Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 5
20 OKTOBER 2011
Oplage 26.000
In deze krant:
Maassluis klaar
voor de toekomst
met glasvezel
Pagina 4
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
In concert met de
Maassluise
Harmonie
Opnieuw geslaagd
concert
door Combattimento
Consort in Grote Kerk
Pagina 12
Op de Hoek van de
Wip en de Hoogstraat,
Maassluis
010-5910716
V
o
o
r

d
e

m
o
o
iste vissenu
i
t

Z
u
id
-
e
n Midden-
A
m
e
r
i
k
a
A
Z

S
i
e
rvish
a
n
d
e
l
door Chrit Wilshaus
Het vermoeden is dat de vandalen ge-
woon uit de stad komen. Ze zijn, ge-
schat, tussen de 16 en 18 jaar oud. Vol-
gens Nico Horlings, locatiedirecteur
van De Groene Hoek en belast met de
dagelijkse leiding van de school, zou
het goed zijn als de politie de jonge-
ren zou aanspreken wat ze rondom
de school uitspoken. De schooldirec-
teur zegt regelmatig te praten met de
jongens. “Maar ze zijn zo alert en op
hun hoede dat ze niet alles zeggen. Ze
zeggen alleen maar wat ze kwijt wil-
len.” Er hangen wel bordjes ‘verboden
toegang’ en het hek is verhoogd maar
de vandalen trekken zich daar bitter
weinig van aan.
Volgens Gerard van Doodewaard, bo-
venschools directeur (Stichting Meer-
voud) is de overlast wel minder gewor-
den. “Net toen we wat wilde gaan doen.
Dat komt, denk ik, ook door de goede
samenwerking met de wijkagent, Hans
Stoopman.” Horlings constateert dat
het om golfbewegingen gaat. “De ac-
centen verplaatsen zich. Maar zo erg
als momenteel is het totnogtoe nog
niet geweest. Ook wat betreft de over-
last van jonge gasten die rondom de
school lopen. Ze kunnen bedreigend
zijn voor de kinderen maar ook voor
ouders met kinderen; ze lopen met ca-
puchons op. In juni dit jaar heb ik wel
eens een poging gedaan iets vast te
leggen op een camera maar dat is mij
slecht bekomen; de camera werd mij
toen hardhandig afhandig gemaakt. Ik
Burgemeester overweegt camerabewaking
bij scholen tegen vandalisme
MAASSLUIS - Vooral in de weekeinden maar ook wel
doordeweeks slaan vandalen hun slag bij scholen in Maassluis.
Volgens burgemeester Koos Karssen is dat onacceptabel. Vorige
week vrijdagochtend ging hij, op zijn verjaardag, naar basisschool
De Groen Hoek om er over de ontstane situatie te praten met de
schoolleiding en te polsen welke maatregelen wenselijk zijn.
had dat toen gedaan in overleg met de
wijkagent. ‘Als je eens iets kunt foto-
graferen, weten wij over wie het gaat’,
werd mij geadviseerd.”
“Afgelopen weekend werd ik ‘s mid-
dags om drie uur gebeld en zondagmid-
dag ook rond die tijd”, vertelt Horlings.
“Er werd gemeld wat het gebeurd was.
Maar het alarm was niet afgegaan. Ik
snap ook wel hoe dat komt. In de ramen
zit veiligheidsglas en daardoor zijn er
geen scherven in het lokaal terecht-
gekomen, was er dus geen beweging,
waardoor het alarm niet reageerde. Dat
gebeurde trouwens wel, toen de poli-
tie in het gebouw polshoogte kwam
nemen. Vervolgens is ook het beveili-
gingsbedrijf gekomen om het alarm op
te volgen.” Volgens de burgemeester is
de gemeente op dit moment bezig de
alarmsystemen van de scholen na te
lopen. “Dit in overleg met het beveili-
gingsbedrijf dat ze geleverd heeft.”
Volgens burgemeester wordt binnen
het college al heel lang over het van-
dalisme bij scholen gediscussieerd. “Ik
vind het eigenlijk onacceptabel. Daar-
naast is het ook maatschappelijk onac-
ceptabel, want het kost gewoon geld.
We hebben overigens de schade de
afgelopen jaren wel kunnen terugbren-
gen van 150.000 naar ongeveer 50.000
euro. Er zijn al heel wat maatregelen
genomen. Maar het blijft een enorme
explosie van geweld en schade.”
Hoog hek
“In Capelle aan den IJssel is er een sys-
teem, waarbij het plein helemaal afge-
schermd wordt door een hoog hek. Er is
een regeling met de buurt dat kinderen
en jongeren daar tot acht uur ’s avonds
kunnen spelen en dan gaat het hek op
slot. De buurt sluit de hekken”, weet
de eerste burger te vertellen.” Van
Doodewaard reageert het systeem te
kennen. Karssen: “Ik heb gemerkt, na
een korte inventarisatie, dat het hier
niet zo gewenst is.” Horlings blijkt
er inderdaad geen voorstander van te
zijn. Volgens hem is het een complexe
aangelegenheid. “Dat heeft ermee te
maken dat het hier een gebied is, waar
ook veel voetgangers en mensen ko-
men en dan tref je eigenlijk de ver-
keerde mensen door deze maatregelen
te nemen.”
Burgemeester Karssen: “De raad
heeft mij gevraagd om na te denken
over camerabeveiliging.” Camerabe-
veiliging is volgens de burgemeester
lastig te realiseren, los nog van de
kosten. “Je mag niet zomaar camera’s
ophangen. De raad moet het goed
vinden en Justitie. In de binnenstad
hangen camera’s die have en goed van
de ondernemers beschermen. Maar
camera’s op een (school)plein, daar
moet je nogal wat ingewikkeldheden
voor uit halen. Maar het is bespreek-
baar, ik kan er serieus over nadenken.”
Volgens de schooldirecteuren zou het
een optie kunnen zijn. Horlings: “Ik
denk dan aan een soort verplaatsbare
unit. Dit omdat het probleem zich ook
steeds verplaatst. Want je kunt er op
wachten dat als er camera’s staan ze
ergens anders bij de school gaan staan.
Het is erg ingewikkeld.”
“Ik denk toch, zegt Van Doodewaard,
“dat je op de korte en op de langere
termijn iets moet gaan doen. Het kan
De burgemeester bracht zelf een bezoek aan het Dennendal om te praten met de schoolleiding
en te kijken welke oplossing het beste zou kunnen helpen. Foto: Roger van der Kraan.
niet zo zijn dat de leerkrachten op
maandag weer een lokaal vol glas-
scherven aantreffen. Dus wat dat
betreft zou het plezierig zijn als de
wijkagent in het weekend stand-by
zou zijn. Maar het mooiste zou natuur-
lijk zijn als er een paar op heterdaad
betrapt zouden worden.” “Je moet je
realiseren”, reageert de burgemeester,
“dat dit natuurlijk wel een vraag is die
gesteld wordt.” De wijkagent heeft
volgens Van Doodewaard overigens
destijds iets op Het Spectrum kunnen
regelen. Meer toezicht kan, aldus de
burgemeester. “Dan wordt aan de di-
recte hulpverlening gevraagd om extra
langs te komen.”
Een andere mogelijkheid in de strijd
tegen het vandalisme bij de scholen
zou rigoureus snoeien van het groen
zijn, leert een snel rondje om de school.
Maar ook betere en andere verlichting
zou mogelijk kunnen helpen. “Ik denk
dat wij een totaalplan moeten maken”,
stelt de burgemeester. Over de ca-
mera’s gaat hij met politie en justitie
praten. “Want waar camera’s hangen,
helpen ze wel. Maar ook moet geke-
ken worden naar de inrichting van het
totale schoolgebied. En een hek hoeft
niet gelijk 1,80 m te zijn.”
De burgemeester laat desgevraagd
weten op zoek te gaan naar middelen
om een en ander te kunnen realiseren.
“Want dit is, nogmaals, onacceptabel.
Ik heb al zitten uitrekenen wat kwijt
zijn aan kosten.
We zijn er uiteraard voor verzekerd,
het is trouwens nog een wonder dat de
verzekering iedere keer weer uitkeert,
maar de kosten zijn iedere keer hoog.
Met een gerichte investering zijn we
als gemeente waarschijnlijk toch
goedkoper uit.”
De burgemeester denkt overigens niet
dat er een verband is met de inbraken
in de nabijgelegen flats aan het Den-
nendal. “Maar ik ben geen recher-
cheur.” Na het gesprek met de school-
leiding stapt Karssen samen met zijn
voorlichter naar het Dennendal om
daar te praten met bewoners die het
slachtoffer zijn geworden van een in-
braak.
door Chrit Wilshaus
Nico Ouwehand, als vrijwillige ten-
toonstellingssamensteller betrokken
bij het Nationaal Sleepvaartmuseum
in Maassluis, luidde afgelopen za-
terdag, bij de opening van de nieuwe
wisseltentoonstelling De Geelbanders,
de noodklok. Volgens hem moet er in
groter verband een oplossing gevon-
den worden. :”Het zou toch zonde zijn
als sommige modellen zelden of nooit
meer uit het duister van de depots zou-
den kunnen worden gehaald om aan
geïnteresseerden te tonen.”
Ouwehand vindt dat de musea onderling
veel beter moeten gaan samenwerken.
“In het verleden hebben we soortgelijke
problemen gehad met het Scheepvaart-
museum Amsterdam. Toen wij een
model wilde lenen, deden zij daar ont-
zettend moeilijk over. We hebben toen
het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek
benaderd en daar konden we het model
al een dag daarna ophalen.”
“Professionele musea zijn dermate star
dat wij daar als vrijwilligersmuseum
‘Kleine musea dupe
van peperdure transporteurs’
heel moeilijk mee om kunnen gaan.
Want wij nemen vandaag een beslissing
en die voeren wij morgen uit. Maar bij
hen duurt het vier maanden en komt er
een hele papierwinkel bij kijken.
Wij zijn dan wel een vrijwilligersmu-
seum maar doen alles naar behoren:
wij verzekeren en kunnen zelf voor het
transport zorgen. De gesubsidieerde
musea maken echter gebruik van een
speciale vervoerder. In de praktijk
werkt dat als volgt: ze vragen één of-
ferte aan en die wordt zondermeer ge-
honoreerd.
Dat klopt natuurlijk van geen kant.
Bovendien zijn wij als vrijwilligersmu-
seum veel te duur uit. Daar moeten we
hoognodig eens over praten.”Het be-
vreemdt Ouwehand dat in heel Europa
een aanbestedingswet geldt. “Maar die
is kennelijk niet van toepassing voor
musea.”
Het grote probleem volgens Ouwehand
is dat professionele musea buitenge-
woon bureaucratisch te werk gaan. “Er
zitten daar allemaal mensen achter bu-
reaus waar je niet omheen kunt en die
dus kennelijk onmisbaar zijn.”
door Chrit Wilshaus
“Piet Smit Jr. had een visionaire blik”,
begon tentoonstellingssamensteller
Nico Ouwehand zaterdag zijn verhaal.
“Dat kwam deels doordat hij al op
20-jarige leeftijd naar Amerika was ge-
gaan om zijn studie scheepsbouw daar
te volmaken. Zijn familie hield zich al
vele tientallen, zo niet honderden jaren,
met scheepsbouw bezig maar was blij-
ven steken in het tijdperk van de houten
schepen. Piet Smit nam drie jaar na zijn
meer of meer gedwongen terugkeer uit
de Verenigde Staten de werf van zijn
oom Joost Pont over en begon onmid-
dellijk met het moderniseren van de
bouwprocedures.”
“Naast zijn voorkeur voor de scheeps-
bouw zag Piet Smit iets in de sleep-
vaart. Vooral in het binnenland en in de
havens. Het was nog de tijd van de zeil-
vaart. Zeilschepen konden sneller de
havens bereiken met behulp van sleep-
boten. In een mum van tijd had Piet
Smit met zijn Slikkerveersche Sleep-
dienst vijf sleepboten varen die zich in
de wilde vaart verdienstelijk maakten.
In 1877 verhuist hij zijn sleepdiensten
naar Rotterdam en vestigt hij zijn kan-
toor aan De Boompjes, waar ook zijn
concurrenten waren gehuisvest. Rond
de eeuwwisseling had Piet Smit in ver-
schillende disciplines rond de 60 sleep-
boten varen. En dat was veel meer dan
zijn concurrenten bij elkaar.”
“In 1906 werd de sleepdienst een NV
maar die rechtsvorm gebruikte Piet
Smit maar drie jaar want kennelijk
was hij er om uiteenlopende redenen
niet gelukkig mee. Toen Piet 64 was,
in 1912, verkocht hij zijn onderneming
aan de grootindustrieel D.G. van Beu-
ningen. De man wiens naam ook is ver-
bonden aan het museum Boymans-Van
Beuningen en, weinigen weten dat, met
het Feyenoord stadion, waar hij een van
de initiatiefnemers van was. Van Beu-
ningen had groot vertrouwen in de nog
door Piet Smit benoemde directeuren
Van Ouwerkerk en Nuij.” De dochter
en andere nazaten van Nuij waren za-
terdag aanwezig bij de opening van de
nieuwe wisseltentoonstelling.
“In 1919 werd de Havendienst Spido
van de roeiers aangekocht. De Roei-
ersvereniging Eendracht, die in de
Eerste Wereldoorlog bar weinig had
verdiend, had behoefte aan financiën.
Van Beuningen kocht de watertaxi’s
op die veelal ook sleepdiensten konden
verrichten of van oorsprong sleepboten
waren. Niemand had toen nog maar
het geringste vermoeden dat Spido zou
uitgroeien tot de toeristische attractie
van Rotterdam die heden ten dage nog
steeds is.”
“De Tweede Wereldoorlog bracht veel
MAASSLUIS – “De professionele musea en hun transporteurs
maken het ons tegenwoordig niet gemakkelijk. Zij hebben, terecht,
voorschriften maar maken gebruik van peperdure transporteurs
die het voor kleinere musea bijna onmogelijk maken om iets te
lenen. Daar moet in de toekomst beslist iets aan veranderen.”
De professionele musea blinken niet uit in flexibiliteit vindt Nico Ouwehand.
Gelukkig beschikt het sleepvaartmuseum ook over een grote eigen collectie.
Foto: Roger van der Kraan.
ellende en natuurlijk niet alleen in de
sleepvaart. Op de dag van de bevrij-
ding was er eigenlijk nog maar één van
de 60 sleepboten gereed om in actie te
komen. Met veel vindingrijkheid wer-
den snel reparaties uitgevoerd, slepers
gelicht en andere sleepboten gechar-
terd. Ze waren primair hard nodig bij
het herstel van de dijken in Zeeland en
de vele vernielingen in de haven van
Rotterdam.”
Motorsleepboten
“De Tijd ging echter snel: stoomsleep-
boten hadden hun tijd gehad en vanaf
1952 werd een nieuwbouwprogramma
opgezet dat zijn weerga niet kende.
Fraaie motorsleepboten met 600 pk
vermogen als de Amerika en de En-
geland werden in dienst genomen. De
minder sterke klasse als de Nederland,
de Turkije en de Ierland kwam in 1954
en volgende jaren van de hellingen. In
1961 werd de al opgelegde Siberië afge-
dankt en verkocht naar Italië, waar ze
trouwens nooit echt dienst heeft gedaan
als sleepboot. De bouw van Europoort,
de opkomende duwvaart, de algemene
schaalvergroting in de scheepvaart,
het waren allemaal factoren die ertoe
bijdroegen dat er nog sterkere eenhe-
den moesten komen. Piet Smit Jr. werd
deelnemer in de Nieuwe Rotterdamse
Sleepdienst, die met het toen revolu-
tionaire voortstuwingssysteem Voith-
Schneider de sleepdiensten in Euro-
poort ging verzorgen.”
Bij de wisseltentoonstelling is een
fraai geïllustreerde brochure versche-
nen. Die kon mede dankzij giften van
sponsors donateurs het licht zien. Ou-
wehand noemde zaterdag speciaal de
naam van mevrouw Toussaint, “wiens
helaas overleden echtgenoot Koos
Spido directeur Annie Gruissen opende de tentoonstelling
en ontdekte dat de voorstuwingstechnieken van de slepers ook in de Spidoboten werden gebruikt.
MAASSLUIS – Door het luiden van de bel van de Prinsenplaat,
voormalige salonboot van Spido opende directeur Annie Gruisen
van deze rederij afgelopen zaterdag op symbolische wijze de
nieuwe wisseltentoonstelling van het Nationaal Sleepvaart
Museum. Tot en met 15 april volgend jaar staan De Geelbanders,
de stoomsleepdienst van Piet Smit Jr. centraal.
Tentoonstelling
over sleepdienst visionair Piet Smit Jr.
Toussaint jarenlang aan exposities
van het Sleepvaartmuseum zijn beste
krachten heeft gegeven. De maritieme
collectie van Koos Toussaint, die een
rasechte Piet Smitter waren (zaterdag
waren er veel aanwezig bij de opening
van de tentoonstelling, red.) hebben wij
van de familie geschonken gekregen.
Daaruit is voor deze tentoonstelling in
belangrijke mate geput.” Tentoonstel-
lingssamensteller Ouwehand dankte
bij de opening van de expositie naast
alle bij de tentoonstelling betrokken
vrijwilligers in het bijzonder de heer
A.M. Overwater, Hans de Klerk, Hans
van der Ster, Gerard Fransen, Willem
Post “en de onvermoeibare Cees Dub-
beld.”
Gruisen werkt sinds 1999 bij Spido. Ik
merk steeds meer dat er niet zo’n be-
sef is hoe groot de rol van de haven is
voor de stad Rotterdam. Ik, maar dat is
wel heel persoonlijk, denk dat als we
geen haven hadden gehad, dan zaten
we waarschijnlijk in deze regio in een
dorpse omgeving en zat ik waarschijn-
lijk ergens achter de geraniums. De
haven is gegroeid en heeft deze regio
gemaakt tot wat het nu is: economisch,
gezellig en bruisend. Maar de haven
had nooit zo kunnen groeien als er geen
sleepvaart was geweest. Gelukkig wa-
ren er heel lang geleden een aantal he-
ren, toen waren dames schijnbaar nog
niet heel erg actief in het nautische ge-
beuren, die visie hadden en dachten wij
moeten hier iets mee. Deze heren had-
den niet alleen visie maar hadden ook
durf. En dat is iets wat ondernemers in
deze regio kenmerken.” Gruisen prees
verder nog de samenwerking van Spido
met de gemeente Maassluis. “Nergens
zijn we zo enthousiast ontvangen als
hier in Maassluis.”
De expositie bestaat uit een mozaiek van sleepboten, van alle soorten, maten
en types, zoals de vloot van Piet Smit ook was. Foto’s: Roger van der Kraan.
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
Kerken Weekenddiensten
20 OKTOBER 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 23 oktober
10.00 uur: ds. J. van Belzen, afsluiting
VBW;
19.00 uur: ds. O. J. vd. Ploeg, Capelle
a/d IJssel.
Zondag 23 oktober
Immanuëlkerk
09.30 uur: ds. G. van Doornik.
Koningshof
09.30 uur: ds. M. van Leerdam.
De Vloot
19.00 uur: ds. J. van Belzen, Heilig
Avondmaal.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 23 oktober
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 23 oktober
10.00 uur ds. G. J. H. Vogel.
16.30 uur ds. G. J. H. Vogel.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
23 oktober 2011
9.30 uur – dominee Peter Strating, ‘s-
Gravenhage.
Bijbelklas: groep 1 t/m 6 van de ba-
sisschool tijdens de dienst.
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen:
ds. Pieter Kleingeld 010-5903911,
pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of
via internet: www.ngkmaassluis.nl.
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 23 oktober
09.30 uur ds. leesdienst.
14.30 uur ds. H. D. Bondt.
Tijdens allebei de diensten is er kin-
deroppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer R. Olthof
plaatselijk contactadres tel. 010-
5911092.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 23 oktober
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 23 oktober
zullen Els de la Croix en Kitty Ab-
bema (Weeshuis Indonesië) spreken.
Voor de basisschoolkinderen is er een
eigentijds programma. Ook voor de
kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken en kun-
nen we elkaar ontmoeten in de mooie
nieuwbouw!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zondag 23 oktober
9.15 u Bidstond
10 uur Samenkomst
o.l.v. kandidaat J. Herben
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
GEEN senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uur
is de zaal open en staat de koffie klaar.
Om 10.00 uur begint de samenkomst.
U bent van harte welkom.
VRIJZINNIGE GELOOFS
GEMEENSCHAP AFD. MAASSLUIS
In het kerkgebouw aan de Constan-
tijn Huygensstraat 1 gaat op zondag
23 oktober voor dhr. W. Scholl uit
Vlaardingen. Aanvang van de dienst
om 10.15 v.m.
Organist is dhr P. As uit Vlaardingen.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 23 oktober
Nieuwe Kerk
10.00 uur ds. K. Jonker.
Nieuwe Kerk
19.00 uur ds. F. Bos, Waddinxveen,
zangdienst.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 23 oktober
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
Dertigste zondag door het jaar:Ex.
22:20-26; uit Psalm 18; 1 Tess.1:5c-10;
Matteüs 22:34-40
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 22 oktober: Woorddienst
met zang. Collecte wereldmissiedag
(zie mededelingen). Voorganger is
mw. Paalvast.
Zondag 23 oktober: 9.30 uur: Woord-
en Communiedienst m.m.v. het Kin-
derkoor. Tijdens deze viering is er
kindernevendienst (zie mededelin-
gen) en collecte wereldmissiedag
(zie mededelingen). Voorganger
is mw. Paalvast. Misintenties: Ans
Valk; Maria Salomé Tavares; Gerard
de Vette; Thijs Coenradie; overleden
familie Molenaar; Anton Sanders;
Koos van Mil; Jopie van der Velden-
Polman.
Maandag en dinsdag: 9.00 uur: Lau-
den.
Woensdag: 19.30 uur Rozenkrans
bidden (zie mededelingen).
Donderdag: 9.00 uur H. Eucharistie.
Voorganger is pastor Duynstee.
Driemaashave
Zondag 23 oktober: 13.30 uur: Oude-
renviering. Voorganger is mw. Paal-
vast.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHVers
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee EHBO/BHV- ers aanwezig.
Kindernevendienst
Zondag 23 oktober is er kinderneven-
dienst tijdens de kerkdienst. Tijdens
de kindernevendienst wordt het ver-
haal over het grootste gebod verteld.
Kom jij ook luisteren??
Collecte Wereldmissiedag (Missio)
Op zaterdag 22 en zondag 23 okto-
ber vieren wij onze verbondenheid en
solidariteit met de wereldkerk en dit
jaar in het bijzonder met de katholie-
ke geloofsgemeenschap in Vietnam.
Daarom is de gehele collecte bestemd
voor dit doel.
Rozenkrans bidden
In de maand oktober is er elke woens-
dagavond om 19.30 uur Rozenkrans
bidden in de Petrus en Pauluskerk.
Woorddienst
Zaterdag 29 oktober is er een Woord-
dienst waarin dhr. Cobben zal voor-
gaan.
We hebben u héél hard nodig!
Een van de dingen waar wij als ge-
meenschap in Maassluis trots op
zijn is, dat de kerk elke dag open is.
Helaas dreigt hier verandering in te
komen doordat er enkele mensen met
deze mooie taak gestopt zijn. Dit zou
kunnen betekenen dat we op dinsdag
en woensdag niet meer open zijn en
dat zou erg jammer zijn.
Misschien wilt u al tijden graag iets
doen bij de kerk, maar bent u liever
’s avonds thuis. Dan is dit juist voor
u een mooie taak. Het betreft één
ochtend in de 14 dagen, van kwart
over negen tot twaalf uur, dat u zorgt
voor een kop koffie en een luisterend
oor biedt voor wie daar behoefte aan
heeft. Er kunnen ook mensen langs
komen om even in de kerk te bidden
of een kaarsje aan te steken. U zou
ons werkelijk helpen om het mooie
karakter van onze kerk te behouden!
U kunt zich aanmelden bij mw. Wil
Cramers of bij het secretariaat.
Marianne Paalvast
Pelgrimstochten
I. Een pelgrimstocht naar Reims,
Sens, Bourges en Chartres: “Op zoek
naar Romaanse Inspiratie”. Deze
tocht wordt -Deo Volente- gehouden
in de pastorie van de H. Hartkerk te
Schiedam, op de woensdagen 19 en
26 oktober en 2 en 9 november 2011.
Aanvang; 19.30 u tot 22.15 uur.
II. Een pelgrimstocht naar Bour-
gogne in 2011: het gebied rondom
Saulieu, Dijon en Autun: “Dochters
van Cluny”. Deze tocht wordt -Deo
Volente- gehouden in de Wilgenburg
te Schiedam, op de woensdagen 23
en 30 november en 7 en 14 december.
Aanvang; 19.30 u tot 22.15 u. Inlich-
tingen: 010-4706687
H. Hart kerk: Requiem van Faure
Op zondagmiddag 30 oktober 16.00
uur zal in het kader van het gedenken
van onze overledenen het prachtige
Requiem van Faure worden uitge-
voerd door het koor Animato. In de
H. Hartkerk te Schiedam. De muziek
wordt gelardeerd door gedichten en
door projectie van kunstfoto`s. De
beelden, teksten en muziek maken
de middag tot een geheel waarin we
onze overleden dierbaren, langere
of kortere tijd geleden ons ontval-
len, kunnen gedenken. Er is ruimte
voor stilte, maar ook voor uitwisse-
ling. Een ieder wordt uitgenodigd
een foto, tekst een wens of gedachte
met betrekking tot de overledene mee
te nemen. De kerk is open om 15.30
uur. De toegang is gratis. Er zal een
deurcollecte zijn om de onkosten te
dekken.
H. Hartkerk: Oeral Kozakkenkoor
Op zondagochtend 13 november
10.30 uur zal het bekende Oeral Ko-
zakkenkoor een eucharistieviering in
Oosterse stijl muzikaal vormgeven.
Voorganger is pater Leo de Jong o.p.
De precieze tijd volgt nog. De viering
is een samenwerking van de deelge-
meenschappen Heilig Hart en St.Jan/
Visitatie.
Zie ook www.heilighartkerk.nl
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijk
werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psycho-soci-
ale problemen o.a. relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
sexueel misbruik, mishandeling),
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homosexualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
Tevens biedt het AMW hulp bij het
geven van informatie en advies m.b.t.
sociale wetgeving en voorzieningen
(sociaal raadsliedenwerk alleen op
afspraak).
Het AMW is bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00-
17.00 uur. Cliënten kunnen de hele
dag binnenlopen.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de Algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
Arabisch/Berbers spreekuur: elke
vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 23 oktober
Het Kruispunt
09.30 uur: Dhr. G. J. Pellikaan (Maas-
dijk), impulsdienst.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds A. Krol (Gorinchem).
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. L. Donkersloot (Zwijn-
drecht).
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 23 oktober
11.00 uur Woord- en Communievie-
ring, m.m.v. Parochiekoor. Pastoraal
werkster M. Lommerse.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 23 oktober
09.30 uur Woord- en Communievie-
ring, m.m.v. Parochiekoor. Pastoraal
werkster M. Lommerse.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 23 oktober
Spreker: J. v.d. Toorn.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 23 oktober
dhr. A. Verduijn.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 23 oktober
9.30 uur ds. Stephen Overduin, kin-
deropvang t/m groep 7 + Rock Solid
groep 8, 1e en 2e jaars.
11.30 uur ds. Stephen Overduin.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255 Vlaardingen
West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
Made in Heaven…
Zondag 23 oktober is er een Impuls-
dienst in Maasdijk. Deze dienst wordt
gehouden in Het Kruispunt en begint
om 10.00 uur.
Het thema in deze dienst is ‘Made in
Heaven’ en daar valt genoeg bij te be-
denken om over te vertellen, te zingen
en te luisteren.
Gertjan Pellikaan zal deze morgen
voorgaan en de band ‘The Rising
Hope’ zorgt voor de muzikale bege-
leiding.
We hopen u en jou weer te ontmoeten
op zondag 23 oktober om 10.00 uur in
Het Kruispunt.
Dier van de week
Dierentehuis
Nieuwe Waterweg
Koggehaven 16
3133 LA Vlaardingen
010 4345335
Openingstijden:
maandag t/mzaterdag 12.30-16.00 uur
www.vlaardingen.dierenbescherming.nl
Frank
Ik ben als vondeling in het asiel
terecht gekomen. Mijn verzor-
gers hebben mij Frank genoemd
en mijn leeftijd geschat op 7 jaar
oud.
Ik ben een gezellige en lieve
kater die graag komt knuffelen.
Ook heb ik nog regelmatig een
speelse bui. Ik ben op zoek naar
een nieuw thuis met een tuin en
zonder andere dieren. Misschien
wel bij jou?
Op woensdagmiddag 26 oktober
hopen we weer een zangmiddag te
houden. Het thema van de meditatie
is:’De toekomst’. Je kan hierbij aan je
persoonlijke toekomst denken, maar
ook aan de toekomst van de mensheid
en de wereld. Waar gaan we naar toe?
Er zijn altijd mensen geweest die hun
toekomstverwachtingen lieten horen,
waarzeggers, profeten, geleerden en
wijzen. Achteraf klopte er vaak niet
veel van. De volksmond noemde
hen ‘profeten die brood eten’, dat wil
zeggen dat ze zeiden wat de mensen
graag wilden horen.
De profeet Daniël leefde ten tijde
van het Babylonische rijk onder ko-
ning Nebukadnessar. Hij was met
zijn vrienden weggevoerd uit Israël
om aan het hof van Babel opgeleid te
worden tot raadsman van de koning.
Op een nacht droomt de koning, hij
wordt onrustig wakker en weet niet
meer wat hij gedroomd heeft. Nebu-
kadnessar laat alle magiërs, tovenaars
en wijzen bij zich komen en eist dat zij
hem de droom vertellen en de uitleg
erbij. Hij dreigt met de dood voor wie
hem geen verklaring kan geven. Ook
Daniël en zijn vrienden lopen gevaar,
want zij horen ook bij die groep. Da-
niël vraagt de koning om tijd en gaat
met zijn vrienden in gebed, ze smeken
God hen barmhartig te zijn en hen de
droom te onthullen. In een nachtelijk
visioen ziet Daniël de droom en weet
hij ook de uitleg. Daniël wordt gauw
bij de koning gebracht en zegt daar
dat niemand de droom kan verklaren,
maar dat er een God in de hemel is die
mysteries onthult en vertelt de droom
en de uitleg: God alleen kent en over-
ziet de toekomst U kunt dit lezen in de
bijbel in Daniël 2.
We nodigen u van harte uit om samen
met ons te zingen en te luisteren, zo-
als David schrijft in psalm 13:6:’Ik
vertrouw op uw liefde, mijn hart zal
juichen omdat u redding brengt. Ik
zal zingen voor de HEER, Hij heeft
mij geholpen’. De grote zaal is om
13.45 uur open. Bij binnenkomst en
in de pauze is er koffie of thee. Het
programma begint om 14.30 uur en
is rond 16.30 uur afgelopen. Mocht
u problemen hebben om zelfstandig
naar de Ark te komen, bel dan op
dinsdagmorgen 25 oktober tussen 9
en 12 uur de Ark tel. 010 5918392 dan
proberen wij vervoer voor u te rege-
len.
Tot ziens in de Ark, Rembrandtlaan 2,
3141 HH Maassluis.
Op zaterdag 30 juni 2012 zal voor de
twintigste keer het Govert van Wijn
Orgelconcours worden gehouden
op het Garrels-orgel in de Groote of
Nieuwe Kerk te Maassluis. Het con-
cours staat open voor jonge organis-
ten. Voor deelname wordt gedacht
aan zowel amateurorganisten als aan
studenten aan de conservatoria tot 30
jaar.
Aan de hand van een keuze uit een
aantal verplichte werken - waarbij
dit jaar een keuze uit twee verplichte
werken kan worden gemaakt - en een
door de deelnemer te kiezen vrij werk,
zal een deskundige jury de prestaties
beoordelen.
De jury bestaat uit:
Jan Jansen (voorzitter) - Soest
Petra Veenswijk - Delft
Toon Hagen - Zwolle
Er kan een keuze gemaakt worden uit
onderstaande verplichte werken:
1. Johann Seb. Bach: BWV 645 ‘Wa-
chet auf, ruft uns die Stimme’
2. Gabriel Pierné: Scherzando opus
29 no. 3 (uit ‘Trois Pièces’)
Om het voor de jury mogelijk te ma-
ken verschillende stijlperioden te be-
oordelen, moeten de deelnemers bij
de keuze voor Bach een vrij werk kie-
zen van ná 1800 en bij de keuze voor
Pierné een vrij werk van vóór 1800.
De totale speelduur per deelnemer be-
draagt maximaal 15 minuten.
Belangstellenden voor deelname aan
het concours (inschrijfgeld € 30,-)
kunnen een aanmeldingsformulier
aanvragen via de website of via on-
derstaand adres. Dit formulier moet
voor 1 april 2012 aan het secretariaat
worden geretourneerd. Verdere ge-
gevens volgen zo spoedig mogelijk
daarna.
Nadere informatie kan verkregen
worden bij het secretariaat van het
Govert van Wijn Orgelconcours: De
heer P. Bouterse, Touwbaan 68, 3142
BV Maassluis. E-mail:
pietbout@planet.nl.
Kerkradio Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag
26 oktober is het volgende pro-
gramma samengesteld.
1. Opening: “Wanneer de schemer
valt”
2. Psalm 56
3. Mijn Herder is de Here God
4. Als g’in nood gezeten
5. Meditatie n.a.v. Lucas 7: 11-17
Thema: ‘De begrafenis gean-
nuleerd’
6. Veni Jesu
7. Als een hert dat verlangt naar
water ..
8. De jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting:
2 november geen uitzending i.v.m.
Dankdag.
Voor de volgende uitzendingen
kunt u verzoeknummers aanvra-
gen tot vrijdag 4 november a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.
nl).
Zangmiddag ‘Open Ark’
Govert van Wijn Orgelconcours
Laptops & Desktops
010 5917305
www.pcmaasland.com
AUTORIJSCHOOL
GUUS VAN WIJK
Ruim 30 jaar ervaring
lessen in VW Golf, € 30,- per uur
Maassluis, tel. 06-27271100
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
TE KOOP GEVRAAGD:
Dinky- Corgi Toys -
Matchbox - Schuco - Mar-
klin - Lego - Blik Speel-
goed 50/60 er jaren etc.
Info: 06-28065833.
Wil de eigenaar van de
hond die weken geleden
mijn hond heeft aange-
vallen op Palet a.u.b.
contact met mij opne-
men (06-81936920).
HEEFT U EEN HUISHOU-
DELIJKE HULP NODIG?
Ik ben op zoek naar huis-
houdelijk werk heb veel
ervaring met gezinnen met
kinderen en oudere men-
sen. Ik woon in Maassluis
en ben een Nederlandse
vrouw. Tel 06-46540224
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttin-
gen plaatsen of verwij-
deren; vlonders leggen;
beschoeiingswerkzaam-
heden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
TE KOOP: campingkoel-
kastje (z.g.a.n.) T.e.a.b.
Tel na 18.00 uur: 06-
30109790
CALVÉ sauzen,
BONDUELLE doperwten
3 voor €1,- JUPILER
alcoholvrij bier 6-pack
voor €1,- CALVÉ
mayonaise 6 voor €1,-
*Zolang de voorraad
strekt!!
A.Z. Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
ROLLUIKEN
ELECTRISCH BEDIEND
25% korting!!!!
A.Z. Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
INFO:
06-53777967
VLOOIENMARKT
ZONDAG
13 NOV. 2011
ROZENBURG
Open 10.00 - 16.00 uur
SPH DE ROZET
Het thema van de Kinderboekenweek
is dit jaar “Helden”. Op de Parasol is
dit uitbundig gevierd met een heus
boekenbal. De leerlingen- en leer-
krachten kwamen als helden verkleed
naar school! Het feest begon met een
toneelstuk: vrouw zoekt held, waarin
de ‘held op sokken’ uiteindelijk heeft
gewonnen. Vervolgens hebben we een
heldendiner geserveerd, met bloedro-
de tomatensoep, broodjes knakworst
en spannend gekleurde pannenkoek-
jes (zwart of blauw) met ijskoud ijs!
Natuurlijk gingen daarna de voet-
jes van de vloer en liet iedereen zijn
danskunsten zien. In het kader van de
Kinderboekenweek zijn er ook weer
een aantal mooie boeken gekocht om
de schoolbibliotheek aan te vullen.
Boekenbal op de Parasol
20 OKTOBER 2011
PAGINA 3
Familieberichten
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
Wie stuurt er een kaart?
Want
Mary Borsboom
wordt
23 oktober a.s. bejaard!
Morgentale 4, 3155 NB Maasland
Hoera!
Ronald
wordt 25 oktober
50 jaar
Gefeliciteerd
Fam. Minderhoud
Fam. Moerland
’WORKSHOP FOTOGRAFIE
VOOR BEGINNERS’
bij Vigo Fotografie in Maassluis.
Meer informatie: www.vigofotografie.nl,
workshop@vigofotografie.nl of 06-12664236.
Ruim 20 jaar reden wij elke week
door Rozenburg, Maassluis en het Westland.
Afgelopen week was dat voor het laatst. Uw lieve woorden, kaarten,
brieven, taarten, planten, bloemen, cadeaubonnen, flessen wijn
enz. hebben ons volkomen verrast! Heel hartelijk dank voor al deze
welgemeende afscheidsgroeten.
De Rijdende Kaasspecialist
Oege en Anneke Boskma,
Waalstraat 9, 3181 ES Rozenburg
Het ga u allen goed!
Verdrietig om haar afscheid, maar dankbaar
voor alles wat zij tijdens haar leven voor ons
gedaan en betekend heeft, laten wij u weten
dat zacht en kalm is overleden
Wilhelmina Cornelia
Strijbos-Ruighaver
Tante Wil
weduwe van Johannes Strijbos
14 juli 1923 - 16 oktober 2011
Wim en Corrie de Heer-Ruighaver
Piet en Alie Spuij-Ruighaver
Koos Ruighaver
Maassluis, De Tweemaster
Correspondentie-adres:
Alie Spuij-Ruighaver
's-Herenstraat 28
3155 SJ Maasland
De afscheidsdienst zal gehouden worden in
de aula van de Algemene Begraafplaats aan
de Willem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis
op zaterdag 22 oktober om 11.30 uur.
Aansluitend zal de bijzetting in het
familiegraf plaatshebben.
Na de begrafenis is er gelegenheid om
samen te zijn in de koffiekamer
van het naast de begraafplaats gelegen
uitvaartcentrum.
Ons zondagskind, ons geluksvogeltje ….
en de enige die dat niet zag was hij.
Diep bedroefd moeten we mededelen
dat onze Yurre op 12 oktober 2011
het leven heeft verlaten.
Het waarom begrijpen we niet.
Yurriaan Edward Wilhelmus Marie Peeters
Yurre
Geboren in Maasland op 23 juli 1995
Gestorven in Delft op 12 oktober 2011
Astrid en Ruben Peeters
Daan
Otger
Commandeurskade 5
3155 AC Maasland
De gezongen uitvaartmis is gehouden op
maandag 17 oktober in de H. Maria Magda-
lena te Maasland. Daarna hebben we Yurre
begeleid naar zijn laatste rustplaats op de be-
graafplaats aldaar.
In vrede is ingeslapen onze bijzondere moeder, liefste oma en grootoma
ANNA WILLY RODENBURG
weduwe van
Willem Fortuin
Maassluis
* 4 oktober 1912 † 12 oktober 2011
Bewahret einander vor Herzenleid
Kurz ist die Zeit die Ihr beisammen seid
Behoedt elkaar voor hartenpijn
Kort is de tijd van samenzijn
Zuiddijk 64 rood 3143 AT Maassluis
De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 oktober 2011,
op de Algemene Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat 36 te Maassluis.
Anna Willy Rodenburg is bijgezet in het familiegraf aldaar.
Anne Fortuin † - Anny Fortuin-de Jonge
Willem
Peter en Karen met Thomas, Jorrit, Annabel
Jacco
An Fortuin
Hans en Wilma met Sebastiaan, Kristian, Joren
Robin en Myriam met Paula, Ben
Lex en Elma met Lynn, Morris
Juliette en Antie met Camillo
Wim Fortuin - Hennie Fortuin-Salij
Ineke en Rob met Bob en Jasmijn, Tim
Wim en Rianne met Maartje en Tim, Merel, Willemijn
Ruud en Marleen met Chris, Esther, Xander
Joke Fortuin
Cees Fortuin - Janneke Kranenborg
Herke en Mirjam met Jitske, Meike
Egbert en Aschwin
Mirjam en Pieter met Syp, Elin, Thije
Dirk Fortuin - Anne Hillebrand
Jolijn
Rogier
Gerda Goedhart-Fortuin - Kees Goedhart
Jeroen
Annemiek en Alexander met Mees
Wijnand en Ymke
Jan Willem Fortuin - Cocky Fortuin-van der Spek
Sjoukje Boers-Fortuin - Jan Boers
Matthijs
Femke en Geert
Laurens
Natalie
19 - 10 - 1949 19 - 10 - 2010
I N L I E F DE VOL L E HE RI NNE RI NG
Midden in het leven,
nog zoveel te geven.
Ideeën en plannen te over,
in één keer voorbij.
Voor ons was je een kei,
enig in je soort.
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort.
Jan xxx
19 - 10 - 1949 19 - 10 - 2010
Je moeder blijft je moeder.
Zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet missen,
omdat je van haar houdt.
Liefs Sharon
19 - 10 - 1949 19 - 10 - 2010
Dag lieve oma,
ik hou van u.
U hield van mij.
De tijd die wij samen hadden,
ging veel te snel voorbij.
Liefs Jamie en Senna
Hier hebben wij geen woorden voor………
Diep geschokt zijn wij na het vernemen van
het tragische nieuws over het plotselinge
overlijden van onze oud-leerling
Yurre Peeters
Wij wensen zijn ouders, zijn broers
Daan en Otger, andere familieleden en
vrienden alle sterkte toe.
Bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad
en team van de Aloysiusschool
Hij heeft het leven liefgehad
Henk
we zullen in dank nog eens omhoog kijken.
Liefs,
wij van De Waslijn
Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het overlijden van
Yurre Peeters
Wij wensen Astrid, Ruben, Daan en Otger
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
We zullen er altijd voor jullie zijn.
De Lions vrienden
Woensdagmiddag, 12 oktober, bereikte ons
het droevige bericht dat
Yurre Peeters
leerling van 4 atheneum
plotseling is overleden.
Wij herinneren ons Yurre als een vriendelijke,
hulpvaardige leerling, die onvermoeibaar was
bij de organisatie van allerlei buitenschoolse
activiteiten.
We hopen dat de herinneringen aan Yurre
spoedig sterker zullen zijn dan het verdriet
dat we nu voelen.
We wensen zijn ouders en broers Otger en
Daan veel sterkte.
Namens het Stanislascollege
Drs. A.P.M. Loogman
voorzitter Centrale Directie
Drs. A.C. de Graaff
locatiedirecteur Westplantsoen
Overweldigend en hartverwarmend waren
de vele blijken van medeleven
na het overlijden van
John W.A. Maathuis
Wij willen U daarvoor onze
oprechte dank betuigen.
Tamara Maathuis - du Pre
Duncan, Jaydan
Mitchel, Dylan, Michael
en verdere Iamilie
Maassluis, oktober 2011.
Huisartspraktijk Dr.A.A.Aziz
is gesloten
van 21-10-2011 t/m 02-11-2011
Voor spoedgevallen
de waarnemend huisarts is:
Dr.Blaauboer, Doelstraat 54A,
te Maasland, tel: 010-5926400
Open vanaf
2 januari 2012
Adres: Langetaam 15a, Maasland
Wilt u meer informatie of inschrijven?
Stuur uw email naar info@bso-djoy.nl,
bezoek onze website www.bso-djoy.nl
of bel 06 14174961 – 06 14174964
HAARMODE
MARGREET
Maassluis
tel. 010-5926022
Zuiddijk 7
Maandagmiddag
geopend.
Zaterdagmiddag
gesloten.
www.haarmode-margreet.nl
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,
t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice,
rolstoelvervoer en contractvervoer.
Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl
Wij rijden ook speciaal vervoer voor:
Maassluis
010-59 00 228
Maassluis 06-428 123 20
b.g.g. 06-461 638 84
Sportmassage Maassluis
is het adres voor:
• Een goede stevige sportmassage.
• Een relaxte Hot Stone massage.
• Een behandeling volgens
het Medical Taping Concept
• Kwaliteit en kwantiteit.
Kijk eens op de website:
www.sportmassagemaassluis.nl
Of bel voor een afspraak:
06-53797193
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Nieuws van het
Wooninformatiecentrum
Maassluis
• Op donderdag 27 oktober organiseert het WIC
een workshop Verkoopstyling door Judith
Olsthoorn. Deze is bestemd voor mensen die
hun huis te koop hebben en voor de verkoop hun
woning tip top in orde willen hebben. Judith is
binnenhuisarchitecte/vormgever en kent alle
kneepjes van het vak. Deelname is gratis, aan-
vang koffie/thee 9.30 uur, waarna de workshop
om 10.00 start (tot 12.00-12.30 uur). Aanmel-
den: tel 010 5904782 of info@wicmaassluis.nl
De deelnemers moeten plattegronden en even-
tueel fotomateriaal van hun woning meenemen.
Op die manier kan Judith iedereen goed advi-
seren wat leidt tot betere kansen bij de verkoop
van de woning.
• Op zaterdag 29 oktober is Gerry Hanneman
gastspreker tijdens een lezing (met veel en mooi
beeldmateriaal) over ‘Vierhonderd jaar wonen
in Maassluis’ in het Wooninformatiecentrum.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van
het 400-jarig bestaan van Maassluis in 2014.
Tijdens de eerste aflevering een maand geleden
was de belangstelling hiervoor erg groot en ook
nu al heeft een flink aantal mensen zich aange-
meld, maar er zijn nog plaatsen vrij. Vanaf 9.30
uur is er koffie/thee; om 10.00 start de lezing.
Na afloop is er verse soep met sandwiches.
Deelname is gratis. Gerry Hanneman is een on-
derhoudende verteller en schudt naast feitelijk
informatie ook tal van anekdotes uit haar mouw
en verder is zij dol op vragen. Alle deelnemers
ontvangen een speciale brochure over ‘400 jaar
wonen in Maassluis’ die is geschreven door
Gerry Hanneman. Aanmelden: tel. 010 5904782
of info@wicmaassluis.nl
• Tijdens de Furieade is een prachtige brochure
in groot formaat over Maassluis verschenen met
als titel Ervaar Maassluis. Daarin worden de
vele pluspunten en bezienswaardigheden van
Maassluis kort maar krachtig verwoord en het
fotomateriaal over de bijna 400-jarige stad zijn
stuk voor stuk plaatjes. Deze brochure is een ge-
zamenlijk initiatief van de gemeente, het Woon-
informatiecentrum en de Stichting Promotie
Maassluis (SPM). De brochure is voor liefheb-
bers gratis af te halen bij het WIC Maassluis.
• Bij het WIC zijn nog steeds (gratis) fiets- en
wandelroutes verkrijgbaar voor de omgeving
van Maassluis zoals Midden-Delfland, de
Maasvlakte en de Landtong (Rozenburg). Voor
elke bezoeker van het WIC ligt verder een map
Maassluise ansichten (gratis) klaar.
• Bij het WIC is de nieuwe brochure ‘Onbezorgd
wonen’ in een woonservicezone verkrijgbaar.
• Nieuw: de interne makelaardij van Maasdelta
is deelnemer geworden van het WIC Maas-
sluis. Middels o.a. een informatiepaneel is te
zien welke nieuwbouwwoningen en voormalige
huurwoningen te koop zijn in Maassluis.
• Het Wooninformatiecentrum is gevestigd aan
de Noordzee 10b en is geopend van woensdag
t/m vrijdag van 9.00 – 13.00 uur, zie ook www.
wicmaassluis.nl
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 4
Praten over
verbeteren
leefbaarheid in
Maassluis-Midden
De gemeente Maassluis houdt maan-
dag 24 oktober een gebiedsoverleg in
Maassluis Midden. In dit overleg ko-
men ideeën aan bod die de leefbaar-
heid van de buurt kunnen verbeteren.
Het overleg is bedoeld voor Maasslui-
zers die wonen in het gebied tussen
de Dijkpolder (Bomendal, Bloemen-
buurt, Verto) of Kapelpolder (Ko-
ningshoek, Componistenbuurt, Stort,
Elysium, Het Balkon).
De bijeenkomst vindt plaats in de Ko-
ningshof, Uiverlaan 20 van 19.00 tot
21.00 uur.
In het gebiedsoverleg wordt het dage-
lijkse beheer van de betrokken part-
ners op elkaar afgestemd. Daarnaast
probeert de gemeente zoveel moge-
lijk bewoners bij de leefbaarheid en
veiligheid in de wijk te betrekken en
bijzondere leefbaarheidprojecten uit
te laten voeren, zowel fysiek als so-
ciaal.
Agenda vergadering
Culturele Raad
Maassluis
Agenda voor de Algemeen Bestuurs-
vergadering van de Culturele Raad
Maassluis te houden op maandag 24
oktober 2011 om 20.00 uur in de Bur-
gerzaal.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de Algemeen Be-
stuursvergadering d.d. 6 septem-
ber 2011
4. Verslag van overleg Dagelijks Be-
stuur met Wethouder Cultuur d.d.
11 oktober 2011
5. Ingekomen post
6. Uitgaande post
7. Vertrek de heer R. van Elst
8. Verantwoordelijkheid werkgroe-
pen
9. Brainstormen over advies aan ge-
meente over Sanofigebouw
10. Verslag van de werkgroepen
- Boekenmarkt
- Dag van de Cultuur
- Open Monumentendag
- Douanehuisje
- PR en Communicatie
- Kunstzinnige Vorming Schooljeugd
- Cultureel Beleid en Subsidies
- Culturele Prijs Maassluis
- Pop ‘Up
- Kunst op het Balkon
- Cultuur Symposium
11. Verder voorkomende zaken
12. Actiepuntenlijst
13. Rondvraag
14. Sluiting
Vragenhalfuur
Om 20.00 uur is er voor een ieder
gelegenheid aan de Culturele Raad
vragen te stellen of opmerkingen te
maken over onderwerpen die tot het
werkterrein van de raad behoren. De
belangrijkste onderwerpen zijn: cul-
tuur, kunst, creativiteitsvorming, dra-
matische expressie en activiteiten op
aangrenzende terreinen.
Inspreken
Inspreken kan alleen over een onder-
werp dat op de agenda van deze verga-
dering staat. Zij, die willen inspreken,
dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn.
De agendapunten waarover wordt in-
gesproken worden zoveel mogelijk bij
voorrang aan de orde gesteld.
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Het komt in deze tijd niet zo vaak
voor dat een kerkgebouw te koop
staat omdat de kerkelijke gemeente
er uit groeit. Dat geldt in ieder geval
wel voor de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk in Maassluis die op dit
moment het gebouw de Kern aan de
P.C. Hooftlaan als kerkelijk centrum
heeft.
Afgelopen zaterdag werd het bord “te
koop” op de gevel aangebracht. “We
zijn een groeiende gemeente” aldus
kerkenraadsvoorzitter Joop Drop.
“Al geruime tijd is duidelijk dat het
gebouw niet meer aan onze eisen vol-
doet. Het aantal leden groeit gestaag
en ook het aantal activiteiten is be-
hoorlijk uitgebreid”.
Joop geeft aan dat het moeilijk is
om afscheid te nemen van de Kern.
“We kochten het gebouw in 1995 van
de FNV en het is ons eerste eigen
kerkgebouw. Sinds de opening heeft
de jonge gemeente -de gemiddelde
leeftijd ligt al vele jaren rond de 35
jaar - een hele ontwikkeling meege-
maakt. We hebben een uitgebreid jon-
gerenwerk voor alle leeftijden. Veel
van hun vriendschappen ontlenen de
jongeren aan de kerk en de meesten
blijven als jongvolwassenen actief be-
trokken bij kerk en geloof. Het is dan
ook niet zo vreemd dat bijvoorbeeld
gezinnen met kinderen zich aange-
trokken voelen tot onze gemeente.”
Volgens Joop Drop ligt de aantrek-
kingskracht van de kerk in de heldere
hoopvolle boodschap waarin Jezus
centraal staat. “Deze boodschap
moedigt aan tot gastvrijheid en be-
trokkenheid bij de samenleving. Zo
zijn er via het wekelijkse programma
“Bewegen en Ontmoeten” belang-
rijke contacten gelegd met mensen
uit culturele minderheidsgroepen
in Maassluis. Voortkomend uit con-
tacten van enkele jongeren met de
Voedselbank worden er al enige tijd
in de Kern maandelijkse maaltijden
georganiseerd waar inmiddels heel
wat mensen op af komen. Ook de ac-
tiviteiten van FDO waar ondertussen
zo’n 160 mensen gebruik van maken,
vinden in de Kern plaats”.
“We hebben in deze wereld een mis-
sie en willen graag kerk in deze stad
zijn. Vanwege de activiteiten die daar
mee samenhangen, hebben we een
groter gebouw nodig.
Er zijn contacten met de PKN over het
wijkgebouw de Ark en we hebben de
intentie uitgesproken om dit gebouw
te kopen. Uiteraard moet de Kern dan
wel een nieuwe bestemming hebben
gekregen.”
Kern te klein voor groeiende kerk
Maassluis krijgt een modern glas-
vezelnetwerk. Op dinsdag 4 oktober
heeft wethouder Huub Eitjes het offi-
ciële startsein gegeven voor de bouw,
door het plaatsen van het eerste POP-
huis (verdeelstation). Aansluitend
heeft de wethouder het glas gehe-
ven met Martijn Visser, directeur
CIF (Communication Infrastructure
Fund), Aart Verbree, directeur Cai-
way en Thale Hadderingh, operatio-
neel manager Van Gelder Telecom.
Met glasvezel wordt Maassluis één
van de snelste breedbandgebieden
van Nederland. Het netwerk biedt
enorm veel mogelijkheden op het ge-
bied van digitale diensten.
“Ik ben blij met de aanleg van het
glasvezelnetwerk. Met razendsnel
internet en nieuwe digitale diensten
verhogen we de servicegraad voor
onze inwoners en het bedrijfsleven.
Het is een bijzondere innovatie voor
Maassluis.
Wij willen graag voorop lopen als
stad en daar past de aanleg van het
glasvezelnetwerk heel goed bij,” al-
dus wethouder Huub Eitjes.
“Met het glasvezelnetwerk is Maas-
sluis klaar voor de toekomst. Het
netwerk gaat vooral veel snelheid
bieden en geeft toegang tot veel nieu-
we diensten. Digitale telvisie, inter-
actieve HD-TV, 3D televisie, online
gamen, super-
snel internet,
films en muziek
downloaden of
internet op de
TV. Met glas-
vezel kan het
allemaal en de
toekomst zal
uitwijzen welke
diensten hier
nog aan toege-
voegd worden,”
aldus Martijn
Visser, direc-
teur CIF.
CIF informeert
alle bewoners
van Maassluis
nader over de
planning en de
werkzaamheden die de aanleg van
het glasvezelnetwerk met zich mee-
brengt. Tevens informeert Caiway
haar klanten met een persoonlijke
brief.
De gemeente Maassluis en CIF heb-
ben de aanleg van het netwerk be-
krachtigd in een convenant.
CIF is verantwoordelijk voor de
aanleg van het netwerk. De bouw-
werkzaamheden lopen door tot eind
2012. CIF is reeds eigenaar van het
bestaande coax-netwerk in Maas-
sluis en wordt tevens eigenaar van het
nieuwe glasvezelnetwerk. Caiway, de
huidige dienstenleverancier over het
coax-netwerk, gaat ook televisie, in-
ternet en telefoniediensten over het
glasvezelnetwerk aanbieden.
Over CIF
CIF is een Nederlands investerings-
fonds dat met een lange termijn
visie investeert in communicatie-
infrastructuur, zoals zendmasten en
kabelnetwerken. De aandeelhouders
van CIF zijn institutionele beleggers
waaronder de grootste Nederlandse
pensioenfondsen. CIF investeert con-
tinu in telecominfrastructuur om er
voor te zorgen dat deze geschikt zijn
voor de meest geavanceerde commu-
nicatiediensten - nu, en in de verre
toekomst. CIF doet dit bijvoorbeeld
door infrastructuur te voorzien van
glasvezelnetwerken waarmee super-
snel internet, telefonie en interactieve
televisie voor gebruikers beschikbaar
worden gesteld via aanbieders van
hoogwaardige telecomdiensten.
CIF werkt transparant en vernieu-
wend en bouwt hierbij voort op een
lange termijn strategie en jarenlange
ervaring. Zo werkt CIF elke dag ge-
dreven aan het creëren van ongeken-
de communicatiemogelijkheden. CIF
brengt de wereld thuis.
Maassluis klaar voor de toekomst
met glasvezel
Na een lange tijd van mediastilte is
het uiteindelijk zover. Het supergrote
pand op de Markt nummer 6 is omge-
toverd tot een uitnodigend Armeens
Restaurant. Na een periode van leeg-
stand, is er nu gelukkig weer een on-
dernemer die brood in het pand ziet.
En niet alleen brood!
Er komt veel meer op de plank en
dat moet u gewoon binnenkort eens
gaan proeven. Veertien jaar geleden
kwam de eigenaar van het restaurant
Hovhannes Ohanyan naar Nederland
vanuit Armenië. Sindsdien heeft
hij hard gewerkt om een bestaan op
te bouwen in Nederland. In Arme-
nië studeerde hij journalistiek. In
Nederland wachtte hij jaren op een
verblijfsvergunning maar werkte in
de tussentijd bij Vluchtelingenwerk
Nederland als vrijwilliger om andere
mensen te helpen. Interesse in men-
sen heeft hij altijd gehad en heeft hij
nog steeds. Nu maakt hij zijn droom
waar om zijn eigen restaurant te ope-
nen. Hij heeft de afgelopen maanden
het pand voorzien van een nieuw in-
terieur waar heel Maassluis door ver-
rast zal worden en zeker door dat van
de bovenetage! Aan de naam: Ark
van Noach zit een hele
historie aan vast, waar
u naar kunt vragen als
u komt dineren en laat
u verrassen door de Ar-
meense gastvrijheid.
Het wordt in ieder geval
een echt familiebedrijf
dat komende vrijdag 21
oktober open gaat.
Voor de Markt is het
Armeense restaurant
een zeer welkome nieu-
we ondernemer in het
Stadshart van Maas-
sluis. Iedereen is vrijdag
21 oktober a.s. welkom
tussen 14.00 uur en 16.30
uur voor één drankje en
een hapje. Zaterdag 22
oktober a.s. is de keuken
geopend.
Kom ook genieten van
heerlijke Armeense ge-
rechten en ontdek de
Armeense gastvrijheid
op de Markt 6 in Maas-
sluis.
U bent van harte wel-
Hovhannes Ohanyan maakt zijn droom waar met
Armeens restaurant op de Markt 6.
21 Oktober a.s. opening Ark van Noach op
de Markt 6 Maassluis
Muurschildering
MAASSLUIS – Soms kom je op
een onverwachte plaats een mooi
initiatief tegen dat – hoe klein ook
– van meerwaarde is voor de omge-
ving. Het ‘schilderij’ aan de Mon-
seigneur Bekkerslaan is daar een
mooi voorbeeld van. Vrolijke kleu-
ren sieren een saaie muur.
De muurschildering aan de achter-
kant van De Hooftzaak is vorig jaar
tijdens de Vredesweek en de Buren-
dag al gemaakt maar recent zijn de
vijf panelen pas bevestigd.
“Cliënten van STOED (Stichting On-
der Een Dak, red.) en buurtbewoners,
in totaal meer dan twintig enthousi-
aste mensen, maakten de muurschil-
dering onder leiding van een Co-
lombiaanse schilder”, verduidelijkt
Sandra van der Meer. Zij is dagleider
Dagbesteding & Re-integratie bij
STOED. Dat het ophangen van de
panelen zo lang duurde had volgens
Van der Meer verschillende redenen.
“Dan was het weer niet goed, dan was
er weer iets met de verf. Bovendien zit
er nu een anti-graffiti laag op de pa-
nelen. Het heeft allemaal met vrede te
maken wat je ziet: een regenboog, een
duif, een molen.”
Tijdens afgelopen Burendag is even-
eens een kunstwerk gemaakt: een
spandoek dat binnenkort bevestigd
wordt aan het frame dat Van Gils aan
het pand heeft laten hangen. Van der
Meer daarover: “Mensen hebben al-
lemaal een foto met een stukje van
een bloem gekregen en mochten dat
met hun materialen op een groot stuk
papier nadoen. Daarvan zijn later
puzzelstukjes gemaakt en die komen
op het doek. En verder is er een tekst
gemaakt, waaruit blijkt dat een goede
buur kostbaar is.”
Een kleurrijk landschap versiert de muur aan de Monseigneur Bekkerslaan
Foto: Roger van der Kraan
Klachten over
de gemeente?
Praat er over
met de Ombudsman
Op vrijdag 28 oktober 2011 houdt
de gemeentelijke Ombudsman van
Maassluis spreekuur. Het inloop-
spreekuur is elke laatste vrijdag van
de maand van 10:00 tot 11:00 uur in
de bibliotheek van Dienstencentrum
De Vliet, Arthur van Schendelstraat
25. Het volgende spreekuur is op 25
november 2011. Als u belangstelling
heeft voor het spreekuur hoeft u geen
afspraak te maken. U kunt gewoon
langskomen.
De gemeentelijke ombudsman Maas-
sluis behandelt klachten over de ge-
meente zoals “ik krijg maar geen
antwoord op mijn brieven”, “niemand
vertelt mij wat ik tegen dat besluit kan
doen”, “de inspraak is een wassen
neus, het besluit is allang genomen”.
Heeft u een klacht ingediend bij de
gemeente en bent u niet tevreden met
het antwoord dan kunt u de ombuds-
man om een oordeel vragen.
U kunt ook bellen naar telefoonnum-
mer 010 4111600, een e-mail sturen
naar info@ombudsman.rotterdam.
nl of gebruik maken van het online
klachtenformulier op de website
www.ombudsman.rotterdam.nl
Schrijvende Lezers
Een slecht begin van de Furieade!
Op donderdagavond voor de Furie-
ade was ook ik graag naar de Douane
Harmonie gaan luisteren. Maar als
lid van de Maassluise Harmonie heb
ik de verplichting om op donderdag-
avond aanwezig te zijn bij de weke-
lijkse repetitie.
Ook nog eens extra belangrijk omdat
wij als Maassluise Harmonie zater-
dag 29 oktober a.s. een optreden heb-
ben in de Koningshof. Dus Gerard zo
onbegrijpelijk is het niet dat wij als
leden van de Maassluise Harmonie er
niet waren.
Gerard Wiegman ken ik toch als een
nuchtere man, maar hij slaat nu in
zijn proza van vorige week de plank
geheel mis. Wellicht is het verstandig
Gerard om eerst eens onderzoek te
doen waarom mensen niet aanwezig
zijn alvorens een oordeel te vellen.
Dus Gerard ook volgend jaar zullen
er geen leden van de Maassluise Har-
monie op donderdagavond aanwezig
kunnen zijn en zit er voor ons geen
revanche in.
Henk Rost (spelend lid
van de Maassluise Harmonie)
Met verbazing heb ik het artikel
“Hoogbouwvisie geen vrijbrief voor
Maassluis vol wolkenkrabbers” van
13 oktober jl. gelezen. Volgens wet-
houder Keijzer is het pas slopen van
de laatste twee Zaneveldflats na 2020
niet in strijd met eerdere afspraken.
Het is wellicht niet in strijd met eer-
dere afspraken, dat moet nog worden
uitgezocht i.k.v. de Wet Openbaar-
heid Bestuur, maar het is wel nood-
zakelijk. De leefbaarheid in deze
flats staat al jaren zwaar onder druk
en dit is ook bekend bij het bestuur
van deze stad en Maasdelta Maas-
sluis. Het (steeds) maar uitstellen van
sloop draagt hier aan bij.
Er is bijna dagelijks overlast van
(hang)jongeren, vandalisme en inti-
midatie. Er wordt gedeald en sinds
kort zijn er wietplantages. Ook is
er sprake van vervuiling en verpau-
pering. Er is in geen jaren wat aan
onderhoud gedaan. Een aantal jaar
geleden is er na veel gepraat een likje
verf overheen gehaald. Maar deze
schilfert al weer van de kozijnen en
de deuren af. De flats zijn veranderd
in een getto en het is dweilen met de
kraan open. Om u een aantal voor-
beelden te geven. De liften worden
onder gekotst en geplast. Op de ga-
lerij wordt er gepoept. Vuil, glas,
kattenbakvullingen, poepluiers enz.
worden aan de voor- en achterzijde
gewoon over de reling heen gesme-
ten. Ruzies worden midden in de
nacht luidruchtig uitgevochten op de
parkeerplaats of thuis. Klussen aan
de woning gebeurt altijd na 19.30 uur.
Huisvuil wordt naast de containers
gezet, over de reling gegooid of in de
gemeenschappelijke ruimtes gezet.
Deze ruimtes zijn, ondanks de goede
zorgen van onze huismeester, regel-
matig vervuild en stinken permanent
naar urine. Ook worden in deze flats
‘overlopers’ uit de stadsvernieuwing
geplaatst en helaas zijn dit vaak men-
sen die als regel niets meer te kiezen
hadden en met problematisch gedrag.
En andere huurders aanspreken op
negatief gedrag ontaardt in agressie
en intimidatie. En ook de bouwkun-
dige staat van de flats laat te wensen
over en dit uit zich in lekkages, tocht
en scheuren in wanden, plafonds en
vloeren. Als goed willende huurder
heb ik toch recht op een goed woon-
en leefklimaat? Ik betaal tenslotte
elke maand mijn huur en houd de
boel netjes. En dan te bedenken dat
men vroeger eerst voor een ballotage
commissie moest verschijnen om te
bekijken of men wel geschikt was om
te wonen in één van deze (elite) flats.
En kijk nu eens!
Ik kan mij niet voorstellen dat het
wenselijk is om deze flats nog tien
jaar te laten staan en waarom kunnen
ontwikkelingen in de Sluispolder,
binnenstad en de Burgemeesterswijk
niet parallel lopen? De gemeente en
Maasdelta kunnen de goedwillende
huurders toch niet laten stikken? De
problematiek wordt al jaren bij hen
onder de aandacht gebracht. Is Maas-
delta nu van plan diep in de buidel te
tasten om op korte termijn de leef-
baarheid echt te herstellen? Want als
Maasdelta het tij op korte termijn wil
keren zal er flink in de buidel moe-
ten worden getast. Voor een succes-
volle aanpak is een brede inzet van
veel partijen nodig is. Zowel de soci-
ale als fysieke leefomgeving moeten
worden aangepakt. Gemeente, cor-
poratie, politie, welzijn, onderwijs en
bewoners dienen dan intensief samen
te werken. Dus geld, energie en mens-
kracht!
Als laatste wil ik het college en de
raad graag uitnodigen om eens te ko-
men kijken in de flats. En dan niet op
een maandagmiddag als alles weer
schoongemaakt is door onze huis-
meester. Maar tijdens het weekend.
Ik ben graag bereid hen een rond-
leiding te geven zodat men eens met
eigen ogen kan bekijken hoe de situ-
atie is. En mag ik daar dan gelijk de
directie van de Maasdelta Groep bij
uitnodigen. Ik heb n.l. het idee dat zij
totaal niet weten wat er speelt. Als het
goed is zijn mijn gegevens bij beide
partijen bekend. Het is tenslotte niet
de eerste keer dat ik deze problema-
tiek onder uw aandacht breng.
Ik zie uw reactie dan ook graag te-
gemoet.
Met vriendelijke groet,
Daniëla Kousbroek
Burg. Zanevelstraat 254
3145 RM Maassluis
Schrijvende Lezers
Even wat over de inbraken in de
Dennenflat
Soms zien we hier enkele mannen
lopen in een soort van eenheidskle-
ding (blauw hemd) en een paar mooie
scooters. Die staan dan bij de buurt-
winkel voor de deur en doen in feite
niets. Terwijl er tientallen individuen
tussen de Chinees en de flat lopen te
schooieren. Nee gewoon politie wil-
len we meer zien.
Een wijkagent zien we zelden of nooit
in ieder geval niet in de avonduren.
Het stinkt naar de stikkie’s als je er
langs loopt. Het is allemaal prachtig
wat de burgervader zegt, maar de
politie zien we zelden. Mensen gaan
verhuizen omdat ze bang zijn. Is dat
zo een goede zaak? Wij denken van
niet.
Burgemeester kom hier zelf eens een
paar avondjes buurten dan zult u zien
dat onze mooie woon structuur ver-
ziekt wordt door een stel jongeren.
Een samenscholingsverbod van meer
dan enkele zou op zijn plaats zijn..
Een bewoner van de Dennenflat.
Schrijvende Lezers
Blij
MAASSLUIS – “We zijn blij
dat de gemeenteraad inmiddels
akkoord is met deze ontwikke-
lingen en zijn fiat heeft gegeven
op de grondexploitatieovereen-
komst”, dat stelt Rob de Jong,
directeur van Leyten.
Hij reageert daarmee op het ar-
tikel in deze krant van 4 oktober
met als kop ‘Vastgoedontwik-
kelaar heeft gemeente in wurg-
greep.’ “We hebben in 2009 een
afspraak met de gemeente ge-
maakt om een haalbaarheid van
het project Noorddijk/Geerkade
te onderzoeken. We hebben ge-
zamenlijk geconcludeerd dat het
plan binnen de gemeentelijke
kaders, waaronder het parkeer-
beleid, haalbaar is.”
COPD,
zo leef je ermee!
Dinsdag 8 november organiseert het
Vlietland Ziekenhuis een informatie-
middag voor mensen met chronische
longklachten COPD. Het thema dit
jaar is COPD, zo leef je ermee! Ge-
nezen van COPD is niet mogelijk,
maar kleine aanpassingen kunnen
het leven van deze patiënten wel flink
verbeteren.
Tijdens de informatiemiddag geeft
een longarts geeft uitleg over het ge-
bruik van zuurstof bij COPD. Een
longverpleegkundige geeft tips voor
het dagelijks leven en ook patiënten
zelf kunnen tips inbrengen. Voeding
is ook van groot belang.
Daarom organiseert een diëtist een
speciale proeverij. Aan het einde van
de middag is er ruim gelegenheid tot
het stellen van vragen aan de diverse
deskundigen.
De voorlichtingsmiddag, georga-
niseerd in samenwerking met het
Netwerk Longverpleegkundigen en
praktijkondersteuners, vindt plaats in
het auditorium van het Vlietland Zie-
kenhuis tussen 14.00 uur – 16.30 uur
(inloop vanaf 13.30 uur). De toegang
is gratis, maar het aantal plaatsen is
beperkt. U kunt zich tot uiterlijk 1 no-
vember aanmelden bij het Patiënten
Service Bureau, maandag t/m vrij-
dag, tussen 9.00 – 16.00 uur, telefoon
010-8930000.
Schrijvende Lezers
Het gaat echt stormen in de Zorg
U hebt ongetwijfeld de definitieve
plannen over de versoberingen in de
Zorg (zowel naar de inhoud als om-
vang) gehoord of gelezen. De ouderen
organisaties NVOG en de overkoepe-
lende CSO (Centrale van samenwer-
kende ouderenorganisaties, PCOB,
ANBO en KBO) hebben bij de on-
derhandelingen daarover met de re-
gering uitgebreid gesproken. Over de
reacties en voorstellen van de bonden
is de Regering Oost-Indisch doof ge-
bleken. Er werd niets mee gedaan.
Over inspraak gesproken! Kennelijk
zijn de ouderen bonden in aantal nog
steeds niet representatief genoeg!
Ouderen in Nederland verenigt u,
zou ik haast zeggen. Dat geldt niet al-
leen voor ouderen. Ook de werkende
zit in de nabije toekomst in het zelfde
schuitje!
Enkele feiten over het werkelijke ge-
bruik van de zorg door de 65-plus-
sers:
- slechts ca 17% van de 65+ers in
Nederland is grootgebruiker van de
zorg.
- Wel wordt 40% van de kosten in de
curatieve zorg besteed aan 65+ers
- 70% is gebruiker van de AWBZ
zorg, zowel thuis als in de verpleeg-
en verzorgingshuizen.
- Maar slechts 20% van de PGB (Per-
soonsgebonden budget) gebruikers
is 65+er.
Van dat persoonsgebonden budget
is op grote schaal misbruik gemaakt
waarbij ook de overheid steken heeft
laten vallen door onvoldoend toezicht.
Met ingang van 2013 wordt het PGB
voor het allergrootste deel geschrapt.
Alleen voor degene die thuisverple-
ging i.p.v. opname in een verpleeg- of
verzorgingshuis regelt wordt het PGB
gehandhaafd. Wordt vervolgd.
Rien van der Knaap (lid ANBO)
Merellaan 657
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 5
Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
voor WONEN voor BEDRIJVEN Gratis waardebepaling
Naam ..................................................
Adres ..................................................
Plaats ..................................................
Telefoon ..................................................
Email ...................................................

Vijverberg Maeslanden
Antwoordnummer 2
3140 AB Maassluis
Postzegel niet nodig
* B&EVastgoed bv h.o.h.n. Maeslanden makelaars & adviseurs en Vijverberg NVM makelaars Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. (010) 592 33 00
TE KOOP: Maassluis
Hoeker 44
Vergrote hoek 5-kamer patiobungalow, garage.
Vraagprijs € 325.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Tooroplaan 16
Uniek en prachtig gelegen 4-kamer villa.
Vraagprijs € 890.000,- k.k.
TE KOOP: Vlaardingen
Johan de Wittstraat 33
Recent opgeleverd luxe 3-kamerappartement.
Vraagprijs € 235.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Koolmeesstraat 56
Zeer fraaie 5 kamer hoek-eengezinswoning.
Vraagprijs € 279.500,- k.k.
TE KOOP: Vlaardingen
Keesomstraat 22
Kant en klaar 3 kamerwoning (4 mog.), 3e verd.
Vraagprijs € 135.000,- k.k.
TE KOOP: Vlaardingen
Jacoba van Beierenlaan 58
2 kamer starters appartement, 1e woonlaag.
Vraagprijs € 105.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Merellaan 375
4 kamerapp. (5 mog.) op de 7e verdieping.
Vraagprijs € 279.000,- k.k.
TE KOOP: Maasland
Foppenpolder 2
Fraai gelegen vrijstaande luxe 6-kamer villa.
Vraagprijs € 799.000,- k.k.
TE KOOP: Maaland
Kluiskade 25
Een prachtige luxueuze 6-kamer villa.
Vraagprijs € 1.485.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Dr. Albert Schweitzerdreef 357
4 kamerappartement op de 4e verdieping.
Vraagprijs € 295.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Grondzeiler 21
Ruime 5-kamer eengezinswoning.
Vraagprijs € 235.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Kornhoenstraat 38
3-kamerappartement op de 2e verdieping.
Vraagprijs € 175.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Kornhoenstraat 4
3-kamerapp. met buitenruimte begane grond.
Vraagprijs € 150.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Zeemandreef 97
Gemoderniseerde 5-kamer eengezinswoning.
Vraagprijs € 235.000,- k.k.
TE KOOP: Naaldwijk
Angulariusstraat 13
3-kamer starterswoning met plaatsje
Vraagprijs € 175.000,- k.k.
TE KOOP: ’s Gravenzande
Zandeveltplein 47
Ruim ingedeelde 4-kamer maisonnette.
Vraagprijs € 225.000,-
Huurprijs € 850,- p.m.
VERKOCHT O.V.B.
VERKOCHT O.V.B.
V
E
R
K
O
C
H
T
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven
genoemde vergunningen worden ingediend bij het college
van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij
elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Maassluis, 20 oktober 2011
Bekendmaking
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Lorentzdreef 1 Dakkapel zijdakvlak Bouwen
Korhoenstraat 39 Dakkapel voorgevel Bouwen
Prins Mauritsstraat 3 Kappen 7 bomen Kappen
Koningshoek 92361 Verwijderen asbest Slopen
Weverskade 60 Kappen 41 populieren Kappen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen:
Locatie (Bouw)plan Datum Soort
Vlaardingsedijk 14 Wijzigen gebruik 03-10-2011 Planologische
afwijking
Houtzaagmolen 6 Realiseren aanbouw 11-10-2011 Bouwen
Buis 6 Plaatsen nieuwe 13-10-2011 Bouwen
berging
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevat-
ten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo-
tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist,
kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951,3007 BM
Rotterdam.
Verleende vergunningen:
Overige APV vergunningen
• Uitstalvergunning, Etos, Mesdaglaan 195 (11-10-2011)
Vergunningaanvraag Kermis
In het kader van de Algemene wet Bestuursrecht maken burge-
meester en wethouders bekend dat zij een vergunningaanvraag
hebben ontvangen van J. van Eijk Kermisexploitatie voor het
houden van een kermis van 7 t/m 15 april 2011 van 14.00 t/m 23.00
uur op het parkeerterrein aan de Uiverlaan bij Winkelcentrum
Koningshoek zijde Hoogvliet.
Dit bericht is bedoeld om de inwoners van Maassluis te informeren
over het feit dat een dergelijke vergunning is aangevraagd. Belang-
hebbenden kunnen, schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar
voren brengen binnen een termijn van twee weken na publicatie
van dit bericht. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevrouw N.
de Ruiter (tel. 5931991) van de afdeling Openbare Orde en Wijk-
beheer, maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. Email:
vergunningen@maassluis.nl.
Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)
In 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders open-
bare ruimten benoemd en hernoemd in het kader van de invoering
van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Het gaat
hierbij om straten, pleinen, wateren en plantsoenen.
Het college heeft, mede op aangeven van de commissie naamge-
ving en met toepassing van de herziene spellingsregels van de
Nederlandse taal, besloten om
• bij straatnamen waarbij een afkorting wordt gebruikt, tussen de
afkorting en de straatnaam een punt te zetten; bv. Dr. Kuyper-
kade.
• voorzetsels bij straatnamen met een hoofdletter te schrijven;
bv. Van Beethovenlaan.
Daarnaast heeft de commissie gepleit voor éénduidig gebruik van
spelling en afkortingen in straatnamen.
Voor de koppeling van de BAG aan de basisadministratie per-
sonen (GBA) was het noodzakelijk om de juiste schrijfwijze van
alle straten in Maassluis op te nemen in de GBA. Dit is inmiddels
gebeurd met ingang van 22 september 2011. Het gaat hierbij om de
volgende straten met de nieuwe schrijfwijze:
A.E. Maasstraat M.H. Trompstraat
Burg. De Jonghkade Mgr. W.M. Bekkerslaan
Burg. Schwartzlaan P.C. Hooftlaan
Burg. Van der Lelykade P.J. Troelstraweg
Burg. Wesselinkstraat Van ‘t Hoffdreef
Burg. Zaneveldstraat Van Alphenstraat
De Génestetstraat Van Beethovenlaan
De Put Van der Helstplein
De Schans Van der Horststraat
Dr. Albert Schweitzerdr Van der Waalsdreef
Dr. Jan Schoutenlaan Van Eedenstraat
Dr. Kuyperkade Van Embdenstraat
Echtpaar Curiedreef Van Eyckstraat
G.A. Brederolaan Van Lennepstraat
H. Roland Holststraat Van Ostadestraat
Hyacintstraat Van Scorelstraat
Zure Vischsteeg
Daarnaast is er behoefte aan een eenduidige lijst met namen van
alle openbare ruimten in Maassluis. Deze lijst wordt gepubliceerd
op de website van de gemeente Maassluis: www.maassluis.nl.
>Nieuws>Bekendmakingen>Ter inzage.
Ontwerpstructuurvisie Maassluis 2011-225 incl.
ontwerp Plan-m.e.r.
Burgemeester en wethouders van Maassluis maken bekend dat de
ontwerp-structuurvisie met bijbehorende stukken met ingang van
21 oktober 2011 gedurende een periode van zes weken ter inzage
ligt. Een ieder kan tijdens deze termijn zienswijze naar voren
brengen.
Aanleiding voor het opstellen van de structuurvisie is artikel 2.1
van de Wet ruimtelijke ordening die regelt dat de gemeenteraad
ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening één of meer struc-
tuurvisies vaststelt.
De structuurvisie is voor burgers niet bindend. Er is dus ook geen
bezwaar en beroepsmogelijkheid. U kunt wel nu uw zienswijze ken-
baar maken over de ontwerp-structuurvisie 2011-2025. De structuur-
visie is de basis voor producten die wel bindend zijn voor burgers,
zoals bestemmingsplannen. De structuurvisie is ook de basis voor
toetsing van individuele vragen om een omgevingsvergunning te
verlenen of het bestemmingsplan aan te passen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het
genoemde ontwerpstructuurvisie zienswijzen naar voren brengen.
Zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en
te worden gericht aan de gemeenteraad van Maassluis, postbus
55, 3140 AB te Maassluis. Zienswijzen kunnen ook mondeling naar
voren worden gebracht. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk
een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische
afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 010-5931807.
De ontwerp-structuurvisie is te raadpegen op de landelijke voorzie-
ning www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast is de ontwerpstructuurvisie als pdf-bestand te raadple-
gen op de website van de gemeente Maassluis: www.maassluis.nl
>Nieuws>Bekendmakingen>Ter inzage>Structuurvisie 2011-2025.
De gemeenteraad heeft de volgende verordeningen vastgesteld:
Gemeenteblad 2011-nr. 19
Datum bekendmaking 12 oktober 2011
Vaststelling van de verordening op de Rekenkamercommissie Maas-
sluis 2011b. In juni 2011 is de Rekenkamercommissie Maassluis
in nieuwe samenstelling van start gegaan. Op voorstel van deze
commissie heeft de gemeenteraad besloten de verordening van
de rekenkamercommissie Maassluis op een aantal punten aan te
passen. Het betreft met name een redactieslag en een wijziging van
het artikel m.b.t. de vergoeding van reiskosten voor externe leden.
Gemeenteblad 2011-nr. 20
Datum bekendmaking 12 oktober 2011
Na overleg tussen de Klankbordgroep Lokale Veiligheid Maassluis
en het presidium van de gemeenteraad zijn de activiteiten van de
klankbordgroep beëindigd. In verband hiermee heeft de gemeente-
raad besloten de op 28 februari 2006 vastgestelde verordening van
de KLVM in te trekken .
d
ir
e
c
t
t
e

h
u
u
r
Twee 55+ appartementen te huur
In de woontorens van het complex ‘De Drie Componisten’ aan de Richard Hollaan zijn
twee driekamerappartementen te huur op de 4
e
en de 9
e
etage.

8,
50

8,
50

6,
50

8,
50

9,
50
Deze actie is geldig t/m 30 oktober 2011.
Vu|ti-V|aai Vaass|uis º Varkt 21 º 3142 GL
010 - 592 10 34 º www.muIIivIaai.nI
AppeIfesIivaI
Appelvlaai
de Luxe
Appelkruimelvlaai
Boerenland
Appelvlaai
Appelcitroenvlaai
Appelnoten-
taart
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij klach-
ten. Vergoeding zorgver-
zekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
VRAGEN OVER HOOG-
BEGAAFDHEID BIJ UW
KIND? Adviesbureau
Hoogbegaafdheid Plus-
punt: begaafdheidsonder-
zoek, plusklassen, faal-
angsttraining en e-con-
sulting. Tel.: 010-5912265
www.pluspunt.praktijkinfo.
nl
Op zoek naar
een auto?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
CALVÉ sauzen,
BONDUELLE doperwten
3 voor €1,- JUPILER alco-
holvrij bier 6-pack voor
€1,- CALVÉ
mayonaise 6 voor €1,-
*Zolang de voorraad
strekt!!
A.Z. Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK WIP,
Maassluis
RIJBEWIJS HALEN?
AUTORIJSCHOOL ”PA■LET”
Tel. 010-5925570,
www.autorijschoolpalet.nl
goedkoopste Droste
Chocoladeletters van
Maassluis! Per stuk €2,-
Gratis thuisbezorgd.
www.onlineletters.eu
o n t we r p a a n l e g o n d e r h o u d
Tuinaanleg
Snoeien
Onderhoud
Vijvers
Bestrating
Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met
RDW vrijwaring. U belt,
wij komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
Drogisterijartikelen
3 voor €2,50,
PARTIJVERKOOP!!
A.Z. Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken, bad-
kamer, toilet of vloer wil-
len laten betegelen. Ook
voor het stukadoren kunt
u bij mij terecht.
Aanbieding voor de zo-
mer!! Speciale prijzen!
Bel Bas Anemaet, tel.
06-30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 6

RESERVEREN:
NIGHTMARE
EEN HORROR-MUSICAL VAN
DICK VAN DEN HEUVEL
ZATERDAG 22 OKTOBER, 20.30 UUR C 19,50
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Daar zit je dan in het theater. De deuren gaan dicht. Het licht
gaat uit. Is jouw buurman wel te vertrouwen? De muziek
wordt onheilspellend. Kun je nog weg? Nee, want deze avond
ben jij in de ban van Nightmare, de eerste, enige, echte,
onvervalste Hollandse horrormusical. Alles draait om Craven,
een stokoude schrijver van griezelverhalen. Hij voelt dat zijn einde nadert en op het laatst
van zijn leven wordt hij nog één keer vergezeld door al die creaturen uit zijn boeken.
Nightmare is een beeldschone, spannende, romantische maar vooral ook komische musical.
NILGÜN YERLI
WEER MET HENK
ZATERDAG 5 NOVEMBER, 20.30 UUR C 20
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Nilgün´s nieuwste programma gaat over liefde en
teleurstelling, over vergeving en vertrouwen. Als het
vertrouwen verdwijnt, neemt angst de macht over. En
als angst je leidsman wordt ligt eenzaamheid op de loer. Zijn we het vertrouwen
kwijt? In elkaar, in de politiek, in de liefde en sommigen zelfs in het leven? In
een jaar tijd bezocht Nilgün Yerli 15 landen, van Afghanistan tot Amerika. Hier
onderzocht zij wanneer de liefde in haat verandert en wanneer de mensenrechten
worden geschonden.
CINEMA SCHUURKERK
BLACK BUTTERFLIES
WOENSDAG 9 NOVEMBER, 20.30 UUR C 9,00
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Black Butterfies is het veel geprezen levens- en liefdesepos
over het bewogen leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres
Ingrid Jonker. Sinds haar jonge jaren is zij op zoek naar
liefde en een thuis. Carice van Houten zet de rol van de
kwetsbare en gevoelige vrouw op treffende wijze neer.
De hlm won recentelijk Gouden Kalveren voor o.a. Beste
Film en voor Beste Actrice. Regie: Paula van der Oest.
Met Carice van Houten, Rutger Hauer, Liam Cunningham e.a..
LAUREATEN CONCERT
MAASSLUISE MUZIEKWEEK
ZONDAG 6 NOVEMBER, 14.00 UUR C 11
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Volgens goede traditie geven de meest veelbelovende
jonge musici van de Maassluise Muziekweek in november
een concert in Theater Schuurkerk.
Verschillende oud-deelnemers van het Laureaten Concert
zijn op het conservatorium gaan studeren en vonden hun
weg naar de concertpodia. Het programma tijdens deze
mooie muzikale zondagmiddag is uiterst gevarieerd, zowel qua instrumenten als
qua repertoire.
In samenwerking met Muziekcentrum Opmaat.
Met dank aan A.M. Holtkamp pianostemmer
Nog een paar nachtjes
slapen....
Aanstaande zaterdag staat er in Ko-
ningshof een heuse musical. Night-
mare gaat over Craven, een stokoude
schrijver van griezelverhalen. Op het
eind van zijn leven worden de cre-
aturen uit zijn boeken wel heel echt.
Nightmare is een spannende, roman-
tische, maar vooral ook een komische
musical. De voorstelling is ook ge-
schikt voor (niet al te jonge) kinderen.
Op de foto staan Guus Paalvast (Film-
festival Maassluis) en Henk Kuipers
(Schuurkerk/Koningshof) op het punt
de laatste flyers van deze musical te
verspreiden. Te zien zaterdag 22 ok-
tober, 20.30 uur. Kaartverkoop via
www.theatersmaassluis.nl, Konings-
hof aan de Uiverlaan en Mastersound
op de Noordvliet.
Maarten van Buuren
Maarten van Buuren onthult hierin
oorlogsmisdaden van het gewapend
verzet - geweldpleging, roofoverval-
len, liquidaties - die na de oorlog
doelbewust in de doofpot zijn ge-
stopt. Voor zijn onderzoek maakte
Van Buuren o.a. gebruik van archie-
ven van het gewapend verzet zelf; die
bronnen zijn dus onomstreden. Ook
sprak hij met getuigen van de mis-
standen bij het gewapend verzet.
De afrekening gaat onder andere
over het doodslaan van de NSB’er
Lein Francke op 8 mei 1945 door de
Knokploeg van Piet Doelman, com-
mandant van het gewapend verzet in
Zuid-Holland, terwijl er officiële in-
structies waren dat het verzet na de
bevrijding geen eigen rechter mocht
spelen.
En wat de zaak nog ernstiger maakt,
is dat Doelman en zijn Knokploeg
wisten dat Lein Francke in het geheel
niets misdaan had dat deze afreke-
ning rechtvaardigde.
De afrekening richt zich vooral op
misstanden in Zuid-Holland, maar
Maarten van Buuren heeft ook elders
archiefonderzoek gedaan en zijn be-
vindingen blijken eveneens voor an-
dere regio’s te gelden.
Na de oorlog hebben toonaangevende
geschiedschrijvers zoals Lou de Jong
de oorlogsmisdaden van het gewa-
pend verzet categorisch weggemof-
feld. Het beeld van het verzet kreeg
een braaf christelijk sausje van naas-
tenliefde en onbaatzuchtigheid, ter-
wijl het óók een keiharde wereld was
met liquidaties, onderlinge rivaliteit
en berovingen. Zo blijkt uit een rap-
portage van het verzet zelf (!) dat de
Knokploeg van Doelman een hard-
handige roofoverval pleegde op een
boerengezin waarvan bekend was dat
het geen NSB’ers waren. En de buit
van o.a. 17.700 gulden ging niet naar
onderduikers, maar naar de leden van
het verzet zelf.
Voor meer informatie:
Boekhandel Keizerrijk.
De afrekening
Ontmaskering van het gewapend verzet
Maandag:
20.00 uur Schaakvereniging Maas-
sluis
Bij voldoende aanmeldingen zal er
een yoga cursus gegeven worden. Op
maandag. U kunt zich aanmelden bij
de beheerder, M. Heesbeen tel. 010-
5914392 of 06-44618500 of bij de
heer l. Vis tel. 010-5918988.
Dinsdag:
20.00 uur Klaverjasvereniging Troef
Woensdag:
13.30 uur bridgen
19.00 uur country-dansen

Donderdag
14.00 uur ouderen gymnastiek
13.30 uur schilder club
19.00 uur biljarten
Zaterdag:
Iedere eerste zaterdag van de maand
Bingo! Aanvang 20.00 uur precies.
Nieuw!
Op donderdagochtend: van 09.30 tot
11.30 Crea ochtend. Kom er gezellig
bij.
Bovendien: elke eerste donderdag
van de maand vergadering Commis-
sie Leefbaarheid.
Zoals u ziet genoeg te beleven bij ons
in de wijkvereniging!
Er zijn nog enkele uurtjes vrij voor
andere activiteiten, hiervoor kunt u
contact opnemen met de penning-
meester hr L. Vis, te bereiken op:
010-5918988 of 06- 33659039 ná
18:00 uur.
Aktiviteiten-kalender
Wijkvereniging de Flat
Het werk van kunstenaar Ciano Sie-
wert hangt nog tot en met 30 oktober
2011 in het Gemeente-
museum Maassluis. In
de tentoonstelling ‘De
gemaakte wereld’ zijn
stedelijke en industriële
landschappen te zien.
Zo komt de Schansbrug
driemaal terug tussen
de geëxposeerde wer-
ken. Dat Ciano Siewert
de brug op verschillen-
de manieren in olieverf
heeft vereeuwigd is niet
zo verwonderlijk.
De kunstenaar die in
Utrecht woont, houdt
van industriële on-
derwerpen. Spoorvi-
aducten, bruggen en
fabrieksgebouwen met
technische constructies
zijn een regelmatig te-
rugkerend onderwerp
in zijn werk. Een brug
als de Schansbrug past
naadloos in dat reper-
toire. Deze uit 1921
stammende stalen brug
is geheel geklonken en
heeft een robuuste uit-
straling.
De Schansbrug is in
1937 op zijn huidige lo-
catie geplaatst. Voor de
Kunst als mooie illustratie van heden en verleden Maassluis
Schansbrug is Ciano Siewert op het lijf geschreven
bouw van de fundering is de Noord-
geer gedeeltelijk met een damwand
afgesloten en is een bouwput aange-
legd. De kademuren en brughoofden
zijn vernieuwd. De brug
is gebouwd bij Maschi-
nebau-Ansalt Humbolt
in Köln-Kalk naar ont-
werp van de Amster-
damse ingenieur J.H.
van Heijst. In de muse-
umcollectie is terug te
vinden dat de brug een
doorvaart had van 14
meter en een rijbreedte
van 6 meter.
Omdat er onenigheid
was over de locatie van
de brug heeft deze enige
jaren opgeslagen gele-
gen. In een krantenar-
tikel uit 1936 is sprake
van een kostenplaatje
voor de aanleg van de
brug van 93.000 gul-
den. In dit bedrag zijn
de kosten van de brug
zelf niet meegenomen
want die lag al sinds
1921 op plaatsing te
wachten.
Het krantenartikel geeft
meteen een illustra-
tief beeld van de lonen
in die tijd. De heibaas
kreeg 50 cent per uur,
heiers, timmerlieden,
metselaars, betonvlech-
ters, steenzetters en straatmakers 48
cent per uur, grondwerkers en opper-
lieden 42 cent per uur en sjouwers 34
cent per uur.
Werken aan de Schansbrug is deze
dagen weer actueel. De brug wordt
naar verwachting in januari 2012 ge-
renoveerd. In 1988 gebeurde dat voor
het laatst. De renovatie betreft de tij-
delijke demontage van de brug. Het
brugdek en de balans worden overge-
bracht naar een straalbedrijf alwaar
zij gestraald, gerepareerd en opnieuw
geschilderd worden.
De twee staanders, de zogenaamde
hameipoort, blijven staan en worden
ter plekke gestraald. De verwachting
is dat de brugverbinding ongeveer
twee maanden
niet gebruikt kan
worden.
Schilderijen
als die van de
Schansbrug maken de tentoonstel-
ling van Siewert bijzonder interes-
sant voor de Maassluizers. Kom eens
langs in het museum aan de Zuiddijk
16 in Maassluis.
In het Gemeentemuseum Maassluis
is dit najaar ook het grafische werk
van Jeanne Bieruma Oosting nog
tentoongesteld. In ‘Verhaallijn’ is een
uitgebreide selectie van haar boekil-
lustraties te zien.
Voor informatie over de tentoonstel-
lingen in en de activiteiten van het
Gemeentemuseum Maassluis kan,
behalve op maandag, tussen 14.00 en
17.00 uur worden gebeld naar num-
mer: (010) 5913813.
Gemeentemuseum Maassluis
Zuiddijk 16
3143 AS Maassluis
telefoon (010) 591 38 13
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 14.00 tot 17.00 uur
Website: www.maassluismuseum.nl
Het is nu alweer bijna twee weken
geleden. Een warme, drukke en ge-
zellige Furieade. Ingrid van de Kooij
kwam met het geweldige idee een
modeshow te willen organiseren met
de Furieade. Hiervoor heeft zij Henk
Jansen eigenaar van Amigo Amiga
Casuals & Funny Kids Store bena-
derd om een draaiboek in elkaar te
zetten. Wat een voorbereiding gaat er
aan een modeshow vooraf. Er moet
van alles geregeld worden van het
vinden van deelnemende winkels,
modellen, muziek tot het podium.
Langzaam maar zeker wordt het een
geheel, de deelnemende winkels wor-
den gevonden, Amigo Amiga Casu-
als, Funny Kids Store, Allure Bijou,
New Bolses, Daan mode, Intersport
Biesheuvel, Niek Schaper en Virgo’s
kappersteam. Dan moet er nog een
lady speaker geregeld worden, na
lang zoeken weet Cocky Berrevoets
van Virgo tijd in haar agenda te vin-
den om de modeshow aan elkaar te
praten, gelukkig, dat was weer een
stukje stress minder. Het draaiboek
wordt beetje bij beetje in elkaar ge-
zet elke week komen we een stapje
verder en de modeshow komt steeds
dichterbij. Er wordt met hulp van An-
gela Doyer van New Bolses een Flyer
voor de deelnemende winkels in el-
kaar gezet om het allemaal nog eens
extra te promoten.
De modellen worden leuk aangekleed
en de vrouwelijke
modellen van Ami-
go Amiga Casuals
worden nog even
lekker in de make-
up gezet met leuke
kapsels door Virgo
en dan kunnen we
eindelijk beginnen!
Wat was het een
succes! Het weer zat
mee, wat een hoop
bezoekers naar de
binnenstad trok en
dus ook naar onze
modeshow. Wat een
leuke reacties heb-
ben we gehad!
Graag willen we
Ingrid van de Kooij
nog bedanken om-
dat zij het communi-
catiepunt is geweest
tussen de Furieade
commissie en Henk
Jansen.
De modellen van Amigo Amiga Casuals met de tassen van New Bolses
en haar & make-up door Virgo.
Modeshow Furieade groot succes!
WIC Maassluis
organiseert workshop
styling verkoop
eigen huis
Maassluis- Het Wooninformatiecen-
trum (WIC) Maassluis, waar infor-
matie over alle nieuwbouw en de stad
Maassluis voorhanden is, organiseert
op donderdag 27 oktober tussen 10.00
– 12.00/12.30 uur een workshop Sty-
ling Verkoop eigen huis.
Judith Olsthoorn (Judith Olsthoorn
Styling Advies & Ontwerp) uit De
Lier is aangetrokken om deelnemers
aan deze workshop te leren op welke
wijze zij de eigen woning aantrekke-
lijk en representatiever maken waar-
mee de verkoop van de eigen woning
wordt bevorderd. Op dit gebied valt
er voor huiseigenaren die hun huis in
de verkoop doen ofwel hebben staan,
nog heel wat te leren aldus Judith
Olsthoorn. Judith Olsthoorn start de
bijeenkomst met beeldmateriaal dat
al in een oogopslag laat zien wat o.a.
de valkuilen zijn: teveel spullen, geen
samenhang in de inrichting, zaken
die niet meer eigentijds zijn enz. Stap
voor stap wandelt zij als het ware door
een complete woning zodat de eige-
naar leert doorzien wat er kan worden
verbeterd aan de uitstraling van zijn
huis.
Foto’s en plattegronden
Voor informatie en aanmelding: bel
met het WIC 010 5904782 of mail:
info@wicmaassluis.nl Het is de be-
doeling dat de deelnemers foto’s en
plattegronden van de eigen woning
meenemen naar de workshop. Vanaf
9.30 uur staan koffie en thee klaar;
klokslag 10.00 uur start de workshop
bij Het WIC Maassluis. Deelname
aan de workshop is gratis.
Het Wooninformatiecentrum Maas-
sluis is gevestigd aan de Noordzee
10 b in Maassluis en is geopend van
woensdag t/m vrijdag van 9.00 –
13.00 uur.
Door Simon van Zuilen
Maasland - Nog drie weekjes, dan gaat
het gebeuren. Op vrijdag 11, zaterdag
12 en zondag 13 november treedt het
Maaslandse gospelkoor Spirit ter ge-
legenheid van haar 35-jarig bestaan nu
eens niet op in een traditioneel concert,
maar in een heuse musical. Het zevende
lustrum wordt de nodige luister bijge-
zet met het opvoeren van de musical
’Mozes’. Zingen konden zij bij Spirit al,
maar zij hebben nu ook geleerd om als
een toneelgroep op te treden. Hetgeen
het 34 leden tellende koor er blijkens de
ervaringen van regisseur Frieda van Os,
koordirigent Harry Heidekamp en de
koorleden zelf, heel goed vanaf brengt.
,,Het gospelkoor is er klaar voor,’’ weet
de uit Maassluis komende regisseur.
,,We vinden het allemaal een uitdaging
om de musical neer te zetten.’’
Gospelkoor Spirit timmert al 35 jaar
aan de weg, met jaarlijks diverse optre-
dens en bij elke vijf jaar verzorgt zij een
lustrumconcert. Vorig jaar al ontstond
onder de koorleden de behoefte om het
bij de viering van het zevende lustrum
eens anders te doen, zoals bijvoorbeeld
een musical. Iedereen was op voorhand
enthousiast, inclusief het bestuur en
dirigent Heidekamp. Het werd de mu-
sical ’Mozes’, waarop Spirit zich vanaf
vorig jaar september heeft ingesteld. In
Frieda van Os uit Maassluis werd een
regisseur gevonden met voldoende er-
varing. De vroegere directeur van een
basisschool in Den Haag had zelf aan
muziekopleidingen gedaan, zelf ook
een gospel- en kinderkoor geleid, en had
er vanuit het verzoek van de Maassluise
kerken als regisseur al een ervaring van
twee musicals opzitten.
Enthousiasme
Vanaf vorig jaar is het
verenigingsleven van
Spirit geheel op de musi-
cal afgestemd. Het bleef
niet alleen bij zingen en
acteren, alle bijkomende
activiteiten werden ook
zelf ter hand genomen.
Zoals het maken van alle
kleding door de kleding-
groep, het maken van de
decors, waaronder ook
de berg Sinaï, door de
decorgroep en de ver-
zorging van het geluid
en de belichting. Ook de
stenen kruiken zijn zelf
gemaakt, in dit geval van
papier-maché. Van Os:
,,Net als de musical zelf is
alles heel langzaam opge-
bouwd, iedere keer nieu-
we dingen erbij, daardoor
verveelde het ook niet.
Het hele jaar was er veel
enthousiasme om dit te
doen, hetgeen uiteraard ook prettig voor
de regisseur is.’’ Om helemaal op zeker
te gaan, houdt Spirit vooraf, op 29 ok-
tober, nog een grote doorloopdag. Een
generale repetitie in de kerk, compleet
met kleding en decors. ,,Om te kijken
waar nog hiaten zitten,’’ licht Van Os
dit nader toe. ,,Kunnen we zo nodig nog
een aantal dingen perfectioneren.’’
Toneelspelen
Er komt heel wat kijken om een musical
als ’Mozes’ op te voeren. Zeker voor
een gospelkoor als Spirit, waarvan tot
dusver slechts een paar leden al een
keer in een musical hebben meegedaan.
,,Toneelspelen is toch heel iets anders
dan alleen in een koor zingen,’’ zo weet
Frieda van Os uit eigen ervaring. ,,Maar
het koor heeft het fantastisch opgepakt.
Het gaat heel goed, zowel met de zang
als het spelen. Het wordt echt een mooie
musical, heel goed verteld en uitgebeeld
in de kleding van toen.’’ Zelfs de spec-
taculaire tocht door de Rode Zee komt
er in voor. ,,De tocht door de Rode Zee
wordt op een ludieke manier neergezet,’’
zo geeft de regisseur aan. Ze wil echter
nog niet teveel uit de school klappen,
het moet voor de bezoekers immers nog
een beetje spannend
blijven wat ze te al-
lemaal te zien en te
horen krijgen. ,,De
bedoeling is om het
verhaal straks zo
goed mogelijk over
te brengen aan de
mensen in de zaal.
Dat zal zeker gebeu-
ren, Spirit is klaar
voor de musical.’’
Exodus
De musical ’Mozes’
sprak bij het gospel-
koor het meest tot
de verbeelding. Ge-
hoopt wordt dat de 300 plaatsen in kerk
De Ark te Maassluis drie avonden bezet
zullen zijn. Mozes leidt het volk Israël
uiteindelijk uit Egypte naar hun nieuwe
land, zoals in het bijbelboek Exodus, dat
uittocht betekent, is beschreven. Regis-
seur Van Os: ,,Het was ook voor mij
verschrikkelijk leuk om dit te doen. De
aanwezige talenten in het koor worden
volop ingezet, terwijl het verrassend is
om te zien hoe verborgen talenten zich
aandienen.’’
Op vrijdag en zaterdag begint de musical
’s avonds om 8 uur en op zondagmiddag
om 2 uur; de uitvoering duurt ongeveer
twee uur en drie kwartier. Kaarten zijn
voor volwassenen voor 8 euro en voor
kinderen tot en met 12 jaar voor 4 euro
verkrijgbaar. De kaarten zijn nu al ver-
krijgbaar bij de leden van Spirit en van-
af 22 oktober bij de volgende verkoop-
adressen: Sigarenmagazijn Hartenlust,
Palet Maassluis; Keurslagerij Baars,
winkelcentrum Steendijkpolder Maas-
sluis, Albert Heijn, Keenenburgweg
Schipluiden; DA-drogist, Veldesteijn
Maasland; Nanda Mode, Dijkshoornse-
weg Den Hoorn.
Zie voor meer informatie de website
van Spirit: www.spiritmaasland.nl.
Maaslands Gospelkoor Spirit
is klaar voor uitvoering van musical ’Mozes’
U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!
Gratis luiers bij
Gastouderbureau ViaViela Delft
er voorr u! u!
G
R
A
T
IS
Kies jij voor gastouderopvang
door oma of opa en kom je in
aanmerking voor subsidie?
Word dan nu klant bij ViaViela
Delft en ontvang 12 pakken
Pampers GRATIS!
Voor meer informatie betreffende
deze actie en de actievoorwaarden
kun je contact opnemen met Arja
van der Pot, consulente ViaViela
Delft, 06-16141204, delft@viaviela.nl.
Of kijk op www.viaviela.nl
Onder leiding van dirigent Harry Heidekamp en regisseur
Frieda Van Os, repeteert Spirit voor de musical ’Mozes’.
Foto Roger van der Kraan.
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 7
Armeens restaurant Armeens restaurant
Ontdek de Armeense keuken en maak kennis met heerlijke
Armeense gerechten en Armeense gastvrijheid.
Vrijdag 21 oktober a.s. tussen 14.00 - 16.30 uur
voor iedereen één gratis drankje en hapje.
Zaterdag 22 oktober a.s. keuken geopend vanaf 17.00 uur
Markt 6, 3142 GG Maassluis,
telefoon: 010-7521467 / 06-34320903, Hovannes_o@hotmail.com
Eindelijk is het zover....
vrijdag 21 oktober a.s.
opening
Ark van Noach gaat varen...
U bent van harte welkom!
In juni 2007 lanceerde de Culturele
Raad Maassluis zijn website. Dit
bleek al snel een succes met een stij-
gende lijn qua bezoekers die de site
wisten te vinden op het internet. In
2007 – 3371, 2008 – 5337, 2009 –
6143, 2010 – 7335 bezoekers en in
2011 waren er begin oktober al 5695.
De CRM-website is dus een veelbe-
zocht media-item voor de Culturele
Raad.
Maar de site was wel wat achterhaald
qua vormgeving en bood niet de mo-
gelijkheden welke de Raad graag
wilde hebben.
De CRM wilde
meegaan met
de nieuwe so-
cial media tools
als Twitter, Fa-
cebook en You-
Tube. Ook de
mogelijkheid
tot het houden
van polls en
het inschrijven
voor een CRM-
nieuwsbrief
stonden op het
verlanglijstje.
De vormgeving
van de website is binnen de eigen
gelederen van de CRM gedaan. Lid
van de werkgroep PR & Communi-
catie, Gertjan van de Velden deed
de vormgeving. Voor de technische
invulling kon de CRM rekenen op
de bestaande provider Palcoma ICT-
diensten. Deze bouwde met schetsen
van de CRM een nieuw Content Ma-
nagement Systeem.
De kosten voor de nieuwe website
worden gesubsidieerd door de Stich-
ting Sociaal Cultureel Fonds Maas-
sluis.
Geheel vernieuwde website
Culturele Raad Maassluis
Rode Kruis vraagt
deelnemers en
materialen om te breien
Breien voor de medemens is een nieu-
we Rode Kruis activiteit en start op
maandag 24 oktober van 13.30 – 15.30
uur. Wat gaan we breien; kindertruien
in de leeftijd van 2 -12 jaar, mutsen,
handschoenen, sjaals, vesten voor
kinderen en volwassenen. Deze brei-
werken gaan naar de zuster afdeling
van het Rode Kruis in Tg Secuiesc in
Roemenië. Tg Secuiesc is een partner
stad van Maassluis en sinds 1999 heb-
ben we al goede contacten met deze
Rode Kruis afdeling. De kinderen en
volwassenen kunnen goede warme
kleding gebruiken. Want de winters
duren daar van begin oktober tot en
met medio april. Op iedere maandag-
middag van 13.30 -15.30 uur kan er
alle soorten en kleuren wol/katoen
en breinaalden gebracht worden. Er
zijn brei patronen aanwezig, u mag ze
ook meebrengen. U kunt ter plekke
starten met het breien met een kopje
koffie of thee erbij. Het breiwerk kan
ook meegenomen worden naar huis
en daar afgemaakt worden.
De breiwerken worden netjes inge-
pakt en gaan dan met het jaarlijkse
transport mee naar Tg Secuiesc. Ook
vragen we vrijwilligers om te helpen
met de organisatie van de middagen
en het inpakken en bijhouden van het
aantal breistukken.
Adres Rode Kruis Huis locatie Maas-
sluis /Maasland, Spechtstraat 51 te
Maassluis.
Voor informatie kunt u bellen naar:
Rode Kruis district kantoor Nieuwe
Waterweg Noord: 010-2342049, ie-
dere werkdag van 09.00 -12.00 uur.
Op 1 oktober jongstleden, de warm-
ste 1 oktober ooit, vond de 1e Ver-
warmingsshow van Warmteservice
Westland plaats. Terwijl in de show-
room aan de Naaldwijkse Hovenier-
straat 109 de modernste CV-ketels
gedemonstreerd werden, konden
de kinderen zich vermaken met een
clown, een springkussen en een slag-
werkgroep. Er was ook een echte ijs-
coman die ijsjes uitdeelde. Ofschoon
het super mooi weer was en er diver-
se andere leuke evenementen in het
Westland waren, brachten velen een
bezoek aan deze show. Logisch, want
met de te verwachten strenge win-
ter levert een efficiënte en energie-
zuinige verwarmingsinstallatie een
flinke besparing op. De adviseurs van
Warmteservice Westland zagen dan
ook veel tevreden mensen de show-
room verlaten.
Prijsuitreiking loterij
De meest blije bezoekster moet wel
Daisy Alsemgeest geweest zijn. Zij
won voor haar moeder de eerste prijs
in de loterij: een revolutionaire Pirou-
wet gaswasdroger!
De tweede prijs, een Nibette close-
in plintboiler, ging naar de heer P.
Mooijman.
De heren Eikelenboom, Van der
Helm en Van der Voort namen een
gratis serviceabonnement voor een
jaar mee naar huis.
’Barre tijden voordeelactie’
Heeft u de show gemist? Geen nood!
Tot 1 januari 2012 kunt u nog profi-
teren van de ’Barre tijden voordeel-
actie’ van Warmteservice Westland.
Een telefoontje naar 0174 240986 is
voldoende voor een afspraak. Bin-
nenlopen in de showroom kan na-
tuurlijk ook. Het deskundig advies
van ons enthousiaste team en de kos-
tenbesparende aanbiedingen leveren
u direct een warm gevoel op. Dat is
toch prettig met de winter in aantocht!
Wij zien u graag bij Warmteservice
Westland C.V. / GasRent Westland
aan de Hovenierstraat 109 in Naald-
wijk.
De meest blije bezoekster van de 1e Warmteservice Westland
Verwarmingsshow, Daisy Alsemgeest, met de door haar gewonnen prijs
een Pirouwet gaswasdroger
Warme belangstelling... en prijsuitreiking
Verwarmingsshow
Warmteservice Westland
Karel Doorman groep
Welpen
Deze zaterdag hebben we verschil-
lende posten gedaan bij de welpen.
Bij de ene post leerden we iets over
EHBO, bij de andere over knopen,
de veiligheid van ons gebouw. Het
openen en sluiten hebben we ook nog
even geoefend. Maar natuurlijk was
er tussendoor nog een limopauze en
tijd voor een spelletje. Op het einde
hebben we met z’n allen het openen
nog een keer gedaan en natuurlijk
gesloten.
Aankomende zaterdag hebben we
gewoon opkomst van 10.00 - 12.00
uur. Ook gaan we een aantal welpen
installeren, maar hierover volgt nog
een e-mail.
Waterscouts
Na de natte opkomst van vorige week
hadden we weer heerlijk weer. On-
danks de kou was het een heerlijke
dag om te zeilen. We zijn meteen na
het openen naar de Foppenplas ver-
trokken. Daar hebben we bij ieder-
een de zeilkennis opgefrist, iedereen
kreeg weer in de vaste groepjes een
praktijk instructie.
Nadat iedereen weer goed geoefend
had hebben we nog even een spelletje
gedaan op de kant en een beker limo
gedronken. Helaas was het alweer tijd
om terug te gaan richting de Scout-
hoeve. We zijn rustig terug gaan zei-
len, halverwege hebben we alle boten
weer op sleep gelegd en zijn we door
gevaren.
Volgende week hebben we gewoon
opkomst van 12 tot 17 uur. Voor meer
informatie of vragen of als je een
keertje wilt komen kijken kun je altijd
mailen naar
waterscouts@scoutingkd.nl.
Schiedam - 010 - 462 10 33 of kijk op www.pavanderkooij.nl
APK KEURING
ALLE MERKEN
€ 9,95*
*Prijs voor personenauto’s, inclusief BTW, 4-gastest en afmeldkosten. Toeslag dieselmotoren € 14,95
Schiedam - 010 - 462 10 33 of kijk op www.pavanderkooij.nl Maassluis - 010 - 591 29 22 of kijk op www.pavanderkooij.nl
*Prijs voor personenauto’s, inclusief BTW, 4-gastest en afmeldkosten. Toeslag dieselmotoren € 14,95 *Prijs voor personenauto’s, inclusief BTW, 4-gastest en afmeldkosten. Toeslag dieselmotoren € 14,95
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 10000 km 2010
Opel Astra 1.4 16V 5-drs Edition 23000 km 2009
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Toyota Rav 4 2.0 4WD Dynamic 29000 km 2009
Hyundai Getz 1.4 Cross 5-drs 8000 km 2008
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Fiat Sedici 1.6 16V Young 26000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V Linea Luna 5-drs 39000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Daihatsu Sirion 2 1.3 16V 39000 km 2007
Opel Corsa 1.2 16V Cosmo 5-drs 27000 km 2007
VWCaddy TDI 77kw 58000 km 2007
Suzuki Swift 1.6 Sport 66000 km 2007
Opel Astra 1.6 16 V Edition 45000 km 2006
Peugeot 207 1.6 16V XS Pack 136000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Automaat 29000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Fiat Punto 1.2 Dynamic 18000 km 2005
Ford Fiesta 1.4 Ambiente 57000 km 2005
Suzuki Liana 1.6 16V Exclusive 84000 km 2005
VWTransporter 1.9 TDI 136000 km 2005
Toyota Yaris Verso 1.3 16V Luna+Airco 125000 km 2004
Citroen C3 1.4 Difference 23000 km 2004
Renault Megane Scenic 1.6 16V Dynamic 93000 km 2003
Mitsubishi Space-star 1.6 Comfort Autom 85000 km 2002
Opel Zafira 1.8 16V Elegance Autom 89000 km 2001
Opel Zafira 1.8 16V Elegance 92000 km 2001
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Opel Zafira 1.8 16V Elegance 83000 km 2000
Renault Twingo 1.2 Elite 132000 km 1998
Toyota Starlet 1.3 195000 km 1995
Mercedes 190E 160000 km 1994
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
Glas
Behang
Verf
Reigerstraat 28
3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
e-mail: info@marienvaneijmeren.nl
marien
van
eijmeren H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Uw boom te groot voor de tuin?
Wij kunnen hem voor u snoeien of rooien!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
Noordvliet 27 • Maassluis • tel. 010 - 5923298
Boekpresentatie
zaterdag 22 oktober 10.00 uur
Witte kerkje
Const. Huygensstraat 1,
Maassluis
Maarten van Buuren
De afrekening
Toegang vrij
ms
Graaf Florisplein 18
2691 ZW ’s-Gravenzande
Telefoon (0174) 417015
www.novios.nl
...om ruimte te maken voor de nieuwe collectie.
Inpakken en wegwezen!
De mooiste bruidsjaponnen
tussen € 250,- en € 500,- per stuk
(maat 38 t/m maat 46)
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
Ook specialist in grote maten
KORTINGSACTIE...
Vrijdag 4 november van 14.00-22.00 uur
Zaterdag 5 november van 10.00-16.00 uur
Een auto
voor de zaak
kopen?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
TE KOOP: 4 leren eet-
hoekstoelen, geel. 75
euro. Speedbootje 4 pers.
met dekzeil en trailer. ligpl.
Vliet. 8pk. motor. Goede
prijs. Dames bowlingbal
met tas 25 euro. Tel. 06-
53285080
Ook deze week probeer
ik mijn oproep maar weer
eens gestalte te geven,
met mijn vraag naar oud
speelgoed wat u mis-
schien al lang ergens nog
hebt liggen en event. wil
verkopen aan mij. Ve-
len interesses heb ik van
speelgoed en/of folders
van de div. winkels uit de
jaren ‘45 & ‘68. Ben be-
nieuwd naar uw event. re-
actie op: 0104225603 Bij
voorbaat dank.
WINTERACTIE!!!
knikarmscherm,
elektrisch bediend*, zo-
lang de voorraad strekt!!
bijv. 5 meter breed x 2,5
meter uitval €949,-
Informeer in onze
showroom:
AZ Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
TE KOOP: Rolluik Velux
Type GGL U04. Past op
de luiken in de zeehelden-
buurt. Prijs €250,- Tel. 06-
55390299
WONINGRUIL MAAS-
SLUIS: AANGEBODEN:
grote eengezinswoning in
Vertowijk, 4 ruime slaap-
kamers, voor / achtertuin.
Huur € 750,- Minimum
vereist (gez.) inkomen
33.700,- GEVRAAGD:
Nette woning, minimaal
twee slaapkamers maxi-
male huur €550,-. Niet in
Oost. Tel. 06-50518705
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Hét adres voor
repareren, vernieuwen
of plaatsen van >>>>>>
> Alle soorten
dakbedekkingen
> Zinken dakgoten
> Hemelwater afvoer pijpen
> Dakpannen
> Natuurleien
Gebr. van Ruyven B.V.
Van Ruyvenlaan 3A, 2685 LC Poeldijk
Tel. 06-22571340
E-mail info@ruyven-dak.nl
Internet: www.ruyven-dak.nl
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
COMPUTERREPARATIE
ESSALU
010-5938090
WWW.ESSALU.NL // INFO@ESSALU.NL
E.M. Bonte - Maasland
- Voor particulier en bedrijf
- Aan huis of kantoor
- Systeem en netwerkbeheer
- Alle merken PC’s en notebooks
- TV / multimedia
- Verkoop hardware / software
- Webhosting en online-backup
- Serviceabonnement
Bride a Dress
van de Kasteelestraat 56b
2691 ZP ‘s Gravenzande
06-10606519
info@brideadress.nl
www.brideadress.nl
Ga jij binnenkort trouwen en ben je op zoek
naar een mooie en betaalbare bruidsjurk?
Komdan naar Bride a Dress.
De bruiden die in oktober of november een
jurk bij ons kopen, krijgen op vertoon van
deze advertentie een gratis hoepel t.w.v.
80 euro kado!
Wij helpen je graag om
je droomjurk te vinden!
TE KOOP: Pentium 4-3.
6 ghz, 512 mb-240 gb
hd + 15 inch lcd scherm
+ draadloos toetsenbord
+ muis + webcam prijs:
t.e.a.b. Tel na 18.00 uur:
06-30109790
TE KOOP: Zibro petro-
leumkachel, ideaal als
tweede kachel of voor
gebruik in schuur of ca-
ravan. Geeft veel warmte.
T.e.a.b. Tel na 18.00 uur:
06-30109790
COCA COLA 24 blikjes
voor €9,95
SUIKERSPIN in POT €1,-
Snoepspeeltjes leuk als
CADEAU vanaf €0,50
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 4, HOEK
WIP, Maassluis
HEEFT U EEN HUISHOU-
DELIJKE HULP NODIG?
Ik ben op zoek naar huis-
houdelijk werk heb veel
ervaring met gezinnen met
kinderen en oudere men-
sen. Ik woon in Maassluis
en ben een Nederlandse
vrouw. Tel 06-46540224
SINT OP BEZOEK?
Kijk op
www.sintverhuur.nl
of bel 06-14378406
TE KOOP: 2 scheepsboe-
ken, groot K.N.S.M. 1856
- 1981 + Ned LLoyd op
één koers. €20,- Tel. 0174-
387197
TE KOOP: PIANO met
eikenhouten kast. Mooie
warme klank. Bouwjaar
1953. Prijs €50,- Tel. 06-
25548266
TE KOOP: Witte compu-
terkast €40,- ± 15 gebruik-
te verhuisdozen i.g.st.
€5,- 2 petroleumstellen
á €5,- per stuk. Tel. 06-
45114667
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 8
Westeinde 6, 3146 BZ Maassluis
Tel: (010) 592 01 35
info @shopanddrop-online.nl
www.shopanddrop-online.nl
0GGOQQMGGPU
GGPMKLMLGQR
QP\GYGDUJQR
',(5(163(&,$$/=$$.
NIEbW
IN HEI ASSOkIIMENII
GkAIIS ONIDOOI-
DOOSJE 8IJ 2 FAKJES
FAkMFOOD FkESH
OOK NIEbWI
FAkMFOOD IkAINEkS
10
gemengde roosjes

1,95
Aanbieding geldig in onze beide filialen.
W.C. Steendijkpolder (010-2262740)
W.C. Koningshoek (010-5925151)
Maak nu online uw
reparatie afspraak bi¡:
petersmit2wielers.nl
En laat uw Ӿets CRATlS
ophalen en bezorgen.
Westeinde 24a,
3146 ßZ Maassluis,
tel. 010-5928799
www.petersmit2wielers.nl
Westeinde 36, 3146 BZ Maassluis
Tel. 010 - 5915234
www.bakkervanroon.nl
Crazy Hours
a.s. zaterdag 22 oktober van 14.00 - 16.00 uur
VOOR ALLE HELE BRODEN:
1 + 1 GRATIS
*
* goedkoopste brood gratis * bestellen is niet mogelijk * op = op
Roomboter amandelstaaf nu voor € 3,99

KLANTENPAS VOORDEEL
BIJ DROGISTERIJ WILDENBURG
1. U spaart altijd voor een € 5,- cadeaubon
2. Friday Night Happy Hour:
Van 18.00 - 20.00 10% korting op alles*!!!
3. U ontvangt bij ons 10% tot 50% korting
op alle parfumerie*!!!
*Kortingen niet i.c.m. lopende acties, niet geldig op TNT, loterijen en babyvoeding.
Winkelcentrum Steendijkpolder, Tel.: 010 - 5924843
Kapsalon Mon Cherie
Westeinde 30, 3146 BZ Maassluis
Tel. 010-5913679
Dinsdag t/m vrijdag:
09.00 tot 17.00 uur
Zaterdag:
08.00 tot 13.00 uur
Wij werken altijd zonder afspraak!
www.kapsalonmoncherie.nl
Ben je aan het winkelen, krijg je
spontaan een mand
met boodschappen cadeau!
Dus blijf vooral bij ons
winkelen en wie weet
is de volgende mand voor u!
Deze actie is tot stand gekomen door
deze winkeliers van de Steendijkpolder.
Onze rookworst is
goud waard!
Tijdens de landelijke rookworstkeuring is onze
rookworst met goud bekroond. De vakjury
beoordeelde onze rook-
worst op geur, kleur,
smaak en samenstel-
ling. Geniet ook van
onze ambachtelijke
specialiteit!
O
K
W
O
RR
SSS
TTTT
RRRRR
OOOOOO
OOO
RR
O
K
W
O
RR
S
TTT
R
OOO
O
R
Tijdens de nationale productkeuring georganiseerd door de Vereniging van Keurslagers is vooral gelet op
t(FVS t,MFVS t4NBBL t4BNFOTUFMMJOH
De vakjury stelde vast dat EFBNCBDIUFMJKLFSPPLXPSTUWBO,FVSTMBHFS
WBOVJUTUFLFOEFLXBMJUFJUJTFO IFUQSFEJDBBUGOUDKEUR verdient
R
ROOKWORST
2011-2012
Certif caat
/BNFOTEF7FSFOJHJOHWBO Keurslagers R.J. Bakker, directeur
/BNFOTEFWBLKVSZ P.H. van Trigt, voorzitter
1 liter zelfgemaakte
erwtensoep
+ een met goud
bekroonde
rookworst
Deze week voor
€ 5.50
Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl
Frans en Jacqueline Baars
WinkelcentrumSteendijkpolder
3146 BZ Maassluis-West
Tel. (010) 5921224
www.baarsmaassluis.keurslager.nl
O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
g
s
-

e
n

h
a
n
d
e
l
s
p
r
a
k
t
i
j
k
Ondernemings- en
handelspraktijk
Visser Quispel Heidema is een modern advocatenkantoor en heeft een zeer ruime
ervaring in de ondernemings- en handelspraktijk. Deze praktijk bevat de rechts-
gebieden, welke ondernemers en not-for-profitinstellingen dagelijks tegenkomen.
Daarbij kunt u onder andere denken aan fusie en overname, herstructurering, ar-
beidsrecht, huurrecht, algemeen contracten recht, verzekerings-/aansprakelijkheids-
recht, intellectueel eigendom, faillissementsrecht en incasso.
Wij geven u heldere adviezen en procederen indien dat nodig is. Daarbij stellen wij
overeenkomsten en algemene voorwaarden op. Vanzelfsprekend houden wij bij
voornoemde werkzaamheden rekening met al uw belangen. Het door u beoogde
resultaat en kwaliteit staat voorop. Ook zijn wij in staat om uw openstaande vor-
deringen snel en efficiënt te incasseren. Naast de scherpe voorwaarden voor de
behandeling van incassozaken bieden wij uitstekende voorwaarden en tarieven voor
de behandeling van andere zaken.
U kunt telefonisch met ons contact opnemen en/of direct een afspraak maken.
Koningin Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
T. 010-4342886 • www.vqh.nl • info@vqh.nl
Tevens gevestigd in Oud-Beijerland
Sinds kort ook
gevestigd in
Vlaardingen
20% KORTING
OP DE GEHELE
KINDERCOLLECTIE
NELSON SCHOENEN
Nieuwstraat 13 • 3141 AA Maassluis
m.u.v. de aanbiedingen
PAST-ELLE
Lingerie & Borstprothesen
Waalstraat 36, 3131 CS Vlaardingen. Tel. 010-434 23 99
www.past-elle.nl
• Badmode
• Nachtmode
• Luxe lingerie t/m H
• Panty-corseletten
• Ondergoed
• Borstprothesen
DE VEERHEUVEL
(H)eerlijk uit eten!
MAANDMENU € 24,
75
Gefrituurde garnalen
met romige knoflooksaus
of
Gefrituurde Champignons
gevuld met gehakt
***
Zalmfilet met Gamba’s
of
Varkenshaas Preisaus
***
Chocoladetaart met ijs en slagroom
***
Ook voor uw feesten
en partijen.
Café - Restaurant
De Veerheuvel
Nieuweweg 1 / 3181 LJ
Rozenburg / Tel. 0181 212225
BIJ DE VEERPONT
• Reserveren gewenst
• ’s Maandags gesloten
• Tevens à la carte
• Terras aan het water
Wie komt ons team versterken?
Verkoopmedewerkster (m/v)
voor zaterdag en schoolvakantie.
Leeftijd 16 / 18 jaar.
Slagerij P. Verduyn
Zuidvliet 7 - Maassluis
Tel: 010 5924752 (na 18.00 uur)
NN Uitzendbureau
Zoekt per direct voor haar vestiging in Vlaardingen
Intercedente/Telefoniste m/v
Fulltime
Werkzaamheden:
- behandelen telefooncentrale
- behandelen van inschrijvingen
- administratieve werkzaamheden
- verwerken van salarisadministratie
Functie-eisen:
- representatief
- goede communicatieve vaardigheden
- ervaring met Word en Excel
- ervaring met Freepack is een pré
- nauwkeurig en meedenkend
- goede beheersing van de Nederlandse taal
Wij bieden:
- een afwisselende en uitdagende baan
- bij gebleken geschiktheid een vast
dienst verband
- goede salariëring
Heeft de bovenstaande functie je interesse gewekt?
Stuur dan jouw schriftelijke sollicitatie naar:
NN Uitzendbureau, Hoogstraat 128,
3131 BP Vlaardingen of mail je sollicitatie naar:
info@nnuitzendbureau.nl
Gevraagd:
- ALL-ROUND
MEDEWERKER
- Geheel zelfstandig uitvoeren van
werkzaamheden m.b.t. douche- en
keukenrenovaties en alle voorkomende
werkzaamheden in lege woningen.
- Ervaring in timmer-, tegel- en stucwerk vereist.
Sollicitatie:
van Asten Onderhoud
Industrieweg 10
3144 CH Maassluis
Tel. 010 - 5919567
O N D E R H O U D
Van Kessel Ventilatie b.v.
Is een dynamisch bedrijf en is o.a. VCA gecertificeerd,
levert en installeert luchtkanalen en luchtzijdige
componenten voor luchtbehandelings- en ventilatie-
systemen in o.a. de utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen,
ziekenhuizen, overheidsinstellingen etc.
Wij zoeken voor ons bedrijf, welke gevestigd is in Maassluis, een enthousiaste collega
voor de functie
Werkvoorbereider / Calculatie
Profiel:
· Je hebt een opleiding MTS/MTI werktuigbouwkunde-installatietechniek, of een vergelijk-
bare opleiding doorlopen
· ßekendheid uet installatie- en ventilatietechniek is een vereiste
· 0oede beheersing van de Nederlandse taal
· Je bent woonachtig in de directe ougeving van Fotterdau of Maassluis
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
· het uitwerken van op de werktuigbouwkundige-installatietekeningen aangegeven
luchtkanalenverloop en de luchtzijdige componenten
· ßegeleiden van projecten
· het uaken van calculaties
· ßekendheid uet Microsoft 0fhce
· het tekenen in autocad
ßen jij dete geuotiveerde werkneuer, die in teauverband goed kan werken en heb je een
flexibele instelling, stuur dan je sollicitatie met CV naar Van Kessel Ventilatie b.v.
of bel even tijdens kantooruren.
Van Kessel Ventilatie b.v.
Zwarte Zee 54
3144 DE Maassluis
Tel.: 010 591 50 11
E-mail: info@vankesselbv.nl
WILT U SINT EN ZIJN
PIETEN OP BEZOEK?
Reserveer op tijd!
Bel dan tussen
19.00 en 21.00 uur
Tel. 010-5915293
b.g.g. 06-57970934
TOSCA Roombonbons
500 gram voor €6.95
ALBÉRT Luxe Bonbons
250 gram voor €4,95
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 4, HOEK
WIP, Maassluis
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Drogisterijartikelen
3 voor €2,50,
PARTIJVERKOOP!!
A.Z. Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
NU BIJ DISKWORLD:
leuke, gekke, enge HAL-
LOWEEN items. Slingers,
pompoenen, heksen,
hoedjes, maskers, spinnen
enz. Haven 10a Maassluis
di t/m vrij 13.30 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
De goedkoopste Droste
Chocoladeletters van
Maassluis! Per stuk €2,-
Gratis thuisbezorgd.
www.onlineletters.eu
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
COCA COLA 24 blikjes
voor €9,95
SUIKERSPIN in POT €1,-
Snoepspeeltjes leuk als
CADEAU vanaf €0,50
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 4, HOEK
WIP, Maassluis
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommaliwant
- Memorabilia van voor-
malig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT
GOUDRIAAN - KNSM
- KHL - RDAMLLOYD -
KPM - VNS - SMN, Graag
verneem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
20 OKTOBER 2011
PAGINA 9
‘Mensen uit eigen kring
vergrepen zich aan een arrestant’
8 mei 1945. Meiden worden kaalgeknipt door de stad (Nieuwstraat) gevoerd.
De foto is gemaakt door Bas van Buuren, de vader van Maarten van Buuren.
MAASSLUIS – Het verhaal doet al
decennialang de ronde in Maassluis:
bij zijn verhoor op 8 mei 1945, zou
Lein Francke, tijdens de oorlog in
Maassluis actief voor de NSB (Nati-
onaal Socialistische Beweging), ver-
zet hebben geboden, van de trap zijn
gevallen, ongelukkig terecht zijn ge-
komen en aan zijn verwondingen zijn
overleden.
door Chrit Wilshaus
Zo heeft Maarten van Buuren het ook
ooit zelf van zijn vader gehoord. De
werkelijkheid, ontdekt hij na grondig
archiefspeurwerk, zit echter anders in
elkaar: Francke wordt zo danig afge-
tuigd bij zijn ‘verhoor’, dat hij enkele
uren later aan zijn verwondingen over-
lijdt.
Verantwoordelijk daarvoor is Piet
Doelman, een gereformeerde varkens-
boer en tuinder uit Naaldwijk en leider
van Knokploeg Westland. Doelman is
tevens hoogste baas van de Binnen-
landse strijdkrachten (BS) in Zuid-
Holland-Zuid. Op 8 mei 1945 komt hij
vrij uit de beruchte strafgevangenis in
Scheveningen, het Oranjehotel. Doel-
man neemt telefonisch contact op met
de BS in Maassluis en informeert of
Jaap Francke ook deel uitmaakt van
de groep NSB’ers die na de bevrijding
gevangen zijn gezet in de Minister de
Visserschool. Met hem heeft Doelman
namelijk volgens eigen zeggen nog een
appeltje te schillen. Of die niet gehaald
kan worden, zodat hij hem kan verho-
ren. Maar commandant Gerrit Wagner,
de latere Shell topman, zegt dat dit niet
mogelijk is omdat Jaap Francke te ziek
is om hem op te laten halen. Doelman
laat het daar niet bij zitten en besluit dan
de vader van Jaap, Lein Francke te laten
ophalen om hem te verhoren. Wagner
weet op dat moment dat Doelman daar-
mee iets anders bedoelt dan het stellen
van vragen. En daarmee gaat de latere
captain of Industry in tegen de instruc-
ties van het Militair Gezag. Prins Ber-
nard, die aan het hoofd staat van de BS,
heeft de BS bovendien streng verboden
om arrestanten zelf te verhoren; dat is
een taak voor Justitie. En het is al hele-
maal verboden om voor eigen rechter
te spelen. Doelman trekt zich er echter
niets van aan, zo beschrijft Van Buuren
in zijn nieuwste boek De afrekening.
Vervolgens beschrijft Van Buuren gru-
welijk gedetailleerd ‘het verhoor’ van
Lein Francke. Hij kan dat doen dankzij
het proces-verbaal dat Willem-Mau-
rits, wachtmeester der Marechaussee,
op verzoek van de BS (Binnenlandse
Strijdkrachten) op 9 mei 1945 over de
gebeurtenissen opstelt. Van Buuren:
“Toen ik dat proces-verbaal onder ogen
kreeg bij het doorspitten van het dossier
van Doelman op het Nationaal Archief
in Den Haag, viel mijn mond open;
dit was een unieke ontdekking. Ik had
nooit gedacht dat de BS, die eigenlijk
boter op hun hoofd hadden, uit eigen
beweging een proces-verbaal hadden
laten opmaken. Ik moet de afdeling
Maassluis van de Nederlandse Strijd-
krachten een grote pluim geven dat ze
dat zo integer hebben aangepakt. In het
proces-verbaal werden allen gehoord
betrokken bij het voorval, behalve de
daders zelf: Piet Doelman en zijn kor-
nuiten. Zij komen er niet in voor. Dat
geeft een idee van de onaantastbaarheid
van die mensen na de oorlog. Doelman
was op dat moment bezig op andere
plaatsen, onder andere in Wateringen,
met hetzelfde trucje: dan liet hij gevan-
gen voor zich komen en die tuigde hij
ook af. In één keer veegt dit het stan-
daardverhaal dat ik al van zeker zeven
Maassluizers had gehoord en bevestigd
gekregen van tafel. Niks ongelukken,
niks uitglijden over de trap. Die man is
in een kamertje op de Witol helemaal
in elkaar gebeukt. Toen ik dat proces-
verbaal had, ben ik verder gaan zoeken
en kwam op het spoor van mensen die
Francke nog gezien hebben toen hij ‘na
het verhoor werd weggereden op een
kar. Verder vond ik in een van de dos-
siers een krantenbericht over de rechts-
zaak die in 1947 was gevoerd tegen
Doelman naar aanleiding van de zaak
Lein Francke. De Krijgsraad sprak in
1948 overigens een uitermate mild oor-
deel uit: er zou sprake zijn geweest van
overmacht en Doelman ging vrijuit.
Doelman kwam er met een voorwaar-
delijke straf vanaf. De stukken lezend
werd mij duidelijk dat ze ontzettend
met hem in hun maag zaten. Maar ook
welke procedures ze allemaal hebben
gevolgd om hem uit de Binnenlandse
strijdkrachten te krijgen.”
Onderzoek
“Lein Francke werd pas in 1943 lid van
de NSB. Hij was een man van 12 am-
bachten en 13 ongelukken en daardoor
misschien ook gefrustreerd; hij kon het
in ieder geval moeilijk verkroppen dat
anderen meer bereikten dan hij. Speu-
rend naar de handel en wandel van Lein
Francke merkte ik dat er in het geheel
niets bekend is over de NSB in Maas-
sluis. Hoe groot was de NSB? Wie deed
er aan mee? Hoe verhield de NSB zich
ten opzichte van het lokale bestuur?
Welke politiemannen waren er lid van
de NSB? Waren de burgemeesters lid
van de NSB? Wat had dat voor conse-
quenties? Allemaal heel interessante
vragen waar nooit onderzoek naar is
gedaan. In de lokale geschiedschrijving
vind je er niets over. Dus was ik ge-
dwongen om daar zelf onderzoek naar
te doen. Dat heeft heel veel opgeleverd
en levert nog steeds veel op. Onlangs
ben ik in het Nationaal Archief in Den
Haag geweest en heb daar de dossiers
gelicht van de vijf belangrijkste NSB-
ers in Maassluis. Dat heeft een schat
aan informatie opgeleverd. Het is zelfs
zo overstelpend veel dat ik alleen al aan
deze vijf dossiers een volgend boek kan
wijden. En dat is nog maar het begin
van de inventarisatie van de NSB in
Maassluis.”
De zoon van Lein Francke, Jaap Franc-
ke, is volgens Van Buuren de meest in
het oog lopende ‘foute’ Maassluizer,
die tijdens de bezetting in Maassluis
heeft rondgelopen. “Hij vond het heer-
lijk om in een uniform over straat te
gaan en deed ook enthousiast mee met
de aanhoudingen van personen. Hoe-
wel hij, op de keper beschouwd, geen
schade heeft aangericht; zoveel invloed
heeft hij niet gehad en zolang is hij
ook niet, iets van driekwart jaar, bij de
Landwacht van de NSB geweest. Maar
hij heeft geen mensen verraden. Daar
had hij ook de mogelijkheden niet toe.
Hij is wel meegestuurd met een aantal
patrouilles om mensen aan te houden
die zich niet aan de avondklok hadden
gehouden.”
“Lein Francke Jr., een jongere zoon
van Lein Francke, hij overleed ander-
half jaar geleden, is de enige van de fa-
milie die speurwerk heeft gedaan naar
wat er, zo vlak na de oorlog, met zijn
vader was gebeurd. De andere familie-
leden hebben daar altijd het zwijgen toe
gedaan. Er leven nog twee zoons. Een
van hen wil er helemaal niets van weten
en heeft het helemaal weggestopt. Met
zijn andere zoon, Nico Francke, inmid-
dels 85, heb ik wel een paar gesprekken
gevoerd. Over de zaak van zijn vader
zelf wil hij niet praten maar wel over
gebeurtenissen daar omheen. Hij heeft
mij bijvoorbeeld uitgelegd hoe het huis
in de Kerkstraat in elkaar zat. Waar
het lag, hoe groot het was. Waar ze al-
lemaal zaten in dat kleine huisje met
die tien kinderen. Allemaal voor mij
hele waardevolle gegevens want voor
een overtuigende beschrijving moet je
weten waar je het over hebt”, weet Van
Buuren.
De weduwe van Lein Francke Jr., Ria
Francke, vertelt onlangs tegen een jour-
nalist van Dagblad Trouw blij te zijn
met de rehabilitatie van haar schoon-
vader door het boek van Van Buuren.
Volgens haar blijft hij als NSB’er fout
tijdens de oorlog maar heeft hij nie-
mand verraden. “Geen Jood, geen ver-
zetsstrijder.”
Trap
Bezig met het laatste verhaal voor
zijn reeks Hoofd van mijn dromen,
het verhaal over poelier Drupsteen in
de Joubertstraat, stuit Van Buuren in
de marge op het verhaal van Francke.
“Drupsteen was overigens een belang-
rijke man binnen de NSB in Maassluis.
Mijn vader, die wapeninstructeur was
bij de BS, had mij ooit verteld over wat
er met Lein Francke was gebeurd. Hij
vertelde mij toen over Jan van Luipen,
commandant van de BS die met tranen
in zijn ogen bij hem was geweest en had
meegedeeld dat er iets verschrikkelijks
mis was gegaan en dat dit zo verschrik-
kelijk was omdat hetgeen waarvoor zij
vijf jaar lang hadden gevochten nu ten
grond dreigde te gaan omdat mensen uit
eigen kring zich hadden vergrepen aan
een arrestant, die als gevolg van de mis-
handelingen was omgekomen. Mijn va-
der vertelde als zou de man om wie het
ging bij zijn arrestatie weerstand heb-
ben geboden en door een ongelukkige
beweging van de trap zijn gevallen en
ongelukkig zijn terechtgekomen. Dat is
het standaard verhaal over Francke. Dat
herinnerde ik mij op het moment dat ik
verder onderzoek deed. Ik wilde daar
een opmerking aan wijden, omdat het
verhaal me kenmerkend leek voor de
onrechtvaardige behandeling die NSB-
ers na de oorlog hebben gekregen.”
Het verhaal over Lein Francke staat vol-
gens Van Buuren niet op zichzelf. Het
gewapend verzet in Nederland heeft
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
systematisch schuldig gemaakt aan
oorlogsmisdaden, vindt Van Buuren
na een grondig studie. De Knokploeg
Westland, waarvan Doelman leider
was, was volgens de auteur representa-
tief voor het gewapende verzet. Histo-
rici, waaronder David Barnouw van het
NIOD, Het Nederlands Instituut voor
Oorlog Documentatie, reageren te-
rughoudender. Volgens Van Buuren is
dat een standaardreactie van beroeps-
historici. “Uit mijn studie blijkt dat
er echt meer aan de hand is geweest.”
Van Buuren beweert daar overigens
niet mee dat het hele verzet niet heeft
gedeugd. “Maar je moet een verschil
maken tussen mensen uit het verzet die
onderduikers in huis hebben opgeno-
men, voor hen maak ik een diepe bui-
ging. Maar degenen die actief waren in
het gewapende verzet, in de ‘knokploe-
gen’, dat was andere koek. Dat waren
de vrijbuiters en de stoere jongens die
met revolvers en later stenguns allerlei
toeren uithaalden, overvallen pleegden
en sabotagedaden uitvoerden maar ook
liquidaties. Die groepen zaten in het
schemerduister waar van alles is misge-
gaan. Ze hebben van alles uitgespookt
wat ze na de oorlog in een leugenachtig
daglicht hebben gesteld.” In het boek
beschrijft Van Buuren bijvoorbeeld
ook de overval op de boerderij van zijn
oom Klaas. Daarbij maakte het verzet
onder andere het voor die tijd kapitale
bedrag van 17.500 euro buit. Dat geld,
weet Van Buuren zeker, is in de eigen
zakken van het gewapende verzet ver-
dwenen. Hetzelfde gebeurde volgens
hem als er voedsel werd buitgemaakt.
“Je moet niet denken dat ze uitdeelden
aan mensen die niets te eten hadden of
iets dergelijks; dat was geroofd voor de
eigen consumptie.”
“Piet Doelman heeft tot aan zijn dood
in 1979 altijd de verzetsheld kunnen
uithangen. Je kunt het ook zien aan
de krantenartikelen die Piet schreef.
Hij heeft veel artikelen geschreven in
de Westlander in de jaren 1946-1947.
Daarin hangt hij de grote oorlogsheld
uit en spreekt hij het volk toe: al die
NSB mannen die op dat moment een
proces kregen, hadden volgens hem
nooit een dergelijk proces moeten krij-
gen maar gelijk de kogel. Piet Doelman,
kortom, werpt zich op als de grote ver-
dediger van de belangen van het verzet.
Hij brengt het zelfs tot bestuurslid van
de Stichting 40-45. De enige smet op
het blazoen van Piet Doelman was dat
Willem Maurits dat proces verbaal
heeft gemaakt de dag na de dood van
Lein Francke en zodra dat gemaakt was
konden ze het niet meer konden weg-
moffelen. Het proces- verbaal heeft van
het ene naar het andere bureau gezwor-
ven. Men wist in wezen niet wat men
daarmee aan moest. Men wilde Piet
de hand boven het hoofd houden. Piet
was een mogelijke smet op het blazoen
van het verzet en men wilde eigenlijk
van hem af. Dan krijg je dat hele ge-
doe dat ze gaan proberen om hem bui-
ten de Binnenlandse Strijdkrachten te
plaatsen. In Naaldwijk, is mij verteld,
heeft hij zich ooit kandidaat gesteld om
burgemeester te worden, maar dat ging
niet door toen men het verleden van Piet
Doelman onderzocht en bij het natrek-
ken van de feiten op de hoogte werd
gesteld van die vervelende affaire Lein
Francke.”
De afrekening is afgelopen maan-
dag verschenen bij Uitgeverij Lem-
niscaat, ISBN 9789047704119, is
in de boekhandel verkrijgbaar en
kost 19,50 euro.
Komende zaterdag, 22 oktober
2011, wordt het boek vanaf 10:00
uur gepresenteerd in het Witte
Kerkje in Maassluis. Toegang gra-
tis.
Woensdag 2 november 2011 wordt
het boek om20:00 uur gepresen-
teerd bij Boekhandel Vos & van
der Leer te Dordrecht. Aanmelden
gewenst.
Donderdag 3 november 2011 wordt
het boek om 19:30 uur bij Boek-
handel Selexyz Kooyker te Leiden
gepresenteerd. Aanmelden ge-
wenst.
Zaterdag 5 november 2011 wordt
het boek om 14:00 uur bij Selexyz
Donner te Rotterdam gepresen-
teerd.
A.s. zaterdag 29 oktober om 20.00
uur speelt de Maassluise Harmonie
het dak er af in zaal de Uiver van de
Koningshof in Maassluis. Het Seven-
ties & Eighties concert van de Maas-
sluise Harmonie belooft een swin-
gend spektakel te worden.
De Maassluise Harmonie heeft het
afgelopen jaar niet stil gezeten. Re-
gelmatig trad de harmonie op tijdens
concerten binnen of buiten Maassluis
al dan niet in samenwerking met een
koor of band.
Naast de ‘traditionele’ concerten
verrast de Maassluise Harmonie het
publiek regelmatig met speciale op-
tredens. Zo trekt onder andere het
jaarlijkse kersconcert in de Imma-
nuëlkerk samen met het koor Moving
Voices en kinderkoor Wonderwijs
altijd veel publiek.
Een aantal jaar geleden heeft de
Maassluise Harmonie samen met de
Maassluise zangeres Jorien Zeevaart
een concert gegeven en twee jaar ge-
leden een speciaal 1000-en één nacht
concert, dat veel positieve reacties
opleverde.
De Harmonie speelt niet alleen mu-
ziek die speciaal voor een blaasorkest
is geschreven, maar ook werken sa-
men met een rockband, dans en vo-
calisten.
En nu dan op 29 oktober het Seventies
& Eigthies concert. Tijdens het con-
cert is er heel veel muziek te horen
van bekende artiesten uit die jaren,
maar ook uit films en over gebeurte-
nissen van toen. Het concert begint
symfonisch en rockt stevig aan het
einde!
Repetities
Het swingend repertoire werkt aan-
stekelijk. Zo ondervonden ook de
leden van het orkest tijdens de repe-
tities. Het instuderen van het reper-
toire leek op het eerste gezicht niet zo
moeilijk, maar het bleek toch nog een
hele klus te zijn.
Tijdens het concert zullen er onder
andere gedeeltes te horen zijn uit een
stuk van John Williams met muziek
uit de E.T. en Starwars films en uit
de Candide Suite van Leonard Bern-
stein, ‘Esther’ uit de film Soldaat van
Oranje. Stukken uit de rockopera
Jesus Christ Superstar en Tommy
van The Who worden ook ten gehore
gebracht. ‘Pittig voor het orkest om in
te studeren maar ook een geweldige
uitdaging.’ Aldus orkestlid Sabine
Steijger.
Swing
Het repertoire van de Maassluise
Harmonie tijdens het Seventies &
Eighties concert is ronduit swingend
te noemen. ‘Raining men’ van the
Weather Girls, ‘If I can’t have you’
uit Saturday Night Fever en ‘That ole
devil called love’ van Alison Moyet
passeren de revue.
Komend concert zullen naast de ver-
trouwde muzikanten van de Maas-
sluise Harmonie ook andere muzi-
kanten hun medewerking verlenen.
Dit keer zijn dat zanger Rikco Alers,
zangeres Sophie Rentema en zange-
res Marjan de Groot, toetsenist Peter
Klootwijk, gitarist Louis Buurman,
basgitarist Peter Lok en danseres
Wendy Krieger.
90 jarig bestaan
In 2012 bestaat de Maassluise Har-
monie negentig jaar. Een feestelijk
jaar. En dat zal worden gevierd met
diverse concerten in en om Maassluis
en natuurlijk een reisje met het gehele
orkest en de bigband ‘The Harmony-
masters’.
Orkest
De Maassluise Harmonie is een har-
monieorkest (een blaasorkest) en de
bezetting bestaat uit: diverse klari-
netten, fluit, hobo, fagot, diverse
Back to the Seventies & Eighties
In concert met
de Maassluise Harmonie
29 oktober a.s. Seventies & Eighties concert Maassluise Harmonie • 20.00 uur Koningshof
saxofoons, hoorn, trompet, trombo-
ne, bastuba, euphonium en een slag-
werksectie met pauken, drums, grote
trom en percussie. Bij de Maassluise
Harmonie is ook een contrabassist
lid, waardoor de Maassluise Harmo-
nie zich een symfonisch blaasorkest
mag noemen.
Mirjam Gerdes speelt klarinet bij de
Maassluise Harmonie: ’Natuurlijk er
gaat veel tijd zitten in de repetities,
het thuis instuderen en de optredens.
Maar dat geldt voor iedere hobby
en muziek maken is nu eenmaal het
leukste wat er is!’
Mirjam: ’Het langdurige lidmaat-
schap van de meeste leden geeft een
goed beeld van de sfeer. De repeti-
ties zijn erg gezellig en er zijn al veel
vriendschappen en zelfs huwelijken
binnen de vereniging ontstaan. Er is
natuurlijk ook verloop, maar de mees-
ten zijn al lang lid. Er worden elk jaar
wel een paar jubilarissen gehuldigd.’
Het A-orkest van de Maassluise Har-
monie bestaat uit zo’n 35 spelende le-
den. Het B-orkest uit 15 muzikanten.
Het B-orkest is het jeugdorkest en het
jongste lid is 13 jaar.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Kijk voor informatie op www.maas-
sluiseharmonie.nl of kom kijken in
de Notenbalk, P. J. Troelstraweg 13
in Maassluis op donderdagavond van
19.45-22.00 uur voor het A-orkest of
op vrijdagavond van 19.30-21.00 uur
voor het B-orkest.
Er is plek voor ervaren muzikanten
(eerste periode gratis meespelen).
Ook leerlingen die nog les hebben op
de muziekschool zijn van harte wel-
kom. Zij hoeven ook de eerste periode
geen contributie te betalen en krijgen
alle gelegenheid veel te leren tijdens
het meespelen in het jeugdorkest.
Kom ook luisteren en genieten en ga
even terug in de tijd naar de Seventies
& Eighties samen met de Maassluise
Harmonie op 29 oktober a.s. in Ko-
ningshof. Aanvang 20.00 uur.
Kaartverkoop:
Maassluis Punt Dr. Kuyperkade 25
Maassluis, tel. 010-5923469. Voor-
verkoopprijs van 8,- of aan de zaal in
Koningshof à 10,-.
Kijk voor meer informatie:
www.maassluiseharmonie.nl
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 10
Wekelijks informatiebulletin onder redactie van:
Seniorenwelzijn, Postbus 925, 3100 AX Schiedam, tel. 010 -248 68 88.
Website: www.seniorenwelzijn.nl
E-mail Adres: vloot@seniorenwelzijn.nl
Programma oktober 2011
Op www.seniorenwelzijn.nl vindt
u het totale aanbod van Senioren-
welzijn. Ook de ouderenwerkers
in de ontmoetingscentra geven u
graag alle informatie. Mits anders
vermeld zijn onderstaande activi-
teiten bestemd voor alle 55-plus-
sers uit Maassluis. U bent van
harte welkom!
Open zondag
Vanaf 14:00 uur kunt u in de gro-
te zaal gezellig met elkaar koffie/
theedrinken of een spelletje spe-
len. De toegang is gratis.
Het Vlootje: 30 oktober
De Vliet: 23 oktober
Vrijdagmiddagactiviteiten Het
Vlootje
Aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 21 okt.: Bingo
Toegang € 4,00
Vrijdag 28 okt: Bloemschikken
Toegang € 4,00
Vooraf kaartverkoop voor Bingo en
Bloemschikken aan het buffet van
het Vlootje !
Hollandse maaltijd De Vliet
Donderdag 20 oktober is er in Ont-
moetingscentrum De Vliet weer
een Hollandse maaltijd.
Aanvang 12:00 uur; zaal open
11:30 uur.
Kosten € 4,00 per persoon
Let op! Kaartverkoop bij het buffet
van ontmoetingscentrum De Vliet
Dansavond
Vrijdagavond 21 oktober is er in
Ontmoetingscentrum Het Vlootje
een dansavond. DJ Gerard draait
muziek voor ballroom- en andere
dansen.
Kosten € 4,40 inclusief een kopje
koffie en hapjes. Aanvang 20:00
uur; zaal open om 19:30
Gratis APK- Controle
voor rollator
VraagRaak biedt u de mogelijkheid
uw rollator na te laten kijken. On-
derdelen worden aangedraaid en
gesmeerd en uw houding t.o.v. de
rollator wordt gecontroleerd.
• Donderdag 20 oktober van 10.00-
12.00 uur in OC Het Vlootje
Informatie en inschrijven bij Vraag-
Raak, tel.: 010 – 593 04 30
Cursussen/activiteiten waar
nog deelnemers bij kunnen in
het Vlootje:
* Zangkoor de Vloot op maandag-
middag van 14.00-16.00 uur
*Tekenen- en schilderen op dins-
dagochtend van 10.00-12.00 uur in
het Vlootje
*Sjoelclub op woensdagochtend
van 09.45-11.45 uur
*Engelse les op woensdagochtend
van 10.15-11.15 uur
*Creatieve les op donderdagoch-
tend van 09.30-11.30 uur (de Vloot
82)
*Yoga op vrijdagochtend van 9.00-
10.00 uur en van 10.00-11.00 uur
Wanneer u interesse heeft in een
van deze cursussen/activiteiten,
kunt u contact opnemen met Ma-
nuela de Hooge 010-5911144 of
aanmelden via het centrale tele-
foonnummer 010-2486888
Seniorenwelzijn geeft informatie
en advies op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn. Daarnaast is
er een georganiseerd aanbod van
activiteiten in onze ontmoetings-
centra en kunt u gebruik maken
van de maaltijdservice.
Natuurlijk kunt u in de ontmoe-
tingscentra ook gewoon binnen-
lopen voor een praatje of een
kopje koffie.
Seniorenwelzijn is toegesneden
op de vraag van vooral kwetsbare
ouderen, zowel individueel via de
ouderenadviseurs als meer col-
lectief via de twaalf ontmoetings-
centra in Maassluis, Vlaardingen
en Schiedam. Ons doel is gericht
op het zelfstandig (kunnen) blij-
ven wonen van ouderen, zoals u
dat graag wilt!
Seniorenwelzijn
Burg. Honnerlage Gretelaan 57
Postbus 925, 3100 AX Schiedam
t: 010-248 68 88,
www.seniorenwelzijn.nl
e: info@seniorenwelzijn.nl

• Ontmoetingscentrum
“Het Vlootje”
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis.
t: 010-591 11 44.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-12:00 uur en
van 13:00-16:30 uur.
N.B “Het Vlootje” is de tijdelijke
huisvesting van Ontmoetingscen-
trum De Vloot. De ingang bevindt
zich recht tegenover de entree
van de huisnummers 148 t/m 205
van wooncomplex De Vloot.
• Woning De Vloot 82
Visiteclub en hobby/creaclub
t: 010-590 24 44
• Woning De Vloot 83
Teken- en schilderclub, biblio-
theek en pedicure.
t: 010-590 24 44
• Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25,
3141 AS Maassluis.
t: 010-591 50 00.
Openingstijden: maandag t/m
vrijdag van 09:00-16:30 uur.
Servicepunt VraagRaak
Hier kunt u ook terecht met vra-
gen over Wonen, Zorg en Welzijn.
Adressen
De Vloot 76, Maassluis.
Telefoon: 010 – 591 41 58
Spreekuur: maandag, woensdag,
vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur.
Wijkpost Oost
P.C. Hooftlaan 388, Maassluis
Spreekuur: 1e dinsdag van de
maand van 10:00-12:00 uur
Hans den Hoedt van het Westlandse
Perspectief Personeelsmanagement is
nauw betrokken geweest bi| de certifi-
cering. Hi| vertelt: "Met het EVC-certifi-
caat is een mooi instrument ontwikkeld
dat kwetsbare groepen op de arbeids-
markt helpt om te laten zien wat ze aan
kwaliteiten in huis hebben. Perspectief
trad op als intermediair tussen de ver-
schillende parti|en en heeft zo gehele
proces mede begeleid."
&RPSHWHQWLH
"De certificering van personeel is een
goede zaak, zowel voor het uitzend-
bureau als voor de krachten zelf", gaat
Den Hoedt verder. "Er zi|n bi|voorbeeld
Poolse uitzendkrachten die in hun ei-
gen land kennis en ervaring in een
bepaald vakgebied hebben opgedaan
zonder dat hiervoor een diploma is be-
haald. Het betreft bi|voorbeeld een hef-
truckchauffeur of iemand die goed kan
leidinggeven. In het EVC tra|ect worden
al die kwaliteiten langs een meetlat ge-
legd en officieel vastgesteld. Door mid-
del van zo'n EVC-certificaat staat voor
eens en alti|d vast dat deze personen
over die competenties beschikken.
Dat betekent dat ze voor verschillende
soorten werk kunnen worden ingezet
en dus sterker op de arbeidsmarkt ko-
men te staan. Uitzendbureau ConAct
kan daarmee diens klanten nog beter
bedienen met het |uiste personeel"
$SSODXV
De certificaten werden op 8 oktober uit-
gereikt in zalencentrum Alians in Den
Haag. "De zaal was gratis beschikbaar
gesteld door Alians, waarvoor onze
dank", gaat Den Hoedt verder. "De kan-
didaten kregen van Competensys ieder
hun certificaat en een groot applaus.
Na afloop was gelegenheid voor een
hap|e, een drank|e en natuurli|k gezel-
lig napraten", besluit Den Hoedt. Per-
spectief Personeelsmanagement is een
|onge organisatie met de roots in het
MKB in het Westland die ondernemers
helpt een zo hoog mogeli|k rendement
uit hun werknemers te halen. Zie voor
meer informatie de website www.per-
spectiefpm.nl.
Uitreiking EVC-certificaten Poolse
uitzendkrachten
De medewerkers van Con/Act, Competensys en Perspectief Personeelsmanagement samen met een deel van de gecertificeerde Polen.
Foto: Frank Kraft
Afgelopen zaterdag kregen 75 Poolse
uitzendkrachten, in dienst bij het Maas-
landse uitzendbureau ConAct een EVC
- certifcaat overhandigd. Met het certifi-
caat, afgegeven door erkend EVC aanbie-
der Competensys, is officieel vastgelegd
over welke vaardigheden en kwaliteiten
de uitzendkrachten beschikken.
I.M.
Collecte
Alzheimer Nederland
7 t/m 12 november
In de week van 7 t/m 12 november
vindt de collecte van Stichting Alz-
heimer Nederland plaats. In Maas-
sluis gaan vele collectanten op pad
om geld in te zamelen. De opbrengst
is bestemd voor wetenschappelijk on-
derzoek naar dementie en hulp, infor-
matie en belangenbehartiging voor
mensen met dementie en hun naasten.
1 op 5 krijgt dementie
De ziekte van Alzheimer is de epi-
demie van de toekomst. Maar liefst 1
op de 5 mensen krijgt een vorm van
dementie, waarvan de ziekte van Alz-
heimer de meest voorkomende is. De
teller staat nu al op ruim 235.00 en
dit aantal zal de komende decennia
explosief stijgen. In 2050 zullen ruim
een half miljoen Nederlanders lijden
aan de ziekte. Dat is een zorgwek-
kend vooruitzicht. De ziekte heeft
immers een enorme impact op zowel
de patiënt als op zijn/haar naaste om-
geving. Dementie is nog niet te stop-
pen. Nog niet. Want onderzoekers
werken hard aan een oplossing om
dementie onder controle te krijgen.
Daarom steunt Alzheimer Nederland
wetenschappelijk onderzoek naar (de
oorzaken) van dementie.
Maar Alzheimer Nederland staat ook
nu klaar voor mensen met dementie
en hun naasten. Onder andere door
voorlichting, ondersteuning en be-
langenbehartiging. Met 52 regionale
afdelingen en 200 Alzheimer Cafés
heeft Alzheimer Nederland een lan-
delijk bereik.
Word collectant
Om haar werk te kunnen doen, is Alz-
heimer Nederland voor een groot deel
afhankelijk van de collecte. Jaarlijks
collecteren zo’n 25.000 mensen voor
Alzheimer Nederland. Helpt u ook
mee? Het hoeft u niet meer dan twee
uur tijd te kosten in de collecteweek
in de eerste helft van november.
U kunt zich opgegeven bij:
Xander Rog, tel. 06-41427345 voor
Maassluis-West
Ben van Kampen, tel. 010-5923620
voor Maassluis-Oost.
Of via www.alzheimer-nederland.nl
of tel. 030-6596917.
Zaterdag
22 oktober
Rommelmarkt
in Koningshoek
In winkelcentrum Koningshoek
is zaterdag een rommelmarkt
met veel leuke spullen.
Mooie dames- en kinderkleding,
C.D, D.V.D en voor de liefhebber
van vinyl een hele grote keuze!
Kleine meubelen, computers,
printers, vishengels, decoratie-
ve spullen voor in huis kortom,
te veel om op te noemen.
De opbrengst van de markt gaat
helemaal naar een noodzakelijke
medische behandeling voor een
jonge inwoonster van Maassluis,
die door zorgverzekeraar C.Z.
niet vergoed wordt. Dus, kom
kijken en koop iets leuks voor dit
goede doel!
Met dank aan gemeente Maas-
sluis voor de hulp.
Op de vernieuwde website, www.bin-
nenloper.nl, kunnen spaarders van de
Binnenloper nu alle informatie vin-
den m.b.t. de Binnenloper, acties van
alle deelnemende winkeliers bekijken
maar ook kunnen de spaarders nu thuis
het eigen saldo bekijken. Iedere 200ste
spaarder die inlogt om het saldo te be-
kijken ontvangt bovendien ook nog een
prijs! De prijs wordt mogelijk gemaakt
door een van de deelnemende winke-
liers van de Binnenloper. De prijs voor
de 200ste bezoekster werd mogelijk ge-
maakt ‘Le Boudoir’ in de Nieuwstraat
te Maassluis. Le Boudoir is een sfeer-
volle winkel voor exclusieve lingerie.
Le Boudoir heeft een brede keuze in
mooie, draagbare lingerie. Tevens kunt
u hier terecht voor bruidsondermode,
beenmode en nachtmode. Het goede
advies, de persoonlijke aandacht en de
goede service maken het verschil!
De gelukkige prijswinnares is Ma-
rielle Dolstra. Zij mocht op vrijdag 15
september j.l. haar prijs ophalen bij
Le Boudoir. Zij ontving een prachtige
‘body’ en stelden wij haar een aantal
vragen.
Was u al op de hoogte over het feit dat
de 200ste bezoeker van de website een
prijs zou ontvangen of was het een com-
plete verrassing toen we u benaderden?
Toen ik mijn oude pas om ging ruilen
voor een nieuwe pas bij het Maassluise
De 200ste bezoeker van de gloednieuwe
website van de Binnenloper is bereikt!
punt, kreeg ik van hen een flyer met al-
lerlei informatie over de Binnenloper.
Hierop stond ook aangegeven dat ie-
dere 200ste bezoeker een prijs zou ont-
vangen maar omdat ik eigenlijk nooit
iets win was ik aangenaam verrast te
horen dat ik de 200ste bezoekster was.
Naar aanleiding van de flyer heeft u
een bezoek gebracht aan onze website,
wat vond u van de vernieuwde website?
Ik vind de website erg duidelijk en over-
zichtelijk. Het is leuk dat je nu vanuit
huis je saldo kunt bekijken. Wat ik ook
erg leuk vind is dat je de acties van de
deelnemende winkeliers kunt zien op
de website.
Wat vindt u in het algemeen van het
sparen met de binnenloper?
Ik vind de Binnenloper een heel fijn
spaarsysteem. Het is heel gemakkelijk,
sparen met een pas in de hele binnen-
stad en het levert leuke dingen op. On-
gemerkt lopen de punten snel op en ik
heb zelfs al een keer een bon van 12,50
op kunnen halen bij het Maassluise
punt.
Wij wensen Marielle Dolstra veel ple-
zier met de door haar gewonnen prijs en
willen haar nogmaals bedanken voor
het sparen met de Binnenloper!
Vlietland Traumadag
Op vrijdag 14 oktober jl. organiseer-
de de Spoedeisende Hulp (SEH) van
het Vlietland Ziekenhuis een Trau-
madag. Dit is een jaarlijkse training
gericht op de behandeling van onge-
valslachtoffers. Doel van de training
is het verbeteren van de kwaliteit van
zorg bij traumapatiënten.
In het trainingsprogramma van het
Vlietland Ziekenhuis wordt veel aan-
dacht besteed aan de behandeling van
ongevalletsel in de praktijk. Met behulp
van lotussen, vrijwilligers die worden
ingezet om letsel van slachtoffers na te
bootsen, brengen hulpverleners van de
SEH hun kennis en ervaring ten uitvoer
in de praktijk.
Door de organisatie van de jaarlijkse
training zorgt de SEH van het Vlietland
Ziekenhuis ervoor dat traumazorg al-
tijd professioneel en kwalitatief goed is.
Gezellige Creamarkt
in winkelcentrum
Koningshoek
Op zaterdag 22 oktober a.s. organise-
ren de ondernemers van winkelcen-
trum Koningshoek weer een gezel-
lige en exclusieve Creamarkt.
Deze markt biedt het winkelend pu-
bliek een bonte verzameling van de
meest uiteenlopende zaken. In een
15-tal kramen worden o.a. sieraden,
woondecoraties en poppenkleertjes
uitgestald. Ook zijn beschilderde
kaarten en andere interessante crea-
ties te bewonderen.
Het neusje van de zalm voor de ech-
te liefhebber .De Creamarkt vindt
plaats tussen 09.00 en 16.00 uur en
is een gezamenlijke activiteit van de
ondernemers van winkelcentrum Ko-
ningshoek.
Winkelcentrum Koningshoek staat
ook deze herfst weer bol vol activitei-
ten waarin gezelligheid troef is.
Zaterdag 8 oktober 2011 was het ge-
zellig druk in de Wethouder Smithal.
Alle 55 plussers uit Maassluis konden
tijdens de jaarlijkse fitheidtest geor-
ganiseerd door de gemeente Maas-
sluis, hun fitheid laten testen. Ruim
200 inwoners waaronder wethouder
Gerard van der Wees maakten ge-
bruik van deze mogelijkheid.
Onder andere werd de reactiesnel-
heid, de lenigheid en het uithoudings-
vermogen getest. Veel deelnemers
gingen ook langs bij de aanwezige
deskundigheid van een sportmas-
seur, een pedicure, een voedingsdes-
kundige en medewerkers van Careyn.
Tot slot waren enkele Maassluise
sportverenigingen aanwezig om ge-
interesseerden te informeren over de
mogelijkheden om bij hen te komen
sporten en zo fit te worden en/of te
blijven.
De gemeente Maassluis bedankt alle
vrijwilligers en de leerlingen van het
Lentizcollege voor hun inzet bij dit
evenement. Door hun enthousiasme
was de fitheidtest ook dit jaar een
groot succes.
Ruim 200 Maassluizers waaronder wethouder Gerard van der Wees, testten
op 8 oktober hun fitheid
Ruim tweehonderd 55-plussers testen hun fitheid
Muziek
Bij de lezingen die de Vrienden van
het Witte Kerkje organiseren is er al-
tijd ‘levende’ muziek. Op 27 oktober
zorgt daarvoor Annemarie Koppe-
laar. Zij bespeelt de piano.
De zaal is open om half acht. Voor-
afgaand aan het programma en in de
pauze is er koffie en thee. Toegang
wordt niet gevraagd. Vrijwillige gif-
ten welkom.
Meer interessante onderwerpen
Het programma van de Vrienden van
het Witte Kerkje biedt dit seizoen nog
meer interessante onderwerpen:
Op donderdag 17 november brengt
Margriet Verbeek een muzikale le-
zing waar de Nederlandse Compo-
nisten centraal staan,
Op zondag 15 januari 2012 is er het
traditionele Nieuwjaarsconcert
Donderdag 23 februari is de Nano-
technologie het onderwerp.
Op 22 maart volgt een historisch on-
derwerp. Dr. Annette de Wit brengt
dan het leven, werken en geloven in
zeevarende gemeenschappen voor
het voetlicht. De serie wordt afge-
sloten op 26 april met een lezing van
stadsgenoot AAd nieuwstraten over
Bezieling als maatschappelijke op-
gave.
Op donderdag
27 oktober is
drs. M.N.J. (Mi-
chiel) Vergeer
te gast in het
Witte Kerkje aan
de Constantijn
Huygensstraat in
Maassluis. Op
uitnodiging van
de Vrienden van
het Witte Kerkje
opent hij de serie winterlezingen met
een zeer actueel onderwerp. “Hoe
staat de nederlandse economie er
voor aan de vooravond van een drei-
gende crisis?
Tot 1 augustus j.l. was Vergeer als
hoofdeconoom van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek het gezicht van
het CBS in de media. In de jaren ne-
gentig was hij hoofd van de afdeling
Overheidsfinanciën van het Centraal
Planbureau en in die functie nauw be-
trokken bij de voorbereiding van het
Nederlandse economische en budget-
taire beleid. Daarvoor hield hij zich
bezig met de bouwnijverheid en de
woningmarkt.
Vergeer schets de situatie van nu als
volgt: “Drie jaar geleden waren de
banken het grote zorgenkind. Na de
val van Lehman Brothers zakte de
wereldeconomie en ook de Neder-
landse economie in een crisis. Ver-
gelijkingen werden getrokken met de
jaren dertig met indringende zwart-
witbeelden van de ellende van toen.
Voor ongekende bedragen schoot de
overheid wereldwijd de banken te
hulp en zorgde er met stimulerend
beleid voor dat de gevolgen voor de
werkgelegenheid en de productie veel
minder ernstig waren dan gevreesd.
Verrassend snel kwam er een eind
aan de recessie. Met dank aan de
nieuw opkomende landen en daarna
ook aan onze oosterburen probeerde
ook de Nederlandse economie weer
de niveaus van voor de crisis te ha-
len. De keerzijde van het omvangrijke
overheidsingrijpen waren hoge finan-
cieringstekorten en sterk oplopende
overheidsschuld. Vooral landen die al
eerder (te) soepel en zelfs frauduleus
met hun overheidsfinanciën waren
omgegaan worden gewantrouwd door
de financiële markten en moeten na
de afwaarderingen door kredietbe-
oordelaars met grote internationale
steun overeind worden gehouden.”
De Nederlandse economie is niet
echt een vrolijk onderwerp om de se-
rie lezingen mee te beginnen. Wel is
het absoluut de moeite waard om de
mening van een deskundige over dit
onderwerp te horen en de mogelijk-
heid te hebben om met de spreker in
discussie te gaan.
Michiel Vergeer spreekt in het Witte Kerkje
over de economische situatie
Vier 5 november het
eerste lustrum mee
van Stichting
Myosotis Maassluis!
Het is inmiddels al weer vijf jaar gele-
den dat Myosotis bijna genoodzaakt
was op te houden te bestaan. Myo-
sotis was al jarenlang een bekende
vrijetijdsbesteding voor mensen met
een verstandelijke beperking. Er
waren vijf jaar geleden echter geen
financiële middelen meer om nog
activiteiten te kunnen organiseren.
Na de zeer geslaagde playbackshow
in 2006 hadden we weer geld en bo-
den vele mensen hun hulp aan om ons
voortbestaan te kunnen waarborgen.
In november 2006 werden we een
stichting. Inmiddels hebben we 33
vaste bezoekers die om de week op
zaterdagmiddag bij ons komen voor
een gezellige middag. Er komen nog
altijd aanmeldingen binnen, maar he-
Leonie Noordhoek heeft haar prak-
tijk voor klassieke homeopathie voor
dieren deze zomer geopend.
Zij behandelt in haar praktijk dieren
met behulp van homeopathische mid-
delen.
Homeopathie is een zachte, maar
diep werkende geneeswijze. Home-
opathische middelen stimuleren het
zelf genezend vermogen tot het oplos-
sen van de lichamelijke of emotionele
problemen.
Dit zelf genezend vermogen zien we
al wanneer het lichaam zonder hulp-
middel zelf een wond geneest.
De homeopathie werkt via de na-
tuurlijke wetten van het lichaam. Het
lichaam reageert in principe tegen-
gesteld op prikkels die het op welke
manier ook binnenkrijgt. Zo probeert
het een balans te behouden. Zo zal
het lichaam reageren met warmte als
er een hand onder een koude kraan
wordt gehouden.
Deze reactie gebruiken we ook bij de
homeopathie:
Het dier laat in zijn ziekte doormiddel
van symptomen zien dat er iets mis
gaat. Deze symptomen geven een
beeld. Dit beeld kan heel individueel
zijn. Zo kan de ene hond jeuk aan zijn
poot hebben juist op het moment dat
het nat is geworden. Een andere hond
kan juist jeuk hebben als het heel
warm is. Op die individuele manier
laat een dier zien wat er mis is.
Op deze totaliteit van de symptomen
die een dier laat zien wordt een mid-
del gezocht wat dit in zich heeft. Zo
houden we eigenlijk een spiegel voor
om de disbalans te laten zien, waarna
het lichaam als reactie daarop de ba-
lans kan herstellen.
Naast het beeld wat een ziek dier laat
zien vraagt de homeopaat ook door
naar waar de ziekte vandaan komt
en wat het karakter is van het dier.
Deze aspecten kunnen meespelen in
het ontstaan van een ziekte, van de
symptomen, maar ook van gedragsui-
tingen. Om op lange termijn gezond-
heid te behouden dienen alle aspecten
die meespelen een rol te krijgen in de
behandeling, zo kan er voorkomen
worden dat ziektes terugkomen.
De homeopaat kijkt naast de huidige
ziekte dus naar het totaalplaatje van
het dier, daarom vraagt de homeopaat
naast de informatie over de ziekte ook
door naar:
- Het karakter
- Gedragsuitingen met eventuele
emotionele aspecten
- Het verleden van het dier
Leonie Noordhoek behandelt in haar
praktijk honden, katten en paarden
met verschillende ziektes zoals long-
klachten, huidklachten, allergieën,
maag- darmklachten, blaas en nier-
problemen etc.
Maar ook gedragsklachten als angs-
ten of nervositeit zijn homeopathisch
te behandelen.
Wilt u meer weten over homeopathie
bij dieren of wilt u weten of de ho-
meopathie bij uw dier kan helpen kijk
dan is op www.leonienoordhoek.nl,
of neem contact op met Leonie zelf
op 06-43409056 of per mail: info@
leonienoordhoek.nl
Klassieke homeopathie voor dieren
Leonie Noordhoek gestart!
laas is op dit moment ons maximum
aantal bezoekers bereikt. De afgelo-
pen vijf jaar hebben we, dankzij vele
giften, donaties en subsidie, vele leu-
ke activiteiten kunnen organiseren.
Wij hebben een bezoek gebracht aan
Duinrell, Diergaarde Blijdorp, eten
in het Oeverbos, maar ook spelletjes
doen en gezellig met elkaar knutselen
is een succes. We zijn er erg trots op
dat de stichting een succes is gewor-
den! We willen iedereen het eerste
lustrumfeest met ons mee laten vie-
ren!
Vanaf 13.30 uur bent u van harte wel-
kom in het Luxor, van der Horststraat
29 in Maassluis. De toegang is gratis!
Om 14.00 uur zal de officiële opening
van de feestmiddag plaatsvinden. De
gehele middag zal de muziek worden
verzorgd door Will Vosters. Er zul-
len verschillende playbackacts wor-
den opgevoerd door mensen met een
verstandelijke beperking. Er is een
rad van avontuur met verschillende
prachtige prijzen! De kinderen kun-
nen voor € 2,00 deelnemen aan de
kinderspelen en ontvangen op ver-
toon van de speelkaart een overheer-
lijke pannenkoek en een beker limo-
nade! Tevens worden er deze middag
artikelen verkocht die gemaakt zijn
door mensen met een verstandelijke
beperking.
De opbrengst zal geheel ten goede ko-
men aan de activiteiten voor de men-
sen met een verstandelijke beperking.
Naar verwachting zal de middag om
17.00 uur eindigen. We hopen u al-
len te mogen begroeten op onze zeer
feestelijke middag!
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 11
PROFITEER NU VAN DE BESTE AANBIEDINGEN!
Colbert 189,
90
159,
90
Jack 209,
90
179,
90
Classic shirts 69,
90
59,
90
Pullovers 69,
90
59,
90
Casual shirts 69,
90
59,
90
Jack 169,
90
139,
90
DUTCH DEALS
T 010 - 5912061
WWW.HEMERTKLEDING.NL
NOORDVLIET 47-49
3142 CJ MAASSLUIS
Bezoek de modelwoning
22 oktober aan Boumare 119 te
Maasland van 11:00 tot 12:00 uur.
Groot wonen in Maasland
Ontwikkeling & Realisatie
T. 0184 495 495
Verkoop & Informatie
T. 010 593 90 90
Hfwvmef!
tqfdvmbbt.!
tubbg!
! 4/.
Epptkf!
nbstfqfjo
261!hsbn
!! 4/.
Tqfdvmbbt
361!hsbn
!! 3/
61
Dspjttbout
3!tuvlt
!! 2/.
Bbocjfejohfo!hfmefo!wbo!epoefsebh!31!plupcfs!u0n!xpfotebh!37!plupcfs!3122
Xjolfmdfousvn!Lpojohtipfl!Nbbttmvjt!121!6:26897
xxx/cbllfsbnnfsmbbo/om
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
Fax: 010-5926544
06-38917602
̈Opschoor Makelaardij
̈Zuidvliet 4 ̈3141 AL Maassluis
̈Tel.: 010-5939090
̈Fax: 010-5939091
̈E-mail: info@opschoor.nl
̈Internet: www.opschoor.nl
M A A S S L U I S
Haven 25
KARAKTERISTIEK HERENHUIS. Zonnige tuin (Z) met
houten berging, achterom en een dakterras.
Sfeervolle woonkmr, royale keuken en een aan-
gebouwde woon/eetkmr aan achterzijde met o.a.
open haard en openslaande deuren naar de tuin.
4 ruime slaapkamers en een riante badkamer met
o.a. ligbad en inloopdouche. Eigen parkeerplaats
in de afgesloten parkeergarage Havenhof te koop.
̈Vraagprijs: € 595.000,- k.k.
IN
P
R
IJ
S
V
E
R
L
A
A
G
D
VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL
UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:
Postbus 278
3140 AG Maassluis
tel. (010) 591 41 66
fax (010) 592 51 41
e-mail: info@van-hemert.nl
www.van-hemert.nl
 Elektrotechnische installaties  Datasystemen
 Netwerkbekabeling  Netwerkbekabelingssystemen
 Toegangscontrolesystemen  Airconditioning
 Telefooninstallaties  Inbraakbeveiliging
Agenda Thema-avond
en Debat op Dinsdag
Dinsdag 25 oktober 2011
Thema-avond 1 (De raadzaal)
20.00 – 22.00 uur: 1. Presentatie decentralisatie begeleiding & jeugdzorg en
aanpalende ontwikkelingen
Thema-avond 2 (zaal de Buys)
20.00 – 21.00 uur: 1. Toelichting risico’s, reserves en weerstandsvermogen
Commissie 1 (zaal de Buys)
21.15 – 22.30 uur: 1. Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Meerjarenpro-
gramma Grondexploitatie 2012 (besloten)
De Thema-avond vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek.
Voor het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of
griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de
website www.maassluis.nl > bestuur.
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
TOSCA Roombonbons
500 gram voor €6.95
ALBÉRT Luxe Bonbons
250 gram voor €4,95
AZ Chocolaterie,
Hoogstraat 4, HOEK
WIP, Maassluis
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 /
06-54797325..
GEVRAAGD, ROMMEL-
MARKTSPULLEN: gaat u
aan de grote schoonmaak
of de zolder opruimen
en heeft u spulletjes over
waar u niets meer doet ik
kom ze graag bij u opha-
len. Potten, pannen, ser-
vies, bestek, schilderijen,
dvd’s, singles, speelgoed,
fietsen, tuinmeubelen,
bloempotten enz, enz.
Tel. 06-26781702.
ROLLUIKEN
ELECTRISCH BEDIEND
25% korting!!!!
A.Z. Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
WINTERACTIE!!!
knikarmscherm,
elektrisch bediend*, zo-
lang de voorraad strekt!!
bijv. 5 meter breed x 2,5
meter uitval €949,-
Informeer in onze
showroom:
AZ Zonwering,
Hoogstraat 2, HOEK
WIP, Maassluis
Ik vraag voor mijn langd.
invalide man gratis (hob-
by!) postz. verzam. ,postz.
alb., 1e dag enveloppen
etc. Ook (oude) munten
welkom. U maakt hem
er blij mee! Kan afgeh.
B.v.h.d.! Tel. 0174-243712
email: ariejacobstorm@
caiway.nl
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 12
Donderdag 13 oktober was een druk-
ke Oscaravond in het stadhuis. Wie
zou de Oscar voor beste filmclips
over jeugdthema’s in Maassluis win-
nen? De rode loper ontbrak, maar de
spanning hing in de lucht.
Zo’n 100 genomineerde ‘regis-
seurs’ van het Kastanjecollege en
het Reviuslyceum kwamen met hun
introducé(e)s luisteren naar de be-
oordeling van een deskundige jury.
Eerst werden de 24 winnende clips
gekozen die gebruikt worden in de
mediacampagne Veilig Opgroeien
en het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). Vervolgens koos de jury de
absolute winnaars van beide scholen;
de beste ‘regisseurs’ in vijf categorie-
en namen trots en onder luid applaus
hun Oscar in ontvangst van wethou-
der Gerard van der Wees.
In de categorie ‘beste camera’ won-
nen Sanne, Linda en Shannon de Os-
car met hun filmclip over voeding. De
Oscar voor ‘beste inhoud’ ging naar
Feyza en Emel. Nena en Max sleepten
de Oscar voor ‘beste montage’ in de
wacht. De prijs voor de ‘origineelste
clip’ is gewonnen door Emily en Da-
nique en tenslotte ging de Oscar voor
‘beste film’ naar Timo en Nick.
In totaal maakten ruim 300 leerlin-
gen van het Kastanjecollege
en het Reviuslyceum film-
clips over Veilig Opgroeien
in Maassluis. In een drie uur
durende workshop van Digi-
tal Playground kregen zij een
korte instructie om vervolgens
te gaan filmen en te monteren
op de computer. Zelf schreven
zij een ‘filmscript’ bij het ge-
kozen jeugdthema, zoals al-
coholgebruik, gelukkig zijn,
omgangsvormen, gezonde
leefpatronen, beweging of
grenzen stellen.
Eén van de speerpunten van
Veilig Opgroeien in Maassluis
en het CJG is om jongeren, of-
tewel de ‘kenners’, te betrekken bij
het ontwikkelen van activiteiten voor
de jeugd in Maassluis. Participatie
stimuleert kinderen en jongeren op
te groeien tot zelfstandige en mon-
dige burgers die zich bewust zijn van
hun maatschappelijke verantwoor-
delijkheden. Het leidt tevens tot ver-
sterking van de binding met de wijk.
Daarom heeft het preventieteam er-
voor gekozen om jongeren van het
Kastanjecollege en het Reviuslyceum
te laten meedenken en meedoen aan
de mediacampagne. Na goede erva-
ringen van alle partijen bij de vorige
mediacampagne, is de nieuwe media-
campagne ook op deze wijze georga-
niseerd.
Vanaf 1 januari 2012 worden elke
maand twee clips gelanceerd op zo-
wel www.maassluis.nl als www.cjg-
maassluis.nl en natuurlijk ook op de
websites van de betrokken scholen en
organisaties.
Jeugdigen ‘regisseurs’
filmclips Veilig Opgroeien winnen Oscar
De activiteiten tijdens de Week van
de Opvoeding boden jong en oud in
Maassluis volop gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten en met elkaar te
praten over opvoeden en opgroeien.
De initiatiefnemers Het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) en het ge-
meentelijke project Veilig Opgroeien,
kijken terug op een geslaagde week.
De opening op 8 oktober in De Ko-
ningshoek was spectaculair: kinde-
ren leerden kunstjes bij Circus Han-
nes & Co en kinderen dansten een
spontane flashmob. Ook namen de
jeugdambassadeurs mini-enquêtes
af onder zo’n 100 ouders/verzorgers
met stellingen, zoals: Opvoeden is
het leukste wat er is, Gehoorzamen is
belangrijker dan het ontwikkelen van
een eigen wil of Mijn kind vertelt mij
bijna alles.
Wethouder Gerard van der Wees gaf
in De Koningshoek de jeugdambas-
sadeurs de gelegenheid de uitkomsten
van het onderzoek aan het winkelend
publiek te vertellen. Hij benadrukt:
“Er is niet één ‘goede’ manier van
opvoeden. Iedereen doet dat op een
andere manier, die het beste bij hem
of haar past. Het is natuurlijk leuk en
leerzaam om hierover met elkaar te
discussiëren en nieuwe ideeën op te
doen. We willen tenslotte allemaal
het beste voor onze kinderen. Het
CJG is dé plek waar iedereen in de
stad terecht kan voor kleine en grote
vragen over opvoeden en opgroeien.
En nee, geen vraag is te gek!”
In deze Week van de Opvoeding
vond de eerste Kinderkleding- &
Speelgoedbeurs in het Centrum voor
Jeugd en Gezin plaats. Kinderen za-
ten op hun kleedje en de volwassenen
hadden hun tafel vol met kinderkleer-
tjes. Er was ruimte voor meer mensen
maar de sfeer was prima. Gezien het
succes zullen dergelijke activiteiten
zeker herhaald worden. De ontmoe-
ting in ongedwongen sfeer draagt bij
aan het vergroten van de laagdrempe-
ligheid van het CJG.
De jongeren kwamen ook in actie.
Leerlingen van het Kastanjecollege
spraken in het stadhuis over hun plan-
nen ‘Tunnelvisie’ en ‘Operatie Prul-
lenbak’. En de filmclips die leerlingen
van het Reviuslyceum en het Kas-
tanjecollege hebben gemaakt over
jeugdthema’s, worden weer ingezet
voor de nieuwe mediacampagne
van Veilig Opgroeien/Centrum voor
Jeugd en Gezin.
De Week van de Opvoeding staat niet
op zichzelf. Het is altijd van belang
dat iedereen elkaar kan ontmoeten en
weet te vinden. Het CJG en het pre-
ventieteam Veilig Opgroeien werken
aan een preventief jeugdbeleid om
ervoor te zorgen dat de kinderen in
Maassluis de kans krijgen om zich
optimaal te ontwikkelen. Meer infor-
matie hierover is te vinden op www.
cjgmaassluis.nl en www.maassluis.nl
Week van de Opvoeding:
volop mogelijkheid voor ontmoeten & uitwisselen
Dinsdag 11 oktober is door de inspec-
tie van het Ministerie van Onderwijs
vastgesteld dat het met de kwaliteit
van het onderwijs op r.-k. basisschool
De Dijck goed zit. Fantastisch toch!
Zowel de opbrengsten op de Eind-
toets Basisonderwijs als de tussen-
resultaten voldoen aan de gestelde
normen vastgelegd in het waarde-
ringskader van de inspectie. Wat wil
je nog meer. Na groepsbezoeken, ge-
sprekken met leerkrachten, de intern
begeleider en de directeur, dhr. Wil
Paalvast en na analyse van talloze do-
cumenten is vastgesteld dat De Dijck
een betrouwbare, veilige, maar ook...
een GROENE school is. Dat wil zeg-
gen dat de school inspectieproof is
en dus de kwaliteitskaart op de site
van het Ministerie van Onderwijs de
kleur groen krijgt. Een resultaat om
trots op te zijn.
Het team van De Dijck is er in ge-
slaagd de kwaliteit van het onderwijs
te verbeteren en de leeropbrengsten te
verhogen door het uitvoeren van een
plan van aanpak gericht op het lesge-
ven volgens een lesmodel waarbij zo
goed mogelijk wordt omgegaan met
de verschillen tussen de leerlingen.
De Dijck heeft zich zodoende verder
ontwikkeld in het bieden van passend
onderwijs waar nodig en mogelijk.
De Dijck is er helemaal klaar voor.
Groen verwijst ook naar De Dijck als
een school die deelneemt aan het pro-
ject Gezonde School, een onderdeel
van het programma Veilig Opgroeien
van de gemeente Maassluis. Door te
werken aan een Gezonde School –
onder leiding van de GGD overigens
– wordt geprobeerd een bijdrage te
leveren aan betere schoolprestaties,
minder schooluitval en een gezonde-
re leefstijl. Een gezonde geest in een
gezond lichaam, zoals de Grieken al
zeiden, daar gaat De Dijck voor.
Al met al kan De Dijck daarom met
recht een betrouwbare, gezonde en
groene school genoemd worden.
Voor meer info zie www.dedijck.nl
Foto: Roger van der Kraan
De Dijck, een groene school!
Afgelopen zomer was meester Ge-
rard van Doodewaard 40 jaar in het
onderwijs. Hij begon zijn carrière als
leerkracht op de Van Hasseltschool in
Vlaardingen.
Na een aantal jaren les gegeven te
hebben, besloot hij directeur te wor-
Hoera, meester Gerard van Doodewaard
40 jaar in het onderwijs!
den. Via Het Ambacht in Vlaardin-
gen is hij naar Het Spectrum in Maas-
sluis gekomen.
Op dit moment is hij directeur van
drie Maassluise basisscholen van
Stichting Meervoud: CBS Het Spec-
trum, CBS Het Balkon en CBS De
Groene Hoek.
Deze fantastische prestatie hebben
we natuurlijk niet zomaar voorbij la-
ten gaan. Restaurant ‘La Brasserie’
heeft met zijn heerlijke eten voor een
onvergetelijke avond gezorgd!
Op vrijdag 7 oktober hadden wij
een groot feest: Juf Sylvia Visser
is namelijk al 25 jaar juf! Ze werd
thuis opgehaald door twee clowns
met een prachtige limousine van
‘Willy’s limousine’.
Op school aangekomen, stonden
alle kinderen juf Sylvia op te wach-
ten met prachtig versierde bogen.
Onder groot applaus en luid gezang
liep juf Sylvia de versierde school
in. Daar stond haar een andere ver-
rassing te wachten. De hele school
zou voor haar een geweldige cir-
cusvoorstelling verzorgen. De hele
dag hebben de kinderen geoefend
met circus ‘Hannes & Co’ . Aan
het einde van de dag mochten ook
alle ouders komen kijken naar deze
voorstelling.
Aan het eind van het spetterende
optreden van de kinderen, kreeg
juf Sylvia prachtige cadeaus. Juf
Hoera, juf Sylvia Visser van
CBS Het Balkon 25 jaar in het onderwijs! Op maandagmorgen 3 oktober werd
de Kinderboekenweek geopend met
een voorstelling van alle leerkrach-
tenvoor de kinderen in de gymzaal.
Voor de groepen 1 t/m 4 werd het
prentenboek ‘Lotte en de wolven’
uitgespeeld.
Zowel de kinderen als de leerkrach-
ten genoten van dit optreden! Voor de
groepen 5 t/m 8 was er een helden-
voorstelling.
Tijdens de Kinderboekenweek von-
den er leuke activiteiten plaats voor
alle groepen. In elke groepen kwam
een held, de wijkagent Hans Stoop-
man, olympisch kampioene water-
poloster Daniëlle Stolk en in de
groepen 7 en 8 2 2 dochters van ver-
zetstrijders in de 2e WO, De Geuzen,
Riekje Nieuwstraten en Marla van
der Weerd. Zij vertelden over de hel-
dendaden van hun vaders en over de
Geuzenpenninguitreiking in Vlaar-
dingen.
Op dinsdagmiddag 11 oktober was de
jaarlijkse boekenmarkt, i.s.m. boek-
handel ‘Het Keizerrijk’. De kinderen
waren met de leerkracht op de boe-
kenmarkt gaan kijken en mochten
een boek uitzoeken voor in de klas.
Als afsluiting van de Kinderboeken-
week was er per groep een grote lijst,
waarin een groepswerk van illustra-
ties in kan. Deze komt in de school
te hangen.
Met elkaar is er weer een spetterende
Kinderboekenweek van gemaakt.
Alle ouders, medewerkers, sponsoren
van de Kinderboekenweek 2011 heel
hartelijk bedankt voor uw enthousi-
aste inzet!
Heldhaftig begin Kinderboekenweek
Helden in kinderboeken op CBS Het Spectrum
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen
met een leerachterstand of dyslexie
vaak in beelden denken in plaats van
woorden. Hierdoor wordt de lesstof
niet begrepen en onthouden.
Door de informatie te vertalen naar
beelden, kan deze groep zich de les-
stof wel eigen maken.
Linda van Marrewijk geeft deze
avond uitgebreide informatie over
beeld denken en de training ‘Ik leer
anders’ voor basisschoolleerlingen.
Meer informatie is te vinden op
www.lindavanmarrewijk.nl
Bibliotheek Maassluis, woensdag 26
oktober 20.00-22.00 uur.
De toegang is gratis, maar graag aan-
melden per e-mail:
info@bibliotheekmaassluis.nl
De avond gaat door als er minimaal
Makkelijk lezen: ‘Ik leer anders’
Leerproblemen aanpakken met een praktische training
Van 5 tot en met 15 oktober is het
Kinderboekenweek. Het thema is
“superhelden” -over dapper durven
zijn. Met de Kinderboekenweek slui-
ten we ons thema: “wie ben ik” af.
De laatste weken hebben de kinderen
gespeeld, gezongen en geknutseld
over dit thema.
Natuurlijk hebben we veel voorgele-
zen. De kinderen vinden het heerlijk
om voorgelezen te worden. Ze vragen
vaak om hetzelfde boekje. Als we net
klaar zijn met een boekje voorlezen,
horen we regelmatig: “Nog een keer!”
Voorlezen is niet alleen leuk maar
kan ook een belangrijke rol spelen in
de ontwikkeling van een kind. Jonge
kinderen leren enorm veel van voor-
lezen. In de eerste plaats is voorlezen
heel goed voor de taalontwikkeling.
Kinderen leren nieuwe woorden tij-
dens het voorlezen en ze leren hoe een
goede zin opgebouwd is. Door met
het kind ook te praten over het boek
wordt het gestimuleerd actief met taal
aan de slag te gaan.
Twee boeken stonden centraal tij-
dens de Kinderboekenweek: “Wie is
hier het dapperst?” en “kikker is een
held”.
Nou niet alleen kikker is een held. De
echte helden zitten op ’t Kwetternest!
Onze helden hebben gevaarlijke kun-
sten gedaan; klimmen op een schuine
bank, op een trap en er daarna af-
springen. De juf durft het niet eens!
We hebben er ook over gezongen, het
liedje eindigde met héél hard in koor
te zingen: “Superheld”.
Iedere peuter heeft van zijn eigen held
een masker gemaakt. Kijk maar eens
op de foto, herkent u onze helden?
Superhelden op ’t Kwetternest
MAASSLUIS - De concertserie
Tussen Maas en Sluis begon in 2008
met een ontzettend succesvol optre-
den van het Combattimento Con-
sort. Reden om dit ensemble voor
het vierde seizoen opnieuw uit te
nodigen. En dat viel afgelopen za-
terdagavond in de Grote Kerk bij
het publiek in goede aarde. Hoewel
het Consort, bewust, wel voor enige
verwarring zorgde.
door Chrit Wilshaus
Gastvrouw Marianne Lange licht
dat aan het begin van het concert als
volgt toe: “Het programma heeft u
allemaal in het programmaboekje
gezien. Maar musici zijn artistieke
mensen en ook heel bewegelijk. En
die bewegelijkheid uit zich in een
wijziging in het programma. Van de
week is daarom besloten de te spelen
stukken een beetje om te draaien.”
Een lang aanhoudend applaus bij het
binnenkomen van het Combattimen-
to Consort geeft aan dat het publiek
er nog steeds zin in heeft, wijzigingen
of niet.
“We spelen heel vaak werken die nog
nooit eerder gespeeld zijn”, begint di-
rigent en artistiek leider van het en-
semble, Jan Willem de Vriend. “Die
werken programmeer je meestal al
twee jaar vooruit. Dan bestudeer je
het stuk om te kijken of het wel of
niet interessant of leuk is. Maar, zoals
nu, zijn we pas een week van tevoren
begonnen met aan het stuk te wer-
ken. En dan pas zie je eigenlijk wat
het gaat worden, hoe het gaat klin-
ken. Dan kun je ook beter bepalen
in welke volgorde het aantrekkelijk
moet zijn voor het publiek, althans
dat denken wij. En daarom is het pro-
gramma anders.”
In plaats van met Bach te beginnen,
start het concert met het Concerto
Grosso van Händel. Bach wordt tot
het laatst bewaard. Werken van Hän-
del keren overigens nog een aantal
malen terug tijdens het concert. In
de smaak valt zeker het Concert voor
fluit in g ‘La Notte’, RV 439 van Vi-
valdi. Een meeslepend stuk in zes
delen dat ruim 400 jaar nadat het
gecomponeerd is nog steeds tot de
verbeelding spreekt. Het bijzondere
is dat de compositie slechts twee keer
gespeeld is. De eerste keer, afgelopen
zaterdag in Maassluis.
Brazilië
Behalve instrumentaal valt er bij
het Concert door het Combatti-
mento Consort in de Grote Kerk
ook vocaal veel te genieten.
Oorstrelend is het optreden van
mezzosopraan Alisa Kolosova.
Zo brengt zij onder andere een
werk van een onbekende Brazi-
liaanse barok componist ten ge-
hore. Barokmuziek uit Brazilië
is volgens het programmaboekje
pas de laatste jaren in de belang-
stelling komen te staan. In de zes-
tiende eeuw, vervolgt het boekje,
werd het land gekoloniseerd
door Europese machten, die
hun eigen cultuur en gewoonten
meenamen. De grootste invloed
hadden de Portugezen. Vooral de
jezuïeten brachten kerkmuziek
mee van vooral Italiaanse com-
ponisten. Maar zij respecteerden
de autochtone bevolking en lie-
ten toe dat gewoonten en culturele ui-
tingen bleven voortbestaan. Doordat
de kolonisten brachten invloeden mee
van componisten als Vivaldi, Händel
en Bach in de Braziliaanse en de ba-
rokmuziek.
In 1982 is De Vriend een van de oprich-
ters van het Combattimento Consort.
Volgend jaar viert het ensemble het
30-jarig bestaan. De dirigent en artis-
tiek leider vindt het na drie decennia
nog steeds spannend en leuk. Het bij-
zondere aan het muziekgezelschap is
dat er staand wordt gemusiceerd. Dat
heeft volgens De Vriend te maken met
de tijd waaruit het ensemble muziek
uitvoert. “Het is geïntroduceerd door
Antonio Salieri.” Staand musiceren,
Mooi om te horen en bovendien mooi om te zien,
in een prachtig verlichte grote kerk Foto: Roger van der Kraan
Opnieuw geslaagd concert
door Combattimento Consort in Grote Kerk
weet De Vriend, maakt dat de musici
veel energieker zijn. Het staand spe-
len raakt in onbruik als de concerten
groter worden omdat de dirigent dan
onzichtbaar wordt.
Het concert zaterdagavond wordt af-
gesloten met een toegift. “Met zulke
mooie bloemen moet je wel een toe-
gift geven”, grapt De Vriend. Maar
het is waarschijnlijker dat de musici
terugkomen op het podium omdat
ze het gewoon zo leuk vinden om te
spelen.
Het volgende concert van Muziek
Tussen Maas en Sluis is op zaterdag
10 december dit jaar. Het Collegium
Ad Mosam uit Maastricht onder lei-
ding van Huub Ehlen voert dan (kerst)
muziek van de componist Charpentier
uit. Uiteraard sfeervol bij kaarslicht.
Meer informatie is ook te vinden op
het internet.
(www.muziekmaassluis.nl).
Afscheidsconcert
Kik Schaart
Op een zondagavond in november
1979 bespeelde Kik Schaart voor
de eerste keer het Garrelsorgel in
de Groote Kerk te Maassluis tijdens
een kerkdienst. Hij verving die avond
Feike Asma die wegens omstandig-
heden niet aanwezig kon zijn. Daarna
volgde al snel meer (rouw- en trouw-)
diensten waarin de begeleiding op het
orgel door Kik plaatsvond.
Na ruim 30 jaar als vervangend or-
ganist te hebben gespeeld, is in ge-
zamenlijk overleg met Kik besloten
om dit werk te beëindigen. Uiteraard
laten wij dit afscheid niet ongemerkt
voorbijgaan!
Op zaterdag 29 oktober a.s. zal door
Kik een orgelconcert worden gege-
ven in de Groote Kerk te Maassluis,
aanvang 19.30 uur. Iedereen is wel-
kom om dit concert bij te wonen. De
kerk is open vanaf 19.00 uur en de
toegang is gratis.
Aansluitend aan het concert is er ge-
legenheid voor een hapje, een drankje
en ontmoeting in het koor van de kerk.
“De Jantjes”, “Op Hoop van Zegen”,
“A Christmas Carol”, de hilarische
klucht “Nee schat, nu niet”… Zo maar
een greep uit de vele voorstellingen
die toneelvereniging De Schouwspe-
lers uit Pernis de afgelopen jaren met
groot succes op de planken bracht.
Steeds weer worden de producties
van deze vereniging geroemd om de
professionele aanpak. Altijd zijn de-
cors, kleding en spel van een niveau
dat het amateurisme ver ontstijgt.
Zo ook nu weer bij hun nieuwste
voorstelling “De Groene Boogschut-
ter”. Het meesterstuk van de beroem-
de Engelse thrillerschrijver Edgar
Wallace. Net als Agatha Christie is
hij in staat de lezer, of in dit geval: de
toeschouwer, meer dan geboeid in het
verhaal mee te nemen. De spanning is
in dit toneelstuk dan ook te snijden als
we langzamerhand steeds meer
ontdekken van het grote geheim
dat het Engelse kasteel Garre
herbergt.
Dus opnieuw een productie die u
moet zien…, meemaken…, bele-
ven… . En dat kan!
Op vrijdag 28 en zaterdag 29
oktober spelen De Schouwspe-
lers “De Groene Boogschutter”
(alleen) in theater Schuurkerk in
Maassluis. Kaarten à €10,- zijn in
De Schouwspelers spelen een bloedstollende thriller
Pernis te koop bij cadeaushop ’t Hoek-
je en in Maassluis bij Maassluis Punt,
of te reserveren via kaartverkoop@
deschouwspelers.nl.
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
20 OKTOBER 2011
PAGINA 13
Hoofdsponsor: Cuatro Madera
Het is Excelsior niet gelukt om in
de tweede topper op rij de punten in
Maassluis te houden.
Waar vorige week nog ASWH met
5-2 werd verslagen moest de ploeg
nu in Kozakken Boys zijn meerdere
erkennen (0-2). Behalve de neder-
laag verloor het ook nog eens Wouter
Gudde en Robin van der Ende die met
direct rood voortijdig richting kleed-
kamer werden gestuurd door de man
van dienst. Arbiter Barrales maakte
er met zijn assistenten een potje van
en toverde in de wedstrijd maar liefst
8 gele en rode kaarten uit zijn borst-
zak. Een gevoelige nederlaag met
mogelijke gevolgen voor de Tricolo-
res.
In het eerste kwartier was het voor
beide ploegen aftasten geblazen en
was het zoeken naar dat ene gaatje
waardoor het gevaarlijk kon worden.
Kozakken Boys was het eerst gevaar-
lijk voor de goal van Jelle Visser maar
tot ontzetting van de in grote getale
meegereisde supporters van de ploeg
uit Werkendam gaf scheidsrechter
Barrales geen penalty maar een gele
kaart aan Arif Irilmazbilek voor een
vermeende schwalbe.
Het was de ploeg van Demis Xantho-
poulos die meer en meer de wedstrijd
in handen nam. Het talrijk opgeko-
men publiek kon voor het eerst jui-
chen toen in de 34e minuut Vincent
v.d. Berg vanuit een scrimage de 1-0
liet aantekenen, maar op advies van
de grensrechter keurde de arbiter de
treffer af. Een terechte beslissing ove-
rigens. Direct kwam Kozakken Boys
met een razendsnel uitgespeelde
counter voor de goal van Jelle Visser.
De Werkendamse spits rondde feil-
loos af maar ook nu werd de treffer op
advies van de grensrechter afgekeurd.
Het tweede bedrijf was nog maar een
minuut oud toen Kozakken Boys op
voorsprong kwam. Waar de ploeg
van trainer Michel Langerak eigen-
lijk een inworp verwachtte, besloot
arbiter Barrales anders. Hij kende
een vrije trap toe die in de rebound
werd binnen geschoten door Richie
Basoski. (0-1).
Jesper Gudde moest plaatsmaken
voor Stephan v.d. Velde waardoor de
ploeg nog aanvallender ging spelen.
Die frustratie was met name aan Ex-
celsior zijde het geval, die nog veel
erger werd toen de ingevallen Niels
Vonk in de 16 meter naar beneden
werd getrokken. In de ogen van ve-
len een duidelijke penalty maar het
fluitsignaal bleef uit. Kozakken Boys
counterde vervolgens op magnifieke
wijze en dompelde Excelsior in rouw
toen Leon Bot voor de tweede keer
doel trof.
Het feit was dat vanaf dat moment de
wedstrijd definitief gespeeld was en
dat met 9 tegen 11 Excelsior geen vuist
meer kon maken. Kozakken Boys ge-
loofde het verder wel en speelde de
wedstrijd professioneel uit.
Zaterdag wachten er 44 minuten te-
gen Zwaluwen. Dan wordt de tweede
helft hervat van het destijds gestaakte
duel tussen de zebra’s en de Tricolo-
res. Geen gemakkelijke opgave maar
wel een ideale kans om revanche te
nemen.
Excelsior M 2 verliest onnodig
punten tegen ARC 2
Afgelopen zaterdag moest Excelsior
Maassluis 2 aantreden tegen het la-
ger geklasseerde A.R.C. uit Alphen
aan den Rijn. Vorig seizoen gepro-
moveerd naar de hoofdklasse en voor
Excelsior een onbekende tegenstan-
der, zo wisten ze vorige week een punt
uit het hoog geklasseerde Noordwijk
mee te nemen en niet te onderschatte
ploeg dus, zoals overigens alle ploe-
gen in de hoofdklasse. Met veel ver-
trouwen werd naar
deze wedstrijd uitge-
keken, zeker na de
overwinning vorige
week op FC Lisse.
Het trainersduo Muis
en Remmerswaal
moest wel puzzelen
op het middenveld
door de afwezigheid
van Steven Schreuder
en Robert van Mierlo.
Hun vervangers wer-
den Sefa Kurt en Mit-
chel Rodenburg, ter-
wijl Dennis van Rijn
de plaats centraal
achterin van Sefa
Kurt mocht invul-
len. Voorin op rechts
kreeg Hamza el Az-
zouti de voorkeur
boven de jonge Joey
van Eijk. Kwaliteit
genoeg want dat er
voetbal in deze ploeg
zit dat is een feit.
Dat deze zaterdag voor het 2e team
in mineur zou eindigen hadden veel
mensen niet verwacht. Een onnodige
2-1 nederlaag die vooral aan onszelf
te wijten viel. De 1e helft hadden we
veel balbezit met wat kleine kansen
van Sezer Bozkurt en Niels Vonk,
A.R.C. speelde, zoals vele ploegen
die spelen tegen Excelsior, erg com-
pact en kwamen er zo nu en dan uit
via een counter. Het moge duidelijk
zijn dat dode spelmomenten juist voor
deze ploegen een moment is om toe te
slaan. Dat gebeurde in de 13e minuut
via corner van A.R.C. , miscommuni-
catie in de verdediging en een A.R.C.
speler kan vrij inkoppen 0-1 een ab-
soluut cadeautje! Enkele kansjes voor
Excelsior tot de rust maar te weinig
omdat we speelden in een te laag bal
tempo. Verder zaten we niet kort op
de man en dekten we veel te weinig
door waardoor A.R.C. hun geliefde
spelletje kon spelen.
De 2e helft begon zeer voortvarend,
een agressief aanvallend Excelsior,
nu was het bal tempo wel hoog, lie-
pen de linies wel vooruit en sloten ze
wel aan. Volgens afspraak was Sefa
Kurt in de kleedkamer achtergeble-
ven, Joey van Eijk ging op rechts
spelen en de hardwerkende Hamza
el Azzouti nam de plaats van Sefa
Kurt op het middenveld in. In de
7e minuut een geweldige assist van
Niels Vonk naar Sezer Boskurt die
heel rustig afrondde 1-1. We gingen
er voor zitten want nu moest A.R.C.
knock out gespeeld worden. Echter
we vervielen weer in de oude fout en
speelden net als in de 1e helft. Je roept
het over jezelf af want een kwartier
later mag de centrale verdediger van
A.R.C. van 30 meter aanleggen en de
bal valt pardoes in ons netje 1-2. Tijd
om Emre Er en Hans-Jörgen NicolaI
in te brengen want daarmee bracht
Leen Muis twee zeer ervaren spelers
in. Ze gingen beide voorin spelen om
de verdediging aldaar te breken. Na
5 minuten mocht de nr. 3 met een 2e
gele kaart na een overtreding op Hans
Jurgen Nicolai inrukken.
Tegen 10 man konden we na veel kan-
sen niet een goal forceren, die zeker
wat betreft de kansen verdiend had
geweest.
Na 90 minuten was een 2-1 verlies
een feit, een terecht juichend A.R.C.
die met hun spel en mogelijkheden 3
punten rijker waren. Nogmaals dat
wij met lege handen bleven staan is
alleen maar onszelf, als team te ver-
wijten. Naast de voetbalkwaliteiten
die we hebben horen ook incasse-
ringsvermogen en een over mijn lijk
mentaliteit. Daar gaan we keihard
aan werken om op 29 oktober bij Ca-
pelle drie punten weg te halen en ik
ben als “ vaste verslaggever” ervan
overtuigd dat het gaat lukken!!!
Excelsior niet langs Kozakken Boys
Niels Redert baalt van een gemiste kans, Hamit Alptekin kijkt toe
Jesper Gudde geeft voor met zijn gouden linker (foto’s Harry Noordhof)
GV Maassluis, de gymnastiek- en
turnvereniging in Maassluis, kent
een grote groep vrijwilligers. Deze
mensen besturen de vereniging, or-
ganiseren activiteiten voor de leden,
bereiden het jubileum ‘2012: 100
jaar turnen in Maassluis’ voor en ge-
ven de gymlessen. Elk seizoen is het
weer een puzzel om voor alle lessen
leiding te vinden, omdat iedereen dit
in zijn of haar vrije tijd doet. Ook dit
seizoen hebben we, na enig gepuz-
zel, weer leiding gevonden voor alle
lessen… tot de herfstvakantie! We-
gens veranderde schoolroosters en
werktijden zijn we per direct op zoek
naar leiding voor de kleuterles. Deze
les wordt gegeven op woensdag van
17.00-18.00 uur in gymzaal het Spec-
trum. Voor dit uur is geen trainers-
licentie van de KNGU vereist, wel
vragen we ervaring in de omgang
met de doelgroep en een passie voor
bewegen. GV Maassluis biedt onder-
steuning waar nodig, maar ook een
hoop eigen verantwoordelijkheid en
een vrijwilligersvergoeding. Ben je
niet geïnteresseerd in bovenstaande
les, maar zou je wel graag een andere
groep les willen geven? Of wil je iets
anders voor GV Maassluis doen? Ook
dan zijn er mogelijkheden.
Voor meer informatie over de diverse
vacatures of algemene informatie
over GV Maassluis kun je contact op-
nemen met secretaris Marina Weeke
via secretariaat@gvmaassluis.nl of
met Annelies Brockbernd en Liana
Landman van de technische com-
missie via hoofd-tc@gvmaassluis.nl.
Start wedstrijdseizoen
De herfstvakantie luidt tegelijk ook
de start van het wedstrijdseizoen in.
De eerste zaterdag na de herfstva-
kantie, zaterdag 29 oktober, staat de
eerste wedstrijd gepland. Dit is een
individuele springwedstrijd voor jon-
gens en meiden die niet met de Turn-
competitie mee doen. De wedstrijd
wordt gehouden in de Vreeloohal in
De Lier. Voor GV Maassluis betekent
dit dat de deelnemers komen uit de
recreatiegroepen en de jonge wed-
strijdgroep.
Een klein maandje later, op zaterdag
19 november, is het weer tijd voor de
jaarlijkse ringenzwaaidag in Delft.
Meisjes van elk niveau gaan eerst een
ochtend of middag nieuwe onderde-
len leren aan de ringen, waarna het
programma afgesloten wordt met een
wedstrijd.
Op zaterdag 10 december is het
vervolgens tijd voor de eerste toe-
stelwedstrijd. Dan wordt namelijk
de eerste van vier wedstrijden in de
Turncompetitie georganiseerd. Deze
wedstrijd vindt plaats in Naaldwijk.
Hieraan zullen onze selectieleden en
de meiden van de oudere wedstrijd-
groep deelnemen.
We hopen u als supporter terug te mo-
gen zien op één van deze wedstrijden.
Bertus Houweling opende de wed-
strijd tegen de Prinsenhof uit de
Maasdijk met een formidabele uitslag
van 17,00 punten tegen Piet Leerdam
die ook een mooie uitslag neerzette
van 11,579 punten, dus de toon was
gezet, maar Ben Vogel en Bram van
Baalen konden niet dat niveau halen
en bleven achter met een puntenaan-
tal van 7,308 tegen 5,000. Beter deed
Heiko Groenendaal het tegen Joop
de Zeeuw. Joop kwam slecht opgang
maar toen hij eenmaal warmgedraaid
was eindigde hij met een moyenne
boven de 100 caramboles en een pun-
tenaantal van 14,110 en Heiko een
puntenaantal van 10,200. Cees As-
sendelft speelde tegen Joop Mosterd
ook een hele mooie partij met een
traag op gang komende Cees tegen
een Joop die begon met een serie van
11 caramboles maar Cees kwam op
gang en de partij eindigde met een
score van 13,409 voor Cees en 11,791
punten voor Joop. Jan v/d Nagel kon
niet op tegen Wim Rijsdijk en verloor
zijn partij met een puntenaantal van
7,857 tegen 12,593. Aad Brederveld
kwam nog boven de tien punten maar
Henk Abramsz en Jan Grandia kon-
den geen potten breken deze middag.
En zo begon de laatste partij van de
middag met een lichte voorsprong
voor de Prinsenhof van 0,500 punt.
Alex Steenks en Cees van Leeuwen
speelden een mooie en spannende
partij dat het zelfs doodstil in de zaal
werd en won de Prinsenhof verdiend
deze wedstrijd met hele mooie partij-
en en had iedereen een hele gezellige
middag en was de eindstand 105,812
punten voor de Vloot en 106,589 voor
de Prinsenhof. Een mooie uitslag
kijkvoor het wedstrijd formulier op
wwww.bcdevloot.nl.
W.J.V.
Zinderende Finale nederlaagserie
Biljartclub de Vloot tegen de Prinsenhof
KJV De Pit
Uitslagen zevende speelavond
Jan Hokke deed het deze avond voor-
treffelijk, hij speelde iedereen van
tafel 1e beurt 2569, 2e beurt 1844, 3e
beurt 1837 punten, totaal 6250 pun-
ten. Op de tweede plaats Corrie van
Dongen met 5521 punten, ook niet
slecht. Op de derde plaats zien we
Kees Rutten, vorige week de poedel,
nu 5279 punten, een leuk spel toch
Kees. De poedel ging deze week naar
Marco Wagenaar met 3898 punten.
Vrijdag om 20.00 uur spelen we ver-
der bij VDL.
GV Maassluis zoekt leiding
Vorige week woensdag vond bij hand-
balvereniging Unitas ‘63 het jaar-
lijkse schoolhandbaltoernooi plaats.
Hoofdsponsor van het toernooi was
Avantus People. Maar liefst 27 teams
van acht verschillende Maassluise ba-
sisscholen hadden zich ingeschreven.
De teams waren verdeeld over drie
leeftijdscategorieën, namelijk groep
3/4, groep 5/6 en groep 7/8. In elke
categorie waren er twee poules en elk
team speelde drie of vier wedstrijden.
Ondanks het regenachtige weer heb-
ben de kinderen op een leuke manier
kunnen kennismaken met handbal.
In elke poule was er een beker voor de
nummers 1 en 2 en daarnaast was er
een wisselbeker voor de beste school.
Deze is gewonnen door basisschool
De Westhoek (zie foto).
De uitslagen per poule:
Poule A (groep 3/4)
1e De Westhoek 1
2e Startpunt 1
Poule B (groep 3/4)
1e Het Spectrum/Balkon
2e De Westhoek 2
Poule C (groep 5/6)
1e Startpunt
2e Westhoek 1
Poule D (groep 5/6)
1e De Westhoek 2
2e De Dijck
Poule E (groep 7/8)
1e De Westhoek 1
2e Kardinaal Alfrinkschool 1
Poule F (groep 7/8)
1e Kardinaal Alfrinkschool 2
2e De Westhoek 2
Het toernooi is mede mogelijk ge-
maakt door Avantus People, Hoog-
vliet Maassluis, Bakkerij Langerak
en Frisca. Daarnaast bedankt de or-
ganisatie alle vrijwilligers die een bij-
drage hebben geleverd aan het slagen
van dit toernooi. Zo is Unitas ’63 als
kleine vereniging toch weer goed in
staat gebleken om zo’n evenement te
organiseren.
Vind je handbal een leuke sport en
overweeg je lid te worden, dan is het
mogelijk om een paar keer vrijblij-
vend mee te trainen. De trainingen
zijn op dinsdagen in de Olympiahal.
D-jeugd (jongens en meisjes t/m 9
jaar): 17.00 – 18.00 uur
Meisjes C (10-12 jaar): 17.30 – 18.30
uur
Jongens C (10-12 jaar): 18.00 – 19.00
uur
Meisjes B als tweede geëindigd
De wedstrijden voor de veldcompeti-
tie zaten er voor de meiden al op. Ze
stonden eerste, maar concurrent Sa-
vosa, waartegen eerder gelijk was ge-
speeld, had nog een wedstrijd te goed.
De meiden uit Barendrecht wonnen
deze inhaalwedstrijd met ruime cij-
fers, waardoor zij, met een iets beter
doelsaldo dan Unitas ’63, kampioen
zijn geworden.
Onze meiden hadden dus geen com-
petitiewedstrijd meer, maar speelden
een wedstrijd ‘buiten mededinging’
tegen DWS. Om het goede gevoel van
het veldseizoen af te sluiten, kon het
geen kwaad om de extra punten toch
maar mee naar Maassluis te nemen.
Behalve Lisanne, die verplichtingen
had met Volendamse palingpop, wa-
ren alle meiden aanwezig om er een
waterballet van te maken. En dat
werd het... Kort voordat de scheids-
rechter toch maar besloot tot het
betreden van het speelveld, leek het
wel of de hemel boven Schiedam zijn
sluizen opende. Gelukkig had Uni-
tas ’63, kort nadat het tegen een 4-0
achterstand aankeek, het lek gedicht.
Een periode van wat minder tegen-
doelpunten brak aan en stilaan werd
het droger. De rust werd dan ook be-
reikt met een overbrugbare 7-0 ach-
terstand, mede dankzij goed keepers-
werk van Nadia.
De tweede helft wist Unitas ’63 ein-
delijk toch twee keer het doel van
DWS te vinden dankzij mooie treffers
van Iris en Noëlle. Maar helaas voor
Unitas ’63 wist ook DWS het doel
van keepster Laurissa te vinden. De
einduitslag was 14-2 in het voordeel
van de thuisploeg. Coaches Angela
en Sylvia waren niet geheel tevreden;
de supporters waren vooral blij dat
ze onder het afdak van de kantine de
wedstrijd hebben kunnen volgen. In
het tweede deel van het veldseizoen
gaan de meiden zeker revanche ne-
men onder hopelijk betere weersom-
standigheden!
Dames verliezen
ook laatste wedstrijd
De dames speelden vrijdagavond hun
laatste wedstrijd voor de veldcompe-
titie. Ze gingen op bezoek bij SOS/
Kwieksport, een team dat makkelijk
scoort maar ook veel doelpunten te-
gen krijgt. Dat makkelijke scoren
werd al snel duidelijk; de eerste drie
aanvallen van de thuisploeg resul-
teerden in een doelpunt. De eerste
goals van Unitas ’63 lieten even op
zich wachten.
Er werd gerust bij een 14-9 stand,
maar in de tweede helft werd het gat
groter. Het duurde erg lang voordat
Unitas ’63 het net weer had gevonden
en de marge was inmiddels aanzien-
lijk. Het eindsignaal klonk bij een
stand van 31-14.
Informatie
Voor meer informatie: raadpleeg
de website www.unitas63.nl of bel
of mail naar Robert Bransen: (010)
5900390 of robert@unitas63.nl.
Schoolhandbal bij Unitas ‘63
Hoofdsponsor: Tradiro Uitzendburo
Ongetwijfeld zullen de supporters die
15 minuten voor het einde het schitte-
rende sportpark van Maasdijk hebben
verlaten nog eens in hun ogen wrij-
ven, 0-4? Met nog slechts een kwar-
tier te spelen verloor Maasdijk deze
wedstrijd.
De spelers van trainer Martin Ver-
meer waren er op gebrand om het
thuispubliek een goede wedstrijd te
laten zien, en achteraf zijn ze daar
prima in geslaagd. Maasdijk speelde
een uitstekende wedstrijd en was
gedurende het spel absoluut niet de
mindere van koploper VVOR. Maas-
dijk moest nog steeds doen zonder de
geblesseerde Nico Breedveld, Steven
Olsthoorn en Steven van Reeven.
De eerste helft was er beslist niet te
zien wie de koploper was, beide teams
speelden voor wat zij waard waren
en het publiek kon genieten van een
prima pot voetbal.
Bijna was het Jack
Gardien die de score
opende maar zijn
schot ging nét voor
langs. Het waren de
verdedigingen die het
spelbeeld bepaalden,
voor beide doelen
waren er maar weinig
echte kansen. De rust-
stand was dan ook de
juiste stand 0-0.
In de tweede helft
moest de geblesseerde
keeper van Maasdijk
zich laten vervangen
door Kevin Valstar,
die het aanvankelijk
niet moeilijk had en
steeds op tijd bij de
bal was.
Tot het laatste kwar-
tier, een snelle uittrap
van keeper Dennis
Seelbach (VVOR),
kwam bij de spits, die
zijn directe tegenstan-
der Danny van Rijn
naar de grond trok,
echter niet gezien
door de niet sterk lei-
dende scheidsrechter
Zuidwijk en in een
heel klein gaatje werd
het 0-1. Een paar bijna
niet te missen kansen
waren er voor Ke-
vin v.d. Berg en Jack
Gardien, maar de bal
wilde er niet in. Toen
even later een vrije
trap van richting werd veranderd was
er geen kans voor Kevin Valstar en
werd de stand p 0-2 gezet door Dave
Klein( 88e min.) De warrig leidende
scheidsrechter zag in een valpartij
van een aanvaller een penalty, dit tot
verwondering van de gevallene zelf.
Dit cadeautje werd door John Con-
salves dankbaar verzilverd. In de 95e
minuut werd het zelfs nog 0-4 uit een
hoekschop.
Na afloop was vriend en vijand het
over eens dat deze wedstrijd kon val-
len onder de rubriek “gestolen pun-
ten”, een meer dan verdiend gelijk-
spel werd Maasdijk onthouden.
Maasdijk kwam uit met de volgende
spelers: Dennis van Dijk (46 Kevin
Valstar), Stan Groenewegen, Danny
van Rijn, Jeffrey Wupkes, Nicky v.d.
Ende, Rob Vellekoop, Jack Gardien,
Richard Krayenbosch, Kevin v.d.
Berg, Keven Huis (80e min. Robin
Jongmans), Silvio Vermeer.
Jeffrey Wupkes in strijd met de spits van VVOR.
Foto: Joop Verbeek
Maasdijk - VVOR 0-4
Schaakvereniging
Maassluis
Door de vakanties was het opkomst-
percentage niet al te hoog, maar de
partijen waren er niet minder om.
Twee partijen duurden zelfs meer dan
60 zetten.
De uitslagen van deze avond
waren:
Paul Blok- Corry Vreeken 0-1; Hans
Quak- Jan Parre 1-0; Jean Paul
Schriks- Gert Dijkstra 0-1; Karel
Parre- Rien de Boer ½-½; Mojtaba
Sadeghnezjad- Niek Beekhuis 1-0.
Piet de Jong was deze avond oneven
en had daardoor een rustige avond.
Verleden week werd Corry Vreeken
op de 2e plaats vermeld, maar zij
stond toch echt op de eerste plaats en
deze plaats heeft zij ook nu weer ste-
viger ingenomen. Hans Quak en Gert
Dijkstra deden goede zaken en gaan
zich nu ook met de bovenste plaatsen
bezig houden.
Dinsdag 25 oktober speelt Maassluis
een uitwedstrijd tegen Nieuwerkerk
a/d IJssel 2. Nieuwerkerk won hun
eerste competitiewedstrijd met 2-6
van Fianchetto 3. Een geduchte te-
genstander dus.
De onderlinge sterkte verschilt niet
zo veel. Maassluis heeft 1627 ELO-
punten en Nieuwerkerk 1649 punten.
Het kan dus spannend worden.
We willen nogmaals wijzen op het
open RAPID-toernooi op zaterdag
29 oktober a.s. Dit toernooi is altijd
enorm gezellig en begint om 9.45 uur
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Het
inleggeld is € 8,- inclusief een prima
lunch. De speeltijd bedraagt 20 mi-
nuten per persoon per partij. Of u nou
thuisschaker bent of clubschaker, ie-
dereen is van harte welkom.
Be-Fair
Hengelsporters
Afgelopen zondag hebben we onder
stralende omstandigheden gevist
voor de wissel bokaal Het Dranken-
kabinet. De vissen, zaten deze keer, in
de Zuidvliet boven.
De uitslag
1 T de Lange 5310 gram
2 L van de Ende 4520 gram
3 G de Jong 2840 gram
4 D van der Heijde 2680 gram
5 A Roodkerk 2610 gram
Het Drankenkabinet, wordt hartelijk
bedankt, voor de sponsoring van de
wisselbeker.
Volgende week zelfde tijd en plaats.
Sport
20 OKTOBER 2011
PAGINA 14
Hoofdsponsor:
V&V Tuinbouwprojecten
Onlangs was het de verslaggever van
VDL al opgevallen dat alle Maas-
sluise voetbalclubs geregeld tegelijk
thuis spelen. Ook afgelopen zaterdag
had de KNVB het weer zo gepland.
Maar ondanks dat, was er aan publie-
ke belangstelling en media aandacht
bij M.S.V.´71-Victoria’ 04 geen ge-
brek. Zo was de WOS evenals Radio
Rijmond in Maassluis-West langs de
lijn actief om de “Waterweg derby”
sfeer te proeven en over te brengen.
De vaste M.S.V.’71 aanhang kwam zo
wie zo aan hun trekken, want voor-
afgaande aan de wedstrijd van het
vlaggenschip zagen zij het twee elftal
een 0-2 achterstand tegen M.V.V.’27
-2 in slotfase keurig wegwerken tot
2-2. Een mooie warming-up voor het
keurkorps van Eric Tanis en René
van Antwerpen die de schone taak
hadden om het eerste elftal na 3 du-
els zonder overwinning weer op het
juiste spoor te zetten.
Zowel M.S.V.’71 als het Vlaardingse
Victoria’04 hadden tot op heden 8
punten vergaard uit de eerste 6 com-
petitie wedstrijden. Beide regio ploe-
gen waren dus aan elkaar gewaagd.
De eerste kans viel in de 8e minuut
te noteren voor de rechterspits Kevin
Kerkhof van de fusieploeg uit Vlaar-
dingen. Hij schoot van binnen het
strafschopgebeid over. Na 20 minu-
ten de eerste echte grote kans voor de
zwart/witte thuisploeg; Adiel Ama-
kran miste hem helaas.
Vlak daarna opende M.S.V.’71 toch
de score. Uit een hoekschop leek het
eerst op een eigen doelpunt maar het
was wel degelijk de mee opgekomen
Stefan Voogt die de 1-0 aantekende.
De wedstrijd was hiermee openge-
broken en er ontstonden kansen over
en weer. Nadat de Vlaardingers een
bal net naast het doel van Arjan vd
Kaaij hadden geschoten was het
Sebastiaan van Vreeswijk die het
namens de Maassluizers van grote
afstond probeerde. Deze uitstekende
poging ging net over het Victoria
doel. Na een half uur werd de stand
toch gelijk getrokken. Het vlagsig-
naal van MSV-grensrechter; Richard
de Goede werd genegeerd waardoor
een dubieus doelpunt van Victoria’04
door scheidsrechter; Gomes werd
goedgekeurd. (1-1).
Zoals de stand op het scorebord ook
aangaf, bleef de wedstrijd in balans.
Beide elftallen gingen op zoek naar
de voorsprong en kregen mogelijk-
heden daartoe. Tayeb Belhaddad
schoot, na goed doorkoppen van Jor-
ge Gomes, in de draai hard op keeper
Zuur van Victoria. Even later ont-
snapte M.S.V. ’71 aan een achterstand
toen een scrimmage, in de eigen 16,
net naast het doel belandde. Ook een
prima kopbal uit een vrije trap van de
Vlaardingers ging gelukkig net over.
Vlak voor rust was het toch de ploeg
uit de Steendijkpolder die de leiding
nam. Het was de gedreven spelende
Jorge Gomes, die na een individuele
actie de 2-1 maakte.
In de negende minuut van de 2e helft
leek M.S.V.’71 de winst definitief naar
zich toe te trekken. Het was wederom
de Maassluise goaltjesdief; Jorges
Gomes die uit een voorzet van links
van Tayeb Belhaddad fraai scoorde;
3-1. Maar niets was minder waar. De
gasten uit Vlaardingen gaven zich
niet zomaar gewonnen en de derby
werd grimmiger. Ook de hartstoch-
telijk meelevende Victoria ’04 coach
Alwin Verburgh schroefde de strijd
vanaf de zijlijn op. Scheidsrechter
Gomes kwam ogen en handen tekort
om het stevige duel in goede banen
te leiden. Maar liefst 5 gele kaarten
waren er nodig om de Vlaardingers
in toom te houden. Aan Maassluise
zijde ontving Kees Starmans er één.
In alle hectiek was het M.S.V.’71-
verdediger Stefan Voogt die een bal
met zijn hand uit de doelmond weg-
werkte. De benutte strafschop bracht
de spanning weer volledig terug in de
enerverende regio derby (3-2).
Aan beide kanten kwamen er moge-
lijkheden om te scoren. Zo vloog een
vrije trap van Tayeb Belhaddad in de
70e minuut tegen de Victoria lat en
kopte Martin Kooy namens de tegen-
stander net voorlangs. Maar de hard
strijdende ploeg uit de haringstad
drong aan, op zoek naar gelijkmaker.
Tien minuten voor tijd kregen zij loon
naar werken. Het was de rechterspits
van Victoria’04 die optimaal profi-
teerde van een fout van de MS.V.’71-
linksback. ( 3-3).
De supporters van M.S.V.’71 hiel-
den hun adem in, want zou de zwart/
witte club weer bezwijken onder de
druk en na een (ruime) voorsprong
het onderspit delven? Maar geluk-
kig liep het dit keer wel goed af. Het
was invaller Assad Mohunlol die met
een mooie assist Kenan Muminovic,
vijf minuten voor tijd, de winnende
goal liet maken. (4-3). Hiermee werd
een zwaarbevochten, maar terechte
overwinning in de wacht gesleept en
steeg M.S.V.’71 naar de vijfde plaats
op de ranglijst in de derde klasse van
de KNVB.
Voor M.S.V.’71 kwamen
de volgende spelers in het veld :
Arjan van der Kaay, Edson Dacosta,
Ricardo Bruce (83 Broekhuizen),
Stefan Voogt, Mitchell Zeebrechts,
Pascal van Wijnen (70 Assad Mohun-
lol), Sebastiaan van Vreeswijk, Tayeb
Belhaddad, Kees Starmans, Jorge
Gomes, Adiel Amakran (81 Kenan
Muminovic).
Pech voor M.S.V.’71. De bal belandde op de lat
Mick Abendroth
pupil van de week
Afgelopen zaterdag was Mick Aben-
droth pupil van de week bij de wed-
strijd van M.S.V.’71 tegen Victoria’04.
Mick is eerstejaars E en speelt in de
E2. Het was de eerste keer dat hij als
pupil van de week mocht opdraven.
Mick liet ons weten dat hij ontzettend
heeft genoten van deze leuke middag
en bedankt iedereen hier heel harte-
lijk voor.
F2 speler Matthijs Switzar
doet van zich spreken
Onze jeugdspeler Matthijs Switzar
doet mee aan een wedstrijd van Veilig
uit en thuis en kan daarmee een echte
auto winnen.
Hij heeft daar een ontwerp gemaakt
voor een teamauto voor zijn eigen
team. Een mooi ontwerp. Maar wat
nog veel mooier is. Matthijs, die kee-
per is bij M.S.V.’71-F2, kan die auto
ook nog echt winnen.
Afgelopen zaterdag (15 oktober)
heeft hij te horen gekregen, dat zijn
ontwerp genomineerd is. Van de ruim
10.000 deelnemers zijn er nu nog 200
over waar natuurlijk op gestemd moet
worden.
Het zou leuk zijn als zo veel mogelijk
mensen dat doen, je kunt elke dag op-
nieuw je stem uitbrengen.
Dus Maassluizers kom op en stem
allemaal op het ontwerp van Mat-
thijs. Het zou toch wat zijn als onze
F2 straks in een echte M.S.V.’71 auto
naar de wedstrijden gereden wordt!
Kijk voor meer informatie op www.
msv71.nl
M.S.V.´71 wint spectaculaire waterwegderby: 4-3!
Mick mocht met
Sander Broekhuizen op de foto
De biljarters van ‘de Vliet’ hebben
een z.g. ‘pet-klassement’ waarin, na
elke officiële WWT wedstrijd, ieders
individuele resultaat wordt verwerkt.
De beloning bestaat uit een echte
pet, met daarop geborduurd: ‘Meest
Waardevolle Speler (M.W.S.) seizoen
2011/2012’. Een leuk ‘hebbeding’ en
bevestiging van een goed seizoen.
Na vier gespeelde wedstrijden (van
de 22 totaal), heeft zich een kopgroep
gevormd waarin trots en fier, Rinus
Sahli als de absolute nummer één
staat vermeld. Jan v/d Koppel en Ab
de Groot volgen op afstand. Eén off-
day op een dag, dat een ander stevig
uithaalt, kan die ranglijst weer volle-
dig veranderen.
Op 12 oktober deed Rinus heel goede
zaken. In de nipt verloren thuiswed-
strijd tegen het sterke ‘Europoort’,
liet hij liefst 17 pluspunten noteren.
Vele anderen eindigden die dag diep
in ‘de min’.
Wanneer je na afloop van een speel-
dag, mag vaststellen dat jouw 74 ca-
ramboles verreweg de hoogste score
van de dag zijn geweest en geen van
de andere 19 spelers ook maar in de
buurt kon komen, ben je terecht de
‘Man of the Match’.
Niet alleen Rinus kan terugzien op
een succesvolle dag; ook Map Rijps-
ma, Jan v.d. Koppel en Ab de Groot
boekten prima overwinningen. In
Hoek van Holland; bij Europoort,
zullen vooral Gerrit van Spronsen,
Albert Schimmel en Werner Kramer
na deze wedstrijd door hun teamge-
noten zijn gefêteerd. Hun resultaten
trokken ‘Europoort’ met een verdien-
de winst over de streep.
Met deze uitslag krabbelde ‘de Vliet’
toch weer enigszins terug, uit het
diepe dal van de afgelopen weken en
is weer net boven de 100% grens uit-
gekomen. Europoort ‘leidt intussen
de dans’ in de competitie met ruim
103% gemiddeld.
De partijen
Geopend werd door Jürgen Spier tegen
Hoekenaar Albert Schimmel. Hal-
verwege de partij stond Jürgen ‘dik’
op voorsprong. Albert kwam echter
in het laatste gedeelte sterk terug en
finishte als winnaar met 11,60 tegen
13,60 punten. Jack Rietdijk kwam
heel moeizaam op gang in zijn partij
tegen Karel Roo. Gelukkig hervond
hij zich geleidelijk aan in het tweede
gedeelte en behaalde nog bijna zijn
moyenne. Uitslag 9,20 tegen 10,00.
Ab de Groot bracht de eerste winst-
partij voor ‘de Vliet’ in de boeken
door Aad Radder, die met een serie
van 5 was begonnen, ruim achter zich
te laten. Uitslag 11,63 tegen 9,61. Jan
v.d. Koppel wist daarna keurig Koos
Roo te verslaan met de mooie score
11,87 tegen 9,62. Jan wist in zijn laat-
ste 13 beurten een gemiddelde van 2
te spelen. Ook Map Rijpsma speelde
een prima partij tegen de zich dapper
verdedigende Nico Tiegelaar. Beide
spelers eindigden ruim boven hun
moyenne met Map als uiteindelijke
winnares op 12,94 tegen 11,17. Ton
Steenhagen was minder gelukkig is
zijn partij tegen Karel van Reijn. Ge-
lukkig wist hij in de laatste beurten
de schade nog enigszins te beperken
tot 8,00 tegen 9,41. Na 6 partijen ge-
speeld, was de tussenstand 65,14 te-
gen 63,45. Tevreden gezichten alom
derhalve.
Henk van Aalst kon het deze mid-
dag niet bolwerken tegen Gerrit van
Spronsen. Laatstgenoemde maakte
liefst 20 caramboles in zijn laatste 5
beurten, waarmede het lot van Henk
werd vastgesteld op 7,85 tegen 14,00.
Tegelijkertijd was Rinus Sahli met
zijn ‘wereldpartij’ bezig tegen Rinus
Siersma. Nadat in de 24e beurt door
Rinus een serie van 12 was gemaakt,
werd duidelijk dat het door Henk van
Aalst geleden verlies, meer dan goed
gemaakt ging worden. Uitslag 17,20
tegen 8,88. Met zijn 74 gemaakte ca-
ramboles, bleek Rinus aan het einde
van de middag, de meest productieve
biljarter te zijn geweest. Frans Albers
kon het daarna helaas niet bolwerken
tegen, de ook niet grandioos spelende,
Willem Verheij. Beide spelers bleven
ver onder hun moyenne en realiseer-
den een teleurstellende uitslag van
6,87 tegen 8,94. De beslissing in de
wedstrijd werd tenslotte bewerkstel-
ligd door Henk Passchier en Werner
Kramer. Voor behoud van moyenne
moest Henk 79 caramboles maken
terwijl Werner aan de 67 moest pro-
beren te komen. De spannende partij
eindigde in 62 caramboles voor Henk
en 68 voor Werner. Deze uitslag was
7,84 tegen 10,14 waard en betekende
dat ‘Europoort’ - op de valreep -, toch
de wedstrijd gewonnen heeft.
Beide teams mogen terugzien op een
goede wedstrijdmiddag en kijken nu
al uit naar de return op 8 februari,
die dan in ‘de Hoekstee’ in Hoek van
Holland zal worden afgewerkt.
Rinus Sahli ‘Man of the match’ voor
biljarters ‘de Vliet’ tegen ‘Europoort’
Hopend op een stuntje tegen de nog
ongeslagen koploper SDO, verklapte
Maassluis trainer André Verbaas
in de teambespreking voorafgaand
aan de wedstrijd de krantenkoppen:
“Maassluis verslaat koploper”. Die
voorspelling bleek niet uit te komen.
Maassluis speelde een aardige wed-
strijd maar verliet het strijdtoneel wel
met een flinke nederlaag, 23-13.
SDO – Maassluis 24-13 (12-8).
Vooraf was het al duidelijk dat de
wedstrijd tegen SDO een zeer zware
zou worden. De formatie uit Kamerik
had alle wedstrijden dat het dit sei-
zoen speelde winnend afgesloten en
deed dat bovendien overtuigend met
veel doelpunten verschil. De ploeg
staat dan ook ruim aan kop, met vijf
doelpunten voorsprong op de eerste
achtervolger HKC.
Maassluis, dat zelf op de zesde plaats
in de Eerste klasse F inneemt, be-
gon prima aan de wedstrijd en nam
na twee minuten brutaal de voor-
sprong. Tjerk Bloem rebounde sterk
en verdiende daarmee een strafworp,
welke Niek Seesink koelbloedig ver-
zilverde. Daarna ging de wedstrijd
tien minuten lang gelijk op tot 3-3. In
het restant van de eerste helft sloeg
de thuisploeg een gaatje. SDO bleek,
zoals verwacht, een maatje te groot
en scoorde voornamelijk lustig van
afstand. De ruststand was dan ook in
Kameriks voordeel, 12-8.
Het aanvalsspel in de eerste helft ken-
de aan Maassluise kant twee gezich-
ten. Enerzijds was er het vak Femke
van der Gaag, Denise Klootwijk,
Tjerk Bloem wat goed mee scoorde.
Maar daarentegen wist het andere
vak slechts twee keer de korf te vin-
den. De hoop was er dan ook nog tij-
dens de theepauze dat er ondanks de
achterstand in de tweede helft, met
het welbekende ‘schepje er boven
op’, nog een wedstrijd van gemaakt
kon worden. SDO kwam echter een
stuk scherper uit de kleedkamer en
trof binnen zes minuten
viermaal doel, waardoor
de wedstrijd direct belist
werd. De koploper scoor-
de daarna nog acht keer,
terwijl Maassluis er maar
vijf doelpunten tegenover
wist te zetten.
Al met al een wedstrijd
om snel te vergeten. Maas-
sluis besluit de eerste helft
van de veldcompetitie met
een zesde plaats, één punt
voor Korbatjo en drie
punten voor hekkenslui-
ter ODO uit Maasland.
Zaterdag 12 november
aanstaande begint voor de
korfballers de zaalcom-
petitie, Maassluis komt
hierin een niveautje lager
uit. In de tweede klasse
zal net als vorig jaar naar-
stig gezocht worden naar
het kampioenschap in een
poule met tegenstanders
als Merwede (Sliedrecht),
ONDO (’s-Gravenzande),
ONDO (Middelburg),
Valto (De Lier), Oranje
Nassau (Vlaardingen) en
Ventura Sport (Strijen).
Doelpunten Maassluis:
Niek Seesink (7), Denise
Klootwijk (2), Henne Bloem (2),
Femke van der Gaag (1), Pascalle
Koster (1).
Vriendenschaar (H) 3 – Maassluis
2 6-17 (3-9).
Voor aanvang van de wedstrijd in
Hardinxveld-Giesendam stond het
tweede team van Maassluis twee
punten achter op tegenstander Vrien-
denschaar, maar misschien nog be-
langrijker drie punten op de eerste
achtervolger Valto, dat voorlaatste
staat in de Reserve tweede klasse N.
Een overwinning was zaterdag dus
zeer gewenst om voorlopig even niet
meer naar beneden te hoeven kijken.
Met Koen de Bruijn in de basis voor
Robbert de Jong (enkelblessure) be-
gon Maassluis sterk aan de wedstrijd
en kwam direct 0-4 voor. Bij de
rust was de marge zelfs al zes doel-
punten, 3-9. Ook in de tweede helft
domineerde Maassluis. Via lange
aanvallen, met goede schoten en veel
rebound, werd er uiteindelijk een uit-
stekende 6-17 overwinning behaald.
Lars Bergwerff (4), Koen de Bruijn
(3), Leon Kloppenburg (2), Ewout
Versloot (2), Esther Oosterlee (2),
Eva Slotboom (2), Afra Verpaalen
(1) en Lisanne Mars (1)
Lars Bergwerff
scoort vier maal voor Maassluis 2.
Maassluis 1 kansloos onderuit,
Maassluis 2 pakt belangrijke punten
Sponsor: MeerServices Automatise-
ring & Telecommunicatie BV
Tafeltennissers René Jungschläger,
Martijn Kronemeijer en Rajender
Soekhlal hebben hun collega’s van
Boomgaardshoek geklopt met 8-2.
Bij het eerst reguliere team van tafel-
tennisvereniging TOG deed vooral
Rajender het met drie zeges goed.
René en Martijn wonnen een partij
minder.
Bij TOG 2 verscheen Elize Ooster-
berg weer achter de tafel. Vanwege
een blessure speelde ze lange tijd
geen competitiewedstrijd maar dat
weerhield haar niet om tegen Alexan-
dria tweemaal te winnen. Aad van
Lienden deed dat ook, Joyce van der
Velde won helaas niet.
Duo 2, bestaande uit Robert Kuiper
en invaller Marcel van der Kerckhoff,
klopte het team van de Repelaer met
maar liefst 5-0. Een 3-2 zege was er
voor Koos Verwijs (1) en Peter Pols
(1) van duo 4, Hellevoets Effect was
de tegenstander. Duo 8 – Scyedam
eindigde in een 4-1 overwinning
voor de TOG’ers Ruud Petschl (2) en
Adrie de Raaf (1).
Zaal op vrijdag
TOG heeft aanstaande vrij-
dag, in de herfstvakantie
wél de beschikking over de
Olympiahal. Van 19.00 tot
22.00 uur is de zaal voor de
helft gehuurd.
Nieuwe tafeltennissers
welkom!
Bij TOG kun je recreatief
tafeltennissen maar ook in
wedstrijdverband. Er is plek
voor nieuwe senior- en jeugd-
leden, vanaf 6 jaar. Kom kij-
ken op vrijdagavonden vanaf
19.00 uur in de Olympiahal
aan de Rozenlaan. Of surf
naar www.tog-maassluis.nl,
en/of neem contact op met
Bart Dijkman (dijkman@
tog-maassluis.nl en na 17.00
uur: 06-1950 6678).
Op maandagavond traint
de TOG-competitiejeugd in
de Parkietzaal, op dinsdag-
avonden zijn daar de senio-
ren welkom (competitie en
recreatie-spelers). Rajender Soekhlal, hattrick voor TOG 1.
Ruime zege tafeltennissers TOG 1
Op 23 oktober 11:00 u gaat bij AV
Waterweg het eerste Irado crosscir-
cuit van start.
Het is de opvolger van het voormalige
Opschoor crosscircuit, welke een be-
grip is geworden bij de regionale lo-
pers. Het circuit behelst 4 wedstrijden
in het Sterretjesbos over 3, 6 of 9 km,
waarvan er 3 moeten worden meege-
lopen om in 1 van de klassementen te
worden opgenomen.
Deze klassementen gaan (onder voor-
behoud) over 3 km voor jeugd (jon-
gens en meisjes) t/m 15 jaar, over 6
km voor mannen en vrouwen en over
9 km voor mannen senioren en man-
nen van veertig jaar en ouder.
De wedstrijdorganisatie WOC weet
altijd een afwisselend parcours op
te bouwen in het groengebied tussen
station Maassluis-West en de Schen-
keldijk. De lopers worden gedurende
het rondje van 3 km getrakteerd op
meerdere beklimmingen en afdalin-
gen van de dijk, op wisselende on-
verharde ondergronden en op lastige
obstakels in de vorm van dwars op het
looppad geparkeerde boomstammen.
Verkleedgelegenheid en inschrijving
(vanaf 9.30u) zijn in het clubgebouw
van AVW en de start vindt een kilo-
meter verderop plaats aan het einde
van de Schenkeldijk. Het is aan te ra-
den om spikes aan te trekken tijdens
deze cross, zeker wanneer er in de
voorgaande dagen regen is gevallen.
Afgelopen zaterdag konden de cros-
sers zich reeds uitleven in Vlaardin-
gen bij de eerste wedstrijd van de
derde RunningpOint-veldloopcom-
petitie. Er kon hier gekozen worden
voor een korte en een lange afstand
die de eerste keer resp. 3,5 en 7 km
bedroegen en zullen oplopen naar 5
en 10 km bij de vierde cross in januari
2012.
De weersomstandigheden in de
Broekpolder waren op deze dag
fantastisch te noemen en leidden tot
fraaie plaatjes van honderden bontge-
kleurde lopers over zonnige gras- en
bospaden. Na 7 km draaien en keren
kwam Fouad Fertoute (AV Spirit) als
eerste terug aan de meet, gevolgd door
de bekende regionale namen Maurice
van Veldhoven en Michel de Maat.
Bij de vrouwen won Monique Leent-
vaar van de organiserende vereniging
AV Fortuna. Over 2 weken staat de
tweede loop op het programma.
Een dag later waren de loopcondities
onverminderd gunstig bij de mara-
thon van Amsterdam. Het parcours-
record werd net niet verbroken maar
er viel een recordregen aan pr’s te no-
teren op het supervlakke en dus snelle
parcours. Eén AVW’er waagde zich
op deze dag aan de klassieke afstand.
Eite Slootheer had het plan opgevat
om minimaal een pr te lopen (3.11.16)
en leek daar halverwege (1.32) ook
naar op weg te zijn. Helaas gooiden
krampverschijnselen echter roet in
het eten waardoor hij vele minuten
verloor tussen 30 en 35 km. Met de
eindtijd van 3.18.06 kon Eite dus geen
vrede hebben, zodat zijn blik alweer
is gericht op 1 van de voorjaarsmara-
thons in 2012.
Uitslagen:
1e veldloop RunningpOint circuit
Vlaardingen (15 oktober)
7 km: Ron van den Berg 24.42, Marc
Meeder 24.55, Frank vd Weck 27.44,
Eric Klok 34.14, Ton Poot 34.26, Har-
ry van Zevenbergen 38.58
3,5 km: Rob Prins 15.31
Amsterdam marathon (16 oktober)
42,2 km: Eite Slootheer 3.18.06
21,1 km: Fred Lantinga 1.54.17
Zondag eerste
Irado-cross bij AVW
MVV ‘27 blijft voorlopig haar pun-
ten pakken in uitwedstrijden. Nu
werd er in en tegen Zevenhoven ge-
lijkgespeeld tegen de koploper (1-1).
In een wedstrijd waarin de Maas-
landers nauwelijks een kans creëer-
den, was dit een uitstekend resultaat.
Echter, ook koploper Zevenhoven
speelde niet indrukwekkend. De fy-
siek sterke achterhoede van de thuis-
ploeg pompte de bal veelal direct over
lange afstand naar voren in de hoop
dat haar voorwaartsen er iets nuttigs
mee zouden doen. Fraai uitgevoerde
aanvallen waren zaterdag aan beide
zijden schaars.
De onderlinge krachtsverschillen
waren in het veld gering, hoewel Ze-
venhoven een licht overwicht had.
In de 10e minuut kwam er vanaf de
rechterkant een hoge voorzet die een
eenvoudige prooi leek voor doelman
Koen Herlaar, maar hij liet de bal
door zijn handen glippen. De achter
hem staande Jens van Zon legde de
bal voor, waarna gelegenheidsspits
Frank Koelewijn de bal nagenoeg op
de doellijn vrij kon binnenkoppen (1-
0).
De enige kans voor MVV ’27 in het
eerste bedrijf kwam na 28 minuten.
Uit een voorzet van Arnoud Katz
kopte Arnold Bos de bal met het ach-
terhoofd in de handen van doelman
Martijn Brouwer.
Enkele minuten voor de rust gaf Jens
van Zon een steekpass naar de aan de
linkerzijde opkomende Roland Ver-
laan, maar Koen Herlaar kon met de
voet redden.
De theepauze deed de Maaslanders
kennelijk goed, want men kwam met
goede bedoelingen uit de kleedka-
mer. Men zocht het initiatief en al
na zes minuten had dit succes. Mark
Akkerman speelde Arnold Bos op het
randje van de zestienmeter aan en hij
liet een schot los dat via de achterste
paal binnenplofte (1-1).
MVV ‘27 hield op dat moment de re-
gie in handen en probeerde de thuis-
ploeg vast te zetten. Na een kwartier
werd Maarten Berkhout in het straf-
schopgebied aangetikt en heel Maas-
land verwachtte een strafschop, maar
scheidsrechter Stefan Huijsdens oor-
deelde anders en liet doorspelen.
Langzamerhand nam Zevenhoven
het initiatief weer over en kwam
MVV ’27 nauwelijks meer uit de
verdediging. En wanneer men de bal
voorin ontving, was men deze in no
time weer kwijt.
Bij een van de spaarzame uitvallen
kreeg Milano van Naarden een flinke
tik in het gezicht en bleef lange tijd
liggen. Arbiter Huijsdens had er zijn
eigen idee over en liet geen verzor-
ging toe.
De irritaties aan Maaslandse zijde
namen toe en nadat trainer Pim van
der Hoorn Huijsdens iets te cynisch
bedankte voor zijn optreden moest
hij achter de afrastering plaatsne-
men. Zonder verder noemenswaar-
dige voorvallen werden de negentig
minuten volgespeeld en kon het ene
punt gekoesterd worden. Meer zat er
voor MVV ’27 eigenlijk ook niet in!
Voetbalquiz MVV ‘27 18 november:
nog paar plekjes
De jaarlijkse voetbalquiz bij MVV
‘27 vindt dit jaar plaats op vrijdag 18
november. Zet deze datum nu vast in
je agenda. Het is mogelijk om in te
schrijven via www.mvv27.nl. Er is
ruimte voor 50 koppels en het loopt
al aardig vol, dus meld je zo snel mo-
gelijk aan!
KNVB nodigt MVV-talenten uit
De talentvolle jeugdspelers van
MVV ’27 blijven niet onopgemerkt
bij de KNVB. Zo zijn er weer twee
jeugdspelers die mogen strijden voor
een plekje in een selectieteam van
de KNVB. Cas van der Hoeven is
uitgenodigd voor de selectiewed-
strijden Jongens onder de 12 regio
D Jeugdplan Nederland. Daarnaast
mag Jill Rhijnsburger deelnemen aan
de selectiewedstrijden Interregionaal
Meisjes onder 13 Midden Jeugdplan
Nederland. Wij wensen Cas en Jill
heel veel succes en natuurlijk ook
veel plezier. Rachelle Denkers is he-
laas afgevallen na selectiewedstrijden
District meisjes onder 15 Jeugdplan
Nederland. Desalniettemin zijn we
trots op Rachelle dat zij hiervoor
uitgenodigd was en genieten we bij
MVV gewoon nog van haar talent.
Arnold Bos bezorgde MVV ’27 met
zijn prachtige gelijkmaker een punt
bij koploper Zevenhoven
MVV ’27
koestert punt bij Zevenhoven
Sport
20 OKTOBER 2011
PAGINA 15
UFO87 H1-Netwerk H3
0-3!
Ballensponsor:
Autobedrijf v.d. Voort
De uitslag doet vermoeden dat dit
een bekerwedstrijd was, in de com-
petitie worden er immers minimaal 4
sets gespeeld, anders dan in de beker,
waar the best of five de beker win-
naar bepaald, maar niets is minder
waar dit was gewoon een competitie-
wedstrijd.
Zonder de vakantiegangers Jack,
Henk, Jan Joost en Erik en aangevuld
met de twee jeugdspelers Justin en
Alwin moesten de heren van UFO
proberen dit varkentje te wassen.
De eerste set zag er veelbelovend uit
en gedurende lange tijd mochten de
heren zich verheugen op een redelijke
voorsprong in de set. Helaas bleken
de heren van Netwerk toch meer
aanvalskracht te hebben en kwamen
punt voor punt dichterbij en met 22-
25 werd de set in hun voordeel afge-
sloten.
Tijdens de tweede set, zag de scheids-
rechter zich genoodzaakt één van de
spelers van Netwerk een gele kaart te
geven wegens het voortdurend mek-
keren over zijn beslissingen en de
tegenstander! Onbegrijpelijk daar
Netwerk veel beter in de wedstrijd zat
en deze onder controle had. Netwerk
won deze set dan ook met 19-25. De
derde set bleef het gemekker door-
gaan waardoor deze een aantal ma-
len onderbroken werd en beide aan-
voerders zich bij de scheidsrechter
moesten melden. Ook deze set ging
voor Ufo verloren met 19-25. Op naar
de vierde set om misschien toch nog
een puntje voor UFO mee te pakken
maar tot veler verrassing staakte de
scheidsrechter de wedstrijd! Omdat
de spelers van Netwerk zelfs tijdens
het wisselen van speelhelft bleven
zeuren en opmerkingen maakten,
staakte de scheidsrechter de wed-
strijd. Hij wenste zo niet door te gaan!
Jammer dat deze wedstrijd zo moest
eindigen, zeker voor onze twee jeugd-
spelers die allebei een verdienstelijke
wedstrijd hebben gespeeld.
Midweekwandeltocht
w.s.v. V.T.M.
Westlandse Dorpen Variant
Op woensdag 26 oktober kunnen
wandelaars weer een wandeltocht
gaan lopen bij wandelsportvereni-
ging VTM. We vertrekken vanuit het
blauwe sportcomplex aan de Dr. Al-
bert Schweitzerdreef 475. En lopen de
route: Westlandse Dorpen Variant.
U kunt starten op woensdagochtend
tussen 09.00 en 13.00 uur. De kantine
van V.T.M. gaat ’s middags om 15.00
uur dicht. Bij de start krijgen de wan-
delaars een routebeschrijving mee.
Men kan kiezen uit 3 afstanden nl.:
5-10-15 km.
De tocht is ook geschikt voor Nordic
Walkers en rolstoel. Voor de kosten
hoeft men het ook niet te laten, want
de prijs voor de wandeltocht bedraagt
€ 2.00 voor niet leden en € 1.50 voor
leden van de wandelbond. Er is een
beloningssysteem als men meerdere
midweekwandeltochten heeft gelo-
pen.
Voor info: Chris Reynart 0653751429
of Ria Hendriksen 010-5910055 (na
18.00 uur). U kunt ook info aanvra-
gen via e-mail:
lorka@kabelfoon.nl.
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 12 oktober jl. kon er ge-
speeld worden met 12 tafels. Deze
week werd de hoogste score behaald
door de heer Van der Kaaij hij speelde
6284 punten bij elkaar.
De uitslag van week 41 was als
volgt:
1. hr Van der Kaaij 6284; 2. hr Bak-
ker 5632; 3. mevr Van Beers 5518; 4.
mevr Marinello 5239; 5. hr Udo 5157;
6. mevr Geertsema 5097; 7. hr Schef-
fers 5095; 8. mevr Smit 5036; 9. mevr
Kerkhof 5034.
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in het noodgebouw “Het
Vlootje” van Ontmoetingscentrum
De Vloot en beginnen om precies
13.30 uur.
Indien u 55-plus bent en graag klaver-
jast, kom dan langs en speel vrijblij-
vend ter kennismaking mee in onze
onderlinge competitie.
U bent van harte welkom.
Hoofdsponsors: UNIT 4
Als de teams van VDL en ’s-Gra-
vendeel afgelopen Zaterdag -onder
begeleiding van pupil van de week
Sanne van Dijk - de zonovergoten
grasmat betraden was het voor de
laatste maal dat dit op het tweede
veld gebeurde. Het publiek kon met
eigen ogen de nagenoeg gereed zijnde
prachtige kunstgrasmat van het eerste
veld aanschouwen. Het ziet er naar uit
dat de volgende thuiswedstrijd op het
hoofdveld kan worden gespeeld met
alle faciliteiten die daarbij horen…
Voor deze wedstrijd gold dat beide
teams baat hadden bij het behalen
van de volle winst. De thuisclub had
er de zinnen op gezet om zich als
promovendus in het midden van de
ranglijst te handhaven en – kon het
zijn – te reiken nar de subtop. Voor
’s-Gravendeel was het van groot be-
lang zich te gaan ontworstelen aan de
laatste plaats zeker in de wetenschap
dat vorig seizoen nog de nacompetitie
via een gedegen 3e plaats was bereikt
en aldus doende men naar de eerste
klasse had kunnen reiken. Welnu,
deze middag demonstreerden de s-
Gavendelers dat – in weerwil van de
nederlaag -de huidige laatste plaats
beneden hun stand is.
De wedstrijd zelf liet weer eens zien
dat voetbal een sport is met verras-
sende wendingen. Wie na het eerste
halfuur gezegd zou hebben dat VDL
ruim zou gaan winnen had zeker onge-
loof ontmoet. Tegen alle verwachting
in was het immers niet de thuisclub
maar juist ’s-Gravendeel die het wed-
strijdverloop ging bepalen. Het team
van trainer René Scholts liet blijken
over meer dan voldoende kwaliteit te
beschikken om een prominente rol
in de tweede klasse te gaan spelen.
Goed combinatiespel werd afgewis-
seld met individuele acties waardoor
de bezoekers gedurende de eerste 35
minuten het meeste spelaandeel had-
den uitmondend in enkele gevaarlijke
situaties voor de VDL veste .Het liep
voort de blauwwitten goed af zodat
gedurende die periode geen achter-
stand werd opgelopen . Nadien kwam
het wat slap begonnen VDL beter in
de wedstrijd en nam de touwtjes in
handen. Dat leidde verrassend binnen
drie minuten tot drie treffers.
De ferme start van de ‘s-Gavendelers
had kennelijk het doel snel te sco-
ren. In dat geval zou men zich kun-
nen terugtrekken om vervolgens via
counters wellicht meer doelpunten
te kunnen maken. Reeds na twee
minuten werd via een fraaie kopbal
van Vincent Kroon doel getroffen
echter wel vanuit een overduidelijke
offside positie hetgeen door de goed
leidende scheidsrechter T.J. Versnel
uit Zwijndrecht werd opgemerkt.
Geen doelpunt dus maar wel een
teken dat de thuisclub op z’n tellen
moest gaan passen. In de 12e minuut
herhaalde zich dat maar nu was het
VDL goalie Tim Teerlink die kon
redden. Vier minuten later wordt
een free kick vanaf de rand 16 door
Ahmed Hussein Aadan vlijmscherp
naar de linkerbovenhoek geschoten
maar ook dan wordt deze inzet door
Tim Teerlink onschadelijk gemaakt.
Dan komt er ineens een goed uitge-
speelde tegenaanval van VDL die
leidt tot een scherpe inzet van VDL
spits Rodney Remmerswaal die ’s-
Gravendeel doelman Remon Baren-
dregt nog maar net met zijn voet kon
keren. ‘-Gravendeel bleef echter de
bovenliggende partij tot de laatste
tien minuten voor rust. VDL herpakt
zich dan en dat leidt voor de gasten
tot een catastrofale ontwikkeling In
de 42e minuut wordt namens VDL
Kevin v.d. Kraan in vrije positie voor
het ‘s-Gravendeeldoel gecombineerd
en vanuit die positie weet hij met een
bekeken boogbal de score te openen.
(1-0). Een minuut later wordt er door
’s-Gravendeel, vanuit een eigenlijk
doodgelopen aanval, niet goed uitver-
dedigd waardoor John Bekker de bal
voor zijn voeten krijgt. Met een ge-
plaatste schuiver vanaf 20 meter laat
hij de ’s-Gravendeel doelman Remo
Barendregt kansloos(2-0). Nadat na-
mens VDL Wessel Hoogwerf voor
open doel net een teenlengte te kort
komt weet in de 44e minuut Juri van
Es een persoonlijk duel te winnen,
de bal naar VDL spits Rodney Rem-
merswaal te passen die vervolgens
ook de doelman omspeelt en binnen-
schuift(3-0). VDL gaat steeds beter
spelen zodat gedurende de resterende
blessuretijdminuten ’s-Gravendeel
de weg kwijt raakt, ja zelfs is er van
ontreddering sprake zodat het rust-
signaal als een verlossing kwam.
Trainer René Scholts had de pauze
kunnen gebruiken om de Hoeksche-
waardse gelederen weer wat op orde
te krijgen. Kennelijk was hij daarin
geslaagd gezien het tegenspel dat ’s-
Gravendeel toch weer ging geven .
Van die kant werd er, bijwijlen met
verve, gestreden voor een beter resul-
taat .Het kwam dan ook tot aanvallen-
Uiteindelijke 5-0 zege had nog hoger kunnen uitvallen!!
Drie doelpunten binnen drie minuten
beslissen de uitslag van VDL – ’s-Gravendeel!!
Wessel Hoogwerf (11) krijgt de felicitaties na zijn doelpunt
de acties die in aanleg wel dreiging
inhielden, een dreiging echter die
zelden tot echt gevaarlijke situaties
leidde. De VDL defensie toonde zich
daarvoor. o.a. door de op dreef zijnde
Chris van Meggelen en Dave Voer-
man, te hecht. Bovendien speelde Ha-
kan Copur een positieve rol door als
laatste man de zaak in laatste instan-
tie op slot te houdend . echter dat niet
alleen want ook de veelal loepzuivere
passes van VDL´s aanvoerder werden
menigmaal de basis van een VDL
tegenaanval. Door het opdringen
van de gasten kwam dikwijls de ge-
legenheid daartoe waarbij vooral op
rechts de ’s-Gravendelers vaak a.h.w.
werden voorbijgelopen. Toch duurde
het tot de 68e minuut alvorens de 4-0
op het denkbeeldige scorebord kwam
. Tim Elfers was die met een slimme
pass Juri van Es in stelling kon bren-
gen, waarna laatstgenoemde fraai en
onhoudbaar afrondde. De match was
nu wel gespeeld al bleven de gasten
met bewonderingswaardige ijver
strijden. Niettemin was het VDL dat
zich nogal wat kansen wist te schep-
pen met o.a. als resultaat dat de opko-
mende Melvin Louwen ’s snoeiharde
kopbal beter lot verdiende dan over de
lat te scheren. Dan is het toch Wessel
Hoogwerf die in de 74e minuut kon
doorbreken om vervolgens met een
niet hard maar wel zuiver geplaatst
schot de stand op 5-0 te brengen.
Daarbij bleef het.
Wellicht kan gelden dat de zege in het
licht van de veldverhoudingen wat te
geflatteerd was, aan de andere kant
hadden de blauwwitten met wat meer
scherpte de dubbele cijfers kunnen
behalen. Hoe dan ook, de zege was
zeker verdiend in een wedstrijd die
een sportief verloop kende en die rus-
tig en bekwaam uitstekend werd ge-
leid door scheidsrechter T.J. Versnel.
Alles bijeengenomen heeft VDL zich
wat steviger in het zogeheten linker-
rijtje genesteld hetgeen vertrouwen
geeft voor het verdere verloop van de
competitie.

Nieuw programma:
A.s zaterdag is VDL vrij om vervol-
gens a.s. Dinsdag 25 Oktober 2011
bi j Leonidas op bezoek te gaan. Het
Zaterdagteam van de Rotterdammers
speelt –zij het tot nu toe weinig suc-
cesvol – in de eerste klasse. Het zal
voor VDL niet eenvoudig zijn deze
bekerwedstrijd in volle winst om te
zetten hetgeen noodzakelijk is in het
knock-out systeem. Echter kansloos
is de equipe van trainer Peter Broek-
man zeker niet. De wedstrijd vangt te
20.00 uur aan.
Sponsor:
Aannemersbedrijf Groenewegen
De Maaslandse tafeltennisteams
haalden vorige week weer wisselende
resultaten.
Smashing Maasland 1 won thuis met
7-3 van Hellevoet/Effect 2. Jos Ber-
genhenegouwen en Jan Groenewe-
gen haalden zonder grote problemen
hun enkelpartijen binnen en wonnen
samen ook het dubbel. Frank Vogels
bleef hierbij een beetje achter, want
het lukte hem steeds net niet, met als
beste resultaat een spannende 5-ga-
mer. Een mooie koppositie in de 4e
klasse voor dit team, maar de compe-
titie duurt nog lang.
DUO-1 verloor in Rotterdam met 4-1
van AA/FVT 3. René Bosman en An-
ton Heine hadden een klassieke pech-
avond waarin alle ballen verkeerd
vielen. Uiteindelijk redde René in de
laatste partij de eer. Hierdoor zakken
zij naar een derde plaats, met flinke
achterstand op de koplopers.
DUO-2 kwam deze week niet in ac-
tie. Een mooie gelegenheid voor de
geblesseerde Antoine
Klootwijk om een beet-
je te herstellen.
DUO-3 boekte voor het
eerst in deze ronde een
ruime overwinning: 4-1
tegen Centrum 1. Ton
Heine kwam weer eens
goed op dreef; Sjaak
van den Heuvel liet de
ene na de andere ouder-
wetse looping los, maar
liet toch nog een puntje
aan de tegenstander.
Het dubbel was span-
nend, vooral door de
wisselvalligheid: 11-5
in de 5e game.
DUO-4 haalde hard
uit tegen Scyedam 14:
5-0. Hier wordt Tom
Zwanenburg door een
blessure gemist, maar
Ed Trion en René Ver-
kade redden het samen
ook uitstekend. René
bezorgde de tegenstan-
ders in de eerste partij
meteen een morele tik:
na een achterstand van
0-2 in games sleepte hij
de partij nog binnen met 12-10, 14-12
en 11-3! En dat tegen een dame die
nog zijn kleuterschooljuffrouw bleek
te zijn geweest!
Smashing Maasland speelt op don-
derdagavond om 20.00 uur in sport-
hal De Hofstede en kan wel een paar
nieuwe leden plaatsen. Komt u eens
een balletje slaan om te kijken of
het iets voor u is. Als het de eerste
keer bevalt, kunt u het via een voor-
delige strippenkaart ook wat langer
proberen op avonden dat het u goed
uitkomt.
Meer informatie: www/smashing-
maasland.nl
René Verkade, deelde morele tik uit
Smashing Maasland 1 pakt koppositie
Sanne van Dijk was een prachtige
pupil van de week en bracht geluk
bij de wedstrijd van het eerste team.
Maassluise
Bridge Club
de Haven
Uitslag competitie dinsdag 18 okt
Blauw
1 Echtp. Mostert 60,36 56,55; 2 van
Beek & van Elst 54,98 65,71m; 3
Bosman-Gilllet & Kinkel-Hazevoet
54,23 56,25; 4 Verdoorn & Noor-
dam 52,91 45,36m; 5 Holleman &
Voortmeijer 51,61 49,29cm; 6 van
Beek & Olsthoorn 51,52 56,25; 7
Echtp. van Eck 50,49 52,38; 8 Voort-
meijer-Geerinck & Schiphorst 50,42
49,29cm; 9 Hr. Leijendekkers &
Giessen 50,21 51,79m; 10 Ds. Leijen-
dekkers & Giessen 49,59 52,98; 11
van Manen & Ruijsbroek 49,11 58,04;
12 Ouwerkerk & Ruijs 49,10 47,02; 13
Marijs & Brinkman 48,89 52,86m;
14 Echtp. de Jong 47,11 47,50m; 15
KJV Troef
Eindelijk is de cirkel doorbroken en
konden we met tafels vol kaarters aan
de slag. De score vloog flink heen en
weer gezien de resultaten, zo was
de hoogste score 5479 punten en de
laagste net 3000, een flink verschil.
Al met al toch nog en gezellige avond.
Henk, hoe kon het ook anders, trok
Vrije inloop bridge
Wijkgebouw De Flat
Iedere woensdagmiddag kunt u bridgen
en u hoeft geen lid te worden. Het is een
uitgelezen middag om je systeem te oe-
fenen, met je nieuwe partner te spelen
en of je nu net begonnen bent met bridge
of je hebt al wat ervaring, het gaat bij
ons om een gezellige middag bridge,
waarbij ook nog een flesje wijn te win-
nen valt. Een drankje en een hapje zijn
tegen een kleine prijs verkrijgbaar. Na-
tuurlijk spelen we met bridge-mates
zodat na afloop de uitslag snel bekend
is. Loop gewoon even om 13.15 naar
binnen bij wijkgebouw de Flat, Burg.
Wesselinkstraat 4 te Maassluis.
Heeft u geen partner, wellicht hebben
wij er één voor u. Natuurlijk schen-
ken wij ook aandacht aan Sinterklaas,
Kerst, Pasen e.d. Meer weten, bel Max:
010-5920180 of 06-44576723.
Leren
zwemmen
Een leven lang plezier met het
Zwem ABC en Zwemvaardigheid
in Sport- en recreatiebad Dol-fijn
Leren zwemmen is in ons waterrijke
land van levensbelang.
Wij wonen niet alleen in de buurt van
water, maar we zoeken het water ook
graag op. Daarom is het een must dat
kinderen al op jonge leeftijd leren
zwemmen. De basis van leren zwem-
men is het Zwem-ABC, een paspoort
voor een leven lang zwem- en water-
plezier.
Het Zwem –ABC
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nati-
onale Zwemdiploma’s: A, B en C. De
zwemdiploma’s A en B zijn daarin
Wie is uw sportman, sportvrouw,
sportploeg en sporttalent van 2011
en welke Maassluise kampioenen
zullen er dit jaar gehuldigd worden?
Op vrijdag 10 februari 2012 om
20:00 uur vindt in de Theaterzaal
van uitgaanscentrum ‘Konings-
hof’ het Maassluise Sportgala 2011
plaats, waarbij de Maassluise kam-
pioenen zullen worden gehuldigd en
waarbij de sportman, sportvrouw,
sportploeg en het sporttalent 2011
bekend zullen worden gemaakt. De
avond wordt georganiseerd door de
Maassluise Sport- en Recreatieraad
(MSR) in samenwerking met de ge-
meente Maassluis.
Om in aanmerking te komen voor
de titel van sportman, sportvrouw,
sportploeg en sporttalent 2011,
moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
• De sportman, sportvrouw en het
sporttalent moet woonachtig zijn
in Maassluis.
• De sportploeg moet afkomstig
zijn van een Maassluise vereni-
ging.
• De voordracht moet schriftelijk
worden gemotiveerd. Uit de mo-
tivatie moet(en) de geleverde bij-
zondere prestatie(s) blijken.
De sportman, sportvrouw, sport-
ploeg en het sporttalent 2011 hoeft
dus niet persé kampioen te zijn. Het
gaat om de bijzondere prestatie die
is geleverd. Het Algemeen Bestuur
van de MSR krijg in een besloten
vergadering alle nominaties voor-
gelegd en beslist wie de sportman,
sportvrouw, sportploeg en sportta-
lent van 2011 wordt.
Om te worden gehuldigd als kampi-
oen moet aan de volgende voor-
waarden worden voldaan:
• Het hoogst spelende jeugdteam
tot 18 jaar (jongensteam, meis-
jesteam of gemengd team) van
een Maassluise vereniging, dat
kampioen is geworden in 2011
van een competitie binnen een
overkoepelende sportbond.
• Het 1e seniorenteam (herenteam,
damesteam of gemengd team)
van een Maassluise vereniging,
dat kampioen is geworden in
2011 van een competitie binnen
een overkoepelende sportbond.
Iedereen mag zijn of haar
kampioen(en), sportman, sport-
vrouw, sportploeg en sporttalent
voordragen. Aanmeldingsformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij Els de
Jong, medewerkster sport- en ac-
commodatiezaken van de gemeente
Maassluis. Het inschrijfformulier
is tevens te downloaden via www.
maassluis.nl/sportservicepunt.
Aan haar kunt u ook voor 6 januari
2012 de ingevulde formulieren te-
rug sturen. Het adres is postbus 55,
3140 AB Maassluis.
Voor vragen kunt u contact opne-
men met de heer Jan Dirk Renes,
telefoonnummer is (010) 5911998.
U kunt uw vragen ook per e-mail
stellen. Het e-mailadres is jdre-
nes@kabelfoon.nl
Maassluise Sportgala 2011
De Leidse rugbyclub die furore
maakte in het laatste decennia van
vorige eeuw door 11 keer op rij lands-
kampioen in de Ere klasse te worden,
wat hen overigens een notitie in het
Guinness Book of Records opleverde,
draagt toepasselijk de naam DIOK.
De letters, die staan voor Doorzet-
ten Is Onze Kracht, geven hiermee
het handelsmerk van deze gerenom-
meerde club aan.
De trainer van deze Leidse bikkels
moest echter de trieste conclusie trek-
ken dat hier afgelopen zaterdag na 80
minuten spelen helaas geen sprake
van was.
Onder een schitterende lichtblauwe
hemel voltrok zich een spannende
strijd waarbij de blauw-gelen uit de
Sleutelstad een wel erg voortvarende
start maakte en het thuispubliek de
stuipen op het lijf joeg door hen na
10 minuten speeltijd tegen een 0-17
achterstand aan te laten kijken.
Captain Bas Krommenhoek en con-
sorten moeten zich na twee gecon-
verteerde tries en een penalty serieus
hebben afgevraagd of zij op deze zon-
nige herfstdag een fikse afstraffing
zouden ondergaan of alle zeilen bij
zouden gaan zetten om de Leidena-
ren alsnog het vuur aan de schenen te
gaan leggen.
Het werd gelukkig het laatste, want
na deze oorvijg wist de Hoekse thuis-
ploeg zich, gesteund door het fana-
tieke thuispubliek, waaronder ook
hoofdsponsor Beachblub Royal, won-
derwel te herstellen en het roer stevig
om te gooien.
DIOK, dat een half jaar eerder werd
opgericht (28 maart 1971) dan haar
Hoekse collega, kreeg steeds minder
grip op hun tegenstander en ging van
dicterend naar incasserend.
Rein Mostert deelde met een penalty
de eerste klap uit, maar daarna trok
het Hoekse vlaggenschip pas echt van
leer.
Hans Krommenhoek lanceerde op
knappe wijze flanker Adam Golds-
worthy en deze bracht de marge terug
tot 9. Mostert ,die alle kicks van de
dag benutte, haalde daar nog eens 2
punten vanaf (10-17). Clinton Jansen,
één van de kleinste mannen van het
veld danste 10 minuten later na een
geweldige run door 4 Leidse verde-
digers en scoorde met een snoekduik,
zoals we ze alleen in het internationa-
le rugby zien, onder de palen (17-17).
Met rust moet de Leidse trainer zijn
manschappen naar alle waarschijn-
lijkheid op hun nummer hebben gezet
hoe zij deze comfortabele voorsprong
uit handen hebben weten te geven en
verwachtte meer vechtlust van zijn
voorwaartsen die steeds vaker bal-
verlies leidden.
Maar ook na rust gaven the Hookers
geen krimp en leek het er op dat, na
wederom drie succesvolle penalties
van Rein Mostert, er toch echt sprake
ging zijn van een “Leids ontzet”.
De Hoekse mannen speelde gerou-
tineerd de wedstrijd uit en sprongen
na het eindsignaal van scheidsrechter
Veldhuizen een gat in de lucht, want
de tweede overwinning (26-17) in de
zware Ere-klasse was dik verdiend.
De mannen van DIOK waren duide-
lijk aangeslagen, want zij bleven nog
lang op het veld zitten om dit debacle
collectief te verwerken.
Volgende week spelen the Hookers
uit tegen het altijd sterke ’t Gooi uit
Naarden een tegenstander waar zij in
de warm-up wedstrijden aan het be-
gin van het seizoen verrassend gelijk
tegen speelden.
Doorzetten
is Hookers Kracht!!
Lenny Keylard bij
darten tegen kanker
in Rozenburg
Het is bijna zover. Zaterdag 22 oktober
is de grote dag voor darten tegen kan-
ker. Stichting Darts4life organiseert
een groot dart toernooi in Partycen-
trum “De Nieuwe Schans” – Marijke-
plein 12 in Rozenburg.
De gehele opbrengst gaat naar “Team
Kilian - Steppen tegen kanker” voor
meer onderzoek naar genezing van
kanker. Kilian is een 13-jarige jongen
uit Rozenburg met een hersentumor.
Kilian heeft afgelopen augustus sa-
men met zijn team en met ruim 70
andere steppers de Alpe d’Huez be-
dwongen op een step! Dit hebben zij
gedaan om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor meer onderzoek naar de
genezing van hersentumoren. Deze
actie heeft in totaal ruim € 300.000,--
opgeleverd waardoor 3 nieuwe voor-
onderzoeken gefinancierd en gestart
zijn. In Augustus 2012 gaat Team Ki-
lian weer de Alpe d’Huez beklimmen
met de step.
Het dart toernooi begint om 11.00 uur.
De zaal gaat om 10.00 uur open.
Er worden dames en heren singles ge-
speeld in een poule systeem. Het prij-
zengeld van € 1.000,-- wordt beschik-
baar gesteld door diverse sponsoren.
Het inschrijfgeld voor het dart toer-
nooi bedraagt bij voorinschrijving via
www.darts4life.nl € 10,-- en op de dag
zelf aan de kassa € 12,50 per persoon.
Van de bezoekers vragen we een klei-
ne entreeprijs van € 5,- per persoon,
ook dit gaat in de pot voor het goede
doel. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
Het wordt een grandioos toernooi met
de hele dag muziek, verzorgt door
Wendell Entertainment. Tussen 17.00
uur en 21.00 treden er verschillende
live artiesten op, waaronder Hennie
Wilson en twee van onze Rozenburg-
se kanjers; Angelique en Wendell. Als
klap op de vuurpijl verzorgt Lenny
Keylard een live optreden, de relaxte
reggae zanger die bekend is geworden
van the Voice of Holland. Dus reden te
meer om een bezoek te brengen aan dit
fantastische evenement.
Er is zaterdag ook een loterij met
mooie prijzen waaronder diverse fiet-
sen gesponsord door Van Leeuwen
Tweewielers uit Rozenburg.
Keeper Oscar Moens van voetbalclub
Sparta Rotterdam komt ook nog langs
met een verrassing.
Natuurlijk wordt er ook voor de in-
wendige mens gezorgd door de ca-
tering van Pico Bar Rozenburg.
Kortom dit is een dag die u niet mag
missen! Tot zaterdag.
den Hond & Reijers 45,29 44,94i; 16
Hartog & Veldink 44,74 39,88; 17 de
Blok-Witzier & Snijder 43,75 36,31;
18 van der Meijden & Lansbergen
39,32 38,99
Geel
1 Stoop & van Bentem 57,25 58,93;
2 Olsthoorn & van de Wijgaart 56,36
60,71; 3 Janssen-de Ries & Staal
55,98 60,12; 4 Nobel & Kamstra 54,71
54,46; 5 Echp. Lenting 51,16 41,37; 6
Hendriks & de Jong 50,60 55,06; 7
Atamer-vdHarst & Steenhuis-Scholte
50,58 44,35; 8 Raaff & Voogd 49,79
41,67; 9 van den Akker & van Oos-
ten 49,57 47,02; 10 Kloet-Drooger
& Rijnsburger 49,33 52,38c; 11 van
Duin-Trip & de Raad 49,13 52,38c; 12
Echtp. Boelaars 49,10 46,13; 13 van
der Linden & Coolen 47,54 46,43;
14 Echtp. Kokkelink 46,73 50,30;
15 Echtp. van Eijck 46,05 44,35; 16
Verhulst & Makkinga 44,89 48,81; 17
Echtp. Boers 44,39 47,92; 18 van Dijk
& Grootendorst 39,58 36,14a
van leer en voerde de lijst aan, profi-
ciat Henk.
Top 10
1. hr Henk Voogt 5479; 2. mw v Dijk
5460; 3. hr v Mil 5412; 4. hr v Schaijk
5282; 5. hr Louwen 5274; 6. hr Kreu-
kniet 4983; 7. hr Jan Voogt 4982; 8.
hr Westerlaken 4922; 9. hr Roelofs
4913; 10. hr v d Broecke 4850.
waardevolle tussenstapjes, maar wie
het complete Zwem-ABC op zak
heeft, is pas een échte vriend van het
water geworden.
Een kind met het Zwem-ABC op zak
doet met veel plezier mee aan alle
mogelijke activiteiten in en om het
water.
Het C diploma
Het C diploma bestaat daarom uit di-
verse onderdelen die de zwemsport
zo leuk maakt en verbetert de (zwem)
conditie.
Heb jij ook zin om eens wat meer te
gaan zwemmen en alle onderdelen
van de zwemsport te leren kennen,
dan kan dat.
Op maandag van 17.45-18.30 en op
woensdag van 17.15-18.00 uur kan je
bij Sport- en recreatiebad Dol-fijn te-
recht voor het C diploma zwemmen.
Zwemvaardigheid I, II en III
Als je het zwemdiploma C hebt ge-
haald, heb je een paspoort voor een
leven lang zwem- en waterplezier.
Maar het is raadzaam om regelmatig
te blijven zwemmen na het halen van
het Zwem-ABC.
Kinderen in de groei die hun geoe-
fendheid niet op peil houden, lopen
gevaar dat de opgedane vaardigheden
in het water verminderen of zelfs ver-
loren gaan.
Het spreekt vanzelf dat daarmee de
veiligheid van het kind niet langer
gewaarborgd is.
Wilt u graag dat uw kind nog zwem-
vaardiger wordt of een vorm van wa-
tersport gaat beoefenen dan kan dat
ook bij Sport- en recreatiebad Dol-
fijn.
Op maandag van 17.45-18.30 en op
woensdag van 17.15-18.00 uur kan
je bij Sport- en recreatiebad Dol-fijn
ook terecht voor de zwemvaardig-
heidslessen.
20 OKTOBER 2011 MAASSLUISE COURANT 16
............
º .............
º .............
º .............
Aanbiedingen gelden zclang vccrraad strekt. Mcchten zč cndanks zcrgvuldige planning te snel zčn uitverkccht, dan vragen wč hiervccr begrip. De afgebeelde artikelen kunnen afwčken. Zet- en drukfcuten zčn vccrbehcuden.
Plantenactie
De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
42A/G12345_LL
Lidl maakt wonen compleet!
XX.
XX

HIGHLIGHT VAN DE WEEK HIGHLIGHT VAN DE WEEK
Hightlight van de week
º 0mschrčving
HIGHLIGHT VAN DE WEEK HIGHLIGHT VAN DE WEEK
Vloerkleed
º Hccgwaardig vlcerkleed vccr
wccn- en slaapkamer
º vcelt zacht aan, met cmgenaaide rand
º 0eschikt vccr vlcer verwarming
º ín verschillende maten,
kleuren en designs
X.
XX
Draaibaar dekbed
º Draaibaar dekbed met zcmer- en winterkant,
ideaal vccr ieder seizcen
º Winterkant met warme micrcNeece, zcmerkant
met micrcvezel glans vccr
cptimaal vcchttransspcrt tčd |hens warme dagen
º Met zachte hclle vezelvulling
º 0nderhcudsvriendelčk en hygiënisch, kan in de
wasmachine
Verse aanbiedingen
voor het weekend
Donderdag 20 oktober t/m het einde van de week
Actie!
Vers vlees
.........
º ..............
Vers vlees
Aardappelen vastkokend
º Heerlčk bč sucadelappen cf zigeunerschnitzels
Cougette
º ídeaal cm te smcren,
bakken cf grillen
Wild
zwijnmedaillons
º Heerlčk mals en extra smaakvcl
dccr de rcdewčnmarinade
Tijdelijk verkrijgbaar
- 47%
0.
99
1 .
89
5 kg
- 40%
0.
69
1 .
15
1 kg
Zigeunerschnitzels
º 0epaneerde varkensschnitzel met diverse heerlčke kruiden
ACTIE!
2.
79
400 g / 4 stuks
Tijdelijk verkrijgbaar
Vers vlees
Sucadelappen
º Draad|esvlees cp z'n best
- 27%
3.
99 5 .
49
600 g
Aanstaande zondag op : Spaanse wijnen
Schapenkaas
º 0erčpt met rczemarčn en tčm
4.
99
360 g
Ibérico-ham
º 0esneden ham van
geselecteerde Spaanse
íbéricc-varkens
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
IN DE
KOELING
VERKRIJGBAAR
Tapas spiesjes
º Hartige vleesspies|es,
gemarineerd in paprika,
curry cf kruiden
1.
49
80 g
Bloembollen
º 0.a. tulpen, narcissen en crccussen
ACTIE!
7.
99
400 g
NU OP TV!
WERELDWIJNEN SEIZOEN 2
Vanaf zondag 23 oktober, 16.55 bij
Ook dit jaar gaat Ramon Beuk op reis
naar verschillende landen en streken,
op zoek naar de geheimen achter
wijn. Daarnaast zal hij dit jaar ook
aandacht besteden aan de combinatie
tussen wijn en spijs. Iedere week
proeft hij de beste wijnen, verkrijg-
baar bij Lidl. Aarzel niet, proef real-
life met Ramon mee en wordt een
echte wijnkenner!
“Proeft u met
mij mee?”
OP TV!
“Carles”
Priorat
Crianza*
Vol & stevig Vol & stevig
OP TV!
OP TV!
Ribera del
Duero DO
Crianza*
Krachtig & intens
Ribera del
Duero DO
Roble*
Catalunya
DO Barrica
3.
99
100 g

TV-meubel
º Klassiek-mcdern design in hccgglans
º Ruime schuiNade met licht lcpende,
uitschuifbare delen
º Handig vak vccr apparaten zcals
dvd-speler cf game ccnscle
º Afm.. ca. 118 x 35 x 39 cm
69.
99
19.
99
200 x 200 cm
15.
99
140 x 200 cm
Elektrische
onderdeken
º Met apart instelbare temperatuurzcnes vccr
lichaam en vceten, elk met 9 instelbare standen
º Passend vccr matrassen van 90-100 x 200 cm
º Autcmatische uitschakeling
º Met verlichte afstandsbediening
º Afm.. 89 x 198 cm, kabel. ca. 2,80 m
º vermcgen. 60 W
39.
99
16.
99
100 x 150 cm
39.
99
170 x 230 cm
Kijk voor
meer informatie
en aanbiedingen
op www.lidl.nl!
2 flessen!
6.-
7.
98
2 x 750 ml
2.
49
Geurkaarsen
º Kap van glas, met aangename geur
º ín verschillende geuren en designs
º Hccgte. 14 cm
3.
99
Per stuk
*Let op: deze wijnen zijn tijdelijk verkrijgbaar!
Vanaf donderdag
20 oktober
Kijk
voor m
eer
aanbiedingen
in de winkel!
4.
99
750 ml
11.
99
750 ml
7.
99
750 ml
Krachtig & intens
Tijdelijk verkrijgbaar
Vers vlees
Plantenactie!
www.lidl.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful