BÀI 4: MẪU CÂU TIẾNG ANH (P1) (ENGLISH SENTENCE PATTERNS

)
Trong bài này chúng ta hãy cùng nhau xem xét các loại mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh. Kiến thức về mẫu câu cơ bản sẽ giúp các em rất nhiều trong việc sử lý các bài tập ngữ pháp, dù là bài trắc nghiêm hay bài tự luận. Các mẫu câu cơ bản của tiếng Anh có thể chia thành 5 nhóm trên cơ sở đặc tính của động từ trong câu. Nhóm L (linking verb) S + V + complement Ví dụ: The watermen were busy. Đây là nhóm có động từ liên hệ như: be, seem , look, ... Nó bao gồm ba thành phần: Chủ ngữ (S), động từ (V) và bổ túc ngữ (C) Đây là nhóm có nội động từ như: fall, sleep, ... Nó bao gồm hai thành phần: Chủ ngữ (S), động từ (V). Nội động từ không cần có tân ngữ. Đây là nhóm có động từ ngoại như: take, buy, ... Nó bao gồm ba thành phần: Chủ ngữ (S), động từ (V) và tân ngữ (O). Đây là nhóm có động từ ngoại kép như: give, find... Nó bao gồm bốn thành phần: Chủ ngữ (S), động từ (V), tân ngữ trực
1

Nhóm I (intransitive verb) S+V Ví dụ: He fell.

Nhóm T (transitive verb) S+V+O Ví dụ: He used a rail link.

Nhóm D (double transitive verb) S + V + O1 + O2 Ví dụ: He sent a parcel to his

sister. Nhóm C (complex transitive verb) S+V+O+C Ví dụ: I expected her more beautiful than that.

tiếp (direct object) và tân ngữ gián tiếp (indirect object). Nhóm cuối cùng là C. Đây là nhóm có động từ ngoại phức hợp, như: give, find... Nó bao gồm bốn thành phần: Subject (chủ ngữ) Verb transsitive (động từ ngoại), Direct object (tân ngữ trực tiếp) và Compliment (bổ túc ngữ của tân ngữ trực tiếp. )

Đây là năm nhóm mẫu câu cơ bản. Các loại câu khác cũng phái sinh từ những câu này bằng cách ghép với nhau theo những quy tắc ngữ pháp nhất định. 1. NHÓM MẪU CÂU CÓ ĐỘNG TỪ LIÊN HỆ (L) Công thức: S + Linking V + Subject complement (adjective or NP) Như vậy, cấu tạo câu với động từ liên hệ bao gồm: chủ ngữ sau đó là động từ liên hệ và theo sau động từ là bổ túc ngữ (complement). Complement của động từ liên hệ là một trong hai yếu tố: hoặc là tính từ hoặc cụm tính từ (adjective/adjective phrase)hoặc là một nhóm danh từ (NP) Ví dụ 1: S The teacher The soup V was tasted adjective interesting delicious
2

Trong ví dụ này, tính từ làm bổ ngữ trong mẫu câu nhóm L thường miêu tả phẩm chất, đặc điểm hay trình bày một nhận xét về chủ ngữ: - Bài học thú vị - Món canh ăn ngon Ví dụ 2: S Lan The boys tốt của tôi) V NP is my younger sister (Lan là em gái tôi) remained my best of friends (Mấy cậu ấy vẫn là bạn

Khi học mẫu câu gồm chủ ngữ ( Subject)+ động từ (V) + tính từ hoặc cụm tính từ(adjective/ adjective phrase) Chúng ta cần ghi nhớ các động từ liên hệ thường đi với chúng S V adjective

Linking verbs: to be, appear, taste, look, become, get, go, remain, Ví dụ: ----------Subject-----------------------Linking------------------ Adjective (phrase) 1 The lesson 2 The damage 3 The soup 4 The beach 5 The game was appears (to be) tasted looked became interesting. serious. delicious. deserted. more exciting.
3

6 The actors 7 The milk 8 The cinemas

got went remained

ready. sour. open all week. more difficult.

9. To give time to the became project

Chú ý, trong cấu trúc này, bổ ngữ là một tính từ, như interesting, serious (trong câu 1&2) hoặc một nhóm tính từ như more exciting (câu 5) và open all week (câu 8). Ngoài ra, động từ appear (câu 2) có thể đi với to be thành cụm appear to be Bài tập thực hành: Hãy đọc đoạn sau và tìm ra những cấu trúc có động từ liên hệ. Midori Ito Midori Ito, the Japanese skating champion, wanted to win a gold medal at the 1992 Olympics. She was a very skillful skater. And she was famous for her amazing jumps. In 1989, she skated in the World Championships in Paris. In that competition, she did a very difficult jump. She became the first Asian skater to win this competition. Đáp án: Subject-----Verb----------Noun phrase 1. She was a very skillful skater. 2. She became the first Asian skater to win this competition.
4

Subject-----Verb----------Ạdjective 3.And she was famous for her amazing jumps.

Trong đoạn dẫn, có ba câu có chứa động từ liên hệ. Trong đó câu 1 và câu 2 có mẫu: Chủ ngữ + động từ liên hệ + cụm danh từ Câu 3 có mẫu: Chủ ngữ + động từ liên hệ + tính từ Câu 1: She was a very skillful skater. Có chủ ngữ là she, động từ liên hệ was và cụm danh từ đứng sau động từ liên hệ là a very skillful skater Câu 2:She became the first Asian skater to win this competition. Có chủ ngữ là She, động từ liên hệ became và cụm danh từ the first Asian skater to win this competition Câu 3: And she was famous for her amazing jump Có chủ ngữ là she, động từ liên hệ was và tính từ famous Chú ý, thành tố complement trong câu có động từ liên hệ có thể là một danh từ hoặc một nhóm danh từ. S V NP Dưới đây là một số ví dụ của mẫu câu gồm chủ ngữ (Subject) + Động từ liên hệ ( Linking verb) + Bổ túc ngữ là danh từ hoặc cụm danh từ ( noun or noun phrase as subject complent ) ----------Subject-----------------------Linking-----------------(phrase) 1. Minh 2. That is appears(to be) Adjective

my younger brother. the best answer.
5

3. Quang 4. Xuân 5. This 6. The boys 7. To stay out of sight

seems became proved (to be) remained seemed (to be)

the man we're looking for. a teacher. a good investment. the best of friends. the wisest thing to do.

Chú ý, trong cấu trúc này complement là một danh từ hoặc nhóm danh từ (NP) như: the best answer (trong câu 2), the wisest thing to do (trong câu 7). Ngoài ra các động từ: appear, seem và prove có thể đi với động từ to be. Hãy đọc đoạn ngữ sau và xác định: Những động từ liên hệ nào với một tính từ/cụm tính từ Những động từ liên hệ nào đi với một danh từ/cụm danh từ When Michelle Yeoh was a girl, she dreamed of being a dancer. Later on, she became a beauty queen. But she isn’t famous for these things. She is famous for her amazing work in movies as an actress and stunt performer. Michelle Yeoh is one of the most famous actors in the world. Her amazing stunts fascinate people everywhere. Trong đoạn ngữ vừa rồi chúng ta gặp cả hai dạng câu: S Linking V NP và S Linking V Adjective
6

Các câu có cấu trúc Subject+ linking Verb + Noun/Noun phrase gồm: S Linking V N/NP Michelle Yeoh was a girl She became a beauty queen Michelle Yeoh is one of the most famous actors Các câu có cấu trúc Subject+ linking Verb + adjective/adjective phrase gồm: S Linking V A/AP she isn’t famous for these things she is famous for….. 2. NHÓM MẪU CÂU CÓ ĐỘNG TỪ NỘI (NHÓM I) Mẫu câu: S + intransitive V. Nội động từ (intransitive verbs) là động từ không cần tân ngữ, nhưng nó có thể chấp nhận một trạng từ hoặc nhóm trạng từ (adverb/adverbial phrase). Nói một cách chi tiết, loại mẫu câu này gồm có 5 mẫu nhỏ sau đây: Các mẫu câu thuộc nhóm I ( nhóm có nội động từ)

• S + V+

adverb (trạng từ)
7

• S + V+ • S + V+ • S + V+

prepositional phrase(cụm giới từ) abverbial particle (tiểu từ trạng ngữ ) Noun phrase (cụm danh từ)

• S + V + to- infinitive (nhóm động từ nguyên thể có “to”)

Sau đây chúng ta xem xét từng nhóm: Cấu trúc S V adverb _________________________________________________ _______________ Subject intransitive verb adjunct: adverb (phrase) of time, manner, result, etc. _________________________________________________ _______________ 1. The moon rose early. 2. Thanh is reading. 3. Nga and Lan are arguing angrily. 4. Oil and water don't mix. Chú ý, những câu trên không đòi hỏi phải có tân ngữ: object hoặc : complement mà chỉ cần chủ ngữ : subject và một nội động từ: intransitive verb Ví dụ câu 2&4. Trong một số trường hợp nó có thể chấp
8

nhận một trạng từ chỉ thời gian : adverb of time chỉ nơi chốn : adverb of place chỉ phong cách : adverb of manner hoặc chỉ kết quả: adverb of result Ví dụ như trong câu 1: early là trạng ngữ chỉ thời gian, và trong câu 3: angrily là trạng ngữ chỉ phong cách. Thực hành: Đọc một đoạn trong bài hát “You Raise me Up” và xác định xem những câu câu nào có chứa động từ liên hệ và câu nào có chứa nội động từ. Với những câu có chứa nội động từ, hãy chỉ rõ các trạng ngữ đi kèm với nội động từ đó thuộc nhóm nào You raise me up ( Written by Lovland, Rolf; Graham, Brendan) When I am down and, oh my soul (‘s) so weary so weary; When troubles come and my heart burdened be; Then, I am still and wait here in the silence, Until you come and sit awhile with me. You raise me up, so I can stand on mountains; You raise me up, to walk on stormy seas; I am strong, when I am on your shoulders; You raise me up... To more than I can be…. Đáp án: Câu có động từ liên hệ: Subject--------Verb--------Adjective/Adjective Phrase 1. I am down 2. my soul (‘s) so weary
9

3. I 4. I

am am

still strong

Câu có nội động từ: Subject-------------Verb---------1. troubles come 2. (I) wait 3. You come and sit 4. I can stand

Adjunct here in the silence awhile with me. on mountains

Chú ý, trong câu 2 và câu 3, phía sau nội động từ có tới 2 cụm từ. Câu 2 : I wait here in the silence. Chủ ngữ là I, nội động từ là wait và sau nó là trạng từ here chỉ nơi chốn và cụm giới từ in the silence như một danh từ làm bổ ngữ Câu 3 : chủ ngữ là you, câu có 2 động từ song song là come and wait và trạng từ awhile chỉ thời gian, sau đó là cụm giới từ with me làm bổ ngữ. Ví dụ các mẫu câu thuộc nhóm I (intransitive) Subject Intransitiv Adjunct e verb 1. Lan is reading attentively

Note s adve rb of man ner prep ositio nal phra
10

2. People

are complainin g

about traffic

the

3. noise

The

faded

away

4. room

The

measures

5 metres across

se adve rbial parti cle noun phra se toinfinit ive

5. Lan

hesitated

to phone the office

Nhìn bảng này chúng ta thấy rất rõ cấu tạo chủ yếu của mẫu này là S (chủ ngữ) + intransitive V (nội động từ) còn các đơn vị đứng sau động từ có thể là một trong năm dạng thức trên: hoặc là một trạng ngữ (câu 1), một nhóm từ bắt đầu bằng giới từ (câu 2), một tiểu từ (câu 3), một nhóm danh từ (câu 4) hoặc một động từ nguyên thể có "to" (câu 5)

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful