You are on page 1of 33

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

1

Ùçãµ oÞ‚ø Úø 101

et

E
À
W _I
4G
54O]°» Vz³vZ Ñ
X ÃIèG
á yZ Ô³7,ÿ)‡ $(] ,32) !‚gt 1ÆzgÄÑ èE‹G3

ei
sl
am
i.n

¤ÅpÑŠz¥™

ÅM G.9
Ùô糉…ÔxŠ WµÓ
á Ôê ¬ï
L ¦Ô ÜŠ$ røÚö …ôç³Þö Ôx™ Z ÁÎg
G
Æl²ÆØ$ qøæø ˆ$ Âø izgÆ#
Ö G
é5¢L:ì y¶
KØgÈâ 
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ

aw

at

öЇuÜ øjøvÚö

.d

Ån²XÐVƒ~ñ‚Æl²Æ Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø

¿&Ôǃ7t‚ðÃZ ð^L

w

w
w 

¿{z(1):c*
â
Û Š
á gZ?ÐVƒvßyÃ{z êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇuvZ ÎM Îg*
c :ˆ
GE
4O]N~÷(2) }™gz™ã.6,Å öG-!OQ}÷
Ð]Ò6,
í(3)ÑZzä™{0
+
¯Ã ï
D ORR &m‚uMOM ” o›çnŠ×Ö é†ì Ÿ] …çÚ] oÊ é†Ê^Šù Ö] …æ‚fÖ]E

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

XÑZz"7,
pÑŠzg™

= gnfôvø Öû] o³×ø³Âø ]ç³×%³‘ø

D
\I
MÔª
Me
Mð$ÔE
4Q<XM\I
î0`I
$Z@Ä),üL. ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ ³föÞö Ó éhIE
‚g§Z.
]@*
GE
O8EÈâ
4O]N~÷äT :ì y¶
3O8EÄ),
Ðï
KïG3E
Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ïGE

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

2


Hƒh$
+{zïJ 7,
: u 0*
›z¥Š6,
íäk QgzZ Zƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

E

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø ÐíäkQÅ kf$vøÚø

XǃB‚}÷

D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

et

4O]N ~æG%L B
‡W ¶ Üæ » ïGE
E
**
¯ CZ ? = Ïz7, ~ ïG3O8E

ei
sl
am
i.n

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘ = gnfôvø ³Öû] o³×ø³Âø ]ç×%³‘ø

aw

at

ÃwYã åM$MC
ÙC
Ù {Š™7ÔØâ
Û wJwYã åM$M6,
]**
ZÄZ[Z
GE
A&M Ý¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] ^`ø fuô^³‘ o³×F³Âw=ÁÎg ïGLE
4O]
ÆV ð34O]~yZÔØâÛ:w ð.6,
ô
I
%N{z´
NE
# Xìw ð.N\NÌ»wYã åM$Mw®Ð ànfÛÖ] äö ×#Ö] Üö `ö Ûøuô…ø +ŠÈgÇgæE
Z

w
w

.d

4O]LÃL ¿Ëƒ:x¥6,
XM
hÈ7ów
ó Îg ïGLE
gîDJ
-

w

oÒ Íæ†öuö å…^n+ 1³ÒXXÜÓö n× Ýö ¡³Š$ Ö]ZZ
Ùçãµ o³Þ‚ø³Úø 11 1Ò Ý¡‰ 1³‰ k³fŠÞ

GE
4O]*
èfjÓÚ —2™ì ï
*™xsÐQ‰
Ü zD™]‡5Ðy›—1™
:Nñƒ‘, 
Ü»ØæEE
6102ävøËû‘ø16z<ѧ··,Å äßm‚ÛÖ]

GG3OE
"t~wŠ‰
»kS VƒÎä™xsÃTƒ ï
Ü Ë D™xsL L:ì

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

3

X Å §äk Q J 7,:pÑŠz¥™äk QgzZZƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

q ËÐ ~ yZ~gzZì ~«™~÷¼ƒ
 z'
,
Wz ] çE
O•gzZ wâ
-ZÔƒ]‡5g!*
q
„X~yŠ —3™ó óVƒ}YxZw*
*™~iZ0
+Z4š~
§» *
*™xsÃV⛊ñV;zƒ**
Y**
Wg!*
g!*
~}#}uzŠÐ{#

at

ei
sl
am
i.n

et

GE
4O]**
ä™U~ xs —5™ì ï
™U~ xs—4™ì [ZN
G
ÌÐ †f%Ói ÑZzä™U~xs—6™ì[ 燫!N»Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ÑZz
D
» êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu õ§‹M{!{{ ‡W ã åM$M öÀO$}÷Æ6X ì ~'
,

aw

%MÐ †f%Ói ÑZzìxs¬:ìÌ!*
” Rt á^ÛmŸ] gö ³Ãø ³ö E Xì~æE
Èâ 
Û

w

w
w

.d

¶Š [Z gzZ ¤¦ 90 6,áZz ä™ (U~) xs —7™ D POO
ܳӳn׳ Ýö¡³Š$ Ö] —8™(]ŠXñ6 )Cƒw¯ **
¤¦ 106,
áZz
ƒV)20ÂÐ}Ìä×#Ö] èöÛøu…ø æø~B‚XQV)10Ðì
xsv߉XÏNYƒV)30ÂÐ,™ï
á ä,³iö^³Ò†ø³eøæø gzZXÏN Y
N
E
G
ÉXìi§ßtïŠJ(,
pÖZÆxZZ àizŠgzZxWZ ï
N 3‡8E
B‚Æ
AO+EÆ\W:DY,
‡W}÷XxÝ}gø õF
-J
-VŒvZfçÂ− èE!M

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

4

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

4WÉñÔ\RÄâSÔ]|dZ
¢tçg~ óWëàÛFu†$ Ö] èöÛu… än×Ây{Ÿg£RxâZ{
á éE
5G
ä×#Ö] èöÛøu…øæø 4ÐkZgzZ ÜÓn× Ýö¡Š$ Ö] ÁiZÁ:Dâ
Û 6,
409ävøËû‘ø22

ei
sl
am
i.n

et

ä™xsQX7]šc*
¯6,
kZgzZ*
*™ï
á äüiö^Ò†ø³eøæø4Ѓ
 gzZ**
5
E
gzçwM {Š ¬Z »ãZ~[Zì Hxs~p ÖZæäáZz
t¹ ÜÓn× Ýö¡Š$ Ö] äkZX¾ {Š c*
i~[ZìtaZgzZì

aw

at

¹ä×#Ö] èöÛøu…ø æø ÜÓn× Ýö¡Š$ Ö] äkZ¤
/ZgzZX¾ ä×#Ö] èöÛøu…øæø Ý¡Š$ Ö] ÜöÓönø×Âøæ
-äü iö^Ò†øeøæäkZ¤
J
/ZgzZ¾äüiö^Ò†øeøæø äô×#Ö] èöÛøu…øæø Ýö¡Š$ Ö] ÜöÓn×Âøæø tÂ

w

w
w

.d

ÏS—9™DZ \¬vZzX 7]š *
c ¯ ÐkZ¾ „Ú Z Ìt¹
V)30™È äüiö ^Ò†øeø æø äô×#Ö] èöÛø³u…ø æø Ýö ¡Š$ Ö] ÜöÓö nø×Âø æø ~[Z b§

LZzbŠÐiZzWâZgzZUg¯[Z »xs—10™$
ìï
Ë YÅÿuLq
E8E
‰ÒG
&„
â
Û Šc*
ûE©E
 ¥™ »xsƒZgzZ xs —11™á èE_NÑZzä™xs

N WVƒH~¬Xk
1×øÂø ! Ýö!¡‰ø !Œû]ø) Üû Óö n×øÂø Ýö ¡Š$ Öø] :ØZC
Ù zŠ™èE_\

Üö ³Óö ³n×ø³³Âø æø :ØZC
Ù zŠÃkZ\ WQVƒ@*
‹[ Z~¬[ Z ( Üû³Òö !

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

5

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿kQ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

E
4G
54O]VzgZD
cIèG
Ù Å b§b§XDÝ¡‰ø!‹û³Úö !ÔönÖø!Åø!æø E Ý¡Š$ Ö]
G
4»$
NE
0G
120 2 ( ] ,312) 16 î~O 8 <ѧ· ï
E3NµNzŠ·,ÅÜ=Z îG
E
G
E
E
4O]
G
4
5
O
u
L
G
4
]
3
S
G
!OåL˜ó ó[ZŠ WgzZ è L L[Â Å] éC§MrM
V ð X # 7,gzZ < ÿ q îG
E
GG3OE
"F,
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$MÆòsZ‹úŠ=§¢ +4q
È é¨G^I
-Z » ï
Å
E
G
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎg

aw

at

g ~ ¶‡ ¤¦ U ðÅN
%MÐ ƒ 0*
g ~ ¶‡ QæME

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

E
4G
54O] I
g~ ¶‡ èG
g~ ¶‡ÁiÏVƒ

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ]ç³×%³‘ø

w

w
w

.d

GE
GE
4O]ñƒDÑs§Åx éG
¤Åï
54L7SÃyÒ!ǸòsZ{{
E
G
4O
4
5
u
L
G
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ@*
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ è ]PgzZ
D
\I
M
G3E
O8E
4Q<XM\I
h Kzm\¬vZ öЇuï
Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL. ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ föÞö Ó éhIE
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï

Èâ
Û »êЇ]z

E

G3O8E
XǃB‚}÷~ ï
{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

6

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
ŠzgŠxá û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê
é5¢LÐQ J 7,u 0*

‡W

Üæ

**
¯

CZ

?

»

=

4O]
ïGE

~F, B
E
Ïz7, ~ ïG3O8E

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘ = gnfôvø ûÖ] o×øÂø ]ç×%‘ø

ei
sl
am
i.n

et

oÒ Íæ†öuö å%ç2 1Ò XX1a kßù ‰ ^Þ¡Ú >i^aZZ
Ùçãµ oÞ‚øÚø 14 1Ò 1Þ¡Ú >i^a 1‰ kfŠÞ

w
w

.d

aw

at

G
ÐVð;VâzŠ Æ ™ xs ]‡5 ïGL¢1»Vâ ›zŠ —1™
GE
4O]*
̉
Ü Ë DƒÁg —2™ì ï
* 5B;VâzŠ ª**
™ ävøÊø^’Úö
›
á g Z »êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇux懾M$NÑ —3™  M
h 5 ÌB;gzZ < xs
š!
Š‡E
-ZgzZD™ävÊø^’Úö ñƒD™]‡5y›zŠZ
q
# L L:ì ê

w

gŠe
$íÐ}uzŠ
ÎyxgŠÆyZ Ø$ ³³³qøæø ˆ$ ³³³³³Âø ÂD™Äc*
YÐ j§u w6,{Š c*
i¤g} âÐ~Xì @*
â
Û wi **
¤g
Æá Zz ä™Äc*
gŠ e
$íÐ ð¸ LZÐ j§iZgzZá Zz
# LL —4™DSRSN ÜÎ… OTL ” Qtoù Þô]†øfø_$ ×ôÖ ¼‰ø æû Ÿøû] Üö rø Ãû Ûö ûÖø] Eó óX Cƒn
Z
(Åzh Kzm\¬vZ-)ÑgzZD™ävø Êø^’³Úö gzZX~:W„
 zŠzŠ

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

7

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

ŒZÆVâzŠ¬¬ÐäƒZ]
.ÆVâzŠyZÂ_7,
u0*
Šz¥™6,
” R t TUPP &m‚u où ³Ïô ³`ø nûfø×û³ôÖ á^Ûø mûŸôû] gö ³Ãø ³Hö E óXó DYØŠj{k

ei
sl
am
i.n

et

tÂnƒ™| 7,
pÑŠzgŠ‰
Ü zD 5B;—5™D læ†ne ènÛ×ÃÖ] g³jÓ³Ö]…]6 PSM
~gvgzZ ~g ø Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö]ª) XXÜÓö øÖ æø ^ßø øÖ äö ×#Ö] †ö Ëô ³Ç³mø L L:k| 7
,
̬Š

E

«Lš!
á]ô Ð 4â ¬Š yZgzšÆä5B; y›zŠ —6™ ( ñâ Û ]çE

at

G
M
3
ƒ]nÅVâzŠ¬¬ÐäƒZ]
.B;σw ðE¢ Ø$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^A

aw

&m‚³u NTR” Pt Øfßuø àe ‚Û³u] Ý^³Úô] ‚³ßø³ŠÚö E Øqøæø ˆ$ ³Âø

ä×# Ö] ðø ^³A á]ô ÏñY

w

w
w

.d

ìCƒgz™#™Ðä5B;~:W —7™ Dl憳ne †³Ó³Ë³Ö]…]6 MNPQP
E
D
M
î@  é}!NÐ ð¸LZy› :ì êÐO]zh Kzm\¬vZ öЇuõ§‹M{!Èâ Û—8™
¬Ð äƒZ]
.B; ƒ: ]zZ°Ð}uzŠ~wŠÆËgzZ}™
Y
M°ÆVâzŠ \¬vZ
Åð¸y›LZ ðÃgzZ Ç}Š jÃVƒk
H¸æE
{óƒ:]zZ°~J
gc*
wŠÆkQgzZAŠÐÃ~½k³³f$vø³³Úø s§
DQS ” Ut Ù^Ûù Ãö ûÖ] ˆößûÒø EXÐN YØŠj{k
HÔÆVâzŠ¬ÐUß

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

8

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ7,
pÑŠz¥ ™-¯ zg6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

Ð s§VâzŠ —10™  M
h 5B; g !*
Ù ƒ ]‡5g !*
C
Η9™
GE
GE
4O]**
4O]**
‰—
—11™ ì ï
™ÐB; zŠgr7ï
5B; q
-Z q
-Z
B; —12™ 7<
L Ìt  ïŠ Z•~ :W„ VÄ
_Q sçwLvß

ei
sl
am
i.n

et

ÒKZˆÆä5B; Xì {z( ¢
8xaB; „ CZŠpˆÆä5
( ^÷³’³í$ ³×ø³³Úö 115m16î~O 8<ѧ·) Bï]Š ¬KZ ð¸òsZá Zzh
exa

kZ ƒCW]á~ä5B;Ð ( Ʊ]gzpª)Š çM'R¤
/Z —13™

aw

at

ì {k
HÌ9 Š[Z ƒ CW]áÐÚ Š¤
/ZÉ 7^
,Y **
5B; Ð

w
w

.d

B;ª)D™ ävø Êø ^³’³Úö —14™ D læ†ne èʆó۳Ö] …]6 UT” Nt…^³jí³Úö …ùô 6ö E

w

GE
4O]‰
à{V×VâzŠÔƒ: bq{)zwâzg~B;ìt ï
Ü z(D5
Vzg ZD
Ù Å b§b§(98m16ä’ù u<ѧ·)X’eSÒÐÒgzZVƒ
E
G
4O]
G
4G
5
N
G
N
µ
$
4
3
»
N
G
î
0
( ],312) 16 î~O 8<ѧ· ï
z
Š
·
,
Å
Ü
=
Z
c
I
è
E
E
E
G
E
4O]
4
5
u
L
G
X# 7,gzZ < ÿ q îSG
!OåL˜ó [
ó ZŠWgzZ èG L L[ÂÅ] éC§MrM1202
E
E
G
GG3OE
"F,
-Z » ï
ÅV ð34O]
~ V ðÒ¡L‡ ã åM$MÆ òsZ ‹úŠ=§¢ +4q

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

9

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

E
G

XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= gnfôvø ³Öû] o³×ø³Âø ]ç×%³‘ø

E

ei
sl
am
i.n

et

GE
4O]ñƒDÑs§Åx!ZÃyÒ!ǸòsZ{{
¤Å ï
E
4G
54O]PgzZ
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ@*
™ÿuLq]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ èG
D
\I
M
G3E
O8E
4Q<XM\I
h Kzm\¬vZ öЇuï
Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL. ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ föÞö Ó éhIE
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï

Èâ
Û »êЇ]z

aw

at

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
XǃB‚}÷~ ï
D MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

w

w
w

.d

kfŠÞ oÒ Íæ†öuö å…^e 1Òóõ
ó g ZÙD#
gq
-Z L L
Ùçãµ oÞ‚ø³Úø 12 1Ò 1Þ†³Ò k³n2 l^³e 1³‰

ÅVâ › —2™ < ’
A ]!*
Ð ã%
O{çgzZ™ Z——1™
GG3OE
" Å ðœŠ
i!NB‚Æ VIgÐ ï
LI
L: !*
á‡ð0!NB‚Æ V z(,gzZ: é¨G©E
\Wq
-Š 4,
ÆVâzŠB‚B‚Æä¾[Z NØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×# Ö] ðø ^A á]ôq
pg
G
E
Ò‰¹$
7 ÕäOF
7—3™ Ð g i çE
MOT!N
ÒZ ~ ö§ " ·W 6 **
™]!*
™ ÕäOF

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

10

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿kQ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

9O +E
F
GE
4O] D™~ :W„
ö Z ƒ îF
@O » yŠ q
-Z ì e—4™7ï
 zŠ
G
&hZ
34OE
\WXد ]Š ¬ ÅWÐ [» \WÌÐ kQB‚ÆV ðG

et

Ǽ[ZŠ WÌîF
@O+E
gzZÐVƒ{ Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# ³Ö] ðø ^³³A á]ô ÌtÜZÆ

at

ei
sl
am
i.n

y$
+)§¢ÆVèZÔ**
ÎB; (Å}Š6,‰
Ü z D™’
A ]!*
—5™
9N
iZ~ y» c*
u **
c*
**
gÃu**
g !*
g !*
t ‚Æ VzuzŠ Ô **
ZçH¡Fé»
²YL
Ÿ
E
# —6™ì CWè ÃVzuzŠÐ kZÔ 7]!*
Z
hZ xg ÈðÔ ÜZ e

w
w

.d

aw

qzÑ]!*
KZ™^»]!*
ÅkZX H
gÐ yEZÔƒ;g™]!*
ZuzŠJ
GE
4O]bŠ™
:ð~ª
qÌËÉ ñƒD™’
A ]!*
—7™7ï

w

Î 7ðLä Åz! Kzm \¬vZ -g»u  Î
'!*
{Š c*
i —8™ c*
vZ -Üæ§ »u — 9™ì Sg CY‡Ð äÎðg !*
g !*
gzZ ä™

Ð *™ÐZdŠÃ}ÈË?Z
# L L:ì yÁ¬yâ 
Û »Åz! Kzm\¬
z™g(Z Äz "

Û Å kZ Âì ˆÅ «ÚÅ%1 ÁgzZ Ag"
— 10™ DPMLM &m‚uPNN”Pt äq^Ú àe] à³ßø³‰ö EóXó ìCY~ŠÕÐZèY

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

11

Xì ¿+F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

D
E
‹{!
§
M
+
8
N
àö ³³³ßø³³³‰ö Eó X
ó ð*
0 ] éE
C äk Q ;g ï
Û
FF L L:Åz! Kzm\¬vZ-ö Èâ 
‹| Ý¡‰Ÿô û] èör$ ³uö:ì ~ß‚Z > K% D NQLU &³m‚³u NNQ” Ptpù „ô Úô †û ³³jùôÖ]

at

ei
sl
am
i.n

et

5LO_
(1) :9geÅW:Dâ
Û àZßZvZ Gî*9gmàZç·0·xâZ **
åNG
À
E
E
({›yvª) ç¸L!N(3)ÆúÅL{ (2) ({›yv6,
gîÿ)‡ $ª)ç¸L!NúÅL{
À
E
E
åÐ ( {› yvÿ)‡ $ª) ç¸L!NØ{XÆ: ç¸L!N: (P)ÌÆÌ
E
E
E
ƃ Ìç¸L!Nx¯ Ô <gz çwM( ]!*
)x¯ÆúÅL{Ôì ~gzçwMÌ6
,

w
w

.d

aw

x¯Æn¶a gzZá1 :ì 4}™o ôZ~%1 ÆkZ Ì
J
4Ùñ{ Z®ì Â**
™i q
Ð Z~ Vñ¯y ZX ì **
™ ü$LŸ‰
Ü Ë~

w

ÂñY Å’
A ]!*
# Ð Ë —11™ (PRPm6` ß‚Z > K%) X ì
Z
];ÅkZgzZsøÆ¥#ågzZce **
ƒÌÑ9ðûkZ
Ü zC

Ù Ð V Â!*
Å ð§"gzZ ã!*
i$
+—12™ñY Å]!*
._Æ
Ãy ›Ë q
pgŠ c*
gz Z ’ g D ™[ AZÐ a‰à ÇÔ < Ì6,
G
I
¢M


&L
ð§"gzZ DMNS”(NMt(ämç•… pæF ^³jÊEì ö xè ZwbŠàǦçaM‹iYZ ÕäE

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

12

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥ ™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E

E

G3O8E6,áZz ä™]!*
Åz! Kzm\¬vZ -Üæ§Z]
.@*
g ð{N8NX ì xZwï
Å

E
IB N
G3E
O8E
óXó ì©
8x»Ð(]!*
Åð§")ðÍ øìxZwï
6,
¿kZLL:c*
â
Ûä
Dlæ†ne èm†’ÃÖ] èfjÓÛÖ] ONQ ÜÎ… NLP”St (^nÞ‚Ö] oe] àe] Ý^ÚŸ]èÂç‰çÚ ÄÚ kÛû ’$ Ö] hö ^jÒ )

aw

at

ei
sl
am
i.n

et

E
G
G
4O
G
4
5
N
N
G
µ
$
3
4
§· ïE zŠ·,ÅÜ=Z îNE
0 » c I èG]VzgZD
Ù Å b§ b§
E
G
454O]LL[ÂÅ] éC§E
MrM1202(],312) 16 î~O 8<Ñ
ó ó[ZŠWgzZ èG
E
GG3OE
"F,Å V ðG
34O]X#7,gzZ < ÿuLq îG
SG
!OåL˜
‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$MÆòsZ
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I

.d

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ]ç³×%³‘ø

w

w
w

GE
4O]ñƒDÑs§Åx!ZÃyÒ!ǸòsZ{{
¤Å ï
E
4G
54O]PgzZ
™ÿuLq]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ èG
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ@*
D
\I
E
M
.
Ð

u
G
O
8
4Q<XM\I
3
E
h Kzm\¬vZ ö ï Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ föÞö Ó éhIE

GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï

Èâ
Û »êЇ]z
E

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
XǃB‚}÷~ ï

D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

13


HwÈ3 Zg»¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
ŠzgŠ6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

kfŠÞ oÒ Íæ†öuö å†jøù‰ 1Òó ó ànû Ûô ×ø ÃF Öû ] hùô …ø äô ×#Öô ‚ö Ûû vø Öû ]ø ZZ
Ùçãµ o³³Þ‚ø³Úø 17 1Ò h]%/ 1³Ò 1³ß³Ó³ß³nã2 1³‰

¥ÃØ$ qøæø ˆ$ ³Âø û1ü:êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu1ËF _ø ’³Ú ànÚø]†Êæ%

ei
sl
am
i.n

et

ÃËZ
# û2üDRNNR &m‚uMRO” P t p…ô ^íeöEXI**
„)gzZìI
E
gzZ àønû Ûô×øÃF ³Öû] h% …ø :ë º çL¤L¾ ä×# Öô ‚öÛûvø³Öû]ø {zgzZ ñ M ¥
E
3¦6, 
Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø  :ë º çL¤LÂì Hàø³nû Ûô³×ø³ÃF³³Öû] h% …ø {z¤
/Z

aw

at

Ü ËÆ¥û3ü D MNNTP &m‚u OQT” MMt †nûfôÓÖû] Üö rø Ãû Ûö ³ûÖø]EX ñâ 

Û
9NìÔØqu
&NiZzWÅ¥ÔnïîG
Xì܉ é)9M**
™å5EÒE
0k4LXWiZzWgzZØ F
é5ŸF

w

w
w

.d

J
yòZ èE
N #Z)
)ceIä×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø6
,
äW¥ û4üDRTP”Ut…^jvÛö Öû]6% …ø E
M
t4(ì –å‚Ò$ ç* Úö kô³ßù³‰öà ö:XWÅZ åL)96,äW¥ÐáZjÆ~z éŒB„6,
3 ävøËû³‘ø

¾ Ù^uø Øùô Ò o×FÂø äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø c*ànû Ûô×øÃFÖû] hôù…ø äô ×# Öô ‚öÛû³vø³Öû]ø ì
ø Ûöuø †³mø Ug ¯ì ïE 
Ø$ qøæø ˆ$ Âø ªEó ó ä×# Ö] Ô
áZzG
g û5ü
E8LZz6,

<ѧ·) X á ÍŠpÑZz ®
T ¾ Ð i ZzWâZgzZ X ¾ ( ñâ Û 3g6,

ª) ó ó ÜûÓöÖøæø ^ßøÖø äö ×# Ö]†ö Ëô Çû³mø L L:¾ ÑZz®
T ™Í[ Z û6ü(119m MRä’ù u

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

14

XÐg D™g lZ c kZ ºÛ Çìg –~[ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~ [ ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

EE
xö×ô ’ûmöæø äö ×#³Ö] Üö³Óö³mû‚ô³ãû møL L:¾tc*
( ñâ 
Û ]ç«Lš!~g vgzZ~g øØ$ qøæø ˆ$ ³Âø 
t p†n,ÛøÖ^ÂEX ( }™„
 gŠwq Zg vgzZ}Še
$Z@»Ø$ qøæø ˆ$ Âø ª) XX ÜûÓöÖø^eø

ei
sl
am
i.n

et

gzZ¾ Ù^uø Øùô Ò o×FÂø äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø6,
äW¥ ðÃû7üDONR ” Q
ÅVÕZŠ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö] ðø ^³A á]ô Â}™ 1¢6,
VÕZŠ}g ‚y!*
i KZ
ñÑñ‹| û8ü(396m 6` ß‚Z èNK% ) X Ç ìg pôÐ V-g F
¥ ðÃ:Dâ
Û Ümû†ôÓøÖû] äö `ø qûæø oÖF^Ãi äö ×#Ö] Ýø†$ Òø o–Fiø†ÛöÖ] o% ×ÂÔ]Ñ»

.d

aw

at

L~ŠgŠÆy»gzZ| h ZŠ {z¾ Ù^uø Øùô Ò o×FÂø äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø6,
äW
G4$
T û 9ü DPSOU &m‚vÖ] kø viøPUU” Tt xnûiô^Ëø Ûø Öû] éö ^³Îø †û ³Úô EX ǃ7Õä5ME
®

w
w

” U t …^³jv³Ûö ³ûÖ]6% …ø EX}Š[ZgzZ•ðà @
*
¾£ÐgziceÃá Zz

w

ñW¥g!*
~uzŠ Ôì ïE
-Z[Z »¥ û10ü D RTP
E8LZzû%q
Xìg³vø³jøŠÚö É 7ïE
zŠ ¾ ä³³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø {zgzZ
E8LZz[Z {g !*

TZ
®
# ǃZ
# Zz~]gßkZ[Z û11üDONR” Q t p†n,ÛøÖ^ÂE
( 120mMRä³’ù ³u <ѧ·)X 7[Z Â}™:£gzZ¾ ä³×#Öô ‚öÛû³vø³Öû]øÑZz
~ óWë) X}Š: [ZÃkZ ÑZzG
g ð M ¥Ãˉ
Ü zÆ\û12ü

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

15

Xì ]gÓn}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
+ çwLq ‰ ÂVƒŠñð¸ òsZ Fû13ü(OSSm2` y{è‡
}g ‚ì ¸41ǃ[ZÐ s§Åƒ
 Âc*
Š}Š[ Z ä

ei
sl
am
i.n

et

gzZð M ¥ÃËúÆgZ-Šû14üDRTP ” U t …^jvÛö Öû]6% …ø EX ,Š[ Z
E
~i é)'Mû15ü(sZ)X}Š[Z »kZ ÑZzG
g¹ äô ×# Öô ‚öÛûvø³Öû]øäkZ
E
i é)'MÌÂ 1Èä×# Öô‚öÛûvøÖû]ø gzZ ( ìglñ{ª)}™] ð½]N ÂñW¥
M
D UT ” M t p†n,ÛøÖ^ÂEX¾ ™ƒr§ÃÂÅ:£‰
Ü zkZ¤
/ZgzZ7` æM:~

E

w
w

.d

aw

at

Å[ Z ä \WgzZ ðW¥ ÃËgzZ  ìg| 7
,i é)'M\Wû16ü
GG3OE
"
DUT” Mtp†n,Û³øÖ^³³ÂEXÏñY^IiúÅ\WÂ1È äô ×#Öô ‚öÛû³vø³Öû]ø Ð ï
E
ø mû ‚ô³ãû mø~[Z¹ ä×#Öô‚öÛû vø³Öû]ø äkZgzZðW¥Ãç¤L»û17ü
äö ×#Ö] Ô

w

b§b§DRTP”Ut…^jv³Ûö ³Öû]6% …ø EX ñY¹( }™e
$Z@NØ$ qøæø ˆ$ ³Âø ª)
GE
G
4»$ c I èG454O]Vzg ZD
NE
0G
ó ó<ѧ· L LïE3NµNzŠE
·,ÅÜ=Z îG
Ù Å
G
454O]L L[ÂÅ] éC§E
MrM1202( ] éC§E
MrM312) 16 î~O 8
SG
!OåL˜ó ó[ZŠ WgzZ èG
îG
E
G
GG3OE
"F,
òsZ‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
ÅV ð34O]X # 7,gzZ < ÿuLq
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$MÆ
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

16

ø ’Ú áô^Ú†Ê
XÐg D™g lZc kZº Û Çìg –~[ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ Âä T ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= gnfôvø ³Öû] o³×ø³Âø ]ç×%³‘ø

E

ei
sl
am
i.n

et

GE
GE
4O]ñƒDÑs§Åx éG
54L7SÃyÒ!ǸòsZ{{
¤Åï
E
G
4O N
4
5
u
L
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ èG]P
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ @*
gzZ
I
D
\
M
Me
G3E
O8E
M ð$ÔE
4Q<XM\I
h Kzm\¬vZ öЇuï
Ä)
,î0`I
$Z@Ä)
,üL. ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ föÞö Ó éhIE
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E

íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï
Èâ
Û »êЇ]z

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
XǃB‚}÷~ ï

at

D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

aw

E
G
4O
4
5
G
,™x»ë »+Š ,™x¬ è ]N

w
w

.d

áZz ¶æ y›N Yƒ(

w

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^³Ã³i äö ³×#³Ö] o³×$³‘

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ]ç³³×%³³‘ø

kfŠÞ oÒ Íæ†öuö çÞ 1³Òó ó ä×# Ö ] o$ fÞ^³mZZ
Ùçãµ o³Þ‚ø³Úø 9 1Ò 1ß³:^³³Ò à³ìö^³³Þ 1³‰

Nû1ü
ÂVƒ‰| (,
{Š c*

/ZV;Xì g³vø³³jøŠÚö R »o**
yŠÆ îœ.N9E
N
4WÉñ äÏm†_$ Ö] …ö ‚e (äÃm† $ Ö] …ö ‚³‘DRRT”Ut…^jíÚö …ùô 6ö E<:g OS »îœ.N9E
éE
5G

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

17

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
èE8N**
izgÆä³Ã³Ûö ³qö  :ì w®:D â 
Û ~ÁZ Gî*9gmpZZëZ
9N
%M
gzZ ÇÇgpôÐVƒ šJ
-õ˜.E
}uzŠÃk Q\¬vZ ( L » ) ñZØæMG

aw

at

ei
sl
am
i.n

et

Nì Ìt ~ e
yŠÆ îœ.N9E
$Zzg q
-Z X J
-yŠ kŠ ªZ
+Zi yŠ &
E
YN
G
8
E
N
M
%
E
±
M
(…^³³³³³³³jí³³³³³Úö …ùô 6ö EÐN Y{ é5 gzZ 5Wئ Â( L » ) ñZØæ è **
E
èE8N**
ÆVð;û2üDNNR(NNQ ” MRä’ù ³u <ѧ· (RRT”Ut…^jøvÛö ³ûÖ]6% …ø
IF
4& Õä7E
N» j§w®ÆU»
]ŠÞÅB;ñ¦¬:ì #
Ö }
.øL G
I
GG3.\M( iZ Kgª) A gZz K
L »o**
ï
M F,
Æ™ q zçaNÐ iZ Å

w

w
w

.d

qzÑÐ ( iZ Kgª) A ÅB; z Q[ZX £Š hg VùZ1N Y
E
GG3.\M`ùZgZz K
B; ñ¦~æ:LW[ZX k ^» o**
ï
M F,
Æ™
D MUO ” M t Ýç×öÃö ³Öû] ðö ^³nuû ô] (RSL”Ut…^jí³Úö …ùô 6ö EX ñYN*
»o**
»`ùZÆ

E
ñ¦ìt 4Ô7w®K
M F,ðÃÅ U» èE8N**
ÆVî 0*
û3ü
E
I
M ùZg ZzK
GG3.\`
èE8N**
ï
M F,
Æ™qzçaNÐ( iZ Kgª) A ÅVî 0*
NÐ ` ùZÆVî 0*
GG3.\MVAÆ™ q zçaI
o**
ï
z QQ k ^»

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

18

Xì (J
-íŠz¥™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

E
N
Mû4üD^÷–³mø]EX k^ »
~ ( ]gßÅäƒnÛ ÿh“ª)ª
qÅ"
$ éE
58E
E
8
N
E
ø
{z(R»o**
Ð$ZŠû5ü DOQT” Q t p†n,ÛÖ^³ÂEXì {z(R » è **
E
èE8N**
û6ü D^÷³³³³–³³³mø]E Xì60
+Z»n%Æ|hêm'
,
ÐkZgzZì
X 7` æM:MÌÂ,Š NÃyZ¤
/ZgzZ £Š™®šÃyZˆÆ U»
G
ä{<c*
ð¡íø³Öû] kö³ne (o**
ñƒÐª)˜Zæ%M»o**
û7ü D^÷³–³³mø]E

at

Æ|$
+û8üD^÷³³–³³mø]E XìCƒZa~gFÐkZì{z(bŠwZe~

aw

/Z %Z ì60
¤
+Z » äYƒ|hêm'
, 
Âe U» 7o**

w
w

.d

` W¤
/Zì yŠ VZûeÃ| $
+` WÔ¸ L » 7Ð yŠ ( 39):}Q

w

„ ` W ǃ ïE
+ZiÐ yŠ :eÂ Ò » 7
E8LZz6,kZ ÂÐN YƒZ
a’Óz(z ^
,Y**
´g o**
+ZiÐ yŠ :ea kZ L » yŠÆ
Z
685Ô 574 ä³vøËû³‘ø22¢äq†$ ³íø³Úö

tçg ~óWëaÆ]â ¥-)Xì

Íy-6,
yZª{ ÇÜÅy-o**
Eû9ü( kâ Û ±5
E
4G
54O]Vzg ZD
IèG
Ù Å b§b§D RQO”Nt p‚neˆù³×³Ö é6ø ^³Šù Ö] Íö ^³v³iô] EXì

b§D RQO”Nt p‚neˆù³×³Ö é6ø ^³Šù Ö] Íö ^³v³iô] E

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

19

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
G
4»$ c
NE
0G
2( ] éC§MrM312) 16 î~O 8 <ѧ· ï
E3NµNzŠ·,ÅÜ=Z îG

ei
sl
am
i.n

et

E
G
E
4O]
4
5
u
L
G
S!OåL˜ó ó[ZŠ WgzZ èG L L[Â Å] éC§MrM120
X # 7,gzZ < ÿ q îG
E
E
G
GG3OE
"F,
~ V ðÒ¡L‡ ã åM$MÆòsZ‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
ÅV ð34O]
E
G

XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I
g ~ ¶‡ ¤¦ U ðÅN
%MÐ ƒ 0*
g ~ ¶‡ QæME

at

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

E
4G
54O] I
g~ ¶‡ èG
g~ ¶‡ÁiÏVƒ

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ]ç³×%³‘ø

w

w
w

.d

aw

GE
4O]ñƒDÑs§Åx!ZÃyÒ!ǸòsZ{{
¤Å ï
E
G
4O]
4
5
u
L
G
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ@*
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ è PgzZ
D
\I
E
M
.
Ð

u
G
O
8
4Q<XM\I
3
E
h Kzm\¬vZ ö ï Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ föÞö Ó éhIE
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï

Èâ
Û »êЇ]z

E

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
XǃB‚}÷~ ï
D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

áZz¶æy›N Yƒ(

,™x»ë»+Š,™x¬~

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

20

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
é5¢LÐQ J 7,u0*
ŠzgŠx á û%kŠgzZðû%kŠ6,íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

o³Ò Íæ†ö³uö l^³³‰ 1³Òó ó ä³ß³m‚³Ú س2ZZ
Ùçãµ oÞ‚øÚø 7 1Ò Ü 1içq 1‰ kfŠÞ

ei
sl
am
i.n

et

z™wEZ]{D û1ü: êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu1ËF _ø ³’³Úáô^³Ú†³Ê
(ì O
wÁª )Xì @
*
ƒgZ ð^N{z c*
Íì @*
Đ D J
-Z
# òŠ M
c*
Z Q @*
kh ĬÐÜ D û2ü D NLUR&m‚u MMRM” Ü×ôŠÚö E

at

Ü Ë Dg@*

QgzZ tZæQ ¡ *
@ J¦¬û3üñYò ƒ {)zè

aw

# : êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu1ËF _ø ’Úáô^Ú†ÊX J¦QØg @*
Z
Q @* 
tQ¬

w

w
w

.d

ce ã™Y Z’S Ð +
$Y ( S¦ª) N ZŠ ÂêD ðÃÐ ~ ?
"S Ð +
5LE
Vc*
ZŠ @*
ce ã™Y Z åG
$Y ( yZ ª) N !*
Â}g @*
QZ
# gzZ
E
” P t p…^³í³eöEXìg ~ æ:LW~äg @
*
QgzZwÍ Z~Ü Vƒ 0*
( J¦ª)
E
t¬‰
Ü zDƒ ÿ7LZŠ~K:ì ~~g ØZ G
îNš,
4 D QTQQ&³³m‚³³u RQ
Vƒ 0*
tQ ¬ † Ð KZ
# gzZ Çg ~ KVƒ 0*
J¦¬ ì

]|dZXì g ZØŠ ¿6,g
$ukZ ‰
Ü zƾ ZŠÆKX á ï

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

21

G
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
ŠzgŠx á û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê
é5¢LÐ Q J 7,u0*

~KZ
# :ì c*
â
Û Š
á g Zti»kZä à³ÛF³u†ù ³³Ö] Gî*9gmy{ Ÿg£Zx â Z
*
@ Ð Vƒ 0*
ñ¦Q kÄg6,D ™wïÃVƒ 0*
z Q¬ ƒ**
Y

et

6,D™wïVƒ 0*
tQ ƒC
Ù !*
ÐKZ
# gzZXƒ4ZŠ~K™wï

ei
sl
am
i.n

~gØZ G
î5X4,
)X kXtQQ kX*
@ J¦™wïVƒ 0*
J¦QkÄg

at

Ëû
û5ü}™wEZ@* 
:**
®]gúgzZ:ZŠ%Šç'Mû4ü(w6Z,
-h
+
Û 530m5` 

"N åG
5LO_ ‹|ä
(b§ÅVzŠ%) ]gúq
-Z ¹Ð \¬vZ ègȬ éE
5G

aw

6,
V¦úãZŠ%äÅzm\¬vZ-vZ ÎN Îg:c*
â
Û äV,ZXì=D

w

w
w

.d

…ö ‚e(äÃm†³ $ Ö] …ö ‚³‘ D PLUU&m‚³u TP ” Pt 6æü ]6ø çeö ø] )Xì ðâ 
ÛÒ
: D â 
Û ~ÁZvZ Gî*9gmpZZëZ·? éE
5G4WÉñ) ÕäO‘ ‹| ä³Ïm†³_$ ³Ö]
gzZ VzŠ%~ X'!*
x Ó{zÉ ce < 7@* 
: ZŠ%ÃV¦úª
O$E
à é¨G
ª) ä™g (Z äË Å}uzŠÃq
-ZC
Ù ~ yZì @*
ƒi q
Ð Z »V ¦ú

E
Š%]gú: Ô}™g (Z ( i§) äË Å]gúŠ%: Ôì ïGšM$Mé)&NÐ ( ä™

g @*
Z D Â$Z
# û6üD ä³ßm‚³Û³Ö] èfjÓ³Ú RQ ” MRä³’ù ³u <ѧ·EX Å

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

22

Xì &¤gkŠ6,kQ \¬vZ J 7,u 0*
Šz¥ ™q
-Z6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ñ0
+
zZ (ì Ìt:
Lq
-Z »4Ù ) û7üD 0*
x Zg WxŠÐ kSk
GLÅzŠL L**
½]Zg¤
/Zì–~ó ówZzi" ï
™: J¦ÃkZgzZ9ŠÃD
g-i ©”)Xì ª»kZ {zì Í™yW6
,
kZy-Â;g Z7,
J0
+
zZ *
@

w
w

.d

aw

at

ei
sl
am
i.n

et

NàEZ (601m5z
ð8E
Vzg ZD
Ù Å b§ b§X £Š™ J¦ ƒ Z7,tQ @*
E
G
G
4O]
G
4
5
N
N
G
µ
$
4
3
»
N
G
0
î
c
I
è
16 î~O 8 <Ñ §·Ô ï
z
Š
·
,
Å
Ü
=
Z
E
E
E
G
E
4O]
4
5
u
L
G
S!OåL˜ó ó[ZŠ WgzZ èG L L[ÂÅ] éC§MrM1202 ( ],312)
ÿ q îG
E
GG3OE
"F,Å V ðG
34O]X # 7,gzZ <
Æ òsZ ‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$M
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I
‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³Âø ]ç³×%³³‘ø

w

GE
GE
4O]ñƒ DÑ s§Åx éG
Åï
54L7S ÃyÒ !Ǹ òsZ{{
E
G
4O
4
5
u
L
§Z]
.@*
X Vƒ @*
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ èG]PgzZ¤
D
\I
E
MÔª
.
Ð

u
G
O
8
4Q<XM\I
3
E
vZ ö ï Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä),üL ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ ³³³föÞö Ó éhIE
‚g
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
kQÅk³f$vø³³Úø Ð ï
KïGE
Èâ
Û »êЇ]zh Kzm\¬

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

23

Xì @*
â
Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u0*
Šz¥™û%kŠ6,
íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E

G3O8E
XǃB‚}÷~ ï
{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ðíä
D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

GE
3O8E
**
¯ CZ ?= Ïz7,~ ï

GE
4O]~F,
‡W¶Üæ» ï
B

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= gnfôvø ûÖ] o×ø³Âø ]ç³×%³‘ø

et

E

ei
sl
am
i.n

kfŠÞ oÒ Íæ†öuö å…^e 1Òó ó~çwLqŶæL L
Ùçãµ oÞ‚øÚø 12 1Ò 1Þ^q 1Þ/ 6nÚ †ã+ 1‰

at

o×øÂø kö×ûÒ$ çø iø äô ×# Ö] ÜôŠûeô ZZ:# 7
,
ªt响8XM!*
ÐyZ
# —1™

w
w

.d

aw

ä~ÔÐ x **
Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø :þÀF
,XXäô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû ³uøŸø äô ³×# ³Ö]
G
ÔŠ óZZŠ1Z)X ] ð‡¢:ì ‰
Ü ¤:%Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø X H0z½6,Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø 

w

%MÅ"7,
Е
æME
ìŠkZØ$ qøæø ˆ$ ³³Âø ä³×# Ö] ðø ^³³A á]ô(5095g
$u PNLmP`
ŠæÅØ$ qøæø ˆ$ Âø ‚Ûø’$ Ö]äö ×#Ö]gzZσ«™ÐV:WÔÐg6,
{ZgS¦
†ønûìø ÔøöÖ ^*‰ûø] o?Þôù]ô Ü$ ãö×#³Öø]:¬ŠÅäƒ4ZŠ~y —2™ÏìgwqÿL$
á
äô×#Ö] o×øÂø æø ^ßøqû†øìø äô×#Ö] ÜôŠûeô æø ^ßørûÖøæø äô×#Ö] ÜôŠûeô tô†øíûÛøÖû] †ønûìø æø sôÖøçû³Ûø³Öû]
äƒ4ZŠÐ~!Ø$ qøæø ˆ$ Âø  }Z:À
þ F,
)DQLUR&m‚u!^÷–mø]EX ^ßø×ûÒ$ çøiø ^ßøeùô…ø

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

24

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ÆÏZgzZñƒ4ZŠ(~y )ëÐx**
Æ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø ÔVƒ‡âð>Åå
3gzZÅ

et

VßZzyˆÆ"7,
¬Š(H0z½äë6,Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø [gLZgzZñWCÙ !*
Ðx**
pÑmÜ ÆäLZ èNgΈÆkZ}™n²xs~ª
‚gÓÇg!*
Q}™xsÃ

aw

at

ei
sl
am
i.n

%M~~izgØqøæø ˆ$ ³³Âø ä³×#³Ö] ðø ^³³A á]ôXñ7,
ƒYÐVz×wygzZÔ•
æME
IM
&M
ÔÇÔ ð¸ Ô \!*
ÔVâ ÕäS5!M) ]â ç? z x§õD Y D W~ yLZ —3™Ï
I
MM
¾vZp ÕäS5!%
nx **
» Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³Âø  —4™<xsÃ( {)z õFAO+Ew!*
E
$L
.lE
E
—5™ì @*
Yƒ ÿ7LZŠB‚Æk Q Ìy-ì @*
ƒ4ZŠ~ y çG

w
w

.d

:ít ƒ: ðÃ~ kZƒ **
Y ~ ( y à { LZ { Zp ) yk,Z ¤
/Z

w

ø $ Ö]ø
(Æ Ø$ qøæø ˆ$ Âø gzZ6,
ëªE ànû vô×ô ’# Ö] äô ×# Ö] Tô ^føÂô oF×Âø æø ^ßønû ×ø³Âø Ýö¡Š

E
kZ c*
DRTN ” Ut …^³³jv³Ûö ³³ûÖ]6% …ø EXÐ,Š[Z »xskZº çL¤L(xs6
,
VzÈ
ø nû ×ø³Âø Ýö¡Š
ø $ Ö]ø:¾ b§
g—èY ( xs6,\WÑ c*
ªE o% fôß$Ö] ^³ãø ³³³þm%]ø Ô
â
Û p=~ VzyÆ Vâ ›u¦ I — z¥ ÅÅzm\¬vZ -kŠZ
iOÅZ bÑ(UR ” ]Rä’ù ³u <ѧ·)Xì Cƒ
ËZ
# —6™( 118m2`~gIY é¨EI

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

25

G
é5¢LÐQ J 7,u0*
X ÏA ®
) Ë ~÷yŠÆ#
Ö G
ŠzgŠxá û%kŠgzZ ðû%kŠ6,íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

YWg0
+Z~H ÜÓn× Ýö¡ŠÖ]:í b§kS Âe**
ƒ4ZŠ~yÆ
Ëì Yƒ Y ^ß Ùl ÂA : ]iYZ žZŠ ¤
/Z —7™ ?Vƒ

ei
sl
am
i.n

et

ðÃ6,
yÆ\WZ
# —8™ƒ~Š:]iYZä:{ ïE
L 8™Æ~g6
GE
4O]Â}Š.Š
:ñCx**
C
Z ’eÃáZzç8XM!*
?ìyÃ:~7ìt ï
I
M
ó ó!Vƒ~Ôó ó!ÜæL6,
L µñkZ ñOÆäCx**
óXó k1Z·L L:¾ ÕäS5!M
GE
4O]I{)zóßó Å{iZzgŠL L
}iZzgŠˆÆäCx **
~[Z —9™7ï

aw

at

—10™ }7,: Ãg0
+ZÆy„ T {iZzgŠ @*
Vƒ}9™?
Ø Ð

w
w

.d

Ån t ‚Æ ykÆ VÍß ‰X ì qN„Ä~ yÆ Ë

w

kZ ñƒ bÄÐ {)z ãÈ!*
Z® Dƒ]**
kÆVzuzŠ s§
yÆË —11™}7,:Ã~VzyÆyZ’e´gwì»]!*
G
"ZÆV;zÂN Y
3LE
Ë ƒ~gZiWwŠÅkQÐkZ<:WY"6,
$
]â éŒE
$M
gzZ < ZŠZ Ìt]gzZ < ̬™~hÆ:{ ÿL X3Z6,ögFZz —12™ì
E
G
34O]ðà ÂnƒgzZ Ìxs
SªEB+Ì{)z!‚g Z½V ðG
b§b§X<7 îG

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

26

Xì ]g Ón}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
G
O

G

454]Vzg ZD
4»$cI èG
NE
0G
16 î~O 8<ѧ · ï
ÙÅ
E3NµNzŠ·,ÅÜ=Z îG

ei
sl
am
i.n

et

E
G
E
4O]
4
5
u
L
G
!OåL˜ó ó[ZŠ WgzZ èG L L[ÂÅ] éC§MrM1202( ],312)
ÿ q îSG
E
GG3OE
"F,Å V ðG
34O]X # 7,gzZ <
Æ òsZ ‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$M
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I

at

g ~ ¶‡ ¤¦ U ðÅN
%MÐ ƒ 0*
g ~ ¶‡ QæME
‚Û$ vÚ o×F  oÖF^Ãi äö ×#Ö] o×$³‘

E
G
4O]
4
5
G
g~ ¶‡ è I
g~ ¶‡ÁiÏVƒ
= g³nfôvø ³Öû] o³³×ø³³Âø ]ç³×%³‘ø

w

w
w

.d

aw

GE
GE
4O]ñƒDÑs§Åx éG
54L7SÃyÒ!ǸòsZ{{
¤Å ï
E
4G
54O]PgzZ
™ÿuLq]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ èG
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ@*
D
\I
E
M
.
Ð

u
G
O
8
4Q<XM\I
3
h Kzm\¬vZ ö ï E
Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ föÞö Ó éhIE
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï

Èâ
Û »êЇ]z

E

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
XǃB‚}÷~ ï
D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

GE
GE
3O8E ‡W¶Üæ » ï
4O]~F,
**
¯ CZ ?= Ïz7,~ ï
B

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

27

XÐg D™g lZc kZº Û Çìg~ k Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~ [ ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

1‰ kfŠÞ oÒ Íæ†öuö …^2 1Òó w
ó SLL
Ùçãµ o³Þ‚ø³Úø 4 1Ò 1Þ^³,³Ö ä³³Ú†³³‰ö

E
ów
ó SL L)u 4 ~ VñçaNxÓ L Lì ~ e
$Zzg Åzâ 0Z èE
L 4M]N—1™

et

MMQ ”Pt ä³q^³Ú à³e] à³ßø³‰ö EóX
ó ì@*
Ç QßgzZ@*
™×zgÃ{ótì( å$LX_S)

at

ei
sl
am
i.n

G-#F
c*
)u{(gzZ7`w~ä™wEZ)çaN »ç¡O —2™ D OPUS &³³³m‚³³³u
"Å“
$ V»
©E
:Š°“
M igzZì {z(**
ÎÊ%(Ð ïGG3OE
M iª) “
M iåL}G
G
**
™w é)™4L]Z‰
Ü zDÎ)çaN—3™(359m5`~K¬~ óWë)X7>
Ø Z™ ƒ

w
w

.d

aw

w®&Æä™wEZ)u—4™ (180mÔ6`Ô ß‚Z> K%) X ì <
L
V× Õä]M&&~V\WVâzŠ L(1) :ì #
Ö }
.7Ü»Vh§

w

VâzŠ LÂ(3)ÔzŠ~(yZ) N !*
gzZ&~çW( S¦) NZŠ L(2)
E
VâzŠ~g!*
~g!*
ÃÏQÆ™àZzóçaÃN ð Õä]Mq
-Z~ æ:LWQgzZzŠzŠ~V\W

kZ Dlæ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 NMU ! NMT ” Q t( á^ÛmŸôû] gö ÃøHö V†³¿³Þ]E XØÎ~V\W
!ǸòsZ{{Çìg@*
ƒ¿6,
VÐä×#Ö] ðø ^³A á]ô Ðä™b§
S¦Åz! Kzm\¬vZ-‡W}g\ }gøƒ
 Dƒx»ÌæÆ*ƒ

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

28

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u 0*
Šz¥ ™6,íZg v—"ð7,u 0*
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

çWN !*
QØÎ)çaN~çWS¦¬Z®ÔD™ H q zÑÐ +
$Y
E
G
G
454O]Vzg ZD
4»$cI èG
NE
0G
§· ïE3NµNzŠ·,E
ÅÜ=Z îG
Ù Å b§b§X ~
G
E
454O]L [
ó[
ó ZŠWgzZ èG
L ÂÅ] éC§MrM1202(],312)16 î~O 8<Ñ
E
GG3OE
"F,Å V ðG
34O]X # 7,gzZ < ÿuLq îG
SG
!OåL˜
‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$MÆòsZ
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I
‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= gnfôvø ³Öû] o³×ø³Âø ]ç×%³‘ø

w

w
w

.d

aw

at

GE
GE
4O]ñƒDÑs§Åx éG
¤Å ï
54L7SÃyÒ!ǸòsZ{{
E
G
4O
4
5
u
L
G
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ è ]PgzZ
Ôª
‚g§Z]
.@*
X Vƒ@*
D
\I
M
G3E
O8E
4Q<XM\I
h Kzm\¬vZ öЇuï
Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL. ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ fö Þö Ó éhIE
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
íäkQÅk³³f$vø³³Úø Ð ï

Èâ
Û »êЇ]z

E

G3O8E{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ð
XǃB‚}÷~ ï
D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^Ó-û Úô E

GE
GE
3O8E ‡W¶Üæ » ï
4O] ~F,
**
¯ CZ ?= Ïz7,~ ï
B

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= g³nfôvø ûÖ] o³×ø³Âø ]ç³×%³‘ø

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

29

Xì Ah Nu ZoZ−gzZì q`ZoZ−q
-Zck Q\¬vZì k7,pÑŠz¥ ™û%q
-Z6,í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

oÒ Íæ†öuö å…‚ßµ 1Òó ó 1×Ú ÄnÏfÖû ] kö ßù q=\^ÒZZ
Ùçãµ oÞ‚ø³Úø 15 1Ò 1ß+^q(1Þç‰ 1³‰ k³fŠÞ

ei
sl
am
i.n

et

{)z Z Q~ f ð!Nðà @*
kh Ä b§hZÃ_¬Ð äÎû1ü
lö çû Úöø] Ôø Ûô ‰û ^eô Ü$ ãö ×#Ö ø] :k|7
,
¬Št¬ÐäÎû2üñYòƒ
MF,
gzZ@*
Ϊ)VƒƒgzZVƒ@*
%„B‚Æx**
}¾~!Ø$ qøæø ˆ$ Âø  }Z:î*9E
oF uø]æø

aw

at

=NÎ:ˆÆ)û3ü DRONQ &³m‚³u MUR”Pt p…ô ^³í³³eö)(VƒI
HY
D
!
{
§‹
Ї
ñΈÆ)¿ L L : ê ]zh Kzm\¬vZ öЇu ö ÈâÛXìsp »äƒbZi

.d

Pt PTUS &m‚u o³×³Ã³m o³e] ‚³ß³ŠÚEó Xó }™#
Ö 5ÄLZ {zÂìg CY=ÅkZgzZ

Xì ï(y
©k
,
Š¼ ª)!VÃPzŠû4üDNST”
4WÉñ) ÕäO‘ ‹| äÏm†_$ Ö] …ö ‚e(äóm†³ $ Ö] …ö ‚³‘
mpZZëZ·? éE
5G
S5ÅL¸: D â 
D™~g ZË ‘

Û ~ÁZvZ Gî*9g
è  ǃaÆVÍßyZt éE
G
~ ¬_ c*
| ïE3µN c* 
D™ÞZ è™f _7,,i ú~ ]Zg Ô

w

w
w

D OSR ” Q t p†n,Û³øÖ^³³ÂE

XÏñYƒ«šÐáVðƒy‚~~gZË‘
Tgw'

[fc*
**
Î~{ðZ’ZÆyŠû5ü Däßm‚ÛÖ] èfjÓÚ SU ” ]Rä’ù u <ѧ·E

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

30


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
ŠzgŠ6,
í¿ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

~äÎû6üD OSR ” Q t p†n,Û³øÖ^³³Â)Xì{z(**
Î~yxgŠÆY (z

ÃB;ñ¦6,
^z™S¦k
,
Š¼û7ügzZñÎ]gÓ!* 
ìtï

ei
sl
am
i.n

et

6,^z™N !*
ˆ Æ kZQ ñÎz¥‚™ÄgnÆ (wÇ ª) g Äg
ZÎǃ**
ÎËV;z}™Š c*
ÃäÎ~†³fû Îø‰
Ü Ë DÎû8ü D^÷³³–³³mûø]E

z˃w'~ Z}
.›c*
Ü z DÎû9üǃ:B‚ ðÃÆwqZ LZ

—ìg @*
™Šgz»X äô ³×# Öô ‚öÛû³vø³Öû]ø gzZ -ä³×# Ö] àø³vF³fû ‰ö-äö ³×# Ö] Ÿ$ ]ô äø ³³ÖF]ô Ÿøªü
üñ 7
,
#zÄ

at

TgzZì ÞZ6,Ï Qì @*
Îy¨
KZ6,ª
qTÔ ñYÎJ
-VŒ

w
w

.d

aw

tˆÆu Yû10üD^÷–mûø]E Ç`Z6,
Ï QyŠÆ#
Ö ªì @*
%6,
q
ª
p…^íe) ó …ö çû -ö ß%Ö] äô nûøÖô]æø ^ßøiø ^Úø ø] «Úø ‚ø Ãû eø ^Þø^nøuû ø] ?pû „ô ³þ$Ö] äô ×#ôÖ ‚ö Ûû vø Öûø]L L:# 7
,
¬Š

w

…äTnÆ Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø

 =°xÓ:ÀF,DRONQ &m‚³u MUR”Pt

}™{ŠZgZ å»kZ‰
Ü ËÏQû11üì**
Y™^ßs§ÅÏZgzZ H{0
+
iˆÆägâ
G
GM
DOSR ” Q t p†³n,Û³øÖ^³³ÂpæF ^³jÊ EX 7Çñ*ÃËÇ}™ò ð©$z~gÇÌ6
, 

Õä]Nµ Z µ ZÃyZ ÂñYƒ Åw‚kŠ/ÅűgzZƱZ
**
# û12ü
( }(,Ð LZ) c*
Vñ(Æ/KZ ª)}(,ãZ »± »ç,’NkZÉ ce

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

31

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u 0*
Šz¥ ™6,íZg v—"ð7,u 0*
Šz¥ ™Ð ]Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

~çVxû13ü DRNU” U t …^jvÛö ûÖ]6% …ø (…^jí³Úö…ùô6öEñÎ:ÌB‚ÆVzŠç'M
AO+EÆ k'
»±ÔN Õä]N:B‚ LZ Ã õF
,kŠ Â NÎ6,ð0*
ge q
-Z Z
#
E
(
M
-;XF I
û14üDROL”Ut …^jíÚö …ôù6ö Eì~¬ÆŠç'M{zÂñY ÷FÃ] ðAX\MåL7Z
#
G
C‰:MX(™ƒgZËÐ’~]Zgû15ü <uZ ði!L™ƒgZËÐ’
< ZŠZ åE
äêÐO]zh Kzm\¬vZ öЇu ànÛô×ÃF×ûÖùô èºÛ³u…ø ( ànÇ×ôù fø ÛöÖ] ‚önùô ‰Xì]ŠX~(,
Â
E

M ZˆÆVç
&m‚u QUM ”( ܳ×ô³ŠÚö x³nvô ³‘ø EóXó ìiúÅ]Zgi é)'a
Û LL:c*
â
Û Š
á gZ

w

w
w

.d

aw

at

E
G
G
4O]
G
4
5
N
N
G
µ
$
4
3
»
N
G
0
§· ïE zŠ·,ÅÜ=Z îE cI è Vzg ZD
Ù Å b§b§DMMRO
E
G
E
O
4
45 ]L[
ó[
ó ZŠWgzZ èG
L ÂÅ] éC§MrM1202(],312) 16 î~O 8<Ñ
E
G
GG3OE
"F,
S!OåL˜
òsZ‹úŠ=§¢+4q
-Z» ï
ÅV ð34O]X#7,
gzZ< ÿuLq îG
G
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$MÆ
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I
g ~ ¶‡ ¤¦ U ðÅN
%MÐ ƒ 0*
g ~ ¶‡ QæME

E
4G
54O] I
g~ ¶‡ èG
g~ ¶‡ÁiÏVƒ

l^•æ†ÃÚ 6nÚ l^Ú‚ì oÒ l^Çôù×føÚö æ ànÇôù×føÚö
E
G‡8 E
G
E
G
4O
4
5
™|7,èG]¼:¼ ykÑZ ö- ~ æ:LWÆyÒ}½V ð34O]ÙC

Ùçãµ oÞ‚øÚø 101

32

E
G
4M
4
5
*
M
.
F
™|7,(2) ˆÆäCgzZ (1) sZvçGIÐ äC èG]XN Ø‹
E
(N âÛ:yÒî~O 8ÑZz¶‡Ð~}c~æ:LWl^Çô ×ùfø Úö )XØ‹

ei
sl
am
i.n

et

GE
GE
4O]ñƒ DÑs§Åx éG
Åï
54L7S ÃyÒ !Ǹ òsZ{{û1ü
E
G
4O
4
5
u
L
G
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ è ]PgzZ¤
§Z]
.@*
X Vƒ @*
D
\I
E
MÔª
.
Ð

u
G
O
8
4Q<XM\I
3
E
vZ ö ï Ä)
,
´âÔe
$Z@Ä)
,üL ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ ³fö Þö Ó éhIE
‚g
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E

kQÅk³f$vø³Úø Ð ï
Èâ
Û »êЇ]zh Kzm\¬

E

G3O8E
ƒB‚}÷~ ï
{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ðíä

w

w
w

.d

aw

at

ÃwYã åM$MC
ÙC
Ù D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]6 MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^³Ó³-û Úô EXÇ
GE
A&M Ý¡Š$ Ö]æø éöç×F’$ Ö] ^`ø fuô^‘ o³×F³Âw=ÁÎg ïGLE
4O]
ÆV ð34O]N~y
Z ØâÛ:w ð.6,
ô
I
%N{z´
NE
# Xìw ð.N\NÌ»wYã åM$Mw®Ð ànfÛöÖ] äö ×#Ö] Üö `ö Ûøuô…ø +ŠÈgÇgæE
Z
4O]LÃL ¿Ëƒ:x¥6,
XM
hÈ7ów
ó Îg ïGLE
gîDJ
E
G
4G
54O]Vzg ZD
4»$cI èG
NE
0G
§· ïE3NµzNŠ·,E
ÅÜ=Z îG
Ù Å b§b§û2ü
G
O
E
4
]
45 L[
ó[
ó ZŠWgzZ èG
L ÂÅ] éC§MrM1202(],312) 16 î~O 8<Ñ
E
GG3OE
"F,Å V ðG
34O]X#7,gzZ < ÿuLq îG
S!OåL˜
‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
G
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$MÆòsZ
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I