You are on page 1of 16

maj 2009, nr 7(52)

BEZPATNY
DWUTYGODNIK
NA GORCO By pijany. ChCia przekupi poliCjantw
19 padziernika 2011

iSSn: 2080-3664
nakad: 10 000 eGz
rok Vi, nr 21 (100)
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Policjanci z Posterunku Policji w
Rudniku zatrzymali do kontro-
li drogowej kierujcego samo-
chodem osobowym, ktry by
nietrzewy. By unikn konse-
kwencji mczyzna prbowa
interweniujcym strom pra-
wa prbowa wrczy apw-
k (1000 z) w zamian za odst-
pienie od czynnoci subowych.
W zwizku z takim postpowa-
niem zosta zatrzymany i odpo-
wie teraz nie tylko za jazd na
podwjnym gazie, ale take za
prb przekupstwa policjantw.
wicej na raciborz.com.pl
edukaCja raCiBrz
R E K L A M A
Kolejna prba
zbycia Placu
Dugosza
Nadzieja -
wiatekiem
w mroku
To ponowna prba zbycia nieru-
chomoci. Poprzednie koczyy
si faskiem. Prezydent Lenk za-
rzdzeniem z 30 wrzenia prze-
znacza do sprzeday nierucho-
mo pooon w Raciborzu przy
Placu Jana Dugosza Nr 1.
Po raz 12. z raciborskiego Ryn-
ku na plac Arki Boka wyruszy
Marsz Nadziei solidaryzujcy si
z chorymi na raka. - Nadzieja jest
takim wiatekiem w mroku, ktry
pozwala przej przez ycie.
Raty kredytw pochaniaj ca
Twoj pensj?
Chcesz mie jeden kredyt
zamiast wielu?
Chcesz paci jedn, nisz rat?
Z nami jest to moliwe!
Skorzystaj z naszego kredytu
konsolidacyjnego.
wiadomoCi str. 2
edukaCja str. 7 Biznes str. 4
Prof. Jan Miodek w Raciborzu
Prof. Jan Miodek od 4 lat odpo-
wiada na portalu raciborz.com.pl na
nurtujce raciborzan pytania. 13 pa-
dziernika goci w Raciborzu podczas
inauguracji roku akademickiego w
w prawdziwej lekcji jzyka polskie-
go. Znakomity badacz polszczyzny
w sposb ciekawy i barwny omawia
zawioci jzykowe, ktre zaobserwo-
wa moemy na co dzie w mediach
- Dzienna dawka programu radiowe-
go, czy telewizyjnego, to jest mozaika
gatunkw wypowiedzi - zauway j-
zykoznawca.
Redakcja Raciborskiego Porta-
lu Internetowego raciborz.com.pl
uzgodnia wczeniej z profesorem,
e tematem przewodnim spotkania
w Raciborzu bd trendy jzyko-
we, pojawiajce si wspczenie w
mediach. Zaoenie wydaje si by
uzasadnione przez wzgld na fakt,
i - jzyk mediw jest dzi najwik-
szym autorytetem spoeczno-kultu-
rowym - jak zauwaa prof. Miodek.
- Bardzo podupado na znaczeniu
kryterium literackie poprawnoci j-
zykowej - doda. Jakie zagadanienia
drani polskiego puryst jzykowe-
go we wspczesnych mediach? Pro-
fesor zwrci uwag m. in. na kwe-
sti naduywania w jzyku mediw
anglicyzmw, czyli zapoycze z j-
Na zaproszenie portalu raciborz.com.pl najwybitniejszy jzykoznawca w Polsce wygosi prelekcj: Jzyk mediw.
izaBela muda
PWSZ. O godz. 15:00 w ramach wie-
loletniej wsppracy z Raciborskim
Portalem Internetowym raciborz.
com.pl wygosi wykad na temat za-
chowa jzykowych w mediach. Pu-
bliczno raciborska nie zawioda i z
pewnoci nie aowaa uczestnictwa
tel. 533 362 362
Poradnik czujnego
kierowcy
Nierozpoznany zapach lub
dwik wydobywajcy si z sa-
mochodu moe by oznak po-
cztku powanej awarii. Dlatego
warto zapozna si z najczciej
wystpujcymi oznakami uste-
rek, by mc szybko zareagowa i
unikn kosztownych napraw.
motoryzaCja str.14
f
O
T
.

N
A
T
A
L
I
A

k
L
I
M
A
S
Z
k
A
SkOk ZACHODNIA
~agnieszka
Na sali byo chyba ponad sto osb,
zatem to i tak dowd na to, e ra-
ciborzanie chc si edukowa. A e
na 40 tys. mieszkancw byo ich
tylko stu - pozostaje zagadk sta-
tystyczn: ilu z nas chce si czego-
kolwiek uczy?
~rac
Co by nie powiedzie o jakoci (czy
jak mwi niektrzy: bylejakoci)
imprez w Raciborzu, spotkanie z
profesorem Miodkiem na pewno
byo wanym wydarzeniem kulu-
ralnym i edukacyjnym w Racibo-
rzu (myl, e jednym z waniej-
szych w tym roku).
komentarze do artykuu
Ponad 91 tys. komentarzy na
forum.raciborz.com.pl
zyka angielskiego. Nie zabrako te w
wykadzie przykadw postpujcej
potocyzacji zachowa jzykowych w
mediach. Jeeli ju o zachowaniach
mowa, to nie omin jzykoznaw-
ca trendw zwizanych z dzisiejsz
mod (rezygnacja z noszenia kra-
wata) czy preferowanym w mediach
sposobem bycia na luzie. Zmiany,
ktre zaobserwowa mona w jzy-
ku polskim, uzasadnia profesor tak-
e wspczesn sytuacj spoeczn.
Suszne wydawa si moe stwier-
dzenie, e Polacy s narodem na-
rzekajcym. Autorytet w dziedzinie
poprawnoci jzykowej zauway,
e nierzadko syszymy jak jest ci-
ko. Neguje w tym miejscu fakt, e to
zbyt potoczne sowo wypiera z polsz-
czyzny inne, np. trudno, czy nie-
atwo - Niesusznie wic mwimy
o cikim problemie badawczym,
czy cikim zagadnieniu teoretycz-
nym. Wiele innych kwestii jzyka w
mediach poruszy prof. Miodek pod-
czas wykadu.
Dopenieniem byy pytania
uczniw w trakcie tej wyjtkowej
lekcji jzyka polskiego. Zagadnienia
nurtujce raciborzan profesor roz-
wizuje od 4 lat w audycjach prezen-
towanych na portalu raciborz.com.
pl. Tym razem mieszkacy ziemi ra-
ciborskiej mogli osobicie zapyta j-
zykoznawc o niejasnoci wspcze-
snej polszczyzny. Niewtpliwie, dla
raciborzan bya to znaczca lekcja j-
zyka polskiego, ktr chtnie powt-
rz - co wynika z wypowiedziczytelni-
kw na forum.raciborz.com.pl.
Obszerna relacja z wykadu
czytaj: str. 12
raCiBrz - Biznes
RAfAMET WRD NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH
Kuniaski Rafamet zaj
wysokie 7. miejsce w rankin-
gu najbardziej innowacyjnych
polskich przedsibiorstw,
przygotowanym przez tygo-
dnik Wprost. Dwadziecia je-
den frm nalecych do stu najbo-
gatszych Polakw z listy Wprost
znalazo si w rankingu najbar-
dziej innowacyjnych polskich
przedsibiorstw przygotowa-
nym przez Instytut Nauk Ekono-
micznych Polskiej Akademii Na-
uk. firmy te zostay nagrodzone
przez tygodnik Wprost statu-
etkami Innowatora 2011. Jak ar-
gumentuje Wprost, to dobrze,
e tak wielu rodzimych przed-
sibiorcw rozumie potrzeb in-
westowania w nowe technologie,
produkty oraz procesy uspraw-
niajce funkcjonowanie ich biz-
nesu i ograniczajce koszty.
am
W wypowiedziach prof. Miodka nie brak ekspresji wyraonej
w gestach i mimice twarzy.
2
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Wiadomoci
Redakcja
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny
Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny
Wanda Gozdek, Paulina Krupiska,
Pawe Strzelczyk, Izabela Muda
Staa wsppraca: Anna Burek
Adrian Behr, Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo
Leszek Pietrzkiewicz, Natalia Klimaszka,
Patrycja Krupiska
Skad: Marek Musio
Dzia marketingu
Barbara Frydryk
509 381 263, 32 414 90 30
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk
Presspublika Sp. z o.o.
Nakad
10 000 egz.
Wydawca
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
100 z wicej otrzymaj osoby, ktre w listo-
padzie i grudniu maj prawo do wiadczenia pie-
lgnacyjnego i, ktre zo odpowiedni wniosek.
Zainteresowani mog zwrci si o szczegy do
raciborskiego OPS-u. Pomoc bdzie przyznawana
na wniosek zainteresowanych osb.
WYSZE WIADCZENIA PILgNACYJNE
samorzd raCiBrz
Bezrobocie bdzie wzrasta
Dyrektor PUP boi si o kolejne miesice. Bdzie gorzej.
Tak jak przewidywaem, jest
wzrost liczby bezrobotnych,
ale nieznaczny. Obawiaem si
wikszego wzrostu, lecz ciepa i
soneczna pogoda sprzyjaa pra-
com zewntrznym i std praw-
dopodobnie ten may wzrost
liczby bezrobotnych. Padzier-
nik bdzie duo gorszy - ko-
mentuje dyrektor Powiatowego
Urzdu Pracy - Edmund Stefa-
niak.
Co charakterystyczne, cigle
zmniejsza si liczba ofert pracy.
Z poszukiwanych pracownikw
we wrzeniu naleaoby wy-
mieni: magazynier, ankieter,
kucharz, sprzedawca, brukarz,
lusarz, stolarz, operator ko-
parko - adowarki, kierowca sa-
mochodu ciarowego, robotnik
budowlany.
BEZROBOCIE W POWIECIE RACIBORSkIM (ostatni kwarta)
Zarejestrowanych ogem
w tym kobiet
z prawem do zasiku zasiku ogem
Zarejestrowanych w miesicu
Poprzednio pracujce
podjli prac
bezrob. w wieku do 25 lat
cudzoziemcy
zamieszkali na wsi
niepenosprawni
dugotrwale bezrobotni
powyej 50 roku ycia
bez kwalifkacji zawodowych
oferty pracy ogem
w tym dla niepenosprawnych

WRzesie 2011
2575
1640
277
441
362
215
623
2
0
206
1111
578
637
132
2
lipiec 2011
2633
1650
315
335
284
154
584
0
926
216
1094
609
666
132
3
sieRpie 2011
2547
1627
286
317
260
157
578
0
918
220
1086
572
649
160
0
Jestem za tym, by
za marihuan kara
Zaczyna si od marihuany,
a koczy na twardych narkoty-
kach - w ten sposb prezydent
Lenk odnosi si do ostatnich
dziaa raciborskiej policji, po-
legajcych na wyapywaniu mo-
dych ludzi z marihuan.
Podczas posesyjnej konfe-
rencji prasowej prezydent sko-
mentowa przekazanie policji
przez miasto 5 tysicy z z prze-
znaczeniem na nagrody dla wy-
rniajcych si funkcjonariu-
szy. - Policja to jedna z najlepiej
ocenianych instytucji w kraju,
cieszy si duym zaufaniem spo-
ecznym - poinformowa. Nagro-
dy jeszcze mog poprawi odbir
policji w spoeczestwie, gdy
sprawi, e funkcjonariusze b-
~ja pier.
Do poprzednika! Takie oto s wyniki wy-
chowania wg. PIS i jakiego tam redep-
torysty Rydzyka!
~sn
kara jak w Libanie, odci bezwzgld-
nie ucho i lew rk.
THc TO NARKOTYK
Co To Za Bzdury???oczywicie e Thc
Uzalenia I Dziaa Szkodliwie Na Or-
ganizm
~lenk ma racj
Nie przepadam za nim ale te jestem
zdania e kara.
~te biolog ???
ale uzalenia czy nie? i nie pisz, czasem,
e nie, bo tak nie jest!!!
a faje te bym wpisa na list narkotykw
i te bym za nie kara!!
tylko z tymi nagrodami to chyba prze-
sada, ja te dobrze pracuj, a pan prezy-
dent mi nagrody za to nie da!
poza tym doskonale wiem jak to jest z
nagrodami, podobnie jak w raciborskiej
owiacie, dostaj cigle wybrani :)))
komentarze do artykuu
Ponad 91 tys. komentarzy na
forum.raciborz.com.pl
raCiBrz - samorzd
fRCZEk CHCE PODZIWIA
MIASTO Z WIEY
Ryszard Frczek ma pomys,
by w wiey przy kociele NspJ
urzdzi punkt widokowy.
d si jeszcze bardziej stara.
Prezydent nie obawia si,
e zasypie go lawina wnioskw
i bdzie musia na nagrody du-
o wyda. - Te nagrody nie s
wysokie, to jest zwykle kilka-
set zotych dla funkcjonariusza.
Pan komendant Zajc nie wygl-
da na rozrzutnego komendanta,
jest bardzo wymagajcy i kon-
kretny. Z pewnoci, jeli kogo
do nagrody wytypuje, to bdzie
znaczyo, e ta osoba na ni za-
suya - stwierdzi.
Policjanci z Raciborza w
ostatnich tygodniach wyrnili
si zwaszcza w zatrzymywaniu
osb posiadajcych przy sobie
narkotyki. Jak si okazao, za
kady taki wyczyn byli nagra-
dzani finansowo przez komen-
danta wojewdzkiego. - Bardzo
dobrze, e podejmuj dziaania
w tym kierunku. Za posiadanie
narkotykw naley kara - pod-
sumowuje Mirosaw Lenk.
pawe strzelCzyk
Prezydent Lenk popiera dziaania Policji.
6,5 miliona z - tyle wyno-
si cena wywoawcza, za kt-
r mona kupi plac Dugo-
sza. Miasto nadal widzi w tym
miejscu du galeri handlo-
w.
To kolejna prba zbycia nieru-
chomoci, poprzednie koczyy si
faskiem. Prezydent Lenk zarz-
dzeniem z 30 wrzenia przezna-
cza do sprzeday w drodze drugie-
go publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomo
pooon w Raciborzu przy Placu
Jana Dugosza Nr 1 w obrbie ulic
Piwnej, Basztowej i Nowej, o po-
wierzchni 0,8343 ha, ktrej czci
skadow s:
1) parking o nawierzchni betonowo-
asfaltowej o cznej pow. 5543 m2,
2) podest betonowy (trybuna) o
pow. 144 m2,
3) budynek mieszczcy szalety
miejskie i lokal uytkowy o cznej
pow.uytkowej 41,12 m2.
Celem sprzeday nierucho-
moci jest realizacja galerii han-
dlowej o powierzchni sprzeday
przekraczajcej 2000m2. Zainte-
resowani przystpieniem do prze-
targu zobowizani s wpaci 650
tys. z wadium.
Warto rynkowa nieruchomo-
ci zostaa okrelona przez rzeczo-
znawc majtkowego na dzie 28
lutego 2011 r. na kwot 7 433 952
z. Bazujc na okrelonej wartoci
rynkowej terenu, prezydent ustali
do pierwszego przetargu cen nie-
ruchomoci 8 000 000. Zorgani-
zowany w dniu 3 sierpnia 2011 r.
przetarg zakoczy si wynikiem
negatywnym - z uwagi na brak
uczestnikw przetargu. Z uwagi
na zdecydowany zamiar sprzeda-
y nieruchomoci, do drugiego pu-
blicznego przetargu ustnego nie-
ograniczonego Prezydent Miasta
Racibrz ustali cen wywoawcz
w wysokoci 6 500 000 z. - czyta-
my w uzasadnieniu.
kOLEJNA PRBA ZBYCIA
PLACU DUgOSZA -
PREZYDENT ZSZED Z CENY
raCiBrz - Gospodarka
ps
ps
raCiBrz - Gospodarka
ps
Policjanci z Raciborza zatrzymali
mczyzn podejrzanego o zabjstwo.
56-latek miertelnie ugodzi noem
swoj konkubin. Zatrzymany przy-
zna si do winy, sd zdecydowa o
tymczasowym areszcie dla zabjcy .
Do zdarzenia doszo 2 padzierni-
ka w Raciborzu przy ul. Sowackiego.
Okoo godziny 19.10 raciborscy poli-
cjanci otrzymali zgoszenie interwen-
cji w mieszkaniu przy ul. Sowackiego.
Na miejscu ujawnili zwoki 54-letniej
mieszkanki Raciborza. Podejrzany o
zadanie miertelnego ciosu przyzna
si do tego czynu. Zebrany przez po-
licjantw i prokuratorw materia
dowodowy pozwoli raciborskiemu
sdowi na tymczasowe aresztowanie
zatrzymanego.
Wobec trudnoci z otworzeniem
dla zwiedzajcych wiey przy kocie-
le na rynku, radny frczek propo-
nuje, by punkt widokowy otworzy
w wiey przy kociele Najwitszego
Serca Pana Jezusa przy ul. Warszaw-
skiej. - Mona dogada si z ksidzem
proboszczem i tam to urzdzi. Jest
tam bardzo bezpiecznie i jest stam-
td przepikny widok. Nawet Ocice
wida - przekonywa na wrzeniowej
sesji prezydenta Lenka.
- Jeli ksidz proboszcz bdzie
chcia udostpni wie to czemu nie
- odpar prezydent i obieca, e popro-
si swoich pracownikw, by wybadali
moliwoci w parafi. - Cho na pew-
no tak atrakcj jak koci farny nie
bdzie - zauway.
ARESZT DLA
ZABJCY
raCiBrz - zdarzenia
op
Prezydent Mirosaw Lenk
uznaje kary za posiadanie
narkotykw
3 >> Gazeta Informator 19 padziernika 2011, nr 21 (100)
wyBory reGion
Wiadomoci
Cho PO zdecydowanie wy-
graa wybory do sejmu, to naj-
wiksze poparcie wrd wszyst-
kich kandydatw zanotowa
otwierajcy list PiS-u Bolesaw
Piecha. Najgorzej wrd jedy-
nek wypad Ryszard frczek.
Nie Joanna kluzik-Rostkow-
ska ani Marek krzkaa, ko-
nie pocigowe Platformy, ale
Bolesaw Piecha z PiS zanoto-
wa najlepszy wynik wyborczy
w naszym okrgu. ginekolog z
Rybnika zdystansowa dwa asy
PO: oddano na niego 34 520
gosw przy 25 938 krzkay i
22 418 Rostkowskiej. Powodu
do wstydu nie ma take Henryk
Siedlaczek: parlamentarzycie z
Rud reelekcj zapewnio 20 019
gosw, co stanowi czwarty wy-
nik w okrgu.
O wielkim pechu moe m-
wi Tadeusz Motowido, otwie-
rajcy list SLD. Zaufaniem
obdarzyo go 10 516 wyborcw.
Niestety dla niego, jego ugru-
powanie osigno w okrgu
gorszy wynik ni Ruch Poparcia
Palikota i to reprezentant nowej
siy na polskiej scenie politycz-
nej zasidzie na Wiejskiej (Piotr
Chmielowski, 9 925 gosw).
Poza burt znalazy si PSL,
PJN, Nowa Prawica, Sierpie
80 i Prawica. O ile trzem ostat-
nim sondae nigdy nie daway
wikszych szans, to PSL i PJN
mog czu si rozczarowane. W
zalenoci od orodka badaw-
czego mogy liczy na lepszy
rezultat (w skali kraju ludowcy
do sejmu wejd, za PJN nie
przekroczy progu 3% uprawnia-
jcego do otrzymania dotacji z
budetu). PJN-owi nie pomg
nawet Adam gawda, ktry
wykrci znakomity wynik
- na ex-posa PiS zagosowao
4 801 osb (dla porwnania:
drugi najlepszy wynik na tej li-
cie to 474 gosy, ktre zreszt
otrzyma Piotr klima). Lider
ludowcw Bronisaw karasek
osign rezultat o ponad 2 tys.
gorszy - gosoway na niego 2
582 osoby.
W samym ogonie znalazy
si trzy ugrupowania, ktrych
36 kandydatw otrzymao cz-
nie niespena 8 tys. gosw,
czyli ok. 1/4 gosw tego co sam
Piecha. Adam kurpas, lider li-
sty korwina - Mikkego uzyska
rezultat cakiem przyzwoity, bo
2 616 gosw. Na otwierajcego
list PPP Sierpie 80 Tade-
usza Pruszkowskiego pado 441
gosw, za Ryszard frczek
(nr 1 kW Prawica) otrzyma ich
333. Zreszt caa lista Prawi-
cy zebraa 842 gosw, co jest
najsabszym rezultatem spo-
rd wszystkich list zarejestro-
wanych w naszym okrgu. Na
licie tej znajduje si take kan-
dydat, ktry uzyska najmniej-
sze poparcie spord wszyst-
kich: startujcy z numerem
5 Stanisaw kaliciski zdoa
przekona do siebie zaledwie 18
wyborcw.
A oto jak poradzili sobie w
wyborach kandydaci z Racibo-
rza:
Siedlaczek Henryk (PO) - 20
019 (7,58%)
Halfar Barbara (PO) - 991
(0,38%)
Lenart Magorzata (PiS) - 2004
(0,76%)
Marciniak Zbigniew (PiS) - 446
(0,17%)
Witt Micha (PiS) - 640 (0,24%)
Zielonka Magdalena (PSL) -
888 (0,34%)
Zaborowska Elbieta (PSL) -
352 (0,13%)
kretek gerard (PSL) - 858
(0,32%)
klima Piotr (PJN) - 474
(0,18%)
gruszka Marek (PJN) - 353
(0,13%)
kiedrowska Romana (PJN) - 68
(0,02%)
Lechowicz Alicja (PJN) - 188
(0,07%)
frczek Ryszard (Prawica) -
333 (0,13%)
Jaszczyszyn Dawid (Prawica) -
92 (0,03%)
Skra Eugeniusz (Ruch Paliko-
ta) - 1 865 (0,71%)
Barbara krzykaa (Ruch Paliko-
ta) - 1 080 (0.41%)
Sawek Andrzej (Sierpie 80)
- 96 (0,04%)
Pierwsi bd ostatnimi
PO znw gr
raCiBrz - edukaCja
5 mandatw dla PO, 3 dla
PiS i 1 dla Ruchu Palikota -
tak przedstawia si podzia
mandatw po wyborach do
sejmu w okrgu 30. Z okrgu
72 w senacie zasidzie Adam
Zdziebo (PO).
Wyniki wyborw do sejmu:
PO - 118 524 gosy (44,89%)
PiS - 75 504 gosy (28,59%)
RPP - 23 804 gosy (9,02%)
SLD - 20 908 gosw
(7,92%)
Tradycyjnie w powiecie raciborskim zwyciya Platforma Obywatelska.
NAJLEPSI NAUCZYCIELE
NAgRODZENI
Uroczystoci z okazji
Dnia edukacji Narodowej
odbyy si 13 padziernika w
Modzieowym Domu Kultu-
ry oraz dzie pniej w szko-
le podstawowej nr 15.
W MDk-u witowali nauczy-
ciele z placwek owiatowych,
ktrych organem prowadzcym
jest powiat raciborski. Jak za-
wsze belfrowskie wito byo
okazj do wrczenia nagrd dla
wyrniajcych si nauczycieli i
pracownikw. W tym roku taki-
mi nagrodami uhonorowano 28
osb. Warto przyznanych na-
grd wynosi od 2000 do 3000
z brutto. Starosta wrczy take
listy gratulacyjne nauczycielom,
ktrzy otrzymali stopie nauczy-
ciela dyplomowanego. I tak w
roku biecym nagrody starosty
otrzymali:
- dyrektorzy: Wojciech Janiczko,
Zenon Sochacki, Jacek ksek,
Boena Chudziska - Latacz, Ewa
konopnicka, Danuta Hryniewicz,
Elbieta Biskup, Janusz Obarym-
ski, Halina Wyjadowska;
- nauczyciele: Magorzata Szew-
czuk, Teresa kachel, Urszula
Majewska, Irena krawczyk, Ewa
Stpie, Irena Paniczyk-Zwierz,
Judyta Bortel, Mariola grdow-
ska, Mirosaw Uliczka, Regina
gacka, Zygmunt kobylak, Urszu-
la Bigo, katarzyna Betnerowicz,
Agata Wieczorek, Dariusz Zuzok,
Elbieta Molda, Martyna Rej-
ner, Teresa Ziba, Alicja grzesiak
- Sobania.
Pedagodzy i pracownicy pla-
cwek podlegych pod miasto
spotkali si w pitek 14 padzier-
nika w SP 15. Prezydent Lenk,
gospodarz spotkania, przy okazji
zdradzi, i nosi si z zamiarem
termomodernizacji placwki, kt-
ra od 28 lat (a wic od pocztku
swego istnienia) nie bya remon-
towana. Nagrody prezydenta tym
roku nagrody otrzymao 41 osb:
dyrektorzy: Beata Wawrzynek,
Halina krl, Ra Burek, Danuta
Depta, Dariusz Malinowski;
- nauczyciele przedszkoli: El-
bieta grzesik, Jolanta komider,
Iwona kenska, Ludmia grabi-
niok, krystyna Makselon, Beata
Rzeszowska, Sabina Henrykow-
ska-Jakowiak;
- nauczyciele szk podstawo-
wych: Elbieta Leniak, Joanna
Piskalla, katarzyna Jasion, Jo-
anna Morawiec, kamila kubiak,
Magorzata Lato, Maria Ponka,
Ilona Jaskot;
- nauczyciele w zespoach szkol-
no - przedszkolnych: Jolanta Cy-
ran, Teresa Przybya, Mirosawa
Bugla;
- nauczyciele gimnazjw: karina
Pacut, Dorota Bulenda, Beata
kuli, grayna Muszkiet, gray-
na Malinowska, Magdalena Po-
rdzik;
- pracownicy administracji i ob-
sugi: Ewa Jaworowska, Barbara
Szybka,Hubert Widenka, Monika
kuczer, Ewa ok, Iwona Jurczy-
kowska-kosik, Anna Holubek,
Irena Dubiniec, Ryszard kon-
drat, Celina Suga, grayna Ja-
rzbska.
Nagrod kuratora owiaty
otrzymay: grayna Baran i Syl-
wia Surma. Medal kEN przypad
dla kariny Lipowskiej, katarzyny
kapustki, Violetty Szymaskiej i
Sylwii Surmy.
ps
raCiBrz - poGoda
RACIBRZ: NAJADNIEJSZY WRZESIE OD 30 LAT
Cho od ptorej tygodnia mamy
ju jesienno - zimow aur, to lato w
tym roku trwao duej ni zwykle. Te-
goroczny wrzesie by najcieplejszy od
1982 roku, prawie te nie padao.
Pogoda oszalaa. Cho drugiego
tygodnia padziernika panuje prawdzi-
wie jesienna aura, a prognozy pogody
wyranie wskazuj, i jest to pocztek
prawdziwej - a nie tylko astronomicz-
nej - jesieni, to jeszcze na pocztku
miesica na ulicach przewaali ludzie
w letniej odziey. Tak byo przez cay
wrzesie i pierwszy tydzie padzier-
nika. Taka aura wystpuje co kilka
lat, jednak tak ciepy, pogodny i su-
chy wrzesie trafa si bardzo rzadko.
Ostatnio podobny wystpi w 1982 r.
Wrzesie 2011 w rejonie Racibo-
rza - w odrnieniu od tegorocznych
miesicy typowo letnich - by ciepy,
pogodny i bardzo suchy. Pikne babie
lato. Pierwsze dni wrzenia byy bar-
dzo ciepe i suche, z upaln pogod w
dniu 5 wrzenia, kiedy to w godzinach
popoudniowych w Raciborzu tempe-
ratura powietrza osigna w cieniu
30,1C. Upalne dni we wrzeniu zda-
rzaj si bardzo rzadko. W Raciborzu
w okresie 1961 2010 w tym miesi-
cu notowano najwysz temperatur
w dn. 6 wrzenia 1973 r.
W meteorologii miesic ten zalicza
si do przejciowej pory roku midzy
latem a typow jesieni, tzw. polecia,
kiedy to dni typowo letnie przeplata-
j si ju z jesiennymi, a temperatura
rednia dobowa zawiera si w prze-
dziale 10 - 15C.
Tegoroczny wrzesie mia a 11
dni typowo letnich, z temperatur
redni dobow przekraczajc 15C.
rednia miesiczna temperatura osi-
gna 15,0C i bya wysza od prze-
citnej dla tego miesica o 1,4C. Mie-
siczna suma opadw bya niewielka,
wyniosa okoo 17 mm, co stanowi tyl-
ko 30 % normy dla tego miesica.
ps
reGion - wyBory
Od Piechy do frczka, czyli kto musi by ostatni.
pawe strzelCzyk
PSL - 9 206 gosw (3,49%)
PJN - 8 448 gosw (3,20%)
Nowa Prawica - 5 100 gosw
(1,93%)
Sierpie80 - 1 712 gosy
(0,65%)
Prawica - 842 gosy (0,32%)
W sejmie nasz okrg bd
reprezentowa: Marek krz-
kaa Joanna kluzik-Rost-
kowska, krzysztof gadowski,
Henryk Siedlaczek i Ryszard
Zawadzki (PO), Bolesaw Pie-
cha, Izabela kloc i grzegorz
Matusiak (PiS) oraz Piotr
Chmielowski (Ruch Poparcia
Palikota).
W senacie zasidzie Adam
Zdziebo. kandydat Platfor-
my Obywatelskiej zdecydo-
wanie wyprzedzi pozostaych
pretendentw, w tym starost
Adama Hajduka, ktry osta-
tecznie uplasowa si na 4 po-
zycji.
ps
Mimo i kasztanowiec przy ul. Klasz-
tornej jesieni pozbawiony by ju
lici, drzewo zakwito po raz drugi.
Fotograf wykonano 28 wrzenia
miesiczna suma opadw wyniosa
142 mm;
- najbardziej suchy - wrzesie 1969 r.
miesiczna suma opadw wyniosa
9 mm.
Czas trwania usonecznienia wy-
nis prawie 190 godz., czyli o ok. 66
godzin wicej ni przecitnie w tym
miesicu.
A oto kilka danych historycznych
pochodzcych ze stacji IMgW w Raci-
borzu dotyczcych wrzenia w wielole-
ciu 1961 2010:
- najcieplejszy - wrzesie 1975 r.
rednia temperatura powietrza wy-
niosa 16,6C;
- najzimniejszy - wrzesie 1996 r.
rednia temperatura powietrza wy-
niosa 10,5C;
- najwysza temperatura maksy-
malna - 6 wrzenia 1973 r. wyniosa
+30,1C;
- najnisza temperatura minimalna -
20 wrzenia 1962 wyniosa -2,8C
- najbardziej mokry - wrzesie 2007 r.
f
O
T
.

P
A
W
E


S
T
R
Z
E
L
C
Z
Y
k
MdK: nagrodzeni nauczyciele przedszkoli, szk podstawowych
i gimnazjw
4
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Biznes
Magistrat bdzie wnioskowa o dotacj na remont ulicy fa-
brycznej z tzw. Schetynwki. Wyremontowana miaaby zo-
sta caa droga wraz ze skrzyowaniem z ulic Szkoln. Part-
nerem miasta w tej inwestycji bdzie starostwo. Podpisano ju
porozumienie o wsppracy. Teraz trzeba pozyska pienidze
na jej remont. koszt miaby wynie okoo 1,6 mln z.
MIASTO I POWIAT WSPLNIE WYREMONTUJ fABRYCZN
Biznes raCiBrz
R E K L A M A
raCiBrz - Biznes
SPECJALNY kREDYT TYLkO
W SkOk ZACHODNIA
Kasa Zachodnia
ul. Duga 36
47-400 Racibrz
Tel: 32 419 92 84
lub 32 419 92 85
Pamitaj : czc raty zyskujesz
czas i pienidze!
aRt. sponsoRoWany
Nie czekaj, zadzwo lub przyjd
ju teraz:
kasa Zachodnia oddz. w Raciborzu
przy ul. Dugiej 36 poleca specjal-
ny, atwo dostpny kredyt konso-
lidacyjny. Wszystkie zobowizania
poczymy w jedn, duo nisz
rat i otrzymasz dodatkow go-
twk.
Naszymi atutami s:
- kredyt bez zawiadcze, wystarcz
tylko 3 wycigi z konta
- kredyt bez porczycieli do 40 000
zotych
- brak maksymalnej kwoty kredytu
- moliwo obnienia wysokoci
swoich zobowiza nawet o poo-
w!
- atrakcyjne ubezpieczenie z zakre-
su ochrony zdrowia, ycia i na wy-
padek utraty pracy
- wypata kredytu w tym samym
dniu.
Jestemy ogromn konkurencj
dla bankw, poniewa dopusz-
czalne s u nas opnienia w
BIk, nie stosujemy Rekomen-
dacji T, sprawdzajc histori
kredytow weryfikujemy tylko
ostatnie 18 miesicy, a to prze-
kada si na moliwo otrzy-
mania kredytu.
R E K L A M A
R E K L A M A
Rafamet: sporo zamwie
z zagranicy
Rosja, Australia, Czechy i Litwa to miejsca, gdzie frma dostarczy
swoje produkty.
Zamwienia z Rosji i Au-
stralii dotycz naszego best-
sellera ostatnich lat - tokarki
koowej UBf 112 N, ktra jest
prawdopodobnie najbardziej
ekonomicznym rozwizaniem
dla potrzeb utrzymania tabo-
ru szynowego na rynku wia-
towym, uwzgldniajc wysok
produktywno i bardzo przy-
stpn cen mwi Pawe Mi-
chalewski, dyrektor eksportu
RAfAMET S.A. w kuni Ra-
ciborskiej. Po wielu latach
wracamy na rynek australij-
ski. klientem jest jedna z tam-
tejszych firm zajmujcych si
utrzymaniem pojazdw kole-
jowych uywanych przez prze-
my wydobywczy wgla ka-
miennego i rudy elaza mwi
krzysztof Pestkowski, kierow-
nik sprzeday w firmie z kuni
Raciborskiej. Jednym z czynni-
kw, ktre wpyny na wybr
oferty RAfAMET-u by niewt-
pliwie rekordowo krtki czas
realizacji zamwienia. Za-
oferowalimy trzymiesiczn
dostaw, co w tej brany i przy
takich produktach jest ewene-
mentem. Wiemy, e takie ob-
rabiarki dobrze si sprzedaj,
wic moemy rozpocz pro-
dukcj awansem i skoczy
maszyn w krtkim czasie po
uzgodnieniu jej postaci tech-
nicznej dodaje krzysztof
Pestkowski. Do Czech i na Li-
tw RAfAMET dostarczy dwie
tokarki podtorowe do regene-
racji profilu jezdnego k bez
potrzeby ich demontau z po-
jazdw. W obu przypadkach
byy to przetargi, ktre wygra-
limy z firm Hegenscheidt,
naszym najwikszym konku-
rentem z Niemiec. Jest to tym
wikszy sukces, e jedn z tych
maszyn, ktra bdzie pracowa-
a w Wilnie, klient zdecydowa
si zastpi produkt niemiecki
zaledwie po 14 latach jego eks-
ploatacji mwi Pawe Micha-
lewski.
am
raCiBrz - Biznes
RACIBORSkI AkCENT W SZWAJCARSkIEJ
ENERgETYCE
Aktualna sytuacja ener-
getyczna europy bya tema-
tem przewodnim konferen-
cji VGB, ktra odbya si w
Bernie.
Jednym z czonkw orga-
nizacji VgB jest Rafako, std
udzia raciborskiej firmy w
tym wydarzeniu. Niemiecka
organizacja VgB skupia firmy
nie tylko niemieckie, ale rw-
nie zwizane z tamtejszym
rynkiem, pochodzce z krajw
ociennych, jak francja, Ho-
landia, Szwajcaria, Austria, Da-
nia, a take Polska. Jednym z
czonkw VgB jest Rafako SA,
dlatego co roku uczestniczy w
organizowanej przez VgB kon-
ferencji poczonej z wystaw.
Tegoroczna odbywaa si od 21
do 23 wrzenia w szwajcarskim
Bernie. Bya to o tyle ciekawa
lokalizacja, e Szwajcaria nieco
rni si od innych krajw pod
wzgldem struktury generacji
energii. W przeciwiestwie do
ssiednich pastw, nie opie-
ra si na energetyce wglowej
i spalaniu paliw kopalnych. 95
proc. energii jest generowane
ze rde o zerowej emisji CO2.
Chodzi gwnie o elektrow-
nie wodne i jdrowe. Niewiele
jest natomiast energetyki ge-
nerowanej cieplnie. Tematem
przewodnim konferencji byy
kwestie zwizane z aktualn
sytuacja energetyczn Euro-
py. Rozmowy toczyy si m.in.
o bezpieczestwie energetycz-
nym i deniach do uniezale-
nienia si od dostawcw ener-
gii spoza Europy. - Jest to w tej
chwili bardzo wany temat w
Niemczech, po decyzjach zwi-
zanych z zamkniciem i cof-
niciem pozwolenia na eksplo-
atacj niemieckich elektrowni
atomowych. Na to wszystko na-
kadaj si problemy zwizane
z budow i konstrukcj nowych
elektrowni wglowych.
am
S >> Gazeta Informator 19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Biznes
prawo powiat raCiBorski
Mio mi poinformowa, i
w wyniku umowy zawartej po-
midzy frm sOFT-ib ireneusz
Burek a frm Almar electro-
nics, dzia fskalny frmy Almar
electronics zosta przekazany
do obsugi frmie sOFT-ib. pro-
ducenci kas fskalnych elzAB,
NOViTUs, pOsNeT wydali w
ostatnich dniach wrzenia po-
zytywne decyzje o przekazaniu
blisko 400 urzdze do obsugi
naszej frmy.
Do wszystkich naszych
Klientw, tj.wacicieli kas f-
skalnych, ktrych opieka ser-
wisowa prowadzona bya dotd
przez Almar electronics, zosta-
y wysane stosowne decyzje
przez producentw. Jednocze-
nie sukcesywnie w najbliszym
okresie, pracownicy frmy dotr
do Klientw w celu nawizania
kontaktu. Jednoczenie infor-
muj, i w trosce o jako wiad-
czonych usug, dotychczasowy
serwisant nadal pozostaje do
pastwa dyspozycji - pracujcy
ireneusz Burek
Racibrz, ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej
tel. 32 415 98 18, biuro@softib.pl, www.softib.pl
AUTORYZOWANY PUNKT
SPRZEDAY
Racibrz, rg Klasztornej i Ogrodowej
firma SOfT-ib przeja obsug
blisko 400 nowych urzdze fskalnych
obecnie pod mark sOFT-ib.
(Jego numer telefonu komr-
kowego pozostaje bez zmian:
601 462 003).
poniej prezentujemy
tre pisma skierowanego
przez prezesa frmy Almar
electronics Tomasza Kostk
do swoich byych klientw:
Szanowni Klienci frmy
Almar Electronics, chciabym
Pastwu niezmiernie podzi-
kowa za nasz wieloletni
wspprac oraz zaufanie,
jakim nas Pastwo obdarzy-
licie. Majc na uwadze ci-
gy rozwj oraz denie do
doskonalenia jakoci oraz
terminowoci wiadczonych
usug w zakresie urzdze f-
skalnych, z radoci informu-
j Pastwa, i na mocy poro-
zumienia midzy frm Almar
Electronics oraz frm SOFT-
ib Ireneusz Burek (frmy zaj-
mujcej si obsug urzdze
R E K L A M A R E K L A M A
fskalnych, oprogramowania i
obsugi informatycznej od 1995
roku) dzia fskalny naszej fr-
my zosta przekazany do obsu-
gi frmie SOFT-ib. Decyzj pod-
jlimy w wierze, e dziaamy w
trosce o jako Pastwa obsu-
gi, znaczco umacniajc takie
cechy jak jako, terminowo
oraz dostpno szerszej gamy
produktw - zarwno w zakre-
sie obsugi urzdzen fskalnych,
obsugi informatycznej, serwi-
su sprztu komputerowego, do-
stpnoci materiaw, jak i w
zakresie poligrafi oraz rekla-
my internetowej i prasowej.
liczc na owocn wsppra-
c, ycz jak najlepszych relacji
biznesowych oraz sukcesw
osobistych.
Szanowni Klienci Almar Electronics, chciabym Pastwu niezmiernie podzikowa za nasz wieloletni
wspprac oraz zaufanie, jakim nas Pastwo obdarzylicie. Majc na uwadze cigy rozwj oraz
denie do doskonalenia jakoci oraz terminowoci wiadczonych usug w zakresie urzdze
fiskalnych, z radoci informuj Pastwa, i na mocy porozumienia midzy firm Almar Electronics oraz
firm SOFT-ib Ireneusz Burek (firmy zajmujacej si obsug urzdze fiskalnych, oprogramowania i
obsug informatyczn od 1995 roku) dzia fiskalny naszej firmy zosta przekazany do obsugi firmie
SOFT-ib. Decyzj podjlimy w wierze, e dziaamy w trosce o jako Pastwa obsugi, znaczco
umacniajc takie cechy jak jako, terminowo oraz dostpno szerszej gamy produktw - zarwno w
zakresie obsugi urzdze fiskalnych, obsugi informatycznej, serwisu sprztu komputerowego,
dostpnosci materiaw eksploatacyjnych, jak i w zakresie poligrafii i reklamy internetowej i prasowej.
Jednoczenie informuj, i w trosce o jako wiadczonych usug, serwisant Bernard Strzedua nadal
pozostaje do Pastwa dyspozycji pod mark SOFT-ib, a jego numer telefonu komrkowego pozostaje
bez zmian ( 601 462 003).
ycz Pastwu jak najlepszych relacji oraz dalszych sukcesw.
z powaaniem:
KostkaTomasz - Prezes Zarzdu
Nowe dane kontaktowe
Liczc na owocn wspprac
z powaaniem:
Ireneusz Burek - waciciel SOFT-ib
Podzikowanie za wspprac
SOFT-ib - Ireneusz Burek
Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
tel./fax 32 415 98 18, 32 414 90 29,31
hotline: 504 18 18 27
biuro@softib.pl, kasy@softib.pl, komputery@softib.pl
www.softib.pl
6
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Edukacja
raCiBrz
R E K L A M A
Studenci-seniorzy zapiewali gaudeamus
Rok akademicki lskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczty.
13 padziernika w PWSZ
uroczycie zainaugurowano no-
wy, ju szsty, rok akademicki
lskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Zajcia ciesz si nie-
sabncym zainteresowaniem
bez wzgldu na wiek. Najstarsza
suchaczka ma 92 lata.
Wykady, odczyty, prelekcje
z medycyny, psychologii, socjo-
Jak co roku, w g 3 20 padzienika odbdzie si
dwudniowa wystawa organizowana przez wszystkie
raciborskie szkoy, w ktrych prowadzi si dziaalno
edukacyjn w zakresie politechnicznym. W tegorocz-
nych Dniach Nauki i Techniki czynnie uczestniczy
bdzie szeciu pracownikw naukowych z Centrum
geoPlanet Polskiej Akademii Nauk w Warszawie za-
proszonych przez Prezydenta Miasta.
DNI NAUkI I TECHNIkI JU W TYM TYgODNIU
edukaCja
Inauguracja roku akademickiego w PWSZ
Stalimy si istotnym orodkiem
kulturotwrczym w regionie - zazna-
czy rektor PWSZ podczas inaugura-
cji roku akademickiego 13 padzier-
nika w auli raciborskiej uczelni.
izaBela muda
ciskiej: Semper in altum, czyli
Zawsze wzwy. Uwag audyto-
rium przyku wykad inaugura-
cyjny pn. Rodzinna Europa,
wygoszony przez profesora
Jana Miodka. Na zakoczenie
uroczystoci rozlego si mie
dla ucha gaudeamus Igitur.
Rozpoczcie roku akademic-
kiego w raciborskiej uczelni od-
byo si, jak zwykle, w uroczystej
i podniosej atmosferze. W au-
li Domu Studenta PWSZ w Ra-
ciborzu zgromadzio si prawie
200 osb. Uroczysto rozpocz-
a si wprowadzeniem sztandaru
i odpiewaniem hymnu pastwo-
wego.
Rektor PWSZ w Raciborzu dr
hab. Micha Szepelawy powita
goci, wrd ktrych byli m. in.:
pose H. Siedlaczek, prezydent
M. Lenk, starosta A. Hajduk, bp
J. kopiec i prof. J. Miodek. Pod-
kreli, i uroczysto ma charak-
ter szczeglny: - witujemy 10.
rocznic powstania Pastwowej
Wyszej Szkoy Zawodowej w
Raciborzu.
Z krtkimi przemwienia-
mi wystpili take: starosta
Adam Hajduk, prezydent Mi-
rosaw Lenk oraz prorektor
Politechniki Opolskiej, prof.
Marek Tukiendorf. W kolej-
nej czci inauguracji przyzna-
no tytuu honorowego Zasu-
ony dla PWSZ w Raciborzu
dla europosa prof. zw. Jerze-
go Buzka oraz dra hab. Jerzego
Popiecha, prof. nadzw., ktry
nie kry wzruszenia. Podczas
lubowania studentw I roku
w murach uczelni zabrzmia-
o uroczyste gaude Mater Po-
lonia. Przewodniczca Rady
Uczelnianej Samorzdu Stu-
denckiego yczya akom, by
pili si coraz wyej i wyej w
myl staroytnej maksymy a-
raCiBrz - edukaCja
logii, historii, czy gospodarki,
konferencje, sesje, seminaria,
kursy: pisania pamitnikw,
kronik i drzew genealogicz-
nych, gotowania, ogrodnictwa,
szycia, szydekowania a nawet
bezpiecznej jazdy samochodem
i obsugi urzdze elektronicz-
nych i wiele, wiele wicej planu-
je na ten rok akademicki lski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Raciborzu . Dzi studenci-se-
niorzy odpiewali uroczyste gau-
deamus.Zajcia dla studentw
w dojrzaym wieku prowadz
wykadowcy, prelegenci, lekto-
rzy, instruktorzy, trenerzy. S
to pracownicy naukowi uczelni
z rnych orodkw akademic-
kich, przedstawiciele kocioa,
urzdw, i przernych insty-
tucji. W sumie w cigu 5-letniej
dziaalnoci 260 osb.
Podczas inauguracji byy of-
cjalne przemwienia oraz wykad
inauguracyjny - a przyjecha z
nim do Raciborza o. dr Marcelin
Pietryja, zaoyciel Herbarium w
katowicach-Panewnikach, w kt-
rym franciszkanie zgodnie z tra-
dycyjnymi recepturami wytwarza-
j swoje zioowe specyfki.
w
f
O
T
.

P
A
U
L
I
N
A

k
R
U
P
I

S
k
A
Rektor PWSZ - Micha Szepelawy
Przyjcie w poczet studentw PWSZ w Raciborzu.
f
O
T
.

W
A
N
D
A

g
O
Z
D
E
k
O. dr Marcelin Pietryja, zaoyciel Herbarium w Katowicach-Pa-
newnikach, gdzie franciszkanie tradycyjnymi recepturami wytwa-
rzaj swoje zioowe specyfki.
Najstarsza studentka utW Klara Radecka (92 lata)
? >> Gazeta Informator 19 padziernika 2011, nr 21 (100)
zdrowie raCiBrz
R E K L A M A
Nadzieja - wiatekiem
w mroku
kady czowiek potrzebuje wsparcia w trudnych sytuacjach,
nie tylko chorzy na raka.
Po raz 12. z raciborskiego
Rynku na plac Arki Boka wy-
ruszy Marsz Nadziei solidary-
zujcy si z chorymi na raka.
- Nadzieja jest takim wiate-
kiem w mroku, ktry pozwala
nam przej przez ycie. Doda-
je nam si i dziki nadziei jeste-
my w stanie przey wszystko.
Najtrudniejsze problemy, ktre
nas dosigaj, a choroby nowo-
Jeeli kto twierdzi, e takie happeningi jak dzisiejszy nie ma sen-
su, ten nie rozumie idei tego przedsiwzicia - mwi Maria Wiecha
prezes raciborskiego koa Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.
f
O
T
.

W
A
N
D
A

g
O
Z
D
E
k
wanda Gozdek tworowe s jednym z takich pro-
blemw, przytaczaj nas. Nowo-
twory nas zaskakuj, przychodz
nagle, przynoszc jednoczenie
strach, niemoc i zupeny brak
nadziei. A wtedy wanie potrze-
ba ogromnej wiary i ogromnej
nadziei, eby nie ulec strachowi.
Naley bardzo szybko zwrci si
do lekarza, by rozpocz diagno-
styk i leczenie. Bo wygra z ra-
kiem mona tylko wtedy, kiedy
go szybko rozpoznamy i jeszcze
wczeniej kiedy co o nim wiemy
- twierdzi Maria Wiecha, prezes
raciborskiego koa Polskiego ko-
mitetu Zwalczania Raka.
Dlatego naley czyta nasze
ulotki, naley uzupenia wiedz
o tej chorobie. I my w ten wanie
sposb chcemy trafa do ludzi.
Ten Marsz Nadziei jest wanie
po to, by ludziom uwiadomi, e
nie ma sytuacji beznadziejnych
i my sami moemy mie na to
wpyw. kady powinien zdawa
sobie spraw z tego, e w yciu
jest tak jak brzmi haso na nie-
sionym przez nas transparencie
Nigdy nie myl, e ciebie to nie
dotyczy - dodaje prezes Maria
Wiecha.
powiat raCiBorski - edukaCja
raCiBrz - sport
PYWACY RYWALIZOWALI
O TYTU NAJLEPSZEgO
SPRINTERA
Na pywalni przy zespole
szk Oglnoksztaccych Mi-
strzostwa sportowego w Raci-
borzu odbyy si pierwsze, po
otwarciu basenu po remoncie,
zawody o puchar Dyrektora
zsOMs.
Impreza rozegrana zostaa w
kategorii sprintw. Zawodnicy ry-
walizowali ze sob na krtkich
50-metrowych dystansach. Na po-
cztku wyoniono 12 najlepszych
zawodnikw, ktrzy rywalizowali ze
sob o tytu najlepszego sprintera w
danym stylu. Dodatkowo rozegrany
zosta wycig dugodystansowy na
400 metrw stylem zmiennym. W
zawodach udzia wzili zawodnicy z
caej Polski. Pierwsze miejsce wrd
mczyzn na 50 m stylem dowol-
nym zaj kacper Majchrzak z kS
Warta Pozna. W tej samej katego-
p
W Ndzy znalaza si Prawdziwa Nauka
Wedug was, drodzy ucznio-
wie, dobry nauczyciel, to jaki? - Ta-
kie pytanie, po odpiewaniu hym-
nu pastwowego, zadaa dyrektor
Maria Czerwiska. Uczniowie po-
budzeni do aktywnoci, niczym
podczas lekcji, podawali rne od-
powiedzi. Jednake dyrektor pod-
krelia, e - dobry nauczyciel, to
taki, ktry czuje powoanie. W N-
dzy z pewnoci takich nauczycieli
nie brakuje.
Akademie w tej szkole s wyjt-
kowe, zawsze oparte na oryginal-
nym pomyle, autorskie i angau-
jce wiele osb. Cz artystyczna
z okazji Dnia Nauczyciela to wspl-
ny pomys polonistek: kornelii
Czogalik oraz Iwony Tomiczek,
a take nauczycieli muzyki: Syl-
wii Linek i Mieczysawa Droda.
Hasem wywoawczym byo: ...
eby nie posza w las, a chodzi-
o oczywicie o nauk. Uczniowie
stworzyli na scenie prawdziwy las,
w ktrym pod drzewami choway
si skrzaty. Modzi artyci przygo-
towali spektakl sowno-muzyczny
ujty w ramy kabaretu, poczony
ze piewem i tacem.
Scenariusz przedstawienia
zrodzi si w gowie jednej z po-
lonistek, a dotyczy poszukiwania
Prawdziwej Nauki na skraju lasu.
Zadaniem odnalezienia zaginionej
zaja si agencja detektywistycz-
na. Modzi detektywi nie dali si
zwie pokusom faszywej Nauki
i odnaleli t Prawdziw. Jedna z
uczennic wcielia si w rol Mini-
ster Owiaty, tote nietrudno od-
gadn, e cz artystyczna aka-
demii miaa te ukryty, gbszy
sens. Dyrektor Maria Czerwiska
docenia zaangaowanie nauczycieli
i uczniw w jej placwce, nie tylko
podczas akademii szkolnych, ale w
caym cyklu nauczania. A jak wia-
domo... przykad pynie z gry, dla-
tego w Ndzy zaangaowanie dy-
rektor przekada si na aktywno
nauczycieli, a to zarazem wpywa
na aktywizacj uczniw. Taki a-
cuch zalenoci od lat dobrze funk-
cjonuje w tej placwce owiatowej.
A efekty s. Na zakoczenie akade-
mii dyrektor yczya wszystkim: -
eby nauka w szkole w Ndzy nie
posza w las.
rii wrd kobiet najlepsza okazaa
si Anna Dowgiert w WkS lsk
Wrocaw. Najszybsi w stylu grzbie-
towym byli - Jakub Joczyk (WkS
lsk Wrocaw) oraz Maja Zawi-
szewska (WkS lsk Wrocaw).
W stylu klasycznym najlepsi byli
- krzysztof Tokarski (Victoria Ra-
cibrz) oraz Agnieszka Ostrowska
(AZS PWSZ Racibrz). Zawodnicy
zmierzyli si take na 50 metrw w
stylu motylkowym. Tutaj zwycizca-
mi okazali si Mateusz Andrzejczak
(MkS Juvenia Wrocaw) oraz Anna
Dowgiert (WkS lsk Wrocaw).
Ostatnimi zawodami rozegrany-
mi tego dnia byy zawody na 400
metrw stylem zmiennym. Zwy-
ciyli Arkadiusz Osses (kS Warta
Pozna) oraz Alicja Tchrz (MkS
Juvenia Wrocaw).
Edukacja
im
14 padziernika w ZSg w Ndzy, jak co roku, uroczycie
i z pomysem uczczono DEN.
f
O
T
.

P
A
T
R
Y
C
J
A

k
R
U
P
I

S
k
A
S
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Sylwetki
kultura raCiBrz
R E K L A M A
Pierwsze kroki w tacu stawiaa ju jako szeciolat-
ka w grupie tanecznej Umiech w Tworkowie. Ma-
nuela krzykaa rozpocza warsztaty taneczne dla mo-
dziey w RCk. Przez lata zaliczya wiele kursw taca,
ksztacia si u gwiazd wiatowej sawy, co roku bierze
udzia w warsztatach u samego Piotra galiskiego (ju-
ror programu Taniec z gwiazdami), teraz swoj wie-
dz przekazuje modziey.
ZACHWYCI J BALET, POkOCHAA JAZZ
paulina krupiska
A. Szczotok: To wiara czyni nas lepszymi ludmi
Wywiad z Ann Szczotok z zespou Ultima dziaajcego przy parafi Matki Boej w Raciborzu.
Julia Anna pawlak: Co to jest
Ultima?
Anna szczotok: Ultima to ka-
tolicki zesp istniejcy ju 6 lat.
kilka osb wpado na pomys za-
oenia czego na podobiestwo
scholi, a schola z czasem si roz-
wina.
JAp: Skd ta nazwa? Taka
skomplikowana i tajemnicza?
Asz: Nazwy z gry s po to, eby
trudno je byo rozszyfrowa.
JAp: Czyli nie zdradzisz nam ta-
jemnicy tego sowa?
Asz: kady ma swoj teori na
temat nazwy i dlaczego jest ona
taka, a nie inna. Nie chc wkra-
cza w czyj interpretacj.
JAp: Czyli Ultima to zesp re-
ligijny, istniejcy 6 lat i od 6 lat
jeste w nim obecna?
Asz: Nie. Ja jestem z ekip do-
piero od okoo 2 lat. Czowiek do-
rasta i z biegiem czasu dojrzewa
do pewnych rzeczy. Ja dorosam
do tego, eby gra w takim zespo-
le.
JAp: Gdzie najczciej mona
was zobaczy?
Asz: Zaley na ile nam czas po-
zwala. Wiadomo, mamy studia,
prac, inne zajcia. Mimo tych
obowizkw staramy sie towa-
rzyszy modzieowemu yciu
religijnemu w Raciborzu. Przede
wszystkim mona nas znale na
czuwaniach w klasztorze Annun-
tiata w Raciborzu, na koncertach
i przegldach zespow religij-
nych - jak na przykad Spotkaem
Pana, no i przede wszystkim na
mszach dla modych ludzi w pa-
rafi Matki Boej w Raciborzu.
JAp: Jak wyglda skad zespo-
u? Ile was jest i na czym gra-
cie?
Asz: W staej ekipie jest nas si-
demka: Patrycja kocioek i Ani-
ta krel to nasze pikne, eskie
wokale, Ania komarnicka wype-
nia nasz muzyk brzmieniem
fetu poprzecznego, Damian Ma-
ASz: Zdarza sie, e gramy na lu-
bach, chrzcinach, oczywicie jeli
kto o to poprosi. Najczciej s
to, tak jak powiedziaa, znajomi
z rodziny itp. Staramy si wtedy
w miar moliwoci zagra. Cza-
sami gramy w niepenym ska-
dzie, bo wiadomo, e kady z nas
ma swoje plany, ale dajemy z sie-
bie 150%.
JAp: Teraz pytanie interesujce
mnie najbardziej. Zawsze zada-
j je osobom modym, eby po-
kaza czytelnikom jak faktycz-
nie jest. Chodzi mi o to, e doroli
ostatnimi czasy bardzo le oce-
niaj modych ludzi. Mwi si o
tym, e nic nie robimy, pijemy,
balujemy. Jak Ty to widzisz?
Asz: Wiadomo - ludzie starsi
nie bior tej opinii z powietrza.
Sama, kiedy obserwuje moich
rwienikw - czy w szkole, na
miecie, czy zachowanie w in-
ternecie - martwi si, co z tego
bdzie. Szalestwo szalestwem,
modo modoci, ale trzeba
bra za to wszystko odpowiedzial-
no. Mam kontakt z modzie,
ecki szarpie struny gitary ba-
sowej , krzysiek Humeniuk jest
naszym motorem, zasiada przy
perkusji, a Piotrek komarnic-
ki jest nasz gitara prowadzc.
Ja za prbuje doda co nieco od
siebie dwikami pianina.
JAp: Jestecie dla siebie osoba-
mi od wita, od koncertu, czy
te spotykacie si nie tylko na
prbach i traktujecie siebie na-
wzajem jak przyjaci?
Asz: Druga wersja znacznie bar-
dziej tutaj pasuje. Oczywicie, e
nasza znajomo nie koczy si
tylko na prbach itp. Dobrze si
znamy i kiedy tylko moemy i
mamy okazje, wychodzimy gdzie
wsplnie. Spotykamy si czsto,
bo wiemy, ze moemy na siebie
liczy. Jeli co jest nie tak, ma-
my jaki problem to sprawa ko-
czy si wsplnym posiedzeniem.
JAp: Ciekawi mnie dlaczego
grasz w zespole religijnym? Czy
to co innego ni zwyky band
wystpujcy na scenie?
Asz: Zdecydowanie wida r-
nic. Moe dla suchajcych nie
ma to znaczenia, bo muzyka i
brzmienie jest to samo, jednak
zawsze byam muzykalnym dziec-
kiem, uwielbiaam gra, piewa,
a tutaj w zespole religijnym mog
to poczy z wyznaniem wiary, z
uwielbieniem Boga i tworzy mu-
zyk z rwienikami, ktrzy czuj
to samo, co ja.
JAp: Jak zacza si Twoja przy-
goda z wyznawaniem wiary na
scenie?
Asz: W szkole redniej chciaam
sie rozwija muzycznie. Dowie-
dziaam si, e Ultima potrze-
buje, jak to nazwali - czowieka z
dziesicioma palcami i odrobin
wolnego czasu - tak wanie traf-
am do zespou.
JAp: Czy gracie w kociele take
w razie takiej potrzeby, nie tyl-
ko na mszach modzieowych?
Na przykad przychodzi do was
ktry z wiernych i prosi o za-
granie na jego lubie.
ktrej zaley na szacunku innych
osb, ktra stara sie szuka do-
bra wok, ktra prbuje... kt-
ra wie, ze zawsze moe liczy na
wsparcie drugiej osoby, a nie mu-
si ucieka do narkotykw.. wobec
tych ludzi, z ktrymi mam kon-
takt, ta opinia jest krzywdzca.
Nie wkadajmy ludzi do jednego
worka. To, e kto jest mody, nie
znaczy, e jest zy. A modzie nie
jest za, jest tylko zagubiona.
JAp: Bardzo dzikuj Ci za wy-
wiad i za rozwan i mdr od-
powied na ostatnie pytanie. y-
cz Ci czerpania radoci z tego,
co robisz i odkrywania w sobie
coraz to nowych talentw.
f
O
T
.

A
R
C
H
.

R
E
D
A
k
C
J
I
Raciborzanin w Top Model
Koszykarska kariera iwo Kit-
zingera z Raciborza zwolnia, ale
byy reprezentant polski zacz
realizowa si na innym polu.
Iwo kitzinger to bardzo cieka-
wa posta. Utalentowany, perspek-
tywiczny, waleczny, ale krnbrny,
impulsywny i niepokorny - taka
opinia w rodowisku koszykar-
skim cignie si za nim od rozpo-
czcia kariery zawodowej w 2000
roku w MkkS Rybnik. Najpierw
gra w Trefu Sopot, z ktrym w
debiutanckim sezonie to-czar-
nych zdoby czwarte miejsce w
Tauron Basket Lidze. Przez wielu
fachowcw jest uwaany za jeden z
najbardziej obiecujcych talentw
koszykarskich w Polsce. W Meczu
gwiazd PLk 2007 wygra konkurs
rzutw za 3 punkty, odbierajc ty-
tu Andrzejowi Plucie.
Ostatnio jednak Iwo kitzinger,
aktualnie zawodnik Rosy Radom,
zmieni bran i zaj si modelin-
giem. koszykarz wystpi w pro-
gramie Top Model, gdzie pozowa
do rozbieranych, gorcych zdj
z uczestniczkami telewizyjnego
show. Raciborzanin czu si w tym
zadaniu jak ryba w wodzie, ponie-
wa ma ju dowiadczenie w takich
sesjach. Jaki czas temu Iwo zamie-
ci swoje bardzo odwane zdjcia
na jednym z portali i zosta zapro-
szony do udziau w sesji zdjcio-
wej dla prestiowego francuskiego
magazynu Dieux du stade 2011.
Przed rokiem koszykarz wystpi
rwnie we francuskim projekcie
Bogowie stadionw, gdzie rw-
nie zaprezentowa si po uprzed-
nim wyrzuceniu ubra do kosza.
p
raCiBrz - sylwetki
Czonkowie zespou ultima
9
Gazeta Informator
< <
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Kultura
Mionicy sztuki wspczesnej mog do 6 stycznia zwie-
dza na Zamku dwie midzynarodowe wystawy czasowe: - Ti-
me-Zeit-Czas-Amser - artystyczne interpretacje czasu - jest to
wystawa zapocztkowana przez cztery partnerskie samorzdy
WYSTAWY NA ZAMkU
kultura raCiBrz
R E K L A M A
Od jazzu po muzyk gospel
paulina krupiska
f
O
T
.
P
A
T
R
Y
C
J
A


k
R
U
P
I

S
k
A
Ewa Uryga zaskoczya raciborsk publiczno now form
ekspresji muzycznej.
Sala Raciborskiego Centrum
kultury po raz kolejny wypenia
si po brzegi. Tym razem za spraw
Ewy Urygi, ktra w niedziel wyst-
pia dla raciborskiej publicznoci.
Ewa Uryga to wokalistka, kt-
r nie sposb zaszufadkowa, jej
projekty ujte s w stylistyce jaz-
zowej, soulowej, bluesowej czy go-
spel, cho dziki swej wraliwoci i
intuicji potraf odnale si w ka-
dej muzyce. Ukoczya studia na
Akademii Muzycznej w katowi-
cach - na Wydziale Jazzu i Muzy-
ki Rozrywkowej, nagraa pi albu-
mw autorskich. Magazyny Jazz
forum i Twj Blues uznay j za
jedn z najlepszych polskich wo-
kalistek. Podczas koncertu w Raci-
borzu artystka przycigna tumy.
koncert podzielono na dwie czci.
Cao utrzymana zostaa w kli-
matach gospel. Artystka piewaa
utwory, opowiadajce o mioci do
Boga. koncert rozpocz si utwo-
rami Sing unto the Lord oraz
Miuj Jezusa. Usysze mona
byo rwnie Ave Maria, The
Prayer, We will glorify, Run to
you, Memory oraz Tonight I ce-
lebrate to you. Cao zakoczya
si utworem Hello. Wokalistka,
poniewa piewaa w jzyku angiel-
skim, przed kadym utworem recy-
towaa fragment piosenki w jzyku
polskim.
Piosenki, ktre zabrzmiay w
Raciborskim Centrum kultury s
pikne same w sobie, nie tylko jako
kompozycje muzyczne, ale take z
uwagi na mdre, czsto poetyckie
teksty. gwiazda koncertu - Ewa
Uryga wystpia w doborowym
towarzystwie muzykw, ktrych
zaprosia do Raciborza. Oprcz
zespou, z ktrym wokalistka wsp-
pracuje na co dzie, u jej boku mo-
na byo wysucha utworw w wy-
konaniu filharmonii Zabrzaskiej.
Niedzielny koncert by fnaowym
koncertem Raciborskiej Jesieni
Muzycznej i jednoczenie ostatnim
wydarzeniem w ramach projektu
Raciborska Muzykomania.
raCiBrz - kultura
Mocne jo w RCk
ksztacia si u gwiazd wiatowej sawy, a dzi
z Manuel krzyka mona zataczy w RCk.
Zajcia s dla kadego, bo
kady gatunek - taniec nowocze-
sny, hip-hop, czy balet-jazz ma
osobn grup i to jeszcze podzie-
lon wiekowo, wic na tace do
RCk moe przyj kady - mod-
szy i starszy. - Na zajciach z ta-
ca nowoczesnego poznamy kilka
stylw, s popularne, widzimy
je w klipach u gwiazd. Hip-hop
z kolei sta si w Polsce bardzo
popularny gwnie dziki takim
programom, jak You Can Dan-
ce. Charakteryzuje si rytmiczn
muzyk, mocnymi ruchami, tu-
taj nie ma mowy o adnie uoo-
nych rczka, tutaj liczy si mocne
p
jo! - mieje si Manuela krzy-
kaa, ktra co roku bierze udzia
w warsztatach u samego Piotra
galiskiego, jurora programu
Taniec z gwiazdami.
Swoich si mona sprbowa
nie tylko w mocnym jo, ale te
w balet-jazzie. - To wiczenia
przy drku, jak na prawdziwym
balecie! Szczeglnie duo uczest-
niczek mam w grupie dziecicej,
kada dziewczynka chce by jak
abd - opowiada tancerka. - Z
kolei w jazzie pracujemy nad wy-
prostowan sylwetk, adnym
prowadzeniem rk, a kady ruch
ma wyraa emocje - dodaje. Ta-
niec dla instruktorki jest pasj, a
balet i jazz moe zafascynowa
bez reszty - twierdzi tancerka. -
Bo balet jest podstaw waciwie
kadego taca. Nadaje sylwetce
odpowiedni ksztat, a ruchom
pynno. Taniec daje mi pot-
nego powera! Nie mogabym w
yciu robi nic innego jak tylko
taczy, taczy, taczy! - prze-
konuje.
(Mrkischer, Wrexham, Powiat Raciborski i Elbe-Elster) oraz
- wystaw fotografczn pt.Spotkania - autorstwa polskich
(gabriela Habrom-Rokosz, Agnieszka gogolewska, Pawe
Okulowski, Sebastian krupa) i niemieckich fotografw, ktrzy
wykonywali zdjcia bohaterom albumu pt. Spotkania.
p
f
O
T
.

A
R
C
H
.

R
C
k
10
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Zapowiedzi
20 padziernika o godzinie 18.00 w Bibliotece przy
ulicy kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie
autorskie z prozaikiem, poet, scenarzyst i krytykiem fl-
mowym Wojciechem kuczokiem. Wstp wolny.
WOJCIECH kUCZOk W BIBLIOTECE
zamek - 28 - 30 padziernika raCiBrz
raCiBrz - rCk - 30 padziernika
Tegoroczny festiwal po-
drniczy Wiatraki odbdzie
si 28 - 30 padziernika na
Zamku Piastowskim. festiwal
rozpocznie si w pitek o go-
dzinie 18.00. Tego dnia bdzie
mona wysucha opowieci
Anny Olej - kobus i krzysztofa
kobusa Namibia - 9000 km
afrykaskiej przygody (godz.
18.00), Wojciecha kuczoka
Lhotse - pokerowa zagrywka
(godz. 19.00). Pierwszy dzie
zakoczy si na Przystanku
kulturalnym koniec wiata,
gdzie o godzinie 20.30 odb-
dzie si koncert zespou free
Village. W sobot o godzinie
13.00 bdzie mona zwiedzi
Browar Zamkowy. Od godzi-
ny 15.00 rozpoczn si slaj-
dowiska. Tego dnia o swoich
podrach opowiedz - Bartek
koczenasz 74 autostopy w po-
szukiwaniu odpowiedzi (godz.
15.00), Mariusz Mitrowski
Welocypedem przez Afryk,
z kairu do kapsztadu (godz.
16.00), Tomasz grzywaczew-
ski: Long Walk Plus Expedio-
tion. Jakuck - kalkuta; 1941
- 2010 (godz. 17.00), Mieczy-
saw Bieniek Hajer jedzie do
Dalajlamy (godz. 18.00) oraz
Mirosaw Hermaszewski Po-
lak w kosmosie (godz. 19.30).
W niedziel rano odbdzie si
spyw Odr krzyanowice -
Racibrz. Nastpnie uczestni-
festiwal Podrniczy Wiatraki
pszw - mok - 12 listopada
PUNkY REggAE LIVE
12 listopada w Miejskim
Orodku kultury w Pszo-
wie odbdzie si koncert
w ramach trasy Punky
Reggae Live 2011. Punky
Reggae Live to coroczna
trasa koncertowa organi-
zowana przez polski pun-
kowy zesp farben Lehre.
Odbywa si ona od 2004.
Pierwsza trasa odbya si
pod nazw Pankregeparty
i obja 14 miast w Polsce.
Obecnie trasa obejmuje
okoo 30 miast na terenie
caej Polski. Wrd nich
jest Pszw. Przez 7 lat ist-
nienia trasy, zesp farben
Lehre zaprosi do wsp-
pracy mnstwo zespow,
midzy innymi Zabili Mi
wia, Akurat, Happy-
sad, The Bill, Zmaza, Ra-
dio Bagdad, Proletaryat
czy koniec wiata. Pod-
czas koncertu w Pszowie
na scenie zobaczymy gru-
py - farben Lehre, Aku-
rat, Raggafaya i Leniwiec.
Wstp 30/35 z.
raCiBrz- BiBlioteka - 21 padziernika
POkONA CHOROB SZTUk
21 padziernika o go-
dzinie 18.00 w Bibliote-
ce przy ulicy kasprowicza
odbdzie si wernisa wy-
stawy prac Stowarzyszenia
PERSONA pt. Pokona
chorob sztuk. Wystawa
ta oraz koncert podopiecz-
nych stowarzyszenia przy-
gotowane s w ramach
projektw Edukacja pro-
flaktyk zaburze zdro-
wia psychosomatyczne-
go (z okazji Dnia Zdrowia
Psychicznego), dofnan-
sowanego przez Miasto
Racibrz oraz Tacy Sami
- orodek wsparcia i in-
tegracji spoecznej osb
z zaburzeniami psychicz-
nymi, dofnansowanego
przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spoecznej. Wy-
stawa bdzie udostpnio-
na dla zwiedzajcych do
dnia 7 listopada.
R E K L A M A
ndza - dFk ndza - 27 listopada
kabaret Hrabi w Raciborzu
Akcja honorowego krwiodawstwa
30 padziernika o godzi-
nie 18.00 w Raciborskim cen-
trum kultury przy ul. Chopi-
na wystpi kabaret Hrabi.
kabaret Hrabi to esencja
wzita z kilku najwikszych
polskich kabaretw modego
pokolenia. Od razu zwrcili
na siebie uwag programem
Demo, ktry by prezenta-
cj ich moliwoci. Publicz-
no konaa ze miechu. P-
niej byo ju tylko gorzej na
kadym kolejnym spektaklu
odnotowywano coraz wi-
cej przypadkw zasabnicia
ze miechu. Oprcz tego e
bawi, potraf take sko-
ni do refeksji i wykrzesa
z widza emocje, jakich na
klub Honorowych
Dawcw krwi w Ndzy za-
oony zosta na pocztku
biecego roku. W tym ro-
ku klub zorganizowa ju
3 akcje oddawania krwi,
na kad akcj przycho-
dzio rednio po okoo 50
dawcw. - Nastpna akcja
oddawania krwi odbdzie
si 27 listopada 2011, na
ktr zapraszamy wszyst-
kich, ktrym nie jest obca
pomoc innym. Zaley nam
na propagowaniu idei ho-
norowego krwiodawstwa
wrd modych osb, ktre
s potencjalnymi, przyszy-
mi dawcami - zachcaj do
udziau w akcji organizato-
rzy. Osoba, ktra chce zo-
sta krwiodawc musi mie
ukoczone osiemnacie lat
i posiada przy sobie do-
kument tosamoci. Jed-
norazowo od krwiodawcy
pobierane jest 450 ml krwi
penej. kobiety mog od-
da krew 4 razy, a mczy-
ni 6 razy w roku. Na kad
akcj przyjeda ambulans
z Raciborskiego Centrum
krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa.
cy znw udadz si na zamek
gdzie wysuchaj - grzegorza
Piniora Odrom we kajaku, ze
wsi Racibrz do Berlina (godz.
14.00), Raciborskich kajaka-
rzy Historia i chwaa (godz.
14.30), Joanny Dwornik fie-
sta, siesta Espana (godz.
15.00), Projektu golf Balkans
Tour 2011 (godz. 16.00) oraz
Marzanny i Dariusza Pobor-
skich Ziemia Ognista i Pa-
tagonia - wyprawa na koniec
wiata (godz. 17.00). Bilety na
festiwal w cenie - jednodniowy
8/12 z, a bilet 3-dniowy 20 z.
pewno si nie spodziewa.
Obecnie kabaret wystpu-
je z programami kobieta,
mczyzna, Savoir vivre
oraz Pienia i jki. W Raci-
borzu wystpi w programie
Savoir vivre. Bilety na wy-
stp w cenie 50 z.
18 listopada o godzinie
19.00 w Raciborskim Cen-
trum kultury bdzie mo-
na obejrze niesamowite
widowisko - oper Boris
godunov. Boris godu-
nov to opera w 4 aktach
z prologiem. Autorem mu-
zyki i libretta (opartego na
tekcie Aleksandra Puszki-
na) jest Modest Musorgski.
Powstaa w latach 1868-
1872 i jest jedyn doko-
czon oper Musorgskie-
go, ktry napisa jej dwie
wersje. Swoj prapremier
dzieo miao w 1874 roku.
Boris godunov cako-
wicie opiera si na rosyj-
skiej tradycji muzycznej,
odrzucajc wpywy opery
niemieckiej i woskiej. Bi-
lety w cenie 120 z. do na-
bycia w kasie Raciborskie-
go Centrum kultury.
BORIS gODUNOV
W RACIBORZU
raCiBrz - rCk - 18 listopada
f
O
T
.
M
A
T
E
R
I
A

Y

P
R
O
M
O
C
Y
J
N
E

O
R
g
A
N
I
Z
A
T
O
R
A
11 >> Gazeta Informator 19 padziernika 2011, nr 21 (100)
raCiBrz
Kino
kino Batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
BiTWA WARszAWsKA 3D
21 - 27.10 / gODZ. 17.45
O pNOcY W pARYU
21 - 27.10 / gODZ. 20.00
DeBiUTANci
25.10 / gODZ. 20.00
kino przemko
ul.Londzina 38
www.rck.com.pl
MAA MATURA 1947
19.10 / gODZ. 11.00
BONNie i clYDe
20.10 / gODZ. 10.00
pRzYTUl MNie
20.10 / gODZ. 18.00
OBYWATel KANe
27.10 / gODZ. 10.00
FlAMeNcO, FlAMeNcO
27.10 / gODZ. 18.00
lARRY cROWNe -
UMiecH lOsU
28 - 30.10 / gODZ. 19.00
kultura rozrywka
Repertuar imprez
19 padziernika - rCk - rydutowy
W rod, 19 padziernika o godzinie 16.00 w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum kultury
feniks odbdzie si Festiwal Twrczoci Osb Niepenosprawnych To ja. Orga-
nizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Rodzin Osb Niepenosprawnych. Wstp wolny.
20 padziernika - BiBlioteka - raCiBrz
20 padziernika o godzinie 18.00 w Bibliotece przy ulicy kasprowicza 12 w Raciborzu
odbdzie si spotkanie autorskie z prozaikiem, poet, scenarzyst i krytykiem flmowym
Wojciechem Kuczokiem. Wstp wolny.
R E K L A M A
Zapowiedzi
wodzisaw
peGaz
lARRY cROWNe -
UMiecH lOsU
21 - 23.10 / gODZ. 19.00
Nie BJ si cieMNOci
21 - 23.10 / gODZ. 19.00
FlAMeNcO, FlAMeNcO
25.10 / gODZ. 20.15
20 padziernika - konieC wiata - raCiBrz
Na Przystanku kulturalnym koniec wiata odbdzie si druga edycja spotka z cyklu za-
dzieram Kiec i lec- wiat z perspektywy kobiet!. 20 padziernika gociem spotkania b-
dzie grayna Tabor. Pocztek spotkania o godzinie 20.00. Wstp 4 z, z zaproszeniem 3 z.
21 padziernika - muzeum - raCiBrz
21 padziernika o godzinie 17.00 w Muzeum w Raciborzu odbdzie si koncert Muzyczne spotka-
nie Bach - Haendel. Wystpi Aleksandra gajweska - Antosiewicz i Aleksandra Batog.
21 padziernika - atmosFear - raCiBrz
21 padziernika o godzinie 19.30 w klubie Atmosfear przy ulicy Rudzkiej w Raciborzu
wystpi zesp Herezis. Herezis wyznacza nowe szlaki w pojciu muzyki popularnej,
gdy czc w sobie old-schoolowy hard -rock, popowe melodie, heavy-metalowe i trash-
metalowe zagrywki trafa do zwykych ludzi na co dzie suchajcych radia i komercyj-
nych muzycznych stacji telewizyjnych. Wstp na koncert w cenie 5 z.
22 padziernika - rCk - rydutowy
W sobot, 22 padziernika o godzinie 19.00 w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum kultury feniks
odbdzie si koncert grupy Gabriela Kozyra Quartet. gabriela kozyra Quartet wystpi w projekcie
Uma gringa canta guinga. Na scenie zaprezentuj si: gabriela kozyra - wokal, Tim Langedijk - gita-
22 - 23 padziernika - pietrowiCe wlk.
22 - 23 padziernika na terenie Centrum Wystawienniczego w Pietrowicach Wielkich od-
bdzie si wystawa drobnego inwentarza, gobi ozdobnych, krlikw oraz papug
i innych ptakw egzotycznych. Wystaw oglda bdzie mona w godzinach od 8.00 do
18.00. Dodatkowo w niedziel od godziny 7.00 odbywa si bdzie gieda.
29 padziernika - wCk - wodzisaw
29 padziernika w Wodzisawskim Centrum kultury bdzie mona obejrze spek-
takl Nigdy si nie zakocham w wykonaniu wrocawskiego Teatru Capitol. Tego
dnia teatr na deskach WCk wystpi dwa razy - o godzinie 17.00 oraz o 19.30.
30 padziernika - underworld roCk - rydutowy
30 padziernika o godzinie 20.00 w klubie UnderWorld Rock w Rydutowach
odbdzie si koncert zespow corpus i Uziel.
4 listopada - wCk - wodzisaw lski
4 listopada w Wodzisawskim Centrum kultury wystpi kabaret Neo-Nwka
z towarzyszeniem zespou arwki. Bilety w cenie 50 z.
30 padziernika - rCk - raCiBrz
30 padziernika o godzinie 18.00 w Raciborskim Centrum kultury przy ul. Chopina wy-
stpi kabaret Hrabi. W Raciborzu wystpi w programie Savoir vivre. Bilety na wy-
stp w cenie 50 z i 45 z do nabycia w RCk.
20 - 21 padziernika - raCiBrz
Stowarzyszenie SkALA, chcc czyni zado podstawowym celom statutowym jakimi s:
opieka nad obserwatorium, zachowanie wartoci historycznych i naukowych obiektu oraz
promowanie i popularyzacja edukacji, nauki, techniki, zaprasza na iV Raciborskie Dni
Nauki i Techniki, ktre dedykowane s przede wszystkim modziey gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej uczcej si w naszym miecie. W czwartek, 20 padziernika od godziny
9.00 na Zamku Piastowskich bdzie mona uczestniczy w ciekawych wykadach. W go-
dzinach od 16.00 do 18.00 bdzie mona zwiedzi Raciborskie Obserwatorium Geo-
fzyczne. 21 padziernika Dni Nauki i Techniki odbywa si bd w gimnazjum nr 3. Bdzie
mona tam midzy innymi zwiedzi wystaw techniczn szk w gimnazjum Nr 3.
22 - 23 padziernika - orlik - kunia raCiBorska
22 - 23 padziernika na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w kuni Racibor-
skiej odbdzie si pierwszy Gminny Amatorski Turniej piki Nonej. Zgosze-
nia naley skada do 15 padziernika pod numerem telefonu - 506 202 285.
22 padziernika - rCk - raCiBrz
22 padziernika o godzinie 10.00 w sali kameralnej RCk przy ul. Chopina 21
odbdzie si I Oglnopolskie seminarium Hodowcw Kanarkw i pta-
kw egzotycznych. Organizatorami seminarium s PZHk Zarzd gwny w
katowicach, Oddz. w Raciborzu oraz Raciborskie Centrum kultury.
28 padziernika - konieC wiata - raCiBrz
W rod, 28 padziernika o godzinie 20.00 na Przystanku kulturalnym koniec
wiata odbdzie si koncert zespou Free Village (bya folkoperacja). Mu-
zyka free Village to prawdziwy synkretyzm gatunkowy. Moemy usysze w ich
utworach rne style muzyczne (reggae, pop, funk, rock). Wokalista Wojciech
Zowada gra take na wielu rnych instrumentach ludowych, co powoduje bar-
dzo ciekaw fuzj z muzyk elektroniczn. Autorem muzyki i tekstw w formacji
jest perkusista Piotr kohut z Istebnej.
18 listopada - rCk - raCiBrz
18 listopada o godzinie 19.00 w Raciborskim Centrum kultury bdzie mona obejrze nie-
samowite widowisko - oper Boris Godunov. Borys godunow to opera w 4 aktach z
prologiem. Autorem muzyki i libretta (opartego na tekcie Aleksandra Puszkina) jest Mo-
dest Musorgski. Powstaa w latach 1868-1872 i jest jedyn dokoczon oper Musorgskiego,
ktry napisa dwie jej wersje. Swoj prapremier dzieo miao w 1874 roku. Borys godunow
cakowicie opiera si na rosyjskiej tradycji muzycznej, odrzucajc wpywy opery niemieckiej
i woskiej. Bilety w cenie 120 z. do nabycia w kasie Raciborskiego Centrum kultury.
W niedziel, 23 padziernika o godzinie 16.00 w sali teatralnej Rydutowskiego Centrum kul-
tury feniks odbdzie si spektakl poetycki oparty na twrczoci Jana pawa ii. Spektakl
przygotowany zosta przez harcerzy Hufca ZHP w Rydutowach i ich goci. Wstp wolny.
23 padziernika - rCk - rydutowy
GiGANci ze sTAli
19 - 22.10 / gODZ. 12.00,
14.40, 17.30
BABY s JAKie iNNe
19 - 25.10 / gODZ. 13.45,
16.00, 18.15, 20.30
TRzeJ
MUszKieTeROWie 3D
19 - 20. 10 / gODZ. 15.20,
18.00, 20.45
ryBnik
multikino
21 padziernika - koCi w. mateusza i maCieja
Parafa w. Mateusza i Macieja w Raciborzu - Brzeziu zaprasza na czuwania
Modlitewne, ktre odbywaj si w pitki o godzinie 19.30.
28 padziernika - koCi w. mateusza i maCieja
Parafa w. Mateusza i Macieja w Raciborzu - Brzeziu zaprasza na czuwania
Modlitewne, ktre odbywaj si w pitki o godzinie 19.30.
12
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
edukaCja raCiBrz
Publicystyka
Wyksztacenie... Nie z samego wyksztacenia utrzy-
ma si czowiek. Pracodawca nie chce ju samego dyplo-
mu. Nie wystarczaj dobre oceny i wiedza nabyta. Coraz
wiksz popularno zdobywaj kursy, rnego rodzaju
projekty i szkolenia odbywajce si w trakcie studiw. Po
zakoczeniu dodatkowych zaj mona otrzyma dyplo-
my, certyfkaty i dowody na to, e ma si wiedz nie tylko
teoretyczn, ale i praktyczn.
MODZIE PISZE: CO PO STUDIACH?
Wykad prof. Miodka dla portalu raciborz.com.pl
13 padziernika o godz. 15:00 czytelnicy Raciborskiego Portalu Internetowego mogli osobicie zada pytania
wybitnemu jzykoznawcy.
Mieszkacy ziemi raciborskiej
chtnie przybyli na wykad pn. J-
zyk mediw, by wysucha na y-
wo porad jzykowych autorytetu
w dziedzinie poprawnej polszczy-
zny. Zanim ten znany wszystkim
badacz jzyka polskiego przeszed
do sedna sprawy, skupi uwag na
omwieniu samego tytuu wyka-
du: - Czy jzyk mediw, czy jzyk
w mediach? - rozwaa. Nastpnie,
profesor poruszy wiele aspektw
wspczesnego jzyka mediw.
Liczne przykady z ycia wzi-
te pomogy suchaczom zgroma-
dzonym na sali zrozumie fakt, i
- media dzisiaj rzdz nasz wia-
domoci jzykow. Najwaniejsze
zjawiska wspczesnej polszczyzny
obserwowa moemy wanie w
mediach - doda jzykoznawca.
Publiczno suchaa z zacieka-
wieniem wykadu, nie tylko przez
wzgld na ciekaw tematyk, ale
przede wszystkim ze wzgldu na
sposb mwienia profesora. Jego
przemwienie byo jak zwykle pene
ekspresji, zaangaowania, czasem
poparte artem: - Jeszcze nie zacza
ze mn rozmawia, a ju mnie prosi,
ebym by na luzie - opowiada pro-
fesor o pewnej przygodzie w telewizji.
Prof. Miodek o potocyzacji
jzyka mediw: - Ja wiem,
e sowem bardzo nic ju
dzi - jeli chodzi o ekspresj
- wyrazi nie mona. dlatego
strasznie kogo kochamy,
strasznie si z czego cieszy-
my (...) Wszystko dzisiaj jest
niesamowite. Jak mona np.
powiedzie, e jest si niesa-
mowicie zadowolonym? (...)
A sowo impreza zastpio
dzi wszystkie: imieniny, uro-
dziny, pogrzeb ju te zaczy-
na zastpowa.
Prof. Miodek o licznych zapoyczeniach z jzyka angielskiego w me-
diach: - Jak mona tak bezmylnie przytakiwa tylko: dokadnie, do-
kadnie, dokadnie - na wzr angielskiego exactly?
- Odwoam si do zauwaonego w telewizji napywu anglicyzmw,
np. w reportau ze zjazdu modziey katolickiej, podczas ktrego
rozbrzmieway sowa: - Musicie by full time z Chrystusem! - przy-
wouje profesor wypowied jednego z ksiy. O przerywnikach styli-
stycznych zapoyczonych z jzyka angielskiego mwi prof. Miodek,
zwracajc si take do raciborskich suchaczy jego wykadu: - dobrze
wiem, e 95 procent z was zgromadzonych na sali... jeli nie powiecie
przepraszam, to powiecie sorry.
Mimo i prof. Miodek jest pury-
st jzykowym, przyzna si sucha-
czom do tego, e i jemu zdarzaj si
drobne wpadki jzykowe. A jako e
jzykoznawca pochodzi z Tarnow-
skich gr, tote nieobca jest mu l-
ska gwara: - kiedy powiem, e ida
wyciepny do hasioka, chodzi o
mieci, to wtedy czuj si jaki taki
lekki - tumaczy.
Panel dyskusyjny rozpoczto
pytaniem organizatorw o nazw i
pisowni lskiego koacza tudzie
koocza. Jzykoznawca dopuszcza
uywanie obu nazw w przypadku te-
go regionalnego, typowo lskiego,
ciasta. Natomist zdecydowanie zane-
gowa posugiwanie si okreleniem
krupniak w odniesieniu do krup-
nioka. Spor cz wykadu powi-
ci profesor na omwienie naduywa-
nych w mediach zapoycze z jzyka
angielskiego, popierajc swoje nieza-
dowolenie z tego faktu caym wachla-
rzem anglicyzmw. W dalszej kolej-
noci osoby z publicznoci zadaway
pytania o wtpliwoci jzykowe.
Osoba z publicznoci: komentato-
rzy sportowi nagminnie naduywaj
zapoycze z jzyka angielskiego. Jest
to race czasami, kiedy syszy si co
chwil: poderwa si coach, wykona
corner. Co pan na to, profesorze?
prof. Miodek: Ja zawsze podkre-
lam, e futbol przyszed do nas z
Anglii. W sporcie mamy wiele przy-
kadw wyrazw pochodzcych z an-
gielszczyzny... Jeli dziesi razy po-
wie rg, a za jedenastym corner, to
jest wszystko w porzdku.
Uczennica szkoy redniej poruszya
zagadnienie prosto ze szkolnej gazet-
ki, a pewna polonistka zwrcia si
nawet z prob do jzykoznawcy.
Osoba z publicznoi: Tak prob
bym miaa do profesora jako do au-
torytetu jzykowego z jednej strony i
do mionika gwary lskiej z drugiej.
Prosz profesorze, aby pan czasem
wykorzysta ten swj autorytet i t
moc, bo my np. polonici szeregowi
takiej nie mamy, i zaapelowa czasem
do modych rodzicw - lzakw,
ktrzy rezygnuj ju z gwary lskiej
w kontaktach ze swoimi dziemi.
prof. Miodek: My jzykoznawcy
robimy, co moemy, ale ja osobicie
te si martwi o t gwar lsk.
Bardzo czsto w jzyku polskim spo-
tykamy si z wtpliwoci dotyczc
zaimka wskazujcego ta (rozmowa)
podczas odmiany. Jeden z raciborzan
zasign rady w tej kwestii.
Osoba z publicznoci: Panie pro-
fesorze, czy poprawnie jest: t ksi-
k czy t ksik?
si zabawnym stwierdzeniem jednej
z raciborzanek: Po prostu... co wolno
Miodku, to nie tobie, kmiotku!
W kolejnej czci jzykoznawca
osobicie wrczy nagrody zwyciz-
com konkursu jzykowego, przepro-
wadzonego na Raciborskim Portalu
Internetowym.
Publiczno podzikowaa profe-
sorowi gromkimi brawami, natomiast
organizatorzy przekazali upominek z
dedykacj w imieniu redakcji raciborz.
com.pl oraz czytelnikw portalu.
Raciborzanie w dalszym ci-
gu maj moliwo zadawania prof.
Miodkowi nurtujcych ich pyta na
portalu raciborz.com.pl.
prof. Miodek: To jest zwizane z
dwoma wzorcami normy: norm eli-
tarn - wzorcow i norm uytkow.
Jak si mama, tata, brat pana zapyta-
j, ktr ci poda szklank? Jeli pada
odpowied t, to moe by. Ale kie-
dy pan udziela wywiadu dziennikar-
ce z radia czy telewizji, to powinna si
pana zapyta: koczymy t rozmow
ju? Mwic krtko: t moe by w
tekstach mwionych, potocznych, fa-
milijnych, natomiast we wszystkich
tekstach pisanych: do mamy, do ony,
do koleanki, do dziecka te... koczy-
my tylko t rozmow, widzimy tylko
t ksik.
Na spotkaniu z prof. Miodkiem
pado wiele pyta, a to wiadczy o
tym, e mieszkacy Raciborza i okolic
zainteresowani s zagadnieniami j-
zykowymi i dbaoci o poprawn pol-
szczyzn. Panel dyskusyjny zakoczy
Prof. Miodek o zapoyczeniach z rze-
czywistoci technicznej, komputero-
wej: - Po przykrych dowiadczeniach,
na pytanie dziennikarza, jak si pan
teraz czuje, odpowiedzia: Ja si musz
teraz zresetowa. Widzicie pastwo,
co si dzieje? Zresetowa - przywrci
program komputerowy. Ale wtrnie...
no wanie! Mamy oto pod wpywem
rzeczywistoci elektornicznej nowy
wariant leksykalny tradycyjnych okre-
le: musz si odnowi, odpocz,
zregenerowa.
Zobacz obszern wideorelacj
z wykadu na:
raciborz.com.pl
Publiczno podzikowaa profesorowi gromkimi brawami, natomiast organizatorzy przekazali upominek z dedykacj w imieniu redakcji
raciborz.com.pl oraz czytelnikw portalu.
Po wykadzie dla portalu raciborz.com.pl dyskusja o poprawnej
polszczynie przeniosa si w krgi pracownikw PWSZ.
Prof. Miodek obok towarzyszcego mu podczas pobytu w Raciborzu
- prof. M. Balowskiego.
izaBela muda
f
O
T
.

P
A
U
L
I
N
A

k
R
U
P
I

S
k
A
f
O
T
.

I
R
E
N
E
U
S
Z

B
U
R
E
k
13 >> Gazeta Informator 19 padziernika 2011, nr 21 (100) Reklama
14
Gazeta Informator <<
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
Motoryzacja
Synoptycy ostrzegaj przed zbliajc si nie-
n i dug zim. By moe myl si, ale i tak naley
ju pomyle o zimwkach. Do niedawna panowa
pogld, opony zimowe to tak naprawd gadet dla
tych, ktrzy nie potraf jedzi. Jednak od tamtego
czasu sporo si zmienio. Badania z ubiegego roku
wykazay, e ponad poowa kierowcw samocho-
dw osobowych uywa opon sezonowych.
PRZED ZIM NIE ZAPOMNIJ WYMIENI OPON
art. sponsorowany
raCiBrz
wanda Gozdek
Poradnik czujnego kierowcy
Rozpoznaj pierwsze oznaki powanej awarii.
Nierozpoznany zapach lub
dwik wydobywajcy si z samo-
chodu moe by oznak powanej
awarii. Dlatego warto zapozna si
z najczciej wystpujcymi ozna-
kami usterek, by mc szybko za-
reagowa i unikn kosztownych
napraw.
Naley obserwowa swj sa-
mochd. Zwraca uwag na kolor
spalin i na wszelkie wycieki spod
samochodu.
W przypadku wycieku trzeba
przyjrze si, czy pojazd nie pozo-
stawia na miejscu parkingowym
jakich ladw. Jeli kierowca za-
uway wyciek powinien sprawdzi,
w ktrym miejscu pod samocho-
terkotanie, zgrzyty, piski czy sy-
czenie. Trzeba wwczas opisa
dwik, ktry si syszy i okreli
czy sycha go stale czy tylko cza-
sami. Jeeli dwik jest syszalny
tylko momentami, wwczas trze-
ba zwrci uwag w jakich okolicz-
nociach si pojawia - przy chod-
nym lub przy rozgrzanym silniku,
przy przyspieszaniu, przy jedzie
ze sta prdkoci oraz czy rw-
noczenie nie zapalaj si jakie
kontrolki na desce rozdzielczej.
Udzielone przez kierowc informa-
cje pomog serwisantowi szybciej
usun usterk.
IP AutO SERWIS
47-400 Racibrz
ul. Opawska 115
tel. 32 417 72 26,
501 540 278
Jeli kierowca ma wtpliwoci,
co do swoich obserwacji, koniecz-
nie musi skonsultowa si z serwi-
sem. Aby pomc serwisantowi w
szybkiej identyfkacji problemu,
naley poinformowa go o wszyst-
kich swoich spostrzeeniach. Na-
wet najdrobniejszy stukot moe
si okaza kluczowy w diagnosty-
ce, ktra pozwoli zapobiec wikszej
awarii.
Zasada podstawowa: wychwy-
cenie pierwszych sygnaw usterki
moe uchroni przed kosztownymi
naprawami. Wszystko jest wane -
kady odgos, anomalie w pracy
silnika czy niespotykany dotd za-
pach w aucie. Suchajc co mwi
samochd, bdzie mona cieszy
si jego dug i niezawodn prac.
dem wystpi i jaki jest kolor wycie-
kajcego pynu. Na przykad zielo-
ny pyn wyciekajcy pod przedni
czci auta to prawdopodobnie
pyn chodniczy. Wwczas trzeba
obserwowa wskanik temperatu-
ry, by sprawdzi, czy silnik nie jest
przegrzany. Jeeli tak jest trzeba
zleci serwisowi zlokalizowanie i
napraw nieszczelnoci.
Spaliny - warto nauczy si
rwnie ocenia kolor spalin wy-
dobywajcych si z rury wydecho-
wej. Jeeli s czarne, niebieskie lub
biae to pierwszy sygna, e co nie-
dobrego dzieje si w ukadzie spa-
lania. gste, czarne spaliny spowo-
dowane s przez spalanie wieego
paliwa w rurze wydechowej.
Przyczyn moe by le wyre-
gulowany ganik, ukad wtrysku
paliwa lub zatkany fltr powietrza.
Jeli gste czarne spaliny pojawiaj
si tylko rano po uruchomieniu po-
jazdu, moe to oznacza koniecz-
no regulacji ssania lub ukadu
wtrysku paliwa na odcinku wzbo-
gacania mieszanki paliwowej. Aby
upewni si co do przyczyny oraz
naprawi usterk naley uda si
do warsztatu.
Spaliny w kolorze niebieskim
oznaczaj spalanie oleju. Dugo-
trwaa emisja niebieskich spalin
oznacza prawdopodobnie kosztow-
n napraw, poniewa wiadczy o
uszkodzeniu piercieni tokw lub
cianek cylindrw. Jeli niebieskie
spaliny wydobywaj si tylko przez
chwil, np. rano po uruchomieniu
samochodu, przyczyn s praw-
dopodobnie wadliwe prowadnice
zaworw lub uszczelki tych pro-
wadnic. Jest to mniej powane
uszkodzenie, ale rwnie wymaga
interwencji serwisu. gste biae
spaliny oznaczaj wyciek i prze-
dostawanie si do komr spalania
pynu chodniczego. gwn przy-
czyn problemu jest najprawdopo-
dobniej nieszczelna uszczelka go-
wicy lub pknita gowica.
Naley pamita, e nietypo-
we zapachy nie zawsze oznaczaj
awari samochodu, mog przecie
dochodzi z zewntrz. Jeli jednak
niepokojcy zapach utrzymuje si
duej, jego rdo moe pochodzi
z wntrza komory silnika lub kt-
rego z ukadw w pojedzie.
W przypadku gdy zachodzi
podejrzenie, e zapach pochodzi
z naszego samochodu nie wolno
zwleka i natychmiast uda si
do serwisu samochodowego. Aby
uatwi serwisantowi diagnoz
problemu, warto przypomnie so-
bie czy zapach by sodkawy, nie-
przyjemny (w przypadku rozwoju
grzybw w ukadzie klimatyzacji),
gryzcy, jak zapach palcego si
plastiku (prawdopodobnie awaria
izolacji ukadu elektrycznego), czy
moe przypomina wo palcej si
gumy (prawdopodobnie spowodo-
wany przegrzaniem opon, hamul-
cw lub sprzga).
Jeszcze inne mog wystpowa
gdy samochd wydaje rne niety-
powe dwiki, takie jak stukanie,
motoryzaCja
f
O
T
.
A
R
C
H
.

I
P

A
U
T
O
-
S
E
R
W
I
S
Gazeta Informator
< <
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
1S
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
POMOC
DrOgOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
krystian karcz,
47-400 Racibrz,
ul. kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI-BMV-VOLVO
ul. klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 032 419 06 027
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
Najwikszy
w Raciborzu wybr opon
nowych i uywanych
- opony nowe i uywane
- felgi stalowe i aluminiowe
- naprawa felg i opon
- mechanika samochodowa
- przechowywanie k/opon
- usugi transportowe (laweta)
Racibrz-Ostrg, ul. Huzarska
10 (obok automyjni)
tel. 32 415 39 77
src.serwis@op.pl
ZAPRASZAMY
od 8 do 18 (sob. 8 do 13)
WWW.SRC-SERWIS.PL
tel. 509 381 263,
32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
drobne - 5z
drobne w ramce - 9 z
na tle kolorowym - 12z

CENNIk OgOSZE
ramka, ogoszenie tekstowe - 18z
ramka ogoszenie grafczne - 30z
(ceny netto)

usuGi
Ogoszenia
nieruChomoCi
Do wydzierawienia po-
mieszczenie na I pitrze ul.
klasztorna 12 w Raciborzu,
o powierzchni 200m2, z
moliwoci podziau na 2
mniejsze pomieszczenia.
kontakt: 32-415-25-62, 32-
415-39-70
PRZED ZIM NIE ZAPOMNIJ WYMIENI OPON
art. sponsorowany
lOKAl DO WYNAJciA
60m2 na dziaalno
usugow lub handlow.
Pitro, lokalizacja w centrum
Raciborza w ssiedztwie lokali
handlowych. Dogodny dojazd,
wasny parking.
kontakt: 502-21-31-22
mail:
biuro@raciborskiemedia.pl
Sprzedam sukni lubn roz-
miar 34/36. Suknia jest w de-
likatnym kolorze ecru, bogato
zdobiona. Z tyu tren, na czas
zabaw z moliwoci podpi-
cia. Halka ubierana osobno.
Od razu po weselu zostaa wy-
czyszczona i przygotowana dla
nowej pani modej w salonie,
gdzie j nabyam. Jest w bar-
dzo dobrym stanie! Suknia jest
w caoci. Pasuje na Pani o
wymiarach: Ja mam 1,63m +
7cm obcasy. Moliwo przy-
miarki w Raciborzu. Dla za-
interesowanych mog wysa
praca - Grafik Komputerowy
Obowizki:
- tworzenie projektw graficz-
nych na potrzeby reklamy praso-
wej i internetowej, DTP, WWW
- tworzenie identyfikacji wizual-
nych i kreacja wizerunku,
- opieka graficzna nad realizowa-
nymi projektami.
Kwalifikacje:
Znajomo prorgamw: Adobe
Photoshop, flash, Illustrator, In-
Design, CorelDraw; dowiadcze-
nia z kreacj na potrzeby: grafiki
reklamowe, DTP & Web; dokad-
no, dbao o szczegy, rzetel-
no; samodzielno w dziaa-
niu, sumienno; kreatywno
i poczucie estetyki; umiejtno
ledzenia najnowszych trendw;
dowiadczenie minimum 1 rok.
Wyslij CV na:
biuro@raciborskiemedia.pl
AUTA kUPI SkORODO-
WANE DO WYREJESTRO-
WANIA. TEL. 507572625
UBEZPIECZENIA ROLNE,
MAJTkOWE, OC, AC,
TEL. 606985108
zdjcie. kontakt: 507-183-016
e-mail: basia85m@o2.pl gRA-
TIS dodaj liczny stroik lub-
ny we wosy.
- Tanio sprzedam ubrania je-
sienno-zimowe dla dziewczyn-
ki, wzrost 98-104cm. Okolice
kuni Raciborskiej. Zdjcia na
maila. Tel. 600373271, email:
monika.tomala@neostrada.pl
rne
Tania Odzie Uywana
Nowa Markowa
Torebki, Buty
ul. Kolejowa 20
Racibrz
Nauczycielka jzyka polskiego
z dowiadczeniem udzieli kore-
petycji na wszystkich poziomach
nauczania. Pomog w napisaniu
wyjtkowej prezentacji matural-
nej. Tel.504-786-021
16
Gazeta Informator
19 padziernika 2011, nr 21 (100)
<<
Reklama