o.l

o1:

A

*;Li

B

,r:-"

C

,#:ri, b g:

D

10

l1

SULIT

5227/1

.Jrti;

b qi-:, qJyt ;futjr:

aJll

*p,4 d,-r-." -tr:

# Lot,

trtst

x

u*1, a*1, /i-:

12

- nf,

d.-u A

idB
,it C

,frry
"[*

y .ref .

;i

,a

*f:U

D

.

U^f c*!l*r._*,i, ,_f i
a*"lt

A

drli

B

liitJ-l

C

er-rJt

D

Jy-,jrb; qrriJ .l.r; ,:fril ajLe ,fUt
f}-l rJr,'-l i-:Lo t ,*X*+, cilL; 6t-:"
f)t-j ,"_*n b{lu-J t3g qr2: ,fufW- B
if Jy*", *, oil^,-^ a_*sli+4 ,JrLl t JJr^; C

f d-,t -ri" J* Sl
^\f

,{\

,11:

Li:: #J"Ld
i1, J**, J-*.+

r-rl-: 4JlJ,6

c^it"ra .rt*g-

i

"--.1

D

1a

IJ

14

SULIT

5227tl

r 4i)tqJ * p;,(,- #

P

-,tf,t/

yL

L7*S-J/

4.fLU

5 rt.f;!;

i"Ek- ry,_* cr o+i
J*-, eii ,iW S d-J-r.f LJ, rif Jt-F,.t ifi-J:4*, r*i
U J-,1-t5

JiYf

*rl^f

JiLa o-y"sl bur"

A
B

,r-#* qfi ,.k

$

#tfG &*G e.}l,+1 f* #l -rd L,r;"..3.*.-

D

& ,t** .r"r

,s-"u

.4t*":" os*Sl #J-i,lJl +Gl- k-,-rl o_&l; lJUl ifil,

15

fu

16

t Jt*:*
[,"-,a

rtl.:
Or":l LIJ 4irJ*.*, Aftr*:fr* A
"fK-:rJ C$
drthtf / ir ;jia" s; ,", *i-rt ,ttr t4t_l *illt, B
t*,r-,Ki 6 Lj o-bt tsr" i,r"S*{ Wt2-;,, c

p)t-")

lLjl j*,,th
I

"S_n

L;y ;u){.*"f

q*t-".j{ olj At ,g $i",. rlt; ,ri d/-&l

p;,lr,-*

I)

J.,,-r, aJl:l *r;filra

Jtr*r
;6:

A

Ctrt

B

ri(lr,3 c
Jlr.i #;-sql D

17

t

SULIT

5227tL

,6

,AS_* ,r*sts\

F-

oli; u*ryl

f)L! o't*l:f
-.r& oL* A

:& dil:

B

/t

L/-?r

L

JM,

.::-I LJfi
,i"i'

,t

b*;j
d.-,-,

uul, oll

f

C

l8

D
19

st-f -r

c6rr: ;6rY

t^; gr .f) ,r*, j s:-€ ri"y,r" q'\-#
"!c
allf ,-i: S:yc;",
lj .fy
I

rr-i

)t

A

Ls*itill f,t,Y-l

E

tirr-" *f at"Yl
\;

C

*Ui,
4Jt/l

flt

ltYl r

J*"/ & Ul ;t' {+Jl iits* trtnt

.:lrjfil

I

cf "rtCl ?
\--"e^1

II

fy-"Yl # ,tcAt

II

f$l tTll t'*;r

rv

II rJl-:

I

A

III dI:

I

B

II

C

ry

131;_

20

SULIT

9

B

szzTtl

&Ik

| {," uP J
.gt*,/r,"-" c^Li qltn
,

:$l#

at

JL.; (a)

#i *V'u;{fi:€)i;+r "rei;., e &iiirg bri3.:ri'#i fr
t;AlC'#?rA?

@>:

er\)!@9

t:*'': "ei#314fi1

'*;i *".
( ri-l

@)

5;;

e$i 6; o:Uetp e,'r)* e f

uiits

r,;

f-S* *sau*ry
\

,,{"A'g -ufir@r

p u,.ltS€) iridi e a*rtu u,i ;1i',

rrr,ri il

+;l :r-ry.-;\\ ;r

i#

ilf

"<^*tr,

r;;i-:,-rtr;Jl at 5{r*tty

(0

:*r{-_t1 4)A

Gp" a".Jo (t)
J#h,-;il* J,. (q,)
J.* e-,*ly J.. (d,)
il,(.J ,flp ru (o)
L{r"

+l

l"{r*zl
Wr,ql

.66-r b Uy 6*q

;f[t, ,-;i: qt f ,^"tr_, (ii)
.;y"p {t:1-#.:jt.r:, as.sl l;la t;r ,F*; (iii)
13:

I

f

SIII,IT

t0

5227tL

:m fit J;.*,

';;J-itu'^bht
9,lr.r'r,,

,#t,

F.At: 'lflq
\,.

i,

,tt,o

i

djl
, -Jl AiJ"*u
e
L5t

*,

*W*, ;'F

',11,)
:J*'&:

t ! tt
4J
r
tzJu,,JJ

r

),

i,

a.jJl . .ll
LJr

tt,o
+iJ;".-a

//.J

i, t7, o

I ,, t 7o. -{.0 ,

atr>"A

")l

k-+ii

't ,. ,

o\y\ 3\

.t
I
L{*41 ,tc.t
UJll,

*

*;

'l ''7
1
'
Jt"1i,vr r.ll!

O

t+- (b)

Gi',w"it ,vi
lz
oi. t,
i,, ),'',
iui
fii
J;)
hE .J*
O ?.

/t//

c.iD d.f,
g

lfuc

cG

,.-/

-f

6 ts-t'\
n?
r I tt

o zt.

aira.o r;;6 t-f ) L|,r*))
.#1,

,*c s

\

(qi" ,-i\t")
ta; :r"*;

lrsyzl
:;[,

,2/t

o*-LK-t. t'4J-"

lflit

dfj;g tj,cU fu

,lL;6

(il
(ii)

c

Wy+l

Wr"al

.6e'.J .\ i,i^FJ C t-r.:l

"tutf

li>

5i'b;

(iii)

SULIT

;227fi

11

:{ffi ,1r it

e:il

tt)

+s'^*u,v

19

Lir \;rnj"J

rs.;

i

(a) z

+tii;-a, riJ

Lsig;g fui:';+-urc6y r-rq 'JWi,e:Jsret 6-, p1t$
{ #}ai +nis

-za--'l)
r
\-9,./

{i-

y#\#iay-ui+4u
(t 1* 1 fu1 :txrlrJl

:orfit1. J"-f-r{ j:t*;

a1l

Wr'ql

,'rr^Jl
vi.\:/

y,)

.r*** +fGl (til

o-rrroll
.

-a.

-l,

,.G,-oi

(l)

/c--r\

\l

t2

SULIT

3221tl

.,Fr
,iltW ,3ll

F, '

Jr{,

Jr"*,

1-r--

'J;'riL{ i\r
a'
h'
rr
*&
#.G q )*i";'
t-:t

ort r,

';JJl

(f-

o1;-,;

.ff,

L{rrzj

uq;K-,r C

.furr= ,-{-rltt.*'oJ*L*-:

y

*o

,y-f

ry

-ri&

y

Fr-L.

(i)

;,(+trt",,

(ii)

t1,ei*

ta.'a tJ.r

l€-*zl
aiz,al

S;)

ltr-1l

LrlU ffi

ld-r+1

l.{rz}

,i,r

Jr"r iU" ..*- l;r,r.(.t
,

f

*Lrr;

fiiil

i--l+t-)V

aflili"
t qr,
##t*
fful
':*-tl
"/1*n*

(iv)

(e)

v'
{

L.

\
i""

SULIT

1a

-1.)

:aJtlj

5227n

C>\bet )J4;,,

S*-* (i) (a) 3

61-r-u,r (r)
6r};i,tflayt (_)

rt, ql
'.le;)l

#S

,S;t* e u*,; dlj., l-5:;{lr,^

(i)

, (r)

Wr,q]

{t'rzl

.Jl'/Jl

#, l-lr.,fuq (ii)
"I;+
ol*1)l o'tat**i rr ar-a J,lr*i i-{y-,
/
r-+^, l3r ,S--u ril
{a -" ql
du.p ; ol*u t {* ,tuj:
i lr rlti+ ; uLr* UJ,
U*s, nl, # $rl l3r 6i; (ii)
.jt 1: .:tcfl y_,*
Wt"ql
"*J,;l cr.**sJ
L{.*q)
.,rrrtlr, J,"*;t i-LeG tj-:
;=fU\ 0t)
ira,^,

Cf

(cJ

"

^.1.1t

l-{r"zl
{.{r,zl
(4JF

Pl ,flf

tfr, q]
L:{-t-,-

Uf-rz]

,W
,S

,j:*

as.Sl l$l

42.-,-

it J:*", i-rr,- ,--irla; f

(ii)

.:_ct

(iii)

l3:;5"*t* (i)

#

,,&r.-r

c^1-r.:-

(b)

r+;;t ,:t.

Jl.i 1r-{-7r_$*, Jftrk # r.kJr
^,,,_ &;
(r1l *;"1 ssl,lr, it:t ;tr*

..;.JJ,- rl*lp

Wyql

,t'lrss

jLi,*+.r._

(ii)

#", ,,lf G;nt lp ;$i;

b)

t_
SUI,IT'

;(-rt(:
Wr"

3227

L4

4b

5 dl-, Lt*y {!-'r- J*

or"-,1

.{-i-I}-

+1

l6rzl

U*)f -{\-, er

t11,,o;ar3J

fflf ;sl5*f
Wrql
.rrru

lrl+ t3:;(*1*

-,f1-*

g- -frlJK.1if

,.1:.:1

,r'\;

ojL.* ,*;\y

e,L^l.a

('l)

dJ1

ufGu"

C 1$l ;r-:t*

ll

.fUt

Jdt t3:;(*t

(0 (a) 5
(ii)

(iii)

Wrql

L{r*zi

I

lo{r"q}

/ L, *fh-"
.oJoL=

{#r,q)

.**1

t{r"q}

}ur

r, *If*.:, .-.,:l l;:

,frru,

J:*,, b-' ..- l;: *(*l*

g s#t+ar ylr*f #t"i /tr t*t

(i)

(b)

(ii)

(iii)

Jt-*l -"* lll *--ly,ir(u l;r u{i.,;
.,},t

o*", +l.ill ft

.Jrtr(^i ol: ,-*ic.L+,

!l LJ*(l/, ul:g &;

ll: ,*Jr/l fl"{l ,f/ s* lf 6.-V

(i) (a) 6
(ii)

Wr'+l
W-"

+)

.,=s*j.,t,-{*t

.#t"lUl

W,l

J-,,l- t;:

oxei ,5..t-+t5; s\ Lf

sr*

;fuu,

(iii)

&.tty (i)

ql

,ur*V ob ,*.1

l^f,r

.l-al=-

#rK i;uflLf

.tLj d

f>L*l

i

j*s ,s,trl**( ,_# ljt

4l
clr\ AT A\T-rAl\/f AT

5!i";

(ii)

{b)