The Girl Scout Promise and The Girl Scout Law

THE GIRL SCOUT PROMISE
On my honor, I will do my duty To God and my country, To help other people at all times And to live by the Girl Scout Law

Ang Pangako ng Girl Scout
Sa aking karangalan gagampanan ko ang aking tungkulin Sa Diyos at sa aking bayan, Tutulungan ko ang aking kapwa sa lahat ng pagkakataon At isasabuhay ko ang Batas ng Girl Scout.

The Girl Scout Law
1. A 2. A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 8. A 9. A 10. A Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Scout's honor is to be trusted. Scout is loyal. Scout is helpful. Scout is a friend to all and a sister to every other Girl Scout. Scout is courteous. Scout respects living things. Scouts is disciplined. Scout is self-reliant. Scout is thrifty. Scout is clean in thought, word and deed.

Ang Batas ng Girl Scout

1. Ang Girl Scout ay 2. Ang Girl Scout ay 3. Ang Girl Scout ay 4. Ang Girl Scout ay 5. Ang Girl Scout ay 6. Ang Girl Scout ay 7. Ang Girl Scout ay 8. Ang Girl Scout ay 9. Ang Girl Scout ay 10. Ang Girl Scout ay

mapagkakatiwalaan. matapat. matulungin. kaibigan ng lahat at kapatid ng bawa't Girl Scout. mapitagan. magalang sa lahat ng may buhay. disiplinado. may sariling paninindigan. matipid. malinis sa isip, sa salita at sa gawa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful