PROIECT DE INTERVENŢIE Tema: Modalităţi şi abordări ale orelor de consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen

Motto: „O carte, odată scrisă, Nu produce imunitate la scris. Te vei îmbolnăvi de microbul Cărţii următoare.” „Bolnav de carte” de Marin Sorescu ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV SI CALITATIV a) Definirea problemei Abordarea educaţiei din perspectiva dimensiunii de gen constituie un element de noutate pentru foarte multe cadre didactice, care nu dispun de suficiente cunoştinţe şi abilităţi în vederea predării diferitelor discipline şcolare sau a orelor de dirigenţie din perspectiva programelor de „Consiliere şi orientare” introdus în curriculumul naţional din anul şcolar 2006/2007. b) Istoricul problemei: Problema susţinerii unor ore destinate managementului clasei şi formării personalităţii elevilor a constituit mereu o problemă întrucât profesorii diriginţi sunt pregătiţi metodic în disciplina pe care o predau şi mai puţin sau deloc în domeniul desfăşurării unor ore al căror specific este mai mult legat de pedagogie şi psihologie. În contextul actual este necesară cunoaşterea şi reconsiderarea demersurilor problematicii de gen în educaţie din perspectiva egalităţii de şanse, cunoaşterea iniţiativelor de la nivel european de instituţionalizare şi dezvoltare a educaţiei de gen la toate nivelurile de învăţământ. Un prim pas pentru formarea cadreleor didactice din această perspectivă poate fi făcut în cadrul orelor de dirigenţie de la clasele de liceu. Predarea acestei discipline şi formarea la elevi a

1

competenţelor specifice prevăzute în programa şcolară aferentă necesită formarea la cadrele didactice de competenţe noi mai ales de ordin metodologic pentru creşterea interesului pentru abordarea unor teme specifice problematicii de gen. În sistemul de educaţie, stimulat mai ales de studiile de gen din perspectiva filosofiei sau sociologiei feministe, s-a evidenţiat interesul manifestat în diverse ocazii de cadrele didactice sau de alţi actori ai sistemului educaţional faţă de aspecte concrete privind introducerea unei educaţii de gen în şcoală. c) Ce s-ar putea întâmpla daca nu se rezolvă problema? Cunoaşterea insuficientă a unor aspecte de ordin metodic şi psihologic a abordării educaţiei din perspectiva dimensiunii de gen, ar atrage după sine o scădere a calităţii actului didactic în ansamblu, abordarea discriminatorie a unor conţinuturi, nepromovarea principiului egalităţii de şanse. INIŢIATORUL PROIECTULUI Prof. Tatiana Vîntur- coordonator PARTENERI Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava Casa Corpului Didactic Suceava TITLUL PROIECTULUI Modalităţi de intervenţie, de proiectare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor de consiliere şi orientare din perspectiva educaţiei de gen TERMENI CHEIE (max.5 termeni) Consiliere educaţională, dimensiune de gen, proiectare, metodologie, evaluare DURATA PROIECTULUI (în luni) 3 luni PERIOADA DE DESFĂŞURARE 1. III. 2008 – 1.VI. 2008 BENEFICIARI

2

Direcţi : 25 de cadre didactice- coordonatori de proiecte şi programe educative Indirecţi: elevii, colectivele didactice, familiile elevilor, comunitatea locală; REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul se axează pe formarea unui nucleu de 25 cadre didactice care vor fi putea să abordeaze consilierea educaţională din perspectiva dimensiunii de gen şi vor disemina informaţiile la nivelul unităţilor şcolare în cadrul cadrul comisiilor metodice a profesorilor diriginţi. În cadrul proiectului sunt prevăzute a se desfăşura 24 ore cu activităţi de formare: • Istoricul abordării dimensiunii de gen în educaţie -2 ore • Concepte de bază- dimensiunea de gen- 6 ore o Sex şi gen; diferenţe biologice şi socio culturale o Şcoala- mediu de socializare o Stereotipuri de gen o Discriminare de gen o Egalitate şi segregare de gen o Parteneriatul de gen • Educaţia din perspectiva dimensiunii de gen- 6 ore o Indicatorii sistemului de educaţie o Modalităţi de proiectare a activităţii o Strategii didactice o Analiza/evaluarea manualelor şcolare din perspectiva dimensiunii de gen o Conţinuturi educaţionale din perspectiva de gen o Evaluare- modalităţi de evaluare şi autoevaluare • Consiliere şi orientare- 10 ore o Autocunoaştere şi dezvoltare personală o Abilităţi sociale şi de comunicare o Managementul informaţiilor o Calitatea stilului de viaţă o Consilierea carierei  Influenţa genului în alegerea carierei

3

 Meserii nontradiţionale În cadrul proiectului este prevăzută şi proiectarea de către cadrele didactice a 5 lecţii demonstrative (5 grupe de lucru) urmată de evaluarea activităţii pe baza analizei acesteia. Proiectul se va încheia cu activitatea de evaluare care va consta în prezentarea portofoliilor cursanţilor. PREZENTAREA PROIECTULUI: I. SCOPUL PROIECTULUI Abilitarea cadrelor didactice în utilizarea modalităţilor de intervenţie, proiectare, de desfăşurare şi de evaluare a activităţilor de consiliere şi orientare din perspectiva educaţiei de gen II. OBIECTIVELE PROIECTULUI: I. Să elaboreze o strategie de desfăşurare a unei activităţi de consiliere şi orientare educaţională în concordanţă cu cerinţele specifice. II. Să utilizeze pe parcursul activităţilor diverse metode şi tehnici de desfăşurare a activităţii, specifice ariei curriculare Consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen. III. Familiarizarea cu aria conceptuală ţi abordările de gen la nivelul diferitelor componente ale sistemului de educaţie IV. Să redacteze un proiect de intervenţie educaţională . V. Să utilizeze în cadrul orelor de specialitate sau de dirigenţie metode şi tehnici adecvate pentru evaluarea activităţii elevilor. VI. Să evalueze o activitate de consiliere şi orientare educaţională. VII. Să proiecteze teme din programa de Consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen.

4

III. MODUL DE ORGANIZARE A PROIECTULUI: Nr. crt. 1. Obiectivele Activităţi asociate Resurse 50 coli hârtie Videoproiector Flipchart, 1 set coli 1 marcher Toner xerox Responsabilităţi T.V – selectarea informaţiilor, realizarea document prezentare; L.L– multiplicarea materialelor; L.M. – convocarea cadrelor did. T.VRealizare modele de proiecte; L. L. – selectarea informaţiilor, G. C., multiplicare materiale, realizare ex. breaking, notare pe flipchart Indicatori de performanţă 100% din cadrele didactice vor participa 90% dintre cadre vor participa la discuţii depre noţiunile prezentate 100% vor studia modelele, 50% vor folosi materialele auxiliare; 80% vor lucra la întocmirea proiectelor 80% vor putea numi secvenţele ce trebuie parcurse pentru proiectarea orei 100% cadre vor participa la activitate; 80%vor studia materialul înformativ; 50%vor participa la discuţii 5

O1

A1. Consilierea
educaţională şi şcolară, proiectarea activităţii de consiliere – concept, principii, obiective / curs

A2. Proiectarea didactică
a unei activităţi din cadrul programei şcolare pentru opţionalul „Consiliere şi orientare şcolară” Atelier de lucru pentru redactarea proiectului unei ore de consiliere.

100 coli hârtie Videoproiector Toner xerox 10 marchere Flipchart.20 posituri colorate

2.

O2

A1. Metode de
organizare şi desfăşurare a unei activităţii de consiliere - curs

100 coli hârtie Videoproiector Toner xerox 1 marcher Flipchart, 20posituri colorate

L. L., G. C.– selectarea informaţiilor, realizarea document prezentare; multiplicare materiale;

L. M. – convocare profesori

60%vor putea descrie metode de lucru 100% dintre cadre vor participa la activitate; 90% dintre participanţi vor completa fişele de activitate; 70%vor exersa tehnici de lucru; 70% vor putea folosi în activitate metode specifice ariei; 100 % dintre cadre vor participa la activitate 70% vor folosi cunoştinţele dobândite în scopul cerut 60%vor fi capabili să elaboreze o strategie didactica pentru o activitate 100 % dintre cadre vor participa la activitate 6

O2

A2.Exersarea unor
metode specifice de organizare a clasei, de predare a conţinuturilor , tehnici activizante – atelier de lucru

Flipchart, coli de hârtie colorata 10, 5 coli de carton, 20 coli de flipchart, marchere,

B. N. – consiliere metodologică, întocmire listă aplicaţii; L.L. , G. C.organizarea şi derularea activităţii; M.M. - multiplicare L.M. – convocare, sintetizare date de observare, evaluare P.A.-observare, monitorizare T.V.- întocmirea planului de lucru şi cerinţelor; Cadrele didactice participante vor imagina strategia didactică

A3.Elaborarea unei
strategii didactice pe tema „ Analiza resurselor personale” cu detalierea modalităţii de desfăşurare a activităţii – atelier de lucru 3

10 coli flipchart, marchere

O3

A1. Desfăşurarea de 20 coli activităţi care cuprind flipchart, concepte de bază- marchere

T.V- întocmirea planului de lucru şi derularea

dimensiunea de gen: sex şi gen; diferenţe biologice şi socio culturale; stereotipuri de gen, discriminare de gen, egalitate şi segregare de gen; parteneriatul de gen. 4

activităţilor

70% vor folosi cunoştinţele dobândite în scopul cerut 90% dintre cadre vor fi familiarizaţii cu noile concepte 90% dintre cadre vor participa la activitate 70% vor putea numi elementele ce trebuiesc cuprinse într-un proiect educ. şi de intervenţie 60% vor putea realiza proiecte educaţionale pentru activităţi extraşcolare 40%vor şti sa realizeze proiecte de intervenţie

O4

A1. Proiectul şi proiectul
intervenţie educaţională curs

100 coli xerox 2marchere, Toner, videoproiector

T.V.. susţinerea prezentării teoretice; L.L. –realizare ppt multiplicare, ex. breaking, L.M..-observare, monitorizare T.V. organizarea activităţii, întocmirea materialelor suport şi a fişelor de lucr M. M.- prezentarea exemplelr de bună practică în domeniul proiectelor Comenius

A2 Redactarea proiectelor 100 coli hârtie,
de intervenţie educaţională – atelier de lucru flipchart, marchere

7

5.

O5

A1. Modalităţi de
evaluare a activităţii elevilor în cadrul orei de consiliere - curs

50 coli hârtie, videoproiector, flipchart, posituri, coli de carton, hârtie autocolantă

N.N.-consiliere metodologică T.V. organizarea activităţii, întocmirea materialelor suport şi a fişelor de lucru; M.M. – monitorizare, evaluare

A2. Utilizarea unor
metode de evaluare pentru obţinerea feedback-ului în timpul orelor de consiliere.

100 coli hârtie videoproiector toner xerox flipchart, 20posituri colorate coli de hârtie colorata 10, 5 coli de carton, 20 marchere. coli hârtie, 8coli carton videoproiector flipchart, 20posituri colorate coli de hârtie colorata .

6.

O6

A1. Asistare la o
activitate demonstrativă "Analiza resurselor personale”

80% cadre vor participa la activitate; 80%vor studia materialul înformativ; 50%vor participa la discuţii 60%vor putea descrie metode de lucru N. N.-consiliere 80% dintre cadre metodologică vor participa la T.V. activitate; organizarea 90% dintre activităţii, participanţi vor întocmirea completa fişele de materialelor suport activitate; şi a fişelor de lucru; 70%vor exersa tehnici de M.M . – lucru;70% vor monitorizare, putea folosi în evaluare activitate metode de evaluare Prof. T.V.- susţinerea 90% dintre activităţii cadrele didactice Cadrele didactice – vor asista la evaluarea activităţii activitate

8

A2.Evaluarea activităţii
asistate utilizând criteriile specifice

Modele fişe de evaluare

7.

O7

A1. Organizarea unor mese rotunde, dezbateri pe parcursul derulării activităţilor proiectului

Videoproiector

T.V.. – prezentarea fişei de asistenţă la orele de consiliere; L.L –întocmirea fişelor Cadrele didacticeevaluare L.L., G. C.-realizarea şi multiplicarea materialelor, organizarea activităţii

80% dintre cadre vor folosi corect criteriile de evaluare a activităţii 80% dintre cadre vor participa 70% dintre participanţi vor susţine discuţii pe tema proiectării, desfăşurării şi evaluării activităţii de consiliere şcolară 50% dintre participanţi vor elabora referate 40%dintre cadre vor prezenta referate

A2 Redactarea unor referate şi prezentarea lor în cadrul unor sesiuni de comunicări

Hârtie 100 coli

L.L., G.C.-stabilirea tematicii Cadrele didactice – redactarea materialelor

9

IV. RESURSE Resurse umane: Prof. T.V- coordonator activitatea de formare, inspector şcolar educaţie formală şi nonformală Prof. V.L. , coordonator programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare Colegiul Naţional „X”, Prof. G.A. profesor metodist I.S.J activităţi educative şcolare şi extraşcolare; Prof. L-M. – psiholog şcolar Cabinet de consiliere psihologică. Resurse materiale: - suport de curs - consumabile: Hârtie de scris, hârtie de xerox, flipchart, hârtie flipchart, marchere, posituri, coli carton duplex, seturi hârtie colorată glase, seturi hârtie colorată autocolantă, pioneze, bandă adezivă, capsator hârtie, toner negru şi color imprimantă, toner xerox, videoproiector, aparat foto, cameră video, dosare şi folii, pixuri. Resurse informaţionale: Materiale suport alcătuite pe baza studierii surselor bibliografice: • Curs online „Dimensiunea de gen în educaţie”- ISE Bucureşti • Dimensiunea de gen în didactica disciplinei “Consiliere şi orientare” – curs online ISE Bucureşti • Butnaru, Dan, Gulei, Marinela, Hardulea, Anca, Hodorogea, Aurel, Ioachim, Magdalena, Masari, Geanina, Savinescu, Ileana, Vlasie, Elena, Vlasov, Doru – Consiliere şi orientare şcolară (ediţia a II-a) – Editura „Spiru Haret”, Iaşi – 1999 • Magdalena Balica, Ciprian Fartuşnic, Irina Horga, Mihaela Jigău, Lucian Voinea, Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie, ISE Unicef, Bucureşti 2004; • Tatiana Vîntur, Loredana Bevzan, „Ghid de consiliere şi orientare pentru clasa a III-a şi a IV-a”, Suceava 2007 • Tatiana Vîntur, Loredana Bevzan, „Fişe de lucru pentru consiliere şi orientare, clasa a III-a şi a IV-a, Suceava 2007 • Programa şcolară pentru Aria Consiliere şi Orientare Şcolară, MEC, 2006 • www.training.ise.ro

10

V. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Tema activităţii
2h

Data/durata realizării 2h 3h 3h 4h 4h 2h 2h 2h

Locul de desfăşurare
Aulă Aulă Cancelarie SALA1 Cancelarie Aulă SALA 1 Aulă Aulă CLASA aVIIIa Aulă

Coordonato r
Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V. Prof.T.V.

Introducere O1A1 O1A2 O2 A1 O2A2 O3 A1 O4A1, A2 O5 A1 O5A2 O6 A1,A2 O7 A1, A2

11

VI. EVALUAREA PROIECTULUI Monitorizarea şi evaluarea vor fi centrate :  pe obiective  pe produse ale activităţii de formare-fişe de activitate completate, proiecte de lecţii, modele de proiecte educaţionale etc  pe procesul de formare  pe efectele formării asupra rezultatelor activităţii profesorilor la ore care vor fi notate după asistenţele la activităţi . Monitorizarea va fi realizată de către un observator, prof. P.A. şi de către prof. L. M. şi va urmări parcurgerea programului conform proiectului, atingerea obiectivelor propuse pentru fiecare activitate, participarea la activităţi a cadrelor didactice. Instrumente de evaluare :  observarea,  chestionare  produsele din activităţile individuale sau de grup realizate pe parcursul derulării programului,  fotografii  portofolii Evaluări secvenţiale: - teste aplicate pe parcursul secvenţelor, evaluări finale ale activităţilor Evaluare finală: a. elaborare portofoliu Conţinut: - proiect ora de consiliere din perspectiva dimensiunii de gen - proiect de intervenţie educaţională dovezi ale unor metode de lucru şi de evaluare aplicate la clasă b. susţinere portofoliu Evaluarea proiectului va constitui punct de plecare în elaborarea listei de recomandări necesare pentru îmbunătăţirea programului. VII.SUSTENABILITATEA 1.Acordul ISJ pentru derularea proiectului şi pentru extinderea acestuia la nivelul altor unităţi şcolare 2. Finanţarea proiectului de către ISJ din fonduri destinate formării continue a cadrelor didactice şi includerea acestuia în oferta de formare a ISJ/CCD 3. Participarea cadrelor didctice la sesiuni de comunicare pe aspecte referitoare la dimensiunea de gen. VIII. Impactul şi rezultatele aşteptate: 1. Diminuarea rezistenţei la schimbare a colectivului didactic; 2. Cunoaşterea de către profesori a unor elemente teoretice şi practice privitoare la proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea

12

3. 4. 5. 6. 7.

orelor de consiliere şi orientare din perspectiva dimensiunii de gen în educaţie; Facilitarea implementării, în cadrul unităţilor şcolare, a problematicii referitoare la dimensiunea de gen în educaţie; Activităţile vor stimula interesul pentru predarea acestor conţinuturi ; Va creşte interesul cadrelor didactice pentru participare la modulele de formare pentru a aborda corect conţinuturile referitoare la dimensiunea de gen în educaţie; Cadrele didactice participante vor înţelege necesitatea introducerii acestor abordări în cadrul orelor de dirigenţie; Se va dezvolta organizaţia şi echipa şcolară.

IX. BUGETUL PROIECTULUI Nr. crt. 1 Denumire capitol buget Furnituri birou: Detaliere Hârtie scris Set hârtie flipchart markere Coli carton Postituri Dosare plastic Toner Materiale curăţenie Încălzire Materiale şi prestări cu caracter funcţional Chirie sală 2 Plată formator Total Valoare LEI 30 30 20 30 20 20 80 30 100 100 500 500 1460 lei

13

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful