Dijagnostika antropoloških obilježja učenika trećih razreda razredne nastave UVOD Očuvanje i unapređenje tjelesnog i mentalnog zdravlja postaje

imperativ vremena u kojem živimo, a kad su u pitanju djeca, onda to dobiva posebnu težinu. Primjerena tjelesna aktivnost je nezamjenjivo sredstvo u borbi za unapređenje i zaštitu zdravlja, tjelesnog razvoja, razvoja osobina i sposobnosti, usvajanja motoričkih znanja, poboljšanja motoričkih dostignuća, a istodobno je jedno od važnih sredstava duhovnog razvoja (Findak, 1999.). Poznavanjem karakteristika učenika, učitelj planiranjem i programiranjem te izvođenjem nastave pokušava poboljšati odnosno mijenjati antropološki status učenika. Učitelj mora imati spoznaje da je svaki učenik za sebe individua, a jedna grupa učenika razlikuje se od druge grupe. Planiranjem i programiranjem učitelj unaprijed mora predvidjeti odnosno znati kako će realizirati odgojno obrazovni rad sa učenikom kao individuom odnosno sa grupom učenika tijekom školske godine. Prva etapa tematskog planiranja je eksplicitno definirati cilj i zadatke, a dijagnostika antropoloških obilježja učenika osnovni je preduvjet da bi se nastava tjelesne i zdravstvene kulture provodila planski, racionalno i organizirano. Antropološka obilježja su organizirani sustav svih osobina, sposobnosti i motoričkih znanja i njihove međusobne relacije. Pod antropološka obilježja ubrajaju se antropometrijske karakteristike, motoričke, funkcionalne i kognitivne sposobnosti, konativne osobine i socijalni status. Poznavanje antropoloških osobitosti pojedinih dobnih i spolnih skupina učenika/sportaša/vježbača rekreativaca i temeljnih pokazatelja njihovog zdravlja preduvjet je sigurnog, kvalitetnog i svrhovitog rada u kineziološkoj edukaciji, sportu i rekreaciji (Mišigoj, Duraković 2009). Dijagnostika antropoloških obilježja uopće, a posebno motoričkih sposobnosti, nije smatrala svrhom samoj sebi niti se provodila tek da se utvrdi stanje. Temeljni je cilj bio dobivene podatke uporabiti kao osnov za što egzaktnije programiranje procesa vježbanja i ocjenjivanje postignutog stupnja razvoja motoričkih sposobnosti, kako u školstvu tako i u sportu ( Mraković, 1996). Zašto provodimo dijagnostiku antropološkog statusa? Dijagnosticiranje stanja je temeljni i nezaobilazni preduvjet osmišljavanja daljnjih procedura bilo kojeg procesa (Neljak). U edukaciji dijagnostiku antropološkog statusa provodimo da bi spoznali individualne karakteristike djece i mladeži, razlike unutar razreda (grupe), razlike između regija, razlike između sportaša i nesportaša, upoznali trend razvoja- logitudinalno ili transverzalno, preciznije planirati i programirati nastavni i izvan nastavni proces, kontrolirati učinke nastavnog ili izvan nastavnog procesa, educirali učenike, nastavnike i roditelje. Cilj ovog rada je dijagnosticiranje antropološkim obilježjima učenika trećih razreda koji su uključeni u redovitu nastavu. S obzirom na cilj rada, mogu se postaviti sljedeće hipoteze: H1: u prostoru antropoloških obilježja grupa učenika trećih razreda ne postoji statistički značajna razlika. H2: u prostoru antropoloških obilježja grupa učenika trećih razreda i NORMI ne postoji statistički značajna razlika. METODE ISTRAŽIVANJA Uzorak ispitanika sastavljen je od 104 učenika trećih razreda osnovne škole. Učenici su razvrstani u četiri skupine na način da prvu čine učenici 3A razreda, drugu skupinu čine učenici 3B razreda, treću skupinu čine učenici 3C razreda i četvrtu skupinu čine učenici 3D razreda. Ispitanici su bili uključeni u redovitu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i izmjereni s 11 mjera i testova za procjenu antropoloških obilježja (Mraković,M., Findak, V., Gagro, I., Juras, V., Reljkić, J. 1986.) Antropometrijska obilježja ispitanika utvrđena su mjerenjem: tjelesne visine (ATV), tjelesne težine (ATT), opsega podlaktice (AOP) i nabora nadlaktice (ANN). Motoričke sposobnosti izmjeren su testovima: taping rukom (MTR), skok u dalj s mjesta (MSD), podizanje trupa (MPT), pretklon raznožno (MPR), poligon natraške

(MPN) i izdržaj u visu zgibom (MIV). Funkcionalne sposobnosti provjerene su testom aerobne izdržljivosti, trčanje 3 minute (F3). Dijagnosticiranje antropološkim obilježjima učenika trećih razreda provedena je na način da su prvo prikazati originalni rezultati, deskriptivni pokazatelji grupe, prikazani standardizirani rezultati testova koji su kondenzirani putem aritmetičke sredine i silazno sortirani od najboljeg do najlošijeg rezultata. Grafički je prikazan antropološki profil tri najbolja učenika u razredu. Analiza razlika rezultata cijele grupe provedena je na način da je napravljen t-test za nezavisne uzorke između sva četiri razreda, Pearsonovim koeficijentom korelacije provjerena je povezanost rezultata, a grafički napravljena usporedba rezultata sva četiri razreda s prosječnim vrijednostima Republike Hrvatske. REZULTATI I RASPRAVA U Tablici 1. Prikazani su originalni rezultati antropoloških obilježja učenika 3 A razreda. Uvidom u rezultate može se vidjeti da je 26 učenika izmjereno s 11 mjera i testova za procjenu antropoloških obilježja. Tablica 1. Antropološka obilježja 3 A razreda- originalni rezultati
1 ATV 1302,000 1370,000 1395,000 1280,000 1348,000 1319,000 1353,000 1264,000 1427,000 1278,000 1386,000 1278,000 1378,000 1451,000 1340,000 1243,000 1264,000 1395,000 1387,000 1317,000 1341,000 1362,000 1329,000 1246,000 1430,000 1400,000 2 ATT 220,000 300,000 405,000 235,000 355,000 240,000 380,000 240,000 375,000 240,000 360,000 200,000 295,000 350,000 360,000 180,000 245,000 335,000 350,000 270,000 265,000 280,000 250,000 190,000 370,000 300,000 3 AOP 170,000 185,000 218,000 170,000 192,000 176,000 217,000 175,000 206,000 178,000 200,000 161,000 180,000 202,000 208,000 185,000 174,000 205,000 195,000 184,000 183,000 182,000 184,000 165,000 205,000 182,000 4 ANN 4,000 7,000 19,000 8,000 17,000 5,000 14,000 9,000 14,000 4,000 11,000 6,000 10,000 7,000 19,000 5,000 8,000 16,000 9,000 8,000 9,000 12,000 7,000 6,000 10,000 7,000 5 MTR 13,000 16,000 15,000 18,000 16,000 18,000 18,000 16,000 15,000 16,000 15,000 20,000 10,000 18,000 18,000 18,000 18,000 15,000 18,000 18,000 16,000 16,000 19,000 16,000 18,000 18,000 6 MSD 130,000 150,000 128,000 147,000 133,000 133,000 151,000 125,000 135,000 158,000 155,000 165,000 158,000 173,000 130,000 172,000 140,000 126,000 125,000 140,000 150,000 170,000 170,000 120,000 145,000 170,000 7 MPR 40,000 35,000 40,000 39,000 42,000 39,000 40,000 45,000 39,000 28,000 35,000 37,000 43,000 38,000 39,000 31,000 23,000 26,000 25,000 35,000 30,000 30,000 28,000 40,000 38,000 42,000 8 MPN 156,000 296,000 304,000 216,000 340,000 163,000 162,000 220,000 315,000 181,000 209,000 197,000 237,000 163,000 258,000 149,000 200,000 200,000 186,000 183,000 238,000 198,000 140,000 139,000 249,000 154,000 9 MIV 45,000 13,000 6,000 11,000 5,000 18,000 16,000 27,000 10,000 24,000 16,000 26,000 15,000 40,000 10,000 23,000 12,000 11,000 11,000 26,000 13,000 11,000 35,000 56,000 11,000 24,000 10 MPT 31,000 15,000 25,000 15,000 16,000 16,000 37,000 30,000 33,000 30,000 32,000 32,000 25,000 32,000 34,000 37,000 40,000 35,000 32,000 36,000 36,000 30,000 34,000 29,000 29,000 31,000 11 F3 635,000 610,000 490,000 520,000 575,000 595,000 560,000 490,000 560,000 640,000 535,000 610,000 520,000 615,000 515,000 620,000 545,000 501,000 549,000 566,000 560,000 555,000 515,000 525,000 545,000 607,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Osnovni statistički parametri ispitanika 3A razreda Tablica 2. može se vidjeti da je distribucija vrijednosti podataka normalna. Navedena tvrdnja temelji se na činjenici da vrijednosti mjera asimetrije krivulje i izduženosti krivulje ne variraju značajno od graničnih odstupanja. U tablici se mogu vidjeti i aritmetička sredina, minimalni, maksimalni rezultat i standardna devijacija za 11 varijabli antropoloških obilježja Tablica 2. Deskriptivni pokazatelji antropoloških obilježja 3A razreda

541 -1.011 0.579 -0.611 1.896 0.559 -0.079 -0.305 1.003 -0.35480 0.184 0.000 23.923 1243. a 14 učenika ispod prosjeka.213 -1.890 1.403 -1.052 -0.043 0.31822 0.120 -0.15099 2.304 -0.181 0.550 0.765 -2.860 1.394 0.296 0.666 0.107 -0.043 8 MPN 0.666 -1.069 0. Prije kondenzacije rezultata varijabla poligon natraške (MPN) koja je obrnuto skalirana pomnožena je sa -1 odnosno promijenjen je predznak.97758 -1.112 -2.602 5 MTR -1.091 0.700 -1.666 0.876 1.296 -0.890 0.700 0.829 0.044 0.191 -1.698 0.537 -1.000 173.947 0.680 -0.654 26 291.Deskriptivni pokazatelji antropoloških obiljež ja 3A razreda Variable ATV ATT AOP ANN MTR MSD MPR MPN MIV MPT F3 broj učenika aritmetička sredina minimalni rezultatat maksimalni standardna rezultat dev ijacija asimetrija distribucije izduženost distribucije 26 1341.107 0.712 0.666 0.000 56.657 -1.288 -0.833 0.780 0.000 218.666 0.221 1.714 1.240 -1.131 0.829 0. Tablica3.260 -0.000 490.181 -1.787 1.160 -0.769 26 9.714 0.000 340.036 0.333 10 MPT 0.09762 0.665 -2.714 -0.546 1.386 0.408 -0.098 0.615 26 146.305 -0.375 1.42211 -1.666 -0.627 -3.327 0.57941 7.146 -0.032 -1.028 -1.032 -1.098 -0.75538 -0.296 -0.047 0.375 -0.550 -1.382 1.120 -1. po izračunatoj prosječnoj z-vrijednosti ukazuju da najbolja tri učenika u 3 A razredu učenik 14 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od 0.240 -0. prikazani su standardizirani rezultati antropoloških obilježja 3A razreda.000 20.52.86506 -0.296 0.375 1.833 -0.209 1.692 26 559.782 0.243 0.20407 -0.183 -1.414 -0.751 -0. Silazno sortirani rezultati . Varijabla poligon natraške (MPN) je obrnuto skalirana jer najmanja numerička vrijednost predstavlja najbolji rezultat.082 -0.556 1.333 1.460 0.22064 -0.715 -0.62763 0.403 1.666 0.381 0.228 1.001 1.079 -1.700 0.90451 -1.287 -1.327 0.342 -0.148 0.780 0.434 -1.602 -0.296 -0.654 26 16.550 1.40856 2.000 59.704 -0.207 0.082 -1.173 0.785 -0.572 -0.666 6 MSD -0.305 0.607 1.71300 -0.666 -0.522 1.131 -0. Z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli ukazuju da 12 učenika imaju rezultate iznad prosjeka.778 -1.000 1451.185 -2.486 0.777 1.254 -0.673 1.000 10.227 -0.176 1.05844 44.504 0.181 -0.002 -1.777 0.049 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tablica 4.666 0.04743 0.808 26 29.296 -0.69 i treći učenik broj 26 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od 0.520 -0.148 0.541 -0.339 -0.536 0.947 1.240 -0.512 0.243 1.109 0.144 -0.05862 1. napravljena je na osnovu aritmetičke sredine 11 varijabli.924 -1.86718 -1.000 139.000 45.000 4.87.492 -0.666 -0.107 0.749 1.336 0.000 5.610 1.079 -0.698 1.38551 -1.532 -0.000 180.460 -0.621 -0.116 -1.107 -0.469 0.333 -1.035 0.29695 -0. Silazno sortiranje učenika Tablica 5.056 -0.738 -0.636 -1.386 1.881 1.610 -0.653 0. Kondenzacija rezultata Tablica 5.321 0.877 -0.25106 -0.605 -0.534 -0.778 -0.837 -0.666 -0.116 -0.228 -1.02067 U Tablici 3.731 26 19.980 2 ATT -1.07994 17.228 -1.260 -0.654 26 209.258 0.492 -0.665 0.056 0.986 -1.177 -0.110 -1.069 0.296 1.135 0.240 -0.208 2.714 0.044 0.332 -0.440 -0.044 0.176 -0.653 0.851 -0.65444 0.940 1.115 26 35.000 640.359 0.303 0.929 -0.097 -0.622 0.777 -0.000 15. Kondenzacija rezultata Tablica 4.602 2.333 -0.282 0.185 11 F3 1.602 2.762 -0.476 -0.359 -1.066 1.947 -1.929 -1.01669 0.881 -0..940 -1.697 -0.52340 65. Drugi je učenik 7 z-vrijednosti aritmetičke sredine 11 varijabli od o.001 -0.894 0.327 0.860 -0.752 0.303 0.173 0.476 0.906 1.559 0.097 0.313 -0.002 1.000 120.770 0.148 -0.957 -0.894 0.71320 4.082 0.11599 12.787 1.896 -1.700 1.986 -0.336 -0.923 26 187.000 405.122 3 AOP -1.423 0. Slika 1.449 1.84714 1.770 -0.777 0.098 -0.035 1. Standardizirani rezultati antropoloških obilježja 3A razreda 1 ATV -0.876 0.494 0.666 0.700 -0.269 -0.122 1.94053 15.813 1.327 -0.013 0.02546 6.484 0.586 -1.08567 56.000 40.550 -0.745 -1.700 0.787 1.258 -0.000 19.403 7 MPR 0.367 4 ANN -1.002 -0.064 0.000 161.367 -0.993 9 MIV 2.863 0.282 -0.

0 -0.527798996 1 aritmetičke sredine varijabli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0.8767728 0. Interval Uvidom u grafički prikaz antropološkog profila 3 najbolja učenika Slika 2.0497661254 -0..121137325 -0.29868369 25 0.95 Conf.4 0. Grafički prikaz z-vrijednosti silazno sortirani Mean Plot of aritmetičke sredine varijabli grouped by učenik Spreadsheet12 2v*52c 1.193323842 -0.0 0.176618891 -0.272564608 0.693139039 8 -0.121137325 2 -0.161341602 10 -0.379952231 9 0.0495331157 0.0495331157 17 -0.161341602 0.6 14 7 26 15 9 20 3 22 19 10 5 24 13 17 25 11 23 16 12 18 1 21 6 2 8 4 učenik Mean Mean±0.176618891 11 0.314258695 14 0. tjelesna visina.308925543 -0.527798996 0.183425125 22 -0.314258695 -0.396395767 -0.2 0.6 aritmetičke sredine varijabli 0.183425125 -0.0048466043 -0. fleksibilnosti i repetitivna snaga iznad .4 -0.538279304 5 -0.0479561992 0. primjetne su razlike u testovnim vrijednostima tri najbolja učenika.0048466043 23 0.151015905 0.240949705 16 0.193323842 6 -0.011289701 -0.0758852176 0.693139039 0. Motoričke karakteristike.1 aritmetičke sredine v arijabli 1-11 1 -0.0513122492 -0.2 -0. U morfološkim obilježjima učenika broj 14.29868369 -0.379952231 -0.0513122492 20 0.240949705 0.538279304 2 učenik 14 7 26 25 15 11 9 23 20 16 3 12 22 18 19 1 10 21 5 6 24 2 13 8 17 4 Slika 1. težine i opseg podlaktice iznad prosjeka a ispod prosjeka nabor nadlaktice.272379213 -0.8767728 15 0.0758852176 21 -0.308925543 3 0.272564608 26 0.272379213 7 0. brzina pokreta.180057718 12 0.396395767 18 -0.8 0.180057718 0.0479561992 4 -0.011289701 13 -0.0497661254 19 -0.151015905 24 -0.

26 Iznad prosjeka je u visini. MPN. Aerobna izdržljivost je iznad prosjeka. Slika 2.izdržaj u visu. MPR. Preporuka bi bila da se učenik bavi rukometom. težini u prosjeku grupe a kožnom naboru nadlaktice. 3B. U motoričkim sposobnostima iznad prosjeka su u varijablama MTR. koordinacija.500 1. U 3 A razredu u morfološkim obilježjima vidljivo je da u varijablama ATV -visine i ATT-težine učenici su ispod prosjeka ali u AOP-opsegu podlaktice i ANN-kožnom naboru iznad prosjeka. Grafički prikaz antropološkog profila 3 najbolja učenika Antropološki profil učenika 14. 3 D razred u morfološkim obilježjima u varijabli ATV-visina tijela je iznad vrijednosti Normi. statičkoj snazi ruku i ramenog pojasa.7.3 3 A razreda 2. osim varijable MPN. a u drugim varijablama ispod prosjeka. Učenik br.taping rukom. težine.000 učenik 7 učenik 3 U slikama od 9. U svim motoričkim karakteristikama je iznad prosjeka. U varijablama motoričkih sposobnosti učenici su ispod norme osim u varijabli MPT – podizanje trupa i varijabli funkcionalne sposobnosti F3 trčanje 3 minute. Učenik br.000 ATV ATT AOP ANN MTR MSD MPR MPN MIV MPT F3 -0. 3C i 3D razreda u varijablama antropoloških obilježja.500 0.pretklon raznožno. Funkcionalne sposobnosti su iznad prosjeka. opsega podlaktice ispod prosjeka. U motoričkim sposobnostima iznad prosjeka su u svim varijablama. 3B razred u morfološkim obilježjima učenici su u svim varijablama iznad prosjeka. osim test statičke snage.500 -1. U funkcionalnim sposobnostima učenici su nešto iznad Norme. Funkcionalne sposobnosti su u prosjeku. MIV.trčanje tri minute. Već letimičnim uvidom u rezultate usporedbe učenika trećih razreda i normi primjetne su razlike.000 1. Preporuka bi bila da se učenik bavi gimnastikom.prosjeka a ima visoke vrijednosti u testovima eksplozivnoj snazi. Razred 3C u morfološkim obilježjima ispod prosjeka su učenici u svim varijablama osim u ANN –kožnom naboru koji je u prosjeku.poligon natraške i varijabli funkcionalne sposobnosti F3. Kod motoričkih sposobnosti učenici su ispod prosjeka u svim varijablama osim varijable MPR-pretklon raznožno koji je izrazito visok. Prikazane su usporedbe Normi i 3A. U svim motoričkim karakteristikama je iznad prosjeka a osobito u varijablama eksplozivne snage fleksibilnost i koordinacije. U prosjeku ili ispod prosjeka su u varijablama MSD -skok u dalj.poligon natraške i MPT.podizanje trupa. do 19. Učenik ima i visoku vrijednost aerobnih sposobnosti. 7 u morfološkim obilježjima visine tijela je u prosjeku grupe . kožni nabor i opsega podlaktice vrijednosti su dosta visoko iznad grupe. .000 učenik 14 0. Preporuka bi bila da se učenik bavi rvanjem.

taping rukom 19 18 17 16 15 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 14.opseg podlaktice 190 N norma 188 186 184 182 A razred B razred C razred D razred Slika 12.poligon natraške 225 220 215 210 205 200 195 190 N norma A razred B razred C razred D razred . Grafički prikaz pretklona raznožno MPR.kožni nabor 12 10 8 6 4 2 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 13. Grafički prikaz tapinga rukom MTR.Slika 9. Grafički prikaz poligona natraške MPN. Grafički prikaz kožnog nabora ANN.tjelesna težina 320 310 300 290 280 N norme A razred B razred C razred D razred Slika 11.pretklon raznožno 42 40 38 36 34 32 N norma A razred B razrd C razred D razred Slika 16.tjelesna visina 1370 1360 1350 1340 1330 1320 norma A razred B razred C razred D razred Slika 10. Grafički prikaz tjelesne visine ATV. Grafički prikaz skoka u dalj MSD -skok u dalj 160 150 140 130 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 15. Grafički prikaz tjelesne težine ATT. Grafički prikaz opsega podlaktice AOP.

a kod motoričkih sposobnosti pod utjecajem statičke.taping rukom.podizanje trupa. fleksibilnosti i brzine pokreta ruku. Statistički značajna razlika je i u aerobnim sposobnostima učenika. Grafički prikaz podizanje trupa MPT.skok u dalj i MPT. U varijabli F3. utvrdili smo statistički značajne razlike artimetičke sredine dviju grupa u jednoj varijabli.podizanje trupa. repetitivne i eksplozivne snage. Grafički prikaz izdržaj u visu MIV izdržaj u visu 40 30 20 10 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 18.26. U morfološkim karakteristikama statistički značajna razlika postoji u varijabli ANN – kožni nabor između razreda 3B i 4D. Uvidom u rezultate statistički značajna razlika u morfološkim karakteristikama nastala je utjecajem potkožnog masnog tkiva.Slika 17. U razredima 3A i 3D statistički značajna razlika je u varijabli MIV.podizanje trupa 40 30 20 10 0 N norma A razred B razred C razred D razred Slika 19.trčanje 3 minute statistički značajna razlika je u razredima 3A i 3D.pretklon raznožno i MPT.trčanje 3 minute 600 400 200 0 N norma A razred B razred C razred D razred T-testom za nezavisne za uzorke Tablica 21. U razlici razreda 3B i 3C u varijabli MPR -pretklon raznožno. Do statistički značajne razlike došlo što 3 D razred ima najmanji kožni nabor. 3C i 3D razreda.izdržaj u visu. Grafički prikaz trčanje 3 minute F3. Razredi 3B i 3C razlikuju se u varijablama MPR. Razred 3C i 3D statistički značajno se razlikuju u varijablama MSD. 3B i 3D. 3Ci 3D. MPR-pretklon raznožno i MIV-izdržaj u visu . U motoričkim sposobnostima statistički značajne razlike su u razredima 3A-3B u varijablaam MTR. .

. ( 1989) Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. str.. Metikoš. Usporednim vrijednostima Normi i četiri razreda u antropološkim obilježjima analizirale su se razlike u pojedinim varijablama. 269. 4. Marjeta Mišigoj-Duraković. D. u 3C razredu 18. Mraković. ljetne škole Kineziologa RH. Metikoš.. (1996) Funkcionalna dijagnostika U zborniku: III konferencije o sportu Ape-jadran. Poreč: Hrvatski kineziološki savez. Na osnovu antropološkog profila učenika može se formirati nastavni plan i program učenika odnosno grupe.ZAKLJUČAK Provedena je dijagnostika antropoloških obilježja na uzorku 104 učenika trećih razreda osnovne škole. (1996) Dijagnostika motoričkih sposobnosti učenika –sportaša U zborniku: III konferencije o sportu Ape-jadran. Zagreb... 22 i 18. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. M. Zijad Duraković (2007) Antropološke i zdravstvene pretpostavke rada u kineziološkoj edukaciji. motoričke i funkcionalne sposobnosti učenika u odnosu na grupu.. Školska knjiga Zagreb 2. Zagreb: Hrvatsko-pedagoški književni zbor i fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. (1996) Primijenjena kineziologija u školstvu . (2009) Kinantropologija. 2007. 169. B. (str..Neljak. Preporuka za najbolje učenika bila je prema sportovima koji se nalaze unutar školskog sporta. Pearsenovim koeficijentom korelacije došlo se do spoznaje o statističkoj povezanosti dvije varijable. Antropološkim profilom učenika mogu se vidjeti morfološke karakteristike. U tu svrhu ispitanici su izmjereni s 11 standardnih varijabli za procjenu antropoloških obilježja. M. 3D razredu 7. M..) Zbornik radova 116.. Zagreb 5. Kineziološki fakultet u Zagrebu 6. 14. M. Findak. V. Findak. Zagreb. (ur. 5 i 10. Dijagnostika 104 učenika. Findak. Deskriptivni pokazatelji ukazuju da iako se radi o istom uzrastu učenika da postoje razlike u varijablama unutar četiri grupe i da pri planiranju i programiranju moramo uvažiti specifičnosti grupe.. Matković. 7. Grafičkim prikazom vidljivi su učenici koji su iznad prosjeka grupe ili ispod prosjeka.. Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.7 i 26. Mraković. Zagreb . Provedena dijagnostika antropoloških obilježja ukazuje za ovaj uzorak sljedeće: Odbacuju se hipoteze H1 i H2 jer postoji statistički značajne razlike u antropološkim obilježjima grupa učenika i grupa učenika i Normi. usporedba razreda i Normi sprovedena je u cilju ukazivanja dijagnoze i razlika između grupa da bi se one uvažile pri izradi kvalitetnog nastavnog plana i programa četiri grupe koje smo dijagnosticirali. Mraković.1 i 19. (1992) Kineziološki priručnik za učitelje Zagreb: Hrvatsko-pedagoški književni zbor i fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 55-62). sportu i rekreaciji U: Findak. D. gdje smo dobili broj učenika s boljim odnosno lošijim rezultatima. V. str. Poreč. Može se vidjeti najbolji učenici u 3A razredu su učenici br. Standardiziranim rezultatima koji su kondenzirani putem aritmetičke sredine 11 varijabli i silazno sortirani ukazuju na rezultate z-vrijednosti učenika. Mišigoj-Duraković. u 3B razredu učenici 20. LITERATURA 1. V. Analizom razlika t-testom za nezavisne uzorke došlo se do spoznaje u kojim varijablama se statistički značajno razlikuju dva razreda. 3.V. usmjeriti učenika u odgovarajući školski sport ili roditeljima prikazati razvoj učenika. B.

2001. 5. od osobite je važnosti praćenje i provjeravanje antropoloških obilježja učenika. b) motoričke sposobnosti. a velika pozornost im se posvećivala još od vremena Hipokrata. Antropometrijske (morfološke) značajke Morfološke karakteristike ljudskog tijela odavno su predmet praćenja i istraživanja. a ne dobiva se niti povratna informacija o očekivanim i željenim učincima rada učitelja i učenika. konativne osobine i socijalno status. kako bi se utvrdilo inicijalno stanje. Opis varijabli U istraživanju je korišteno 11 varijabli za mjerenje antropoloških obilježja.: 73) Za što točniju procjenu ostvarivanja ciljeva i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture. (Findak. Učitelji samostalno i ovisno o situaciji odlučuju hoće li tranzitivna provjeravanja provoditi jedanput mjesečno. motoričke. c) funkcionalne sposobnosti.1. koja su izmjerena i u ovom istraživanju. odnosno pomaci antropoloških obilježja učenika. Bez sustavne provjere tranzitivnih stanja ne može se dobiti kvalitetan uvid u njihovu transformaciju.) Bitno je provjeravanja provoditi u vremenskim razmacima koji su u postojećim uvjetima dovoljni za promjenu stanja pojedinih antropoloških obilježja. svakih nekoliko mjeseci ili rjeđe. odnosno po jedan instrument za svako obilježje. ne može se adekvatno upravljati transformacijskim procesima. sposobnosti i motoričkih znanja.2. odnosno tijekom cijele školske godine. "Antropološka obilježja su organizirani i međusobno povezani sustavi osobina. Sve varijable obuhvaćaju najbolje indikatore pojedinog obilježja i moguće ih je primjenjivati tijekom cijelog školovanja za oba spola. provoditi korekcija programa ili intervencija u programiranju procesa tjelesnog vježbanja. te na kraju školske godine da se utvrdi finalno stanje.2. Prije tisuću godina javljaju se . 2001. Praćenje i provjeravanje tranzitivnih stanja antropoloških obilježja učenika treba provoditi tranzitivnim provjeravanjima. funkcionalne i kognitivne sposobnosti.5. ali obveza je da provjeravanja budu na početku školske godine." (Prskalo. To su antropometrijske osobitosti. Početak vrednovanja antropoloških obilježja predstavlja inicijalno provjeravanje. kao i efekata rada u tom odgojno-obrazovnom području. U sklopu ovog istraživanja obuhvaćene su: a) antropometrijske (morfološke) značajke.

Bitno je znati koliko koji element ima ukupni udio u opsegu. kao što je to slučaj s drugim obilježjima. 5. Mjerna . U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture prilikom mjerenja tjelesne visine potrebna nastavna sredstva i pomagala su antropometar ili visinomjer i slika zadatka. te je jasno da je veliki interes za ove karakteristike ostao tijekom tisućljeća. a to je nerijetko slučaj i u društvu 21. Za razliku od visine.prvi pokušaji klasifikacije ljudi u određene konstitucionalne tipove (Dodig. mišićna masa i potkožno masno tkivo. te su često bile iskrivljene.1. Takve se karakteristike postižu odgovarajućim vježbanjem i to u odgovarajućim intervalima. Dio su antropoloških obilježja definiranih kao osobina za dinamiku rasta i razvoja te značajki građe morfoloških obilježja među koje pripada rast kostiju u dužinu i širinu. čvrstoj podlozi. d) kožnog nabora nadlaktice. tjelesna težina ubraja se u ona obilježja na koja se može značajnije utjecati. odnosno povećavati ju ili smanjivati. Pored toga što se procesima uvjetovanja.2. U regulaciji težine vježbanje ima vrlo značajnu ulogu. pogotovo mišićna i balastna masa. 1998. ne može utjecati na promjenu visine. a uspješno se regulira također vježbanjem. podaci o tjelesnoj visini važni su i za proračun poželjne tjelesne mase. Praćenje i provjeravanje antropometrijskih značajki obavlja se pomoću četiri varijable: a) tjelesne visine. te su zbog toga prijeko potrebna kineziološka znanja o funkciji i načinu vježbanja. stoljeća.(ATV) b) tjelesne težine.). Glava mu treba biti u takvom položaju frankfurtska ravan bude horizontalna (frankfurtska ravan označava liniju koja spaja donji rub lijeve orbite i gornji rub lijevog vanjskog slušnog otvora). Poželjno je da mišićna masa bude uvjetno rečeno što veća. a balastna masa što manja. c) opsega podlaktice. Potkožno masno tkivo ulazi u ona obilježja na koja se tijekom života može najviše utjecati. uključujući i tjelesno vježbanje. te prehranom.1. longitudinalne dimenzionalnosti skeleta (kostura) koja je odgovorna za rast kostiju u dužinu. mišića i potkožnog masnog tkiva) vrlo su zanimljivi za analizu. Opsezi kao mjera ukupne mase tijela (kostiju. Tijekom mjerenja ispitanik (učenik) stoji bos u uspravnom položaju i na ravnoj. Tjelesna visina (ATV) Tjelesna visina je mjera tzv. iako su njihove poželjne vrijednosti varirale od vremena do vremena.

Zatim treba spustiti klizač do tjemena ispitanika i očitati rezultat.3 cm).2..naprava treba stajati na vodoravnoj podlozi. 1992. "T" tjelesnu. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. (Findak i sur.) Tjelesna visina označava se oznakom "ATV".5 cm ili /0/9/7/3/.: 8) 5. Rezultat treba očitati u razini gornje stranice trokutastog proreza prstena klizača na antropometru ili uobičajeno na visinomjeru.5 centimetara. 1996.2. što je 97. Rezultat se očitava s točnošću od 0. kao što se vidi iz Slike 1: Mjerenje tjelesne visine. a "V" visinu. Rezultat se upisuje u milimetrima (na primjer /1/3/5/5/. Slika 1: Mjerenje tjelesne visine (Findak i sur. Osoba koja vrši mjerenje stoji s lijeve strane ispitanika i kontrolirati da antropometar bude postavljen vertikalno i neposredno uzduž leđne strane tijela. što je 135..1.1 centimetar ili 0. Tjelesna težina .

. Treba stati na sredinu vage. tada se očitava rezultat koji odgovara najbližem razdjeljku. s najmanjom točnošću od 0. Nakon svakog desetog mjerenja potrebno je kontrolirati pokazuje li položaj kazaljke bez opterećenja još uvijek 0 kilograma.5 kilograma. Rezultat se očitava u zaokruženom broju desetih dijelova kilograma. 1992.Tjelesna se težina tradicionalno smatra standardnim inventarom antropometrijskih mjera koja se upotreblljava za procjenu ukupne mase tijela.1 ili 0.: 9) . u uspravnom stavu. (Findak i sur. dok je vaga na vodoravnoj i čvrstoj podlozi. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika.. Tjelesna težina označava se oznakom "ATT". Ako je skala na vagi s najmanjim razdjelom od 0. odnosno težina tijela od 36.1 kg upisuje se kao /3/6/1/. Slika 2: Mjerenje tjelesne težine (Findak i sur. te slika zadatka. "T" tjelesnu.5 kilograma. 1992.) Na primjer težina tijela od 45. a "T" težinu. do potpunog smirenja utega.5 kg upisuje se kao /4/5/5/. Učenik tijekom mjerenja treba mirno stajati bos. Pomagala koja su potrebna za mjerenje tjelesne težine su medicinska decimalna vaga ili kućna vaga na pero koje posjeduje pomični uteg. kao što se vidi iz Slike 2: Mjerenje tjelesne težine. minimalno odjeven.

poprečno na os podlaktice. Rezultat se očitava s točnošću od 0.1 centimetar.3. Opseg podlaktice Opseg podlaktice se uz tjelesnu težinu upotrebljava kao drugi valjani indikator za procjenu mase tijela. a prije očitavanja rezultata savjetuje se isprobati na nekoliko mjesta. s rukama opuštenim niz tijelo.5.1. Mjerna traka obavije se oko gornje trećine lijeve podlaktice. kao što se vidi iz Slike 3: Mjerenje opsega podlaktice.2. (Findak i sur.) Na primjer . a upisuje se u ukupnom broju milimetara. 1996. Prilikom mjerenja učenik treba stajati uspravno.. Mjeri se na mjestu najvećeg opsega. Pomagala koja su potrebna za mjerenje opsega podlaktice čine centimetarska vrpca i slika zadatka.

.1. Osoba koja vrši mjerenje kažiprstom i palcem lijeve ruke uzdužno odigne nabor na stražnjoj strani lijeve nadlaktice (nad muškim tricepsom) na mjestu koje odgovara gornjoj trećini distance između akromiona i vrha olekraona. Slika 3: Mjerenje opsega podlaktice (Findak i sur. Kožni nabor nadlaktice Kožni nabor nadlaktice je indikator količine masti u organizmu i svrha mu je provjeriti dimenziju potkožnog masnog tkiva. 1992. mjerna ljestvica označena u milimetrima. uređen tako da je pritisak na kožu 10 g/mm².9 cm.: 10) 5. "O" opseg. pazeći da se ne zahvati i mišićno tkivo.4. . upisuje se /1/5/9/. Tijekom mjerenja učenik stoji uspravno. a "P" podlakticu. te slika zadatka. Opseg podlaktice označava se oznakom "AOP". Kožni nabor se prihvati krakovima kalipera.ako je opseg podlaktice 15. Rezultat se očitava dvije sekunde nakon što je krakovima kalipera uhvaćen kožni nabor masnog tkiva. rukama opuštenim niz tijelo. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. Prilikom mjerenja kožnog nabora nadlaktice potreban je kaliper.2. kako prikazuje Slika 4: Mjerenje kožnog nabora nadlaktice.

: 11) . Mjeri se tri puta. pri čemu "A" označava da je to antropometrijska karakteristika. 1996. 7 mm i 8 mm. "N" nabor. a "N" nadlakticu. Kožni nabor nadlaktice označava se oznakom "ANN"..) Upisuje se samo srednji rezultat.jer u slučaju dužeg vremenskog intervala vrhovi kalopera klize i rezultat ne mora biti točan.. a srednja vrijednost uzima se kao konačna. Slika 4: Mjerenje kožnog nabora nadlaktice (Findak i sur. tada se upisuje /0/7/. (Findak i sur. Rezultat se očitava s točnošću od 1 milimetar i upisuje se u milimetrima. na primjer ukoliko je izmjereno 6 mm. 1992.

jer u svijetu u kojem su imperativi apsolutna mršavost i neuhranjenost dolazi do krivih zaključaka da je masno tkivo potpuno nepotrebno.1. Kvalitetno opterećenje dječjeg tijela adekvatnim vježbama potiče povoljniji odnos između mišićne mase. nego su sve češće u pubertetu. a za djevojčice od 16 do 18%. 2001. Poželjni odnos mišićne mase prema ostalim komponentama sastava tijela iznosi 40/60 %. Zbog toga češće dolazi do prijeloma kostiju kod odraslih ljudi nego kod djece. Takve pojave se nažalost ne javljaju samo u adolescenciji i odrasloj dobi. Dječji organizam se lako mijenja pod utjecajem okoline. Udio mišića u tjelesnoj masi raste od 23 % u novorođenčeta. Nasuprot neuhranjenosti. 5. bulimija i slično. (Prskalo. 33 % početkom puberteta do 43 % u odrasla čovjeka.2. pa čak i prije nego pubertet započne. Masno tkivo ima značajnu ulogu u spolnom razvoju djevojaka u periodu neposredno prije i tijekom adolescencije. 27 % u djeteta predškolske dobi. pa kažemo da je plastičan.) Mišići opružači su posebno važni za pravilno držanje tijela.5. sve je više i pretile djece i ljudi. Kosti djeteta su mekše nego u odraslog čovjeka jer je udio vode u njima veći. Uslijed toga nastaju brojne bolesti i poremećaji kao što su anoreksija. beskorisno i štetno. te pravilnoj prehrani i opuštanju. pa možemo zaključiti kako je nepravilan način života uzrok brojnih problema u djetinjstvu i odrasloj dobi.2. Rast i razvoj kostiju vezan je za rad mišića. a spas treba potražiti u sportu i rekreaciji. Prosječna vrijednost kod djece od šest do osam godina za dječake iznosi od 13 do 15%. Poželjan odnos ne znači uvijek ekstremno smanjenje potkožnog masnog tkiva i povećanje aktivne tjelesne mase. U današnjem društvu pod utjecajem različitih medija stvara se averzija već prema nazivu "potkožno masno tkivo". te njihova nerazvijenost nasuprot brzom rastu u visinu u periodima dječjeg razvoja često izaziva nepravilno držanje i poremećaje kralježnice. Motoričke sposobnosti Motoričke sposobnosti su dio antropoloških obilježja koji se odnosi na razinu razvijenosti osnovnih kretnih latentnih dimenzija čovjeka. One sudjeluju u rješavanju i . a udio mineralnih tvari manji. a tu činjenicu treba adekvatno iskoristiti. koštane mase i potkožnog masnog tkiva.2. Utjecaj kinezioloških podražaja na antropometrijske značajke Rast i razvoj djeteta su podvrgnuti biološkim zakonitostima i utjecaju okoline.5.

" (Pejčić. Sve ove sposobnosti su vrlo bitne za razvoj ostalih osobina i sposobnosti. Odgovorne su za praktički beskonačan broj manifestnih motoričkih reakcija. fleksibilnost i preciznost.95). već se govori o multidimenzionalnom pristupu. 2. bez obzira na to jesu li stečene treningom ili nisu. brzina .podizanje trupa iz ležanja pogrčenim nogama. primarnih motoričkih sposobnosti koje se uobičajeno nazivaju brzina. ravnoteža.2. repetitivna snaga. eksplozivna snaga . Tako izrađeno pomagalo postavlja se na školsku klupu . repetitivna snaga . odnosno jednim faktorom. 5. te se mogu izmjeriti i opisati.izdržaj u visu zgibom. postoji velika vjerojatnost da će takav pojedinac imati problema u djelotvornom obavljanju svakodnevnih zadataka. Ako se motoričke sposobnosti ne razvijaju do razine koju je objektivno moguće postići s obzirom na genetsku limitiranost.pretklon raznožno.izvođenju motoričkih zadataka i uvjetuju uspješno kretanje. Pri tome centar svake okrugle ploče od centra druge ploče mora biti udaljen 81 cm. Praćenje i provjeravanje motoričkih sposobnosti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se pomoću šest varijabli: 1. statička snaga.2. eksplozivna snaga.poligon natraške. debljine do 5 mm i promjera 20 cm.) Utvrđeno je postojanje većeg broja različitih tzv. koordinacija . 3.) Motorička brzina je gotovo u potpunosti genetički uvjetovana (oko . statička snaga .taping rukom. 2005. "Brzina je sposobnost izvođenja velike frekvencije pokreta u što kraćem vremenu ili izvođenje jednog pokreta što je moguće brže u određenim uvjetima. odnosno rub svake ploče od ruba druge ploče moraju biti udaljeni 61 cm. Prije izvođenja ove vježbe na dasku izrađenu od iverice zalijepe se dvije okrugle drvene ploče. (Pejčić. 4. 2005. Taping rukom Svrha ove vježbe je procjena brzine pokreta.skok u dalj s mjesta. Istraživanjima motoričkog segmenta antropološkog statusa čovjeka utvrđeno je da se motoričke sposobnosti ne može približno odrediti jednom dimenzijom. Također se neće poticati razvoj ostalih osobina i sposobnosti s kojima su motoričke sposobnosti povezane. fleksibilnost . koordinacija. 5. te su više ili manje povezane s drugim ljudskim sposobnostima. Svaka motorička sposobnost regulirana je odgovarajućim mehanizmima središnjeg živčanog sustava koji njome upravljaju. 6.1.

Slika 5: Mjerenje tapinga rukom (Findak i sur. Na znak "sad" učenik počinje desnom rukom naizmjenično dodirivati ploče što je brže moguće. kao što prikazuje Slika 5: Mjerenje tapinga rukom.2. "T" taping.. Dešnjaci lijevu ruku polažu na sredinu daske.: 13) 5. Ljevaci postupaju obrnuto. odnosno desnu ruku polažu na sredinu daske. Izvođenje vježbe traje 15 sekundi. Prilikom izvođenja vježbe učenik sjedne na stolicu i podvuče noge pod stol. križno preko lijeve ruke.2. Stolica također treba biti prilagođena učeniku.prilagođenu uzrastu učenika. 1992. a desnu na okruglu ploču. Svaki naizmjenični dodir obiju ploča broji se kao jedan (1). a "R" rukom. Taping rukom označava se oznakom "MTR". pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. a potreban je i zaporni sat. Osoba koja mjeri broji svaki drugi dodir po onoj ploči od koje je učenik započeo s izvođenjem vježbe.2. Rezultat koji se upisuje je broj uspješnih. Skok u dalj s mjesta "Svrha skoka u dalj s mjesta je procjena eksplozivne snage koja označava sposobnost aktiviranja maksimalnoga broja motoričkih jedinica u jedinici vremena pri realizaciji . odnosno dvostrukih dodira u zadanom vremenu. te to vrijedi jedan bod. Ne broje se pokušaji u kojima nisu dotaknute obje ploče. odnosno školska klupa treba biti takva da njezina radna ploha bude u razini dna prsne kosti učenika. a lijevom naizmjenično dodiruju ploče. Na primjer 35 dodira upisije se /3/5/. odnosno štoperica te slika zadatka.

" (Findak i sur. te je na taj način jednostavnije očitavati dužinu skoka. Razdaljina od crte odraza do najbližeg traga na doskočištu mjeri se metarskom trakom..: 14) 5. a "D" u dalj.. Pri tome odskočište i doskočište svakako trebaju biti u istoj ravnini. potrebno je pete učenika namazati magnezijem. kako prikazuje Slika 6: Mjerenje skoka u dalj s mjesta. Mjerenje se izvodi tako da se učenik (ispitanik) sunožno odrazi s kraja obrnuto postavljene odskočne daske i najdalje što je moguće sunožno doskoči na strunjaču.) Rezultat se upisuje u centimetrima. Slika 6: Mjerenje skoka u dalj s mjesta (Findak i sur. Skokove koji su izvedeni nepravilno treba ponoviti. 1992. metalna metarska traka. Nije dopušten dvostruki odraz. Ispitanik skače tri puta zaredom. kreda. odnosno samoljepljivom trakom. na primjer skok od 78 cm upisuje se /0/7/8/. Ukoliko otisci stopala nisu dovoljno vidljivi. odskočna daska te slika zadatka. "S" skok. 1996. 1992. Zamasi rukama i podizanje na prste dopušteni su prije odraza.2.2. a mjesto odraza označi se crtom.. magnezij. Skok u dalj s mjesta označava se oznakom "MSD". Ukoliko postoji mogućnost.3. dobro je postaviti mjernu traku od 0 do 300 cm uz doskočište.jednostavnih motoričkih struktura s konstantnim otporom ili s otporom proporcionalnim masi tijela. (Findak i sur. ravnalo u obliku slova "T". a najduži skok se upisuje.: 20) Prilikom mjerenja skoka u dalj s mjesta u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture potrebna pomagala su: dvije strunjače međusobno spojene u dužini. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. Pretklon raznožno . a ispitanik skače bos.

1992. (Findak i sur. Pomagala koja su potrebna za izvođenje mjerenja pretklona raznožno su drveni krojački metar i slika zadatka. lopaticama i sakralnim dijelom kralješnice o zid. "P" pretklon. dok ispitivač stoji oko 50 cm desno od ispitanika.. 1992. a "R" raznožno. Osoba koja mjeri postavlja nultu poziciju krojačkog drvenog metra na mjesto gdje učenik dodirne tlo vrhovima prstiju. Neposredno prije mjerenja potrebno je po ravnoj podlozi povući dvije ravne crte dugačke 2 metra.) Učenik ima zadatak izvesti što duži pretklon tako da vrhovi prstiju bez trzaja klize uz metar po podu. te ispruži ruke postavljajući dlan desne ruke na nadlanicu lijeve ruke. definirane kao sposobnost realizacije kompleksnih motoričkih struktura premještanjem cijelog tijela u prostor s preprekama" (Findak i sur. 1992.Svrha pretklona raznožno je procjena fleksibilnosti koja je definirana kao sposobnost izvođenja pokreta s maksimalnom amplitudom. kao što je vidljivo na Slici 7: Mjerenje pretklona raznožno.2. dok lopatica i potiljak ostaju prislonjeni na zid.. Slika 7: Mjerenje pretklona raznožno (Findak i sur. na primjer 35 centimetara upisuje se kao /0/3/5/. Upisuju se sva tri rezultata.. Poligon natraške "Svrha ove mjere je procjena koordinacije tijela. oslanjajući se potiljkom.: 16) . a zatvaraju kut od 45º tako da vrh kuta dodiruje zid. Učenik prilikom izvođenja mjerenja treba sunožno sjesti na tlo.4. Ispružene noge raznoži toliko da leže na crtama označenim na tlu. Zadatak se ponavlja tri puta. Tako postavljene ruke spušta na tlo ispred sebe.2.: 15) 5. u centimetrima. Pretklon raznožno označava se oznakom "MPR". pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost.

Pomagala potrebna za izvođenje vježbe su: zaporni sat. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. a zadatak je završen kada učenik objema rukama prijelje preko ciljne crte. te mjeri vrijeme zapornim satom u desetinkama sekundi. švedski sanduk. Slika 8: Mjerenje pologona natraške (Findak i sur. Učenik ima pravo na jedno probno izvođenje vježbe bez mjerenja vremena. 6 metara od startne crte postavlja se okvir sanduka po širini staze. Rezultat se upisuje na primjer: 9 sekundi i 5 desetinki /0/9/5/. 1992. leđima okrenut smjeru kretanja. kako je prikazano na Slici 8: Mjerenje pologona natraške. od startnog znaka do opisanog završetka vježbe.. a "N" natraške. Poligon natraške označava se oznakom "MPN". prostor minimalnih dimenzija 15 x 3 m. te slika zadatka. Zadatak učenika je da na startni znak kretanjem unatrag prepuže prvu prepreku te se provuče kroz drugu. Prije izvođenja na glatkoj podlozi (parketu) potrebno je ucrtati ili samoljepljivom trakom označiti startnu crtu dužine jedan metar. Mjesta na kojima se postavljaju sanduk i okvir moraju biti označena. Učenik za vrijeme izvođenja zadatka smije pogledom između nogu pratiti smjer kretanja. Visina švedskog sanduka je 50 cm ± 2 cm. Osoba koja mjeri prilikom izvođenja vježbe hoda uz učenika i kontrolira njegovu izvedbu. Učenik prije izvođenja vježbe treba stajati ispred startne crte. Tri metra od startne crte postavi se bazni dio švedskog sanduka. pridržavajući prepreke.: 17) . te se spustiti u četveronožni položaj. Na udaljenosti 10 metara od startne crte paralelno označi se ciljna crtu iste duljine. "P" poligon. a na njega gornji. podstavljeni dio.

5. Učenik se popne na stolac i rukama u širini ramena hvata preču pothvatom. od početka izdržaja do trenutka kada mu se brada spusti ispod razine prečke. "Statička snaga je sposobnost dugotrajnog izometrijskog naprezanja mišića.2. ali nema kretanja.5.: 12) Pomagala potrebna za izvođenje ove vježbe su: preča. Ukoliko učenik u tom položaju izdrži dulje od 120 sekundi zadatak se prekida i upisuje se navedeno vrijeme. te na nju postavljen stolac. 2005. Ispitivač mu treba pomoći da se podigne držeći ga za noge. Izdržaj u visu zgibom Svrha izdržaja u visu zgibom je procjena statičke snage ruku i ramenog pojasa. zaporni sat. dodirivanje pritke bradom ili spuštanje brade nije dozvoljeno. Nakon toga stolac je potrebno maknuti. tako da učenikova brada bude iznad visine preče. Očituje se kada čovjek pokušava svladati otpor koji prelazi njegove mogućnosti ili se napreže da bi sačuvao određen položaj u uvjetima kada su nišići napregnuti. Prilikom upisivanja podataka. kako prikazuje Slika 9: Mjerenje izdržaja u visu zgibom. a učenikov zadatak je da u tom položaju izdrži što je dulje moguće. stolac. a tijelo mu je opruženo. Mjeri se vrijeme u kojem učenik izvodi vježbu. magnezij i slika zadatka." (Pejčić. Svako trzanje tijela.2. dvije strunjače. Mjerenje se izvodi jednom. na primjer za 57 sekundi . Test se izvodi na preči visine jednog i pol metra ispod koje je namještena strunjača.

Učenik na strunjači leži na leđima.: 18) 5. Suvježbač treba fiksirati ispitanikova stopala. Ispitivač stoji s desne strane ispitanika. Ruke učenika trabaju biti prekrižene. koljenima pogrčenim pod pravim kutem.2.: 24) Potrebna pomagala su zaporni sat. te broji ispravno izvedene postupke podizanja trupa i pri tome pazi na vrijeme izvođenja radnje." (Findak i sur. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost.upisuje se /0/5/7/. 1996. "I" izdržaj. a "V" u visu. 1992. laktovima dodirnuti natkoljenice i vratiti u početni položaj. koja se definira kao sposobnost dugotrajnog rada mišića trupa u izotoničkom režimu naprezanja. Zadatak se izvodi u prostoriji minimalnih dimenzija 2 x 2 m.2.6... a stopala mu trebaju biti razmaknuta u širini kukova. s dlanovima na suprotnim ramenima. Izdržaj u visu zgibom označava se oznakom "MIV". Podizanje trupa "Svrha ove mjere je u procjeni repetitivne snage trupa. Slika 9: Mjerenje izdržaja u visu zgibom (Findak i sur. Ispitanik se na znak za početak izvođenja vježbe treba što brže podizati u položaj sjeda. strunjača i slika zadatka. kako prikazuje Slika 10: Mjerenje podizanja trupa. koje .

nego repetitivna i statička snaga. Podizanje trupa označava se oznakom "MPT".2. eksplozivna snaga. One sposobnosti koje su više urođene potrebno je ranije razvijati (već u najranijem djetinjstvu). Znatno su više urođene brzina.. 5.7. pri čemu "M" označava da je to motorička sposobnost. Funkcionalne sposobnosti . Sposobnosti koje su pod manjim stupnjom urođenosti također treba razvijati već u djetinjstvu. koordinacija. Slika 10: Mjerenje podizanja trupa (Findak i sur. a druge više pod utjecajem procesa tjelesnog vježbanja.: 19) 5. odnosno neke od njih su tijekom života manje. a utjecaj na njihov razvoj moguć je i tijekom cijelog života.2. Broj ispravno izvedenih postupaka upisuje se na primjer 41 /4/1/. a "T" trupa. Utjecaj kinezioloških podražaja na motoričke sposobnosti Motoričke sposobnosti nemaju istovjetne koeficijente urođenosti. jer će njihov razvoj ranije i završiti (okvirno najkasnije završetkom srednjoškolskog obrazovanja).2.traje jednu minutu. 1992. pa i fleksibilnost. "P" podizanje.3.

Povezane su s efikasnošću sustava za transport kisika (aerobni kapaciteti) i učinkovitost anaerobnih mehanizama.Jedan od ključnih problema neaktivnog čovjeka današnjice nastaje uslijed poremećene ravnoteže između unosa i potrošnje energija. može se učinkovitije mijenjati pod utjecajem stimulusa cikličkog tipa.) Za učenike razredne nastave trčanje treba trajati 3 minute. a u nekim čak slučajevima isključivo vježbanjem. upravo su funkcionalne sposobnosti odgovorne za razinu. a na učenike djeluju motivirajuće. Takve je aktivnosti relativno lako provoditi u gotovo svim uvjetima rada. Upravo je zato vrlo bitno sve učenike adekvatno uputiti u način održavanja vlastitih funkcionalnih sposobnosti. a svakodnevno vježbanje im roditelji. sustava za transport energije u čemu sudjeluju brojni unutarnji organi. 2001. Na funkcionalne sposobnosti se može utjecati tijekom cijelog života. (Findak. Najprimjerenije je da se procjena funkcionalnih sposobnosti učenika (opće aerobne sposobnosti) obavlja pomoću trčanja. odgajatelji i obrazovni sustav trebaju omogućiti. Ukoliko se ne vježba funkcionalne sposobnosti opadaju i nastaju brojne tegobe. vrlo važan za aerobnu energetsku sposobnost. stabilnost i regulaciju tzv. "Funkcionalne sposobnosti su sposobnosti regulacije i koordinacije funkcija organskih sustava. pa i aerobne izdržljivosti. a posebice organi koji ulaze u srčano-krvožilni i dišni sustav." (Prskalo. povećenja raspona regulacije i uspostavljanja ravnoteže nakon napora. dok za učenike viših razreda osnovne škole i učenike srednje škole traje 6 minuta. a nasuprot tome ukoliko se pravilno vježba pospješuje se rad svih organa te se tako sprečavaju poremećaji. kako bi od najranije dobi postali svjesni da je potrebno svakodnevno vježbati. . a vrlo lako i brzo se gubi. Ove sposobnosti označavaju sposobnost primitka i transporta energije. a posljedice su brojne: od preranog starenja i umiranja stanica. odnosno cikličke aktivnosti povoljno utječu na povećanje aerobnog kapaciteta. od kojih je krajnja posljedica infarkt. a čovjek ih pomoću vježbanja može regulirati. odnosno sposobnost oslobađanja energije u stanicama koja omogućava održanje homeostaze i odvijanje specifičnih funkcija pojedinih dijelova organizma. vrlo lako održava. To je uzrok nastajanju poremećaja u radu i strukturi unutarnjih organa. Takve tegobe mogu se značajno spriječiti odgovarajućim vježbanjem. teže postiže. Vrlo je važna spoznaja da se poželjna razina funkcionalnih sposobnosti. Sustav za transport kisika. 2001. U tom smislu valja odgajati djecu i mladež. preko taloženja masnog tkiva do dijabetesa i srčano-krvožilnih smetnji. O njima ovisi život i rad svake stanice ljudskog organizma. često povećanjem upravo funkcionalnih sposobnosti.: 85) Drugim riječima.

3. te se upisuje na primjer 430 metara /4/3/0/. posebno za svakog učenika. pri čemu "F" označava funkcionalnu sposobnost. a preporučljivo je i nakon svakih 10 metara. Rezultat se mjeri u prijeđenim metrima unutar 3 minute. Za učenike razredne nastave važno je odrediti tempo trčanja. Trčanje započinje iz položaja visokog starta. Zbog toga je preporučljivo da učitelj ili neki stariji učenik trči prvu minutu pred učenicima diktirajući odgovarajući tempo trčanja. Trčanje tri minute Kao pomagalo potreban je zaporni sat. kako se zbog velikih ambicija ne bi dogodilo da počnu prebrzo trčati i ubrzo stanu.1. Trčanje tri minute označava se oznakom "F3".5. Bitno je da učenik kontinuirano svlada prostor u 3 minute. a prekidom se ne smatra ukoliko učenik dio staze svlada i hodanjem. odnosno štoperica. . a "3" broj minuta.2. Kao mjesto izvođenja najadekvatnija je atletska staza ili ravna površina s oznakama najmanje na svakih 20 metara.

123 21.123154 1 20.7 29 33.2 30.2990 0.64 60 40 236 49.500 Multiple 26 4.7 18 39 12.39 1218 54 34.34 72 35 136 10 1176 70 24.8 27.4 17.7103 0.000 2.4 27.7 1187 3 38.5 23 21 21 26 21 23 22 23 23 24 23 21.8 1477 5 26.94 58 46 187 8 1050 69.81 61 27 185 12.9 33 35 13.3 35 31 25.500 Multiple 26 14.754448 1.8 19 36 18 80 38 154 7.6 35.9 30 23.2855 0.000 3.4763 -0.451416 2 51.385 35.025439 3 30.7 1232 1 41.78 60 45 180 38 1302 57.44 81 45 171 53 1050 55.53 65 53 130 15 1134 65 32.7 19.3274 0.403349 1 8.9 27 31 24.9 19.250 27.5 9.9 1225 2 32.5000 46.154 1092.4 1417 2 25.28 75 48 171 40 1218 55.3 1312 3 27 1473 3 27 1266 3 25.640 Multiple 26 63.731 62.250 Multiple 26 29.5 33 33 21.753666 -0.2 1361 5 53.4000 118.808 40.4 1271 2 26.27 1050 118.3 29.4 27.141602 2.4 18. Skew ness of Mode 2 157.5 1273 3 20.000 23.660619 2 20.6 19 30 15.6 21.000 9.5 39 12.400 9.15 50 27 134 9 840 71.94 60 37 179 45.5 22 22.000 Multiple 26 24.00000 26 170.672382 2 7.134674 4 20.513 1333.000000 0 Frequency Minimum Maximum Std.793584 2.4 25 24.1 1334 3 27.000 244.150 Multiple 26 23.5 20.542967 1.000 9.8296 0.34 8 7.915025 8 840.0000 236.96 65 40 175 10 966 67 23.635 61.00000 26 23.3 26.9 65 20 165 10 1134 57.000 3.5 160 157 168 173.7 22.5 37 11.250 19.9 19 38 12.898069 9 1.808 23.4 1446 4 24.08 1260 68.0888 1.7817 -0.5 169.365 30.257830 0.1 19.72 50 20 150 13 1050 51.8 20.72 45 41 160 7 1050 57.0000 55.9 25.68 82 36 174 43 966 61.6 24 40 10.5 171 171.4 39.13 40 30 150 5.00000 26 1161.4 1279 2 29.8 24 45 14.Dev.0000 45.5 27 30 15.500 5.000 40.2 19.500 Multiple 26 37.00000 26 35.057442 4 40.5 179 170 164 172 162 173.3 1307 3 35.3400 2275.73 1890 60 46.000 26 68.6700 60.5 20.794761 -0.3864 1.0000 90.3 23.536 13.500 10.8 1524 1 38.9 34.404 170.466344 0.172360 .9 17 18 19 20 OMT OMET OV IS Var20 13.81 74 40 145 14 1050 60 29.4 1901 7 33 1333 3 39.050 Multiple 26 30.096 23.979266 2 18.5 37 14.000 1050.516081 4 4.360250 2 118.6 20.5 167.4994 0.28 62 44 190 60 1260 54 30.2 36.530776 1.5 36.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Desc riptive Statistics (Spreadsheet1) 1 2 3 ime god spol kašljević 2ž dramac 2ž jurišić 2ž vukelić 2ž benković 2ž šakić 2ž naglić 2ž bodlović 2ž letinč ić 2ž starč ević 2ž starč ević n 2ž borovac 2ž stilinović 2ž božičković 2ž troha 2ž guštin 2ž žubrinić 2ž mišović 2ž majer 2ž martinčić 2ž vukelić 2ž ković 2ž pavelić 2m pleša 2m brkljačić 2m jelinić 2m 4 ATV 157 163 177 167.000 3.146597 Kurtosis -0.500 Multiple 26 22.5888 1.2 35 31 16 74 20 118 10 882 114.8 1263 4 30.67 1050 51.4 31 34 15.9 2166 10 24.810287 0.84 46 40 154 4.5 60 42 196 49 1344 67 30.5000 25.085580 -0.5000 36.289284 -0.38 65 28 180 8.2 15 36 10.0000 33.7 33.5 20.6478 1.000 28.600 4.3 20.150 4.8983 2.4239 0.2 21.4 19 33 8.93 1050 60.8000 53.2 1258 3 34 1431 4 20.585749 7 21.6 20.03 1524 99.5 35 8.5 22 24 23 33 29 26 31 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ANN MTR MPN MPR MPT MSD MIV F6 OTT OMM OBMI 23 35 9.000 12.91 1702 109.573908 5 9.0000 14.9 1424 4 27.8 28.5 167 170 182.5000 36.5 23.9 26.225394 6.000 3.5 30.658 27.998227 2.0000 191.346 172.000 17.700 19.72 54 50 190 18 840 75.6 29 40 13.5 63 55 236 16.5 30.5 20.2913 0.7 20 30 20.7 25.0000 1890.9 25.6 1490 2 39.723335 5.9 32 38 10.9 36 36 15.94 90 36 183 20 1134 51.3 10.6 2275 14 Valid N Variable ATV AOP ANN MTR MPN MPR MPT MSD MIV F6 OTT OMM OBMI OMT OMET OVIS Var20 Mean Median Mode 26 171.6 24.9 20 21 34 12.00000 26 1382.000 7.5 165 191 190 181 187 5 AOP 23 25 28 22 24.3 19 37 11.5 18.000 388.193 13.5738 1.

10366 -0.165859 0.0115047718 5 -0.163425 -0.81975 -0.0282542429 -0.466967 -0.44079 -0.679626 5 AOP -0.52239 -2.96705 -0.262004285 -0.425673 -0.047678 -0.82051 0.25732 -0.704903 -1.90784 1.193138757 14 -0.08257 0.390351011 -0.0024 -0.03530242 0.636855696 8 -0.7576 -1.28581 -0.428587 1.57778 0.130964 0.74709 -0.51676 -0.882669 1.00266 -1.694697 -1.263891 -0.782809513 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 MEAN var 4-19 red.419778 -0.222608858 25 0.10296 -1.435381 -0.293732922 7 -0.39343 -0.814 -0.37318 -1.129151 -1.79769 -1.31272 0.4595 1.070197 1.40506 -0.782809513 26 0.37439 -0.2819 -0.305884 0.338248 0.77442 0.024819 1.34503 2.837514 -1.35033 -0.189707771 -0.106794 -0.68966 2.0024 -1.36108 -0.18175 0.061693 0.341231 0.01275 0.45434 -0.46488 -1.906776 0.192463 -0.00271 1.42042 -0.141172 -0.45127 0.292625 1.503554 0.35055 0.br.616381 2.35489 -0.26646 -0.57778 0.553137 0.225745 -0.55122 -0.01077974 4 -0.0599776574 0.79736 0.296367033 6 -0.35489 -1.248132419 -0.241248 2.376 -0.56842 -0.193138757 0.232359 0.51559 -0.296367033 -0.98279 -0.10489 0.400883 0.747385 0.180841519 -0.28471 0.64107 -0.293732922 -0.30264 -1.56541 -0.069702 -0.34503 0 -0.11099 -0.62141 -1.68282 -0.035098 -0.79769 0.983154 -0.450328 20 Var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 MEAN var 4-19 -0.3808 0.57793 -0.961647 18 OMET -0.22152 -0.35489 -0.660538 0.45434 -0.008443 -0.038682 -0.92504 10 MPT -0.625763 -0.4641 -0.55122 -0.05997 -0.8959 0.28704 -1.04103 -1.174090356 10 -0.390351011 3 0.25354 0.886578 1.165859 0.01077974 -0.101447 -0.06297 -0.010355 0.82051 -0.28705 -0.248132419 9 0.0858 -0.959046 0.79819 11 MSD 0.2 go d kašljević 2 dramac 2 jurišić 2 vukelić 2 benković 2 šakić 2 naglić 2 bodlović 2 letinč ić 2 starč ević 2 starč ević n 2 borovac 2 stilinović 2 božičković 2 troha 2 guštin 2 žubrinić 2 mišović 2 majer 2 martinčić 2 vukelić 2 ković 2 pavelić 2 pleša 2 brkljačić 2 jelinić 2 1 ime 3 s p ol ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž m m m m 4 ATV -1.85026 0.44079 2.435381 0.30264 0.591555 -1.45434 14 OTT -0.548 -0.0282542429 13 -0.18897 -0.86016 -0.34503 -0.67864 0.45127 0.67052 2.818067 -0.40027 -0.57863 -0.89703 0.024819 -0.79995 1.345033 -0.23515 -0.727877 -0.01966 -0.544474 -0.64271 0.18175 -1.84052 -0.13582 2.020418 1.40341 -0.224124 1.946563 -0.12745 0.18555 0.054388 0.640871916 17 .37318 -0.0351 3.0583936243 -0.025643 1.51944 -1.73993 2.84109 -0.164498 -1.301058 0.18175 1.356241 17 OMT -1.50773 0.454094 2.10366 0.023111 0.616381 -1.789758 -0.95696 -1.0024 0.241433755 0.14104 -0.68583 0.041978 1.1404 0.269975 1.0599776574 20 -0.243224 0.01078 2.00557799541 0.186351243 21 0.31101 2.68385 1.10296 -0.64271 8 MPN -1.34409 1.345033 1.43636 1.225733 7 MTR -0.425673 -0.50328 0.71607 1.69007 -0.694697 -0.165859 -1.94914 13 F6 -0.225733 0.553224 0.633051 0.064203 -1.38744 -0.67864 -0.482003 0.03113 -0.038682 0.56999 1.08345 2.326355 0.04772 -0.35489 2.555823 15 OMM 1.235158 6 ANN -0.21402 -0.113229534 16 -0.2643 0.025643 0.29629 -0.26741 0.10296 -1.51426 -1.20503 -0.735282 -1.222608858 0.112089 0.974743 -0.64107 1.64192 0.59537 1.483137 2.85211 -0.006382 -0.09239 1.333808 -0.69007 -0.40546 -0.243946 -0.02183 0.647277 -1.640871916 -0.688552 -0.04349 0.08345 -0.1848 -0.78936 0.276688 0.45434 -0.00557799541 2 -0.34503 0.1848 0.78205 -0.974425 2.69007 -0.0351 0.18151 0.35489 -0.186352 2.68385 -0.99556 -0.1077 1.30264 -0.088775 0.30264 -0.098567 0.5735 0.49242 0.47427 -0.282684825 24 0.35489 -0.34503 0 -0.50985 -0.15955 0.320641 -0.704903 -0.366534 -0.48605 0.130747 -0.43832 -0.517964 2.67864 -0.124813 -0.29992 2.22814 -1.8543 -0.174090356 0.833042 1.03113 -0.32052 0.602677 -0.67864 -0.36658 0.224124 -1.31272 -0.246441 1.167011 -0.11099 -0.404035 -0.297332 0.27261 0.98922 0.72655 -0.87982 0.11099 -0.321749 0.45127 1.340266 -0.333 0.34503 -0.0792402218 22 -0.279183 -0.341231 -0.50985 -1.560354 -0.64107 -0.588657 -1.94179 0.34503 0 -0.447271 0.241433755 1 -0.19202 -1.87902 -0.45434 0.19438 -0.914162 -0.70469 -0.404035 -0.110405 2.03530242 23 0.50645 0.34503 -0.179597277 12 -0.243946 -1.305659 -0.359428 1.64107 -0.57571 0.70469 -0.69007 0 -0.297404 19 OVIS -1.45434 -1.05831 -0.4261 0.48605 0.82051 0.334668 -0.71917 12 MIV -0.30765 -0.224124 -0.503319 9 MPR 2.15119 1.63891 0.225745 -0. 1.320641 0.319762 -0.587647 0.120483 -0.0792402218 1.69236 1.060684 -0.74709 -0.735282 0.05928 -0.01682 -3.282684825 0.10366 -0.998751 -0.636855696 0.81888 -0.10296 0.11436 -0.64107 -1.435381 0.79153 -0.224124 0.36933 0.05538 1.12298 -0.35489 0.12488 -0.091271 1.28581 -0.63909 -0.833042 1.15119 -0.68385 -0.68385 -0.0583936243 11 0.706989 0.210714 1.189707771 15 0.194999 -0.380131 -1.180841519 18 -0.50791 -0.77449 -0.4041 -0.25174 16 OBMI -0.71917 -0.974425 0.90505 0.42042 -1.179597277 -0.346519 -0.87982 -0.186351243 -0.10489 0.503531 0.3657 -0.232359 2.262004285 19 -0.11384 -0.79602 -0.11384 1.49242 -1.45434 0.69007 -0.45434 -1.232928 -0.023111 2.81519 0.670801 0.033457 1.36421 2.0115047718 -0.979165 -0.113229534 -0.34503 -0.17445 -0.

2937 -0.0584 0.MEAN var 4-19 -0.0353 0.7828 0.6409 .1808 -0.2414 -0.2 -0.1741 -0. Interval Spreadsheet24 2v*52c 1.4 -0.2964 -0.6 -0.1931 -0.0792 -0.2 Mean Plot of MEAN var 4-19 grouped by MEAN var 4-19 MEAN var 4-19 Mean Mean±0.1132 -0.2827 0.2620 -0.2226 0.0600 -0.8 1.0283 -0.1897 0.0 1.0115 -0.2 0.0 0.1864 0.95 Conf.3904 0.6 0.1796 -0.6369 -0.0056 -0.4 0.8 0.2481 0.0108 -0.

.

.

.

.

'.830 3/..094./. 8:7 %0083.2 3/. .83. %90083: .8043.. 43. 94 0 .90789. ..83:   $.07030900830.8:7             %0083. . .90 3.39745420978.7.42%' 57 02:43...

03 ::857.38.4. 870/3: .2..0 47...47: 0342 -74: /0809 /04.9 80 4 9. 970-.:0 544 ... 70:9.8:54970-3.0 -0 459070 03.. & 03904220703.3.4/47.34289.8:7 ..9 54..8090. 4 :...- 027.5720790 3.43 8./042 4/ 47.9 3./ $0 07030 900830 90 30 ..4.742 . 54970-34 0 439747..97.3.342 94 34 : 4/  47....2. %70-.3/.7/32 3..80:54970-.90. 80 4 9. 47.039..0 /4 0 .39745420978 !42.9.43./.: /45495:3482703.. 8 3. #0:9. : 3..:90... . : ..4.273489. 80 90 3..2.7. 207.944/4. 9. 8 3.4 /08094 20703./0: 3/.34 82..2.2.344/0. . 89.5074405480/:0542 3:90 908. 3..2...3../. 4 0 8.32 7. 3.03:::5302.9-48 232./. %0083.574.4 94 80 .. 89.4/ :58:080.34 . 97./0.7894 54/4 .. 20703090083090 308: 20/.2. .

.

.

.

90.4/ :58:080. 4/3483490 3.4.

.

.

.

. 0 94 .39745420978.8:7   . .42 %% 57 02: 43.90789.. %90083: . 80 43. 43.0703090083090 30 3/. 90 3. %0083.7. .%90 3:  $.. . /..

54/. 207030 4580.0 .      58054/.75.3 3/....0  580 54/.9.9 80 4 9...0 04580. 3/.8:7 . 3044 2089..:58:080:::5342-74:2209.. .48 54/.0 30 .4 /7: .9 3. !74220703.. 8: 54970-3..9. !42..7. 4-.45: 90323904 073.0 54/.57207 .4 9480.570 4 9.: 03970-.0 80 : 90083: 90 3: :54970-.9.97.03:2.0 54570 34 3. 4.9.2. . .039209.039209. 8. 54/...894 34 : 4/ .9.947 ..9.. 574.9.8090.3.0 80 44 4730970 30 0.70:9. #0:9. 8.0 07803. .09:0808574-.../.7 .2089:3.78.89..9:857..34 87:./$0070304580.9.

9.0  ..4 0458054/.2 :58:080.

.

.

.

/.:  $.9.070304580.9474 302. ! 54/.7.39745420978./.2:0574.4 /.-473.507 :70 03 9.7.8:7      4 33../..42 ! 57 02: 43.. . 5798.9..9. 580 54/.8349. 3.9.89:47.32:8. . 4.0 54970-.079 !742 20703.0 43.3 0 .54/. 0 94 .80 43.9.  4580 . 3.0 3/.9. . 4 34 3.003/. . /.-473. 0 84-. 4 :  .0  4 33.7 /203:5494 342.90789..-47.

 %042 20703. 034 33../.7.74243. 43.9 804 9.0 7:0 :/: 34 4/30 3.8349.:.92 349. 4734970 3 /89./.-47.22 2073.4.. 578942 5.43. .34 7:..0 #0:9.3.7.9 7.. 5.080:3/03. 03./ 2: 2 97.2.9./.9..2.. : 03 894 :857.-47 80 57.. 80 30 .457.0 /..0 3.3.:0$.507. 34 897..9./.3 0.. 897. 407.02 0.05842 3. 2089: 40 4/4.-47 3.070304 343.2. .507.. 4 3 3.4 .. : 220972.43 9407. 089. ..-472.020 : .0 3.4. . 45: 9032 3 904 207030 . 90 8.

4507.70203843907..7:58:080:220972.07:8: ....24870/370:9..070:9.70/3489:2./..443.8:7 &58:0808.9 3..:/: 0 .930 247.-994 .74. 3.894 34 :4/ 2209. 3/.9804 9.80. #0:9. 80 :58:0 .870/3. .3 0780975:9. 57207 :44 0 207034 22  22  22 9.

.

.

/./. 4 3 3. .-47 3..0 43.-47.3.0 3/. . 80 43.. 0 94 .9.8:7   .-47 ./.9..3.9..:       $.070304 343. .42  57 02: 43.90789.39745420978. 3. /.7.

80 4 9... 8: 54/.80 5702.. &/4 2 .80 5494 34 2. .3974542097803.3..890 4/  : 34.2.8349..8 7.: 4430 . 0 0 /4. 7. :/4 2307. !78...8. 8:5480-34 .30 547020 . . /4 57042.  : /0909.90.89 .0 .2. 9: 303.../0. 3057...0 -.3. .3 9.8:5749 -742 7../4:4/7.73:9 -44 2 .0  #.43 4/348 20 : 2 30 2..34 /7 . /0 0 7.3 -4 94.83: : 5074/2.0 7.34 /7 .54/:90.4/0: 32... : 900834 2.0  .. 024/.. .280.05. 4. 90 34.8.   &90.. 307.30 2.3044 54/7..932 .934847899 0 47. 0894 .89 7.84 4.4394892.0 #..4203.4.89.024430 5.0.0 3.474 03 09.. 549 0 54.8:20 0304:4/7. 489: 4/ 4/7..03489 3.0.:970-. 57.3 0 .3 489/0909.89 7.7 2.8 :/ 304 4/ /0.348 .4 /0909..4 489: .242543039../ 2 .4   457: .90934 459070 030 /0 0 90.0.30 90. 570/ 480 /4-  54 09425:-07909. !4 03 4/348 2 30 2./0.070:/4. 489. 3 . :90.89: : .

34 5707..9.3.:5074/:3054870/345709042 .0 0 0 : 5:-07909: 5.309008302. 302/7: 9.04//4 .:54/:90.   4947 085484-3489 ..834 9..30.04/ 089/448.3 45: 9. 3 .54 30 . 3./0..584:93.8 970-.70/34894//0.07. : /09389.00.0 80 3.: 5494 34 2. 90 57. /.03.: 9 .3::4::8543427.. .3974544 4-0 . 7./408.3: 30 8:/0:: : 70 ...84 /4- 304 8: 8. 4/7./0 .4:/0.34708. 0 2.42. 4 80 4/348 3.3 3. . .../408.89.: . .834 9. 5497.: -7430 -4089 547020 .4 07 : 8.7. :. 54.80 &/. 24 024 ..3030 5494 34 2. 8 34 %.027. 9 : 85479: 7070.4 94 8: .. 27 .0.: 4/7.0 5702.303489 8.0 08970234 82.834 9. :74 -743 574-02.90393 /203..303489 /4. 920/. 3..4 5495:34 3054970-34 -0847834 90934 &80/ 94.3:   4947 0 85484-3489 8: /4 . 570 304 5:-07909 .. 057090/0.0 :/ 5.9.03484/ /4 .3.4 0 3057.  !4 0.09: : 402 8: 2507.03.489 30 .4 .3: 7.3 7093 . -:2. . 80 ..3 4/348 30 3.24/3.89. 4.. 85..49...0 . /4 7.24 : .834 9.03489 4834..: 8..8:574930:7.4.0 !7480 3.. .489 30:7..0 54.84 /4- . .

9 -0843. : /049.0. .7 8.7.7.2 %..310893 24947 70.9.03 . 89. /7:0 54 0 247...9 . -73. 94024: 0 -7 0 : 4/70 032 :.85484-3489842.0 54 0 4/ 7:-. 034 542.3: 8.2 !7 9420 .74 -930 .3425789:5: $.03.2 4/34834 7:- 8. 94 08: 890 030 9703342 38: /4. 54433. .4 5489.. :.0. 900830 /7.. 57..030 54 0 /0-30 /4 22 574207... /7:0 54 0 247..4 489.: -9 :/. :9. 7.. 572.:/47. 7. 90 80 24: 2079 458.4 7. 030574.07. 0854.4 0300/3454709. 4.47342 4-.07.7 034 0 /.3974544 4 89. ..83..:.537:42 170....30 .97.074..4/30.9:8.03. 0 2.0..4 03.092.30 24947 85484-3489 : 3.: -73.3.09:: :850 34 709./. 03: 4/ .89.85484-348970:7.3. 4 3420 :57. 02 .. 108-3489570..8: 24947 085484-348954.8:-42   $..3..0. . 0 85484-3489 .0 .-  -73.3 -74 2.83. 54/.0 -0 0 574.. 48: :5: .04/4.. 9. !0   &9. 0 494. 44  !70 .83.4742:9/20343.9 .304:04-09. 484-3.0 47:0 54 0 4/ ..4 03.3 .4730 8: . 0  705099.3489  $. /. 3... 9 9.0 47:0 /7..3.00   %. 85484-3489 4 80 24947 085484-3489307. 447/3.. 80 3.3..4/ 80 5424 : 089 .094.8: 7.0 0 -74.348:89.. : 94 7. !0   4947 .3490 .7 034 0 54894.82089..030 :9:70 .  447/3.4 07 80 30 0 549.4 : 5495:3489 0309 :.3.870/ 30 ..3.89.: 220. 540/3.30 8 /7:2 :/82 85484-34892. %. 24947 4 802039.537:42  0854.0 804.34 34  89..30 -0 4-7.0 . 484-3.  108-3489 5709437. 705099.03 . 73.. /7 ..0 4.73 24947 85484-3489 40 80 :4- .  . 83...83. .9 7.93489 /..2.30 54.. 80 24947 0 85484-3489 30 24 0 57- 34 4/70/9 0/342 /20342 4/348340/321.7..034 3.30 !7.3424: 05489 84-7423.0397.039. 0 9. 24947 .9 574-02./..050 80 /..322.: 90 8: .32. -730 54709.. 2..3097:5. 7.. 4.94742 . 84:/. -9 :/.4 489.0 54709. ..4 03: 24947 .547 03234. 03098: 297.83..70203:.0 .3489 54894 .9.0 85484-3489 8: ..9 897.0 .0 -0 3. 4.

 57207 /4/7.0 7:0 .-7480..4 9457. 970-. /7: /4/7 54 434 54 4/ 40 0 : 03 .3. 8.423. : 03: .0 -0 9094.: 54/.203 34/4/7.9.908. : 42.30.3-4/ ..80 . :580 80 .:0$./ : 03 54 30 /08342 7:423.../3. 303. 4/34834 48. 894. /083: 3.0 -097. 4.: 0 340 54/ 894 0 3.80 . /. 870/3: /.4 030... 38: /49.53.3:90 4-0 54 0 . 9. :5. -:/0 : 7.07030 9. -9 57. : 3. 0../. -9 9. : 3.9 4/34834 94507. 0. !742.4 0302. 7:42 0..203 3/4/74-:54 ..70/0/.70203: 0 -740 80 54: .54738./.203 34/4/7::54 0 $. 54970-. : . 5489:5.342 . 57830 489 : 03.3 /3.4897: /4/7.40/.4 07 970-.4 03.: 4-73:94 4/34834 /083: 7:: 54..54 04 8 .080:3/ #0:9. 870/3: /.9480 :58:0 0 -74 :850 3 4/34834 /.3  84-. 207 -74 8. 47:: 54 : 7 34 5704 0. 54.0 -0: 03 80/30 3.954 0 940-7 024: 0 .4 03: :7. 7.. $94.57..: 7:: 54.89: : 03. 3.4 03.

.

.

.7. .85484-3489 %9. 24947 0/3.8:7      $4:/.82.43.03.82089./.7.  $.85484-3489 ..53 7:4243.3083. -74. %. .0574..9... 2.0854.070309..04.82089..#7:42  $.09424947 .42%# 57 02:43.7:42 3/.53.:/.34. .3.. 57 70.70203. . . : 0/3.8043.53 ..84.

 : 3..9 !7 9420 4/84 90/484 908.9/: 3:84. 0 /45: 903 /. 900830 /7.980:58:0:. .2405. 209.70/42 ..0/3489..4297.2:58:080. 5434.89. /484 9: 207 80 209.30 3. /./.42 &44 498. 38: /4.897:3. 30/3489.8. 8 7. 07030 80 . 90 8..457.3002 $44.2.542.9 2. /4 3. 3/. % 4/84 3...92073:97..4 /.4/ 9.0/03 3057.. : /.304 9. 4-73:94 5489./..9. 2. 8 2089. 97..84389. 208944/7.434 . .33 . 7. 4/ .89.57207844/.0 94024: 08:34 34/484 3. 859. 3/. 8:7 #0:9.8:7   !742 20703./: 84 80 :58:0 #. : /..322.030 :9:70 54970-3. .324947 897:9:7.- 0 97.: 4/ /4 . 57890 /45: 903 8: 570 4/7. 3..0 4 8: .78.30 209. 84.3.790 4/7. 54/.2.4970-.3.. 3.3. 020 :84-34854030:/: 3 70/.2:/484 90 9003. 0 97 5:9.0897:3. 8 2089..43.3 8.3 8.2.34 970-.3.42 &445489424: 3489 /4-7405489. : . 8945.8:/. 3.3932495474284954742574547. 80.4 : 4-: 84.7942 4/348348.07030 84..03920972..:-9:8947.803./..7842 97. 0 -48 859.8 90.:0$..8 7:.9.3 8:34 34 4/7... ..43./..030 4/84 30 /. 54970-34 0 5090 : 03. 80 : 03 859. 3..4897: 4/7..

.

.

.

.43.42$ 57 02:43.:/./.34 34 . 85484-3489 $84 .8:7     !709437. 3/. $4:/..:/..0703084.  $.8043. .82089.82089...09424947 .

..4 030 20703.34 34 8: /7. 8..07.: /.82.03.2.9.4/.74. 8: 54970-3.::94/ 9.3. 02097.45489.034 2097.549.9.4.32 /042 7./.9..4 940. 5789: 3/.: /. 0 0 3.7.039209. :58:0 80 .948570/80-0 /445. &58:: 80 8. 0 : 209. 8:34 34 8089 3..0 7:0 %./.7./ . : . .34 34 84-. 3:9: 54.259:/42 74.7.2. 570943.34 34 0 574.7.2.2075489..2 /0834 4/ 859.3.4/. /4 859.7.34 54/4 54.3...7:9.07030570943.489. 94 48.7 54 54/: .8:7 & 032..03 .4 03.0307:085: 9.: 74.089 94/: 5709439.9.4 85484-3489 !42./4/7:0/ & 03 5742 .570943.03920972. . 43.342. 4 /7. 3..790/:.3. 894 44  .: 80 54942 45.$.. .108-3489 4.82.. 3. 20894 /0 : 03 /4/730 94 .. 3.0 3. 20703...30.: 0. 54970-34 0 54 7.9. 209. 97 70:9..9.4 03. 032 3.3..79. 0 /0137.. 7. .7 8.9.74. 57207 .43. 054870/34 570 20703.. . 97 5:9..54709.3 /0830 7:0 3. . 970-./.4 . 80 543. 4./..:5784303 3.7./.34 944 /.. $. 9: 90 857: 7:0 5489.0 4 / 857: 030 340 7.5789:-0 97.

.

.

.

7.07030570943./..7..34 34  $. 57020 9..485484-348970.447/3.2.03..30.#7. .34 34 43. ... !70943 7.97. : 5748947 8 570570.8:7     !4433. 0  $.090.. .302 .42 !# 57 02: 43.34 34 3/.09424947 . 80 43.8:7  425083 24947 897:9:7.0 3/.04 90.020700574.85484-3489 !570943 . /0137.4.

 .0 -0-0 20703.793 3.0/8 8.. 03.790 84-.793: .805489. .0 089.7905.0/34574-34. . .. 9 89.. ..4/ 89.2 ] ./.. .03/4 '83.7 03 ..7930.:-943.4 030.7934 3...3/:.7.. & 03570 .80-.9 8.2405.0/84 8. 5705: 0 57. 0 /. .: ./.7930.: 5705700 90 207.9.4 0 57.7 . 4/ 89.42 43.9454/4 5. :/.2. 0  .9.0 -0 & 032.3.79: /: 30 0/. !42.79:890/:30 %72097.3/:4. #0:9.7247.57. 57207 80:3/  /08093 . : 03.942 : /08093.0/848. : 03 4-02. 54970-3..0 -0 4/.302 :3. 3..70203. 908085:899 : 09. 54 7389.07434 3 544 .3/:.0/-: 57/7 .9 .9 80 :58:0 3./. 439747. 4.2 908. !70.79.3/:. 304.3/203.. .709: 54970-34 0 :. 820 540/42 20 : 34: 57.3. .7020 .98570/89. : : 03.3/4 .4 03.99 8207 709.7020 .7.790 5489.: 570570: 90 80 574.43.03489 209.0 -0970-.42.547328. 709. 80 4.2.790 0 2.. 5700 5704 ./.97../.3..3.34 3.0 -0 8: . 0 .34.473 54/89.3 209.5473 8.42 97./4458.80:3/ 4/89.4 03..: 0 74 /7:: & 03 . 3.7930 . . $.3/: 5748947 232.4 03.4/89.7 8..4703:98207:709.9..3. 80. . 89.89.:8.2  209... 0 .7. 7:.03443.7930.97.7905489..3.30.30 .4 030 .9. 07030 54443. 207 5742 .7 09.4 03.

.

.

.

. .42 ! 57 02: 43.97. 80 43.. . !443 3. 0     $..97. 0 94 24947 .8:7   . 85484-3489 !5443 . /. 0 3/.0703054443.97..3. 0 43.3.

/..0 7:: 7.: 034.. : 034.2:80-7.0897:3. :.9 .2034 54. 904 2: 0 457: 034 . :58:080 3.0/034 .203. 3..302.894.30 5790 -7.2 .9.07030/7 ./42 85: 9. .4/ 3..4 /. 570 .8.830 570 0 .. . -:/0 3. 80 54/30 /7 0 .-8.894. -7..4/ . : . %08980 . 2:970-. 0 894.7.3../7 . 9:080.83.30 -7.3:5489.: 73 7./.../...7:. /7 .8:-42 .4 4/70 03544 .5703:9 ..7020 : 402 : 03 ./.024: 3489803.8:3 3.7020 0703080..03.4/0/342 !742:58.0 -08:570 . .9..854/ 40 0 3.9 2.::.. ..3. 903.897:3..304./ .4 0304. /4/7. !0    !42. . : 942 544 .0 -: 4/54 09...8:-42  $. 570 : 549. 89.././.570..:/7 /:0 4/  80:3/ .9.54970-3.4034 07 80 .:0 $./. & 0380545303..5473 8.57207.085484-3489/:497.. 4./.80:3/ . 340 9.830 0/34 54 2097. $9.30570 0 &44 : 03 :942 544 . 0 /.0 .20 903.. .8: -42 0 574..5424 /.4 97. /.    /7 ..570 0/.9. 80 570/.54/./.3:9 .4394.9 0 83.85:89854/7..9.4 57./49703:9.: /7 94 0 /:0 24: 0 $.:.30 90.092.:.054970-342../0 30 /4.8.30 8.03894.3.3442097843.942 859.2.054: .709.9495474570.

:58:0 80 .

.

.

.

/. .:. 4032. : .3. 2: 970-.3803.-./30 40 . 0 3.42 ' 57 02: 43. ..0 . 80 43.94. . .5473 8.. 547 032 54/ 57.07030/7 ..4 03.8:-42 3/. 4.2 . 8: . /4/73:9 3.8:  $.4 03.7020. 0 2.:0$.457.34./. 859.3097:5. 80 .3. ..0 -. ..9. .30 859. $:.9. 4..85484-3489 /7 .3. ..347..97.3. . . 80/.0/0305489:5054/.  2 & 03 3. . 859.97:5. 0703054/.  $. 8.8: -42 43.99 : 54 093 544 .. 80 /0137...97:5.8:5749327.7. 90 -74 857.2 :902 .8:7      !4/. 970-. /7 .34.03 705099./.3./.187. 3/. : 73 :4.':. 542.570.9 859. 54 09.:-95707 030 8/. #:0 : 03.9403.34..3.0 97:5.3:9.9 : 544 .2. 8945..7.:4943 4270 2:3.0 -0 970-..0 2070 0 : 574. 894 8 /0830 897.8945.7.2.3.97:5.9 897:3.: -9 7..8:7   !4970-3. 94 -7 0 54/. 897:3.3 /203.2032.2.4 85484-3489/:497. .5794205.09424947 .4/ : 5748947 232.30 83.

34 . :58:0 80 3.97.0 0/3: 23:9: 74 857.0/03 5489:5.. 57207 ..

.

.

08. 80 43..: .  $.30 ... 447/3.30 97:5.302 /09389.0 :/09389. .9 . .. 5.30 .0 : 3....934 8:.: 894. 054/:90. 0703054/.3. 43.97:5..30 .734 3. /.3044 54/7..3. 304705099.8:7       &90.0 -.49.. 3...3..30 7.: 07 0 34.83.0390 :74 03489 4/34834 300 4/ 38:9042 .3..3085484-3489 .. 7....%97:5.7. .   :3.04 ..3. 0 :74 030 54970-34 0 7.24947 085484-3489  4947 0 85484-3489 302. 0 94 24947 .4.830 . 3/..02574.424: 09042.3.42 !% 57 02: 43./7:0.7 0942 870/34 4844-7.43. 85484-3489 !54/.:90.3. 108-3489 30 85484-3489 40 8: ..7.4 7.9 .9.83.34. !4/.900834.89.4 07 970-.49. $5484-3489408:54/ 2.2..3289:5342:74 034899. 0:74 030-73.7 9 4.0930 401. 0854.7.

.30 970-...43.. 4/7 .4 574.03.3.302 :57. 97. 70:.4-4/3.3 85484-3489 5.73 47..74.-0908. 2.90 203. . 7.4/9:494.385479 8. 80 54 03.. 54974 30 0307.30 8: 8 01.. 4..4 1:3.34 .: 9.3. .3 .3.899 1:3..074-30 /7 .3490 0 3.. . !78. .30/4-5489.3..43..49. ..:424: 9 '740 ..4 3 / 3 8:89.. 8543.7.: 0 . 4/34834 85484-3489 484-... 97.9 /0./8. 7.074-3: 0307098: 85484-3489 24 0 80 : 34.. !4.30 85484-3489 45.9 &57.34 89.4/30. 89. 3 4/7 .3.4 ./: 897:9:7 :3:9.9 .4 03.0 -...5424 : 97 . 90 05489 0 .43. 97. 3. . &942 828: .834 : 8:89.34.70/30 3. 1:3. 4.0 : 87 .3. : 030.4 8570 . 54.4-7480:-  $:89.074-3085484-3489 4-.0 8: -7430 4/ 5707..74 .1 3 1:3.3 4 :.054970-348..0 -..89./.02 892::8.4 8: 1:3.49 7.8 .0 ...30 420489..3.385484-3489: 03.34.2:.909  : 34... : 7.1:3.0 5424 :..3.2. /..3. 1:3.30 85484-3489 4/4.32...3 85484-3489  .70/../.8543.43.092.73 47.3.3.4    7:2 70 2..: 030/0:: 249.3.0: 030. 0/.34 . 5480-.:2..3.9.: 85484-3489 5729.30 850.4834..023:9.3490 0 20 : :348. 5704 9.32.43.30 85484-3489 80 24 0 :90. .94.: 3.2.0 1:3.48.074-3 20...0 447/3..3 ...40..31.3489 54.. 47.4/30.834 9. 47.4 3 82093 4/ 4 0 7.9 23:90 /4 ..9.74-9348.4730 .. 4. 8: .0 -.43.-3489 70:.43. 0 . 87 . 45 0. 4/34834 .: 2.934:5:99: 3.2.385479..434 :90 : 3...0... 4 95.44/7 ..38:89.7.3: 89.074-34 .0:/8447.3.9 54/ :90..0 -.0 -. 540/3 /04.7.. 54850 :0 807.  32.04 .3. 4/.30.: 547020 .3. 3.90 809. 47. 8: .0 85484-3489 43.34 7. . . .74..8.0:80/547020 030 7.703. . 97..79 %.083/. :3.   .0.43 3. /4 /.89.9.30 85484-3489 8: 85484-3489 70:. 03070 : 89.34 7. 8:89.3489 70.074-3 .: -7430 904-0 ./ 8.0 89.0 -. .0 03.. %4 0 :74 3.9 9042 .7.30 40: 030870/30 4097.8:5749 9420 :44 80 57.0 .0 0 . 5480/. 97. :57.385479 03070 : 02: 8:/0:: -743 :3:9.34 4...24 070:7. %. 5480/. 7.30 . .3: 547020 ..89.547.  .3....38 8:89. 1:3.30274/90 4/. 3./0 .0 47.9489 . 424: . .0 97 ./0.489 ..909.5.34/: 3574-02.0 -.89.9.0./. 7.302 0894 54.904-7.80574.970-.8. :27.5.572070300 /. 3/...03. .3 85484-3489 &44 80 30 . .0 :85489.385479 8. : 302 . : 030 7.0904-0 24:80 3. 7. 03070 54.43.4.302 .0 4/.348570 9 4/4. .

9098.: 23:9: 570/ : 03.7.2. 4/.303./0. : 030 7.30.980207:570 03220972.: 034393:7.348...302 .3..:44: 03 /4 89..438..2..4 542.4: 03.7. : 90 30 89. %7 .57207 209.30-/44/4/.3.7.7.309723:90 ..4 03.9:-7489.4 54970-.. 934 0/.2-.4 /.3 0 ..3.0 8. 209..7 3. 209... 9080:58:03.0..    %7 .570/42803082.5473 8.7 : 03 97 57. /97.: 9025497 . .93./.723:90 5480-34 .. 570547: .: 4/4.0. 34 0 4/70/9 90254 97 .4 20894 .54 30544 ..70/30 3.8../..2.79. 3.5748947:23:90 .7.3.8.89.480-4. 0 570547: .97. #0:9..54.54 3:570-7497 .403.9 4/34834 94507.843.3: -494.89. ..0 . .:3:9.84489.

.

.

.

%7 .1:3..-7423:9..43..80 43.3:85484-3489 . .                        .309723:9043. .42 57 02:43..

 8934. : 93 :-73 2 4. -4 4. :7  . 2.793  . /7./8009 '.. 5.7 0.. 32:2 .. 0..759.3 0/. 093  89.3 4/0 '. 2 -7.-0 %' ! %# ! !# !% $ ' %%  % % '$                                        :950  :950 :950 :950 :950  :950 :950 :950 :950  706:03. 89. 3.7 0.0$9. .2:2 $9/ 0.989.8 $570.2.:0 -034.:0 4. $03088 414/0                                                              :79488               .0 2 50 ./ 0.07 2. -4/4.7. 2 03 2 %'                  !                    %# ! !# !% $ ' %%                                                                                                                                                                                                          % %                                        '$                            08.  20 4/ 854 . 3 -474. 974.

              4 / .7 0. 5. 3 -474.. : 93 :-73 2 4. 093  89. 974.2.07 2.793  . .. 8934. 2.:0 -034. /7.. 89.. :7  .7 0. -4 4.0 50 . 0. -4/4.:0 4.. -7.  03  20 8 5 4 %'                          !                                           %#                      !                     !#                           !%                       $                    '                                           %%                                                                %                      %                    '$                         2 2 2 2                 .. 3.7                                     .7 70/ -7                                   .

-/05:47 7. ..0 3. .1494!3. 7 ....0                    .  .0 .075$ 7.9008/.     7.7093 134 ]3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful