You are on page 1of 7

UprawnieniaBudowlane.

pl
Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. -1Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń.

Lp.
1

Ustawa
PRAWO BUDOWLANE

zakres

2

3

4

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. znajomość całości przepisów PRAWO BUDOWLANE – PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny znajomość całości przepisów odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim ogólna znajomość przedmiotu aktu powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące prawnego budynkami, słu ące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny ogólna znajomość przedmiotu aktu odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi prawnego przesyłowe dalekosię ne słu ące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego

5

6

znajomość całości przepisów

7

ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego

8

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego wyłącznie w zakresie: Dział I – całość Dział II -rozdz. 1i 2 Dział III – rozdz. 5, 9, 10 Dział IV – rozdz. 4 i 8 Dział V – rozdz. 3 Dział VI – rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII – całość dla pozostałych specjalności – ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego

9

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych u ytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych.

10

znajomość całości przepisów

11

ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego

12

ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego

13

ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego

Dane aktualne na styczeń 2010 , na podstawie wytycznych PIIB

oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.2003 r.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.07. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11. w sprawie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.06. -2PRAWO BUDOWLANE – ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE 14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.2003 r.06. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.2009 r.2004 r.02.08. tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieu ytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.07. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-u ytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.2006 r.06.2001 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego . w sprawie dziennika budowy. lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – u ytkową.1998 r.04.11.06.1995 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21. Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dane aktualne na styczeń 2010 . na podstawie wytycznych PIIB .2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. w sprawie ksią ki obiektu budowlanego.2008 r.2009 r.2002 r. monta u i rozbiórki.UprawnieniaBudowlane. znajomość całości przepisów 15 znajomość całości przepisów 16 znajomość całości przepisów 17 dla W i WO: znajomość całości przepisów 18 znajomość całości przepisów 19 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28. znajomość całości przepisów 20 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 21 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 22 23 24 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 25 znajomość całości przepisów 26 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 27 Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.2003 r.02.07.11.pl Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane.2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.12.

w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. o szczególnych zasadach odbudowy.2002 r. INSTRUKCJE. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów. budowy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania. WYROBY BUDOWLANE Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.11. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. o wyrobach budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.UprawnieniaBudowlane.których wykaz i zakres znajomości określi Krajowa Komisja i poradników w zakresie dotyczącym Kwalifikacyjna Polskiej Izby In ynierów Budownictwa.2004 r. PORADNIKI Norm.10. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych – wyłącznie Załącznik Nr 2 (27 norm opublikowanych w okresie 1. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz in ynierów budownictwa. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13. znajomość całości przepisów SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE 30 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.01. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24. in ynierów budownictwa oraz urbanistów. na podstawie wytycznych PIIB .12. o systemie oceny zgodności. sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. znajomość całości przepisów 31 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 32 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 33 znajomość całości przepisów ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 34 35 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 36 Znajomość całości przepisów 37 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 38 znajomość całości przepisów 39 40 NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE Ustawa z dnia 12 września 2002 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. 43 44 45 46 47 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dane aktualne na styczeń 2010 . WYTYCZNE. o normalizacji. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.2004 r. o samorządach zawodowych architektów.pl Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane.07.2001 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.08. -3SKUTKI DZIAŁANIA YWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE 29 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. instrukcji . Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. in ynierów budownictwa oraz urbanistów. remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań ywiołów.2003 r.05.11. znajomość całości przepisów znajomość wiedzy i umiejętność praktycznego stosowania Polskich POLSKIE NORMY. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.1999 r.2004 r. wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE.04. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.1989 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.05. utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych umiejętność określenia i wyjaśnienia praktycznych aspektów technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych dotyczących i związanych z zakresem dokumentowanej praktyki zawodowej ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego CERTYFIKACJA znajomość całości przepisów w zakresie dotyczącym budownictwa ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego – wyłącznie załącznik nr 4 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego – znajomość całości przepisów rozdziału V ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 41 Ksią ka praktyki zawodowej lub dokumenty równowa ne 42 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.2009 – 1.07. oraz wytycznych.2004 r.2009) Ustawa z dnia 17.10.2005 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. w sprawie systemów oceny zgodności. projektowania.

budowlanych i drogowych. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. wypadków . napełnianiu zbiorników gazami oraz u ywaniu i magazynowaniu karbidu.07.03. BHP – KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27. znajomość całości przepisów Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Działu dziesiątego (Bezpieczeństwo 23.2001 r.08. w sprawie statystycznej karty wypadku przy prawnego pracy. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego (bez załącznika nr 1 – utracił wa ność) 65 66 67 68 BHP – USTAWA WYPADKOWA Ustawa z dnia 30 października 2002 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.1996 r.09. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.2003 r.12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.1996 r w sprawie wykazu prac szczególnie ucią liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów. w sprawie słu by bezpieczeństwa i higieny pracy. w sprawie sposobów ogólna znajomość przedmiotu aktu i warunków bezpiecznego u ytkowania i usuwania wyrobów prawnego zawierających azbest. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.2004 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.02. w sprawie zasad bezpieczeństwa ogólna znajomość przedmiotu aktu i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów prawnego zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego u ytkowania takich wyrobów. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r.09.1997 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki.pl Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.1997 r. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 48 49 50 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 51 52 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ogólna znajomość przedmiotu aktu 7.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.01.10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. Dane aktualne na styczeń 2010 .2003 r. o ubezpieczeniu ogólna znajomość przedmiotu aktu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób prawnego Rozdziału 1 (pojęcie zawodowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.definicje) AZBEST W BUDOWNICTWIE Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r.UprawnieniaBudowlane. – Kodeks pracy.2009 r.09. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. -4BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.2004 r. o zakazie stosowania ogólna znajomość przedmiotu aktu wyrobów zawierających azbest prawnego Rozporządzenie Ministra Gospodarki.05.07.04. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urawi. 64 Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.1954 r.znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności – ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego znajomość całości przepisów ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 62 znajomość całości przepisów 63 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego BHP – PRZEPISY WYDANE DO 1974 r.09. na podstawie wytycznych PIIB . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r.2000 r.2009 r. i higiena pracy) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego w zakresie prac wykonywanych w budownictwie ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego znajomość całości przepisów dla specjalności S i E .1997 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.11.2002 r. prawnego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21. w sprawie uzgadniania projektu dla W i WO .2005 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24. – Prawo wodne ogólna znajomość przedmiotu aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.2007 r.10.04.2003 r. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 75 znajomość całości przepisów 77 78 79 80 81 PRAWO WODNE Ustawa z dnia 18.2008 r.2000 r. budowy.10.08. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.2007 r.1985 r.rozdział I Tytuł IX .dział I i III Tytuł VII .2003 r.10.2009 r. o dozorze technicznym.06. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. lipca 2001 r.07. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. AUTOSTRADY PŁATNE Ustawa z dnia 7.2006 r.pl Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane.03.04. Tytuł V .03.2008 r. III. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28. o Inspekcji Ochrony ogólna znajomość przedmiotu aktu Środowiska. Tytuł III .07.07. przedmiotu aktu prawnego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.dział I. ogólna znajomość przedmiotu aktu w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. ogólna znajomość przedmiotu aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.ogólna znajomość budowlanego pod względem ochrony przeciwpo arowej.2003 r.2006 r. 69 Ustawa z dnia 13.UprawnieniaBudowlane. DOZÓR TECHNICZNY 82 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego (wyłącznie załącznik nr 1) 83 84 85 Ustawa z dnia 21. innych obiektów budowlanych i terenów. prawnego. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.całość Tytuł II .2001 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15. w sprawie ochrony znajomość całości przepisów przeciwpo arowej budynków. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego. prawnego.06.znajomość całości Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisów z dnia 16. 70 71 72 73 74 INFORMACJE O ŚRODOWISKU Ustawa z dnia 3.2007 r.05. INSPEKCJA SANITARNA 76 Ustawa z dnia 14.2009 r. eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. w sprawie znajomość całości przepisów przeciwpo arowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg po arowych dla P i PO . -5INSPEKCJA PRACY I RZECZOZNAWCY BHP ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego OCHRONA ŚRODOWISKA ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Tytuł I . o odpadach.02. ODPADY ogólna znajomość przedmiotu aktu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawnego INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. Prawo ochrony środowiska.01. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji.09. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce No nej UEFA EURO 2012.1991 r.2008 r. prawnego OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ustawa z dnia 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.dział I .całość Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.03.całość Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 86 87 88 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dane aktualne na styczeń 2010 . w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. na podstawie wytycznych PIIB . o ochronie przeciwpo arowej. a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u ytkowania.2007 r.12. w sprawie wykazu wyrobów słu ących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i ycia oraz mienia. IV Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.2001 r. II.dział II Tytuł VI .10.

znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności . dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji.rozdział 1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. na podstawie wytycznych PIIB .2. ogólna znajomość przedmiotu aktu w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz prawnego kar za zniszczenie zieleni na rok 2010.2007 r.całość Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30. o ochronie zabytków i opiece Rozdział 7 nad zabytkami.2003 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej.10. Prawo geologiczne i górnicze.4a i 9 93 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 94 Ustawa z dnia 10. Dział II . ogólna znajomość przedmiotu aktu Obwieszczenie Marszałaka Sejmu RP z dnia 25.2004 r. ENERGETYKA ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego . o transporcie kolejowym.rozdział 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.03. robót budowlanych. prawnego – Rozdziały 1. OCHRONA ZABYTKÓW znajomość przepisów wyłącznie: Rozdziały 1-4 Ustawa z dnia 23. 4.2009 r.ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego dla specjalności D i M – znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności – ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 89 90 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r.2006 r.09.UprawnieniaBudowlane.06. Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział 13 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9.2004 r.2009 r.03.08.1985 r. Dział II .znajomość całości przepisów dla pozostałych specjalności – ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 95 PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dział I . GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI znajomość przepisów w zakresie: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. badań konserwatorskich i architektonicznych. restauratorskich.1997 r.08. o planowaniu i znajomość całości przepisów zagospodarowaniu przestrzennym. 102 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego Dane aktualne na styczeń 2010 .2003 r.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych.Rozdziały 1-7 Jednolity tekst Dział III . o drogach publicznych. Dział I .2008 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7. -6DROGI PUBLICZNE Ustawa z dnia 21.11. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem KOLEJE ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 92 Ustawa z dnia 28.07.rozdział 1 i 2 Dział III .01.06. Prawo energetyczne. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów. dla specjalności D i M . ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 96 97 98 99 100 101 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. a tak e innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. o ochronie przyrody.pl Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. 9 i 11 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23. kwalifikacji do wykonywania. a tak e sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnie nych oraz pasów przeciwpo arowych. dla specjalności E . 91 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.Rozdziały 1.2003 r.całość OCHRONA PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.04.rozdział 3 Dział VI . o gospodarce nieruchomościami. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.

o wspieraniu termo– ogólna znajomość przedmiotu aktu modernizacji i remontów. prawnego KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa z dnia 14.06.12.09. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.pl Poradnik dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnou ytkowym.2009 w sprawie rodzajów dokumentów. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. jakich mo e ądać zamawiający od wykonawcy. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.UprawnieniaBudowlane.2004 r. -7ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 103 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.11. Dane aktualne na styczeń 2010 . Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. na podstawie wytycznych PIIB .05. w jakich te dokumenty mogą być składane. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnou ytkowego. ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 104 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 105 ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego 106 znajomość całości przepisów 107 108 WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. – Kodeks postępowania znajomość przepisów działów I i II administracyjnego.2007 r.2004 r.1960 r. oraz form.