br. 5 - uni 2011.

~~DII~······~ ~.~~~~
Postovani citatelji,

uvodna riJeC

U prilici smo Varn predstaviti peti broj "Banovickog registratora", broj u kome je zabiljezeno sve ono sto se desilo na podrucju opcine Banovici, u periodu januar - maj 2011. godine. Nastavljarno ispunjavati svoju primamu zadacu koja narn je data sarnim imenom - registrirati sva zbivanja u Opcini, ali i biljeziti uspjehe pojedinaca, udruZenja i s1., ostvarene u Kantonu, Federaciji i Drzavi, Nas osnivac, Opcinsko vijece Banovici je na 31. redovnoj sjednici, odrzanoj 30. marta 2011., donijelo zakljucak kojim nas obavezuje da informirarno javnost 0 rezultatima glasanja na sjednicarna Vijeca, u pogledu svih akata koji se usvoje. Mi tu obavezu u ovom broju ispunjavarno, i upravo prve stranice "Banovickog registratora" posvecujemo pregledu rada Vijeca u prvih pet mjeseci ove godine. U formi izvjestaja obradili smo tematiku sa svake odrzane sjednice, uz navedene rezultate glasanja 0 svim razmatranim aktima. Dvije stvari, u ovom broju, posebno su vrijedne paznje, To su zacjevljenje korita rijeke Litve - preko puta Rudnicke direkcije i uredenje "Zone B" gradskog podrucja, Kao sto jednom prilikom rece Opcinski nacelnik " Ideje postaju realnost, ono sto smo obecali poceli smo realizovati", pocela je implementacija velikih i skupih projekata, 0 kojim se u Banovicima dosta pricalo, Zacjevljenjem korita rijeke Litve stvaraju se prostome pretpostavke za realizaciju najveceg turistickog projekta u BiH - "Turiticka uskotraena pruga i Muzej rudarstva i zeljeznice" Banovici; a uredenjem "Zone B" omogucit ce se izgradnja vise individualnih i kolektivnih stambenih objekata (u centru grada), sto je isto tako vazno ako se zna da nije bilo intenzivnije starnbene izgradnje u poslijeratnom periodu. Period koji je iza nas obiljezila su ulaganja Opcine u uredenje lokalne infrastrukure po mjesnim zajednicarna, kao i aktivnosti na unapredenju poljoprivredne proizvodnje i razvoju turizma. Mi u ovom broju "donosimo" sarno ono sto je do sada zavrseno: zaokruzenaje prva faza rekonstrukcije sekundame vodovodne mreze gradskog vodovoda; asfaltirane su nove putne dionice u Gomjim Pribitkovicima i Odzaku; Opcina je obezbijedila zdravstvene markice za pripadnike romske populacije; u cilju unapredenja poljoprivredne proizvodnje odrzano je niz savjetovanja za zainteresirane poljoprivrednike, a Centralna manifestacija obiljezavanja 1. maja, Praznika rada za TK odrzana je na izletistu Mackovac, N esto vise 0 navedenim dogadajima pronaci cete na stranicarna Registratora. U ovom broju pisemo i 0: obiljezavanju dana mjesnih zajednica, posjeti Vlade TK i Asocijacije "Fatrna" BiH Opcini, tradicionalnomReliju Brcko-Banovici, radujavnih ustanova, udruzenja i pojedinaca. Mnogo je stvari zabiljezeno, zanimljivih ili ne na Varna je da prosudite. A da bi dali realan sud trebate procitati peti broj "Banovickog registratora". Zelimo Varn ugodno citanje i svako dobro do narednog broja! E.K. r----LiSfJJie~uijppl~saanntu~~uam~awnillgw~ilal()IX~nS~~StU~~1uzlil1ID~~~I~l~~---~ registarskog uloska 3-99 (Rjesenje broj: 032-0-Reg-09-001721 od 13.01.2010. godine) Izlazi povremeno. Rukopisi, fotografije i magnetni mediji se ne vracaju.

Osnivac: Opcina Banovici Opcinsko vijece Izdavac: JU "Centar za kulturu i informisanje" Banovici Direktor: Mimes Brigic Glavni i odgovomi urednik: Edin Kovacevic Zarnjenik urednika i lektor: Safet Berbic Redakcijski kolegij: Fuad Brigic Edin Kovacevic Sanela Haskic edjeljko Maksimovic Sabrija Kahrimanovic Sonja Zivkovic

Sanela Haskic Senad Mahmutbegovic Sabrija Kahrimanovic Foto: Banovicki

registrator

Tehnicko uredenje: Alen Mujkic Adresa redakcije: 7. novembra br. 4 Banovici 75 290 Telefoni: 035/871-455,871-456,871-457 e-mail: registratorlist@yahoo.com Starnpa: .Printcom" d.o.o. Tuzla, Mije Kerosevica br. 20

3.

br. 5 - juni 2011.

Pregled rada Opeinskog vijeca Banovlel u periodu januar-maj 2011. godine

ODRZANO PET REDOVNIH, JEDNA VANREDNA v I JEDNA SVECANA SJEDNICA

v

IzvjestaJi 0 ra(lu opcinskili organa, javnili ustanova i pre(luzeca iz 2-010. go(line, liio i programi ra(la za 2011. bili dominantna tema redovnih sjednica. Nacrt budzeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu razlog oddavanja vanredne sjednice. Sveeana sjednica uprilieena u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti BiB.
Pise: Edin Kovacevic 27.01.2011. - 29. REDOVNA SJEDNICA OPCINSKOG VIJECA BANOVICI

29. redovna sjednica Opcinskog vijeca Banovici poeela je razmatranjem Informacije 0 radu Opcinskog vijeca u 2010. godini. Kako se 0 informaciji ne izjasnjava ista je primljena k znanju. Jednoglasno je usvojen Izvjestaj 0 radu Opcinskog pravobranilastva za proslu godinu, a vecinsku podrsku vijecnika dobili su i programi radajavnih ustanova za tekucu, 2011.: JU "Javna biblioteka" Banovici (usvojen sa 22 glasa za i 1 suzdrzanimBPS), JU "Centar za socijalni rad" Banovici (usvojen sa 16 za i 7 suzdrzanih-Sfrl', SBiH, BPS) i JU "Centar za kulturu i informisanje" Banovici (usvojen sa 16 za i 7 suzdrzanih- SDP, SBiH,BPS). U drugom dijelu sjednice razmatran je i prihvacen Plan i program komunalne usluge odrzavanja cistoce i odrzavanja javnih povrsina za 2011. godinu (20 za, 1 suzdrzan-Bf'S); data je saglasnost (18 za, 5 suzdrzanih-Sfsl', BPS) na Odluku 0 utvrdivanju prosjecne konacne gradevinske cijene 1m2 korisne stambene povrsine za 2010. - u iznosu od 600,00 KM; te vecinom glasova vijecnika (22 za i 1 suzdrZan-BPS) prihvacen je Plan i program upravljanja, uredenja i odrzavanja gradskog grobljamezarja Banovici, i cijena te usluge. Na 29. redovnoj sjednici vjece je donijelo i dva zakljucka, U prvom, sa 16 glasova za i 7 suzdrzanih (SDP, SBiH, BPS), dalo je saglasnost Opcinskom naeelniku da poduzme radnje potrebne za produzenje vazenja zakupa zemljista od strane Plantrans-Dijabaz d.o.o. Banovici, pod istim uslovima kao sto je regulirano ugovorom. U drugom zakljucku, usvojenom sa 22 glasa za i 1 suzdrzanim-Bl'S, nalozeno je RMU Banovici da izda svoje misljenje 0 mogucnosti podizanja gradevinskog objekta za naselje Jezero s obzirom na izvodenje rudarskih radova, ada osnova za

izdavanje tog misljenja bude Studija 0 uticaju podzemnih rudarskih radova na povrsinu terena i objekte u zoni eksplatacionog podrucja RMU. Dostavljeno misljenje bit ce obavezujuce i za projektante i za izvodenje buducih radova.
28.02.2011. - 30. REDOVNA SJEDNICA VIJECA BANOVICI OPCINSKOG

Izvjestaji 0 radu Opcinskog nacelnika i Opcinskog organa uprave opcine Banovici, rjesavanju upravnih stvari u upravnom postupku, i radu Omladinskog centra "Pinkland" Banovici, za 2010. godinu, bili su tema prvog dijela 30. redovne sjednice Opcinskog vijeca, Dok su prva dva izvjestaja dobila podrsku vijecnika (usvojeni sa 15 glasova za-SDA, 4 protiv-SDP i 3 suzdrzana-SBiH i BPS), godisnji Izvjestaj 0 radu OC "Pinkland" vracen je (vecinom glasova) predlagaeu na doradu. U nastavku sjednice raspravljalo se 0 Odluci 0 stipendiranju ucenika i studenata sa podrucja Opcine u skolskoj/akademskoj 2010/2011. godini. Donijet je zakljucak kojim se zaduzuje Opcinski nacelnik da formira komisiju (radno tijelo) koja bi trebala, za narednu sjednicu, pripremiti izmjene i dopune pravilnika 0 stipendiranju ucenika i studenata, a s ciljem da se prilikom raspodjele sredstava prioritet da, uz ostvareni uspjeh, i socijalnom faktoru. Nakon usvajanja zakljucka, Odluku 0 stipendiranju ucenika i studenata nije prosla, 7 vijecnika (SDP, SBiH, BPS) je bilo za raniju odluku, a 13 (SDA) je ostalo suzdrzanih, Opcinsko vijece Banovici, na 30. redovnoj sjednici, usvojilo j e Plan i program odrzavanj a cesta na podrucju Opcine za 2011. godinu (13 za-SDA, 4 protiv-SDP i 3 suzdrzana-Sllill, BPS), razmatralo je Informaciju 0 radu Policijske stanice Banovici za 2010., ina karaju donijelo nekoliko rjesenja iz oblasti imovinsko-pravnih poslova.

4.

br. 5 - juni 2011.
30.03.2011. - 31. REDOVNA SJEDNICA OPCINSKOG VlJECA BANOVICI 31. redovna sj ednica Opcinskog vij eca Banovici ostat ce upamcena po ucinjenom humanom gestu: u nastojanju da se pomogne prijate1jskom narodu Japana, nastradalom u zemljotresu i cunamiju, Vijece je dalo saglasnost Opcinskom naeelniku da iz budzeta Opcine izdvoji 30.000,00 KM za ovu namjenu. Kada su u pitanju teme 0 kojima se govorilo, izmijenjenje dnevni red sjednice, skinutaje prva tacka - Izvjesta] 0 radu i finansijskom poslovanju JU "Javna biblioteka" Banovici za 2010. godinu. Razmatrani su i prihvaceni Izvjestaji 0 radu javnih ustanova: JU "Sportsko-kulturni centar" (15 za-SDA, 6 suzdrzanihSDP, SBiH, BPS), JU "Centar za kulturu i informisanje" (15 za-SDA, 6 suzdrzanih-Sffl', SBiH, BPS), JU "Centar za socijalni rad" (15 za-SDA, 3 protiv-SDP, 3 suzdrzana-Sfrilf, BPS) i JU "Djecije obdaniste" (17 za, 4 protiv-SDP). Jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Pravilnika 0 stipendiranju ucenika i studenata sa podrucja opcine Banovici, nakon cegaje data saglasnost na Odluku 0 stipendiranju ucenika i studenata u skolskojlakademskoj 2010/2011. godini. Prema ovoj Odluci stipendije ce dobiti 45 srednjoskolaca (u mjesecnom iznosu po 50,00 KM) i 45 studenata (u mjesecnom iznosu po 100,00 KM) za deset mjeseci skolske/akdemske godine. Vijece je jednoglasno podrzalo Plan upisa ucenika u prve razrede za skolsku 2011/2012. godinu, a dataje i saglasnost na cijene komunalne usluge "odrzavanje cistoce i odrzavanja javnih povrsina" za 2011. godinu. 28.04.2011. - 32. REDOVNA SJEDNICA OPCINSKOG VlJECA BANOVICI Nakon sto je skinut s dnevnog reda 31. redovne sjednice Opcinskog vijeca Banovici, Izvjestaj 0 radu i fmansijskom poslovanju JU "Javna biblioteka" za 2010. godinu razmatranje na 32. redovnoj sjednici. Vecinom glasova vijecnika (SDA, BPS), ponovo je vracen predlagacu na doradu, a razlog za to bilo je misljenje Radne grupe za sagledavanje stanja u ovoj ustanovi. Grupaje iznijela stay da u vremenu izmedu dvije sjednice (31. i 32.) Upravni odbor nije zasjedao po izmijenjenom izvjestaju te da predsjednik Upravnog odbora ne moze potpisivati odluku 0 usvajanju izvjestaja. U nastavku sjednice vijecnici su raspravljali 0 nekoliko informacija: Informacijama 0 radu Biroa za zaposljavanje i Porezne ispostave Banovici, te Informacijama 0 izvrsenim inspekcijskim nadzorima sanitarne, gradevinske i komunalne inspekcije, i izdatim odobrenjima za rad i obavljanje samostalne djelatnosti na podrucju Opcine, sve za 2010. godinu. Iznijeto je niz primjedbi na Informaciju 0 radu inspekcijskih sluzbi, koja je ocijenjena sturom i prema misljenju vijecnika ona ne daje detaljan uvid u jako vaznu problematiku. Na sjednici se raspravljalo i 0 vise odluka iz oblasti prostomog uredenja i stambeno-komunalnih poslova. Sa 16 glasova za (SDA, SBiH) i 5 suzdrzanih (SDP, BPS) usvojena je Odluka o usvajanju plana parcelacije, lokalitet Sportska dvorana, gdje je predvidena gradnja dva poslovna objekta; i Izmjene i dopune Odluke 0 privremenom koristenju javnih povrsina i visini naknade. Sa 17 glasova za i 4 suzdrzana (SDP) prihvacena je Odluka 0 ustupanju zemljista (lokalitet Mackovac) na koristenje JP "Turizam" Banovici, te je data saglasnost ovom preduzecu da organizira manifestaciju "Prvomajski uranak". Vecinsku podrsku vijecnika (14 za-SDA, 4 protiv-SDP, BPS i 2 suzdrzana-Slsilf) dobile su izmjene i dopune Odluke 0 kreditnom zaduzenju Opcine kod komercijalnih banaka, u svrhu realizacije kapitalnih investicija, sa rokom otplate od 7 godina i grejs periodom do 24 mjeseca. U formi nacrta razmatrana je Odluka 0 placama i drugim materijalnim pravima clenova organa upravljanja javnih preduzeca ijavnih ustanova cijije osnivac opcina Banovici. Datje vremenski rok od 15 dana za amandmansko djelovanje, a svi dostavljeni prijedlozi, primjedbe i sugestije bit ce razmatrani prilikom izrade konacnog prijedloga odluke. Jednoglasno je data saglasnost za izbor materijala za poplocanje centra grada "Trg Zrtava Srebrenice", i podrzana Odluka 0 utvrdivanjujavnog interesa za prosirenje povrsinske eksploatacije uglja PK "Turija". 31.05.2011. - 33. REDOVNA SJEDNICA OPCINSKOG VIJECA BANOVICI U 2010. godini u budzetu Opcine Banovici planirani prihodi su realizirani sa oko 92 %, a rashodi sa 93,33 %, odnosno zabiljezen je visak rashoda u odnosu na prihode od 144.606,00 KM. Uprkos ostvarenom deficitu Opcina je uspjela izmiriti sve zakonom propisane obaveze. Ovo je sustina Izvjestaja 0 izvrsenju budzeta opcine Banovici za 2010. godinu usvojenog na 33. redovnoj sjednici Opcinskog vijeca Banovici - 15 vijecnika je bilo za (SDA), 4 protiv (SDP) i 2 suzdrzana (SBiH, BPS). Istim brojem glasova prihvacenje Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JZU "Dom zdravlja" za proslu godinu, te stanju zdravstvene zastite i pruzanju zdravstvenih usluga. Tokom diskusije 0 izvjestaju cuo se jedinstven stay da je primjetan napredak u radu Doma zdravlja i da je dolaskom novog direktora u znacajnoj mjeri popravljen naruseni imidz ove ustanove. Vijecnici opozicionih partija imali su primjedbu da je izvjestaj trebao biti potpisan od strane direktora, a ne predsjednika Upravnog odbora, te postavili pitanje kompetentnosti i legitimnosti clanova Upravnog odbora. Sa 13 glasova za (SDA), 4 protiv (SDP) i 2 suzdrzana (SBiH, BPS) vijece je usvojilo Izvjestaj 0 radu i finansijskom poslovanju JP "Litvastan" d.o.o Banovici za 2010., uz zakljucak Kluba vijecnika SDA da Nadzomi odbor i menadzment ovog preduzeca u saradnji sa resomim opcinskim sluzbama sagledaju problematiku, predloze preventivne mjere, te iste do stave za neku od narednih sjednica. Jednoglasno je data saglasnost Opcinskom nacelniku da iz budzeta Opcine, sa stavke "budZetska rezerva", odobri po 100 KM j ednokratne novcane pomoci za 104 clana sindikalne organizacije Tvomice konfekcije "Borac" d.d. Banovici; usvojene su dopune Odluke 0 privremenom koristenju j avnih povrsina i visini naknade na podrucju Ocine, kao i program razvoja zastite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreca opcine Banovici za period 2011.-2015. godina. Zucna rasprava vodila se oko prijedloga Odluke 0 placama i drugim materijalnim pravima clanova organa upravljanjajavnih preduzeca ijavnih ustanova, ciji je osnivac Opcina, Iako u predvidenom zakonskom roku nisu ulozili nijedan amandman na nacrt navedene odluke, vijecnici opozicionih stranaka (SDP, SBiH, BPS) bili su protiv dostavljenog prijedloga odluke.

5.

br. 5 - juni 2011.

NACRT BUDZETA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2011. GODINU RAZLOG ODRZAVANJA VANREDNE SJEDNICE OPCINSKOG VlJECA BANOVICI

N

euvrstavanje stavke za finansiranje osnivanja i rada JU Zasticeni pejzaZ "Konjuh", kao i stavke za osnivanje i finansiranje rada Opcinskog suda u Banovicima u Nacrt budzeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu bio je povod odrzavanja vanredne sjednice Opcinskog vijeca Banovici (7.3.2011.). Sa ove sjednice upucena su dva zakljucka kojima se od Vlade TK trazi da se u skladu sa zakonom, u prijedlogu budzeta TK za 2011. godinu, namjenski planiraju sredstva za osnivanje i finansiranje rada ove dvije ustanove. Vijece je jednoglasno donijelo zakljucak vezan za osnivanje i rad JU Zasticeni pejzaZ "Konjuh", dokje zakljucak koji se odnosio na Opcinski sud usvojen vecinom glasova - 19 za i 4 suzdrzana (SDP).

Vlada Tuzlanskog Kantona je na sjednici odrzanoj poeetkom aprila razmatrala i usvojila Zakon 0 osnivanju JU Zasticeni pejzaZ "Konjuh". To je potvrdila Skupstlna TK, 28.4.2011. godine, na svojoj sjednici, usvojivsi isti Zakon veeinom glasova. Isto tako, u budZetu TK za 2011. godinu, uvrstena je stavka za osnivanje i fmansiranje rada Opelnskog suda u Banovieima.
okviru kojeg se nalaze i izvorista pitke vode, sto bi imalo nesagledive posljedice po Opcinu. Iako je izmjenama i dopunama Zakona 0 sudovima u FBiH propisano da se uspostavi Opcinski sud u Banovicima, neuvrstavanjem stavke za njegovo osnivanje i finansiranje u budzetu TK za ovu godinu (uprkos ispunjenim prostornim uslovima), dovedena su u pitanje nastojanja opcinskih vlasti oko vracanja suda u Banovice, To bi znacilo da blizu 30.000 stanovnika i dalje moraju putovati 40 kilometara do Zivinica da bi dobili ZK izvadak iIi bilo koji dokument. Dakle, u oba slucaja posljedice bi osjetili gradani opcine Banovici, Medutim, treba znati da bi neuvrstavanjem navedenih stavki u budzet TK-a za 2011. godinu, bila dovedena u pitanje i implementacija zakona.

Neuvdtavanjem namjenskih stavki u budzetu TK bila bi dovedena u pitanje implementacija zakona
Podsjecamo, Zakonom 0 proglasenju dijela planine Konjuh zasticenim pejzazom, kojegje Skupstina TK usvojila 9. novembra 2009. godine, propisano je da se upravljanje zasticenim prostorom povjerava JV Zasticeni pejzaz "Konjuh". Rok za formiranje ove ustanove bio je 15 mjeseci od usvajanja Zakona. Kako je taj rok u martu mjesecu (15. marta) isticao, a JU Zasticeni pejzaz "Konjuh" nije ni formiran, te uz to u Nacrtu budzeta TK za 2011. godinu nisu planirana sredstva za finansiranje njenog osnivanja i rada, u Banovicima se pojavila opravdana zabrinutost. Lokalna zajednica se zabrinula da za nekoliko dana nece postojati institucija koja ce upravljati Zasticenim pejzazom u

6.

br. 5 - juni 2011.

SVECANOM SJEDNICOM OBILJEZEN 1. MART, DAN NEZAVISNOSTI BiH

1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

POVOdU 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine odrzana je svecana sjednica Opcinskog vijeca Banovici. Prigodni referat podnio je predsjedavajuci Vijeca Nermin Delagic, a cestitku gradanima, za Dan nezavisnosti, uputio je i opcinski nacelnik Bego Birparic, U svom referatu predsjedavajuci Delagic osvrnuo se na historijski znacaj 1. marta uz poruku da se proslost ne treba i ne smije zaboraviti, ali da se iz nje mora uciti i misliti na buducnost. Na svecanoj sjednici nastupili su ucenici OS "Grivice", koji su recitalima i pjesmama 0 domovini dali svoj doprinos obiljezavanju 1. marta, Dana nezavisnosti BiH. Svecanost j e zavrsena na centralnom spomen obiljezju u gradu polaganjem cvijeca i odavanjem pocasti sehidima i poginulim borcima.

U

Knjiga "Izet, svjedok jednog vremena" autobiografski i dokumentaristicki svjedoci 0 povjesti Bosne i Hercegovine sa narocitim akcentom na period 1992.-1995. i koristi se obiljem pisanih dokumenata, novina, knjiga i analiza. Ona, prema rijecima autora, uvodi citaoca u jedan historijski period u kome afirmira postojanje drzave BiH kroz historijske epohe pa sve do agresije 1992. godine.

Javna biblioteka Banoviei priredila druzenje osnovaca i srednjoskolaca
Sala iznad Radio Banovica u petak (25. 2. 2011. godine) bila je ispunjena ljubavlju. Mladi banovicki literarni stvaraoci iz osnovnih skola: Banovici, Grivice, Trestenica, Banovici Selo i Aljkovici, te iz Mjesovite srednje skole Banovici, zajedno sa svojim nastavnicima, predstavili su svoje recitatorske sposobnosti u citanju djela bosanskih autora (Copic, Dizdar itd ...), a nmogi su se predstavili i svojim autorskim ostvarenjima, uglavnom na temu ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Programje bio obogacen gitarskom pratnjom Aldina Cergica i video projekcijama, a druZenje je nastavljeno u

Si"lbll I. M

kit

IZET

U povodu 1. marta, Dana nezavisnosti BiH promovirana knjiga Banevleanlna Sabita Milinkica - "Izet, svjedok jednog vremena"
Promocija knjige Sabita Milinkica "Izet, svjedok jednog vremena" odrzana je pred oko 50 ljubitelja knjige u petak 25. februara 2011. godine u pozorisnoj sali Radnickog doma u Banovicima, Promocija je odrzana u organizaciji m "Centar za kulturu i informisanje" Banovici i pod pokroviteljstvom opcine Banovici, a promotori su bili prof. dr. Enes Karic, Hadzem Hajdarevic i Camil Softie.

Recenzent prof. dr. Enes Karic smatra je veoma vaznom knjigom 0 bosanskom ratu i agresiji na BiH, ali i istovremeno knjigom koja uci ljubavi, miru i jednom "normalnom covjekoljubnom diskursu 0 BiH".

biblioteci, u hramu knjiga, uz ugodan razgovor. Na taj nacin mladi Banovicani dali su svoj doprinos obiljezavanju 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

7.

br. 5 - juni 2011.
eiljem obezbjedenja prostomih pretpostavki za realizaeiju dijela projekta turisticke uskotracne pruge krajem aprila mjeseea u Banovicima su zapoeeli radovi na zaejevljenju korita rijeke Litve. Radi se 0 zaejevljenju prostora izmedu dva mosta kod direkeije Rudnika mrkog uglja .Banovici" d.d. u Banovicirna, u duzini od oko 180 metara. Zaejevljenjem korita Litve, odnosno izgradnjom kolektora stvorit ce se dodatna povrsina na kojoj se planira izgraditi parking prostor, muzej rudarstva i zeljezniee i stanicna zgrada buduceg "Banovickog Cire". Kompletan projekat osim opcine Banovici sufinansira Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva. Projekat je vrijedan 720.000 KM. Izvodac radova je firma "HIH" d.o.o. Zivinice, a zavrsetak radova se ocekuje pocetkom septembra ove godine.

S

Stvaraju se uslovi za implementaciju najveeeg turistickog projekta u BiB
Zaejevljenjem korita rijeke Litve u Banovicima stvaraju se preduslovi za pocetak implementaeije najveceg turistickog projekta u BiH - "Turisticke uskotracne pruge sa muzejom rudarstva i zeljeznice". Do sada je uraden i revidiran

glavni projekat. Opcinaje u proteklom periodu vodila aktivnosti oko obezbjedenja dozvola i saglasnosti za pocetak realizaeije projekta. Au toku je nabavka pruznog materijala, odnosno paralelno se vode aktivnosti u skladu sa potpisanim sporazumom izmedu opcine Banovici i JP ,,Zeljezniee FBiH" oko obezbjedenja pruznog materijala. Kako smo doznali od nadleznih u Opcini intenzivniji radovi na realizaeiji

"Projekat je dobro zamisljen, zacjevljenjem korita rijeke Litve korak smo bliZe njegovoj realizaciji. Ovo je velika sansa za razvoj turizma i razvoj cijele Opeine",
- Veliki je ovo projekat i zahtijeva puno vremena, novea i strpljenja svih gradana do njegove potpune realizacije. U svakom slucaju samim pocetkom ovih radova na zaejevljenju korita rijeke Litve korak smo blize realizaeiji perspektivnog projektaEldin Sisic. - Projekat Cire je od velikog znacaja za razvoj cijele Opcine a posebno turizma po kojem su Banovici poznati cak i u svijetu. Njegovom realizaeijom privuci cemo turiste iz eijelog svijeta i imati nesto jedinstveno - Kenan Saletovic, - Svida mi se ideja da se Ciro "ozivi" na neki nacin i iskoristi za promoeiju grada. Ovaj projekat je veliki doprinos razvoju turizma i nadam se da ce vlasti pronaci sredstva za njegovu sto brzu realizaeiju - Ljubomir Getos, - Ovaj projekatje dobro zamisljen, a posebno mi se svida ideja da se uz prugu Banovici-Mackovac izgradi i biciklisticka staza. Vjerujem da ce ovo sto je zamisljeno biti i zavrseno, au potporu tome stoji i cinjeniea da su radovi krenuli. Samim zatvaranjem kolektora zatvorit ce se i kanalizaeija i stvoriti prostor za parkiranje -Ibrahim Brigic,

projekta mogli bi poceti u narednoj (2012.) godini, sto ce svakako znaciti otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje broja nezaposlenih na banovickom birou rada. Radovi bi trebali teci fazno. U prvoj fazi planirana je izgradnja turisticke uskotracne pruge od Banovica do Mackovca (u duzini od 6 km), glavne stanicne zgrade i muzeja rudarstva i zeljezniee. Projekat "Turisticke uskotracne pruge sa muzejom rudarstva i zeljeznice'' je veliki projekat za ciju realizaeiju je potrebno i vrijeme i novae. Podrska Kantona i Federaeije, te angazman lokalne vlasti u Banovicima garant su njegove uspjesne realizaeije.

Sanela HASKIC

9.

Stvaraiu 51 uslovi za individualnu i kollklivnu izgradniu u clntru grada

br. 5 - juni 2011.
bOg velikog zanimanja gradana za mogucom stambenom izgradnjom u uzem gradskom podrucju Opcinsko vijece Banovici i nadlezne opcinske sluzbe su u proteklim godinama vodili intezivne aktivnosti oko uredenja urbanog dijela grada. Radilo se na realizaciji "Urbanistickog plana za period 2003. - 2020. godina; izradi detaljne dokumentacije prostomog uredenja, a istovremeno pokrenut je jedan od najznacajnijih projekata iz ove oblasti, projekat ,,zona B"prva faza. Opcinsko vijece je najednoj od svojih sjednica (vecinom glasova) usvojilo Regulacioni plan "Zona B" - prva faza. Neste kasnije je donijelo izmjene i dopune

Z

istog plana, te odluku 0 provodenju izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana "ZonaB". "Zona B" obuhvata prostor od 15,5 hektara povrsine, i to u uzem centru grada (preko puta gradskog parka). Na ovom prostoru predvidenaje izgradnja: 52 individualna stambena objekta, 19 viseetaznih objekata (4 sprata), islamski centar, katolicka crkva, objekti za sport i djecu i svi ostali prateci sadrzaji, Ovom zonom obuhvacena je i ranije izgradena kuca za para-

Isprojektovana kompletna infrastuktura
U okviru realizacije projekta "Zona B" do sada su regulisani svi imovinskopravni odnosi. Uklonjeni su objekti koji se nisu uklapali u regulacioni plan (zgrada OC "Pinkland" i skladiste Binga). Isprojektovanaje kompletna infrastrukura, saobracajnice, kanalizaciona, vodovodna, energetska, PTT i kablovska mreza. Uradeni su projekti hortikulture, te na zahtjev vijecnika na ovom prostoru isplanirani su zabavni i sportski objekti za djecu.

plegicare, "U nasem se gradu nije ovoliko gradilo od vremena prije poeetka rata"!
- Poznavajuci situaciju u gradu i volju i zelju gradana nase Opcine mislim da ce projekat "Zona B" biti realizovan u najkracem mogucem roku i da ce imati pozitivan odraz na gradane, zaposljavanje, poboljsanje izgleda grada i jos puno toga - Fehima Fajic. - Mene ovo uopce ne interesuje jer sam skoro kupio stan u Tuzli i uskoro se selim iz Banovica, mada grad moze sigumo biti ljepsi ako se izgrade 52 objekta - Rizah Mehic,

U toku trasiranje makadamskih saobraeajnlea
U "Zoni B" u toku su zemljani radovi na uredenju prostora i trasiranju makadamskih saobracajnica, Po zavrsetku ovih radova uslijedit ce izgradnja kanalizacione, vodovodne, energetske, PTT i kablovske mreze. Paralelno s ovim nadlezna opcinska sluzba vodi aktivnosti na uskladivanju Odluke 0 gradevinskom zemljistu sa novim Zakonom 0 gradenju kojije nedavno usvojila Skupstina Tuzlanskog kantona. Imovinska sluzba vrsi pripremu i aZuriranje katastarskih podloga za cijepanje katastarskih parcela kako bi se iste mogle knjiziti, Planirani radovi i sve nabrojane aktivnosti trebali bi biti zavrseni do kraja augusta, cime bi bile stvorene pretpostavke za prodaju zemljista predvidenog za gradenje.

- Smatram da je poeetak realizacije projekta .Zona B" pozitivna stvar za cijelu Opcinu i sve gradane i nadam se da ce sto vise omladine moci kupiti zemljiste i izgraditi kucu u centru grada. Realizacijom samo jednog dijela projekta sigumo ce nam grad biti lj epsi j er ipak se u nasem gradu nij e ovoliko gradilo od vremena prije pocetka rata - Alisa Smajic. - Prije deset godina sam razmisljao 0 mogucnostima izgradnje u ovom dijelu gradu i da budem iskren ocekivao sam ovo. Ja sam vjeciti optimista i mislim da ako budemo samo pricali onda ce biti problem, ali evo vidim radovi su poceli - Mersad Music.

Sanela HASKIC

11.

br. 5 -juni 2011.

Zaokruzena prva faza rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreze
gradskog vodovoda

POSTAVLJENI INDUKTIVNI MJERACI PROTOKA VODE NA ULAZU I ZLAZU IZ GRADSKOG REZERVOARA
Oeekuje se bolji uvid u kollclnu dotoka i Isporucene vode na osnovu cega ce se imati jasnija
ostavljanjem induktivnih mjeraca protoka vode na ulazu i izlazu iz gradskog rezervoara, te ugradnjom nekoliko muljnih ispusta i zracnih ventila na primarnom cjevovodu zavrsena je prva faza rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreze u Banovicima. Induktivni mjeraci protoka trebali bi dati bolji uvid u kolicinu dotoka i isporucene vode iz gradskog rezervoara na osnovu cega bi se mogla imati jasnija slika 0 gubicima u sekundarnoj vodovodnoj mrezi, Dobiveni podaci posluzit ce kao smjemice u pravcu kojih ce se poduzimati naredni koraci u rjesavanju pitanja vodosnabdijevanja. Novi muljni ispusti i zraeni ventili poboljsat ce funkciju ispiranja, odmuljivanja i ispustanja vode iz cjevovoda u slucaju njegovog ostecenja i tako, u znacajnoj mjeri, uticati na kvalitet isporucene vode. Ugradnjom induktivnih mjeraca protoka vode, muljnih ispusta i zracnih ventila izvodac radova, JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Banovici, zavrsio je ugovorom preuzete obaveze rekonstrukcije dijela vodovodne mreze,

v

P

slika

0

gubicima u sekundarnoj vodovodnoj mreZi.

Rekonstrukcija izvrsena po redoslijedu prioriteta
Postavljanje induktivnih mjeraca vode, muljnih ispusta i zracnih ventila manji je dio projekta rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreze gradskog vodovoda u Banovicima, Podsjecamo, nesto ranije je zamijenjen kompletan cjevovod u ulicama 119. Mbbr. i Patriotske lige. Upravo, najveci gubici (od strane Komisije za vodosnabdijevanje) ustanovljeni su u ovim ulicama, zbog cega su one odredene kao prioritet za rekonstruk-

ciju. Radovi na njihovoj rekonstrukciji poceli su u novembru prosle, a zavrseni u januaru ove godine. Ugradnjom induktivnih mjeraea protoka, muljnih ispusta i zracnih ventila cijeli projekat je zaokruzen, Kostao je oko 117.000,00 KM, a novae je osiguran iz opcinskog budzeta, Zavrsena je prva faza rekonstrukcije sekundame vodovodne mreze gradskog vodovoda u Banovicima, Ocekuju se izvjesna poboljsanja u snabdijevanju gradana pitkom vodom, no problem je jos uvijek tu - on nije u potpunosti rijesen, Kako smo doznali od opcinskih vlasti u narednom periodu pokusat ce se iznaci finansijske mogucnosti za nastavak njegovog rjesavanja,

Sanela HASKIC

Opeinske vlasti ispunjavaju obeeano

lOVE GODINE OBEZBIJEDENE ZDRAVSTVENE MARKICE ZA ROME
Obuhvaeeno oko 400 osoba koje nisu imale pravo na zdravstvenu zastitu.
ObOljSanje polozaja najbrojnije nacionalne manjine - pripadnika romske populacije, jedanje od glavnih prioriteta opcinskih vlasti u Banovicima. Do sada, novcanim sredstvima pomognuto je skolovanje romske djece, izdvojena su znacajna sredstva za sanaciju infrastrukture u naseljima u kojima zive Romi, a tokom godine ocekuje se realizacija zajednickog projekta austrijskog Hilfswerka i Opcine, u okviru kojeg ce se izgraditi 13 kuca za Rome. U ovoj godini posebna paznja posvecena je unaprjedenju zdravstvene zastite pripadnika romske populacije. S tim u vezi, opcinski nacelnik je donio odluku 0 izdvajanju novcanih sredstava u svrhu obezbjedenja zdravstvenih markica za Rome u 2011. godini. Odlukom nacelnika osigurane su markice za oko 400 osoba koje nisu imale pravo na zdravstvenu zastitu, Iz Udruzenja Roma "Bahtalo ilo" kazali su da veliki broj Roma nije zdravstveno osiguran, a posebno se to odnosi na zene i djecu.

P

Kao razloge navode neinformiranost i materijalnu nemogucnost. Odluku opcinskog nacelnika ocjenjuju pozitivnom i smatraju da ce ona svakako doprinijeti unaprjedenju zdravlja i zdravstvene zastite pripadnika ove nacionalne manjine. Sredstva za kupovinu zdravstvenih markica za Rome obezbijedena su iz opcinskog budzeta, a proceduru oko provodenja odluke provelo je JU "Centar za socijalni rad" Banovici,

Sanela HASKIC

12.

br. 5 • juni 2011.

Izgradnja putne infrastrukture

ASFALT PO PRVI PUT STIGAO U GORNJE PRIBITKOVICE, NOVI METRI U NASELJU OnZAK
Jedino u Banovieima se infrastruktirni projekti izgraduju bez ucesca gradana "marka na marku". 300.000,00 KM obezbijedeno iz opcinskog budzeta.
laganja u infrastrukturne projekte na podrueju opcine Banovici nastavljaju se i u ovoj godini punim intezitetom, ali za razliku od ostalih opcina svi projekti su realizovani bez ucesca gradana "marka na marku". Finansiranja se vrse uglavnom iz opcinskog budzeta, Ovih dana zavrsena su dva znacajna projekta uredenja lokalne putne mreze, Asfaltirani su novi putni pravci u mjesnim zajednicama Pribitkovici i Banovici Selo. Radi se 0 uredenju oko dva kilometra puta, i to 1.200 m u Gomjim Pribitkovicima i oko 700 m u naselju Odzak. Radovi su kostali blizu 300.000,00 KM, a sredstva za implementaciju oba projekata osigurala je opcina Banovici iz budzeta. Posao asfaltiranja putnih pravaca u Gomjim Pribitkovicima i naselju Odzak realizovali su radnici preduzeca "Reweus" d.o.o. Lukavac. Inace, u Opcini je u toku realizacija jos nekoliko znacajnih projekata: zacjevljenje korita rijeke Litve, uredenje Zone B, izgradnja vodovoda u MZ Trestenica, vodovoda Mrgan - MZ Brezovaca, ambulante na podrueju MZ Tulovici i mosta u MZ Oskova. Zavrsetkom navedenih projekata, stanovnici banovickih mjesnih zajednica dobit ce neophodne komunalne objekte koji ce im zasigurno omoguciti ljepsi zivot na ovim prostorima.

U

Sabrija KAHRIMANOVIC

br. 5 - juni 2011.

Iz aktivnosti mjesnih zajednica

OBILJEZEN DAN MJESNIH ZAJEDNICA: BUCIK, SEONA, TRESTENICA I PRIBITKOVICI
Napravljena analiza uradenih poslova u proteklom periodu - izmedu dva praznika. Definisani prioriteti za naredni period.
oko otvaranja ambulante porodicne medicine, sto je jedan od prioriteta za mjestane Seone. 15. maj, Dan MZ Seona obiljezen je prijemom sehidskih porodica za koje je obezbijedeno 38 paketa pomoci, odrzana je svecana sjednica Vijeca MZ, ana spomen obiljezje sehidima Seone polozeno je cvijece i proucena fatiha. Odigran je i malonogometni turnir na kome je ueesce uzelo 14 ekipa sa podrucja banovicke, lukavacke i zavidovicke opcine, - Stanovnici nase MZ su se vratili na ledinu poslije agresije na totalno razruseno podrucje. Vratili smo se uz dobru saradnju opcine Banovici koja nam je rnnogo pomogla da se ovdje sada lijepo i lagodno mi. Jednostavno, dosta se postiglo u svim oblastima zivota na nasem podrucju, Nadamo se novim objektima i jos boljem zivotu - Mehmed Kamberovic,
--',_--4

v

v

Pi§e: Sabrija Kahrimanovle radicija obiljezavanja Dana Mjesnih zajednica: Bucik, Seona, Trestenica i Pribitkovici nastavljena je i ove godine. Bila je to prilika da se napravi analiza uradenih poslova u periodu izmedu dva praznika, ali i odrede smjernice i planovi za naredni period. 9. maj Dan MZ Buelk - mjestani zadovoljni postignutim rezultatima Stanovnici MZ Bucik, u kojoj u 100 domacinstava zivi oko 300 stanovnika - u naseljima Lugavije i Saletovici, zadovoljni su uradenim infrastrukturnim projektima u protekloj godini. Na svecanosti uprilicenoj u povodu obiljezavanja Dana MZ, posebno je istaknuta nova asfaltna prometnica od 1.310 m duzine, uradena sredstvima Opcine Banovici, kojomje Bucik povezan sa centrom grada. RMU Banovici gradi skolu dimenzija 18 x 13 metara (izgradnja u zavrsnoj fazi), cime ce malisani iz ovog banovickog kraja imati priliku za kvalitetnije obrazovanje u svom mjestu. U narednom periodu opet uz pomoc Opcine i Rudnika u Gornjem Buciku krecu u nove akcije. Planirana je sanacija vodovoda u zaseocima Saletovici i Lugavije kao i asfaltiranje puta u naselju Saletovici. U sklopu obiljezavanja Dana MZ Gornji Bucik na terenima Bucicke rijeke odigran je malonogometni turnir na kome je ueesce uzelo 14 ekipa s podrueja banovicke opcine, - U posljednje vrijeme mjestani zive relativno f1:~53qtl dobro. Imamo kao i u drugim sredinama nezaposlenih. Jedni rade a drugi su u mirovini. Primjetno je da je u posljednje vrijeme sve vise zasijanih parcela. Narod se okrenuo proizvodnji hrane, a najvise je zasijanih povrsina pod kukuruzom, sto ranijih godina nije bio slucaj - Sefer Saletovic, - Dobro je i zadovoljan sam sa postignutim. Sa novim objektima koji ce biti uradeni ovdje ce se ljepse i lagodnije zivjeti. Zahvalni smo opcini i opcinskom nacelniku na svesrdnoj pomoci na uredenju nase zivotne sredina Mersudin Haskic,

T

- Dobro je. Svi smo ovdje zadovoljni onim sto nam je uradeno, a obecanja postoje da ce u Seoni bitijos ljepse. Posebno smo zadovoljni sa otvaranjem nove sektorske ambulante. Mada se i sa ovim mozemo pohvaliti, ipak treba nam i u narednom periodu vise pomoci

- Hasib Karabasic, Tresteniea obiljdila 19. maj kao Dan otpora i Dan MZ Polaganjem cvijeca na spomen obiljezja u gradu i Trestenici, gradani, predstavnici opcine Banovici i Vijeca MZ Trestenica obiljezili su 19. maj, Dan otpora i Dan MZ Trestenica, 19. maja 1992. godine sa neprijateljskih polozaja kamenoloma Vijenac ispaljena je prva granata na narod banovicke opcine. Tog dana u vecernjim satima uspostavljene su linije odbrane. Danas se u Trestenici vode neke nove "bitke", uglavnom oko izgradnje i uredenja infrastrukture, te poboljsanja kvaliteta zivota svih mjestana. Zahvaljujuci pomoci Opcine u Trestenici su pri kraju radovi na vodovodu "Sopot - Srnica" (ostalo je prikljucenje elektricne energije); udarenje temelj buducem sportskom poligonu kod osnovne skole; kvalitetno je, sa JP "Komunalno", rijeseno pitanje odvoza smeca, a mjestani su dobili i novu dZamiju. U planu je izgradnja rasvjete kroz cijelu mjesnu zajednicu i zavrsetak sportskog poligona. Inace, u Trestenici u 300 porodicnih kuca zivi oko 1200 sanovnika a u centru sela je lijepo uredena zgrada osnovne skole u kojoj se trenutno od prvog do osmog razreda obrazuje 211 ucenika. Ova vaspitno obrazovna ustanova je mjesto kulturno-zabavnog zivota ucenika, nastavnika i mjestana Trestenice, Uz obiljezavanje Dana otpora i Dana MZ Trestenica obiljezen je i dan Osnovne skole. Za ucenike , nastavnike i mjestane u holu skole odrzana je priredba a nisu izostala ni sportska takmicenja,

:..... ~~.

Seona medu razvijenijim MZ u Opelnl U vremenu izmedu dva praznika na podrucju povratnicke MZ Seona uraden je veliki broj komunalnih objekata koji ovoj sredini daju epitet jedne od razvijenijih u opcini Banovici. Do sada je u Seoni oko 90% puteva presvuceno asfaltom; 80 % vodovodnih objekata kvalitetno je uradeno, a u planu je realizacija nekoliko novih projekata. Do kraja 2011. godine, 960 stanovnika ovog banovickog kraja ocekuje uredenje makadamske dionice od Seone do Orahovice. Opcina je obecala uraditi rasvjetu u dijelu MZ kod osnovne skole. U planu je obnova spomen obiljezja sehidima - kod skole, a intenzivno se vode aktivnosti

14.

br. 5 - juni 2011. - Ovdje se izuzetno lijepo zivi. Imarno sve ono sto jedna savremena zivotna sredina treba da ima. Novih objekata ce biti daleko vise, a u osnovnoj skoli einimo sve da nasi mjestani u svako doba imaju dobar kulturno-zabavni i sportski zivot. Novi poligon ce donijeti radost omladini Trestenice a novim vodovodom rjesit ce se pitanje kontinuiranog snabdijevanja nasih domacinstava i skole cistom vodom za pice - Avdija Saric. - Imarno dobru saradnju sa opcinskim nacelnikom i opcina Banovici narn pomaze u svakoj akciji koju ovdje izvodimo. Imarno redovnu isplatu podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji od opcine Banovici, Omladina ocekuje vece zaposljavanje, alieno mislim da se u ovom vremenu ne moze nista bolje ni ocekivati - Zikrija Basic. 6. juni, Dan MZ Pribitkeviei - prisjecanje na prvu osiobodilacku akciju 1992. Oko 1.500 stanovnika (450 domacinstava) MZ Pribitkovici zahvaljujuci opcini Banovici ponosno je na nove komunalne objekte. Obiljezavajuci 6. juni, Dan mjesne zajednice prisjetili su se prve oslobodilacke akcije nasih boraca (6. juna 1992. godine), kadaje od neprijatelja oslobodena dominantna kota Tripica Vis, ali i realizovanih projekata u poslijeratnom periodu. Sarno u protekloj godini na podrucju ove banovicke mjesne zajednice uspjesno su zavrseni brojni infrastrukturni objekti a planiraju se i novi. Uradenaje nova sektorska arnbulanta; dionica asfaltnog puta za naselje Gomji Pribitkovici i poligon za mali fudbal kod osnovne skole, Planirano je: asfaltiranje dionice puta u mjestu Podostric, adaptacija prostora MZ koju bi mladi i ostali stanovnici koristili za svoje aktivnosti, rekonstrukcija vodovodne mreze i zavrsetak spomen obiljezja kod osnovne skole. U Pribitkovicima zele da zivot na ovom podrucju u narednom periodu uz nove komunalne objekte ucine jos boljim i lagodnijim. Dan MZ Pribitkovici obiljezen je i malonogometnim turnirom, te narodnim veseljem.

br. 5 -juni 2011.

TEMABROJA

U opeini Banoviei agilno se krenulo ka unapredenju poljoprivrede

SVE VISE ZAINTERESOVANIH ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

v

Oko 300 poljoprivrednika bavi se proizvodnjom mlijeka, a 150 tovom junadi. Iskazan interes za proizvodnju krastavaca kernlsona i kukuruza secerca.
Pise: Sabrija Kahrimanovte

pcina Banovici agilno je krenula u iskoristavanje poljoprivrednih resursa na podrueju svih mjesnih zajednica. U tom pogledu vee duze vrijeme putem Odsjeka za poduzetnistvo "animira" stanovnistvo da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Cilj je iskoristiti postojece poljoprivredne resurse i kroz organizovanu proizvodnju hrane radno angazovati nezaposleno stanovnistvo te tako osigurati siguran izvor egzistencije. U ovom trenutku na podrucju Opcine registrovano je oko 300 lica koja se bave proizvodnjom mlijeka, isto toliko je vocara, 150 uzgajivaca tovne junadi (u pitanju su osobe koje su prijavljene kao poljoprivredni proizvodaci), a u planu je prosirivanje proizvodnje na druge kulture i vidove. Sve veci interes se iskazuje za plastenicku proizvodnju, proizvodnju jagodicastog voca, krastavaca kornisona, ali i nekih autohtonih kultura - poput kukuruza bosanca ili secerca (osmerca). Sluzba za poduzetnistvo opcine Banovici u saradnji sa Poljoprivrednim zavodom Tuzla pokrenula je aktivnosti na okrupnjavanju poljoprivredne proizvod-

O

nje u banovickom kraju. Osnovano je i UdruZenje poljoprivrednika Opcine koje okuplja sve veci broj clanova, a poticajnim mjerama i obezbijedenim plasmanom nastoji se privoljeti sto vise domacinstava za proizvodnju hrane. Daju se savjeti, pruza strucna pomoc, te organizuju edukativna predavanja za proizvodace i zainteresovane gradane.
Raste interes za proizvodnju tOYjunadi mlijeka i

izabrali mjesec februar kada poljoprivrednici imaju malo vise vremena, nisu optereceni poljoprivrednom proizvodnjom. Zelimo da pripremimo te ljude u ovoj godini kako bi uspjesno mogli obavljati svoju djelatnost - rekao je Selmet Husanovic, strucni saradnik u Sluzbi za planiranje, razvoj i poduzetnistvo opcine
Banovici, U 2010. godini ostvareni su zapazeni

16.

Pocetkom februara mjeseca upriliceno je prvo edukativno predavanje za poljoprivredne proizvodace opcine Banovici u ovoj godini. Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvodaca, koji se bave organizovanom proizvodnjom mlijeka i tovom junadi, sa mogucnostima povecanja proizvodnje u ovim oblastima. Predavanje je inicirano od strane Opcine, odnosano Opcinskog nacelnika, a organizovano je u saradnji sa Poljoprivrednim zavodom Tuzla. - Ovo je pocetak edukativnih skupova u 2011. godini. Za pocetak smo

rezultati u proizvodnji mlijeka, proizvedeno je oko 500.000 litara, sto je u odnosu na 2009. godinu znatno vise. Najveci prozvodaci su u mjesnoj zajednici Trestenica gdje je nekoliko njih proizvelo od 11.000 do 14.000 litara.

TEMABROJA U ovoj godini Opcina ce sa 8.000,00 KM, preko UdruZenja poljoprivrednika, pomoci ovu proizvodnju. U 2010. u odnosu na 2009. zabiljezen je i rast proizvodaca koji se bave tovom junadi. Opca konstatacija je da se i jedan i drugi vid proizvodnje, iz godine u godinu, povecava, tj. raste interes za proizvodnju mlijeka i tOY junadi. Oko 40 poljoprivrednika ukljueenn u proizvodnju krastavaca kornfsona U saradnji sa Poljoprivrednim zavodom Tuzla koji ce pruziti strucnu pomoc i Poljoprivrednom zadrugom "Vocar" iz Kozluka koja ce otkupiti proizvod, opcina Banovici pokrenula je organizovanu proizvodnju krastavaca komisona, Oko 35 do 40 ljudi u prvom trenutku ce biti ukljuceno u ovaj projekat koji nije beznacajan. Proizvodnja krastavaca kornisona je nesto novo u poljoprivrednoj proizvodnji u opcini Banovici, Na drugom edukativnom predavanju u ovoj godini, odrzanom pocetkom aprila, srucnjaci iz Poljoprivrednog zavoda TK iz Tuzle upoznali su zainteresovane sa ovim vidom

br. 5 - juni 2011.

Zasijane prve parcele kukuruza bosanca iii secerca - osmerca Ove godine, na podrucju opcine Banovici, zasijane su prve parcele domaceg kukuruza bosanca ili secerca (osmerca). Rijec je 0 eksperimentalnoj proizvodnji, bez vjestackih dubriva i hemijskih prep arata, gdje se ne ocekuju veliki prinosi. Cilj je proizvesti autohtonu sortu, prepoznatljivu po kvaliteti i hranljivosti koja se nekada uzgajala na ovim prostorima, a danas je ima sve manje. Sredinom aprila organizovano je edukativno predavanje za zainteresovane poljoprivrednike (trece u nizu, u ovoj godini), a predavaei su bili istaknuti struc-

njaci lZ ove oblasti. Za proizvodnju secerca pokazano je veliko zanimanje poljoprivrednika - njih 30 iskazalo je interes. U meduvremenu formirana je i grupa poljoprivrednih proizvodaca koji ce se baviti proizvodnjom ove kulture. Projekat se realizuje zahvaljujuCi sredstvima Ministarstva obnove, razvoja i povratka TK, stavka "razvoj Kantona". U narednom periodu realizaciju sjetve i proizvodnju kukuruza secerca na imanjima banovickih poljoprivrednika kontrolisat ce i pruzati pomoc struenjaci iz Poljoprivrednog zavoda Tuzla. Poljoprivredna proizvodnja postaje siguran izvor egzistencije Iz dosadasnjih iskustava pokazalo se da se na podrucju opcine Banovici mogu proizvoditi kvaliteni poljoprivredni proizvodi. Iako nije poljoprivredni kraj u dosadasnjim aktivnostima u proizvodnji hrane postignuti su znacajni rezultati. Interes za bavljenje poljoprivredom je znacajno porastao, a jedan od glavnih razlogaje osiguran otkup, sto znaci: "sve sto se proizvede moze se prodati". UdruZenje poljoprivrednika opcine Banovici nastojat ce u 2011. godini poljoprivrednu proizvodnju jos vise unaprijediti. Cilj je podstaci sto vise osoba da se na svojim imanjima bave proizvodnjom hrane, kako za vlastite potrebe tako i za prodaju. Sve to ukazuje da polahko postajemo po1joprivredni kraj.

proizvodnje. Predstavnici Poljoprivredne zadruge "Vocar" iz Glumine kod Zvomika obecali su, proizvodacima obezbijediti sve potrebne sirovine (sjeme, mineralna dubriva), te otkupiti proizvedene kolicine krastavaca. Na poljoprivrednicimaje sarno da obezbijede parcelu zemljista, obave sjetvu, berbu i na kraju za svoj rad uzmu novae, Poljoprivredna zadruga "Vocar" Glumina vee nekoliko godina je prisutna na podrucju opcine Banovici i do sada je saradivala sa individualnim proizvodacima (otkupljivala njihove proizvode). Po prvi put u Banovicima imarno organizovanu poljoprivrednu proizvodnju, gdje svi poljoprivrednici nastupaju zajedno putem svog udruzenja (UdruZenja poljoprivrednika Banovici), i na neki nacin imaju sigurnost, prije svega sigurnost plasmana svog proizvoda.

17.

br. 5 -juni 2011.

TURIZAM

Ideje postaju realnost - turizam uz rudarstvo strateska grana u Opeini

BANOVICI DANAS PREPOZNATLJIVA TURISTICKA DESTINACIJA NA TUZLANSKOM KANTONU
Manifestacije "Prvomajski uranak" i "Pozdrav proljeeu" i ove godine privukle na hiljade posjetitelja. Opeina krenula u realizaciju najveeeg turistickog projekta u BiH - izgradnju turisticke uskotracne pruge.
Pise: Edin Kovacevic NA MACKOVCU CENTRALNA MANIFESTACIJA OBILJEZAVANJA 1. MAJA ZA TUZLANSKI KANTON entralna manifestacija obiljezavanja 1. maja, Praznika rada, za Tuzlanski kanton, pod nazivom "Prvomajski uranak 2011", i ove godine odrzanaje u Banovicima, Uprkos Iosem vremenu banovicka izletista su bila prepuna, na potezu od Mackovca do Zobika okupilo se nekoliko hiljada izletnika. Uz bogat kulturno-zabavni program, prezentaciju i degustaciju bosanskih jela, te sportska takmicenja domacini su se potrudili za ugodan boravak gostiju i, moglo bi se reci, odusevili sve posjetioce. Uspjesnu organizaciju manifestacije "Prvomajski uranak 2011" potpisuje IP "Turizam Banovici" d.o.o. Banovici, a u tome su pomogli opcina Banovici i Turisticka zajednica TK. Prvornajski uranak trajao dva dana Manifestacija "Prvomajski uranak 2011" trajalaje dva dana. Prvog dana, 30. aprila (subota), na poligonu malih sportova u Mackovcu, u saradnji sa skolom nogometa FC "Buducnost, odrzan je turnir u malom nogometu za djecu do 15 godina. Istog dana u restoranu "Brana" uprilieena je prezentacija gastrokulture, odnosno predstavljena je gastroponuda ovog kraja, da bi sve na kraju bilo "zacinjeno" zabavnim programom uz nastup KUD-a "Litva" Banovici. Drugog dana, 1. maja (nedjelja), prireden je centralni kulturno-zabavni program. Ni ove godine nije izostalo budenje gradana limenom muzikom, a od 10 sati ispred restorana "Brana" brojne goste su zabavljali estradni umjetnici TK. .Prvomajski uranak" vee je postao tradicionalna manifestacija povodom prvomajskih praznika, a izletiste Maekovac najcesca destinacija njegovog odrzavanja, love godine Banovicani su se pokazali kao dobri domacini. Gosti su bili zadovoljni, a manifestacija je protekla uspjesno,

,

v

C

Ideje postaju realnost - poceli radovi na projektu "Turtstieka uskotraena pruga" - Ono sto je bila ideja prosle godine u principu sad postaje tradicija. Mi smo i ove godine organizovali Centralnu proslavu 1. maja na nivou Kantona. Ono sto smo prosle godine obecali poprilicno je toga uradeno. Uradili smo glavni projekat turisticke pruge, i sada smo na potezu oko nabavljanja pruznog materijala; tako da ocekujemo u sljedecoj godini poeetak izgradnje turisticke pruge. To su veliki projekti. Treba nam vremena, treba novca, ali u tom dijelu imamo podrsku i Kantona i Federacije. Ovih dana su zapoceli radovi na zacjevljenju korita Litve. Onda ide izgradnja Muzeja rudarstva i izgradnja glavne stanicne zgrade. Razvoj turizma na ovom podrucju ide svojim tokom. U narednim godinama ocekujemo povecanje radnih mjesta, nastojat cemo ovaj prostor obogatiti ponudom kako bi cijeli Kanton imao jednu dobru turisticku destinaciju - Opcinski nacelnik Bego Birparic,

Posjetioci irnali sarno rijeci hvale - Dolazim iz Srebrenika. Ovdje sam prvi put. Dosia sam s porodicom, prijateljima i svida mi se. Sveje super, priroda, ambijent, organizacija - sve mi se svida. -Svake godine sam ovdje. Vrijeme nije uticalo na nase raspolozenje, Lijepo se provodimo, divno drustvo, predivan ambijent Mackovca. Sve je super! - Stizem iz Modraca, opcina Lukavac. Redovan sam posjetilac na Mackovcu. Ovo je najbolje mjesto na TK za mene. Bio sam svugdje, a stvamo ovo je cista desetka. Tu sam sa svojom suprugom, prijateljima, veselo drustvol

18.

MANIFESTACIJA "POZDRAV PROLJECU" U "ZOBIKU" IZ GODINE U GODINU PRIVLACI NA HILJADE IZLETNIKA Nekoliko hiljada zaljubljenika u prirodu i cist planinski zrak okupilo se na poznatom banovickom izletistu "Zobik", u srcu planine Konjuh. Tradicionalnom manifestacijom "Pjesacenjem do zdravlja" pozdravili su dolazak jednog od najljepsih godisnjih doba - proljeca. Na obroncima Konjuha proljece su pozdravili ljubitelji prirode kako sa podrucja Tuzlanskog kantona tako i iz cijele Bosne i Hercegovine. Vise od oko 80 % posjetilaca cinila je omladina, sto je ovogodisnjoj manifestaciji dalo posebnu vrijednost i znacaj, Manifestacija "Pozdrav proljecu" vee tradicionalno se organizuje u zadnjoj nedjelji mjeseca marta. Organizator je Planinarsko drustvo "Varda", a pokrovitelj opcina Banovici, Vrijedni domacini, planinari "Varde" i ove godine pobrinuli su se za ugodan boravak gostiju. Za sve prisutne pripremili su topli caj i "planinarski" grab - oko 3.000 selja caja i preko 1.200 porcija - Bili smo u okolini Tuzle vise puta, prvi put smo ovdje. Ovo je jedna zlatna sredina koju mozemo nazvati "dzennetom na ovom dunjaluku" - Midhat Huric, predsjednik PD "Bila" Travnik. - Sarna manifestacija "Pozdray proljecu" sve govori. Sve je ozivelo, i narod i priroda, sve je fantasticno. Organizacija je uvek na nivou - Nermina Lekovic

graha, Priredenje i bogat kulturno-zabavni program, pa se cjelodnevno druZenje 27. marta nastavilo do kasno u noc. TURIZAM, VELIKA SANSA

Da je turizam jedan od prioriteta opcinskih vlasti u Banovicima i da polahko, osim rudarskog, nas grad sa okolicom postaje i turisticki kraj, svimaje postalo sasvimjasno. Svake godine posjetilacaje sve vise, ponudaje sve bolja i raznovrsnija, a intenzivno se radi na razlicitim turistickim projektima. Jedan takav je svakako tzv. .Banovicki ciro" (Turisticka pruga, Muzej rudarstva i zeljeznice) na cijoj realizaciji su zapoceti radovi. Banovici danas imaju sve potrebne pretpostavke za razvoj turizma, ambicije opcinskih vlasti po tom pitanju su velike, a sta ce od svega biti - ostaje da se vidi. Pred nama je vrijeme!

br. 5 -juni 2011.

Rjesenje dugogodisnjeg problema

REALIZACIJA REGULACIONOG PLANA "MACKOVAC"
v

Stvoreni uslovi za pojedlnacno rjesavanje imovinsl{o-pravnili izgradenih objekata
UgOgOdiSnjiproblem nepostojanja pravnog osnova za rjesavanje imovinsko-pravnih odnosa na prostoru Maekovca pozitivno je rijesen izradom i usvajanjem regulacionog plana. Nairne, Opcinsko vijece Banovicije u novembru 2010. godine donijelo Odluku 0 usvajanju i provodenju regulacionog plana za izgradnju SRC "Brana", i vikend naselje "Mackovac". Regulacionim planom obuhvacen je prostor od 25 hektara zemljista na kojemje izgradeno oko 100 vikend objekata. Tako su stvorene pretpostavke da se u narednom periodu pocnu rjesavati nerijeseni imovinsko-pravni odnosu i legalizacija "bespravno" izgradenih objekata.

odnosa i legalizaciju

D

Dugotrajan proces Prostomo uredenje naselja Mackovac tema je 0 kojoj se pocelo govoriti jos 1999. godine. Tada je Skupstina opstine Banovici (danasnje Opcinsko vijece) donijela Odluku 0 odredivanju gradevinskog zemljista za izgradnju Sportsko-rekreacionog centra "Brana" i vikend naselja "Mackovac", Ovom odlukomje regulisano da ce se sve buduce aktivnosti na Mackovcu vrsiti u skladu sa regulacionim planom, kojegje trebalo izraditi i usvojiti. Prema rijeeima Adema Mostarlica, pomocnika nacelnika za prostomo uredenje i stambeno komunalne poslove, donosenjem regulacionog plana prakticno se proglasava opci interes, "automatski se mogu pokretati svi postupci oko privodenja zemljista trajnoj namjeni, a to znaei da svi gradani koji su godinama uzivali parcele a nisu imali rijesene imovinsko-pravne odnose, sada mogu pristupiti rjesavanju imovinsko-pravnih odnosa i legalizaciji izgradenih objekata". Regulacionim planom SRC "Brana" i vikend naselja "Mackovac'', pored postojece infrastrukture, predvidena je i izgradnja turisticke uskotracne pruge i zeljeznicke stanice, sportsko-rekreacionog centra, zelenih povrsina, parking prostora i drugih potrebnih objekata. Sanela HASKIC

20.

br. 5 - juni 2011.

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona posjetila opeinu Banovlel

IZGRADNJA TERMOELEKTRANE I CEMENTARA, TE RJESAVANJE PROBLEMA VODOSNABDIJEVANJA PROJEKTI OD ZNACAJA ZA KANTON
Premijer TK Sead Causevic obeeao pomoe - prioritet ce biti projekti od znaeaja za siru drustvenu zajednicu.
elegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvodena premijerom Seadom Causevicem, 8. juna posjetila je opcinu Banovici, Povod je bio upoznavanje novoimenovane Vlade TK sa kratkorocnim i dugorocnim ciljevima i prioritetima Opcine koji imaju veliki znacaj i za razvoj Kantona. Bila je to prilika da se clanovi Vlade upoznaju sa projektima koji se planiraju realizovati u ovoj godini, ali i onima za naredni period. Razgovaralo se 0 izgradnji termoelektrane i cementare, rjesavanju pitanja vodosnabdijevanja, osnivanju "Zasticeni pejzaZ Konjuh", 0 pitanju osnivanja Opcinskog suda, projektu toplifikacije, razvoju turizma i izgradnji infrastrukture. Opcina Banovici je u posljednje vrijeme znacajnu paznju usmjerila na realizaciju kapitalnih projekata koji bi gradanima trebali donijeti bolje uslove zivljenja. Premijer se slozio da su svi nabrojani projekti od velikog interesa kako za Opcinu tako i za Kanton. - Izgradnja termoelektrane i cementare su prioriteti za Tuzlanski kanton, a istovremeno to su i kljucni projekti za opcinu Banovici. Takoder, u narednom periodu mi moramo zajednicki rjesavati i problem vodosnabdijevanja na podrucju opcine Banovici", au okviru toga je i formiranje Javne ustanove "Zasticeni pejzaZ Konjuh". Mislim da tu postoji dovoljno prostora za uspostavljanje dobre saradnje izmedu svih opcina kojih se ovaj problem tice - istakao je premijer Sead Causevic. Na sastanku u Banovicima dato je obecanje da ce Vlada pomoci opcini Banovici, iskazanaje podrska svim razvojnim projektima koji se planiraju realizovati u narednom periodu, a prioritet ce, kako se moglo cuti, imati pitanja od zivotnog interesa kako za stanovnike Banovica tako i Tuzlanskog kantona.

v

D

m

Sanela HASKIC

7. juni 2011. - U kabinetu Opeinskog naeelnika

UPRILICEN PRIJEM ZADELEGACIJU ASOCIJACIJE "FATMA"
Opeinskom naeelnlku urueena zahvalnica za nesebieno zalaganje za prosperitet
mladih, posebno djece sehida i poginulih boraca.

U

pOSjeti opcini Banovici boravila je delegacija Asocijacije "FATMA" BiH. Povod su pozitivni rezultati opcinskih vlasti i RMU Banovici u zaposljavanju "djece" sehida i poginulih boraca. Prilikom posjete predstavniceAsocijacije istakle su znacaj onim sto je Opcina, zajedno sa Rudnikom, uradila kada su u pitanju djeca sehida i poginulih boraca, te naglasile da se i

r-----------------

.... ostale

opcine, po ovom pitanju, trebaju ugledati na Banovice, - Opcina Banovici je primjer kako treba raditi, da djeca sehida trebaju imati prednost prilikom zaposljavanja - istakla je predsjednica Asocijacije prof. Fatima Hukic, Prema njenim rijecima odgoj djetetaje najvaZniji, najkompleksniji zadatak covjecanstva, a sve ostalo je nadgradnja. Ciljevi "FATME" su pruziti pomoc djetetu sehida u odgoju i obrazovanju za prvih 10 godina, a poslije toga pruziti pomoc u odgoju sve djece. U tom pravcu Asocijacija Fatma radi od 1993. godine i to u okviru Stranke demokratske akcije. Predsjednica Asocijacije, profesorica Hukic je, u znak zahvalnosti na pruzenoj pomoci djeci sehida i poginulih boraca, urucila skromnu zahvalnicu Opcinskom nacelniku Begi Birparicu, Nacelnik se zahvalio delegaciji Asocijacije "FATMA" BiH i izrazio im punu podrsku u daljem radu.

Sanela HASKIC

21.

br. 5 -juni 2011.

GODISNJICE

15. januar 1992. - 15. januar 2011.

OBILJEZENA 19. GODISNJICA FORMlRANJA ARMIJE REPUBLlKE BOSNE I HERCEGOVINE

v

v

vecanim defileom ucesnika sportskih takmicenja (mali fudbal, natezanje konopea, sab) uz pratnju limene glazbe orkestra .Konjuh" iz Zivinica, u Banovicima je odrzana Centralna svecanost za podrucje Tuzlanskog kantona povodom obiljezavanja 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hereegovine. Tim povodom odrzana j e smotra ucesnika na poligonu Osnovne skole "Griviee", potom setnja eentrom grada, polaganje

S

cvijeca na eentralno spomen-obiljezje sehidima i poginulim boreima odbrambeno-oslobodilackog rata (1992.-1995.), otvaranje sportskih takmicenja u sportskoj dvorani, svecana akademija i rucak u Radnickom domu. Druzenje veterana rata vise je od svih rezultata pa ovom prilikom necemo istieati pobjednike. Na svecanoj akademiji koja je uprilicena u pozorisnoj sali Radnickog doma podsjecajuci nas na znacajne datume iz bliske povijesti, govorili su izmedu ostalih: Sead Causevic, premijer Tuzlanskog kantona, Nermin Delagic, predsjedavajuCi Opcinskog vijeca Banovici i Niaz Hodzic, predsjednik Saveza demobilisanih boraea Tuzlanskog kantona. Na kraju svecane akademije kojoj su prisustvovali predstavniei borackih organizaeija, ratni komandanti, visoki duznosniei sa federalnog i kantonalnog nivoa, kao i brojni gosti iz javnog i drustvenog zivota, predsjednistvo Saveza demobilisanih boraea TK za nesebican rad, angaZovanje i doprinos u rjesavanju egzisteneijalnih problema demobilisanih boraea urucilo je Zlatne plakete predstavnieima Vlade TK, ministarstva za boracka pitanja, te pojedineima: Enesu Sabanovicu, Muneveru Cergicu i Mirsadu Kukicu.
Safet HERBIC

br. 5 - juni 2011.

Predstavnici Zavoda "Krog" iz Kopra i TV Kopar posjetili pevratnleke mjesne zajednice Aljkovici i Seona

PETNAEST UCENIKA OSNOVNE SKOLE "SEONA" ODLAZI NA "REHABILITACIJU" U SLOVENIJU
Projekat "Pokloni osmijeh" Zavoda "Krog" ukljueuje "rehabilitaciju" socijalno ugrozene djece. Cilj je kroz interaktivne radionice kod djece razviti osjeea] samopouzdanja i vlastite vrijednosti.

redstavnici Zavoda "Krog" iz Kopra i TV Kopar (Republika Slovenija) 25. marta 2011. godine posjetili su nasu Opcinu, tacnije povratnicke mjesne zajednice: Aljkovici i Seona. Cilj posjete bio je snimiti stanje djece (ueenika OS "Seona"), koja su projektom "Pokloni osmijeh" odabrana za odlazak na "rehabilitaciju" u Sloveniju, te napraviti reportazu/dokumentarni film 0 projektu za siru slovensku javnost. Kriteriji za odabir ucenika bili su: teska materijalna situacija u porodici, socijalna struktura i broj clanova u domacinstvu, uz napomenu da sva djeca koja putuju u Sloveniju moraju biti zdrava. "Rehabilitacija" ima za cilj poboljsati psihosocijalno stanje djece, preko druZenja i interaktivnih radionica u djeci probuditi osjecaj samopouzdanja i vlastite vrijednosti, pomoci im kod socijalnog ukljuCivanja u drustvo, povezivanja, razvijanja medusobnih odnosa i prihvatanja razlicitosti, Osim djece projekat "Pokloni osmijeh" ukljucuje i dodatno usavrsavanje ucitelja, Djeca ce boraviti u Sloveniji od 22.6. do 28.6. 2011. godine. Humanitamo razvojni projekat "Pokloni osmijeh" Zavoda "Krog" ukljucuje "rehabilitaciju" socijalno ugrozene djece izjugoistoene Europe. Projekat se vee nekoliko godina implementira u BiH, a ove godine odabrana su djeca iz Banovica i Brckog (15 iz OS "Seona", 15 iz ruralnog Brckog), ukupno njih 30-ro. Djeca ce boraviti u Sloveniji (na Debelem rticu, slovenskoj obali) na "rehabilitaciji" od 22.06. do 28.06. ove godine. U tom vremenu, osim interaktivnih radionica i ucenja plivanja, planiran je obilazak Ljubljane, tacnije zoloskog vrta i predstavnistva Europske komisije u Ljubljani, au kampu ce ih posjetiti i ministar vanjskih poslova R Slovenije.Glavni sponzori ovogodisnje humanitame akcije »Pokloni osmijeh« su financijsko drustvo KD Kapital d.o.o. iz Slovenije i ABDS d.d. iz Sarajeva. Projekat je podrzalo Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije. Edin KOVACEVIC

P

Humanost na djelu - banovleld osnovci uee pomagati

CLANOVI SEKCIJE "CIVITAS" OS "GRIVICE" PAKETIMA OBRADOVALIVRSNJAKEIZSKOLE
Pomoe urueena ucenlcima koji se nalaze u teskoj materijalnoj situaciji. Podijeljeno 25
paketa sa prehrambenim artiklima i sredstvima za higijenu.

v

v

U

CeniCi razreda, clanovi sekcije "Civitas" iz OS "Grivice" prijatno su iznenadili 8. i obradovali vrsnjake iz skole koji se nalaze u teskoj materijalnoj situaciji. U zelji da im pomognu prikupili su neophodna sredstva za kupovinu 25 higijensko-prehrambenih paketa koje su, u prostorijama skole, urucili njihovim roditeljima. Kako bi kupili pakete pomoci osnovci su prodavali ueenicke radove, organizovali humanitame priredbe, kao i tri akcije prikupljanja sredstava medu banovickim rudarima. Slicne akcije najavili su i u narednom periodu. Clanove sekcije "Civitas" iz OS "Grivice" koji su ucestvovali u humanitamoj akciji su: Lejla Karic, Senida Pozderovic, Zerina Saletovic, Semira Saletovic, Halima Hasanbegovic, Sejla Handalic, Elma Aksamovic i Selma Jusufovic, Sekciju vodi nastavnica Meliha Salihovic, Sabrija KAHRIMANOVIC

br. 5 -juni 2011.

KULTURA

3. mart 2011. godine - Opeina Banovlel i Zavod za zastltu i korlstenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda Tuzlanskog kantona promovirali:

ZBORNIK RADOVA SANAUCNOG SKUPA "KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEDE OPCINE BANOVICI"
Zbornikom obuhvaceno tridesetak naucnlh i struenlh radova iz raznih oblasti, od historiografije preko etnologije do drugih srodnih nauka.

v

anovici su prva opcina u Tuzlanskom kantonu koja je pristupila naucnom, univerzitetskom istrazivanju svoje historije. Kao rezultat takvog pristupa nastao je Zbomik radova 0 "Kultumo-historijskom i prirodnom naslijedu Opcine". U Zbomiku se na 250 strana naslo tridesetak naucnih i strucnih radova iz raznih oblasti, od historijografije preko etnologije do drugih srodnih nauka. Na jednom mjestu, u jednoj knjizi, 25 naucnika (univerzitetskih profesora i lokalnih istrazivaca), iz Sarajeva, Tuzle, Brckog i Banovica, dalo je jedan kvaliteOd istoimenog naucnog skupa odrzanog 15. aprila 2010. godine do ukoricavanja Zbomika radova "Kultumo-historijsko i prirodno naslijede opcine Banovici, proslo je nesto manje od godinu dana. Zbomik je promovisan 3. marta 2011. godine, u okrugloj sali Radniekog doma. Na promociji su govorili: direktor Zavoda Benjamin Bajrektarevic, doc. dr. Edin Mutapcic, mr. sci. Rusmir Djedovic, prof. Munisa Softie-Kovacevic i pomocnik nacelnika Fuad Brigic,

B

tan uvid u kultuma dobra banovickog kraja. Zbomik radova "Kultumo-historijsko i prirodno naslijede opcine Banovici" promoviran je poeetkom marta ove godine, a nastao je kao rezultat zajednickog rada opcinskih vlasti i Zavoda za zastitu i koristenje kultumo-historijskog i prirodnog naslijeda Tuzlanskog kantona. Udaren temelj naueno] valorizaciji kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda opeine Banoviei Dosadasnje strucno i naucno poznavanje i istrazenost kultumo-historijskog i prirodnog naslijeda opcine Banovici je bilo nedovoljno. S tim u vezi, u 2010. godini opcinske vlasti su u suradnji sa Zavodom za zastitu i kultumo-historijsko i prirodno naslijede TK radile na rasvjetljavanju i boljem poznavanju ovog naslijeda. Podsjecamo, u mjesecu aprilu (15.4.) prosle godine odrzan je naucni skup na kome su prezentirani strucni radovi 0 kultumo-historijskom i prirodnom naslijedu Banovica, a svi oni su kasnije publikovani uZbomiku.

Objavljivanjem Zbomika radova sa naucnog skupa "Kultumo-historijsko i prirodno naslijede opcine Banovici" Zavod i Opcina su udarili temelj naucnoj valorizaciji kultumo-historijskog i prirodnog naslijeda i stvorili pretpostavke za daljnja mikro istraZivanja svakog lokaliteta u Banovicima, Naredni korak izrada kvalitetne monografije kulturno-historijskog i prirodnog naslijeda opclne Objavljeni Zbomik predstavlja veliki skok u odnosu na dosadasnja istraZivanja kultumo-historijske bastine Banovica, Iz Zavoda za zastitu i kultumo-historijsko i prirodno naslijede TK i opcine Banovici najavili su da se na ovome nece statio Naredni korak bi trebao biti izrada kvalitetne monografije kultumo-historijskog i prirodnog naslijeda, koja ce vise slikom a manje tekstom, u smislu jednog enciklopedijskog teksta, govoriti 0 kultumim dobrima opcine Banovici, Edin KOVACEVIC

24.

KULTURA

br. 5 - juni 2011.

27.05.2011. - u organizaciji JU "Javna biblioteka" Banovlel

ODRZANI OSMI SUSRETI DJECIJIH

PISACA "VEZENI MOST"

Zajednieki projekt Biblioteke i osnovnih skola. Vise od 120 ucenika, nastavnika i gostiju druzllo se sa djecijim piscima Zejcirom Hasieem i Bajruzinom Hajrom Planjcem
okviru ovogodisnjih 8. susreta pisaea pod nazivom "Vezeni most", JU .Javna biblioteka" Banovici uprilicilaje druZenje poznatih djecijih pisaea sa ucenicima iz svih osnovnih skola na podrueju Opcine, U holu Radnickog doma, sa vise od 120 ucenika, nastavnika i gostiju druzili su se: Zejcir Hasic poznati djeciji pisae cije se knjige nalaze na spisku redovne lektire u osnovnim skolema i ciji se odlomei i stiva nalaze u citankama te Bajruzin Hajro Planjae, autor romana "Tajne djedovog mlina", nominiranog za ovogodisnju nagradu "Mali prine". Specificnost ovog tradieionalnog druzenja pisaea sa najmladom populacijomjeste da se oni odrzavaju isti dan u isto vrijeme u svim ustanovama i bibliotekama na Kantonu i imaju regionalni karakter. Manifestaeija "Vezeni most" je zajednicki projekt Udruzenja prijatelja knjige - drustvo Mali prine i IK Bosanska rijec iz Tuzle u suradnji sa svim Bibliotekama na podrucju TK.

U

CHj [e da se promoviranjem

kojige i pisane rijeci dode do zdravog odrastanja i formiranja licnosti djece i mladih

- Banovicka biblioteka je bila prisutna u organizaeiji svih osam susreta djecijih pisaea "Vezeni most" - istakla je Sadeta Lukic, direktoriea Javne biblioteke- i do sadaje ugostila preko 25 poznatih imena djecije knjizevnosti iz BiH, Hrvatske, Srbije i erne Gore. Osnovni cilj ovakvih druZenja je, na prvom mjestu, promoviranje djecije knjige i pisane rijeci, te da se, u direktnom kontaktu sa piscima, promovira knjiga kao jedan od bitnih faktora za zdravo odrastanje i formiranje licnosti djeee i mladih, ali i istovremeno njihovo medusobno povezivanje sa djeCijim stvaraoeima u regiji. Osmi susreti djeCijih pisaea "Vezeni most", zajednicki su projekt JU "Javna biblioteka" Banovici sa direktorima svih osnovnih skola iz Banovica,

Edin KOVACEVIC

RESTAURIRAN MURAL ISMETA MUJEZINOVICA U RADNICKOM DOMU
Produzen zivotni vijek spomenika "nulte kategorije" za jos 50 godina.
anuar 2011. godine treba upamtitijednako kao i daleku 1967. godinu kada je Ismet Mujezinovic naslikao jedan od najvecih murala u Bosni i Hereegovini i ostavio ga u amanet nama i nasoj ljubavi prema umjetnosti. Tokom januara 2011. godine jedan sarajevski slikar, kojije, ko zna iz kojih razloga zelio sakriti svoj identitet, zavrsio je restauraeiju murala Ismeta Mujezinovica u Radnickom domu. Ako bismo rangirali kultume dogadaje u nasem gradu, u postratnom periodu, restauraeija murala u Radnickom domu zauzela bi visoko prvo mjesto. Sjenku na ovaj veliki poduhvat mogla bi baeiti jedino tajnovitost kojom se ogradio narucilac RMU .Banovici" d.d. u Banovicima ali i sam restaurator jer su nas uskratili za podatke 0 vrijednosti posla i imenu umjetnika. No, bilo kako bilo to ne umanjuje vrijednost uradenog.

J

Sta je to mural? Mural (od rij eci na spanjolskom j eziku mural) j e slika uradena na zidu, plafonu-tavaniei ili nekoj drugoj velikoj stalnoj zidanoj povrsini, Pojam oznacava i slikarsku kategoriju koja je postala poznata zahvaljujuci pokretu koji se zove muralizam. Teme cesto zastupljene na muralima mogu biti razliciti alegorijski prikazi inspirirani politickim, religijskim i drugim motivima i idealima. Murale ne treba mijesati sa grafitima. Grafiti, kako im samo ime navodi, su znakovi, potpisi, stilizirani, uvecani i razradeni na razlicite naeine. S druge strane, murali su slike na zidu razlicitog karaktera i imaju sve odlike jedne kompletne slike. Safet BERBIC

25.

br. 5 -juni 2011.

25.4.2011. - U organizaciji Crvenog kriza opelne Banoviei

OnRZANO OPCINSKO TAKMICENJE EKIPA OSNOVNIH SKOLA U PRUZANJU PRVE POMOCI
Domaeln takmicenja OS "Trestenlca", Najbolji ueenici OS "Grivice"

kiPa Osnovne skole "Grivice" pobjednik je opcinskog takmicenja u pruzanju prve pomoci sa realistiekim prikazom povreda, stanja i oboljenja, Cijije domacin bila OS "Trestenica'', Na takmicenju su nastupile ekipe svih osnovnih skola, a takmicile su se u 6 radnih poligona. Ucestvovao je i tim mladih "Telemark" CK Banovici, i to van konkurencije. Za realizaciju opcinskog takmicenja bila su angazovana ukupno 53 volonteralaktivista Crvenog kriza. Ukupan broj svih ucesnika iznosio je oko 100 osoba. Osvajanjem prvog mjesta na opcinskom ucenici OS "Grivice" izborili su plasman na kantonalno takmicenje. Ekipe Crvenog kriZa Banovlel najbolje na kantonalnom takmlcenju, na federalnom osvojile prvo i treee mjesto Na kantonalnom takmicenju u pruzanju prve pomoci, odrzanom u Srebreniku 14. maja, ekipe iz Banovica, u dvije kategorije, osvojile su prva mjesta. U kategoriji podmlatka, odnosno ucenika osnovnih skola, Banovicane je predstavljao kombinovani sastav skola Banovici i Grivice, dokje u kategoriji mladih to bila ekipa "Telemark".

E

Pobjednicke ekipe u obje kategorije stekle su pravo ucesca na federalnom takmicenju, 28. maja u Bugojnu na kojemje ekipa podmlatka, osvajanjem prvog

mjesta, ponovila uspjeh sa kantonalnog takmicenja, a tim mladih zauzeo je trece mjesto. Edin KOVACEVIC

Od 18. do 20. marta 2011. KONFERENCIJA MLADIH CRVENOG KRIZA OPCINE BANOVICI
Na konferenciji je ueestvovale 88 osoba sa pedrueja Tuzlanskog kantona kao i gosti iz Maglaja, Tesn]a, Srebrenika, Novog Sarajeva, Ilijasa i Ilidze
Volonteri banovickog Crvenog kriza su u svojim domovima, od petka 18. pa do nedjelje 20. marta ugostili petnaest gostiju iz organizacija Crvenog kriza Maglaj, Tesanj, Novo Sarajevo, Ilijas, Ilidza i Srebrenik. U izvjestajnom dijelu u petak, na dan konferencije.ucestvovali su i mladi Crvenog kriza sa podrueja Tuzlanskog kantona iz Zivinica, Lukavca i Tuzle. Konferencijije prisustvovalo ukupno 88 osoba, ana dnevnom redu su se nasli: izvjesta] 0 radu Konferencije mladih CK Banovici za period 2008. - 2010. te plan rada konferencije mladih CK Banovici za period 2011. - 20 13.god. Nakon radnog dijala konferencije domacin je priredio zakusku za sve goste uz ugodno druZenje sve do ponoci. Safet BERBIC

26.

OBRAZOVANJE

br. 5 - juni 2011.

UCENICI I NASTAVNICI JAVNE USTANOVE "MJESOVITA SREDNJA SKOLA BANOVICI" OBILJEZILI 21. MART, DAN SKOLE
v v

v

a prvim danom proljeca, tradicija je nastavljena; u prepunoj kinosali (BKC) ucenici i nastavnici JU "Mjesovita srednja skola Banovici", u ponedjeljak 21. marta, priredili su bogat kulturno-zabavni program u kome su predstavili rad svojih sekcija: literarne, drarnske, ritmicke, folklome, muzicke, likovne ... Posjetioci ovog svojevrsnog kulturnog happeninga uzivali su u vjestinama koje su ucenici stekli u strpljivom radu sa svojim profesorima, ........ ~,~~'u a ucesnici su odaslali ohrabrujucu poruku: nas gradje neiscrpno vrelo mladih talenata koje sarno treba prepoznati i dati im punu podrsku, Povodom Dana JU "MSS" Banoviei, 22. marta 2011. godine u kinosali promovirana knjiga Mr. Avde Kametoviea "Racunovodstvo i poslovne finansije za menadzere - savremeni pristup" Na promociji knjige govorili su recenzenti: dr. sci. Rifat Klopic, vanredni profesor, dr. sci. Izudin Kesetovic, redovni profesor. Izdavac je "Off-set" Tuzla. Knjiga .Racunovodstvo i poslovne finansije - savremeni pristup - Mr. Avde Kametovica, profesora u JU MSS Banovici, svojevrsnije putokaz za primjenu savremenih metoda obraeuna troskova i sistema finansijskog izvjestavanja i to sa stanovista percepcije kupaca 0 korisnosti proizvoda. Autor je predstavio savremene teorije iz oblasti racunovodstva i finansija, a zatim ih testirao na prakticnim pitanjima uz rjesenja iz savremene prakse trzisnog poslovanja. Prakticnu upotrebu ove knjige narocito treba podvuci jer ce se njome moci koristiti strucnjaci koji se bave racunovodstvenim i fmansijskim poslovima te poslovima analize i revizije poslovanja preduzeca, njome ce se moci koristiti i studenti, i srednjoskolci, profesori, polaznici visoke poslovne skole, specijalisti na studiju ekonomije i specijalisti koji sticu strucna zvanja iz oblasti racunovodstva i revizije. Safet BERBIC

S

11.5.2011. - Sportska dvorana Banoviei

PETNAESTO SAOBRACAJNO-OBRAZOVNO TAKMICENJE UCENlKA OSNOVNIH SKOLA TUZLANSKOG KANTONA
v v

,

v

UCeSceuzelo 128 ucenlka iz 46 osnovnih skola. Organizator OS "Grivice" i Tuzlanski auto moto klub (TUZAMK).
organiZaCijiOsnovne skole "Grivice", u Sportskoj dvorani Banovici odrzan je 15. ciklus saobracajno-obrazovnog takmicenja ucenika osnovnih skola Tuzlanskog kantona. Ueesee je uzelo 128 ucenika iz 46 osnovnih skola. Takmicili su se u dvije discipline: teorijsko poznavanje saobracajnih propisa i voznja bicikla na poligonu. Ucenici su pokazali zavidnu spretnost i odlicno poznavanje saobracajne kulture. Najbolja u konkurenciji djevojeica bila je Elma Fajic iz OS "Poljice". Prvo mjesto, u konkurenciji djecaka, pripalo je Adinu Beslagicu iz OS "Kreka", a najuspjesnija skola saobraeano-obrazovnog takmicenja ucenika TK-a bilaje OS "Kladanj". Najboljim takmicarima i ekipama urucene su nagrade i priznanja. Ucesnici koji su ostvarili plasman od prvog do treceg mjesta u konkurenciji djevojcica i djecaka predstavljat ce Tuzlanski kanton na drzavnom takmicenju u Ilijasu, 4. juna. Tuzlanski kanton ima najjaca i najbolje organizovana takmleenja

U

Jaka konkurencija medu takmicarima i odlicna organizacija domacina, OS "Grivice", potvrdili su einjenicu da TK ima najbolje organizovana i najjaca takmicenja ovakve vrste. tome govori i podatak daje u svih dosadasnjih 15. ciklusa saobracajno-obrazovnog takmicenja ucenika osnovnih skola bar jedan ili dva predstavnika s ovog Kantona nastupili su na Europskom prvenstvu. Edin KOVACEVIC

°

27.

br. 5 -juni 2011.

SPORT

Americka asocijacija radioamatera dodijelila medalju za 2010. godinu

RADIO KLUB "KONJUH" BANOVICI NAJBOLJI NA SVIJETU U KONKURENCIJI "KRATKI TALASI"
Takmicenje WPX u konkurenciji "kratki talasi" jedno je od tri najveea svjetska takmicenja, odrzava se kontinuirano tako da svaka ekipa radi sa svoje lokacije, koristi
svoje antene i ostvaruje kontakte sa vise stanica, zavisno od snage frekvencije takmieenje se odvija u desetak kategorija
eri intemetske pomame, kada informacije lete brzinom misli, pomalo anahrono zvuci rijee radio, njegova uloga, ali i ljudi koji se bave njime. No vijest da ti i takvi ljudi, sa tim i takvim nacinom komunikacije osvoje prvo mjesto u svijetu zvuci sasvim drukcije i zavreduje nasu paznju, Radio klub .Konjuh" Banovici (pod pozivnim znakom E71GJK, raniji znak YU4GJK), prosle godine, okitio se najvecim priznanjem sto ga je dodijelila "Americka asocijacija radio amatera", Mnogo je cinjenica koje ovom uspjehu daju posebnu dimenziju: konkurencija od preko 200 ekipa na takmicenju frekvencija male snage; nitijedna ekipa sa ex-yu prostora nije osvojila niti jedno priznanje i ni u jednoj konkurenciji; Banovicani su bili superiorniji i od takmicara iz industrijski razvijenih zapadnih zemalja finansijski i tehnicki daleko mocnijih; antenu su napravili sami; rezultat je ostvaren ne sarno na osnovu broja ostvarenih veza, nego i kontinenata sa kojirnaje uspostav-

V

U ratu uspostavljali pokidane veze
Radio klub .Konjuh" Banovici formiran je 1952. godine. Registriran je kao udruzenje, a djeluje kao nevladina i neprofitna organizacija tehnicke kulture. Danas klub broji stotinjak clanova od kojih je 30-tak aktivno. Omasovljenje kluba se vrsi aktiviranjem sekcija u osnovnim skolama. Tokom rata gotovo sva oprema kluba je unistena i za njeno obnavljanje potrebna su znatna fmansijska sredstva. kontinuirano tako da svaka ekipa radi sa svoje lokacije i koristi svoje antene (kupljene ili improvizirane - zavisno od finasijskih mogucnosti) i ostvaruje kontakte sa vise stanica. Banovicki radioamateri, predvodeni Husom Gosicem, sefom KT sekcije, napravili su veliku antenu, instalirali je na Husinoj basci, u Babicama, i na frekvenciji 1,8 MHz uspostavili most sa cijelirn svijetom.

ljen kontakt, broja razlicitih prefiksa (prva grupa slova u znaku) itd. Emir Tubic, Mujo Focak, Torno Murat i Zijad Jukic clanovi su pobjedonosnog tima Radio kluba .Konjuh" Banovici, Takmicenje WPX u sekciji "kratki talasi" odrzava se

Safet BERBIC

Tuzla, 26. maja 2011. - Odrfane drzavno prvenstvo u atletici za djecu sa posebnim potrebama

BANOVICANIN ZORAN SAVIC OSVOJIO ZLATO U BACANJU KUGLE
od motom "Kraljica sportova i sa nama" Klub specijalnih sportova "Tuzla" na stadionu "Tusanj" u Tuzli organizirao je Drzavno prvenstvo u atletici za osobe sa posebnim potrebama. Ucestvovale su 23 ekipe sa preko 220 takmicara, Takmicenje je bilo pojedinacnog karaktera u disciplinama 100m, 200m, 40Om, 800m, 4x10Om, skokudalj, bacanje loptice i bacanje kugle. Banovicanin Zoran Savio - Zoka okitio se titulom drzavnog sampiona u bacanju kugle. U veoma jakoj konkurenciji Zoka je nadmasio samog sebe, ali i sva ocekivanja svog treneraAdnana Maljevi6a - Kineza, jer je uspio baciti kuglu 6,58 m, sto je cijeli metar dalje od drugoplasiranog takmicara,

P

"Trenirali smo sa kuglom koja je bila teza cijeli kilogram od one koju smo bacali na olimpijadi. Mozda je i to doprinijelo nasem uspjehu," kazali su sampion Zoka i

Kinez. Nakon ovog uspjeha Zoka i Kinez nastavljaju trenirati i pripremati se za nove pobjede.

~----~-=-="'

Safet BERBIC

28.

SPORT

br. 5 - juni 2011.

31. auto reli Brfko-Baneviei

NAJMASOVNIJI DO SADA - 140 POSADA IZ BIH I INOSTRANSTVA
Spertsko-turistlcki
karakter relija. Pokrovitelji Opeina Banoviei i Distrikt Breko.

olje ikada nego nikada! Ovim rijecima stariji bracni pa; iz Brckog, Mirzana i Ljubomir Sarkanovic, prokomentirao je svoje ucesce na 3l. tradicionalnom auto reliju Brcko-Banovici, Uz zaglusujucu buku guma s velikom paznjom pratili su majstorije reli vozaca koji su se okretali, kocili, slajdrali, ponekad rusili cunjeve ali, uglavnom svojim vjestinama odusevljavali posmatrace na ispitu spretnosti u Banovicima. Mirzana i Ljubomir prvi put su na reliju i to ne u sportskoj vee u turistickoj klasi. Ispunili su svoju dugogodisnju zelju - doci na reli tako zvucnog imena. "Svida nam se i grad Banovici i ova organizacija", prica Ljubomir. "Bili smo i prije u Banovicima, ali nikada na reliju.

B

Jedan divan grad, cuven po pruzi Brcko-Banovici na cijoj izgradnjije ucestvovala i moja majka daleke 1946.godine. Onaje gradila prugu, a ja danas, nakon 65 godina, ucescem na reliju gradim prijateljstva".

posada koje su se takmicile u tri klase. Turisticki reli podrazumijevao je obilazak turistickih destinacija: jezero Modrac u Lukavcu, Panoniku u Tuzli, te Stari grad u Srebreniku, a sportski tri ispita spretnosti i to u Banovicima, Tuzli i Brckom, U trecoj klasi prvo mjesto osvojio je Josip Deljak (SAK Komotin Jajce), u drugoj klasi i generalnom poretku slavio je Muamer Julardzija (Elektromoto Jajce), a u prvoj klasi ponovo je najbolji bio Alija Karabasic (SAK Komotin Jace). U konkurenciji zena najvise je pokazala Jadranka Vidakovic-Stakovic iz Sombora, kojaje vozila za TUZAMK, au konkurenciji invalida jos jedan clan TUZAMK-a Sejfo Muhic, U poretku klubova prvo mjesto osvojio je SAK Komotin Jajce ispredAMKElektromoto Jajce iAMKZAK Zenica. Nagradeni su i najstariji ucesnik Fadil Karabasic (roden 1934.), te najmladi ueesnik 18-godisnji Suad Brdanovic. Tradicionalni auto reli Brcko-Banovici, koji se bodovao i za sampionat BiH u ocjenskoj voznji spretnosti, jos jednom je opravdao ocekivanja ucesnika, pub like, organizatora i svih prisutnih. Za narednu godinu najavljeno je uvodenje brojnih novosti sto bi reli trebalo uciniti jos masovnijim i atraktivnijim. Senad MAHMUTBEGOVIC

U turistiekom dijelu ueestvovala 81, a u sportskom 59 posada
Auto reli Brcko-Banovici ove godine je odrzan po 31. put. Tehnicki organizatori bili su AMK Banovici i Brcko, te TUZAMK Tuzla, a pokrovitelji Opcina Banovici i Distrikt Brcko, Ucesce na reliju, kojije imao sportsko-turisticki karakter, uzelo je 140 posada iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. U turistickom dijelu ueestvovalaje 81, au sportskom 59

29.

Dobrodosli u svijet odraslih
Svecanim defileomJparadom i maturskom zabavom 13. maja 2011. godine oko 250 banovickih srednjoskolaca na simbolican naein je zakoracilo u svijet odraslih. Ove skolske godine srednjoskolsko obrazovanje u Javnoj ustanovi "Mjesovita srednja skola" Banovici, stekla su djeca rodena u praskozorje i u prvoj godini rata (199211993). Neka put nauke i akademskog obrazovanja bude jedini put kojim ce nastaviti dalje u zivotjer, rna kako to otrcano zvucalo, oni su buducnost naseg grada i nase drzave,

SafetBEBIC

19.5.2011. u Banovleima edrzano natjecanje za miss TK za 2011. godinu

MISS TK ZA 2011. GODINU JE SEJLA HADZIC IZ TUZLE

v

v

,

U

kinosali BKC-a u Banovicima pred oko 250 posjetilaca u cetvrtak 19.5.2011. odrzano je finalno natjecanje za miss Tuzlanskog kantona. U konkurenciji 15 ljepotica za plasman na finalni kasting za miss Federacije BiH plasiralo se sest djevojaka medu kojima i Banovicanka Aida Dzinic kojaje ponijela titulu miss publike. Miss Tuzlanskog kantona za 2011. je Tuzlanka Sejla Hadzic, U kratkoj izjavi za medije reklaje sarno: "Osjecaj je neopisiv,jako sarn sretna, mislim da sanjarn." Prva pretilja je Irma Pozegic iz Kalesije, a druga pratilja je Amra Huremnovic iz Tuzle. Pored njih na finalnom kastingu za miss Federacije BiH takmieit ce se i miss sarma Alisa Brkic, miss fotogenicnosti Anesa Topic i miss pub like Aida Dzinic,

Safet BERBIC

6. februara 2011. - LD "Zelemboj" Banovlel

ZAVRSENALOVNASEZONA
U hajci na vuka ucestvovalo oko 300 lovaca sa prostora TK i ZE-DO kantona. Iako vuka nisu ulovili lovci su se ugodno druzlll na Marinorn brdu, kod Lovackog dorna.
Lovci LD "Zelemboj" Banovici su zavrsetak lovne sezone i ove godine obiljezili tradicionalnom hajkom na vuka. Pocetkom februara, na Konjuhu je uspjesno organizovana akcija na kojoj se okupio veliki broj lovackih drustava. Osim domacih lovaca ucesce su uzeli lovci iz lovackih organizacija s prostora Tuzlanskog i susjednog Zenicko-Dobojskog kantona. Na platou Lovackog doma, na Marinom brdu, sastalo se blizu 300 lovaca iz: Banovica, Lukavca, Gracanice, Kalesije, Srebrenika, Celica, Kladnja, Zivinica, Brckog, Janje, Zavidovica i drugih mjesta. Hajka na vuka poeela je u ranim jutarnjim satima. Lovci su se kretali u dva prvca, od Marinog brda prema vrhovima Zelemboja. Nakon sest sati lova, akcija nije dala ocekivani rezultat. Vuk nije ulovljen, no to nije sprijecilo lovce da se po zavrsetku akcije, u poslijepodnevnim satima, nastave druziti na platou Lovackog doma. Tu su se cule brojne price, price 0 10vackim podvizima, planina. ali i dogovarana su nova druzenja na nekoj od bosanskih

v

~~~~~li:~~~5iiiJ
-

Zavrsetak objekta Lovaekog doma prioritet za naredni period
Lovna sezonaje zavrsena, No, i pored toga u narednim mjesecima pred banovickim lovcima su brojne aktivnosti. Prije svega, cilj je da se objekat Lovackog doma, na Marinom brdu, zavrsi; da se oko njega urede prateci sadrzaji, kako bi u skorije vrijeme ovaj prostor postao mjesto druzenja ne sarno lovaca, nego i svih zaljubljenika planinskih visova i cistog zraka. Za sve do sada uradeno na gradnji objekta zahvalni su svima koji su pomogli, a posebno opcini Banovici, koja pomaze i prati svaku aktivnost LD "Zelemboj".

Sabrija KAHRIMANOVIC

30.

FOTO REGISTRATOR - MATURANTI MSS BANOVICI (2010/11.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful