You are on page 1of 33

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

—UN™


21
22
22
23
24
26
29

*zg »! ô
*
Š Z%ÐJ ™§Zz
&N
ì {ZgÅw‚g ZD
Ù {gGo Zç¸ÒF
&N
©»äg ¦
/
Ðo Zç¸ÒF
&q
Ç}g ¦
/
Ðo Zç¸ÒF
-ZC
Ù
Ð,7,
/
¤
~3}ê
wYã åM$M7ÆÜ D
!Z 7,
/îF
¤
@O+E
Ðw2~uz™
!ZľW'
,
{0
+¯ îF
@O+E
ÐG

3
11
11
13
14

á]çßÂ

(e
$©è

Û ) i Zg » b & Z ( 1)

X XX X Â}Š C¤
/Z {Šç'N
{Šç'NèG,( 2)
g ;»v W
x Z »VEZi
¨Yc*
dÐ{ TÑÃ ãZi
\
èu +p ( 3)
Q&N ( 4)
cŠ ÅoZç¸ÒF
Q&N
ìF,
!Ðg JŠ Åg ZŒoZç¸ÒF

15
16
19
20

at

31

ei
sl
am
i.n

20

á]çßÂ

R—STR™

et

1

aw

Ùçãµ oÞ‚ø Úø …^2

w

w
w

.d

5LO_]|
yaÓÃ~LL:Dâ

Û Š
á gZ x™ÑZvZ Gî*g9mëŠR0Z'
,
Z**
åNG
=äq
-ZC
Ù Ð~yZ;g~ÄÅ Ý¡ŠùÖ] äö ×#Ö] Üö`ö Ûøuô…ø xZ™ñ1zZF~
™ÃÅVÂ!*
geySƒ Y~VÍßZ
# Ťz¸ 
û
û1ü:**
{Šc*
iû2üσ 7‚] å‡EÉÅ]Š„ÐQ Ç ñ3™½ù
%M~/ÅkQ Ç ñÎ
~ŠÛpÅVÍßsçwLû3üσ: •
æME
EE
Å
w ð{N¢gNzZÕû
û4ü ÇñYƒk-âÐØ$ qøæ$ ˆ$ Âø ö:WXZñŸ§{zìe
# Š{zÇ}™{Šc*
DMLS” àm‚e^ÃÖ] tö ^`ßÚô E óX
ó Ç}%76,
xsZ èE
LG
iðÍ

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

2

D1 E

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

ei
sl
am
i.n

et

GobN
À E
W _I
k|,
7 ÿ)‡ $(] éC§MrM32)!‚§tñÑ› ö- ÄÑ èE‹G3
E E
¨W B; :Z 
w%Z» ] æ:LM æL¾¡Vz³vZ Ñá yZ

at

½ÅpÑŠz¥™

aw

#Loù³³³³³³³³³eø ]ö ‹|
ÔfzÔŠgz}g ‚ )Ån²äÅ\¬vZèg ï
Eš±MèEE

w
w

.d

G
§»u ÂXóz™sçwM~ ãZpŠz¥™ ïG¢QË Zg‚ CZ ~ (gzZ Ç VzŠ hgN ¬Š

E

w

ǃ °»nÆä™gz™ÃVz 澡L~gvtL Lþ:c*
â

Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ-Üæ
DNPRQ&m‚uNLS”Pt p„Ú†iE

óXó ÐN YŠ™sç{H
k}gvgzZ

äßm‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
E5G
"
4O]zy KŒ
ó óòsZ‹úŠL Lq
-’Ï()K¬Å ïGE
Û üLG3ÒE
ä änø Öô^Ãø Öû] Üö`ö iö^Òø†ø eø kûÚø ]ø \Z÷ZyÒt(1)
E
G
Ü=Z*!*
Ü æ ñõ
Z ~( 2009!MêPO0 †Ë¿Û³Ö] †³Ë³‘NR) q ½Z}½V ð34O]{ izg&Æ
E
E
äßm‚ÛÖ] èöfjÓÚ ‹×rÚ X Xì #
Ö }
.çLwqUk,
’B‚ÆçF,
~gzçwMX c*
â

Û ~c Z™

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

3

XÐg D™g lZ c kZ º
Û Çìg –~[ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= gnfôvø Öû] o³×ø³Âø ] ç³×%³‘ø

($
e©èÛ
) ‡]… ^Ò |¡‘]—1™

ei
sl
am
i.n

et

CLg!ÅîÃ6z
D™ ZŠ Z,i ú®
) )!*
~«g0
+ZÆ åE
E
gŠkZ~ kZ æ:LM¸ yZªîÏOCM&MÿL 3XZX å [ g ¦
/
ßq
-Z ã½ñƒ

at

Vç-ez ÅkZ åyZ â éH
5Oµ éH
5O4X!‚ 236zÝZgŠ ! Š
HMù[zS
ÅkS XÔîÏOCM&MÿL X3Z HgzZ: { ÿL X3Z HÔå Zn¹g ZŠ™ » kZ Ô ¶y»Š Å

w

w
w

.d

aw

t¶„gƒ]ªÌV- ™NŠ~KÐZX¸g ZÜÐ V- 0ZÑ
E
ÆkZÆ™È æ:LM X å @*M 7Ã~KÌ~ i úÅÏ- ÂGE
ÅkZÐ kZ ñƒ  ·g I6,[ Õä¨L$ R ã åM$MxkZ ä Ïz7,q
-Z
4'
,
Ô‰ M ² M ~ V\ M Å kZ6,kZ X 1 „b7 Ìi Zg » b & S
Xì [Zp&«qZi Zg» b &S ~÷ c*
CÐV\ M ðƒ
6,V.C.R. w©ø
D Ã]ZgÔì ]!*
ŬVâŠ} hð

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

4

Xì ¿+ F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

VY äY: X Š
H46,— ~ˆÆÚ Š ™q
-Zg7 ½Ð h JŠg â
E
0Ð }Š6,Æ‚£ }÷ç‡LoMÆh JŠgâ ! ¶ˆƒ^eZ’
°
G;XNE
(MX¸ 7
[Zp~ Âð MózQ¼ Z
# ˆÆ%$
+›z™J
-k
,
Šï
G
Š8
~wõ
7R= ö- Š
HMg g J~[Zp„[ZpX Š
HV~*Š Å
E
ÆT c*
M òŠ M Ñ» u +pgzWŠe
$.q
-Z~ ãZX Š
Hc*
Š™ÿ7LZŠ

aw

at

ÔVâ » ÔV\ M Å kZ Ô¸ } 9 b§Å VŠ» w!*
}g‚Æ Ÿ

w

w
w

.d

ä kQ „ D M !¸ìg ò?Æv MÐìgzZ V1Æu **
E
ñƒ sÅq
-Z~Ô c*
Š wYQ~ é}E¢M™ VQÐ Vð; ~Š ѯLZ=
kZX Š
Hƒ qzÑŸ » äƒ Hbzg ~÷gzZ Z 7,Y~ r Š Å%
"‡£ R Å b§ b§= yZgzŠ
3G
~q! @*
ƒ kCLÔ Zþ 7,**

/Ð V ðG

ñág ZŠ Œ »Ð Ÿ}÷L Âì „g Y ~²š Q w3~÷Ð
G;XNE
(M 4 (Z LÔì ;gƒ ¿»% ï™ éB‚Æ ñð•Z
~,

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

5

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿kQ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

E E
NóN}÷Ð 8
( zX ú“N) ð{“NC
Ù }÷Ô ìg Y G } •ÆŠ ð8E

et

G;XNE
(MÔ å Y m : Ô å YI~: Ô å Š
ï
Hc*
Š|0
+!*
c*
ÍÃNzg Nz¥É
E
G4$
y}÷ ! ˆ™i Zz6,bz¥ ~÷æ:Ls éE
&LÔ ;g Õä5ME
~ [™z ŠgŠ kZ J
-k
,
Š

ei
sl
am
i.n

- k »yZ sš
q
/
‰6z Š
HãgØÔ c*
Š™ qzÑ **
ðŠ **
zg ä Vß Zz
G"
= gzZ ñƒð ÿ7LZ%Æ { i » ¯ úgzZ óz <}÷ !Š
Hƒ w é¨G3LE
Z

aw

at

0Z” (Z !nÅ Ø$ qøæø ˆ$ Âø Z}
¬ÐkZ Zƒ+
.X Š
Hc*
Šg @*
Q~Gqg *
@

.d

7\e ÅVñŠÆ yZ ~gzZ} 7,^™ +Š vßX å ¬Š: L
ù

w

w
w

ņ³fû ÎøÐVÕZŠEEÔIƒqzÑÎ,g Z-Š Å †³fû Îø~ãZX ;g
E
~†³³³³³fû Îø~÷( ,æ¾M5!) º

Û zŠá ZzVªu +pñƒDog Z-Š

á»Æ yZÔ‰yi>gzZ šgzZ à» @ M Ô{ ( 8
-g » yZ Ôã M
Ô¸ ìg vJ
-Vî 0*
Ðuw!*
( u **
‡ ª ïEG34LXX Â ) ï
EG3;XL&Ná»

]ÑZ ð^N~ŸJ„e
$.gzZ c*
Š VZ™uQgzZ Z hfþ= äVrZ

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

6

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

kS L L:_Z ôÍi Zz M q
-Z ~ ãZ ! ! ó$
+~÷ ! ñ; X Š ™ qzÑ
™qzÑÖ
< =äVzg Z- Š Å †³fû ÎøåHQ'ó ó !zŠÃÃ~i ú"

et

~}uzŠ q
-ZgzZ UIB‚Æi Zz M Å c " c " V´ ~÷gzZ c*
Š

ei
sl
am
i.n

»v Mn}÷ÔŠ
Hw$
+Ð óÆv M óZ÷Ô'䃄
k
֤"q
-Z„d

Û Ôˆ MÇŠZi!{~÷~†³fûÎø~ãSXŠ
H__

aw

at

ÆyZgzZIƒ ãî Zg eu" Õ
ÿ ÅVâzŠ yZ¤q
-Ô åZ9Ì»±

.d

Ð (RODS)VpsÅyZgzZ ä1 
wg e«- Š~Vð;

w

w
w

ŠZi!{KZ6zL L'_Z ôÍiZz MgZ]

/
-ZX'ähZVc*
q
gÏÅv M
G
÷§ " Ôå @*
™7«™Å { óKZÐ kZgzZ C1 åýÒ‰¹$" Ð Ç
ÉgzZ 8 Š ÃyZB‚Æ ] åOEÉX å ©
„ ] åOE
8pŠ ~ Vñ]gzp
äßm‚³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ
ÌÐ̸gzZà‚ÔŠZic*
@*
ÔŠZiÕYÔŠZiVñâÔŠZiRÔŠZi!{B‚B‚ÆVÂgúxø**
vŠ C1
Xì{Š6,
»]gúÌЇzg-ŠÔð“ÔMYÔß{{z´ÆVzŠ%)b§ÏZXì{Š6,
»Š%

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

7

G
X ÇVz™®
) ËÅk QyŠÆ#
Ö G
é5¢L~Çñ7,
pÑŠz¥ ™-¯ zg6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ÌÃVzuzŠgzZ 8 ŠóZg Ÿ `ÌŠpX å@*
™]‡5Ð yZB‚Æ

et

ó ó!zŠ š Z×'»4,
6]ágzZ „ó+
$ÐZÔå@*3Š
G
4hI$M M Å áw§e ä VâzŠ yZ å HQ '
~÷ñs èG

ei
sl
am
i.n

ÃV\ M Nƒ ä˜B‚Æ i Zz M |
# æM°M ,Š ,
$˜~ V\ M

Y
ŸgzZ Vð; }÷B‚ „B‚ÔIƒg 0*
g M Ð ~ åO´Nƒ ChY

aw

at

@*
™ c*
Š úÃ]á~Ð X'½ wge Ì6,V ð{O8LyZÆ

.d

NóN!*
Ä: ¶Cƒ~g ¤Ùƒ6,í:Š ð8E
Æ[Z±u +pgŠkZX å

w

w
w

»G
g Z!*
äÇtL L :ð M i Zz M Q å Á H[Z± ¸ X å @*
ƒÈ **
M
E
yZ™ Î y»t ÂD™ÒÃÅä™]!*
îG
0©E8NòŠ M zŠ LZ
# Ô å:Ø
} ÷ä V0wg e Ô ðƒÈ i Zz M „ V ó Xó å @*
™ 1 Í'!*
Å
t˜ÐgzigziñsÌ~ Vâ »}÷[Z !{ MgzZ H cg »Vâ »

GG
"O£Rt J
VâtL L:_Z ôÍi Zz M ;g @*
ƒ[Z±u *

-k
,
Š °»X '

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

8

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{k
HÆw‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥™g !*
ÎzŠîœ.N9E

et

'å@*
S: {°z åN*
Ñ'å@*
3Š wŠÆVâ ›'å@*
*Ã\!*
E
»yZ Ô **
™96,VÍß'å @*M F,
Q6,h JŠg â gzZ a‰àÇ Â@*M î~O “Z
#
- ezgzZze ðÅNÔ ôÂÔl@*
Ô ÜYZÍÆVÍßÔ**
ÎOŠ QÅOŠ S Ô **
Zh Z t Zè

at

ei
sl
am
i.n

h»VÍßX¸ a[8ÆkZƒ
 t **
Zh ZX gzZ **
™¹Ô oS
.*LË »kZ **
'å *
@ZrÌSh ZŠt 'å{ çGG
3x ZwgzZ **
¾^
,Y**
Ô**
!*
Š
E8
G;XNE
(MÙ Š „ Ù ŠîF
Nó ó!zŠ™†ŸZ~[Z±ÆkZ
EE}g ‚ ï
@L+ éE
5F

AO+E

.d

aw

g0
+ZÆ w3Å ~h^~÷gzZ[ s§~÷ñVZ 7
-e ðFá»

w

w
w

Æ“
 ÍgzZ w3~{ kZì Cƒ Sh ZŠ V˜gzZ‰ƒ qzÑí
E
-e = ™ƒ ÿ7LZŠ yxgŠ
= ä Vz‚ { ( u +pXÑ äg â 7
(
E
E
4
Q
£
M
E
Q 

N
{z å @*
g e Ð Vzq XX~ *Š ~ Ô c*
Š ™ qzÑ ( R » ) **
åð
I


2Ô} 7,^I6,í Ïg Ï ( {)zìa ÔV, Ô}gLÁÔ õG/O²N ÕäS5M!M)ƒ
G
(
-OŸE
4hI$M M} (,ïG;XNE
(MäË~ãZX ˆ0 öH
èG
Åv M †³³³³³³fû Îø~÷

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

9

Xñ 7,: u 0*
Šz¥ ™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆTƒŠß Wu {u **
Å¿kQ ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

E
x ZPŠ ÔêQ b§Åt~gzZ ðÎ[çwMg ZŠgziq
-Z=Ð } h‰

²N

áZz yÔ åZ 7,¤
/
nÐ —LZ~ ! ˆÿ£ç M ~÷gzZ Z¤
/
Ð

et

%Ny$
X å ; g,
$» b§~æE
+Z÷}g âÆcŠÔ¸`Zv Y™Z<
Í

ei
sl
am
i.n

ÐVƒH
kLZ™zgzgä~Âñƒwb¼ kZj#
Z

w

w
w

.d

aw

at

E
Å ZŠ Zi é)'MÅY (]ZgVÂZgÔ HèZgÃ: {›Z

Û ZvŠgzZ\!*
Vâ Ô Å/Â
E
&‰
M ‚Æ\zQçLG
.2E½G
c*
Š™ qzÑx ÈZ »®
) ) !*
¯ é)'B
Ü z Vv0*
ä ~gzZ
H
-O!
E
1™ÇÌ» ä=Sh ZŠ ö q
-ZgzZ Vƒ ;g™ ZŠ Z Ì~/ ,¯ é)'Mì
G
Ð yZÔ¸ G wâ 0*
t ð©N8NÆVÍßXÔì c*
Š™ »g !*
zg » »- eÌ Xì
ÑuN
ä×# Ö] ðø ^* á]ôX ~Š™ ZŠ ZÔ‰õ&O £ SgÅXXì à™( bX ÿuN) ÷
E
G
9O
&i ~½V ð34O]ÐwÅy›õFZq
X ÇVzg Z ¦
/ÏåME
-Z~ Ø$ ³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø
Ìc k Q !l»ÔƒgD M6,y›¿" TTi Zg » b & Z ~÷
IL“L !*
X ñY0 b & Z ï
{z

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

10

Xì ¿+F,
k<{z~VÍß Âñ 7,: pÑŠz¥™6,í{zgzZƒ™f Z÷k0*
ÆT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

\M
ì Ã äƒ ç? ê.“
 ì Ã䃸" } Z V; aÃ
I$M
ì Ã äƒ çlME

Û C
Ù » ì Ã äƒ ^˜Âá |0
+!*
E
ì ]ñ æ:LM ì *
*% yŠ q
-Z
E
ì ]ñ æ:LM ì *
*™ á ™
G
CZg ð‰{M$Mà Zz¶Š hwŠ Ñ!*
äÿ ³³qø…ø ‚ø³ß³Úö !ǸòsZ{{

aw

at

ã åM$MÆ]‡Ð ~ kZÃ
 ëÆ™g¨Ð wŠ}Q6,e

w

w
w

.d 

ì Ìti§q
-Z » ä™ÝqÃÐ kZ X ÂeÑ wY
G G
¢LZz kS ~g ð‰{$ „g ð‰{$
\ M LZQgzZ ,™kCZƒ @*

/
6,
zZ LZÃîœG
GÒM<X&gN zZg !*
~½Vƒk
H[Z Ôì ˆ~Š}Š ï
-ZdŠN Zg e [pÃ
q
G
E
G
# ö™¢LZz :gz Xì ãg Z ¦
Z
/Ï0
+
i ~½V ð34O]Æ ™ É{g éE
5±MÐ Ï0
+
i
I
%M! { M X Ï−: q
Å qæEE
-Z KZ‰
Ü Ë k QÏN Yƒ qzçaNV`Å]ñ
%MÔÏÃ 7“
eZz§ *
!¥lƒq
-Z 0ÆqæEE
 ZŠ'
,V`
# 7,$

eZz§ *
$
!¥lƒ

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

11

Xì ]ncVƒk
H}g v−7,u0*
Šz¥ ™6,íZg v—"ð7,u0*
Šz¥™Ð] Ò6,í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-)1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

XØi°Ð Ø$ qøæø ˆ$ Âø ~0
+
zZ}
.½pgzZ

ý çi c ^je †+] å†Úö

et

E
ì u ܃ {Š c*
iÐ ƒ
 ~ VY ܃ Å] æ:LM z *Š ]ñ

ei
sl
am
i.n

% !*
QÆ V- +
&; gzZÐ äÄÆ V®ÔÐ äoÆ Vzg M t
C ÃVÍß V`Å]ñ™ƒ {0
+
i {Šç'N¤
/Z Xì {Š 1 {Š c*
i ÌÐ

aw

at

X ñYh Q’ÅyZgzZ ñYƒ»ƒ
 x Zg MzH»yZ Â}Š

.d

D‚ß`Ö] ^•… l^Ò†e kߊ×a] ˆÒ†Ú OO” …æ‚’Ö] |†/E

w

w
w

yŠ q
-Z **
1 ǃ ~ G yŠq
-Z **
YÃÐ VŒì
yŠ q
-Z **
Zr~ ê: [Z yŠ q
-Z **
3› ì Ã Z}

ì ]ñ y
W ì *
*% yŠ q
-Z
ì ]ñ y
W ì **
™ á ™

å*†Úö ^jµ<i—2™

[Zp& «q
-Z ä ~ ]Zg q
-Z : ì yÒ » ËZ e qZ

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

12


HwÈ3 Zg »¼
A { zŠ
HwÈ−7,
u 0*
ŠzgŠ6,
í ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

è,
G= ~ kZ ÔZƒ 4ZŠg0+ZÆGq
-Z ~ Ô~ [Zp„ [Zp ¬Š
NóN!*
7i Zz MÐìÆk QŠ ð8E
Æ%Åì~i Z0
+ZÆZÔ c*
MÃ{Šç'N

ei
sl
am
i.n

et

¿q
-Z~ ãZX ( Š
HƒÈ CG,
ª) Z ð4NXèE±L ‚{zˆÆk
,
Š °» ! ¶Ç

E
E &N
7
! ~Š™ÿ LZŠ ~ c ZgÎÆà**
Å[%
OÅk Qg *
@g ZÖ é)'NëE

GG
"O£ Z ÅT
Å}Š ç'NX Î LG,b§Å¬ Qg !*
-Z {Š ç'N{zÐ ì
q

aw

at

GG
"O£ Z kZ
ÐáZz¶Š[Z±ä~gzZ Š
H;g:Ðí6,ª
qu**
ì

.d

tL L:c*
Cä k Q ?ì ;g Y c*
Š VY[Z±u *
*ŠgŠtÃ}Šç'NkS :Y7

w

w
w

;g Yc*
Š[Z±¸ÐZÔì Z%Ð Z
# [ZX åãZi~Ï0
+
i ~E™ KZ
G;XNE
(M6,ª
ñ= äË~ãZÔ å;g M 3g ï
qÅ}Šç'Nk Q=ó Xó ì
Ì~ c ZgÎÆ{ Ç[%
O~÷c sq
-g !*
„+zgzZ c*
Š t6,
}i™
E
X
°»Ô ÎLG,b§Å[ M" ö06â Ðzz Å1h
+”~! ~Š™ÿ7LZŠ
YL G$
²N
Ð
µ
£
L
n
E
.
5
Õ
= å ä G ç Z÷å~ 1J~  ö ç M ~÷Z
# ˆÆk
,
Š

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

13

ø ’Ú áô^Ú†Ê
XÐg D™g lZc kZ º
Û Çìg –~ [ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ Âä T ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_

%M~ÕJ
*MæG
~!åçG.E
-¤_¬Š1Xì Š
Hò[%
O ZƒkC

[O
%ÑZz yptgzZ å cçaNb§Åyp ÂH[%
O™J QZ

et

G;XNE
(M~ÐkZ Ô ;g ~g YÔ±~R,

8ÆnC
Ù ÔŠ
Hƒgz$ ï
J{ âb

ei
sl
am
i.n

:1H{gtÐ VzËZ e FÔñZz™{)z X-RAYÆäV}Š¤
/

.d

aw

at

Ö ® 5ä ~y ZgzŠ kZX ðƒ ¶~ n%„: ð Mt ‚zz Å~g F
#
9
HŸF
z ¬Š ä~Q ˆƒ x » **ZzŠ Å b§C
Ù Z
# X à á ö-O DÐ
E
M ¤kS =ä Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Âø gzZ H q ¥s§Åg lS
] éE
C+Ð

w

w
w

èz¥}÷}g âÆsp Âì @*MŠ c*
˜Ñè,
G{zZ
# Ì` MX Œ
X D Yƒ} 9

…^a ^Ò ."

G
¢LZz {gÃè
ì HyÒB‚Æs 牸$}gŠ&åJ 7,}îœG

G

~0
+
zZ}
.½p !Ǹ òsZ { { ì ]‡„ ]‡~ kS ö ¢LZz

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

14

Xì ]g Ón}gvt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥ ™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ei
sl
am
i.n

et

M k QgzZ **
Ô **
¯ »Vð;Ô **
¯ »V\ M ª]â ¯ Z ðÅÆ
¯ !4Zi°Ð Ø$ qøæø ˆ$ ³³Âø
AO\Ð**
X k™/ÂöF
¯Æb§C
Ù gzZ **
¯ »‚£Ô **
¯ »wŠ
E
%NÐx ZwçLhME
Åk Q Ø$ ³³qøæø ˆ$ ³³³³Âø Ô HæF
Ã$M V\ M KZäT:ì w®
9
-‡;XE
%NÐ v M Å êE
Ô H **
¯ Ð ]gú{Š™x Zwä TgzZ u™æF
ÃV\ M
á »ª)z¥{ (gzZâZƒ@
*
zgÔ ‚\ І³fû ÎøÅk QÐZ Ø$ ³qøæø ˆ$ ³³³Âø 

.d

aw

at

9L
Å k Q X u™ Z9~( }ƒ0+Z ª) O g @*
ÐZgzZ Ç ñVQ ( ÑZz } çX=F
G
M g8L
k] » ( fZg ª) yZçhL¢6,ê E
Æ kZgzZ ǃ g ; » v M ~ yŠ¤
/

w

w
w

kZgzZ Ç}™u0*
ÐZ „:gzZ ¨â

Û x¯ÐkZ: Ø$ ³³qøæø ˆ$ ³³³Âø X ǃ
DOTT ” Ðñ^ËÖ] šæ… ÄÚ áçnÃÖ] éö †Î E

X ǃ[Z±u **
ŠgŠ c

Ý^rÞ]^Ò 7çnÞ]‡

ÐO
ê ]z! Kzm\¬vZ öÐOu]ZŠ ð!MÓ 
á Ô]Ñ» äLMzçaM]Zg Å ` Zçi!L

¼~kZÂÔ¬Š™7
-Äg0
+ZÆkZÂãk0*
Æc Zg ð^Nq
-Z‰ …çß%iø

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

15

XÐg D™g lZc kZº
Û Çìg –~[ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ ÂäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

gzZŠ% Â ÞZ> » v WÐ n Æ yZ 7
-eZ ‰'gúgzZ Š%·
! Kzm\¬vZ öÐOug Zæ Ý ¬§ »uX D™ñ; ñ;gzZ Dg â , h JŠ'gú

ei
sl
am
i.n

et

5LO_6,g §S ÆêÐO]z
6ZigzZŠ% ãZit :Ån²äx?Zm}RèLƒ*
* åNG
D læ†ne†ÓËÖ]…]HNLMMQ&m‚uNPU”St Øfßuø àe ‚Ûu] Ý^Úô] ‚ßøŠÚö E

X '¦ú


K]‡Èâ

Û »êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu ànÛ×ÃF×ûÖù èºÛøu…ø (àn׉ø†ÛöÖû] Üö³iø^³ì

aw

at

]gúZ
# gzZ  ãZi VâzŠ {zÂ}™ ~g» x ZwÐ Š%Š%Z
# :ì

w
w

.d

X ãZiVâzŠ {zÂ}™~g »x ZwÐ]gú

w

( læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]HMSLOO&m‚u PLR”T t p†fÓÖ] àߊÖ] E

^,nñ^q^m ^Ó9Ö 1‰ å^,Ú?†û4ø çÒ oÞ]‡
Æ VƒTÑÅyZ ÃVEZi :ì ~ pÑg1i Zƒ ~z%

E
9
-‡;XE
ðÃZ
# X Ç ñY Zg â ÐVzhÃÆìßgzZ ÇñY c*
d~ ê )§¢
\
t ~¾Ð}º

Û ÂÇ}™ÔŠæ aÆvÐ ZwkZ ãZi

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

16

Xì ]g Ón}g vt—" z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-): 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

Å \¬vZ: X å @*
/ZgzZ @*
š
ƒ lpÔå ª ÂZ
# ¶V¹‰
Ü z k Q i ZzW
X å@*
™ §ÐkZ „:gzZ 8 ŠÃÑ

DQQ ” †ñ^fÓÖ] h^jÒ E

et

†n4 Õ^ßÊçì—3™

ei
sl
am
i.n

ãZ ì ;gY `~ kË{zÔ ¬Š [Zpä ¿qZ
G $M
ïE¢Né›G
Æ k Qèu +pq
-Z  ¬Š™&
× ðƒ kC?
Ø Mú~

.d

aw

at

Zq
-Z~ãZÔ ZhzŠúÌèÔ ZƒZ9v¸™ Z<
Í {zÔì ;g M `~
G;XNE
(Mq
-Zg0
+Z ¬Š™7
-Ä~ñ ¥
/ä kZÔ Š
HM} h W J /
¥
Z,

w
w

G;XNE
(Mt [Z ! c*
Ð M !}™ H Â}™ Zg e ï
M ôáÅì $
,‚

w

Ô c*
MÃ|
# gŠq
-ZÐQ~ ãZ !èu +púÂì $
,‚u*

CqZt {z Ôˆƒ ~9¤5q
-ZpŠ
HvÐ 5Åk Qt
¹t  [Z Ô ìg çQG.M·Nà a
Å5kQ™ïVâzŠ ;a { ( qZgzZ
QgzZ ÇVî Y¤
/~gzZÐBZ e^»5ìaVâzŠtd
$k c*
Z<
Í

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

17

Xì (J
-íŠz¥ ™ Zg vð7,
Šz¥ ™6,
íƒÌV˜? ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

%MÏZ {z ÌZX ÇVî Y 0ˆ» $
ßÃÅkZ å~Š á‰æMG
,‚gzZè
9
/OŸF
ÉÅßgzZ Š
Ë (Z¼~] åOE
Hƒw'~Å
Wß{zgzZ ~ 7,6,õG
Æ

et

Ða
57
-eZXge »Vƒa VâzŠ „: Ô ;gsp »,
$‚zè: Zƒ

.d

aw

at

ei
sl
am
i.n

ñ¥
/
™h MoäkZgzZ 06,kQèÔ Z¤
/
nÐ x ZPŠtgzZ ˆ–

²N
X ˆÿ£ç MQX Š
HøÃkQ$
,‚gzZ c*
Š Z¤
/
~
&M
I I4‘M
7MRƒ ~{C
ÌÿE
Ù ~ u@*
V˜ ÌÿCMðà » ]çl“Lz øG
ì {z
G
Ì w$
+CZ i Z0
+Z » ë t Ìòð$NÐ6kZ LZ[Z'

w
w

ì 7 *Š Å äÎ Y (

w

ì 7˜Óì Y Å ]‡t
ÉÅ *Š~| !ǸòsZ{{ 
b§Å[Zp'åOE
]ñÔì Zƒ c*
Î’ Å ê G {z ì Zƒ c*
Å~ VŒg Å kZ 
gzZ ì *Š Š Zç'NÐ k~ [Zp Ñ!*
{gÃè X Ç`Q v Y {z 6,ä M

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

18

Xì @*
â

Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

{zÔìÐ Mì †³³³³³fûÎøJ ¥
/Ôì ðƒÐú Ôì ]ñèu +p

et

%N$
gzZyŠìa{ (zCzŠgzZаG~†fû Îø wqR} æE
,‚
9 »ßgzZìg^» {z&Ôì ÏåME
&i5{z gzZ]Zg
ãÃÅ *ŠîG
0OŸF

ei
sl
am
i.n

LÔ]Z åOE
É
Ô ( †³³³³³³fû Îøª) J /
¥Ô(]ñª)èy¨
KZ™ƒw'~ èE8E
wÈÃ( ]ZggzZyŠ ª) VƒaCz{ (gzZ ( $+wqZ ñZwª) $
,‚

.d

aw

at

&i Åk Qp ( ]ZggzZ yŠ ª) ìa VâzŠ {z1ì @*
,
'
Z'
,Ã5Å ÏåME
Y
NÔ Tg D çG.M·N
ƒg D »]ñ{z Ôì Cƒ ~g7 ] åO$NÅk Q „ V ð8E

w

w
w

Xì @*
Y
G
ÅM
Ç ñ3 »ðŠ Ð ãà êL ¬ Ç ñY ð$N ¤
/Z 6,ç8XLª èE
L j8
Ç ñD Äg Š c*…¸ : {g ÇñYkeì ,
$‚5³Ï$ ßø³Úö t
E
*% yŠ q
-Z
ì ]ñ æ:LM ì *
E
ì ]ñ æ:LM ì *
*™ á ™

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

19

Xì @*
â

Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

k>a* oÒ ½]†’×µö—4™
E

et

5LO_ ‹|
¢q äOq
-Z ÅÅ\¬vZ èg m,
+Z†0ç,’N**
åNG
E
9
-‡;XE
&N6,k QgzZì Š
o Z ç¸ÒF
Hc*
‚šÃê  ¬Š~[Zpä~:Ån²™ƒ

ei
sl
am
i.n

ÒM7N ~ñQ ~ ãZ Xì Š
Ѭ Ð ƒ
 XŠ
Hc*
Ñ Ã Y é¨E
Hc*
Š Äg

Q&N{z Ôzg ¦
Q&N Zƒ¬ÃyZzç'M0 ëÓL)ÅZ åNE
5“
Ô Jm
6,o Z ç¸ÒF
/Ð o Z ç¸ÒF

w

w
w

.d

aw

at

0 6z d
W Æ k Q Q X Z 7,¤
/~ c izŠ Ù Š „ Ù Š !{ M 1
Y
5“
0 yш Æ kZ X Zæ°L Y ~ cizŠ Ì{z ÔŠ
Hc*
Ñ Ã ëÓL)ÅZ åNE
E
5“
ƃ
 yZX Š

/~ cizŠ b§ÏZ Ì{zgzZ Š
HHçwLqà ëÓL)ÅZ åNE
.(Z c*
5LO_ ‹| å ú
0/ *
* åNG
7ÚS 'Ô Š
Hc*
ÑÃ\ M ! Ýð0.ÅZ çMG
ˆ

™g åäOX} 7,¤
/
gzZ ~g â m ™ƒ {Š ‚
Û päÅ\¬vZèg ,
m+Z†
E
ä \ M ¬Š ä ~ !nÅ Z}
.'Â ÌõJ/4]N ! Ýð0.ÅZ÷Z c*

Q

&NB‚Æäs
3N“NÃo Z ç¸ÒF
5LO_‹|1X 1™g ðE
vZ èg m
,
+Z†0/**
åNG

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

20

Xì @*
â

Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-):1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

Q&NÅ\¬
GI
iM4Xš Åo Z ç¸ÒF
OŠ QOŠ S ~ݬÏZgzZ¸`ƒlƒ"Ð ï
Dlæ†ne…H^‘…]HNOM”P t Ýç×öÃö ûÖ] ðö ^nuû ô] E

X¸ìgg â Vî 0*
B;

ei
sl
am
i.n

et

1a †i ˆni 1‰ …^â* oÒ …]ç×i ½]†’×ûµö

.–EèÑq !Ǹ òsZ { {
~ <Ñ [Zp » Ñ çLG

5LO_‹| ¬Š ä\WÌQX 7 k³r$ ³³uö
vZèg m
,
+Z†0/**
åNG

aw

at

Q&Å
Q&NªSzX¸k éhO 8Mg åMG
N \¬
¡M¾~A é›!NÆäg¦
o Z ç¸ÒF
/
6,o Z ç¸ÒF

w

w
w

.d

Q&NXì u −**
F,
!Ðg JŠ Åg ZŒgzZq
-g !*
Ð w!*
o Zç¸ÒF
„Z (,îÏ$Mé›!N»
9
-O;XE
$NÅ êE
iF
Ù Ôì îÏ7Mç'Mu‚¡Jt ! nÅ Z}
C
.Ô Çƒ Zƒ 3g6,ïGI
t gzZì
X Ç} 7,„ **

/
Ð6,kZÃq
-Z

^Þæ… ^Ò oe^v‘
ø

tE
L
&N
u" ~ èE. kZ s sR}g ø Ô7y‚ WîÏ7Mç'M»o Zç¸ÒF
û Êø!lø!ÝöE†Óùô Ëø³jøÚö
N¸D™ ;gxªgzZ D†Òô!Ô
5LO_‹|ç éE
) ÕäO‘**
åNG
58F

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

21

Xì @*
â

Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-):1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
E
G
¢
M

Q
$
¨
4N]N+ åOÉZ ÎN °
ø
#
ö
‹|:D â

Û ÿ pçÏÖ] äô ³³×³Ö] èÛ³u …ø ä³³n׳ ö L
á ö„LðG
5LO_
èg)Hî0<Ez®ÅyZ™NŠ D zgg !*
-ZÃÅ\¬vZèg< Zz¦0vZ†**
q
åNG

et

ÒgÎ 16{g 0*
)= :c*
â
Û ?ì c*
Ñ¥ä ]!*
¾Ã\W: Ån²ä \¬vZ

ei
sl
am
i.n

ÔŠ
HWŠ c*

Û t» Ø$ qøæø ˆ$ Âø ( {”Š§Zz~*%

äÿ Ûq†iE

aw

at

ä~ 1yYÂt( ƒ:6,c izŠg ¦
/»T7(Z ðÃ~?gzZ Vá^ÛmŸ]ˆö ß³Ò
E
M kZ~ }Y7tpì **
ÇVj™ÿuLqÌ] éE
C+Ð
ƒ4ZŠ~kZ

.d

D NPU ” XX…^ß$ Ö] àø Úô Ìmçíj$ Öø](TSPT &m‚uROM ” P t ÜÒô ^v×ûÖô Õ…ø ‚û jøŠû Ûö ûÖø]EX7c*

w

w
w

*]†Ú 1‰ ^â*ö…ô]æ

Šܳm†³Ú åÿ …ç³³‰!x%Vz³Z.
}½p»yZç°Z:x Z™ î0E

( ~ }g !*
Æ äg ¦
/Ð c izŠ ª) ó óJ ™§Zz L LÔ Â ~71 e
$W

EG

5LO_ gzZ \¬vZèg î~©Q8Mé5E"NåMG
5LO_‹|
{)zÅ\¬vZèg< Zz¦0vZ†**
åNG
^ãø ×ö ³ìô ]ø pÆ XX^âø ö …ô]æø ZZ~pÖZyZÆ*™ÈWŒ
Û ¶t]!*
~wìÆ

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

22

Xì ]gÓn}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

kvi QUU”MLt xni^ËÛÖ] é^Ά³ÚEó Xó Æ( äƒ4ZŠ~c izŠ ª)
DOOT ” é†Ê^Šù Ö]…æ‚fÖ] ( NPU ” …^ß$ Ö] àø Úô Ìmçíj$ Öø](RNNS &m‚vÖ]

et

Q&N
" o Zç¸ÒF
5F
ì { ZgÅw‚g ZÙD{ ¦åME

aw

at

ei
sl
am
i.n

» ½ ]†’×ûµö Ô ñâ

Û 3g6,ë Ø$ qøæø ˆ$ Âø !ǸòsZ{{
E
N
E8
M¢E
{
5
9
G
N ì sî„ e
5LO_‹|îF
@L+ éE
5F
Ðm\¬vZ î*g nÈ0 ÿG **
åNG
$.^
Q&N:ì w ðG
Q!M
©3E
" ^ »o Z ç¸ÒF
5F
"m
6,zZw‚g ZD
Ù õ0*
Ôì { ZgÅw‚g ZD
Ù {g åME

w

w
w

.d

&NX Æ',Z',w‚g ZDÙ õ0*
w!*
o Z ç¸ÒF
gzZÆ äF,Qn w‚g ZD
Ù õ0*
ÔÆ
9
-MO;XE
$NÅ êE
iF
Ð6,kZì Zƒ¯ 6,ïGI
{ zgzZì F,
!Ðg ZŒgzZq
-g !*
{Š c*
¯Ð
&Lzgz$¯
X ǃwJ åHE
) !*
Æ$Øqøæø ˆ$ Âø Z.
}½p Çng ¦
/{z

D læ†ne änÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]H OPP ” é†Ê^Šù Ö]…æ‚fÖ] E

†¿ßÚ^Ò 1Þ…ˆ+ 1‰ ½]†’×µö

G
# σ „gg ¦
Z
/H‰
Ü z kQ ! < g ð‰{$ !Ǹ òsZ {{

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

23

Xì @*
â

Û wi **
¤gÎ6,
k Q \¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

G
ìg wÅÇÔ Çƒ ;g ‚'
,v W™{ ¦6,éZÎ `gÎ~ #
Ö G
é5¢LÈZy
ŠgŠ,ZÐVƒ‰ W~Œ™.
Þ QwŠÔÐVƒ‰ OFÔÐVƒ

.d

aw

at

ei
sl
am
i.n

et

Q&N~ ]Ñq u**
äg¦
/Ð kSX ǃ 7gŠ³% » äg¦
/Ð oZ ç¸ÒF
5_NzgZ çO‡Mz !ÔyZUz yZ âsš
zi!*
ÜÔgëg ëE
/
ÔŸ !*
zg!¤~EŠ c
E
E
5{M¢N**
/O² õH
/O4X gzZÔi!*
4Mh!NõH
5_‹|É 7~
5H
ÿG
åNG
# qÅäƒ} åHE
L Z™
$L_Æy¶
GG3O¢E
Æ$سqøæø ˆ$ ³³³Âø Z.
}½pþE

¬Èâ

Û ÆÅ\¬vZègnÈ0
E
Q&NáZzggZæEE
%zM ýG3B+gMzZgZizgz$:
XÐB™g 0*
ã‚7 ÃoZ ç¸ÒF
L

w
w

&NÇ}g/
¦Ðo Zç¸LÒF
qZÙC

w

EG
5LO_‹| ànß³Úô ç+ ³Ûö ³Öû ] Ýù ]ö 
ì ~z%Ð\¬vZègî~©Q8MéE
5"NåMG
E
g‡B&N
5!OZ=:c*
á Ôê E
§âÔx™ Z§ ð{N8N 
ì åG
â

Û ä êÐO]zh Kzm\¬vZ-xŠ WµÓ
E
E
E
n²ä~XÐVƒ7ÿ7LZŠ~v W{z¸çwLq~änfôm‚øuögzZg$
+
ÒzçE•M
:c*
â

Û 7tä\¬vZHêЇ]zh Kzm\¬vZ-zØ$ qøæø ˆ$ Âø ä×#Ö] Ùø牅^m:Å

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

24

Xì ]gÓn}g vt—"z™]ÒÅu 0*
Šz¥™6,
í( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

(Z ðÃ~?gzZ Vá^ÛmŸ]ˆö ß³Ò äÿ ³Û³qø†³i

oF× áø^³Òø t ^âø ö …ô]æø Ÿø ù]ô ÜûÓö³ßû³Úôù áû]ôæø

„g}g vƒ:6,c izŠg ¦
/»T7
E
Xì ] !*
ðƒ~IgzçwtM 6,õ&O fÆ

ø eôù…ø
0 ÷^nù –ôÏûÚ$ ^÷Ûjûuø Ô
DSM Üm†Ú åÿ …ç‰ MR å…^µ E

ei
sl
am
i.n

et

G
:‹7ä ð$NHÔ c*
â

Û ä êЇ]zh Kzm\¬vZ-\W

Vß Zzg eëQ Vá^ÛmŸ] ˆö ßÒ äÿ Ûqø†³i

0 ^n& %ô qô ^ãø nû Êô

àønû Ûô×ô ¿# Ö]…ö „øÞøæ$

DSN Üm†Ú åÿ …ç‰ MR å…^µ E

.d

aw

at

~ kZ ÃV ð.ÅLªgzZ Ð BX Ã
YN
H
4£²Ð
X}¤
/.
Þ ÆV ð3E
,Š hg

]çû ³Ïø³i$] àø³mû„ô³Ö$] o³rùô ³³ßø³³Þö Ü$ ³³$ö

w
w

D læ†ne èʆÃÛÖ]…]HPNTM &m‚uQLT ” P t äq^Ú àô e] àßø‰ö E

w

1+ 6m<µ †+ 6nÚ Üß$ ãq ànÚ†ôrÚö

Ãq
-ZC
Ù  Zƒ x¥Ð e
$Zzg kS !Ǹ òsZ {{
4E
5!L¸áZzp
ÐN Yn X èEG
pgVz³Z.
}½pX ǃ**

/
Ð cizŠ
Y E
9 4)ÅL
-MO;XE
?&gzZ
Ôìnçg ZØŠ ð•Z ! { W ! { W !{ WXÐ,7,æ°L~ ê èEG
ªz}çLE

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

25

Xì @*
â

Û wi **
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) :1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

X Dƒ7g ZËÐêƒZpëÌQ!ñ;! ñ;
E$E
©
@*
ƒ 7g »$
+øL Þ [¦ @*
ƒ7g ZÜ Ð Vƒk
Hñ; wŠ

ei
sl
am
i.n

et

"MVYwŠ1Ðê ì à Zz UI'[ Z Ñâ Å÷‚t
5E
@*
ƒ7g Z åG
II
@*
ƒ 7g ZŠ™ Ð Vƒk
H{ À 0* Cƒ 7b &S øbLÃVz™ÄÑÍ

at

ƒ WÉ}÷} Z ƒ WÔÆ [g} Z
9Z
@*
ƒ 7 g F » Vƒk
Ht é£OF

w

w
w

.d

aw

GE
4O]ñƒDÑs§Åx!SÃyÒ!ǸòsZ{{
Åï
E
G
4O]
4
5
u
L
G
§Z]
.@*
X Vƒ@*
™ÿ q]ŠXÅä™yÒ[ZŠWgzZ è PgzZ¤
D
\I
E
E
MÔª
.
Ð

I
u
M
G
O
8
M
$
Q<XM\I
3
vZ ö ï E
Ä)
,î0` ð Ôe
$Z@Ä)
,üL ÔØgÈY õ§‹M{!Ô lç$ ³fö Þö Ó éhI4E
‚g
GE
GE
4O]~÷äT:ìy¶
3O8E
kQÅk³f$vø³Úø Ð ï

Èâ

Û »êЇ]zh Kzm\¬

E

G3O8E
ƒB‚}÷~ ï
{zÅkf$vøÚø ÐíäTgzZÅkf$vøÚø Ðíä
D læ†ne ènÛ×ÃÖ] gjÓÖ]…]H MSQ &m‚u QQ” Mt( xneô^’Ûø ûÖ] éö^ÓWû Úô E

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

26

ø ’Ú áô^Ú†Ê
XÐg D™g lZc kZ º
Û Çìg –~ [ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ Âä T ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_

E
4G
54O]N
,™x»ë »+Š ,™x¬ èG
áZz ¶æ y›N Yƒ(

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

et

‚Û$ vÚ o×F  oÖF ^³Ã³i äö ³×#³Ö] o³×$³‘

ei
sl
am
i.n

o³Ò Íæ†ö³uö l^³³‰ 1³Òó ó ä³ß³m‚³Ú س2ZZ
Ùçãµ oÞ‚øÚø 7 1Ò Ü 1içq 1‰ kfŠÞ

aw

at

z™wEZ]{D û1ü: êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu1ËF _ø ³’³Úáô^³Ú†³Ê

.d

E (ì O
wÁª )Xì @
*
ƒg Z ð^N{z c*
Íì @*
Đ D J
-Z
# òŠ M

w

w
w

c*
Z Q @*
kh ĬÐÜ D û2ü D NLUR&m‚³u MMRM” Ü×ô³ŠÚö
Ü Ë Dg@*

QgzZ tZæQ ¡ @* 
J¦¬û3üñYò ƒ {)zè
X J¦QØg @*
Q*
@ tQ¬
ÂêD ðÃÐ~?Z
# : êЇ]zh Kzm\¬vZ öЇu 1ËF ³_ø ³’³Úáô^³Ú†³Ê
N !*
Â}g @*
QZ
# gzZ ce ã™Y Z’S Ð +
$Y ( S¦ª) N ZŠ

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

27

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥ ™g !*
ÎzŠîœ.N9E

et

"S Ð +
5LE
~ Ü Vƒ 0*
( J¦ª) Vc*
ZŠ @*
ce ã™Y Z åG
$Y ( yZ ª)
E
G
îNš,
4D QTQQ&³³m‚³uRQ” P t p…^³³³í³³öeEXìg ~æ:LW~äg @*QgzZwÍZ
E
KVƒ 0*
J¦¬ìt ¬‰
Ü z Dƒ ÿ7LZŠ~K:ì ~ ~g ØZ

ei
sl
am
i.n

ƾ ZŠÆKXáïVƒ 0*
tQ¬ †РKZ
# gzZÇg ~
àÛF³u†ù ³Ö] îG*9gmy { Ÿg£Zx â Z ]|dZXìg ZØŠ¿6
,
$ukZ‰
g
Ü z

aw

at

™wïÃVƒ 0*
z Q¬Âƒ**
Y~KZ
# :ì c*
â

Û Š
á g Zti»kZ ä

.d

# gzZXƒ4ZŠ~K™wï *
Z
@Ð Vƒ 0*
ñ¦Q kÄg6,D

w

w
w

wï Vƒ 0*
J¦Q k Äg 6,D ™wï Vƒ 0*
tQ ƒC
Ù !*
ÐK
(w6Z ,
-h
+
Û 530m5` ~gØZ G

î5X4,)X k X tQQ k X @
* 
J¦™

G
"N åG
5LO_ ‹|ä Ëû5ü}™wEZ @*
é5E 
:**
®]gúgzZ:ZŠ%Šç'Mû4ü
-Z ¹Ð \¬vZ ègȬ
Xì =D ( b§ÅVzŠ%) ]gúq
ðâ

Û Ò6,V¦úãZŠ%ä Åzm\¬vZ -vZ ÎN Îg :c*
â

Û ä V,Z

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

28

Xì @*
â

Û wi**
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-):1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

ä³Ïm†_$ Ö] …ö ‚e(䳳óm†³V$ Ö] …ö ‚³‘ D PLUU&m‚³uTP” Pt Hæü ]Hø çeö ø] )Xì
4WÉñ) ÕäO‘‹|
V¦úª:D â

Û ~ ÁZvZ îG*9gmpZZëZ·? éE
5G

et

» V¦úgzZ VzŠ%~ X'!*
x Ó{zÉ ce < 7@* 
: ZŠ%Ã

ei
sl
am
i.n

( ä™àÕª) ä™g (Z äË Å}uzŠÃq
-ZC
Ù ~ yZì @*
ƒiq
Ð Z

Mé)&NÐ
GšM$E
X ÅŠ%]gú: Ô}™g (Z ( i§) äË Å]gúŠ%: Ôì ï

aw

at 

kg @*
Z D Â$Z
# û6ü Däßm‚ÛÖ] èfjÓÚ RQ ” MRä’ù u <ѧ·E

.d

ñ0
+
zZ ( ì Ìt :
Lq
-Z » 4Ù) û7ü D 0*
x Zg WxŠÐ kS

w

w
w

GLÅzŠL L**
½]Zg¤
/Zì–~ó ówZzi" ï
™: J¦ÃkZgzZ9ŠÃD
g-i ©”)Xì ª»kZ {zì Í™yW6
,
kZy-Â;g Z7,
J0
+
zZ @* 

NàEZ (596m5z
Vzg ZD
Ù Å b§ b§X £Š™ J¦ ƒ Z7,tQ @*
ð8E
E
G
G
4O]
G
4
5
N
N
G
µ
$
3
4
»
N
G
0
16 î~O 8 <Ñ § ·Ô ï
z
Š
·
,
Å
Ü
=
Z
î
c
I
è
E
E
E
G
E
4O]
4
5
u
L
G
S!OåL˜ó ó[ZŠ WgzZ èG L L[ÂÅ] éC§MrM1202 ( ],304)
ÿ q îG

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

29

Xì @*
â

Û wi**
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-):1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
GG3OE
"F,Å V ðG
34O]X # 7,gzZ <
Æ òsZ ‹úŠ=§¢ +4q
-Z » ï
E
E
G
L¬~V ðÒ¡L‡ã åM$M
XìÌ^Z½V ð34O]B‚ÆwÎgÈ é¨G^I
E
4G
54O] I
g~ ¶ ‡ èG

ei
sl
am
i.n

et

g ~ ¶‡ ¤g Uß

%M Ð ƒ 0* g ~ ¶ ‡ ÁiÏ V ƒ
g ~ ¶‡ QæME

‚Û$ vÚ o×F Â oÖF ^Ãi äö ×#Ö] o×$‘

= g³nfôvø ³Öû] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

aw

at

=]<µ †+ ä3ùe 1‰ ÙˆôßÚ p†‰æ*

w

w
w

.d

Æ \Wg · ãæ ¿â Z q
-Z Ŷ ‡ ã åM$Mc ø’z (,
F
E8
NVƒ @*
kZ¼ » ð¸òsZq
-ZÆcZ™Ü=Z[!*
îF
@L+ éE
5F
™g Z ¦
/lÍ
$‰ZÆ '¸ }÷~| ]ê
È°¬ ðE
PNQ x ZZ xø:ì yÒ b§

E
¡
Ñ
»yZyZgzš ÏS X¸6,
^~ õ L ‡ã åM$MÆyŠ 12B‚ÆwÎg
&M
.( ~uzŠ Å]g q éE
hzŠ™ Z<
Í á Zz õÑOCM X Z 7,¤
/Ð wçE
LE
5O!Nã åM$M!‚zŠ

&NâZ} 7,
5ÒE
Å]ªÅVÍß1X Ça {0
+
iV¹îF
@O+E
ÑZzä¤
/
Ð6,~åE

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

30

ø ’Ú áô^Ú†Ê
XÐg D™g lZc kZ º
Û Çìg –~ [ Âk Qx **
Z÷J
-Z
# –u 0*
ŠzgŠ6,í~[ Âä T ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) : 1FË_

#Z‰
X-LE
Hƒ Z9#
Š
Ö s 9Zƒ @*
zg éE
5O!Nã åM$M{z ¬Š Z
# „g: é<G
Ü Ë kQ

ei
sl
am
i.n

et

E
¡
/O!N ã åM$MZ
Ñ
$OZÆ õE
LZgzZ ñWy™^ßÐ õ L ‡ ã åM$M ðE
# !ì
E
¯‚ft»yZX H ZŠ Z]» Ø$ qøæø ˆ$ ³Âø Âc*
0*
u VÇÇ!*
Ãõ/!N ã åM$M
E
EE8N
+
¡
Ñ
%
M
E
F
îF
@L é5 X 5ÃÚ ŠÖ™{0
+
i (Z ì •
 æM Å õ L ‡ ã åM$Mƒ
 t
GG3OE
"t‰
yŠ 12~{ â 12Øù qøæø ˆ$ ³Âø ä×# ³Ö] ðø ^³* á]ô Å ï
Ü ËÏ QäVrZ

aw

at

E
¡
Ñ
X ÇVz™^~ õ L ‡ã åM$Mc

w

w
w

.d

E

g~ õÑ¡L ‡ ,™ ÿ®Â Ç }™ e
$ñgzZ } ™ «™„g
E
g~ õÑ¡L ‡ g #
Ö sƒ
 ð㧠¬ ðà ƒ X› q

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

E
H ÂÅ Vz ç¤L)Æ Vz³ Z}
.{ Zg !Ǹ òsZ {{

ÅVz³ Üm†Ò äö×#Ö] X 'hg7ËÃˤ¦Å Ø$ qøæø ˆ$ Âø !ì ]!*
G;XNE
AO+EáZz ä¤
(M]gŠ
Ö sV-» õF
#
/Ð w2~uzŠ X ì x„ ï

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

31

N¯ zg6,íäT ( êÐO]zh Kzm\¬vZ-) 1FË_’Ú áô^Ú†Ê
XÐVƒs é›!N{ k
HÆw ‚ÎzŠÆk Q J 7,u 0*
Šz¥ ™g !*
ÎzŠîœ.N9E

$ é¹8L 0Z ]ª {Š c*
e
i ÌÐ kS ØWX ì ]gŠ î0*\I™ G **
Y {g
E8
NØâ

8MÕä$N
îF
@L+ éE
5F
Û î~E

et

=]çaö ‚ÚS †øe å‚Þ‡ ä3ùe 1‰ †fÎø
’N

ei
sl
am
i.n

5LO_‹|ànßô Úô ©ÛöÖû]†ö nÚ]¿Å\¬vZèg WZ¾zg Ãç, **
åNG
qZ

(Mð4NX]g ðrNÅd
%M!*
G
LZ ðANXE
W X c*
WB‚Æ d
W LZ ~ •
 æME
ï
L !}

.d

aw

at

\!*
yZ ä ~ c*
â Û
™NŠÃyQ äÅ\¬vZ èg \WX ¶QÐ åÉLZz
G;XME
(MéhMI!NÎyxgŠÆVœ
X @Š7~gzZ ËL¬Ð kS @Š ï

w

w
w

AO+EkS ! { Y à¬:Ån²ä åÉLZz
¢LZz » õF
~X ì d
$¾z Є e
$.îœG
G
.NcLƾÃkS ê'N:¹ä~çÔ å~ùÆVâ îF
ŠçF
@O+E
tÂÎäY6,
^

.NcLÆVz³\¬vZÃkZ ä ~ L L: ¹ä ~ ?ƒìg YÆ™
ŠçF

E
‡G
©M!N
( È) ÿ¨ Ãy Âc*
W™^ßÐ^Z
# ó Xó H
è ÂX]â ¥Z
# X c*
0*
G
G"
×zgq
-Z Š
H6,†³fû Îø Åk Q"7,î@+LÃ~Ôì [ƒw é¨G3LE
Z » ~ç`

h]çì ˆnì oߊ߉ …^2

32

Xì @*
â

Û wi**
¤gÎ6,
k Q\¬vZ J 7,
u 0*
Šz¥ ™û%Î6,
íäT( êÐO]zh Kzm\¬vZ-):1FË_ø’Ú áô^Ú†Ê

E
N
Nt¶( Â~çeÎä~X ¬Š6,
gzçwM~?÷îÏ›^I
†³fÎøÅk QîÏ›^I

et

+e~kQVƒ8 Š H Â~ŠÅ†³³³³³fû Îø #
0
ZX ÇVdŠ™ŠÅ
O!Nã åM$M‚
;gö™ŠÃcQŠ/
¤Šg ZÆVâ ðƒ ~ç'Mì Šñ é5E

ei
sl
am
i.n

G
}g ø ‰
Ü Ë D Y6,
^ä ð$NÃTì îF
@O+E
{ztL L:ðWi ZzWÐ (!ì
G
A+NÌ{zÂ@*
.NcL}g øÌÃ~ç¤
.NcL
ÃôE
Y™ŠçF
/ZÔwe$â Rá Ô åHŠçF

aw

at

Dänù Þô^e(†$ Ö] lö^uçjöÊö E

.d

‚Û$ vÚ oF × oF ³Ö^³³Ã³i äö ³³×#³Ö] o³×$³‘

ó Xó CYï

= g³nfôvø ³ûÖ] o³×ø³³Âø ] ç³³×%³³‘ø

w
w

1òrm * c*çÒ c†‰æ* †Ò b<µ äÖ^‰…ô äm

w

èfjÓ³³Ú~{)zŠ ~µgzZkZ²ZÔ]¬½ZÔ]â½Åa~Š 
á

Ô¾[ZNÆ™„íŒ6,VßYã åM$MgzZb‚g{Š™ù
á Æ äßm‚ÛÖ]
"/ ÃVƒ Ç
w©»p
pg b‚g Ì,
6 Vâ » ™ KZ c ¶Š ~  [Z N ïGLG3OE
BO+Ec*
Š°qZ Ái Z Á: ;â ~ yyÆîÏOCM&MLZ)§¢ÆV ðF
VØz
Û g¶Z Ô ¯
GE
X î~ðŠ Å]úŠ Ån™ àí»VßYã åM$M*
c !‚g Z½V ð34O]