You are on page 1of 26

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid dapat :

1. Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan;

2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan
betul dan selamat;

4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5. Mengetahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan;

6. Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesional dan pemain profesional;dan

7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

109
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

110
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh
(a) Daya Tahan Kardiovaskular Aras 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
x Menyatakan maksud daya tahan mengikut kebolehan murid.
Daya tahan kardiovaskular bermaksud kardiovaskular.
kecekapan jantung, salur darah dan x Mengenalpasti aktiviti daya tahan x Melakukan aktiviti daya tahan
sistem pernafasan untuk kardiovaskular. kardiovaskular secara individu dan
membekalkan oksigen kepada otot x Menyatakan kaitan antara sistem berkumpulan.
secara berterusan pada jangka masa peredaran darah dan sistem jantung.
yang panjang semasa latihan. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua x Membincangkan aspek-aspek
aktiviti daya tahan kardiovaskular. ke selamatan dalam aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular.
x Merentas desa Aras 2
x Senamrobik x Memilih alatan yang sesuai untuk x Membincangkan kaitan antara sistem
x Berjalan pantas 2-3 km digunakan semasa aktiviti daya tahan peredaran darah dan sistem pernafasan
x Latihan litar otot dalam aktiviti daya tahan
x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya kardiovaskular.
(ii) Kaedah. tahan kardiovaskular.
x Prinsip-prinsip latihan x Membincangkan kesan fisiologi hasil
x Prosedur aktiviti Aras 3 daripada latihan daya tahan
(iii) Faedah latihan x Menghuraikan kesan fisiologi hasil kardiovaskular secara kumpulan.
(iv) Sistem Pengaliran Darah daripada latihan daya tahan
(v) Alatan latihan kecergasan. kardiovaskular. x Melayari laman web berkaitan dengan
(v) Kepentingan daya tahan latihan daya tahan kardiovaskular.
kardiovaskular.

111
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(vi) Aspek-aspe k ke selamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap, dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Pelakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

112
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pengucupan


kemampuan otot untuk melakukan x Menyatakan konsep daya tahan otot. isometrik.
kerja berulang kali dalam tempoh x Melakukan aktiviti daya tahan otot
masa yang panjang tanpa merasa dengan cara yang betul dan selamat x Membincangkan kepentingan latihan
letih. x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik dalam permainan.
isometrik.
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga x Menyediakan folio individu berkaitan
x Isometrik aktiviti penguncupan isometrik. dengan aktiviti daya tahan
Isometrik bermaksud kardiovaskular.
penguncupan statik di mana
fiber otot tidak memanjang Aras 2 x Melakar dan melabelkan otot-otot utama
atau memendek dan sendi x Menyenaraikan dua faedah latihan daya yang terlibat dalam aktiviti isometrik.
tidak ada julat pergerakan. tahan otot.
x Menjelaskan maksud penguncupan
Contoh Aktiviti: isometrik.
- tolak dinding x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat
- bergayut siku bengkok dalam aktiviti daya tahan otot.
- cekak cangkuk
- lawan runtun siku
Aras 3
( ii ) Kaedah latihan.
x Mengenal pasti kesan latihan
x Prinsip latihan penguncupan isometrik ke atas atlit.
x Prosedur latihan x Menghuraikan kepentingan latihan
(iii) Faedah latihan. isometrik dalam permainan.

113
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspek ke selamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

114
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan
untuk menghasilkan daya bagi x Menyatakan maksud ke kuatan otot. cara yang betul dan selamat.
mengatasi rintangan. x Melakukan langkah-langkah keselamatan
semasa menjalankan aktiviti kekuatan. x Membincangkan aspek-aspek
(I) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga ke selamatan dalam aktiviti kekuatan
x Memanjat tali aktiviti kekuatan otot dengan cara yang otot .
x Half squart (bersama betul dan selamat.
beban) x Membincangkan kepentingan latihan
x Tekan tubi sambil menepuk Aras 2 ke kuatan otot dalam permainan.
tangan x Menghuraikan kesan latihan kekuatan
x Baring, angkat kaki, lutut otot. x Membincangkan kaedah latihan dan
bengkok x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat ke san latihan kekuatan otot secara
dalam aktiviti kekuatan otot. berkumpulan.
(ii) Kaedah latihan.
x Prinsip latihan Aras 3 x Menamakan otot-otot yang terlibat
x Prosedur latihan x Menghuraikan kepentingan latihan dalam aktiviti kekuatan otot.
ke kuatan otot dalam permainan.
(iii) Faedah latihan.

115
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspe k ke selamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

116
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Permainan Murid dapat : x Melakukan kemahiran asas dalam


(a) Hoki permainan hoki .
(i) Kemahiran: Aras 1
-Menolak x Melakukan langkah-langkah keselamatan x Membincangkan aspek-aspek
- Menahan dalam permainan hoki ke selamatan dalam permainan hoki.
- Memukul x Melakukan kemahiran asas dalam
- Menampan permainan hoki dengan betul dan x Menyediakan folio individu berkaitan
- Menguis selamat. dengan kemahiran permainan hoki.
- Mencedok
- Mengelecek Aras 2 x Melukis dan melabel otot-otot utama
- Menjaga gol x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu yang digunakan dalam permainan hoki.
- Undang-Undang dan kemahiran hoki.
Peraturan x Menyatakan otot-otot utama yang x Membincangkan tentang undang-
(ii) Aspek-aspek ke selamatan: digunakan dalam permainan hoki. undang dan peraturan dalam permainan
x Latihan yang sistematik. hoki secara kumpulan.
x Mengenal pasti kemampuan, Aras 3
tahap dan kecergasan murid x Merancang dan melaksanakan x Membincangkan kesalahan-kesalahan
semasa melakukan aktiviti. perlawanan antara kumpulan utama dalam permainan hoki secara
x Kesesuaian pakaian. x Mengaplikasikan undang-undang dan kumpulan.
x Persekitaran atau tempat peraturan permainan
beraktiviti. x Melakar padang permainan hoki.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

117
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Tenis Murid dapat :


(i) Kemahiran:
x Grip/cara pegangan Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
x Pukulan hadapan x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.
x Pukulan kilas permainan tenis dengan betul dan
x Volley selamat. x Menamakan beberapa kemahiran asas
x Servis x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis.
x Smesy dalam permainan tenis.
x Lob x Menyediakan folio individu berkaitan
(ii) Undang-Undang dan Aras 2 dengan kemahiran tenis.
peraturan x Menggabungkan kemahiran asas dalam
(iii) Aspek-aspek ke selamatan: permainan tenis. x Membincangkan tentang undang-
x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu undang dan peraturan asas dalam
x Mengenal pasti kemahiran dalam permainan tenis. permainan tenis secara kumpulan.
kemampuan, tahap dan x Menyatakan otot-otot utama yang
kecergasan murid digunakan dalam permainan tenis. x Membincangkan kesalahan-kesalahan
semasa melakukan teknik lakuan dalam permainan tenis.
aktiviti. Aras 3
x Kesesuaian pakaian. x Merancang dan melaksanakan x Melakar padang permainan tenis.
x Persekitaran atau perlawanan antara kumpulan.
tempat beraktiviti. x Mengaplikasikan undang-undang dan x Membuat buku skrap tentang pemain-
x Penyeliaan, arahan dan peraturan dalam permainan. pemain tenis terkenal di dunia.
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti.

118
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Sepak Takraw Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


- Servis x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.
- Mengawal permainan sepak takraw dengan betul
- Menimbang dan selamat. x Menamakan beberapa kemahiran asas
- Mengumpan x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.
- Menanduk dalam permainan sepak takraw.
- Merejam x Membincangkan aspek-aspek
- Menghadang Aras 2 ke selamatan yang perlu diambil kira
(ii) Undang-Undang dan x Menggabungkan kemahiran asas dalam dalam permainan sepak takraw .
peraturan situasi permainan .
(iii) Aspek-aspek keselamatan: x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu x Menyediakan folio individu berkaitan
x Latihan yang kemahiran dalam permainan sepak dengan kemahiran sepak takraw.
sistematik. takraw.
x Mengenal pasti x Menyatakan otot-otot utama yang x Membincangkan tentang undang-
kemampuan, tahap dan digunakan dalam permainan sepak undang dan peraturan dalam permainan
kecergasan murid takraw. sepak takraw dalam kumpulan.
semasa melakukan
aktiviti. Aras 3 x Melakar padang permainan sepak
x Kesesuaian pakaian. x Merancang dan melaksanakan takraw.
x Persekitaran atau perlawanan antara kumpulan
tempat beraktiviti. x Mengaplikasikan undang-undang dan x Menamakan otot-otot utama yang
x Penyeliaan, arahan dan peraturan dalam permainan digunakan dalam permainan sepak
bimbingan. takraw.
x Pelakuan murid.
x Pelakuan aktiviti.

119
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :


(a) Balapan
Acara lari berpagar Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
(i) Kemahiran:: x Menyatakan langkah keselamatan yang acara lari berpagar.
- Langkah keselamatan perlu diambil dalam acara lari berpagar.
- Fasa berlepas x Melakukan kemahiran asas dalam acara x Membincangkan aspek-aspek
- Fasa lonjakan lari berpagar. ke selamatan yang perlu diambil kira
- Fasa penerbangan dalam acara lari berpagar.
- Fasa mendarat Aras 2
- Fasa penamat x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari x Menyediakan folio individu berkaitan
(ii) Undang-Undang dan berpagar. dengan kemahiran acara lari berpagar.
peraturan x Mengenal pasti teknik perlakuan yang
(iii) Aspek-aspek ke selamatan: diperlukan dalam acara lari berpagar. x Membincangkan tentang undang-
x Latihan yang sistematik. x Menyatakan otot-otot utama yang undang dan peraturan asas dalam
x Mengenal pasti digunakan dalam acara lari berpagar acara lari berpagar dalam kumpulan.
kemampuan, tahap dan
kecergasan murid semasa Aras 3 x Membincangkan kesalahan-kesalahan
melakukan aktiviti. x Menganalisis setiap fasa pergerakan utama yang dilakukan dalam acara lari
x Kesesuaian peralatan. dalam acara lari berpagar. berpagar.
x Persekitaran atau tempat x Mencadangkan latihan bagi membetulkan
beraktiviti ke salahan teknik lakuandalam acara lari x Menamakan otot-otot yang terlibat
x Penyeliaan, arahan dan berpagar. dalam acara lari berpagar.
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti.

120
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Padang Murid dapat :


Acara Lompat jauh dan
Lompat kijang Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
(i) Kemahiran lompat jauh x Melakukan langkah keselamatan yang acara lompat jauh dan lompat kijang.
- Langkah keselamatan perlu diambil dalam acara lompat jauh
- Fasa lari landas dan lompat kijang. x Membincangkan aspek-aspek
- Fasa lonjakan x Melakukan kemahiran acara lompat jauh ke selamatan yang perlu diambil kira
- Fasa layangan dan lompat kijang. dalam acara lompat jauh dan lompat
- Fasa mendarat x Menyatakan undang-undang dan kijang.
peraturan tentang acara lompat jauh dan
(ii) Kemahiran lompat kijang lompat kijang. x Menyediakan folio individu tentang
- Langkah keselamatan acara lompat jauh dan lompat kijang.
- Fasa lari landas Aras 2
- Fasa lonjakan x Mengenal pasti teknik lakuan dalam x Membincangkan tentang undang-
- Fasa melangkah acara lompat jauh dan lompat kijang. undang dan peraturan dalam acara
- Fasa lonjakan kaki bebas x Menamakan otot-otot utama yang terlibat lompat jauh dan lompat kijang.
- Fasa penerbangan dalam acara lompat jauh dan lompat
- Fasa mendarat kijang. x Membincangkan kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam acara lompat jauh
(iii) Undang-Undang dan Aras 3 dan lompat kijang.
Peraturan lompat jauh dan
x Menganalisis pergerakan dalam setiap
lompat kijang fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot yang terlibat
x Mencadangkan latihan bagi membetulkan dalam acara lompat jauh dan lompat
ke salahan teknik dalam acara lompat kijang.
jauh dan lompat kijang.

121
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspek ke selamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti.

122
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :


Aras 1 x Melakukan kemahiran
(a) Gimnastik Artistik x Melakukan langkah-langkah keselamatan imbangan/hamburan dalam gimnastik
dalam aktiviti. artistik
Gimnastik artistik menekankan x Melakukan sekurang-kurangnya lima
tiga aktiviti utama iaitu kemahiran imbangan/hamburan dengan x Membincangkan aspek-aspek
imbangan, ketangkasan dan teknik yang betul dan selamat. ke selamatan yang perlu diambil kira
lombol. Strategi pengajaran dan dalam acara gimnastik artistik.
pembelajaran adalah secara Aras 2
formal dan terancang. Teknik x Menyatakan sekurang-kurangnya lima x Menyediakan folio individu tentang
dan gaya pelaksanaan sesuatu teknik lakuan kemahiran acara gimnastik artistik.
kemahiran pergerakan adalah imbangan/hamburan.
khusu s. x Menyatakan komponen kecergasan yang x Membincangkan tentang kesalahan-
diaplikasikan dalam kemahiran ke salahan teknik lakuan dalam
(i) Pola pergerakan imbangan/hamburan. kemahiran imbangan/hamburan.
x Pola 5 x Mengenal pasti otot-otot utama yang
- Hamburan/Imbangan perlu digunakan dalam latihan tersebut. x Menamakan otot-otot yang terlibat
dalam kemahiran imbangan /
Aras 3 hamburan.
x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan
teknik lakuan kemahiran x Membincangkan bentuk perlakuan yang
imbangan/hamburan. sempurna dalam kemahiran
x Menganalisis bentuk perlakuan imbangan/hamburan
kemahiran imbangan/hamburan yang
sempurna

123
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-aspek keselamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

124
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gimrama Murid dapat :

Gimrama bermaksud Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik irama


pergerakan yang dilakukan x Melakukan langkah-langkah keselamatan dengan teknik yang betul dan selamat
segerak dengan ritma untuk yang perlu diambil kira dalam melakukan secara kumpulan.
menghasilkan pergerakan tubuh kemahiran pusingan badan dan
badan yang estetik dan lompatan. x Membincangkan aspek-aspek
berkoordinasi dengan x Melakukan kemahiran-kemahiran ke selamatan yang perlu diambil kira
penggunaan peralatan. pusingan badan dan lompatan dengan dalam acara gimnastik irama secara
teknik lakuan yang betul dan selamat. kumpulan.
(i) Jenis pergerakan:
x Pergerakan 5 x Membincangkan tahap ansur maju yang
- Pusingan badan Aras 2 perlu dibuat sebelum kemahiran
x Pergerakan 6 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran sepenuhnya dilakukan secara
- Lompatan pusingan badan dan lompatan. kumpulan.
x Menyatakan komponen kecergasan yang
(ii) Aspek-aspek ke selamatan: diaplikasikan dalam kemahiran pusingan x Membincangkan aktiviti latih tubi
x Latihan yang sistematik. badan dan lompatan. kemahiran asas gimnastik irama dalam
x Mengenal pasti x Melakukan kemahiran pusingan badan kumpulan.
kemampuan, tahap dan dan lompatan dengan manipulasi alatan
kecergasan murid dengan betul dan selamat. x Membincangkan tentang kesalahan-
semasa melakukan x Mengenal pasti otot-otot utama yang ke salahan utama yang dilakukan dalam
aktiviti. perlu digunakan dalam kemahiran acara gimnastik irama.
x Kesesuaian pakaian. pusingan badan dan lompatan.
x Persekitaran atau x Menamakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti. terlibat dalam acara gimnastik irama.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid
x Perlakuan aktiviti

125
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 3
x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
asas gimnastik irama dalam kumpulan.
x Melakukan rangkaian pergerakkan
x pusingan badan dan lompatan dengan
manipulasi alatan.
x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga
ke salahan teknik lakuan pusingan badan
dan lompatan semasa aktiviti gimrama .

126
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Gimnastik Pendidikan Murid dapat :

Gimnastik pendidikan adalah Aras 1 x Melakukan aktiviti ikut arahan dengan


satu pendekatan dalam x Menyatakan aspek keselamatan yang betul dan selamat.
pendidikan gimnastik yang perlu diambil kira dalam melakukan
memberi tumpuan kepada aktiviti gimnastik pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran individu yang unik x Melakukan aktiviti kesedaran aliran ke selamatan yang perlu diambil kira
dari segi gaya pergerakan, dan gimnastik pendidikan dengan dalam melakukan aktiviti.
perkembangan pelajar. lancar,berterusan dan selamat.
x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru, x Membincangkan jenis pergerakkan
(i) Tema gimnastik pendidikan memadan danlakuan cermin. yang terlibat dalam tema-tema tersebut.
x Tema 6
- Kesedaran aliran Aras 2
x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai
x Tema 7 dengan arahan dan situasi aktiviti.
- Kesedaran perkaitan x Membincangkan komponen kecergasan
dengan orang lain yang diaplikasikan dalam acara gimnastik
pendidikan.

(ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Aras 3


x Latihan yang sistematik. x Merancang jenis pergerakkan yang
x Mengenal pasti bersesuaian dengan tema.
kemampuan, tahap dan x Menceritakn pengalaman yang dialami
kecergasan murid semasa melakukan aktiviti
semasa melakukan
aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.

127
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Persekitaran atau tempat


beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid.
x Perlakuan aktiviti

128
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif bermaksud Aras 1 x Melakukan kemahiran kepelbagaian


interpretasi idea, perasaan serta x Melakukan langkah-langkah intepretasi pergerakkan.
tanggapan deria yang dilahirkan ke selamatan dalam aktiviti pergerakan
secara simbolik melalui kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
pergerakan. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif ke selamatan yang perlu diambil kira
(i) Tema pergerakan dengan kepelbagaian pergerakkan dalam acara pergerakan kreatif secara
x Tema 11 mengikut intepretasi tema yang diberi.. kumpulan.
- Orientasi ruang
x Tema 12 Aras 2 x Membincangkan peranan tubuh badan
- Gabungan bentuk dan x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian
daya dalam pergerakan dalam penghasilan daya dan corak yang pergerakkan..
x Tema 13 perlu dibuat sebelum kemahiran
- Penaikan dari lantai sepenuhnya dilakukan. x Menamakan otot-otot utama yang
(ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Menyatakan komponen kecergasan yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.
x Latihan yang sistematik. diaplikasikan dalam acara pergerakan
x Mengenal pasti kreatif. x Mereka corak rangkaian pergerakkan
kemampuan, tahap dan x Mengenal pasti otot-otot utama yang yang memenuhi keperluan tema.
kecergasan murid digunakan dalam acara pergerakan
semasa melakukan kreatif.
aktiviti.
x Kesesuaian pakaian. Aras 3
x Persekitaran atau x Mereka cipta rangkaian pergerakkan
tempat beraktiviti. berdasarkan intepretasi tema.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.

129
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang Aras 1 x Melakukan aktiviti perkhemahan secara


untuk memenuhi masa lapang bukan x Menyatakan konsep rekreasi dan berkumpulan.
untuk tujuan pertandingan tetapi untuk perkhemahan..
merehatkan fikiran dan badan. x Menyatakan langkah keselamatan x Menyediakan folio individu berkaitan
semasa melakukan aktiviti perkhemahan. dengan pelaksanaan sebelum, semasa
(a) Konsep Perkhemahan: dan selepas perkhemahan.
(i) Perkhemahan bermaksud Aras 2
mendirikan tempat berlindung x Menyatakan pelaksanaan sebelum, x Membincangkan aspek-aspek
sementara. semasa dan selepas perkhemahan ke selamatan semasa aktiviti
(ii) Pelaksanaan: x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama perkhemahan.
x Sebelum, semasa dan selepas rakan dan guru.
perkhemahan. x Merancang satu aktiviti perkhemahan
(iii) Aspek-aspek keselamatan: Aras 3 bersama rakan.
x Program yang terancang. x Menyatakan perasaan semasa
x Mengenal pasti kemampuan, melakukan aktiviti perkhemahan. x Melaporkan pengalaman aktiviti
dan kecergasan murid semasa x Merancangkan program perkhemahan perkhemahan.
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Pelakuan murid.
x Pelakuan aktiviti

130
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pengurusan Murid dapat :

Sukan dan permainan Aras 1 x Membincangkan peranan Dasar Sukan


x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara .
(i) Dasar Sukan Negara: Negara.
- Sukan untuk semua x Menghuraikan maksud su kan untuk x Membahaskan su kan untuk
- Sukan untuk kecemerlangan kecemerlangan. kecemerlangan .

(ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Aras 2 x Mengendalikan forum tentang sukan


Malaysia: x Menghuraikan tentang kepentingan untuk semua.
- Struktur organisasi Sukan Untuk Semua.
- Peranan x Melayari laman web untuk mendapatkan
Aras 3 maklumat tentang sukan.
(iii) Teknologi maklumat dalam sukan: x Membincangkan sumbangan Majlis
- Penggunaan multimedia dalam Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah x Membincangkan sumbangan Majlis
su kan mencapai Dasar Sukan Negara. Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke
arah mencapai Dasar Sukan Negara.

131
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kerj aya dalam Sukan Murid dapat :

Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh Aras 1 x Membincangkan maksud amatur, semi
menghasilkan pulangan atau x Menyatakan maksud kerjaya dalam profesional dan profesional.
pendapatan secara langsung atau su kan.
tidak langsung. x Menyatakan nama-nama pemain x Membincangkan kerjaya sebagai ahli
profesional di Malaysia. su kan amatur dan profesional secara
Status pemain : kumpulan.
x Amatur Aras 2
x Semi profesional x Membezakan status amatur, semi x Menyediakan folio individu berkaitan
x Profesional profesional dan profesional dengan pemain-pemain profesional di
Malaysia.
Aras 3
x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai
ahli sukan amatur dan profesional.

132
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


-
3. Isu-Isu Dalam Sukan Murid dapat :

(a) Isu politik dalam sukan dan Aras 1 x Membincangkan isu-isu politik dalam
permainan: x Menyatakan maksud politik dalam sukan su kan dan permainan secara kumpulan.
x Maksud politik dalam sukan dan permainan.
dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam x Membahaskan ke san dan akibat
x Peranan dan sumbangan. su kan dan permainan. wujudnya politik dalam sukan dan
x Kesan dan akibat politik x Menyatakan unsur-unsur patriotisme permainan secara kumpulan.
dalam sukan. dalam sukan dan permainan.
x Membincangkan pengaruh politik dalam
(b) Patriotisme Aras 2 su kan dan permainan secara kumpulan.
x Menghuraikan kesan dan akibat
wujudnya politik dalam sukan dan x Membincangkan unsur-unsur
permainan. patriotisme dalam sukan dan permainan
secara kumpulan.
Aras 3
x Merumuskan pengaruh politik dalam
su kan dan permainan.
x Merancang aktiviti untuk mewujudkan
unsur-unsur patriotisme dalam sukan

133
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN IV

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud Aras 1 x Membincangkan personaliti diri yang


panduan tentang peranan peserta x Menyatakan maksud etika dan personaliti perlu ada pada ahli sukan secara
dalam sukan dan peranan penonton ahli sukan. kumpulan.
yang menyaksi kan sesuatu x Menyatakan personaliti diri yang perlu
permainan. ada dalam sukan. x Membahaskan kepentingan disiplin diri
x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam
(a) Personaliti untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan.
Personaliti bermaksud su kan.
keperibadian, perwatakan dan x Menyediakan folio individu berkaitan
tingkah laku yang baik. Aras 2 dengan personaliti ahli sukan yang baik.
x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli
(i) Disiplin diri su kan yang baik. x Membincangkan hasil disiplin diri dalam
(ii) Disiplin dalam sukan x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku membentuk personaliti ahli sukan yang
penonton yang baik berjaya secara kumpulan.

Aras 3 x Membincangkan ciri-ciri personaliti


x Menghuraikan kepentingan disiplin diri penonton yang beretika
dalam membentuk personaliti ahli sukan
yang berjaya.

134