Bidang makna atau semantik, sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik kerana bahasa tidak akan sempurna

jika tidak ada unsur makna. Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Firth (1944) pula menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. Lazimnya, kata „makna‟ memberi erti „maksud‟ atau „erti‟. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacammacam pengertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam bukuThe Meaning of Meaning (1956) pernah memberikanpengertian dan erti bagi makna; antaranya, makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suatu peristiwa yang diharapkan. Istilah semantik agak baharu digunakan jika dibandingkan dengan istilah bidang-bidang ilmu yang lain iaitu dicipta pada akhir abad ke-19. Bloomfield mentakrifkan makna sebagai suatu bentuk linguistik sebagai keadaan apabila penutur tersebut mengujarkannya dengan gerak balas yang dijangkakan daripada pendengar.

Seseorang itu boleh mentakrifkan makna sesuatu bentuk pertuturan dengan tepat apabila makna ini berkaitan dengan pengetahuan saintifik yang dimiliki oleh seseorang ( Leonard Bloomfield, 1992). Menurut Zabech, semantik dalam peristilahan moden digunakan dengan maksud „kajian tentang hubungan antara item-item bahasa seperti perkataan, penamaan (nama am dan nama khas), ekspresi predikat. Kata semantik berasal daripada kata adjektif bahasa Yunanisemant ickos yang membawa maknasignificant iaitu „penting‟ atau „beerti‟ ( Hashim Musa, Ong Chin Guan, 1998). Selain itu, „sema‟ juga beerti tanda atau lambang. Dalam bidang linguistik, semantik ialah bidang yang mengkaji makna atau erti dalam bahasa ( Nik Safiah Karim, 2001). Semantik atau kajian makna adalah satu bidang yang luas, mencakupi kebanyakan daripada struktur dan fungsi bahasa dan juga masalah dalam kajian psikologi, falsafah dan antropologi. Terdapat beberapa jenis makna dalam bahasa Melayu antaranya ialah, makna konsepsual, makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna refleksi, makna kolokatif, dan makna tematik. Jenisjenis makna ini dapat memberikan gambaran yang tertentu daripada maksud tersurat dan tersirat.

Sebab itulah dalam formulasi „segitiga semiotik‟ yang dibuat oleh Ogden dan Richards meletakkan pemikiran itu pada tahap yang atas sekali. Contohnya perkataan wanita dan perempu a n mempunyai makna yang sama iaitu „manusia dewasa yang bukan laki. prinsip lain yang boleh diguna pakai dalam organisasi linguistik ialah melalui pembahagian menurut tahap struktur linguistik seseorang. 1990). atau konsep lainnya (Abdul Chaer.. Selain itu. 2001). wanita sopan. dan Semantik. Contohnya „wanita‟ boleh dispesifikasikan sebagai wanita solehah. Contohnya.a) Makna Konsepsual Makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian.al. prinsip konstrastif dan prinsip struktur konstituen. konsep merupakan sesuatu yang asas kerana pokok atau konsep itu sesuatu yang asas dalam komunikasi linguistik. Makna „konsep‟ adalah mencakup komponen seperti benda. Manusia akan berfikir dahulu sebelum mengujarkan sesuatu perkataan. memahami ujaran atau membuat interpretasi dengan tidak mengaitkan makna konseptual tersebut. Sintaksis. Pemahaman konsep adalah sangat mustahak. Bagi penutur tindakan pertama ialah . ia menjadi kurang sesuai untuk diucapkan. 2005). konotasi antara „wanita‟ dan „perempuan adalah berbeza. Palmer (1992) menyatakan bahawa konsep adalah sesuatu yang menghubungkan „kata‟ dan „benda‟ melalui perantaraan konsep pemikiran. Organisasi makna konseptual adalah rumit dan sofistikated (Kushartanti et. wanita dewasa. Makna konseptual merupakan konsep makna yang terpenting sekali dalam bahasa. iaitu „ segitiga semiotik‟.laki‟ (Kamus Dewan. mengaitkan „konsep‟ dengan dua prinsip iaitu. Leech (1974). keadaan. wanita bekerjaya. Menurut Leech (1974) di dalam makna konseptual. Kita tidak mungkin dapat menentukan makna. tindakan. Interpretasi yang pelbagai wujud kerana manusia meluahkan buah fikiran yang berbeza seperti formulasi yang dibuat oleh Ogden dan Richards (1923). proses. Tetapi sekiranya digunakan perkataan „perempuan‟. yang dapat memudahkan pemahaman pengembangan linguistik Ujaran linguistik boleh difahami dengan mudah melalui pembahagian tiga tahap ini iaitu Fonologi.

al. Representasi bermaksud sesuatu yang melambangkan. 2005) b) Makna Konotatif Makna konotatif ialah makna yang ada kaitan dengan nilai rasa. iaitu mendengar bunyi-bunyi ayat dan melakukan interpretasi. pengimbuhan. Walaupun perkataan perempuan dan wanita mempunyai makna denotatif yang sama tetapi. dan pemajmukan.rumah-rumah yang membawa maksud banyak rumah dan penghasilan kata majmuk surat khabar daripada gabungan surat dan khabar.dalamberjalan. menggambarkan. baik positif mahupun negatif ( Nik Safiah Karim. Tanpa konsep.ber.al. penggandaan. (Kamus Dewan. 2004). atau pernyataan. kita tidak mungkin berupaya mewujudkan makna denotatif atau makna sebenar. maka makna gramatikal ini merupakan makna yang hadir sebagai akibat berlakunya proses gramatikal. Konsep memainkan peranan penting kepada manusia untuk mentakrif. Sekiranya nilai rasa itu tidak wujud. 2004). (Kushartanti et. Dalam menganalisis ayat. memutus buah fikiran. kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Bagi seorang pendengar pula. representasi sintaksis.mengenkod makna(ujaran daripada penutur) apa yang2hendak dilafazkan melalui ayat atau perkataan dan berakhir dengan bunyi. perlambangan. Makna sesebuah perkataan sering bergantung pada konteks ayat atau situasi penggunaannya. Sekiranya makna leksikal itu berkenaan dengan makna leksem yang sesuai dengan referennya. proses ini beralih. Contohnya seperti. Makna gramatikal berbeza pula dengan makna leksikal. memahami. peringkat pertama kita perlu buat ialah menetapkan representasi fonologi. maka makna konseptual atau makna situasional sering juga disebut makna gramatikal (Kushartanti et. Misalnya. gambaran. Tetapi menurut Setiawati Dermojuwono. bentuk-bentuk yang berkaitan dengan gramatikal lebih tepat disebut memiliki fungsi gramatikal dan bukannya makna gramatikal. 2005). dan representasi semantik.. Perkataan perempuan . atau menyatakan sesuatu yang lain.. maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana.

Bagi umat Islam. nilai rasa mereka berbeza dengan interpretasi masyarakat bukan Islam. bertafakur (Kamus dewan.mempunyai nilai rasa yang rendah manakala perkataan wanita mempunyai nilai rasa yang tinggi. Kedua ialah. babi itu haram. kotor. duduk bersendirian perihal (perbuatan) mengasingkan atau memencilkan diri kerana menenangkan fikiran. iaitu „pengasingan diri berdua-duaan di tempat yg terpencil atau tersembunyi. Contohnya perkataan „khalwat‟. Makna Konotatif ini boleh dilihat kepada beberapa aspek iaitu. Bagi masyarakat yang beragama Islam. tempoh masa dan pengalaman individu. Contohnya. Contohnya. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud „mendekati Allah. bervariasi menurut budaya. tepat dan sesuai pada masanya telah digunakan secara meluas oleh masyarakat Melayu. Begitu juga dengan perkataan babi dan khinzir. makna konotatif ini tidak spesifik pada bahasa tetapi dikongsi bersama sistem komunikatif seperti seni visual dan muzik. dan berpengalaman menjadikannya berbeza pendapat apabila melihat sesuatu atau memberikan pendapat. makna konotatif bersifat periferal. Samalah juga dengan perkataan jantan dan lelaki. Makna konotatif atau makna tambahan ini juga boleh berubah merujuk kepada faktor-faktor tertentu. Penggunaan kata-kata halus. Makna konotatif tidak stabil. (Kamus Dewan. makna konotatif sukar dipastikan dan bersifat arbitrer dan keterbukaan. barangan atau produk yang diiklankan di televisyen tidak sama seperti produk yang diilustrasikan. Tetapi pada hari ini. perkataan kudapan digunakan untuk menggantikan minum dan makan pagi dengan mengambil kuih-muih sedikit. 2004). maksud perkataan ini telah berubah. Makna konotatif ditentukan oleh makna asosiatif dan makna afektif. 2004). iaitu kudap-kudap sahaja (makanan ringan seperti minuman kopi dan kuih-muih yg dimakan sekadar mengalas perut dalam sesuatu majlis antara waktu minum pagi dan tengah hari atau pada waktu minum petang atau selepas makan malam). 2004). oleh lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan bukan pula suami isteri sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang ( Kamus Dewan. Orang yang terpelajar atau orang yang menimba ilmu. jijik. najis atau sesuatu yang negatif. . sedap di dengar. Ketiga.

iaitu „manusia dewasa bukan laki-laki‟. Makna denotatif berhubung rapat dengan penerangan mengenai fakta yang bersifat objektif. menurut penglihatan. (Nik Safiah Karim. maka ia juga disebut „makna sebenar‟ . makna denotatif juga sering disebut sebagai makna deskriptif dan makna leksikal. Begitu juga dengan perkataangadis danperawan yang bermaksud „wanita yang belum bersuami‟ dan pasangan perkataanisteri dan bini yang bermaksud „wanita yang mempunyai suami‟. suatu ketika dahulu perkataan aku jarang digunakan kerana rasanya keras dan tidak manis didengar. Masyarakat sering mempunyai pandangan yang berbeza walaupun perkara yang dibincangkan itu sama. „sarapan‟. tidak manis didengar dan tidak mengikut tatasusila yang sering dikaitkan dengan orang Melayu. namun. Perkataan yang tidak mempunyai referen. „makna asal‟ . seperti kerana. tidur. Nilai rasa ini sudah menurun. Samalah juga bagi perkataan „melantak‟. Contohnya. ia berbeza dengan Makna Nonreferensial. Perbezaan antara makna referensial dengan makna nonreferensial bergantung pada ada atau tidak referen bagi perkataan-perkataan berkenaan (Nik Safiah Karim. cantik tergolong sebagai perkataan yang mempunyai makna referensial. „makan‟. Perkataan yang termasuk dalam kategori kata penuh seperti makan. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotatif lazimnya diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan pemerhatian. Apabila perkataan mempunyai referen. rata-rata anak muda mengakukan diri mereka apabila berkomunikasi dengan orang lain. kedua-dua perkataanperempuan danwanita mempunyai makna denotatif yang sama. 2004). perasaan atau pengalaman lainnya. Makna Leksikal pula adalah perkataan leksikal yang . „makna mutlak‟ atau „makna dasar‟. Kesemuanya dikaitkan dengan makan. atau „soru‟. pendengaran. maka perkataan tersebut mempunyai makna referensial. Merujuk kepada Makna Referensial pula.c) Makna Denotatif Menurut Setiawati Dermojuwono di dalam buku Pesona Bahasa. Contohnya beg. tetapi dikenali sebagai makna nonreferensial. kata sendi nama dan kata bantu termasuk dalam perkataan nonreferensial. cerdik. kasut dan pakaian. Manakala perkataan yang tergolong sebagai kata tugas seperti kata hubung. Tetapi sekarang. Tetapi perkataanmelantak itu lebih kasar. 2004). Dengan kata lain makna denotatif ialah „makna sebenarnya‟. walaupun . Contohnya.

dialek yang digunakan. ceramah dan sebagainya). Kedua. slanga. dan modalitas (bahasa syarahan. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. atau mungkin kita boleh memastikan status seseorang itu. Ketiga. status ( bahasa diraja. wacana yang dibahagikan kepada dua bentuk iaitu. fitur sementara stilistik yang dipecahkan kepada. berjenakan. 1994). Namun penilaian kita berbeza apabila . tidak penyabar. maka perkataan „kambing hitam‟ dikatakan mempunyai makna idiomatis ataupun lebih dikenali sebagai makna gramatikal (Kushartanti et. tetapi memiliki makna yang tersendiri iaitu „orang yang dipersalahkan‟. dan tempoh masa ia dituturkan..al. Daripada makna stilistik ini. Konteks memainkan peranan penting dalam perbualan antara penutur dengan pendengar.diterbitkan daripada istilah leksikon yang bermaksud kosa kata atau perbendaharaan kata. atau status seseorang6 dapat menentukan siapa orang itu. kambing hitam. Contohnya. laras (bahasa undang-undang. 1992). dan penglibatan (dialog atau monolog). Makna leksikal bermaksud makna yang bersifat leksikon. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi atau kata yang dilafazkan. hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Maka jelas bahawa makna tidak dapat ditelusuri dari makna setiap kata pembentuknya. atau orang ini. fitur atau ciri tetap stilistik boleh dilihat daripada bahasa yang dituturkan oleh individu itu. 2003). kita dapat menentukan asal-usul atau kedudukan geografis penutur. sains. slanga. perungus.. makna yang sesuai dengan pemerhatian alat indera atau makna yang nyata (Adrienne Lehrer.al. perubatan). kita mestilah boleh membuat kesimpulan terhadap penutur bahawa penutur itu seorang yang pemarah. jargona). Contohnya ayat ini. kedudukan status mereka atau pun kita dapat mengetahui bahasa yang digunakan itu adakah loghat. dialek atau bahasa baku. makna yang sesuai dengan referennya. ditulis dan sebagainya). jargona. media (samada yang dituturkan. tetapi juga terdiri daripada beberapa kata. (Robert Sibarani et. d) Makna stilistik Makna stilistik merujuk kepada situasi sosial di mana sesuatu ujaran itu berlaku. Makna kambing hitam bukan merupakan gabungan makna kambing dan makna hitam. Pertama. Hoi. Makna leksikal biasanya dikaitkan dengan kata sedangkan kosa kata tidak hanya terdiri daripada kata sahaja. Unit leksikon ialah leksem iaitu bentuk bahasa yang bermakna ( Ibrahim Ahmad. Dialek. 2005).Dalam konteks ini. Benci sunggung aku melihat muka kau!.

Dalam konteks ini kita boleh membuat kesimpulan terhadap penutur. Jadi penggunaan bahasa ketika kita berkomunikasi dapat menentukan siapa penuturnya. Makna afektif juga berperanan penting dalam menyusun teks iklan (Kushartanti et.al. termasuk sikap penutur terhadap pendengar atau terhadap sesuatu yang ingin disampaikan dapat diperjelaskan dengan baik. Kita dapat membuat rumusan berdasarkan ucapan yang disampaikan berdasarkan nada. Kata jujur. . 2005). Apabila ayat ini diujarkan dengan nada yang tinggi. 2005).. Hoi. keluarga yang baik-baik. aksen (tekanan suara pada kata atau suku kata). ‟Teh nikmat berkhasiat‟. dialek. e) Makna Afektif‟ Afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. Nada sesuatu ujaran boleh mengubah perasaan atau penerimaan terhadap orang lain. intonasi. Maka faktor intonasi. Makna afektif biasanya disampaikan melalui saluran konotatif atau konseptual sesuatu perkataan. Contohnya. mangkuk hayun! Berambuslah dari sini. bahawa penutur seorang yang baik hati. Perasaan yang muncul itu mungkin positif dan mungkin juga negatif. Nikmat dan khasiat mempunayi nilai rasa yang positif. dan latar belakang penutur. kita pasti dapat mengenalpasti dengan tepat perasaan penutur ketika itu. Contohnya. Benci sungguh aku melihat muka kau!. Perasaan seseorang penutur. bukannya fikiran atau daya berfikir (Kamus Linguistik. tinggi rendah suara juga merupakan elemen yang sangat penting kerana ia merupakan salah satu cara kita menyampaikan buah fikiran yang boleh menunjukkan samada kita „suka‟ atau „tidak suka‟ kita pada seseorang. baik hati. ikhlas. sedangkan korupsi.. dan tekanan yang memungkinkan kita membuat interpretasi tentang apa yang diucapkan dan kepada siapa diucapkan. kolusi menimbulkan makna afektif yang negatif ( Kushartanti et. bijaksana akan menimbulkan kata afektif yang positif. loghat. Contoh. 1997). „rasalah masakan yang dimasak oleh ibu saya ”. berstatus tinggi dan berpelajaran tinggi. kerana kata nikmat dan khasiat menimbukan asosiasi dan perasaan positif. dan pemurah. status. pangkat dan sebagainya yang mampu mencerminkan kedudukannya dalam masyarakat.al.terhadap ujaran yang positif.

Menurut Setiawati Dermojuwono. susunan kata.al. g) Makna Asosiatif Menurut Leech (1976). 2005).Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis. makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata dengan kata lain termasuk di dalamnya makna konotatif.f) Makna Tematik Tematik bermaksud „apa yang dikomunikasikan‟ dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej. perhubungan dan pertalian (Kamus Linguistik. Contohnya. siapa yang membeli kuih?.pengetahuan dan pengalaman seseorang. ayat aktif dan ayat pasif. makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang apabila mendengar perkataan tertentu ( Kushartanti. latar belakang.(Ayat aktif) Kuih dibeli oleh ibu. Selain tekanan. . ibu membeli apa?. Makna asosiasi ini sebenarnya sama dengan perlambangan yang digunakan oleh sesuatu masyarakat yang mempunyai kemiripan dengan sifat. soalannya ialah.Makna asosiatif biasanya dikaji dalam bidang psikolinguistik (Soenjono Dardjowidjojo. Makna asosiatif ialah perkaitan (antara satu dengan yang lain). Bagi ayat aktif. Makna tematik ini boleh disampaikan melalui susunan bunyi.Makna tematik terletak pada pilihan kita sendiri berdasarkan minat. 2005). sikap. soalannya ialah.(Ayat pasif) Kedua-duanya mempunyai nilai komunikasi yang berbeza. makna refleksi dan makna kolokatif. Tetapi bagi ayat pasif pula. Contohnya bahasa yang digunakan oleh syarikat pengiklanan untuk mempromosikan sesuatu barangan atau produk. baayar kurang! Ayat ini boleh mengubah dan mempengaruhi orang yang mendengarnya sekaligus dapat mengubah penerimaan orang terhadap sesuatu barangan atau individu. Contohnya. makna stilistik. panjang pendek perkataan juga memainkan peranan yang penting. fokus dan tekanan. 1997).. Caaaakap banyak. Tekanan boleh menukar makna. tekanan emosi dan sebagainya. i) ii) Ibu membeli kuih. 2003). Contoh ayat. Keadaan ini berlaku apabila penutur mahu menegaskan mana-mana perkataan dalam mana-mana kontruksi (susunan dan kedudukan kata-kata dalam ayat atau rangkai kata) ( Kamus Dewan. makna afektif. et.

Makna asosiatif turut memainkan peranan penting dalam menyusun teks iklan dan bukan sahaja makna referensial sahaja yang mesti ditonjolkan. Begitu juga dengan kata „mawar‟ yang bermakna konseptual iaitu sejenis bunga yang kuning tetapi cantik dan berbau harum dinyatakan untuk perlambangan „bersih‟ dan „suci‟. afektif. Contohnya makna konotatif termasuk dalam makna asosiatif kerana kata-kata tersebut adalah berasosiasi dengan nilai rasa terhadap perkataan itu. Makna afektif pula lebih terasa dalam komunikasi lisan kerana ia berkait rapat dengan perasaan atau emosi pembicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan dan disampaikan dengan penuh semangat. Terdapat banyak persamaan makna asosiatif di dalam satu masyarakat bahasa kerana pengalaman.keadaan. atau ciri yang ada pada konsep asal kata atau perkataan tersebut. 2005). nada dan intonansi. dan ekonomi masyarakat. perkataan „buaya‟ dikaitkan dengan „jahat‟ atau „ganas‟ atau membawa erti seorang laki-laki yang suka memujuk dan menipu wanita. Contohnya.al. Interpretasi bagi sebuah puisitidak dapat dipisahkan dari makna asosiatif kerana interpretasi puisi menjadi lebih mudah apabila seseorang itu memahami makna asosiatif. Tetapi perkataan . ( Kushartanti et. Makna asosiatif memainkan peranan yang penting untuk pemahaman wacana kerana makna asosiatif dapat menjadi pengikat makna.. makna etimologis suatu kata mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu. stilistik. kita dapat menyelusuri perubahan nilai. lingkungan dan latar belakang budaya yang hampir sama. norma. Melalui perubahan makna kata.makna kata sehingga terbentuk pemahaman suatu wacana. Hal ini bermakna sesuatu yang berasosiasi berhubung rapat dengan makna konotatif.. Perubahan makna kata boleh menyempit atau meluas (Kushartanti et.al. Contohnya perkataan „berkhalwat‟. keadaan sosiopolitik. reflektif dan kolokatif. Perkataan ini pada asalnya membawa maksud mengasingkan diri untuk menenangkan fikiran. 2005) h) Makna Etimologis Makna etimologis berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kata.

Selain terjadi penyempitan dan peluasan makna. nilai rasa makna sesuatu kata juga dapat berubah dari negatif kepada positif atau sebaliknya.“Muhaiza dituduh berkhalwat dengan seorang lelaki di pangsapuri miliknya semalam”. Contohnya. .ini telah disempitkan mencakupi makna duduk berdua-duaan lelaki dan perempuan dalam keadaan yang sumbang di tempat yang terpencil dan tersembunyi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful