You are on page 1of 32

nrrPA<DEAL KEIMENON: AYYEfhKnI:mv8cKn (daoKcna, ElJyuXwtpla, 8EatpOnClda'tw'tos

)

nAIMronKH OMAM KnE IEPAnETPAI: naunos EIJIJ.laOKanCKns, unEu8uvos tOU KnE i EuotpctlOS MunwVCKns, Avannnpwtns YnEu8uvos EKLlOTHI:: KENTPO nEPIBAMONTIKHI: EKnAlilEYLHI: IEPAnETPAI: <Dwto'tpmpIKO unlKO: KnE IEPAnETPAI: - WIKIPEDIA LxEdlaOIJOSsvtunou Kal EKtUnwon: Apxetunov 'tpatplKEStEXVES

EnlXEIPHIIAKO npOiPAMMA EKnAlaEY!H KAI alA BIOY MAeHI:H
EupwnalKoj
EupwnolKO

'Evwa'l

KOIVWUIKO TOflEio

vnovrrao nAllIEIAL.lIIA BIOY MA9HrHr KAI 9PHrKEYMATnN E I b. I K H Y n H PEL I A b. I A X E I P I L H L
ME Til auyxprUIQTo6oTI101l TI1( Ell6.6ac; Kat Tile; EupWnalKrl( 'Evwal1C;

=::= .. i444'",iijii.i!,lij,p.M!iI EYPonAlKo KOINONIKO TAMEIO

2007-2013

EInA

~ ~
E0NIKO IllPYMA

.

.

NEOTHTAI

To nopov EKdo8nKEoto nnafolo tns npc~ns "Ksvtpc EKnafdEuons 'tla to nEplBcnnov KCItnv AEltpopfa - ilPCOEIS'tla tOUSEvnnIKES"tOU EmxElpnOiaKou npo'tpClJlJatOS "Eknoldaucm Kal ilia Bfou Mc8non" tOU E.I:.n.A. 2007-2013 IJEtn ouyxpnlJatodotnon tOU EupwnaolKou KOIVWVIKOU Tcpslou Kal E8vIKWVnopwv.

3

nEplEXOIJEVa
LEft 4 Avtf npono'tou Mepos npWtO LEft 5 Ta np0'tpa~~ata "ilia Biou EKnaidEuons" 0 onpovnxotspos napa'tovtas otnv EKnaidEuon tWV EvnniKwv ilia Biou EKnaidEuon EKnaidEuon EvnniKwv Blwol~n avantu~n rlati nOlnov np0'tpa~~ata "ilia Biou;" nOla pnopsi va EivOito E~nodla 'tla tnv arutuxfo tWV np0'tpa~~atwv; nOles eiVOI01 npounodecers 'tla tnv cnoteflaopouxotnto turv np0'tpa~~atwv; nOla Eival to o'Penn tns udonofnons tWV npo'tpa~~atwv; Mepos ilEUtEpO LEn. 16 To "EKnOidEUtIKOilpa~a" ws npoorpopn ~e80dos oto oxsdrcopo npo'tpa~~atwv "ilia Biou Ma8nons" 'Evvoia Kal xopoxtripcs tOU EKnaldEUtlKOU dpa~atos 01 BaolKes tEXVIKes tOU EKnOidEUtlKOU dpa~atos Mepos Tpfto LEn. 21 LEn. 21 LEn. 23 geatponalda'tw'tIKoi oxedrcouol np0'tpa~~atwv - EP'taatnpiwv EKnaldEUtlKOU dpa~atos A) iln~loup'tia aO'Panous Kal 8EtiKOU~i~atos B) illoxEiplon npoBnn~atos ~eoa ana tiS tEXVIKes tOU EKnaldEUtlKOU dpa~atos Kal tns ouotrunxris npooeYYlons Avti Emno'tou

LEi!. 5 LEi!. 6
LEft 7

LEi!. 9
LEn. 12 LEn. 12 LEn. 14

LEn. LEn.

27 28

4 Avri RpoA6you
Kanolol exouv mv svtunwon Otl n «yvwon xavstal», on oxstfzstal ~s «SnOXES tns zwris tOU nCidlolJ» KI aKo~n nsplOOOtspO,Otl «dsv avannnpwvstal nrn- ..n~ LtnV npay~atlKOtnta ou~Bafvsl aKiPlljiw~ avtfBStO. 'Otl dsv e~aBss ata 18 tnv sUKalpfa va to ~aBsls otc 40, etc 100(!!!), qJuolKa, av to n Mnopsfs av BenSISva OIClll$lOE LeqJepn, Mat Be~nsp ri va nopers eva YEOntuxlo, aqJou u novto to EnnnvlKo AvolKto navsn apKEf va dsfts povri, nspl~evovtas va smnsyefs Knripwon. (Xpuoo Novou, IUOC'IOYlla(J)los) Anna tl evvooupe ~s tOY opo ala Biou aBnon; ala Biou Ma8non sfvor, onES01~opqJes ~aBnOlaKwv dpaatnplotrltWV om dlapKsla tns ZWrlS tOU av8pwnou, nou onooxonouv otnv cnoxmon ri tnv avantutn yvwoswv, dstlotrltWV Kal Ixcvotriuov, 01 onofss ou~Bannouv otn dla~opqJwon pros onOKnnpw~evns npoouinncomtcs, otnv KOIVWVIKrl OUVOXrl, otnv KOIVWVIKrl, OIKOVO~IKrlKal nofimouxri avantutn, otnv avantutn tns ucovotnucs svspyou OU~~EtOXrlS ot c KOlva Kal ornv sna't'tsfl~atIKrl evtatn Kal stenltn tOU atO~ou. nsplfla~Bavsl tnv turuxri sKnaidEuon, tn pn turuxri sKnaidsuon KCItnv cf:Itunn~a8non. 01 dpaatnplomtss Kal to npoypa~~aIa nou KaflsftCi va avantutsl to KnE Isp , netpos svtaooovtCl otnv tUnlKrl SKn idEuon Kal ruo OU)(KEKpllJeVatnv tumo Krl El<1llaf~EtI-On EvnflfKwv. ME tn vea xpnpctOdOtlKrl nEpfodo (ELnA 2007 - 20 13) Kal ~E anoqJaon tOU YnoupYEfou naldEfas ala Biou MaBnons Kal epnoKsU~atWv to K.n.E. Kaflouvtal va tiS dpaoEls tOUS Kal va OXEtlKa npoypa~~ata, va pay~atonolrlOOUV dlaqJopEs EKdnnwoEls (n~EpfdES,oE~lvapla Kiln) KCI va napayouv OXEtlKO EnI~OpqJWtIKO unlKo, oruus to evtuno nou KpatatE otc

xsprc oos.
To KnE leponetpcs, E8EoEana tnv npwtn atly~ri ws BaOIKrl npotepmotnrc tOU,tnv ovfxvaucn, tnv KataypaqJrl Kal tnv IEpapxnon tWV ~aBnolaKwv avaYKwv tWV noflrtdrv, WOtE ~eoa cno tnv opyavwon EnI~OpqJWtIKWV osprvopfurv Kal dpaoEwv, va npooqJepEI tn duvctcmto Evn~epwons yupw ana nOIKfna 8e~ata, nou 8a dfvouv E~qJaon om KannlepYEla olKonoYIKrlS ouvsidnons, Ba dlEpEUVOUV toruxd aflfla KCI YEVIKOtEpanEplBannOvtlKa npoBnrl~ata, Ba epxovtal OEEnaqJrl~EtOY nonltlo~o Kal tnv toruxri rotopfo, ~EanWtEpO oxono tnv BEntiwon tWV YVWOEWV Kal uccvotrinov tWV EvdlaqJEpo~evwv Yla tn BlwOl~n avantutn tOU tonou, eeflou~E va euxcprotricoupa, onous tOUSslonyntEs, nou pes BOrlBnoav oto va udonomooups tiS dpaoEls tns qJEtlVrlS xpovros Kal IdlaftEpa tnv K. AyyEnlKrl LnlvBaKn, daoKana E~yuXWtpla - 8EatpOnaldaywyo, nou ata8nKE dfnna pes KCI dex8nKE va tEdmnwoEI tiS IdeEs Kal tiS oKeYEls tns, ~eoa 0' auto to ~IKpO anna nonutl~o BEWpOU~E,BIBnlapaKI, nou EunmatEi va anotEfleoEI to npwto EKnaldsutlKO unlKO_, Yla ta npoypa~l:!atCl-Sla Bfou ~aBnons, I"IOU ay~atOnOlrlOa~E Kal nou npOKEltal n va avantutou~E 0t0 ~ennov. naunos E~~.aaoKaflaKnS YnEu8uvos KnE IEpanEtpas

Bfou M68nan, 1I00n6YI

5
Elcrd&i1Glll, !.IEtn atllvn ms on!.laoia Kal 6nws autn xpnOl!.lonolEital on!.lEpa omv Enlatn!.ln tns naldaywYIKrls, on!.laiVEI tn ouatn!.latlKn Kal tnv opyaVW!.I~vn dladlKaoia Yla aywyn KCI !.I68non, nou a'PEv6snpoypalJlJatizEtal an6 tnv nofhtEia , an6 onorovdrinote 6nno 'PopEa, dn ' 010 n IdlWtlK6 (IwxEnnns n., 1999), Kal a'P ' pou unonolEital an6 tOUS'POpE is cucous: Ava'PEpEtal nOln6v, OE OtOXEulJEvES dldaoKaniEs, axedlao!.lEVEs Yla va !.lEta ' oouv Eva ouvduao!.l6 yvWOEWV. EK'Ppa EtCl, Kat6 Kav6va, !.IE VO!.l08EtiKannarOla KO ouxvc anOtEnEiKal

TA npOrPAMMATA «~IA BIOY EKnAI~EYI:HI:»,
o LHMANTIKOTEPOL nAPArONTAL LTHN EKnAI~EYI:H TON ENHAIKON

M'n., sad 0

cMnv

ap6Il

rc5IOD (EYKWI..IIO

WI I'II8sam, ... WI otn MeSnan,

Mneptoilvt MnpExt)

Na «BnEnw» Kal va lJa8aivw Eival Katl nou unops! va npaY!.latonoln8Ei !.IEoa an6 tnv OIKoYEvEla!.IOU, !.IEoa an6 tnv o!.l6da tWV OUVO!.lnniKWV !.IOU, OtO o x ofl eio , o t n v KOIV6tnta, OtO EnaYYEn!.latlK6!.IOUnEplB6nnov, ann6 Kal !.IEoa an6 npo'tpa!.l!.lata «~Ia Biou EKnaidEuons». IEKIVwvtaS an6 tOY titno as KavOU!.lEtnv opxri, «BnEnovtas» IJE oa'PnvEla tOUS OXEtlKOUS6pous: 4IA "_011111!!1~~

ANAnTYIH.

BIOY EKnAIAEYI:H-MA8HI:H, EKnAI6EYDI ENHI\IKON, BlQIJMH
to !.IEoo 'tla tn atnpl~n tOU Luatn!.latos, anna Kal Yla tnv annayn tou. LU!.I'PWva !.IE tnv Eupwna"iKn 'Evwon, n <~Ia Biou EKnaidEuon» nEplna!.lBaVEI to ouvoflo dpaatnpiotntwv dlapKOUs EK!.Ia8nons KataptlOns. oto nnaiolo t600 anfonp 000 xcn ovenionpcov dopdrv, !.IE oxono onoxtnon Kal BEntiwon yvw

"'4IA BlOY EKnAI6EYDI- 4IA BlOY MA8HI:H: Luvn8izoU!.IE va
XpnOl!.lonOIOU!.IE outcus tOUS duo 6pous, ws tcutoonpous. Evtoutors, uncpxei dla'Pop6!.1Etatu twV IdlaitEpwv vonpcnev

6
cMcllnara neplAalJBavel IJla dleUpUIJEVn EVVOia, ana outriv tns en(]niEi1IJat;IKC::)US,~~~~KOUS aAAa KCI sxncldaucns. AnoteAel tnv aAAayn orcons ~-~'~'''I o_u_~p-Itpopas Kal ouvteAeltCi IJEoa XpelaZetCi OIJWSva tn droxuipfooupa ana tpers BaolKEs IJOp_tpES: a) mv
de~lotntWv Kal uccvctriuuv Yla Aoyous ruo tOY opo onoxtnon,

o opos

cKamp-..Oili»,
BeAdwon

nou mpopa

npooaplloyIt'
ouvtsflouvtcn noflmopnco

ri avavEwon

Otll OtO nAalolo

aililay'"
KOIVWVIKO

no

U

Kal

uccvotrincv avos enayyeAlJada, navw oe oUYKeKpllJEVeSde~lotntEs tns douAelas to u , n p oxe IIJ Ev 0 u va an 0 Kt no e I enayyeAlJatlKn enapKela.

noflunodrnopncotntc),

(noAue8vIKOtnta, B) mv~

H EKnaldeuon KIVeltal oe tpars a~oves:
a) mv'DInla, nou elVCl KCI n yvwatn oe oAous pos, anlonpn eKnaldeuon nou napEXetal ana to Kpatos (npwtoBa81JIa, deutEpoBa81Jla, tpltoBa81JIa), B) m lin 'DInla, nou atpopa oe npoypalJlJata KCI eKtos eKnCldeutlKOu ouotripotos (rvontoutc dla BIOU, ox. B'

Gal IlRaBailil6111V11ana.mOlII 'alJV .~-pilllaalCl6v xmpcDV (texVoAoYIKa IJEoa, H.Y.) KCI y) mvlVllplOllOf'nonplmv du ... ICXD1:IpIKIIJV .IIUlllciJv IIGI, nou n nnyazouv ana

npooumucd evdlatpEpOvta

Kal avaYKes.

,.. EKnAI6EYDI ENHI\IKCN:
OpyaVWIJEVeS Kal OXedlaOIJEVeS eKnCldeutlKEs o x o ru p o dladlKaoles, lJe o u o t n p c t ncs s lJa8nOIaKEs dpaatnplotntes ExoulJe KCI Kata tnV EKnaldeuon EvnArKwv. AutES oqiopouv oe atolJa nou neplAalJBavouv uccvotnturv elJnAoutlolJO

Euxciplcs, K.E.E., E.A.n., OXOAESYOVEWV, potelc, emlJeAntnpla K.An.)

mv _nn, n

onola

dey

elval

Evn, ouvdEetCi lJe tnv eUKClplaKn I atpopa oro nAalola to nou Kal yevlKws oto lJa8nIJata ana tn otlYlJn nou tnv evaoxoAnon pes Kal o no u

Baurpouvtot
tnv

evnAIKa KCI avantu~n tWV tOUS, tOY tOUS KCI tn

yevvlolJaate lJe dpaotnplot s, evaAAaooovtal nA aOKOUvtCl erupposs,

Kal de~lotntwv tuiv yvwoewv

oipoplas

eKel Kal

01 lila Blc:l1IIH1Q1 np6pJm pi mv Bapou, ailil6 lea pi mv 1dVrKin.. OICIIVOVPGtb d.n. nm!aIVICWiltli lea napaatpdJvr.aI mv nadpa IJOU lCiIa&dll, 'lJCIIawlCila&dw

OUII~

BeAdwon tWV npoocvtuiv tOUS, lJe tn dmAn npoonuxri tns npooumucris tOUS avantu~ns KCI tns ouppatoxris tOUS otnv ovtfotoixn KOIVWVIKn Kal nOAltlatlKn avantu~n. 'Evas ana tOUS BaOiKOtepOus otoxous tns EKnaldeuons EvnArKwv elval n

IJCIIafvm

En_

c u j n de~lotntwv axno rdauo pavtov, o nuis
ovcn enlKOIVWVlaKEs, poBAnlJatwv aUtES KI aAAes tns

tWV elval dlaxelplons Yla
01

ICI...,.

cnopcltntss

7
tnv npooap~0'tn tOUS OE~EtaBanno~Eva nEplBonnovta. I:n~avtIKO otoixsfo outris tns ~oPlflns tns sxnofdaucns, anOtEnEi to 'tE'tOVOS ou n dladlKaoia nEplna~BovEI apxEs 'tla outriv tnv idla tn dladlKaoia, anfnadc tns turuxris EKnaidEUOnS. Kal pn turuxris

EnlKEvtpo

"'BICl]MH ANAITT'Y!H: Evw n EVVOia tns BlwOl~otntas BaoizEtal Idlaiupa otnv eonczovtcs oto «runs». eruotripn Kal otn dlaxEiplon tWV ~----------------------------------~--~-lflUOIKWV nopuiv, n Blwol~n Avontu~n EXEIElflap~o'tEs ons EUPUtEPESovnouxfas 'tla tnv Eun~Epia Kal tn dlKaloouvn (OIK vO~IKn, nEplBannOvtlKn, KOlvwvlKn). lxcvonorsf tiS avo'tKEs t U nopcvtos, xwpis va anElnEital n Konuyn tWV ava'tKwv tuiv ~EnnOvtlKWv 'tEVEWV (...«n 'tn dEY Eival KavEvos... EivOl davEII~n!»). To 'tE'tOVOS, Otl n Bl(iHJI~n avontu~n avalflEpEtOl OEonous tOUS BaolKous topels tOU Biou, unodEIKvUEIouorcotnco Kal tnv avo'tKn va tn ounno'tIOtOU~E I:Uotn~IKo. annadn, onortsf ~ dlEP'taoia avontu~ns onwv tWV E~nnEKo~EvWV nsdluiv. ria *I:UVOntIKC. atO dlcypCblblC CUtO ExoublE atO IICIp6&IpJ, tva 6rapo pi napaSaad
tOY EKnCldEUOblEVO KCI OE 0blOKEvtpouS KUKi'lOUS tOUS tpEIS C~OVES tns EKncldEuans.

GUllllllplqIOp6,
lea

TEn IKWS, 0 0 p 0 s cAlA BIOY MAeHI:H~ avalflEpEtal OE p i c lfllnooolfllKn avtiflnyn, oU~lflwva ~E tnv onoia n EKnaidEuon 8EWPEitOl ws pre ~aKpoxpovla dladlKaoia nou ~EKIVOEI ana mv YEvvnon tOU av8pwnou KOI ouvsxfzsr OEonn tn oldpKEICltns zuiris tou, 0 opos autos KanUntEI ona tc Eidn, tunous Ke - __

.n6vm GaIV 0Impv.6 mu, GIllY 01l6c1cncuy auvopnilfKIDV mu, GIll JIIam6 mud.n.
'tla tn BlwOI~ avontu~n cvcnniooetcn ws ~Ia eupefc onoKnnpw~Evn EVVOia,nou nEpl annnnoOXEtlZO~Eva nEplBannOVtl OIKOVO~IKO, KOIVWVIKO 8E~ata \!J!~I--'U tnv EVVOiatns nEplBann

&v ava.-mnfzlr.al .. napIIIB6aas IJ6vo III6vuJ em ((110, ailil6

H EKnaidEuon

8
sKnaidsuons. Enopsvurs, n nsplBaililovtlKn sKnaidsuon oupnilnpwvstal ps aililc nsdfo sKnaidsuons os pia dlcdlKaoia svowpatwons otnv nopefa Yla pia Blwolpn avantu~n.

Enopsvuis, OtOUS oupnsplilapBavOvtCl:

ocoxous

tns

H AWmuEn

1nI

npocxunllc6ams

KGI

TlDV ICOIVWVlKlflv IlCDVOmuuv

npootpspovtal os oilous duvatotntss Yla n p o o ui ru x ri Kailillspysla, sualo8ntonofnon Kal svnpspwon Yla to onpavtlKa KOIVWVIKa zntripoto, avantu~n svdlatpspovtwv. H .6.la Bfou EKnaidsuon oupBailsl WatS 01 noilitss va pnopouv va dlaxslpfzovtCl icopponnuevc tiS nilnpotpopiss Kal us vsss tsxvoiloyiss, va svnpspwvovtal Yla to dlKalWpata tOUS,va sualo8ntonolouvtal Yla tn ilmoupyia tWV 8sopwv tOU Kpatous KCI tns T oruxris Aucodrofxnons, va xcccvcouv trs OIKOVOPIKOKOIVWVIKSS s~sili~SIS, va spxovtal os dnploupylKn snatpn ps tnv tsxvn, va a~lonOlouv tiS nnyss pa8nons. Msoa ana cuds ns dlspyaoiss 01 noilitss svspyonolouvtal, cvcnruooouv tiS KOIVWVIKSS tOUS uccvotntes (aruxorvurvfc, ouvspyatlKOtnta, KpltlKn oKsyn, dlaxsiplon aililaywv KCI avtl~ootntwv K.a.), oupustexouv ens ouililoYIKSS dlaBouilsuosls Kal ons cnoqicoers nou tOUSatpopouv.

H I:UIlBoil~ Gtnv av6nmEn eeu noiIraopod
LS evav KOOpO nou tEfvsl va yfvsl xwpfs ouvopo Kal otov onofo n npooBaon oe nilnpotpopfss Kal nOilltlatlKa aya8a yfvstal odosvo sUKoilotEpn, n avantu~n tOU nofirnopou oe S8VIKO Kal toruxo a n ln a d o anouilsf pia ana tiS npctepcrotntes tns. LtnV KOlvwvfa tns yvwons, ilolnov, anotpaolOtlKOS napayovtas sfvCl n IIOI6an:a. Kivntripros duvapn eiVClo6v8pm1lOl, Kata cuvsnao n snevduon oro av8pwnlvo KStpailalo, KCI n a~lonofnon t ui v av8pwnlvwv duvatotntwv efvCl 0 aotpaileotepos tponos Yla vc odnyn8oups atadlaKa Kal peoa ana uynilous pu8pous avantu~ns otnv KOlvwvfa tns nilnpous oncoxodnons,

9
otnv O~IOnpEnn dloBlwon Odn'toUI..IE80 nOln6v, tOU K08evo, oro OE 1..110 vsc KOI EKElvns tWV EVnnlKWV, anna KOI K08E dlKtuO KOIVWVIKnS npOatOOIOS 't10 6nous. onnns turuxris ri ctunns 1..I0P'Pns EKnoldEuon. 'OnES 01 1..I08nOlOKEs dpOatnpl6tntES, exouv oov ous onOIES OUI..II..IEteXoul..IE I..IOSKOI tWV tWV to KOI otoxo tWV tn BEndwon K08' 6nn tn dlOPKEIO tns zurris 'tVWOEWV, E'PodIWV oto dE~IOtntWV nnOIOIO,

roopponlo

I..IEtO~U OIKOV0I..IIKnS

KOIVWVIxris ovontu ~ns.

npooumucc,

KOIVWVIK6 KOI OnOtEnOUV

nAll AOlnON, nPOI"PAMMATA c6IA BlOb;
H 'Plnooo'Plo tns «dro Blou» dEY EIVOI

EnOYYEnl..lotlK6

nEpIEX61..1EVO dlo BIOU 1..I08nons. tns ria tnv OV0'tK0I6tnto n opxcnotnto HpoKnEltOU va cnovtrica, tns, epXEtOI nonl I..IE pnt6 tOU to !:lEV

KOIVOUp'tIO. 'EPXEtOI on6 tnv KOI El..lnEpleXEtOIoto yvwat6 pnt6:

opxorotnto

eTa

n6vta pll.....

OE 6nous 1..I0s

I..InOpEIS va I..InEISduo notopo, EnEldn avo IdIOS.

'Popes otov IdlO noaa Otl'tl..ln, 0

notopos onnozEl, On6tE note dEY EIVOI 0
H 1..16vn at08EPO, ous l..IepEs1..I0s EIVOIn

1IJMXIovfa
oflosvo

Aat08E10.

0. ~
lea

nilnpoqlOplwv,
cnoxrnon
dE~IOtntwv,

0 BoIJIIc:rpc1IaIJ6I 1XIJY K081atO OVO'tKOIO 't10 'tVWOEWV KOI

.....~II

GaIV

KOI nEpI006tEPOUS EVnnlKOUS, tnv nOIKlnWV

otrs OUvtEnOUI..IEVES onno'tes (K6KKOS A., 2000).
npoooppootpurv
01 EpEUVntEStOVIZOUV nws, K08E privo 01 'tVWOEIS dlnnoOlozovtOl. non0l6tEpO I..IlnOU00I..IE evov, «to 00'P6 tOU OIWVO». 't10 Twpo, K08E xp6vo OVOdEIKVUEtOi otnv

ernp6GKCIJ air
(L6nwv)

c11c1aGK611IVOI.

sruotripn KI evos 00'P6s. 01 epEuvEs anions, neVE nws to 7% tns xpnoiponotnpsvns
yvwons

cxpnoteuetcn KOI cnooupetci
!Apo, OE

K08E

nEpln0I..lBOVEI

K08E

yvwon,

K08E tn

xp6vo.

15 xp6vl0

n yvwon 't10

1..I08nl..l0 KOI El..lnElplo KOI ~EKIVO on6 tns turuxris EKnoldEuons,

onnozEI pIZIKO. LUXVO dlOnlatwvOUI..IE nws KOtl nou nlatEUOI..IE nplv on6 xp6vl0 otooto, dEY laxuEI rue, ria nopodEI'tI..lO,

atl'tl..ln nou 'tEVVI61..10atE. UVEXIZEtOI l..Ieow L ~EnEpvo to opro

nws n 'tn elVOI EnlnEdn, to tOI'tOPO U'tIEIVO

10
K.a. 01 avarltpaBntol tOU 21 ou cuovo dEY 8a EfvClEKEfvOI nou dEY~epouv ypatpn KCI avayvwan, arlrla EKEfvOl nou dEYpnopouv va ~a80uv, va ~E~a80uv KCI va ~ava~a80uv.
lea CRDUI p6iIoul ... EfvCl Eves aKo~n noyos nou anodEIKVuEI tnv avaYKClOtnta tns npoaap~oyns pes otn vea npay~atIKOtnta. nplv ono xpovro ritov n ~a~n tns neproxris, EKEfvn nou Bon80uaE otov tOKEtO tns ~EnnOvtlKns pntspcs, Ltn ouvsxaro, EKelVneylvE polo Kal ~Eta porsutripcs ~E ~EtantUXlaKes Kal dldaKtOplKeS onoudss. !A.rlrln snlons, n Bloypatpfa Kal n tcutotntc tOU yovea nprv xpovla KCIannn twpa.

Kataataans, nou anaptfzEtal one ouvsxels Kal vsonpocdroprouous, E~altfas norlrlanrlwv Kal dlapKwv~.

e n c v c n p o o d ro p rc u o u s

BlcJFatr.

o

uynnos

&f1Clnl aau¥fxla

Gal

noiIunilOlC6an:a

Erunflsov,

n

noilunoih1:ICJIIID

epXEtClva pes 8u~faEI on dEY Ef~aatE ~OVOI pos o'cutov tOY ndovrim, anna OUtE01'EnnnvEspovo otnv Erlrlada, ri 01 rarlrlol povo otn rarlrlfa. H EtEpoyevEla elVCl ~Ia npay~atIKOtnta, nepa ono Ka8Ea~tplaBntnan. To fdlo KCI0

VlonpOCJCJIGpICJII6s UDV SPYaCJlaKdJv

CIIICIIataImv.

'Evas tsxvitns n.x. ~E povo EpyanElo to KataaBfdl tOU, dEYEnapKEf.

Luxva, to OVElpO pes analtEltCl va yfvEI EuenlKtO, va cvcnpoocppootef. .aIKalws 8a aKEtptOtaV KavEfs Edw, nws EUenlKtOEfval KCIto naatlxo! Ken nws dEY Elval Ka8orlou cnodcuonxo «va tpaBleaCl aav to naatlxo» cuvexuis, va «~EnaatIXwvEIS» laoBla, KaVOvtaS to Bfo aou aBfwto! .auatuxws O~WS, auto anOtEnEf ~Ia dlanfatwan tns auyxpovns

H auyxpovn Kataataan cnotsdsf n fdla pre MEtaBaan oto KalvoupYlo. Ano ~Ia povtspvo oa ~Ia patcpovtepvo anoxri, KI o t o v avayKazo~aatE va npay~atonOlnaou~E pro ~EtaBaan, u c ro c t o ro z o p c o t va ~EtaBarlrlou~E tnv ws twpa toutotntc pes Kal va avotepviotoupa ~Iav annn. 'Evav arlrlo porlo, aav to vriruo Kata tn ~EtaBaan tOU ono to NnmaywYEfo oto .an~OtIKo. Auto dEYefvcn Ka8orlou EUKono, OUtEyfVEtal ono tn ~Ia ~epa atnv annn. Xpaozetcn ~Ia dladlKaafa arlrlayns, nou nEpva ono Kanola anapaftnta atadla: one to CJfl6ClIO 'InS A~ tns yeas npay~atIKOtntaS, ono to CJt65IO 'all A~ tns npoaap~oyns oto YEO, noto a CJ1:6alo 1:nl Anoaoxdl Kanolwv dladlKaOlwv, Yla ~Ia yea, ouorcouxd, xorvurvnconofnon, Yla va tptaaOu~E oto atadlo tns onoeocns w.6p6cJou.., Yla va cnoxtriooupa tnv ucovotnto va exou~E ~Ia otdon, Yla orla cute nou epxovtCl Kal oxEdlaZOvtal Yla pes, xwpfs va Ef~aatE «EKeI». TOte, yaxvou~E Yla atpatnYIKes atnpl~ns, ylad dEY tptaVEI va npoocpuooouua 8EwpntiKa tnv toutotntc pes oto YEO pes pon~, anna Efval avaYKafo va tnv Evta~Ou~EKal oto vonpo
o nc xp e e

tns zuiris pes,

H «dro Bfou» epXEtal tots, ws ~Ia dladlKaafa atnpl~ns Yla tnv o~anOtEpn ~EtaBaan pes oto KalvoupYlo.

II
sfval va oUIJBofiflouv otnv avontu~n tns Koivomtcs ws npon'tIJEVnS xowurvfos BaOIOIJEVnSotn yvwon. IJs BlwollJn- 6xI 1J6voOIKOVOIJIKnavontu~n. IJS IJs'taflutspn xotvuivrxri ouvoxri, d r o c qr ofl lz o v t c s , n o p cfl fl nfl c , uc c v o n o r n t r xri n p o o t c o lo tOU nsplBofiflovtos 'tla tiS IJsflflovtlKES 'tSVIES. Anooxonal Idfws otnv avloxuon tWV avtaflfla'twv. tns ouvsp'taofas Kal tns xrvrmxomtcs IJsta~u tWV ouotnudturv sxnofdsuons Kal KatOptlOns otnv Korvotnto, watS va xotcotouv na'tK6olJl0 onpelo noronxris avmpopos. H sflflnvlKn KOlvwvfa nspvo dUOKOfiss IJEPSS Kal KafieftOi va npa'tlJatOnOinosl IJfa rotopucri IJstoBaon. b.sv sfval sUKofio OUtS avwduvo. EfvOl. opuis, ava'tKafo. Efval anions duvoto, av aflflo~ouv vootponfss, avtlflnysis Kal dlaxpovlKES na80'tEvsISS. sov s~u'tlav8sf n flEltoup'tfa tOU sflflnvlKou KpOtous Kal svw80uv 01 dnIJIOup'tIKES duvcpsrs tns natpfdas pos 'tla va axnflnpuioouv Eva roropuco XPEOS onsvovu ons snopsvss 'tSVIES. 01 ouyxpovss npoKflnosls oncuouv noflltlKEs nou va BaofzovtOl os ouvsP'tatlKEs Kal oUlJlJEtOXIKES dladlKaofss. nOflltlKES nou va Boofzovtcn otnv a~lonofnon Kal «droxelprcn» tOU avSpwmvou-KolVWVIKOU Kstpaflafou 'tla tnv avontu~n nsplBafiflovtlKWV xcn OIKOflo'tIKWVIKavotntwvl dS~lotntwv Kal sualo8nOlwv tWV noflltwv oov npurtn npotepmotnto, WatS va pnopouv 01 fdlol 01 noflfras va cxsdrozouv Kal va

1lfX'lPGllii6mJv

o

CJ'tpa'tnYIK61 CJ't6xol

'tIDV

stpapIJ6zouv dpoosis. sVSP'tntIKnKawmvra'aDV

IJEOa an6

pre

noRlafw.

LUlJtpwva IJs tOY opropo 'tla tnv Korvurvlc tWV noflltwv. 0 6pos *KamDvI'a noRltl6v* avatpEpStOi oto nsdfo tns IJn-sniBaflfl6lJsvns ouflflo'tIKns dpoons nou npoxuntat an6 KOIVO OUlJtpEpOVta. oxonous Kal a~fss. 9Swpnt1KO. 01 8S01JIKES IJOptpES tns efVOl ~EXWPSSan6 autEs tOU KpOtous. tns OIKo'tEvslas Kal tns a'topos svw npaKtIKo. tc opro IJsta~u tOU KpOtous. tns KOlvwvfas noflltwv. tns OIKo'tEvslas Kal tns a'topos sfvOl ouxvo noflunfioKa. 80flo Kal un6 dlanpa'tlJouuon. 01 XWpOI. OUVtEfiSatES Kal 8S01JIKES IJOptpESnou slJnsplExsl n xorvuivlc noflrturv noudflouv Kal

12
dlalflEpouv oto Ba8~0 tns eruonpotntcs, cutovopfos Kal duva~IKOtntOS toUS. ria auto tOY noyo 0 opiopos tns KOIVWVlas n ofl i t div dEY eiv c i o n ofl u t o s . napadEly~ata onotsflouv opyavla~ol KCI opyavwaEls ~E 8E~ata tiS EyxWPIESKal dlE8vEIS aVantU~laKES atpatnYIKES, to nEplBonnov, to dlKalW~ata tWV yuvalKwv, patcvcotdiv, KataVanWtWv, dlolflopa KOIVWVIKO Klvn~ata x,o. Etcn, napa~EVEI KEvtplKOSotoxos, ~Ia..a&uan leal Brou IJ68nan nou 8a dlVEI Elflodla Yla tnv EVEpyO aU~~EtOXnotnv xorvurvfo. npoBnn~ata KatO tnv uflonolnon tWV

oxsuxdrv npoypa~~otwv,

oruos n .iII... n

KlritpIDV, n tilill ...n CKouilm(ipal l168nonD tnv onofo XpEWVEtal oa
onpovuxo Ba8~0 to turuxo Kal snionuo EKnaldEUtlKO ouotnpo nou dla~oPlflwvEI tn oxson tWV otopuiv ~E tn yvwan, m OIIpI6aJna tOU uinou «auto Eival va to'XEIS, dEY ~a8aIVEtCl», n mJY

alG

IICIICII&vaKllJv avapmv, n ..... n eJopciJv, o IIOVOlllpdl npooavamil.oll61 aE
OIKOVO~IKO povo olflEnn Kal tEnos lCaJllfHKDf'nap6plllonws n OIKovo~IKn EniBopuvan Yla tn pstoxfvncn atOV tono dlE~aywyns Kal n EnnElyn EnEu8EpoU xpovou,

6vvaa

nOlA MnOPElNA BNAI TA EMn04IA riA THN EnlTYXIA TON nporPAMMATON cAlA BIOY MA8HIJ-1b;
AvalflEpO~EVOI o t o tilill.lliia GUII....-.axM I¥IIiIrKIDY am al6 Brou mJY to otoixsfo ~EXPI an~Epa, oe YEVIKES ypa~~Es, avadEIKVUOUVan~avtlKO

nOIl:1: EINAI 01 nPOfnoeEIED: nA THN AnOTEl\ED1ATlKOTHTA TON nPOrPAMMATCN;
T a npoypo~~ata «dro Blou ~o8nans»
8a npEnEI va dlEnOvtal ono KonolEs BaOiKEs apxEs tns Aywyns Kal tns EKnaldEuans EvnnlKwv, oruos Elval n

1J68nan,

1ICIICII&u6lJmuv,
Kal oto

BlIDIJGIID IJ68nan, m npacam 1JG8~ n IVlpyn't.Kd OUIIIII'toxd 'tIDV
n ....nilod 1DU1 aKo~a
tOU npoypo~~atOS, axEdlaa~o

oil.Gad

npopJIIi*mv ....'DIY dlllJlPl¥6am,
dla8E~atIKn) Kal n "1MI1DU

(ouva6I1nOn), n Ka't6elon npooaoKlmv 'tOUI (avoyKEs EvdlalflEpOVta), n o(ivalon

'tIDV
Kal

'tIDV
n

elmpnon (novsruotnpovncri-

..a&um

13
JIG 111 c1uvqIllCIt 1111 InllfDlYllJVfa TIDY
Katoililnilwv

nopcndvui, cncuouv

..,c6v

Kaplspas 'aIL tnv ila fJEBod ta avontu~n Etpaptloyri

toUS ri atnv Kal KailillspYEla.

npoowmKri

tOUS

du:5aKtlKWv

-Apvouvtal BaBlJoiloynons, ouxvo, ylad

KoBE auto

e ue

en

pc

EVEpyntIKWV, dnl .. IIOUPYIKWV Kal yOVIIJwv. Mia tEtOla IJsBodos Elval EKElvn tOU

OuvdsEtal

IJE dUOOPEOtES cvcpvrioers ana to va ilalJBOvovtOI unoyn

EKnoIC11utiKOd
avatpEpBoulJE OE novw

Ap6110tOI
o'cuto n onofo Kal .lJ./oolKoaio tWV otnv

(B a
dlVEI

OillKO nEplBafifiov. geilouv tOUS. EnolJsvw. otov KatafiaBOIV Evas I
tn

EKtEVSatEpa,

01

enopsvo

KEtpoilalo),

EIJnElplES EvriillKas dldaKda IJaBarvel uiln Kal

sIJtpaon

am

am
pos, tns

.lJ.IEpEuvnan tOU

EpEBIOIJatOS KOI atOV EIJnElplWv EnltEU~n

Avooroxcopo
Katailriyovtas IJEtayvwatlKris

pes flEltOupylas.

otov outri Elval do nou va oUYKpatEltal tnv apxri tns

nIJsvn IJE IJla flOylKri ELJ ode, 01 atOXOI E oatprivEla ana al va Erval tWV WOEIS EUKofia npoodOKrES

'Evas EvriillKas dEY IJaBalVEI onuis sva naldL !::,.EV pnopaf Kavefs va IJEtatpspEI otnv naldaywYIKri naldaywYIKsS tWV EvnillKwv axOfllKSS

npsnEI va dlatunwvovtal dladlKaolas

us

KfiaolKss nou

ouvcqials

IJE tiS

IJEBodous

dldaOKOIJSvWV. 01 tEXVIKSSKal 01 nou npootpspovtal dladlKaola npsnEI va ouvdsovtOl

npoepxovtor, ws anl to nilElatOV, ana to
nopcdooicxo
EvriillKa pEUlJa. Ta BlwlJata, n nillKla, 01 unoxpecooas Kal 01 EuBuVESEVOS dEY SXOUV oav OUtE tnv anOtEilEOlJa OUtE Idla ucovotnto EVOS
01 EvriillKES

KatO tnv EKnaidEUt Kri

IJEauto nou ridn yvwprzouv ri EtpapIJozouv 01 OUIJIJEtEXOvtES. '000 ruo EVEpyntiKOs,

tnv Idla dlavOntlKri IdEaillolJo, npooaplJoyris nOldlou avtldpouv IJE sva EnEldri:

EUEfll~la, OUtE tOY IdlO

anions, EIVOIEves EvrifilKas, tOOO KaflutEpa
IJaBalvEI. Msoa OE sva KflllJa nou EUVOEIn t OUIJIJEtOxri, vlwBEI flalJBavouv vlwBEI

oruns otnv nepfrmuon

ou

OUVEIOtpSPEI, n tOY o

ri EtpriBou. Enmilsov, KilaolKo

unoqn KOI OXI

on tOY KpIVOUV,
Kal xuipfs

apvntlKO otov SXOUVva KOvOUV EKnOldEUtlKO ouotnpo

ucovo s ,

O~IOS

oUIJnilsYIJata.

Tsflos, ouotconxotctos

Elval 0 EIJYUXWtlKOSpoflos tOU EKnaldEUtri. To va Elval KaVEISEIJyuXWtris, dEY OnIJalvEI IJOVO va sfvcn KEtpOtOS Kal

-01 EvriillKES dEY BEWpOUV dEdolJsVO

to

KUpOS

tOU otn

EKnaldEUtri ouvEldnori

Kal

dEY

zurvtovos,

KataypotpEtOl aUBEvtla. -eEWpOUV

tOUS, ws

npsnEI Katapxriv, EIVOI OE Bson

va yvWPIZEI tiS opxss tOU va dlamOtWVEI Kal tiS flEitou tpono tiS to

OUvtOVIOIJOUpres OIJodas, otn ouvsxao dlotpopous IJsoa o'outriv xpnOllJOnOIEI poflous

ou

n EKnaldEuon npsnEI va anodileolJa

Kal tsflos, va EIVOIOEBson IJE npootpopo

14
tEXVIKES dlcxEiplons (KOKKOS 2000) A. tuiv OXSOEWV. npoypalJlJctc «dlc Bfou» XCjOIZ40Y,V duvctotntC cnodpcans ono tn npootpspouv IJICEvcnncyn atOV zwns KCI qlUalKa KCtaptlan nou m~)oaaldEI KUpOS oto EnaYYEnlJa pes. Emnnsov. pnv ~EXValJe KCI tn deutepn auxoipfo eKncfdeuans. a'CUtOUS nou dey tnv SXOUV onoKilnpwael. EUlJlJetiixovtcs nomov. oe KOIVWVIKES dpcatnplotntes KCI cvcntuccovrcs de~lotntes. Kcnnlepywvtcs eUCIaBnafesKCI IJc8cfvovtcs atpCtnYIKEs dlcxefplans zrnnpoturv, ouorccnxc ExoulJeto npoqlin avos Ewpvod noRfaI, npaYlJc zntoupsvo Ylc IJICBlwallJn Korvuivfc, Em auyxpovn KOlvwvic n IICIId&uan

nOlA EINAI TA OCDEAH THl: YAOnOIHl:Hl: TON npOrPAMMATON cAlA II
~ Me m oUIJ tEtOIOU eidous np KOIVWVI Konolou IJCatE. aiHlous. yvwpfz E KClVOUPYIOUS cv8pwnous. qlfnous.
CMIIIU''\I'VI

,.. KavamICd:

,..

npwtfOtWs. elva I tns cvcKanuyns pros VECS

15
Kal n .,1p6ppcDan tonoflerouvtcn l..Ieta~u tWV u q nfl o t sp urv atpatnYIKWV npotapcrotriuov, H dnl..lloupyfa evos uynflou enlnedou yvwaewv, n onoxmon de~lotntwv Kal IKaVOtntWV 8ewpouvtOl onopcftnrn npou no8ean Yla tn ouppetoxri tOU at0I..l0U oa ofles tiS ntuxss outris tnS auyxpovns xorvuivfcs: enayyefll..latlKn eVta~n, aVtaywvlatlKOtnta, napaywYIKOtnta, evepyonofnan tOU nodftn, aflfla KOI npooumucri avantu~n.

.s7aJ/ttI1O ETH HA.6I-IEIG
(Mneptoflvt Mnpext)

Ma8alve Kal

t'

anflouatepa!

rl' outous nou 0 Kalpos tOUSnp8e note develvOl noflu apya! Ma8alve to aBy, de ae tptaVel, po au va to l..Ia8afvels!Mn aou KaKotpavef! IeKfva! npenel ofla va to ~epels! Eau va napels npenel tnv e~ouafa. Ma8alve, av8pwne oto oouflo! Ma8alve, av8pwne otn tpufiaKn! Ma8alve, yuvafKa otnv xouzfvo! Ma8alve, e~nvt6xpove! Eau va nopers npenel tnv e~ouafa. llJ6~e Yla axoflefo, ameye! npol..ln8euaou yvwan, naywl..leve! nelVaal..leVe, pna~e to BIBflfo: elV' eva a onflo. Eau va nopers npenel tnv e~ouafa. Mnv vtpeneaal va punrioers, LUvtpotpe! Mnv atpe8efsva nel8eaal l..Ia8eva Bflenels au 0 fdlos! 'O,tl dEY~epels 0 fdlos Ka8oflou dEYto ~epels. 'Efley~eto floyaplaal..lo eau 8a tOY nflnpwaels. llJ6~e l..Ie daxtufla Ka8e anl..ladl to Pwta: nws Bpe8nKeauto edw. Eau va nopers npenel tnv e~ouafa.

16 MEPOI: 4EYTEPO TO £KI1AMEYTIKO M'AMA» ru: nPOI:CDOPH MEeoAOI: I:XE6IAI:MO nPOrPAMMATON «AlA BIOY MA9HI:H&

no

ENNOIA leAl XAPAKTHPAI: TOY EKnAI6EY11KOY 4PAMATOl:
To EKra&ua1ClS .6p6pa EivOI IJIO EKnOlOEUtlKrl IJE8000s IJEOOone tnv onofo to otcpc IJo8oivEI

B 1m

.. a'E I K 6. ME tn
OE tWV

OUIJIJEtEXOVtWV EivOI KOtEtOXrlV nOlOO'tw'tIKrl OIOOIKooio, Ko8ws tpWtiZEI tnv KOIVWVIKrl, nVEUIJOtIKrl, ouvOIo8nIJatlKrl, n81Krl KOI OlonOnltlOIJIKrl

du vo ro
opxdrv

nt c EtpOPIJO'trlS tou onorodrinota nfhKio KOI OtO nnoiOio
t

tns EnlKOIVWVIOKrlS npooEyylons,

oyn tns np0'tj.lOtIKOtntOS. AnotEnef EVa nEplBannov tOUS oooKanous, KOI 'tIO tOUS IJa8nons 'tIO oIJaowv,

OnIJIOuP'tOUIJE EVa EVEP'tntIKO nEplBannov, onou 01 OUIJIJEtEXOvtES ovtonnaooouv tiS np o cum

'tIO tOUS IJo8ntEs anna

ncas

tOUS

OnIJOOiES

o tn

ouvtovrotes

OUVEP'tOtIKrl oIJaoo, EniVOOUV tiS npOOWniKES tOUS IOEES, toxozovtcn o navw a'OUtES KOI tiS otlono'touv, ovtlnolJBavovtol yvwOtIKa OUVOIJIKrl XOpOKtrlpo. To E.L\. OiVEI to OvtIKEij.lEVO, ws OIOOIKooio, Blwvouv KOI

EVIOXUOvtOS tOY EIJyuXWtlKO tOUS pono.

Anotsflsf BOOIKOEP'tonefo tns EKnoioEuons
EvnniKwv to KOI EtpOpIJOZEtOI ws tEXVIKrl 'tIO Ep'tootnpiwv OUVtOVIOIJO

zntripoto
ovoixtri

ri

to KOI

IJE KOIVWVIKO OtO oKEyn

4lAXEIPIIHI: KPIIEON, 4lAXElPIIHI:

AYTOrNm::lAI:,

EnIKOINONIAI:,

npoteporotrnc

OtOXOOIJO KOI OVOOtOXOOIJOtns

spneipfos,

Ko81OtWvtOS tnv IJ'OUtOVtOY tpono,

navw otnv EIJnElpio anna KOI Eniyvwon tns Eu8uvns IJOS'tIO tnv spneipfc, npOKEIIJEVOU va tnv EnOIKOOOIJrlOOUIJE OUVEp'tOtIKa, VonIJO o'cutriv, otnv oivovtos

HrEl:IAl:-AIOIKHl:Hl:, AIAnpOl:OnIKON l:XEl:EON, A NAn TYI H l: QlYXOl:YNAIl:8 H MAT I KO N AEIIOTHTON, ENAAAAKTIKHl: npOl:Errll:Hl: rNOl:TIKON AN11KBMENnN din.
To EKnolOEUtlKO opaj.lo oovEizEtOI tEXVIKEScno to

H BIWIJOtlKrl outri
OIJaoo tuiv

onnnnoopoon

9EA TPO xwpis OIJWS va

17
EXEItOY 1010npooavatoflloj:lo 8EOtpOU (n.x. tnv ncpcotcon): tOU KafluYEI

1-1' outov tOU 0 oxonos
EVal va

npOOWniKES

tOUS

sunstpfss

Yla

va va Kal tiS

ouvcvtrioouv
onl-lloupyn80uv

EKEf nflnpotpoples, OKEYEIS avtaflfloooovtas

EKnalOEUtlKOU op0l-latOS

YEvvn80uv at0I-lIKES cvccnospfoers KCI va

tnv avoYKn nou EXEIto OtOj:lO va
Elva I Ol-laOOKEvtplKO Kal

KataVOnOEI tOY EaUtO tOU KCI va Enlflu EI npoBflnl-lata. 0Ia8El-latIKO. EVIOXUEI tnv aUtOEKtppaon,

ouvcroflriucto,
unoKEII-IEVIKES nEplBoflflov Kal va
,

eppnverss
,

tOUS

a

I,

Eva n

aflflnflEnfopaons. aflfloEouv tiS

rfVEtCi

tOY autoEflEYXO,

tn ouvEpyaola

Kal

tnv

Boon Yla va OIEpEuvnoouv, va EnEKtEfvouv

ucovotnto
ouVatOtntES

OUYKEvtpwons. xorvurvnconofnons, onl-llOupYIKns KaflfllEpYElas, yflwoolKns

npOOtpEpEI aflflayns

cpxucss

tOUS VEES

KatavO ' OEIS,WatE va onl-lloupynoouv

OtOOEWV, auoioflntonofncns

ncvio
Epyaolas, avontuEns avontuEns,

OE

zntripcro,
Clo8ntlKns tpavtaofas,

onuooles, ws onotsdecpo tns xorvuivncris oepuions omv onofa El-lnflEKOvtal.

Ano to napanovw

avtlflaI-lBav0l-laatE

npoouiruxris avontuEns, outojvuiofcs, ou p Bo d ncri s EKtppaons, YUXIKns
EKtOVWOns, KatanoflEl-lnOnS 81aXElpfzEtai OUyKpOUOEIS lIJYX09EPAnEYTIKA. EnmflEOv, I-IEEpyaflEfa tiS tEXVIKEStOU EKnalOEUtlKOU OPOl-latOS, OXEOIOZOvtal

on:

tns oElflfas.
opes Kal opa

oupnepup
Kal

eEATPOnAIMrCrlKA
I-IE oxono yfVEI xctovonto tn KOIVWVIKWV 8EI-I0tWV, atOOEWV pes cnsvovn

npOrPAMMATA
noudfluiv npOKEII-IEVOU va o'outo

OIEpEuvnon

to Ba8utEpO vonpo tuiv

pDf 1:0 mvm, IlOIOI .rw. 0 GICIHI6I1JOU, 1I0IO If¥a 1:0 np6aIn6 IJOU, ... If¥a 01 ap.1JOU;)·
01 Epyaatnplo OUI-II-IEtEXOVtES OE Eva E.8., EpXOvtCl OE Enatpn I-IEtiS

(1I1C6vm,

18
a) KIVEltal ~E npoaavatoRla~6 tnv npoawnllal avantutn tWV au~~EtEX6vtwv
(Developmental Drama, R.Courtney),

B)E~tpavlZEtal va diVEI s~tpaan otn ~a8nalaKn dladlKaafa (Drama in Education, D. Heathcote) Kal y)atOXEuEIatnv npoBoRn KOIVWVI npoBRn~6twv, dfvovtas tn dlEpEuvnans tOUS, ~eaa OntlKES (Forum Theatre,A d) KataRnyel atOV CYCJat.OXCJaLIO BI(.u~atos 6Rns tns 2008) tOU EKnaldEUtlKOU va axedlaaou~e IIln1int'ITrinlt'l (defy~ata 8a napa8saou~e oa IUYlln'U KEtpaRalo),Yla va npoaeyyfaou~e nn"" r\t'\ " note 8s~a ~e evaRRaKtIKOUS, uoucnxous tponous Kal va to enetepyaatou~e atlonolwvtas oRes us ~optpss tns tsxvns (dpa~a, elKaatlKa, ~ouaIKn) Kal oResus ala8naels pes,
I

"'~"'"'t.S

dn~loupyef Eva neplBannov cn o or o ot o nofn ons Kal eRsyxou (nanadonounos L., 2007). Kata to M. Fleming, dfvel tn duvatotnta atOUS au~~etEXOvtES va dn~loupyouv Kal va avayvwpfzouv Eva au~nuKVw~svO Kal auyxpovws nflripas vonpo,

"'0 caD!popol 1111 auwfanara: 01 BAI:IKEI: TEXNIKEI: EKnAI6EYT1KOYAPAMATOI:
"'H cf1arm1Jlvn .1C6wa:
Le pro elKova xwpfs Kfvnan Kal noyo, nwvetCi svo atly~lotuno an6 sva ~Ia aKsyn, pro Idsa, pre Kpfal~n ev6s xapaKtnpa, nplv an6 tn nnyn an~OvtIKrls anotpaans. H tEXVIKn

TOY

LE ~Ia au~BonlKn nopefa, 01 aUjJjJetExovtES Kata8itouv dnjJoala, tiS aKEYElstOUS (etWtEplKES Kal EaWtEpIKES) Kal to auvala8njJata '1'10 O,tl dladpa~atfatnKE, npoKEI~EVOUva yfVEI avtlRnntn n yuxoauvala8n~atlKn, dlaVOntlKn Kal KOlvwvlKn Kataataan tns dpaans. H teXVIKn outri anoteRef ~Eao ovc o x o n n o n s tWV Ba8utepwv aUYKpouaewv nou pnopsl va xapaKtnpfzel tnv Kataataan n to pono.

~e tOY cnaucovrouxo tns xopcxtripc,

19
mpflCilca -' mvarpraD mpfKim-' ~KflaTIIJVmIOICIIAd...-v:

fl+H ~

fl+To dbpo CD6pouID -' dbpo

ayop6.~

KalD'lIIGpfvoID:

-' ca'a~po ~ou

.afVEI t nv e u x o rp Io otOUS OUl..Il..IEtEXOvtES Blwoouv tnv Evarlrlayn va atOUS porlous tOU Bsctri-nopctnpntri Kal tOU dpwvtos. EnitpEnEI tn dlaKonn tns dpoons Kal tn ouvdp o pri ruiv nopctnpnnav, EtOIWOtEva npota80uv Kal va dOKIl..laatOUv dlatpopEtlKOf tponoi avontu~ns tns dpoons.

fl+OcKauq1ap6s ..,...,_:
Atpopo otnv IdE08uErlrla IdEWV ri EVVOIWV, onou 01 OUl..Il..IEtEXOVtES EKtppoZOvtal ErlEu8Epa yupw ana Eva OUYKEKpll..lEVO 8El..la. 01 Idees Kataypotpovtal Kal onotsdouv otorxsfo npos EnE~Epyaofa,arlrlo Kal ovlxveuon tns oxsuxris I..IEto 8El..la, npotlncpxouoos yvwons.

npOKEltOl Yla I..Ila tEXVIKn KatO tnv onofa, EVa I..IErlOS tns ol..lodas n Kal 0 ouvtovrotris, I..IEoaana Eva OUyKEKpll..lEVO porlo, onovtc OE spunrioers nou tOU 8EtOUV01 OUI..II..IEtEXOvtES, OXEtlKOI..IE Eva zritnpo ri xopoxtripc Kal npoona8ef va avadEf~EI YVWOEIS nou EXEI, Kfvntpa, atOOEIS, uunepupopas Kal EnirlOyES. o

fl+0

cpavadal T.OU ."IICDID:
H EV rloyw tEXVIKn zntc ana tOUS

OUl..Il..IEtEXOvtES avarloBouv va porlous Eldnl..l0vwv (EnaYYErll..latlWV, rnotnuovurv s K.rln.) Kal I..IE yvwon nou anoppEEI ana tn outri tOUStnv Idlotnta, va EnitErlEOOUVva E EpyO.

20

"'0. cauRftovIlCDf' p6IICD: "'H ccm:lnap6SICJn an6,.lmD cDeba_:
If
H tEXVIKri cutri ava8EtEl, oe IJIKpES olJades lJeflwv, tOY IdlO poflo npos ene~epyaofa. Et ot, avaduetal n dlOlpOpetlKotnta OtiS nOIKffles cnoqeis, otooas, Otepeotuna Kal npoKatafinyels twvelJnfleKolJEvwv.

ElpaPlJozetal navw o s Eva oUYKeKpllJEvo«osvopro» lJeduo avtf8etes onoqers, onou to IJEfin tns opddcs xwpfzovtal otn IJEon, uncotnplzovtcs 01 IJIOOItiS anoyels tOU avos Kal 01 6f1f101 1J100f, tiS onouers tOU aflflou (n.x. EpyodotEs-un6f1f1nflol).

"'O.".sROi

cmv1Dfxla:

01 ou p p et.s xo vce s , EXOVtaS oUYKevtpwOel otorxslc Kal nflnpoipoples IJEoa ana tnv e~epeuvnon avos zntnporos, npo08etouv fle~els, otdxss Kal oxedla, navw oe Eva nepfypalJlJa nou fixeI oxedlaatef Kal avaptn8ef, tovlzovtcs yeyovota-Kfleldla, auvala8nIJata Kal Kivntpa.

21 MEPOI:TPITO~

--miX'ii:"'H yvwplj.lfatwv
"'To j.lEflwv OUj.lIJEl::EXClvtU

EATPO nAIAArO r I KO I DCEAIAJ:MOI npOrPAMMATONEPrAJ:THPION EKnAIAEYTIKOY 4PAMATOE, nA THN EKr1AI6EY»I ENHI\IKCN.

ce

,.. H flmoupYIKri EnlKOIVWvfa l:WVj.lEflwv
«zsotopc» tns

opcdos
Kal

,.. H EVEpyonofnon tuiv au j.Ij.lEtEXOvtWV
"'H
avonl:uEn Ej.lnIOl:OOUVns ouvEpyaofas j.lEtaEutWV j.lEflwv

,.. H OUYKEvtpwOntns npoooxris ENAEIKTIKEJ: EprAJ:THpION MOPCPEJ: EKnAIAmlKOY
,.. H Kato8Eon
oj.lodas tWV

npoodoxucv

tns

APAMATO%:

"'H ouvcqn
ono xoivou

xcvovurv,

oUj.ltflwvnj.lEvwv

A) c AHMIOYPI1A Ar.tDMOYr. KAI emKOYKI\IMATOb
Auton tOU Efdous to Epyaatripla elVa! cnopcimto KatO tnv Evap~n Ko8E Efdous npoypoj.lj.latos nou atpOpo OE OJ.lOdES, pnopouv va Kafluyouv novw cno j.lfa ouvovtnon Kal EXOUV oxonc tnv Ba8utepn yvwplj.lfa tWV j.lEflwv tns oj.lodas. EKtoS ono to ovopoto, oflol pnopouv va yvwpfoouv to Idlaftepa xapaKtnplatlKO, us anOYEISKal trs nponprioas nov oflflwv, j.lEoa OE Eva ampaflEs Kal xepoupevo nEplBofiflov, Bon8wvtas va psivouv j.laKplo to oyxos Kal n EvtaOn tns j.lEpas. H dlotaEn EniBofifiEtal va elva! KUKflIKri,WOtE va unopxs: BflEj.lj.latlKri Enatpri j.lEta~u j.lEflwv Kal va anonvEEI tn 8Epj.ln anOdEKtIKris«aYKafllos».

"'cH Il:TOPIA TOY
MOY»
I to OVOj.lO ou to OUVOdEUEI, to nripE (YlaYlo, JVVI~Vllc~n npoowno, oflflo), Il"1Ml"1V£Tl"1I"' av oflfla~av tc ala8rij.lato ..V,''''''''''''' oro xpovla Kal Eva oflflo, dlKOU tOU, ovopc nou tOU

tOU Kal tn j.llKpri

"'cONOMAKAI KlNHDb
To Ko8E j.lEfios tns oj.lodas fleEI to ovoj.lO tOU KOVOvtaS tautoxpova j.lla j.llKpri, Ka8apri Kfvnon. 0 EnOj.lEVOS KOvEIo t

22
IV"I-'j

npwta EnavanaBEIto 6vrolla-~~al. __ Kivnon tOultwv nponyou~Evou/vwv. """nCllCln0 tsdsutclos eXEItnv unoxpsuion EnavanaBEI to ovopoto Kal tiS xrvricas uiv tuiv ~EnwVtnS opodcs pa tn oElpa.
............ 'U

~ navwOE~I~PI~el~n_d~~~~a o ouvtovrotris tns o~adas KanEfr;:;;::f~ll'"ui"' __ _ onKwBouv Kal va otaBouv tuxoio, ncnavtcs navw tou. Atpou tOUS EEnynoEI Otl to navi avanaplata pre yetpupa navw ana tOY A~azovlo Kal on EYKatanEinovtas to ri ncnovrcs eEw ana auto, Ba exouv va cvttpatuinioouv KpoKodElnous Kal rupcvxos, drVEIto napaYYEn~a va pnouv otn oElpa ~E Baon tnv npepounvfo tuiv YEvEBniwvtous. 0 tponos tns EnlKOIVWVras tOUSBa yiVEIavtIKEI~EVO nopctripnons Kal ~EnetnS, npoKEI~evou va avtoruotouv tc spnodro Kal 01suxoflfss otnv aruxoivurvic,

fl+cONOMAKAI BlleE"r"O.
KaBE ~enos, avmpepEI Eava to ovo~a tOU Kal to OUVOdEUEI ~Eeva BEtlKOEniBEtO nou xcpcxtnpfzar tnv npooumucotntc tOU (n.x. «ME neVE Xapa Kal Ei~al nonu opyaVWtIKn»).

ouvrovrorrisE~yuXWtns tns o~adas ~olpazEI KaptEnaKla Kal KaBevas 2 spurtnoars nou Ba nBEnE va OE KanOIOV annoy ana tnv nVOvtal zEuyapla ~E onorov yvwprzo nlyOtEpO, unoBannouv tiS EpwtnOEls 0 atOV annoy (a~tpOtEpOl) Kal oUZntavE. ouvsxac KaBevas nopouorczer tarpl tOU OtOUS u n ofl o m o u s , a tpepovtas tiS nnnpotpOprES nou ouvevtEuEn, ~eoa ana us tOU uneBanE.

o

fl+cnPOL\OKlEb
ouvtovrotris zntd va OKEtptEl KaBevas, coo Ba nBEnEKal ooo dEY Ba nBEnEva ou~Bouv Kata tn dlapKEla tuiv ouvcvtriosurv. ApxlKa yrVEtal atO~IKn Kataypatpn. I:tn cuvsxao OE o~adEs KouBEvtlaZouv cure nou exouv ypaYEI Kal to Kataypatpouv, npokarpsvou va ta avaKolvwoOUV OtOUS unoflornous. H ouvtovfotpio OUyKEvtpwVEIatOV nfvoxo, OE duo otridss, to ce.tilaa Kal to ~ lMilaa nou avaKOIVWVOUV 01 o~adEs. nVEtal avaKEtpanaiwon Kal ouzritnon Yla ooo pnopouv va EKnnnpwBouv Kal Yl'auta nou dEYEival ~eoa oro nnaiOla tOU npoypa~~atos.

o

fl+cMIACMETH MATIA.
H o~ada OtOV KUKf!O Kal xwprs va
~lnaEI KavEis, annazouv Beon ~E Kanolov anevavtl, atpou nplv exouv ouvEVVonBEr E ~ to Bne~~a tOUS.

23

cuvcoviotris 1J0zr IJs to lJefin tns OlJados, OUIJ'PWVOUV tnpouv KanOiOUS vo KOVOVSS nou 80 nspuppouprioouv tnv olJofln dls~oywyn tOU npoypalJlJotos. Autof 01 KOVOVSS OUIJ'PWVOUvtOI KOIo'Pou yrvouv cnodsztol, KOtoypa'P0vtol as XOptOVIKOIoVOptOUvtOI otnv or80uoo tns ouvcvcnons. 0 ouvrovrotris exsi to dlKOrWIJO 8eosl KOIodlonpoYlJatsutouS vo KOVOVSS (Kflslata KIVnta tnfle'Pwvo K.fln.). To «ouIJBoflolo» unoypa'Pstol ono oflo to lJefin tns 0IJados.(Apxovt6Kn Z., CDlflfnnou 2003)

o

s;
.:.

ANAET0XAD101:

LtO uflos Ka8s spyoatnprou, nspvalJs otn 'Paon tOU OVOOtOXOOIJOU, nou onotsflsr tnv ruo ouvadntri KOI w'PeflllJn 'Paon oflns tns dIOdIKOOrOS. 0 OVOOtOXOOIJOSyrVStOI IJs Kotaflflnflss epurtrioers nou drvouv to spe8101J0 vo Ylo Kot08eosl n olJado oKeysls, ouvolo8nlJoto, dUOKOflrssKOInpctcoars. n.x. • • • nws VIWOatS; TI oos apsos; TI oos dUOKOfisys;

H nopOKatW IJOP'Pn spyoatnprwv o'Popa as onorodrinots zritnpo ri 8eIJ0 KOI KIVSrtOi IJS npo oovocofl ropo tnv npooumucri ovantu~n tWV oUlJlJStSXOvtWV KOI tnv n p o Bofl ri KOIVWVIKWV npoBflnlJatwv, drvovtos tn duvototntO tns dlspsuvnons tOUS, lJeoo ono noflfles ormxss.
Ltoxol: tns KOIVWVIKns KOI ouvolo8nIJOtlKns dUVOlJlKnS olJados tns

• KotofiaBots, oKS'PtnKOteKatl nou dsv to afxota OKS'Ptel; • Av ~ovoyrVOvtOV 01 rdlss OOKnOSIS dsutepn 'Popa, tl 80 sfxota vo npotaiveta;

,..

H ovantu~n

,.. ,..

H dleyspon tWV OIo8noswv H Koflfllepyslo tns KOtOVOnonsKOItns

24
Evouvai08nons
1"'+

BaolKwv ato~wv
1"'+

H avadEI~n KCI EnE~Epyaofa tWV «tunuiv ovtldpcons» tWV H coxnon

Yla tnv U108etnon tOU nEltOUpYIKOU «cnotpcoroukou, outounocmpncuxous tunou avtidpaons
1"'+

H annayn ataOEWV onsvcvn OE eva H EVEpyonoinon tWV OU~~EtEXOvtWV

zritnpc
1"'+

OXEtlKa~Etn nnyn cnoqicons

nalxvidl cnortsi Eypnyopon KCI eroipotnto Kal dEixvEItn dlEKdlKntlKOtnta tWV ~Enwv, npay~a to onoio yiVEtCi avtlKef~Evo cvcotoxoopou, Ka80tl anOKanUntEl tOUS dlatp0pEtlKoUS tunous ~E tOUS onoious cvnpetumlzoups eva otoxo, Kata tnv svooxodnori pes ~' cutov, !A.nnOi~axovtal Yla tnv KalvoupYla 8eon tOUS, annol atpnvouv EUKona tOUS annous va tnv nopouv KI annol onpuixvouv Kal pstcxapfzovtcn ona to ~eoa '1'1' auto. napannnna dlaoKEdazEI, xopfza Eutpopia Kal yen10,cnotpoptfzovtcs tnV o~ada.

,..

cI1AIPNO MIAAMH

emu

o ouvtovrotris

znto ana to ~enn tns

opddos va Kata8eoouv ~Ia ne~n, nou Kata
tn yvw~n tous, OXEtizEtCi~Etnv evvoia tOU 8e~atos nou 8a ~EnEtn8Ef.M' outov tOY tpono EnltuyxaVEtCi pre npdrtn cvlxvsuon tWV YVWOEWV Kal avtlnnYEWv nou KatEXOUV to ~enn tns o~adas. Etn ouvsxero, EnineyOvtCl 3 ana autEs tiS ne~Els (01 EnlKpatEatEpEs), tiS onofss ~olpazEI 0 ouvtovrotris OE Ka8E ~enos Evanna~. Kctoruv, znta ana outoiis nou 8a cxouoouv tn ne~n tOUS va anna~ouv KapeKnEs000 ruo ypnyopa pnopouv, Etn cuvsxeio atpClpef ~Ia KapeKfla KCI autos nou ~evEIop810s oUVExizEIto OUvtOVIO~O tOU nClxvldlou ~E tOY idlo tpono. ria nsproootepn xIvnon tns o~adas pnopouv va Elnw80uv KCI 01 tpEIS ne~Els ~azf. To

Meoa OE~Ia at~ootpalpa xanapwons Kal aUtOouYKeVtpwons, to ~enn Kavouv ~Ia npooumrxri avadpo~n oto napEn80v (KOvtIVO n ~aKplvo), Evtonizouv Kal avaKanouv eva YEYOVOSpions nou exouv K BIWOEI Kal oro onofo avtedpaoav ~n

25
oVOnOtEnEa~OtIKO.Xwpfzovtol oe ~IKpes O~OdES,~OIpOZOvtOItnv E~nElpfa tOUS ~E tOUSonnous KOIKOtOYPOqlOUVVEPY'S, E ~n EVEpyes ouupetoxss KOIana tiS ~n EVEPes, noyous KOI E~nodIO. 01 uno-o~odES OVOKOIVWVOUV otnv ono~enEIO KOI oKonou8Ef ouzritnon KOI cvootoxoopos novco oa ono auto: (TI moan efxo oe auto; TI ritov auto nou ~EeKOVE exw tn va aUyKEKpl~evn o t c o n: nOla to nnEOVEKtn~OtOKOI to ~EIOVEKtn~OtO tns moans pou; nws onnlws pnopouoo va ovtldpoaw;)

,( cI:YMOnKOI nPOmTlIJ-D

POAOI-I:YI:1HMIKH

01 uno-ouddes ~OlpOZOvtOI tOUS ponous onwv tuiv E~nnEKo~evwv oto cevopro, nou 80 pnopouoov va EnnpEoaouv tn dpoan KOItnv E~enl~ntOU zn n~otos KOIKot08etouv tiS onoYEls tOUS, unoatnpfzovtos tn dlKn tOUSormxri,

,( cPOAOI:D'ONTOIXCh
To ~enn Ins Ko8E o~odos, npoa8etouv ne~Els, OtOKES KOI axed ic, novco aE eva nEpfypo~l'Ia tOU Ko8E ninou ovtfdpoans, nou eXEI QXEdlOatEf KOI ovoptn8ef, tovizovtos yEyO OtO-KflEldIO, auvola8n~oto KOIKfvntpo.

,.. cKATAIriDtOI: ENNOION leAl
XAPT'OI"PACDI-IIJoU
01 O~OdES ovoqlepouv to XOp0KtnplmiKO tWV tporunv ovtfdpoans nou OKouaov oe ~opqln IdE08uEnnos KOI ern ouvexerc, opcdonoiouv KOI KOtnyoplonolouv tOUS tp o no u s ovtfdpoans oe tpEISBoalKes KotnyopfEs: I) n08ntiKOs tponos ovtfdpoans, 2) Enl8EtiKOS tponos ovtfdpoans KOI3) OUtOunootnprxnxos tponos ovtfdpoans. (TplrHBaL., Chimienti G., 2002)

o

cuvroviotris

'Eva ~enos tns o~odos ri KOI 0 ouvtoviotris, ~eao ana eva aUyKEKpI~evo pono tOU osvopfou, cnovtc oe epumioas nou tOU 8etouv 01 aU~~EtEXOVtES, unootnpfzovtcs tn 8ean tOU Enl8EtIKO, n08ntiKO ri outo-unootnpncnxc. To ~enn tns o~odos, KOtOYPOqlOUV to ouvcrotlripcto nou tOUS npoKonOUvtOI ana tOY Ko8E tpono oVddpoans. (TKOBos N., 2003) To fdlo pnopsf va Enovonnql8Efxpnorponouovtos tnv tEXVIKn tOU cc1Iaap6pou 'all GU¥IfcJnarD.

26
., c8EATPOArOPAb
To osvcpto ouutpuivattot KCI avanaplotatal ana j.Ila oj.lada. Enavaflaj.lBaVEtCl KatOniV Kal 01 u n oflo mas OJ.ladES prro p o uv otopctrioouv tn dpaon onoic 8Eflnoouv va napej.lBouv j.IE EvaflflaKtIKO tpono Ka! va dla~lor:>.q:IC:.ilCIOU aflfllws tn dpaon.

aICJtlCIYE1:al ouvn8ws, Kanolos nou pre Kpfon neva npoBflnj.la; banKE0 OUXVOtEpOS tponos uoocons OEKpfOEIS; S alo8avEoai otov utpfotorxn autounootnpuenxo tpono avtfdpaons Kal ndrs otov autos Efva!Enl8EtiKOS na8ntlKOs; ri .nooo EUKOflo ri dUOKOflo elVa! va pnoivoupa otn 8eon tOU aflflou; .ea j.InOpOUOES KavElsnpoona8Ela va va avtlj.lEtWnfoEls tOUS tponous avtfdpaons oou; .nolo pnopsl va elVa! to npdrto Bnj.la Yla tnv aflflayn pies croons pes; .'Ej.la8ESKatl Yla tOY EaUtOoou, j.Ieoa ana outri tn dladlKaofa;

27 ANTI EnlAOrOy
(Tns AyyErhKrlS Lnlv86Kn) ana tn xprion tuiv tEXVIKWV Kal tnv nopotripnon tWV qlalVOIJEVWVKal tWV ponwv IJEoa otnv olJcda (Courau S., 2000). 'Evas ElJyuXWtns XPEICZEtal va IJCBEI «KonUlJnl» Ylatl to VEpC tns EVEpyntlKnsIJcBnons Kal tns dpcons Elval ncvto BaBIc.

'Onws ridn npoavmpEpBnKE, n ElJyuxwon Kal 0 ponos tOU ElJyuXWtnouvtoviotri, ous OwatES tOUSdlaatCOEls, prrop ouv va E~aOqlanIOOUV tnv anounEOlJatlKOtnta cutuiv tuiv npoypalJlJctwv Kal '1'1' outov aKpIBws tOY noyo, KpIVOUIJEanapaltntO va YIVOUV KcnOIESdlEUKpIVIOEIS OXEtlKCIJEauto to BElJa. 01 tEXVIKESKal 01 aOKnOEISnou KataYPCqlovtaI noponovco cnotsdouv Eva dElYlJaana to onolo Evas ouvtovrotris IJnOpEIva avtnnOEI IdEES,aKOlJa Kal va ElJnvEUatef diKES tOU coxrions nou Ba talPICZOUV IJE to otoxo tOU, Yla va oxEdlCOEI to dlKO tOU Epyaatnpl. Kctl tEtOIO BEBala, XPE ICZEtaI ElJnElpla Kal n ElJnElpla onoxnstot IJOVOBlwlJatlKc, cpa dEY IJEtaqlEpEtal Kal dEY dldcOKEtal EUKona. E~altlas outou, n ononaipo IJEtaqlOpcs tns spneipfos, IdlaltEpa IJEto ypanto noyo, IJOICZEI ouxvo, IJE Kataypaqln ouvtaywv Kal dnIJIOupYEItn navBaOIJEVn EVtUnwon tns E~aOqlanIOIJEVnS srntuxios. OS EK tOUtOU, Evas ouvtoviotrisElJyuXWtnsnpEnEIva KatEXEIn yvwon tOU t dldaKtEOU BElJatOSannc Kal tn yvwon tWV tEXVIKWVtns naldaywYIKns Kal tns ElJyuxwons. H naidaywylKn ucovotnto Kal n ElJyuxwon KataKtwVtal npoodsunxc, IJEoa ana tn yvwon tWV BEwpntlKWV opxdrv Kal BlwlJatlKC, IJEoa

28

H napatl8e~Evn BIBflloypmpla dlEUpUVEtalnepav EKEIVnS nou KafluntEI us
avmpopes/napano~nes tOU KEI~evou,npoKEI~evou va KafluYEI EKtEVeatEpa tOUS EvdlatpEpO~EVOUSatO tnv ovozritnori tOUS, npoteivovtcs, KatO tn yvw~n pes, xprioipo K EYXElpldla Kal nnyes, OXEtlKO~Eto 8e~a.

BIBAlorPACDIA AJ.lftons r., eEoj10f tan nOilltlKES EnaytEilj1atlKris «atapaons, Ilanauions, Bo·iKouon 11.., BoilaKos
1999.
EKnalOEUtlKES MEBooOI, Oj1aoa EKnaIOEUOj1EVWV,EflflnvlKo

A8nva, 2000.
EvnilfKwv:

I., KOKKOSA., TOIJ.lnOUKiin A., EKnafoEuon

Avoueto naVEnlatn~lo, nOtpa,
tns

BoolilEfou

r. KOI B., nOillt/Oj1IKES napailila'lEs

otn

.ll.IEp'Iaofa

Ouadas, LElpO

EnlKOIVWVlwvtOU AK.M.A, No 23, 1974. EflflnvlKn npoooppoyri tou: Vassiliou V. & G., Variations of the Group Process across Culture. Int'l Journal of Group Psychotherapy, Vo1.24, No.1. Int'l University Press, New York, January 1974.

BoolilEfou

r.

KOI B., Eloa'lw'I'Ka

LtOIXEfa

Enavus otis

KOIVWvlKoEKnalOEUtlKES

Ecpapj10'lES nou EXOUV 01 TExvlKEs Oj1aoas,

LElpO EnlKOIVWVlwv tOU AK.M.A,
Kal nOillt/orlKEs

No 132,

Taxvnci 'EK8EanXVIII, A8nva"iKo Kevtpo MEfletnstOUAv8pwnou, 1975.
Bepyfclns 11.., YnoEKnafoEuon,
'YYlflov/BIBflla, A8nva, 1995.
KOIVWVIKES, nOilltlKES olaoraoEls,

Bepyfclns 11.., LxEOla0j10S npo'lpaj1j1Orwv
Oj1aOES,n.T.a.E., naVEnlatn~lo natpwv,

EKnafoEuons EvnilfKwv

'I,a EIOIKESKOIVWVIKES Kal ES Anootaaeass

nOtpa, 2000.

Bepyfclns 11.., AlovopaKns

A., AUKOupYIlUtns A.,

EKnafoEuon: eEoj1of «en /\EltOUP'IfES, EflflnvlKo

Avoueto naVEnlatn~lo, nOtpa, 1998.

K.a., AvolKtri

Bepyfclns 11.., Fay R. K.a., EKnafoEuon EvnilfKwv: KOIVWVIKri «at O,KOVOj1IKri /\EltOUP'Ifa,
EflflnvlKoAvolKto
AS/oilo'lnon

naVEnlatn~lo, notpa,

1999.
EvnilfKwv: LxEOla0j10S Op'IaVwon
ian

Bepyfclns 11.., Kopoilns
np0'lpaj1j1Orwv,

e.,

EKnafoEuon

EflflnvlKo Avo IKtO naVEnlatn~lo, nOtpa, 1999.

Bepyfclns 11.., Kopoilns e., 0, ESEilfSEIS otnv EKnafoEuon EvnilfKwv atnv Eililaoa Kata mv nEpfooo 1989-1999, oto MnayoKns r. (EnI~.) 0 EKnalOEUtlKOS tan n Eupwnaikri olaoraon
atnv EKnafoEuon, MEtaIX~lo, A8nva, 2003.

Courau S., Ta BaolKa ((Ep'IailEfa» tOU EKnalOEUtri EvnilfKwv, MEtaIX~lo, A8nva, 2000 r oilavns r.,
(JJuxoilo'lfa tns (Ent)j10pcpwons EvnilfKwv. eEWpntlKEs Kal npaKtIKES npooEytfoEIS, nanaznan, A8nva, 1993.

29

roilavns
ABnva,

r. (Enl ....), (Em)/1opcpwon EvnilfKwv: MiBoool «at napaoEf'(/1ara, nanaznan,

1995.

rKla01:0S r., H yuxoilo,(fa o/1aowv atnv EKnafoEuon EvnilfKwv, n.T.~.E., naVEniotnIJ10 natpwv, n6tpa, 2000. 4n ...n1:ponouilos
r pnyopns, ABnva,

E., Af/oilo,(non

npo'(paJ1. mwv

EKnafoEuons tan

Katapttons,

1997. 1995.

4n ...ouilas K., Elclnpa B., r oilo1:a B., LU/1/1ErOXIKri /1EBo oilo,(fa EKnafoEuonsEvnilfKwv,
IN.E.lr.L.E.E.,ABnva,

Euo1:p01:oyilou A. (aru.... , LUVEXIZO/1EVn na'('(EiI/1arIKrI Kard tum tan Fltotonoinon, ) E EKEnlL, ABnva, 2003. ZeuKilfclns A., T a EnonrlKa Mioa i110aoKailfas, r pnyopns, ABnva, 1989. Kopoilris
Af/oilo,(non npo'(pa/1/1i1rwv EKnafoEuons EIOIKWVKOIVWVIK' n.T.~.E., naVEniotnIJ10 natpwv, n6tpa, 2000.

e.,

Kopoilris e., H Efiillfn tou OIKtUOUtns Aaikrls Em/1opcpwons Kara tnv nEpfooo 19.891999, aOn/100fEUrnOIOaKtOp'Kri OlatplBrI, naVEniotnIJ10 natpwv, 2002. KEV'tPO Meile1:wv KOI AU1:o",oP'Pwons,
ABnva, Fta /1,a AnEilEuBEpwrlKrI A'(w'(rI, KE.ME.A,

1985. 1999.

KOKKOS EKnafoEuon EvnilfKwv: To nEofo, 01Apxis MaBnons, 01LUvrEilEoris, EflflnvlKo A.,
AvolKto naVEniotnIJ10, n6tpa,

KOKKOSA., XPI01:0'P Iilonouilou E., Af/oilo,(non tou npo'(pa/1/1aros EKnafoEuons EKnaloEurwvrns EBvlKriSTponezas tns Eililaoos, E.T.E.,ABnva, 1995. KOKKOSA., Msraoxn/1arlo/1os rwv ataouuv naVEniotnIJ10 natpwv, n6tpa, 2000. KOKKOS A.,
Kal
0

poilos

tou E/1yuxWrrl, n.T.~.E.,
OE

LUvSErlKrI iKBEon '(Ia rnv Ecpap/1o'(rI ''i1EIKtWV Evouva/1wons" npo'(pa/1/1ara '(Ia tnv A vuueubmon tou KOIVWVIKOU AnoKilEI0/10U, E.I.E.,ABnva, 2000.

KOKKOSA. (enl ....), i1IEBvrls LuvolaoKEyn
ABnva, 2002.

'(Ia rnv EKnafoEuon EvnilfKwv, MEtafxlJlo,

KOKKOS EKnafoEuon EvnilfKwv: AVlxvEuovras ro nEofo, MEtafxlJlo, ABnva, 2005. A., KOKKOS MEBoooilo,(fa "EKnafoEuonsEvnilfKwv: SEwpnrlKo Ilitakno Kal npoiin08 'OEIS A.,
MaBnons, EflflnvlKo AvolKto naVEniotnIJ10, n6tpa,00S.

KOKKOS A., J\lovopaKns
oloaoKovrwv

A., AvolKtri «at Ef Anootaososs EKnafoEuon: - oloaoKo/1ivwv, EflflnvlKo Avorxto naVEniotnIJ10, n6tpa, 1998.

30

AlovopaKns A. (EnllJ.), AnOIJElsKal EKnafoEuan, npOnOlJnOS,A8nva, 200 I.

ria tnv A VOIKtriKal ESAnootaoeuis

MnolJnoveHou 6.., Mne'tZlou tan npoonrlKEs tns LUPPEtOXIKris MEBoooiiorfas otnv EKnafoEuan r-vrtrtuen V,IN.E.lr.I:.E.E., A8nva, 1999. N1:elJouvtep n., Bopva
Eiiiiooa: AS/oiiornan

Tz., Bepyf<lns 6.., H Aaikri Empopcpwan atnv

rwv opaarnplorrirwv, Yn.E.n.9.-r.r.A.E., A8nva, 1984. !wxeHHns n., npoBiiripara tns naloarwr'Kris emauums, KuplaKfdn Atpof, A8nva, 1999 OlJa<lo I-nvn,nrl'lAiOU noHulJeowv TlJnlJo1:os nHnpocpoplKns A.n.8., Multimedia otn BEwpfa nposn, Tzioflos, geooaflovfKn, 1996.

noHnos

mp.), Katopuon KalAnaaxoiinan,

INE rI:EE,A8nva,2003.
Empopcpwans

11I""'''''''''KO IV01:I1:0U1:0- PETRA, MaBripara nGlOarwr'Kris tns Btounxavlas Kal tou O.A.E..l!., A8nva, 1991.

IJn-To<louHou M., BOOlHefou B. KOI r., H .l!IEpraafa tns Opooas ola ueoou tns nOiilr/ap'Kris Aiiiiarris, I:elpo EnlKOIVWVU,UvOU AKMA, No 250, 1998. EflflnvlKn t npooaplJoyn tou : Polemi -Todoulou, M., Vassiliou, V. & G., The Grouping Process Across Cultural Change, in Group, Eastern Group Psychotherapy Society, Vo1.22, 2, 1998. POlJnoHns 1:. K.a., H ola Bfou EnarrEiiparlKri Katapuon atnv Eiiiiooa, IN.E.lr.I:.E.E., A8nva, 1999. I:llJa1:os A., TEXVoiiorfa Kal EKnafoEuan, natOKns, A8nva, 1995. Xooanns 6.., Fknotnta otn LUVEXlzopEvnEnarrEiiparlKri Katapuon atnv Eiiiiooa, MefistEs I, E.I.E.,A8nva, 1994. Xooanns 6.., npoaBaan, nototnta «at EUpOs tns ouvexizouevns Karopr/ans atnv Eiiiiooa, E.I.E.,A8nva, 1994.
oodnns 6.., 'EKBEanria rnv npoaBaan MEiiErEs E.I.E.,A8nva, 1996. 4, atn ouvexaouevn EnarrEiiparlKris atnv Eiiiiooa,

«atapuon

Xiroanns

6.., Van den Berghe Karopr/an, CEDEFOP, geooaflovfKn, 6.., LxEolaapos,

w.,

AS/oiiornan

tns nototntas otnv Enayt_EiiUatIKr-J

1998.

Xooanns

oPlavtJ:)an, Ecpapporri Kal aS/oiiornan nporpappOrwv Enart_EiiUatIKriS-Karapr/ans:MEBoooiior'KEs apxEs tau Kplrripla, MetafxlJlo, A8nva, 2000.

BIBAlorPACDIA

(B 'MEPOYI: riA TO EKnAI4EYTIKO

4PAMA)
opaowv, KOI npasn,

ApXOvtaKn Z., CDlilfnnou 4., 205 B,wpGrIKEs OOKrlOEISrio Epyuxwon
Kootovuotn, t.x.21,
0.0.

A8nva, 2003 68-74

reclewv E.M., «Lxonefo Kal ouyxpoves ~OpqJWtlKesaV0'tKes», Aoros

rKoBas N., (enl.... , «TeXVIKes8eotpou KOIto dlanOnltlO~IKO axonlKo nepIBonnov», ) YnlKo osprvopfou, ME Av. Atnkris, 1999 rKoBas N., KaKila ... vn CD.,(enl.... , <<Avazm:wvtas rn Beon 1:0UBea1:pouomv a ) cleu1:epoBaB",la eKnafcleuon», npaKtIKO .6le8vous LuvdlooKeyns 2000, A8nva,
.6fKtuo 'tla to geatpo otnv EKnafdeuon, 2002

rKoBas N., rio EVOVEOVIKO,onplOUpr'KO BEOrpO, Metafx~lo, A8nva, 2003 rKoBas N., To BEOtpO KOI 01 nopaotatnds rEXVESatnv EKnoioEuon . .lJ.nploupr'KOtntO KOI MEtopopcpWOEIS, .6fKtuo-8eatpo otnv eKnafdeuon, A8nva, 2004 rpa ...... a1:ase., eEOtpIKrl nOloEio KOI Entpopcpwon
A8nva,2004 twV EKnoIOEUtIKWV, Turuntlriuu, Eyvada, geooanovfKn, 1976

MnpouK n., H oxnvti xwpis OPIO, ~tqJp. Mn- nanapo, nAnA40nOY
A8nva,1998

MnpouK n., 'Evos aililos KOOpOS, ~tqJp. E. Kcpopnscoou, Eotfa, A8nva, 1999 AOE E., ME tn rilwooo
tOU BEOrpOU, Kedpos, A8nva, 2007 Kcotovuutns,

Eet1:ou n., i1popGronoinon.

To BIBilio tOU nOIOOrWrou-EpyuXwtrl, Autorvwoio,

TplilfBa E., Chimienti G., AvoKailuyn,
natOKn. A8nva, 2002

Autoxuptapxia; AUtOEKtipnon,

TplilfBa E., OutE KoilutEPOS, OutE XElpOtEPOS... onila OIOCPOPEtIKOS!, Gutenberg,
A8nva,2008

TplilfBa E., Avayvwo1:onouilou T., B,WPOtIKrl MaBnon, EVOSnpOKtIKOS oonros
EKnOIOEUtlKOUSKOI yuxoilorous,

rio

Woolland B., H oloooKoilio
1999

T onos, A8nva, 2008 tOU opapGros oro OXOilEio, EnnnvlKo rpO~~ata, A8nva,

EnlXEIPHIIAKO npOiPAMMA EKnAIAEV!H KAI AlA BIOY MA9HrH
vnovrrao nAllIEIAL.lIIA SIOVMA9HrHr KAI 9PHrKEYMATnN E I 11 I K H Y n H PEL I A 11 I A X E I P I L H L

~EInA
::= ..
EYPonAIKo

2007-2013

iUi!4i@'ij"·ii,!!,p.I,11I1!iI
KOINONIKO TAMEIO