k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D1
Kuantiti dan ukuran objek dalam bentuk perbandingan
secara intuitiI


EVIDENS

BIDIE1 :
Menunjukkan atau menyebut kuantiti dan ukuran objek
dalam bentuk perbandingan :
a) Banyak atau sedikit, lebih atau kurang.
b) Panjang atau pendek, tinggi atau rendah, jauh atau
dekat.
c) Berat atau ringan
d) Sama banyak atau tidak samabanyak.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Tunjukkan kad gambar kepada murid.
2. Adakan sesi soal jawab dengan murid.
3. Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.
(Guru boleh menggantikan kad gambar dengan bahan
maujud atau gambar lain yang diIikirkan sesuai)

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.
a) Buah apakah yang paling banyak ?

b) Buah apakah yang paling sedikit ?

c) Buah apakah yang lebih dari buah oren ?

d) Buah apakah yang kurang dari buah manggis ?

e) Buah apakah yang sama banyak dengan buah jambu ?

I) Buah apakah yang tidak sama banyak dengan buah epal ?

menguasai / tidak menguasai )
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang panjang
trompet, gunting dan pisau.

Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.
a) Adakah gunting lebih panjang daripada trompet ?

b) Gambar apakah yang lebih panjang ?

c) Gambar apakah yang lebih pendek ?menguasai / tidak menguasai )
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.


Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Adakah yang lebih tinggi ?

b) Apakah yang lebih rendah daripada pokok ?

c) Apakah yang lebih tinggi daripada kambing ?

menguasai / tidak menguasai )


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Soal murid tentang gambar.


INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Siapakah yang paling dekat dengan Haziq ?

b) Siapakah yang paling jauh dari Nani ?

c) Siapakah yang paling jauh dari Haziq ?


menguasai / tidak menguasai )


nanl Azml Pazlq
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D1E1
Arahan :
Tunjukkan kepada murid kad gambar di bawah. Bersoal jawab tentang gambar
dengan murid

Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.

a) Buah apakah yang berat ?

b) Buah apakah yang ringan?

c) Buah ¸¸¸¸¸¸¸ berat / ringan daripada buah ¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ?
menguasai / tidak menguasai )

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D2
Istilah perbendaharaan kata


EVIDENS

BID2E1 :
Menamakan:
a) aktu waktu dalam sehari
b) Hari hari dalam seminggu
c) Bulan bulan dalam setahun
d) aktu dalam sebutan jam


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Murid melengkapkan ruang kosong dengan jawapan
yang diIikirkan sesuai.
2. Melengkapkan hari dalam seminggu.
3. Menamakan hari bukan hari persekolahan.
4. Melengkapkan urutan bulan.
5. Menulis waktu berdasarkan gambar jam yang diberi.


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E1
Arahan :
l:i IempcI kc:cng cengcn perkcIccn ycng :e:uci.

[ menguoso| J t|dok menguoso| }
pcgi mc|cm peIcng Iengch hcri

-cngun Iicur

1

-ermcin
2


pu|cng ccri :ekc|ch

3

Iicur

4
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E1
Arahan :
1. engkcpkcn IuruIcn hcri -erikuI.
2. encmckcn hcri - hcri ycng -ukcn hcri per:ekc|chcn


[ menguoso| J t|dok menguoso| }
l:nin
Khcmi:
JumccI


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E1
Arahan :
1. engkcpkcn IuruIcn -u|cn -erikuI.
[ menguoso| J t|dok menguoso| }
Jcnucri


/pri|

Jun

Cgc:

CkIc-er

Di:em-er
12 -u|cn cc|cm :eIchun
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E1
Arahan :
Iu|i:kcn wckIu ycng ciIunjukkcn ci -cwch.

[ menguoso| J t|dok menguoso| }

1

2 3
4 5 ó

7 8

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D2
Istilah perbendaharaan kata


EVIDENS

BID2E2 :
Mengenal perbendaharaan kata bagi operasi:
a) Tambah
b) Tolak


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan
tambah, tolak dan sama dengan.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E2
Arahan :

/. GcnIikcn perkcIccn -ergcri: cengcn perkcIccn Icm-ch ccn :cmc
cengcn.

1. EmpcI -iji ciku -e|i Iigc |cgi :emucnyc Iujuh -iji ciku.
EmpcI -iji ciku _________ Iigc |cgi __________________ Iujuh -iji ciku.

2. Iigc -iji ge|c: ccmpur |imc -iji ge|c: :emucnyc |cpcn -iji ge|c:.
Iigc -iji ge|c: __________ |imc -iji ge|c: _____________________ |cpcn -iji
ge|c:.

3. imc ekcr cnck iIik ccIcng cuc ekcr |cgi cnck iIik :emucnyc Iujuh ekcr
cnck iIik.
imc ekcr cnck iIik ___________ cuc ekcr |cgi cnck iIik ___________ Iujuh
ekcr cnck iIik.

4. Duc -cIcng pckck Icncm empcI -cIcng pckck |cgi :emucnyc encm
-cIcng pckck.
Duc -cIcng pckck ___________ empcI -cIcng pckck |cgi ____________
_______________ encm -cIcng pckck.

5. EmpcI -uch kereIc -e|i Iigc -uch kereIc |cgi :emucnyc Iujuh -uch
kereIc.[menguoso| J t|dok menguoso|}
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E2
Arahan :
GcnIikcn perkcIccn -ergcri: cengcn perkcIccn Ic|ck ccn :cmc cengcn.

1. cpcn -iji ciku ke|ucrkcn Iigc Iinggc| |imc -iji ciku.
cpcn -iji ciku _________ Iigc __________________ |imc -iji ciku.

2. Sem-i|cn -iji gu|i pecch |imc -iji gu|i Iinggc| empcI -iji ge|c:.
Sem-i|cn -iji gu|i __________ |imc -iji gu|i _______________ empcI -iji gu|i.

3. imc -iji Ierung rc:ck cuc -iji Ierung Iinggc| Iigc -iji Ierung
imc -iji Ierung _________ cuc -iji Ierung _______________ Iigc -iji Ierung.

4. Iujuh -iji epc| mckcn cuc -iji epc| Iinggc| |imc -iji epc|.
Iujuh -iji epc| __________ cuc -iji epc| ______________ |imc -iji epc|.

5. Encm -iji Ie|ur pecch Iigc -iji Ie|ur Iinggc| Iigc -iji Ie|ur.
Encm -iji Ie|ur __________ Iigc -iji Ie|ur _____________ Iigc -iji Ie|ur.

ó. Iujuh -uch |cri rc:ck empcI -uch |cri Iinggc| Iigc -uch |cri.
Iujuh -uch |cri ___________ empcI -uch |cri _________________ Iigc -uch
|cri.
[menguoso| J t|dok menguoso|}

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D2
Istilah perbendaharaan kata


EVIDENS

BID2E3 :
Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran bukan
piawai.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E3
Arahan : l:ikcn IempcI kc:cng cengcn perkcIccn -erikuI.


[ menguoso| J t|dok menguoso| }
-cnyck kurcng :ecikiI |e-ih

________________________ ccn
____________________.

________________________ ccn
____________________.
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E3
Arahan : l:ikcn IempcI kc:cng cengcn perkcIccn -erikuI.


[ menguoso| J t|dok menguoso| }
pcnjcng pencek Iinggi jcuh
cekcI rencchk55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E3
Arahan : l:ikcn IempcI kc:cng cengcn perkcIccn -erikuI.


1. |e-ih ___________________ ccripccc

2. |e-ih ____________________________ ccripccc

[ menguoso| J t|dok menguoso| }
ringcn
-ercI
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D2E3
Arahan : Sucikcn.


[ menguoso| J t|dok menguoso| }

:cmc -cnyck Iicck :cmc -cnyck
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D3
Nombor bulat, bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua
dimensi (2D)


EVIDENS

BID3E1 :
Menamakan nombor bulat hingga 100


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Murid diberikan kad nombor.
2. Murid menamakan nombor yang dilihat.
3. Tandakan () kepada jawapan murid yang betul.
( Guru boleh menukar nombor lain yang diIikirkan
sesuai )
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D3E1
Arahan :
Ncmckcn ncm-cr-ncm-cr ycng -erikuI. Icncckcn {)
kepccc jcwcpcn ycng IepcI ci rucngcn ycng ci:ecickcn .


1Ŧ 3Ŧ


2Ŧ 6Ŧ


3Ŧ 7Ŧ


4Ŧ 8Ŧ
[ menguoso| J t|dok menguoso| }


53

º5
7
38
41
32
100
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D3
Nombor bulat, bentuk tiga dimensi (3D) dan bentuk dua
dimensi (2D)


EVIDENS

BID3E2 :
Menamakan bentuk
a) 3D
b) 2D


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Suaikan bentuk .
2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D3E2
Arahan :
Sucikcn -enIuk - -enIuk ci -cwch.

[ menguoso| J t|dok menguoso| }ku-u:
:i|incer
:ferc
ku-cic
kcn
pircmic
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D3E2
Arahan :
Sucikcn -enIuk - -enIuk ci -cwch.___________________ _________________
___________________ _________________
____________________ ________________
____________________ ________________

[ menguoso| J t|dok menguoso| }SegiempcI IepcI
-u|cIcn
:egiIigc
SegiempcI :cmc
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D4
Simbol operasi asas matematik dan simbol sama dengan


EVIDENS

BID4E1 :
Mengenal simbol (¹) , (-) dan (÷)


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. arnakan simbol
2. Tuliskan simbol bagi operasi yang dinyatakan.


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D4E1
Arahan :
1. Wcrnckcn -iru unIuk :im-c| Icm-ch { + ) , merch unIuk
:im-c| { - ) , hijcu unIuk :cmc cengcn {=).


-

+

=

-

+


=

=

+


-

=

-

+

=

=

+2. uki:kcn :im-c| ycng :e:uci.


Ic|ckIcm-ch:cmc cengcn[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D5
Pasangan nombor Iakta asas


EVIDENS

BID5E1 :
Menyatakan pasangan nombor Iakta asas tambah dan Iakta
asas tolak sehingga 10


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Suaikan pasangan nombor Iakta asas tambah
dengan hasilnya.
2. Padankan . Cari perkataan tersembunyi.
( saya suka matematik )

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D5E1
Arahan :
/. Ccri pc:cngcn ncm-cr -cgi ncm-cr - ncm-cr ci -cwch.
[ menguoso| J t|dok menguoso| }
4 ccn 2
2 ccn 5
ó
5
7
3 ccn 2
5 ccn 4
º
3 ccn 3 5 ccn 2
1 ccn 4
3 ccn 4
1 ccn 4
ó ccn 3
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D5E1
Arahan :
/. Ccri pc:cngcn ncm-cr -cgi ncm-cr - ncm-cr ci -cwch.


5 3 4 3 5 2 1 3 ó 3 7 8 ó 3 7 0 1


[ menguoso| J t|dok menguoso| }
8 - 3
ó - ó
7
ó
5
5 - 2
4
º - 1
º - 3
3 - 2
8-1
ó - 2
0
1
2
3
8
S
i
c
e
y
I
k
m
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

1


PERNYATAAN STANDARD

Tahu pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B1D6
Mata wang Malaysia


EVIDENS

BID6E1 :
Menyatakan ciri ciri wang syiling dan wang kertas.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Tunjukkan kad gambar wang syiling dan wang kertas
kepada murid.
2. Adakan sesi soal jawab dengan murid.
3. Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.
(Guru boleh menggantikan kad gambar dengan bahan
maujud atau gambar lain yang diIikirkan sesuai. )
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B1D6E1
Arahan :
Iunjukkcn gcm-cr wcng :yi|ing ccn wcng kerIc: kepccc muric.
8er:cc| jcwc- cengcn muric.Tandakan ( ) kepada jawapan murid yang tepat.
a) Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat dalam gambar?

b) Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia?

c) Kumpulkan mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas
dan duit syiling ?
menguasai / tidak menguasai )


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

2


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B2D1
Kuantiti objek


EVIDENS

B2D1E1 :
Menyatakan kuantiti objek sehingga 100 dengan :
a) Membilang secara, satu satu, dua dua,
b) Lima lima , sepuluh sepuluh
c) Membanding
d) Menama, menyusun atau melengkapkan rangkaian
nombor secara tertib menaik atau menurun.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Lengkapkan rangkaian nombor secara menaik.
2. Lengkapkan rangkaian nombor secara menurun.
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D1E1
Arahan :
engkcpkcn rcngkcicn ncm-cr :eccrc mencik.

3 4 ó 7


15 20 25 30 35 40

engkcpkcn rcngkcicn ncm-cr :eccrc menurun

12 8 8 4 12


ó0 55 50 30 40 35


[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

2


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B2D2
Penulisan nombor bulat


EVIDENS

B2D2E1 :
Menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka sehingga
100.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menamakan nombor nombor yang diberi.k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D2E1
Arahan :
Ncmckcn ncm-cr-ncm-cr ycng -erikuI.
[ menguoso| J t|dok menguoso| }

43
28 76
39
12
11 81 33
40
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

2


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B2D3
Nilai tempat dan nilai digit nombor bulat.


EVIDENS

B2D3E1 :
Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat
sehingga 100.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang
diberikan.
2. Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang
digariskan.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D3E1
Arahan : NycIckcn ni|ci IempcI ccn ni|ci cigiI -cgi ncm-cr ycng ci-erikcn.

||o| tempot ||o| d|g|t
pu|uh so

20

2

0


º8

º

8


NycIckcn ni|ci cigiI ccn ni|ci IempcI -cgi ncm-cr ycng -ergcri: ci
-cwch:
4mb47 bu|ot ||o| d|g|t ||o| tempot

[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

2


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B2D4
Konsep pecahan


EVIDENS

B2D4E1 :
Menyatakan nilai separuh, setengah dan suku daripada
keseluruhan satu benda.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Mewarna setengah atau separuh bahagian dari rajah
yang diberikan.
2. Mewarna suku bahagian dari rajah yang diberikan.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D4E1
Arahan :
Wcrnckcn :eIengch cIcu :epcruh -chcgicn ccri rcjch -erikuI .


c.


c.

-.


c.

Wcrnckcn :uku -chcgicn ccri rcjch -erikuI.

c. -. C.[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

2


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik.


DESKRIPTOR

B2D5
Ciri ciri bentuk 3D dan 2D


EVIDENS

B2D5E1 :
Menyatakan ciri bentuk bentuk 3D dan 2D


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Melabel bucu , permukaan dan tepi pada bentuk yang
diberikan.
2. Melengkapkan jadual bagi mengenalpasti ciri ciri
setiap bentuk 2D.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D5E1
Arahan :
c-e|kcn -enIuk - -enIuk ci -cwch
[ menguoso| J t|dok menguoso| }
bucu
pe7mukoon
tep|
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B2D5E1
Arahan :
engkcpkcn jccuc| ci -cwch.

8enIuk 2D 8ucu Si:i Gcri: uru: engkung[ menguoso| J t|dok menguoso| }

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D1
Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak.


EVIDENS

B3D1E1 :
Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak bagi
nombor bulat dalam lingkungan 100.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menyatakan Iakta asas tambah berdasarkan gambar.
2. Menyatakan Iakta asas tambah.
3. Menyatakan Iakta asas tolak berdasarkan gambar.
4. Menyatakan Iakta asas tolak.
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1
Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D1E1
Arahan :
NycIckcn fckIc c:c: Icm-ch -ercc:crkcn gcm-cr.+ ƹ


+ ƹ
NycIckcn fckIc c:c: Icm-ch.
+ ƹ
+ ƹ
[ menguoso| J t|dok menguoso| }

9 3

4 7

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1
Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D1E1
Arahan :
NycIckcn fckIc c:c: Ic|ck -ercc:crkcn gcm-cr.Ŵ ƹ


Ŵ ƹ
NycIckcn fckIc c:c: Ic|ck.
Ŵ ƹ
Ŵ ƹ
[ menguoso| J t|dok menguoso| }


8 23

3 19

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D1
Penyelesaian operasi asas tambah dan tolak.


EVIDENS

B3D1E2 :
Melakukan operasi asas tambah dan operasi tolak yang
melibatkan wang :
a) Syiling 5 sen , 10 sen , 20 sen dan 50 sen
(hasil tambah hingga RM1)
b) Ringgit RM1 , RM5 dan RM10
(hasil tambah hingga RM10)


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menjumlahkan wang
2. Melengkapkan ayat matematik tambah bagi wang .


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1
Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D1E2
Arahan :engkcpkcn.[ menguoso| J t|dok menguoso| }


+ ƹ
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1
Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D1E2
Arahan :
engkcpkcn


$e|eso|kon .

1} 80 sen - 40 sen = _______________________


2} kM8 - kM4 = ______________________


3} º5 sen - 25 sen = _______________________


4} kM10 - kM7 = ______________________


5} 100 sen - 50 sen = ______________________


ó} kM 5 - kM5 = ______________________
[ menguoso| J t|dok menguoso| }


Ŵ ƹ
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D2
Pembundaran nombor bulat.


EVIDENS

B3D2E1 :
Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh
terdekat.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menggaris nombor nombor yang hampir dengan
nombor yang diberikan.
2. Padankan nombor yang hampir.
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D2E1
Arahan :
Gcri:kcn ncm-cr - ncm-cr ycng hcmpir cengcn ncm-cr - ncm-cr ycng ci-erikcn.

1. 31 , 34 , 3ó , 38

2. 83 , 85 , 87 , 8º

Fcccn|cn ncm-cr cc|cm kcIck / ycng hcmpir cengcn ncm-cr cc|cm kcIck 8.
/ 8

27


20
ó0

15


30

ó1


40

[ menguoso| J t|dok menguoso| }

40
º0
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D3
Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat.


EVIDENS

B3D3E1 :
Melengkapkan pola bentuk 3D dan 2D


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Lukis bentuk 3D dan 2D yang sesuai.
2. arnakan bentuk yang sama dengan warna yang sama.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D3E1
Arahan :
uki:kcn -enIuk - -enIuk ycng :e:uci.

1.

2.

Wcrnckcn -enIuk - -enIuk ycng :cmc cengcn wcrnc ycng :cmc.{ menguc:ci / Iicck menguc:ci )
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D3
Pola bentuk 3D dan 2D serta pola nombor bulat.


EVIDENS

B3D3E2 :
Melengkapkan pola bagi siri nombor bulat sehingga 100.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Isi tempat kosong dengan nombor yang betul.


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D3E2
Arahan :
l:i IempcI kc:cng cengcn ncm-cr ycng -eIu|.


1 2 3 4 8 º 10
11 13 14 18 1º 20
21 23 24 25 28 2º 30
32 33 34 35 3ó 40
41 42 43 44 4ó 47 48 4º 50
52 53 54 5º ó0
ó1 ó5 óó ó7 70
71 72 77 78 7º 80
81 82 83 84 85
º1 º4 º5 ºó º7 º8 ºº[ menguoso| J t|dok menguoso| }

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D4
Nilai wang


EVIDENS

B3D4E1 :
Menukar wang sehingga RM10 :
a) Sen kepada sen
b) Ringgit kepada ringgit
c) Sen kepada ringgit dan sebaliknya


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Surih wang mengikut nilai yang diberikan.
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D4E1
Arahan :
Surih wcng ci cc|cm rucngcn mengikuI ni|ci wcng.


Ni|ci wcng

:en

ringgiI


kM180 sen75 senkM535 senkM3º0 sen
[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

3


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan asas matematik bagi
melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.


DESKRIPTOR

B3D5
Penulisan waktu.


EVIDENS

B3D5E1 :
Menulis waktu dalam jam dan setengah jam


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menulis waktu pada permukaan jam.
2. Melukis jarum jam.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B3D5E1
Arahan :
Iu|i: wckIu pccc jcm ci-cwch.

__________________ __________________ ___________________

uki: jcrum jcm pccc jcm ci-cwch.
[ menguoso| J t|dok menguoso| }12 : 30
1 : 15
2 : 00
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

4


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan matematik bagi melakukan
langkah langkah pengiraan matematik secara terbimbing,
penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah.


DESKRIPTOR

B4D1
Menyelesaikan masalah matematik mudah.


EVIDENS

B4D1E1 :
Membina ayat matematik berdasarkan situasi.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang
diberikan.
2. Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan
gambar yang diberikan.
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B4D1E1
Arahan :
#ekc ceriIc -ercc:crkcn cycI mcIemcIik ycng ci-erikcn.
5 + ó = 11

____ crcng -ucck perempucn :eccng -ermcin -ucicn.
DcIcng ____ crcng -ucck perempucn |cgi. Jum|ch -ucck
perempucn ycng -ermcin -ucicn ic|ch ___________

8inc cycI mcIemcIik ccn rekc ceriIc -ercc:crkcn gcm-cr ycng
ci-erikcn.

+ ƹ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
[ menguoso| J t|dok menguoso| }k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

4


PERNYATAAN STANDARD

Tahu dan Iaham pengetahuan matematik bagi melakukan
langkah langkah pengiraan matematik secara terbimbing,
penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah.


DESKRIPTOR

B4D1
Menyelesaikan masalah matematik mudah.


EVIDENS

B4D1E2 :
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi
tambah dan tolak.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Selesaikan soalan penyelesaian masalah yang
diberikan.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B4D1E2
Arahan :
Jcwc- :cc|cn - :cc|cn -erikuI.

1. Fck Hckim ccc 8 -cku| -uch rcm-uIcn.
Dic -e|i 3 -cku| |cgi.
8ercpc -cku|kch -uch rcm-uIcn Fck Hckim °
Fck Hckim ccc _______ -cku| rcm-uIcn.


2. Hczi¢ -eri kucing mckcn ó ekcr ikcn.
Kucing hcnyc mckcn 2 ekcr ikcn :chcjc.
Kirc -ercpc ekcr ikcn ycng Iinggc| °
/cc _______ ekcr ikcn ycng Iinggc|.


3. Hu:nc -e|i 5 -iji ncnc:. 3 -iji ncnc: ci-ucI jem. Se|e-ihnyc ci pcIcng
unIuk cimckcn. 8ercpc -iji ncnc:kch ycng ci pcIcng unIuk cimckcn °/cc _______ -uch ncnc: cipcIcng.


[ menguoso| J t|dok menguoso| }

+ =
- =
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

5


PERNYATAAN STANDARD

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.


DESKRIPTOR

B5D1
Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks
menggunakan pelbagai stretegi.


EVIDENS

B5D1E1 :
Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi
tambah dan tolak, mengikut prosedur.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Menyelesaikan soalan penyelesaian masalah.

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B5D1E1
Arahan :
Jcwc- :cc|cn - :cc|cn -erikuI.

1. izc ccc 24 -iji gu|i. Ncni ccc 15 -iji gu|i. 8ercpckch jum|ch gu|i
merekc°
Jum|ch gu|i merekc ic|ch ___________ -iji.


2. Di |cccng Jchn ccc ó3 -cIcng pckck geIch. Dic Ie-cng 20 -cIcng
pckck geIch. 8ercpc -cIcng pckck geIch ycng Iinggc|°
Fckck geIch ycng Iinggc| ic|ch ____________ -cIcng.


3. ck inch ccc 35 ekcr cycm. Dic :eem-e|ih 12 ekcr unIuk ci-ucI
kencuri. 8ercpc ekcr cycm ck inch ycng mc:ih hicup°
/ycm ycng mc:ih hicup ic|ch _____________ ekcr.


[ menguoso| J t|dok menguoso| }

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

5


PERNYATAAN STANDARD

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi.


DESKRIPTOR

B5D1
Menyelesaikan masalah matematik yang kompleks
menggunakan pelbagai strategi.


EVIDENS

B5D1E2 :
Menghasilkan corak berdasarkan bentuk 2D :
a) Segi empat
b) Segi tiga
c) bulatan


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Minta murid melukis model robot kesukaan
menggunakan bentuk 2D
(Guru boleh mengubah aktiviti dengan menggunakan
bahan maujud dan hasil yang lain mengikut kreativiti
dan tahap murid.)

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1

Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B5D1E2
Arahan :
8inc mcce| :e-uch rc-cI cengcn menggunckcn -enIuk 2D
:eperIi :egi empcI { ) , :egi Iigc { ) ccn -u|cIcn { ).


[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

6


PERNYATAAN STANDARD

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks secara kreatiI dan inovatiI.


DESKRIPTOR

B6D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik
bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi.


EVIDENS

B6D1E1 :
Mereka cipta model daripada bentuk bentuk 3D secara
inovatiI dan menerangkan model yang dibina.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Minta murid mencipta model kesukaan dengan
menggunakan kotak atau bahan bahan terbuang.
2. Bercerita atau tulis tentang hasil.
3. Catat penguasaan murid.
(Guru boleh mengubah aktiviti mengikut kreativiti dan
tahap murid.)


k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1
Nama : ................................................................................. Tarikh :..........................
Kelas : ...................................................................
Rujukan : B6D1E1
Arahan :
1. 8inc :e-uch mcce| ccri -chcn - -chcn Ier-ucng ycng
kcmu -cwc.
2. CcIcIkcn -chcn ycng kcmu gunckcn.
3. NycIckcn kencpc kcmu mem-inc mcce| -erkenccn ccn
cpc ke-cikcn mcce| ycng kcmu -inc.

1. Scyc mem-inc mcce| _________________________.


2. 8chcn - -chcn ycng :cyc gunckcn unIuk mem-inc mcce|
Ier:e-uI ic|ch :
c)___________________________________________________
-)___________________________________________________
c)___________________________________________________
c)___________________________________________________
e)___________________________________________________


3. Scyc mem-incc mcce| -erkenccn kercnc_______________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

[ menguoso| J t|dok menguoso| }
k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

6


PERNYATAAN STANDARD

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks secara kreatiI dan inovatiI.


DESKRIPTOR

B6D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik
bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi.


EVIDENS

B6D1E2 :
Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi
multimedia bagi memudah cara urusan harian.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Minta murid membina satu power point
presentation`.
2. Bercerita tentang hasil.
3. Catat penguasaan murid.
4. Lampirkan hasil dalam Iail perkembangan murid.
(Guru boleh mengubah aktiviti mengikut kreativiti dan
tahap murid.)

k55k 1ohun 1_P85

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK TAHUN 1


BAND

6


PERNYATAAN STANDARD

Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang
kompleks secara kreatiI dan inovatiI.


DESKRIPTOR

B6D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik
bagi menzahirkan idea, kreativiti dan inovasi.


EVIDENS

B6D1E3 :
Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi
dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya , guru atau
komuniti.


AKTIVITI PENTAKSIRAN

Langkah Pentaksiran :
1. Minta murid menyelesaikan satu projek kelas .
2. Bercerita tentang hasil.
3. Catat penguasaan murid.
4. Lampirkan hasil kerja / laporan / catatan di dalam
Iail perkembangan murid.
(Guru boleh mengubah aktiviti mengikut kreativiti dan
tahap murid.)


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful