You are on page 1of 1

Gramatyka byskawicznie

tylko 9,99 z
Rodzajnik
Rodzajnik okrelony
l. poj. rodz. mski le restaurant larbre* lhtel* rodz. eski la baguette lerreur* lheure* l. mn. les restaurants les arbres** les htels** les baguettes les erreurs** les heures** Okrelenia iloci z de okrelenie iloci + de + rzeczownik bez rodzajnika Il faut un litre de lait, une bouteille dhuile et un kilo de pommes. beaucoup de un peu de + rzeczownik bez rodzajnika assez de Le matin, je bois beaucoup deau et le soir, je prends un peu de vin. przedmioty nauczania: la gographie wyjtek: le droit prawo marki samochodw: la Renault Mgane a take -ance: -ence: -ette: -sion: -tion: rzeczowniki z nastpujcymi kocwkami: la confiance, la finance la diffrence, la rfrence la disquette, la baguette la tlvision, la mission la traduction, la sensation

** Przed samogosk i h niemym le i la zmienia si w l. ** Przed samogosk i h niemym rodzajnik czy si w wymowie ze stojcym po nim swkiem.

Liczba mnoga rzeczownikw


Tworzenie regularne Liczb mnog tworzymy, dodajc kocwk -s: le livre les livres, la page les pages. Niektre rzeczowniki maj wycznie liczb mnog: les gens, les archives, les toilettes. Rzeczowniki koczce si w liczbie pojedynczej na -s, -x, -z w liczbie mnogiej wygldaj dokadnie tak samo: le cas les cas, le prix les prix, le gaz les gaz. Tworzenie nieregularne l. poj. -al le le -ail le le -eau le -eu le le -ou le le journal bal travail dtail gteau jeu pneu caillou cou l. mn. -aux ale: -aux ale: -eaux -eux ale: -oux ale: les les les les les les les les les journaux bals travaux dtails gteaux jeux pneus cailloux* cous

Rzeczownik
Rodzaj w odniesieniu do osb
Kocwki regularne rodz. mski un tudiant un employ rodz. eski une tudiante une employe

Uycie rodzajnika okrelonego Rodzajnik okrelony pojawia si przed: nazwami krajw: La Belgique est en Europe. Belgia ley w Europie. nazwiskami rodzin: Les Schmidt arrivent demain. Schmidtowie przyjedaj jutro. tytuami zawodowymi: Le docteur Meunier est en vacances. Doktor Meunier jest na urlopie. dniami tygodnia (gdy chcemy wyrazi stay zwyczaj): Le dimanche, je vais au march. W niedziele chodz na targ. czciami ciaa: Elle a les yeux bleus. po czasownikach apprendre, adorer, aimer, dtester, prfrer: Japprends le franais car jadore le Qubec. Przyimki i de z rodzajnikiem okrelonym + le = au + les = aux de + le = du de + les = des

Rzeczowniki oznaczajce osoby pci eskiej bardzo czsto kocz si na -e. Inne kocwki rodz. -an -er -eur mski un paysan un boulanger un vendeur un pcheur -ien un informaticien -in un voisin un copain -on un champion -teur un directeur rodz. eski -anne une paysanne -re une boulangre -euse une vendeuse Ale: une pcheresse -ienne une informaticienne -ine une voisine Ale: une copine -onne une championne -trice une directrice

Rodzajnik nieokrelony
l. poj. rodz. mski un vlo un homme rodz. eski une bicyclette une orange l. mn. des vlos des hommes* des bicyclettes des oranges*

Wiele rzeczownikw ma tak sam form dla rodzaju mskiego i eskiego. Mona je rozrni tylko po rodzajniku: un / une lve, un / une enfant, un / une secrtaire. Niektre rzeczowniki nie maj formy eskiej: un professeur, un mdecin, un crivain. Wyjtki: un homme /une femme, un garon/une fille, un frre/une sur.

* Tylko siedem rzeczownikw koczcych si w liczbie pojedynczej na -ou tworzy liczb mnog z kocwk -oux: bijou / x, chou / x, hibou / x, caillou / x, genou / x, joujou / x, pou / x.

Uwaga, wyjtki! lil les yeux, Madame Mesdames, Monsieur Messieurs

* Przed samogosk i h niemym rodzajnik czy si w wymowie ze stojcym po nim swkiem.

Konstrukcje odpowiadajce przypadkom


W jzyku francuskim nie istniej przypadki. Aby wyrazi to samo, co w jzyku polskim za pomoc przypadkw, musimy uy odpowiedniego przyimka lub zwrci uwag na miejsce danego rzeczownika w zdaniu. Mianownik: Dopeniacz: Celownik: Biernik: La voiture est puissante. Elle adore cette voiture. Cest la voiture de Cline. Il offre la voiture sa femme.

Vous avez des chambres avec vue sur la mer? Czy macie pokoje z widokiem na morze?

Rodzaj w odniesieniu do rzeczy i zjawisk


Najlepiej uczy si swek wraz z odpowiednimi rodzajnikami, w ten sposb zawsze wiemy, jaki jest ich rodzaj gramatyczny: la place miejsce, le chocolat czekolada, la bire piwo. Rzeczownikami rodzaju mskiego s: dni tygodnia: le samedi, le dimanche pory roku: lt, le printemps kierunki na mapie: le nord, louest jzyki: le portugais, le hollandais drzewa: le sapin, le chne metale: lor, le fer rodki transportu: lavion, le train wyjtki: la voiture, la moto a take rzeczowniki z nastpujcymi kocwkami: -al: le journal, le signal -et: le billet, le ticket -ail: le travail, le rail -ier: le mtier, le cahier -ment: le management, le gouvernement Rzeczownikami rodzaju eskiego s: kraje: la France wyjtki: le Luxembourg, le Canada rzeki: la Garonne wyjtki: le Rhne, le Rhin

Rodzajnik czstkowy
l. poj. rodz. mski du pain de luf* rodz. eski de la farine de lhuile* l. mn. des glaons des tomates

* Przed samogosk i h niemym le i la zmienia si w l.

Rodzajnik czstkowy pojawia si przed rzeczownikami oznaczajcymi substancje: Pour lapritif, jachte du vin, de la bire, de leau gazeuse et des cacahutes. Na aperitif kupi wina i piwa. Rodzajnik czstkowy czsto pojawia si po avec, ... a take w utartych zwrotach: faire du sport / faire du foot uprawia sport/footing, jouer du piano gra na pianinie, avoir de la chance mie szczcie. Po przeczeniu zamiast rodzajnika czstkowego pojawia si ne. Je ne mange pas de croissants. Nie jem rogalikw.

Odpowiednikiem biernika jest dopenienie blisze, za dopeniacza i celownika dopenienie dalsze. Uycie dopenienia bliszego i dalszego uzalenione jest od czasownika: dopenienie blisze po takich czasownikach jak aider, couter, remercier, croire, suivre: Elle aide les touristes trouver la cathdrale. Pomaga turystom znale katedr. dopenienie dalsze z przyimkiem po takich czasownikach jak demander, parler, penser, tlphoner, rpondre, s'intresser, rflchir: Je tlphone ma mre. Dzwoni do mojej matki. dopenienie dalsze z przyimkiem de po takich czasownikach jak rver, s'apercevoir, s'occuper, se souvenir: Je ne me souviens plus de son nom. Nie pamitam ju jej nazwiska.